MASTERCARD BUSINESS/BUSINESS PLUS OF RELATED CARD GEBONDEN AAN DE PRIVÉ-REKENING GEGEVENS WERKGEVER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MASTERCARD BUSINESS/BUSINESS PLUS OF RELATED CARD GEBONDEN AAN DE PRIVÉ-REKENING GEGEVENS WERKGEVER"

Transcriptie

1 AANVRAAGFORMULIER MASTERCARD BUSINESS/BUSINESS PLUS OF RELATED CARD GEBONDEN AAN DE PRIVÉ-REKENING Naam van het bedrijf (max. 24 karakters): I N V U L L E N I N H O O F D L E T T E R S A. U. B. GEGEVENS WERKGEVER Straat:...Nr.:... Bus:... Postcode:... Plaats:...Tel. bedrijf:... Fax bedrijf: BTW Nr.:... Bedrijfsvorm:... Stempel van de firma: De kaartbijdrage wordt betaald door mezelf mijn werkgever* GEWENST TYPE KAART (1 formulier per gevraagde kaart) MasterCard Business MasterCard Business Plus* MasterCard Related Card Bij aanvraag van een MC Related Card, gelieve het nummer van uw Business (Plus) in te vullen: Gewenste maandelijkse gebruikslimiet:... EUR Betalingswijze: ja, ik wens een domiciliëring neen, ik wens geen domiciliëring* Indien u kiest voor domiciliëring van uw uitgaven, mogen wij u dan vragen bijgaand domiciliëringsformulier in te vullen en rechtstreeks op te sturen naar uw bankagentschap. ADRES BRIEFWISSELING Ik wens mijn briefwisseling te ontvangen op het volgende adres: Straat:... Nr.:... Bus:... Postcode:... Plaats:... GEGEVENS KAARTHOUDER Voornaam en naam van de kaarthouder: Privé-adres:... Nr.:... Bus:... Postcode:...Plaats:... Woonachtig op het hierboven vermelde adres sinds:... Taal: NL. FR.* Geboortedatum:... Nationaliteit:... Geslacht: M. V.* Burgerlijke staat:... Aantal kinderen ten laste:... Privé-telefoonnummer:... Jaarlijks bruto-inkomen: < EUR < EUR < EUR > EUR* Functie:... Aantal dienstjaren:... Personeelsnummer bij bedrijf:... Bankrekeningnummer: Geopend sinds:... Tel. bank:... Maandelijkse aflossing van leningen bij uw bank:... Eigen woning: ja nee* Huurwoning: ja nee* Maandelijkse huur:... EUR Bezit u andere betaalkaarten? ja nee* Diners Club American Express Bancontact/Mister Cash VISA (Eurocard-)MasterCard* EUR Ik verklaar kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden op de keerzijde van dit blad en ze te aanvaarden. Ik bevestig dat alle hierboven verstrekte informatie juist en volledig is. Ik geef Bank Card Company toestemming alle nuttig geachte inlichtingen betreffende mijn persoon in te winnen. Opgemaakt te (plaats):... Datum:... Handtekening aanvrager: (Voorafgegaan door de verplichte handgeschreven vermelding gelezen en goedgekeurd ). * Het passende vakje aankruisen Voorbehouden aan Bank Card Company Limiet:... EUR Voor akkoord:... LANG: PMT DLY: OPSTUREN NAAR Bank Card Company NV, Business Cards Services, Koning Albert II-laan 9, 1210 Brussel - Tel Fax

2 DOMICILIERINGSBERICHT I N V U L L E N I N H O O F D L E T T E R S A. U. B. Ondergetekende Naam:... Voornaam:... verzoekt Bank Card Company NV, gevestigd Koning Albert II-laan 9 te 1210 Brussel, met onmiddellijke ingang en tot uitdrukkelijke herroeping, elke uitgavenstaat die het referentienummer van de aangevraagde MasterCard draagt, te incasseren door het debet van bankrekeningnummer: - op zijn (haar) naam, of - op naam van (*) Naam:... Straat:... Nr.:...Bus:... Postcode:... Plaats:... Voor akkoord, Domiciliëringsnummer De kaarthouder De rekeninghouder (*) Datum:... Datum:... Identificatienummer crediteur Klantenreferentie C/ (*) Alleen in te vullen indien de rekeninghouder niet dezelfde persoon is als de kaarthouder.

