Jaardocument 2013 Stichting Huize Het Oosten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaardocument 2013 Stichting Huize Het Oosten"

Transcriptie

1 Jaardocument 2013 Stichting Huize Het Oosten Naam verslagleggende rechtspersoon Adres Rubenslaan 1 Postcode Plaats Stichting Huize Het Oosten 3723 BM BILTHOVEN Telefoonnummer Nummer Kamer van Koophandel NZa code adres internet Bilthoven,

2 Inleiding Voor u ligt het Jaardocument 2013 van Huize Het Oosten. Voor het directieverslag 2013 maakt Huize Het Oosten gebruik van een eigen opzet, die is gebaseerd op het nieuwe strategische beleidsplan. De speerpunten in het nieuwe strategisch beleidsplan zijn ontstaan na uitvoerige gesprekken tussen de Raad van Toezicht, de directeur-bestuurder en de beleidsmedewerker. Het strategisch beleidsplan omvat zes clusters, die de leidraad vormen voor het Jaardocument. Huize Het Oosten werkte in het verslagjaar met het jaarplan 2013 en conform de richtlijnen van HKZ. Het HKZ-certificaat werd opnieuw gehaald door middel van een initiële audit in juni Op 12 december 2013 ondertekende de directeur-bestuurder van Huize Het Oosten de statutenwijziging in aanwezigheid van de voorzitter van de Raad van Toezicht, de heer Gert van den Burg. Met deze statutenwijziging is de bestuursstructuur gewijzigd: het Huiskringbestuur is nu een officieel inspraakhebbend orgaan, dat qua medezeggenschap gelijk is aan de cliëntenraad. De Raad van Toezicht is in november 2013 gestart met de wervingsprocedure voor een nieuwe directeur-bestuurder, omdat de huidige directeur-bestuurder per 1 april 2014 uit dienst gaat. De nieuwbouw op het terrein van Huize Het Oosten, die startte in 2011, is in december 2013 afgerond. De opleveringsdocumenten zijn getekend op 12 december Het verhuren van de nieuwe appartementen vergt grote inspanningen aangezien de economische crisis nog veel impact heeft op de verhuisgeneigdheid van onze doelgroep. Voor het verzorgingshuis de Rubenshof en de nieuwe afdeling psychogeriatrie in de nieuwbouw bestaat een wachtlijst. De leegstand van de nieuwe appartementen trok een wissel op de exploitatie. De geactualiseerde businesscase is en wordt twee keer per jaar met de Raad van Toezicht besproken: zowel in de meivergadering bij het vaststellen van het Jaardocument als in december bij het vaststellen van de begroting. De financiële verslaglegging in dit Jaardocument werd gedaan door mevrouw P. Kater- van der Wurf, hoofd economische en administratieve dienst. Lida Maas, directeur-bestuurder (tot 1 april 2014 was Lida Maas verantwoordelijk bestuurder, per 1 april 2014 heeft Anneke Groenenberg haar functie overgenomen) 2

3 Inhoudsopgave Directieverslag 4 1. Missie en visie van Huize Het Oosten Algemene doelstelling van Huize Het Oosten Missie Visie Motto: Actief 5 2. Maçonnieke identiteit 6 3. Raad van Toezicht Samenstelling Raad van Toezicht op Werkwijze Raad van Toezicht 8 4. Organisatie Structuur van de organisatie Directie en MT Ontwikkelingen Kernactiviteiten Overzicht gebouwen en woningen Huize Het Oosten Financieel beleid Financiële toekomst ANBI-status Kerngegevens Kwaliteit Cliënten Ontwikkelingen in de zorg voor cliënten Jaarverslag van de Cliëntenraad van Huize Het Oosten Klachten Medewerkers Ontwikkelingen in personeelsbeleid Medewerkerstevredenheidsonderzoek Medezeggenschap medewerkers Gedragscode Veilig werken Deskundigheidsbevordering Samenwerking Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen 24 Lijst van gebruikte afkortingen 25 Jaarrekening 27 3

4 Directieverslag 1. Missie en visie van Huize Het Oosten 1.1 Algemene doelstelling van Huize Het Oosten Huize Het Oosten is een stichting met als hoofddoel om zonder winstoogmerk de huisvesting, de service, dienstverlening en verzorging, zowel intra- als extramuraal in welke vorm dan ook te bevorderen van de door de Raad van Toezicht als zodanig te erkennen vrijmetselaren, hun partners en leden van de Orde Vita Feminea Textura. In dit verslagjaar zijn er voor het eerst in de geschiedenis van Huize Het Oosten ook appartementen verhuurd aan niet-vrijmetselaren waarbij de voorwaarde is dat mensen een aantoonbare affiniteit hebben met Huize Het Oosten, haar identiteit en haar bewoners. De Raad van Toezicht gaf hiervoor tijdelijke toestemming, dit beleid en de eventuele voortzetting hiervan worden in 2014 geëvalueerd. 1.2 Missie Op 19 mei 1955 werd Huize Het Oosten officieel geopend. We vieren ieder jaar de verjaardag van het huis. We eten dan asperges op de traditionele manier en met aardbeien, ijs en slagroom toe. Dit is één van de vele tradities die Huize het Oosten maakt tot wat zij is; een huis met een bijzondere doelgroep die zijn eigen leefsfeer maakt, die vooral zelf vorm geeft aan de dagelijkse activiteiten en dat doet in de traditie van 60 jaar geleden. De heer Akkermans; één van de oud-bestuursleden van Huize Het Oosten verwoordde het zo: Maar ik meen mij niet schuldig te maken aan een oratio pro domo, wanneer ik zeg dat in ieder geval velen die in Huize Het Oosten hun thuis hebben gevonden, zich daarin wèl bevinden; en het met mij eens zullen zijn als ik mijn mening uitspreek dat - al is het volmaakte voor ons stervelingen niet bereikbaar- er zegenrijke arbeid wordt verricht, die een resultaat bewerkstelligt waarop wij, ondanks de bescheidenheid die bij ons past, trots mogen zijn. De eigen cultuur vormt de grondslag voor de toekomst van Huize Het Oosten. Maar alhoewel we de tradities belangrijk vinden, bieden we zorg en services op een professionele wijze, met hoog opgeleide medewerkers en een goed geoliede organisatie. 1.3 Visie Huize Het Oosten is het landelijke centrum waar vrijmetselaren wonen en werken. We bieden huisvesting aan oudere vrijmetselaren en hun betrekkingen en, indien nodig, verzorging. We zorgen voor veiligheid, geborgenheid en een optimaal woon- en leefklimaat waarbij de bewoners zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Dit in een leefsfeer waarbinnen de waarden en zingeving van vrijmetselaren tot hun recht komen. Huize Het Oosten biedt ook ruimte aan mensen met een aantoonbare affiniteit met de vrijmetselarij. Huize Het Oosten hanteert als visie: dat de bewoners deel moeten kunnen blijven uitmaken van de sociale gemeenschappen waartoe men behoort dat het respect voor de individualiteit van de bewoners centraal staat dat voor de kwaliteit van leven zingeving en spiritualiteit van groot belang zijn. Daarvoor sluiten we aan bij de beleving van de bewoners dat dit geschiedt binnen het besef van een bredere maatschappelijke verantwoordelijkheid en dat daarbij het welzijn van de bewoners centraal staat. De geboden zorg en diensten leveren daar een bijdrage aan. 4

5 Het wonen thuis staat centraal. De bewoner bepaalt wat voor hem of haar kwaliteit van leven is. Huize Het Oosten levert de gewenste en benodigde zorg op de momenten dat de bewoner hier behoefte aan heeft. Het gaat zowel om geïndiceerde als particuliere zorg. Door het leveren van zorg op deze manier, kunnen bewoners tot op zeer hoge leeftijd zelfstandig wonen met een zinvolle invulling van het dagelijkse leven. De woonsfeer past bij en is onlosmakelijk verbonden met de cultuur van de vrijmetselaren en de weefsters. Huize Het Oosten is gastvrij en biedt diverse faciliteiten voor externe gasten, met name voor de leden van de loges en andere obediënties die gebruik willen maken van de Tempel op het terrein van Huize Het Oosten. 1.4 Motto: Actief In mei 2013 is op de begane grond van de Jan Lievens de nieuwe unit Actief wonen met dementie in gebruik genomen. Het is een woongemeenschap voor ouderen met dementie die nog actief in het leven staan. We hebben onszelf als doel gesteld om een levendige woongemeenschap te realiseren waarin de bewoners een zinvol en actief leven blijven leiden ondanks de beperkingen die ouderdom en dementie met zich meebrengen. Het is geen BOPZ-verpleegafdeling. Dit houdt in dat we geen gebruik maken van vrijheidsbeperkende maatregelen, wel maken we gebruik van domotica waardoor de bewoners een veilige en beschermde woonomgeving hebben met individuele bewegingsvrijheid. Cliënten huren een appartement en voor de zorg betaalt de bewoner een wettelijke eigen bijdrage voor het Volledig Pakket Thuis (scheiden van wonen en zorg). Voor alle bewoners in de Rubenshof zet Huize Het Oosten, boven op de formatieberekening van PWC, twee fte extra aan huiskamermedewerkers in voor 75 bewoners. Zij assisteren de activiteitenbegeleiders en dragen zorg voor gezelligheid, ontspanning, maaltijden en aandacht voor de bewoners. De huiskamers zijn iedere dag bezet van 8 uur s ochtends tot 21 uur s avonds. Het motto Actief is ook van toepassing op het personeelsbeleid van Huize Het Oosten. Medewerkers kregen weer de gelegenheid om mee te doen met de wekelijkse hardlooptraining en Huize Het Oosten deed in september dan ook weer mee met de Zorgmarathon 2013 op Papendal. Het werken in zelfsturende teams stimuleert medewerkers om actief met hun werk bezig te zijn, te overleggen met elkaar en zelf beslissingen te nemen. Toch waren de resultaten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek voor directie en MT teleurstellend. Deze werden nadelig beïnvloed doordat het onderzoek in de vraagstelling geen rekening houdt met zelfsturing in de zorg. Vragen over leidinggeven(den) werden negatief ingevuld terwijl deze bij zelfsturing feitelijk niet van toepassing zijn. Dit laat onverlet dat er een verbeterplan gemaakt wordt voor de overige aandachtspunten. Medewerkers is gevraagd hier actief aan deel te nemen. 5

