CONSIGNATIE-OVEREENKOMST :

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CONSIGNATIE-OVEREENKOMST :"

Transcriptie

1 CONSIGNATIE-OVEREENKOMST : 1 ) TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN TUSSEN: De Heer PARTIJ X, Geboren te op wonende te 8000 BRUGGE straatnaam ondernemingsnummer: Hierna genoemd : PARTIJ X EN: De Heer TEGENPARTIJ Y, BEROEP, geboren te op wonende te 8000 BRUGGE STRAAT + NR. ondernemingsnummer: Hierna genoemd : TEGENPARTIJ Y EN: Hierna genoemd : WORDT UITEENGEZET WAT VOLGT: 1. VERLENER: De verlener is actief in de vervaardiging van / groothandelaar van De verlener wenst deze producten te verkopen via de consignataris en is daarom bereid deze producten ter beschikking te stellen van de consignataris totdat deze een koper gevonden heeft. 2. CONSIGNATARIS: De consignataris wenst de producten van de verlener te verkopen en is bereid deze producten tijdelijk in ontvangst te nemen en te kopen van de verlener in het geval en op het ogenblik dat hij een koper vindt. 1

2 2 EN IS HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN : 3. Voorwerp & Bestemming : De verlener verbindt zich ertoe onmiddellijk na het sluiten van deze overeenkomst en voor de duur van deze overeenkomst, de producten (hierna genoemd: de producten), zoals omschreven in bijlage 1, in de aangeduide hoeveelheid: Ter beschikking te stellen van de consignataris in het magazijn of de winkel van de consignataris te *; Aan de consignataris te verkopen op het ogenblik dat de consignataris de producten verkoopt aan een derde; Binnen een termijn van 10 dagen na de verkoop de verkochte producten door identieke te vervangen; De consignataris verbindt zich ertoe: Zich in te spannen om voor de producten een koper (hierna genoemd: de koper) te vinden; Deze producten te kopen op het ogenblik dat hij de producten verkoopt aan de koper. De producten worden geacht ter beschikking te zijn van de consignataris vanaf de levering in het magazijn van de consignataris tot het ogenblik van de verkoop op bij teruggave, tot het ogenblik, dat ze het magazijn of de winkel van de consignataris verlaten. Het is de consignataris niet toegelaten, zonder schriftelijke toelating van de verlener of zijn gevolmachtigde, geheel of gedeeltelijk de rechten welke uit huidige overeenkomst voortvloeien over te dragen, noch de producten geheel of gedeeltelijk zelf in consignatie te geven aan een derde. 4. Wijzigingen in de lijst van de producten : Op ieder ogenblik kan de lijst der producten gewijzigd worden door het aanhechten aan deze overeenkomst van een nieuwe bijlage 1, gedagtekend en ondertekend door beide partijen. Bovendien zullen de producten, voor zover het voor de verlener redelijkerwijze mogelijk is, steeds in hun nieuwste uitvoering ter beschikking gesteld worden.* 5. Eigendomsvoorbehoud : Tijdens de duur van de terbeschikkingstelling blijven de producten eigendom van de verlener. De consignataris verbindt zich er toe op de ter beschikking gestelde producten een etiket aan te brengen waaruit duidelijk blijkt dat deze producten eigendom zijn van de verlener.* 6. Gebruik van de producten : De consignataris mag de producten tijdens de duur van de in bewaargeving niet voor eigen gebruik aanwenden. De producten moeten in hun oorspronkelijke verpakking bewaard worden tot aan de verkoop. * Wel mag de consignataris de producten gebruiken voor demonstraties aan potentiële kopers.* 2

3 3 7. Aansprakelijkheid : De consignataris moet de producten bewaren als een goede huisvader. De consignataris is aansprakelijk voor de schade die tijdens de terbeschikkingstelling veroorzaakt wordt aan de producten.* De consignataris is dus verplicht de verlener onmiddellijk en schriftelijk te verwittigen indien er fouten of gebreken worden vastgesteld en die ten laste kunnen worden gelegd van de verlener. Gedurende de vriesperiode zal de consignataris de nodige voorzorgsmaatregelen nemen om vorstschade te voorkomen, zoals bijvoorbeeld het pand alwaar de producten gestald zijn op een gematigde temperatuur houden. 8. Verzekering: De consignataris verbindt zich ertoe een alle risico s verzekering af te sluiten voor de hem ter beschikking gestelde producten.* 9. Onderhoud : De producten worden gebruiksklaar ter beschikking gesteld. Het is de consignataris verboden om zonder samenspraak met de verlener enige onderhoudsbehandeling te verrichten.* Tijdens de duur van de terbeschikkingstelling staat de consignataris in voor het onderhoud van de producten. Hij zal dit onderhoud laten verrichten volgens de instructies van de verlener.* 10. Waarborg : De consignataris verbindt zich er toe, als waarborg voor de goede uitvoering van zijn verbintenissen, binnen een periode van één week na het sluiten van huidige overeenkomst een waarborg ten bedrage van * te betalen op een daartoe geopende geïndividualiseerde rekening op naam van de consignataris. Over deze waarborg kan slechts worden beschikt na een schriftelijk akkoord, opgesteld na het sluiten van deze overeenkomst, ofwel na voorlegging van een eensluidend verklaard afschrift van de uitgifte van een rechterlijke beslissing.* De consignataris verbindt zich er toe, als waarborg voor de goede uitvoering van zijn verbintenissen, binnen een periode van één week na het sluiten van huidige overeenkomst een waarborg ten bedrage van * te betalen aan de verlener. Deze waarborgsom zal niet vallen onder toepassing van art bis van het B.W. zodat ze geen intrest opbrengt. Het aanvankelijk gestort bedrag zal bij einde of verbreking van de overeenkomst aan de consignataris worden terugbetaald na dat deze aan al zijn verplichtingen heeft voldaan en na verrekening van eventuele schade. Deze waarborg is evenwel niet geldig als betaling van de koopsom, behoudens het recht van de verlener de waarborg als koopsom aan te wenden ingevolge een gerechtelijke uitspraak.* 11. Solidaire borgstelling : De solidaire borgen zijn zowel wat betreft de betaling van de koopsommen en de schadevergoedingen in hoofdsom, dan wel voor de intresten en de schadebedingen welke uit de uitvoering van huidige overeenkomst voortvloeien, solidair, hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk ten overstaan van de 3

