AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond)"

Transcriptie

1 AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin voorziene voorwaarden en termijnen betreft. Wij raden u aan om in elk geval een notaris of een advocaat te raadplegen. DirectVerkoop kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de juistheid, de volledigheid en de relevantie van deze modeldocumenten. DirectVerkoop is geen vastgoedmakelaar en vertegenwoordigt noch de verkoper, noch de koper. 1. IDENTIFICATIE VAN DE PARTIJEN KOPER 1 : Naam : Telefoon (gsm) : Adres : Telefoon (privé) : Geboorteplaats endatum : Burgerlijke staat : KOPER 2 : Naam : Telefoon (gsm) : Adres : Telefoon (privé) : Geboorteplaats endatum : Burgerlijke staat : Hierna «de koper» of «de kandidaatkoper» VERKOPER 1 : Naam : Telefoon (gsm) : Adres : Telefoon (privé) : Geboorteplaats endatum : Burgerlijke staat : VERKOPER 2 : Naam : Telefoon (gsm) : Adres : Telefoon (privé) : Geboorteplaats endatum : Burgerlijke staat : Hierna «de verkoper» 2. VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST Ondergetekende(n) verkl(aart)(aren) hierbij een vast en onherroepelijk bod te doen voor de aankoop van volgend goed : GEMEENTE AFDELING Een woning / een stuk grond gelegen, volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger sectie nummer met een oppervlakte van m² en een kadastraal inkomen van 1

2 Zoals dit goed beschreven is in de basisakte en de basisakte/basisakten tot wijziging die de verkoper heden aan de koper heeft overhandigd / aan de koper zal overhandigen ten laatste de dag van de authentieke akte. 3. PRIJS EN VOORSCHOT Voor een bedrag, exclusief kosten, BTW, rechten, heffingen en notariële erelonen, van (voluit geschreven) : euro ( ) Onder voorbehoud van de goedkeuring van de eigenaar, betaalbaar als volgt : de dag van het verkoopcompromis, een som van euro ( ) als waarborg die, in geval van definitieve verkoop, een voorschot zal vormen dat in mindering van de hoofdsom moet worden gebracht. Voormelde som zal tot op de dag van de ondertekening van de authentieke verkoopakte op het kantoor van de instrumenterende notaris in bewaring blijven. het saldo, hetzij euro, ( ) is betaalbaar bij de ondertekening van de authentieke verkoopakte volgens de gebruikelijke voorwaarden voorzien in deze akten, bij de instrumenterende notaris. 4. VOORWAARDEN Dit bod wordt gedaan volgens de normale voorwaarden van de verkoopcompromissen van notarissen en met name onder volgende bedingen: 4.1 STAAT VAN HET GOED : a) Het goed wordt verkocht vrij en niet bezwaard met lasten, vrij en niet bezwaard met schulden, voorrechten, lasten en hypothecaire inschrijvingen. b) Het goed wordt verkocht onder de gewone waarborgen, in de staat waarin dit goed zich thans bevindt en die goed gekend is door de bieders. Ofwel zal de koper geen verhaal tegen de verkoper kunnen uitoefenen voor verborgen gebreken, maar enkel in de mate dat de verkoper de gebreken niet kende. Zonder dat deze bewering aanleiding kan geven tot enig verhaal vanwege de koper tegen de verkoper rekening houdend met de eventuele ouderdom van het gebouw* en het gebrek aan technische kennis van de verkoper in deze domeinen, verklaart de verkoper niet op de hoogte te zijn van het bestaan van verborgen gebreken, met inbegrip van huiszwam of asbest. *(in voorkomend geval) De verkoper zal ten laatste op de dag van de ondertekening van de authentieke verkoopakte, volgende herstellingen moeten doorvoeren: Ofwel zal de verkoper gehouden zijn tot de verplichtingen voortvloeiend uit artikel 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek. Volgende losse goederen zijn in de verkoop inbegrepen: c) Het goed wordt verkocht met alle eventuele gemeenschappen en met de actieve en passieve, zichtbare en niet zichtbare, voortdurende en nietvoortdurende erfdienstbaarheden die het goed tot voordeel kunnen strekken of het kunnen bezwaren. Naargelang het geval zal de koper uit de ene voordeel halen en de andere moeten dulden, maar op zijn kosten en op eigen risico, zonder tussenkomst van de verkoper of enig verhaal tegen hem. 2

