Voorwoord. Wij kijken uit naar een plezierige samenwerking. Een samenwerking waarin het belang, het leven en de zorg voor cliënten centraal staat.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord. Wij kijken uit naar een plezierige samenwerking. Een samenwerking waarin het belang, het leven en de zorg voor cliënten centraal staat."

Transcriptie

1 Zorginkoopdocument Wlz 2017

2 Voorwoord Voor u ligt het Inkoopdocument voor de Wet langdurige zorg Net als voorgaande jaren bestaat dit document uit een landelijk inkoopkader en de doorvertaling hiervan voor Zilveren Kruis Zorgkantoor. Samen met u dragen we zorg voor toegankelijke, doelmatige en kwalitatief goede zorg voor onze cliënten. Met ons inkoopbeleid bouwen wij voort op de vorig jaar ingeslagen weg. In dialoog, met u en cliënten, willen wij samen inhoud geven aan de continue verbetering van de langdurige zorg. Daarbij sluiten wij uiteraard nauw aan bij de ontwikkelingen in de langdurige zorg. Een omgevingsanalyse die wij opgesteld hebben als vertrekpunt voor dit inkoopbeleid, benadrukte wederom dat we moeten blijven gaan voor wensen en voorkeuren van individuele cliënten. Cliënten willen (met ondersteuning) hun leven zelf invullen: dan pas staat de kwaliteit van bestaan centraal. Hierover maken wij voor 2017 graag weer ontwikkelafspraken met u. Om hieraan nog beter invulling te geven stellen wij buiten onze inkooprol (onafhankelijke) cliëntondersteuning beschikbaar aan cliënten. Wij willen klanten informeren en faciliteren om de klantbehoefte inzichtelijk te maken, waarbij wij ons in toenemende mate gaan opstellen als gids van onze cliënt. De behoefte van de cliënt is leidend. Deze ontwikkelingen sluiten naadloos aan bij de onderwerpen in de kamerbrief Waardig leven met Zorg van de staatssecretaris. Hierin staat de ambitie beschreven dat mensen ondersteuning, zorg en een woonomgeving kunnen krijgen die past bij hun leven. Het vergroten van de keuzemogelijkheden van de klant en het kunnen nemen van de regie staan centraal. De zorg moet aansluiten bij de behoefte van de klant: gestuurd vanuit de daadwerkelijke vraag en niet vanuit het aanbod. Dit biedt ruimte voor innovatie en vernieuwing in het zorgaanbod en op het gebied van technologische innovaties. In deze kamerbrief is eveneens het initiatief gedaan tot het experimenteren met persoonsvolgende bekostiging. Zilveren Kruis Zorgkantoor gaat als resultaat daarvan in de regio Rotterdam het experiment aan voor de gehandicaptenzorg en volledig werken naar het Zeeuws model. Ook in onze reguliere inkoop voor 2017 zetten wij verdere stappen richting persoonsvolgendheid. Wij doen dit vanuit de overtuiging dat een meer persoonsvolgende bekostiging ondersteunend kan zijn aan het invulling geven aan de voorkeuren van cliënten. Met dit nieuwe inkoopmodel nodigen wij zowel onze bestaande relaties als nieuwe zorgaanbieders uit om invulling te geven aan behoefte van klanten. Met elkaar gaan we de komende jaren de beoogde omslag in de langdurige zorg realiseren. Waarbij de zorg steeds persoonsgerichter wordt. Cruciaal daarbij is een goede samenwerking en kennisoverdracht tussen alle betrokken partijen en systemen waar de klant mee te maken heeft. De Wet langdurige zorg heeft een korte historie. Laten we met elkaar de verantwoordelijkheid nemen om onvolkomenheden in het systeem bespreekbaar te maken en in verbinding op zoek te gaan naar passende oplossingen ten behoeve van de klant. Wij nemen in ieder geval een proactieve rol. Wij kijken uit naar een plezierige samenwerking. Een samenwerking waarin het belang, het leven en de zorg voor cliënten centraal staat. Hartelijke groet, Tamara Pieterse, Directeur Zorginkoop Langdurige zorg Zilveren Kruis Zorgkantoor pag. 2 van 100

3 Leeswijzer Voor u ligt het zorginkoopdocument 2017 voor de tien regio s waar Zilveren Kruis Zorgkantoor NV, verder te noemen Zilveren Kruis, namens alle Wlz-uitvoerders in Nederland de gehandicaptenzorg verzorgt. Dit document beschrijft de verwachte ontwikkelingen rondom langdurige zorg, onze visie en strategie hierop en de vertaling hiervan naar het zorginkoopbeleid voor de Wet langdurige zorg (Wlz) Deel 1 Het zorginkoopbeleid Wlz 2017 is opgesteld in afstemming met alle andere zorgkantoren, zoals verwoord in Deel 1 Inkoopkader Langdurige Zorg 2017 (verder te noemen Landelijk Inkoopkader). In dit document worden de landelijk overeengekomen kaders voor de zorginkoop van gehandicaptenzorg binnen de Wlz voor 2017 beschreven. Het Inkoopkader inclusief bijlagen maakt integraal onderdeel uit van het zorginkoopbeleid en de overeenkomst Wlz 2017 van Zilveren Kruis Zorgkantoor. Deel 2 en 3 Het Zilveren Kruis specifieke beleid voor de zorginkoop van de gehandicaptenzorg voor 2017 is verwoord in deel 2 en 3 van dit inkoopdocument. Deze delen geven een nadere uitwerking van het Landelijke Inkoopkader voor de zorginkoop 2017 zoals deze gelden binnen de regio s van Zilveren Kruis. De in deel 3 opgenomen Zorginkoopprocedure Zilveren Kruis Wlz 2017 bevat algemene voorwaarden, regels en eisen zijn van toepassing op alle sectoren waarvoor Zilveren Kruis Wlz zorg inkoopt. Dit deel is volledig van toepassing voor de sector Gehandicaptenzorg, tenzij in dit sectorspecifieke deel daarvan uitdrukkelijk wordt afgeweken. Dit inkoopdocument vormt de basis voor en biedt een handleiding voor het indienen van de offerte 2017 bij Zilveren Kruis. pag. 3 van 100

4 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 2 Leeswijzer 3 Deel 1 - Inkoopkader langdurige zorg GZ Voorwoord Landelijke Inkoopkader 9 Leeswijzer Landelijke Inkoopkader 10 1 Uitgangspunten in de zorginkoop Inleiding Uitgangspunten Cliënt centraal Zichtbaar zorgkantoor Cliëntondersteuning Betrokkenheid cliëntenraden In dialoog komen tot maatwerk Geen onnodige administratieve lasten Doelmatigheid 15 2 Inkoopprocedure Uitgangspunten inkoopprocedure Op maat gemaakte afspraken voor verbetering van zorg De dialoog tussen zorgkantoor en zorgaanbieder en cliëntenraad staat centraal Meerjarige overeenkomst als stimulans voor kwaliteitsverbetering Inkoopprocedure Stap 1 - Publicatie inkoopkader en indienen vragen Stap 2 - Indiening inschrijving Stap 3 - Toets van zorgkantoor op voldoen aan de toetredingseisen Stap 4 - Beoordelen zelfanalyse en voorstel ontwikkelplan Stap 5 - Afspraken vaststellen Tijdpad Afspraak gedurende het jaar 29 3 Kwaliteit en persoonsgerichte gehandicaptenzorg Niveau 1 - De basis blijven versterken Niveau 2 - Persoonsgerichte zorg Subdoel: Passende plek Subdoel: Persoonsgerichte zorg Subdoel: versterken van de eigen regie Niveau 3 - Samenhang in zorg en welzijn Subdoel: Samenwerking ten behoeve van expertise Subdoel Samenwerking over de domeinen 35 4 Toelichting beleidsontwikkelingen Meerzorg Proeftuinen vernieuwing kwaliteitskader gehandicaptenzorg 37 pag. 4 van 100

5 4.3 Vernieuwingsagenda/Waardig leven met zorg Schoonmaak Zorg onderwijs arrangementen Wlz Behandeling 40 Deel 2 - Zorginkoopbeleid Zilveren Kruis 2017 Wlz Gehandicaptenzorg 41 1 Visie en strategie Visie op de gehandicaptenzorg Strategie Zilveren Kruis gehandicaptenzorg Ontwikkelingen in de inkoop van de Wlz gehandicaptenzorg Zilveren Kruis 43 2 Doelstellingen en beleid gehandicaptenzorg Doelstellingen zorginkoopbeleid Zilveren kruis Landelijke kwaliteitsthema s en doelstellingen Uitwerking strategische doelen van Zilveren Kruis op specifieke thema s De plek van de regioanalyse in het inkoopbeleid Cliënten hebben een centrale plek in de inkoopprocedure Project kwaliteit voor de cliënt transparant Cliënten met een complexe zorgvraag: ketensamenwerking ten behoeve van expertise De eerste resultaten van de Proeftuinen Meerzorg vragen om een bredere uitrol Experiment Zeeuws model in de regio Rotterdam 50 3 Welke zorg kopen wij in? Zilveren Kruis koopt voor 10 zorgkantoorregio s gehandicaptenzorg in De zorg wordt ingekocht in kavels Bijzonderheden ten aanzien van specifieke zorgvormen Voor de inzet van crisisplekken werkt Zilveren Kruis met een eigen crisisregeling De mogelijkheden tot de inzet van behandeling MPT voor Wlz cliënten Het declareren van de prestatie Verblijf tijdelijk voor cliënten die logeren Schoonmaak MPT Regionale knelpunten 54 4 Bij wie kopen wij zorg in? Wij kopen gehandicaptenzorg in bij bestaande zorgaanbieders Ook bestaande zorgaanbieders komen in aanmerking voor afspraken over nieuw zorgaanbod Zilveren Kruis stelt een eis aan de minimale omvang van zorglevering Zorgaanbieders die in onze regio zorg leveren contracteren wij bij voorkeur rechtstreeks Zilveren Kruis biedt ruimte aan nieuwe zorgaanbieders Gebruik maken van derden voor de levering van zorg kent een meldplicht 57 5 Hoe kopen wij zorg in? Inkoopraming en contracteerruimte Hoe bepalen we het volume? Het geld-volgt-klant model is van toepassing op de keuze kavel Het budget model geldt voor een drietal kavels in De Meerzorg kavel kent een eigen inkoopmodel Wat moeten zorgaanbieders in de offerte 2017 aangeven over het verwachte volume? 62 pag. 5 van 100

6 5.2.5 Voorwaarden aan de in te kopen prestaties Zorgaanbieders ontvangen een terugkoppeling op de ingediende offerte Hoe komen wij tot ontwikkelafspraken en wordt het tarief vastgesteld? We komen weer in dialoog tot afspraken over het tariefpercentage De zelfanalyse als basis voor verbetering Zorgaanbieder stellen zelf een ontwikkelplan voor Voorstel voor ontwikkelplan in de offerte De dialoog over de ontwikkelafspraken Nieuwe zorgaanbieders Meerjarencontracten met aanbieders die transparant zijn over kwaliteit Voorlopige terugkoppeling: vastlegging van uitkomsten inkoopgesprek 70 6 Op welke wijze stellen we de productieafspraken voor 2017 bij? Naleving gemaakte afspraken Herschikking Geld-volgt-klant model Budgetmodel Meerzorg kavel Prioritering in de herschikking 2017 vindt plaats in lijn met het inkoopmodel en aard van de kavel Nacalculatie 73 Deel 3 - Zorginkoopprocedure Wlz Zilveren Kruis 2017 VV/GZ/GGZ 74 Inleiding 75 1 Algemeen Algemeen kader Inkopend zorgkantoor Contactgegevens Website zorginkoopbeleid Website digitale zorginkoopapplicatie adres Professionele inkoopprocedure Onderwerp inkoopprocedure en kavelindeling Doelstelling zorginkoopprocedure De overeenkomst Definities bestaande en nieuwe zorgaanbieders 79 2 Algemene voorwaarden deelname inkoopprocedure Bestuursverklaring en bewijsmiddelen Voorbehouden inkoopprocedure Overige voorwaarden Beleidsregels NZa Tarieven Gemaakte kosten Leveringsvoorwaarden deelnemer Indiening budgetformulier Rechtbank Den Haag Geen schorsende werking 83 pag. 6 van 100

7 3 Tijdsplanning inkoopprocedure STAP 1 - Bekendmaking zorginkoopbeleid 2017 en openstelling offertemodule Basis offerte Eisen aan wijze van offreren Offerte indienen per sector/ hoofdgrondslag Nieuwe/ bestaande zorgaanbieders Digitale offerte Inlognaam en wachtwoord STAP 2 - Mogelijkheid om verhelderende vragen te stellen/bezwaren te uiten over het inkoopdocument en het inkoopbeleid Standaardvragenformulier Onduidelijkheden, onjuistheden en bezwaren STAP 3 - Publicatie Nota van Inlichtingen STAP 4 - Sluitingstermijn indienen offertes STAP 5 - Beoordelingsfase Toelichting offerte Geschiktheidseisen, uitsluitingsgronden, Programma van Eisen Toetsingskader nieuwe zorgaanbieders Bewijsstukken Programma van Eisen Beoordeling offerte STAP 6 - Terugkoppeling voorlopige uitkomst beoordeling offertes Mededeling van de voorgenomen beslissing Eerste vervaltermijn STAP 7 - Start inkoopgesprekken en dialoog ontwikkelafspraken STAP 8 - Vaststelling en communicatie initiële productieafspraak 2017 Sluiting overeenkomst en productieafspraak Toezending overeenkomst 2017 en STAP 9 - Ondertekende overeenkomst en budgetformulier retour STAP 10 en 11 - Verwerking budgetformulieren Beoordeling budgetformulieren door Zilveren Kruis Afronding, ondertekening overeenkomst Ondertekening en indiening budgetformulier 2017 bij NZa 94 Bijlage 11 - Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van Bijlage 12 - Zilveren Kruis GZ experimenteert met een persoonsvolgend inkoopmodel 96 pag. 7 van 100

8 Deel 1 - Inkoopkader langdurige zorg GZ 2017 VOORBEHOUD ZN gaat met dit zorginkoopdocument uit van de situatie zoals bekend ten tijde van de publicatie van dit zorginkoopdocument. De mogelijkheid bestaat dat het Ministerie van VWS nog wijzigingen aanbrengt in de reeds in gang gezette beleidsvoornemens en/of in wet- en regelgeving en/of dat de NZa een korting op het landelijk budget toepast en/of haar tarieven aanpast. Het spreekt voor zich dat ZN hier dan in de uitvoering van haar taak op zal anticiperen. Zorgverzekeraars Nederland Juni 2016 Deel 1 - Landelijke Inkoopkader pag. 8 van 100

9 Voorwoord Landelijke Inkoopkader Voor u ligt het Inkoopkader Langdurige Zorg De Wlz-uitvoerders hebben zorgkantoren gemandateerd om in 2017 de zorginkoop Wlz uit te voeren. Dit inkoopkader geeft de bewegingen en afspraken weer die zorgkantoren voor 2017 gezamenlijk maken. Voor het jaar 2017 kiezen zorgkantoren net als in 2016 ervoor om - in lijn met de verwachtingen van cliëntenorganisaties, het ministerie van VWS en zorgaanbieders - nadrukkelijker in te zetten op de verdere vernieuwing in de zorginkoop en focus op kwaliteit en cliëntgerichtheid. Daar waar 2016 in het teken stond van het introduceren van een inkoopprocedure waarin dialoog en verbeteringen in de zorg voor cliënten centraal staan, bouwen zorgkantoren daar in 2017 op voort. Net als in 2016 hebben de zorgkantoren gekozen voor het opstellen van een uniform inkoopkader per sector. Er is een inkoopkader voor Verpleging & Verzorging, Gehandicaptenzorg en voor Geestelijke gezondheidszorg. De inkoopprocedure heeft echter nog steeds een generiek karakter. In de verdere uitwerking van kwaliteit en cliëntgerichtheid is meer aansluiting gezocht bij de kenmerken en eigenheid van de sectoren binnen de Wlz. De sectorale inkoopkaders zijn uniforme inkoopkaders en vormen de basis voor het inkoopbeleid van de individuele zorgkantoren. Dit inkoopkader is in een zorgvuldig en interactief proces opgesteld door de gezamenlijke zorgkantoren. Daarnaast heeft tussentijds afstemming plaatsgevonden over de voortgang en de inhoud met de brancheorganisaties van zorgaanbieders, cliëntenorganisaties en het ministerie van VWS. Deel 1 - Landelijke Inkoopkader pag. 9 van 100

10 Leeswijzer Landelijke Inkoopkader Het inkoopkader bestaat uit een hoofdtekst en een aantal bijlagen: Hoofdstuk 1 Uitgangspunten : dit hoofdstuk beschrijft de uitgangspunten van zorgkantoren als het gaat om de inkoop van de langdurige zorg en de ontwikkeling hiervan. Hoofdstuk 2 Inkoopprocedure : hierin wordt de inkoopprocedure geschetst zoals deze wordt toegepast voor de inkoop In dit hoofdstuk vindt u de stappen terug die u als zorgaanbieder moet doorlopen om te komen tot een overeenkomst. Hoofdstuk 3 Kwaliteit en cliëntgerichtheid : in dit hoofdstuk beschrijven zorgkantoren de niveaus en thema s die zij van belang achten bij de inkoop van langdurige zorg en specifiek voor de GGZ. Het gaat hierbij om niveaus en thema s waarbinnen de kwaliteit en cliëntgerichtheid van zorg kan worden doorontwikkeld. Hoofdstuk 4 Toelichting beleidsontwikkelingen : dit hoofdstuk beschrijft themagewijs een aantal beleidsontwikkelingen die binnen de Wlz gaande zijn of onlangs hebben plaatsgevonden. Zorgkantoren willen in dit hoofdstuk deze thema s specifiek onder de aandacht brengen en/of hun visie hierop geven. Het inkoopkader bevat de volgende bijlagen: Bijlage 1: Programma van Eisen Bijlage 2: Overeenkomst Bijlage 3: Bestuursverklaring Bijlage 4 A en B: Format zelfanalyse en ontwikkelplan Bijlage 5: Bewijsstukken nieuwe zorgaanbieders Bijlage 6: Protocol crisiszorg in de Wlz 2016 en de regionale spoedzorgregeling Bijlage 7: Protocol Meerzorg 2016 Bijlage 8: Voorschrift zorgtoewijzing Wlz 2016 Bijlage 9: Declaratieprotocol Wlz 2016 Bijlage 10: Instemmingsverklaring Het inkoopkader inclusief bijlagen en de nog te publiceren Nota s van Inlichtingen maken integraal onderdeel uit van de overeenkomst die zorgaanbieder en zorgkantoor naar aanleiding van deze inkoopprocedure eventueel aangaan. pag. 10 van 100 Deel 1 - Landelijke Inkoopkader

11 1 Uitgangspunten in de zorginkoop Inleiding De transitie is neergedaald en de zorgkantoren hebben de eerste ervaringen opgedaan met de werkelijkheid van de Wlz. De doelgroepen waarvoor we zorg inkopen zijn grotendeels duidelijk en de eerste voorstellen voor doorontwikkeling in de Wlz liggen op tafel. De staatssecretaris vraagt met zijn kamerbrief Waardig leven met zorg aandacht voor meer keuze in aanbod en aanbieder voor cliënten. Naast de aanhoudende focus op kwaliteitsverbetering in de Wlz, zoals verwoord in de verschillende kwaliteitskaders, Waardigheid en trots en het plan van aanpak voor de Gehandicaptenzorg, is er nu een uitdrukkelijke roep om betere invulling van individuele wensen van cliënten mogelijk te maken. 1.2 Uitgangspunten Uitgangspunt voor de zorginkoop 2017 is doorontwikkeling van het landelijke inkoopkader en dialoogmodel uit Dit betekent dat consistentie van beleid op beide aspecten mag worden verwacht voor wat betreft de keuze voor het dialoogmodel en de mate van uniformering tussen verschillende zorgkantoren. Daarnaast is een uitdrukkelijk uitgangspunt dat het landelijke inkoopkader 2017 bijdraagt aan de punten zoals genoemd in Waardig leven met zorg, waarin gevraagd wordt meer keuzevrijheid en maatwerk voor cliënten te creëren en invulling te geven aan principes als persoonsvolgende bekostiging. Dit laatste uitgangspunt grijpt met name in op de inkoopsystematiek 2017, die grotendeels belegd is binnen het inkoopbeleid van de verschillende zorgkantoren. De volgende uitgangspunten vanuit 2016 blijven van kracht: Cliënt centraal: In de zorginkoop 2017 staat wederom de vraag centraal wat kwaliteitsverbeteringen opleveren voor de cliënt. Tevens stimuleren we verbetering van de persoonsgerichte zorg en zetten we stappen richting persoonsvolgendheid van bekostiging. Zichtbaar zorgkantoor: we geven cliënten(raden) een duidelijke rol bij de zorginkoop en blijven cliënten versterken met cliëntondersteuning. In dialoog komen tot maatwerk: in de zorginkoop komen we in dialoog tot afspraken over kwaliteitsverbetering, met zorgaanbieders en cliënten(raden) op maat. Geen onnodige administratieve lasten: We maken een slag in het vereenvoudigen en opschonen van voorwaarden voor contractering. Daarbij verbeteren we de formats en voorwaarden voor de dialoog. Doelmatigheid: Deze bezien we in brede zin, dus binnen de contracteerruimte blijven én invulling geven aan de zorgplicht van de zorgkantoren waarbij we ons inzetten voor het realiseren van passende zorg. Met de zorginkoop hebben de zorgkantoren de belangrijke taak om ervoor te zorgen dat cliënten de geïndiceerde zorg en overige diensten kunnen verkrijgen waarop zij binnen de Wlz zijn aangewezen. Daarnaast leveren de zorgkantoren met de zorginkoop een bijdrage aan de doelstellingen van de Wet langdurige zorg. Dit hoofdstuk beschrijft de hierboven genoemde uitgangspunten nader in de volgende alinea s. 1.3 Cliënt centraal De Wlz gaat over langdurige zorg. Zorgkantoren nemen de wensen van de cliënt nadrukkelijk als uitgangspunt bij de inrichting van de inkoopprocedure. Het betekent dat het zorgkantoor zich inspant om voldoende zorg in te kopen die veilig, verantwoord, effectief en pag. 11 van 100 Deel 1 - Landelijke Inkoopkader