6 2. Maçonnieke identiteit De oudere vrijmetselaren en hun directe relaties vormen de primaire doelgroep van Huize Het Oosten. Dit komt tot uiting in het toelatingsbeleid: er wordt pas een serviceappartement of verzorgingshuisplaats aangeboden aan een niet-vrijmetselaar als de organisatie kan aantonen dat er geen vrijmetselaar of weefster beschikbaar is. Naast de vrijmetselaren zelf komen ook leden van soortgelijke maatschappelijke verbanden (zoals Le Droit Humain) in aanmerking voor huisvesting in Huize Het Oosten en - zoals gezegd - mensen met een aantoonbare affiniteit met de vrijmetselarij of met de bewoners van Huize Het Oosten. Dit geldt overigens niet voor de koopappartementen aangezien de kopers in dat geval bezit verwerven op het terrein. Bij de entree in Huize Het Oosten ziet men aan de uitstraling direct dat men een maçonniek centrum binnenkomt. In de vitrinekasten zijn attributen van de vrijmetselaren te vinden, aan de wanden hangen tegels en plastieken. Huize Het Oosten heeft een eigen maçonnieke bibliotheek en museum. Ook in de nieuwbouw is het originele plastiek weer aan de wand bevestigd. Hierin komt de symboliek van leerling, gezel en meester tot uiting. Er hangen nieuwe vitrinekasten aan de wand, die regelmatig opnieuw door de conservatoren van het maçonniek museum en de maçonnieke bibliotheek worden ingericht. Plastiek in de Tuinzaal (leerling - gezel - meester) Om de banden met de doelgroep te verstevigen, zijn er ook in 2013 weer allerlei uitnodigingen gestuurd naar oud-bestuursleden, logecorrespondenten, de Grootmeester, de gebruikers van de Tempel, zijnde de diverse loges, en de mensen van de wachtlijst; allen vrijmetselaren of weefsters. Ondanks de bouwwerkzaamheden op het terrein werden de Tempel en de Voorhof in toenemende mate gebruikt door verschillende loges en obediënties. De directeur-bestuurder gaf een interview aan het maçonnieke tijdschrift Vrijmetselarij, dat is geplaatst met foto s van de nieuwbouw. 6

7 3. Raad van Toezicht 3.1 Samenstelling Raad van Toezicht op 31 december 2013 Naam Leeftijd op 31/12 Beroep/ hoofdfunctie Nevenfunctie Tijdstip eerste benoeming Benoemingstermijn Dhr. G. van den Burg (voorzitter RvT) 51 Zelfstandig adviseur, trainer en coach Voorzitter van de Raad van Toezicht van St.3B-Wonen, gemeente Lansingerland Dhr. B.A.M. Beniers 54 Bankier Penningmeester Vereniging Sociëteit de Verdraagzaamheid Mw. J.F. van Leeuwen 53 Beroep: arts, MWO Hoofdfunctie: 1 e geneeskundige, hoofd behandeldienst MagentaZorg Dhr. R.N. Otma 65 Bedrijfskundig adviseur; Directeur van Paragon B.V. Dhr. J. A. Stevens 58 Lid centrale directie V.C.V.O. Katwijk e.o. Lid Raad van Toezicht St. de Hoven; Lid Raad van Commissarissen Elkien Bestuurslid van de Stichting Ilias te Maastricht; Bestuurslid van de Stichting Niemans De Ceuninck van Capelle; Bestuurslid van de Stichting Paragon Lid ledenraad RABO Katwijk e.o; Vice Voorzitter RvC van woningstichting St. Antonius van Padua geëindigd

8 3.2 Werkwijze Raad van Toezicht De voorzitter van de Raad van Toezicht besprak de lopende zaken en de agenda voor de vier officiële vergaderingen met de directeur-bestuurder. In de overlegvergaderingen waren belangrijke onderwerpen onder andere het jaarplan, de begroting, de nieuwbouw, de financiële situatie, risicomanagement, compliancebeleid, kwaliteit en het profiel voor een nieuwe directeur-bestuurder. Tevens hebben de Raad van Toezicht, de directeur-bestuurder en de beleidsmedewerker met externe begeleiding van de heer Nanning-Thijs Klok twee brainstormsessies gehouden over de huidige en toekomstige situatie van Huize Het Oosten in de context van alle relevante ontwikkelingen. De inhoud van deze bijeenkomsten vormde de basis voor de totstandkoming van het nieuwe strategische beleidsplan dat in december werd vastgesteld. De Raad van Toezicht werkte met drie commissies. De auditcommissie (de heren Beniers en Otma) besprak de kwartaalrapportages, de businesscase, de liquiditeitsprognose en de auditrapportage nieuwbouw met het hoofd economisch en administratieve dienst en de directeur-bestuurder. De commissie zorg (mw. J.F. van Leeuwen) besprak de opzet van de hygiënecommissie met de cliëntenraad en de beleidsmedewerker. De remuneratiecommissie (de heren Van den Burg en Stevens) besprak het profiel van de nieuwe directeur-bestuurder, selecteerde het werving- en selectiebureau Klaus Schmitt en heeft de eerste selectiegesprekken gevoerd met meerdere kandidaten. De remuneratiecommissie heeft, na afloop van het kalenderjaar, een beoordelingsgesprek gevoerd met de huidige directeur-bestuurder mevrouw A.A. Maas. De Raad van Toezicht hield na afloop van het kalenderjaar een zelfevaluatie over haar functioneren in 2013 en legde dit evaluatiegesprek schriftelijk vast. Nieuw dit verslagjaar was het compliancebeleid dat op alle vergaderingen was geagendeerd. Er werd gewerkt volgens de Governancecode. 8

9 4. Organisatie 4.1 Structuur van de organisatie Huize Het Oosten bestaat uit één stichting: de Stichting Huize Het Oosten. Huize Het Oosten heeft een ANBI-status. Huize Het Oosten heeft een toelating voor persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, verblijf en behandeling. Ook is er een toelating in het kader van de BOPZ. Huize Het Oosten werkt met een Raad van Toezichtmodel bestaande uit vijf leden, waarvan - conform de statuten - vier leden vrijmetselaar zijn. De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De medezeggenschap van bewoners is geregeld via het Huiskringbestuur. In december 2013 vond een statutenwijziging plaats waardoor de inspraak van het Huiskringbestuur statutair geregeld is en gelijk is aan de medezeggenschap van de cliëntenraad. De cliëntenraad is het medezeggenschapsorgaan voor de cliënten die van Huize Het Oosten zorg of huishoudelijke hulp ontvangen in het kader van de AWBZ en WMO. De medezeggenschap van medewerkers is in het organigram ondergebracht in een ondernemingsraad. Er is op dit moment geen ondernemingsraad actief, er zijn onvoldoende medewerkers die zich hiervoor kandidaat stellen ondanks de herhaalde oproepen hiervoor. Het houden van medewerkersbijeenkomsten en het bijwonen van werkoverleg dienen als klankbord om de directie van informatie te voorzien en de input van medewerkers te gebruiken in de beleidsbepaling. Huize Het Oosten blijft streven naar een ondernemingsraad. 9

10 4.2 Directie en MT Het nieuwbouwproject van Huize Het Oosten heeft veel overleg en inspanning gevraagd van de medewerkers. Het hoofd technische dienst en het hoofd facilitaire dienst waren daarom onderdeel van het managementteam, zodat alle processen goed gestroomlijnd werden en iedereen goed op de hoogte bleef. In het laatste kwartaal van 2013 is een start gemaakt met het aanpassen van het managementteam aan de veranderende omstandigheden. Op 31 december 2013 werd het nieuwe organisatieschema van kracht. Er is sprake van een klein, slagvaardig managementteam en een platte organisatiestructuur. Huize Het Oosten voert de overzichtelijke structuur door in de financiële opzet: zorg, vastgoed en services. 4.3 Ontwikkelingen Toelating inclusief behandeling In het tweede kwartaal 2013 heeft de directie bij het CIBG, onderdeel van het ministerie van VWS, een toelating inclusief behandeling aangevraagd voor alle plaatsen in verzorgingshuis de Rubenshof. Het ministerie heeft daar toestemming voor gegeven. Huize Het Oosten heeft deze beschikking besproken met het zorgkantoor, met de wens om alle vrijkomende capaciteit in Bilthoven en De Bilt de komende jaren over te dragen aan Huize Het Oosten. Scheiden van wonen en zorg In samenwerking met bureau AAG heeft Huize Het Oosten een huurprijsberekening gemaakt voor de verschillende typen woningen in de Rubenshof. Dit in het kader van de ontwikkelingen van scheiden wonen en zorg voor de cliënten met ZZP 3 en (waarschijnlijk) in de toekomst ook voor (de helft van de) cliënten met ZZP 4. Huize Het Oosten heeft vanwege de zorginkoop in 2014 te maken met een lagere intramurale capaciteit: van 76 naar 74,1 intramurale plaatsen. In december 2013 koos Huize Het Oosten daarom, na toestemming van het College Sanering Zorginstellingen en in samenspraak met de betreffende bewoners, om drie bewoners administratief over te plaatsen naar de structuur scheiden van wonen en zorg. Dit houdt in dat de bewoner de woning van Huize Het Oosten huurt en de AWBZ-zorg via het Volledig Pakket Thuis van Huize Het Oosten ontvangt. Sinds 1 januari 2014 woont er nog slechts één bewoner met ZZP 3 intramuraal. 4.4 Kernactiviteiten Huize Het Oosten kent de volgende kernactiviteiten: - Intramurale zorg: ZZP 4 tot en met 7 - Intramurale zorg met behandeling: ZZP 5 en 7 - Volledig Pakket Thuis inclusief behandeling (ZZP 4, 5 en 7) - Extramurale AWBZ-zorg: verpleging, verzorging, begeleiding en Volledig Pakket Thuis - Extramurale WMO-zorg: hulp bij het huishouden - Dagactiviteiten: 4 dagen per week aan een groep van 12 cliënten - Kortdurende opnames - Activiteiten gericht op recreatie en welzijn zoals muziek, schilderen, bewegen en ontspanning - Services: facilitaire, technische en restauratieve voorzieningen - Huisvesting - Verhuur van algemene ruimtes waaronder de Tempel - Voor bewoners zonder indicatie is ook particuliere zorg, dagverzorging en huishouding mogelijk. 10

