BRUSSELS AIRLINES MASTERCARD KAART ALGEMENE VOORWAARDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BRUSSELS AIRLINES MASTERCARD KAART ALGEMENE VOORWAARDEN"

Transcriptie

1 BRUSSELS AIRLINES MASTERCARD KAART ALGEMENE VOORWAARDEN

2 ALGEMENE VOORWAARDEN Brussels Airlines MasterCard kaart Deze algemene voorwaarden zijn, behoudens uitdrukkelijk afwijkende bepaling, van toepassing op de Brussels Airlines MasterCard kaart. De tekst van de algemene voorwaarden is eveneens beschikbaar bij de Maatschappij en kan worden geraadpleegd op Artikel 1 Defi nities In onderstaande bepalingen worden de volgende benamingen gebruikt: 1. De Maatschappij = BCC Corporate NV - uitgeefster van de Kaart, met zetel te 1130 Brussel, Haachtsesteenweg, 1426, KBO nr , geplaatst onder het toezicht van de Commissie van het Bank-, Financie- en Assurantiewezen waar zij is ingeschreven in het register der onder het nummer 2. De Kaart = de Brussels Airlines MasterCard kaart. 3. De Kaarthouder = de natuurlijke persoon op wiens naam en voor wiens gebruik door de Maatschappij een Kaart werd uitgegeven. 4. De Supplementaire Kaarthouder = de natuurlijke persoon op wiens naam en voor wiens gebruik door de Maatschappij op verzoek van de Kaarthouder een kaart werd uitgegeven. 5. De Kaartrekening = de rekening geopend bij de Maatschappij op naam van de Kaarthouder en/of de Supplementaire Kaarthouder. 6. De Interne Rekening = de hoofdrekening geopend bij de Maatschappij op naam van de Kaarthouder waaraan de Kaartrekeningen van de Kaarthouder en van de Supplementaire Kaarthouder verbonden zijn. 7. De Begunstigde = de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die de beoogde uiteindelijke ontvanger is van de geldmiddelen waarop de betalingstransactie betrekking heeft. 8. De gepersonaliseerde online rekening = het privaat luik van de website van de Maatschappij, MyWebReporting, waar de Kaarthouder en/of de Supplementaire Kaarthouder toegang toe heeft door middel van een persoonlijke login en paswoord en dat hem ondermeer toelaat zijn uitgaven te beheren, de contractuele voorwaarden na te kijken alsook persoonlijke berichten te ontvangen van de Maatschappij. Artikel 2 De mogelijkheid om af te zien van de overeenkomst 1. De Kaarthouder heeft het recht om van de overeenkomst af te zien binnen een termijn van zeven werkdagen te rekenen vanaf de eerste werkdag volgend op de ondertekening van de overeenkomst. 2. De Kaarthouder heeft eveneens het recht af te zien van de overeenkomst binnen een termijn van zeven werkdagen te rekenen vanaf de eerste werkdag volgend op de ondertekening van de overeenkomst wanneer de overeenkomst gesloten werd in aanwezigheid van beide partijen buiten de onderneming van de Maatschappij of de kredietbemiddelaar. 3. Wanneer de Kaarthouder van de overeenkomst afziet brengt hij de Maatschappij hiervan bij een ter post aangetekende brief op de hoogte. De Kaarthouder die gebruik maakt van de in de punten 1. en 2. bedoelde mogelijkheid is gelijktijdig gehouden de ontvangen bedragen terug te geven en de voor de kredietopnemingsperiode verschuldigde rente berekend volgens het overeengekomen jaarlijkse kostenpercentage te betalen. Geen enkele andere vergoeding zal, ingevolge het afzien door de Kaarthouder, geëist worden. De ontbinding van de overeenkomst brengt van rechtswege de ontbinding van de aangehechte overeenkomsten met zich mee. 4. De punten 1 tot 3 gelden niet voor de overeenkomsten op afstand. In het geval van een overeenkomst op afstand met betrekking tot een fi nanciële dienst beschikt de Kaarthouder over een termijn van 14 kalenderdagen om aan de overeenkomst te verzaken. Hij kan dit recht uitoefenen zonder betaling van een boete en zonder opgave van enige reden. 2

3 Voor de uitoefening van dit recht gaat de termijn in: - hetzij op de dag waarop de overeenkomst op afstand wordt gesloten, - hetzij op de dag waarop de Kaarthouder de contractsvoorwaarden en informatie ontvangt, indien dit later is dan wat voorzien is in het eerste streepje. Het verzakingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten die op uitdrukkelijk verzoek van de Kaarthouder door beide partijen volledig zijn uitgevoerd voordat de Kaarthouder van zijn verzakingsrecht gebruikmaakt. Indien aan een overeenkomst op afstand voor een bepaalde fi nanciële dienst een andere overeenkomst is gehecht betreffende fi nanciële diensten die worden geleverd door de Maatschappij of door een derde op grond van een overeenkomst tussen de derde en de Maatschappij, wordt die bijkomende overeenkomst zonder boete ontbonden indien de Kaarthouder zijn verzakingsrecht zoals bedoeld in het eerste lid van huidig artikel 2.4 uitoefent. Artikel 3 De uitgifte en de kenmerken van de Kaart 1. De Maatschappij behoudt zich het recht voor de toekenning van de Kaart of een Supplementaire Kaart te weigeren, meer bepaald op grond van de door de Kaarthouder verstrekte informatie over zijn fi nanciële toestand en zijn terugbetalingsmogelijkheden. In dat geval wordt geen vergoeding geëist, met uitzondering van de kosten inzake raadpleging van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren. 2. De Kaart mag uitsluitend door de (Supplementaire) Kaarthouder worden gebruikt in overeenstemming met de voorwaarden die van kracht zijn op het ogenblik van gebruik en dit binnen de grenzen van de per Kaart toegestane gebruikslimiet. 3. Het gebruik van de Kaart impliceert de aanvaarding van de huidige algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden hernomen op de maandelijkse uitgavenstaten en op de Kaart, of op enige andere manier medegedeeld. De (Supplementaire) Kaarthouder heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden op te vragen, op papier of, desgewenst, via kennisname hiervan op MyWebReporting van de website van de Maatschappij waar hij toegang toe heeft door gebruik van zijn persoonlijke login en paswoord. De tekst van de algemene voorwaarden kan eveneens worden geraadpleegd op De Maatschappij heeft evenwel het recht kosten aan te rekenen voor bijkomende, veelvuldiger of met andere dan in deze overeenkomst bepaalde communicatiemiddelen verstrekte informatie op verzoek van de (Supplementaire) Kaarthouder. 4. De aanvaarding van huidige algemene voorwaarden houdt tevens de aanvaarding in van de algemene voorwaarden van het MILES & MORE programma die de (Supplementaire) Kaarthouder aanvaardt te hebben ontvangen en te hebben goedgekeurd. 5. De Brussels Airlines MasterCard kaart mag uitsluitend gebruikt worden voor privé doeleinden. 6. Op verzoek van de Kaarthouder kan de Maatschappij een Kaart uitreiken aan elke persoon die door de Kaarthouder wordt aangeduid en van hem de toelating krijgt om de Kaart te gebruiken. 7. De Kaarthouder staat in voor de betaling van alle uitgaven verricht met de kaarten uitgegeven aan de Supplementaire Kaarthouders. 8. De Kaart blijft steeds eigendom van de Maatschappij en moet door de (Supplementaire) Kaarthouder op eerste verzoek van de Maatschappij aan haar worden terugbezorgd. Artikel 4 Hernieuwing van de Kaart 1. Vóór de vervaldatum van de Kaart zal een nieuwe Kaart aan de (Supplementaire) Kaarthouder worden toegekend en met de gewone post worden verstuurd, tenzij de Kaarthouder en/of de Supplementaire Kaarthouder de Maatschappij twee maanden vóór de vervaldatum schriftelijk te kennen geeft dat hij er afstand van doet of de Maatschappij zelf weigert een nieuwe Kaart te overhandigen. 2. De (Supplementaire) Kaarthouder dient bij ontvangst van zijn nieuwe Kaart deze te ondertekenen en de oude Kaart onmiddellijk te vernietigen. 3