4 4 verlener, en dit samen met de consignataris. De borgen doen afstand van het voorrecht van uitwinning. De borgstelling omvat eveneens alle kosten, met inbegrip van de gerechtskosten welke nodig zouden zijn om de verschuldigde bedragen in te vorderen zowel ten laste van de consignataris, als ten laste van de andere borgen. De borgen ontslaan de verlener ervan hem op de hoogte te brengen van de tekortkomingen van de consignataris. Als waarborg voor de uitvoering van zijn verbintenissen, doet de consignataris, alsook de solidaire borgen, afstand van, en dragen over aan de verlener, het deel van hun loon, wedde of bezoldiging dat vatbaar is voor afstand. Het is de verlener uitdrukkelijk toegelaten onderhavige afstand te betekenen, zodra hij zulks nodig zal achten, en de consignataris, alsook de solidaire borgen machtigen hun werkgever die afhouding te verrichten en het bedrag ervan in handen van de verlener te storten.* 12. Teruggave : De producten worden ter beschikking gesteld voor een periode van drie* maanden. Op het einde van de periode kan elke partij beslissen de terbeschikkingstelling van een product uit de lijst der producten te beëindigen door dit product terug te vorderen per fax of , respectievelijk terug te bezorgen. Ingeval van terugbezorging of terugvordering wordt het product door de verlener afgehaald uit het magazijn van de consignataris binnen een termijn van 14 dagen. De consignataris zal de verlener met dit doel, gedurende de normale kantooruren, toegang verlenen tot zijn magazijnen. 13. Kosten van vervoer : De vervoerskosten om de producten ter beschikking te stellen of de producten af te halen zijn ten laste van de verlener.* De vervoerskosten om de producten ter beschikking te stellen of ingeval van terugvordering, om de producten af te halen zijn ten laste van de verlener. De vervoerskosten om de producten terug te brengen, ingeval van terugbezorging, zijn ten laste van de consignataris.* 14. Koop : De verkoop van de producten aan de consignataris vindt plaats op het ogenblik van het afsluiten van de koop tussen de consignataris en de derde koper of op het ogenblik dat de consignataris beslist de producten te kopen zonder een afnemer gevonden te hebben. De verkoopprijs is de prijs vermeld op het consignatie-document. De verkoop gebeurt overeenkomstig de algemene voorwaarden van de verlener, zoals aangehecht in bijlage 2, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk andere voorwaarden zijn overeengekomen. 15. Betaling van koopprijs, en schadebedingen : a) Op alle verschuldigde en laattijdige bedragen, zal van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een intrest verschuldigd zijn, berekend aan 1% per maand, te rekenen vanaf de datum waarop het nog verschuldigd gedeelte van de hoofdsom eisbaar is geworden, tot aan de dag van de werkelijke en integrale betaling. 4

5 5 b) Bovendien komen partijen nu reeds overeen dat, ingeval tot een gerechtelijke procedure dient te worden overgegaan, een aanvullende schadevergoeding verschuldigd zijn, welke nu reeds begroot wordt op 15% van hoofdsom welke het voorwerp van de vordering uitmaakt. c) Voormelde schadevergoedingen ex art. 6 c & d sluiten uiteraard de vergoedingen die zouden kunnen verschuldigd zijn wegens schade aan de geconsigneerde goederen, dan wel achterstallen, niet uit. d) Door de uitdrukkelijke wil van partijen, heeft de in onderhavig artikel voorziene vergoeding en conventioneel bepaalde intrest een forfaitair karakter overeenkomstig art B.W. en is het in afwijking van art B.W. onherleidbaar zodat partijen bij deze wederzijds verzaken en dit onafgezien de mate waarin het contract zou zijn uitgevoerd, zelfs al impliceert de overtreding slechts een gedeeltelijke niet uitvoering van de overeenkomst. 16. Ondeelbaarheid : Contract, consignatiedocumenten en eventuele bijzondere voorwaarden, worden samen als één geheel beschouwd, doch afzonderlijk voor akkoord ondertekend door consignataris en verlener. 17. Fiscaal : De zending van de producten naar de consignataris maakt geen B.T.W. verschuldigd, tenzij de goederen ingevoerd worden en de B.T.W. uit hoofde van de invoer verschuldigd is. Wel dient een consignatiedocument te worden opgemaakt zonder B.T.W. dat de zending van de goederen vergezelt. Op het ogenblik dat de goederen verkocht worden, wordt de consignataris er zelf eigenaar van en is hij de B.T.W. verschuldigd. Partijen komen overeen dat maandelijks een factuur zal worden opgemaakt voor de verkochte goederen uit de voorgaande periode en dat de consignataris de factuur zal opmaken in plaats van de leverancier.* 18. Beëindiging : Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde duur en kan op elk ogenblik door één of beide partijen worden beëindigd mits inachtneming van een opzeggingstermijn van * maanden. De consignataris verbindt zich er toe, bij de beëindiging van de deze overeenkomst, binnen de vijf dagen aan de verlener mede te delen welke producten hij zelf wenst te kopen. De overige producten worden teruggegeven overeenkomstig de bepalingen van huidige overeenkomst. 19. Statuut van de partijen : De consignataris en de verlener zijn zelfstandige partijen die hun onderneming geheel in eigen naam, voor eigen rekening en risico exploiteren zonder dat de tussen hen bestaande handelsrelatie ooit als vennootschap, mandaat of onder enige band van arbeidsondergeschiktheid kan worden beschouwd. 20. Mededelingen tussen partijen : Alle mededelingen tussen partijen gebeuren per fax, of per aangetekend schrijven. 21. Nietigheid : 5