11 4.5 Overzicht gebouwen en woningen Huize Het Oosten Gebouw Woningen Intramuraal Huur +VPT Huur Overige verhuur Koop Rubenshof Rembrandtflat : huisarts apotheek 0 Jan Lievens/ Judith Leyster Mondriaan Staete : tandarts 30 : parkeerplaatsen : parkeerplaatsen 0 36 Jan van Eijck : parkeerplaatsen Financieel beleid Huize Het Oosten werkt met een plan en control cyclus. De begroting wordt vastgesteld door het managementteam en goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Het managementteam bespreekt maandelijks de maandrapportage, inclusief de liquiditeitsprognose. Het exploitatieoverzicht toont de begroting ten opzichte van de gerealiseerde cijfers evenals de geleverde productie versus de begrote productie. De businesscase beschrijft de aannames en variabelen, de resultaatontwikkeling, de financieringsbehoefte, de risicoanalyse en risicobeheersing. De businesscase is opgesteld in 2011 voor het verkrijgen van de benodigde financiering van de nieuwbouw. Besloten is om de businesscase te gebruiken als managementinstrument. De businesscase wordt daarom vier keer per jaar geactualiseerd. De aanpassingen hebben betrekking op bijvoorbeeld gewijzigde tarieven, de bezettingsgraad van de huurappartementen, financiering, zorgzwaarte, kapitaalslasten en de overgangsregeling NHC (normatieve huisvestingscomponent). De businesscase geeft inzicht in de financiële afspraken van het lange termijn huisvestingsplan (LTHP). Bij de berekening van de personele inzet is gebruik gemaakt van het model formatieplanning 4.0 van PWC. In deze berekening wordt gewerkt met realistische productiviteitscijfers van de organisatie. Er is gewerkt met een verzuimpercentage van 5%, het actuele verzuimpercentage van Huize Het Oosten is lager. Een belangrijk controle instrument is de AO/IC controle. Deze vond in 2013, conform de procedure, vier keer plaats. De aselecte steekproef bestond telkens uit 20 dossiers. Ook werd de productie en verantwoording aan het zorgkantoor en de gemeente gecontroleerd en er werd een verbandscontrole gedaan over de aanlevering aan het CAK. De algemene bevindingen werden besproken in het MT waarbij de verbeterpunten werden opgenomen in de verbetercyclus. 11

12 De bouwkosten van het nieuwbouwproject zijn nagenoeg binnen het budget gebleven. Met name de kosten van de bemaling aan het begin van het project waren onvoorzien. Het financiële vastgoedbureau VKZ verzorgde per kwartaal de auditrapportage. De auditrapportages beschreven het verloop van het uitvoeringsproces aan de hand van de beheersaspecten geld, organisatie, tijd, informatie en kwaliteit (GOTIK-systematiek). De auditor ontving de getekende verslagen van de bouwvergaderingen. De Raad van Toezicht besprak, conform de jaaragenda van de Raad van Toezicht, de kwartaalrapportage, de liquiditeitsprognose, de businesscase en de auditrapportage nieuwbouw van vastgoedbureau VKZ. 4.7 Financiële toekomst De gevolgen van het regeerakkoord op het beleid en de capaciteit van verzorgingshuizen hebben een enorme impact. Met het zorgkantoor wordt onderhandeld over de vergoeding voor de hoge zorgzwaartepakketten die Huize Het Oosten ambieert inclusief behandeling. Hiermee wordt de onzekere toekomst van de verzorgingshuizen in Nederland voor Huize Het Oosten veilig gesteld. Huize Het Oosten is bouwkundig geschikt voor deze doelgroep en door de jarenlange investering in scholing, opleiding en werving van medewerkers zijn wij uitstekend in staat om bewoners met een hoog zorgzwaartepakket inclusief behandeling op te nemen. De uitstekende relatie met de Warande in Zeist garandeert de behandelfunctie. De toelating is in 2013 verkregen via het CIBG. Ook de ingestorte woningmarkt heeft gevolgen voor Huize Het Oosten: de verhuur van de (nieuwe) huurappartementen bleef achter en de doorstroom in de koopappartementen verliep moeizaam. Er ging veel aandacht uit naar het bereiken en enthousiasmeren van alle bewoners op de wachtlijst over de verschillende woonmogelijkheden en de nieuwbouw via mailings, telefoon en open dagen. De Raad van Toezicht heeft in september 2013 het besluit genomen om aspirant bewoners die geen lid zijn van de Orde van Vrijmetselaren of Weefsters maar wel aantoonbare affiniteit hebben met onze doelgroep, ook toe te laten in de huurappartementen. Dit heeft een positief effect op de verhuurbaarheid. Er zijn drie verschillende businesscases gemaakt met drie scenario s: - Leegstand 5 woningen, 5 jaar; - Leegstand 10 woningen, 5 jaar; - Leegstand 15 woningen, 5 jaar. In de begroting voor 2014 is rekening gehouden met 15 leegstaande woningen tot 1 juli 2014 en met 10 leegstaande woningen van 1 juli tot en met 31 december. Het hele jaar 2014 zal in het teken staan van acties die gedaan kunnen worden om de appartementen te verhuren zodat vanaf 1 juli 2014 een streefaantal van maximaal 8 woningen leeg wordt behaald. Acties zijn onder andere: optimaal contact houden met mensen op de wachtlijst en rondleidingen geven voor de leden van de loges met hun partners - te beginnen bij Loge De Ster, de Drie Grote Lichten en de Witte Roos te Zeist. De eerste contacten met een makelaar zijn gelegd, om de nieuwbouwappartementen ook op Funda in de markt te zetten. Bij de officiële opening van Huize Het Oosten in april 2014, zullen we zowel regionale als landelijke publiciteit zoeken. 12

13 De financiële toekomst van Huize Het Oosten is volledig afhankelijk van de bezetting van de appartementen zowel in de Rubenshof als in de huurappartementen. Er zijn geen grote kostenposten of bijzondere uitgaven meer te verwachten aangezien het vastgoed van alle gebouwen en van het park in uitstekende staat verkeert. Alle gebouwen zijn onderhoudsarm, de meerjarenonderhoudsbegroting wordt in 2014 geactualiseerd. In het nieuwe strategische beleidsplan dat in 2013 is vastgesteld, zijn op het gebied van service en diensten diverse activiteiten opgenomen om de zeer goede naam die Huize Het Oosten heeft verworven, vast te houden en uit te breiden. 4.8 ANBI-status Huize Het Oosten heeft sinds 2012 een ANBI-status. Het rendement van de schenking (die Huize Het Oosten in 2012 ontving), werd toegevoegd aan de bestemmingsreserve bijdrage derden. De uitgaven die van dit rendement zijn gedaan, kwamen ten goede aan de bewoners van Huize Het Oosten. Dit is conform de afspraken met de Raad van Toezicht. Het geld is besteed aan de inrichting van de nieuwe tuinzaal, de nieuwe dagverzorging en de nieuwe unit Actief wonen met dementie, de nieuwe fitness - en wellnessruimte, de fitnesstuin en de tuinaanleg van het park van Huize Het Oosten. 4.9 Kerngegevens Eind 2013 woonden op het terrein van Huize Het Oosten ongeveer 242 bewoners: 27 bewoners meer dan in 2012, omdat Huize Het Oosten vanwege de nieuwbouw in het verslagjaar 55 appartementen en 10 PG appartementen heeft opgeleverd. De nieuwbouw had geen consequenties voor het verzorgingshuis; daar was de intramurale capaciteit 76 plaatsen (inclusief twee kamers voor kortdurende opnames). In verband met het zorginkoopbeleid van Achmea had Huize Het Oosten in 2013 één intramurale plaats minder ten opzichte van In de Rubenshof bedroeg de productie in het verzorginghuis dagen, op de verpleegunit 3458 dagen en aan kortdurend verblijf 450 dagen. In de huurservice-appartementen en in de koopappartementen maakten 58 bewoners gebruik van de WMO-zorg hulp bij het huishouden, 60 bewoners kregen extramurale verpleging en verzorging, 27 ontvingen beide vormen van extramurale ondersteuning. In 2013 werd er 3885 uur WMO-zorg geleverd en 3343 uur extramurale zorg. Huize Het Oosten leverde 3245 dagen Volledig Pakket Thuis, waarvan 2084 dagen inclusief behandeling in de nieuwe PG woningen. Huize Het Oosten bood in 2013 vier dagen per week dagverzorging aan 17 geïndiceerde cliënten, wonend in of in de nabijheid van Huize Het Oosten. In 2013 werden er 1228 dagdelen AWBZgeïndiceerde dagverzorging geleverd. Er werkten op 31 december 181 medewerkers waarvan 13% in voltijd en 87% in deeltijd. Dit is in totaal 112 fte. Er waren 15 vrijwilligers actief. 13

14 4.10 Kwaliteit Werken met een kwaliteitssysteem Sinds 2007 is Huize Het Oosten in het bezit van het HKZ-certificaat. In 2010 ontving Huize Het Oosten aansluitend hierop opnieuw het HKZ- certificaat dat geldig was tot 17 september Naast de jaarlijkse periodieke audits, vindt er één keer per 3 jaar een grote initiële audit plaats. Dit gebeurde in juni 2013, omdat het certificaat afliep. Dit verslagjaar werd Huize Het Oosten voor het eerst geaudit op de nieuwe HKZ-norm: de HKZ VV&T Het certificaat werd wederom behaald. Compliancebeleid Huize Het Oosten heeft compliancebeleid opgesteld en werkt sinds dit jaar volgens dit beleid. Petra Kater, hoofd economische en administratieve dienst, en Caroline Schelfhorst, hoofd zorg, zijn opgeleid als compliance officer en hebben in het voorjaar van 2013 een uitgebreide risicoanalyse gedaan. Als opvolging van deze nulmeting en ter voorbereiding op de directiebeoordeling 2013 hebben de compliance officers in het najaar een aantal mogelijke risico s benoemd. Deze risico s werden door hen onderzocht, besproken in het MT en dit leidde tot een aantal verbeterafspraken. Deze kregen een plaats in het jaarplan 2014 of zijn opgenomen in het verbeteractieoverzicht. Het compliancebeleid stond vier keer op de agenda van de Raad van Toezicht. Directiebeoordeling Huize Het Oosten heeft allerlei kwaliteitsinstrumenten waarin afspraken (op basis van HKZ-normen, wet- en regelgeving en organisatiebeleid) zijn vastgelegd. Door het werken met deze instrumenten en het uitvoeren van de bijbehorende afspraken, moet de kwaliteitsdoelstelling behaald worden. In de directiebeoordeling worden de belangrijkste kwaliteitsinstrumenten in relatie tot elkaar geëvalueerd. In Huize Het Oosten wordt elk jaar een directiebeoordeling uitgevoerd, om de doeltreffendheid en geschiktheid van het kwaliteitsmanagementsysteem te beoordelen. De resultaten worden meegenomen in het jaarplan voor het volgende jaar. De directiebeoordeling van 2013 is op enkele punten aangepast ten opzichte van Nieuw waren de kwaliteitsinstrumenten Risicomanagement en de Analyse van de jaargesprekken. De directiebeoordeling 2013 vond plaats in december, tijdens een vergadering van directie en managementteam. Bij verschillende instrumenten zijn maatregelen voor optimalisatie afgesproken. Jaarplancyclus Huize Het Oosten stelt aan het begin van ieder jaar een jaarplan op. Het strategische beleidsplan geldt hiervoor als één van de belangrijke pijlers. In het jaarplan zijn opgenomen: missie, visie & motto, speerpunten van beleid, projecten, belangrijke periodieke activiteiten en prestatieindicatoren. Het managementteam evalueert het jaarplan twee keer per jaar door het markeren van de voortgang en eventueel een tekstuele toelichting. Ook verbindt het MT, in de stijl van de directiebeoordeling, een conclusie aan de voortgang, zodat snel te zien is of het project volgens verwachting verloopt. Zonodig vindt bijstelling plaats. Er wordt binnen het kwaliteitsysteem gewerkt met één verbeteractieoverzicht, voor alle verbeteracties die voortkomen uit de verschillende kwaliteitsinstrumenten en registraties. De onderwerpen uit het jaarplan worden niet in het verbeteroverzicht opgenomen, omdat deze al worden geëvalueerd binnen de jaarplancyclus. De relevante onderwerpen uit het jaarplan en het verbeteractieplan krijgen een plaats in de jaaragenda van het managementteam, de Raad van Toezicht en de cliëntenraad. 14