4 Artikel 5 Veiligheidsmaatregelen 1. Om veiligheidsredenen moet de Kaart bij ontvangst door de (Supplementaire) Kaarthouder met balpen worden ondertekend. 2. Er wordt aan de (Supplementaire) Kaarthouder eveneens een persoonlijk codenummer overgemaakt onder gesloten omslag, die hij zal vernietigen na de code gememoriseerd te hebben. Het codenummer kan vrij gewijzigd worden door de (Supplementaire) Kaarthouder, maar onder zijn volledige verantwoordelijkheid. Teneinde elk bedrieglijk gebruik te vermijden, verbindt de (Supplementaire) Kaarthouder zich er uitdrukkelijk toe zijn persoonlijk codenummer geheim te houden. Hij mag het aan niemand meedelen, noch op de Kaart of op enig ander document noteren. De (Supplementaire) Kaarthouder zal er tevens voor zorgen dat niemand anders de code kan zien wanneer deze code wordt ingetoetst bij een geldautomaat of ander elektronisch apparaat. De (Supplementaire) Kaarthouder is verantwoordelijk voor elk gebruik van zijn Kaart aan de hand van het geheime codenummer in geval van grove nalatigheid, onverminderd de toepassing van artikel De (Supplementaire) Kaarthouder verbindt zich ertoe de Voorzichtigheidsmaatregelen die bij onderhavige Algemene voorwaarden gevoegd zijn en er een noodzakelijk deel van uitmaken, na te leven. Met name om elk misbruik door derden te voorkomen, verbindt de (Supplementaire) Kaarthouder zich ertoe alle redelijke maatregelen te nemen om de veiligheid van de Kaart en de gepersonaliseerde veiligheidskenmerken ervan te waarborgen, en in het bijzonder de Kaart zorgvuldig te bewaren en ze bijvoorbeeld niet onbeheerd achter te laten in een voertuig of een voor het publiek toegankelijke ruimte, tenzij ze, in dit laatste geval, in een afgesloten kast of lade opgeborgen is. Plaatsen waar een groot aantal mensen feitelijk toegang toe heeft, zonder dat het echt gaat om voor het publiek toegankelijke ruimten, worden daarmee gelijkgesteld. Artikel 6 De uitgavenlimieten en plafonds 1. De vigerende gebruikslimieten worden de (Supplementaire) Kaarthouder bekendgemaakt bij de aanvraag van de kaart. 2. De toepasbare plafonds kunnen op verzoek van de Kaarthouder en in overeenstemming met de Maatschappij, binnen de limieten van de minimumen maximumbedragen die door de Maatschappij werden vastgelegd en aan de Kaarthouder bekendgemaakt, worden aangepast op grond van zijn eigen behoeften en dit tweemaal per jaar, en onder voorbehoud van aanvaarding door de Maatschappij. 3. Bovendien kan de Kaarthouder binnen de limieten van voornoemde minimum- en maximumbedragen, een wijziging aanvragen van de toepasbare plafonds in volgende gevallen: a) ingevolge verlies of diefstal van de kaart; b) wanneer op de rekeningafschriften gelijk welke verrichting wordt aangerekend die werd uitgevoerd zonder zijn instemming. 4. De overschrijding van de uitgavenlimiet is verboden. Zij kan op geen enkel ogenblik worden beschouwd als een stilzwijgende toekenning van een kasfaciliteit of een verhoging of een verlenging van de uitgavenlimiet. In dat geval zal de Maatschappij de Kaart blokkeren en de terugstorting eisen van de overschrijding binnen een termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de dag van de overschrijding. In dat geval is de Kaarthouder verwijlintresten verschuldigd op de overschrijding waarvan de interestvoet bepaald wordt in de bijzondere voorwaarden. 5. In het geval de (Supplementaire) Kaarthouder de verplichtingen die voortvloeien uit artikel 6.4 niet nakomt en de Kaarthouder binnen een maand na het ter post afgeven van een aangetekende brief houdende ingebrekestelling, zijn verplichtingen niet is nagekomen, wordt het totaal verschuldigde saldo opeisbaar en wordt de overeenkomst ontbonden, en dit met betrekking tot alle Kaarten verbonden met de Interne Rekening van de Kaarthouder. 4

5 Artikel 7 Het gebruik en de instemming met betalingstransacties 1. De betalingsdienst aangeboden door de Maatschappij laat de (Supplementaire) Kaarthouder de beschikking hebben over een betaalinstrument, de Kaart, dat hem toelaat geldmiddelen over te maken of op te nemen door één of meerdere kredietopnemingen, waarvan het kredietbedrag of de uitgavenlimiet wordt vermeld in de bijzondere voorwaarden en die zich ertoe verbindt terug te betalen volgens de overeengekomen voorwaarden. De Kaart kan door de (Supplementaire) Kaarthouder meer bepaald gebruikt worden voor de betaling van producten, diensten en abonnementen (periodieke uitgaven) aangeboden door een Begunstigde, alsook voor elektronische geldopvragingen aan bankautomaten in België en in het buitenland. De Kaart laat de (Supplementaire) Kaarthouder tevens toe miles te verzamelen in het kader van MILES & MORE programma. 2. Een betalingstransactie wordt als toegestaan aangemerkt indien de (Supplementaire) Kaarthouder op volgende wijze heeft ingestemd met de uitvoering van de betalingsopdracht: a. Door zijn handtekening te plaatsen op het aankoopbewijs voorgelegd door de Begunstigde van de betalingsopdracht. b. Voor de elektronische geldopvragingen of betalingen waarbij de geheime en persoonlijke code nodig is, vervangt deze geheime code de geschreven handtekening en wordt hij aanvaard als elektronische handtekening van de (Supplementaire) Kaarthouder. c. Enkel de (Supplementaire) Kaarthouder kan met zijn Kaart goederen en diensten betalen die worden verkocht aan de hand van een communicatietechniek op afstand (zoals telefoon, brief, fax, Internet). In dit geval houdt de enkele communicatie van het nummer en de vervaldatum van de Kaart door de Kaarthouder een opdracht tot betaling in, gegeven door de (Supplementaire) Kaarthouder aan de Maatschappij ten voordele van de handelaar. 3. Deze instemming kan door de (Supplementaire) Kaarthouder niet meer worden ingetrokken zodra de Maatschappij de betalingsopdracht van de (Supplementaire) Kaarthouder heeft ontvangen waardoor deze betalingsopdracht onherroepelijk wordt. De Maatschappij wordt geacht de betalingsopdracht te hebben ontvangen zodra de (Supplementaire) Kaarthouder zijn instemming met de betalingsopdracht heeft gegeven volgens de hierboven vermelde formaliteiten. In het geval van periodieke uitgaven wordt de Maatschappij echter geacht de betalingsopdracht voor elke periodieke uitgave slechts te hebben ontvangen ten laatste aan het einde van de werkdag die voorafgaat aan de dag waarop de Kaartrekening wordt gedebiteerd. 4. In zoverre de betalingsdienstaanbieder van de Begunstigde in de Europese Economische Ruimte gevestigd is, zorgt de Maatschappij er voor dat de rekening van de betalingsdienstaanbieder van de Begunstigde uiterlijk binnen de vier werkdagen na het tijdstip van ontvangst van de betalingsopdracht met het bedrag van de betalingstransactie wordt gecrediteerd. 5. In geval van betwisting door de (Supplementaire) Kaarthouder houdt de Maatschappij zich het recht voor, na onderzoek van de betwiste opdracht tot betaling en mits voorlegging van voldoende bewijzen of vermoedens, deze transactie ten laste te leggen van de Kaarthouder Artikel 8 Blokkering van de Kaart 1. De Maatschappij behoudt zich het recht voor de Kaart te blokkeren om objectief gerechtvaardigde redenen die verband houden met de veiligheid van de Kaart of het vermoeden van niet-toegestaan of bedrieglijk gebruik van de Kaart. In die gevallen informeert de Maatschappij schriftelijk of via de gepersonaliseerde online rekening de Kaarthouder en de Supplementaire Kaarthouder van de blokkering van de Kaart en van de redenen daarvoor, indien mogelijk voordat de Kaart wordt geblokkeerd en ten laatste onmiddellijk daarna, tenzij deze informatieverstrekking objectief gerechtvaardigde veiligheidsoverwegingen zou doorkruisen of verboden is krachtens andere toepasselijke wetgeving. De Kaart zal gedeblokkeerd worden of vervangen worden door een nieuwe 5

6 Kaart zodra de redenen voor de blokkering niet langer bestaan, in voorkomend geval na schriftelijk verzoek daartoe door de (Supplementaire) Kaarthouder. 2. Wanneer de Maatschappij over aanwijzingen beschikt waaruit zij kan afl eiden dat de Kaarthouder niet langer in staat zal zijn om zijn verbintenissen na te komen, behoudt de Maatschappij zich het recht voor de Kaart en/of de Supplementaire Kaart te blokkeren, mits de verzending van een aangetekend schrijven binnen de zeven (7) werkdagen voor de datum van de opschorting. Wanneer de Kaarthouder ten minste twee termijnen of een bedrag gelijk aan 20 % van de totale terug te betalen som niet heeft betaald, zal de Maatschappij de Kaarthouder met een aangetekend schrijven in gebreke stellen. Wanneer de Kaarthouder één maand na het ter post afgeven van de aangetekende brief tot ingebrekestelling zijn verplichtingen niet is nagekomen, wordt het totaal verschuldigde saldo onmiddellijk opeisbaar en wordt de overeenkomst ontbonden, en dit met betrekking tot alle Kaarten verbonden met de Interne rekening van de Kaarthouder. De Maatschappij en de Kaarthouder komen overeen dat alle kosten veroorzaakt door de niet-betaling door de Kaarthouder ten zijne laste vallen. Artikel 9 Weigering van de uitvoering van een betalingsopdracht 1. De Maatschappij heeft het recht de uitvoering van een betalingsopdracht te weigeren, tenzij alle gestelde voorwaarden voor de instemming met de uitvoering van een betalingsopdracht vervuld zijn. 2. De (Supplementaire) Kaarthouder wordt schriftelijk en/of via de betaalterminal in kennis gesteld van deze weigering en, indien mogelijk, van de redenen daarvoor en van de procedure voor de correctie van eventuele feitelijke onjuistheden die tot de weigering hebben geleid. 3. De Maatschappij mag voor die kennisgeving kosten aanrekenen indien de weigering objectief gerechtvaardigd is. Artikel 10 De uitgavenstaten 1. Elke maand, indien de Kaart gebruikt werd, stelt de Maatschappij een elektronische en/of papieren uitgavenstaat ter beschikking van de Kaarthouder. Deze uitgavenstaat houdt een samenvatting in van de uitgaven verricht door Kaarthouder en door de Supplementaire Kaarthouder. 2. Deze uitgavenstaat vermeldt de volgende informatie over de betalingstransacties die de Kaarthouder en/of de Supplementaire Kaarthouder met zijn Kaart heeft uitgevoerd en alle bewegingen op de Kaartrekening die de Maatschappij registreerde sedert het opmaken van de vorige uitgavenstaat: a. de juiste periode waarop de uitgavenstaat betrekking heeft; b. de opgenomen bedragen en hun data, dit is de door de Maatschappij geregistreerde verrichtingen met de Kaart tijdens die periode; c. de kosten voor geldopname en hun data, dit is de door de Maatschappij geregistreerde kosten voor geldopnames met de Kaart tijdens die periode, welke kosten tevens beschouwd worden als een kredietopneming; d. het verschuldigd blijvende saldo van de voorgaande uitgavenstaat en de datum hiervan; e. de laatst overeengekomen debetrentevoet op jaarbasis en de datum en het totaal bedrag van de verschuldigde intresten; f. de door de Kaarthouder in die periode gedane betalingen en de datum hiervan; g. het nieuwe verschuldigd blijvend saldo; h. het nieuwe totaal verschuldigde bedrag, dit is de opstelsom van de in die periode opgenomen bedragen, inclusief de kosten van geldopname, vermeerderd met het verschuldigd blijvend saldo en met de intresten en verminderd met de betalingen. i. in voorkomend geval, indien overeengekomen, het minimaal te betalen bedrag, dit is 10 % van het nieuwe totaal verschuldigde bedrag, met een minimum van 25 EUR; j. de vervaldag voor de betaling van het minimaal te betalen bedrag. 3. Jaarlijks zal de Kaarthouder een bijdrage aangerekend worden via een debitering op de uitgavenstaat. 4. De verrichtingen in vreemde valuta worden naar de munt van de Kaartrekening omgerekend tegen een koers die gebaseerd is op de wisselkoers van de Europese Centrale Bank, zoals offi cieel gepubliceerd op de dag van 6