12 doelmatig is en aansluit bij de klantvraag. Om ervoor te zorgen dat de klant de zorg kan ontvangen op de door voor hem/haar meest passende wijze, zijn er verschillende leveringsvormen beschikbaar in de Wlz. Daarnaast zetten de zorgkantoren in 2017 verdere stappen in de richting van persoonsvolgende bekostiging. Om cliëntgerichtheid daadwerkelijk waar te maken en vorm te geven, moeten het inkoopbeleid en de uitvoering van de zorginkoop stimuleren dat er een optimale match plaatsvindt tussen vraag en aanbod. Hierbij willen zorgkantoren beter tegemoet komen aan de keuzevrijheid en wensen van de cliënt rond zijn/haar zorgaanbieder van voorkeur, de leveringsvorm en/of locatie van zorgverlening. Tevens verwachten de zorgkantoren van de zorgaanbieders dat zij zich blijven verdiepen in wat cliënten willen en actief invulling geven aan de zorg die zoveel mogelijk aansluit bij zijn wensen, dus ook nadat de cliënt in zorg is genomen. Zorgkantoren zien dat de woon- en zorgwensen van cliënten veranderen. Cliënten en hun netwerk willen vaker zorg in de thuissituatie ontvangen en willen meer eigen regie over hun leven (blijven) voeren. De Wlz maakt dit mogelijk. De Wlz kent vier verschillende leveringsvormen. De leveringsvormen zijn: Verblijf in een instelling; VPT (volledig pakket thuis); MPT(modulair pakket thuis) eventueel in combinatie met een PGB (persoonsgebonden budget); PGB (persoonsgebonden budget), eventueel in combinatie met een MPT (modulair pakket thuis). Voor de sectoren V&V en GZ zijn deze alle vier relevant. Voor de sector GGZ kan het ZZP alleen bij verblijf in een instelling worden geleverd vanwege de onlosmakelijke verbondenheid tussen behandeling en verblijf in de zzp s GGZ binnen de Wlz. Om die reden zijn andere producten en leveringsvormen uitgesloten. Het VPT, MPT en PGB zijn in de V&V en GZ leveringsvormen die het mogelijk maken voor cliënten hun zorgvraag in een zelfstandige woonomgeving in te vullen. Cliënten kunnen zelf kiezen voor een leveringsvorm die past bij hun persoonlijke situatie en voorkeuren. Ook een combinatie van MPT en PGB is mogelijk. Mede op basis van de gekozen leveringsvorm wordt door het CAK de eigen bijdrage bepaald. Cliënten die zorg vanuit de Wlz ontvangen, hebben een intensieve zorgvraag en zorg in de nabijheid nodig of permanent toezicht, dit geldt ook als de zorg wordt geleverd in de leveringsvorm van een VPT of een MPT. Hier moeten zorgaanbieders zich van bewust zijn, maar eveneens op toegerust zijn. Als cliënten (en/of hun netwerk) in de Wlz ervoor kiezen de zorg te verzilveren in de thuissituatie als zorg in natura in de vorm van een MPT of een VPT, beoordeelt het zorgkantoor of deze zorg in de thuissituatie verantwoord en doelmatig geleverd kan worden. Tevens houdt cliëntgerichtheid in, dat het zorgkantoor bij de inkoop rekening houdt met een voldoende gedifferentieerd zorgaanbod om zo veel mogelijk recht te doen aan keuzevrijheid, zorg die past bij de identiteit van de cliënt of noodzakelijk is voor specifieke doelgroepen. Door in contact te staan met cliënten, krijgt het zorgkantoor inzicht in de behoeften en kan het zorgkantoor nieuw aanbod op basis van deze behoeften stimuleren. Het zorgkantoor kan in zijn regionale inkoopbeleid aandacht besteden aan specifiek zorgaanbod wat gewenst is in de regio. pag. 12 van 100 Deel 1 - Landelijke Inkoopkader

13 1.4 Zichtbaar zorgkantoor Zorgkantoren willen zichtbaar zijn voor cliënten om hen waar nodig met kennis en expertise te ondersteunen in het verzilveren van hun zorgvraag. Deze ondersteuning kan plaatsvinden door het bieden van cliëntondersteuning, maar ook door verdere betrokkenheid van de cliëntenraden bij het maken van ontwikkelafspraken Cliëntondersteuning Zorgkantoren hebben er met de invoering van de Wlz een belangrijke verantwoordelijkheid bij gekregen ter versterking van de eigen regie van cliënten: het bieden van cliëntondersteuning. Zorgkantoren denken dat zij door het bieden van cliëntondersteuning een belangrijke rol kunnen vervullen door cliënten op maat van begrijpelijke informatie over zorg en ondersteuning binnen de Wlz te kunnen voorzien. Te denken valt aan informatie over verschillende leveringsvormen, het gecontracteerde zorgaanbod, rechten binnen de Wlz, eventuele wachttijden, et cetera. Ook ondersteunen zorgkantoren cliënten bij het vinden van een passende zorgaanbieder, het komen tot een passend zorg- of ondersteuningsplan en bemiddelen cliëntondersteuners tussen cliënten en zorgaanbieders waar nodig. Zorgkantoren zien cliëntondersteuning als een belangrijke taak en voorwaarde om persoonsvolgendheid binnen de Wlz echt vorm te geven. Zorgkantoren bieden zelf cliëntondersteuning aan de Wlz-gerechtigden in de regio, maar hebben sinds de invoering van de Wlz ook onafhankelijke cliëntondersteuning gecontracteerd. Voor de onafhankelijke cliëntondersteuning hebben de zorgkantoren afspraken gemaakt met regionale organisaties. Cliënten kunnen naar één van deze organisaties voor cliëntondersteuning. De zorgkantoren informeren de zorgaanbieders en cliënten op hun website over de organisaties die gecontracteerd zijn per 1 januari Zorgkantoren verwachten dat zorgaanbieders zelf ondersteuning bieden aan cliënten evenals dat zij cliënten wijzen op de mogelijkheid tot het gebruik van (onafhankelijke) cliëntondersteuning Betrokkenheid cliëntenraden Cliëntenraden 1 zijn een belangrijk orgaan voor cliënten om geïnformeerd te worden over belangrijke wijzigingen binnen de organisatie, mee te denken over hoe de dienstverlening verbeterd kan worden, en hoe de zorgaanbieder voor hen kan bijdragen aan een zo prettig mogelijke leefomgeving en kwaliteit van leven. Zoals zorgkantoren dit jaar meer in dialoog zijn met zorgaanbieders over kwaliteit, willen zorgkantoren dat zorgaanbieders hierover ook in gesprek zijn met de cliëntenraden. Dit vanuit de overtuiging dat de betrokkenheid van cliënten(raden) een goede bijdrage levert aan de verbetering van de kwaliteit van zorg door de zorgaanbieder. De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ) geeft de cliëntenraad een wettelijke basis voor de behartiging van de gemeenschappelijke belangen. De cliëntenraad geeft adviezen aan de bestuurder bijvoorbeeld over kwaliteit van zorg vanuit collectief perspectief. De cliëntenraad heeft geen wettelijke positie ten opzichte van het zorgkantoor, maar zorgkantoren zien cliëntenraden wel als een belangrijke stakeholder. Zorgkantoren vinden het van groot belang dat aanbieders en cliëntenraden regelmatig in gesprek zijn. Het is daarbij van belang dat de zorgaanbieder voor opleidingsmogelijkheden 1 Waar we spreken van cliëntenraden bestaan hiernaast of in plaats van cliëntenraden binnen zorginstellingen soms ook verwanten en/of familieraden (in het vervolg ook te noemen cliëntenraden). De zorgkantoren gaan er vanuit dat zorgaanbieders wanneer er sprake is van meerdere raden deze verschillende raden betrekken bij de uit de zorginkoop relevante thema s. pag. 13 van 100 Deel 1 - Landelijke Inkoopkader

14 van de cliëntenraden zorgt, zodat de cliëntenraden goed toegerust blijven om hun rol uit te voeren. De ervaringen van cliënten en hun zienswijze op het functioneren van de instelling worden door de zorgaanbieder in de zelfanalyse meegenomen. Ook veronderstellen zorgkantoren dat de zorgaanbieder de cliëntenraad raadpleegt bij de keuze van de onderwerpen die in aanmerking komen voor een ontwikkelplan en betrekt bij de opzet en uitvoering van het plan. In de formats voor de zelfanalyse en ontwikkelplannen is hier expliciet ruimte voor opgenomen en bij gebruik van eigen formats door de aanbieder verwachten wij dat dit onderdeel een plek heeft. De wijze waarop de betrokkenheid van cliënten(raden) wordt vormgegeven, schrijven we niet voor, cliëntenraden kunnen samen met hun zorgaanbieder kijken welke rol en vorm hen het beste past. Zo zijn cliëntenraad ook welkom om deel te nemen aan de overleggen tussen de zorgaanbieder en het zorgkantoor. Zorgkantoren volgen daarbij de voorkeur van de cliëntenraad om dit wel of niet te doen. Daar waar zorgkantoren twijfel hebben bij de wijze waarop de cliëntenraad betrokken is bij de ontwikkelplannen, bevragen zij zorgaanbieders hier nadrukkelijk op. Om inzicht te geven aan cliëntenraden over wat zorgkantoren doen en welke thema s zorgkantoren belangrijk vinden, wordt er tevens een publieksversie van dit landelijke inkoopkader gepubliceerd. Deze publieksversie is in samenspraak met cliënten(organisaties) tot stand gekomen. Zorgkantoren vragen zorgaanbieders de (vertegenwoordigers van) cliënten hier actief naar te verwijzen. Om cliënten(raden) voldoende tijd te geven zich voor te bereiden op het zorginkoopproces zijn in april 2016 de contouren en het tijdpad van de zorginkoop 2017 gepubliceerd. Dit geeft handvatten voor de cliëntenraad om het gesprek met de zorgaanbieder te voeren. Daarnaast organiseren zorgkantoren door het jaar heen bijeenkomsten voor cliëntenraden. In deze bijeenkomsten willen zorgkantoren de cliëntenraden van voldoende informatie voorzien, zodat de positie van de cliëntenraden wordt verstevigd. Deze bijeenkomsten geven cliëntenraden tegelijkertijd de mogelijkheid om in direct contact te komen met de zorgkantoren. Cliëntenraden kunnen hier vragen stellen aan het zorgkantoor, deze van adviezen voorzien, maar bijvoorbeeld ook ervaringen uitwisselen met zowel het zorgkantoor als andere cliëntenraden. 1.5 In dialoog komen tot maatwerk De dialoog met zorgaanbieders en het bieden van ruimte voor regionaal maatwerk krijgen een prominente plek in de inkoop Het zorgkantoor gaat net als in 2016 het inhoudelijke gesprek aan met de zorgaanbieder om de zorg aan cliënten te verbeteren. Zorgkantoren hebben ervaren dat de dialoog met zorgaanbieders vanuit de centrale vraagstelling wat levert het op voor de cliënt bijdraagt aan kwaliteitsverbetering en daarmee kwaliteit van leven/bestaan van de klant. Zorgkantoren willen samen met de zorgaanbieders blijven werken aan kwaliteitsverbetering vanuit cliëntperspectief. In de inkoop 2016 hebben we met elkaar de stap gezet naar het dialoogmodel als manier om afspraken te maken over kwaliteit en tarief binnen de Wlz. Dit was een grote stap met in algemene zin positieve ervaringen. Daar waar we in 2016 niet wisten wat we van elkaar in dit model moesten verwachten, denken zorgkantoren dat de ervaring van 2016 voor beide partijen bijdraagt aan een soepeler procedure en inhoudelijkere dialoog. Deze leerervaringen hebben we meegenomen om ons model voor 2017 te verbeteren. Dit geldt zowel voor dit landelijke inkoopkader als voor het regionale beleid. Onze ervaring van 2016 en verbeteringen in beleid en proces moeten er voor zorgen dat de dialoog nog beter ten pag. 14 van 100 Deel 1 - Landelijke Inkoopkader

15 goede komt aan kwaliteitsverbetering van zorg voor cliënten omdat we een betere balans vinden in het overeenkomen van concrete afspraken zonder afbreuk te doen aan het inhoudelijke gesprek. De in 2016 gezamenlijk uitgesproken wens om te komen tot een inkoopproces dat uitgaat van meer transparantie, gelijkwaardigheid en vertrouwen biedt hiervoor een goede basis. 1.6 Geen onnodige administratieve lasten Enige mate van administratie voor de zorgaanbieder, het zorgkantoor en voor de cliënt is niet te vermijden. Het mag echter niet leiden tot onnodige lasten en registratiedruk. Bij het opstellen van het zorginkoopbeleid staan zorgkantoren stil bij dit thema en inventariseren de mogelijke verbeterslagen. Zorgkantoren zijn van mening dat administratieve lasten geen apart thema moet zijn maar een uitgangspunt moet vormen voor het inkoopbeleid. In ons handelen, moeten wij te allen tijde onnodige administratieve lasten voorkomen. Zo vragen zorgkantoren gedurende de inkoop en door het jaar heen geen informatie uit die niet noodzakelijk is, niet te toetsen is, niet op een andere manier te verkrijgen is of reeds beschikbaar is. Enkel informatie die nodig is om de dialoog tussen zorgaanbieder en zorgkantoor gestalte te geven en daadwerkelijk gebruikt wordt door de zorginkopers, wordt opgevraagd. Uit de evaluatie rondom de zorginkoop 2016 blijkt dat er nog verbeterslagen voor 2017 kunnen worden gemaakt. De zorgkantoren hebben hiervoor onder andere de formats doorontwikkeld en het aantal vrijheidsgraden rond deze formats voor de zelfanalyse en ontwikkelplannen vergroot. Daarnaast is er een stap gezet in het vereenvoudigen en opschonen van voorwaarden voor contractering en bij aanbieders die bij meerdere zorgkantoren contracten sluiten, streven zorgkantoren ernaar om de afstemming tussen verschillende zorgkantoren verder te verbeteren om op deze wijze meer uniformiteit in de beoordeling van de ontwikkelplannen te realiseren. 1.7 Doelmatigheid Zowel de zorgkantoren als de zorgaanbieders hebben de opdracht om de door de maatschappij opgebrachte middelen voor de Wlz doelmatig in te zetten. Mensen leven langer, we zien de zorgvraag verzwaren en de daarbij behorende kosten toenemen. Hierdoor ontstaat budgettaire druk die, door het ministerie van VWS, vertaald wordt in taakstellingen, waaraan zorgkantoren met zorgaanbieders invulling moeten geven. Denk hierbij aan de door VWS aangekondigde korting op de contracteerruimte In de Wlz is een belangrijke opdracht voor zorgkantoren geformuleerd om de nodige maatregelen te treffen ter voorkoming van onnodige zorg en van uitgaven die hoger zijn dan noodzakelijk. Het zorgkantoor onderscheidt doelmatigheid in het kader van individuele aanspraken Wlz en doelmatigheidsinstrumenten in het kader van zorginkoop. In het kader van individuele aanspraken streeft het zorgkantoor er samen met de zorgaanbieders naar, om de cliënt zo snel mogelijk op de best passende plek te krijgen, waardoor overplaatsing, onnodige en ondoelmatige (meer)zorg kan worden voorkomen. In de zorginkoop zetten de zorgkantoren instrumenten in om de kosten te beheersen en doelmatige zorg te stimuleren. pag. 15 van 100 Deel 1 - Landelijke Inkoopkader

16 2 Inkoopprocedure Uitgangspunten inkoopprocedure Ook voor 2017 krijgt de dialoog met zorgaanbieders en het bieden van ruimte voor maatwerk een prominente plek in de inkoop. Zorgkantoren willen, in aansluiting op de systematiek van 2016, het gesprek aangaan met zorgaanbieders om te komen tot afspraken voor verbetering van kwaliteit van zorg met als doelstelling daadwerkelijk beter resultaat voor de cliënt. Op basis van de leerervaringen die zijn opgedaan willen de zorgkantoren het ingezette beleid verder vormgeven. De centrale positie van de cliënt binnen de Wlz en de daarbij behorende verdergaande persoonsgerichtheid van de zorg en persoonsvolgendheid van de bekostiging zijn hierbij leidend. Het dialoogmodel is daarbij in de kern een continu proces waar inhoudelijke ontwikkelingen en resultaten voor de cliënten centraal staan. Voor aanbieders die bij meerdere zorgkantoren contracten hebben streven zorgkantoren ernaar om de afstemming tussen de verschillende zorgkantoren verder te verbeteren om op deze wijze meer uniformiteit in de beoordeling van ontwikkelplannen te realiseren. Voor de inkoop 2017 doorlopen zorgkantoren en zorgaanbieders daarom wederom een inkoopproces gebaseerd op de volgende uitgangspunten: Op maat gemaakte afspraken voor verbetering van zorg; De dialoog tussen zorgkantoor en zorgaanbieder staat centraal; Meerjarige overeenkomst als stimulans voor kwaliteitsverbetering Voor de duidelijkheid wordt in hoofdstuk 2 specifiek aangegeven op welke punten zorgkantoren in hun regionale beleid aanvullingen op het in dit hoofdstuk opgenomen beleid kunnen doen Op maat gemaakte afspraken voor verbetering van zorg Zorgkantoren willen op basis van door de zorgaanbieders zelf voorgestelde ontwikkelplannen op maat afspraken maken over de verbetering van de kwaliteit van zorg voor cliënten voor Door zelf voorstellen te doen, kunnen zorgaanbieders er voor zorgen dat de ontwikkelafspraken passend zijn bij de aard van de cliëntpopulatie, ontwikkelfase, prioriteiten en ambitie van de eigen organisatie. Zorgkantoren verwachten effectiever de kwaliteit in de sectoren te verbeteren door beter aan te sluiten bij de intrinsieke motivatie van zorgaanbieder en de prioriteiten zoals cliënten die mede bepalen. Om met zorgaanbieders afspraken te kunnen maken over verbetering en doorontwikkeling van de kwaliteit van zorg en ondersteuning is het van belang dat beide partijen over dezelfde informatie beschikken. Hiertoe hebben de zorgkantoren bij de zorginkoop 2016 het instrument zelfanalyse geïntroduceerd. De zorgaanbieder geeft samen met de cliënten(raad)- in de zelfanalyse inzicht in de sterktes en ontwikkelpunten van de eigen organisatie en het effect hiervan voor de cliënt. Uit de zelfanalyse blijkt vervolgens logischerwijs waar voor de betreffende zorgaanbieder het ontwikkelpotentieel ligt en welke doorontwikkeling zij van belang achten. Op deze punten kunnen zorgaanbieders voorstellen doen voor ontwikkelplannen. Doelstelling van de zorgkantoren is om vervolgens over die plannen afspraken te maken die concrete verbeteringen voor cliënten opleveren, aansluiten op de individuele situatie van zorgaanbieder en bij de kansen die beide partijen herkennen (zie paragraaf 2.2). pag. 16 van 100 Deel 1 - Landelijke Inkoopkader

17 2.1.2 De dialoog tussen zorgkantoor en zorgaanbieder en cliëntenraad staat centraal Op basis van het door de zorgaanbieder voorgestelde ontwikkelplan gaan zorgkantoren en aanbieders het gesprek aan. Het geformuleerde ontwikkelplan vormt de basis waarop de dialoog tot stand komt. Centraal binnen deze dialoog staat enerzijds het uitwisselen van inzichten op basis van de zelfanalyse en anderzijds het overeenkomen van een of meerdere definitieve ontwikkelafspraken op maat met de zorgaanbieder. Ontwikkelplannen kunnen voor zorgaanbieders leiden tot een afspraak over een opslag op het basistarief en eventueel een meerjarige overeenkomst. Voor aanbieders met wie reeds in 2016 ontwikkelplannen zijn overeengekomen wordt de dialoog gecontinueerd op basis van nieuwe of bijgestelde voorstellen. Vertrouwen, transparantie, gelijkwaardigheid, open staan voor reflectie en de ambitie om doelstellingen te formuleren die concreet zijn, zijn voor de dialoog essentiële ingrediënten. De dialoog tussen zorgkantoor, zorgaanbieder en cliënten(raden) is niet alleen van belang tijdens de inkoop, maar ook gedurende de gehele contractperiode. De inzichten uit de zelfanalyse en de voortgang van de gemaakte afspraken fungeren als leidraad voor de gesprekken. Zorgkantoren belonen voor de behaalde resultaten van de zorgaanbieder en de toegevoegde waarde die dit voor de cliënten heeft Meerjarige overeenkomst als stimulans voor kwaliteitsverbetering Zorgkantoren hebben in 2016 met het merendeel van de bestaande zorgaanbieders een tweejarige overeenkomst gesloten. Ook in de zorginkoop van 2017 maken zorgkantoren het mogelijk om meerjarige overeenkomsten af te sluiten met zorgaanbieders en daarbinnen meerjarige ontwikkelafspraken overeen te komen. Zorgkantoren spreken hiermee vertrouwen uit en stimuleren zorgaanbieders om ook lange termijn kwaliteitsinvesteringen te doen die leiden tot een betere kwaliteit van zorg, leven en bestaan. Daarom sluiten zorgkantoren ook voor 2017 weer meerjarige overeenkomsten (looptijd maximaal 2 jaar) met die zorgaanbieders die hier nog niet over beschikken en zich proactief inzetten voor de verbetering van kwaliteit van zorg en hun cliëntgerichtheid. Om in aanmerking te komen voor een meerjarenovereenkomst, moet de zorgaanbieder zowel voldoen aan de voorwaarden die beschreven staan in paragraaf 2.2. als aan de eventuele voorwaarden die staan beschreven in het regionale beleid van zorgkantoren. 2.2 Inkoopprocedure 2017 In 2017 bestaat de inkoopprocedure die zorgkantoren en zorgaanbieders doorlopen uit vijf stappen zoals weergegeven in figuur 1, die daaronder wordt toelicht. pag. 17 van 100 Deel 1 - Landelijke Inkoopkader

18 Figuur 1 Schematische weergave inkoopprocedure Wlz 2017 Hieronder volgt een nadere toelichting op de verschillende stappen in het proces. De nummers corresponderen met de nummering in het schema in figuur 1. In het regionale Deel 1 - Landelijke Inkoopkader pag. 18 van 100

19 deel van het zorginkoopdocument wordt concreet aangeven waaraan een inschrijving van zorgaanbieders procedureel moeten voldoen, op welke wijze de beoordeling van de inschrijving plaatsvindt en op welke wijze hierop terugkoppeling wordt gegeven Stap 1 - Publicatie inkoopkader en indienen vragen De zorgkantoren publiceren het landelijke inkoopkader en hun regionaal beleid uiterlijk op 1 juni Omdat zorgkantoren weten dat een inkoopprocedure voor zorgaanbieders altijd vragen op kunnen roepen of verduidelijking behoeft, willen zorgkantoren dat zorgaanbieders voldoende tijd hebben om vragen te stellen over eventuele onduidelijkheden. Vanaf de publicatiedatum op 1 juni 2016 zijn zorgaanbieders tot uiterlijk 21 juni 2016 in de gelegenheid om vragen te stellen. Zorgkantoren beantwoorden deze vragen uiterlijk op 1 juli 2016 door middel van een Nota van Inlichtingen op het landelijke inkoopkader Wlz Na deze sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om vragen te stellen over deze inkoopprocedure en bijbehorende documenten. De concrete tijdlijn kunt u lezen in paragraaf Stap 2 - Indiening inschrijving Binnen stap 2 in deze inkoopprocedure wordt onderscheid gemaakt tussen een drietal zorgaanbieders: 1 Zorgaanbieders die al een overeenkomst hebben bij het zorgkantoor waar ze ook in 2017 een overeenkomst willen. 2 Zorgaanbieders die over 2016 al met een van de andere zorgkantoren een Wlzovereenkomst voor het leveren van Wlz-zorg in natura hebben en deze overeenkomst is niet ontbonden gedurende het contractjaar. 3 Zorgaanbieders die over 2016 geen Wlz-overeenkomst hebben met een zorgkantoor voor het leveren van Wlz-zorg in natura. Zorgaanbieders vallend onder categorie 1 met een meerjarenovereenkomst 2016/2017 kunnen volstaan met het indienen van een instemmingsverklaring ter vervanging van de Bestuursverklaring en bijbehorende bijlagen. Voor zorgaanbieders vallend onder categorie 1 met een eenjarige overeenkomst Deze inschrijving moet voorzien zijn van een Bestuursverklaring en bijbehorende bijlagen. Voor de Zorgaanbieders die vallen binnen categorie 2 en 3 staat hieronder en in de Bijlage 5 Bewijsstukken nieuwe zorgaanbieders en bestaande aanbieders bij een andere Wlzuitvoerder beschreven wat exact bij stap 2 van hen verwacht wordt. Voor alle aanbieders geldt dat de inschrijving uiterlijk 1 augustus :00 uur ingediend moet zijn bij het zorgkantoor waar men een overeenkomst mee wil. Nieuwe aanbieders (categorie 2 en 3) In de Wlz-staat de cliënt en zijn zorgvraag centraal. Zorgkantoren willen zo veel mogelijk tegemoet komen aan de wens van individuele cliënten. In de zorginkoop Wlz 2017 hebben zorgkantoren zichzelf daarom tot doel gesteld om voor zorg in natura een zo breed mogelijk zorgaanbod te contracteren. Dit leidt tot meer keuzemogelijkheden en diversiteit, waarmee wij beter tegemoet denken te komen aan individuele vragen en behoefte van cliënten tot een zorgaanbod wat aansluit bij o.a. culturele achtergrond, geloofsovertuiging en seksuele geaardheid. Tevens kan een breder gecontracteerd aanbod bijdragen aan een betere borging van de continuïteit van zorg voor cliënten bij overgangen van de zorg tussen de pag. 19 van 100 Deel 1 - Landelijke Inkoopkader