3 ALGEMENE VOORWAARDEN MASTERCARD BUSINESS, BUSINESS PLUS EN RELATED CARD (met privé-verantwoordelijkheid) Deze algemene voorwaarden zijn, behoudens uitdrukkelijk afwijkende bepaling, van toepassing op de MasterCard Business, Business Plus en de Related Card met privéverantwoordelijkheid. TERMINOLOGIE Art. 1 - In onderstaande bepalingen worden de volgende benamingen gebruikt: - De Maatschappij = Bank Card Company NV - uitgeefster van de Kaart. - De Kaart = de MasterCard Business, Business Plus en Related Card. - De Kaarthouder = de natuurlijke persoon op wiens naam en voor wiens gebruik door de Maatschappij een MasterCard werd uitgegeven. - De Kaartrekening = de rekening geopend bij de Maatschappij op naam van de Kaarthouder KAART Art. 2 - Om veiligheidsredenen moet de Kaart bij ontvangst door de Kaarthouder met balpen worden ondertekend. De Kaart mag uitsluitend door de Kaarthouder worden gebruikt in overeenstemming met de voorwaarden die van kracht zijn op het ogenblik van gebruik en dit, binnen de grenzen van de per Kaart toegestane gebruikslimiet en voor zover de verrichtingen geen inbreuk betekenen op de wet. De MasterCard Business en Business Plus Kaart mag daarenboven uitsluitend gebruikt worden voor professionele doeleinden. Het gebruik van de Kaart impliceert de aanvaarding van de huidige algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden hernomen op de maandelijkse uitgavenstaten en op de Kaart, of op enige andere manier medegedeeld. De Maatschappij behoudt zich het recht voor de toekenning van de Kaart te weigeren. VERANTWOORDELIJKHEID Art. 3 - De Kaarthouder is zelf verantwoordelijk voor de betaling van elk debetsaldo voorkomend op de uitgavenstaten. De Maatschappij behoudt zich het recht voor debet- en creditsaldi te verrekenen. GEHEIME CODE (P.I.N.) Art. 4 - Voor de elektronische geldopvragingen of betalingen waarbij de geheime en persoonlijke code nodig is, vervangt deze geheime code de geschreven handtekening en wordt hij aanvaard als elektronische handtekening van de Kaarthouder. Het codenummer wordt aan de Kaarthouder overgemaakt onder gesloten omslag, die hij zal vernietigen na de code gememoriseerd te hebben. Het codenummer kan vrij gewijzigd worden door de Kaarthouder, maar onder zijn volledige verantwoordelijkheid. Teneinde elk bedrieglijk gebruik te vermijden, verbindt de Kaarthouder zich er uitdrukkelijk toe zijn persoonlijk codenummer geheim te houden. Hij mag het aan niemand meedelen, noch op de Kaart of op enig ander document noteren. De Kaarthouder is verantwoordelijk voor elk gebruik van zijn Kaart aan de hand van het geheime codenummer. TRANSACTIES OP AFSTAND / COMMUNICATIE VAN GEGEVENS Art. 5 - Enkel de Kaarthouder kan met zijn Kaart goederen en diensten betalen die worden verkocht aan de hand van een communicatietechniek op afstand (zoals telefoon, brief, fax, Internet). In dit geval houdt de enkele communicatie van het nummer en de vervaldatum van de Kaart door de Kaarthouder een opdracht tot betaling in, gegeven door de Kaarthouder aan de Maatschappij ten voordele van de handelaar. In geval van betwisting door de Kaarthouder houdt de Maatschappij zich het recht voor, na onderzoek van de betwiste opdracht tot betaling en mits voorlegging van voldoende bewijzen of vermoedens, deze transactie ten laste te leggen van de Kaarthouder. In geval van betwisting zijn enkel de Belgische rechtbanken bevoegd en is de Belgische wet van toepassing. De Kaarthouder is als enige verantwoordelijk voor de communicatie van de gegevens van zijn Kaart, indien deze communicatie niet de onmiddellijke aankoop van goederen of diensten inhoudt (reservaties, waarborgen, huur, emergency check out...). Elke vraag om terugbetaling als gevolg van dergelijke communicatie kan enkel gericht worden tot de handelaar. UITGAVENSTATEN Art. 6 - Elke maand, indien de Kaart gebruikt werd, stuurt de Maatschappij een uitgavenstaat naar de Kaarthouder. Deze uitgavenstaat vermeldt de verrichtingen die de Kaarthouder met zijn Kaart heeft uitgevoerd en alle bewegingen op de Kaartrekening die de Maatschappij registreerde sedert het opmaken van de vorige uitgavenstaat. Art. 7 - Elke onregelmatigheid betreffende een uitgavenstaat dient onmiddellijk aan de Maatschappij te worden gemeld, verplicht binnen de 30 dagen na de ontvangst van de uitgavenstaat. Na deze termijn wordt de uitgavenstaat alsmede het weernomen saldo onherroepelijk als volledig aanvaard beschouwd. Art. 8 - De verrichtingen in vreemde valuta worden naar de munt van de Kaartrekening omgerekend tegen een koers die door de Maatschappij bepaald wordt en die gebaseerd is op de wisselkoers van de Europese Centrale Bank, zoals officieel gepubliceerd op de dag van ontvangst van de verrichtingen door de Maatschappij. Art. 9 - Voor elke geldopvraging vermeldt de uitgavenstaat, buiten het opgevraagde bedrag, een commissie op dit bedrag. Deze commissie bedraagt 1% van het afgehaalde bedrag aan een geldautomaat en 2% van het afgehaalde bedrag aan een loket, in beide gevallen met een minimum van 5 euro. BETALINGSMODALITEITEN Art Bij ontvangst van de uitgavenstaat vereffent de Kaarthouder het totale verschuldigde bedrag vóór de vervaldatum vermeld op de uitgavenstaat. In geval van nietbetaling op de vervaldag wordt het saldo van rechtswege en zonder ingebrekestelling, vanaf de datum van de uitgavenstaat vermeerderd met de conventionele intrest die wordt vermeld op de uitgavenstaat en die van kracht is op het ogenblik van de uitgifte van de uitgavenstaat. Ingeval de Kaarthouder de betalingsmodaliteiten niet zou eerbiedigen of zijn gebruikslimiet zou overschrijden, behoudt de Maatschappij zich bovendien het recht voor om onderhavig contract op te zeggen en de onmiddellijke betaling te eisen van alle openstaande bedragen. In dat geval zal de Maatschappij tevens een schadevergoeding van 15% aanrekenen op het nog verschuldigde saldo, met een minimum van 25 euro. De Maatschappij behoudt zich eveneens het recht voor in dit geval de Kaart van de Kaarthouder terug te vorderen. Voor Related kaarten, en onder voorbehoud van akkoord van de Maatschappij, kan de Kaarthouder kiezen voor een gespreide betaling van zijn uitgaven. In dat geval is het vereiste minimumbedrag vermeld op de uitgavenstaat. Deze vorm van krediet dient het voorwerp uit te maken van een kredietcontract onderworpen aan de Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet en aan zijn uitvoeringsbesluiten. VERLIES EN DIEFSTAL Art Zodra de Kaarthouder het verlies of de diefstal van de Kaart vaststelt, moet de Kaarthouder de Maatschappij onmiddellijk daarvan op de hoogte brengen op het volgende telefoonnummer: Dit telefoongesprek wordt geregistreerd door een geautomatiseerd systeem. In geval van telefonische aangifte gelden de aldus geregistreerde gegevens als bewijsmiddel. De Kaarthouder dient eveneens verlies of diefstal van zijn Kaart binnen de 24 uur bij de officiële autoriteiten aan te geven en het bewijs van deze aangifte aan de Maatschappij te bezorgen indien deze daarom vraagt. De Kaarthouder verbindt zich er eveneens toe om aan de Maatschappij alle nodige informatie, vereist voor het onderzoek, mee te delen. Bij kaartdiefstal of -verlies blijft de verantwoordelijkheid van de Kaarthouder voor frauduleuze verrichtingen, gedaan vóór de aangifte, beperkt tot 150 euro. Nochtans, wanneer de Kaart frauduleus is gebruikt aan de hand van de geheime code of in geval van kwade trouw of grove fout, of het niet eerbiedigen van de geldende algemene voorwaarden, is de Kaarthouder volledig verantwoordelijk voor alle frauduleuze verrichtingen. EIGENDOM VAN DE KAART Art De Kaart blijft steeds eigendom van de Maatschappij en moet door de Kaarthouder op eerste verzoek van de Maatschappij aan haar worden terugbezorgd. HERNIEUWING VAN DE KAART Art Vóór de vervaldatum van de Kaart zal een nieuwe Kaart aan de Kaarthouder worden toegekend en met de gewone post worden verstuurd, tenzij de Kaarthouder de Maatschappij één maand vóór de vervaldatum schriftelijk te kennen geeft dat hij er afstand van doet of de Maatschappij zelf weigert een nieuwe Kaart te overhandigen. De Kaarthouder dient bij ontvangst van zijn nieuwe Kaart deze te ondertekenen en de oude Kaart onmiddellijk te vernietigen. Art Jaarlijks zal de Kaarthouder een bijdrage aangerekend worden via een debitering op de uitgavenstaat. Een vroegtijdige stopzetting van de overeenkomst zal in geen geval de terugbetaling tot gevolg kunnen hebben van de jaarlijkse bijdrage, zelfs niet gedeeltelijk. EINDE VAN HET CONTRACT Art De Maatschappij kan op elk ogenblik onderhavig contract opzeggen en/of onmiddellijk een einde stellen aan het recht van de houder zijn Kaart te gebruiken. De Kaart met betrekking tot de opgezegde Kaartrekening moet onmiddellijk, in twee geknipt, worden teruggezonden naar de Maatschappij, die elke verantwoordelijkheid afwijst betreffende verrichtingen gedaan door middel van de Kaart na de opzegging van het contract. Door de opzegging van het contract wordt het totaal debetbedrag onmiddellijk opeisbaar. Indien een opgeëiste Kaart niet onmiddellijk aan de Maatschappij wordt terugbezorgd, zal de Kaarthouder gehouden zijn tot de betaling van de blokkeringskosten van de Kaart ten bedrage van minimaal 125 euro per begonnen maand en dit vanaf de datum van opzegging van het contract tot de eindvervaldag van de Kaart. Art Op schriftelijk verzoek van de Kaarthouder kan de Maatschappij op elk ogenblik de Kaart annuleren. Indien de Kaarthouder huidig contract verbreekt, dient hij binnen de 8 dagen de Kaart, in twee geknipt, aan de Maatschappij terug te zenden. Art 17 - Bij annulering blijft de Kaarthouder verantwoordelijk voor alle verrichtingen die met deze Kaart plaatsvinden vóór zij effectief aan de Maatschappij wordt terugbezorgd. De Kaarthouder dient het debetsaldo van de Kaartrekening te betalen, alsook alle andere verbintenissen na te komen die hij door het gebruik van de Kaart of de gegevens die zij bevat, ten opzichte van de Maatschappij heeft aangegaan. De Kaarthouder verbindt zich ertoe een einde te stellen aan alle abonnementen die worden betaald door debitering van de Kaart. AANVAARDING VAN DE KAART Art De Maatschappij kan, ongeacht het motief, in geen geval verantwoordelijk worden gesteld indien een aangesloten handelaar, onderneming of bank de Kaarthouder niet toestaat zijn Kaart te gebruiken. Alle conflicten die ontstaan tussen de Kaarthouder en de handelaar moeten uitsluitend tussen deze laatsten worden geregeld. De Maatschappij zal evenmin verantwoordelijk gesteld kunnen worden indien de Kaart niet aanvaard wordt om één of andere technische reden. De overeenkomst houdt voor de Maatschappij een middelenverbintenis in en geen resultaatsverbintenis. WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN Art De Maatschappij behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik de huidige algemene voorwaarden en deze vermeld op de maandelijkse uitgavenstaten of op de Kaart te wijzigen, mits schriftelijke melding aan de Kaarthouder, desgevallend op een uitgavenstaat. Deze wijzigingen zijn tegenstelbaar één maand na verzending van de melding, tenzij de Kaarthouder zijn Kaart aan de Maatschappij binnen deze termijn terugbezorgt. Elk gebruik van de Kaart na deze termijn zal de onvoorwaardelijke aanvaarding door de Kaarthouder uitmaken van de gewijzigde algemene of bijzondere voorwaarden. ADRESWIJZIGING Art Bij een eventuele adreswijziging van de Kaarthouder, brengt hij de Maatschappij hier onmiddellijk schriftelijk van op de hoogte. GEGEVENSVERWERKING Art De door de Kaarthouder of door derden verstrekte persoonsgegevens betreffende de Kaarthouder, waaronder de gegevens betreffende de door hem met de Kaart uitgevoerde verrichtingen, worden geregistreerd in één of verschillende bestanden. De houder van deze bestanden is de Maatschappij. Deze gegevens zullen door de Maatschappij gebruikt worden voor de voorbereiding en het beheer van haar relatie met de Kaarthouder, voor haar eigen commercieel gebruik en de voorkoming en bestrijding van misbruiken. De Kaarthouder heeft het recht kennis te krijgen van deze gegevens. Indien deze onjuist, onvolledig of niet dienend zijn, kan hij de verbetering of de verwijdering ervan vragen. De Kaarthouder die van dit recht gebruik wenst te maken, kan dat doen door een schriftelijke aanvraag - gedateerd, ondertekend en vergezeld van een kopie van zijn identiteitskaart (voor- en achterzijde) - te richten aan de Maatschappij (Business Cards Services). Bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wordt een register bijgehouden van de geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens. De Kaarthouder die bijkomende inlichtingen wenst, kan dit register raadplegen. RECHTSBEVOEGDHEID Art Alleen de Rechtbanken van Brussel en de Vrederechter van het 5de Kanton van Brussel zijn bevoegd op te treden bij geschillen tussen de Kaarthouder en de Maatschappij, voortvloeiend uit de huidige overeenkomst. A /06-02 BANK CARD COMPANY NV, BUSINESS CARDS SERVICES, KONING ALBERT II-LAAN 9, 1210 BRUSSEL

