Ondersteunend systeem voor de BBC in Oss. Inrichtingsplan Navigus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ondersteunend systeem voor de BBC in Oss. Inrichtingsplan Navigus"

Transcriptie

1 Ondersteunend systeem voor de BBC in Oss Versie: september 2006 Page 1of 32

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Aanleiding Aanleiding verbeteringen planning & control proces Knelpunten planning & control Verbetertraject Fasering inrichting Navigus Aandachstpunten / projectrisico s Planning & Control bij de gemeente Oss: BBC Besturingsfilosofie Planning & control proces Functionele wensen en eisen Afdelingsplannen Vastleggen basisgegevens... 9 Productstructuur... 9 Organisatiestructuur... 9 Budgetverantwoordelijke Verbeterinitiatieven Prestatie indicatoren Tijdsdimensie(s) Grootboek Omschrijving en doelstelling per afdeling / product Afdeling Product matrix Functies Opleidingen Invoer afdelingsplanning Kwalitatief Prestaties Geld Uren Formatie & Bezetting Opleidingen...20 Inzetbaarheid Confrontatiefunctionaliteit Invoer projectenbegroting Urenmarkt Afdrukken jaarplannen Autorisatie Versiebeheer Statusbeheer Inlezen van gegevens Koppelingen met brongegevens Handmatige invoer Stuurinformatie Scorecards en cockpits Afdelingsrapportage Analyse Analysemogelijkheden / ad hoc rapportage Verantwoordingsrapportage...23 Page 2 of 32

3 3.5.1 Bijstellen en toelichten...23 Prognosticeren...23 Toelichten...23 Budgetbijstellingen Aggregeren / oprolfunctionaliteit...23 Tekstuele toelichtingen...23 Prognose Maraps opstellen Informatiestromen Architectuur Financieel Uren Personeel Geïntegreerd welzijn systeem (GWS) Scope en planning Fase 2 inrichting Navigus Organisatie gemeente Oss Organogram Organisatieonderdelen betrokken bij Fase Op te leveren functionaliteit Fase 2 en verder Functionaliteit Fase Op te leveren functionaliteit in latere fasen Planning Fase Projectorganisatie Tijdsplanning Inzet resources Benodigde hard- en software Geraadpleegde bronnen...32 Page 3 of 32

4 1 Inleiding 1.1 Aanleiding Aanleiding verbeteringen planning & control proces Knelpunten planning & control Aanleiding voor het inrichten van een ondersteunend systeem: Het opstellen van de rapportages is tijdrovend Afhankelijkheid van individuen Veel verschillende formats Veel verschillende bronnen Veel excel en word heen en weer gekopieer Verschillende versies op verschillende niveaus Begroting en realisatie zijn lastig te vergelijken Verbeterinitiatieven stranden in schoonheid Bron: [1] 1.2 Verbetertraject Om bovenstaande knelpunten weg te nemen wordt een verbetertraject opgestart met de volgende doelstellingen: Betere uitvoering Planning en Control-cyclus Efficienter! Minder afhankelijk! Vergroten bestuurbaarheid en meetbaarheid van de prestaties Relatie tussen inzet middelen, prestaties en effecten KSF, PI s Meer gebruikersvriendelijk 1 versie van de waarheid: Transparantie zowel in- als extern Tijdig, juist, eenduidig Bron: [1] Page 4 of 32

5 Het verbetertraject zal zich richten op verschillende gebieden. In onderstaand figuur staan 5 onderwerpen waarop (parallel) zal worden ingezet. Waar staat Oss en is dit in evenwicht NIVEAU 1 Registratie NIVEAU 2 Verslaglegging NIVEAU 3 Prestatiemeting NIVEAU 4 Prestatiemanagement Besturing - Focus Informatie Voorziening op draaiend houden van de operatie - Gericht op kernactiviteit of financiën - (Externe) verantwoording - Besturingsconcepten als INK, BSC, KSF, PI s,... - Interne sturing - Focus op executie strategie - Integrale Planning & Control Organisatie - Geen awareness - Afhankelijkheid van individuen - Individuele initiatieven - Eerste formalisering informatie voorziening - Sponsorship vanuit top - Projectbasis - Competence Centers - Eigendom bij top - Management / Controlling en ICT betrokken Gebruik - Gebruik maken van beschikbare meegeleverde (standaard) rapportages - Handmatig verzamelen - Lijstjes - Beperkt gebruik BI functionaliteit - Informatie aanbod dominant - Geïntegreerde BI functionaliteit - Informatie vraag is dominant Architectuur - Geen BI-producten - Veel Excel gebruik - Excel uitgenut (draaitabellen) - BI -prototyping - Organisatie onderdelen of informatiedeelgebieden - DWH / BI oplossingen - DWH / BI strategisch ingezet - Organisatiebrede inzet Operatie - Primaire processen gedeeltelijk geautomatiseerd - ERP aanwezig voor primair proces ondersteuning - ERP geoptimaliseerd - Hiaatanalyses en data opschoning - Integratie van procesregistratie en MI-voorziening Bron: [1] Eén van de aspecten om de genoemde doelstellingen te bereiken is het aspect Architectuur. Om op dit aspect te verbeteren wordt een ondersteunend systeem ingezet. In hoofdlijnen zal dit ondersteunend systeem de volgende functionaliteit bieden: Instrument ter ondersteuning van besturing en verantwoording voor directie en alle managementniveaus Ondersteuning van het rapportageproces: standaardrapportages Adhoc rapportages ScoreCards / Cockpits / Dashboards Budgetteren van uren, geld en prestaties Bron: [1] Door Navigus B.V. is een Planning & Control instrument ontwikkeld voor beleids- en uitvoeringsverantwoording onder de naam Navigus. Het Navigus Branchemodel Gemeenten is speciaal ontwikkeld voor zowel generieke als specifieke management informatie bij gemeenten. Navigus zou als ondersteunend systeem voor de BBC van Oss kunnen functioneren. Om deze oplossing te toetsen is een afspraak gemaakt tussen gemeente Oss en Navigus BV om deze software voor een vooraf beschreven onderdeel van gemeente Oss te implementeren, waarna een definitief besluit genomen kan worden om tot verwerving van Navigus over te gaan. Het nu voorliggende document ( inrichtingsplan) is het resultaat van de eerste fase in dit traject en heeft tot doel de gewenste functionaliteit en de scope van de eerste implementatie te beschrijven.. Aan de hand van dit inrichtingsplan zal gezamenlijk een go/nogo worden gegeven aan het ontwikkelen implementatietraject. Page 5 of 32

6 1.3 Fasering inrichting Navigus Fase Op te leveren Wanneer Besluitvorming 1 Inrichtingsplan 2 e helft juli Akkoord begin augustus 2 Standaard applicatie 1 augustus eind Acceptatietest eind 3 Instructie van de applicatiebeheerder 4 Applicatiebeheer en training gebruikers oktober oktober Als afsluiting zal een instructie aan de functioneel applicatiebeheerder worden gegeven die hem in staat stelt de gebruikers te kunnen opleiden Nader in te vullen in overleg met Gemeente Oss, eventueel een SLA met Navigus 1.4 Aandachstpunten / projectrisico s Eén van de belangrijkste voorwaarden voor het slagen van het project is dat de basisadministratie op orde moet zijn dan wel moet komen. Tijdens fase 2 zal aandacht besteedt moeten worden aan verwachtingsmanagement. Hierbij zal met zowel het management als met applicatiebeheerders duidelijk afgestemd moeten worden welke eisen aan bronsystemen worden gesteld. Page 6 of 32

7 2 Planning & Control bij de gemeente Oss: BBC BBC staat voor beleids- en beheerscyclus, binnen gemeente Oss de benaming voor de Planning & Control cyclus. 2.1 Besturingsfilosofie SPEERPUNTEN beleid SPEERPUNTEN beleid SPEERPUNTEN beleid Beoogd Realisatie Norm Realisatie Budget Realisatie EFFECTEN doeltreffendheid PRESTATIES doelmatigheid MIDDELEN Meer Kwalitatief Meer Kwantitatief Bron: [1] 2.2 Planning & control proces jaar 1 begrotingsmodel meerjarig ramingen activamodel meerjarig boekingen financiele administratie CODA kaders afdelingsmodel één jaar begroting rapportages vastleggen tekst en pi's gegevens uit andere systemen via impormptu? aangepast begrotingsmodel meerjarig Confrontatie Consolidatiemodel begrotingswijzigingen jaar 2 begrotingsmodel meerjarig Bron: A. t Hardt Page 7 of 32