20 verschillende domeinen. Wanneer de cliënt dit wenst kan deze bij een overgang van Wmo/Zvw naar Wlz, vaker dezelfde zorgaanbieder behouden. Definities Binnen deze inkoopprocedure wordt onderscheid gemaakt tussen zorgaanbieders die in 2017 voor het eerst Wlz zorg in Natura willen gaan leveren en zorgaanbieders die reeds beschikken over een Wlz contract bij een van de zorgkantoren. In tegenstelling tot voorgaande jaren beschouwen we alle aanbieders die een lopend contract hebben bij één van de zorgkantoren als bestaande aanbieders. Definitie Nieuwe zorgaanbieders : zorgaanbieders die over 2016 geen Wlz-overeenkomst hebben met een zorgkantoor voor het leveren van Wlz-zorg in natura. Definitie Bestaande zorgaanbieders : zorgaanbieders die over 2016 al met een van de zorgkantoren een Wlz-overeenkomst voor het leveren van Wlz-zorg in natura hebben en deze overeenkomst is niet ontbonden gedurende het contractjaar. Contractvoorwaarden nieuwe zorgaanbieders (categorie 2 en 3) Nieuwe zorgaanbieders (categorie 3) Om beter tegemoet te kunnen komen aan de grote verscheidenheid aan cliëntwensen, een doelstelling voor deze inkoopprocedure, hebben zorgkantoren beleid voor het contracteren van nieuw aanbod aangepast. Uitgangspunt van dit beleid is een gelijk speelveld te behouden voor alle zorgaanbieders die wij contracteren. Nieuwe zorgaanbieders moeten derhalve aan alle voorwaarden voor contractering voldoen, maar krijgen voor een aantal specifieke gestelde eisen uiterlijk tot 1 augustus 2017 de tijd om te gaan voldoen. Zorgaanbieders die op 31 dec 2016 nog niet voldoen aan deze benoemde eisen krijgen hiervoor een contract onder voorwaarden. Voor welke eisen het mogelijk is een contract onder voorwaarden te verkrijgen, staat weergegeven in bijlage 5 bewijsstukken nieuwe aanbieder. Uitgangspunt is dat het de eisen betreft waarvan het aannemelijk is dat zorgaanbieders er pas aan gaan voldoen wanneer zij cliënten hebben en/of dit gaan oppakken wanneer ze zeker zijn van een overeenkomst met het zorgkantoor. Of het zorgkantoor daadwerkelijk een overeenkomst aangaat met een nieuwe zorgaanbieder, is mede afhankelijk van de beoordeling van het ondernemingsplan in relatie tot het regionale geformuleerde beleid voor de beoordeling van nieuw zorgaanbod. Zorgkantoren nodigen PGB-gefinancierde wooninitiatieven uit om, indien de cliënt omzetting naar zorg in natura wenst een offerte uit te brengen voor een overeenkomst Wlz Zorgkantoren treden graag met deze partijen in gesprek om de mogelijkheden tot omzetting te onderzoeken. Bestaande zorgaanbieders (categorie 2) Zorgkantoren veronderstellen dat zorgaanbieders die reeds bij een (ander) zorgkantoor een contract hebben over 2016, voldoen aan de eisen van de Bestuursverklaring en doen hiervoor eventueel navraag bij andere zorgkantoren. Voor deze bestaande aanbieders geldt daarom dat naast de Bestuursverklaring geen aanvullende documenten worden opgevraagd met betrekking tot de contractvoorwaarden. Indien er wijzigingen plaatsvinden c.q. hebben plaatsgevonden ten opzichte van de inschrijvingsdocumenten 2016 dient de zorgaanbieder dit te melden aan het zorgkantoor en eventuele gewijzigde documenten aan te leveren. pag. 20 van 100 Deel 1 - Landelijke Inkoopkader

21 Naast bovenstaande verwachten zorgkantoren dat aanbieders die bij een ander zorgkantoor een contract willen een beknopt ondernemingsplan plan aanleveren. Voor de onderwerpen die zorgkantoren in dit ondernemingsplan verwachten zie bijlage 5 onder 3. bedrijfsplan en 4. financieel plan. Beoordeling ondernemingsplan - toelichting nieuw zorgaanbod Of het zorgkantoor daadwerkelijk een overeenkomst aangaat met een nieuwe of bestaande zorgaanbieder zoals hierboven gedefinieerd, is afhankelijk van de beoordeling van het ondernemingsplan. Er kunnen redenen zijn waarom zorgkantoren het uitbreiden van het zorgaanbod niet wenselijk vinden. Te denken valt aan nieuw zorgaanbod bij (nieuwe) zorgaanbieders die in een situatie verkeren waarbij twijfel bestaat op het gebied van kwaliteit of continuïteit van zorg en/of financiën. Zorgkantoren behouden zich het recht voor om geen overeenkomst aan te gaan voor het nieuwe zorgaanbod, wanneer het ondernemingsplan of overleg met stakeholders aanleiding geeft tot twijfel over continuïteit van zorg voor onze cliënten. Bij de beoordeling van het ondernemingsplan gelden als redenen voor afwijzing van nieuw zorgaanbod onder meer: Een negatief eigen vermogen of financieel slechte positie; Beoordeling van IGZ dat basiskwaliteit niet op orde is; Meerdere gegronde klachten bij zorgkantoor en/of zorgverzekeraar, die ernstig van aard waren. Afwijzing vindt plaats naar vrije beoordeling van het zorgkantoor. Tariefstelling Nieuwe zorgaanbieders (categorie 3) Nieuwe zorgaanbieders die op de datum van inschrijving aan alle voorwaarden voldoen kunnen in aanmerking komen voor een opslag op het basistarief op basis van een ingediende zelfanalyse en ontwikkelplannen. Nieuwe aanbieders die daar niet aan voldoen komen niet in aanmerking voor een opslag op het basistarief. Bestaande aanbieders bij een ander zorgkantoor (categorie 2) Bestaande zorgaanbieders kunnen in aanmerking komen voor een opslag op het tarief op basis van een ingediende zelfanalyse en ontwikkelplannen. De zelfanalyse en de ontwikkelplannen moeten bij het nieuwe zorgkantoor worden ingediend voor 2017, ook als er reeds een tweejarig ontwikkelplan en zelfanalyse bij het andere zorgkantoor waren ingediend voor Basiskwaliteit op orde Het zorgkantoor kan voor een nieuwe zorgaanbieder niet bepalen of de basiskwaliteit op orde is. De taak om dit te beoordelen ligt bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Nieuwe zorgaanbieders hebben op de datum inschrijving de vragenlijst nieuwe zorgaanbieders ingevuld op de site van het CIBG en de inspectie. Deze vragenlijst is voor de nieuwe zorgaanbieders (zie voor definitie hiervoor) een hulpmiddel om te weten aan welke (kwaliteits-) eisen ze bij de start van de zorgverlening moeten voldoen en de IGZ gebruikt deze vragenlijst om een risico-inschatting te doen voor het toezicht op de nieuwe zorgaanbieders. De IGZ heeft de vragenlijst op haar website gepubliceerd: Op basis van de aard van de zorg en de inhoud van de vragenlijst brengt de inspectie een bezoek aan de nieuw gecontracteerde zorgaanbieders. Zorgkantoren vinden het van belang om voor zorg in natura zorgaanbieders te contracteren waarbij de zorg voldoet aan de kwaliteitseisen op grond van wet- en regelgeving en hechten daarom aan het oordeel van de inspectie. Mocht uit het bezoek van de inspectie pag. 21 van 100 Deel 1 - Landelijke Inkoopkader

22 blijken dat de IGZ van mening is dat de kwaliteit niet op orde is, gaan de zorgkantoren hierover het gesprek aan met desbetreffende aanbieder en behouden de zorgkantoren zich het recht voor om de overeenkomst Wlz te ontbinden. Of beëindiging van toepassing is, is afhankelijk van de aard en omvang van de bevindingen van de inspectie, of tijdig kan worden voldaan aan de bevindingen van de Inspectie en de door de IGZ te nemen maatregelen. Zolang er nog geen oordeel is van de Inspectie staat dat het indienen van ontwikkelplannen niet in de weg. Contractduur Nieuwe zorgaanbieders Wanneer de nieuwe zorgaanbieder voldoet aan de eisen opgenomen in de Bestuursverklaring, de conceptovereenkomst Wlz 2017, bijlage 5 en het Programma van Eisen komen zij in principe in aanmerking voor een eenjarige overeenkomst (eventueel onder voorwaarden). Bestaande aanbieders Als zorgaanbieders voldoen aan de toetredingseisen opgenomen in de Bestuursverklaring, de conceptovereenkomst Wlz 2017, bijlage 5 en het Programma van Eisen kunnen zij in aanmerking komen voor een eenjarige of meerjarige overeenkomst. Voor een meerjarige overeenkomst bij een ander zorgkantoor kunnen andere voorwaarden gelden Stap 3 - Toets van zorgkantoor op voldoen aan de toetredingseisen Onder toetredingseisen verstaan de zorgkantoren alle eisen waaraan een zorgaanbieder moet voldoen om in aanmerking te komen voor een overeenkomst: Bestuursverklaring Bevat de eisen waaraan de organisatie van de zorgaanbieder moet voldoen; Overeenkomst Wlz 2017 Bevat de voorwaarden van de overeenkomst waaronder bijvoorbeeld de looptijd, de vergoeding, de omgang m.b.t. geschillen. Alle inkoopdocumenten inclusief bijlagen maken integraal onderdeel uit van de overeenkomst; Programma van Eisen Bevat aanvullende voorwaarden en richtlijnen van de zorgkantoren waaraan de zorg(aanbieder) moet voldoen en/of die als basis dienen voor de te maken afspraken met zorgaanbieders; Bijlagen 5 tot en met 9 inkoopkader Wlz 2017 Bevatten eisen rondom Crisiszorg en spoedzorgregeling, Meerzorg, het Voorschrift zorgtoewijzing en het Declaratieprotocol waaraan zorgaanbieders moeten voldoen. Aanbieders met een meerjarenovereenkomst verklaren door middel van een instemmingsverklaring in te stemmen met het geformuleerde inkoopbeleid Wlz Bovenstaande documenten hoeven dus door deze aanbieders niet aangeleverd te worden Stap 4 - Beoordelen zelfanalyse en voorstel ontwikkelplan Zorgkantoren verwachten dat de zorgaanbieders in ontwikkeling blijven en zich inspannen om verbeteringen voor cliënten door te voeren. De zelfanalyse en het voorstel voor het ontwikkelplan dienen als middel om de dialoog aan te gaan met het zorgkantoor over deze gewenste ontwikkelingen. Een beknopte zelfanalyse vormt daarbij de basis en het voorstel Deel 1 - Landelijke Inkoopkader pag. 22 van 100

23 ontwikkelplan van de zorgaanbieder borduurt hierop voort; voor de ontwikkelpunten die blijken uit de zelfanalyse en die in lijn liggen met de doelstellingen van zorgaanbieder en zorgkantoor kunnen partijen tot een definitief ontwikkelplan komen. De zelfanalyse Voor wat betreft de zelfanalyse maken de zorgkantoren onderscheid naar zorgaanbieders die reeds in 2016 een zelfanalyse hebben ingediend en ontwikkelafspraken zijn overeengekomen en aanbieders voor wie dit nieuw is. Zorgaanbieders die voor 2017 voor het eerst ontwikkelafspraken willen maken Zorgaanbieders die voor 2017 voor de eerste keer ontwikkelafspraken willen maken met het zorgkantoor is het opstellen van een zorgvuldige zelfanalyse een voorwaarde. De zelfanalyse is bedoeld om inzicht te geven in de sterktes en de ontwikkelpunten van de zorgaanbieder met betrekking tot de niveaus en daarbij horende kwaliteitsthema s gedefinieerd in hoofdstuk 3. Voor het aanleveren van de zelfanalyse stellen de zorgkantoren een format in WORD beschikbaar. De zorgaanbieder kan het format zoals weergegeven in bijlage 4A Formats zelfanalyse gebruiken (volledige variant), tenzij de zorgaanbieder beschikt over een eigen document/format dat alle elementen bevat om te komen tot een zorgvuldige zelfanalyse zoals hieronder gedefinieerd. Onder een zorgvuldige zelfanalyse wordt verstaan dat de zorgaanbieder in de zelfanalyse voor de kwaliteitsthema s gedefinieerd door het zorgkantoor in hoofdstuk 3 beknopt ingaat op: De wijze waarop de zorgaanbieder momenteel invulling geeft aan de geformuleerde doelstellingen en de mate waarin beleid hierover geïmplementeerd is; De sterktes en ontwikkelpunten van de zorgaanbieder; De ervaring van de cliënt(vertegenwoordiging) met de aanpak van de zorgaanbieder op het betreffende thema; Het niveau waarop de analyse van toepassing is en de eventuele verschillen op regio-, locatieniveau en leveringsvorm; De eventueel gegevens die ten grondslag liggen aan de analyse. Daarnaast geeft de zorgaanbieder aan op basis van welke kwaliteitsthema s de zorgaanbieder een ontwikkelplan aanlevert. De zelfanalyse leidt niet tot een opslag op het basistarief. Wel is de zelfanalyse een voorwaarde om een voorstel voor het ontwikkelplan te kunnen formuleren en daarmee een voorwaarde om in aanmerking te komen voor een opslag op het basistarief. Zorgaanbieders die voor 2016 al een zelfanalyse hebben ingediend Zorgaanbieders die voor 2016 al een zelfanalyse hebben ingediend en ontwikkelafspraken hebben gemaakt hoeven niet opnieuw een zelfanalyse in te vullen. Er kan desgewenst, als introductie op de ontwikkelafspraken 2017, een beschouwing op de zelfanalyse 2016 toegevoegd worden. Deze beschouwing noemen we de zelfanalyse 2017 light en is niet verplicht. De zelfanalyse 2017 light wordt eveneens vanuit zorgaanbieder- en cliëntperspectief gevuld en kan inzichtelijke gemaakt worden in bijlage 4A Formats zelfanalyse (light-variant). Het staat zorgaanbieders overigens vrij een zelfanalyse 2017-light in een eigen gekozen vorm aan te leveren. In deze beschouwing kunnen zorgaanbieders en cliëntenraden inzichtelijk maken wat, terugkijkend naar de zelfanalyse en ontwikkelafspraken 2016, de logische vervolgstappen zijn voor pag. 23 van 100 Deel 1 - Landelijke Inkoopkader

24 Het voorstel voor een ontwikkelplan In het voorstel voor het ontwikkelplan beschrijft de zorgaanbieder de voorgenomen ontwikkeling in zijn organisatie voor Zorgkantoren beogen niet dat zorgaanbieders voor elk ontwikkelpunt uit de zelfanalyse een voorstel voor een ontwikkelplan aanleveren. Uitgangspunt voor de zorginkoop 2017 is dat zorgaanbieders voorstellen voor ontwikkelafspraken doen aan het zorgkantoor. Doel is dat het voorstel voor het ontwikkelplan aansluit bij de prioriteiten van de eigen cliënten/organisatie en de doelstellingen zoals beschreven in hoofdstuk 3 van dit inkoopkader. Zorgkantoren willen zorgaanbieders stimuleren om een zo volledig mogelijk ontwikkelplan aan te leveren bij het doen van de inschrijving. Echter, zorgkantoren willen ook onnodige administratieve lasten beperken: de nadruk moet liggen op het voeren van de inhoudelijke dialoog. Voor het aanleveren van het voorstel voor het ontwikkelplan kan de zorgaanbieder het Excel- format gebruiken weergegeven in bijlage 4B Format ontwikkelplan. Er kunnen per ontwikkelafspraak max 2 bijlagen vormvrij worden bijgevoegd ter onderbouwing/toelichting. De zorgaanbieder die beschikt over een eigen document/format dat alle elementen bevat zoals hieronder gedefinieerd kan ook gebruik maken van het eigen document/format. Het format ontwikkelplan dient als het ware als een leeswijzer/oplegger bij de eventuele aanvullende documenten (zie voorbeeld) en geeft ten minste inzage in: de doelstelling van de ontwikkelafspraak, deze doelstelling moet gericht zijn op de cliënt. het beoogde resultaat van de ontwikkelafspraak in termen van het effect voor de cliënt. de wijze waarop de zorgaanbieder het resultaat behaalt (globaal plan van aanpak). Zorgkantoor en zorgaanbieder stellen waar nodig in dialoog de inhoud, aard, ambitie of het aantal ontwikkelafspraken bij aan de hand van het beeld dat voort is gekomen uit de zelfanalyse. De ontwikkelplannen bevatten (nieuwe) resultaten voor kwaliteitsverbetering voor cliënten ten opzichte van behaalde resultaten in Zorgkantoren stellen ook bij zorgaanbieders met een meerjarenovereenkomst 2016/2017 als voorwaarde dat de tariefopslag 2017 onderbouwd wordt met een ontwikkelplan. De wijze waarop zorgkantoren hier specifiek invulling aan geven wordt in het regionale beleid van de zorgkantoren geformuleerd. pag. 24 van 100 Deel 1 - Landelijke Inkoopkader

25 Figuur 2 Zorgaanbieder Zelfanalyse Ontwikkelplannen Facultatief te gebruiken formats Nieuwe zorgaanbieder Facultatief Facultatief voor aanbieders die op datum inschrijving aan alle voorwaarden Format zelfanalyse (volledig) en format ontwikkelplan voldoen Zorgaanbieder met Niet van toepassing Niet van toepassing N.v.t. éénjarige overeenkomst die geen ontwikkelafspraken willen voor 2017 Zorgaanbieder met Nieuwe en volledige Nieuwe ontwikkelplannen Format zelfanalyse éénjarige overeenkomst zelfanalyse (volledig) en format die voor het eerst ontwikkelplan ontwikkelafspraken willen voor 2017 Zorgaanbieders met Facultatief beschouwing Voorstel ontwikkelplannen Format zelfanalyse eenjarige overeenkomst op de zelfanalyse (light)en format die in 2016 al (bestaand/nieuw/bijgesteld ontwikkelplan ontwikkelafspraken vanuit 2016) hadden en in 2017 nieuwe plannen willen starten en/of nieuwe resultaten bij bestaande plannen willen afspreken. Zorgaanbieders met Facultatief beschouwing Conform regionaal beleid Format zelfanalyse meerjarige overeenkomst op de zelfanalyse 2016 bestaand/nieuw/bijgestelde (light)en format die in 2016 al (meerjarige) afspraken en resultaten ontwikkelplan ontwikkelafspraken voor 2017 ter onderbouwing hadden deze in weer 2017 van de tariefopslag en/of willen (voortzetten) nieuwe ontwikkelplannen Stap 5 - Afspraken vaststellen De afspraken die zorgkantoor en zorgaanbieder overeenkomen naar aanleiding van de inkoopprocedure bestaat uit een uitgewerkt ontwikkelplan, een afspraak over prijs en volume en indien van toepassing een meerjarig contract. Hieronder lichten we deze elementen verder toe. Dialoog over zelfanalyse en ontwikkelplan In de dialoog lichten zorgaanbieders (indien van toepassing) hun zelfanalyse en het voorstel voor een ontwikkelplan toe en is er gelegenheid voor het zorgkantoor om verdiepende vragen te stellen. Het doel is om een gezamenlijk beeld te krijgen over de pag. 25 van 100 Deel 1 - Landelijke Inkoopkader

26 huidige stand van zaken van de zorgaanbieder en op de doelstellingen voor 2017 en verder. Dit gezamenlijke beeld is het vertrekpunt voor het bespreken van de geformuleerde ontwikkelplannen voor 2017 van de zorgaanbieder. In het regionale deel van het zorginkoopbeleid staat beschreven vanaf welke datum de inkoopgesprekken starten. Het ontwikkelplan wordt door het zorgkantoor beoordeeld op basis van onderstaand beoordelingskader ontwikkelplan Beoordelingskader ontwikkelplan Het zorgkantoor beoordeelt het ontwikkelplan en bepaalt de opslag op het tarief aan de hand van de volgende landelijke elementen: het effect van de voorgestelde ontwikkelingen voor de cliënt; de mate waarin de ambitie en inspanning van het ontwikkelplan in verhouding staat met de aard, omvang en verbetercapaciteit van de zorgaanbieder; de mate waarin de implementatie van de voorgestelde ontwikkelingen haalbaar is gegeven de huidige sterktes en ontwikkelpunten van de zorgaanbieder. Het zorgkantoor bepaalt zelf welke weging op deze elementen eventueel van toepassing is. In de regionale paragraaf van het zorgkantoor wordt dit nader toegelicht. De dialoog tussen zorgkantoor en zorgaanbieder over de zelfanalyse en het voorgestelde ontwikkelplan 2017 leidt in principe tot een in redelijkheid en billijkheid uitgewerkt definitief ontwikkelplan met daarin: de doelstelling van het ontwikkelplan voor de cliënt; een concreet plan van aanpak, waarin de zorgaanbieder beschrijft hoe hij de ontwikkeling realiseert; de planning voor het realiseren van het ontwikkelplan; de financiële investering die hiermee gepaard gaat; de resultaten waartoe het ontwikkelplan leidt; de bewijslast rondom het behalen van de resultaten. De definitief overeengekomen ontwikkelplannen worden formeel richting zorgaanbieders bevestigd. Bepaling van de prijs Max. tarief NZa Max. tarief Tariefsopsl Basistarief Prijs De zorgkantoren hanteren een basistariefpercentage per prestatie en een gemaximeerde tariefsopslag. Het basistarief verschilt per zorgkantoor en staat beschreven in het regionale beleid van het zorgkantoor. De tariefsopslag is landelijk vastgesteld op maximaal 3%. Voor een opslag op het basistarief percentage komt de zorgaanbieder uitsluitend in aanmerking wanneer hij met het zorgkantoor overeenstemming bereikt over een ontwikkelplan. Het zorgkantoor bepaalt tot welke opslag op het basistarief het nader uitgewerkte ontwikkelplan leidt aan de hand van het beoordelingskader geschetst in stap 5. Het doel is dat zorgkantoor en zorgaanbieder hierover in de dialoog overeenstemming bereiken. Echter, het finale besluit ligt bij het zorgkantoor. Deel 1 - Landelijke Inkoopkader pag. 26 van 100