4 Deze algemene voorwaarden zijn, behoudens uitdrukkelijk afwijkende bepaling, van toepassing op de MasterCard Business en Business Plus verbonden aan de rekening van het bedrijf. TERMINOLOGIE Art. 1 - In onderstaande bepalingen worden de volgende benamingen gebruikt: - De Maatschappij = Bank Card Company NV - uitgeefster van de Kaart. - De Kaart = de MasterCard Business en Business Plus. - De Kaarthouder = de natuurlijke persoon op wiens naam en voor wiens gebruik door de Maatschappij een MasterCard Business of Business Plus werd uitgegeven. - De Hoofdkaarthouder = het bedrijf op wiens naam een Interne Rekening werd geopend. - De Interne Rekening = de hoofdrekening geopend bij de Maatschappij op naam van de Hoofdkaarthouder waaraan de Kaartrekeningen van de Kaarthouders verbonden zijn. - De Kaartrekening = de rekening geopend bij de Maatschappij op naam van de Kaarthouder. KAART Art. 2 - Om veiligheidsredenen moet de Kaart bij ontvangst door de Kaarthouder met balpen worden ondertekend. De Kaart mag uitsluitend door de Kaarthouder worden gebruikt in overeenstemming met de voorwaarden die van kracht zijn op het ogenblik van gebruik en dit, binnen de grenzen van de per Kaart toegestane gebruikslimiet en voor zover de verrichtingen geen inbreuk betekenen op de wet. De Kaart mag daarenboven uitsluitend gebruikt worden voor professionele doeleinden. Het gebruik van de Kaart impliceert de aanvaarding van de huidige algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden hernomen op de maandelijkse uitgavenstaten en op de Kaart of op enige andere manier medegedeeld. De Maatschappij behoudt zich het recht voor de toekenning van de Kaart te weigeren. KAARTEN EN EENHEID VAN REKENING Art. 3 - Op verzoek van de Hoofdkaarthouder kan de Maatschappij een Kaart uitreiken aan elke persoon die door de Hoofdkaarthouder wordt aangeduid en van hem de toelating krijgt om de Kaart op zijn Interne Rekening te gebruiken. De Hoofdkaarthouder is onverdeeld en solidair verantwoordelijk voor de betaling van elk debetsaldo voorkomend op de verschillende uitgavenstaten. De Kaarthouder is op zijn beurt onverdeeld en solidair verantwoordelijk met de Hoofdkaarthouder voor de betaling van alle verschuldigde bedragen voortspruitend uit het gebruik van de Kaart welke zijn naam draagt. Alle rekeningen van de Hoofdkaarthouder, geopend bij de Maatschappij, vormen een onderdeel van één globale rekening. De Maatschappij behoudt zich het recht voor debeten creditsaldi te verrekenen. GEHEIME CODE (P.I.N.) Art. 4 - Voor de elektronische geldopvragingen of betalingen waarbij de geheime en persoonlijke code nodig is, vervangt deze geheime code de geschreven handtekening en wordt hij aanvaard als elektronische handtekening van de Kaarthouder. Het codenummer wordt aan de Kaarthouder overgemaakt onder gesloten omslag, die hij zal vernietigen na de code gememoriseerd te hebben. Het codenummer kan vrij gewijzigd worden door de Kaarthouder, maar onder zijn volledige verantwoordelijkheid. Teneinde elk bedrieglijk gebruik te vermijden, verbindt de Kaarthouder zich er uitdrukkelijk toe zijn persoonlijk codenummer geheim te houden. Hij mag het aan niemand meedelen, noch op de kaart of op enig ander document noteren. De Kaarthouder is verantwoordelijk voor elk gebruik van zijn Kaart aan de hand van het geheime codenummer. TRANSACTIES OP AFSTAND / COMMUNICATIE VAN GEGEVENS Art. 5 - Enkel de Kaarthouder kan met zijn Kaart goederen en diensten betalen die worden verkocht aan de hand van een communicatietechniek op afstand (zoals telefoon, brief, fax, Internet). In dit geval houdt de enkele communicatie van het nummer en de vervaldatum van de Kaart door de Kaarthouder een opdracht tot betaling in, gegeven door de Kaarthouder aan de Maatschappij ten voordele van de handelaar. In geval van betwisting door de Kaarthouder houdt de Maatschappij zich het recht voor, na onderzoek van de betwiste opdracht tot betaling en mits voorlegging van voldoende bewijzen of vermoedens, deze transactie ten laste te leggen van de Kaarthouder. In geval van betwisting zijn enkel de Belgische rechtbanken bevoegd en is de Belgische wet van toepassing. De Kaarthouder is als enige verantwoordelijk voor de communicatie van de gegevens van zijn Kaart, indien deze communicatie niet de onmiddellijke aankoop van goederen of diensten inhoudt (reservaties, waarborgen, huur, emergency check out...). Elke vraag om terugbetaling als gevolg van dergelijke communicatie kan enkel gericht worden tot de handelaar. UITGAVENSTATEN Art. 6 - Elke maand, indien de Kaart(en) gebruikt werd(en), stuurt de Maatschappij een uitgavenstaat naar de Hoofdkaarthouder. Deze uitgavenstaat vermeldt de verrichtingen die de Kaarthouder(s) met zijn (hun) Kaart heeft (hebben) uitgevoerd en alle bewegingen op de Interne Rekening die de Maatschappij registreerde sedert het opmaken van de vorige uitgavenstaat. Elke Kaarthouder verbindt zich ertoe elke maand kennis te nemen van deze uitgavenstaat. Hij kan de Maatschappij niet verwijten hem niet op de hoogte te hebben gehouden van de evolutie van zijn Kaartrekening. Art. 7 - Elke onregelmatigheid betreffende een uitgavenstaat dient onmiddellijk aan de Maatschappij te worden gemeld, verplicht binnen de 30 dagen na de ontvangst van de uitgavenstaat. Na deze termijn wordt de uitgavenstaat alsmede het weernomen saldo onherroepelijk als volledig aanvaard beschouwd, zowel door de Kaarthouder als de Hoofdkaarthouder. Art. 8 - De verrichtingen in vreemde valuta worden naar de munt van de Kaartrekening omgerekend tegen een koers die door de Maatschappij bepaald wordt en die gebaseerd is op de wisselkoers van de Europese Centrale Bank, zoals officieel gepubliceerd op de dag van ontvangst van de verrichtingen door de Maatschappij. Art. 9 - Voor elke geldopvraging vermeldt de uitgavenstaat, buiten het opgevraagde bedrag, een commissie op dit bedrag. Deze commissie bedraagt 1% van het afgehaalde bedrag aan een geldautomaat en 2% van het afgehaalde bedrag aan een loket, in beide gevallen met een minimum van 5 euro. BETALINGSMODALITEITEN Art Bij ontvangst van de uitgavenstaat vereffent de Hoofdkaarthouder het totale verschuldigde bedrag vóór de vervaldatum vermeld op de uitgavenstaat. In geval van nietbetaling op de vervaldag wordt het saldo van rechtswege en zonder ingebrekestelling, vanaf de datum van de uitgavenstaat vermeerderd met de conventionele intrest die wordt vermeld op de uitgavenstaat en die van kracht is op het ogenblik van de uitgifte van de uitgavenstaat. Ingeval de Hoofdkaarthouder de betalingsmodaliteiten niet zou eerbiedigen of zijn gebruikslimiet zou overschrijden, behoudt de Maatschappij zich bovendien het recht voor om onderhavig contract op te zeggen en de onmiddellijke betaling te eisen van alle openstaande bedragen. In dat geval zal de Maatschappij tevens een schadevergoeding van 15% aanrekenen op het nog verschuldigde saldo, met een minimum van 25 euro. De Maatschappij behoudt zich eveneens het recht voor in dit geval de Kaart(en) terug te vorderen. VERLIES EN DIEFSTAL Art Zodra de Kaarthouder het verlies of de diefstal van de Kaart vaststelt, moet de Kaarthouder of de Hoofdkaarthouder de Maatschappij onmiddellijk daarvan op de hoogte ALGEMENE VOORWAARDEN MASTERCARD BUSINESS EN BUSINESS PLUS (verbonden aan de rekening van het bedrijf) brengen op het volgende telefoonnummer: Dit telefoongesprek wordt geregistreerd door een geautomatiseerd systeem. In geval van telefonische aangifte gelden de aldus geregistreerde gegevens als bewijsmiddel. De Kaarthouder of de Hoofdkaarthouder dient eveneens verlies of diefstal van zijn Kaart binnen de 24 uur bij de officiële autoriteiten aan te geven en het bewijs van deze aangifte aan de Maatschappij te bezorgen indien deze daarom vraagt. De Hoofdkaarthouder en Kaarthouder verbinden zich er eveneens toe om aan de Maatschappij alle nodige informatie, vereist voor het onderzoek, mee te delen. Bij kaartdiefstal of -verlies blijft de verantwoordelijkheid van de Kaarthouder en de Hoofdkaarthouder voor frauduleuze verrichtingen, gedaan vóór de aangifte, beperkt tot 150 euro. Nochtans, wanneer de Kaart frauduleus is gebruikt aan de hand van de geheime code of in geval van kwade trouw of grove fout, of het niet eerbiedigen van de geldende algemene voorwaarden, zijn de Kaarthouder en de Hoofdkaarthouder volledig verantwoordelijk voor alle frauduleuze verrichtingen. EIGENDOM VAN DE KAART Art De Kaart(en) blij(ft)(ven) steeds eigendom van de Maatschappij en moet(en) door de Kaarthouder of de Hoofdkaarthouder op eerste verzoek van de Maatschappij aan haar worden terugbezorgd. HERNIEUWING VAN DE KAART Art Vóór de vervaldatum van de Kaart zal een nieuwe Kaart aan de Kaarthouder worden toegekend en met de gewone post worden verstuurd, tenzij de (Hoofd)Kaarthouder de Maatschappij één maand vóór de vervaldatum schriftelijk te kennen geeft dat hij er afstand van doet of de Maatschappij zelf weigert een nieuwe Kaart te overhandigen. De Kaarthouder dient bij ontvangst van zijn nieuwe Kaart deze te ondertekenen en de oude Kaart onmiddellijk te vernietigen. Art Jaarlijks zal de Kaarthouder een bijdrage aangerekend worden via een debitering op de uitgavenstaat. Een vroegtijdige stopzetting van de overeenkomst zal in geen geval de terugbetaling tot gevolg kunnen hebben van de jaarlijkse bijdrage, zelfs niet gedeeltelijk. EINDE VAN HET CONTRACT Art De Maatschappij kan op elk ogenblik onderhavig contract opzeggen en/of onmiddellijk een einde stellen aan het recht van de Kaarthouders hun Kaart te gebruiken. Alle Kaarten met betrekking tot de opgezegde Interne Rekening moeten onmiddellijk, in twee geknipt, worden teruggezonden naar de Maatschappij, die elke verantwoordelijkheid afwijst betreffende verrichtingen gedaan door middel van de Kaarten na de opzegging van het contract. Door de opzegging van het contract wordt het totaal debetbedrag onmiddellijk opeisbaar. Indien een opgeëiste Kaart niet onmiddellijk aan de Maatschappij wordt terugbezorgd, zal de Kaarthouder gehouden zijn tot de betaling van de blokkeringskosten van de Kaart ten bedrage van minimaal 125 euro per begonnen maand en dit vanaf de datum van opzegging van het contract tot de eindvervaldag van de Kaart. Art Op schriftelijk verzoek van de Hoofdkaarthouder kan de Maatschappij op elk ogenblik één of meerdere Kaarten annuleren. Indien de Hoofdkaarthouder huidig contract verbreekt, dient hij binnen de 8 dagen alle Kaarten verbonden aan de Interne Rekening in twee geknipt aan de Maatschappij terug te zenden. Art Bij annulering blijft de Hoofdkaarthouder solidair verantwoordelijk voor alle verrichtingen die met deze Kaart(en) plaatsvinden vóór zij effectief aan de Maatschappij word(t)(en) terugbezorgd en de Kaarthouder blijft solidair verantwoordelijk voor de uitgaven verricht met de Kaart uitgegeven op zijn naam. De Hoofdkaarthouder en de Kaarthouder(s) dienen het debetsaldo te betalen, alsook alle andere verbintenissen na te komen die zij door het gebruik van de Kaart(en) of de gegevens die zij bevat(ten), ten opzichte van de Maatschappij hebben aangegaan. De Hoofdkaarthouder en de Kaarthouder verbinden zich ertoe een einde te stellen aan alle abonnementen die worden betaald door debitering van de Kaart. AANVAARDING VAN DE KAART Art De Maatschappij kan, ongeacht het motief, in geen geval verantwoordelijk worden gesteld indien een aangesloten handelaar, onderneming of bank de Kaarthouder niet toestaat zijn Kaart te gebruiken. Alle conflicten die ontstaan tussen de Kaarthouder en de handelaar moeten uitsluitend tussen deze laatsten worden geregeld. De Maatschappij zal evenmin verantwoordelijk gesteld kunnen worden indien de Kaart niet aanvaard wordt om één of andere technische reden. De overeenkomst houdt voor de Maatschappij een middelenverbintenis in en geen resultaatsverbintenis. WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN Art De Maatschappij behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik de huidige algemene voorwaarden en deze vermeld op de maandelijkse uitgavenstaten of op de Kaart te wijzigen, mits schriftelijke melding aan de Hoofdkaarthouder, desgevallend op een uitgavenstaat. Deze wijzigingen zijn tegenstelbaar één maand na verzending van de melding, tenzij de Kaarthouder zijn Kaart aan de Maatschappij binnen deze termijn terugbezorgt. Elk gebruik van de Kaart na deze termijn zal de onvoorwaardelijke aanvaarding door de Hoofdkaarthouder en de Kaarthouder uitmaken van de gewijzigde algemene of bijzondere voorwaarden. ADRESWIJZIGING Art Bij een eventuele adreswijziging van de Hoofdkaarthouder en/of de Kaarthouder, brengen zij de Maatschappij hier onmiddellijk schriftelijk van op de hoogte. De Hoofdkaarthouder zal tevens de Maatschappij onmiddellijk en schriftelijk op de hoogte brengen van elke statutenwijziging, wijziging van de activiteit of commerciële benaming. In dat geval heeft de Maatschappij het recht een einde te stellen aan dit contract. GEGEVENSVERWERKING Art De door de Kaarthouder of door derden verstrekte persoonsgegevens betreffende de Kaarthouder, waaronder de gegevens betreffende de door hem met de Kaart uitgevoerde verrichtingen, worden geregistreerd in één of verschillende bestanden. De houder van deze bestanden is de Maatschappij. Deze gegevens zullen door de Maatschappij gebruikt worden voor de voorbereiding en het beheer van haar relatie met de (Hoofd) Kaarthouder, voor haar eigen commercieel gebruik en de voorkoming en bestrijding van misbruiken. De Kaarthouder heeft het recht kennis te krijgen van deze gegevens. Indien deze onjuist, onvolledig of niet dienend zijn, kan hij de verbetering of de verwijdering ervan vragen. De Kaarthouder die van dit recht gebruik wenst te maken, kan dat doen door een schriftelijke aanvraag - gedateerd, ondertekend en vergezeld van een kopie van zijn identiteitskaart (voor- en achterzijde) - te richten aan de Maatschappij (Business Cards Services). Bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wordt een register bijgehouden van de geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens. De Kaarthouder die bijkomende inlichtingen wenst, kan dit register raadplegen. RECHTSBEVOEGDHEID Art Alleen de Rechtbanken van Brussel en de Vrederechter van het 5de Kanton van Brussel zijn bevoegd op te treden bij geschillen tussen de Kaarthouders, de Hoofdkaarthouder en de Maatschappij, voortvloeiend uit de huidige overeenkomst. BANK CARD COMPANY NV, BUSINESS CARDS SERVICES, KONING ALBERT II-LAAN 9, 1210 BRUSSEL A /06-02

