Keytrade Bank Luxembourg SA - Voorwaarden inzake kredietopening,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Keytrade Bank Luxembourg SA - Voorwaarden inzake kredietopening,"

Transcriptie

1 Keytrade Bank Luxembourg SA - Voorwaarden inzake kredietopening, Artikel 1. Voorwerp van deze Algemene Voorwaarden 1.1 De Algemene Voorwaarden van Keytrade Bank Luxembourg SA (hierna de Bank ), regelen tevens de kredietopeningen en met name wat de zekerheden en garanties betreft die ten bate van de Bank zijn gesteld, behoudens voor zover deze voorwaarden inzake kredietopening daarvan afwijken, in welk geval de bepalingen van deze voorwaarden de overhand zullen hebben 1.2 Heeft de kredietaanvraag betrekking op een rekening die op naam van verschillende mederekeninghouders is geopend, dan moet elke mede-rekeninghouder het Aanbod aanvaarden, met opgave van de door het Aanbod voorgeschreven vermeldingen. Zolang elk van hen niet heeft ingestemd met het Aanbod, kent de Bank de kredietopening niet toe. Artikel 2. De kredietopening 2.1 De kredietopening gebeurt, naar keus van de Bank, door middel van een kasdeposito op een rekening of door het toestaan van debetposities op een rekening, en naar de vorm en volgens de voorwaarden die in het Aanbod zijn voorzien, geopend ten name van de cliënt en van waaruit de kredietopnemingen en -terugbetalingen zullen kunnen worden verwezenlijkt. Het Aanbod vermeldt de duur, het bedrag en de voorwaarden van de kredietopening. Het krediet staat ter beschikking van de cliënt die er naar goeddunken gebruik zal kunnen van maken, onder voorbehoud van de andere bepalingen van deze voorwaarden. 2.2 Het is verboden het bedrag van de kredietlimiet te overschrijden die krachtens de kredietovereenkomst is toegestaan. Elke kredietoverschrijding dat mogelijks bij wijze van gunst door de Bank zou zijn geduld, houdt geen verhoging in van het bedrag van het krediet en moet onmiddellijk, zonder voorafgaande ingebrekestelling, worden rechtgezet, en leidt tot een opschorting van de kredietafnemingen. De toepasselijke verwijlinterestvoet die van toepassing is ingeval het bedrag en/of de duur worden overschreden, wordt overeengekomen in het Aanbod. Bij gebrek aan een dergelijke onmiddellijke terugbetaling, geniet de Bank uitdrukkelijk het recht (zonder dat ze daartoe gehouden is en zonder dat de niet-uitoefening van dit recht de overige rechten van de Bank beperkt) het krediet volledig op te zeggen, onder voorbehoud van een ingebrekestelling per aangetekend schrijven waaraan de cliënt geen gevolg zou hebben gegeven binnen de maand die volgt op de afgifte van de aangetekende brief bij de post. 2.3 De kredietopeningen die voor een onbepaalde duur worden toegestaan, kunnen door de Bank en de client worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Het einde van de opzegtermijn maakt elke verbintenis voortvloeiende uit de opgezegde kredietovereenkomst opeisbaar en doet een recht op onmiddellijke terugbetaling ontstaan. 2.4 De interesten worden door de Bank volgens een in het Aanbod overeengekomen periodiciteit berekend op de sommen die van dag tot dag door de client worden opgenomen. Artikel 3. Kredietbedrag vereiste dekking volmacht aan de Bank 3.1 Het Aanbod vermeldt het kredietbedrag. De Bank verleent in principe slechts een kredietopening aan de client ten belope van een zeker percent van de waarde van de financiele instrumenten (met Page 1 of 5