6 6 Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig of ongeldig zou zijn blijven de overige bepalingen van de overeenkomst gelding hebben. 22. Forum- en rechtsbeding : Alle geschillen waartoe huidige overeenkomst aanleiding zou kunnen geven vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank alwaar de maatschappelijke zetel van de verlener gelegen is welke in voorkomend geval ook het recht van deze zetel zal toepassen. 23. Registratie van huidige overeenkomst : De eventuele registratie van huidige overeenkomst, is volledig ten laste van de consignataris. Gedaan Blankenberge, op Monday 21 April 2014 in evenveel exemplaren als er onderscheiden (deel-) partijen zijn, waarbij elk der partijen erkent een exemplaar te hebben ontvangen. DE VERLENER DE CONSIGNATARIS (Ondertekenen gelezen en goedgekeurd + handtekening) DE SOLIDAIRE BORGEN Ik ondergetekende verklaar mij solidair, hoofdelijk en ondeelbaar borg te stellen voor alle om het even welke door de consignataris krachtens onderhavige overeenkomst aangegane verbintenissen. (Ondertekenen gelezen en goedgekeurd voor hoofdelijke en ondeelbare solidaire borgstelling + handtekening) 6

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOOR. Tussen 1. De heer en/of mevrouw (naam, voornaam, adres)... hierna de verhuurder genoemd

HUUROVEREENKOMST KANTOOR. Tussen 1. De heer en/of mevrouw (naam, voornaam, adres)... hierna de verhuurder genoemd HUUROVEREENKOMST KANTOOR Tussen 1. De heer en/of mevrouw (naam, voornaam, adres)... hierna de verhuurder genoemd en 2. De heer en/of mevrouw (naam, voornaam, adres, ondernemingsnummer en eventueel RPR)

Nadere informatie

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren CONTRACT TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN : 1 hierna genoemd «EERSTGENOEMDE» EN 2... hierna genoemd «TWEEDE GENOEMDE» ARTIKEL 1 : VOORWERP 1.1. De eerstgenoemde vertrouwt aan de tweede genoemde transport opdrachten

Nadere informatie

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd Algemene verkoopsvoorwaarden Webshop 1.Algemeen 1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, aanbiedingen, bestellingen, en alle daaruit

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Gesloten tussen: Knooppunt vzw, Met maatschappelijke zetel te 2140 Borgerhout, Te Boelaerlei 37, KBO 0818.484.416 Hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam], [functie] Hierna:

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR ZELFSTANDIGE DIENSTVERLENING

OVEREENKOMST VOOR ZELFSTANDIGE DIENSTVERLENING OVEREENKOMST VOOR ZELFSTANDIGE DIENSTVERLENING TUSSEN: wonende te handel drijvende onder de naam en ingeschreven in de KBO met nummer. De vennootschap.. en ingeschreven in de KBO met nummer. vertegenwoordigd

Nadere informatie

OVEREENKOMST inzake consignatie

OVEREENKOMST inzake consignatie OVEREENKOMST inzake consignatie DE ONDERGETEKENDEN: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid., gevestigd aan de. te., ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw. in de functie

Nadere informatie

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT GESLOTEN BUITEN DE ONDERNEMING, MET STILZWIJGENDE VERLENGING Buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst : iedere overeenkomst tussen de vastgoedmakelaar en de opdrachtgever

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

MODEL VAN TIJDELIJKE EN PRECAIRE GEBRUIKSOVEREENKOMST WAARSCHUWING

MODEL VAN TIJDELIJKE EN PRECAIRE GEBRUIKSOVEREENKOMST WAARSCHUWING MODEL VAN TIJDELIJKE EN PRECAIRE GEBRUIKSOVEREENKOMST WAARSCHUWING Dit model houdt geenszins een vrijstelling in van de verplichting om een deskundige te raadplegen om, indien nodig, de regels per geval

Nadere informatie

OVEREENKOMST DIENSTVERLENING

OVEREENKOMST DIENSTVERLENING p. 1 Tussen de ondergetekenden : OVEREENKOMST DIENSTVERLENING 1. De vennootschap / vereniging... (naam en rechtsvorm), met maatschappelijke zetel te... (plaats), met ondernemingsnummer... (nummer en RPR),

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN GELDLENING tussen [ ] en [ ] OVEREENKOMST VAN GELDLENING De ondergetekenden: 1 [ ] B.V., statutair gevestigd te ( ) [ ] en aldaar kantoorhoudende aan [ ], hierna te noemen: de "Geldgever",te