8 Bron: [3] Page 8 of 32

9 3 Functionele wensen en eisen 3.1 Afdelingsplannen Vastleggen basisgegevens Productstructuur De productstructuur zal vanuit CODA worden ingeladen in Navigus op basis van de structuren in element 2, incl. vlaggen (zie H4: informatiestroom Financieel). De productstructuur van gemeente Oss ziet er schematisch alsvolgt uit: Productstructuur Programma (=beleidsveld). Programma. Product (=concernproduct). Product. Resultaatgebieden Activiteit (= resultaatgebied) Kredieten Exploitatieprojecten Deelgebieden Subactiviteit Subactiviteit Deelkrediet Deelkrediet. complexen Organisatiestructuur / Kostenplaatsstructuur De organisatiestructuur wordt afgeleid van de kostenplaatsstructuur. De kostenplaatsstructuur zal vanuit CODA worden ingeladen op basis van de structuren in element 2 (zie H4: informatiestroom Financieel). De organisatiestructuur van gemeente Oss ziet er schematisch alsvolgt uit: Gemeente Oss Diensten. Dienst. Afdelingen. Afdeling. Teams. Team. De organisatiestructuur wordt in Navigus als losse hierarchie, naast de kostenplaats dimensie worden vastgelegd. Aan de organisatiestructuur zullen budgetverantwoordelijken worden gekoppeld (zie hierna). De organisatiestructuur dient handmatig aangepast te kunnen worden. Page 9 of 32

10 Budgetverantwoordelijke De vereiste relaties voor de product- en organisatieverantwoordelijkheid worden standaard aangemaakt. Iedere gebruiker kan aan een budgethouder gekoppeld worden en iedere budgethouder is verantwoordelijk voor een aantal producten en/of organisatieonderdelen. Uitgangspunt hierbij is dat een product en/of organisatieonderdeel maar aan één budgethouder gekoppeld kan worden. Budgethouders en portefeuillehouders zullen automatisch uit de vlaggen op de CODAelementen worden gelezen (zie H4: informatiestroom Financieel) Verbeterinitiatieven Verbeterinitiatieven zijn er in vele soorten. Bij gemeenten Oss bestaan bijvoorbeeld: Speerpunten, Ontwikkelingen, Aandachtspunten en Projecten. Om tot een generiek model te komen worden binnen Navigus twee soorten verbeterinitiatieven ondersteund: 1. Verbeterinitiatieven voor afdelingen / diensten 2. Verbeterinitiatieven voor producten (deze zijn via een budgethouder van dit product gerelateerd aan een organisatie-eenheid) Binnen deze twee soorten zijn er talloze mogelijkheden. Voor gemeente Oss zijn de volgende twee voorbeeldhierarchien voor respectievelijk afdelingsverbeterinitiatieven en productverbeterinitiatieven gegeven: Verbeterinitiatieven Afdelingen Type Speerpunten Ontw ikkelingen Categorie.. Risico's Bedrijfsvoering Innovatie Verbeterinitiatief Speerpunt Speerpunt Speerpunt Uitvo eren risico - beheersingsmaatregelen Ontw ikkeling Ontw ikkeling Project Project Verbeterinitiatieven Producten Type Aandachts gebieden Projecten Categorie Verbeterinitiatief (nu: voorbeeld) Integrale w erkgeversbenadering Verbeterinitiatieven worden jaarlijks bepaald en kunnen vastgelegd worden in een apart invoerscherm in Navigus. Page 10 of 32

11 Prestatie indicatoren Ook prestatie indicatoren zijn verdeeld in twee typen: 1. prestatie indicatoren voor afdelingen (PI s horende bij bijv. speerpunten of PIJCOF doelstellingen. 2. prestatie indicatoren voor producten cq activiteiten / resultaatgebieden (PI s horende bij bijv. productverbeterinitiatieven of daadwerkelijke productie-pi s uit de activiteitenstaatjes). Voor elk van deze typen is een apart informatiemodel gedefinieerd. Voor elke PI dient een meeteenheid aangegeven te kunnen worden, alsmede het brontype (indicatie of de realisatie handmatig ingevuld zal worden, of dat deze automatisch uit een bronsysteem zal worden ontsloten). Prestatie indicatoren voor afdelingen Prestatie indicatoren Afdelingen Type Speerpunt PIJCOF Categorie. P I J C O F Subcategorie Inzetbaarheid Prestatie indicator PI PI PI PI PI PI PI PI PI Prestatie indicatoren voor producten Prestatie indicatoren Producten Categorie (nu: voorbeeld) Aandachts gebieden Verbeter projecten Productie Subcategorie Prestatie indicator PI PI PI PI PI PI PI Subcategorieën kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden om de productie-pi s onder te verdelen in PI s die van belang zijn voor de directeur van de dienst of alleen voor de afdelingsmanager. Page 11 of 32

12 Tijdsdimensie(s) Gemeente Oss kent drie keer per jaar een rapportagemoment: 2 Maraps en een jaarrekening. Hiermee wordt het jaar dus in 3 trialen verdeeld. Deze indeling zal dan ook gebruikt worden voor de tijdsdimensie in Navigus. Alle Jaren Jaren 2006 etc... Rapportage Frequentie Triaal Triaal Triaal Maanden Jan 2006 Feb 2006 Mrt 2006 Apr 2006 Mei 2006 Jun 2006 Jul 2006 Aug 2006 Sep 2006 Okt 2006 Nov 2006 Dec 2006 Grootboek De grootboek- of kostensoortstructuur zal vanuit CODA worden ingeladen in Navigus op basis van de structuren in elementen 1, 2, 3 en/of 4(zie H4: informatiestroom Financieel). De grootboekstructuur van gemeente Oss ziet er schematisch alsvolgt uit: Grootboek Type V en W Balans Rubrfiek 8. Baten 4. Lasten 0. Vaste act+pass 1. Fin.rek 2. Tussenrek. 3. Voorrad en Soort Toegekende rente... Loon Aankopen niet duurz. 771 Voorziening Rekening rekening rekening rekening rekening rekening rekening rekening rekening rekening rekening rekening rekening rekening... Page 12 of 32

13 Omschrijving en doelstelling per afdeling / product Op diverse niveaus van de organisatiehiërarchie moet het mogelijk zijn om een omschrijving en een doelstelling te registreren. De omschrijving en doelstelling moet handmatig ingevoerd kunnen worden. De verantwoordelijke zal afgeleid worden uit Organisatie een vlag op element 2 in CODA. Het informatiemodel voor organisatie ziet er als volgt uit: Dit model zal ook voor de producthiërarchie beschikbaar worden gesteld. Omschrijving Doelstelling Tijd Afdeling Product matrix Afdelingen werken aan diverse concernproducten en beleidsvelden. Er dient in Navigus een informatiemodel beschikbaar te zijn waarin deze relatie wordt bijgehouden. Indien deze informatie uit een bronsysteem opgehaald kan worden, zal dat gebeuren; anders dient deze tabel handmatig bijgehouden te kunnen worden. Organisatie Relatie Product Tijd Page 13 of 32

14 Functies Voor een aantal personeelsgerelateerde informatiemodellen is een functiedimensie benodigd. Deze zal worden onttrokken aan PIMS en ziet er uiteindelijk alsvolgt uit: Functie Functiegroep. Functiegroep. Functie Functie Functie Functie Functie + Niveau Functie + niveau Functie + niveau Functie + niveau Medewerker Medewerker Medewerker Medewerker Medewerker Medewerker Medewerker In PIMS wordt de formatie / bezetting bijgehouden in de vorm van reeksen van functieniveau s. In Navigus zullen deze reeksen wel ingelezen en worden opgeteld naar functies. In de rapportage wordt in principe geen gebruik gemaakt van deze reeksen. Opleidingen Voor het plannen en registreren van opleidingen wordt een aparte opleidingshierarchie beschikbaar gesteld. Deze kan geheel naar eigen inzicht worden vormgegeven. Page 14 of 32

15 3.1.2 Invoer afdelingsplanning Kwalitatief Verbeterinitiatieven Afdelingen Verbeterinitiatieven zoals Speerpunten en ontwikkelingen worden jaarlijks opgesteld in begrotingsfase en moeten handmatig toegevoegd kunnen worden. Tijdens elke rapportageperiode moet het mogelijk zijn (naast de voortgang van prestatie indicatoren) een kwalitatieve toelichting op de verbeterinitiatieven te geven. Het informatiemodel voor verbeterinitiatieven voor afdelingen ziet er als volgt uit: Organisatie Zie tabel Verbeterinitiatieven afdelingen Tijd De afdelingsgerelateerde verbeterinitiatieven kunnen met behulp van de hiervoor bedoelde hierarchie onderverdeeld worden naar eigen inzicht. Voor de gemeente Oss zou bijvoorbeeld eerst de tweedeling Speerpunten en Ontwikkelingen kunnen worden gemaakt, waarna Ontwikkelingen weer in drie subcategorieën verdeeld kan worden: bedrijfsvoering, risico s en innovatie. Voor alle categorieën is een aantal standaard gegevensvelden beschikbaar; niet elke categorie hoeft gebruik te maken van elk veld. Onderstaand overzicht geeft een voorbeeld van de relatie tussen categorie en gegevensveld: Velden Bedrijfsvoering Risico s Innovatie Naam Ontwikkeling Risicobeheersing Project Omschrijving Effect Te nemen acties Resultaat Startdatum plan Startdatum plan Einddatum plan Einddatum plan Startdatum realisatie Startdatum realisatie Einddatum realisatie Einddatum realisatie Uren norm Uren norm Uren realisatie Uren realisatie Uren prognose Geld norm Geld norm Geld realisatie Geld prognose Toelichting Toelichting/ Afwijking Toelichting/ Afwijking Geld realisatie Toelichting/ afwijking Dit betreft alleen de verbeterinitiatieven zelf. Aan verbeteriniaitieven kunnen ook performance indicatoren gekoppeld worden (zie hiervoor Informatiemodel PI afdelingen ). Page 15 of 32

