CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren"

Transcriptie

1 CONTRACT TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN : 1 hierna genoemd «EERSTGENOEMDE» EN 2... hierna genoemd «TWEEDE GENOEMDE» ARTIKEL 1 : VOORWERP 1.1. De eerstgenoemde vertrouwt aan de tweede genoemde transport opdrachten toe van zendingen, materiaal, wisselstukken en andere roerende goederen, evenals logistieke opdrachten die hiermee in verband staan, in België en in het buitenland De tweede genoemde is vrij om elke opdracht die hem zal worden voorgesteld door de eerstgenoemde willekeurig te aanvaarden of te weigeren. ARTIKEL 2 : UITVOERING VAN DE OPDRACHTEN 2.1. De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren 2.2. Hij zal er onder meer over waken om de opdrachten die hij aanvaard heeft binnen de termijn en overeenkomstig de modaliteiten die met de eerstgenoemde werden overeengekomen uit te voeren Indien hij omwille van onvoorziene omstandigheden niet in de mogelijkheid is een opdracht die hij aanvaardde uit te voeren of te beëindigen, dient hij er over te waken eerstgenoemde binnen de kortst mogelijke tijd hiervan te verwittigen. Contract Independent Driver 2001 Page 1 of 7

2 ARTIKEL 3 : ONAFHANKELIJKHEID (als de tweede genoemde een fysieke persoon is) 3.1. De partijen gaan een contractuele relatie aan in het kader van een ondernemingscontract De tweede genoemde zal zijn activiteit in eigen naam en voor eigen rekening uitoefenen, zonder enige band van ondergeschiktheid ten opzichte van de eerstgenoemde. Hij zal over de meest uitgebreide vrijheid beschikken in de organisatie van zijn activiteit en zijn tijdsbesteding De tweede genoemde is vrij om eender welke andere professionele activiteit uit te oefenen, voor eigen rekening of voor rekening van derden, met uitzondering van wat voorzien is onder artikels en De tweede genoemde kan het geheel of een gedeelte van zijn opdrachten door één van zijn aangestelden laten uitvoeren, voor zover deze vooraf werd aanvaard door de eerstgenoemde en met dien verstande dat de tweede genoemde volledig verantwoordelijk blijft voor de daden van deze aangestelde ten opzichte van de eerstgenoemde De tweede genoemde zal aan alle commerciële, sociale, fiscale en administratieve verplichtingen voldoen waartoe een zelfstandige gehouden is. ARTIKEL 3 : ONAFHANKELIJKHEID (als de tweede genoemde een firma is) 3.1. De partijen gaan een contractuele relatie aan in het kader van een ondernemingscontract De tweede genoemde zal zijn activiteit in eigen naam en voor eigen rekening uitoefenen in alle onafhankelijkheid De tweede genoemde is vrij om eender welke andere professionele activiteit uit te oefenen, voor eigen rekening of voor rekening van derden, met uitzondering van wat voorzien is onder artikels en De tweede genoemde is als enige verantwoordelijk ten opzichte van de eerstgenoemde voor de goede uitvoering van opdrachten die uitgevoerd worden door zijn aangestelden en waarvan hij zich aan eerstgenoemde verbonden heeft de goede uitvoering ervan te verzekeren. Contract Independent Driver 2001 Page 2 of 7

3 3.5. De tweede genoemde zal aan alle commerciële, sociale, fiscale en administratieve verplichtingen voldoen waartoe hij gehouden is. ARTIKEL 4 : PRIJS VAN DE PRESTATIES 4.1. De prijs van de prestaties geleverd door de tweede genoemde wordt per afzonderlijk akkoord tussen de partijen overeengekomen De partijen zullen in dit akkoord de periodiciteit van de facturen bepalen die door de tweede genoemde zullen worden opgemaakt en de bewijsstukken die hierbij zullen moeten gevoegd worden. Deze facturen zijn betaalbaar binnen de.dagen na ontvangst door de eerstgenoemde. ARTIKEL 5 : VOERTUIG EN ONKOSTEN 5.1. De tweede genoemde zal de opdrachten uitvoeren met behulp van (een) voertuig(en) waarvan hij zelf de eigenaar of de huurder is De tweede genoemde zal zelf alle kosten in verband met de uitvoering van de opdrachten en meer bepaald alle kosten in verband met het(de) voertuig(en) (waaronder de kost van brandstof, onderhoud en verzekeringen), de telecommunicatiekosten en eventuele restaurant- of hotelkosten dragen. De eerstgenoemde zal hem echter sommige specifieke kosten terugbetalen, zoals douanekosten, wegentol en uitzonderlijke telefoonkosten, dit alles overeenkomstig de specifieke afspraken tussen partijen en mits voorlegging van stavingstukken. ARTIKEL 6 : DOCUMENTEN De tweede genoemde zal er over waken de eerstgenoemde binnen de overeengekomen termijn alle documenten en gegevens te overhandigen of te verschaffen teneinde deze laatste in de mogelijkheid te stellen de voltooiing van haar opdrachten ten opzichte van haar klanten na te gaan, evenals de facturen die voor hen bestemd zijn op te stellen. De aard van deze documenten kan tussen partijen onderling bepaald worden in functie van de uit te voeren opdrachten. Contract Independent Driver 2001 Page 3 of 7