15 Interne audits Huize Het Oosten toetst via het uitvoeren van interne audits systematisch en planmatig alle interne processen en werkt aantoonbaar aan het verbeteren van de geconstateerde afwijkingen. De beleidsmedewerker (coördinator interne audits) maakt daartoe een meerjarenplanning interne audits waarin alle primaire en ondersteunende processen zijn opgenomen. Het auditteam bestond in 2013 uit zes medewerkers uit verschillende diensten. De medewerkers zijn opgeleid om interne kwaliteitsmetingen te verrichten. Het team komt minimaal één keer per jaar bij elkaar om de uitgevoerde audits te evalueren, de nieuwe auditplanning te bespreken en het auditeren te trainen. In 2013 werd tijdens de bijeenkomst van het auditteam aandacht besteed aan themagericht auditen, als aanvulling op de procesgerichte audits. Het thema hygiëne werd op deze wijze onderzocht. Documentbeheersysteem Alle documenten en processen die relateren aan het kwaliteitssysteem zijn vastgelegd in een handboek kwaliteit en in protocollenmappen. Relevante wet - en regelgeving zijn ondergebracht in de verschillende processen, beleidsdocumenten en protocollen. Het documentenbeheersysteem is digitaal. De proceseigenaren (diensthoofden) zijn verantwoordelijk voor de processen en protocollen. Verantwoorde zorg: het meten van de zorginhoudelijke indicatoren Twee keer per jaar vindt in de zorgleefplanbespreking van elke bewoner een risicosignalering plaats op een aantal mogelijke gezondheidsrisico s zoals vallen, medicatie, probleemgedrag en ondervoeding. Elk najaar houdt Huize Het Oosten een meetweek. Het Kwaliteitsdocument 2013 vormt hiervoor de leidraad. De meetweek dient meerdere doelen: de gegevens worden gebruikt voor het leveren van goede zorg aan de individuele cliënt, de meetweek levert beleidsinformatie op en de gegevens dienen als verantwoording ten behoeve van het Jaardocument. Dit verslagjaar vond de meting in oktober plaats. De meetgegevens zijn tijdig en volledig via het ECD aan de landelijke database Zorg voor kwaliteit aangeleverd. Huize Het Oosten heeft de eerste resultaten (ruwe scores) ontvangen. De gecorrigeerde gegevens (gecorrigeerd naar omvang van de organisatie en naar de zorgzwaarte van de cliënten) komen medio maart De resultaten van de meetweek zijn onderwerp van gesprek tijdens de overlegvergadering van de cliëntenraad en de directeurbestuurder en tijdens de vergadering van de Raad van Toezicht. In het voorjaar van 2014 vindt een extern cliënttevredenheidsonderzoek plaats (CQ-index). Commissie MIC en BOPZ In Huize Het Oosten is een commissie MIC & BOPZ actief. De commissie werkt conform de vastgestelde procedure. Het registreren van incidenten heeft als doel om inzicht te krijgen in de aard en omvang van de incidenten op cliënt -, team - en organisatieniveau, en na analyse adequaat in te spelen op situaties die om structurele maatregelen vragen. De registratie is bedoeld om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Naast het hoofd zorg en de beleidsmedewerker is de specialist ouderen geneeskunde als adviseur betrokken bij de commissie. De commissie heeft ten aanzien van de BOPZ als doel om inzicht te krijgen in de aard en de omvang van de BOPZ-status en de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen, en de evaluatie hiervan. De toezichthoudende rol van de BOPZ-arts wordt uitgevoerd door de Warande. De BOPZ-arts bezocht de verpleegunit twee keer in Hiervan werd verslag gemaakt. Er is een separaat kwaliteitsjaarverslag van de MIC-BOPZ-commissie over

16 5. Cliënten 5.1. Ontwikkelingen in de zorg voor cliënten In de visie van Huize Het Oosten zijn de kernbegrippen ruimte voor eigen regie, keuzevrijheid, optimale bewegingsvrijheid, privacy en zelfstandigheid uitgangspunten voor de zorgverlening. Het is voor onze doelgroep van wezenlijk belang dat hun rechten worden gerespecteerd maar door de grote mate van hulpbehoevendheid en invaliditeit, moeten we blijven zoeken naar een evenwicht tussen goede zorgverlening en bovenstaande uitgangspunten. Voor de cliënten met een zorgzwaartepakket (ZZP) 1 tot en met 3 wordt geen indicatie voor verblijf meer afgegeven waardoor de mogelijkheid om op kosten van de AWBZ intramuraal te verblijven of met een Volledig Pakket Thuis (VPT) intramurale zorg thuis te krijgen, vervalt. Vanaf 2016 zullen ook de cliënten met een ZZP 4 naar verwachting grotendeels extramurale zorg krijgen. Dit houdt in dat de cliënten van de Rubenshof in toenemende mate bewoners zijn met een zeer hoge zorgzwaarte. Ook de doelgroep die zelfstandig woont, heeft in toenemende mate zorg nodig doordat intramurale opname pas bij zeer intensieve zorg mogelijk/ nodig is. Dit vergt een grote inspanning in het coachen van medewerkers. Huize Het Oosten heeft bij de gemeente een eigen kavel ten behoeve van WMO-zorg; de verwachting en de wens is dat Huize Het Oosten ten dienste van het leveren van extramurale begeleiding onder hetzelfde regime valt. Huize Het Oosten speelt in op de groeiende vraag naar extramurale zorg en begeleiding doordat de intramurale capaciteit ZZP 1 tot en met 3 verdwijnt. De directeur-bestuurder vergaderde 10 keer met de cliëntenraad van Huize Het Oosten. De onderwerpen waren conform de jaaragenda en zijn in lijn met de kwaliteitscyclus. In oktober 2013 werd een algemene ledenvergadering gehouden voor alle gebruikers van AWBZ-zorg en WMOhuishoudelijke hulp. In juni en in november 2013 organiseerde Huize Het Oosten een verwantenbijeenkomst. Naast vraag en antwoordronden kwamen ook diverse thema s aan bod zoals de uitkomsten van het cliënttevredenheidsonderzoek 2012/ 2013, kwaliteit, hygiënebeleid en het veranderende overheidsbeleid. Over de ontwikkelingen in de ouderenzorg verscheen in juni ook een uitgebreide nieuwsbrief ten behoeve van cliënten en hun naasten. In Huize Het Oosten hebben we het voorrecht dat er niet alleen zeer zorgbehoeftige bewoners, maar ook zeer vitale zelfstandige bewoners wonen op het terrein. Deze mix van cliënten zorgt ervoor dat de bewoners voor elkaar en met elkaar een levendige woongemeenschap vormen. Het activiteitenaanbod wordt in nauw overleg met het Huiskringbestuur samengesteld en voor de Rubenshof denkt de cliëntenraad hierin mee. Activiteiten bestaan in Huize Het Oosten uit muziek, schilderen, poëzie, bewegen en het genieten van de mogelijkheden die ons prachtige park biedt. Vanuit de intensiveringsmiddelen zijn sinds 2012 huiskamermedewerkers in zes verschillende huiskamers werkzaam. Deze medewerkers zijn en worden getraind in het bevorderen van de leefsituatie en het welzijn van de cliënten. Door de kortingen op de budgetten voor intramurale cliënten is de bijdrage van mantelzorgers van wezenlijk belang. Het is de taak van het management om de mantelzorgers zoveel mogelijk te betrekken bij de zorg van hun partner/ ouder of vriend. Ook de inzet van vrijwilligers levert een bijdrage aan de kwaliteit van leven van onze bewoners. 16

17 Het onderhouden van contacten middels informatiebijeenkomsten, nieuwsbrieven en het uitspreken van waardering dragen bij aan een goede aanvulling van informele zorg door vrijwilligers en mantelzorgers op de professionele zorg door de medewerkers van Huize Het Oosten. 5.2 Jaarverslag 2013 van de Cliëntenraad van Huize Het Oosten Samenstelling van de Cliëntenraad (tot 15 juli 2013) Mw. E.J. Bruinse - Cox voorzitter Dhr. R.H. Heijbroek vice voorzitter Mw. A.M.J. Engelberts - van Andel secretariaat Mw. T. Indewey Gerlings - Huurman lid Mw. L. de Haas - Geerlings lid Mw. A.M. Tromp - Latenstein lid Mw. E. Kooijman - Beuzenberg lid Samenstelling van de Cliëntenraad (vanaf 11 september 2013) Mw. E.J. Bruinse - Cox voorzitter Dhr. R.H. Heijbroek vice voorzitter Dhr. H.K. Strikwerda lid (secretaris per 17/9/2013, opsteller jaarverslag CR) Mw. L. de Haas - Geerlings lid Mw. A.M. Tromp - Latenstein lid Mw. E. Kooijman - Beuzenberg lid Mw. C. Harder lid Tijdens een etentje met de directie en de leden van de Cliëntenraad werd gedurende het jaar afscheid genomen van mevrouw Indewey Gerlings. De nieuwe samenstelling leidde tot een herverdeling van de aandachtgebieden c.q. afdelingen binnen Huize Het Oosten. Ieder lid kan daardoor als contactpersoon fungeren tussen de cliënt/afdeling en de Cliëntenraad. Bijeenkomsten De Cliëntenraad vergaderde in 2013 op 22 januari, 19 februari, 19 maart, 16 april, 21 mei, 18 juni, 17 september, 15 oktober, 19 november en 17 december. De Overlegvergaderingen van Directie en Cliëntenraad vonden in 2013 plaats op 8 januari, 5 februari, 5 maart, 2 april, 7 mei, 4 juni, 3 september, 5 november en 3 december. De vergadering voor Cliënten werd gehouden op 5 november Hier werd een presentatie gegeven over het (interne) cliënttevredenheidsonderzoek 2013, zowel wat betreft de zorg, maaltijden als de hulp bij het huishouden waarbij de aandacht zich richtte op de kwaliteit ervan. Ook werd via een presentatie het fenomeen Hygiëne nader toegelicht. Op 21 juni 2013 en 21 november 2013 vonden bijeenkomsten plaats met verwanten van de Cliënten die in Huize Het Oosten zorg ontvangen; enkele leden van de Cliëntenraad waren daarbij aanwezig. De opkomst bij deze vergadering was laag. Een punt van aandacht! 17