16 Verbeterinitiatieven Producten Naast afdelingsgerelateerde verbeterinitiatieven bestaan ook productgerelateerde verbeterinitiatieven. Bij gemeente Oss zijn dit bijvoorbeeld aandachtsgebieden en projecten. Hiervoor is een apart informatiemodel beschikbaar dat op dezelfde wijze gebruikt kan worden als het informatiemodel voor afdelingsgerelateerde verbeterinitiatieven (zie hier direct boven). Dezelfde velden zijn ook beschikbaar in dit informatiemodel. Het enige verschil is dat bij deze verbeterinitiatieven aangegeven kan worden bij welk product of welke activiteit deze hoort. Tijd Zie tabel Product Verbeterinitiatieven Producten Page 16 of 32

17 Prestaties Prestatie indicatoren zijn er in twee soorten: 1. prestatie indicatoren voor afdelingen (PI s horende bij bijv. speerpunten of PIJCOF doelstellingen. 2. prestatie indicatoren voor producten cq activiteiten / resultaatgebieden (PI s horende bij bijv. productverbeterinitiatieven of daadwerkelijke productie-pi s uit de activiteitenstaatjes). Voor elke PI geldt dat hiervoor handmatig (voor elke rapportageperiode / seizoenspatroon) een norm aangegeven moet kunnen worden. Tijdens realisatie geldt dat er naast een gerealiseerde waarde ook een kwalitatieve toelichting cq. afwijkingsreden ingevuld moet kunnen worden. Afhankelijk van het soort worden PI s per organisatieonderdeel, per product en/of per verbeterinitatief ingevoerd. De informatiemodellen voor de twee soorten zijn alsvolgt: Organisatie Tijd Prestatie indicatoren Afdelingen Zie tabel Tijd Verbeterinitiatieven Producten Zie tabel Prestatie indicatoren Producten Verbeterinitiatieven afdelingen Product Informatiemodel PI afdelingen Informatiemodel PI producten Voor PI s zijn de volgende velden beschikbaar: Velden (1/2) Velden (2/2) Naam Prestatie Realisatie Omschrijving Teller Realisatie Bron Noemer Realisatie Meeteenheid Toelichting Optelbaarheid over tijd j/n Prestatie Prognose Richting (boven / gelijk / neer) Teller Prognose Prestatie Norm Noemer Prognose Teller Norm Toelichting Noemer Norm Page 17 of 32

18 Geld Tijdens de begrotingsronde worden lasten, baten, investeringen en voorzieningen begroot per kostenplaats per activiteit per grootboekrekening. Hierbij dient een seizoenspatroon ingevuld te kunnen worden. Daar waar mogelijk zullen ook meerjarenbegrotingen in fase 2 uit CODA ingelezen worden. Meerjarenbegrotingen opstellen wordt in deze fase nog niet ondersteund. In fase 2 zal wel ruimte gereserveerd worden voor een initiele begroting en een bijgestelde begroting; een begrotingswijzigingsvolgsysteem zal echter in een latere fase aan bod komen. De realisatie zal uit CODA worden ingelezen. Verplichtingen zullen in een volgende fase in Navigus worden opgenomen. Informatiemodel geld: Kostenplaats Product Init. begroting Bijgesgt. begroting Realisatie Prognose [verplichting] Toelichting [meerjaren] Tijd Grootboek Aan de hand van de standaard meetwaarden (zie middelste rondje) is een groot aantal afgeleide meetwaarden te definiëren, te denken valt aan : Cumulatieve realisatie (Som realisaties t/m geselecteerde periode) Cumulatieve verplichtingen (Som verplichtingen t/m geselecteerde periode) Beschikbaar budget (Budget (cum. realisatie + cum. verplichtingen) % Beschikbaar budget (100 * (Beschikbaar budget/budget)) Verwacht overschot/tekort (Budget Prognose) Page 18 of 32

19 Uren Tijdens de begroting moeten uren ingevuld kunnen worden per activiteit per kostenplaats en per functie. Kostenplaats Product Begroting Realisatie Prognose Toelichting Tijd Functie Tijdens realisatie zullen de daadwerkelijk geschreven uren automatisch uit Artemis ingelezen worden. Hierbij is de dimensie functie niet gevuld. De kostenplaats- en productdimensie waarop in Artemis uren worden geschreven zijn gelijk aan de dimensies uit CODA. Afdwingen van eenduidig gebruik van deze dimensies in zowel CODA als Artemis gebeurt op operationeel niveau. Formatie & Bezetting In PIMS worden zowel de toegestane formatie als de werkelijke bezetting geregistreerd. Deze zullen dan ook periodiek, geautomatiseerd, uit PIMS worden onttrokken (moment van onttrekken wordt bepaald door applicatiebeheerder PIMS, zodat de foto gelijk is aan andere rapportages m.b.t. bezetting). Tevens dient aangegeven te worden hoeveel uren er per organisatieonderdeel, per functie improductief en productief (productief verder onderverdeeld in indirect en direct ) worden begroot. Hiervoor kunnen per organisatieonderdeel, per functie een aantal parameters worden ingevuld: 1. Bruto aantal uren per FTE 2. % improductief plan 3. % indirect plan 4. % direct plan Op basis van deze parameters kunnen de improductieve, directe en indirecte uren worden bepaald. Tijdens realisatiefase zal steeds de werkelijke bezetting uit PIMS worden onttrokken, alsmede de geschreven (im)productieve uren uit Artemis. Organisatie Zie tabel Het informatiemodel voor formatie & bezetting ziet er als volgt uit: Functie Tijd Page 19 of 32

20 De velden die gebruikt kunnen worden in het informatiemodel formatie & bezetting zijn: Fase Begroting Realisatie Velden Formatie vast Formatie tijdelijk Bruto uren per FTE plan % improductief plan % indirect plan % direct plan Bezetting vast (FTE) Bezetting tijdelijk (FTE) (Realisatie improductieve uren) (Realisatie indirecte uren) (Realisatie directe uren) Toelichting De gerealiseerde uren zijn afkomstig uit Artemis en zijn ook opgenomen in het informatiemodel Uren. Of deze velden ook in het informatiemodel formatie & bezetting zal worden opgenomen zal tijdens fase 2 worden bepaald. De informatie zal sowiezo beschikbaar zijn. Opleidingen Geplande en genoten opleidingen worden niet in PIMS vastgelegd. Om toch het aantal opleidingen per afdeling per functie / medewerker te kunnen plannen en bijhouden is een apart informatiemodel Opleidingen beschikbaar in Navigus. Zowel plan als realisatie zal echter handmatig ingevoerd dienen te worden. Het niveau waarop opleidingen gepland worden (afdeling, team, functie(groep) of individuele medewerker) is afhankelijk van de inrichting van de dimensies Organisatie en Functie. Organisatie Opleiding # opleiding plan # opleiding real Kosten plan Kosten real Toelichting Tijd Functie Page 20 of 32

21 Inzetbaarheid Die inzetbaarheid van medewerkers cq afdelingen zal in begrotingsfase worden gepland en wordt vervolgens in realisatiefase uit PIMS ingelezen. Hiervoor is een seperaat informatiemodel beschikbaar: Of de inzetbaarheid bij de gemeente Oss ook per functie ingelezen wordt, zal tijdens de uitvoering van fase 2 worden besloten. Organisatie Kort, middel en lang % plan Kort, middel en lang% realis. Toelichting Functie Tijd Confrontatiefunctionaliteit Met confrontatiefunctionaliteit wordt de mogelijkheid bedoeld om zowel top-down (programmabegroting) als bottom-up (productenraming / afdelingsbegroting) te begroten en vervolgens deze twee met elkaar te confronteren. Fase 2 zal zich alleen richten op de bottom-up begroting en zal ook niet de hiervoor bedoelde confrontatiefunctionaliteit bevatten Invoer projectenbegroting In principe worden projectgegevens niet gerekend tot de scope van fase 2. Projectgegevens die in CODA aanwezig zijn zullen wel zoveel mogelijk in fase 2 worden meegenomen Urenmarkt Voor de urenmarkt wordt voor het berekenen van het initiële saldo per kostenplaats per functie de volgende informatie gebruikt: A. Beschikbare productieve uren (Bezetting: # FTE s * % directe uren) B. Interne vraag uit activiteiten / projecten Tijdens de invoering van fase 2 zal worden bepaald of A en B op zelfde wijze zijn gedimensioneerd. Indien dit het geval is zal in fase 2 het saldo in een apart overzicht worden getoond. De functionaliteit van aanvragen en toekennen van interne uren onderling zal nog niet in fase 2 worden opgenomen Afdrukken jaarplannen Het jaarplan dient op een zelfde wijze als de MARAP met een druk op de knop afgedrukt te kunnen worden. Hierbij moet de keuzemogelijkheid worden geboden om met of zonder bijlagen af te drukken. Een voorbeeld van het jaarplan is bijgevoegd als integraal onderdeel van dit inrichtingsplan. Page 21 of 32

