Bijlage 5 BEWIJSSTUKKEN NIEUWE ZORGAANBIEDERS TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2016

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage 5 BEWIJSSTUKKEN NIEUWE ZORGAANBIEDERS TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2016"

Transcriptie

1 Bijlage 5 BEWIJSSTUKKEN NIEUWE ZORGAANBIEDERS TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2016 Zorgverzekeraars Nederland Juni 2015

2 1. Inleiding De bestaande toelatingen voor persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling en/of begeleiding in de AWBZ zijn vanaf 1 januari 2015 geldig voor de Wlz-zorg. De bestaande toelatingen met verblijf en vermelding van de capaciteit worden gehanteerd tot en met 2017, vanwege het overgangsregime bekostiging van kapitaallasten. Het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG) verwerkt de wijzigingen in de capaciteit tot en met Vanaf 2015 worden geen toelatingen voor verblijf of een 0-plaatsentoelating meer afgegeven. De reikwijdte voor levering van het volledig pakket thuis (vpt) is per 1 januari 2015 verruimd. Ook aanbieders zonder een verblijfstoelating of een toelating van 0-beddenverblijf mogen dit leveren. Levering van het vpt en modulair pakket thuis (mpt) is dus in principe toegankelijk voor zowel aanbieders met toelating voor verblijf, als zonder. Zoals toegelicht in hoofdstuk 2 van het Inkoopkader dienen nieuwe zorgaanbieders een aantal aanvullende bewijsstukken aan te leveren. Deze worden hieronder nader toegelicht. Het betreft aspecten die van bestaande zorgaanbieders reeds bekend zijn. 2. Bewijsstukken nieuwe zorgaanbieders 2.1 Bestuursverklaring Voor geheel nieuwe zorgaanbieders geldt dat zij de Bestuursverklaring (Bijlage 3) moeten invullen en aantonen dat zij aan een aantal voorwaarden uit de Bestuursverklaring voldoen. Voor zorgaanbieders nieuw in de regio geldt dat zij de Bestuursverklaring invullen en aantonen dat zij aan een aantal voorwaarden voldoen. Indien dit een regio van een ander zorgkantoor dan is (zie hiervoor de definitie van nieuwe aanbieders in hoofdstuk 2 van het Inkoopkader), verklaart de zorgaanbieder dat hij beschikt over een overeenkomst die met een ander zorgkantoor voor 2015 is afgesloten. In de Bestuursverklaring wordt gevraagd aan te geven met welk(e) zorgkanto(o)r(en) een overeenkomst is afgesloten. Zorgkantoren nemen met elkaar contact op om de inschrijving van de nieuwe zorgaanbieder te bespreken en te vragen of er inderdaad al een overeenkomst is en of er punten zijn die aandacht behoeven. Echter, een goedgekeurde bestuursverklaring betekent enkel dat de zorgaanbieder - naar oordeel van de betreffende zorgkantoren - voldoet aan de algemene geschiktheidseisen. Dit betekent nog niet dat daadwerkelijk overgaat tot het aanbieden van een overeenkomst. Voor zorgaanbieders nieuw zzp/vpt geldt dat de zorgaanbieder de Bestuursverklaring moet invullen en aan een aantal voorwaarden voldoen die in de volgende paragraaf zijn aangegeven. Of daadwerkelijk een overeenkomst aangaat met een geheel nieuwe zorgaanbieder of nieuw in de regio of zorgaanbieders met nieuw zzp/vpt, is mede afhankelijk van de beoordeling van het ondernemingsplan in relatie tot de regionale behoefte. Inden van toepassing, is specifieke informatie daarover opgenomen in de regionale paragraaf bij dit Inkoopkader. Pas als een productieafspraak maakt met de zorgaanbieder, biedt aan om een overeenkomst aan te gaan met de zorgaanbieder. Bij de categorie nieuw in de regio geldt dit zowel voor nieuw in de regio vanuit een ander zorgkantoor dan als voor nieuw in een van de andere regio s van, dan waar voor 2015 een overeenkomst voor is gesloten. Aanvullende toetredingseisen nieuwe aanbieders 2