4 ARTIKEL 7 : WETGEVING, AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERINGEN 7.1. De tweede genoemde zal de wetgeving aangaande het vervoer voor rekening van derden strikt te zullen naleven, en meer bepaald de wet van 3 mei 1999 in verband met het vervoer van goederen over de weg, met name de wettelijke voorschriften inzake de maximale toegestane massa's en afmetingen van de gebruikte voertuigen, de veiligheid van de ladingen, de toegestane rijen rusttijden en de snelheidsbeperkingen De tweede genoemde verklaart en verzekerd aan de eerstgenoemde over alle nodige toelatingen te beschikken en, desgevallend, de benodigde vervoerlicentie(s) om de opdrachten voorzien in huidig contract uit te voeren De tweede genoemde is alleen aansprakelijk voor het gehele of gedeeltelijke verlies, of beschadiging van de vervoerde goederen, evenals voor enige vertraging bij levering. Hij is slechts ontheven van deze aansprakelijkheid indien hij kan aantonen dat het verlies, de schade of de vertraging te wijten is aan een vreemde oorzaak, die niet aan hem kan toegeschreven worden. De tweede genoemde is daarenboven alleen aansprakelijkheid voor schade die hij aan eerstgenoemde of aan derden zou toebrengen, door eender welke fout die hij bij of tijdens de uitvoering van zijn opdrachten zou begaan of voor elke fout die begaan zou worden door een derde voor wie hij instaat, welke ook de aard of de zwaarwichtigheid van deze fout is De tweede genoemde erkent de nodige verzekeringspolissen onderschreven te hebben om zijn burgerlijke aansprakelijkheid voor bovenvermelde gevallen te dekken. ARTIKEL 8 : RECHTEN De tweede genoemde en zijn aangestelden kunnen in naam van de eerstgenoemde geen enkele verbintenis aangaan, met als enige uitzondering het ondertekenen van de documenten die het bewijs vormen van het aanleveren of afhalen van de vervoerde goederen of van de prestatie van de verrichte arbeid. ARTIKEL 9 : EXCLUSIVITEIT De tweede genoemde geniet van geen enkele exclusiviteit. Contract Independent Driver 2001 Page 4 of 7

5 ARTIKEL 10 : DUUR Huidige overeenkomst gaat in op... Huidige overeenkomst wordt afgesloten voor onbepaalde duur. Elk der partijen kan deze overeenkomst op eender welk ogenblik opzeggen, mits een vooropzeg van één maand betekend aan de andere partij per aangetekend schrijven. ARTIKEL 11 : VERBREKING OMWILLE VAN ZWARE FOUT Elk der partijen kan huidige overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verbreken, zonder vooropzeg noch schadevergoeding, bij ernstige tekortkoming van de andere partij aan zijn verplichtingen. De verbreking dient per aangetekend schrijven betekend te worden waarin de reden(en) worden gepreciseerd. ARTIKEL 12 : VERTROUWELIJKHEID EN NIET-CONCURRENTIE BEDING Tijdens de duur van het contract, evenals na de stopzetting ervan voor eender welke reden, zal de tweede genoemde er zich van onthouden enig zakengeheim van eerstgenoemde aan derden te onthullen of om zich op rechtstreekse of onrechtstreekse wijze, zelfs door middel van een tussenpersoon, een daad van oneerlijke concurrentie te stellen In de loop van deze overeenkomst evenals tijdens de 6 maanden die volgen op de stopzetting van huidige overeenkomst, voor welke reden dan ook, zal tweede genoemde zich er van onthouden enige activiteit bedoeld onder artikel 1 op welke wijze dan ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, zelfs door middel van een tussenpersoon, voor rekening van een klant van eerstgenoemde op het Belgisch grondgebied uit te oefenen. Hij verbindt er zich eveneens toe zich te onthouden, op rechtstreekse of onrechtstreekse wijze, leden van het personeel of zelfstandige medewerkers van de eerstgenoemde aan te trekken Tijdens de uitvoering van een opdracht die hij aanvaardde voor rekening van de eerstgenoemde, zal de tweede genoemde zich ervan onthouden Contract Independent Driver 2001 Page 5 of 7

6 opdrachten uit te voeren voor een concurrent van de eerstgenoemde tenzij er met deze laatste hierover vooraf een schriftelijk akkoord was In geval van schending van één van de hierboven onder punt en genoemde verplichtingen, zal de tweede genoemde aan eerstgenoemde een forfaitaire conventionele vergoeding verschuldigd zijn gelijk aan het bedrag van het zakencijfer dat hij voor eerstgenoemde verwezenlijkt heeft gedurende de 6 maanden die de stopzetting van het contract voorafgingen, zonder afbreuk te doen aan het recht van eerstgenoemde om een hogere schadevergoeding en intresten te vorderen, in het geval zij een grotere schade kan aantonen Bij stopzetting van het contract, wat de reden hiervoor ook zij, verbindt de tweede genoemde zich er toe onmiddellijk alle documenten en goederen waarover hij in het kader van de uitvoering van huidig contract beschikt aan eerstgenoemde terug te bezorgen, en meer in het bijzonder sleutels van brievenbussen of magazijnen waarvan hij houder is. ARTIKEL 13 : NIETIGHEID De nietigheid van een clausule van huidige overeenkomst heeft geen invloed op de geldigheid van de andere clausules van dit contract. ARTIKEL 14 : BEVOEGDHEID Elk geschil dat verband houdt met huidige overeenkomst behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken en Hoven van. Opgemaakt te de..., in twee exemplaren, waarbij elk der partijen erkent zijn exemplaar ontvangen te hebben. Contract Independent Driver 2001 Page 6 of 7

7 BIJLAGE AAN HET CONTRACT getekend op.. tussen : hierna genoemd «EERSTGENOEMDE». en : hierna genoemde «DE TWEEDE GENOEMDE» Verklaring : De tweede genoemde brengt de eerstgenoemde ervan op de hoogte dat hij het geheel of een gedeelte van de opdracht voorzien in het het contract getekend tussen partijen door de hieronder vermelde personen laat uitvoeren : *. *. *. De tweede genoemde zal erover waken om de clausules van het contract getekend met de eerstgenoemde door deze personen te laten naleven en is als enige verantwoordelijk voor het respecteren ervan ten opzichte van de eerstgenoemde. Opgemaakt te.., de..., in dubbel exemplaar. Contract Independent Driver 2001 Page 7 of 7