22 3.1.7 Autorisatie Voor Navigus zullen gebruikers aangemaakt worden. Iedere gebruiker kan aan een budgethouder gekoppeld worden en iedere budgethouder is verantwoordelijk voor een aantal producten en/of organisatieonderdelen. Uitgangspunt hierbij is dat een product en/of organisatieonderdeel maar aan één budgethouder gekoppeld kan worden. Budgethouders en portefeuillehouders zullen automatisch uit de vlaggen op de CODAelementen worden gelezen (zie H4: informatiestroom Financieel) Versiebeheer In fase 2 zal nog geen gebruik gemaakt worden van versiebeheer Statusbeheer In fase 2 zal nog geen gebruik gemaakt worden van statusbeheer. 3.2 Inlezen van gegevens Koppelingen met brongegevens In fase 2 worden 4 bronsystemen ontsloten: - CODA (financieel) - Artemis (uren) - PIMS (personeel) - GWS (PI s werk & inkomen) In Hoofdstuk 4 staat de informatiestroom tussen deze bronsystemen en Navigus verder toegelicht Handmatige invoer Sommige PI s zullen in fase 2 - en wellicht wel nooit automatisch aan een bronsysteem worden onttrokken. De realisatie van deze PI s moeten handmatig in Navigus ingevoerd kunnen worden. 3.3 Stuurinformatie Scorecards en cockpits Een online scorecard voor PI s zal als voorbeeld worden gegeven Afdelingsrapportage 3.4 Analyse Drie online voorbeelden van stuurinformatie zullen beschikbaar worden gesteld: - Salariskosten t.o.v. aantal FTE s (vacaturevoordeel) - # uitkeringstrekkenden per maand - Budgetuitputting personeeelsbudgetten Analysemogelijkheden / ad hoc rapportage Voor elk informatiemodel wordt een standaard analyse overzicht gemaakt, waarbij de dimensie selecties zich aanpassen aan de dimensiewaarden waar men als budgethouder verantwoordelijk voor is. Naast deze analyse overzichten wordt ook een adhoc overzicht aangeboden, waarin men zijn eigen selecties kan maken. Page 22 of 32

23 3.5 Verantwoordingsrapportage Bijstellen en toelichten Prognosticeren Tijdens realisatie moet voor alle kwantitatieve gegevens (geld, uren en prestaties) handmatig prognoses ingevoerd kunnen worden. Bij het starten van een nieuwe rapportageperiode zullen de prognosevelden eerst gevuld worden met of de begroting (eerste periode) of de prognose van vorige rapportageperiode (alle volgende periodes). Na fase 2 zal een algoritme beschikbaar gesteld worden waarbij de prognose niet gevuld wordt met de vorige prognose / begroting, maar met de realisatie t/m de periode, aangevuld met de resterende bijgestelde begroting. Toelichten Naast het invoeren van kwantitatieve prognoses dient ook een kwalitatieve toelichting ingevuld kunnen worden. Hierbij dient uitdrukkelijk naar voren te komen of een afwijking structureel of incidenteel van aard is. Budgetbijstellingen Gedurende het jaar kunnen budgetbijstellingen worden voorgesteld en dienen deze na goedkeuring te worden verwerkt in een aparte kolom bijstelling. Het proces volgt de volgende stappen: - aanvragen - goedkeuren - verwerken in Navigus - verwerken in CODA In fase 2 zal wel ruimte gereserveerd worden voor een initiele begroting en een bijgestelde begroting; een begrotingswijzigingsvolgsysteem zal echter in een latere fase aan bod komen. Tevens bestaat de wens (zie [6], punt 10.) om via Navigus de status van budgetwijzigingen te kunnen volgen. Deze functionaliteit wordt op de lijst voor de volgende fase gezet Aggregeren / oprolfunctionaliteit Alle kwantitatieve gegevens kunnen volgens de hierarchiën van de dimensies die voor deze gegevens van toepassing zijn opgeteld worden. Speciale aandacht is benodigd voor het oprollen van twee specifieke soorten informatie: tekstuele toelichtingen en prognoses. Tekstuele toelichtingen Voor het oprollen van tekstuele toelichtingen kan gekozen worden uit 3 vormen: a. Link naar onderliggende tekst (op hoger niveau niet meer te wijzigen; wijzigingen op lager niveau gaan automatisch mee naar hoger niveau). Hierbij kan gekozen worden welke tekst wel en welk tekst niet meegenomen dienen te worden naar een hoger organisatieniveau door middel van het aanvinken van de teksten. b. Kopieren van onderliggend niveau naar hoger niveau. Hierna vrij te muteren, maar geen link meer met onderliggend niveau. Hierbij kan gekozen worden welke tekst wel en welk tekst niet meegenomen dienen te worden naar een hoger organisatieniveau door middel van het aanvinken van de teksten. c. Vanaf scratch invoeren op hoger niveau. Gemeente Oss kiest voor optie 2: kopieren met de mogelijkheid om daarna aan te passen. Page 23 of 32

24 Prognose Voor het aggregeren van prognoses kan gekozen worden uit twee vormen: a. Automatisch optellen lager niveau naar hoger niveau (dan ook niet meer te wijzigen op hoger niveau). Dit is de standaardvorm. b. Handmatig invullen op elk niveau (geen relatie tussen niveaus) Voor de gemeente Oss zullen beiden mogelijkheden in twee aparte velden beschikbaar worden gesteld Maraps opstellen De MARAP van de afdeling Werk & Inkomen dient, net zoals het afdelingsplan, met een druk op de knop afgedrukt te kunnen worden. Hierbij moet de keuzemogelijkheid worden geboden om met of zonder bijlagen af te drukken. Een voorbeeld van een jaarplan, inclusief realisatie is bijgevoegd als integraal onderdeel van dit inrichtingsplan. Dit rapport dient ook op dienstniveau aangemaakt te kunnen worden. Page 24 of 32

25 4 Informatiestromen 4.1 Architectuur Verantwoording Sturing Analyse Jaar Plan Module Invoer Module Centrale Database Coda Artemis PIMS GWS etc etc Bron: [1] 4.2 Financieel CODA Infomodel: Financieel Element 1, 2, 3 kostensoorten hierarchie Kostensoort Element 2 kostenplaatsen hierarchie Kostenplaats Organisatie Element 2 Element 2, 3 Impromptu catalog Verantwoordelijken product hierarchie Verantw oordelijkentabel Product Element 4 Voorzieningen Kostensoort of aparte dimensie? Financiele Mutaties beginbalans nodig? Financiele mutaties Geld - realisatie - begroting Legenda: Brontabel query Dimensie Fact table Verplichtingen zullen in een volgende fase worden opgenomen. Page 25 of 32

26 4.3 Uren Artemis Infomodel: Uren Geschreven uren Impromptu catalog Uren Uren Legenda: Brontabel query Dimensie Fact table Project- en capaciteitsplanning is momenteel niet in Artemis ingevoerd, dit is in principe wel mogelijk (er lopen momenteel geen initiatieven). In Artemis zijn ook roosters (# uren per jaar) beschikbaar. Of deze in Navigus kunnen worden toegepast dient te worden besloten tijdens de uitvoering van fase Personeel PIMS Infomodellen: - Formatie & bezetting - Ziekteverzuim Medew erker en Functie gegevens Functies Functie Verzuim gegevens Impromptu catalog Verzuim Vertaaltabel afdeling PIMS - kostenplaats CODA - organisatie Ziekteverzuim Bezetting per afdeling / functie plan + w erk. Formatie & Bezetting Formatie & bezetting Handmatige invoer parameters Legenda: Brontabel query Dimensie Fact table In PIMS zijn verzuimgegevens en gegevens m.b.t. de toegestane formatie en de werkelijke bezetting (FTE s) aanwezig. De afdelingen die bijgehouden worden in PIMS zijn niet gelijk aan de kostenplaatsen cq. afdelingen in CODA. Om deze toch vergelijkbaar te houden zal een vertaaltabel bijgehouden moeten worden door de applicatiebeheerder van Navigus. In deze tabel wordt bijgehouden welke CODA kostenplaats-code correspondeert met de afdeling uit PIMS. Page 26 of 32

27 4.5 Geïntegreerd welzijn systeem (GWS) GWS Infomodel: PI productie Diverse tabellen (kennis: E Mus) Impromptu catalog PI's PI's Productie Werk & Inkomen Legenda: Brontabel query Dimensie Fact table In deze informatiestroom wordt er van uit gegaan dat gebruikt gemaakt wordt van een impromptu catalog. Nadeel is dat deze bij elke nieuwe uitlevering van GWS (ongeveer 2x per jaar) bijgewerkt moet worden. Belangrijk is om rekening te houden met de vorderingen van het overlegstructuur tussen gemeenten en Centric waarin gewerkt wordt aan een standaard definitie en een extractieproduct. Dit product zal in fase 2 nog niet betrokken worden. Om na te gaan welke PI s van Werk & Inkomen automatisch uit GWS kunnen komen zal een lijst opgesteld worden en g d worden aan Erik Mus Erik zal aangeven welke PI s automatisch uit GWS kunnen komen. Let op: peildatum = unieke foto! Page 27 of 32