18 Om tot een nauwere samenwerking te komen met het Huis Kring Bestuur (HKB) werd een eerste vergadering belegd op 19 november Onderwerpen De CR is in de gelegenheid gesteld mee te praten over de volgende zaken de zorg aan de bewoners betreffend: evaluatie strategisch beleid jaarplan 2013 evaluatie jaarplan 2012 directiebeoordeling begroting 2013 jaarverslag kwaliteit klachten nieuwbouw BHV strategisch beleidsplan rapportage controle zorgdossiers zorginkoop resultaten externe audit samenwerken in de regio verslag interne kwaliteit maaltijden. Acties ondernomen door de Cliëntenraad of naar aanleiding van vragen van de Cliëntenraad: regelen opvang nieuwe bewoners organiseren spreekuur in de vorm van rondetafelgesprekken organiseren structureel overleg met Huis Kring Bestuur (HKB) zoeken naar vacaturevervulling CR initiatief tot stichting van een Huurdercommissie sollicitatiegesprekken ter benoeming van nieuw lid van de Raad van Toezicht. De Cliëntenraad zette zich in om, samen met directie en medewerkers van Huize Het Oosten, mee te denken en te werken aan het welzijn van alle bewoners die zorg behoeven. Zij hoopt dit ook in het jaar 2014 te kunnen doen. 5.3 Klachten De klachtencommissie was per 31 december 2013 als volgt samengesteld: de heer O.P. Fennis, voorzitter, hoofd facilitaire dienst mevrouw L. de Haas-Geerlings, namens de cliëntenraad, bewoner mevrouw H. Heinen, namens zorgaanbieder, bewoner mevrouw S.P. Balfoort, namens de zorgaanbieder, als zorgprofessional. De ambtelijk secretaris (mevrouw M. Wenting) ondersteunt de klachtencommissie. De klachtencommissie voert jaarlijks overleg, de bijeenkomst vond plaats in februari In 2013 werden er geen klachten ingediend bij de klachtencommissie. 18

19 Voor de BOPZ-klachten is Huize Het Oosten, via samenwerkingspartner Warande, aangesloten bij een externe klachtencommissie de Externe Klachtencommissie Verpleging en Verzorging Stad Utrecht. In 2013 waren er geen BOPZ-klachten. Huize Het Oosten heeft een vertrouwenspersoon voor medewerkers, dat is mevrouw M. Wenting. Voor bewoners is dat de heer J. Brans. In Huize Het Oosten is er naast de formele klachten ook aandacht voor informele klachten en ongenoegens. Het diensthoofd bespreekt deze in het bilateraal overleg met de directeur-bestuurder. De informele klacht wordt geregistreerd in een digitaal klachtenregistratiesysteem evenals de afhandeling ervan. Ook de vertrouwenspersoon registreert klachten en signalen in dit overzicht, uiteraard met waarborging van de anonimiteit. De klachtenregistratie staat periodiek in het managementteam op de agenda. Als het nodig is, leiden informele klachten, naast de individuele afhandeling, ook op beleidsniveau tot verbetermaatregelen. In 2013 waren er 28 informele klachten c.q. ongenoegens, waarvan 25% over de zorg. Huize Het Oosten gaat op dezelfde wijze om met complimenten. Ook deze worden geregistreerd en tegelijkertijd met de klachtenregistratie in het MT besproken. In 2013 zijn er 35 complimenten geregistreerd waarvan 50% over goede zorg. Complimenten worden (geanonimiseerd) vermeld in de nieuwsbrief voor medewerkers. Huize Het Oosten is aangesloten bij De Geschillencommissie. Consumenten kunnen hier een klacht indienen. Als De Geschillencommissie over de benodigde informatie beschikt, houdt zij een zitting. Na de zitting doet de commissie een uitspraak. De uitspraak geldt voor beide partijen. De uitspraak moet altijd worden nagekomen. Er is in 2013 geen klacht behandeld door De Geschillencommissie. Er waren in 2013 geen meldingen in het kader van de Klokkenluidersregeling of in het kader van de Meldcode Ouderenmishandeling. Nieuwe bewoners van Huize Het Oosten ontvangen een informatiemap. Daarin zit ook de folder van de klachtencommissie, om de klachtenregeling onder de aandacht te brengen. Jaarlijks plaatst de ambtelijk secretaris van de klachtencommissie een samenvatting van het klachtenjaarverslag in de nieuwsbrief voor medewerkers en in het informatiebulletin voor bewoners: in het Huiskringnieuws en/ of in de nieuwsbrief AWBZ-WMO. Huize Het Oosten heeft, naast de verantwoording in het Jaardocument en de kwantitatieve verantwoording in digimv, ook een separaat klachtenjaarverslag. Ook de registratie van complimenten maakt hier deel van uit. 19

20 6. Medewerkers 6.1 Ontwikkelingen in personeelsbeleid De hervormingen in de langdurige zorg hebben ook consequenties voor de medewerkers van Huize Het Oosten. Er zijn de afgelopen tien jaar grote investeringen gedaan in het scholen en bijscholen van de medewerkers, zowel zorginhoudelijk als op het gebied van bejegening. Medewerkers zijn opgeleid en voorbereid om zware intensieve zorg te leveren en eigen verantwoordelijkheid te dragen in zelfsturende teams. In 2013 hebben drie medewerkers hun diploma verpleegkundige niveau 4 behaald en er zijn nog vijf medewerkers bezig met hun opleiding. De komende jaren bevriest de organisatie de opleidingsbudgetten omdat de onzekere toekomst ook op dat gebied geen grote investeringen meer verdraagt. Wel worden de komende jaren medewerkers (bij)geschoold op het gebied van houding, gedrag en bejegening en zorgt Huize Het Oosten voor de verplichte scholingen in het kader van onder andere de Wet BIG en bedrijfshulpverlening. De formatie wordt gemonitord aan de hand van de tool die is ontwikkeld door PWC in samenwerking met Actiz. Daarbij wordt uitgegaan van een duidelijke relatie met de zorgzwaarte. Het ziekteverzuim over 2013 is 4,1% en dat is bijna 1% lager dan het landelijk gemiddelde in de zorgsector. Het verloop onder medewerkers was laag. Er gingen in 2013 drie medewerkers weg met een contract voor onbepaalde tijd en drie medewerkers met een contract voor bepaalde tijd. 6.2 Medewerkerstevredenheidsonderzoek Huize Het Oosten houdt één keer per drie jaar een onafhankelijk onderzoek naar de tevredenheid van medewerkers, hetgeen past binnen de richtlijnen van de HKZ-norm, de branche en de arbowetgeving. Huize Het Oosten heeft in het najaar van 2013 wederom mee gedaan aan het uitvoeren van een medewerkerstevredenheidsonderzoek, als onderdeel van de Benchmark voor de sector Verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT). Huize Het Oosten scoorde, anders dan drie jaar geleden, lager dan de sector. Ook scoorde Huize Het Oosten lager ten opzichte van haar eigen resultaten in Voor wat betreft het thema cliëntgerichtheid behoort Huize Het Oosten tot de middengroep. Dit geldt ook voor de toekomstgerichtheid. Wat betreft de aantrekkelijkheid van het werk en de mogelijkheid tot veranderen scoort Huize Het Oosten lager dan de middengroep. In de vergadering van het MT op 30 december 2013 zijn de resultaten van de Medewerker Monitor uitgebreid besproken en de eerste verbeterpunten geformuleerd. Het verbeteren van de medewerkerstevredenheid is onderdeel van het jaarplan De uitkomsten zijn in januari 2014 gepresenteerd en besproken met de medewerkers. De verbeterpunten uit dit plan van aanpak maken onderdeel uit van het verbeteractieoverzicht, zodat de actiepunten periodiek op de MTagenda terugkeren. Bovendien bespreekt het managementteam de voortgang met de medewerkers tijdens de volgende medewerkersbijeenkomsten. Onderwerpen in het plan van aanpak zijn: Communicatie gericht op samenwerking; Inspirerend leiderschap; Aanvaardbare werkdruk (met name in de dienst wonen en zorg); Klimaat gericht op verbetering; Communicatie over veranderingen en het borgen van veranderingen; Goed leiderschap middenkader (in relatie tot het model van zelfsturing). 20

21 6.3 Medezeggenschap medewerkers Huize Het Oosten wil graag een ondernemingsraad in het kader van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). De motivatie bij de medewerkers is onvoldoende op dit vlak. Heel af en toe meldt zich iemand met enige belangstelling naar aanleiding van de diverse oproepen. Om medewerkers toch zoveel mogelijk te betrekken bij de organisatie en het beleid, zijn er per 2014 vier verplichte medewerkersbijeenkomsten ingesteld, waar het managementteam informatie geeft en de medewerkers in de gelegenheid worden gesteld om hierover te discussiëren en vragen te stellen. 6.4 Gedragscode In 2013 is er een gedragscode opgesteld voor alle medewerkers. Deze code maakt onderdeel uit van ons personeelsbeleid en komt op verschillende plaatsen en momenten aan de orde. In elk geval bij: werving en selectie van nieuwe medewerkers inwerken van nieuwe medewerkers: inwerkprogramma en introductiebijeenkomst periodieke bijscholing in het jaargesprek van de teams. 6.5 Veilig werken Door de toenemende complexiteit van zorg hebben medewerkers meer te maken met probleemgedrag bij bewoners. Ook zijn er meer bewoners woonachtig in Huize Het Oosten met intensieve zorg; onder meer door de opening van unit Actief wonen met dementie in mei 2013, waar 10 dementerende ouderen zelfstandig wonen en zorg ontvangen via het Volledig Pakket Thuis. Er werd 11 keer een incident gemeld waarbij een medewerker te maken kreeg met agressie. Het leren omgaan met complex gedrag is een belangrijke manier om agressie te voorkomen. De psycholoog van de Warande heeft daarom structureel omgangsoverleg met zorgteams waarin het omgaan met complex gedrag op de agenda staat. Ook zijn de specialist ouderen geneeskunde en de psycholoog in toenemende mate betrokken bij de behandeling en begeleiding van de bewoners. 21

Jaardocument 2014 Stichting Huize Het Oosten. Definitieve versie

Jaardocument 2014 Stichting Huize Het Oosten. Definitieve versie Jaardocument 2014 Stichting Huize Het Oosten Definitieve versie Bilthoven, 19 mei 2015 Inleiding Voor u ligt het Jaardocument 2014 van Huize Het Oosten. Huize Het Oosten werkte in het verslagjaar met het

Nadere informatie

ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015

ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015 ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Cliënten... 4 1.1. Cliëntenraad... 4 1.2. Cliënttevredenheid... 4 1.3. Interne metingen... 6 1.4. Veiligheid... 6 2. Analyse personeelsbeleid...