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Tussen : 1. Voice Master BVBA, met maatschappelijke zetel te 2910 Essen, Burgemeester Kenisstraat 1, alhier vertegenwoordigd door Mevrouw B. Thewissen, zaakvoerder. hiernagenoemd

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Tussen : 1. Voice Master BVBA, met maatschappelijke zetel te 2910 Essen, Burgemeester Kenisstraat 1, alhier vertegenwoordigd door Mevrouw B. Thewissen, zaakvoerder. hiernagenoemd

Nadere informatie

Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden

Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden Onderhavige verkoopsvoorwaarden gelden voor alle verkoopovereenkomsten tussen Media Markt en de klant. Afwijkingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN 1. Algemeen 1.1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn exclusief van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, verkopen, leveringen en diensten van SMEG Belgium NV (hierna

Nadere informatie

1.1 Elke bestelling wordt uitsluitend uitgevoerd conform de hierna volgende algemene

1.1 Elke bestelling wordt uitsluitend uitgevoerd conform de hierna volgende algemene Voorwaarden 1. Toepassingsgebied 1.1 Elke bestelling wordt uitsluitend uitgevoerd conform de hierna volgende algemene voorwaarden, die tevens worden vermeld op de website www.toptext.be, en die de klant

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PETRA

ALGEMENE VOORWAARDEN PETRA ALGEMENE VOORWAARDEN PETRA Artikel 1: Definities 1.1. Onder "Petra" wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: Petra Investments N.V., met maatschappelijke zetel te 9860 Oosterzele, Moortelbosstraat

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERKOOP EN DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERKOOP EN DIENSTVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERKOOP EN DIENSTVERLENING INLEIDING: BEGRIPSBEPALINGEN In deze voorwaarden hebben onderstaande termen de volgende betekenis: Verkoper: de in het begin van deze voorwaarden aangeduide

Nadere informatie

STAGEOVEREENKOMST 1. 1. Vul drie exemplaren van de stageovereenkomst volledig in en onderteken ze allen.

STAGEOVEREENKOMST 1. 1. Vul drie exemplaren van de stageovereenkomst volledig in en onderteken ze allen. B.I.V. - stageovereenkomst 2015-2 - Pagina 1/6 Luxemburgstraat 16 B 1000 BRUSSEL Tel. : 02/505.38.50 Fax : 02/503.42.23 www.biv.be STAGEOVEREENKOMST 1 PRAKTISCHE INSTRUCTIES: 1. Vul drie exemplaren van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Aanvaarding van de algemene voorwaarden 1.1 De geleverde goederen en de gepresteerde diensten worden respectievelijk enkel verkocht, verhuurd of geleverd onder aanvaarding door

Nadere informatie

Huurovereenkomst Crumble development HuubieBuubie speelkeuken Pagina 1 van 5

Huurovereenkomst Crumble development HuubieBuubie speelkeuken Pagina 1 van 5 Huurovereenkomst Crumble development HuubieBuubie speelkeuken Pagina 1 van 5 De ondergetekenden: 1. Crumble development, gevestigd te Grubbenvorst, aan de Julianastraat 32, ten deze vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Tussen : Meester Dimitri Vantomme, advocaat met kantoor te 8500 Kortrijk, Beheerstraat 32. hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor), en hierna te

Nadere informatie

1. Al onze verkopen worden uitsluitend beheerst door onze algemene voorwaarden,

1. Al onze verkopen worden uitsluitend beheerst door onze algemene voorwaarden, ALGEMENE VOORWAARDEN A. ALGEMENE BEPALINGEN 1. Al onze verkopen worden uitsluitend beheerst door onze algemene voorwaarden, met uitsluiting van alle andersluidende voorwaarden, behoudens andersluidende

Nadere informatie

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting 1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van elke andere leveringsvoorwaarden of verkoopsvoorwaarden

Nadere informatie

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond)

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin voorziene

Nadere informatie

STAGEOVEREENKOMST 1 PRAKTISCHE INSTRUCTIES:

STAGEOVEREENKOMST 1 PRAKTISCHE INSTRUCTIES: B.I.V. - stageovereenkomst 2012 - Pagina 1/6 Luxemburgstraat 16 B 1000 BRUSSEL Tel. : 02/505.38.50 Fax : 02/503.42.23 www.biv.be STAGEOVEREENKOMST 1 PRAKTISCHE INSTRUCTIES: 1. Vul drie exemplaren van de

Nadere informatie

Huurovereenkomst woonhuis/appartement

Huurovereenkomst woonhuis/appartement Huurovereenkomst woonhuis/appartement Tussen de ondergetekenden : Hierna genoemd "de verhuurder"; en Hierna genoemd "de huurder"; is het volgende overeengekomen : De verhuurder verklaart te verhuren aan

Nadere informatie

MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER)

MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER) FARMAFlux Archimedesstraat 11 1000 Brussel KBO 0536.680.412 MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER) Tussen apotheker

Nadere informatie

VOORBEELD OVEREENKOMST VAN TERBESCHIKKINGSTELLING

VOORBEELD OVEREENKOMST VAN TERBESCHIKKINGSTELLING CONFEDERATIE VAN IMMOBILIENBEROEPEN VLAANDEREN Document opgesteld door het Vlaams Studie- en Kenniscentrum Vastgoed en Wonen vzw. Huidig document betreft een voorbeeld ter duiding van bepaalde passages