28 5 Scope en planning Fase 2 inrichting Navigus 5.1 Organisatie gemeente Oss Organogram Bron: [2]; juni 2006 Afdelingen per dienst: Dienst Publiekszaken Gemeentebedrijven Dienst Stadsbeleid Afdeling Werk & inkomen Zorg Publiekscentrum Bouwen, wonen en milieu Handhaving Museum Jan Cunen Ingenieursbureau Beheer openbare ruimte Vastgoedbedrijf Servicecentrum Management adviescentrum Informatieve diensten Cultuur en educatie Zorg & veiligheid Stedelijke ontwikkeling Ruimtelijke ontwikkeling Strategische projecten Organisatieonderdelen betrokken bij Fase 2 In fase 2 zal de afdeling Werk & Inkomen centraal staan. Het afdelingsplan van deze afdeling is gebruikt als basis voor het opstellen van de gewenste functionaliteit. Voor de PIJCOF-prestaties is tevens gebruik gemaakt van de verantwoordingsrapportage van het servicecentrum. Om ook een afdeling van gemeentebedrijven te betrekken, wordt ook de afdeling Museum Jan Cunen in fase 2 betrokken. De informatie die in fase 2 in Navigus wordt opgenomen is primair bedoeld voor de afdeling Werk & Inkomen. Echter, daar waar mogelijk, zal het onttrekken van informatie van bronsystemen zo breed Page 28 of 32

Navigus. Navigus. Branchemodel Gemeenten. 28 november 2006, Oss. Achtergronden, visie en schermvoorbeelden. www.navigus.nl.

Navigus. Navigus. Branchemodel Gemeenten. 28 november 2006, Oss. Achtergronden, visie en schermvoorbeelden. www.navigus.nl. Branchemodel Gemeenten 28 november 2006, Oss Achtergronden, visie en schermvoorbeelden Slide 1 Agenda Opening en Welkom, Lia Berben, loco gemeentesectretaris van de gemeente Oss "De Beleids- en Beheerscyclus

Nadere informatie

Navigus. Navigus. bij Gemeente Oss. 28 november 2006. Demonstratie applicatie Oss. www.navigus.nl. Slide 1

Navigus. Navigus. bij Gemeente Oss. 28 november 2006. Demonstratie applicatie Oss. www.navigus.nl. Slide 1 Navigus bij Gemeente Oss 28 november 2006 Demonstratie applicatie Oss Slide 1 Planning & control proces Kaders vaststellen Beheersen uitvoering Verantwoording Controle Start jaarlijkse Start sjaar Einde

Nadere informatie

Cashflow programma. Doel Verdeling van gegevens over toekomstige periodes via verschillende verdeelschema s.

Cashflow programma. Doel Verdeling van gegevens over toekomstige periodes via verschillende verdeelschema s. Doel Verdeling van gegevens over toekomstige periodes via verschillende verdeelschema s. Om een overzicht te krijgen van de cashflow van een bedrijf, wil je dat prognoses qua inkomsten en uitgaven op een

Nadere informatie

HealthRatio Integrated Planning

HealthRatio Integrated Planning HealthRatio Integrated Planning HIP is de alles in één oplossing voor uw besturing: Begroten, plannen, prognosticeren en rapportage Financieel, Productie en Middelen (FTE, OK, Bedden) Geïntegreerde kostprijscalculatie

Nadere informatie

! ZOMERACTIE! Implementatie van basisinrichting DC-Inkoop & DC-Aanvragen

! ZOMERACTIE! Implementatie van basisinrichting DC-Inkoop & DC-Aanvragen ! ZOMERACTIE! Implementatie van basisinrichting DC-Inkoop & DC-Aanvragen DELTACARE BV. Rijnstraat 495b 5215 EJ s Hertogenbosch T 073-6444666 F 073-6444664 info@deltacare.nl www.deltacare.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Registratie Data Verslaglegging Registratie Controleren en corrigeren Carerix helpt organisaties in het proces van recruitment en detachering. De applicatie voorziet op een eenvoudige wijze in de registratie

Nadere informatie

Siza Dorp Groep in drie gangen. Relevante ontwikkelingen Waar komen we vandaan? Zorg voor de toekomst!

Siza Dorp Groep in drie gangen. Relevante ontwikkelingen Waar komen we vandaan? Zorg voor de toekomst! Siza Dorp Groep We verlenen zorg aan 2700 cliënten Lichamelijk gehandicapten Verstandelijk gehandicapten Audio/visueel gehandicapten Psychiatrische aandoening Alleen dagbesteding 2.800 medewerkers (1.750

Nadere informatie

Handleiding draaien en gebruiken Omzet & OHW overzicht

Handleiding draaien en gebruiken Omzet & OHW overzicht Handleiding draaien en gebruiken Omzet & OHW overzicht Versie 0.1 NederCare B.V. Postbus 185 3900 AD Veenendaal Tel.: 0318-500449 Fax: 0318-500391 Rabobank: Veenendaal nr.: 15.55.86.890 K.v.K. te Utrecht

Nadere informatie

Handleiding draaien en gebruiken Achmea dyslexie monitor

Handleiding draaien en gebruiken Achmea dyslexie monitor Handleiding draaien en gebruiken Achmea dyslexie monitor Versie 1.0 NederCare B.V. Postbus 185 3900 AD Veenendaal Tel.: 0318-500449 Fax: 0318-500391 Rabobank: Veenendaal nr.: 15.55.86.890 K.v.K. te Utrecht

Nadere informatie

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011 Projectplan Informatie arrangementen als app s-hertogenbosch, 6 december 2011 i Versiebeheer Algemene gegevens Projectnaam Informatie arrangementen als app Uitgave Final Datum 6 december 2011 Auteurs Projectleider

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Rapportage Info budgethouders

Gebruikershandleiding Rapportage Info budgethouders Gebruikershandleiding Rapportage Info budgethouders Inhoudsopgave Inleiding... Rapporten type A: Exploitatieoverzicht (lopend jaar)... 4 Rapporten type B: Exploitatieoverzicht (meerjaren)... 8 Rapporten

Nadere informatie

Nationale Controllersdag 2016 9 juni 2016. Financial Control Framework Van data naar rapportage

Nationale Controllersdag 2016 9 juni 2016. Financial Control Framework Van data naar rapportage Nationale Controllersdag 2016 9 juni 2016 Financial Control Framework Van data naar rapportage Inhoudsopgave Even voorstellen Doel van de workshop Positie van Finance & Control Inrichting van management

Nadere informatie

Verplichtingen administratie. Brochure - Verplichtingen administratie

Verplichtingen administratie. Brochure - Verplichtingen administratie Brochure - Verplichtingen administratie Ontwikkeld door: Van der Heijde Automatisering B.V. Registratie van verplichtingen van debiteuren en aan crediteuren Uitgebreide structuur voor autorisatie van verschillende

Nadere informatie

Handleiding capaciteitsplanning

Handleiding capaciteitsplanning Handleiding capaciteitsplanning Inhoud Inleiding... 3 1. Home... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Medewerker invoeren / wijzigen / verwijderen... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3. Project invoeren

Nadere informatie

Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 discussiememo p&c cyclus

Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 discussiememo p&c cyclus Postregistratienummer: 2009i01003 Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 Onderwerp: discussiememo p&c cyclus Naam auteur: Yvonne van Halem Memo Postregistratienummer: 2009i00628

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave Planning & Control Inleiding Planning & Control is de Engelse benaming voor coördinatie en afstemming. Het is gericht op interne plannings- en besturingsactiviteiten. Een heldere Planning & Control functie

Nadere informatie

Business Intelligence. Toepassing BI Database en Datawarehouse BI proces BI Organisatie Implementatie BI

Business Intelligence. Toepassing BI Database en Datawarehouse BI proces BI Organisatie Implementatie BI Business Intelligence Toepassing BI Database en Datawarehouse BI proces BI Organisatie Implementatie BI Toepassing BI (Operationele) sturing Financieel (BBSC) Performance NIET voor ondersteuning proces

Nadere informatie

Administrateur. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd

Administrateur. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd Administrateur Doel Realiseren van beheersmatige, adviserende en managementondersteunende administratieve werkzaamheden ten behoeve van de instelling, dan wel onderdelen daarvan, binnen vastgestelde procedures

Nadere informatie

Volledig grip op uw projecten met. Dynamics InTime

Volledig grip op uw projecten met. Dynamics InTime Volledig grip op uw projecten met Dynamics InTime en zijn mensenwerk Het uitvoeren van projecten is mensenwerk. De juiste persoon op het juiste project, daar gaat het om. Die krijgt te maken met zaken

Nadere informatie

Vast te stellen de volgende Budgethoudersregeling Veiligheidsregio Zeeland 2015.