3 2.2 Voorwaarden voor nieuwe zorgaanbieders Voorwaarden geheel nieuwe zorgaanbieders Geheel nieuwe zorgaanbieders die in aanmerking willen komen voor een overeenkomst met een zorgkantoor, dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden: a) Geheel nieuwe zorgaanbieders overleggen bij inschrijving een ondernemingsplan dat voldoet aan de eisen, zoals beschreven bij paragraaf 2.3. b) Geheel nieuwe zorgaanbieders overleggen bij inschrijving, een uittreksel van inschrijving bij de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 1 januari 2015), de statuten van de inschrijvende zorgaanbieder en een VOG RP verklaring niet ouder dan 1 januari 2015 en specifiek aangevraagd ten behoeve van de deelname aan deze inkoopprocedure. Geheel nieuwe zorgaanbieders overleggen bij inschrijving een WTZi-toelating en voldoen aan de vereisten voor deze toelating. c) Geheel nieuwe zorgaanbieders hebben bij inschrijving zelf zorgverlenend personeel in loondienst en zetten hun productiebudget niet grotendeels door aan onderaannemers (ondernemingsplan). d) Geheel nieuwe zorgaanbieders maken bij inschrijving inzichtelijk welk gekwalificeerd personeel ze in dienst hebben gerelateerd naar de zorgprofielen (zoals beschreven is in de productspecificaties, ook van toepassing voor zzp, vpt en mpt) (ondernemingsplan). e) Geheel nieuwe zorgaanbieders voldoen op 1 januari 2016 aan de onderdelen Zorglevering en Kwaliteitssystemen, zoals respectievelijk opgenomen in artikel 1 van Deel III van de Overeenkomst (Bijlage 2) en paragraaf 2.2 van het Programma van Eisen (Bijlage 1). f) Geheel nieuwe zorgaanbieders dienen in het verleden geen onderwerp te zijn geweest van een (fraude)onderzoek of strafrechtelijk onderzoek door een Zorgkantoor, gemeente, zorgverzekeraar, de FIOD of een andere toezichthoudende instantie zoals IGZ, met als uitkomst het oordeel dat de zorgaanbieder tekort geschoten is in de nakoming van de op hem rustende verplichtingen Voorwaarden zorgaanbieders nieuw voor de regio en nieuw zzp/vpt Zorgaanbieders nieuw in de regio moeten bij inschrijving voldoen aan de hierboven gestelde eisen: a, e, en f. 2.3 Eisen aan het ondernemingsplan Van alle nieuwe zorgaanbieders (geheel nieuw, nieuw in de regio en nieuw zzp/vpt) wordt verlangd dat zij een ondernemingsplan indienen dat ten tijde van de sluiting van de inschrijving, niet ouder is dan 12 maanden. Ook moet het gericht zijn op een onderneming die zorg in natura biedt waarop uit hoofde van de Wlz, een aanspraak bestaat. Het ondernemingsplan van de inschrijvende zorgaanbieder dient betrekking te hebben op verlening van die zorg in de regio alsmede in de sector waar die onderneming voor inschrijft. Een volledig ondernemingsplan bestaat uit een aantal onderdelen. In onderstaande tabel staat per type nieuwe zorgaanbieder vermeld welke onderdelen in het ondernemingsplan moeten worden uitgewerkt. In het ondernemingsplan dient de zorgaanbieder duidelijk aan te geven tot welk type zorgaanbieder zijn organisatie behoort en welk deskundigheidsniveau zijn zorgverleners hebben. Aanvullende toetredingseisen nieuwe aanbieders 3