7 ontvangst van de betalingsopdracht door de Maatschappij. 5. Voor elke geldopvraging met de Kaart vermeldt de uitgavenstaat, buiten het opgevraagde bedrag, een commissie op dit bedrag. Deze commissie bedraagt 1 % van het afgehaalde bedrag aan een geldautomaat en 2% van het afgehaalde bedrag aan een loket, in beide gevallen met een minimum van 5 EUR. Dit commissiepercentage kan op elk ogenblik door de Maatschappij gewijzigd worden in toepassing van artikel 17 van onderhavige algemene voorwaarden. 6. De Kaarthouder verbindt zich ertoe de hem toegestuurde uitgavenstaten te lezen. Hij kan de Maatschappij niet verwijten hem niet op de hoogte te hebben gehouden van de evolutie van zijn uitgaven, tenzij bewezen wordt dat de Maatschappij een zware of opzettelijke fout beging. Artikel 11 Betalingsmodaliteiten 1. Bij ontvangst van de uitgavenstaat vereffent de Kaarthouder het totale verschuldigde bedrag of, in voorkomend geval, het minimaal te betalen bedrag, vóór de vervaldatum vermeld op de uitgavenstaat. 2. De Kaarthouder is als enige verantwoordelijk voor de betaling van zijn eigen uitgaven als voor de uitgaven verricht door de Supplementaire Kaarthouder. 3. In geval van niet betaling op de vervaldag wordt het saldo van rechtswege en zonder ingebrekestelling, vanaf de datum van de uitgavenstaat, vermeerderd met de conventionele debetrente vermeld in de bijzondere voorwaarden. De debetrente wordt berekend op het op de vervaldag nog totaal verschuldigde saldo van de laatste uitgavenstaat, verminderd met de betalingen. De debetrente wordt berekend vanaf de datum van het opstellen van de uitgavenstaat. In geval van wijziging van de debetrentevoet zal de Kaarthouder voorafgaand en schriftelijk verwittigd worden aan de hand van de uitgavenstaat, overeenkomstig artikel In geval de wijziging meer dan 25 % bedraagt van de aanvankelijk of voorheen overeengekomen rentevoet en in het geval van overeenkomsten gesloten voor een termijn meer dan één jaar, dan heeft de Kaarthouder de mogelijkheid de overeenkomst op te zeggen in overeenstemming met de modaliteiten van artikel Ingeval de Kaarthouder de betalingsmodaliteiten niet zou eerbiedigen of ingeval de Kaarthouder en/of de Supplementaire Kaarthouder de gebruikslimiet zou overschrijden, behoudt de Maatschappij zich bovendien het recht voor om onderhavig contract op te zeggen en/of de onmiddellijke betaling te eisen van alle openstaande bedragen, overeenkomstig artikel 8.2. In dat geval zal de Maatschappij tevens nalatigheidsintresten berekend aan de in de bijzondere voorwaarden vermelde debetrentevoet en een schadevergoeding van 15% aanrekenen op het totaal nog verschuldigde saldo, met een minimum van 25 euro. De Maatschappij behoudt zich eveneens het recht voor in dit geval de Kaart(en) terug te vorderen. Artikel 12 Betwisting van betalingstransacties 1. De (Supplementaire) Kaarthouder moet elke niet-toegestane of niet correct uitgevoerde betalingstransactie, welke aanleiding geeft tot een vordering, onverwijld en uiterlijk binnen dertien maanden na de datum van de debitering of creditering van de desbetreffende betalingstransactie schriftelijk melden aan de Maatschappij. De Maatschappij moet bij betwisting van een met de Kaart uitgevoerde betalingstransactie bewijzen dat de betalingstransactie juist werd geregistreerd en in de boeken werd opgenomen. In het geval van een niet toegestane of een niet correct uitgevoerde betalingstransactie zal de Maatschappij, na een eerste onderzoek met betrekking tot bedrog in hoofde van de (Supplementaire) Kaarthouder, de Kaarthouder onmiddellijk het bedrag van de betalingstransactie terugbetalen en, in voorkomend geval, de Kaartrekening die met dat bedrag was gedebiteerd herstellen in de toestand zoals die geweest zou zijn mocht de betalingstransactie niet hebben plaatsgevonden, desgevallend vermeerderd met de rente op dat bedrag, onverminderd wat bepaald is in artikel 13 in het geval 7

8 van diefstal, verlies en onrechtmatig gebruik van de Kaart. De hierboven vermelde termijn van betwisting is niet van toepassing in het geval de betalingsdienstaanbieder van de Begunstigde gevestigd is buiten de Europese Economische Ruimte. In dat geval beschikt de Kaarthouder slechts over een termijn van 1 maand. 2. De (Supplementaire) Kaarthouder moet een toegestane, door of via een Begunstigde geïnitieerde betalingstransactie die reeds is uitgevoerd, binnen een termijn van 8 weken na datum van debitering of creditering van de bewuste betalingstransactie schriftelijk betwisten. De (Supplementaire) Kaarthouder geeft daarbij de feitelijke elementen aan die de Maatschappij moeten toestaan deze betwisting te onderzoeken, met uitsluiting evenwel van met een valutawissel verband houdende redenen. De Maatschappij zal aan de Kaarthouder het bedrag van de betalingstransactie terugbetalen indien blijkt dat toen de betalingstransactie werd toegestaan het precieze bedrag van de betalingstransactie niet werd gespecifi ceerd en het bedrag van de betalingstransactie hoger ligt dan de (Supplementaire) Kaarthouder, op grond van zijn eerdere uitgavenpatroon, de contractuele voorwaarden en relevante aspecten van de zaak, redelijkerwijs had kunnen verwachten. De Kaarthouder zal evenwel geen recht hebben op terugbetaling indien hij of de Supplementaire Kaarthouder zijn instemming met de betalingstransactie of een reeks betalingstransacties rechtstreeks aan de Maatschappij heeft gericht én er voorafgaande informatie betreffende de toekomstige betalingstransactie gedurende ten minste vier weken voor de vervaldag door de Maatschappij of door de Begunstigde schriftelijk was verstrekt of ter beschikking gesteld via de gepersonaliseerde online rekening waar hij toegang toe heeft via zijn persoonlijk login en paswoord. Wanneer de Maatschappij weigert over te gaan tot terugbetaling wordt dit ofwel schriftelijk of via de personaliseerde online rekening gemeld aan de Kaarthouder, met opgave van de instantie waar de Kaarthouder de zaak zou kunnen aanhangig maken indien hij de aangevoerde motivering niet aanvaardt. 3. Na verloop van de hierboven vermelde termijnen wordt de (Supplementaire) Kaarthouder geacht onherroepelijk de uitgavenstaat te hebben aanvaard. Artikel 13 Verlies, diefstal en onrechtmatig gebruik van de Kaart 1. Verlies of diefstal betekent in de onderhavige algemene voorwaarden iedere buitenbezitstelling van de kaart of elke onthulling van de code. Onrechtmatig gebruik betekent in de onderhavige algemene voorwaarden elk gebruik van de Kaart, de code en/of de kaartgegevens door een derde. 2. Zodra hij het verlies, de diefstal van de kaart en/of onrechtmatig gebruik vaststelt, moet de (Supplementaire) Kaarthouder de Maatschappij daarvan onverwijld telefonisch in kennis stellen op het Card Stop-nummer (of 32/ vanuit het buitenland). Dit telefoongesprek wordt geregistreerd door een geautomatiseerd systeem. In geval van telefonische kennisgeving gelden de aldus geregistreerde gegevens als bewijsmiddel in geval van betwisting. Tot achttien maanden na de kennisgeving kan de (Supplementaire) Kaarthouder een kopie opvragen van de aldus geregistreerde gegevens tot bewijs van de kennisgeving. De (Supplementaire) Kaarthouder dient eveneens verlies, diefstal en/of onrechtmatig gebruik van de Kaart binnen de 24 uur bij de offi ciële autoriteiten aan te geven en het bewijs van deze aangifte aan de Maatschappij te bezorgen indien deze daarom vraagt. De (Supplementaire) Kaarthouder verbindt zich er eveneens toe om aan de Maatschappij alle nodige informatie, vereist voor het onderzoek, mee te delen. 3. Bij diefstal, verlies, onthulling van de geheime code en/of onrechtmatig gebruik blijft de verantwoordelijkheid van de Kaarthouder voor niet-toegestane betalingstransacties, gedaan vóór de kennisgeving, beperkt tot 150 EUR. Nochtans draagt de Kaarthouder alle verliezen die uit niet-toegestane betalingstransacties voortvloeien, indien deze zich hebben voorgedaan doordat hij of de Supplementaire Kaarthouder hetzij bedrieglijk heeft gehandeld, hetzij opzettelijk of met grove nalatigheid één of meer contractuele of wettelijke verplichtingen niet is nagekomen; in dergelijke gevallen is het vermelde maximumbedrag van 150 EUR niet van toepassing. Dit doet bovendien geen afbreuk aan het eventuele recht van de Kaarthouder om op zijn beurt de 8