Nadere informatie

Escrow overeenkomst. Snijders Advocaten Vughterweg 74 5211 CM s-hertogenbosch

Escrow overeenkomst. Snijders Advocaten Vughterweg 74 5211 CM s-hertogenbosch Escrow overeenkomst Snijders Advocaten Vughterweg 74 5211 CM s-hertogenbosch Contactpersoon: Bart Huijs M: 06 51 62 35 02 E: bhuijs@snijders-advocaten.nl Disclaimer - Deze modelcontracten worden slechts

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be

HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be Artikel 1 De bepalingen van dit hoofdstuk zijn enkel van toepassing op de contractuele relatie tussen NV Eco Toilet

Nadere informatie

Reglement renteloze leningen aan verenigingen

Reglement renteloze leningen aan verenigingen Reglement renteloze leningen aan verenigingen goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 maart 2004 gepubliceerd op www.westerlo.be op 13 juni 2018 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1 Artikel 2 1 Artikel

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST TUSSEN GEMEENTE MERKSPLAS EN HET AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF SPORTCENTRUM T HOFEIND

DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST TUSSEN GEMEENTE MERKSPLAS EN HET AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF SPORTCENTRUM T HOFEIND DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST TUSSEN GEMEENTE MERKSPLAS EN HET AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF SPORTCENTRUM T HOFEIND TUSSEN: GEMEENTE MERKSPLAS, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen,

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN GEHEIMHOUDINGSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. [ ] B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te ( ), aan de, hierna te noemen de Koper, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Aanvaarding van de algemene voorwaarden 1.1 De geleverde goederen en de gepresteerde diensten worden respectievelijk enkel verkocht, verhuurd of geleverd onder aanvaarding door

Nadere informatie

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt Tussen : Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen hierna te noemen het advocatenkantoor en hierna te noemen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verhuurvoorwaarden Tarieven Demo/Bruikleen Overeenkomst

Algemene Voorwaarden Verhuurvoorwaarden Tarieven Demo/Bruikleen Overeenkomst Algemene Voorwaarden Verhuurvoorwaarden Tarieven Demo/Bruikleen Overeenkomst Algemene Verhuurvoorwaarden en Tarieven Artikel 1 De huur gaat in op het ogenblik dat de huurder of zijn gemachtigde het gehuurde

Nadere informatie

Handelsagentuurovereenkomst

Handelsagentuurovereenkomst Handelsagentuurovereenkomst Tussen de ondergetekenden De vennootschap met maatschappelijke zetel te..., met ondernemingsnummer..., hierbij vertegenwoordigd door... in de functie van... ), hierna principaal

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR STUDENTEN

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR STUDENTEN ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR STUDENTEN Tussen de ondergetekenden : de werkgever : vertegenwoordigd door de student : Geboren op / / te wordt overeengekomen hetgeen volgt : Artikel 1 : De werkgever werft de

Nadere informatie

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT - MET STILZWIJGENDE VERLENGING 09/2010

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT - MET STILZWIJGENDE VERLENGING 09/2010 EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT - MET STILZWIJGENDE VERLENGING 09/2010 Binnen zeven werkdagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van dit contract, heeft de consument het recht om zonder

Nadere informatie

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt Tussen : Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen hierna te noemen het advocatenkantoor en hierna te noemen

Nadere informatie

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba)

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba) ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba) 1. TOEPASSING Onze aankopen vallen uitsluitend onder de toepassing van deze Algemene Aankoopvoorwaarden en van de Bijzondere Voorwaarden van

Nadere informatie

STAGEOVEREENKOMST 1 2

STAGEOVEREENKOMST 1 2 B.I.V. - stageovereenkomst - 2010 - Pagina 1/6 Luxemburgstraat 16 B 1000 BRUSSEL Tel. : 02/505.38.50 Fax : 02/503.42.23 www.biv.be STAGEOVEREENKOMST 1 2 1 WAARSCHUWING Door dit model te gebruiken erkennen

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE Blad 1 INHOUD Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art.

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand Tussen : Meester Dimitri Vantomme, advocaat met kantoor te 8500 KORTRIJK, Beheerstraat 32. hierna te noemen de advocaat, en hierna te noemen

Nadere informatie

1. De handelsstal Buitengewoon, gevestigd te Wapenveld aan de Wildekampseweg 82a, 8191 BW, hierna te noemen: Verkoper ;

1. De handelsstal Buitengewoon, gevestigd te Wapenveld aan de Wildekampseweg 82a, 8191 BW, hierna te noemen: Verkoper ; KOOPOVEREENKOMST Ondergetekenden, 1. De handelsstal Buitengewoon, gevestigd te Wapenveld aan de Wildekampseweg 82a, 8191 BW, hierna te noemen: Verkoper ; en 2. wonende te aan de hierna te noemen: Koper.

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt Tussen : Mevrouw Lynn Meeuwissen BTW-nr.: BE 0839 091 075 Kantooradres: Laagland 22 2930 Brasschaat Telefoon: +32 303 72 77 GSM: +32 493 25 45 31 Mail: advocaat@lynnmeeuwissen.be

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming

Nadere informatie

Rechtskundig Bureau Vincam

Rechtskundig Bureau Vincam 1 Rechtskundig Bureau Vincam Overeenkomst van cessie U bent zelf verantwoordelijk voor schrijf en/of type fouten, controleer zorgvuldig alle gegevens voor dat u deze overeenkomst in gaat vullen en ondertekenen,

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN LEVERANCIERSOVEREENKOMST tussen [ ] en [ ] LEVERANCIERSOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. [ ], een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd en kantoorhoudende te, hierna

