OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: ... Verder genoemd de advocaat EN: ... Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: ... Verder genoemd de advocaat EN: ... Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:"

Transcriptie

1 OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: Verder genoemd de advocaat EN: Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: Art. 1. Voorwerp van de dienstverlening en opdracht van de advocaat (= een nauwkeurige omschrijving van de vraag van de cliënt en de opdracht van de advocaat, o.m. adviesverlening, bijstand bij bemiddeling of onderhandeling, bijstand in één of meer nader te bepalen procedures) Art. 2. Informatie

2 De advocaat informeert de cliënt stipt over de uitvoering van zijn opdracht en over het verloop van de behandeling van de zaak. De cliënt geeft stipt en gedurende de gehele duur van de opdracht alle nuttige informatie aan de advocaat. Art. 3. Beroep op derden 3.1. De cliënt gaat akkoord dat de advocaat, onder zijn uitsluitende verantwoordelijkheid, een beroep kan doen op advocaten- medewerkers voor de uitvoering van de opdracht zoals bepaald onder art. 1 van huidige overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd Indien het voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is dat een beroep gedaan wordt op een gerechtsdeurwaarder, laat de cliënt de keuze daarvan over aan de advocaat Andere derden, zoals o.m. notarissen, deskundigen of accountants, die noodzakelijk blijken te zijn voor de uitvoering van de opdracht, worden gekozen in overleg met de cliënt. Art. 4. Kosten en erelonen (exclusief BTW 21 %). Voor de uitvoering van zijn opdracht rekent de advocaat enerzijds kosten aan en anderzijds erelonen Alle kosten en erelonen zoals vermeld in huidige overeenkomst zijn exclusief 21 % BTW. Alle kosten en erelonen zoals vermeld in huidige overeenkomst dienen te worden verhoogd met 21 % BTW De kosten bestaan uit de kantoorkosten, de gerechtskosten en in voorkomend geval de diverse kosten. A. De kantoorkosten bestaan uit:

3 Opening dossier (aanmaak / boekhouding / sluiting / archivering): Gewone brief per stuk: Aangetekende brief per stuk: Fax per stuk: E- mail per stuk: Kopie per stuk: Kleurenkopie per stuk: Dactylografie per blz. andere dan briefwisseling: Opvraging rijksregister: Verplaatsingskosten per km (bv. verplaatsing naar een rechtbank): 50,00 EUR 10,00 EUR 15,00 EUR 7,50 EUR 7,50 EUR 0,25 EUR 0,75 EUR 10,00 EUR 7,50 EUR 0,50 EUR B. De gerechtskosten zijn de kosten verbonden aan een bepaalde gerechtelijke procedure. Zij bestaan hoofdzakelijk uit de kosten verbonden aan de tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder, de rechten betaald aan een rechtbank, en de kostprijs van bepaalde administratieve attesten. Ook de kosten van een gerechtsdeskundige aangesteld door de Rechtbank, vallen onder de noemer gerechtskosten. De gerechtskosten dienen meestal te worden voorgeschoten door de eisende partij. De rechtbank beslist welke partij de kosten in de loop van het geding zal voorschieten en wie deze kosten uiteindelijk zal moeten betalen (soms worden de kosten verdeeld tussen de partijen). De gerechtskosten worden niet voorgeschoten door de advocaat. De advocaat zal aan de cliënt een provisie aanrekenen voor deze kosten en aan de hand van de facturen en naargelang de stand van het dossier de cliënt hierover informeren en eventueel bijkomende provisies vragen. De gerechtskosten worden binnen de mate van het mogelijke verhaald op de tegenpartij.