3 d) De verkoper moet de koper verzekeren dat de handelingen en werken die hij persoonlijk op het goed heeft uitgevoerd, in overeenstemming zijn met de stedenbouwkundige voorschriften. Hij moet bovendien verklaren dat voor zover hem bekend, het goed, door de handeling van een derde, niet het voorwerp uitmaakt van een onwettige handeling of werk. Bijgevolg moet het goed in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften verkocht worden en kan uit dien hoofde geen enkel rechtsgeding en/of bezwaar tegen de eigenaar ervan ingediend worden. 4.2 EIGENDOM GENOT : de kopers zullen eigenaar zijn van het verkochte goed vanaf de dag van de ondertekening van de authentieke akte. Ofwel hebben zij het genot ervan als eigenaar, eveneens vanaf de dag van de ondertekening van de authentieke akte. Het goed zal dus vrij van gebruik moeten zijn ten laatste de dag van de ondertekening van de notariële verkoopakte. Ofwel hebben de kopers het genot van het verkochte goed vanaf de dag van de ondertekening van de authentieke akte via de inning van de huurgelden. 4.3 KOSTEN : alle kosten, heffingen en erelonen van de verkoopakte vallen ten laste van de koper, evenals de kosten voor afbakening en opmeting indien hij het nodig acht om dit te laten uitvoeren. EN in voorkomend geval*, zal de koper een aandeel in de kosten voor het opstellen van de basisakte/verdelingsakte op zich nemen. Deze kosten zijn betaalbaar bij de ondertekening van de authentieke akte. 5. OPSCHORTENDE VOORWAARDEN 5.1*(in voorkomend geval) OPSCHORTENDE VOORWAARDE VAN TOEKENNING VAN EEN HYPOTHECAIR KREDIET : Ofwel is onderhavig bod niet aan de opschortende voorwaarde van toekenning van financiering aan de koper onderworpen omdat deze laatste in dit opzicht alle toezeggingen heeft verkregen. Ofwel wordt onderhavig bod gedaan onder de opschortende voorwaarde dat de koper een krediet verkrijgt ten bedrage van euro ( ), tegen de normale rentevoet op de markt. De koper verbindt zich ertoe dit krediet aan te vragen door alle normale stappen te ondernemen om deze lening te verkrijgen. Indien het krediet aan de koper wordt toegekend binnen de 4 weken die volgen op de ondertekening van het verkoopcompromis, is de verkoop gesloten. Niettemin moet de koper de verkoper hiervan op de hoogte brengen per brief die ten laatste verstuurd wordt vóór het verstrijken van de termijn. Indien het krediet niet verkregen wordt binnen deze termijn, wordt de opschortende voorwaarde als niet verwezenlijkt beschouwd en is de verkoop onbestaande. De koper verliest in dit geval een som van euro ( ) als vergoeding voor de tijdelijke onbeschikbaarheid van het goed. De koper moet de verkoper hiervan schriftelijk verwittigen binnen dezelfde termijn. Indien de koper het bewijs niet levert van de weigering van het krediet of niet bewijst dat hij tijdig het nodige heeft ondernomen om het krediet te verkrijgen, mag de verkoper, na het verstrijken van de termijn van vier weken, de koper, met een aan hem gericht aangetekend schrijven, verwittigen dat onderhavige verkoop nietig is. De koper verliest in dit geval een som van euro ( ) als vergoeding voor de tijdelijke onbeschikbaarheid van het goed. 3