27 Zorgkantoren willen zorgaanbieders belonen voor het daadwerkelijk realiseren van de afspraken zoals zijn overeengekomen in de ontwikkelplannen. Zorgkantoren lichten in hun regionale beleid toe wanneer en onder welke condities zij (delen van) de tariefsopslag in het tarief verwerken. Deze toekenning kan bij de initiële toekenning in november 2016, bij de herschikking en/of bij de nacalculatie voor 2017 plaatsvinden. In het regionale beleid staat eveneens toegelicht wanneer bijbehorende beoordelingsmomenten plaatsvinden. Aangezien zorgaanbieders en zorgkantoren een continue dialoog voeren over de voortgang van de ontwikkelplannen, betreft de beoordeling in veel gevallen de formalisatie van wat reeds besproken is. Zorgaanbieders kunnen na het overeenkomen van de ontwikkelafspraken feitelijk al eind 2016 aan de slag met hun ontwikkelafspraken. De dialoog met het zorgkantoor gedurende het jaar geeft zorgaanbieders inzage in de wijze van beoordelen door het zorgkantoor en de verwachte uitkomsten daarvan, wat zorgaanbieders meer mogelijkheden geeft om bij te sturen of om consequenties door te vertalen binnen de eigen organisatie. Bepaling van het volume Zoals aangegeven in onze visie en doelstellingen in hoofdstuk 1, nemen de zorgkantoren de wensen van de cliënt nadrukkelijk als uitgangspunt bij de inrichting van de inkoopprocedure. Voor de volumebepaling zetten de zorgkantoren een volgende stap naar een meer persoonsvolgende bekostiging; zowel de keuze voor een leveringsvorm zoals mpt, vpt of zzp, als de keuze voor een zorgaanbieder zijn bepalend. Volume om cliëntkeuze te bekostigen Volume om 'continuïteit van zorg' te bieden Volume Bovenstaande betekent dat alle zorgkantoren voor 2017 binnen de vastgestelde financiële kaders vooraf ruimte creëren voor de keuze van de cliënt. Daarnaast stellen zorgkantoren bij contractering een toekenningspercentage vast, wat recht doet aan de persoonsvolgende bekostiging, en tegelijkertijd de continuïteit van de zorg aan bestaande cliënten borgt. Dit betekent dat zorgkantoren bij de initiële afspraak 2017 niet het (volledige) volume vastzetten bij zorgaanbieders, maar ruimte laten voor de keuze van de cliënt. De middelen die daarmee onverdeeld blijven, worden in de herschikking 2017 verdeeld op basis van de keuze van de cliënt. Ieder zorgkantoor beschrijft in hun regionale beleid hoe bovenstaande uitgangspunten zijn toegepast en tot welke toekenningsvolume deze hebben geleid. Zorgkantoren zijn zich ervan bewust dat de bekostiging op basis van cliëntkeuze op voorhand meer onzekerheid voor zorgaanbieders met zich meebrengt. Immers, een zorgaanbieder krijgt minder budgetzekerheid en de geleverde zorg wordt pas vergoed nadat de cliënt voor hem heeft gekozen (en bij voldoende middelen). Om zorgaanbieders comfort te bieden bij deze werkwijze, publiceren zorgkantoren minimaal ieder kwartaal over de uitnutting van de contracteerruimte. Zorgkantoren beschrijven in het regionale beleid hoe zij in contact treden met zorgaanbieders over de volumeontwikkeling in relatie tot de initiële productieafspraken. Deel 1 - Landelijke Inkoopkader pag. 27 van 100

28 Daar waar in 2017 in één of meerdere zorgkantoorregio s experimenten met persoonsvolgende bekostiging, zoals benoemd in de kamerbrief Waardig leven met zorg plaatsvinden, kunnen andere uitgangspunten dan hierboven beschreven gehanteerd worden. Waar en wanneer deze experimenten los zouden komen te staan met het landelijke inkoopkader 2017 worden betrokken zorgaanbieders actief geïnformeerd en staat de aard en inhoud beschreven in het regionale beleid van het betreffende zorgkantoor. Afsluiten eenjarige dan wel meerjarige overeenkomst met opslag op basistarief Zorgkantoren kunnen met zorgaanbieders komen tot de volgende overeenkomsten in 2017: Eenjarige overeenkomst tegen het basistarief; Eenjarige overeenkomst met een opslag op het basistarief; Voortzetting meerjarige overeenkomst met een opslag op het basistarief; Nieuwe meerjarige overeenkomst 2017/2018 met een opslag op het basistarief. Voor het in aanmerking komen van een meerjarige overeenkomst met opslag op het basistarief gelden ten minste de volgende landelijke voorwaarden: Er zijn geen locaties van de zorgaanbieder die onder verscherpt toezicht van de IGZ staan; Tijdens de inkoopprocedure is geen onderzoek naar fraude door zorgverzekeraars, zorgkantoren en/of gemeenten (in het kader van Wmo) ingesteld; Na 2011 is er geen fraude vastgesteld bij de zorgaanbieder; De zorgaanbieder had over het jaar 2016 een overeenkomst met een van de zorgkantoren. Zorgkantoren hebben de mogelijkheid om aanvullende voorwaarden te stellen voor het verlenen van een meerjarige overeenkomst. Deze zijn opgenomen in het regionale beleid van het betreffende zorgkantoor. 2.3 Tijdpad Het tijdpad waarbinnen de onder 2.2. beschreven stappen van de inkoopprocedure Wlz 2017 plaatsvinden is als volgt: Fase Wie Datum Contouren inkoopkader ZK Begin april 2016 Publicatie inkoopkader zorgkantoor ZK 1 juni 2016 Indienen van vragen t.b.v. Nota van Inlichtingen ZA 21 juni 2016 Nota van Inlichtingen beschikbaar stellen ZK Uiterlijk 1 juli 2016 Inschrijving zorgaanbieder (incl. aanlevering zelfanalyse en voorstel ontwikkelplan) ZA Uiterlijk 1 augustus uur Dialoog zorgaanbieder - zorgkantoor ZA-ZK Na 1 augustus 2016 Voorlopige contractering (eenjarige/meerjarige overeenkomst, tariefopslag, etc.) ZK Uiterlijk 10 oktober 2016 Definitieve contractering en indiening budgetformulier bij NZa ZK 1 november 2016 pag. 28 van 100 Deel 1 - Landelijke Inkoopkader

29 Nadere uitwerking van bovenstaande planning treft u aan in het regionale beleid van de zorgkantoren. 2.4 Afspraak gedurende het jaar Indien blijkt dat het betreffende zorgkantoor in 2017 niet voldoende kan voorzien in haar zorgplicht in zorg in natura, dan wel klanten aangeven de zorg graag in natura van een nog niet gecontracteerde zorgaanbieder te willen ontvangen, dan behouden zorgkantoren het recht voor om alsnog met nieuwe zorgaanbieders een productieafspraak en overeenkomst Wlz 2017 aan te gaan. Met welke zorgaanbieders de zorgkantoren een overeenkomst aangaan, is afhankelijk van de aard van de zorg en de specifieke omstandigheden en alleen ter bepaling van betreffende zorgkantoor. In alle gevallen zijn de voorwaarden voor nieuwe aanbieders zoals hierboven beschreven van toepassing. Deel 1 - Landelijke Inkoopkader pag. 29 van 100

30 3 Kwaliteit en persoonsgerichte gehandicaptenzorg Voortgaand op de ingeslagen weg in 2016 hebben zorgkantoren de drie gedefinieerde niveaus waarop kwaliteitsverbetering plaats kan vinden gecontinueerd voor de gehandicaptenzorg voor In dit hoofdstuk lichten de zorgkantoren de drie niveaus met bijbehorende doelstellingen nader toe ten behoeve van de zelfanalyse en ontwikkelplannen Voor 2017 hebben de niveaus en doelstellingen alleen een update gekregen, zodat deze aansluiten bij de ontwikkelingen in het veld en de laatste inzichten van de sector. Hierbij is de verbinding gelegd met o.a. het vernieuwde Kwaliteitskader gehandicaptenzorg en de Kamerbrief en Waardig leven met zorg. De overheid geeft aan dat de focus in de Wlz ligt op het bereiken van een zo hoog mogelijke kwaliteit van bestaan voor de cliënt. Om dit te bewerkstellingen moet de zorg zo goed mogelijk aansluiten bij de doelen, wensen en (ontwikkelings)mogelijkheden van de cliënt. Kortom, het individu is het uitgangspunt bij het realiseren van kwaliteitsverbetering in de sector. Tegelijkertijd geeft de overheid aan dat de zorg die wordt geboden een hoge mate van professionaliteit van zorgverleners vereist. Ruimte voor professionals wordt breed onderschreven. Om het zorgproces rond de individuele cliënt en op het werkproces in de teams te verbeteren gaan 24 zorgaanbieders in proeftuinen aan de slag met het aangepast kwaliteitskader van de sector. Deze proeftuinen richten zich explicieter op intern verbeteren en extern verantwoorden. Zorgkantoren zijn benieuwd naar de eerste ervaringen van de proeftuinen en participeren graag in deze ontwikkeling om de relatie te kunnen leggen met de ontwikkelplannen en de daarbij behorende dialoog. De drie niveaus van kwaliteit die uitgangspunt vormen voor de dialoog in 2017, zijn de volgende: Niveau 1 - De basis blijven versterken Richt zich op het organisatieniveau; creëert de organisatie die randvoorwaarden, waardoor de zorgverleners op een zo hoog mogelijk niveau professionele zorg kunnen bieden? Niveau 2 - Persoonsgerichte zorg Hierin komt naar voren hoe het beleid van de zorgaanbieder voor individuele cliënten tot zijn recht komt. Niveau 3 - Samenhang in zorg Richt zich op hoe de zorgaanbieder samenwerkt met anderen ten behoeve van een passend aanbod voor de cliënt. In de ontwikkeling van een gezamenlijke visie op de GZ ligt de nadruk op de volgende uitgangspunten: Kwaliteit komt tot stand in dialoog tussen cliënt en zorgverlener. De persoon met beperkingen heeft regie over de invulling van zijn of haar leven De geboden zorg & ondersteuning zijn gericht op kwaliteit van bestaan Het ondersteuningsplan van de cliënt is een belangrijk middel voor gezamenlijke afspraken. Zorgkantoren zijn zich ervan bewust dat er onderwerpen zijn die op alle drie de niveaus terug kunnen komen. De benaderingswijze is binnen de niveaus echter elke keer een andere. Om hier meer inzage in te geven volgt daarom een nadere toelichting per niveau. pag. 30 van 100 Deel 1 - Landelijke Inkoopkader

31 3.1 Niveau 1 - De basis blijven versterken Doel: De cliënt kan erop vertrouwen dat de zorg die geboden wordt voldoet aan de voorwaarden, van kwalitatief goed niveau is en voldoet aan de laatste inzichten in het veld ten behoeve van kwaliteit van bestaan. Zorgkantoren veronderstellen dat alle gecontracteerde en te contracteren zorgaanbieders voldoen aan de landelijk geldende eisen die worden gesteld aan het leveren van zorginhoudelijk kwalitatieve zorg en ondersteuning. In de eerste plaats denken we hierbij aan wetgeving, veldnormen, beleidsregels, etc. Zorgkantoren zien het voldoen aan wet- en regelgeving als voorwaarde voor het leveren van zorginhoudelijke kwaliteit en daarmee als voorwaarde voor contractering. Daarnaast stellen zorgkantoren tezamen nog een aantal eisen aan de zorgaanbieder of de zorglevering. Deze worden weergegeven in bijlage 1 Programma van Eisen. Het totale pakket aan eisen en normen beoogt te borgen dat de basiszorg op orde is en daarmee de zorg die cliënten ontvangen veilig, vertrouwd en verantwoord is. De Gehandicaptenzorg blijft echter ook in ontwikkeling, waardoor ook de randvoorwaarden voor het leveren van kwalitatieve zorg steeds steviger worden neergezet. Nieuwe inzichten, richtlijnen en best practices vormen aangrijpingspunten voor deze verbetering. Zorgkantoren zien veel zorgaanbieders investeren in het creëren van nog betere voorwaarden voor de cliënt door het toepassen van nieuwe inzichten en het implementeren van nieuwe richtlijnen. Op deze wijze komt de kwaliteit van de Gehandicaptenzorg op een steeds hoger plan en verbeteren we de professionele standaard. Landelijk wordt er momenteel ook gewerkt aan een verbeterplan voor de Gehandicaptenzorg, vergelijkbaar met het plan Waardigheid en trots voor de verpleeghuizen. Zorgkantoren participeren in de totstandkoming van dit plan van aanpak en onderschrijven de inzet om instellingen meer van elkaar te laten leren en goede voorbeelden met elkaar te delen. Het toerusten van teams en medewerkers met actuele kennis en vaardigheden is een belangrijke voorwaarde voor kwalitatieve en verantwoorde zorg. Zo is een kwalitatief goed ondersteuningsplan wat een correcte inschatting van de veiligheids- en gezondheidsrisco s van de cliënt faciliteert essentieel. Echter het adequaat inspelen op individuele zorg aan cliënten, veranderde zorgvragen en complex gedrag vraagt om een systematische benadering waarin binnen een bepaalde tijd een ontwikkeling wordt doorgemaakt. Daarvoor zijn professionele medewerkers nodig. Op websites als die van de IGZ, VGN, Vilans, Kennisplein gehandicaptenzorg en Zorginzicht worden voorbeelden gegeven van innovaties, best practices en nieuwe richtlijnen etc. voor de Gehandicaptenzorg. Een aantal daaruit worden ter illustratie weergegeven in het kader hiernaast. Zorgaanbieders kunnen deze voorbeelden gebruiken bij het opstellen van hun zelfanalyse en ontwikkelplan, door daarbij ook de signalen uit hun eigen organisatie betrekken. Essentie: Zorgaanbieders rusten organisatie, teams en medewerkers zodanig toe dat de cliënten kwalitatief goede zorg krijgen, die voldoet aan de laatste richtlijnen en inzichten in het veld en bijdraagt aan kwaliteit van bestaan. pag. 31 van 100 Deel 1 - Landelijke Inkoopkader

32 3.2 Niveau 2 - Persoonsgerichte zorg Doel: De cliënt ontvangt zorg op een plek en wijze die is afgestemd op individuele wensen en mogelijkheden, waarbij de cliënt zeggenschap over zijn leven ervaart en waarbij begeleiders in staat zijn om samen met het netwerk met aandacht en respect invulling te geven aan de individuele ondersteuningsvragen. In de Wlz hebben cliënten veel zorg en ondersteuning nodig, maar willen zij hun leven ook zoveel mogelijk inrichten naar eigen inzicht en behoeften. Zorgkantoren veronderstellen dat wanneer zorgaanbieders erin slagen de zorg en ondersteuning, met familie en belangenbehartigers, zo goed mogelijk af te stemmen op iedere individuele cliënt, deze een hogere kwaliteit van bestaan ervaart. Wanneer we alleen maar focussen op de beperkingen van mensen, dan missen we de aandacht voor de persoonlijke ambities en het leefplezier dat we iedereen gunnen. Persoonsgerichte zorg moet dan ook niet alleen gaan over de juiste behandelprotocollen, maar vooral over het optimaal aansluiten bij de individuele wensen en verwachtingen van de cliënt. Het op de juiste manier meenemen van wensen en perspectieven van eventuele ouders en belangenbehartigers is kenmerkend voor de gehandicaptenzorg. Eigen keuzes op het gebied van wonen moeten gecombineerd worden met eigen keuzes op het gebied van zorg. Dit in een omgeving waarin de cliënt gezien wordt en waarop hij invloed heeft. Waarbij zijn levensgeschiedenis meetelt en zijn naasten een blijvende rol kunnen spelen. Ook eigen keuzes op het gebied van dagbesteding en vrije tijdsbesteding vormen een belangrijk onderdeel van persoonsgerichte zorg. Hierbij kan waar mogelijk gekeken worden naar participatie van cliënten in de samenleving. Dit draagt bij aan het gevoel van eigenwaarde. Zorgaanbieders die erin slagen om dit vorm te geven, kunnen eveneens een breder ondersteuningsaanbod voor cliënten neerzetten, wat de keuzemogelijkheden en daarmee de persoonsgerichte zorg ten goede komt. Het niveau Persoonsgerichte zorg valt uiteen in een drietal subdoelen die hieronder worden toegelicht Subdoel: Passende plek Cliënten ontvangen te allen tijde passende zorg op een passende plek, waarbij de keuze van de cliënt leidend is. Zorgkantoren zien het tegemoet komen aan de wensen en zorgvraag van de cliënt, om te komen tot een passend aanbod op een passende plek als belangrijke voorwaarde voor de ervaren kwaliteit van bestaan door de cliënt. Om te komen tot dat passend zorgaanbod voor cliënten binnen de Gehandicaptenzorg, zijn informatie, keuzemogelijkheden en keuzevrijheid belangrijke voorwaarden. Voor cliënten en hun verwanten is het noodzakelijk dat zij weten wat de mogelijkheden en de te maken keuzes zijn voor het invullen van de zorgvraag. Het gaat hier onder andere om informatie over leveringsvormen, visie op zorg aan cliënten met een specifieke levensbeschouwing, geloofsovertuiging en/of geaardheid, mogelijkheden tot dagbesteding, de doelgroepen waaraan de zorgaanbieder zorg verleent, et cetera. Pas als beide partijen over dezelfde informatie beschikken, kan in gezamenlijkheid gekomen én gekozen worden voor een passend zorgaanbod. Ook dagbesteding wordt binnen de Gehandicaptenzorg als een belangrijke mogelijkheid gezien om het zorgaanbod een persoonlijke invulling te geven. Het creëren van een gevarieerd aanbod aan dagbesteding door zorgaanbieders vergroot dan ook de kans om te komen tot een passende invulling van zorg voor de cliënt. Deel 1 - Landelijke Inkoopkader pag. 32 van 100

33 Voor cliënten (en hun familie/netwerk) binnen de Gehandicaptenzorg is het vaak een wens om de zorgvraag te verzilveren op een plek dichtbij familie en vrienden. Soms kunnen de zorg en ondersteuning thuis geleverd worden, soms binnen een geclusterde woonvorm in dezelfde gemeente, een andere keer op een plek in een instelling in of buiten de regio. Het streven binnen de Gehandicaptenzorg is om de zorgvraag voor de cliënt zo thuis mogelijk in te vullen, door ook in de woonomgeving de verbinding te leggen met wat voor iemand belangrijk is. De verschillende leveringsvormen als intramurale zorg, vpt, mpt en/of pgb binnen de Wlz bieden voldoende mogelijkheden voor zorgaanbieders, om aan dit uitgangspunt tegemoet te komen. Daarnaast bieden innovatieve tools, nieuwe vormen van zorgverlening en woonzorgconcepten mogelijkheden om cliënten binnen de bestaande leveringsvormen een breder aanbod te kunnen doen. Vanzelfsprekend geldt voor een passende plek nadrukkelijk ook dat de groepssamenstelling werkt en dat de juiste deskundigheid aanwezig is. De professionaliteit van de zorgaanbieder bepaalt dan ook mede, hoe met de cliënt en zijn verwanten de zorgvraag daadwerkelijk ingevuld kan worden en hoe kwalitatief en duurzaam een plaatsing is Subdoel: Persoonsgerichte zorg Cliënt voelt zich gehoord en gezien door de professional Het is een breed gedeelde mening binnen de gehandicaptenzorg dat kwaliteit van bestaan grotendeels bepaald wordt door de mate waarin de cliënt zich gehoord en begrepen voelt door de professional. Cliënten moeten kunnen rekenen op een respectvolle relatie, waarbij de zorgverlener op een respect- en kwaliteitsvolle wijze communiceert en de cliënt zich écht gehoord en begrepen voelt. Vanuit de cliëntgerichte benadering verwachten zorgkantoren dat zorgaanbieders hierin investeren. Alleen wanneer de eigenheid van ieder individu gezien wordt en hiernaar gehandeld wordt, is er echt sprake van maatwerk. Dit overigens altijd met inachtneming van de professionaliteit en deskundigheid van de zorgaanbieder. Een middel om de individuele afspraken met cliënten te borgen is via het zorg- of ondersteuningsplan. Wanneer de zorgaanbieder het gesprek met de cliënt en verwanten goed voert, vastlegt in het zorgplan, en evalueert, krijgt het zorgplan de juiste inhoud en worden realistische doelen gesteld. Het zorgplan is hierbij het middel om afspraken te borgen. Voor de cliënt gaat het natuurlijk om de wijze waarop de professional het zorgplan in de dagelijkse praktijk toepast (of waar nodig ervan afwijkt) en de wijze waarop hij de cliënt bejegent. Cliënten wonen binnen de Gehandicaptenzorg vaak samen in groepsverband. Het is echter van belang om cliënten niet als groep te benaderen, maar als individu te blijven zien. Wij zien het als kracht van zorgaanbieders om de juiste balans te vinden tussen de groep en het individu, zodat de voordelen van het groepswonen worden onderstreept zonder afbreuk te doen aan individuen. Zorgkantoren veronderstellen tevens dat zorgaanbieders de gemeten cliëntervaringen gebruiken om de ondersteuning aan individuele cliënten en inhoudelijke kwaliteit van zorg te verbeteren. Daar waar zorgaanbieders op individueel niveau investeren in de verbetering, zullen de uitkomsten op instellingsniveau positievere resultaten laten zien. pag. 33 van 100 Deel 1 - Landelijke Inkoopkader

34 3.2.3 Subdoel: versterken van de eigen regie De cliënt ervaart ruimte om eigen keuzes te maken en familie en sociaal netwerk worden betrokken. Het ervaren van eigen regie draagt voor cliënten bij aan het gevoel van eigenwaarde en een betere kwaliteit van bestaan. Zorgaanbieders moeten een visie hebben op de wijze waarop zij in hun ondersteuningsaanbod bijdragen aan het aansluiten op de eigen regie van cliënten. Omdat cliënten binnen de Gehandicaptenzorg vaak niet volledig eigen regie kunnen voeren, is het belangrijk om mantelzorgers en verwanten van cliënten te betrekken bij het opstellen van een integraal hulp- en ondersteuningspakket. Zij zijn het die met, en soms voor, de cliënt verwoorden hoe de eigen regie geborgd kan worden in de invulling van de zorgvraag. Natuurlijk is ook bekend dat de visie van verwanten op de eigen regie van de cliënt soms een andere is dan die van de cliënt zelf en/of van die van de professional. Wij verwachten dat zorgaanbieders de professionals toerusten, om het gesprek met cliënten en verwanten hierover aan te gaan. Ook (onafhankelijke) cliëntondersteuners kunnen hier overigens een rol bij spelen. Een gedeelde visie van de cliënt, mantelzorgers/ verwanten en zorgaanbieder op wat eigen regie voor die specifieke cliënt inhoudt, is van belang. Vanuit dat vertrekpunt worden gezamenlijke afwegingen tussen veiligheid, risico s en het versterken van eigen regie door de cliënt mogelijk. Naast het feit dat mantelzorgers en verwanten vaak bijdragen aan het verwoorden van de wensen van de cliënt tot eigen regie, dragen zij ook vaak bij aan de feitelijke invulling daarvan. Door deze informele zorg die zij - evenals vrijwilligers - aan de cliënt bieden, worden de mogelijkheden tot een persoonlijke invulling van de zorg, maar ook het participeren in de samenleving vergroot. Het is hierbij uitdrukkelijk niet de bedoeling dat familie/vrijwilligers/mantelzorgers de professionele zorg vervangen (bijvoorbeeld vrijwilligers die werk uitvoeren van activiteitenbegeleiders). Het gaat juist om het bieden van activiteiten ter verrijking van het leven van cliënten. Daardoor kan de cliënt meer welzijn en welbevinden ervaren, waardoor hij in sommige gevallen minder beroepsmatige zorg en ondersteuning nodig heeft. Essentie: zorgaanbieders nemen de vraag, de wens en de mogelijkheden van de cliënt als uitgangspunt en zorgen voor de benodigde deskundigheid en een passende leefomgeving waar de cliënt met al zijn eigenheid thuis kan zijn. In samenspraak met verwanten, belangenbehartigers en mogelijk vrijwilligers wordt gekeken op welke wijze de eigen regie van de cliënt versterkt kan worden. 3.3 Niveau 3 - Samenhang in zorg en welzijn Doel: Cliënten ervaren een betere kwaliteit van bestaan, omdat de zorgaanbieder in samenwerking met anderen werkt aan een passend aanbod voor de individuele cliënt en voor bijzondere doelgroepen.. In bovenstaande doelstelling wordt met een passend aanbod zowel gedoeld op de samenwerking ten behoeve van de benodigde expertise, als op de samenwerking over de domeinen Wlz, Wmo, Jeugdwet en Zvw. Dit derde niveau valt uiteen in een tweetal subdoelen. pag. 34 van 100 Deel 1 - Landelijke Inkoopkader