4 C. De diverse kosten worden eveneens aangerekend aan kostprijs. De diverse kosten zijn kosten verbonden aan een dossier en die geen gerechtskosten of kantoorkosten zijn Het ereloon is de vergoeding voor de intellectuele prestaties van de advocaat. Het ereloon zal worden berekend op basis van: 1. ofwel een uurtarief, rekening gehouden met de moeilijkheidsgraad, de belangrijkheid van het dossier, de ervaring van de advocaat, de verantwoordelijkheid of de onderlegdheid en kennis van de advocaat in de behandeling van de opdracht: EUR per uur. Het aantal gepresteerde uren wordt bijgehouden aan de hand van timesheets, bij te houden door de advocaat. 2. ofwel een vast bedrag, rekening gehouden met de moeilijkheidsgraad, de belangrijkheid van het dossier, de ervaring van de advocaat, de verantwoordelijkheid of de onderlegdheid en kennis van de advocaat in de behandeling van de opdracht:. 3. ofwel een percentage op het toegekende (eiser) of afgewezen (verweerder) bedrag (in hoofdsom), berekend als volgt: % op de eerste schijf van 6.250, 00 EUR; % op de tweede schijf van 6.251, 00 EUR tot en met , 00 EUR; % op de derde schijf van , 00 EUR tot en met , 00 EUR; % op de vierde schijf van , 00 EUR tot en met , 00 EUR; % op de vijfde schijf van , 00 EUR en hoger; Bij een gunstige afloop van de zaak kan een bijkomend succeshonorarium worden overeengekomen van:..% op de ingevorderde of afgeweerde bedragen in hoofdsom De advocaat kan voor de aanvang van de opdracht en tijdens de behandeling van de zaak één of meerdere voorschotten vragen (provisies), berekend in functie van de te verwachten kosten en prestaties, dan wel een tussentijdse afrekeningen ter betaling aanbieden van de gemaakte kantoorkosten, geleverde prestaties en betaalde uitgaven.

5 Op eerste verzoek van de cliënt overhandigt de advocaat een tussentijdse afrekening voor een welbepaalde periode. Per dossier wordt een gedetailleerde opgave gemaakt van alle geleverde prestaties en kosten. Bij de beëindiging van de opdracht wordt steeds een gedetailleerde staat van kosten en erelonen opgesteld, waarbij de voorschotten in mindering worden gebracht op het totaal verschuldigde bedrag De cliënt betaalt de voorschotten en de eindstaat van kosten en erelonen van de advocaat binnen de veertien dagen na ontvangst van de uitnodiging tot betalen Na schriftelijke aanmaning tot betaling van de openstaande staat van kosten en ereloon en bij gebrek aan terecht bevonden protest is de cliënt op het openstaande bedrag een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke interestvoet vanaf de datum van de aanmaning. Art. 5. Derdengelden 5.1. Het is de advocaat toegelaten in de hem toevertrouwde taak gelden voor rekening van de cliënt te ontvangen. De derdengelden worden op een speciaal daartoe geopende rekening gestort De advocaat stort alle bedragen die hij voor zijn cliënt ontvangt binnen de kortst mogelijke tijd door aan zijn cliënt. Indien de advocaat een bedrag niet onmiddellijk kan doorstorten, verwittigt hij de cliënt van de ontvangst van het bedrag en brengt hij hem op de hoogte van de reden waarom het bedrag niet onmiddellijk wordt doorgestort De advocaat mag op de bedragen die hij ontvangt voor rekening van de cliënt sommen inhouden tot dekking van de openstaande voorschotten of staten van kosten en erelonen. Hij brengt de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte. Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht van de cliënt om de ereloonstaten van de advocaat te betwisten en betaling van deze ingehouden bedragen te vorderen.