2 uitzondering van de afgeleide producten en de financiele instrumenten die zijn genoteerd op de nietgereglementeerde beurzen die in het aanbod worden bedoeld) en specien, die op de rekening door de client bij de Bank geopend bestemd voor de verhandeling van financiele instrumenten (hierna "trading account"), op het ogenblik van het Aanbod zijn opgenomen (hierna de"aanvangswaarde").0p voorwaarde dat de overige bepalingen van het Aanbod en van deze Voorwaarden inzake kredietopening worden nageleefd, kan de client het kredietbedrag dat te zijner beschikking werd gesteld overbrengen naar een andere rekening om de kredietopening aan te wenden voor andere doeleinden dan het verhandelen van financiele instrumenten. 3.2 De client waaraan een kredietopening door de Bank zal zijn verleend dient op elk ogenblik financiele instrumenten (met uitzondering van de afgeleide producten en de financiele instrumenten die zijn genoteerd op de niet-gereglementeerde beurzen die in het aanbod worden bedoeld) en/of specien op zijn trading account te houden (met inbegrip van de kredietlijn die nog beschikbaar is op deze trading account) met een waarde die minstens overeenstemt met een bepaald percent van het aan de client verleende kredietbedrag, vastgelegd door de Bank in haar Aanbod (hierna "de vereiste dekking"). De trading account van de client wordt in haar geheel, en tot aan de integrale terugbetaling van alle aan de Bank verschuldigde bedragen uit hoofde van de kredietopening,speciaal bestemd tot inpandgeving als waarborg voor de terugbetaling van deze uit hoofde van de kredietopening aan de Bank verschuldigde bedragen (hierna de"speciale rekening"), zoals vermeld in artikel 5. Een opvraging, overschrijving of overdracht van de financiele instrumenten en/of specien die op het credit van deze speciale rekening zijn opgenomen, is slechts mogelijk voor zover de waarde van de speciale rekening na deze overdracht, overschrijving of opvraging ten minste gelijk blijft aan de vereiste dekking. Indien deze voorwaarde vervuld is, kan een opname, overschrijving of overdracht uitgevoerd worden, maar de client moet specifiek aan de Bank vragen om tot een dergelijke opname,overschrijving of overdracht over te gaan,hetgeen een manueleverrichting van de Bank zal vergen en aldus niet elektronisch zal kunnen worden doorgevoerd. De client blijft niettemin vrij om effecten die zijn ingeschreven op de speciale rekening aan te kopen of te verkopen, met inbegrip van de effecten die door de Bank op deze rekening worden gestort overeenkomstig de volgende paragraaf. Om de krachtens dit artikel vereiste dekking te berekenen, worden de financiele instrumenten die in rekenschap worden genamen, gewaardeerd naar hun marktwaarde (beurskoers, NIV van de beveks, enz.). 3.3 lndien de waarde van de activa op de creditzijde van de speciale rekening daalt onder de vereiste dekking, en dit gedurende meer dan 2 opeenvolgende dagen,verbindt de client zich ertoe om op deze rekening, op het eerste verzoek van de Bank aan de client betekend overeenkomstig de Algemene Voorwaarden van de Bank, en ten laatste binnen de 3 dagen van het verzoek door de Bank,financiele instrumenten of specien te storten ten belope van het bedrag dat vereist is opdat het credit van deze rekening opnieuw zou overeenstemmen met de vereiste dekking, en dit zelfs indien de rekeninghouder rekeninghouder of mederekeninghouder is van andere rekeningen geopend bij de Bank en dat de activa die worden gecrediteerd op deze andere rekeningen een waarde hebben die overeenstemt met het bedrag dat ten bate van de Bank ais aanvullende dekking moet worden aangelegd. 3.4 lndien de client zich binnen de voormelde termijn niet zou richten naar het verzoek van de Bank bedoeld in paragraaf 3.3: geeft de client,voor zover nodig,een onherroepelijke volmacht aan de Bank die hem toestaat om tot overschrijvingen van financiele instrumenten over te gaan van een rekening van de client geopend bij de Bank (door de client alleen of gezomenlijk met andere mederekeninghouders) naar de speciale rekening van de client ten belope van het bedrag dat vereist is opdat het credit van deze speciale rekening opnieuw minstens zou overeenstemmen met de vereiste dekking. Bij gebreke van andere financiele instrumenten die op die manier beschikbaar zouden zijn op andere rekeningen, mag de Bank gebruik maken van specien die zich op dergelijke rekeningen,waarvan de client rekeninghouder of mederekeninghouder is, bevinden om ze naar deze speciale rekening over te dragen. wordt de client onweerlegbaar geacht niet langer in staat te zijn zijn verplichtingen na te komen, en dit zolang de speciale rekening niet de vereiste dekking bevat. In dit geval heeft de Bank het recht de kredietopnemingen door de client op to schorten in overeenstemming met de bepalingen van artikel 4.1. kan de Bank aan de client de mogelijkheid ontnemen om financiele instrumenten to kopen en te verkopen, on dit zolang de speciale rekening niet de vereiste dekking bevat. 20% van de totale terug te betalen som uit hoofde van het krediet is onmiddellijk terugbetaalbaar door de client. In dat geval beschikt de Bank over het recht voorzien in artikel 4.2 van de huidige voorwaarden inzake kredietopening. Page 2 of 5