Nadere informatie

One Stop juridisch dienstverlening

One Stop juridisch dienstverlening One Stop juridisch dienstverlening Tussen : Blienberg Advocaten, met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen en met ondernemingsnummer BE0821.842.792 hierna genoemd: het advocatenkantoor

Nadere informatie

OVEREENKOMST ABONNEMENT

OVEREENKOMST ABONNEMENT OVEREENKOMST ABONNEMENT Tussen de ondergetekenden : 1. DEN DIEPEN BOOMGAARD V.Z.W. met maatschappelijke zetel gelegen te 1850 Grimbergen, Rijkenhoekstraat 80 en ondernemingsnummer 0421.285.252; (abo@diepenboomgaard.be)

Nadere informatie

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl. 2. Aanbod en sluiten van het contract

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl. 2. Aanbod en sluiten van het contract Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl 1. Algemeen Onze aanbiedingen, leveringen en prestaties zijn uitsluitend onderworpen aan onderhavige algemene verkoop en leveringsvoorwaarden.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN I. ALGEMENE BEPALINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Toepasselijkheid Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onze offertes en de door ons aangegane overeenkomsten. Voor zover door de wederpartij

Nadere informatie

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Verkoopvoorwaarden bloot eigendom: Vastgesteld door burgemeester en wethouders van s-gravenhage

Nadere informatie

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN WOONHUIS

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN WOONHUIS MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN WOONHUIS Tussen de ondergetekenden 1. de Heer.... en Mevrouw... wonende te... verder "de verhuurder" genoemd - en 2. de Heer... en Mevrouw... wonende te... verder "de huurder"

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN MIKO PAC NV

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN MIKO PAC NV ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN MIKO PAC NV 1. Algemeen Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn slechts een schriftelijke bevestiging van wat werd overeengekomen bij het tot stand komen van de overeenkomst.

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt Overeenkomst tussen advocaat en cliënt Tussen : hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor) en hierna te noemen de cliënt(en) Wordt het volgende overeengekomen : 1. Voorwerp van de dienstverlening

Nadere informatie

RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE MOBIELE TELEFOON. Gezinszorg Villers vzw

RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE MOBIELE TELEFOON. Gezinszorg Villers vzw RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE MOBIELE TELEFOON INHOUD 1. VOORWERP... 3 2. TOEPASSINGSGEBIED... 3 3. TOEKENNING VAN EEN MOBIELE TELEFOON... 3 4. RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE MOBIELE TELEFOON...

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST. De heer / mevrouw, geboren te op en wonende te WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT:

HUUROVEREENKOMST. De heer / mevrouw, geboren te op en wonende te WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT: HUUROVEREENKOMST TUSSEN: Enerzijds: De heer Dominiek Coppens, wonende te 8800 Oekene,, bereikbaar op het gsmnummer 0475/54.28.56 en op het e-mailadres : stoppie.trialfun@telenet.be Hierna genoemd: de verhuurder

Nadere informatie

HANDELSHUUROVEREENKOMST KORTE DUUR POP-UP IN HET VLAAMSE GEWEST

HANDELSHUUROVEREENKOMST KORTE DUUR POP-UP IN HET VLAAMSE GEWEST HANDELSHUUROVEREENKOMST KORTE DUUR POP-UP IN HET VLAAMSE GEWEST Tussen: hierna "verhuurder" genoemd, en: hierna "huurder(s)" genoemd, Die verklaren zich hoofdelijk en ondeelbaar borg te stellen voor alle

Nadere informatie

Wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars (B.S. 9.III.1978) (gecoördineerd tot 3 juni 2007)

Wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars (B.S. 9.III.1978) (gecoördineerd tot 3 juni 2007) Wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars (B.S. 9.III.1978) (gecoördineerd tot 3 juni 2007) Gewijzigd bij: Wet van 15 mei 2007 tot verbetering van het sociaal

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS. Artikel 1: Toepassingsgebied

ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS. Artikel 1: Toepassingsgebied ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS Artikel 1: Toepassingsgebied a. Behoudens het uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de partijen om ervan af te wijken, zijn de algemene voorwaarden van Vadecas

Nadere informatie

OVEREENKOMST TER BESCHIKKING STELLEN VAN EEN LOCATIE VOOR EEN FOTO- OF FILMOPNAME

OVEREENKOMST TER BESCHIKKING STELLEN VAN EEN LOCATIE VOOR EEN FOTO- OF FILMOPNAME OVEREENKOMST TER BESCHIKKING STELLEN VAN EEN LOCATIE VOOR EEN FOTO- OF FILMOPNAME TUSSEN: (1) Studio Scott, vertegenwoordigd door Debbie Debrauwer, Efie De Grande en Eveline Vanassche met hoofdkantoor

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN I. TOEPASSINGSGEBIED

ALGEMENE VOORWAARDEN I. TOEPASSINGSGEBIED ALGEMENE VOORWAARDEN I. TOEPASSINGSGEBIED Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle professionele relaties tussen de beroepsbeoefenaar en de cliënt. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk

Nadere informatie

CO-PRODUCTIEOVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN (Model co-financiering) ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer

CO-PRODUCTIEOVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN (Model co-financiering) ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer CO-PRODUCTIEOVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN (Model co-financiering) De ondergetekenden: 1 (naam en rechtsvorm) woonplaats: OF waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te ingeschreven in de Kruispuntbank

Nadere informatie

De veilingvoorwaarden zijn van toepassing op alle relaties en overeenkomsten welke uit de veulenveiling voortkomen.