Nadere informatie

Lida Maas Marieke Wenting Francine Witten (redactie)

Lida Maas Marieke Wenting Francine Witten (redactie) Lida Maas Marieke Wenting Francine Witten (redactie) Bilthoven, 11 december 2013 I N H O U D S O P G A V E pagina Inleiding 3 Missie en visie 6 Cluster 1: Maçonnieke identiteit 8 Cluster 2: Organisatie

Nadere informatie

Zorgarrangementen Huize Het Oosten 2013

Zorgarrangementen Huize Het Oosten 2013 Zorgarrangementen Huize Het Oosten 2013 1. Wonen met zorg in de Rubenshof Doelgroep: Vrijmetselaren en niet-vrijmetselaren Indicatie: ZZP 3 tot en met 7 (excl. behandeling), Nieuwe bewoners vanaf ZZP 4

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel.

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Datum: Partijen: ActiZ, organisatie van zorgondernemers Zorgverzekeraars Nederland (ZN) De

Nadere informatie

ZELFEVALUATIE KWALITEIT

ZELFEVALUATIE KWALITEIT ZELFEVALUATIE KWALITEIT Inhoudsopgave Inleiding... 3 1.1. Cliëntenraad... 4 1.2. Clienttevredenheid... 5 Interne metingen... 7 1.3. Veiligheid... 7 1.4. Zorginhoudelijke indicatoren... 8 2. Analyse personeelsbeleid...

Nadere informatie

Jaardocument 2015 Stichting Huize Het Oosten

Jaardocument 2015 Stichting Huize Het Oosten Jaardocument 2015 Stichting Huize Het Oosten Definitief Bilthoven, mei 2016 Op 23 mei 2016 vastgesteld tijdens overlegvergadering directeur-bestuurder en RvT Inleiding Voor u ligt het Jaardocument 2015

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 Jaarverslag Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 INHOUDSOPGAVE BLZ. Voorwoord 3 Algemene informatie over de Cliëntenraad 4 Samenstelling van de Cliëntenraad 5 Behandelde adviesaanvragen

Nadere informatie

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk!

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! PrivaZorg PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! 1 Welkom bij PrivaZorg! PrivaZorg is een thuiszorgorganisatie, die werkt met gemotiveerde, zelfstandige zorgverleners. Thuiszorg is zorg bij mensen

Nadere informatie

JAARVERSLAG DIVISIECLIËNTENRAAD THUISZORG. Beweging 3.0 jaarverslag DCRT

JAARVERSLAG DIVISIECLIËNTENRAAD THUISZORG. Beweging 3.0 jaarverslag DCRT JAARVERSLAG 2013 DIVISIECLIËNTENRAAD THUISZORG Beweging 3.0 jaarverslag DCRT INHOUDSOPGAVE BLZ. 1.VOORWOORD 3 2. FUNCTIONEREN VAN DE CLIËNTENRAAD 4 2.1. Cliëntenraad 2.1.1. Samenstelling cliëntenraad 4

Nadere informatie

Scheiden van wonen en zorg

Scheiden van wonen en zorg Scheiden van wonen en zorg Een nieuwe koers voor welzijn en zorg 14 november 2012 Themadag Commissie Ouderenzorg Religieuzen Carla Cornuit Inleiding Carla Cornuit: bestuurder LuciVer LuciVer Een kleinschalige

Nadere informatie

Scheiden van wonen en zorg

Scheiden van wonen en zorg Scheiden van wonen en zorg de exploitatie van de zorg en dienstverlening drs. J.H.M. van Ginneken 25 oktober 2012 Overheidsbeleid SWZ Beleidsstukken 24 juni 2012: Voortgangsrapportage Hervorming Langdurige

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei Utrecht, september 2017

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei Utrecht, september 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei 2017 Utrecht, september 2017 1 Inleiding Op 10 mei 2017 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

woon-, zorg- en dienstencentra Alerimus locatie de Open Waard

woon-, zorg- en dienstencentra Alerimus locatie de Open Waard woon-, zorg- en dienstencentra Alerimus locatie de Open Waard Introductie Locatie de Open Waard is een algemeen woon-, zorg- en dienstencentrum gevestigd te Oud-Beijerland. De Open Waard is 1 mei 1984

Nadere informatie

WITTENBERGZORG JAARPLAN 2014. Haaften, december 2013

WITTENBERGZORG JAARPLAN 2014. Haaften, december 2013 WITTENBERGZORG JAARPLAN 2014 Haaften, december 2013 1 Schematische Uitwerking doelen per onderdeel 1. Leiderschap Doel Activiteit Prestatie Indicator Verantwoordelijke Tijdsbestek/ Levering van Direct

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

TOELICHTING MONITOR 2016. Onderdeel Kwaliteit. 1. Basis versterken. a. Het resultaat van het meest recente IGZonderzoek

TOELICHTING MONITOR 2016. Onderdeel Kwaliteit. 1. Basis versterken. a. Het resultaat van het meest recente IGZonderzoek TOELICHTING MONITOR 2016 Onderdeel Kwaliteit Thema/onderdeel 1. Basis versterken Toelichting a. Het resultaat van het meest recente IGZonderzoek is voldoende Als voldoende wordt beschouwd wanneer er aan

Nadere informatie

PrivaZorg thuiszorg persoonlijk en klantgericht!

PrivaZorg thuiszorg persoonlijk en klantgericht! PrivaZorg thuiszorg persoonlijk en klantgericht! Welkom bij PrivaZorg! PrivaZorg is een thuiszorgorganisatie die werkt met gemotiveerde, zelfstandige zorgverleners. Thuiszorg is het bieden van zorg, ondersteuning

Nadere informatie

Woonzorgcentrum. Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016

Woonzorgcentrum. Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016 Woonzorgcentrum Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016 Uniek zijn en uniek blijven Vanaf de oprichting van Stichting Sint Anna in 1976 door de Zusters van Julie Postel, is het woonzorgcentrum

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2016. Beschermende Woonvorm De Reling

Beleidsplan 2015-2016. Beschermende Woonvorm De Reling Beleidsplan 2015-2016 Beschermende Woonvorm De Reling Inhoudsopgave Voorwoord... 4 1. De organisatie... 4 1.1. Missie en Visie... 4 1.2. Raad van Bestuur... 4 1.3. Raad van Toezicht... 5 1.4. Vergadercyclus...

Nadere informatie

Plan van Aanpak Martha Flora Gouda

Plan van Aanpak Martha Flora Gouda Plan van Aanpak Martha Flora Gouda Algemeen Martha Flora beoogt om naast een focus op het persoonlijk welbevinden te streven naar een veilige leefomgeving, waarin op professionele wijze verantwoorde zorg

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Kristal Welzorg Groep te Enschede op 31 juli Utrecht oktober 2014

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Kristal Welzorg Groep te Enschede op 31 juli Utrecht oktober 2014 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Kristal Welzorg Groep te Enschede op 31 juli 2014 Utrecht oktober 2014 FU-rapport van het inspectiebezoek aan Kristal Welzorg Groep te Enschede op 31 juli

Nadere informatie

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Inhoud Inleiding... 3 Wat houdt het (intern) toezicht in?... 4 Werkwijze toezichthoudende deel van het bestuur/ toezichtkader... 6 1. Openbare identiteit...

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Jaarplan 2015 Stichting Orion 1

Jaarplan 2015. Jaarplan 2015 Stichting Orion 1 Jaarplan 2015 Inleiding In 2015 zullen we de eerste effecten gaan merken van de verschillende transities in de zorg. Nu (oktober 2014) heeft Orion het jaar 2015 een aanbesteding gedaan de WMO ongeveer

Nadere informatie

Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk

Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk Ons visiedocument? www.wilgaerden.nl Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk Bij Wilgaerden draait alles om het welzijn van ouderen met een zorgbehoefte of zorgvraag die samenhangt met het ouder

Nadere informatie

CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2014 EN WERKPLAN 2015 VOORWOORD

CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2014 EN WERKPLAN 2015 VOORWOORD CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2014 EN WERKPLAN 2015 VOORWOORD De cliëntenraad van Synthese doet hierbij verslag van haar activiteiten in 2014 en geeft aan waar zij in 2015 aandacht aan wil besteden.

Nadere informatie

Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen. April 2017

Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen. April 2017 Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen April 2017 Toetsingskader Kampen Aandachtspunten / bronnen voor de toezichthouder zijn in alle gevallen: Dossieronderzoek; Vraaggesprek met cliënt; Eventueel

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Inleiding. Vanaf 1 augustus 2011 zijn bij De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal

Nadere informatie

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Opening Anneke Augustinus Manager Care Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Foto: website Activite Waarom vandaag? Delen kennis en ervaringen zodat: Het zorgkantoor voldoende

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 CLIËNTENRAAD

JAARVERSLAG 2012 CLIËNTENRAAD JAARVERSLAG 2012 CLIËNTENRAAD Jaarverslag Cliëntenraad De Pieter Raat Stichting 2012 1 Jaarverslag Cliëntenraad De Pieter Raat Stichting 2012 2 INHOUDSOPGAVE Inleiding 5 Doelstelling 6 Samenstelling van

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 1 Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 Preambule Vrijwillig medewerkers in zorg en welzijn verrichten onbetaald en vrijwillig werkzaamheden in georganiseerd verband. Zij doen

Nadere informatie

Kwaliteit op de bestuurstafel in het woonzorgcentrum

Kwaliteit op de bestuurstafel in het woonzorgcentrum Kwaliteit op de bestuurstafel in het woonzorgcentrum Nederlandse Businesscase sturen op kwaliteit Brussel, 20 september 2016 Even voorstellen. Diny de Bresser Voorzitter Raad van Bestuur Pieter van Pieter

Nadere informatie

Intramurale Zorg. Gastvrij - Aandacht - Vertrouwen - Eerbied

Intramurale Zorg. Gastvrij - Aandacht - Vertrouwen - Eerbied Intramurale Zorg Gastvrij - Aandacht - Vertrouwen - Eerbied Intramurale zorg Zorgcentrum Mennistenerf Meer dan wat ook is van belang dat elke bewoner zich thuis, welkom en goed verzorgd voelt. Daarom zet

Nadere informatie

HUIZE HET OOSTEN INFORMATIEBROCHURE

HUIZE HET OOSTEN INFORMATIEBROCHURE HUIZE HET OOSTEN INFORMATIEBROCHURE I N H O U D S O P G A V E I N F O R M A T I E B R O C H U R E H U I Z E H E T O O S T E N Landelijk maar toch centraal 4 Missie en visie 5 Over ZZP s, het CIZ, het CAK,

Nadere informatie

ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015

ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015 ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015 Agenda Doel: Presenteren van de uitkomsten van het onderzoek Dialoog over sterke- en verbeterpunten Opbouw presentatie:

Nadere informatie

Plan van aanpak Waardigheid en Trots zinvolle daginvulling en deskundig personeel

Plan van aanpak Waardigheid en Trots zinvolle daginvulling en deskundig personeel April 2016 Plan van aanpak Waardigheid en Trots zinvolle daginvulling en deskundig personeel Inleiding: Het project Waardigheid en Trots biedt verpleeghuisinstellingen een subsidietraject aan om te komen

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Februari 2017 Cliëntenraad In maart 1999 is in Revalidatiecentrum Roessingh een Cliëntenraad (CRR) ingesteld door de Raad van Bestuur op grond

Nadere informatie

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Versie 2012 Inleiding 201 Nederlands Normalisatie Instituut. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

Cliëntenraad Viattence locatie de Klaarbeek 28 januari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 6

Cliëntenraad Viattence locatie de Klaarbeek 28 januari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 6 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave... pag 2 Samenstelling en mutaties pag 3 Vergaderingen pag 3 Jaarvergadering. pag 3 Wat doet de Cliëntenraad.. pag 3 Scholing Cliëntenraad. pag 4 Onderwerpen..