4 5.2 *(in voorkomend geval) OPSCHORTENDE VOORWAARDE VAN NIETUITOEFENING VAN HET VOORKOOPRECHT DOOR DE BEGUNSTIGDE : onderhavig bod wordt gesloten onder de opschortende voorwaarde van het niet uitoefenen van het voorkooprecht door de begunstigde ervan. 5.3 SANCTIEBEDING : Indien één van de partijen haar verplichtingen niet nakomt, kan de andere partij, na een ingebrekestelling betekend via deurwaardersexploot of aangetekend schrijven gericht aan de in gebreke blijvende partij, dat zonder gevolg blijft gedurende veertien dagen, vanaf het verstrijken van de hierboven vastgelegde termijn: hetzij de gedwongen uitvoering van onderhavige overeenkomst in rechte vorderen. hetzij de verkoop als van rechtswege nietig beschouwen. In dat geval moet de partij die in gebreke blijft als schadevergoeding een bedrag betalen dat gelijk is aan tien procent van de hierboven bedongen prijs, na aftrek of bovenop de terugbetaling van de betaalde waarborg, naargelang het in gebreke blijven aan de koper of aan de verkoper wordt toegeschreven. De partijen erkennen echter dat zij op de hoogte zijn gebracht door de notaris die onderhavig compromis heeft opgesteld, dat enkel een ontbinding van rechtswege van de verkoop hen zal toelaten wettelijk in orde te zijn met betrekking tot de betaling van de registratierechten. De partij die in gebreke blijft zal bovendien instaan voor de op onderhavige overeenkomst verschuldigde registratierechten, de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die de andere partij zou hebben gemaakt om de ontbinding van rechtswege of de uitvoering van onderhavige verkoop te bekomen, de kosten en erelonen die aan de notaris zouden zijn verschuldigd evenals de eventuele door de andere partij geleden schade. Indien de prijs of het saldo daarvan door toedoen van de koper niet binnen de hierboven vastgestelde termijn voor ondertekening van de authentieke akte wordt betaald, of indien de authentieke akte door toedoen van de verkoper niet binnen de genoemde termijn wordt ondertekend, zal de in gebreke blijvende partij van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een nalatigheidsinterest verschuldigd zijn. Deze interest wordt berekend op de verkoopprijs of het saldo daarvan tegen de wettelijke interestvoet vermeerderd met drie procent per jaar, berekend dag per dag tot op de datum van volledige betaling of ondertekening van de authentieke akte, vanaf deze uiterste datum. 6. ANDERE VOORWAARDEN EN VERKLARINGEN 4

5 7. TERMIJN VAN AANVAARDING EN KENNISGEVING Onderhavig bod wordt gedaan voor een periode van dagen die vandaag aanvangt en dus van rechtswege verstrijkt op om 17u00. Dit bod verplicht de ondergetekenden hoofdelijk en ondeelbaar tot het ondertekenen van een verkoopcompromis binnen de maand van aanvaarding van het bod door de verkopers, onder de normale voorwaarden van een notarieel verkoopcompromis en onder de hierna voorziene minimum voorwaarden, en tot het storten van een waarborg (die bij verkoop een voorschot wordt) van % van de prijs ten laatste op de dag van de ondertekening van het verkoopcompromis en tot het ondertekenen van de authentieke akte binnen de 4 maanden volgend op de ondertekening van dit compromis. De verkoper kan het bod aanvaarden via mail ), door op hiervoor vermeld adres een brief naar de koper te sturen, of door het voor akkoord te ondertekenen. 8. HANDTEKENINGEN De koper erkent dit aankoopbod gelezen en begrepen te hebben en ermee in te stemmen, en een kopie ervan te bewaren. Opgemaakt te, op, om u Handtekening van de koper(s) voorafgegaan door de vermelding «gelezen en goedgekeurd» 9. ANTWOORD VAN DE VERKOPER De verkoper erkent dit aankoopbod gelezen en begrepen te hebben en een kopie ervan te hebben ontvangen. Door dit bod te aanvaarden, verklaart de verkoper: dat hij eigenaar is van het goed; dat hij gerechtigd is om erover te beschikken; dat het goed voor bewoning bestemd is en dat hij niet op de hoogte is van enige stedenbouwkundige inbreuk met betrekking tot het verkochte goed. Hij verklaart bovendien dat alle werken werden uitgevoerd in overeenstemming met de geldende wetgeving en volgens de regels van de kunst. Ik verklaar dit aankoopbod te aanvaarden, te weigeren of een tegenbod te doen. Opgemaakt te, op, om u Handtekening van de verkoper(s) voorafgegaan door de vermelding «goed voor akkoord met onderhavig bod en de eraan verbonden voorwaarden» en de datum van aanvaarding 5