6 5.4. De advocaat stort alle bedragen die hij van de cliënt ontvangt voor rekening van derden onmiddellijk door aan deze derden. Art. 6. Aansprakelijkheid 6.1. De advocaat is verzekerd voor zijn beroepsaansprakelijkheid voor een bedrag van , 00 EUR De cliënt vindt de gewone verzekering van de advocaat voldoende en aanvaardt dat de vergoeding van de schade die hij in voorkomend geval zou lijden ten gevolge van een beroepsfout van de advocaat, beperkt wordt tot het bedrag waarvoor de advocaat verzekerd is. Deze beperking is niet van toepassing in geval van opzet. Art. 7. Beëindiging van de overeenkomst 7.1. De cliënt kan op elk ogenblik en zonder motivatie de overeenkomst beëindigen mits de advocaat daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen. In dit geval is de cliënt de prestaties en kosten verschuldigd tot en met de beëindiging van de overeenkomst. De advocaat kan evenwel geen schadevergoeding vragen Op eerste verzoek zal de advocaat aan de cliënt de stukken van het dossier terugbezorgen De advocaat kan eveneens op elk ogenblik en zonder motivatie een einde maken aan de overeenkomst, door de cliënt hiervan schriftelijk te verwittigen. Voor de bepaling van het ogenblik waarop de advocaat zijn prestaties staakt, dient de advocaat rekening te houden met de mogelijkheden van de cliënt om tijdig de nodige bijstand te verkrijgen van een andere advocaat. Redenen waarom de advocaat de overeenkomst kan beëindigen zijn o.m. maar niet uitsluitend: 1. wanneer de advocaat van oordeel is dat de wijze waarop de behartiging van de belangen van de cliënt dienen te worden gevoerd, niet verenigbaar is met de deontologische regels of met de overtuiging van de advocaat;

7 2. bij niet tijdige betaling van de gevraagde provisies of tussentijdse afrekeningen, na hiertoe aangetekend aangemaand geweest te zijn; 3. wanneer partijen het niet eens zijn omtrent de te volgen werkwijze of de aanpak van het dossier. Art. 8. Toepasselijk recht op geschillen m.b.t. deze overeenkomst en bevoegde rechter Op huidige overeenkomst is het Belgisch Recht van toepassing. De Rechtbanken van het Arrondissement Dendermonde zijn territoriaal bevoegd en in voorkomend geval de Vrederechter van het Eerste Kanton Sint- Niklaas. Partijen regelen hun geschillen bij voorkeur in der minne. Zij laten voorafgaand aan elke procedure bij voorkeur de zaak oproepen in verzoening voor de Vrederechter te Sint- Niklaas. Elke invordering van een gedeclareerde staat van ereloon en kosten wordt vooraf gegaan door een poging tot minnelijke regeling via oproeping in verzoening voor de Vrederechter te Sint- Niklaas. Opgemaakt te Sint- Niklaas op in...exemplaren (zoveel exemplaren als er partijen met een onderscheiden belang zijn). Elk der partijen verklaart een door alle partijen ondertekend exemplaar te hebben ontvangen. De advocaat De cliënt

Algemene Voorwaarden MDMV Advocaten en Bedrijfsadviseurs

Algemene Voorwaarden MDMV Advocaten en Bedrijfsadviseurs Algemene Voorwaarden MDMV Advocaten en Bedrijfsadviseurs 1. Partijen 1. Opdrachtnemer is mr. drs. M.Vissers, handelend onder de naam MDMV Advocaten en Bedrijfsadviseurs. MDMV Advocaten en Bedrijfsadviseurs

Nadere informatie

1 Leveringsvoorwaarden Mening en Training Dijkhuis Communicatie

1 Leveringsvoorwaarden Mening en Training Dijkhuis Communicatie 1 Leveringsvoorwaarden Mening en Training Dijkhuis Communicatie Artikel 1 Definities 1. Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW waarbij de ene partij, Dijkhuis Communicatie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden VTH Advocatuur

Algemene voorwaarden VTH Advocatuur Algemene voorwaarden VTH Advocatuur Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. VTH Advocatuur: de maatschap VTH Advocatuur, ook wel aangeduid met het kantoor, met inbegrip van de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van Ekelen & Poort advocaten & mediators

Algemene Voorwaarden Van Ekelen & Poort advocaten & mediators Algemene Voorwaarden Van Ekelen & Poort advocaten & mediators Algemeen 1. Van Ekelen & Poort advocaten & mediators is een kostenmaatschap, ingeschreven bij de KvK onder nummer 56945744, van twee zelfstandig

Nadere informatie

wederpartij op basis waarvan een gedetacheerde ten behoeve van de wederpartij door tussenkomst van PAYROLL SOLUTIONS werkzaamheden zal verrichten.

wederpartij op basis waarvan een gedetacheerde ten behoeve van de wederpartij door tussenkomst van PAYROLL SOLUTIONS werkzaamheden zal verrichten. Algemene detacheringvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000 Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Advocatenkantoor Mariska Harbers

Algemene voorwaarden van Advocatenkantoor Mariska Harbers Het kantoor Nautilusstraat 3 K 7821 AG Emmen T 0591 20 04 14 M 06 37 40 88 84 F 0591 64 62 96 E info@mariskaharbers.nl Algemene voorwaarden van Advocatenkantoor Mariska Harbers Artikel 1 Definities In

Nadere informatie

Lidmaatschapsformulier Nederlandse Incasso Coöperatie U.A.