35 3.3.1 Subdoel: Samenwerking ten behoeve van expertise Zorgorganisaties werken samen met anderen ( WLZ en sociaal domein) ten behoeve van een passend aanbod voor de cliënt. Er is specifieke aandacht/ afstemming voor doelgroepen met een bijzondere/ complexe zorgvraag. Om kwalitatief goede zorg in samenhang te leveren aan cliënten, is het van belang dat zorgaanbieders weten hoe zij zich verhouden tot hun omgeving, dat zij weten waar hun expertise ligt en waar samenwerkingspartners zich bevinden. Het resultaat van samenwerking is een toename en verdieping van deskundigheid bij deelnemende organisaties, een effectievere inzet van expertise maar ook meer duidelijkheid omtrent doelgroep, bevordering van kwalitatief goede zorg in bestaande situaties, dan wel doorstroming van klanten waar nodig. Welke samenwerkingsverbanden gesloten worden kan sterk per zorgaanbieder verschillen. Waar het zorgaanbieders betreft die deel uit maken van zorgketens ligt het accent meer op de preventie, vloeiende overgangen voor cliënten en eenduidigheid in methodiek. Gaat het om zorgaanbieders met hele specifieke doelgroepen of specialistisch behandelaanbod, dan zal het accent liggen op het delen of uitwisselen van expertise. Deze samenwerkingsverbanden vloeien logischerwijs voort uit het (doelgroepen)beleid van de zorgaanbieder. Voor een aantal cliëntgroepen waar veelal complexe zorgvragen spelen, is het van belang dat zorgaanbieders aanvullend beleid ontwikkelen. Op basis van de bijzondere eisen die gelden voor de zorg aan deze cliënten, moeten zorgaanbieders aan cliënten en stakeholders kunnen aangeven hoe ze die specifieke zorg organiseren. Anders gezegd: waar haalt en brengt de zorgaanbieder zijn expertise? Of hoe dragen zorgaanbieders (samen) bij om nieuwe kennis en methoden te ontwikkelen voor cliënten met complexe zorgvragen? Zorgkantoren denken hierbij onder andere aan de expertise rond de inzet van Meerzorg, ouder wordende cliënten, NAH, cliënten die bekend zijn met autisme, psychiatrische problematiek, verslavingszorg, zintuiglijke problematiek, et cetera. Zorgkantoren zijn van mening dat zorgaanbieders hun eigen kracht moeten kennen, maar dat professionaliteit van een organisatie ook wordt bepaald door de mate waarin zij hun grenzen kennen. Zorgkantoren roepen aanbieders op om kennis niet in huis te houden, maar elkaar te versterken met kennis en vaardigheden ten behoeve van passende zorg Subdoel Samenwerking over de domeinen Cliënten ervaren passende hulp en hebben geen last van de diverse schotten/regelingen tussen de diverse domeinen De stelselwijziging die in 2015 heeft plaatsgevonden, werpt nieuwe vraagstukken op waar het gaat om samenhang en samenwerking. Zorgkantoren zien dat zorgaanbieders nieuwe keuzes maken voor wat betreft hun focus op doelgroepen, dat de raakvlakken tussen de zorgdomeinen veranderd zijn, evenals de indicatiestelling. Er wordt een groter appèl gedaan op de cliënt zelf en zijn netwerk om (mee) invulling te geven aan de zorg. De weg vinden in dit zorglandschap is er niet eenvoudiger op geworden. Zowel in de Wmo als in de Wlz is er sprake van (onafhankelijke) cliëntondersteuning. De knip die er zit tussen de periode voor- en na indicatiestelling Wlz is onwenselijk en draagt niet bij aan een soepele overgang van het ene naar het andere domein. De mogelijkheid van (onafhankelijke) cliëntondersteuning moet meer onder de aandacht worden gebracht, zodat hiervan eerder en meer gebruik van kan worden gemaakt Een goed samenspel tussen de verschillende domeinen kan bijdragen aan het vinden van de juiste zorg op de juiste plek. Hierin zien zorgkantoren echter nog wel hiaten, die we met elkaar moeten oplossen. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om de knelpunten die we constateren op de juiste plek te agenderen om te komen tot oplossingen. Wij verwachten van zorgaanbieders dat zij hun rol hierin pakken en zich op cliëntniveau pag. 35 van 100 Deel 1 - Landelijke Inkoopkader

36 hiervoor inzetten, zodat cliënten geen schotten tussen de domeinen ervaren en er geen cliënten tussen wal en schip vallen. Zorgkantoren zien hierin overigens ook uitdrukkelijk een taak voor zichzelf. Wanneer zorgaanbieders belemmeringen ervaren, dan willen zorgkantoren graag samen optrekken, om tot oplossingen te komen. Deze knelpunten kunnen zorgaanbieders dan ook deel laten uit maken van hun zelfanalyse op dit thema. Essentie: zorgaanbieders werken vanuit het professionele inzicht in eigen handelen samen met anderen om de expertise en de kwaliteit van het aanbod voor (bijzondere) cliëntengroepen te versterken, zowel binnen de eigen instelling, die van de ander als over de domeinen. Zorgkantoren zijn bereid om, indien er zich knelpunten voordoen, samen met zorgaanbieders naar oplossingen te zoeken. Deel 1 - Landelijke Inkoopkader pag. 36 van 100

37 4 Toelichting beleidsontwikkelingen Dit hoofdstuk beschrijft themagewijs een aantal beleidsontwikkelingen die binnen de Wlz gaande zijn of onlangs hebben plaatsgevonden. Zorgkantoren willen in dit hoofdstuk deze thema s specifiek onder de aandacht brengen en/of hun visie hierop geven. 4.1 Meerzorg Binnen de AWBZ/Wlz bestaat al jaren een speciale beleidsregel voor Meerzorg. Meerzorg is bedoeld voor cliënten die gezien hun behoefte aan zorg (al dan niet tijdelijk) niet uitkomen met de financiering die samenhangt met de Wlz-indicatie die zij hebben. Zorgkantoren onderschrijven het belang van de Beleidsregel Meerzorg, omdat we zien dat met het (tijdelijk) beschikbaar stellen van extra middelen de kwaliteit van zorg en daarmee de kwaliteit van bestaan voor cliënten met complexe of intensieve zorgvragen kan worden verbeterd. Vanaf 1 januari 2016 is de beleidsregel Meerzorg naast de gehandicaptenzorg ook open gesteld voor ZZP en binnen de Verpleging- en Verzorging en de Geestelijke gezondheidszorg. Daarnaast is het mogelijk gemaakt om Meerzorg, indien nodig, ook voor zorg thuis (modulair pakket thuis (mpt), volledig pakket thuis (vpt) of pgb) aan te vragen. De voorwaarden en procedure om in aanmerking te komen voor Meerzorg zijn door de zorgkantoren landelijk vastgesteld in de bijlage 7 bij de overeenkomst Protocol Meerzorg GZ GGZ en VV. Proeftuinen Meerzorg GZ In een aantal regio s worden momenteel proeftuinen Meerzorg uitgevoerd om doorontwikkeling van de regeling op kwaliteit en doelmatigheid voor de cliënt te verbeteren. Zorgkantoren zijn enthousiast over de eerste voorlopige uitkomsten van deze proeftuinen. Als gevolg van de proeftuinen kunnen er voor aanbieders afwijkende procedures gelden. Landelijk wordt door de zorgkantoren gewerkt aan een aanvulling op de NZa-beleidsregel Meerzorg om deze proeftuinen breder te legitimeren. 4.2 Proeftuinen vernieuwing kwaliteitskader gehandicaptenzorg De VGN is in 2016 een aantal proeftuinen gestart rond het vernieuwde kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. Voor deelnemers aan de proeftuinen kwaliteitskader gehandicaptenzorg geldt dat zij zijn vrijgesteld voor de aanlevering van kwaliteitsgegevens. Dit betekent dat zij pijler 1 begin 2017 niet hoeven te vullen over het jaar 2016 en verder dat zij in 2016 pijler 2a niet hoeven te vullen. Afgesproken is dat deze aanbieders het kwaliteitsrapport, dat in de proeftuinen wordt ontwikkeld, wel gaan delen met de zorgkantoren. Zorgkantoren kijken uit naar de eerste bevindingen van de proeftuinen en gaan de ontwikkelingen met belangstelling volgen. Zorgkantoren zien het kwaliteitskader GZ potentieel als een belangrijke bron voor kwaliteitsverbetering en daarmee ontwikkelafspraken in de toekomst. Voor aanbieders die niet deelnemen aan de proeftuinen geldt dat zij aan hun reguliere aanlever verplichting moeten voldoen. Kwaliteitskader GZ als kwaliteitssysteem Daarnaast geldt dat de zorgkantoren voornemens zijn het kwaliteitskader GZ op termijn als alternatief voor een kwaliteitssysteem, zoals genoemd in de Bestuursverklaring, te gaan beschouwen. Voorwaarde voor ons is hierbij is wel dat in de opzet van de visitatie binnen het kwaliteitskader de kwaliteit en onafhankelijkheid voldoende geborgd wordt. Hierover zijn wij met de VGN in gesprek. Concreet voor 2017 betekent dit dat de zorgaanbieders die deelnemen in de proeftuinen 2016 en per 2017 visiteren op het KKGZ hiermee aan de eis pag. 37 van 100 Deel 1 - Landelijke Inkoopkader

38 tot een landelijk erkend kwaliteitssysteem met onafhankelijke toetsing voldoen. Wanneer we een concreter hebben wat het kwaliteitsrapport en de visitatie binnen het KKGZ definitief inhouden kunnen we besluiten over vervolgstappen. 4.3 Vernieuwingsagenda/Waardig leven met zorg Zorgkantoren hebben op een drietal punten uit de vernieuwingsagenda, zoals beschreven in de kamerbrief van de staatssecretaris Waardig leven met zorg een belangrijke rol. Voor de onderwerpen 4, 6 en 7 uit deze kamerbrief zijn zij dan ook met andere stakeholders in gesprek om hier invulling aan te geven., Hieronder vermelden wij per punt de wijze waarop wij hier (voorlopig) invulling aan denken te geven. Onderwerp 4 Om mensen te helpen een weloverwogen afweging te maken tussen zorgaanbieders worden per 2017 de eisen die Wlz-uitvoerders stellen aan zorgaanbieders openbaar en begrijpelijk gemaakt. Afspraak/stand van zaken Zorgkantoren maken in samenspraak met cliënten(organisaties) op hun respectievelijke websites in begrijpelijk Nederlands, de voor cliënten relevante onderdelen van hun inkoopbeleid openbaar en verzoeken zorgaanbieders de (vertegenwoordigers van) cliënten hier actief naar te verwijzen. Op die manier versterken zorgkantoren de rol van de cliënt(enraad) in de inkoopprocedure en dragen wij bij aan transparantie over kwaliteitseisen die zorgkantoren stellen aan zorgaanbieders. Zorgaanbieders maken de uitkomsten van de cliëntervaringsmeting, in samenspraak met de cliëntenraad en/of cliëntorganisaties, op locatieniveau voor cliënten inzichtelijk. Deze uitkomsten worden voorzien van de belangrijkste overeengekomen acties over kwaliteitsverbetering voor cliënten. Onderwerp 6 Ik wil mensen die kiezen voor het pgb, omdat zij een voorkeur hebben voor een pgbgefinancierd wooninitiatief meer mogelijkheden geven om deze vorm van zorg ook in natura geleverd te krijgen. Daartoe maak ik afspraken met Wlz-uitvoerders en de betreffende zorgaanbieders om de pgb-financiering van deze initiatieven desgewenst om te zetten in zorg in natura. Afspraak/stand van zaken Zorgkantoren onderschrijven de doelstelling van de staatssecretaris om op basis van de wens van de cliënt PGB initiatieven om te zetten naar Zorg in natura en nodigen PGB aanbieders dan ook uit om een offerte in te dienen en met zorgkantoren in gesprek te gaan. Zorgkantoren hechten echter ook aan een gelijk speelveld in de contractering van aanbieders, na afstemming met vertegenwoordigers van kleinschalige aanbieders is geconcludeerd dat het ook niet nodig is om contracteervoorwaarden hiervoor bij te stellen. Nieuwe aanbieders krijgen wel wat langer de tijd om aan specifieke voorwaarden te gaan voldoen. Zorgkantoren gaan PGB aanbieders die voldoen aan de contracteervoorwaarden een overeenkomst voor Zorg in natura aanbieden. Zorgkantoren handelen op dit onderdeel conform landelijk beleid en doen hier geen regionale aanvullingen op. Er is daarnaast geconstateerd dat er andere uit bv. wet- en regelgeving voortkomende belemmeringen kunnen zijn voor aanbieders of cliënten om de stap van PGB naar ZIN te maken, deze zullen in samenspraak met het ministerie van VWS en de overige veldpartijen opgepakt gaan worden. pag. 38 van 100 Deel 1 - Landelijke Inkoopkader

39 Onderwerp 7 Om investeringen te stimuleren in innovaties die ten goede komen aan de wensen van mensen, worden voor mensen met zeldzame en complexe aandoeningen (zoals specialistische zorg voor complexe niet aangeboren hersenletsel, de ziekte van Huntington, gerontopsychiatrie, mensen met ernstige meervoudige beperkingen en sterk gedragsgestoorde mensen met een licht verstandelijke beperking), meerjarige inkoopafspraken gemaakt. Afspraak/stand van zaken Zorgkantoren erkennen dat het van belang is dat specialistische aanbieders innoveren en zo goed als mogelijk tegemoet aan de behoeften en wensen van cliënten met specialistische zorgvragen. In algemene zin zijn zorgkantoren bereidt om meerjarige overeenkomsten te sluiten met zorgaanbieders die aan de voorwaarden voldoen. Zorgkantoren en veldpartijen zien echter niet dat voor specialistische aanbieders een andere benadering nodig is dan voor overige aanbieders binnen de Wlz; iedere cliënt in de Wlz is een kwetsbare cliënt die op dezelfde aandacht mag rekenen. Wel wordt gezien dat er blijvend aandacht moet zijn voor het in stand houden van specifieke specialistische kennis bij bepaalde aanbieders die zich op specifieke doelgroepen richten, zodat de kwaliteit en doelmatigheid van de betreffende zorg geborgd blijft voor cliënten. Dit brengt met zich mee dat deze specialistische zorg bij een gericht en bij een beperkt aantal aanbieders zal worden ingekocht. 4.4 Schoonmaak Onder voorbehoud dat definitief wordt besloten dat vanaf 2017 huishoudelijke hulp een aanspraak is onder de Wlz, hanteren de zorgkantoren de volgende beleidslijn: Bij intramurale opname en VPT is huishoudelijke hulp regulier onderdeel van het ZZP, maar bij het MPT kan dit als losse module Schoonmaak door zorgkantoren worden ingekocht. De schoonmaak kan worden geleverd aan cliënten met een Wlz-indicatie met de leveringsvorm MPT. Voor het inkopen van de schoonmaak sluiten zorgkantoren aan bij de beleidsregel die de NZa in deze voor 2017 vaststelt. We verwachten dat de NZa er, net als vorig jaar, in deze beleidsregel van uit gaat dat partijen in staat zijn om goede afspraken te maken over de huishoudelijke zorg en laat de tariefstelling daarom over aan het veld. Een definitieve uitwerking van de inkoop op de prestatie Schoonmaak geven zorgkantoren na het beschikbaar komen van de beleidsregel MPT voor Het budget voor schoonmaak per cliënt wordt door zorgkantoren gelijk gesteld aan het budget zoals dat op jaarbasis in 2017 voor PGB-cliënten geldt. Landelijk hebben de zorgkantoren gesteld dat zorgaanbieders die door het zorgkantoor gecontracteerd worden voor het leveren van het MPT ook verantwoordelijk zijn voor het organiseren van de schoonmaak aan deze cliënt wanneer dit van toepassing is. Wanneer meerdere zorgaanbieders samen het MPT leveren is de zorgaanbieder met het grootste aandeel in het MPT verantwoordelijk voor het organiseren van de schoonmaak aan de desbetreffende cliënt. Zorgaanbieders kunnen dit uitbesteden in onder aanneming. Zorgkantoren stellen hierbij als voorwaarde dat de onderaannemer lid is van de brancheorganisatie OSB of SIEV en moet kunnen aantonen dat hij voldoet aan het OSB dan wel het SIEV. Indien een cliënt een MPT ontvangt en alleen schoonmaak verzilvert, hanteren zorgkantoren dezelfde werkwijze als bij een cliënt die geen voorkeursaanbieder heeft uitgesproken. De cliënt wordt dan geleid naar een ZIN zorgaanbieder die ook schoonmaak levert. pag. 39 van 100 Deel 1 - Landelijke Inkoopkader

40 4.5 Zorg onderwijs arrangementen Binnen de Wlz is ook de verantwoordelijk voor de financiering van de zorg en ondersteuning tijdens (passend) onderwijs voor de cliënten in de Wlz belegd. Zorgkantoren hebben een notitie opgesteld om duidelijk te maken op welke wijze en onder welke condities financiering van zorg en ondersteuning tijdens onderwijs binnen de Wlz kan plaatsvinden. Hiervoor verwijzen we naar de notitie Notitie zorg en ondersteuning tijdens onderwijs die de zorgkantoren gepubliceerd hebben op hun website. Daarnaast is er ook meer informatie te vinden in de handreiking zorg en onderwijs: Wlz Behandeling Met de in werking treding van de Wlz hebben alle cliënten binnen de Wlz recht gekregen op Wlz behandeling, met uitzondering van de cliënten met een laag ZZP. In de praktijk hebben we echter nog te maken met regelgeving die bepaalt voor wie welke behandeling binnen de Wlz bekostigd kan worden. Wlz behandeling is hiermee niet voor alle cliënten even goed toegankelijk. Het nu volledig integraal opnemen van Wlz behandeling in de financiering is volgens de zorgkantoren niet (in alle gevallen) wenselijk, maar zeker is dat de contracteerruimte daar ook niet toereikend voor is. Landelijk loopt er momenteel vanuit VWS een onderzoek naar behandeling binnen de Wlz. De verwachting is echter niet dat dit op korte termijn tot iets leidt wat bovenstaande problematiek oplost. De zorgkantoren zijn echter van mening dat de toegang tot Wlz behandeling voor de cliënten op korte termijn moet worden verbeterd. Voor de sector GZ hanteren de zorgkantoren de volgende beleidslijn. Om de periode tot een structurele oplossing te overbruggen hanteren wij ten aanzien van het declareren van behandeling individueel op basis van de beleidsregel MPT 2017 naast een ZZP of VPT exclusief behandeling het volgende uitgangspunt: MPT behandeling declareren naast een ZZP of VPT exclusief behandeling is in beginsel alleen mogelijk voor de consultatie van de SOG (H335) / AVG arts (H336) door huisartsen. Voor het kortdurend (aanvullend) declareren van de overige behandelprestaties, is uitdrukkelijk vooraf toestemming nodig van het zorgkantoor per cliënt voor de inzet van een x aantal uren voor een afgebakende periode. We gaan er vanuit dat deze inzet tijdelijk van aard is. Het verschil in financiële waarde tussen een VPT inclusief en exclusief behandeling (op jaarbasis) geldt hierbij als financieel kader voor de te declareren behandeling MPT naast een ZZP/VPT exclusief behandeling. Zonder formele goedkeuring van het zorgkantoor worden onterecht ingediende declaraties achteraf gecorrigeerd. pag. 40 van 100 Deel 1 - Landelijke Inkoopkader

41 Deel 2 - Zorginkoopbeleid Zilveren Kruis 2017 Wlz Gehandicaptenzorg Deel 2 - Zilveren Kruis Gehandicaptenzorg 2017 pag. 41 van 100

42 1 Visie en strategie Voor u ligt het zorginkoopbeleid voor de tien regio s waar Zilveren Kruis Zorgkantoor NV, verder te noemen, Zilveren Kruis namens alle Wlz-uitvoerders in Nederland de zorginkoop van de gehandicaptenzorg voor 2017 verzorgt. Dit document beschrijft de verwachte ontwikkelingen in de gehandicaptenzorg, onze visie en strategie op de gehandicaptenzorg en de vertaling naar het zorginkoopbeleid Dit inkoopdocument vormt de basis voor en biedt een handleiding bij het indienen van de offerte 2017 voor de gehandicaptenzorg bij Zilveren Kruis. In de Zilveren Kruis zorginkoopprocedure Wlz 2017 (deel 3) zijn alle bijbehorende voorwaarden beschreven. Dit deel beschrijft specifiek het beleid dat van toepassing is op de sector Gehandicaptenzorg als nadere duiding van het Landelijke Inkoopkader voor de Zilveren Kruis regio s, zoals opgenomen in deel Visie op de gehandicaptenzorg Zilveren Kruis vindt dat iedereen in onze samenleving, ongeacht zijn of haar beperking mee moet mogen en kunnen doen in onze samenleving. Wij vinden het belangrijk dat met iedere cliënt wordt gekeken wat zijn of haar wensen en mogelijkheden zijn om samen invulling te geven aan die plek van de cliënt in onze samenleving. Dat de cliënt de kans krijgt om het beste uit zichzelf te halen en om zelf keuzes te maken staat daarbij voorop. Voorwaarde hierbij is dat professionele en informele zorgverleners zowel blijven denken vanuit de mogelijkheden van de cliënt, als de mogelijkheden vanuit het aanbod. Samen creëren we meer. Zilveren Kruis wil de sector en zichzelf dan ook blijven uitdagen om die mogelijkheden te blijven onderzoeken, zodat we nog beter komen tot een passend ondersteuningsaanbod voor cliënten. Wij hebben de overtuiging dat dit leidt tot een verbeterde ervaren kwaliteit van bestaan door de cliënt. Mogelijkheden en maatwerk creëren voor de cliënt vindt plaats door zorgaanbieders. Investeren in goede informatie van en diagnostiek over cliënten is hierbij noodzakelijk. Zilveren Kruis ziet het als haar verantwoordelijkheid om hiervoor, met vertrouwen in het veld, de juiste voorwaarden voor te creëren. In algemene zin zien we in de samenleving het contact tussen mensen veranderen. Waar jaren geleden mensen zich organiseerden rond geloof en ambacht, komt nu na een periode van sterke individualisering een tijd waarin mensen zich op een nieuwe manier groeperen. Digitale netwerken van mensen die zich op verschillende wijze met elkaar verbonden voelen, zorgen voor een nieuwe dynamiek. Het in netwerken organiseren en digitaal met elkaar in contact staan biedt nieuwe mogelijkheden tot het versterken van de eigen regie van cliënten en vraagt tegelijkertijd om nieuwe ondersteuningsvormen. Technologische ontwikkelingen in brede zin kunnen er aan bijdragen dat cliënten langer zelfstandig of in een gezinssituatie kunnen verblijven. Ondersteuning hierbij is gewenst omdat we allemaal zien dat de samenleving complexer wordt. Inclusie dient dus ook op andere manieren invulling te krijgen. Zilveren Kruis wil ontwikkelingen stimuleren die er aan bijdragen dat de eigen regie wordt behouden of vergroot en zorgverleners (formeel en informeel) kunnen worden ontlast. Daar waar tijd aan ondersteuning wordt bespaard ontstaat ruimte voor meer persoonlijk contact met de cliënt en dragen we bij aan de duurzaamheid van de sector. 1.2 Strategie Zilveren Kruis gehandicaptenzorg Zilveren Kruis stelt in haar visie op de langdurige zorg een drietal thema s centraal: kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid. Deze drie thema s zijn al enkele jaren sterk bepalend voor de wijze waarop wij zorg inkopen. Zilveren Kruis wil binnen de Wlz pag. 42 van 100 Deel 2 - Zilveren Kruis Gehandicaptenzorg 2017