Vast te stellen de volgende Budgethoudersregeling Veiligheidsregio Zeeland 2015. Regeling Budgethouders 2015 Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Zeeland; Gelet op: Afdeling 10 van de Algemene wet bestuursrecht; De gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland 2013; De

Nadere informatie

Vastgestelde verordening - Financiële verordening gemeente Zoeterwoude

Vastgestelde verordening - Financiële verordening gemeente Zoeterwoude GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Zoeterwoude Publicatiedatum: 10-06-2015 Nummer gemeenteblad: 0554 Vastgestelde verordening - Financiële verordening gemeente Zoeterwoude Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Het gebruik van subactiviteiten in ESF online

Het gebruik van subactiviteiten in ESF online Inhoud 1. Subactiviteiten 1 2. Opbouw van subactiviteiten 2 3. Het registreren van subactiviteiten in ESF online 3 4. Deelnemers koppelen aan een subactiviteit 7 5. Subactiviteiten en het gebruik van roosters

Nadere informatie

Verhoging BTW tarief

Verhoging BTW tarief Verhoging BTW tarief INHOUD 1. Wetgeving...3 2. Inleiding...4 3. Aanpassingen inrichting...5 3.1 Voor u begint... 5 3.2 BTW codes / tarieven... 5 3.3 Referentie grootboek... 7 3.4 BTW code in de Btw-scenario

Nadere informatie

Afschrijvingen in CASH

Afschrijvingen in CASH Inleiding Bijna elke onderneming investeert in duurzame productiemiddelen (DPM). Dit zijn kapitaalinvesteringen, welke vanzelfsprekend in waarde dalen, door verloop van tijd en/of door gebruik, de zogenaamde

Nadere informatie

Navigus voor efficiency

Navigus voor efficiency Navigus voor efficiency Of deel van een groter proces? Zoetermeer Sittard-Geleen Landgraaf Oud-Beijerland Grave Mill Drimmelen Oss Maarssen Zundert Putten Oisterwijk Brunssum Druten Gulpen-Wittem Goirle

Nadere informatie

Vereenvoudiging beleids- en budgetcyclus

Vereenvoudiging beleids- en budgetcyclus Rapport inzake Vereenvoudiging beleids- en budgetcyclus d.d. 26-04-2012 Kenmerk INT12.0684 Inhoudsopgave Omschrijving Blz. 1. Inleiding 3 2. Opdracht en aanpak.. 4. 3. Voorgestelde vereenvoudigingsmaatregelen.

Nadere informatie

4. Zelf ervaren te werken met het schooljaarplan 5. Vragen en mogelijkheden de producten in te kijken

4. Zelf ervaren te werken met het schooljaarplan 5. Vragen en mogelijkheden de producten in te kijken Kwaliteit in Beweging Stichting Op Kop Agenda 1. Introductie 2. Kwaliteit in Beweging 3. Invoering van de methodiek en ervaringen binnen Stichting Op Kop 4. Zelf ervaren te werken met het schooljaarplan

Nadere informatie

KERNWAARDEN DE LA SALLE Vertrouw mij Neem mij serieus Inrichting processen Management: Procesbegeleider en bewaken kaders (kwalitatief, financieel etc). Uitvoering: Dit hebben wij nodig om onderstaande

Nadere informatie

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat Werkwijze 2004 publicatienr. 04-03 Ad Graafland Paul Schepers 3 maart 2004 abcdefgh Rijkswaterstaat Werkwijze 2/16 I Inleiding Verandering In 2003 is de organisatie van de ingrijpend veranderd. Twee belangrijke

Nadere informatie

Uitvoeringsnotitie Meerjaren Onderhoudsprogramma Verhardingen 2012-2015 (MJOP 2012-2015)

Uitvoeringsnotitie Meerjaren Onderhoudsprogramma Verhardingen 2012-2015 (MJOP 2012-2015) Versie 12 april 2013 Uitvoeringsnotitie Meerjaren Onderhoudsprogramma Verhardingen 2012-2015 (MJOP 2012-2015) Definitief Directie Fysiek Domein Inhoud Inleiding 4 1 Herinrichtingsprojecten. 5 1.1 Planning.

Nadere informatie

EZORA ONDERNEMERSDASHBOARD

EZORA ONDERNEMERSDASHBOARD EZORA ONDERNEMERSDASHBOARD Starters handleiding voor ondernemers Datum: 08 september 2011 Ezora Limited Digital Depot, Roe Lane The Digital Hub Dublin 8 Ierland sales@ezora.com Page 1 of 24 Starters handleiding

Nadere informatie

Samenvatting globaal ontwerp Basisregistraties Doelstellingen. Aspect systemen

Samenvatting globaal ontwerp Basisregistraties Doelstellingen. Aspect systemen Samenvatting globaal ontwerp Basisregistraties Doelstellingen Doelstellingen uit plan van aanpak (plan van aanpak d.d.11 maart 2002): Het creëren van (keuze)mogelijkheden om het inzicht te vergroten in

Nadere informatie

REGELING BUDGETBEHEER VAN DE GEMEENTE UITGEEST

REGELING BUDGETBEHEER VAN DE GEMEENTE UITGEEST REGELING BUDGETBEHEER VAN DE GEMEENTE UITGEEST Vastgesteld bij besluit van het College van Burgemeester en Wethouders d.d.15 mei 2007, nummer B.2007 0574, gepubliceerd 7 juni 2007, in werking getreden

Nadere informatie

UNIT4 MULTIVERS - MODULE PROJECTEN

UNIT4 MULTIVERS - MODULE PROJECTEN UNIT4 MULTIVERS - MODULE PROJECTEN WIJZIGING VANAF VERSIE 10.1.1182.796 (10.1.1 HF3) DOCUMENT VERSIE DATUM 26 juni 2013 AUTEUR Tamarah Carolus INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. OHW projecten: actuele stand

Nadere informatie

Onderwerpen: Algemeen Projecten. Budgetten Rollen en rechten Uren/kosten Facturen CRM HRM Output/Custom fields Web. Procesbeschrijving

Onderwerpen: Algemeen Projecten. Budgetten Rollen en rechten Uren/kosten Facturen CRM HRM Output/Custom fields Web. Procesbeschrijving Onderwerpen: Algemeen Projecten Budgetten Rollen en rechten Uren/kosten Facturen CRM HRM Output/Custom fields Web Procesbeschrijving Algemeen PMO Pro is een systeem om al uw projectgerelateerde informatie

Nadere informatie

Aanbesteding implementatie, beheer en onderhoud van Microsoft Dynamics 365 for Operations

Aanbesteding implementatie, beheer en onderhoud van Microsoft Dynamics 365 for Operations Aanbesteding implementatie, beheer en onderhoud van Microsoft Dynamics 365 for Operations Bijlage 6: Mijlpalen project Versie: v1.0 Datum: 17-3-2017 Bijlage 6. Mijlpalen project V0.2 Inhoudsopgave 1. 2.

Nadere informatie

research manager wij maken kwaliteit in de zorg meetbaar

research manager wij maken kwaliteit in de zorg meetbaar research manager wij maken kwaliteit in de zorg meetbaar research manager is een product van: Cloud9 Software B.V. www.cloud9software.nl wij maken kwaliteit in de zorg meetbaar U kunt via onderstaande

Nadere informatie

Salaris in People Inc.

Salaris in People Inc. Salaris in People Inc. I Salaris in People Inc. Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Salaris 2... 2 1.1 Salarisscherm... 3 1.2 Schalen en treden... 5 1.3 Salaris toekennen... 7 1.4 Berekeningen... 7 Betalingsperiode

Nadere informatie

Projectplan Invoer en Onderhoud Jaarplansystematiek en management rapportages via A3 digitaal methode

Projectplan Invoer en Onderhoud Jaarplansystematiek en management rapportages via A3 digitaal methode Projectplan Invoer en Onderhoud Jaarplansystematiek en management rapportages via A3 digitaal methode Venlo/Valkenswaard, 12-6-2015 Project A3 Betrokken partners: Alle locaties en secties Datum: mei 2015

Nadere informatie

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl Profin Financiële administratie Cervus Automatisering BV Inhoudsopgave Algemeen pagina 3 Boekjaar aanmaken pagina 4 Grootboekrekeningen pagina 6 Dagboeken pagina 7 Dagboeken met een tegenrekening pagina

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Medewerker administratieve processen en systemen

Medewerker administratieve processen en systemen processen en systemen Doel Voorbereiden, analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, beheren en evalueren van procedures en inrichting van het administratieve proces en interne controles, rekening houdend met

Nadere informatie

Teleboekhouden is beschikbaar in meerdere talen, naast Engels en Duits nu ook in Pools, Spaans en Turks

Teleboekhouden is beschikbaar in meerdere talen, naast Engels en Duits nu ook in Pools, Spaans en Turks Aanpassingen in de Teleboekhouden webapplicatie (algemeen) Startpagina Het in YOB tonen van actieve kantoormedewerkers ipv alle kantoormedewerkers. Brutomarge cilinder wordt getoond. Grafieken 'Top10 Opbrengsten',