Lidmaatschapsformulier Nederlandse Incasso Coöperatie U.A. Lidmaatschapsformulier Nederlandse Incasso Coöperatie U.A. Bedrijfsnaam Naam Straat Postcode Telefoon E-mail KvK nr Ondergetekende wenst lid te worden van de Nederlandse Incasso Coöperatie U.A. (hierna:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE 2 (voor de recentste versie zie steeds: www.cogetix.com/av/algemenevoorwaarden.pdf)

ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE 2 (voor de recentste versie zie steeds: www.cogetix.com/av/algemenevoorwaarden.pdf) ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE 2 (voor de recentste versie zie steeds: www.cogetix.com/av/algemenevoorwaarden.pdf) ALGEMEEN. DEFINITIES Correctief onderhoud: onderhoud bij defect van de software/hardware.

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN HOLONCOM. Artikel 1 : Algemeenheden. Artikel 2 : Offertes. Artikel 3 : Termijnen. Versie: 1.20603

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN HOLONCOM. Artikel 1 : Algemeenheden. Artikel 2 : Offertes. Artikel 3 : Termijnen. Versie: 1.20603 ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN HOLONCOM Versie: 1.20603 Artikel 1 : Algemeenheden. 1. De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere verkoop en op alle prestaties uitgevoerd door

Nadere informatie

4. Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst

4. Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN DE WATERKOETS 2014 maart 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: A. Diensten:De door de Waterkoets in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

!!! Algemene voorwaarden Spijker Strafrechtadvocaten. 1. Algemeen

!!! Algemene voorwaarden Spijker Strafrechtadvocaten. 1. Algemeen Algemene voorwaarden Spijker Strafrechtadvocaten 1. Algemeen a. Spijker Strafrechtadvocaten (verder: de maatschap) is een maatschap van natuurlijke personen. b. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND MOTORVOERTUIGEN CAR PLUS

RECHTSBIJSTAND MOTORVOERTUIGEN CAR PLUS RECHTSBIJSTAND MOTORVOERTUIGEN CAR PLUS Algemene Voorwaarden Uitgave D De verzekeraar: De gemandateerde verzekeraar: Het contract: Het schadegeval: Euromex NV, verzekeringsonderneming toegelaten onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

Algemene bedrijfsvoorwaarden

Algemene bedrijfsvoorwaarden Algemene bedrijfsvoorwaarden 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Algemeen 3 Artikel 1. Definities 3 Artikel 2. Toepasselijkheid 3 Artikel 3. Opdracht 4 Artikel 4. Opzegging Opdracht 4 Artikel 5. Einde van

Nadere informatie

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN.

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN. WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het BW) (zoals gewijzigd door de Wet van 15 mei 2012 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de mede- eigendom betreft) HOOFDSTUK III. MEDE-EIGENDOM. AFDELING I.

Nadere informatie

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN.

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN. WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het BW) (zoals gewijzigd door de Wet van 15 mei 2012 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de mede- eigendom betreft) HOOFDSTUK III. MEDE-EIGENDOM. AFDELING I.

Nadere informatie

Coachee: De natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden.