5 BUSINESS [ AANVRAAGFORMULIER MASTERCARD BUSINESS/BUSINESS PLUS verbonden aan de rekening van het bedrijf GELIEVE HET VOLLEDIGE DOCUMENT INGEVULD EN ONDERTEKEND TERUG TE BEZORGEN AAN: Bank Card Company NV, Business Cards Services, Koning Albert II-laan Brussel

6 AANVRAAGFORMULIER MASTERCARD BUSINESS/BUSINESS PLUS VERBONDEN AAN DE REKENING VAN HET BEDRIJF I N V U L L E N I N H O O F D L E T T E R S A. U. B. Naam van het bedrijf:... Juridische vorm:... Correspondentieadres MasterCard uitgavenstaten: Nr.:... Bus:...Postcode:... Plaats:... Ter attentie van: Dhr./Mevr.**... Taal: NL. FR.* Telefoon:... Fax: BTW Nr.: Schrijfwijze van de firmanaam zoals te vermelden op de kaart (max. 24 karakters): Als uw bedrijf al MasterCard Business/Business Plus heeft, gelieve dan uw klantenreferentie aan te duiden: C/ Domiciliëring van de uitgavenstaten: ja nee* Indien u kiest voor domiciliëring van uw uitgaven, mogen wij u dan vragen bijgaand domiciliëringsformulier in te vullen en rechtstreeks op te sturen naar uw bankagentschap. Dank u. In te vullen indien het bedrijf nog niet in het bezit is van MasterCard Business/Business Plus Datum van oprichting:... BTW nr.:... Nr. handelsregister:... Plaats:... Bedrijfstak:... Aantal personeelsleden:... Volgestort kapitaal:... Voornaamste bankagentschap:...tel. bank:... Rekeningnummer: Geopend sinds:... Contactpersoon bij uw bank: Dhr./Mevr.**...Telefoon:... BELANGRIJK: voor een snelle verwerking van uw dossier is het nuttig een kopie van de publicatie in het Staatsblad van de oprichtingsakte van uw bedrijf bij uw aanvraag te voegen, alsook een exemplaar van de laatste balans. Ondergetekende(n), hiertoe statutair gemachtigd, verklaart (verklaren) de algemene voorwaarden van de MasterCard Business/Business Plus te hebben gelezen en goedgekeurd. Ik (Wij) garandeer(eren) dat de hierboven vermelde inlichtingen juist en volledig zijn. Naam (in hoofdletters):...naam (in hoofdletters):... Functie:... Functie:... Datum:... Datum:... (Verplichte handgeschreven vermelding gelezen en goedgekeurd ) (Verplichte handgeschreven vermelding gelezen en goedgekeurd ) *Het passende vakje aankruisen. **Doorhalen wat niet van toepassing is. PS: gelieve twee verschillende formulieren te gebruiken als uw personeelsleden niet over hetzelfde kaarttype mogen beschikken. Voor verdere informatie en/of bijkomende aanvraagformulieren, kunt u contact opnemen met onze dienst Business Cards Services : tel.: fax:

7 I N V U L L E N I N H O O F D L E T T E R S A. U. B. Gelieve de volgende inlichtingen te verstrekken voor iedere aanvraag van een MasterCard Business/Business Plus Voornaam en naam (max. 24 karakters): Dhr./Mevr.** Functie:... Beroepsadres:... Nr.:... Bus:... Postcode:... Plaats:... Pers. nr.:... Privé-adres:... Nr.:... Bus:... Postcode:... Plaats:... Geboortedatum:... Taal: NL. FR.* Kaarttype: Business Business Plus* Gewenste maandelijkse gebruikslimiet:...eur Ondergetekende verklaart de algemene voorwaarden van de MasterCard Business/Business Plus te hebben gelezen en goedgekeurd. (Verplichte handgeschreven vermelding gelezen en goedgekeurd ) Voornaam en naam (max. 24 karakters): Dhr./Mevr.** Functie:... Beroepsadres:... Nr.:... Bus:... Postcode:... Plaats:... Pers. nr.:... Privé-adres:... Nr.:... Bus:... Postcode:... Plaats:... Geboortedatum:... Taal: NL. FR.* Kaarttype: Business Business Plus* Gewenste maandelijkse gebruikslimiet:...eur Ondergetekende verklaart de algemene voorwaarden van de MasterCard Business/Business Plus te hebben gelezen en goedgekeurd. (Verplichte handgeschreven vermelding gelezen en goedgekeurd ) Voornaam en naam (max. 24 karakters): Dhr./Mevr.** Functie:... Beroepsadres:... Nr.:... Bus:... Postcode:... Plaats:... Pers. nr.:... Privé-adres:... Nr.:... Bus:... Postcode:... Plaats:... Geboortedatum:... Taal: NL. FR.* Kaarttype: Business Business Plus* Gewenste maandelijkse gebruikslimiet:...eur Ondergetekende verklaart de algemene voorwaarden van de MasterCard Business/Business Plus te hebben gelezen en goedgekeurd. (Verplichte handgeschreven vermelding gelezen en goedgekeurd ) Voornaam en naam (max. 24 karakters): Dhr./Mevr.** Functie:... Beroepsadres:... Nr.:... Bus:... Postcode:... Plaats:... Pers. nr.:... Privé-adres:... Nr.:... Bus:... Postcode:... Plaats:... Geboortedatum:... Taal: NL. FR.* Kaarttype: Business Business Plus* Gewenste maandelijkse gebruikslimiet:...eur Ondergetekende verklaart de algemene voorwaarden van de MasterCard Business/Business Plus te hebben gelezen en goedgekeurd. (Verplichte handgeschreven vermelding gelezen en goedgekeurd ) * Het passende vakje aankruisen. ** Doorhalen wat niet van toepassing is. Voorbehouden aan Bank Card Company Bedrijfslimiet:... EUR Voorbehouden aan Bank Card Company BESLISSING TOEKENNING JA NEEN* MAANDELIJKSE GEBRUIKSLIMIET...EUR BESLISSING TOEKENNING JA NEEN* MAANDELIJKSE GEBRUIKSLIMIET...EUR BESLISSING TOEKENNING JA NEEN* MAANDELIJKSE GEBRUIKSLIMIET...EUR BESLISSING TOEKENNING JA NEEN* MAANDELIJKSE GEBRUIKSLIMIET...EUR Toekenning krediet:

8 DOMICILIERINGSBERICHT INVULLEN IN HOOFDLETTERS A.U.B. Ondergetekende, Naam:... Voornaam:... verzoekt Bank Card Company NV, gevestigd Koning Albert II-laan 9 te 1210 Brussel, met onmiddellijke ingang en tot uitdrukkelijke herroeping, elke uitgavenstaat die het referentienummer van de aangevraagde MasterCard draagt, te incasseren door het debet van bankrekeningnummer: op naam van:... Straat:... Nr.:... Bus:... Postcode:... Plaats:... Voor akkoord, de rekeninghouder: Datum:... Domiciliëringsnummer Identificatienummer crediteur C/ Klantenreferentie

ALGEMENE VOORWAARDEN VISAKAAR T- 1/6

ALGEMENE VOORWAARDEN VISAKAAR T- 1/6 ABK Bank coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ledeganckkaai 7 2000 ANTWERPEN ALGEMENE VOORWAARDEN VISAKAART Voorafgaande bepalingen Art. 1 Onderhavige voorwaarden regelen de bijzondere

Nadere informatie

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie.

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Beste klant, Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Om uw Colruyt-kaart zo snel mogelijk te kunnen bezorgen heb ik nog enkele gegevens nodig. Gelieve daarvoor

Nadere informatie

Individuele Ongevallen Ongevalsaangifte

Individuele Ongevallen Ongevalsaangifte Individuele Ongevallen Ongevalsaangifte AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S. 20.08.1992)

Nadere informatie

Aanvraag tot Wijziging Isabel-abonnement

Aanvraag tot Wijziging Isabel-abonnement Isabel-abonnement Ref. Isa/BW003-N De cliënt, firma en rechtsvorm... maatschappelijke zetel... BTW-nummer of Uniek identificatienummer... handelsregister... geldig vertegenwoordigd door... functie... hierna

Nadere informatie

Specifiek reglement DB Visa Card

Specifiek reglement DB Visa Card Deutsche Bank Specifiek reglement DB Visa Card APRIL 2015 Deutsche Bank AG is een kredietinstelling naar Duits recht, waarvan de zetel is gevestigd te Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Duitsland.

Nadere informatie

Specifiek Reglement DB Titanium Card

Specifiek Reglement DB Titanium Card Deutsche Bank Specifiek Reglement DB Titanium Card APRIL 2015 Deutsche Bank AG is een kredietinstelling naar Duits recht, waarvan de zetel is gevestigd te Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Duitsland.

Nadere informatie

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA VERZEKERINGEN o.v. Algemene Mutualiteit voor Medische Assuranties onderlinge verzekeringsonderneming vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke

Nadere informatie

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES 1. Omschrijvingen Companywriters : De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 4600 Wezet (Visé) (België),

Nadere informatie

BRUSSELS AIRLINES MASTERCARD KAART ALGEMENE VOORWAARDEN

BRUSSELS AIRLINES MASTERCARD KAART ALGEMENE VOORWAARDEN BRUSSELS AIRLINES MASTERCARD KAART ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Brussels Airlines MasterCard kaart Deze algemene voorwaarden zijn, behoudens uitdrukkelijk afwijkende bepaling, van toepassing

Nadere informatie

Individuele Ongevallen Verzekeringsvoorstel

Individuele Ongevallen Verzekeringsvoorstel Individuele Ongevallen Verzekeringsvoorstel AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S.

Nadere informatie

B.A. Beroep Ongevalsaangifte

B.A. Beroep Ongevalsaangifte B.A. Beroep Ongevalsaangifte AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S. 20.08.1992) toegelaten

Nadere informatie

MANDAAT. verklaart zich akkoord mandaat te verlenen aan LTD3, voor het factureren en indienen van de rekeningen "derde betalende".

MANDAAT. verklaart zich akkoord mandaat te verlenen aan LTD3, voor het factureren en indienen van de rekeningen derde betalende. MANDAAT Ondergetekende STEMPEL PLAATSEN verklaart zich akkoord mandaat te verlenen aan LTD3, voor het factureren en indienen van de rekeningen "derde betalende". Het innen van de gelden gebeurt via de

Nadere informatie

V.Z.W. HUISARTSENKRINGEN VERZEKERINGSVOORSTEL

V.Z.W. HUISARTSENKRINGEN VERZEKERINGSVOORSTEL V.Z.W. HUISARTSENKRINGEN Burgerlijke aansprakelijkheid en uitbating lichamelijke ongevallen rechtsbijstand VERZEKERINGSVOORSTEL AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste

Nadere informatie

Aanvraag tot wijziging van uw Isabel 6-abonnement

Aanvraag tot wijziging van uw Isabel 6-abonnement Aanvraag tot wijziging van uw Isabel 6-abonnement Geachte mevrouw, Geachte heer, U kan gebruik maken van het gewenste document in bijlage om een wijziging aan te brengen aan uw Isabel 6- abonnement: Toevoegen/schrappen

Nadere informatie

2.4. Een klant kan slechts titularis zijn van één Kaart (zelfde naam, zelfde voornaam en zelfde adres) en er kan slechts één Kaart per gezin zijn.

2.4. Een klant kan slechts titularis zijn van één Kaart (zelfde naam, zelfde voornaam en zelfde adres) en er kan slechts één Kaart per gezin zijn. Inhoudstafel 1. Definitie (1-2)... 1 2. Gebruiksvoorwaarden (3-4-5-19)... 2 3. Overzetting van de spaarpot (6)... 2 4. Kaart vergeten (7)... 2 5. Fidelity-actie (8)... 2 6. Diefstal, verlies of frauduleus

Nadere informatie

WERKING EN REGLEMENT VAN DE DIENST DYNAPHONE

WERKING EN REGLEMENT VAN DE DIENST DYNAPHONE WERKING EN REGLEMENT VAN DE DIENST DYNAPHONE 1. Algemeenheden Dit document dateert van 1 april 2010 en vervangt het vorige document houdende de werking en het reglement van de dienst Dynaphone. Het treedt

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSDOCUMENTEN EMPLOYEE PRIVILEGE PROGRAMME

INSCHRIJVINGSDOCUMENTEN EMPLOYEE PRIVILEGE PROGRAMME Werknemer Bedrijfsgegevens INSCHRIJVINGSDOCUMENTEN EMPLOYEE PRIVILEGE PROGRAMME BEDRIJFSNUMMER: 11550000 FIRMANAAM: BROEDERS VAN LIEFDE SFID: / FAX DIT BLAD SAMEN MET DE INGEVULDE DOCUMENTEN DOOR NAAR

Nadere informatie

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten voor die toegangsmachtiging te regelen.

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten voor die toegangsmachtiging te regelen. Pagina 1/5 Overeenkomst inzake het gebruik van DVV e-services Na kennis te hebben genomen van deze overeenkomst, gelieve de bepalingen ervan te aanvaarden door de ontbrekende gegevens in te vullen en dit

Nadere informatie

Aanvraag tot aansluiting grensarbeider

Aanvraag tot aansluiting grensarbeider Onafhankelijk Ziekenfonds Voorbehouden aan het Onafhankelijk Ziekenfonds Securex Nummer tussenpersoon Naam Aansluitingsnummer Aanvraag tot aansluiting grensarbeider Uw persoonlijke identificatiegegevens

Nadere informatie

Wachtpost VERZEKERINGSVOORSTEL

Wachtpost VERZEKERINGSVOORSTEL Wachtpost Burgerlijke aansprakelijkheid en uitbating lichamelijke ongevallen patiënten rechtsbijstand VERZEKERINGSVOORSTEL AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en

Nadere informatie

Brand Diefstal Ongevalsaangifte

Brand Diefstal Ongevalsaangifte Brand Diefstal Ongevalsaangifte AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S. 20.08.1992)

Nadere informatie

MANDAAT. verklaart zich akkoord mandaat te verlenen aan LTD3, voor het factureren en indienen van de rekeningen "derde betalende".