3 De Bank mag haar hierboven beschreven rechten uitoefenen tijdens de volledige duur van deze overeenkomst, telkens wanneer is voldaan aan de voorwaarden bedoeld in dit punt De client verklaart, door tot deze voorwaarden toe te treden, dat hij wenst dat de Bank de activa die op het credit van de speciale rekening zijn opgenomen, niet laat dalen zonder controle noch begrenzing.te dien einde belast de client de Bank uitdrukkelijk en voor zover als nodig machtigt de Bank onherroepelijk ertoe, die door het simpele feit van de toekenning van een krediet deze opdracht aanvaardt, de meest volatiele of speculatieve activa die op het credit van de speciale rekening zijn ingeschreven, en bij voorrang (doch zonder begrenzing) de afgeleide financiele instrumenten en aandelen, te verkopen en de opbrengst van deze verkoop in specien op deze speciale rekening te storten. Deze volmacht tot verwezenlijking van de hele portefeuille, deels of in zijn geheel, naar keus van de Bank,treedt slechts in werking indien het saldo van de speciale rekening,vertegenwoordigd door financiele instrumenten (met uitzondering van afgeleide producten) en/of specien, waaronder het saldo van de kredietopening, gedurende 2 opeenvolgende dagen daalt onder 150% van het bedrag van de aan de client verleende kredietopening (hierna"inwerkingtreding") en moet door de Bank binnen de maand na de inwerkingtreding worden uitgeoefend. De Bank kan deze volmacht gelijk wanneer uitoefenen binnen de maand na deze inwerkingtreding, maar is natuurlijk niet gehouden deze volmacht uit te oefenen vanaf het ogenblik waarop het saldo van de speciale rekening (zoais hierboven bedoeld) opnieuw ten minste gelijk is aan 150% van het toegestane kredietbedrag. De Bank zai de client overeenkomstig zijn Algemene Voorwaarden in kennis stellen van zijn intentie om gebruik te maken van deze faculteit die haar wordt verleend om de in pand gegeven effecten te vervangen in naam en voor rekening van de client. Deze volmacht is bepaald in het wederzijdse voordeel van de Bank en de client en is onherroepbaar tot aan de afloop van het pand dat op de speciale rekening is gevestigd. In voorkomend geval kan deze volmacht diverse keren worden uitgeoefend tijdens de looptijd van de overeenkomst. Na de uitoefening van deze volmacht door de Bank, blijft het krediet van toepassing en de speciale rekening blijft verpand overeenkomstig de voornoemde bepalingen. Artikel 4. Onderbreking van de kredietopnemingen - Ontbinding van de overeenkomst 4.1 Wanneer de Bank over inlichtingen beschikt op grond waarvan zij kan oordelen dat de client niet langer in staat zal zijn zijn verbintenissen na te komen, mag de Bank de kredietopnemingen onderbreken op voorwaarde dat zij haar beslissing onmiddellijk en via een bij de post aangetekend schrijven aan de client betekent. 4.2 Indien de client ten minste 20 percent van de totale terug te betalen som niet heeft betaald en hij zijn verplichting niet is nagekomen,zal de Bank gerechtigd zijn, zonder daartoe gehouden te zijn, de kredietovereenkomst van rechtswege en volledig ais opgezegd te beschouwen, zonder verdere ingebrekestelling, en zonder gerechtelijke tussenkomst. Artikel 5. Garanties Overdracht van de schuldvorderingen 5.1 Met inachtneming van de wettelijke bepalingen en beperkingen draagt elke client en elke borg aan de Bank over het algemeen alle schuldvorderingen over die hij heeft of zal hebben ten opzichte van wie dan ook of alle sommen die hem omwelke reden ook verschuldigd zouden zijn. Bij wijze van voorbeeld en zonder dat deze opsomming volledig is, kunnen voornoemden aan de Bank alle schuldvorderingen overdragen die zij hebben ten opzichte van bank- en financiele instellingen, instellingen op het vlak van de sociale zekerheid,ziekenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, huurders of andere personen die een recht bezitten op een roerend of onroerend goed waarvan zij eigenaar zijn, enz. Elke client en/of borg verbindt zich ertoe de Bank op haar verzoek alle inlichtingen te verstrekken of documenten te bezorgen betreffende deze schuldvorderingen. Zij gaan ermee akkoord dat de Bank bij de schuldenaars van de overgedragen schuldvorderingen zelf de inlichtingen of documenten inwint die zij wenst te verkrijgen. 5.2 Indien een client en/of een borg in gebreke blijft een van zijn verplichtingen na te komen die hij krachtens een kredietopening, bedoeld in artikel 2, tegenover de Bank heeft, zal de Bank zonder voorafgaande ingebrekestelling noch enige andere mededeling overgaan tot de kennisgeving van de voornoemde overdracht aan de schuldenaars van de overgedragen schuldvorderingen. De schuldenaars Page 3 of 5