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis

Jaarverslag Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis Inhoudsopgave Voorwoord 4 Missie en visie 5 Samenstelling 5 Interne en externe overleggen 6 Adviesaanvragen 7 Verzwaarde adviesaanvragen 8 Ongevraagd

Nadere informatie

Managementreview kwaliteitsmanagementsysteem Sint Franciscus Mei 2017

Managementreview kwaliteitsmanagementsysteem Sint Franciscus Mei 2017 Managementreview kwaliteitsmanagementsysteem Sint Franciscus Mei 2017 Inleiding Sint Franciscus werkt volgens de gecertificeerde systematiek van PREZO, met een sleutelrol voor het proces van verbeteren

Nadere informatie

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Voorwoord 3 hoofdstuk 1 Functioneren van de cliëntenraad 4 1.1 Samenstelling 4 1.2 Vergaderingen 4 1.3 Onderwerpen

Nadere informatie

Ouderenzorg t Boerenerf

Ouderenzorg t Boerenerf Urkerweg 10 8303 BX Emmeloord Tel: 0527 616166 Fax: 0527 239441 Mail: ouderenzorg@het-boerenerf.nl Website: www.het-boerenerf.nl Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Ouderenzorg t Boerenerf Boerderijnummer:

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh

Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh Februari 2014 Cliëntenraad In maart 1999 is in revalidatiecentrum Roessingh een Cliëntenraad (CRR) ingesteld door de Raad van Bestuur op grond

Nadere informatie

Praktijkvoorbeeld. Pagina 1 van 5

Praktijkvoorbeeld. Pagina 1 van 5 Toekomst verzorgingshuizen: complexiteit exploitatie zorg- en dienstverlening vaak over het hoofd gezien Vooral kleine verzorgingshuizen krijgen het lastig Door de extramuralisering van de zorgzwaartepakketten

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Jaarplan 2017 RL/BD Versie

Jaarplan 2017 Jaarplan 2017 RL/BD Versie Jaarplan 2017 INLEIDING Stichting Thuiszorg Groot Limburg is toe aan alweer haar tweede jaarplan. Terugkijkend op 2016 kan worden gesteld dat de meeste doelen zoals beschreven in het jaarplan 2016 gerealiseerd:

Nadere informatie

Rapportage Systeembeoordeling

Rapportage Systeembeoordeling Naam document: Soort document: Toepassingsgebied: Status: Rapportage systeembeoordeling Registratie / evaluatie Gehele organisatie Concept Rapportage Systeembeoordeling Datum uitvoering: Monitoring acties:

Nadere informatie

Klachtenregeling cliënten Stichting Wonen & Zorg Purmerend

Klachtenregeling cliënten Stichting Wonen & Zorg Purmerend Klachtenregeling cliënten Stichting Wonen & Zorg Purmerend Inhoudsopgave 1 Algemene bepalingen... 4 1.1 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 4 1.2 Artikel 2 Wie een klacht of een Bopz-klacht kan indienen...

Nadere informatie

Dagbesteding Psychogeriatrie

Dagbesteding Psychogeriatrie Dagbesteding Psychogeriatrie Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Telefoon algemeen (0529) 431541 Telefoon keuken (0529) 432514 Fax (0529) 432937 e-mail Internet Info@rosengaerde.nl

Nadere informatie

REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND

REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: 1.1 "Stichting": Stichting Greenpeace Nederland; 1.2 "Statuten": de statuten van genoemde Stichting;

Nadere informatie

Bijlage 5 BEWIJSSTUKKEN NIEUWE ZORGAANBIEDERS TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2016

Bijlage 5 BEWIJSSTUKKEN NIEUWE ZORGAANBIEDERS TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2016 Bijlage 5 BEWIJSSTUKKEN NIEUWE ZORGAANBIEDERS TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2016 Zorgverzekeraars Nederland Juni 2015 1. Inleiding De bestaande toelatingen voor persoonlijke verzorging,

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

Wat kunnen wij u bieden?

Wat kunnen wij u bieden? Wat kunnen wij u bieden? Wonen, Welzijn & Zorg bij 1 Wat ons bezighoudt Van tijd tot tijd bereiken ons vragen van mensen of wij een bepaalde dienst of bepaalde zorg kunnen leveren. Soms is het een vraag

Nadere informatie

Onderzoek in uitvoering. Wieke Bockstael Pauline Mourits

Onderzoek in uitvoering. Wieke Bockstael Pauline Mourits Onderzoek in uitvoering Wieke Bockstael Pauline Mourits Onderzoek in uitvoering: Invloed fysieke omgeving/exploitatie kleinschalig wonen voor dementerenden Proefwoning dementie Royal Rustique 2 Aanleiding:

Nadere informatie

Jaarverslag van de cliëntenraad DZS 2012. Diabetes Zorgsysteem West-Friesland

Jaarverslag van de cliëntenraad DZS 2012. Diabetes Zorgsysteem West-Friesland Jaarverslag van de cliëntenraad DZS 2012 Diabetes Zorgsysteem West-Friesland Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Cliëntenraad 4 3. Bevoegdheden van de cliëntenraad 5 4. Activiteiten in 2012 6 5. Adviezen 7

Nadere informatie

Nieuwsbrief cliëntenraad Mei 2017

Nieuwsbrief cliëntenraad Mei 2017 Nieuwsbrief cliëntenraad Mei 2017 In deze nieuwsbrief: Samenstelling van de cliëntenraad... - 1 - Vacature vertegenwoordiger het Grotenhuis... - 2 - Informatievoorziening... - 2 - Terugblik op 2016...

Nadere informatie

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma (Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma Mijn naam is Jos van de Ven en ben binnen Dichterbij werkzaam als ambtelijk secretaris van de cliëntenraad. Onafhankelijke ondersteuning Onafhankelijke cliëntondersteuning

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2016 WERKPLAN 2017

JAARVERSLAG 2016 WERKPLAN 2017 JAARVERSLAG 2016 EN WERKPLAN 2017 CLIЁNTENRAAD SYNTHESE Twan Christians (Oud lid / Voorzitter) Sander Brugmans (Interim-Voorzitter) Esther van der Wegen (Secretariële ondersteuning) VOORWOORD De cliëntenraad

Nadere informatie

JAARVERSLAG DIVISIECLIËNTENRAAD ZORG, VERPLEGING & BEHANDELING. Beweging 3.0 - jaarverslag DCRZVB

JAARVERSLAG DIVISIECLIËNTENRAAD ZORG, VERPLEGING & BEHANDELING. Beweging 3.0 - jaarverslag DCRZVB JAARVERSLAG 2013 DIVISIECLIËNTENRAAD ZORG, VERPLEGING & BEHANDELING Beweging 3.0 - jaarverslag DCRZVB INHOUDSOPGAVE BLZ. VOORWOORD 3 1. SAMENSTELLING DIVISIECLIÉNTENRAAD 4 2. VERGADERINGEN 4 3. ONDERWERPEN

Nadere informatie

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald.

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald. Reglement Raad van toezicht BiSC Inleiding De Statuten van BiSC, een Stichting met als doel de ondersteuning en bevordering van het bibliotheekwerk in de provincie Utrecht, voorzien in de Raad van toezicht.

Nadere informatie

Werden in. Werden de gegevens. Toelichting meest rechter kolom 2015 deze. in 2015 gebruikt in. op planning en control cyclus: informatiebron om

Werden in. Werden de gegevens. Toelichting meest rechter kolom 2015 deze. in 2015 gebruikt in. op planning en control cyclus: informatiebron om In dit overzicht ziet u voor deze locatie de antwoorden op vragen van de inspectie over: 1. Meten & Monitoren: de mate waarin de vestiging allerlei bronnen van informatie gebruikt om de zorgverlening te

Nadere informatie

Samen voor de beste zorg Zeepkistbijeenkomst 9 december 2015. ActiVite

Samen voor de beste zorg Zeepkistbijeenkomst 9 december 2015. ActiVite Samen voor de beste zorg Zeepkistbijeenkomst 9 december 2015 ActiVite Agenda Welkom Programma: Missie en visie van ActiVite Beleid van overheid zet door Strategische thema s Stand van zaken ActiVite per

Nadere informatie

Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek

Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek Ingevuld door: Naam Instelling: Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek In de documentenanalyse wordt gevraagd om verplichte documentatie en registraties vanuit de NTA 8009:2007 en HKZ certificatieschema

Nadere informatie

WELKOM IN DE CLIËNTENRAAD 10 & vragen antwoorden

WELKOM IN DE CLIËNTENRAAD 10 & vragen antwoorden WELKOM IN DE CLIËNTENRAAD 10 & vragen antwoorden Welkom in de cliëntenraad is een uitgave van LOC Zeggenschap in zorg. LOC is er voor cliëntenraden in de geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang,

Nadere informatie

Thuiszorg. Thuiszorg op maat, voor iedereen

Thuiszorg. Thuiszorg op maat, voor iedereen Thuiszorg Thuiszorg op maat, voor iedereen De meeste mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen in de eigen omgeving, en als het nodig is, met hulp van thuiszorg. Pas wanneer dat niet meer

Nadere informatie

Middels dit document houden wij u op de hoogte van de belangrijkste (inhoudelijke) wijzigingen.