9 Supplementaire Kaarthouder aan te spreken. 4. Na de kennisgeving, is de Kaarthouder niet meer aansprakelijk voor de gevolgen verbonden aan het verlies, diefstal en/of onrechtmatig gebruik van zijn Kaart, behalve indien de (Supplementaire) Kaarthouder bedrieglijk of met grove nalatigheid heeft gehandeld. 5. De niet-naleving van de contractuele bepalingen alsook van de Voorzichtigheidsmaatregelen die bij onderhavige Algemene voorwaarden gevoegd zijn, wordt door de Bank beschouwd als een grove nalatigheid, zonder dat daarbij afbreuk wordt gedaan aan de appreciatiebevoegdheid van de hoven en rechtbanken. Artikel 14 Aansprakelijkheden 1. De Maatschappij is aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de betalingstransactie. In voorkomend geval zal de Maatschappij gehouden zijn het bedrag van de niet-uitgevoerde of gebrekkig uitgevoerde betalingstransactie terug te betalen, desgevallend via creditering van de Kaartrekening; 2. Wanneer een betalingsopdracht door of via de Begunstigde wordt geïnitieerd, is de betalingsdienstaanbieder van de Begunstigde in beginsel aansprakelijk voor de juiste verzending van de betalingsopdracht aan de Maatschappij. Indien de betalingsdienstaanbieder van de Begunstigde echter niet aansprakelijk zou worden geacht, zal de Maatschappij ten aanzien van de Kaarthouder aansprakelijk zijn en de Kaarthouder het bedrag van de niet-uitgevoerde of gebrekkig uitgevoerde betalingstransactie terugbetalen, desgevallend via creditering van de Kaartrekening. 3. De Maatschappij is aansprakelijk jegens de Kaarthouder voor de kosten waarvoor zij verantwoordelijk zijn en de intresten die de Kaarthouder worden aangerekend wegens niet-uitvoering of gebrekkige uitvoering van de betalingstransactie. 4. De Kaarthouder heeft ook recht op aanvullende vergoedingen voor eventueel verdere fi nanciële gevolgen, op voorwaarde dat deze vergoedingen gestaafd worden door bewijststukken. 5. De Maatschappij kan, ongeacht het motief, in geen geval verantwoordelijk worden gesteld indien een Begunstigde de (Supplementaire) Kaarthouder niet toestaat zijn Kaart te gebruiken. Alle confl icten die ontstaan tussen de (Supplementaire) Kaarthouder en een Begunstigde moeten uitsluitend tussen deze laatsten worden geregeld. 6. De Maatschappij zal evenmin verantwoordelijk gesteld kunnen worden indien de Kaart niet aanvaard wordt om één of andere technische reden. 7. De overeenkomst houdt voor de Maatschappij een middelenverbintenis in en geen resultaatsverbintenis. 8. De aansprakelijkheid van de Maatschappij geldt niet in geval van overmacht, noch wanneer de Maatschappij uit hoofde van Belgische wetgeving of Europese gemeenschapswetgeving andere wettelijke verplichtingen heeft. Artikel 15 Tarifi catie en kosten De Kaarthouder erkent met de ondertekening van huidige algemene voorwaarden door de Maatschappij te zijn ingelicht over alle tarieven en kosten die door de Kaarthouder aan de Maatschappij verschuldigd zijn, alsook deze tarieven en kosten te hebben ontvangen en te hebben aanvaard. De tarieven en kosten zijn tevens steeds te raadplegen op be Komen ondermeer in aanmerking voor tarifi catie: onder andere de afl evering van een nieuwe kaart ter vervanging van een gestolen, verloren of beschadigde kaart, de verzending of de afgifte van een nieuwe geheime code indien de houder zijn vorige code vergeten is, de onterechte betwisting van een verrichting, de verzending van papieren uitgavenstaten ( 5/jaar), de betalingen zonder gestructureerde boodschap (15 /betaling) Artikel 16 Einde van het contract 1. De overeenkomst is van onbepaalde duur. De Kaarthouder kan de overeenkomst opzeggen bij een ter post aangetekende brief met een opzeggingstermijn van één maand, en dit met betrekking tot alle 9

10 10 Kaarten verbonden aan zijn Interne Rekening. De Supplementaire Kaarthouder kan tevens de overeenkomst opzeggen bij een ter post aangetekende brief met een opzeggingstermijn van één maand, en dit enkel met betrekking tot de aan hem uitgegeven Kaart. De Supplementaire Kaarthouder verbindt er zich tevens toe de Kaarthouder hiervan in kennis te stellen. De Maatschappij kan de overeenkomst opzeggen bij een ter post aangetekende brief met een opzeggingstermijn van drie maanden. Deze termijnen beginnen te lopen vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de aangetekende opzeggingsbrief ter post werd afgegeven. Bij afl oop van die termijn zijn alle verbintenissen die voortvloeien uit de overeenkomst onmiddellijk opeisbaar en moeten zij onmiddellijk worden terugbetaald door de Kaarthouder. 2. De Kaart met betrekking tot de opgezegde Kaartrekening moet onmiddellijk, in twee geknipt, worden teruggezonden naar de Maatschappij, die elke verantwoordelijkheid afwijst betreffende verrichtingen gedaan door middel van de Kaart na de opzegging van het contract. Bij opzegging blijft de Kaarthouder verantwoordelijk voor alle verrichtingen die met deze Kaart plaatsvinden vóór zij effectief aan de Maatschappij wordt terugbezorgd. Door de opzegging van het contract wordt het totaal debetbedrag onmiddellijk opeisbaar. De Kaarthouder dient het debetsaldo van de Kaartrekening te betalen, alsook alle andere verbintenissen na te komen die hij door het gebruik van de Kaart of de gegevens die zij bevat, ten opzichte van de Maatschappij heeft aangegaan. De (Supplementaire) Kaarthouder verbindt zich ertoe een einde te stellen aan alle abonnementen die worden betaald door debitering van de Kaart. 3. Op gezette tijden aangerekende kosten voor betalingsdiensten of beheerskosten zijn echter slechts naar evenredigheid verschuldigd door de Kaarthouder tot aan het einde van het contract en zullen desgevallend worden terugbetaald, evenals enig positief saldo op de Kaartrekening, en dit zonder enige bijkomende kost. 4. Gezien de Maatschappij dit aanbod doet op basis van de door de Kaarthouder verstrekte gegevens en wanneer de Kaarthouder onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt, kan de Maatschappij aan de rechter vragen de ontbinding van de overeenkomst ten laste van de Kaarthouder uit te spreken, onverminderd de gemeenrechtelijke sancties. Artikel 17 Wijziging van de voorwaarden 1. De Maatschappij behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik de huidige algemene voorwaarden en deze vermeld op de maandelijkse uitgavenstaten of op de Kaart te wijzigen, mits schriftelijke melding aan de (Supplementaire) Kaarthouder, desgevallend op een uitgavenstaat of via de gepersonaliseerde online rekening, uiterlijk twee maanden voor de datum van de beoogde inwerkingtreding. 2. Deze wijzigingen worden geacht te zijn aanvaard door de (Supplementaire) Kaarthouder indien hij de Maatschappij niet voor de vooropgestelde datum van inwerkingtreding van die wijzigingen ervan in kennis heeft gesteld dat hij de wijzigingen niet aanvaardt. Indien de (Supplementaire) Kaarthouder de wijzigingen niet aanvaard, heeft hij het recht de overeenkomst onmiddellijk kosteloos op te zeggen voor de datum waarop de voorgestelde wijzigingen van toepassing worden. 3. Elk gebruik van de Kaart na de inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden zal de onvoorwaardelijke aanvaarding door de (Supplementaire) Kaarthouder uitmaken van de gewijzigde algemene of bijzondere voorwaarden. 4. Wijzigingen in de rentevoet of de wisselkoers kunnen evenwel met onmiddellijke ingang zonder kennisgeving worden toegepast. Deze wijzigingen zullen gemeld worden aan de Kaarthouder via de uitgavenstaten. Artikel 18 Adreswijziging Bij een eventuele adreswijziging van de (Supplementaire) Kaarthouder, brengt hij de Maatschappij hier onmiddellijk schriftelijk van op de hoogte.