6 10. ONTVANGSTBEVESTIGING (ENKEL NA AANVAARDING VAN HET AANKOOPBOD) De koper erkent een kopie van het aanvaard aankoopbod van de verkoper te hebben ontvangen. Opgemaakt te, op, om u Handtekening van de koper(s) 11. TUSSENKOMST VAN DE VERKOPENDE PARTNER Overeenkomstig artikel 215 van het Burgerlijk Wetboek, is het hierna beschreven verkochte goed als gezinswoning beschermd. Daarom heeft/is de heer/mevrouw, echtgenoot van/echtgenote van/wettelijk samenwonende partner van, voornoemde verkoper, Ofwel zijn/haar toestemming tot onderhavige verkoop verleend door onderhandse verklaring op datum van, waarvan een kopie als bijlage bij onderhavige aanvaarding van het bod gevoegd wordt. Ofwel hierin tussengekomen om zijn/haar toestemming tot onderhavige verkoop te verlenen. Handtekening(en) voorafgegaan door de vermelding «goed voor akkoord met onderhavig bod en de eraan verbonden voorwaarden» en de datum van aanvaarding: 6

ONDERHANDSE VERKOOPOVEREENKOMST

ONDERHANDSE VERKOOPOVEREENKOMST ONDERHANDSE VERKOOPOVEREENKOMST Dewaele Roeselare, Grote Markt 13 - Roeselare tel: +32 (0)51 26 50 00 - fax: +32 (0)51 26 50 01 email: roeselare@dewaele.com - www.dewaele.com biv nr: 506249 - ondernemingsnummer:

Nadere informatie

VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT. Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be

VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT. Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be Inhoud Deel A: Inlichtingen 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ligging en bereikbaarheid 3

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPSTAL

OVEREENKOMST VAN OPSTAL . OVEREENKOMST VAN OPSTAL TUSSEN Vennootschap X, afgekort X, met maatschappelijke zetel te en Vennootschap Y, afgekort Y, met maatschappelijke zetel te wordt heden DATUM te PLAATS overeengekomen: Artikel

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST. Datum overeenkomst: *

KOOPOVEREENKOMST. Datum overeenkomst: * 1 KOOPOVEREENKOMST Datum overeenkomst: * De ondergetekenden: 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Profund Ontwikkeling B.V., statutair gevestigd te Amersfoort, feitelijk adres: Bergstraat

Nadere informatie

Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne)

Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne) Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne) Identiteit van de partijen TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN: A. De heer en/of mevrouw (naam, voornaam), wonende te (volledig adres), verklarende

Nadere informatie

Samenlevingsovereenkomst met accessoir opstalrecht #/#/20#

Samenlevingsovereenkomst met accessoir opstalrecht #/#/20# Nr. Samenlevingsovereenkomst met accessoir opstalrecht #/#/20# Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, Dirk MICHIELS - Lieve STROEYKENS Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot, verschenen: #De heer #Mevrouw

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT VESTIGING VAN EEN OPSTALRECHT

OVEREENKOMST TOT VESTIGING VAN EEN OPSTALRECHT BLZ 1 OVEREENKOMST TOT VESTIGING VAN EEN OPSTALRECHT Tussen: En: De STAD BILZEN, met zetel te 3740 Bilzen, Deken Paquayplein 1, hierbij vertegenwoordigd dor de heer Johan Sauwens, burgemeester en mevrouw

Nadere informatie

Authentieke akte tot verkoop van het administratiehuis Sainctelette, Sainctelettesquare 17 te 1000 Brussel VERKOOP

Authentieke akte tot verkoop van het administratiehuis Sainctelette, Sainctelettesquare 17 te 1000 Brussel VERKOOP BIJLAGE Bijlage nr. 1 Authentieke akte tot verkoop van het administratiehuis Sainctelette, Sainctelettesquare 17 te 1000 Brussel VERKOOP Dossier : BP/2121146-1 Repertorium : Het jaar tweeduizend twaalf,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM

ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM Deze Algemene Voorwaarden die werden geregistreerd te Brussel, 6 de bureau, treden in werking op 1 maart 2013. Ze vernietigen en vervangen vanaf deze datum de vorige versies.

Nadere informatie

VERKOOP VAN EEN TE RENOVEREN WOONHUIS Reigerstraat 32/36 9000 Gent Verkoopdossier

VERKOOP VAN EEN TE RENOVEREN WOONHUIS Reigerstraat 32/36 9000 Gent Verkoopdossier VERKOOP VAN EEN TE RENOVEREN WOONHUIS Reigerstraat 32/36 9000 Gent Verkoopdossier AG SOB Sint-Jacobsnieuwsstraat 17 9000 Gent Tel: 09/269.69.00 Fax: 09/269.69.99 info@sob.gent.be www.agsob.be 1/39 0. INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN.