De veilingvoorwaarden zijn van toepassing op alle relaties en overeenkomsten welke uit de veulenveiling voortkomen. De veilingvoorwaarden zijn van toepassing op alle relaties en overeenkomsten welke uit de veulenveiling voortkomen. De veiling geschiedt overeenkomstig de Belgische Wetgeving. Bij eventuele geschillen

Nadere informatie

HANDELSHUUROVEREENKOMST

HANDELSHUUROVEREENKOMST HANDELSHUUROVEREENKOMST Tussen de ondergetekenden : 1..... (naam, voornaam, adres/handelsbenaming, maatschappelijke zetel) Hier vertegenwoordigd door... (naam, voornaam) en Hierna genoemd de verhuurder

Nadere informatie

Optie 3: (Sociale naam, Adres/KBO voor een vennootschap)

Optie 3: (Sociale naam, Adres/KBO voor een vennootschap) DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST: TUSSEN DE ONDERSCHREVENEN: ENTRE LES LIGNES bvba, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 1180 Brussel in de Karmelietenstraat 163 en is ingeschreven in de KBO met

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP De consument heeft het recht aan AC-Dierenartsenpraktijk mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van boete en zonder opgave van motief binnen de

Nadere informatie

Licentieovereenkomst. Gevarenanalyse grondstoffen

Licentieovereenkomst. Gevarenanalyse grondstoffen Licentieovereenkomst Gevarenanalyse grondstoffen 26/11/2013 Licentieovereenkomst TUSSEN: Bemefa vzw, Gasthuisstraat 31, 1000 Brussel Hier vertegenwoordigd door de heer Yvan Dejaegher, directeur-generaal

Nadere informatie

Voorbeeld overeenkomst van opdracht. Partijen:

Voorbeeld overeenkomst van opdracht. Partijen: Voorbeeld overeenkomst van opdracht Partijen: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (naam) B.V., gevestigd te (adres), rechtsgeldig vertegenwoordigd door (naam), hierna te noemen Opdrachtgever

Nadere informatie

VERKOOPSCONTRACT TOT HERGEBRUIK VAN ROLLEND MATERIEEL ZONDER ASBEST TUSSEN. NMBS, naamloze vennootschap van publiek recht

VERKOOPSCONTRACT TOT HERGEBRUIK VAN ROLLEND MATERIEEL ZONDER ASBEST TUSSEN. NMBS, naamloze vennootschap van publiek recht Pag. 1/6 VERKOOPSCONTRACT TOT HERGEBRUIK VAN ROLLEND MATERIEEL ZONDER ASBEST TUSSEN NMBS, naamloze vennootschap van publiek recht met maatschappelijke zetel in 1060 St.-Gillis, Frankrijkstraat 56 ingeschreven

Nadere informatie

Intentie koopovereenkomst roerende zaak. De ondergetekenden: hierna te noemen: Verkoper. hierna te noemen Koper;

Intentie koopovereenkomst roerende zaak. De ondergetekenden: hierna te noemen: Verkoper. hierna te noemen Koper; Intentie koopovereenkomst roerende zaak De ondergetekenden: hierna te noemen: Verkoper en hierna te noemen Koper; verklaren te zijn overeengekomen als volgt: Koper en Verkoper hierna te noemen Partijen

Nadere informatie

Contractnummer: VERTROUWELIJKHEIDSCONTRACT TUSSEN DE ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK STATISTICS BELGIUM EN

Contractnummer: VERTROUWELIJKHEIDSCONTRACT TUSSEN DE ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK STATISTICS BELGIUM EN Contractnummer: VERTROUWELIJKHEIDSCONTRACT TUSSEN DE ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK STATISTICS BELGIUM EN.. Tussen De Algemene Directie Statistiek Statistics Belgium van de FOD Economie, KMO, Middenstand

Nadere informatie

MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER)

MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER) FARMAFlux Archimedesstraat 11 1000 Brussel KBO 0536.680.412 MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER) Overeenkomst verwerker

Nadere informatie

CONSIGNATIEOVEREENKOMST

CONSIGNATIEOVEREENKOMST CONSIGNATIEOVEREENKOMST Tussen:.... Vertegenwoordigd door: Mr/Mevr:.. Functie:.. hieronder genoemd de firma en... Vertegenwoordigd door: Mr/Mevr.... Algemeen directeur En Apotheker... Diensthoofd apotheek

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: ... Verder genoemd de advocaat EN: ... Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: ... Verder genoemd de advocaat EN: ... Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: Verder genoemd de advocaat EN: Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: Art. 1. Voorwerp van de dienstverlening en opdracht van de advocaat

Nadere informatie

VERKOOPSCONTRACT VOOR VAN ASBEST ONTDAAN MATERIEEL ALS SCHROOT TUSSEN. NMBS, naamloze vennootschap van publiek recht

VERKOOPSCONTRACT VOOR VAN ASBEST ONTDAAN MATERIEEL ALS SCHROOT TUSSEN. NMBS, naamloze vennootschap van publiek recht Pag. 1/6 VERKOOPSCONTRACT VOOR VAN ASBEST ONTDAAN MATERIEEL ALS SCHROOT TUSSEN NMBS, naamloze vennootschap van publiek recht met maatschappelijke zetel in 1060 St.-Gillis, Frankrijkstraat 56 ingeschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden detachering

Algemene voorwaarden detachering Algemene voorwaarden detachering HOOFDSTUK 1: INLEIDENDE BEPALINGEN Artikel 1. Werkingssfeer algemene voorwaarden 1. De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle detacheringsovereenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN I. Algemeen Art. 1 Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarin Brochus producten verkoopt of op een andere wijze een leveringsverplichting