MANDAAT. verklaart zich akkoord mandaat te verlenen aan LTD3, voor het factureren en indienen van de rekeningen derde betalende. MANDAAT Ondergetekende STEMPEL PLAATSEN verklaart zich akkoord mandaat te verlenen aan LTD3, voor het factureren en indienen van de rekeningen "derde betalende". Het innen van de gelden gebeurt via de

Nadere informatie

SCHULDSALDOVERZEKERING TIJDELIJKE VERZEKERING OVERLIJDEN Rechtspersoon (IPT, BLV) Onderschrijvingsformulier

SCHULDSALDOVERZEKERING TIJDELIJKE VERZEKERING OVERLIJDEN Rechtspersoon (IPT, BLV) Onderschrijvingsformulier SCHULDSALDOVERZEKERING TIJDELIJKE VERZEKERING OVERLIJDEN Rechtspersoon (IPT, BLV) Onderschrijvingsformulier Tussenpersoon: Naam: Nr agent CRELAN Bank Nr producent CRELAN INSURANCE: E-mail: FSMA-nr: Opmaakdatum:

Nadere informatie

B.A. Privé Leven Ongevalsaangifte

B.A. Privé Leven Ongevalsaangifte B.A. Privé Leven Ongevalsaangifte AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S. 20.08.1992)

Nadere informatie

NV CENTRALE KREDIETVERLENING Naamloze vennootschap gesticht in 1956 Erkend door FOD Economie nr. 00539 Spaarbank

NV CENTRALE KREDIETVERLENING Naamloze vennootschap gesticht in 1956 Erkend door FOD Economie nr. 00539 Spaarbank NV CENTRALE KREDIETVERLENING Naamloze vennootschap gesticht in 1956 Erkend door FOD Economie nr. 00539 Spaarbank Maatschappelijke zetel: Mannebeekstraat 33 8790 Waregem Tel. 056/62.92.81 Fax 056/61.10.79

Nadere informatie

OVEREENKOMST ABONNEMENT

OVEREENKOMST ABONNEMENT OVEREENKOMST ABONNEMENT Tussen de ondergetekenden : 1. DEN DIEPEN BOOMGAARD V.Z.W. met maatschappelijke zetel gelegen te 1850 Grimbergen, Rijkenhoekstraat 80 en ondernemingsnummer 0421.285.252; (abo@diepenboomgaard.be)

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VIVABOX THE CARD. Versie van kracht op 15/10/2015

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VIVABOX THE CARD. Versie van kracht op 15/10/2015 ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VIVABOX THE CARD Versie van kracht op 15/10/2015 1 DEFINITIES Kaart : Betekent de cadeaukaart uitgegeven door Imagor N.V. en voorgesteld door Sodexo Pass Belgium, van het merk

Nadere informatie

H.T. Aanvraagformulier (uitgave 2008) Huurtoelage

H.T. Aanvraagformulier (uitgave 2008) Huurtoelage Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DIRECTIE HUISVESTING CCN - Noordstation - Vooruitgangstraat 80 bus 1 H.T 1035 Brussel Aanvraagformulier (uitgave 2008) Opdat de aanvraag op geldige wijze

Nadere informatie

bemiddelaar naam en adres (of stempel) nummer... ... CBFA-nummer... ... telefoonnummer... ... straat, huisnummer en eventueel busnummer

bemiddelaar naam en adres (of stempel) nummer... ... CBFA-nummer... ... telefoonnummer... ... straat, huisnummer en eventueel busnummer FLEXIBEL VAP SAVING exemplaar voor de maatschappij nieuwe zaak RIZIV-polis bemiddelaar naam en adres (of stempel) nummer... vervangt polis nr.... begindatum contract einddatum contract: 65 jaar CBFA-nummer...

Nadere informatie

Reglement KBC-Visa. Definities Art. 1 Voor de toepassing van dit reglement moet men verstaan

Reglement KBC-Visa. Definities Art. 1 Voor de toepassing van dit reglement moet men verstaan Reglement KBC-Visa AA0022N1 V08-2005 -/- p. 1 van 5 Inleiding Het onderhavige reglement regelt de bijzondere rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden die het gebruik van de kaart meebrengt zowel

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR WIJZIGING VAN DE HOUDER.

AANVRAAGFORMULIER VOOR WIJZIGING VAN DE HOUDER. AANVRAAGFORMULIER VOOR WIJZIGING VAN DE HOUDER. Stuur dit formulier, samen met de bijlagen, naar het volgende adres: BRUGEL Kunstlaan, 46 1000 Brussel Email: greenpower@brugel.brussels Het dossier zal

Nadere informatie

Kinderbijslagfonds UCM. Aanvraag om een adoptiepremie Model Eter. Uw kinderen, ons engagement! Voorwaarden? Wie ontvangt de adoptiepremie?

Kinderbijslagfonds UCM. Aanvraag om een adoptiepremie Model Eter. Uw kinderen, ons engagement! Voorwaarden? Wie ontvangt de adoptiepremie? Kinderbijslagfonds UCM Aanspreekpunt: ga naar www.kbfucm.be kbf.brussel@ucm.be Aanvraag om een adoptiepremie Model Eter Het formulier op de volgende bladzijden gebruikt u om als werknemer een adoptiepremie

Nadere informatie

Aansluitingsformulier voor verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid

Aansluitingsformulier voor verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid 1 Aansluitingsformulier voor verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid Bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en distributie van financiële instrumenten 1. Algemene gegevens Is

Nadere informatie

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA VERZEKERINGEN o.v. Algemene Mutualiteit voor Medische Assuranties onderlinge verzekeringsonderneming vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke

Nadere informatie

Premium Club is een getrouwheidsprogramma beheerd door Proximus.

Premium Club is een getrouwheidsprogramma beheerd door Proximus. Nederlandse versie Algemene voorwaarden Premium Club Premium Club is een getrouwheidsprogramma beheerd door Proximus. A. Toelatingsvoorwaarden 1. Particulier: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon

Nadere informatie

Aanvraag voor een persoonlijk aanbod voor een MasterCard

Aanvraag voor een persoonlijk aanbod voor een MasterCard Aanvraag voor een persoonlijk aanbod voor een MasterCard onderworpen aan de goedkeuring van de Bank van De Post Persoonlijke gegevens: Dhr Mevr Juffr xxx ref xxx BARCODE Voornaam: Naam: xxxxxxxxxxxxxxxx

Nadere informatie

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd Algemene verkoopsvoorwaarden Webshop 1.Algemeen 1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, aanbiedingen, bestellingen, en alle daaruit

Nadere informatie

Aanvraag voor wijzigingen van een feitelijke vereniging

Aanvraag voor wijzigingen van een feitelijke vereniging Informatie & Advies: T +32(0)2 548 28 51 info@triodos.be Relatienummer: 0200 Relationship Manager : Aanvraag voor wijzigingen van een feitelijke vereniging U kunt dit formulier op uw computer invullen.

Nadere informatie

REG. Hoogrendementsbeglazing. REG-premieaanvraag 2014 (*) Niet-woongebouwen. Een premie aanvragen in 5 stappen. Afhandeling premie.

REG. Hoogrendementsbeglazing. REG-premieaanvraag 2014 (*) Niet-woongebouwen. Een premie aanvragen in 5 stappen. Afhandeling premie. REG 2014 REG-premieaanvraag 2014 (*) Niet-woongebouwen Hoogrendementsbeglazing Een premie aanvragen in 5 stappen 1. Lees aandachtig de algemene voorwaarden en de actievoorwaarden. 2. Vul het aanvraagformulier

Nadere informatie

NV CENTRALE KREDIETVERLENING

NV CENTRALE KREDIETVERLENING Formulier: Identificatieformulier rechtspersoon, lasthebber(s) en uiteindelijke begunstigde(n) In te vullen en te ondertekenen door de vertegenwoordigers 1. Identificatie van de rechtspersoon (RP) Maatschappelijke

Nadere informatie

AANVRAAG TOT IDENTIFICATIE VAN EEN BTW-EENHEID (formulier 606 A)

AANVRAAG TOT IDENTIFICATIE VAN EEN BTW-EENHEID (formulier 606 A) AANVRAAG TOT IDENTIFICATIE VAN EEN BTW-EENHEID (formulier 606 A) BELANGRIJK In België gevestigde belastingplichtigen die in juridisch opzicht onafhankelijk zijn, maar op financieel, organisatorisch en

Nadere informatie

AMERICAN EXPRESS PURCHASE PROTECTION SCHADE AANGIFTE FORMULIER ALGEMENE GEGEVENS

AMERICAN EXPRESS PURCHASE PROTECTION SCHADE AANGIFTE FORMULIER ALGEMENE GEGEVENS ALGEMENE GEGEVENS Verzekeraar: AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor Pleinlaan, 11 B-1050 Brussel - België : +32 2 739 96 30 : claims.be@aig.com Houder van de American Express kaart (naam en adres):

Nadere informatie

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus. Bijkomende informatie bij de PFM-overeenkomst Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.net Wij vragen u

Nadere informatie

Verklarende nota BELANGRIJK :

Verklarende nota BELANGRIJK : WIJZIGINGSFORMULIEREN (AFSLUITING, DECUMUL, VERBETERING VAN DE GEGEVENS, SCHRAPPING) VOOR EEN REEDS AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT (CAP) MEDEGEDEELDE REKENING Verklarende nota Deze verklarende nota geeft

Nadere informatie

OPENING VAN GELDREKENING(EN) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen

OPENING VAN GELDREKENING(EN) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen OPENING VAN GELDREKENING(EN) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen CLIËNTENOVEREENKOMST TUSSEN a) KBC Securities NV, met maatschappelijke zetel te 1080 Brussel, Havenlaan 12,

Nadere informatie

Overeenkomst huwelijksbemiddeling

Overeenkomst huwelijksbemiddeling Overeenkomst huwelijksbemiddeling De klant heeft gedurende zeven werkdagen 1 te rekenen van de dag volgend op die van de ondertekening van de overeenkomst, het recht om deze op te zeggen, kosteloos en

Nadere informatie

Wedstrijdreglement van de actie «CATSAN SMART PACK»

Wedstrijdreglement van de actie «CATSAN SMART PACK» Wedstrijdreglement van de actie «CATSAN SMART PACK» 1 De Organisator De «CATSAN Smart Pack» wedstrijd (de Wedstrijd ) wordt georganiseerd door Mars Belgium NV, Kleine Kloosterstraat 8, 1932 Sint-Stevens-Woluwe,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS Artikel - 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden (algemene tankpas voorwaarden) zijn van toepassing op het gebruik van de

Nadere informatie

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW 1. Identificatie vennootschap: Sociale benaming: Vennootschapsvorm: Handelsbenaming: Aard van de activiteit: Ondernemingsnummer:

Nadere informatie

VERKOOPPROCEDURE SDV 20145401 VAN 25 PERCELEN VAN INFORMATICA EN REPROMATERIAAL TE PEUTIE

VERKOOPPROCEDURE SDV 20145401 VAN 25 PERCELEN VAN INFORMATICA EN REPROMATERIAAL TE PEUTIE VERKOOPPROCEDURE SDV 20145401 VAN 25 PERCELEN VAN INFORMATICA EN REPROMATERIAAL TE PEUTIE 1. Samenvatting van de verkoopprocedure 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Toegepaste procedure verantwoordelijke dienst

Nadere informatie

Gebruikersgids. Buy Way is de uitgever van de bpost bank MasterCard.