Middels dit document houden wij u op de hoogte van de belangrijkste (inhoudelijke) wijzigingen. Middels dit document houden wij u op de hoogte van de belangrijkste (inhoudelijke) wijzigingen. Wijzigingen versie 1.14 t.o.v. versie 1.13 Toevoeging stap 5 Kostprijzen, aandachtspunten Wlz Informatie

Nadere informatie

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG DE FRIESE WOUDEN 2011 Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden Postbus 181 9200 AD Drachten Tel.: 088-5120072 E-mail-adres: clientenraad@friesewouden.nl

Nadere informatie

Informatie over AWBZ zorg

Informatie over AWBZ zorg Informatie over AWBZ zorg Inhoudsopgave: Algemeen 2 Aanvang zorg 4 Afzeggen Zorg 4 Arbeidsomstandigheden 4 Bereikbaarheid 6 Cliëntenraad 7 Contactpersoon 8 Einde zorg 9 Indicatie 9 Inspraak 10 Keuze aanbieder

Nadere informatie

Profielschets. Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver

Profielschets. Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver Profielschets Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver Organisatie Elver is een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking in de regio Achterhoek en Arnhem. Elver is expert in de begeleiding

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015 Aan alle Wlz-uitvoerders Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres l Onderwerp Datum

Nadere informatie

Cliëntenraad Liemerije. Jaarverslag 2014

Cliëntenraad Liemerije. Jaarverslag 2014 Cliëntenraad Liemerije Jaarverslag 2014 Liemerije deskundige zorg voor ouderen Bezoekadres Hunneveldweg 12 6903 ZN Zevenaar T 088-044 1999 Postadres : Postbus 12 6900 GA ZEVENAAR Internet www.liemerije.nl

Nadere informatie

Werkdocument model toetsingskader kwaliteitstoezicht Wmo

Werkdocument model toetsingskader kwaliteitstoezicht Wmo Werkdocument model toetsingskader kwaliteitstoezicht Wmo Inleiding Dit model voor een toetsingskader is opgesteld ten behoeve van het kwaliteitstoezicht in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

I N F O R M A T I E B R O C H U R E N I E U W B O U W

I N F O R M A T I E B R O C H U R E N I E U W B O U W I N F O R M A T I E B R O C H U R E N I E U W B O U W I N L E I D I N G Voor u ligt de brochure met informatie over de nieuwbouwappartementen: de plattegronden van de appartementen en de huur- en serviceprijzen

Nadere informatie

Gregoriushuis. Kleinschalig wonen voor dementerende ouderen

Gregoriushuis. Kleinschalig wonen voor dementerende ouderen Gregoriushuis Kleinschalig wonen voor dementerende ouderen Wonen, welzijn en zorg Het Gregoriushuis is een kleinschalige woonvorm voor acht dementerende cliënten. Het Gregoriushuis is een bungalow in de

Nadere informatie

Utrecht, februari Follow-up rapport van het inspectiebezoek van 2 juli 2015 aan Stichting Gedi Verpleging in Almere

Utrecht, februari Follow-up rapport van het inspectiebezoek van 2 juli 2015 aan Stichting Gedi Verpleging in Almere Utrecht, februari 2016 Follow-up rapport van het inspectiebezoek van 2 juli 2015 aan Stichting Gedi Verpleging in Almere Inleiding Op 2 juli 2015 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de

Nadere informatie

Alle medewerkers zijn professioneel en erg vriendelijk.

Alle medewerkers zijn professioneel en erg vriendelijk. Wonen Thuis Expert WONEN THUIS EXPERT Alle medewerkers zijn professioneel en erg vriendelijk. De RSZK biedt zorg en diensten aan mensen die vanwege hun leeftijd, ziekte of een beperking in meer of mindere

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

Verzorgingshuis Zonnewiede

Verzorgingshuis Zonnewiede Verzorgingshuis Zonnewiede Inhoud 1. Wonen in Zonnewiede 3 1.1 Eigen sfeer 3 1.2 Vragen 3 2. Hoe komt u in aanmerking? 4 2.1 Eigen bijdrage 4 2.2 Wachtlijst 4 3. Zorg en begeleiding 5 3.1 Eerstelijns (zorg)diensten

Nadere informatie

Samen beter in Transwijk Wonen, welzijn en zorg in Utrecht - Kanaleneiland

Samen beter in Transwijk Wonen, welzijn en zorg in Utrecht - Kanaleneiland Samen beter in Transwijk Wonen, welzijn en zorg in Utrecht - Kanaleneiland Met kleinzoon Stijn trekt meneer Zijlstra er vroeg op uit. Samen vangen ze die snoekbaars wel. Wonen bij Vecht en IJssel betekent

Nadere informatie

PRODUCTEN & DIENSTEN SEMZORG WEBSHOP KWALITEIT

PRODUCTEN & DIENSTEN SEMZORG WEBSHOP KWALITEIT PRODUCTEN & DIENSTEN SEMZORG WEBSHOP KWALITEIT 1 INHOUDSOPGAVE Over Semzorg 3 Producten. 4 Prijzen producten 6 Advies & ondersteuning. 8 Prijzen advies & ondersteuning. 9 Uitbesteding kwaliteit.... 11

Nadere informatie

Klachtenreglement cliënten

Klachtenreglement cliënten Klachtenreglement cliënten 1 Inleiding In 1995 werd de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aangenomen (WKCZ). De wet bevat een aantal regels voor een zorgvuldige behandeling van klachten van cliënten over

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad en Bureau Beckers.

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad en Bureau Beckers. Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad en B. Inleiding In de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) wordt genoemd dat er tussen de cliëntenraad en B een samenwerkingsovereenkomst moet zijn.

Nadere informatie

Zorgcentrum het Bildt Informatiebrochure St.- Annaparochie

Zorgcentrum het Bildt Informatiebrochure St.- Annaparochie Zorgcentrum het Bildt Informatiebrochure 1-1-2017 St.- Annaparochie Inhoud Welkom...2 Visie...2 Zorgcentrum het Bildt...2 Keurmerk...2 Zorg- en dienstverlening...3 Intramurale zorg...3 Thuiszorg...3 Groepsverzorging...3

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU

Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU Van jou JoU Pieterstraat 1 3512 JT Utrecht 030-2361919 info@jou-utrecht.nl www.jou-utrecht.nl Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU Reglement 1. Dit reglement dient ter aanvulling op de statuten van

Nadere informatie

Belangrijke wijzigingen HKZ-normen

Belangrijke wijzigingen HKZ-normen Belangrijke wijzigingen HKZ-normen door wijzigingen in ISO 9001:2015 Belangrijke wijzigingen HKZ-normen Op 15 september 2015 is de nieuwe ISO 9001:2015 gepubliceerd. Een groot aantal HKZ-normen is ISO-compatibel.

Nadere informatie

Klachtenbehandeling Vrijwaard

Klachtenbehandeling Vrijwaard 2015 Klachtenbehandeling Vrijwaard MOGELIJKHEDEN VOOR HET INDIENEN VAN EEN KLACHT Inleiding klachtenprocedure Vrijwaard is een organisatie die constant op zoek is naar verbetering. In dit document staat

Nadere informatie

Stichting Stille Pieter

Stichting Stille Pieter Jaarverslag nuari 2013 - december 2013 Stichting Stille Pieter Boerderijnummer: 1436 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Een gezonde zorgexploitatie van uw woonzorglocatie. Jacqueline van Ginneken Bureau Ouderenzorg. drs. J.H.M. van Ginneken 7 juni 2011

Een gezonde zorgexploitatie van uw woonzorglocatie. Jacqueline van Ginneken Bureau Ouderenzorg. drs. J.H.M. van Ginneken 7 juni 2011 Een gezonde zorgexploitatie van uw woonzorglocatie Jacqueline van Ginneken Bureau Ouderenzorg Rekenen aan zorg drs. J.H.M. van Ginneken 7 juni 2011 juni 2011 www.kcwz.nl 1 Een grote kans. dat u voornemens

Nadere informatie

Informatie cliëntenraad versie oktober 2015

Informatie cliëntenraad versie oktober 2015 Informatie cliëntenraad versie oktober 2015 De cliëntenraad vergadert gemiddeld zes keer per jaar. Daarnaast heeft de cliëntenraad ook zes maal per jaar een overlegvergadering met de raad van bestuur.

Nadere informatie

woon-, zorg- en dienstencentra Alerimus locatie de Buitensluis

woon-, zorg- en dienstencentra Alerimus locatie de Buitensluis woon-, zorg- en dienstencentra Alerimus locatie de Buitensluis Introductie Locatie de Buitensluis is een Protestants- Christelijke zorgcentrum, gevestigd in Numansdorp, gemeente Cromstrijen. De Buitensluis

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Functieprofiel Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Stichting De Waalboog Nijmegen 17 mei 2017 1 Stichting De Waalboog Stichting De Waalboog is één van de grote Nijmeegse

Nadere informatie

Relevante wet- en regelgeving die vandaag aan de orde komt in deze presentatie

Relevante wet- en regelgeving die vandaag aan de orde komt in deze presentatie Presentatie W&T thema Bopz op 9 mei 2016 Opzet: Korte uiteenzetting presentatie Goede zorg aan onze (psychogeriatrische) ouderen Persoonlijke kennistoets deelnemers Presentatie waarin antwoorden volgen

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

Reglement Cliëntenpanel. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid

Reglement Cliëntenpanel. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid Reglement Cliëntenpanel Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid Reglement cliëntenpanel (centrale cliëntenraad) De Stichting Samenwerkende Zorgboeren hecht veel waarde aan de inbreng van haar cliënten

Nadere informatie

Handleiding Audit & Registratie PREZO Roze Zorg. Stichting Perspekt

Handleiding Audit & Registratie PREZO Roze Zorg. Stichting Perspekt Handleiding Audit & Registratie PREZO Roze Zorg Stichting Perspekt Uitgave Stichting Perspekt Oudlaan 4, 3515 GA Utrecht Postbus 9696, 3506 GR Utrecht Januari 2017, versie 2 Druk De intellectuele eigendomsrechten

Nadere informatie

VERTROUWELIJK. Reglement Bestuur Stichting Spine & Joint Centre

VERTROUWELIJK. Reglement Bestuur Stichting Spine & Joint Centre VERTROUWELIJK Reglement Bestuur Stichting Spine & Joint Centre Versieblad Versie Status Datum Wijzigingen 0.1 Concept 24-11- 2014 Start 0.2 Concept 1-12-2014 Review opsteller 0.3 Concept 4-12-2014 Review

Nadere informatie

Digitale vragenlijst De vragenlijst is opgezet als een "webbased survey", een vragenlijst die via het Internet ingevuld kan worden.

Digitale vragenlijst De vragenlijst is opgezet als een webbased survey, een vragenlijst die via het Internet ingevuld kan worden. Deze online vragenlijst is bedoeld om de zorginhoudelijke risico-indicatoren verslagar 2015 van uw vestiging uit te vragen. De set zorginhoudelijke risico-indicatoren is voor zowel de Verpleeg- en Verzorgingshuiszorg

Nadere informatie