43 nadrukkelijk tegemoetkomen aan de diversiteit aan klantwensen, omdat we weten dat dé klantwens niet bestaat. Wij willen de zorg zodanig inkopen dat binnen de langdurige zorg de vraag van het individu het uitgangspunt wordt en maatwerk de standaard. Zoals in het inkoopbeleid 2016 aangekondigd heeft Zilveren Kruis de invoering van de Wlz als aanleiding gezien om een nieuwe strategie op de gehandicaptenzorg te formuleren. Deze strategie onder de titel Meedoen, Mogelijkheden en Maatwerk, hebben wij inmiddels bij verschillende partijen getoetst en maken wij binnenkort definitief. In deze strategie geven wij nadrukkelijk invulling aan onze ambitie om de beste zorg voor iedereen te willen inkopen. 1.3 Ontwikkelingen in de inkoop van de Wlz gehandicaptenzorg Zilveren Kruis Zilveren Kruis heeft in voorbereiding op dit zorginkoopbeleid een uitgebreide omgevingsanalyse gedaan. Naast de ontwikkelingen binnen de Wlz hebben we ook nadrukkelijk gekeken naar maatschappelijke trends. Conclusie van deze omgevingsanalyse was dat de individuele cliënt de bron is van de huidige ontwikkeling binnen de Wlz. Figuur 1. omgevingsanalyse van Zilveren Kruis ter voorbereiding op het inkoopbeleid 2017 Na een jarenlange focus op kwaliteitsverbetering en nadruk op doelmatigheid lijkt er binnen de langdurige zorg een andere wind te waaien. Cliënt-, brancheorganisaties en de overheid vragen om meer ruimte om de keuze van de cliënt voor aanbod en aanbieder meer leidend te laten zijn voor de verzilvering van Wlz-indicaties. De vernieuwingsagenda van VWS zoals verwoord in de kamerbrief Waardig leven met zorg stelt de persoonsvolgende bekostiging als expliciet middel centraal om beter aan de wens van de cliënt tegemoet te komen. Zilveren Kruis heeft per 2016 het dialoogmodel geïntroduceerd om door middel van ontwikkelafspraken meer persoonsgerichte zorg te stimuleren. We vragen zorgaanbieders uitdrukkelijk de wensen/behoeften van cliënten en hun netwerk centraal te stellen bij de invulling van de zorgvraag. Het gaat er om dat er meer naar de eigenheid van de cliënt gekeken wordt bij het vertalen van een zorgvraag naar een zorgaanbod en bij het maken pag. 43 van 100 Deel 2 - Zilveren Kruis Gehandicaptenzorg 2017

44 van afspraken; dat voorbij systemen en instrumenten als zorgplannen wordt gedacht en geanticipeerd wordt op wat een cliënt vandaag nodig heeft. We hebben ervaren dat de vraag wat levert het op voor de cliënt in de inkoop 2016 heeft bijgedragen aan een bewustzijn tot kwaliteitsverbetering met merkbare resultaten voor cliënten. Zilveren Kruis is enthousiast over de eerste ervaringen met het dialoogmodel, maar zijn daarin ook lerende. Feitelijk is het jaar 2016 pas net begonnen en zijn we nog volop in dialoog met het veld over de gemaakte ontwikkelafspraken Naar aanleiding van onze omgevingsanalyse zien we echter dat het dialoogmodel alleen als instrument niet toereikend genoeg is om zorg en ondersteuning op maat van de cliënt binnen de gehandicaptensector te verbeteren. Voor de zorginkoop 2017 zetten we daarom onze inkoopmethodiek breder in om voor bestaande en nieuwe cliënten meer mogelijkheden in aanbod en aanbieder te bewerkstelligen, zodat beter tegemoet kan worden gekomen aan passende zorg voor cliënten. Daarnaast werken we buiten de zorginkoop aan het verstevigen van de positie en eigen regie van de cliënt binnen de Wlz vanuit onze taak tot cliëntondersteuning. We ervaren dat deze nieuwe functie van Zilveren Kruis en gecontracteerde onafhankelijke cliëntondersteuners nog steeds onvoldoende bekend is onder cliënten, mantelzorgers, zorgaanbieders en cliëntraden. Dit terwijl wij denken dat de begeleiding die cliëntondersteuners kunnen bieden aan cliënten in hun weg binnen de Wlz door mee te denken en advies op maat te geven heel waardevol kan zijn. Goede cliëntondersteuning draagt volgens Zilveren Kruis bij aan een betere vraagverduidelijking en het verbeteren van de persoonsgerichte zorg aan cliënten. Deel 2 - Zilveren Kruis Gehandicaptenzorg 2017 pag. 44 van 100

45 2 Doelstellingen en beleid gehandicaptenzorg 2017 In dit hoofdstuk gaan wij kort in op de doelstellingen van het inkoopbeleid 2017 en beschrijven wij aanvullend het Zilveren Kruis specifieke beleid op een aantal thema s. 2.1 Doelstellingen zorginkoopbeleid Zilveren kruis 2017 Om nog beter invulling te geven aan onze wettelijke zorgplicht heeft Zilveren Kruis voor 2017 een drietal concrete inkoopdoelen geformuleerd, zie de middelste kolom van de onderstaande figuur. Deze doelen komen voort uit de strategie op de gehandicaptenzorg, de omgevingsanalyse zoals gemaakt ten behoeve van de zorginkoop 2017 en de evaluatie van de zorginkoop Figuur 2: samenvatting van het inkoopplan van Zilveren Kruis voor de Wlz in 2017 De doelstellingen die Zilveren Kruis heeft geformuleerd voor de zorginkoop van 2017 krijgen voor de GZ in 2017 als volgt vorm: We creëren meer aanbod voor cliënten om uit te kunnen kiezen door nieuwe aanbieders en nieuw aanbod te contracteren. In het bijzonder door PGB initiatieven te contracteren wanneer cliënten de voorkeur geven aan zorg in natura; We dagen zorgaanbieders uit vernieuwing door te voeren in het aanbod die aansluit bij de behoefte van de cliënt. Vernieuwing zien we breed: van innovatieve woon- en zorgvormen tot de inzet van domotica en IT voor meer eigen regie; Zorgaanbieders middels ontwikkelafspraken stimuleren meer inzage te verkrijgen in de wensen en behoeften van cliënten en de persoonsgerichte zorg te verbeteren. Wat levert het op voor de cliënt is hierbij de centrale vraag. We denken daarbij ook aan kwaliteitsverbetering door een verbeterde samenwerking met familie en informele zorgverleners. Zorgaanbieders stimuleren om de ontwikkelplannen nog meer dan nu samen met cliënten op te pakken; Voorbeelden van thema s voor ontwikkelafspraken delen; pag. 45 van 100 Deel 2 - Zilveren Kruis Gehandicaptenzorg 2017

46 Transparantie op kwaliteit stimuleren door dit als voorwaarde voor een meerjarencontract te stellen; Zorgaanbieders stimuleren het sociale netwerk van cliënten te betrekken bij de zorg en medewerkers beter toe te rusten om met het netwerk van cliënten het gesprek aan te gaan; Samenwerking tussen zorgaanbieders en in de regio stimuleren om een breder en deskundiger aanbod in de regio voor cliënten (bijvoorbeeld rond ouder wordende cliënten en cliënten met een complexe zorgvraag) mogelijk te maken; Het inkoopmodel meer persoonsvolgend te maken en een experiment met het Persoonsvolgend inkoopmodel te starten in de regio Rotterdam. Samengevat We koesteren de dialoog om te komen tot kwaliteitsverbetering op inhoudelijke thema s en willen in 2017 meer mogelijk maken in keuze, aanbod en ondersteuning voor cliënten door nieuw aanbod te contracteren, persoonsvolgende bekostiging breder in te voeren en te experimenteren met vraagverduidelijking. 2.2 Landelijke kwaliteitsthema s en doelstellingen In lijn met 2016 is Zilveren Kruis voor de zorginkoop 2017 met andere zorgkantoren een aantal kwaliteitsdoelstellingen overeengekomen. Voor de gehandicaptenzorg betreft dit een doorontwikkeling en actualisering van de thema s en doelstellingen uit De kwaliteitsthema s met bijbehorende doelstellingen worden toegelicht in hoofdstuk 3 van het Landelijke Inkoopkader (deel 1). De in dit landelijke inkoopkader geformuleerde niveaus en doelstellingen vormen de basis voor de afspraken over kwaliteitsverbetering die Zilveren Kruis met zorgaanbieders voor 2017 overeen willen komen. Niveau Kwaliteitsthema Doelstelling van het kwaliteitsthema Niveau 1 De basis blijven versterken De basis blijven versterken De cliënt kan erop vertrouwen dat de zorg die geboden wordt van kwalitatief goed niveau is en voldoet aan de laatste inzichten in het veld. Passende plek De cliënt ontvangt te allen tijde passende zorg op een passende plek, waarbij de keuze van de cliënt leidend is. Niveau 2 Persoonsgerichte zorg Persoonsgerichte zorg De cliënt voelt zich gehoord en gezien door de professional. Versterken eigen regie De cliënt ervaart ruimte om eigen keuzes te maken en familie en sociaal netwerk worden betrokken. Niveau 3 Samenhang in zorg en welzijn Samenwerken ten behoeve van expertise Samenwerken over de domeinen Zorgaanbieders werken samen met anderen t.b.v. een beter aanbod voor de cliënt. Cliënten ervaren geen schotten tussen de domeinen. Figuur 3: Kwaliteitsniveaus, thema s en doelstellingen voor de zorginkoop Wlz GZ 2017 pag. 46 van 100 Deel 2 - Zilveren Kruis Gehandicaptenzorg 2017

47 2.3 Uitwerking strategische doelen van Zilveren Kruis op specifieke thema s De plek van de regioanalyse in het inkoopbeleid In de strategie van Zilveren Kruis staat nadrukkelijk dat we zorg op maat voor de cliënt toegankelijk willen laten zijn. We verwachten echter dat het zorgaanbod dat Zilveren Kruis contracteert onvoldoende spreiding kent om zorg voor cliënten zo veel mogelijk in nabijheid van hun netwerk mogelijk te maken. Daarnaast bestaat de verwachting dat het bestaande gecontracteerde aanbod voor cliënten onvoldoende differentiatie kent. Zilveren Kruis wil voor de cliënt meer keus in aanbod mogelijk maken. De afgelopen jaren hebben wij geïnvesteerd in het gesprek over de kwaliteit van zorg, de keus in het aanbod voor cliënten was daaraan ondergeschikt. Vanwege onze focus op kwaliteit zijn we terughoudend geweest met het contracteren van nieuw aanbod. De roep van cliënten en vertegenwoordigers om meer mogelijkheden voor de invulling van hun zorgvraag wordt echter steeds groter, dit zien we onder andere terug in de groei bij het PGB. In de maatschappij ontstaat breed de behoefte om als individu samen met gelijkgestemden nieuwe groepen te vormen. Deze trend lijkt zich ook af te tekenen in de Wlz. Zilveren Kruis ontvangt in toenemende mate signalen van cliënten die vragen om specifiek aanbod voor/met gelijkgestemden (bijvoorbeeld leeftijd, levensbeschouwing, sociaal economische status of seksuele geaardheid). Om hieraan tegemoet te komen is meer differentiatie nodig. Tevens signaleren wij dat het aanbod zich over het algemeen ontwikkelt op basis van historische grondslagen in plaats van waar de vraag ontstaat. Om zorg in nabijheid van het sociale netwerk mogelijk te kunnen maken, is een meer natuurlijke spreiding op basis van waar de vraag ontstaat noodzakelijk. Dit voor zo ver het minder specialistische Wlz zorg betreft. Voor specialistische zorg is Zilveren Kruis van mening dat deze een bepaalde concentratie vraagt om kwaliteit en deskundigheid te kunnen borgen. Voor specialistische zorg gaat als gevolg daarvan doelmatigheid en kwaliteit voor keuzevrijheid. Zilveren Kruis stelt zichzelf tot strategisch doel om voor cliënten een goed aanbod zo dichtbij huis mogelijk te maken. Deze doelstelling kent de volgende subdoelen: Een betere (regionale) spreiding van aanbod mogelijk maken op basis van de vraag van cliënten Ten behoeve van het eerste subdoel implementeert Zilveren Kruis per 2017 een meer persoonsvolgende wijze van bekostiging, waarbij de intramurale plafonds komen te vervallen. Meer vernieuwend aanbod contracteren om beter tegemoet te komen aan de variatie aan vragen van cliënten Dit krijgt in dit inkoopbeleid vooral een plek bij het contracteren van nieuw zorgaanbod, al dan niet bij nieuwe zorgaanbieders. Zilveren Kruis verwacht namelijk voor 2017 ook met bestaande zorgaanbieders ontwikkelafspraken tot vernieuwing van het bestaande zorgaanbod overeen te komen. Zoals in ons inkoopbeleid 2016 voor de gehandicaptenzorg reeds aangekondigd zijn wij gestart met het maken van een regio-analyse waarin we de Wlz zorg in onze zorgkantoorregio s inzichtelijk maken. De eerste concepten hiervan komen voor de zomer 2016 gereed. Graag zetten wij het instrument van de regio-analyse in om bij zorgaanbieders onze beelden van de regio en de sector te spiegelen, om vervolgens vanuit een gedeelde foto de ontwikkelingen in de sector te volgen en te bezien waar kansen en knelpunten liggen. pag. 47 van 100 Deel 2 - Zilveren Kruis Gehandicaptenzorg 2017

48 2.3.2 Cliënten hebben een centrale plek in de inkoopprocedure Dit inkoopbeleid is geschreven voor zorgaanbieders. Zij zijn het bij wie we de zorg inkopen en die iedere dag klaar staan voor de cliënten in onze zorgkantoorregio. Het doel van dit inkoopbeleid is echter om de beste zorg voor onze cliënten in te kopen. Dit doen wij bij Zilveren Kruis dan graag ook samen met en in gesprek met cliënten. Om cliënten een prominente plek te geven in de totstandkoming van dit inkoopbeleid hebben wij in april 2016 een drietal bijeenkomsten georganiseerd om input op te halen bij cliënten(raden) voor het beleid 2017 en hen te informeren over het verwachte proces Tevens hebben wij als Wlz uitvoerder de verzekerdenraad van Zilveren Kruis geraadpleegd bij de totstandkoming van dit inkoopbeleid voor de Wlz. Wij hebben de inbreng en ontmoetingen met deze cliënten en verzekerden bijzonder gewaardeerd en waar mogelijk verwerkt in ons beleid en de procedure. Om cliënten beter voor te bereiden op de zorginkoopprocedure stellen we een aantal instrumenten ter beschikking: We hebben een zogenaamde Praatplaat van het inkoopbeleid Wlz 2017 bij Zilveren Kruis op de website gepubliceerd om cliënten mee te nemen in onze doelstellingen en het proces van zorginkopen Zie /Informatie-voor-cli%C3%ABnten(raden)-over-inkoopbeleid-Wlz aspx. Deze praatplaat heeft tot doel cliënten meer inzage te geven in het inkoopproces. Wij hebben ons best gedaan de toelichting zo toegankelijk mogelijk te formuleren, maar zijn ons er van bewust dat de praatplaat wellicht niet voor alle cliënten binnen onze sector passend is. Overigens laten wij ons op de huidige versie van de praatplaat en toelichting nog adviseren. Wij verwachten dan ook nog een verbeterde versie te publiceren. Wanneer deze versie niet toereikend mocht zijn voor specifieke doelgroepen vertrouwen wij er op dat cliëntondersteuners bij zorgaanbieders de praatplaat verder vertalen voor de betreffende cliënten(raad). Landelijk is in samenwerking met cliëntorganisaties een cliëntversie van het landelijke inkoopkader opgesteld. Met deze cliëntversie willen de zorgkantoren cliënten in duidelijke en begrijpelijke taal inzage geven in de landelijke inkoop van Wlz zorg en de eisen die we daarbij stellen aan zorgaanbieders. Om cliënten te voeden met thema s voor de te maken ontwikkelafspraken met hun zorgaanbieders stellen we voorbeelden beschikbaar op onze website. Naast het beter toerusten en bevragen van cliënten voor de zorginkoopprocedure 2017 zien wij cliënten graag actief berokken bij de totstandkoming en gedurende de dialoog over de ontwikkelplannen. Omdat wij de ontwikkelplannen benaderen vanuit de vraag: Wat levert het op voor de cliënt? is de visie daarop van de cliënten (raad) nodig. Cliëntenraden moeten vooral zelf, in samenspraak met hun zorgaanbieder bezien hoe zij het contact hierover met het zorgkantoor vorm willen geven. Wij willen hierin ook graag maatwerk bieden; geen zorgaanbieder heeft zijn cliëntparticipatie per slot van rekening op gelijke wijze vorm gegeven. Onverkort ontmoeten wij de cliëntenraden in ieder geval graag weer in de beleidsgesprekken van 2017 om te horen hoe de (keuze voor en voortgang op) ontwikkelplannen wordt ervaren Project kwaliteit voor de cliënt transparant In ons inkoopbeleid 2016 hebben wij aangekondigd een project te willen starten met een tiental zorgaanbieders binnen onze zorgkantoorregio s om kwaliteitsinformatie van de gehandicaptenzorg voor cliënten inzichtelijk te gaan maken. Zilveren Kruis ziet het gebrek aan kwaliteitsinformatie als een ernstige tekortkoming binnen de sector en beschouwt het pag. 48 van 100 Deel 2 - Zilveren Kruis Gehandicaptenzorg 2017

49 als haar verantwoordelijkheid bij te dragen aan het op een begrijpelijke en toegankelijke wijze beschikbaar komen van deze kwaliteitsinformatie voor cliënten en hun systeem. Zorgaanbieders konden in de zorginkoopprocedure Wlz 2016 hun motivatie om deel te nemen aan dit project kenbaar maken. Zilveren Kruis heeft samen met een onafhankelijke commissie uit alle motivaties de tien meest overtuigende geselecteerd. Met deze zorgaanbieders zijn wij een meer inhoudelijk geladen meerjarencontract aangegaan. Inmiddels is er een projectgroep geformeerd en aan de slag om, met hun cliënten, de volgende vragen te beantwoorden: Wat wil de cliënt weten om te kunnen kiezen of om het gesprek met de aanbieder over verbeteren aan te gaan? en Hoe kan de informatie het beste worden weergegeven?. Wij verwachten nog voor de zomer een klankbordgroep in te stellen en publiceren in het najaar op onze website de eerste bevindingen van dit project. Mochten er voor 2017 al instrumenten beschikbaar komen die breder getest kunnen worden dan benaderen wij onze zorgaanbieders met een meerjarige overeenkomst hiervoor (zie paragraaf 5.4) Cliënten met een complexe zorgvraag: ketensamenwerking ten behoeve van expertise Naar aanleiding van het zorginkoopbeleid 2016 zijn er meerdere zorgkantoorregio s van Zilveren Kruis in 2016 gestart met het regionaal ketenoverleg tussen zorgaanbieders, het zorgkantoor en het CCE. Doel van deze regionale ketenoverleggen is om meer inzicht te krijgen in de omvang van de groep cliënten met een complexe zorgvraag in de regio. Belangrijk vraagstuk hierbij is of de benodigde deskundigheid, faciliteiten, capaciteit en context (o.a. groepssamenstelling) om deze problematiek op te lossen bij zorgaanbieders in de regio voldoende aanwezig is. Indien er op regionaal niveau geen perspectief kan worden geboden wordt er een interregionale samenwerking opgestart. De ambitie is om in 2016 in alle regio s van Zilveren Kruis ketenoverleggen te starten en te komen tot regionale ketenafspraken. Het betrekken van belangenbehartigers/verwanten bij de ondersteuning aan cliënten met een complexe zorgvraag is een thema dat expliciet in deze ketenoverleggen aan de orde komt. Graag zouden we zien dat zorgaanbieders succesvolle plaatsingen van cliënten met een complexe zorgvraag vaker met elkaar delen, evenals uit te wisselen wat daarvoor nodig is. Ook is het wenselijk dat zorgaanbieders elkaar beter weten te vinden om van elkaars expertise en ervaringen gebruik te kunnen maken om te voorkomen dat cliënten moeten verhuizen. De cliënt zo veel als mogelijk laten wonen waar deze nu woont is ons uitgangspunt. Om dit te bewerkstelligen ondersteunt Zilveren Kruis dat de ervaringen (regionaal) van zorgaanbieders en andere partijen (CCE/Wlz cliëntondersteuners) uitgewisseld worden in regionale ketenoverleggen, uiteraard met in achtneming van de wettelijke privacy waarborgen. Het regionaal samenwerken met andere zorgaanbieders en het ontwikkelen van ambulante crisisinterventie en ketenzorg moet er toe bijdragen dat vastgelopen situaties eerder worden gesignaleerd en opgelost, waardoor crisisopnames kunnen worden voorkomen. Wij nodigen in iedere regio de aanbieders, die participeren in het ketenoverleg voor cliënten met complexe zorgvragen en/of in de crisisregeling GZ, uit om samen voor 2017 voorstellen te doen voor het ontwikkelen en implementeren van bijvoorbeeld een ambulant crisisinterventie-team. Doelstelling is om crisisplaatsingen en onnodige verhuizingen van cliënten te voorkomen. pag. 49 van 100 Deel 2 - Zilveren Kruis Gehandicaptenzorg 2017