OVEREENKOMST VOOR ZELFSTANDIGE DIENSTVERLENING

OVEREENKOMST VOOR ZELFSTANDIGE DIENSTVERLENING OVEREENKOMST VOOR ZELFSTANDIGE DIENSTVERLENING TUSSEN: wonende te handel drijvende onder de naam en ingeschreven in de KBO met nummer. De vennootschap.. en ingeschreven in de KBO met nummer. vertegenwoordigd

Nadere informatie

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba)

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba) ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba) 1. TOEPASSING Onze aankopen vallen uitsluitend onder de toepassing van deze Algemene Aankoopvoorwaarden en van de Bijzondere Voorwaarden van

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Tussen : 1. Voice Master BVBA, met maatschappelijke zetel te 2910 Essen, Burgemeester Kenisstraat 1, alhier vertegenwoordigd door Mevrouw B. Thewissen, zaakvoerder. hiernagenoemd

Nadere informatie

SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld)

SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld) SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld) TUSSEN naamloze vennootschap/ bvba, met maatschappelijke zetel gevestigd te.. B.T.W. nummer BE.., ingeschreven in het handelsregister van.onder het nummer., vertegenwoordigd

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST TUSSEN GEMEENTE MERKSPLAS EN HET AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF SPORTCENTRUM T HOFEIND

DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST TUSSEN GEMEENTE MERKSPLAS EN HET AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF SPORTCENTRUM T HOFEIND DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST TUSSEN GEMEENTE MERKSPLAS EN HET AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF SPORTCENTRUM T HOFEIND TUSSEN: GEMEENTE MERKSPLAS, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen,

Nadere informatie

VERKOOPSCONTRACT VOOR VAN ASBEST ONTDAAN MATERIEEL ALS SCHROOT TUSSEN. NMBS, naamloze vennootschap van publiek recht

VERKOOPSCONTRACT VOOR VAN ASBEST ONTDAAN MATERIEEL ALS SCHROOT TUSSEN. NMBS, naamloze vennootschap van publiek recht Pag. 1/6 VERKOOPSCONTRACT VOOR VAN ASBEST ONTDAAN MATERIEEL ALS SCHROOT TUSSEN NMBS, naamloze vennootschap van publiek recht met maatschappelijke zetel in 1060 St.-Gillis, Frankrijkstraat 56 ingeschreven

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Tussen : Meester Dimitri Vantomme, advocaat met kantoor te 8500 Kortrijk, Beheerstraat 32. hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor), en hierna te

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Tussen : 1. Voice Master BVBA, met maatschappelijke zetel te 2910 Essen, Burgemeester Kenisstraat 1, alhier vertegenwoordigd door Mevrouw B. Thewissen, zaakvoerder. hiernagenoemd

Nadere informatie

VERKOOPSCONTRACT TOT HERGEBRUIK VAN ROLLEND MATERIEEL ZONDER ASBEST TUSSEN. NMBS, naamloze vennootschap van publiek recht

VERKOOPSCONTRACT TOT HERGEBRUIK VAN ROLLEND MATERIEEL ZONDER ASBEST TUSSEN. NMBS, naamloze vennootschap van publiek recht Pag. 1/6 VERKOOPSCONTRACT TOT HERGEBRUIK VAN ROLLEND MATERIEEL ZONDER ASBEST TUSSEN NMBS, naamloze vennootschap van publiek recht met maatschappelijke zetel in 1060 St.-Gillis, Frankrijkstraat 56 ingeschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstenverrichtingen

Algemene voorwaarden voor dienstenverrichtingen Algemene voorwaarden voor dienstenverrichtingen Artikel 1 Voorwerp Het voorwerp van deze algemene voorwaarden (hierna de Algemene Voorwaarden genoemd) is de interventiemodaliteiten voor en/of in naam van

Nadere informatie

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt Tussen : Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen hierna te noemen het advocatenkantoor en hierna te noemen

Nadere informatie

OVEREENKOMST DIENSTVERLENING

OVEREENKOMST DIENSTVERLENING p. 1 Tussen de ondergetekenden : OVEREENKOMST DIENSTVERLENING 1. De vennootschap / vereniging... (naam en rechtsvorm), met maatschappelijke zetel te... (plaats), met ondernemingsnummer... (nummer en RPR),

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand Tussen : Meester Dimitri Vantomme, advocaat met kantoor te 8500 KORTRIJK, Beheerstraat 32. hierna te noemen de advocaat, en hierna te noemen

Nadere informatie

One Stop juridisch dienstverlening

One Stop juridisch dienstverlening One Stop juridisch dienstverlening Tussen : Blienberg Advocaten, met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen en met ondernemingsnummer BE0821.842.792 hierna genoemd: het advocatenkantoor

Nadere informatie

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES 1. Omschrijvingen Companywriters : De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 4600 Wezet (Visé) (België),

Nadere informatie

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd Algemene verkoopsvoorwaarden Webshop 1.Algemeen 1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, aanbiedingen, bestellingen, en alle daaruit

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN AANNEMING VAN VERTAALWERK EN TOLKEN

OVEREENKOMST VAN AANNEMING VAN VERTAALWERK EN TOLKEN 2 6 JA NUA RI 201 7 OVEREENKOMST VAN AANNEMING VAN VERTAALWERK EN TOLKEN OVEREENKOMST TUSSEN : het AGENTSCHAP INTEGRATIE & INBURGERING, waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Havenlaan 86C Bus

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt Tussen : Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen hierna te noemen het advocatenkantoor en hierna te noemen