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN. WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het BW) (zoals gewijzigd door de Wet van 15 mei 2012 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de mede- eigendom betreft) HOOFDSTUK III. MEDE-EIGENDOM. AFDELING I.

Nadere informatie

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN.

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN. WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het BW) (zoals gewijzigd door de Wet van 15 mei 2012 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de mede- eigendom betreft) HOOFDSTUK III. MEDE-EIGENDOM. AFDELING I.

Nadere informatie

Gecoördineerde versie nieuwe appartementswet (artikelen 577-2 tot en met 577-14 Burgerlijk Wetboek)

Gecoördineerde versie nieuwe appartementswet (artikelen 577-2 tot en met 577-14 Burgerlijk Wetboek) Gecoördineerde versie nieuwe appartementswet (artikelen 577-2 tot en met 577-14 Burgerlijk Wetboek) Bron: Wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de medeeigendom

Nadere informatie

NEDERLANDSTALIGE BENOEMINGSCOMMISSIE VOOR HET NOTARIAAT VERGELIJKEND EXAMEN 2004 TOT RANGSCHIKKING VAN DE KANDIDAAT- NOTARISSEN

NEDERLANDSTALIGE BENOEMINGSCOMMISSIE VOOR HET NOTARIAAT VERGELIJKEND EXAMEN 2004 TOT RANGSCHIKKING VAN DE KANDIDAAT- NOTARISSEN NEDERLANDSTALIGE BENOEMINGSCOMMISSIE VOOR HET NOTARIAAT Beenhouwersstraat, 67 B 1000 Brussel Tel. 02 506 46 44 Fax 02 506 46 49 info@bcn-not.be VERGELIJKEND EXAMEN 2004 TOT RANGSCHIKKING VAN DE KANDIDAAT-

Nadere informatie

LEVEN IN MEDE-EIGENDOM

LEVEN IN MEDE-EIGENDOM LEVEN IN MEDE-EIGENDOM LEVEN IN MEDE-EIGENDOM Wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde Wet de tot werking wijziging van van de het medeeigendom te moderniseren en Burgerlijk

Nadere informatie

Wet op de mede-eigendom van 2 juni 2010

Wet op de mede-eigendom van 2 juni 2010 Wet op de mede-eigendom van 2 juni 2010 Deze wet wordt van kracht op 1 september 2010. Een samenvatting van deze nieuwe wet kunt u hier lezen, de tekst hieronder is de volledige wettekst. Deze tekst is

Nadere informatie

WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het BW) AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN.

WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het BW) AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN. WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het BW) HOOFDSTUK III. MEDE-EIGENDOM. AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN. Art. 577-2. 1. Bij ontstentenis van overeenkomsten en

Nadere informatie

LENING OP AFBETALING (Conform de bepalingen van de Consumentenkredietwet van 12 juni 1991,zoals gewijzigd middels de wet van 13 juni 2010)

LENING OP AFBETALING (Conform de bepalingen van de Consumentenkredietwet van 12 juni 1991,zoals gewijzigd middels de wet van 13 juni 2010) LENING OP AFBETALING (Conform de bepalingen van de Consumentenkredietwet van 12 juni 1991,zoals gewijzigd middels de wet van 13 juni 2010) Kredietnummer: Tussen de partijen: 1. Gegevens aangaande de lokale

Nadere informatie

ONTWERP OVEREENKOMST VAN RECHT VAN OPSTAL wordt ondertekend na de conceptuele fase

ONTWERP OVEREENKOMST VAN RECHT VAN OPSTAL wordt ondertekend na de conceptuele fase ONTWERP OVEREENKOMST VAN RECHT VAN OPSTAL wordt ondertekend na de conceptuele fase TUSSEN : De "Intercommunale Maatschappij voor Ruimtelijke Ordening, Economische Expansie en Reconversie van het Gewest

Nadere informatie

Algemene voorwaarden hypothecair woonkrediet - 1 - Hoofdstuk 1: kredietopening systeem van voorschotten. Artikel 4: duur van de overeenkomst