50 2.3.5 De eerste resultaten van de Proeftuinen Meerzorg vragen om een bredere uitrol Vanaf 2014 hebben 17 zorgaanbieders, CCE, cliëntvertegenwoordigers en zorgkantoren samengewerkt in de proeftuinen Meerzorg aan een vernieuwde aanpak voor Meerzorg. Het doel van de proeftuinen is om in samenwerking met deze 4 partijen tot een vernieuwde procedure voor het aanvragen en inzetten van Meerzorg-gelden te komen. Deze verbeterde Meerzorg procedure moet de toegevoegde waarde voor de cliënt(en) in samenhang brengen met een meer doelmatige zorglevering. Binnen Zilveren Kruis hebben we met twee zorgaanbieders actief geparticipeerd in deze proeftuinen. De proeftuinen Meerzorg hebben tot op heden erg positieve resultaten opgeleverd. Wij zijn enthousiast over de proeftuinen waarbij er een omslag is gemaakt van het labelen van cliënten naar het cyclisch verbeteren van de kwaliteit van zorg op basis van een betere en bredere beeldvorming van de cliënten in hun sociale, fysieke en organisatorische context. De concrete resultaten tot nu toe zijn: Er is een veel duidelijkere rol gekomen voor de cliëntvertegenwoordigers; Er wordt niet alleen naar de individuele cliënten gekeken, maar er is ook veel aandacht voor de wisselwerking tussen de cliënt, zijn context en de groep waarin de cliënt woont; Er wordt meer methodisch gewerkt vanuit een visie op cliënten met complexe problematiek; Er is door verschillende nieuwe werkvormen (bijv dialoogwerkvormen) meer aangesloten bij de intrinsieke motivatie van zorgprofessionals wat creativiteit bevordert en een lerende houding stimuleert; De ruimte die is geboden voor een bredere inzet met Meerzorg-gelden zorgt er voor dat er naast individuele begeleiding ook ruimte is voor het creëren van gunstige randvoorwaarden in directe omgeving of deskundigheidsbevordering van de medewerkers ten behoeve van cliënten. Om te bereiken dat positieve resultaten uit de proeftuinen voortgezet kunnen worden is VWS voornemens een experimenteerstatus te geven op grond van de Wmg. Gezamenlijk spannen CCE, VGN, Clientorganisatie en ZN zich in om deze status te verruimen Experiment Zeeuws model in de regio Rotterdam Op 26 februari 2016 heeft de Staatssecretaris VWS aan de Tweede Kamer, met de brief Waardig leven met zorg, zijn ambitie voor een meer persoonsgerichte uitvoeringspraktijk in de langdurige zorg geuit. Een van de initiatieven om dit verder invulling te geven is het uitvoeren van een experiment in de regio Rotterdam. Een van de onderdelen van het experiment betreft het experimenteren met het inkopen van zorg volgens de principes van het zogenoemde Persoonsvolgend inkoopmodel. Gesteld werd dat dit experiment een regionaal experiment betreft voor een begrensde periode en voor een deel van de zorg. Zilveren Kruis zorgkantoor participeert, als onderdeel van het integraal experiment persoonsvolgende bekostiging, voor de sector gehandicaptenzorg in de zorgkantoorregio Rotterdam in 2017 en 2018 met het persoonsvolgend inkoopmodel. Zie voor een nadere toelichting op het experiment, afbakening en procedure bijlage 12 bij dit zorginkoopdocument Wlz 2017 voor de Gehandicaptenzorg bij Zilveren Kruis. pag. 50 van 100 Deel 2 - Zilveren Kruis Gehandicaptenzorg 2017

51 3 Welke zorg kopen wij in? Dit hoofdstuk beschrijft welke zorg Zilveren Kruis via deze zorginkoopprocedure voor de gehandicaptenzorg inkoopt. 3.1 Zilveren Kruis koopt voor 10 zorgkantoorregio s gehandicaptenzorg in Zilveren Kruis Zorgkantoor NV voert als aangewezen Wlz-uitvoerder de Wlz inkoop in de betreffende regio s namens alle uitvoerders van de Wlz in Nederland. In deze zorginkoopprocedure worden betreffende zorgkantoren gezamenlijk aangeduid als Zilveren Kruis Zorgkantoor. Zilveren Kruis is aangewezen om de Wlz zorg in te kopen in de volgende zorgkantoorregio s; regio Amsterdam regio Apeldoorn/Zutphen e.o regio Drenthe regio Flevoland regio t Gooi/Almere regio Kennemerland regio Rotterdam regio Utrecht regio Zaanstreek-Waterland regio Zwolle Figuur 4. Regio s waarin Zilveren Kruis de Wlz uitvoert Dit zorginkoopprocedure heeft geen betrekking op de zorgkantoorregio Rotterdam. Zie voor een nadere toelichting paragraaf en bijlage 12. Let op: voor de regio Rotterdam wordt later een separate procedure gepubliceerd. 3.2 De zorg wordt ingekocht in kavels Zoals in de inkoopdoelstellingen 2017 reeds aangegeven geeft Zilveren Kruis mede uitwerking aan de doelstelling tot meer keuze in aanbod en aanbieder door een nieuwe inkoopmethodiek te implementeren. Deze nieuwe inkoopmethodiek gaat gepaard met een vernieuwde kavelindeling waarin drie uitgangspunten bepalend zijn: Alle leveringsvormen zijn gelijk: wij volgen de keuze van de cliënt; Specialistisch aanbod moet geborgd blijven; Continuïteit en kwaliteit van de zorg moet op orde zijn. In plaats van de productieafspraken van zorgaanbieders in te delen in kavels naar regio en leveringsvorm, kantelen we het systeem en delen de totale productie van zorgaanbieders in naar een kavel op basis van de aard van de zorgaanbieder en de zorg die hij/zij levert. In tegenstelling tot voorgaande jaren zijn de regio en leveringsvorm dus geen elementen meer in de kavelindeling. De kavels voor Keuze, Specialistisch, Restrictie, Bovenregionaal en Meerzorg - worden hieronder nader toegelicht. Voor het experiment rond het persoonsvolgend inkoopmodel zoals genoemd onder paragraaf is een aparte kavel Rotterdam ingericht. Keuze kavel De keuze kavel bevat alle zorgaanbieders met een zorgaanbod waarin de cliënt keuze heeft in aanbod en aanbieder (of zou moeten hebben). In deze kavel krijgen aanbieders alle ruimte om invulling te geven aan de vraag van de cliënt. De kavel bevat alle prestaties die samenhangen met de indicaties VG 1-8, LG 1-7, ZGVIS 1-5 en ZGAUD 1-4 en LVG 1-5 (voor jarigen). In deze kavel wordt het meer reguliere Wlz aanbod voor de pag. 51 van 100 Deel 2 - Zilveren Kruis Gehandicaptenzorg 2017

Voorwoord. Beste lezer,

Voorwoord. Beste lezer, Zorginkoopdocument Wlz 2017 Voorwoord Beste lezer, Voor u ligt het zorginkoopdocument voor de Wet langdurige zorg 2017. Net als voorgaande jaren bestaat dit document uit een landelijk inkoopkader en de

Nadere informatie

Wij kijken uit naar een plezierige samenwerking met u waarin het belang, het leven en de zorg voor cliënten centraal staat.

Wij kijken uit naar een plezierige samenwerking met u waarin het belang, het leven en de zorg voor cliënten centraal staat. Zorginkoopdocument Wlz 2017 Voorwoord Voor u ligt het Zorginkoopdocument voor de Wet langdurige zorg 2017. Samen met u dragen wij zorg voor toegankelijke, doelmatige en kwalitatief goede zorg voor onze

Nadere informatie

Landelijk Inkoopkader Langdurige Zorg 2017 Geestelijke Gezondheidszorg

Landelijk Inkoopkader Langdurige Zorg 2017 Geestelijke Gezondheidszorg Landelijk Inkoopkader Langdurige Zorg 2017 Geestelijke Gezondheidszorg Voorwoord en leeswijzer Voor u ligt het Inkoopkader Langdurige Zorg 2017. De Wlz-uitvoerders hebben zorgkantoren gemandateerd om in

Nadere informatie

Landelijk Inkoopkader Langdurige Zorg 2017 Gehandicaptenzorg

Landelijk Inkoopkader Langdurige Zorg 2017 Gehandicaptenzorg Landelijk Inkoopkader Langdurige Zorg 2017 Gehandicaptenzorg Voorwoord en leeswijzer Voor u ligt het Inkoopkader Langdurige Zorg 2017. De Wlzuitvoerders hebben zorgkantoren gemandateerd om in 2017 de zorginkoop

Nadere informatie

Landelijk Inkoopkader Langdurige Zorg 2017 Verpleging & Verzorging

Landelijk Inkoopkader Langdurige Zorg 2017 Verpleging & Verzorging Landelijk Inkoopkader Langdurige Zorg 2017 Verpleging & Verzorging Voorwoord en leeswijzer Voor u ligt het Inkoopkader Langdurige Zorg 2017. De Wlz-uitvoerders hebben zorgkantoren gemandateerd om in 2017

Nadere informatie

Inkoopdocument Wet langdurige zorg

Inkoopdocument Wet langdurige zorg Inkoopdocument 2017 Wet langdurige zorg Het is niet toegestaan de in dit document vermelde informatie verder te verspreiden of te wijzigen zonder voorafgaande toestemming van Zorgkantoor Friesland. 1 Voorwoord

Nadere informatie

INKOOPKADER LANGDURIGE ZORG 2017 Geestelijke gezondheidszorg

INKOOPKADER LANGDURIGE ZORG 2017 Geestelijke gezondheidszorg INKOOPKADER LANGDURIGE ZORG 2017 Geestelijke gezondheidszorg VOORBEHOUD ZN gaat met dit inkoopdocument uit van de situatie zoals bekend ten tijde van de publicatie van dit inkoopdocument. De mogelijkheid

Nadere informatie

Welkom. Inkoopdocument Wet langdurige zorg 2017

Welkom. Inkoopdocument Wet langdurige zorg 2017 Welkom Inkoopdocument Wet langdurige zorg 2017 Inleiding Politieke en maatschappelijke context Herziening langdurige zorg o Eigen verantwoordelijkheid o Zelfredzaamheid o Thuis blijven wonen, zorg dichtbij

Nadere informatie

Inkoopbeleid Wlz 2017 gehandicaptenzorg. Bijeenkomst zorgaanbieders Zwolle - Nieuwegein 1 juni 2016

Inkoopbeleid Wlz 2017 gehandicaptenzorg. Bijeenkomst zorgaanbieders Zwolle - Nieuwegein 1 juni 2016 Inkoopbeleid Wlz 2017 gehandicaptenzorg Bijeenkomst zorgaanbieders Zwolle - Nieuwegein 1 juni 2016 Inhoudsopgave 1 Welkom 2 Nu we elkaar toch spreken 3 Totstandkoming en doelstellingen inkoopbeleid Wlz

Nadere informatie

CONCEPT Wlz Zorginkoopbeleid mr. Daphne Koch, beleidsadviseur ZN

CONCEPT Wlz Zorginkoopbeleid mr. Daphne Koch, beleidsadviseur ZN CONCEPT Wlz Zorginkoopbeleid 2017 mr. Daphne Koch, beleidsadviseur ZN Uitgangspunten De uitgangspunten voor de inkoop 2016 blijven voor 2017 van kracht. Cliënt centraal Zichtbaar zorgkantoor In dialoog

Nadere informatie

INKOOPKADER LANGDURIGE ZORG 2017 Verpleging & Verzorging

INKOOPKADER LANGDURIGE ZORG 2017 Verpleging & Verzorging INKOOPKADER LANGDURIGE ZORG 2017 Verpleging & Verzorging VOORBEHOUD ZN gaat met dit inkoopdocument uit van de situatie zoals bekend ten tijde van de publicatie van dit inkoopdocument. De mogelijkheid bestaat

Nadere informatie

Inkoopbeleid Wlz V&V 2017 Zilveren Kruis Zorgkantoor. Ingrid Renes 1 juni 2016

Inkoopbeleid Wlz V&V 2017 Zilveren Kruis Zorgkantoor. Ingrid Renes 1 juni 2016 Inkoopbeleid Wlz V&V 2017 Zilveren Kruis Zorgkantoor Ingrid Renes 1 juni 2016 Inhoudsopgave 1 Welkom en introductie 2 Landelijk Inkoopkader Wlz 2017 3 De hoofdlijnen van het Wlz inkoopbeleid van Zilveren

Nadere informatie

Bijeenkomst cliëntenraden Wlz. 22 maart 2016

Bijeenkomst cliëntenraden Wlz. 22 maart 2016 Bijeenkomst cliëntenraden Wlz 22 maart 2016 Programma - Doel van de ochtend - Terugblik inkoop Wlz 2016 - Inkoop Wlz 2017 - Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) - Waardigheid & Trots -

Nadere informatie

Zilveren Kruis Zorgkantoor zet in op zorg en ondersteuning die past bij de manier waarop klanten hun leven willen leiden

Zilveren Kruis Zorgkantoor zet in op zorg en ondersteuning die past bij de manier waarop klanten hun leven willen leiden Zilveren Kruis Zorgkantoor zet in op zorg en ondersteuning die past bij de manier waarop klanten hun leven willen leiden Presentatie Inkoopkader Zilveren Kruis Zorgkantoor voor 2018-2020 1 juni 2017 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Inkoopdocument Wlz 2016

Zorgkantoor Friesland Inkoopdocument Wlz 2016 Zorgkantoor Friesland Inkoopdocument Wlz 2016 Inleiding Aanleiding wijziging inkoopprocedure Toelichting inkoopprocedure 2016 Vragen/Nota van Inlichtingen E-mailadres: secretariaatzorg@defriesland.nl Website:

Nadere informatie

Zilveren Kruis zet in de Wlz-zorginkoop de cliënt centraal en biedt ruimte aan nieuwe zorgaanbieders

Zilveren Kruis zet in de Wlz-zorginkoop de cliënt centraal en biedt ruimte aan nieuwe zorgaanbieders Zilveren Kruis zet in de Wlz-zorginkoop de cliënt centraal en biedt ruimte aan nieuwe zorgaanbieders Informatiebijeenkomst voor (potentieel) nieuwe zorgaanbieders Ingrid Renes en Marion van den Hurk Utrecht,

Nadere informatie

Wlz Zorginkoopbeleid 2016. drs. Ineke Wever, manager Zorg ZN

Wlz Zorginkoopbeleid 2016. drs. Ineke Wever, manager Zorg ZN Wlz Zorginkoopbeleid 2016 drs. Ineke Wever, manager Zorg ZN Wlz 01-01-2015 De Wlz is sinds 1 januari 2015 een feit. Met de invoering van deze wet staan drie onderling samenhangende doelstellingen centraal:

Nadere informatie

Bijeenkomst Zorgaanbieders Wlz inkoopbeleid 2017

Bijeenkomst Zorgaanbieders Wlz inkoopbeleid 2017 Bijeenkomst Zorgaanbieders Wlz inkoopbeleid 2017 Juni 2016, team zorginkoop Wlz Inhoud van vandaag Cliënt Blok I: Inbreng vanuit cliënt Zorgaanbieder Blok II: Kwaliteit van de zorg Blok III: Financiering

Nadere informatie

Inleiding. Nota van Inlichtingen Experiment persoonsvolgende bekostiging Rotterdam 2017 Zilveren Kruis Zorgkantoor Wlz Gehandicaptenzorg

Inleiding. Nota van Inlichtingen Experiment persoonsvolgende bekostiging Rotterdam 2017 Zilveren Kruis Zorgkantoor Wlz Gehandicaptenzorg Nota van Inlichtingen Zorginkoopdocument Wlz Experiment persoonsvolgende bekostiging Rotterdam 2017 Inleiding Binnen de zorginkoopprocedure is er naast het stellen van verduidelijkende vragen, tevens een

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst zorginkoopbeleid Wlz Verpleging & Verzorging

Informatiebijeenkomst zorginkoopbeleid Wlz Verpleging & Verzorging Informatiebijeenkomst zorginkoopbeleid Wlz 2016 Verpleging & Verzorging Programma Welkom 15.30 Presentatie visie Achmea op de langdurige zorg 15.35 Presentatie zorginkoopbeleid Wlz V&V 2016 15.45 Thema-gewijs

Nadere informatie

Inkoop experiment V&V regio Zuid Limburg Experiment Persoonsvolgende

Inkoop experiment V&V regio Zuid Limburg Experiment Persoonsvolgende Inkoop experiment V&V regio Zuid Limburg 2017 Experiment Persoonsvolgende bekostiging Publicatiedatum: 1 juni 2016 1 CZ ZORGKANTOOR V&V EXPERIMENT REGIO ZUID-LIMBURG PERSOONSVOLGENDE BEKOSTIGING IN HET

Nadere informatie

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gehandicaptenzorg

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gehandicaptenzorg Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gehandicaptenzorg Inhoudsopgave - landelijk Inkoopkader Wlz 2016 Deel 2 van dit Inkoopdocument betreft het landelijk inkoopkader Wlz 2016. In geval van tegenstrijdigheden

Nadere informatie

Inkoopkader Langdurige Zorg 2016

Inkoopkader Langdurige Zorg 2016 Inkoopkader Langdurige Zorg 2016 GEHANDICAPTENZORG Zorgverzekeraars Nederland Juni 2015 Inkoopkader langdurige zorg 2016 GZ 1 Voorwoord en leeswijzer Voor u ligt het Inkoopkader Langdurige Zorg 2016. De

Nadere informatie

Wlz Zorginkoop Regionale informatiebijeenkomst voor zorgaanbieders Datum 16 en 18 juni 2015

Wlz Zorginkoop Regionale informatiebijeenkomst voor zorgaanbieders Datum 16 en 18 juni 2015 Wlz Zorginkoop 2016 Regionale informatiebijeenkomst voor zorgaanbieders Datum 16 en 18 juni 2015 Agenda Uitgangspunten bij Wlz zorginkoop 2016 Stap 1: Opzet Wlz zorginkoopbeleid Inkoopproces Stap 2: inschrijving

Nadere informatie

Inkoop WLZ Presentatie zorgaanbieders 8 juni 2016

Inkoop WLZ Presentatie zorgaanbieders 8 juni 2016 Inkoop WLZ 2017 Presentatie zorgaanbieders 8 juni 2016 Inkoop landelijk Agenda VWS WLZ pakket Inhoud Inkoopkader langdurige zorg Uitgangspunten Persoonsvolgende inkoop Inkoop landelijk Drie niveaus kwaliteitsverbeteringen

Nadere informatie

Inkoopdocument Wlz 2016

Inkoopdocument Wlz 2016 Inkoopdocument Wlz 2016 Het is niet toegestaan de in dit document vermelde informatie verder te verspreiden of te wijzigen zonder voorafgaande toestemming van Zorgkantoor Friesland. 1 Voorwoord en leeswijzer

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen behorende bij. Zorginkoopdocument 2016 Wlz SECTOR GZ

Nota van Inlichtingen behorende bij. Zorginkoopdocument 2016 Wlz SECTOR GZ Nota van Inlichtingen behorende bij Zorginkoopdocument 2016 Wlz SECTOR GZ Publicatiedatum: 1 juli 2016 1 Voorbehouden, tegenstrijdigheden, rechtsmiddelen en vervaltermijn Dit document met alle bijbehorende

Nadere informatie

Inkoopkader Langdurige Zorg 2016 GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

Inkoopkader Langdurige Zorg 2016 GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Inkoopkader Langdurige Zorg 2016 GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Zorgverzekeraars Nederland Juni 2015 Voorwoord en Leeswijzer Voor u ligt het Inkoopkader Langdurige Zorg 2016. De Wlz-uitvoerders hebben zorgkantoren

Nadere informatie

Inkoop Langdurige Zorg

Inkoop Langdurige Zorg Inkoop Langdurige Zorg Bijeenkomst zorgaanbieders 20 mei 2015 Programma 14.00 uur Invoering WLZ en veranderingen zorgkantoor Uitgangspunten inkoopbeleid Inkoopbeleid en systematiek 2016 15.00 uur Korte

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

Toelichting bij het Zorginkoopdocument Wlz 2017 sector GGZ en Overeenkomst 2017 sector GGZ n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen:

Toelichting bij het Zorginkoopdocument Wlz 2017 sector GGZ en Overeenkomst 2017 sector GGZ n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen: Toelichting bij het Zorginkoopdocument Wlz sector GGZ en Overeenkomst sector GGZ n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen: Indien een vraag betrekking had op tekst die letterlijk terug te

Nadere informatie

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg Inhoudsopgave - landelijk Inkoopkader Wlz 2016 Deel 2 van dit Inkoopdocument betreft het landelijk inkoopkader Wlz

Nadere informatie

Voorwoord. Hartelijke groet, Tamara Pieterse, Directeur Zorginkoop Langdurige zorg Zilveren Kruis Zorgkantoor

Voorwoord. Hartelijke groet, Tamara Pieterse, Directeur Zorginkoop Langdurige zorg Zilveren Kruis Zorgkantoor Zorginkoopdocument Wlz Experiment persoonsvolgende bekostiging Rotterdam 2017 Voorwoord In de brief Waardig leven met zorg heeft Staatssecretaris Van Rijn de ambitie uitgesproken om binnen de Wlz meer

Nadere informatie

Inleiding. Nota van inlichtingen Zilveren Kruis Wlz 2017 GGZ pag. 2 van 59

Inleiding. Nota van inlichtingen Zilveren Kruis Wlz 2017 GGZ pag. 2 van 59 Nota van Inlichtingen Zorginkoopdocument Wlz 2017 Inleiding Binnen de zorginkoopprocedure is er de mogelijkheid tot het stellen van verduidelijkende vragen en om bezwaar te maken tegen het zorginkoopbeleid.

Nadere informatie

Inkoopkader Langdurige Zorg 2016 VERPLEGING & VERZORGING

Inkoopkader Langdurige Zorg 2016 VERPLEGING & VERZORGING Inkoopkader Langdurige Zorg 2016 VERPLEGING & VERZORGING Zorgverzekeraars Nederland Juni 2015 Voorwoord en leeswijzer Voor u ligt het Inkoopkader Langdurige Zorg 2016. De Wlz-uitvoerders hebben zorgkantoren

Nadere informatie

# wzgld. Nico Moorman Productexpert Inkoop Wlz Menzis. Wonen en zorg

# wzgld. Nico Moorman Productexpert Inkoop Wlz Menzis. Wonen en zorg # wzgld Nico Moorman Productexpert Inkoop Wlz Menzis Wonen en zorg Inkoop Wlz 2017 Het Zorgkantoor Grootste zorgverzekeraar in regio beheert zorgkantoor 32 zorgkantoren Menzis in 3 regio s; Arnhem, Groningen

Nadere informatie

Zorginkoop Wlz

Zorginkoop Wlz Zorginkoop Wlz 2018-2020 Zorgkantoren Amstelland en de Meerlanden en Zuid-Holland Noord Bijeenkomst 7 juni 2017 Paul Kuyper Tessa Korver Programma 1. Budgettair kader 2. Landelijk inkoopkader 3. Regionaal

Nadere informatie

Geestelijke gezondheidszorg

Geestelijke gezondheidszorg Informatiebijeenkomst zorginkoopbeleid Wlz 2016 Geestelijke gezondheidszorg Programma Welkom Presentatie visie Achmea op de langdurige zorg Presentatie zorginkoopbeleid Wlz GGz 2016 Vragen Brunch 10.00

Nadere informatie

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Verpleging en Verzorging

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Verpleging en Verzorging Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Verpleging en Verzorging Inhoudsopgave - Inkoopkader Wlz 2016 Deel 2 van dit Inkoopdocument betreft het inkoopkader Wlz 2016. In geval van tegenstrijdigheden

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen behorende bij. Zorginkoopdocument 2017 Wlz SECTOR GGZ

Nota van Inlichtingen behorende bij. Zorginkoopdocument 2017 Wlz SECTOR GGZ Nota van Inlichtingen behorende bij Zorginkoopdocument 2017 Wlz SECTOR GGZ Publicatiedatum: 1 juli 2016 1 Voorbehouden, tegenstrijdigheden, rechtsmiddelen en vervaltermijn Dit document met alle bijbehorende

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst nieuwe zorgaanbieders Wlz 2017

Voorlichtingsbijeenkomst nieuwe zorgaanbieders Wlz 2017 Voorlichtingsbijeenkomst nieuwe zorgaanbieders Wlz 2017 Donderdag 29 september 2016 Amersfoort Reinhilde van den Brand, André Mannak, Sander Bloemheuvel & Hans Warringa Programma..gecontracteerd en nu?