Gebruikersgids. Buy Way is de uitgever van de bpost bank MasterCard. Gebruikersgids Buy Way is de uitgever van de bpost bank MasterCard. De bpost bank MasterCard is gekoppeld aan een kredietopening van onbepaalde duur, verleend door Buy Way Personal Finance nv (BTW BE 0400.282.277

Nadere informatie

ING Luxembourg - Visa GEWOON KLACHTENFORMULIER

ING Luxembourg - Visa GEWOON KLACHTENFORMULIER P a g e 1 ING Luxembourg - Visa GEWOON KLACHTENFORMULIER DIT DOCUMENT IS NIET BEDOELD VOOR FRAUDES MET VISA-KAARTEN IN GEVAL VAN FRAUDE MET UW KAART, GELIEVE CONTACT OP TE NEMEN MET DE DIENST VISA OP HET

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

VOLMACHT. Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Sector BTW

VOLMACHT. Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Sector BTW Federale Overheidsdienst FINANCIEN Sector BTW OM UW BTW-TERUGGAAF VAN HET CREDITSALDO VAN UW REKENING-COURANT TE ONTVANGEN DIENT DIT FORMULIER, BEHOORLIJK INGEVULD, TE WORDEN AFGEGEVEN AAN DE POST OF AAN

Nadere informatie

SCHULDSALDOVERZEKERING TIJDELIJKE VERZEKERING OVERLIJDEN Natuurlijk persoon Onderschrijvingsformulier

SCHULDSALDOVERZEKERING TIJDELIJKE VERZEKERING OVERLIJDEN Natuurlijk persoon Onderschrijvingsformulier SCHULDSALDOVERZEKERING TIJDELIJKE VERZEKERING OVERLIJDEN Natuurlijk persoon Onderschrijvingsformulier Tussenpersoon: Naam: Nr agent CRELAN Bank Nr producent NV CRELAN INSURANCE : E-mail: FSMA-nr: Opmaakdatum:

Nadere informatie

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA VERZEKERINGEN o.v. Algemene Mutualiteit voor Medische Assuranties onderlinge verzekeringsonderneming vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke

Nadere informatie

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor juridische constructies

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor juridische constructies Informatie & Advies: T +32(0)2 548 28 51 info@triodos.be Relatienummer: 0200 Relationship Manager : Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor juridische constructies De volgende rechtsvormen

Nadere informatie

Employee Privilege Program: Mobile

Employee Privilege Program: Mobile Employee Privilege Program: Mobile SFID Naam van de onderneming Ondernemingsnummer (ID) 6054..... De persoonlijke gegevens van de werknemer - * Verplicht invullen door de werknemer! Naam * Voornaam *..

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Tussen : 1. Voice Master BVBA, met maatschappelijke zetel te 2910 Essen, Burgemeester Kenisstraat 1, alhier vertegenwoordigd door Mevrouw B. Thewissen, zaakvoerder. hiernagenoemd

Nadere informatie

Bijlage voor feitelijke verenigingen (bij de aansluitingsfiche rechtspersonen en verenigingen)

Bijlage voor feitelijke verenigingen (bij de aansluitingsfiche rechtspersonen en verenigingen) nr. bankagentschap: 1 - Bijlage voor feitelijke verenigingen (bij de aansluitingsfiche rechtspersonen en verenigingen) Indien reeds bestaande vereniging: Naam van de vereniging:. Adres: straat + nr:. postcode

Nadere informatie

verzekeringsvoorstel

verzekeringsvoorstel BA Gerechtelijke Mandatarissen (Handels- en/of burgerlijke rechtbanken) Minnelijke vereffenaars van vennootschappen Verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid Gerechtelijke Mandatarissen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. Inleidende bepaling Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door Trappelend Geheim via de webwinkel op www.trappelendgeheim.be. Het plaatsen van

Nadere informatie

Aanvraag- /wijzigingsformulier DigiAccess Lees voor het invullen eerst de toelichting

Aanvraag- /wijzigingsformulier DigiAccess Lees voor het invullen eerst de toelichting 1. Wat wenst u? Nieuwe aansluiting DigiAccess. Vul nu vraag 2 en verder in. Vul ook pagina 2 in. Wijzigen van uw DigiAccess aansluiting Vul nu vraag 3 en verder in. Vul op pagina 2 de punten 2 t/m 5 in.

Nadere informatie

FORMULIER TOT MEDEDELING VAN REKENINGEN IN HET BUITENLAND AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT. Verklarende nota

FORMULIER TOT MEDEDELING VAN REKENINGEN IN HET BUITENLAND AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT. Verklarende nota FORMULIER TOT MEDEDELING VAN REKENINGEN IN HET BUITENLAND AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT Verklarende nota Het «Centraal aanspreekpunt» (CAP) is een geïnformatiseerde -databank die door de Nationale Bank

Nadere informatie

GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE

GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek 10 2860 Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE 0402.777.157 VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 15 SEPTEMBER 2017 1 Ondergetekende

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Tussen : 1. Voice Master BVBA, met maatschappelijke zetel te 2910 Essen, Burgemeester Kenisstraat 1, alhier vertegenwoordigd door Mevrouw B. Thewissen, zaakvoerder. hiernagenoemd

Nadere informatie

Visa Business FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Visa Business FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Visa Business FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. 4595 BusinessCard U hebt net uw Visa Business ontvangen. Proficiat! Wat kunt u doen met uw kaart? Deze gebruiksaanwijzing bevat alle nuttige informatie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN I. Algemeen Art. 1 Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarin Brochus producten verkoopt of op een andere wijze een leveringsverplichting

Nadere informatie

AMERICAN EXPRESS KAART ALGEMENE VOORWAARDEN EXPRESS CASH VOOR PARTICULIEREN

AMERICAN EXPRESS KAART ALGEMENE VOORWAARDEN EXPRESS CASH VOOR PARTICULIEREN AMERICAN EXPRESS KAART ALGEMENE VOORWAARDEN EXPRESS CASH VOOR PARTICULIEREN INHOUDSTAFEL I. Definities... 2 II. Toekenningsvoorwaarden... 2 III. Sluiten van de Overeenkomst... 2 IV. Kennis en aanvaarding

Nadere informatie

AMERICAN EXPRESS SAFE ONLINE SCHADE AANGIFTE FORMULIER ALGEMENE GEGEVENS

AMERICAN EXPRESS SAFE ONLINE SCHADE AANGIFTE FORMULIER ALGEMENE GEGEVENS ALGEMENE GEGEVENS Verzekeraar: AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor Pleinlaan, 11 B-1050 Brussel - België : +32 2 739 96 30 : claims.be@aig.com Houder van de American Express kaart (naam en adres):

Nadere informatie

Aanvraag elektronische identiteitskaart (eid)

Aanvraag elektronische identiteitskaart (eid) Consulaat van het Koninkrijk België Alicante Consulaat van België Explanada de España 1-5, 03002 Alicante E-mails alicante@diplobel.fed.be Website: www.spain.diplomatie.belgium.be Aanvraag elektronische

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; Gelet op het verslag opgesteld door de heer L. GOLVERS en de heer B.

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; Gelet op het verslag opgesteld door de heer L. GOLVERS en de heer B. KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Zetel : Ministerie van Justitie Poelaertplein 3 Tel. : 02/504.66.21 tot 23 Fax : 02/504.70.00 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER O. ref. : S /

Nadere informatie

MASTER CARD BRUSSELS AIRLINES / MASTERCARD GOLD (CREDIT) SAFE ONLINE SCHADE AANGIFTE FORMULIER ALGEMENE GEGEVENS

MASTER CARD BRUSSELS AIRLINES / MASTERCARD GOLD (CREDIT) SAFE ONLINE SCHADE AANGIFTE FORMULIER ALGEMENE GEGEVENS ALGEMENE GEGEVENS Verzekeraar: AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor Pleinlaan, 11 B-1050 Brussel - België : +32 2 739 96 50 : claims.be@aig.com Houder van de kaart MasterCard Brussels Airlines / MasterCard

Nadere informatie

AMERICAN EXPRESS LUGGAGE SCHADE AANGIFTE FORMULIER ALGEMENE GEGEVENS

AMERICAN EXPRESS LUGGAGE SCHADE AANGIFTE FORMULIER ALGEMENE GEGEVENS ALGEMENE GEGEVENS Verzekeraar: AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor Pleinlaan, 11 B-1050 Brussel - België : +32 2 739 96 30 : claims.be@aig.com Houder van de American Express kaart (naam en adres):

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

- SCHADEAANGIFTE - AANKOOPVERZEKERING Polisnummer: 64813368-64813373 -64813374-64813375 -64813376 64813377-64817253 64817254 64818640-64823002

- SCHADEAANGIFTE - AANKOOPVERZEKERING Polisnummer: 64813368-64813373 -64813374-64813375 -64813376 64813377-64817253 64817254 64818640-64823002 ALGEMENE GEGEVENS Uitgever van de Beobank kaart: Beobank NV/SA Generaal Jacqueslaan 263g B -1050 Brussel - België Verzekeraar: De polis is verstrekt en onderschreven door Chubb Insurance Company of Europe

Nadere informatie

- SCHADEAANGIFTE - «Plus Zichtrekening»

- SCHADEAANGIFTE - «Plus Zichtrekening» - SCHADEAANGIFTE - «Plus Zichtrekening» ALGEMENE INFORMATIE De Plus zichtrekening is een rekening van: Beobank NV/SA Boulevard Général Jacques 263g B-1050 Bruxelles België Verzekeringmaatschappij: De dekking

Nadere informatie

Nog vragen? Wilt u de gegevens die voor de kinderbijslag over u bewaard worden, inkijken of verbeteren?