4 van de overgedragen schuldvorderingen zullen vanaf dat ogenblik hun schulden enkel in handen van de Bank rechtsgeldig kunnen voldoen. 5.3 Bovendien en zonder dat de voornoemde rechten daardoor worden beperkt, machtigt elke cliënt en elke borg tot bij de volledige betaling van elke som die aan de Bank krachtens de aan de cliënt toegestane kredietopening is verschuldigd, de Banker onherroepelijk toe volgens de modaliteiten die door de Bank zijn bepaald, de betaling, de opbrengst of de inkomsten van de voornoemde schuldvorderingen, te innen namens en voor rekening van de cliënt of van de borg indien en voor zover de cliënt en/of de borg in gebreke blijft enige som te betalen die aan de Bank verschuldigd is krachtens een kredietopening, bedoeld in artikel 2. Inpandgeving 5.4 Zoals hierboven aangegeven in paragraaf 3.2 worden alle activa (waaronder met name de contanten en financiele instrumenten) die zijn gedeponeerd of zullen worden gedeponeerd op de Speciale Rekening van de cliënt bij de Bank speciaal in pand gegeven ten bate van de bank als waarborg voor elke som in hoofdsom, interesten en kosten die door de cliënt aan de Bank is verschuldigd krachtens de met de Bank afgesloten kredietopening en dit tot bij de volledige terugbetaling van het totale bedrag dat krachtens de kredietopening moet worden terugbetaald. Deze rekening van de cliënt zal bijgevolg worden beschouwd ais een in pand gegeven Speciale Rekening. De contanten moeten door de cliënt in pand worden gegeven ten bate van de Bank die aanvaardt via de inschrijving van deze contanten op een Speciale Rekening. Voor zover ais nodig en in de mate dat de in pand gegeven activa schuldvorderingen van de cliënt op de Bank omvatten, erkent en aanvaardt de Bank deze inpandgeving in haar hoedanigheid van schuldenaar. Er wordt expliciet overeengekomen dat het pand niet enkel betrekking heeft op de tegoeden die op de Speciale Rekening staan op de dag dat de kredietovereenkomst wordt afgesloten,maar ook op ieder financieel instrument of op alle contanten die achteraf op de Rekening zouden worden geboekt louter door de inschrijving van deze andere financiele instrumenten of van deze contanten op de rekening, hetzij ter vervanging van een ander in pand gegeven financieel instrument of van in pand gegeven contanten, hetzij ter aanvulling van de oorspronkelijk in pand gegeven financiele instrumenten of contanten, overeenkomstig de vervangingsmogelijkheid, en het beheerrecht die door de cliënt worden uitgeoefend op de voorwaarden en binnen de limieten die door deze Algemene Voorwaarden worden bepaald. Op de derwijze vervangen financiele instrumenten of de contanten zal dezelfde regeling van toepassing zijn als op de oorspronkelijk in pand gegeven financiele instrumenten of contanten, zonder dat zij als een nieuwe zekerheid kunnen worden beschouwd Deze bepaling beperkt geenszins alle andere rechten en zekerheden die de Bank krachtens de wet of krachtens de Algemene Voorwaarden van de Bank geniet. Artikel 6. Borgen 6.1 Een borg is samen met de cliënt tegenover de Bank hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot de terugbetaling van het kapitaal en tot de betaling van de interesten die de cliënt in gebreke zou blijven krachtens de kredietopening te betalen naar rata van het bedrag in hoofdsom, eventueel verhoogd met de verwijlinteresten. Ingeval er verscheidene borgen zijn, zullen de borgen onderling hoofdelijk en ondeelbaar tot betaling gehouden zijn. 6.2 De schuldvorderingen die opeisbaar zijn tegenover de borgen brengen van rechtswege een interest op die gelijkwaardig is aan die welke op de hoofdschuldenaar van toepassing is. Artikel 7. Wetsbepalingen 7.1 De cliënt mag geen wisselbrieven of orderbriefjes ondertekenen om de betaling te beloven of te waarborgen van zijn verbintenissen op grond van de kredietovereenkomst. Evenmin mag hij cheques uitschrijven ter waarborg van zijn verbintenissen op grond van de kredietovereenkomst. 7.2 Buiten de debetrente en de kosten die uitdrukkelijk in de overeenkomst zijn bepaald (zoals de debetrente, de nalatigheidsintresten, de reserveringscommissie en de dossierkosten), mogen geen Page 4 of 5