11 Artikel 19 - Gegevensverwerking 1. De door de Kaarthouder en/of Supplementaire Kaarthouder en/of door derden verstrekte persoonsgegevens betreffende de (Supplementaire) Kaarthouder, waaronder de gegevens betreffende de door hem met de Kaart uitgevoerde verrichtingen, worden geregistreerd in één of verschillende bestanden. De houder van deze bestanden is de Maatschappij. Deze gegevens zullen door de Maatschappij gebruikt worden voor de voorbereiding en het beheer van haar relatie met de (Supplementaire) Kaarthouder, voor haar eigen commercieel gebruik en de voorkoming en bestrijding van misbruiken, ondermeer voor de voorkoming van, het onderzoek naar en de opsporing van betalingsbedrog. De (Supplementaire) Kaarthouder heeft het recht kennis te krijgen van deze gegevens. Indien deze onjuist, onvolledig of niet dienend zijn, kan hij de verbetering of de verwijdering ervan vragen. De (Supplementaire) Kaarthouder die van dit recht gebruik wenst te maken, kan dat doen door een schriftelijke aanvraag - gedateerd, ondertekend en vergezeld van een kopie van zijn identiteitskaart (voor- en achterzijde) - te richten aan de Maatschappij (Customer Contact Center). Bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wordt een register bijgehouden van de geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens. De (Supplementaire) Kaarthouder die bijkomende inlichtingen wenst, kan dit register raadplegen. 2. Deze overeenkomst maakt het voorwerp uit van registratie in de Centrale voor Kredieten aan Particulieren overeenkomstig artikel 3, 1, 1 of 3, van de wet van 10 augustus 2001 betreffende de Centrale voor Kredieten aan Particulieren. De Centrale voor Kredieten aan Particulieren maakt deel uit van de Nationale Bank van België NV, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel. Het doeleinde van de verwerking in de Centrale is de verplichte raadpleging van de Centrale door de kredietgevers vooraleer een consumentenkredietovereenkomst te sluiten, teneinde informatie te verkrijgen over de fi nanciële toestand en de solvabiliteit van de kandidaatkredietnemer, meer bepaald over het eventuele bestaan van andere reeds gesloten kredietovereenkomsten door de kandidaat-kredietnemer en over eventuele wanbetalingen en dat met de bedoeling de overmatige schuldenlast van de kredietnemer te vermijden. De bewaringstermijnen van de gegevens zijn de volgende: a. drie maanden en acht werkdagen na de datum van het einde van de kredietovereenkomst; b. wanneer de kredietovereenkomst vervroegd wordt beëindigd of wanneer de kredietopeningovereenkomst wordt opgezegd, tot de datum waarop er mededeling van de beëindiging of de opzegging is aan de Centrale. De Maatschappij meldt dat aan de Centrale binnen twee werkdagen volgend op de terugbetaling van het nog verschuldigde bedrag. De kredietnemer heeft kosteloos toegang tot de gegevens die op zijn naam geregistreerd werden door de Centrale voor Kredieten aan Particulieren en kan, in voorkomend geval, vrij en kosteloos, de verbetering en uitwissing van die gegevens vragen. Artikel 20 Rechtsbevoegdheid 1. De overeenkomst tussen de Maatschappij, de Kaarthouder en/of de (Supplementaire) Kaarthouder is onderworpen aan het Belgisch Recht, met inbegrip van het Internationaal Privaatrecht. 2. Alleen de Rechtbanken van Brussel en de Vrederechter van het 3de Kanton van Brussel zijn bevoegd op te treden bij geschillen tussen de Kaarthouder en/ of de Supplementaire Kaarthouder en de Maatschappij, voortvloeiend uit de huidige overeenkomst. 11

12 Artikel 21 - Klachten De (Supplementaire) Kaarthouder heeft steeds het recht een klacht te richten naar de Bemiddelingsdienst Banken Krediet Beleggingen, gevestigd te 1040 Brussel, Belliardstraat, bus 8, alsook naar de Algemene Directie Controle en Bemiddeling bij de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand & Energie, gevestigd te 1000 Brussel, WTC III, Simon Bolivarlaan, 30. Artikel 22 - Communicatie Alle communicatie tussen de Maatschappij en de (Supplementaire) Kaarthouder zal geldig verlopen via briefwisseling of via de gepersonaliseerde online rekening van de website van de Maatschappij waar de (Supplementaire) Kaarthouder toegang toe zal hebben door middel van een persoonlijke login en paswoord. De communicatie zal, behoudens andersluidende kennisgeving door de (Supplementaire) Kaarthouder, in het kader van deze overeenkomst steeds in het Nederlands plaatsvinden. Artikel 23 Wettelijke bepalingen 1. De consument mag geen wisselbrieven of orderbriefjes ondertekenen om de betaling te beloven of te waarborgen van zijn verbintenissen op grond van een kredietovereenkomst. Evenmin mag hij cheques uitschrijven ter waarborg van zijn verbintenissen op grond van een kredietovereenkomst. 2. Buiten de debetrente en de kosten die uitdrukkelijk in de overeenkomst zijn bepaald, mogen geen kosten noch vergoedingen worden geëist, de bedongen vergoedingen bij niet-uitvoering van de overeenkomst uitgezonderd. 3. Indien de kredietovereenkomst een beding van eigendomsvoorbehoud bevat, de tekst van artikel 491 van het Strafwetboek. Indien die tekst niet in de overeenkomst opgenomen werd, wordt het beding voor niet geschreven gehouden. Artikel 24 Mogelijkheid tot overdracht De Maatschappij behoudt zich het recht voor haar rechten geheel of gedeeltelijk over te dragen of een derde hiervoor geheel of gedeeltelijk in plaats te stellen. In beide gevallen zal de (Supplementaire) Kaarthouder hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht worden. * * * * * Ondergetekende verklaart de algemene voorwaarden van de Brussels Airlines MasterCard kaart te hebben gelezen en goedgekeurd. Onderteken nooit een blanco overeenkomst. De verzekering is nooit verplicht. Overeenkomstig artikel 4, 2, tweede lid, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst heeft de verzekeringnemer het recht de overeenkomst op te zeggen, met onmiddellijk gevolg op het ogenblik van de kennisgeving, binnen een termijn van dertig dagen na ontvangst door de verzekeraar van de voorafgetekende polis of aanvraag. Opgemaakt in het Nederlands Versie mei 2010

MASTERCARD BUSINESS/BUSINESS PLUS OF RELATED CARD GEBONDEN AAN DE PRIVÉ-REKENING GEGEVENS WERKGEVER

MASTERCARD BUSINESS/BUSINESS PLUS OF RELATED CARD GEBONDEN AAN DE PRIVÉ-REKENING GEGEVENS WERKGEVER AANVRAAGFORMULIER MASTERCARD BUSINESS/BUSINESS PLUS OF RELATED CARD GEBONDEN AAN DE PRIVÉ-REKENING Naam van het bedrijf (max. 24 karakters): I N V U L L E N I N H O O F D L E T T E R S A. U. B. GEGEVENS

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VISAKAAR T- 1/6

ALGEMENE VOORWAARDEN VISAKAAR T- 1/6 ABK Bank coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ledeganckkaai 7 2000 ANTWERPEN ALGEMENE VOORWAARDEN VISAKAART Voorafgaande bepalingen Art. 1 Onderhavige voorwaarden regelen de bijzondere

Nadere informatie

Pinto Visa-kredietopening Dit document vormt geen juridisch bindend aanbod. KBC Consumer Finance behoudt zich alle wijzigingen voor.

Pinto Visa-kredietopening Dit document vormt geen juridisch bindend aanbod. KBC Consumer Finance behoudt zich alle wijzigingen voor. Pinto Visa-kredietopening Dit document vormt geen juridisch bindend aanbod. KBC Consumer Finance behoudt zich alle wijzigingen voor. DEEL I. EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET (artikel

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE KASFACILITEIT I - Van kracht op 23 maart 2015

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE KASFACILITEIT I - Van kracht op 23 maart 2015 BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE KASFACILITEIT I - Artikel 1 Terminologie De Bank : bpost bank N.V. Markiesstraat 1 bus 2-1000 Brussel, BTW BE 0456.038.471, RPR Brussel, handelend als kredietgever.

Nadere informatie

WERKING EN REGLEMENT VAN DE DIENST DYNAPHONE

WERKING EN REGLEMENT VAN DE DIENST DYNAPHONE WERKING EN REGLEMENT VAN DE DIENST DYNAPHONE 1. Algemeenheden Dit document dateert van 1 april 2010 en vervangt het vorige document houdende de werking en het reglement van de dienst Dynaphone. Het treedt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Buy Way Prepaid

Algemene voorwaarden Buy Way Prepaid Algemene voorwaarden Buy Way Prepaid Uw Kaart wordt uitgegeven door Buy Way Personal Finance nv, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Anspachlaan 1, BTW BE 0400.282.277 RPR Brussel.