Nog vragen? Wilt u de gegevens die voor de kinderbijslag over u bewaard worden, inkijken of verbeteren? Aanvraag om een adoptiepremie contact telefoon fax e-mail dossiernummer Met dit formulier kunt u een adoptiepremie aanvragen als: - werknemer (of ambtenaar) - zelfstandige - werkloze - invalide - gepensioneerde

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan contact op met de mensen van Triodos Bank via

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en cliënteel rechtspersonen

Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en cliënteel rechtspersonen Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en cliënteel rechtspersonen 1 BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR SPECIFIEKE PRODUCTEN OF DIENSTEN... 2 1.1 TERMINOLOGIE... 2 Art. 1. Terminologie... 2 1.3 REKENINGEN...

Nadere informatie

VERKOOPPROCEDURE SDV 20145704 VAN 2 VRACHTWAGENS "VOLVO 10 T 6X4 CARGO" IN ROCOURT

VERKOOPPROCEDURE SDV 20145704 VAN 2 VRACHTWAGENS VOLVO 10 T 6X4 CARGO IN ROCOURT VERKOOPPROCEDURE SDV 20145704 VAN 2 VRACHTWAGENS "VOLVO 10 T 6X4 CARGO" IN ROCOURT 1. Samenvatting van de verkoopprocedure 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Toegepaste procedure verantwoordelijke dienst Publiciteit

Nadere informatie

VERZEKERINGSVOORSTEL

VERZEKERINGSVOORSTEL VERZEKERINGSVOORSTEL Verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid van interim-managers (aangesloten bij Federgon) Gelieve bij deze vragenlijst volgende informatie te voegen : Kopie van

Nadere informatie

professionelen Visa & MasterCard Business Gebruiksaanwijzing

professionelen Visa & MasterCard Business Gebruiksaanwijzing professionelen Visa & MasterCard Business Gebruiksaanwijzing U hebt net uw Visa of MasterCard Business ontvangen. Proficiat! Deze gebruiksaanwijzing bevat alle nuttige informatie over het correct en veilig

Nadere informatie

Wedstrijdreglement "Fiets ZENITH"

Wedstrijdreglement Fiets ZENITH Wedstrijdreglement "Fiets ZENITH" Artikel 1: Organisator AG Insurance nv, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Emile Jacqmainlaan 53, RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849, organiseert de wedstrijd

Nadere informatie

BANQUE DE LUXEMBOURG Aankoopbeveiliging Schade Aangifte Formulier (Pagina 1 op 5) Polisnummer L2.040.140 ALGEMENE GEGEVENS

BANQUE DE LUXEMBOURG Aankoopbeveiliging Schade Aangifte Formulier (Pagina 1 op 5) Polisnummer L2.040.140 ALGEMENE GEGEVENS Aankoopbeveiliging Schade Aangifte Formulier (Pagina 1 op 5) ALGEMENE GEGEVENS Verzekeraar : Schadebeheerder : Kaartuitgever : AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor

Nadere informatie

Bizz Club is een getrouwheidsprogramma beheerd door Proximus naamloze vennootschap van publiek recht, hierna Proximus.

Bizz Club is een getrouwheidsprogramma beheerd door Proximus naamloze vennootschap van publiek recht, hierna Proximus. Nederlandse versie Algemene voorwaarden Bizz Club Bizz Club is een getrouwheidsprogramma beheerd door Proximus naamloze vennootschap van publiek recht, hierna Proximus. A. Toelatingsvoorwaarden 1. Particulier:

Nadere informatie

VERZOEK INZAGE AFSCHRIFT PATIËNTENDOSSIER

VERZOEK INZAGE AFSCHRIFT PATIËNTENDOSSIER 1/7 VERZOEK INZAGE AFSCHRIFT PATIËNTENDOSSIER VERZOEK TOT inzage (voor gegevens overleden patiënt, enkel via beroepsbeoefenaar (zie bijlage 1)) afschrift (niet mogelijk voor gegevens overleden patiënt)

Nadere informatie

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor zelfstandigen

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor zelfstandigen Informatie & Advies: T +32(0)2 548 28 51 info@triodos.be Relatienummer: 0200 Relationship Manager : Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor zelfstandigen U kunt dit formulier inclusief handtekeningkaart

Nadere informatie

Versie «werkgever» - exemplaar bestemd voor AG Insurance

Versie «werkgever» - exemplaar bestemd voor AG Insurance e-benefits : overeenkomst voor het gebruik van de online diensten Versie «werkgever» - exemplaar bestemd voor AG Insurance 0079-8037331N-07112014 AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel RPR

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN Brussel Fiscaliteit* Kruidtuinlaan 20 1035 Brussel AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN Waarvoor dient

Nadere informatie

SCHADEAANGIFTE «REISANNULATIEVERZEKERING» (pagina 1 van 5) Polisnummer:

SCHADEAANGIFTE «REISANNULATIEVERZEKERING» (pagina 1 van 5) Polisnummer: SCHADEAANGIFTE «REISANNULATIEVERZEKERING» (pagina 1 van 5) ALGEMENE INFORMATIE Kaartuitgever Beobank NV/SA Generaal Jacqueslaan 263g B -1050 Brussel - België Verzekeraar: De polis is verstrekt en onderschreven

Nadere informatie

Aanvraag van een renteloze lening en een ondersteuningspremie voor huisartsen

Aanvraag van een renteloze lening en een ondersteuningspremie voor huisartsen Aanvraag van een renteloze lening en een ondersteuningspremie voor huisartsen ZG/WEL-150401 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN!! WWW.VERKOOPMIJNAUTO.BE WWW.DEALERAANKOOP.BE INHOUDSOPGAVE Art. 1 Definities begrippen Art. 2 Identiteit van de ondernemer Art. 3 Toepasselijkheid Art. 4 De openbare veiling Art.

Nadere informatie

verzekeringsvoorstel BA raad van mede-eigendom commissaris syndicus

verzekeringsvoorstel BA raad van mede-eigendom commissaris syndicus BA raad van mede-eigendom commissaris syndicus verzekering van de burger rechtelijke BA raad van mede-eigendom commissaris syndicus Dienstcode D07/448 FAX : 02/622.81.85 e-mail : professionalliability.production@axa.be

Nadere informatie

VERKOOPPROCEDURE SDV 20145004 VAN 5 PERCELEN BRANDBESTRIJDINGSMIDDELEN IN BERLAAR

VERKOOPPROCEDURE SDV 20145004 VAN 5 PERCELEN BRANDBESTRIJDINGSMIDDELEN IN BERLAAR VERKOOPPROCEDURE SDV 20145004 VAN 5 PERCELEN IN BERLAAR 1. Samenvatting van de verkoopprocedure 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Toegepaste procedure verantwoordelijke dienst Publiciteit - terbeschikkingstelling

Nadere informatie

Aanvraagformulier opening rekening in onverdeeldheid

Aanvraagformulier opening rekening in onverdeeldheid 1/9 Aanvraagformulier opening rekening in onverdeeldheid 1. Identificatie van de onverdeeldheid Rekeninghouder 1 Nummer: ]]]] Bus: ]] ]]]] Woonplaats: ]]] ]] - ] Naam onderneming: 2/9 Rekeninghouder 2

Nadere informatie

VERZEKERINGSVOORSTEL Administratieve vragenlijst Verklaringen van de verzekeringnemer

VERZEKERINGSVOORSTEL Administratieve vragenlijst Verklaringen van de verzekeringnemer DKV Smile VERZEKERINGSVOORSTEL- Administratieve vragenlijst Naam of benaming van de verzekeringstussenpersoon Nummer Verzekeringnemer: Polisnr.: Inschrijvingsnr (indien groep DKV) Voornaam en naam: Adres:

Nadere informatie

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING BIV - STAGIAIR-beroepservaring / 2013 - Pagina 1 / 5 Luxemburgstraat 16 B - 1000 BRUSSEL - Tel. 02/505.38.50 - Fax 02/503.42.23 - www.biv.be AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING

Nadere informatie

AANVRAAG OM EEN ADOPT IEPREMIE

AANVRAAG OM EEN ADOPT IEPREMIE ADMB KINDERBIJSLAGFONDS VZW, SINT-CLARASTRAAT 48, 8000 BRUGGE AANVRAAG OM EEN ADOPT IEPREMIE Met dit formulier kunt u een adoptiepremie aanvragen als: - werknemer (of ambtenaar) - zelfstandige - werkloze

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE ACCESSCARD

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE ACCESSCARD BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE ACCESSCARD Artikel 1. ALGEMEEN Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de AccessCard. Voor alles wat er niet uitdrukkelijk in is bepaald, zijn de Algemene

Nadere informatie