Coachee: De natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: De natuurlijke of rechtspersoon namens wie de Coach Diensten op het gebied van coaching, training

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. v3.0-130920 -Pagina 1 van 6

Algemene Voorwaarden. v3.0-130920 -Pagina 1 van 6 Algemene Voorwaarden Artikel 1 Toepasselijkheid en definities 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst van opdracht tot het verrichten van werkzaamheden of het verlenen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 2005, Act One communications & Shared Service Center 1 / 7

Algemene Voorwaarden. 2005, Act One communications & Shared Service Center 1 / 7 Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Aanbieding en Overeenkomst... 2 Artikel 3 Prijs en betaling... 2 Artikel 4 Vertrouwelijke informatie en niet-overname beding... 3 Artikel 5 Voorbehoud van eigendom en

Nadere informatie

Wet op de mede-eigendom van 2 juni 2010

Wet op de mede-eigendom van 2 juni 2010 Wet op de mede-eigendom van 2 juni 2010 Deze wet wordt van kracht op 1 september 2010. Een samenvatting van deze nieuwe wet kunt u hier lezen, de tekst hieronder is de volledige wettekst. Deze tekst is

Nadere informatie

Verzekering rechtsbijstand ALL IN PLUS Algemene voorwaarden

Verzekering rechtsbijstand ALL IN PLUS Algemene voorwaarden Verzekering rechtsbijstand ALL IN PLUS Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING RECHTSBIJSTAND ALL IN PLUS INHOUDSOPGAVE: 1. Begripsomschrijving 2. Wat is het doel van deze rechtsbijstandverzekering?

Nadere informatie

In de Algemene Voorwaarden leest u: 9.00 tot 17.00 uur contact opnemen met onze Servicedesk.

In de Algemene Voorwaarden leest u: 9.00 tot 17.00 uur contact opnemen met onze Servicedesk. Algemene voorwaarden Ahrends Rechtsbijstand abonnement Algemeen, AVA101 versie 2015.02 In de Algemene Voorwaarden leest u: - Algemene bepalingen zoals: uw en onze rechten en verplichtingen; wat u van ons

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Goede Verzekeringen,Geldleningen en Hypotheken

Algemene voorwaarden De Goede Verzekeringen,Geldleningen en Hypotheken Artikel 1 Toepasselijkheid en definities 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst van opdracht tot het verrichten van werkzaamheden of het verlenen van diensten van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 4. Duur Overeenkomst 1. De duur van de Overeenkomst of opdrachtbevestiging is gelijk aan de periode die partijen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 4. Duur Overeenkomst 1. De duur van de Overeenkomst of opdrachtbevestiging is gelijk aan de periode die partijen ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Uitlener: DE-TRANS B.V. die in het kader van de uitoefening van beroep of bedrijf bij een Opdrachtgever

Nadere informatie

Gecoördineerde versie nieuwe appartementswet (artikelen 577-2 tot en met 577-14 Burgerlijk Wetboek)

Gecoördineerde versie nieuwe appartementswet (artikelen 577-2 tot en met 577-14 Burgerlijk Wetboek) Gecoördineerde versie nieuwe appartementswet (artikelen 577-2 tot en met 577-14 Burgerlijk Wetboek) Bron: Wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de medeeigendom

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PAYDAY 1. Definities In deze Voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:

ALGEMENE VOORWAARDEN PAYDAY 1. Definities In deze Voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis: ALGEMENE VOORWAARDEN PAYDAY 1. Definities In deze Voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis: Aanvrager : de indiener (natuurlijk persoon) van een Kredietje Aanvraag of van een Herhaalaanvraag

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAVEN GENK NV

ALGEMENE VOORWAARDEN HAVEN GENK NV ALGEMENE VOORWAARDEN HAVEN GENK NV 1. Onderhavige voorwaarden die geen stijlclausules bevatten, maken integraal deel uit van alle, ook occasionele, overeenkomsten gesloten tussen HAVEN GENK en haar medecontractant

Nadere informatie

Artikel 3 Duur en beëindiging opdracht Ten aanzien van de duur en eventuele beëindiging van een Opdracht geldt het volgende: 1. Indien voor de duur

Artikel 3 Duur en beëindiging opdracht Ten aanzien van de duur en eventuele beëindiging van een Opdracht geldt het volgende: 1. Indien voor de duur ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Pollux: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Pollux Personeelsdiensten B.V., gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Janszen Advocaten

Algemene voorwaarden Janszen Advocaten Algemene voorwaarden Janszen Advocaten 1. Definities In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.a. Cliënt: de opdrachtgever of contractpartij van het advocatenkantoor 1.b. Het kantoor: de behandelend

Nadere informatie