Nadere informatie

VERKOOPSCONTRACT VAN ROLLEND MATERIEEL ALS SCHROOT, NA DE VERWIJDERING VAN HET ASBEST BIJ DE KOPER TUSSEN

VERKOOPSCONTRACT VAN ROLLEND MATERIEEL ALS SCHROOT, NA DE VERWIJDERING VAN HET ASBEST BIJ DE KOPER TUSSEN VERKOOPSCONTRACT VAN ROLLEND MATERIEEL ALS SCHROOT, NA DE VERWIJDERING VAN HET ASBEST BIJ DE KOPER TUSSEN NMBS, naamloze vennootschap van publiek recht met maatschappelijke zetel in 1060 St.-Gillis, Frankrijkstraat

Nadere informatie

CONSIGNATIE-OVEREENKOMST :

CONSIGNATIE-OVEREENKOMST : CONSIGNATIE-OVEREENKOMST : 1 ) TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN TUSSEN: De Heer PARTIJ X, Geboren te op wonende te 8000 BRUGGE straatnaam ondernemingsnummer: 0000.000.000 Hierna genoemd : PARTIJ X EN: De Heer

Nadere informatie

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting 1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van elke andere leveringsvoorwaarden of verkoopsvoorwaarden

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST van onbepaalde duur. wonende te,

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST van onbepaalde duur. wonende te, De ondergetekenden: SAMENWERKINGSOVEREENKOMST van onbepaalde duur 1, wonende te,, verder te noemen de Kunstenaar ; en 2 (naam en rechtsvorm) gevestigd te (adres zetel) ingeschreven in de Kruispuntbank

Nadere informatie

CO-PRODUCTIEOVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN (Model co-financiering) ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer

CO-PRODUCTIEOVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN (Model co-financiering) ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer CO-PRODUCTIEOVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN (Model co-financiering) De ondergetekenden: 1 (naam en rechtsvorm) woonplaats: OF waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te ingeschreven in de Kruispuntbank

Nadere informatie

Licentieovereenkomst. Gevarenanalyse grondstoffen

Licentieovereenkomst. Gevarenanalyse grondstoffen Licentieovereenkomst Gevarenanalyse grondstoffen 26/11/2013 Licentieovereenkomst TUSSEN: Bemefa vzw, Gasthuisstraat 31, 1000 Brussel Hier vertegenwoordigd door de heer Yvan Dejaegher, directeur-generaal

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be

HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be Artikel 1 De bepalingen van dit hoofdstuk zijn enkel van toepassing op de contractuele relatie tussen NV Eco Toilet

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FUELLING FACILITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN FUELLING FACILITIES ALGEMENE VOORWAARDEN FUELLING FACILITIES Bijlage 1 Algemene Voorwaarden SFF Page 1 of 8 Inhoudstafel 1- Definities en afkortingen... 3 2- Referentiekader... 3 3- Verplichtingen... 4 3.1. Algemene verplichtingen...

Nadere informatie

MODEL VAN TIJDELIJKE EN PRECAIRE GEBRUIKSOVEREENKOMST WAARSCHUWING

MODEL VAN TIJDELIJKE EN PRECAIRE GEBRUIKSOVEREENKOMST WAARSCHUWING MODEL VAN TIJDELIJKE EN PRECAIRE GEBRUIKSOVEREENKOMST WAARSCHUWING Dit model houdt geenszins een vrijstelling in van de verplichting om een deskundige te raadplegen om, indien nodig, de regels per geval

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Algemene bepaling

Hoofdstuk 1: Algemene bepaling MODEL VAN OVEREENKOMST BIJLAGE 2 Tussen: de Provincie Oost-Vlaanderen, met zetel in het Provinciehuis, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent, vertegenwoordigd door de deputatie, voor wie optreden de heer (voornaam

Nadere informatie

CONTRACT VOOR HALVE STAL

CONTRACT VOOR HALVE STAL CONTRACT VOOR HALVE STAL Gegevens pensionstal Naam: Adres: Tel: Fax: E-mail Gegevens klant pensionstal eigenaar van het paard Naam klant pensionstal: Adres: Tel: GSM: E-mail Gegevens klant halve stal Naam

Nadere informatie

Overeenkomst voor het gebruik van lokalen van de Bockstael wijkantenne door een vereniging CAR/18/164

Overeenkomst voor het gebruik van lokalen van de Bockstael wijkantenne door een vereniging CAR/18/164 Overeenkomst voor het gebruik van lokalen van de Bockstael wijkantenne door een vereniging CAR/18/164 TUSSEN De Stad Brussel, hier vertegenwoordigd door haar College van Burgemeester en Schepenen in wiens

Nadere informatie

CO-PRODUCTIEOVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN (Model co-financiering) ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer

CO-PRODUCTIEOVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN (Model co-financiering) ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer CO-PRODUCTIEOVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN (Model co-financiering) De ondergetekenden: 1 (naam en rechtsvorm) woonplaats: OF waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te ingeschreven in de Kruispuntbank

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt Overeenkomst tussen advocaat en cliënt Tussen : hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor) en hierna te noemen de cliënt(en) Wordt het volgende overeengekomen : 1. Voorwerp van de dienstverlening

Nadere informatie

VERKOOPSCONTRACT VAN ROLLEND MATERIEEL ALS SCHROOT, NA DE VERWIJDERING VAN HET ASBEST BIJ DE KOPER TUSSEN

VERKOOPSCONTRACT VAN ROLLEND MATERIEEL ALS SCHROOT, NA DE VERWIJDERING VAN HET ASBEST BIJ DE KOPER TUSSEN VERKOOPSCONTRACT VAN ROLLEND MATERIEEL ALS SCHROOT, NA DE VERWIJDERING VAN HET ASBEST BIJ DE KOPER TUSSEN NMBS, naamloze vennootschap van publiek recht met maatschappelijke zetel in 1060 St.-Gillis, Frankrijkstraat

Nadere informatie

CO-PRODUCTIE-OVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN Model artistieke samenwerking

CO-PRODUCTIE-OVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN Model artistieke samenwerking CO-PRODUCTIE-OVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN Model artistieke samenwerking De ondergetekenden: 1 (naam en rechtsvorm) woonplaats: OF waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te ingeschreven in de Kruispuntbank