Nadere informatie

BRUSSELS GEWEST

BRUSSELS GEWEST BRUSSELS GEWEST AANHANGSEL 4, deel 1 : MEDEHUUR TUSSEN a. Dhr/Mevr. (1)..... Dhr/Mevr. (1)...... OF b. N.V./B.V.B.A./V.Z.W. (1)...... représentée par Mr/Mme (1)....... (hierna genoemd «de verhuurder»)

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST (Overeenkomst van Opdracht)

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST (Overeenkomst van Opdracht) SAMENWERKINGSOVEREENKOMST (Overeenkomst van Opdracht) Partijen: [... naam], gevestigd/woonachtig te [... plaats] aan de [... adres], geboren op.. te, paspoortnummer./rijbewijsnummer../kvk-nummer hierna

Nadere informatie

Overeenkomst tussen OVOCOM en een FCAgecertificeerd. diervoeders aan een Nederlandse melkveehouder

Overeenkomst tussen OVOCOM en een FCAgecertificeerd. diervoeders aan een Nederlandse melkveehouder Overeenkomst tussen OVOCOM en een FCAgecertificeerd bedrijf voor de levering van diervoeders aan een Nederlandse melkveehouder TUSSEN: OVOCOM VZW, Gasthuisstraat 31, 1000 Brussel, KBO nr. 0474.646.635,

Nadere informatie

Onder Katrien Claes wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: Katrien Claes, Hees 148, 3920 Lommel

Onder Katrien Claes wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: Katrien Claes, Hees 148, 3920 Lommel 1. ALGEMEEN Onder Katrien Claes wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: Katrien Claes, Hees 148, 3920 Lommel 2. GELDING EN AANVAARDING VAN DEZE VOORWAARDEN. De huidige voorwaarden beheersen

Nadere informatie

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus. Bijkomende informatie bij de PFM-overeenkomst Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.net Wij vragen u

Nadere informatie

CO-PRODUCTIEOVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN (Model co-financiering) ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer

CO-PRODUCTIEOVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN (Model co-financiering) ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer CO-PRODUCTIEOVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN (Model co-financiering) De ondergetekenden: 1 (naam en rechtsvorm) woonplaats: OF waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te ingeschreven in de Kruispuntbank

Nadere informatie

Overeenkomst van opdracht

Overeenkomst van opdracht Overeenkomst van opdracht 1 Aard en duur van de overeenkomst 1.1 De opdracht, die opdrachtnemer voor opdrachtgever zal verrichten, bestaat uit het volgende: inrichten en bijhouden van de volledige administratie,

Nadere informatie

Project The Cond Or. Het meubilair is van het merk CAMERICH en wordt geleverd en geplaatst door de firma Estia Facility Services bvba.

Project The Cond Or. Het meubilair is van het merk CAMERICH en wordt geleverd en geplaatst door de firma Estia Facility Services bvba. Upgrade meubilair 1 Project The Cond Or Lastenboek Upgrade meubilair Het meubilair is van het merk CAMERICH en wordt geleverd en geplaatst door de firma Estia Facility Services bvba. Alle mogelijke opstellingen

Nadere informatie

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt.

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt. Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Ondergetekende, Voornaam en naam: Wonende: Rijksregisternummer: Telefoonnummer en GSM :

BIEDINGSFORMULIER. Ondergetekende, Voornaam en naam: Wonende: Rijksregisternummer: Telefoonnummer en GSM : BIEDINGSFORMULIER Ondergetekende, en Ingeval de Kandidaat-Koper(s) die dit biedingsformulier (hierna het Formulier ) ondertekent gehuwd is, dient hierna de identiteit van de echtgeno(o)t(e)(n) te worden

Nadere informatie

Licentievoorwaarden. Werkingssfeer:

Licentievoorwaarden. Werkingssfeer: Licentievoorwaarden Werkingssfeer: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle - al dan niet in deze licentievoorwaarden omschreven - aanbiedingen, werkzaamheden en alle andere transacties door natuurlijke

Nadere informatie

CO-PRODUCTIE-OVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN Model artistieke samenwerking

CO-PRODUCTIE-OVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN Model artistieke samenwerking CO-PRODUCTIE-OVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN Model artistieke samenwerking De ondergetekenden: 1 (naam en rechtsvorm) woonplaats: OF waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te ingeschreven in de Kruispuntbank

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Ketel Garantiecontract Sani-online.

Algemene Voorwaarden Ketel Garantiecontract Sani-online. Algemene Voorwaarden Ketel Garantiecontract Sani-online. 1. Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op, en maken deel uit van de overeenkomst ketel garantie contract tussen u en Sani & CV

Nadere informatie

Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een zelfstandige zonder personeel

Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een zelfstandige zonder personeel Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een zelfstandige zonder personeel Partijen: Nazca, gevestigd te 1718 PA Hoogwoud, Dokter Poolstraat 9, hierna te noemen Nazca en , gevestigd te

Nadere informatie

SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld)

SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld) SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld) TUSSEN naamloze vennootschap/ bvba, met maatschappelijke zetel gevestigd te.. B.T.W. nummer BE.., ingeschreven in het handelsregister van.onder het nummer., vertegenwoordigd

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar

casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar A. Contracterende partijen Tussen (hierna CP genoemd), gedeponeerd merk van de vennootschap Greenbox N.V. met maatschappelijke zetel in L-9911 Troisvierges, 2

Nadere informatie