4 Tabel 1. Onderdelen ondernemingsplan voor (deels) nieuwe zorgaanbieders Organisatieinrichting Missie en strategie Omgevingsanalyse Bedrijfsplan Financieel plan Nieuwe aanbieder V V V V V Nieuw in de regio V V Nieuw zzp/vpt V V V V 1 Hieronder is een toelichting op de afzonderlijke onderdelen van het ondernemingsplan opgenomen. Indien een nieuwe zorgaanbieder een ondernemingsplan indient dat incompleet is volgens bovenstaande tabel en/of niet volledig voldoet aan de hierna beschreven eisen, dan wordt die zorgaanbieder van verdere deelname aan de inkoopprocedure uitgesloten. 1. Organisatie-inrichting Van nieuwe zorgaanbieders wordt verlangd dat zij in het ondernemingsplan beschrijven: Aanwezigheid, tenaamstelling en samenstelling Raad van Bestuur of directie; Aanwezigheid, tenaamstelling en samenstelling van onafhankelijk, statutair geborgd toezichthoudend orgaan (bijvoorbeeld Raad van Toezicht); Aanwezigheid, tenaamstelling en samenstelling onafhankelijke klachtencommissie en cliëntenraad; Implementatie van de Zorgbrede Governancecode; Toelichting op een eventuele holding- of concernconstructie. 2. Missie en strategie Dit onderdeel is een korte beschrijving van de algemene bedrijfsdoelstelling en bevat: De algemene doelstelling, missie en of strategie van de organisatie; Wat is de bedrijfsfilosofie? Welke methodieken en de door de sector geldende kwaliteitsstandaarden worden gehanteerd? 3. Omgevingsanalyse De omgevingsanalyse resulteert in een duidelijk beeld van alle factoren die wel van invloed zijn op het bedrijfsplan, maar waarop door de organisatie geen directe invloed kan worden uitgeoefend. De volgende onderwerpen moeten hierbij benoemd worden: De (toekomstige) rol en/of functie in samenwerkingsverbanden waaraan de nieuwe zorgaanbieder reeds deelneemt of gaat deelnemen. Op welke wijze gaat de nieuwe zorgaanbieder samenwerking zoeken met bijvoorbeeld gemeenten, ketenpartners of andere zorgaanbieders? Concurrenten: wie wordt gezien als de (grootste) concurrent, hoe ziet de marktverdeling er volgens de nieuwe zorgaanbieder uit, welk aandeel denkt de nieuwe zorgaanbieder te kunnen verwerven? 1 Voor dit onderdeel geldt dat alleen de investeringsbegroting, een realistische omzetprognose en de resultaatrekening moeten worden opgeleverd. Aanvullende toetredingseisen nieuwe aanbieders 4

5 4. Het bedrijfsplan Welke zorgprestaties worden geleverd? Aan welke doelgroep? Waar wordt de zorg geleverd? Voor welke leemte in het huidige zorgaanbod in de regio waar de zorgaanbieder offreert, de zorgaanbieder een adequaat aanbod biedt; Op welke wijze het geoffreerde aanbod zich onderscheidt van andere zorgaanbieders; Levering van de zorg door voldoende personeel met de nodige kwalificaties met een overzicht van het aantal personeelsleden en deskundigheidsniveau in relatie tot de doelgroep; Hoe de zorgaanbieder gaat zorgen voor een snelle en juiste administratieve afhandeling conform Wlz-eisen voor zorg in natura; Inzicht in aantallen bestaande (pgb-)klanten en/of klanten op de wachtlijst. 5. Financieel plan In het financiële plan worden verschillende financiële onderdelen van de startende zorgaanbieder behandeld. Zorgkantoren verwachten hierbij een solide, goed onderbouwd en beargumenteerd financieel plan, dat duidelijk en helder inzicht verschaft in de onderneming. Gebruik hiervoor de formats van de Kamer van Koophandel. De volgende onderdelen moeten hierbij helder en duidelijk zijn uitgewerkt: Een investeringsbegroting; Een realistische omzetprognose; Een balans; Een liquiditeitsprognose; Een resultatenrekening. Voor wat de richtlijnen voor het maken van een ondernemingsplan betreft, verwijzen wij u naar een-ondernemingsplan-maken/. Als basis voor het financieel plan (onderdeel van het ondernemingsplan) kunnen zorgaanbieders die het betreft, de uitwerking van het document Uw financieel plan - zoals is opgesteld door de Kamer van Koophandel en te vinden is via de hiervoor genoemde websitelink - gebruiken. Voor zorgaanbieders nieuw in de regio bestudeert het zorgkantoor de jaarrekening van het voorafgaande jaar (de zorgaanbieder hoeft dit niet mee te sturen). In tabel 2 vindt u een samenvatting van de documenten die nieuwe zorgaanbieders dienen aan te leveren. Aanvullende toetredingseisen nieuwe aanbieders 5