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN De overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de overeenkomst door alle partijen. De overeenkomst is opgesteld in zoveel exemplaren als er partijen met een onderscheiden

Nadere informatie

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie.

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Beste klant, Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Om uw Colruyt-kaart zo snel mogelijk te kunnen bezorgen heb ik nog enkele gegevens nodig. Gelieve daarvoor

Nadere informatie

Precontractuele informatie kaarten Fortis VISA en Fortis MASTERCARD

Precontractuele informatie kaarten Fortis VISA en Fortis MASTERCARD Precontractuele informatie kaarten Fortis VISA en Fortis MASTERCARD Identificatie Fortis Bank - ICS Fortis Bank nv, (Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel 0403.199.702, BTW BE 0403.199.702, CBFA-nr.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN I. Algemeen Art. 1 Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarin Brochus producten verkoopt of op een andere wijze een leveringsverplichting

Nadere informatie

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd Algemene verkoopsvoorwaarden Webshop 1.Algemeen 1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, aanbiedingen, bestellingen, en alle daaruit

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP De consument heeft het recht aan AC-Dierenartsenpraktijk mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van boete en zonder opgave van motief binnen de

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VIVABOX THE CARD. Versie van kracht op 15/10/2015

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VIVABOX THE CARD. Versie van kracht op 15/10/2015 ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VIVABOX THE CARD Versie van kracht op 15/10/2015 1 DEFINITIES Kaart : Betekent de cadeaukaart uitgegeven door Imagor N.V. en voorgesteld door Sodexo Pass Belgium, van het merk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Krediet PINTO VISA. Editie 10

ALGEMENE VOORWAARDEN Krediet PINTO VISA. Editie 10 1 Totstandkoming van het krediet De overeenkomst komt tot stand door de ondertekening ervan door alle partijen binnen 20 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum van de raadpleging van de Centrale voor

Nadere informatie

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel De integrale versie van de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel is beschikbaar op volgende website:

Nadere informatie

Aanvraag voor een persoonlijk aanbod voor een MasterCard

Aanvraag voor een persoonlijk aanbod voor een MasterCard Aanvraag voor een persoonlijk aanbod voor een MasterCard onderworpen aan de goedkeuring van de Bank van De Post Persoonlijke gegevens: Dhr Mevr Juffr xxx ref xxx BARCODE Voornaam: Naam: xxxxxxxxxxxxxxxx

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS. Artikel 1: Toepassingsgebied

ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS. Artikel 1: Toepassingsgebied ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS Artikel 1: Toepassingsgebied a. Behoudens het uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de partijen om ervan af te wijken, zijn de algemene voorwaarden van Vadecas

Nadere informatie

Informatieblad DEFAM Doorlopend Krediet 1,5% en 2% [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET]

Informatieblad DEFAM Doorlopend Krediet 1,5% en 2% [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] Informatieblad DEFAM Doorlopend Krediet 1,5% en 2% [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres

Nadere informatie

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door de verkoper.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door de verkoper. Artikel 1: Algemene verkoopsvoorwaarden / Algemene bepalingen De elektronische webwinkel van Automaterialen Timmermans, een NV met maatschappelijke zetel te 3920 - LOMMEL (België), BTWNR. BE0471853629,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS Artikel - 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden (algemene tankpas voorwaarden) zijn van toepassing op het gebruik van de

Nadere informatie

Informatieblad DEFAM Doorlopend krediet (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet)

Informatieblad DEFAM Doorlopend krediet (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Informatieblad DEFAM Doorlopend krediet (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE ACCESSCARD

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE ACCESSCARD BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE ACCESSCARD Artikel 1. ALGEMEEN Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de AccessCard. Voor alles wat er niet uitdrukkelijk in is bepaald, zijn de Algemene

Nadere informatie

Informatieblad Credivance - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET]

Informatieblad Credivance - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] Informatieblad Credivance - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website Kosterijland

Nadere informatie

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES 1. Omschrijvingen Companywriters : De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 4600 Wezet (Visé) (België),

Nadere informatie

Handelsagentuurovereenkomst

Handelsagentuurovereenkomst Handelsagentuurovereenkomst Tussen de ondergetekenden De vennootschap met maatschappelijke zetel te..., met ondernemingsnummer..., hierbij vertegenwoordigd door... in de functie van... ), hierna principaal

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Specifiek Reglement DB Titanium Card

Specifiek Reglement DB Titanium Card Deutsche Bank Specifiek Reglement DB Titanium Card APRIL 2015 Deutsche Bank AG is een kredietinstelling naar Duits recht, waarvan de zetel is gevestigd te Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Duitsland.

Nadere informatie

Overeenkomst huwelijksbemiddeling

Overeenkomst huwelijksbemiddeling Overeenkomst huwelijksbemiddeling De klant heeft gedurende zeven werkdagen 1 te rekenen van de dag volgend op die van de ondertekening van de overeenkomst, het recht om deze op te zeggen, kosteloos en

Nadere informatie

Informatieblad DEFAM - DK (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet)

Informatieblad DEFAM - DK (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Informatieblad DEFAM - DK (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website Kredietbemiddelaar

Nadere informatie

AMERICAN EXPRESS KAART ALGEMENE VOORWAARDEN EXPRESS CASH VOOR PARTICULIEREN

AMERICAN EXPRESS KAART ALGEMENE VOORWAARDEN EXPRESS CASH VOOR PARTICULIEREN AMERICAN EXPRESS KAART ALGEMENE VOORWAARDEN EXPRESS CASH VOOR PARTICULIEREN INHOUDSTAFEL I. Definities... 2 II. Toekenningsvoorwaarden... 2 III. Sluiten van de Overeenkomst... 2 IV. Kennis en aanvaarding

Nadere informatie

Voorwaarden ING Corporate Card Geldig vanaf mei 2010

Voorwaarden ING Corporate Card Geldig vanaf mei 2010 Voorwaarden ING Corporate Card Geldig vanaf mei 2010 Definities Gedefinieerde begrippen in deze Voorwaarden ING Corporate Card hebben de betekenis zoals hieronder vermeld. Algemene Bankvoorwaarden De algemene

Nadere informatie

MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER)

MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER) FARMAFlux Archimedesstraat 11 1000 Brussel KBO 0536.680.412 MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER) Tussen apotheker

Nadere informatie

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT GESLOTEN BUITEN DE ONDERNEMING, MET STILZWIJGENDE VERLENGING Buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst : iedere overeenkomst tussen de vastgoedmakelaar en de opdrachtgever

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN!! WWW.VERKOOPMIJNAUTO.BE WWW.DEALERAANKOOP.BE INHOUDSOPGAVE Art. 1 Definities begrippen Art. 2 Identiteit van de ondernemer Art. 3 Toepasselijkheid Art. 4 De openbare veiling Art.

Nadere informatie

Reglement Centea-Visa

Reglement Centea-Visa Reglement Centea-Visa Geregistreerd te Antwerpen op 26 oktober 2010 en van kracht met ingang van 17 november 2010. Deze uitgave telt 6 bladzijden. Het vervangt alle voorgaande met betrekking tot haar voorwerp.

Nadere informatie

2.4. Een klant kan slechts titularis zijn van één Kaart (zelfde naam, zelfde voornaam en zelfde adres) en er kan slechts één Kaart per gezin zijn.

2.4. Een klant kan slechts titularis zijn van één Kaart (zelfde naam, zelfde voornaam en zelfde adres) en er kan slechts één Kaart per gezin zijn. Inhoudstafel 1. Definitie (1-2)... 1 2. Gebruiksvoorwaarden (3-4-5-19)... 2 3. Overzetting van de spaarpot (6)... 2 4. Kaart vergeten (7)... 2 5. Fidelity-actie (8)... 2 6. Diefstal, verlies of frauduleus

Nadere informatie

VERKOOPPROCEDURE SDV 20145401 VAN 25 PERCELEN VAN INFORMATICA EN REPROMATERIAAL TE PEUTIE

VERKOOPPROCEDURE SDV 20145401 VAN 25 PERCELEN VAN INFORMATICA EN REPROMATERIAAL TE PEUTIE VERKOOPPROCEDURE SDV 20145401 VAN 25 PERCELEN VAN INFORMATICA EN REPROMATERIAAL TE PEUTIE 1. Samenvatting van de verkoopprocedure 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Toegepaste procedure verantwoordelijke dienst

Nadere informatie

Fortis Bank staat onder het toezicht van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel.

Fortis Bank staat onder het toezicht van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel. Online Spaarrekening: precontractuele informatie Informatie in verband met Fortis Bank De Online Spaarrekening is een product van Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel (RPR 0403 199 702, BTW BE 403

Nadere informatie

PROSPECTUS N 1 CONSUMENTENKREDIET

PROSPECTUS N 1 CONSUMENTENKREDIET PROSPECTUS N 1 CONSUMENTENKREDIET LENING OP AFBETALING VASTGELEGD BIJ AUTHENTIEKE AKTE LENING OP AFBETALING VAN TOEPASSING VANAF 01.06.2006 NV CREDIMO Weversstraat 6-8-10 1730 ASSE Tel. +32(0)2 454 10

Nadere informatie

Specifiek reglement DB Visa Card

Specifiek reglement DB Visa Card Deutsche Bank Specifiek reglement DB Visa Card APRIL 2015 Deutsche Bank AG is een kredietinstelling naar Duits recht, waarvan de zetel is gevestigd te Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Duitsland.