Nadere informatie

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel De integrale versie van de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel is beschikbaar op volgende website:

Nadere informatie

Ets VIELLEVOYE SA Division TOLFER

Ets VIELLEVOYE SA Division TOLFER Ets VIELLEVOYE Division TOLFER ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN GELDIG VANAF 1 januari 2016 1 Artikel 1: Toepassingsgebied Deze algemene verkoopvoorwaarden (AVV) gelden voor alle producten die door de Ets.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PETRA

ALGEMENE VOORWAARDEN PETRA ALGEMENE VOORWAARDEN PETRA Artikel 1: Definities 1.1. Onder "Petra" wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: Petra Investments N.V., met maatschappelijke zetel te 9860 Oosterzele, Moortelbosstraat

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1. 1. Voorwerp van de dienstverlening en taak van de advocaat 3

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1. 1. Voorwerp van de dienstverlening en taak van de advocaat 3 Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Tussen : hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor) en hierna te noemen de cliënt(en) 2 Wordt het volgende overeengekomen : 1. Voorwerp van

Nadere informatie

1.1 Elke bestelling wordt uitsluitend uitgevoerd conform de hierna volgende algemene

1.1 Elke bestelling wordt uitsluitend uitgevoerd conform de hierna volgende algemene Voorwaarden 1. Toepassingsgebied 1.1 Elke bestelling wordt uitsluitend uitgevoerd conform de hierna volgende algemene voorwaarden, die tevens worden vermeld op de website www.toptext.be, en die de klant

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DATUM 1/07/2016

ALGEMENE VOORWAARDEN DATUM 1/07/2016 ALGEMENE VOORWAARDEN DATUM 1/07/2016 Artikel. 1. Een overeenkomst met U Talent komt tot stand onder deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt Tussen : Mevrouw Lynn Meeuwissen BTW-nr.: BE 0839 091 075 Kantooradres: Laagland 22 2930 Brasschaat Telefoon: +32 303 72 77 GSM: +32 493 25 45 31 Mail: advocaat@lynnmeeuwissen.be

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE )

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE ) ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE ) Tussen Mevrouw/Meneer... optredend als gevolmachtigde van de werkgever... straat... nr.... post nr.... plaats... en Mevrouw/Meneer...... straat...

Nadere informatie

VERTROUWELIJKHEIDSVERBINTENIS

VERTROUWELIJKHEIDSVERBINTENIS VERTROUWELIJKHEIDSVERBINTENIS VAN: Maatschappij... Hierna "de Gebruiker" genoemd; TEN AANZIEN VAN: Ethias nv Rue des Croisiers, 24 te 4000 Luik, bij de ECB ingeschreven onder het nummer 0404.484.654, voor

Nadere informatie

GUY CAYRON Advocaat bij de balie te Brussel Avocat au barreau de Bruxelles

GUY CAYRON Advocaat bij de balie te Brussel Avocat au barreau de Bruxelles Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt Tussen : GUY CAYRON Advocaat bij de balie te Brussel Avocat au barreau de Bruxelles Hellebeekstraat 6 1850 Grimbergen Tel. 02/270.04.91 Fax 02/270.04.89 E-mail

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS. Artikel 1: Toepassingsgebied

ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS. Artikel 1: Toepassingsgebied ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS Artikel 1: Toepassingsgebied a. Behoudens het uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de partijen om ervan af te wijken, zijn de algemene voorwaarden van Vadecas

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN OMRON ELECTRONICS N.V.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN OMRON ELECTRONICS N.V. 01 Algemene beschikkingen De verkoper erkent geen enkele wijziging of toevoeging aan deze verkoopvoorwaarden welke van toepassing zijn op alle offertes en overeenkomsten, met uitsluiting van de eventuele

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST BEDIENDE BEPAALDE DUUR DEELTIJDS

ARBEIDSOVEREENKOMST BEDIENDE BEPAALDE DUUR DEELTIJDS ARBEIDSOVEREENKOMST BEDIENDE BEPAALDE DUUR DEELTIJDS Tussen de ondergetekenden : En, De werkgever Inschrijving in het rijksregister onder het nummer:.. Nationaliteit:.. Arbeidskaart: Vrijgesteld Nodig

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt Tussen : De heer Nicolas Vanspeybrouck, advocaat met kantoor te 8660 DE PANNE. hierna te noemen de advocaat en hierna te noemen de cliënt(en) Wordt het volgende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 - Toepassingsgebied Deze overeenkomst heeft betrekking op alle last mile activiteiten en eventuele optionele prestaties die uitgevoerd worden voor de aanvrager en betrekking

Nadere informatie

1. Dwingend karakter van de algemene voorwaarden - voorrang

1. Dwingend karakter van de algemene voorwaarden - voorrang ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Dwingend karakter van de algemene voorwaarden - voorrang December 2015 1.1 De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen Kinetic NV (hierna

Nadere informatie

Handelsagentuurovereenkomst

Handelsagentuurovereenkomst Handelsagentuurovereenkomst Tussen de ondergetekenden De vennootschap met maatschappelijke zetel te..., met ondernemingsnummer..., hierbij vertegenwoordigd door... in de functie van... ), hierna principaal

Nadere informatie

casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar

casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar A. Contracterende partijen Tussen (hierna CP genoemd), gedeponeerd merk van de vennootschap Greenbox N.V. met maatschappelijke zetel in L-9911 Troisvierges, 2

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN Dbblaw 24062011 ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN 1. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling, door de koper geplaatst bij Pacbelimex, evenals op elke verkoopsovereenkomst gesloten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BHD

Algemene voorwaarden BHD Algemene voorwaarden BHD Dit zijn de algemene voorwaarden van de BVBA BHD, met zetel te 2980 Zoersel, Sint-Antoniusbaan 299, met ondernemingsnummer 0865 873 171. Deze algemene voorwaarden kunnen geraadpleegd