6 Tabel 2. Op te leveren documenten nieuwe zorgaanbieders Bestaande aanbieders Geheel nieuwe aanbieders Nieuw in de regio Nieuw zzp/vpt Bestuursverklaring Verklaring omtrent gedrag voor rechtspersonen (VOG RP) niet ouder dan 1 januari 2015, specifiek aangevraagd ten behoeve van de deelname aan deze inkoopprocedure Inschrijving KvK (niet ouder dan 1 januari 2015) Statuten van de inschrijvende zorgaanbieder WTZi-toelating passend bij de inschrijving Ondernemingsplan Polisblad van bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid Aanvullende toetredingseisen nieuwe aanbieders 6

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Voorbehouden Dit document is met zorg samengesteld. Echter op het moment van publicatie van het document stonden nog een aantal belangrijke

Nadere informatie

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Uitnodiging tot Contractering Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat aanbestedende diensten in eerste instantie aan

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 10 oktober 2014 Betreft Zzp er in de zorg

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 10 oktober 2014 Betreft Zzp er in de zorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Rapport. Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ

Rapport. Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ Rapport Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ november 2013 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding 11 1.2 Doelstelling 11 1.3 Definitie

Nadere informatie

Visie landelijk toezicht op de jeugdhulp

Visie landelijk toezicht op de jeugdhulp Visie landelijk toezicht op de jeugdhulp Utrecht, juli 2013 Inspectie Jeugdzorg 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding... 5 Hoofdstuk 2 De toezichtvisie op hoofdlijnen... 7 Hoofdstuk 3 De inhoud van het

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO Het Commanderij College is aangesloten bij de VO-raad, de vereniging van schoolbesturen in het voortgezet onderwijs. Instellingen die lid zijn van de VO-raad, vallen onder de werking van de code Goed Onderwijsbestuur

Nadere informatie

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 1 kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 2 kwaliteitskader

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING DEEL 1: verpleegkundig deel Dit deel vult de wijkverpleegkundige in samen met de verzekerde of wettelijk vertegenwoordiger 1. Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant optredend als Fiscaal Dienstverlener Januari 2015

NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant optredend als Fiscaal Dienstverlener Januari 2015 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant Januari 2015 NBA-handreiking 1121 optredend als Fiscaal Dienstverlener NBA-handreiking nr.

Nadere informatie

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur Advies van de Commissie Vervlechting Code Goed Bestuur & CBF-Keur Juni 2007 1 2 Inhoudsopgave DEEL A I. Inleiding II. Kern van het advies III. Dilemma s IV. Veranderingen in het reglement a. Verantwoordingsmodel

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1133 Balanstest en uitkeringstoets door het bestuur van een BV: ondersteunende rol van de accountant (samenstelpraktijk) 12 februari 2015 NBA-handreiking

Nadere informatie

Internet Wij beschikken over een eigen internetsite. Hierop treft u regelmatig informatie en tips aan. Ga naar www.rietman-advies.

Internet Wij beschikken over een eigen internetsite. Hierop treft u regelmatig informatie en tips aan. Ga naar www.rietman-advies. Dienstenwijzer RIETMAN FINANCIEEL ADVIES Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO VO-raad Postadres Postbus 8282 3503 RG Utrecht T 030 232 48 00 F 030 232 48 48 W www.vo-raad.nl E info@vo-raad.nl Code Goed Onderwijsbestuur VO Code Goed onderwijsbestuur in het voortgezet onderwijs Inhoud

Nadere informatie

Raamovereenkomst AWBZ zzper Achmea Zorgkantoor

Raamovereenkomst AWBZ zzper Achmea Zorgkantoor Raamovereenkomst AWBZ zzper Achmea Zorgkantoor De ondergetekenden: A Zorgkantoor Achmea, namens de zorgverzekeraars die zich conform artikel 33 AWBZ tot uitvoering van de AWBZ hebben aangemeld, hierna