5 kosten noch vergoedingen worden geêist,de bedongen vergoedinqen bij niet-uitvoering van de overeenkomst uitgezonderd. 7.3 De voornoemde beperkingen doen geen afbreuk aan de kosten van vestiging van eventuele zekerheden, ten laste van de cliënt.. Artikel 8. Varia De cliënt verklaart dat de inlichtingen die hij aan de Bank heeft verstrekt juist en oprecht zijn en verbindt zich ertoe de Bank onmiddellijk in kennis te stellen van elk gegeven dat zijn solventie of zijn terugbetalingvermogen nadelig kan beinvloeden. Voor zover als nodig, bevestigt de cliënt dat hij uitdrukkelijk aanvaardt dat de Bank de communicatiemiddelen gebruikt die door de Algemene Voorwaarden zijn voorzien om met hem te communiceren in het kader van de huidige kredietovereenkomst, zoals , fax, berichten weergegeven op de site (publieke site en/of transactiesite), enz. De Bank mag op elk ogenblik, middels een gewone kennisgeving aan de cliënt volgens de modaliteiten voorzien in de Algemene Voorwaarden, de huidige Voorwaarden inzake kredietopening eenzijdig wijzigen teneinde ze in overeenstemming te brengen met imperatieve wettelijke bepalingen. Januari 2010 Page 5 of 5

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015) Deze algemene voorwaarden van de ING-kredieten onderworpen aan de wetgeving op het consumentenkrediet (hierna de "Algemene voorwaarden" genoemd) hebben tot doel een beschrijving te geven van de dienstverlening

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM

ALGEMENE VOORWAARDEN TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM ALGEMENE VOORWAARDEN TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM deel I. ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1. Algemene informatie over TreeTop Asset Management Belgium... 4 2. Toepassingsgebied... 4 3. Definities... 5 4.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Keytrade Keytrade Bank Bank Luxembourg S.A. - S.A. Financiele - www.keytradebank.lu Conditions Instrumenten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM

ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM Deze Algemene Voorwaarden die werden geregistreerd te Brussel, 6 de bureau, treden in werking op 1 maart 2013. Ze vernietigen en vervangen vanaf deze datum de vorige versies.

Nadere informatie

SAXO BANK (belgium) VOORWAARDEN SERIOUS TRADING. WORLDWIDE.

SAXO BANK (belgium) VOORWAARDEN SERIOUS TRADING. WORLDWIDE. SAXO BANK (belgium) ALGEMENE VOORWAARDEN SERIOUS TRADING. WORLDWIDE. Saxo Bank (Belgium) Bijkantoor van Saxo Banque (France) SAS Vereenvoudigde aandelenvennootschap met een kapitaal van 5.497.240 EUR Ingeschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de lening op afbetaling - 1 -

Algemene voorwaarden van de lening op afbetaling - 1 - Algemene voorwaarden van de lening op afbetaling - 1 - Deze kredietovereenkomst is onderworpen aan de wet op het consumentenkrediet van 12 juni 1991, gewijzigd bij wet van 13 juni 2010, hierna WCK genoemd.

Nadere informatie

Algemene Bankvoorwaarden waaraan de betrekkingen tussen Banque Internationale à Luxembourg, société anonyme en haar cliënten onderworpen zijn.