Nadere informatie

OVEREENKOMST ABONNEMENT

OVEREENKOMST ABONNEMENT OVEREENKOMST ABONNEMENT Tussen de ondergetekenden : 1. DEN DIEPEN BOOMGAARD V.Z.W. met maatschappelijke zetel gelegen te 1850 Grimbergen, Rijkenhoekstraat 80 en ondernemingsnummer 0421.285.252; (abo@diepenboomgaard.be)

Nadere informatie

BEZETTING TER BEDE. Het Autonoom Gemeentebedrijf Begijnendijk, met zetel te Kerkplein 5, 3130 Begijnendijk,

BEZETTING TER BEDE. Het Autonoom Gemeentebedrijf Begijnendijk, met zetel te Kerkplein 5, 3130 Begijnendijk, BEZETTING TER BEDE TUSSEN De gemeente Begijnendijk, met zetel te Kerkplein 5, 3130 Begijnendijk, vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en Schepenen, voor wie optreden, de dhr Bert Ceulemans,

Nadere informatie

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond)

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin voorziene

Nadere informatie

1.3. Gebruiktezeecontainer.nl behoudt zich het recht een bestelling of overeenkomst te weigeren, te schorsen of te beëindigen.

1.3. Gebruiktezeecontainer.nl behoudt zich het recht een bestelling of overeenkomst te weigeren, te schorsen of te beëindigen. Algemene voorwaarden Gebruiktezeecontainer.nl Deze algemene voorwaarden worden gebruikt door gebruiktezeecontainer.nl, gevestigd in Ede, Laan 1933 no. 6, 6711 NZ, d.d. 01-01-2008. Gebruiktezeecontainer.nl

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Ketel Garantiecontract Sani-online.

Algemene Voorwaarden Ketel Garantiecontract Sani-online. Algemene Voorwaarden Ketel Garantiecontract Sani-online. 1. Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op, en maken deel uit van de overeenkomst ketel garantie contract tussen u en Sani & CV

Nadere informatie

GEHEIMHOUDINGSOVEREENKOMST OVERNAME

GEHEIMHOUDINGSOVEREENKOMST OVERNAME 1 Een geheimhoudingsovereenkomst wordt ook wel geheimhoudingsverklaring of Non Disclosure Agreement (NDA) genoemd). Dit kan u best afsluiten als u verkoper bent bij een bedrijfsovername en u de identiteit

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Gesloten tussen: Knooppunt vzw, Met maatschappelijke zetel te 2140 Borgerhout, Te Boelaerlei 37, KBO 0818.484.416 Hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam], [functie] Hierna:

Nadere informatie

Algemeen. Schriftelijke bevestiging. Leveren van gegevens. Prijsopgave. Credit ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemeen. Schriftelijke bevestiging. Leveren van gegevens. Prijsopgave. Credit ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen Schriftelijke bevestiging Leveren van gegevens Prijsopgave Credit Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER VOOR EEN DUIDELIJK BEPAALD WERK CLAUSULE VAN PROEF

ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER VOOR EEN DUIDELIJK BEPAALD WERK CLAUSULE VAN PROEF ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER VOOR EEN DUIDELIJK BEPAALD WERK CLAUSULE VAN PROEF Tussen de ondergetekenden : En, De werkgever Inschrijving in het rijksregister onder het nummer: Nationaliteit: Arbeidskaart:

Nadere informatie

LICENTIEVOORWAARDEN & EIGENDOMSRECHT MOBIFACT

LICENTIEVOORWAARDEN & EIGENDOMSRECHT MOBIFACT LICENTIEVOORWAARDEN & EIGENDOMSRECHT MOBIFACT 1. Aanvaarding en toepasselijkheid van deze voorwaarden Door het gebruik van de diensten van CRYSTAL IT BVBA (hierna CRYSTAL IT ) en het ter beschikking gestelde

Nadere informatie

lic A5477 BIJZONDERE REISVOORWAARDEN CLIPPER (versie juni 2013)

lic A5477 BIJZONDERE REISVOORWAARDEN CLIPPER (versie juni 2013) BIJZONDERE REISVOORWAARDEN CLIPPER (versie juni 2013) ARTIKEL 1. ALGEMEEN Het aanvaarden van onze offerten, orderbevestigingen, leveringsnota's, en facturen omvat eveneens de goedkeuring van onderhavige

Nadere informatie

CONSIGNATIEOVEREENKOMST

CONSIGNATIEOVEREENKOMST CONSIGNATIEOVEREENKOMST Tussen:.... Vertegenwoordigd door: Mr/Mevr:.. Functie:.. hieronder genoemd de firma en... Vertegenwoordigd door: Mr/Mevr.... Algemeen directeur En Apotheker... Diensthoofd apotheek

Nadere informatie

MERTENS & C ACCOUNTANT EN BELASTINGCONSULENT : ALGEMENE VOORWAARDEN

MERTENS & C ACCOUNTANT EN BELASTINGCONSULENT : ALGEMENE VOORWAARDEN MERTENS & C ACCOUNTANT EN BELASTINGCONSULENT : ALGEMENE VOORWAARDEN I. TOEPASSINGSGEBIED Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle professionele relaties tussen de beroepsbeoefenaar

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VOOR EEN STUDENTENVERBLIJF

HUUROVEREENKOMST VOOR EEN STUDENTENVERBLIJF HUUROVEREENKOMST VOOR EEN STUDENTENVERBLIJF LET OP: Deze modelhuurovereenkomst voldoet niet aan de vereisten van de wet van 20 februari 1991 betreffende de huurovereenkomsten voor woningen die dienst doen

Nadere informatie

3. OPDRACHTBRIEF. Tussen de ondergetekenden: Danielle Arijs BIBF Ondernemingsnummer 0478.319.767. Als mandataris van A & D BOEKHOUDASS GCV