Nadere informatie

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners juni 2004, oktober 2005, september 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Begripsbepalingen... 4 1.3 Versiehistorie... 4 2. Naleving en

Nadere informatie

Zorgovereenkomst met een formele zorgaanbieder

Zorgovereenkomst met een formele zorgaanbieder Zorgovereenkomst met een formele zorgaanbieder Deze zorgovereenkomst kunt u gebruiken voor het maken van afspraken met een formele zorgaanbieder. Om vast te stellen of een zorgverlener een natuurlijk persoon

Nadere informatie

Ik woon in een zorginstelling

Ik woon in een zorginstelling Ik woon in een zorginstelling Wat verandert er voor mij in 2015? In deze folder leest u over de veranderingen in de zorg. Wat dat betekent voor mensen die wonen in een woonzorgcentrum of een andere zorg

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Voorwaarden voor zorg aan zorgmijders met ernstige psychiatrische aandoeningen niet in alle regio s voldoende. Utrecht, mei 2013

Voorwaarden voor zorg aan zorgmijders met ernstige psychiatrische aandoeningen niet in alle regio s voldoende. Utrecht, mei 2013 Voorwaarden voor zorg aan zorgmijders met ernstige psychiatrische aandoeningen niet in alle regio s voldoende Utrecht, mei 2013 Voorwaarden voor zorg aan zorgmijders met ernstige psychiatrische aandoeningen

Nadere informatie

R I C H T L I J N E N E N R E G E L I N G E N G O E D B E S T U U R E N I N T E G R I T E I T P U B L I E K E O M R O E P

R I C H T L I J N E N E N R E G E L I N G E N G O E D B E S T U U R E N I N T E G R I T E I T P U B L I E K E O M R O E P R I C H T L I J N E N E N R E G E L I N G E N G O E D B E S T U U R E N I N T E G R I T E I T P U B L I E K E O M R O E P COLOFON E i n d r e d a c t i e e n p r o d u c t i e Publieke Omroep Mediabeleid,

Nadere informatie

Eerste hulp bij. aanbesteden. Over valkuilen en hoe ze te vermijden [EHBA]

Eerste hulp bij. aanbesteden. Over valkuilen en hoe ze te vermijden [EHBA] Over valkuilen en hoe ze te vermijden Eerste hulp bij aanbesteden Voorwoord Beste ondernemer, Voor u ligt de vernieuwde versie van Eerste Hulp Bij Aanbesteden. Deze handleiding is een coproductie van Van

Nadere informatie

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen Nota van bevindingen Colofon Programma Participatie Datum April 2013 Nummer NvB 13/02a Pagina 2 van 57 Inhoud Colofon 2 1 Samenvatting en conclusies 5 1.1 Aanleiding en achtergrond 5 1.2 Doelstelling 5

Nadere informatie

In het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt na artikel 81a een artikel ingevoegd, luidende:

In het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt na artikel 81a een artikel ingevoegd, luidende: Besluit van. houdende regels met betrekking tot het aanzetten van cliënten met een beleggingsverzekering tot het maken van een weloverwogen keuze met betrekking tot die beleggingsverzekering Op de voordracht

Nadere informatie

Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013

Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013 Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Doel van artikel 12 Financiële-verhoudingswet 2 1.2 Aanleiding actualisatie handleiding 2 1.3

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2.

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2. Dit reglement ( reglement ) is vastgesteld door de raad van toezicht (de raad van toezicht ) van Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (de stichting ). 1.1 Dit reglement dient ter aanvulling op

Nadere informatie

Onderaannemers in de jeugdzorg

Onderaannemers in de jeugdzorg Onderaannemers in de jeugdzorg Inspectie Jeugdzorg Utrecht, maart 2013 2 Inspectie Jeugdzorg Samenvatting In 2012 heeft de Inspectie Jeugdzorg onderzoek gedaan naar de uitbesteding van jeugdzorg door hoofdaannemers

Nadere informatie

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S Rapportage over de samenwerking van thuiszorgmedewerkers met mantelzorgers en andere organisaties Marieke van Wieringen

Nadere informatie