Nadere informatie

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Geestelijke Gezondheidszorg

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Geestelijke Gezondheidszorg Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Geestelijke Gezondheidszorg Inhoudsopgave - landelijk Inkoopkader Wlz 2016 Deel 2 van dit Inkoopdocument betreft het landelijk inkoopkader Wlz 2016. In geval van tegenstrijdigheden

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen behorende bij. Zorginkoopdocument 2016 Wlz SECTOR GZ

Nota van Inlichtingen behorende bij. Zorginkoopdocument 2016 Wlz SECTOR GZ Nota van Inlichtingen behorende bij Zorginkoopdocument 2016 Wlz SECTOR GZ Publicatiedatum: 3 juli 2015 1 Voorbehouden, tegenstrijdigheden, rechtsmiddelen en vervaltermijn Dit document met alle bijbehorende

Nadere informatie

Inleiding 2. Deel 1 Nota van Inlichtingen Landelijke Inkoopkader WLZ GZ Leeswijzer 5. 1 Uitgangspunten in de zorginkoop

Inleiding 2. Deel 1 Nota van Inlichtingen Landelijke Inkoopkader WLZ GZ Leeswijzer 5. 1 Uitgangspunten in de zorginkoop Nota van Inlichtingen Zorginkoopdocument Wlz 2017 Inleiding Binnen de zorginkoopprocedure is er naast het stellen van verduidelijkende vragen, tevens een mogelijkheid geweest om bezwaar te maken tegen

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen III - Aanvulling, Inkoopdocument Wlz oktober 2016

Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen III - Aanvulling, Inkoopdocument Wlz oktober 2016 Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen III - Aanvulling, Inkoopdocument Wlz 2017 10 oktober 2016 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Mededelingen... 3 Hoofdstuk 2 Beleidslijnen Schoonmaak & Logeren in de

Nadere informatie

Zorginkoop Wlz 2017. Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017. April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam

Zorginkoop Wlz 2017. Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017. April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam Zorginkoop Wlz 2017 Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017 April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam Inkoopplan Jaarlijks bepalen we onze inkoopdoelen die

Nadere informatie

Zilveren Kruis Zorgkantoor

Zilveren Kruis Zorgkantoor Zilveren Kruis Zorgkantoor Inkoopkader Verpleging en Verzorging, Gehandicaptenzorg, Geestelijke Gezondheidszorg 2018-2020 Voor zorgaanbieders die in 2017 al een overeenkomst hebben met één van de zorgkantoren

Nadere informatie

Het kan dus voorkomen dat de door u gestelde vraag niet (letterlijk) terugkomt in de Nota van inlichtingen.

Het kan dus voorkomen dat de door u gestelde vraag niet (letterlijk) terugkomt in de Nota van inlichtingen. Nota van Inlichtingen Zorginkoopdocument Wlz 2017 Inleiding Binnen de zorginkoopprocedure is er naast het stellen van verduidelijkende vragen, tevens een mogelijkheid geweest om bezwaar te maken tegen

Nadere informatie

Inkoop Wlz 2017 Menzis Zorgkantoren

Inkoop Wlz 2017 Menzis Zorgkantoren Inkoop Wlz 2017 Menzis Zorgkantoren 1 REGIO FOTO GRONINGEN THEMA S ONTWIKKELPLANNEN 2016 AANTAL AANBIEDERS MET AFSPRAKEN 2016 WACHTLIJST FEB 2016 Thema Aantal aanbieders De basis versterken 26 Versterken

Nadere informatie

Zorgkantoren Coöperatie VGZ Informatiebijeenkomst cliëntenraden. Els van der Poel, Gertjan van Broekhoven, Geert Wingens

Zorgkantoren Coöperatie VGZ Informatiebijeenkomst cliëntenraden. Els van der Poel, Gertjan van Broekhoven, Geert Wingens Zorgkantoren Coöperatie VGZ Informatiebijeenkomst cliëntenraden Els van der Poel, Gertjan van Broekhoven, Geert Wingens Inhoud Welkom en voorstellen Wat is de Wlz? De rol van het Zorgkantoor in de Wlz

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst 2017 voor nieuwe zorgaanbieders 6 juni 2016

Voorlichtingsbijeenkomst 2017 voor nieuwe zorgaanbieders 6 juni 2016 Voorlichtingsbijeenkomst 2017 voor nieuwe zorgaanbieders 6 juni 2016 Introductie vragen Wie van u vindt dat de wens van de klant centraal staat? Wie van u vindt dat de wens van de klant ook wat betreft

Nadere informatie

Inkoopprocedure Wet langdurige zorg voor goede zorg zorg je samen

Inkoopprocedure Wet langdurige zorg voor goede zorg zorg je samen Inkoopprocedure Wet langdurige zorg 2017 voor goede zorg zorg je samen Inhoud 1 Zorgaanbieders die voor het jaar 2016 een éénjarige of nog geen overeenkomst hebben met Zorgkantoren Coöperatie VGZ 5 2 Zorgaanbieders

Nadere informatie

Zorgkantoor Coöperatie VGZ Informatiebijeenkomst cliëntenraden. Els van der Poel, Gertjan van Broekhoven, Geert Wingens

Zorgkantoor Coöperatie VGZ Informatiebijeenkomst cliëntenraden. Els van der Poel, Gertjan van Broekhoven, Geert Wingens Zorgkantoor Coöperatie VGZ Informatiebijeenkomst cliëntenraden Els van der Poel, Gertjan van Broekhoven, Geert Wingens Inhoud Welkom en voorstellen Wat is de Wlz? De rol van het Zorgkantoor in de Wlz Onafhankelijke

Nadere informatie

Bijlage 5 Bewijsstukken nieuwe zorgaanbieders en bestaande aanbieders bij andere Wlz uitvoerder

Bijlage 5 Bewijsstukken nieuwe zorgaanbieders en bestaande aanbieders bij andere Wlz uitvoerder Bijlage 5 Bewijsstukken nieuwe zorgaanbieders en bestaande aanbieders bij andere Wlz uitvoerder TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG (Wlz) 2017 Zorgverzekeraars Nederland Juni 2016 na nota van

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid Wlz 2017

Zorginkoopbeleid Wlz 2017 Zorginkoopbeleid Wlz 2017 Het zorginkoopbeleid Wlz 2017 is op 1 juni 2016 door alle zorgkantoren gepubliceerd. De zorgkantoren hebben, net als in voorgaande jaren in ZN-verband een gezamenlijk inkoopkader

Nadere informatie

Samen waarde toevoegen voor klanten

Samen waarde toevoegen voor klanten Samen waarde toevoegen voor klanten Inkoopkader Wet langdurige zorg 2018 2020 voor bestaande aanbieders Kader voor de contractering van zorgaanbieders die voor 2017 al een overeenkomst hebben met een van

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen 2018 Wlz sector GGZ

Nota van Inlichtingen 2018 Wlz sector GGZ Nota van Inlichtingen 2018 Wlz sector GGZ Publicatiedatum: 30 juni 2017 1 Voorbehouden, tegenstrijdigheden, rechtsmiddelen en vervaltermijn Dit document met alle bijbehorende bijlagen is met zorg samengesteld.

Nadere informatie

Bijlage 5 BEWIJSSTUKKEN NIEUWE ZORGAANBIEDERS TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2016

Bijlage 5 BEWIJSSTUKKEN NIEUWE ZORGAANBIEDERS TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2016 Bijlage 5 BEWIJSSTUKKEN NIEUWE ZORGAANBIEDERS TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2016 Zorgverzekeraars Nederland Juni 2015 1. Inleiding De bestaande toelatingen voor persoonlijke verzorging,

Nadere informatie

Zilveren Kruis Zorgkantoor

Zilveren Kruis Zorgkantoor Zilveren Kruis Zorgkantoor Inkoopkader Verpleging en Verzorging, Gehandicaptenzorg, Geestelijke Gezondheidszorg 2018-2020 Voor NIEUWE zorgaanbieders die in 2017 GEEN overeenkomst hebben met één van de

Nadere informatie

PUBLIEKSVERSIE ZORGINKOOPBELEID Wlz 2016 GEHANDICAPTENZORG

PUBLIEKSVERSIE ZORGINKOOPBELEID Wlz 2016 GEHANDICAPTENZORG PUBLIEKSVERSIE ZORGINKOOPBELEID Wlz 2016 GEHANDICAPTENZORG JULI 2015 TOELICHTING Zorgkantoren willen cliënten(raden) informeren over het zorginkoopbeleid voor de Wet langdurige zorg (Wlz) voor 2016. Het

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen

Nota van Inlichtingen Nota van Inlichtingen TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG (Wlz) 2017 1 Leeswijzer Voor u ligt de Nota van Inlichting die hoort bij de landelijke inkoopdocumenten Wlz 2017. De vragen en antwoorden

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen II, Inkoopdocument Wlz 2016 3 juli 2015

Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen II, Inkoopdocument Wlz 2016 3 juli 2015 Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen II, Inkoopdocument Wlz 2016 3 juli 2015 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Mededelingen. 3 Hoofdstuk 2 Wijzigingen Inkoopdocument Wlz 2016. 5 Hoofdstuk 3 Vragen Inkoopdocument

Nadere informatie

Zilveren Kruis Zorgkantoor Geestelijke gezondheidszorg

Zilveren Kruis Zorgkantoor Geestelijke gezondheidszorg Zilveren Kruis Zorgkantoor Geestelijke gezondheidszorg Toelichting bij de praatplaat over het zorginkoopbeleid Wlz 2017 Uitleg Het is belangrijk dat cliënten en hun vertegenwoordigers weten wanneer en

Nadere informatie

Inkoopprocedure Inkoopkader Langdurige Zorg 2016 Zorgkantoren Coöperatie VGZ

Inkoopprocedure Inkoopkader Langdurige Zorg 2016 Zorgkantoren Coöperatie VGZ Inkoopprocedure 2016 Inkoopkader Langdurige Zorg 2016 Zorgkantoren Coöperatie VGZ www.vgz-zorgkantoren.nl VGZ Zorgkantoor B.V., KvK-nummer 09167532, Univé Zorgkantoor B.V., KvK-nummer 37122493, en Trias

Nadere informatie

Bijlage 5 Bewijsstukken nieuwe zorgaanbieders

Bijlage 5 Bewijsstukken nieuwe zorgaanbieders Bijlage 5 Bewijsstukken nieuwe zorgaanbieders INKOOPDOCUMENT WLZ 2017 ZORGKANTOOR FRIESLAND Juni 2016 Bewijsstukken nieuwe zorgaanbieders Inkoopdocument Wlz 2017 Zorgkantoor Friesland 1 1. Inleiding Zoals

Nadere informatie

OVEREENKOMST 2013 ZORGKANTOOR - ZORGAANBIEDER AWBZ. Deel I.A: Algemene gegevens. Overeenkomst AWBZ Deel I: Instellingsgebonden deel Pagina 1

OVEREENKOMST 2013 ZORGKANTOOR - ZORGAANBIEDER AWBZ. Deel I.A: Algemene gegevens. Overeenkomst AWBZ Deel I: Instellingsgebonden deel Pagina 1 OVEREENKOMST 2013 ZORGKANTOOR - ZORGAANBIEDER AWBZ Deel I.A: Algemene gegevens Overeenkomst AWBZ 2013 - Deel I: Instellingsgebonden deel Pagina 1 DEEL I: INSTELLINGSGEBONDEN DEEL DEEL I.A: ALGEMENE GEGEVENS

Nadere informatie

Zorginkoopdocument Experiment persoonsvolgende bekostiging V&V regio Zuid-Limburg 2018

Zorginkoopdocument Experiment persoonsvolgende bekostiging V&V regio Zuid-Limburg 2018 Zorginkoopdocument Experiment persoonsvolgende bekostiging V&V regio Zuid-Limburg 2018 Publicatiedatum: 1 juni 2017 1 ALLES VOOR EEN BETER WELBEVINDEN We zetten de zorgvraag van de cliënt centraal en kopen

Nadere informatie

ZORGINKOOPDOCUMENT 2016 Wlz SECTOR GZ. Regionale kader bij ZN Inkoopkader langdurige zorg 2016

ZORGINKOOPDOCUMENT 2016 Wlz SECTOR GZ. Regionale kader bij ZN Inkoopkader langdurige zorg 2016 ZORGINKOOPDOCUMENT 2016 Wlz SECTOR GZ Regionale kader bij ZN Inkoopkader langdurige zorg 2016 Publicatiedatum: 1 juni 2015 1 Voorbehouden, tegenstrijdigheden, rechtsmiddelen en vervaltermijn Dit document

Nadere informatie

Zorginkoop langdurige zorg 2015 Versmalde AWBZ (Wlz) Jelle Boomgaardt Zorgkantoor Friesland / DFZ 01 - juli 2014 Gewijzigde versie

Zorginkoop langdurige zorg 2015 Versmalde AWBZ (Wlz) Jelle Boomgaardt Zorgkantoor Friesland / DFZ 01 - juli 2014 Gewijzigde versie Zorginkoop langdurige zorg 2015 Versmalde AWBZ (Wlz) Jelle Boomgaardt Zorgkantoor Friesland / DFZ 01 - juli 2014 Gewijzigde versie Wijzigingen (1) N.a.v. de publicatie van de beleidsregels op 1 juli 2014

Nadere informatie

Uitkomsten enquête toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis

Uitkomsten enquête toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis Bl-16-10236 Tekst voor de website Uitkomsten enquête toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis In 2015 is het toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis ingevoerd. Het kader is een

Nadere informatie

Bijeenkomst cliëntenraden. Zorgkantoor Friesland Wlz. De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015

Bijeenkomst cliëntenraden. Zorgkantoor Friesland Wlz. De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015 Bijeenkomst cliëntenraden Zorgkantoor Friesland Wlz & De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015 Planning 10.00 11.00 Korte terugblik Presentatie Wlz Presentatie Wijkverpleging 11.00-11.45

Nadere informatie

Aanvullende publicatie op het landelijke inkoopkader 2017

Aanvullende publicatie op het landelijke inkoopkader 2017 Aanvullende publicatie op het landelijke inkoopkader 2017 Zorgverzekeraars Nederland Mei2017 (versie 0.2) Verduidelijking en correctie beleid zorgkantoren 2017 op 3 thema s De zorgkantoren hebben naar

Nadere informatie

Zorginkoopdocument Wlz 2018 Experiment persoonsvolgende inkoop Gehandicaptenzorg Rotterdam

Zorginkoopdocument Wlz 2018 Experiment persoonsvolgende inkoop Gehandicaptenzorg Rotterdam Zorginkoopdocument Wlz 2018 Experiment persoonsvolgende inkoop Gehandicaptenzorg Rotterdam Voorwoord Beste relatie, Uw en onze klanten willen graag hun leven (blijven) leiden zoals ze dat het liefste willen

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

Vernieuwingen bekostiging langdurige zorg

Vernieuwingen bekostiging langdurige zorg Vernieuwingen bekostiging langdurige zorg NZa-congres van beleid naar praktijk, 22 september 2016 Marrit Nauta Inhoud 1. Uitgangspunt: brief Waardig leven met zorg 2. De puzzel: Vernieuwingstrajecten bij

Nadere informatie

Zorgkantoor DSW. Zorginkoopbeleid Langdurige zorg 2017

Zorgkantoor DSW. Zorginkoopbeleid Langdurige zorg 2017 Zorgkantoor DSW Zorginkoopbeleid Langdurige zorg 2017 Juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 DEEL 1 ALGEMEEN 4 1. Algemene ontwikkelingen 4 1.1 Vernieuwingsagenda Wet langdurige zorg 4 1.2 Waardigheid en

Nadere informatie

Inkoopdocument Wlz 2016 (deel 1) voor de regio s Arnhem, Groningen en Twente

Inkoopdocument Wlz 2016 (deel 1) voor de regio s Arnhem, Groningen en Twente Inkoopdocument Wlz 2016 (deel 1) voor de regio s Arnhem, Groningen en Twente Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Missie, visie en inkoopdoelen... 5 1.1 Menzis Visie op zorg...5 1.2 Missie, visie en speerpunten

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2015

Zorginkoopbeleid 2015 Zorginkoopbeleid 2015 Context HLZ WLZ/AWBZ Politieke besluitvorming Uniformering Landelijk versus regionaal beleid Marktanalyse Proces Rafelrandjes Vraag/antwoord Agenda inkoop 2015 Uitgangspunten landelijk

Nadere informatie

PUBLIEKSVERSIE INKOOPDOCUMENT Wlz 2016 ZORGKANTOOR FRIESLAND

PUBLIEKSVERSIE INKOOPDOCUMENT Wlz 2016 ZORGKANTOOR FRIESLAND PUBLIEKSVERSIE INKOOPDOCUMENT Wlz 2016 ZORGKANTOOR FRIESLAND JULI 2015 0 TOELICHTING Zorgkantoren willen cliënten(raden) informeren over het zorginkoopbeleid van de zorgkantoren voor de Wet langdurige

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie De Friesland Zorgverzekeraar Wijzigingen Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 1 juli 2014 naar Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 7 juli 2014

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van VWS DLZ Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T

Nadere informatie

Workshop Cliëntenraad en Zorginkoop

Workshop Cliëntenraad en Zorginkoop Workshop Cliëntenraad en Zorginkoop Congres Cliëntenraden Waardigheid & Trots Bunnik, 9 oktober 2017 Ingrid Renes en Jolanda van der Heide Zorgkantoor Zilveren Kruis Workshop cliëntenraad en zorginkoop

Nadere informatie

Inkoopkader Wmo 2016: Toelating nieuwe aanbieders

Inkoopkader Wmo 2016: Toelating nieuwe aanbieders Ontwerp Inkoopkader Wmo 2016: Toelating nieuwe aanbieders Gemeente Midden-Delfland Datum: 18 mei 2015 Inkoopkader Wmo 2016: toelating nieuwe aanbieders Inleiding De gemeenten Delft, Midden-Delfland, Rijswijk

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst zorgaanbieders

Informatiebijeenkomst zorgaanbieders Informatiebijeenkomst zorgaanbieders Inkoop 2015 Langdurige Zorg 28 mei 2014 Programma 14.00 uur vooruitblik 2015 uitgangspunten Inkoopbeleid 14.45 uur korte pauze 14.55 uur uniform landelijk beleid inkoopsystematiek

Nadere informatie

Nota van inlichtingen Wet langdurige zorg 2017 Regionaal inkoopkader Midden IJssel

Nota van inlichtingen Wet langdurige zorg 2017 Regionaal inkoopkader Midden IJssel Nota van inlichtingen Wet langdurige zorg 2017 Regionaal Midden IJssel Datum: 1-7-2016 Vraagnr. Betreft document Par. / artikel / tabblad Blz. Onderwerp Vraag of opmerking van zorgaanbieder Antwoord zorgkantoor

Nadere informatie

Samen waarde toevoegen voor klanten

Samen waarde toevoegen voor klanten Samen waarde toevoegen voor klanten Inkoopkader Wet langdurige zorg 2018 voor nieuwe zorgaanbieders Kader voor de contractering van zorgaanbieders die voor 2017 nog geen overeenkomst hebben met een van

Nadere informatie

ZELFANALYSE ZORGINKOOP WLZ V&V 2017

ZELFANALYSE ZORGINKOOP WLZ V&V 2017 ZELFANALYSE ZORGINKOOP WLZ V&V 2017 Toelichting Zelfanalyse deze versie is bedoeld voor zorgaanbieders die in 2017 voor het eerst een zelfanalyse invullen Zorgkantoren vragen de zorgaanbieder aan de hand

Nadere informatie

5 INKOOPHANDREIKING CONTRACTEREN ZZP ERS 2014

5 INKOOPHANDREIKING CONTRACTEREN ZZP ERS 2014 Zorginkoopgids AWBZ 2014 5 INKOOPHANDREIKING CONTRACTEREN ZZP ERS 2014 5.1 ZZP ERS DRAGEN BIJ AAN GOEDE AWBZ-ZORG Vanaf 1 januari 2013 hebben zzp ers en zorgkantoren voor het eerst individuele overeenkomsten

Nadere informatie

ZORGINKOOPDOCUMENT 2016 Wlz SECTOR V&V. Regionale kader bij ZN Inkoopkader langdurige zorg 2016

ZORGINKOOPDOCUMENT 2016 Wlz SECTOR V&V. Regionale kader bij ZN Inkoopkader langdurige zorg 2016 ZORGINKOOPDOCUMENT 2016 Wlz SECTOR V&V Regionale kader bij ZN Inkoopkader langdurige zorg 2016 Publicatiedatum: 1 juni 2015 1 Voorbehouden, tegenstrijdigheden, rechtsmiddelen en vervaltermijn Dit document

Nadere informatie

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Hollandse eilanden

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Hollandse eilanden Marktanalyse 2016 Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Hollandse eilanden 30-03-2016 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoor heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg

Nadere informatie

ZELFANALYSE ZORGINKOOP WLZ GZ 2017

ZELFANALYSE ZORGINKOOP WLZ GZ 2017 ZELFANALYSE ZORGINKOOP WLZ GZ 2017 Toelichting Zelfanalyse deze versie is bedoelt voor aanbieders die in 2017 voor het eerst een zelfanalyse invullen Zorgkantoren vragen de zorgaanbieder aan de hand van

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015 Aan alle Wlz-uitvoerders Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres l Onderwerp Datum

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel.

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Datum: Partijen: ActiZ, organisatie van zorgondernemers Zorgverzekeraars Nederland (ZN) De

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid Wlz 2016

Zorginkoopbeleid Wlz 2016 Zorginkoopbeleid Wlz 2016 Het zorginkoopbeleid Wlz 2016 is op 1 juni 2015 door alle zorgkantoren gepubliceerd. De zorgkantoren hebben in ZN-verband een gezamenlijk inkoopkader ontwikkeld dat als basis

Nadere informatie

Zilveren Kruis Zorgkantoor

Zilveren Kruis Zorgkantoor Zilveren Kruis Zorgkantoor Contractering subsidieregelingen Extramurale behandeling 2016 EXTRAMURALE BEHANDELING Recent is de subsidieregeling Extramurale Behandeling (EB) in de Staatscourant gepubliceerd.

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/14/06c /

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/14/06c / Aan de besturen van AWBZ-instellingen en de zorgkantoren Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer

Nadere informatie

Zilveren Kruis Zorgkantoor Gehandicaptenzorg

Zilveren Kruis Zorgkantoor Gehandicaptenzorg Zilveren Kruis Zorgkantoor Gehandicaptenzorg Toelichting bij de praatplaat over het zorginkoopbeleid Wlz 2017 Uitleg Het is belangrijk dat cliënten(raden) weten wanneer en waarover zorgkantoren met zorgaanbieders

Nadere informatie

Uitkomsten enquête Toetsingskader Doelmatig en Verantwoorde Zorg Thuis

Uitkomsten enquête Toetsingskader Doelmatig en Verantwoorde Zorg Thuis Bl-16-10222 Uitkomsten enquête Toetsingskader Doelmatig en Verantwoorde Zorg Thuis Zorgverzekeraars Nederland 21 maart 2016 1 Uitkomsten enquête Toetsingskader Doelmatig en Verantwoorde Zorg Thuis In 2015

Nadere informatie