3. OPDRACHTBRIEF. Tussen de ondergetekenden: Danielle Arijs BIBF Ondernemingsnummer 0478.319.767. Als mandataris van A & D BOEKHOUDASS GCV 3. OPDRACHTBRIEF Tussen de ondergetekenden: Danielle Arijs BIBF Ondernemingsnummer 0478.319.767 Kantoor houdende te KLAPSTRAAT 58 1790 AFFLIGEM Als mandataris van A & D BOEKHOUDASS GCV Met zetel te KLAPSTRAAT

Nadere informatie

HANDVEST VAN GOED GEDRAG

HANDVEST VAN GOED GEDRAG PATRIMONIALE OPDRACHTBRIEF Makelaar geregistreerd onder nr. Ondernemingsnr. HANDVEST VAN GOED GEDRAG Onafhankelijke makelaars die advies geven op het gebied van vermogensbeheer, verbinden zich ertoe een

Nadere informatie

Inschrijving in het rijksregister onder het nummer:.. Nationaliteit:.. Arbeidskaart: Vrijgesteld Nodig 1 Dimona nummer:.

Inschrijving in het rijksregister onder het nummer:.. Nationaliteit:.. Arbeidskaart: Vrijgesteld Nodig 1 Dimona nummer:. 1 ARBEIDSOVEREENKOMST - HANDELSREIZIGER Tussen de ondergetekenden : En, De werkgever Inschrijving in het rijksregister onder het nummer:.. Nationaliteit:.. Arbeidskaart: Vrijgesteld Nodig 1 Dimona nummer:.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden advertentieopdrachten Voka Kamer van Koophandel Antwerpen- Waasland.

Algemene voorwaarden advertentieopdrachten Voka Kamer van Koophandel Antwerpen- Waasland. Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden advertentieopdrachten Voka Kamer van Koophandel Antwerpen- Waasland. Hiernavolgende bepalingen beheersen de uitvoering van advertentieopdrachten bij Voka Kamer

Nadere informatie

Optie 3: (Sociale naam, Adres/KBO voor een vennootschap)

Optie 3: (Sociale naam, Adres/KBO voor een vennootschap) DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST: TUSSEN DE ONDERSCHREVENEN: ENTRE LES LIGNES bvba, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 1180 Brussel in de Karmelietenstraat 163 en is ingeschreven in de KBO met

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

art.2 Brochure en prijslijst Y&S Transport VOF

art.2 Brochure en prijslijst Y&S Transport VOF art.1 Toepassingsgebied Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden afgesloten met, op alle offertes die uitgaan van en op alle bestellingen gericht aan Y&S Transport

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden (versie 2014.01)

Algemene verkoopvoorwaarden (versie 2014.01) 1. Toepassingsgebied Algemene verkoopvoorwaarden (versie 2014.01) 1.1. Volgende voorwaarden (hierna genoemd Algemene voorwaarden ) zijn zowel van toepassing op de verkoopovereenkomsten als op de aannemingsovereenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BLIENBERG ADVOCATEN

ALGEMENE VOORWAARDEN BLIENBERG ADVOCATEN ALGEMENE VOORWAARDEN BLIENBERG ADVOCATEN 1 Kosten en ereloon 1.1. De staat van kosten en erelonen van het advocatenkantoor kan drie elementen bevatten: de kosten van het advocatenkantoor, de gerechtskosten

Nadere informatie

Onder Katrien Claes wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: Katrien Claes, Hees 148, 3920 Lommel

Onder Katrien Claes wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: Katrien Claes, Hees 148, 3920 Lommel 1. ALGEMEEN Onder Katrien Claes wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: Katrien Claes, Hees 148, 3920 Lommel 2. GELDING EN AANVAARDING VAN DEZE VOORWAARDEN. De huidige voorwaarden beheersen

Nadere informatie

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl/NL. 2. Aanbod en sluiten van het contract

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl/NL. 2. Aanbod en sluiten van het contract Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl/NL 1. Algemeen Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna Voorwaarden ) zijn van toepassing op alle aanvragen van klanten of aanbiedingen

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST IN HET KADER VAN HET PROJECT GERODENT

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST IN HET KADER VAN HET PROJECT GERODENT SAMENWERKINGSOVEREENKOMST IN HET KADER VAN HET PROJECT GERODENT Tussen : HET UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS GENT, met zetel te 9000 Gent, De Pintelaan 185, vertegenwoordigd door prof. dr. F. Colardyn, afgevaardigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. Algemene voorwaarden van de verkoper 1.1. Op deze overeenkomst zijn uitsluitend de algemene voorwaarden van de NV EvoBus Belgium, hierna EvoBus genoemd, van toepassing met uitsluiting

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN I. TOEPASSINGSGEBIED

ALGEMENE VOORWAARDEN I. TOEPASSINGSGEBIED ALGEMENE VOORWAARDEN I. TOEPASSINGSGEBIED Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle professionele relaties tussen de beroepsbeoefenaar en de cliënt. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk

Nadere informatie

RESERVERING. Restaurant - Feestzalen Den Orchidee Gentse Steenweg, 142 9160 Lokeren

RESERVERING. Restaurant - Feestzalen Den Orchidee Gentse Steenweg, 142 9160 Lokeren RESERVERING Restaurant - Feestzalen Den Orchidee Gentse Steenweg, 142 9160 Lokeren www.denorchidee.be feesten@denorchidee.be Datum Reservatie: Datum Feest: Doel feest Contactgegevens klant Naam en Voornaam

Nadere informatie

Art. 16 Schorsing en/of beëindiging van toegekende toegangsrechten of van het Contract

Art. 16 Schorsing en/of beëindiging van toegekende toegangsrechten of van het Contract Art 1 Definities en interpretatie Een definitie wordt toegevoegd: Flexibele Toegang : Het regime dat van toepassing is op een Productie-eenheid waarvan de aansluiting, die conform de standaard vigerende

Nadere informatie

Overeenkomst tot begeleiding en financiering bodemsanering tankstation bij sluiting van de uitbating

Overeenkomst tot begeleiding en financiering bodemsanering tankstation bij sluiting van de uitbating Overeenkomst tot begeleiding en financiering bodemsanering tankstation bij sluiting van de uitbating De ondergetekenden De vzw Bodemsaneringsfonds voor benzinestations hierna genoemd BOFAS EN Naam:...