Algemene Bankvoorwaarden waaraan de betrekkingen tussen Banque Internationale à Luxembourg, société anonyme en haar cliënten onderworpen zijn. Algemene Bankvoorwaarden waaraan de betrekkingen tussen Banque Internationale à Luxembourg, en haar cliënten onderworpen zijn. Banque Internationale à Luxembourg,, heeft een vergunning van en staat onder

Nadere informatie

I. Algemene bepalingen

I. Algemene bepalingen Algemene Bankvoorwaarden Consumenten 1 I. Algemene bepalingen Toepassingsgebied A. Deze algemene voorwaarden (hierna de Bankvoorwaarden ) regelen het geheel van contractuele verhoudingen tussen de Bank

Nadere informatie

Deel II: Algemene voorwaarden KBC-Kredietkaart Platinum Flex

Deel II: Algemene voorwaarden KBC-Kredietkaart Platinum Flex Deel II: Algemene voorwaarden KBC-Kredietkaart Platinum Flex Geregistreerd in Brussel op 13 juni 2014 en van kracht met ingang van 17 juni 2014. Deze uitgave telt 9 bladzijden. Dit Deel II. Algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN*

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN* ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN* * De in cursief opgenomen bepalingen gelden enkel voor zover de kredietnemer en/of desgevallend de derde-garant natuurlijke personen zijn.

Nadere informatie

AFDELING 1 - INLEIDENDE BEPALINGEN... 3

AFDELING 1 - INLEIDENDE BEPALINGEN... 3 REGLEMENT EFFECTENREKENINGEN TRIODOS BANK AFDELING 1 - INLEIDENDE BEPALINGEN... 3 Artikel 1 - Algemeen... 3 1.2 Kennisname door de Klant... 3 1.3 Verwijzing naar de Algemene Bankvoorwaarden en het Reglement

Nadere informatie

Reglement der verrichtingen Februari 2015

Reglement der verrichtingen Februari 2015 Reglement der verrichtingen Februari 2015 EMENT DER VERRICHTINGEN Naamloze vennootschap Nijverheidsstraat 44 1040 Brussel RPR Brussel 0403.212.172 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN 5 Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN ALGEMENE BANKVOORWAARDEN 30/06/2014 Inhoud Hoofdstuk 1 Basisbepalingen 4 Artikel 1 Toepassingsgebied 4 Artikel 2 Identiteit, rechtsbekwaamheid, bevoegdheden 4 Artikel 3 Correspondentie/Communicatie 4 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. - 30 juni 2015 - (geldig vanaf 1 ste augustus 2015)

Algemene Voorwaarden. - 30 juni 2015 - (geldig vanaf 1 ste augustus 2015) Algemene Voorwaarden - 30 juni 2015 - (geldig vanaf 1 ste augustus 2015) 1 Inhoudsopgave 1. Vergunning... 5 2. Toepassingsgebied... 5 3. Identificatie van de cliënt en van diens rechts- en fiscaal statuut...

Nadere informatie

Algemene Bankvoorwaarden Commercial Banking

Algemene Bankvoorwaarden Commercial Banking Algemene Bankvoorwaarden Commercial Banking 1 Commercial Banking Algemene Bankvoorwaarden ABN AMRO Bank nv I. ALGEMENE BEPALINGEN 1. Toepassingsgebied a. Deze algemene voorwaarden (hierna de Bankvoorwaarden

Nadere informatie

algemene bankvoorwaarden

algemene bankvoorwaarden algemene bankvoorwaarden Uitgave geregistreerd te Brussel, 6 de kantoor, op 31 oktober 2013, boek 302, blad 92, vak 16. Deze Algemene Bankvoorwaarden vervangen de Algemene Bankvoorwaarden die op 3 februari

Nadere informatie

Productinformatie bij het openen op afstand van een KBC-Effectenrekening via KBC-Online

Productinformatie bij het openen op afstand van een KBC-Effectenrekening via KBC-Online Productinformatie bij het openen op afstand van een KBC-Effectenrekening via KBC-Online 1 Aanbieder KBC Bank NV, een financiële instelling met zetel te 1080 Brussel, Havenlaan 2, BTW BE 462 920 226, RPR

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden.