Algemene voorwaarden hypothecair woonkrediet - 1 - Hoofdstuk 1: kredietopening systeem van voorschotten. Artikel 4: duur van de overeenkomst Algemene voorwaarden hypothecair woonkrediet - 1 - CONTRACTNUMMER: Deze kredietovereenkomst is onderworpen aan de wet op het hypothecair krediet van 4 augustus 1992, laatst gewijzigd door de wet van 20

Nadere informatie

Keytrade Bank Luxembourg SA - Voorwaarden inzake kredietopening,

Keytrade Bank Luxembourg SA - Voorwaarden inzake kredietopening, Keytrade Bank Luxembourg SA - Voorwaarden inzake kredietopening, Artikel 1. Voorwerp van deze Algemene Voorwaarden 1.1 De Algemene Voorwaarden van Keytrade Bank Luxembourg SA (hierna de Bank ), regelen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de lening op afbetaling - 1 -

Algemene voorwaarden van de lening op afbetaling - 1 - Algemene voorwaarden van de lening op afbetaling - 1 - Deze kredietovereenkomst is onderworpen aan de wet op het consumentenkrediet van 12 juni 1991, gewijzigd bij wet van 13 juni 2010, hierna WCK genoemd.

Nadere informatie

Parkeerplekken.nl (ver)huren & ver(kopen) van parkeerplekken. Koopakte Parkeerplaats / Autobox

Parkeerplekken.nl (ver)huren & ver(kopen) van parkeerplekken. Koopakte Parkeerplaats / Autobox Parkeerplekken.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen van het gebruik van de tekst van deze koopovereenkomst. De ondergetekenden: Koopakte Parkeerplaats / Autobox 1. Verkoper 1 Naam:...

Nadere informatie

AANGEPASTE HANDELSHUUROVEREENKOMST. Voorstel handelshuurovereenkomst type leegstaande verdiepingen

AANGEPASTE HANDELSHUUROVEREENKOMST. Voorstel handelshuurovereenkomst type leegstaande verdiepingen AANGEPASTE HANDELSHUUROVEREENKOMST Voorstel handelshuurovereenkomst type leegstaande verdiepingen April 2014 Ontwikkeld in opdracht van de Directie Huisvesting Brussel Stedelijke Ontwikkeling Staatssecretaris

Nadere informatie

Concept 11052015 KOOPOVEREENKOMST Ouddorp

Concept 11052015 KOOPOVEREENKOMST Ouddorp Concept 11052015 KOOPOVEREENKOMST Ouddorp De ondergetekenden: de Provincie Zuid-Holland, gevestigd te Den Haag, kantoorhoudende aan het Zuid-Hollandplein 1, te dezen vertegenwoordigd op grond van artikel

Nadere informatie

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT IK KOOP IK LEEN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT 43331_koop-leen_binnenwerk:binnenwerk 11/10/10 11:14 Page a IK KOOP IK LEEN De notaris luistert,

Nadere informatie

Nr. Oprichting BVBA # 20#

Nr. Oprichting BVBA # 20# Nr. Oprichting BVBA # 20# Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot, verschenen: 1. # 2. # OPRICHTING EN INBRENGEN. Verklaring van

Nadere informatie

OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID BIJ BRAND EN ONTPLOFFING

OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID BIJ BRAND EN ONTPLOFFING Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Brand / Ontploffing OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID BIJ BRAND EN ONTPLOFFING Inhoudstafel Hoofdstuk I : Begripsbepalingen Bladzijde Wat verstaat men onder?

Nadere informatie

Voorschot : het door Voorschotinderoos aan de Klant verstrekte bedrag in de vorm van een lening.

Voorschot : het door Voorschotinderoos aan de Klant verstrekte bedrag in de vorm van een lening. ALGEMENE VOORWAARDEN VOORSCHOTINDEROOS 1. Definities In de Voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis: Voorschotinderoos : Onderdeel van E.Ooms financiële dienstverlening, gevestigd

Nadere informatie

AANPASSING REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM RESIDENTIE COSTA DEL SOL

AANPASSING REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM RESIDENTIE COSTA DEL SOL AANPASSING REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM RESIDENTIE COSTA DEL SOL Met het oog op de aanpassing van het reglement van medeeigendom van de RESIDENTIE COSTA DEL SOL, met zetel te 8430 Middelkerke, Leopoldlaan

Nadere informatie