Nadere informatie

Keytrade Bank Luxembourg SA - Voorwaarden inzake kredietopening,

Keytrade Bank Luxembourg SA - Voorwaarden inzake kredietopening, Keytrade Bank Luxembourg SA - Voorwaarden inzake kredietopening, Artikel 1. Voorwerp van deze Algemene Voorwaarden 1.1 De Algemene Voorwaarden van Keytrade Bank Luxembourg SA (hierna de Bank ), regelen

Nadere informatie

CO-PRODUCTIE-OVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN Model artistieke samenwerking

CO-PRODUCTIE-OVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN Model artistieke samenwerking CO-PRODUCTIE-OVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN Model artistieke samenwerking De ondergetekenden: 1 (naam en rechtsvorm) woonplaats: OF waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te ingeschreven in de Kruispuntbank

Nadere informatie

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten.

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten. Algemene Voorwaarden LABEL ME Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.LABEL

Nadere informatie

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard.

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard. Algemene Voorwaarden Hosting 1. Toepassingsgebied 2. Offertes 3. Levering 4. Duur en beëindiging 5. Eigendomsrecht 6. Aansprakelijkheid 7. Betaling 8. Overmacht 9. Bevoegdheid en Toepasselijk Recht 1.

Nadere informatie

Productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet

Productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet Productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever International Card Services BV, Telefoonnummer 020-6 600 123 E-mailadres

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Tussen : 1. Voice Master BVBA, met maatschappelijke zetel te 2910 Essen, Burgemeester Kenisstraat 1, alhier vertegenwoordigd door Mevrouw B. Thewissen, zaakvoerder. hiernagenoemd

Nadere informatie

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl. 2. Aanbod en sluiten van het contract

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl. 2. Aanbod en sluiten van het contract Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl 1. Algemeen Onze aanbiedingen, leveringen en prestaties zijn uitsluitend onderworpen aan onderhavige algemene verkoop en leveringsvoorwaarden.

Nadere informatie

Bijlage: Europese Standaardinformatie inzake consumentenkrediet (ESIC) versie juli 2013

Bijlage: Europese Standaardinformatie inzake consumentenkrediet (ESIC) versie juli 2013 Bijlage: Europese Standaardinformatie inzake consumentenkrediet (ESIC) versie juli 2013 De kredietofferte van iedere aanbieder bevat dit standaard informatieblad. Met dit blad kunt u onze offerte gemakkelijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. FRGE-lening: Algemene voorwaarden Pagina 1 van 6

ALGEMENE VOORWAARDEN. FRGE-lening: Algemene voorwaarden Pagina 1 van 6 ALGEMENE VOORWAARDEN 1. De overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de overeenkomst door alle partijen. De overeenkomst is opgesteld in zoveel exemplaren als er partijen met een onderscheiden

Nadere informatie

Onderafdeling II. Kredietovereenkomst.

Onderafdeling II. Kredietovereenkomst. 11 de informatie over de vanaf het sluiten van de kredietovereenkomst in rekening te brengen kosten en de voorwaarden waaronder deze kosten kunnen worden gewijzigd overeenkomstig artikel 30; 12 in voorkomend

Nadere informatie

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden Out of Bounds Webdesign Algemene Voorwaarden blad 2 van 8 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden

Nadere informatie

Informatieblad Alpha Credit Nederland - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET]

Informatieblad Alpha Credit Nederland - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] Informatieblad Alpha Credit Nederland - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING CARD (Versie januari 2013)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING CARD (Versie januari 2013) I. TERMINOLOGIE TOEPASSELIJK JURIDISCH KADER Art. 1 Terminologie In de onderstaande Algemene voorwaarden worden de volgende termen gebruikt: de kaart = de ING Card; de ING Card-rekening = de ING-rekening

Nadere informatie

Reglement KBC-Mobile Banking

Reglement KBC-Mobile Banking Reglement KBC-Mobile Banking Geregistreerd te Leuven op 15 oktober 2013 en van kracht met ingang vanaf 18 december 2013. Deze uitgave telt 6 bladzijden. Dit reglement regelt de contractuele relatie met

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-BETAALKAART

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-BETAALKAART Artikel 1: In deze Algemene Voorwaarden gebruikte terminologie In onderstaande bepalingen worden de volgende termen gebruikt: De kaart : verwijst, naargelang het geval, naar de ING- Betaalkaart in alle

Nadere informatie

Reglement van de Betalingsdiensten

Reglement van de Betalingsdiensten Naamloze vennootschap Kredietgever Erkenningsnummer: 937 Verzekeringsmakelaar Fsma nr.: 011671A Burgstraat 170-9000 Gent Tel.: 09 224 73 11 Fax: 09 223 34 72 BTW BE 0400.028.394 RPR Gent www.europabank.be

Nadere informatie

Online Spaarrekening: precontractuele informatie

Online Spaarrekening: precontractuele informatie Online Spaarrekening: precontractuele informatie Informatie in verband met Fortis Bank De Online Spaarrekening is een product van Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel (RPR 0403 199 702, BTW BE 403

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Collect Club

Algemene voorwaarden. Collect Club Algemene voorwaarden Collect Club Inhoud 1. Definities 3 2. Overeenkomst 4 3. Toepasselijkheid, Algemene voorwaarden 5 4. Registratie, Bestelling en Abonnement 6 5. Totstandkoming Overeenkomst 7 6. De

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE BANKKAART (DEBETKAART) EN DE JONGERENKAART

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE BANKKAART (DEBETKAART) EN DE JONGERENKAART BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE BANKKAART (DEBETKAART) EN DE JONGERENKAART Deze bijzondere voorwaarden gelden, behoudens andersluidende uitdrukkelijke overeenkomst, op het gebruik

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de Dienst PCbanking

Bijzondere Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de Dienst PCbanking Bijzondere Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de Dienst PCbanking Artikel 1. Algemene bepaling De Algemene Bankvoorwaarden van bpost bank regelen de Dienst PCbanking. Deze Bijzondere Voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemene voorwaarden 1/7

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemene voorwaarden 1/7 ALGEMENE VOORWAARDEN 1. De overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de overeenkomst door alle partijen. De overeenkomst is opgesteld in zoveel exemplaren als er partijen met een onderscheiden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN UITGESTELD CONTANT JETAIRCENTER MASTERCARD

ALGEMENE VOORWAARDEN UITGESTELD CONTANT JETAIRCENTER MASTERCARD ALGEMENE VOORWAARDEN UITGESTELD CONTANT JETAIRCENTER MASTERCARD ARTIKEL 1 - DEFINITIES In de onderhavige algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. ICS: International Card Services B.V. met maatschappelijke

Nadere informatie

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting 1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van elke andere leveringsvoorwaarden of verkoopsvoorwaarden

Nadere informatie

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren CONTRACT TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN : 1 hierna genoemd «EERSTGENOEMDE» EN 2... hierna genoemd «TWEEDE GENOEMDE» ARTIKEL 1 : VOORWERP 1.1. De eerstgenoemde vertrouwt aan de tweede genoemde transport opdrachten

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE AMERICAN EXPRESS KAART

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE AMERICAN EXPRESS KAART ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE AMERICAN EXPRESS KAART 1. Definities In het kader van huidige gebruiksvoorwaarden dienen onderstaande begrippen als volgt verstaan te worden: "Alpha Card": de C.V.B.A.

Nadere informatie

KOOP-VERKOOPSOVEREENKOMST VAN EEN TWEEDEHANDS AUTOVOERTUIG

KOOP-VERKOOPSOVEREENKOMST VAN EEN TWEEDEHANDS AUTOVOERTUIG KOOP-VERKOOPSOVEREENKOMST VAN EEN TWEEDEHANDS AUTOVOERTUIG Opgesteld door de verenigingen vermeld onderaan Datum : BESTELBON nr. HANDELAAR : Naam :.. Adres :.. Telefoon :.. B.T.W. nr. : HR.nr. :. De handelaar

Nadere informatie

Algemeen Reglement van de Betaaldiensten. -Instrumenten

Algemeen Reglement van de Betaaldiensten. -Instrumenten Deutsche Bank Algemeen Reglement van de Betaaldiensten en -Instrumenten APRIL 2015 Deutsche Bank AG is een kredietinstelling naar Duits recht, waarvan de zetel is gevestigd te Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand Tussen : Meester Dimitri Vantomme, advocaat met kantoor te 8500 KORTRIJK, Beheerstraat 32. hierna te noemen de advocaat, en hierna te noemen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN Inhoudstafel Blz. Artikel 1 : Definities 4 Artikel 2 : Doel van het contract - Algemene beschrijving 4 Artikel 3 : Ingangsdatum van het contract

Nadere informatie

CONSIGNATIE-OVEREENKOMST :

CONSIGNATIE-OVEREENKOMST : CONSIGNATIE-OVEREENKOMST : 1 ) TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN TUSSEN: De Heer PARTIJ X, Geboren te op wonende te 8000 BRUGGE straatnaam ondernemingsnummer: 0000.000.000 Hierna genoemd : PARTIJ X EN: De Heer

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be

HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be Artikel 1 De bepalingen van dit hoofdstuk zijn enkel van toepassing op de contractuele relatie tussen NV Eco Toilet

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden dierenklinieklieshout.nl webwinkel.