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

Gebruikershandleiding SAP-TEM. In proces m.b.t. de cursusadministratie binnen SAP R/3 wordt een onderverdeling gemaakt in de volgende fasen:

Gebruikershandleiding SAP-TEM. In proces m.b.t. de cursusadministratie binnen SAP R/3 wordt een onderverdeling gemaakt in de volgende fasen: 1 Algemeen In proces m.b.t. de cursusadministratie binnen SAP R/3 wordt een onderverdeling gemaakt in de volgende fasen: Aanleggen evenement Boeking Deelnemer op evenement Evenement Laten doorgaan Evaluatie

Nadere informatie

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel Ontwikkelaar ICT Doel Ontwikkelen en ontwerpen van ICT-producten, binnen overeen te komen dan wel in een projectplan vastgelegde afspraken ten aanzien van tijd, budget en kwaliteit, opdat overeenkomstig

Nadere informatie

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Een eenvoudige en toegankelijke oplossing Thinking Portfolio is een snel te implementeren software applicatie. Een krachtig web-based hulpmiddel

Nadere informatie

Sneller en gemakkelijker. plannen met Time-Wize Planning

Sneller en gemakkelijker. plannen met Time-Wize Planning Sneller en gemakkelijker plannen met Time-Wize Planning Time-Wize Planning Betere grip op arbeidstijd en daarmee personeelskosten Hoeveel medewerkers zijn er? Wie is er wanneer? Wie gaat het werk doen?

Nadere informatie

Managementcyclus. Opzet en Inhoud van de Managementgesprekken

Managementcyclus. Opzet en Inhoud van de Managementgesprekken Managementcyclus Opzet en Inhoud van de Managementgesprekken De directie heeft in een eerder stadium besloten om in het kader van de managementcyclus managementgesprekken te voeren. De individuele directeur

Nadere informatie

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT De energiemarkt in Nederland is continu in beweging. Nieuwe toetreders veroveren marktaandeel en slimme meters, sectorwijzigingen en splitsing zorgen voor veranderingen. Energiebedrijven

Nadere informatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie Everything4Office ProjectManager Software voor Project Management Snel te implementeren Inpasbaar in uw situatie Economisch zeer verantwoord Everything4Office Software, Tolnasingel 1, 2411 PV Bodegraven

Nadere informatie

Urenregistratie MKB. Handleiding

Urenregistratie MKB. Handleiding Urenregistratie MKB Handleiding Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Easy Template B.V.

Nadere informatie

Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan

Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan Oostzaan, 7 december 2010 Versie 1.2 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestaand beleid Planning & Control 4 3. (Nieuwe) bestuurlijke doelstellingen en randvoorwaarden.6

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

QICSPLANNER Korte handleiding

QICSPLANNER Korte handleiding QICSPLANNER Korte handleiding Koppeling QicsTime Om te kunnen plannen in QicsPlanner zijn er stamgegevens benodigd. Onder de benodigde stamgegevens wordt verstaan: - Klanten - Projecten - Artikelen - Medewerkers

Nadere informatie

Boekjaar 2016 openen in WINBOOKS met automatische report van de saldo's

Boekjaar 2016 openen in WINBOOKS met automatische report van de saldo's Boekjaar openen in WINBOOKS met automatische report van de saldo's In WinBooks kan u per dossier twee opeenvolgende actieve boekjaren hebben. Dit geldt voor het boeken. Alle vorige boekjaren kunnen nog

Nadere informatie

VisiBox Online Handleiding Pagina 1

VisiBox Online Handleiding Pagina 1 VisiBox Online Handleiding Pagina 1 Professioneel en betaalbaar VisiBox Online is een professioneel en betaalbaar planning programma! Geschikt voor zowel de kleine alsmede grote organisaties! Het betreft

Nadere informatie

Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus. Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus

Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus. Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Wijk bij Duurstede, 6 maart 2012 Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Memo Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Aan: Leden van de

Nadere informatie

Lean Six-Sigma. HealthRatio Operational Excellence

Lean Six-Sigma. HealthRatio Operational Excellence Lean Six-Sigma HealthRatio Operational Excellence De zorg werkt in een roerige omgeving Veel veranderingen leggen extra druk op zorginstellingen om goedkoper, efficiënter en transparanter te kunnen werken.

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Gegevensbeheer Functiecode: 0501

Functieprofiel: Medewerker Gegevensbeheer Functiecode: 0501 Functieprofiel: Medewerker Gegevensbeheer Functiecode: 0501 Doel Realiseren van beheersmatige, adviserende en managementondersteunende administratieve werkzaamheden ten behoeve van de organisatie, dan

Nadere informatie

Leeswijzer maandrapportage

Leeswijzer maandrapportage Leeswijzer maandrapportage In de maandrapportage wordt op maandbasis gerapporteerd over de inhoudelijke en financiële mutaties ten opzichte van de programmabegroting. De maandrapportage is namens het college

Nadere informatie

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Doel Bijdragen aan de formulering van het strategische en tactische (financieel-)economische beleid van de instelling of onderdelen daarvan, alsmede vorm en

Nadere informatie

Deelplan IC Memoriaalboekingen 2014. Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Memoriaalboekingen 2014. Gemeente Lingewaard Deelplan IC Memoriaalboekingen 2014 Gemeente Lingewaard Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2 2. Structureel / incidenteel 2 3. Opdrachtgever 2 4. Opdrachtnemer 2 5. Relevante wet- en regelgeving 2 6. Rapportage

Nadere informatie

Cost Accounting. Fasttrack Microsoft Dynamics NAV 2013

Cost Accounting. Fasttrack Microsoft Dynamics NAV 2013 Fasttrack Microsoft Dynamics NAV 2013 Cost Accounting Gé Baltessen Freelance Dynamics NAV / CRM Consultant ge.baltessen@navige.nl 06-18654300 www.navige.nl Doelstelling Cost Accounting. Kostensoorten/kostenplaatsen/kostenobjecten.

Nadere informatie

CaseMaster WS E-Commerce Webshop

CaseMaster WS E-Commerce Webshop CaseMaster WS E-Commerce Webshop CaseMaster Webshop Het aantal webshops groeit nog steeds en de ontwikkelingen hierin volgen elkaar in snel tempo op. Om succesvol te blijven, is het van belang dat uw software

Nadere informatie

Governance en Business Intelligence

Governance en Business Intelligence Governance en Business Intelligence Basis voor de transformatie van data naar kennis Waarom inrichting van BI governance? Zorgorganisaties werken over het algemeen hard aan het beschikbaar krijgen van

Nadere informatie

Excel Controller. Handleiding Excel Controller Wizard

Excel Controller. Handleiding Excel Controller Wizard Excel Controller Handleiding Excel Controller Wizard 1 Inhoud Inleiding... 3 Eigen SQL... 3 Stap 1 Eigen SQL... 3 Stap 2 Testen SQL... 8 Stap 3 Wizard... 11 Stap 4 Parameters... 13 Voorbeeld Eigen Parameter...

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.11 Tijdverantwoording. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.11 Tijdverantwoording. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2... 3 Leesmodus... 3 Schrijfmodus... 4 Verantwoording... 5 Wijzigen van een verantwoording... 8 Bevriezen en vrijgeven... 8 PlanCare Dossier V11.11 - Pagina 1 van 8 Inleiding

Nadere informatie

Financieel Management Systeem. Versie beschrijving 4.5. Bizon Software B.V., Augustus 2014, versie 20140813 Opgesteld door Jaap van Vugt

Financieel Management Systeem. Versie beschrijving 4.5. Bizon Software B.V., Augustus 2014, versie 20140813 Opgesteld door Jaap van Vugt Financieel Management Systeem Versie beschrijving 4.5 Bizon Software B.V., Augustus 2014, versie 20140813 Opgesteld door Jaap van Vugt Inhoud 1. GROOTBOEK 3 1.1. ONDERHOUD 3 1.1.1. AFLETTERING 3 1.1.2.

Nadere informatie

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Eenvoudig in gebruik Snelle implementatie Betrouwbaar in de cloud Vast maandbedrag Onbeperkt aantal gebruikers PMO Portfoliomanagement Programma s en

Nadere informatie

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax OpenText RightFax Intuitive Business Intelligence Whitepaper BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax Beschrijving van de oplossing, functionaliteit & implementatie Inhoud 1 Introductie 2 Kenmerken

Nadere informatie

Nota Universiteitsraad

Nota Universiteitsraad Nota Universiteitsraad UR nummer Corsanummer 15.074 FCA /15.30202 Aan : Universiteitsraad Van : College van Bestuur Opsteller : Michel de Bekker Onderwerp : Instemmingsrecht op hoofdlijnen begroting Status

Nadere informatie

AllSolutions 10.0.24. Online samenwerken. Algemeen

AllSolutions 10.0.24. Online samenwerken. Algemeen AllSolutions 10.0.24 Online samenwerken Documenten bij een entiteit aan kringen koppelen Met kringen kunt u samenwerken met personen in een bepaalde groep. Bijvoorbeeld alle medewerkers binnen uw bedrijf,

Nadere informatie

1. Inleiding. U kunt op twee manieren navigeren binnen Cursief, te weten: Via de tekstmenubalk; Via de buttons (Deze verschijnen na de eerste inlog).