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden. Bijlage aan het koninklijk besluit van 14 april 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst. BIJLAGE 2 Algemene voorwaarden toepasselijk

Nadere informatie

DEUTSCHE BANK AG BIJKANTOOR BRUSSEL ALGEMEEN REGLEMENT DER VERRICHTINGEN EDITIE APRIL 2010

DEUTSCHE BANK AG BIJKANTOOR BRUSSEL ALGEMEEN REGLEMENT DER VERRICHTINGEN EDITIE APRIL 2010 DEUTSCHE BANK AG BIJKANTOOR BRUSSEL ALGEMEEN REGLEMENT DER VERRICHTINGEN EDITIE APRIL 2010 Deutsche Bank AG, naameloze vennootschap opgericht volgens Duitse recht, met maatschappelijke zetel te Frankfurt

Nadere informatie

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN VAN DELTA LLOYD BANK NV

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN VAN DELTA LLOYD BANK NV ALGEMENE BANKVOORWAARDEN VAN DELTA LLOYD BANK NV Zetel van de vennootschap: Sterrenkundelaan 23 te 1210 Brussel BTW BE 0404.140.107 RPR Brussel Bankrekening: 635-0020000-69 Geregistreerd te Brussel, zesde

Nadere informatie

I. Algemene bepalingen

I. Algemene bepalingen Algemene Bankvoorwaarden Rechtspersonen 1 I. Algemene bepalingen 1. Toepassingsgebied A. Deze algemene Bankvoorwaarden (hierna de Bankvoorwaarden ) regelen het geheel van contractuele verhoudingen tussen

Nadere informatie

INFORMATIEMEMORANDUM VAN 25 MAART 2010 PLAATSING ZONDER OPENBAAR KARAKTER

INFORMATIEMEMORANDUM VAN 25 MAART 2010 PLAATSING ZONDER OPENBAAR KARAKTER CONNECT GROUP naamloze vennootschap die een publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Geleenlaan 5 3600 Genk Ondernemingsnummer 0448.332.911 (RPR Tongeren) (de Vennootschap of Emittent ) INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V. ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V. Van kracht vanaf 01/04/2013 Optima Bank NV, Keizer Karelstraat 75, 9000 Gent RPR Gent 0445.210.006 Algemene Voorwaarden Optima Bank - versie 01/04/2013 1 ALGEMENE

Nadere informatie

Algemeen reglement van de verrichtingen

Algemeen reglement van de verrichtingen Algemeen reglement van de verrichtingen Dit Algemeen Reglement van de Verrichtingen vervangt het Algemeen Reglement 8002/V02/04/2013 van Record Bank nv en is van toepassing vanaf 1 juli 2013. 1. INLEIDING...4

Nadere informatie

Algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de kredietopening van onbepaalde duur - Exemplaar voor de consument

Algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de kredietopening van onbepaalde duur - Exemplaar voor de consument Algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de kredietopening van onbepaalde duur - Exemplaar voor de consument Versie KO/NL/201504 1. DEFINITIES EN ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Kredietgever: Santander

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN Versie maart 2013

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN Versie maart 2013 ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN Versie maart 2013 I. ALGEMENE PRINCIPES Art. 1 Toepassingsgebied ING België nv, Marnixlaan 24, 1000 Brussel, België, hierna "ING" genoemd, is een bank vergund als

Nadere informatie

OPRICHTING NV. in het kort " " naamloze vennootschap

OPRICHTING NV. in het kort   naamloze vennootschap OPRICHTING NV Repertorium nr. Datum : #/#/20#. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- " " in het kort " " naamloze vennootschap te

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM 1. Definities GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM In toepassing van deze gebruiksvoorwaarden, hebben de volgende woorden, wanneer zij met een hoofdletter worden gebruikt, en behalve indien

Nadere informatie

Cliëntenreglement. Versie van 16 augustus 2013 annuleert en vervangt de voorgaande versies.

Cliëntenreglement. Versie van 16 augustus 2013 annuleert en vervangt de voorgaande versies. Cliëntenreglement Versie van 16 augustus 2013 annuleert en vervangt de voorgaande versies. Société Générale Private Banking heeft de Gedragscode van Febelfin onderschreven, die op de website van Febelfin

Nadere informatie

Nr. Oprichting BVBA # 20#

Nr. Oprichting BVBA # 20# Nr. Oprichting BVBA # 20# Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot, verschenen: 1. # 2. # OPRICHTING EN INBRENGEN. Verklaring van

Nadere informatie