Algemene Voorwaarden dierenklinieklieshout.nl webwinkel. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden dierenklinieklieshout.nl webwinkel. 1. Toepasselijkheid. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en aangegane overeenkomsten

Nadere informatie

Reglement KBC-Visa. Definities Art. 1 Voor de toepassing van dit reglement moet men verstaan

Reglement KBC-Visa. Definities Art. 1 Voor de toepassing van dit reglement moet men verstaan Reglement KBC-Visa AA0022N1 V08-2005 -/- p. 1 van 5 Inleiding Het onderhavige reglement regelt de bijzondere rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden die het gebruik van de kaart meebrengt zowel

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE ING-BETAALKAART, DE DEPOSITOKAART, DE LIMICARD, DE TIJDELIJKE KAART EN DE MINUTE CARD (Versie 17 januari 2011)

REGLEMENT VAN DE ING-BETAALKAART, DE DEPOSITOKAART, DE LIMICARD, DE TIJDELIJKE KAART EN DE MINUTE CARD (Versie 17 januari 2011) Artikel 1: In dit reglement gebruikte terminologie In onderstaande bepalingen worden de volgende termen gebruikt: "De kaart": verwijst, naargelang het geval, naar de ING- Betaalkaart in alle artikels die

Nadere informatie

Deel II: Algemene voorwaarden Pinto Visa

Deel II: Algemene voorwaarden Pinto Visa Deel II: Algemene voorwaarden Pinto Visa Dit Deel II. Algemene voorwaarden maakt een ondeelbaar geheel uit met Deel I. Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet om er samen de kredietovereenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Clevercard voor consumenten

Algemene voorwaarden Clevercard voor consumenten Algemene voorwaarden Clevercard voor consumenten Artikel 1 Definities 1. Clevercard: De gebruiker van deze algemene voorwaarden, onderdeel van Invizo, gevestigd aan Arubastraat 28, 7556 TN, te Hengelo

Nadere informatie

OVEREENKOMST ABONNEMENT

OVEREENKOMST ABONNEMENT OVEREENKOMST ABONNEMENT Tussen de ondergetekenden : 1. DEN DIEPEN BOOMGAARD V.Z.W. met maatschappelijke zetel gelegen te 1850 Grimbergen, Rijkenhoekstraat 80 en ondernemingsnummer 0421.285.252; (abo@diepenboomgaard.be)

Nadere informatie

EXAMENCONTRACT VOOR HET VERWERVEN VAN EEN DIPLOMA

EXAMENCONTRACT VOOR HET VERWERVEN VAN EEN DIPLOMA EXAMENCONTRACT VOOR HET VERWERVEN VAN EEN DIPLOMA TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN, De Vrije Universiteit Brussel met zetel te 1050 Brussel, Pleinlaan 2, die rechtspersoonlijkheid geniet bij wet van 28 mei 1970

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de kredietopening van onbepaalde duur: Directe Reserve

Algemene voorwaarden van de kredietopening van onbepaalde duur: Directe Reserve Algemene voorwaarden van de kredietopening van onbepaalde duur: Directe Reserve Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijkingen worden de betrekkingen tussen Fortis Bank nv, hierna ook genoemd de

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Gesloten tussen: Knooppunt vzw, Met maatschappelijke zetel te 2140 Borgerhout, Te Boelaerlei 37, KBO 0818.484.416 Hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam], [functie] Hierna:

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE AMERICAN EXPRESS KAART

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE AMERICAN EXPRESS KAART ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE AMERICAN EXPRESS KAART 1. Definities In het kader van huidige gebruiksvoorwaarden dienen onderstaande begrippen als volgt verstaan te worden: "Alpha Card": de C.V.B.A.

Nadere informatie

Reglement van de betaalkaart

Reglement van de betaalkaart Inleiding Dit reglement regelt de rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden die het gebruik van de kaart en de diensten verbonden aan de betaalkaart, uitgegeven door Record Bank nv, impliceert zowel

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Tussen : 1. Voice Master BVBA, met maatschappelijke zetel te 2910 Essen, Burgemeester Kenisstraat 1, alhier vertegenwoordigd door Mevrouw B. Thewissen, zaakvoerder. hiernagenoemd

Nadere informatie

Contractnummer: VERTROUWELIJKHEIDSCONTRACT TUSSEN DE ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK STATISTICS BELGIUM EN

Contractnummer: VERTROUWELIJKHEIDSCONTRACT TUSSEN DE ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK STATISTICS BELGIUM EN Contractnummer: VERTROUWELIJKHEIDSCONTRACT TUSSEN DE ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK STATISTICS BELGIUM EN.. Tussen De Algemene Directie Statistiek Statistics Belgium van de FOD Economie, KMO, Middenstand

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de Olympus Online Shop

Algemene Voorwaarden voor de Olympus Online Shop Algemene Voorwaarden voor de Olympus Online Shop 1 Toepassingsgebied 2 Sluiten van het contract 3 Recht op teruggave door de consument 4 Prijzen 5 Levering 6 Vervaldatum en betaling, in gebreke stelling

Nadere informatie

S T ANDAARDINFORMATIE I N Z A K E C O N S U M P T I E F K R E DIET

S T ANDAARDINFORMATIE I N Z A K E C O N S U M P T I E F K R E DIET S T ANDAARDINFORMATIE I N Z A K E C O N S U M P T I E F K R E DIET (STANDARDISED EUROPEAN CONSUMER CREDIT INFORMATION, SECCI) 1. Identiteit en contactgegevens van de aanbieder van krediet/bemiddelaar in

Nadere informatie

Voorwaarden. MoneYou Doorlopend. Krediet

Voorwaarden. MoneYou Doorlopend. Krediet Voorwaarden MoneYou Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Algemeen 3 Voorwaarden MoneYou Doorlopend Krediet Voor de in deze voorwaarden bedoelde Producten gelden ook de Voorwaarden MoneYou. 1. Uitvoering kredietovereenkomst

Nadere informatie

Disclaimer. Indien u vragen heeft dan verzoeken wij u om ons een mail te sturen aan client.ed@ge.com. www.geartesiabank.nl

Disclaimer. Indien u vragen heeft dan verzoeken wij u om ons een mail te sturen aan client.ed@ge.com. www.geartesiabank.nl Disclaimer Begin 2013 heeft GE Artesia Bank een strategische evaluatie van haar activiteiten uitgevoerd. Naar aanleiding hiervan hebben wij besloten onze activiteiten te herstructureren. Tot onze grote

Nadere informatie

Reglement KBC-Mobile Banking

Reglement KBC-Mobile Banking Reglement KBC-Mobile Banking Geregistreerd te Leuven op 25 maart 2013 en van kracht met ingang vanaf 18 juni 2013. Deze uitgave telt 5 bladzijden. Dit reglement regelt de contractuele relatie met betrekking

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN UITGESTELD CONTANT MERCEDESCARD

ALGEMENE VOORWAARDEN UITGESTELD CONTANT MERCEDESCARD ALGEMENE VOORWAARDEN UITGESTELD CONTANT MERCEDESCARD ARTIKEL 1 - DEFINITIES In de onderhavige algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. ICS: International Card Services B.V. met maatschappelijke zetel

Nadere informatie

1.4. Orthofyto Media is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Raadpleeg deze voorwaarden daarom regelmatig.

1.4. Orthofyto Media is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Raadpleeg deze voorwaarden daarom regelmatig. 1 Algemene voorwaarden uitgeverij Orthofyto Media 1. Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, levering en dienst of overeenkomst van Orthofyto Media. Afwijkingen

Nadere informatie

Informatieblad DEFAM - DK WOZ (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet)

Informatieblad DEFAM - DK WOZ (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Informatieblad DEFAM - DK WOZ (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website Kosterijland

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN UITGESTELD CONTANT SUNJETS MASTERCARD

ALGEMENE VOORWAARDEN UITGESTELD CONTANT SUNJETS MASTERCARD ALGEMENE VOORWAARDEN UITGESTELD CONTANT SUNJETS MASTERCARD ARTIKEL 1 - DEFINITIES In de onderhavige algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. ICS: International Card Services B.V. met maatschappelijke

Nadere informatie

VERKOOPPROCEDURE SDV 20145004 VAN 5 PERCELEN BRANDBESTRIJDINGSMIDDELEN IN BERLAAR

VERKOOPPROCEDURE SDV 20145004 VAN 5 PERCELEN BRANDBESTRIJDINGSMIDDELEN IN BERLAAR VERKOOPPROCEDURE SDV 20145004 VAN 5 PERCELEN IN BERLAAR 1. Samenvatting van de verkoopprocedure 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Toegepaste procedure verantwoordelijke dienst Publiciteit - terbeschikkingstelling

Nadere informatie

Deel II: Algemene voorwaarden KBC-Visa Vision, KBC-MasterCard Globe

Deel II: Algemene voorwaarden KBC-Visa Vision, KBC-MasterCard Globe Deel II: Algemene voorwaarden KBC-Visa Vision, KBC-MasterCard Globe Dit Deel II. Algemene voorwaarden maakt een ondeelbaar geheel uit met Deel I. Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Tussen : Meester Dimitri Vantomme, advocaat met kantoor te 8500 Kortrijk, Beheerstraat 32. hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor), en hierna te

Nadere informatie

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond)

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin voorziene

Nadere informatie