1. Inleiding. U kunt op twee manieren navigeren binnen Cursief, te weten: Via de tekstmenubalk; Via de buttons (Deze verschijnen na de eerste inlog). 1. Inleiding Het doorlopen van deze handleiding geeft u een goed beeld van de basismogelijkheden van Cursief. De door u ingevoerde gegevens worden door ons dagelijks uit de database verwijderd. U hoeft

Nadere informatie

Beginnen met de Agenda & planning module

Beginnen met de Agenda & planning module Auteur : Reint Endendijk Versie : 1.0 Datum : 22 juni 2010 2 Minimale stappen om te beginnen Introductie Hieronder wordt het minimum aantal stappen om te beginnen met de module Agenda & Planning kort beschreven.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Openbare Raadsvergadering. datum 26 juni 2012 agendapunt 7

Raadsvoorstel. Openbare Raadsvergadering. datum 26 juni 2012 agendapunt 7 Raadsvoorstel Openbare Raadsvergadering datum 26 juni 2012 agendapunt 7 Onderwerp 1 e raadsrapportage 2012 Portefeuillehouder(s) ir. J.L.M. Smolenaars Inhoudelijk voorstel - 1e raadsrapportage 2012 voor

Nadere informatie

Ant: B Dit is het doel van het proces.

Ant: B Dit is het doel van het proces. In welk proces vormt het voor aanpassingen in de informatievoorziening beschikbaar gestelde budget een mandaat voor besluitvorming? A: Contractmanagement B: Financieel management C: Transitie D: Wijzigingenbeheer

Nadere informatie

Everything4Office UitvaartTotaal. Software voor subsidieverstrekkende organisatie s of afdelingen. Snel te implementeren. Aanpasbaar aan uw situatie

Everything4Office UitvaartTotaal. Software voor subsidieverstrekkende organisatie s of afdelingen. Snel te implementeren. Aanpasbaar aan uw situatie Everything4Office UitvaartTotaal Software voor subsidieverstrekkende organisatie s of afdelingen Snel te implementeren Aanpasbaar aan uw situatie Everything4Office Software, Tolnasingel 1, 2411 PV Bodegraven

Nadere informatie

Aanmaningen in CASHWin

Aanmaningen in CASHWin (NB.) Gebruikers van CASH Financieel of CASH CompactPro kunnen kiezen uit twee mogelijkheden om aanmaningen te maken. In CASH Compact is alleen de 'handmatige' functie opgenomen. CASH beschikt over twee

Nadere informatie

Provincie Gelderland Handleiding Voortgangsrapportage, eindrapportage en verzoek vaststelling

Provincie Gelderland Handleiding Voortgangsrapportage, eindrapportage en verzoek vaststelling Provincie Gelderland Handleiding Voortgangsrapportage, eindrapportage en verzoek vaststelling Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Overzicht rapportages bij een subsidie... 1 3 Instellingen... 2 4 Rapporteren

Nadere informatie

Cursusmateriaal Masterclass. Business Rapportages. Pagina 1 van 23

Cursusmateriaal Masterclass. Business Rapportages. Pagina 1 van 23 Cursusmateriaal Masterclass Business Rapportages Pagina 1 van 23 Inhoud 1. Inleiding Masterclass Rapportages... 3 Doelgroep... 3 Doelstellingen... 3 Opzet document... 4 2. Bediening... 5 2.1. Benodigde

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving financiële rol

Samenwerken met icounting. Beschrijving financiële rol Samenwerken met icounting Beschrijving financiële rol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Financiële rol 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.2 Mutaties inlezen 3 3 Hoe werkt het? 3 3.1 Inkoopfacturen 3 3.2 Mutaties inlezen

Nadere informatie

Factsheet RACS Project Management Module

Factsheet RACS Project Management Module Factsheet RACS Project Management Module Pagina 1 / 9 Inleiding: Dit document geeft een beknopt overzicht van de functionaliteiten van de Project Management Module van RACS. In de module gebruiken wij

Nadere informatie

Release datum: 11 juni 2012

Release datum: 11 juni 2012 Highlights 1 HSExpert versie 5.2 Begin juni is versie 5.2 van HSExpert gereleased. In versie 5.2 zijn vooral wijzigingen op het RiAxion (Arbo) dossier doorgevoerd. Daarnaast zijn er wat kleinere wijzigingen

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen Financiële verordening gemeente Achtkarspelen De raad van de gemeente Achtkarspelen; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van @; gelet op artikel 212 van de gemeentewet en

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

Startnotitie. Invoeren Wet revitalisering generiek toezicht. Informatie: Versiebeheer: Registratienummer Vaststelling Directie Vaststelling College

Startnotitie. Invoeren Wet revitalisering generiek toezicht. Informatie: Versiebeheer: Registratienummer Vaststelling Directie Vaststelling College Startnotitie Invoeren Wet revitalisering generiek toezicht Informatie: Registratienummer Vaststelling Directie Vaststelling College Portefeuillehouder Opdrachtgever Opdrachtnemer S.C.G.M. den Dulk-Winder

Nadere informatie

Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland

Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Gouwe-Rijnland (BSGR), gelet op: Artikel 212 van de Gemeentewet; Het Waterschapsbesluit;

Nadere informatie

AllSolutions 10.0.19. Online samenwerken. Algemeen. Basis. Kringen. E-mail integratie

AllSolutions 10.0.19. Online samenwerken. Algemeen. Basis. Kringen. E-mail integratie AllSolutions 10.0.19 Online samenwerken Kringen Nieuwe optie: Pagina uit kring verwijderen Op de kringpagina vindt u aan de rechterkant de verschillende pagina s die aan de kring zijn gekoppeld. Afhankelijk

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Kostenplaatsen instellen en gebruiken v3. Hoofdstuk 1 Kostenplaatsen instellen en gebruiken

Kostenplaatsen instellen en gebruiken v3. Hoofdstuk 1 Kostenplaatsen instellen en gebruiken Hoofdstuk 1 Kostenplaatsen instellen en gebruiken Bijvoorbeeld voor praktijken met meerdere locaties is het handig om omzet en kosten te verdelen over de verschillende locaties. Dit kan door middel van

Nadere informatie

Toelichting op Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid. Gorinchem, 3 juni 2014 Friso van Abbema - kwartiermaker

Toelichting op Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid. Gorinchem, 3 juni 2014 Friso van Abbema - kwartiermaker Toelichting op Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid Gorinchem, 3 juni 2014 Friso van Abbema - kwartiermaker We organiseren de Jeugdhulp regionaal met 17 gemeenten: Opgaven groot Inhoudelijk complex

Nadere informatie

Alure - stappenplan Vaste prijsafspraken

Alure - stappenplan Vaste prijsafspraken Alure - stappenplan Vaste prijsafspraken Versie 3.0 06-07-2015 Inhoudsopgave Stap 1. Module Vaste prijsafspraken... 2 Stap 2. Toevoegen VPA-template... 2 Stap 3. Vastleggen definitie VPA-template... 2

Nadere informatie

MICROSOFT DYNAMICS AX PYLADES EXTENSION: PROJECT STUDIO

MICROSOFT DYNAMICS AX PYLADES EXTENSION: PROJECT STUDIO Project Studio Project gestuurde en dienstverlenende organisaties stellen specifieke eisen aan hun automatiserings oplossingen. Een groot aantal functionele deelgebieden die in deze branche aan de orde

Nadere informatie

(In 2009 werd nog een subsidie van voor de OMFL enerzijds en anderzijds een subsidie van voor Toerisme Flevoland toegewezen).

(In 2009 werd nog een subsidie van voor de OMFL enerzijds en anderzijds een subsidie van voor Toerisme Flevoland toegewezen). P R O V I N C I E F L E V O L A N D Agenda Onderwerp Subsidie 2010 OMFL Beslispunten 1. Kennisname van het jaarplan en de begroting 2010; 2. Voor 2010 een subsidie van maximaal 1.060.000 euro aan de OMFL

Nadere informatie

Organisatieprestatiescan. Deze techniek wordt gebruikt in de focus- en analysefase bij het analyseren van de huidige situatie.

Organisatieprestatiescan. Deze techniek wordt gebruikt in de focus- en analysefase bij het analyseren van de huidige situatie. 1 Bijlage 2 De organisatieprestatiescan Techniek: Organisatieprestatiescan Toepassingsgebied: Achtergrond: Deze techniek wordt gebruikt in de focus- en analysefase bij het analyseren van de huidige situatie.

Nadere informatie

MINOX Urenadministratie

MINOX Urenadministratie MINOX Urenadministratie 2 Introductie Vanaf 1983 houdt MINOX Software zich bezig met het ontwikkelen van administratieve software voor accountants- en administratiekantoren en voor het Midden- en Kleinbedrijf.

Nadere informatie