Nadere informatie

Escrow overeenkomst. Snijders Advocaten Vughterweg 74 5211 CM s-hertogenbosch

Escrow overeenkomst. Snijders Advocaten Vughterweg 74 5211 CM s-hertogenbosch Escrow overeenkomst Snijders Advocaten Vughterweg 74 5211 CM s-hertogenbosch Contactpersoon: Bart Huijs M: 06 51 62 35 02 E: bhuijs@snijders-advocaten.nl Disclaimer - Deze modelcontracten worden slechts

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER VOOR EEN DUIDELIJK BEPAALD WERK CLAUSULE VAN PROEF

ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER VOOR EEN DUIDELIJK BEPAALD WERK CLAUSULE VAN PROEF ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER VOOR EEN DUIDELIJK BEPAALD WERK CLAUSULE VAN PROEF Tussen de ondertekenden : En, De werkgever Inschrijving in het rijksregister onder het nummer : Nationaliteit : Arbeidskaart

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden gelden op alle overeenkomsten met BeSuccessful, ongeacht strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant.

Deze algemene voorwaarden gelden op alle overeenkomsten met BeSuccessful, ongeacht strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Deze algemene voorwaarden gelden op alle overeenkomsten met BeSuccessful, ongeacht strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Door het plaatsen van

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE BVBA PARTEK

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE BVBA PARTEK ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE BVBA PARTEK Artikel 1 - Toepassingsveld van de algemene voorwaarden 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle commerciële betrekkingen tussen de BVBA PARTEK en haar

Nadere informatie

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl. 2. Aanbod en sluiten van het contract

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl. 2. Aanbod en sluiten van het contract Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl 1. Algemeen Onze aanbiedingen, leveringen en prestaties zijn uitsluitend onderworpen aan onderhavige algemene verkoop en leveringsvoorwaarden.

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR DE VEILIGHEIDSCOORDINATIE ONTWERP / VERWEZENLIJING

OVEREENKOMST VOOR DE VEILIGHEIDSCOORDINATIE ONTWERP / VERWEZENLIJING OVEREENKOMST VOOR DE VEILIGHEIDSCOORDINATIE ONTWERP / VERWEZENLIJING Tussen de ondergetekenden, enerzijds de heer / mevrouw.. wonende te of de maatschappij... met maatschappelijke zetel te hier vertegenwoordigd

Nadere informatie

MODELOVEREENKOMST voor een deelopdracht van de raamovereenkomst wedstrijdpool architectuuropdrachten: haalbaarheidstudie

MODELOVEREENKOMST voor een deelopdracht van de raamovereenkomst wedstrijdpool architectuuropdrachten: haalbaarheidstudie MODELOVEREENKOMST voor een deelopdracht van de raamovereenkomst wedstrijdpool architectuuropdrachten: haalbaarheidstudie TER INFO: Blauw zijn stukken tekst die elke projectleider zal moeten aanpassen i.f.v.

Nadere informatie

AANVRAAG IN VERBAND MET DE TOELATING TOT HET DRAGEN VAN EEN SPONSORBOODSCHAP OP DE PERSOONLIJKE RENUITRUSTING VAN DE JOCKEY

AANVRAAG IN VERBAND MET DE TOELATING TOT HET DRAGEN VAN EEN SPONSORBOODSCHAP OP DE PERSOONLIJKE RENUITRUSTING VAN DE JOCKEY AANVRAAG IN VERBAND MET DE TOELATING TOT HET DRAGEN VAN EEN SPONSORBOODSCHAP OP DE PERSOONLIJKE RENUITRUSTING VAN DE JOCKEY Ik, ondergetekende : Houder van de vergunning : Vraag de toestemming om in de

Nadere informatie

ALGEMENE CONTRACT- EN FACTUURVOORWAARDEN

ALGEMENE CONTRACT- EN FACTUURVOORWAARDEN ALGEMENE CONTRACT- EN FACTUURVOORWAARDEN Artikel 1: Toepasselijkheid Deze contract- en factuurvoorwaarden (verder afgekort als algemene voorwaarden ) zijn, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding,

Nadere informatie

OVEREENKOMST MET BETREKKING TOT HET CONSULTEREN VAN DELEN ONLINE Overeenkomst Consultatie Delen OnLine

OVEREENKOMST MET BETREKKING TOT HET CONSULTEREN VAN DELEN ONLINE Overeenkomst Consultatie Delen OnLine OVEREENKOMST MET BETREKKING TOT HET CONSULTEREN VAN DELEN ONLINE Overeenkomst Consultatie Delen OnLine Tussen: Delen (Suisse) S.A., gevestigd en met maatschappelijke zetel in CH -1204 Geneve, 12, Rue de

Nadere informatie

VERBRUIK EN WAGENPARK

VERBRUIK EN WAGENPARK AANVRAAGFORMULIER Gunstig Tanken! GEGEVENS Bedrijfsnaam: BTW/Ondernemingsnr. : Activiteit : Contactpersoon : Tel : GSM : Fax : Email : VERBRUIK EN WAGENPARK Totale brandstofbehoefte: L/Maand Aantal Voertuigen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Algemene contractvoorwaarden

Algemene contractvoorwaarden Algemene contractvoorwaarden Artikel 1 - Deze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing op alle handelsbetrekkingen van 3D Drawing & Management, behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende

Nadere informatie