Nota van Inlichtingen behorende bij. Zorginkoopdocument 2016 Wlz SECTOR GZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nota van Inlichtingen behorende bij. Zorginkoopdocument 2016 Wlz SECTOR GZ"

Transcriptie

1 Nota van Inlichtingen behorende bij Zorginkoopdocument 2016 Wlz SECTOR GZ Publicatiedatum: 3 juli

2 Voorbehouden, tegenstrijdigheden, rechtsmiddelen en vervaltermijn Dit document met alle bijbehorende bijlagen is met zorg samengesteld. Mocht u desondanks tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden tegenkomen, dan wel anderszins bezwaar hebben tegen de inhoud van dit document, dan dient u CZ zorgkantoor hiervan binnen 20 dagen na uitgifte van dit document schriftelijk in kennis te stellen. U dient dat te doen door schriftelijk inhoudelijk bezwaar te maken bij CZ zorgkantoor en eventueel een kort geding aanhangig te maken. Als u in kort geding wilt opkomen tegen dit document dient er eerst inhoudelijk bezwaar te worden gemaakt. Door op te komen tegen dit document aanvaardt u niet alleen de termijn waarbinnen u dat dient te doen, maar ook dat u alleen een kort geding kunt voeren als er voorafgaand bezwaar is gemaakt. Met de aanvaarding van de termijn, accepteert u uitdrukkelijk ook dat sprake is van een vervaltermijn zodat na het verstrijken ervan, niet meer in kort geding tegen dit document kan worden opgekomen. Na deze datum geconstateerde en/of gemelde tegenstrijdigheden, onvolkomenheden en bezwaren zijn voor rekening van de inschrijver. De inschrijver zal zich hier dan niet (in rechte) op kunnen beroepen; het recht daartoe is vervallen. Voor zover CZ zorgkantoor nog verdere documenten uitgeeft die betrekking hebben op de onderhavige inkoopprocedure geldt hetzelfde, met dien verstande dat telkens een rechtsmiddeltermijn geldt van 20 dagen na uitgifte van het desbetreffende document. Ook dan geldt dat tijdig bezwaar gemaakt kan worden, eventueel gevolgd door een kort geding; in dat geval moet er echter vooraf wel bezwaar worden gemaakt. In alle gevallen geldt dat de termijn van 20 dagen uitdrukkelijk een vervaltermijn is. Door deel te nemen aan de inkoopprocedure, geeft de zorgaanbieder te kennen in te stemmen met de voorwaarden die in dit document zijn opgenomen en dus ook met het hiervoor beschreven verval van recht op te komen tegen de systematiek van de inkoopprocedure en tegen de inhoud van dit document. Voor alle duidelijkheid: indien hij belanghebbende is, behoudt de zorgaanbieder altijd de mogelijkheid tegen de uitkomst van de inkoopprocedure op te komen. Maar ook dan geldt dat binnen een termijn van 20 dagen, die andermaal uitdrukkelijk een vervaltermijn is, tegen de beslissing bezwaar dient te worden gemaakt en eventueel een kort geding dient te worden aangespannen op straffe van verval van de mogelijkheid in kort geding tegen die beslissing op te komen maar niet meer op gronden die eerder hadden kunnen worden aangevoerd. CZ zorgkantoor wijst er op dat als een kort geding aanhangig wordt gemaakt, er vooraf bezwaar dient te worden gemaakt. 2

3 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 3 VOORAF... 4 Inleiding Uitgangspunten in de zorginkoop Inleiding Inkoopprocedure Uitgangspunten inkoopprocedure... 7 De inkoopprocedure Kwaliteit en cliëntgerichtheid Inleiding Specifiek beleid CZ zorgkantoor De inschrijvingsprocedure Sectorale inschrijving Procedurele voorwaarden inschrijving Vormvereisten wijze van inschrijving Overige procedurele voorwaarden inschrijving Bijlage 1: Betalingen over Bijlage 2: Sanctiebeleid Bijlage 3: Nadere toelichting bij de geschiktheidseis dat de zorgbrede governancecode aantoonbaar moet zijn ingevoerd Bijlage 4: ZN Inkoopkader langdurige zorg

4 VOORAF Op 1 juni 2015 is het Zorginkoopdocument sector Gehandicapten Zorg gepubliceerd op de website van CZ zorgkantoor. Deze Nota van Inlichtingen bevat correcties en aanvullingen op het genoemde zorginkoopdocument. Het doel van de Nota van Inlichtingen is om zorgaanbieders te voorzien van (aanvullende) informatie die zij nodig hebben om te kunnen beslissen of zij al dan niet inschrijven voor een overeenkomst Wlz voor De gemaakte beleidskeuzes van CZ zorgkantoor worden in deze Nota van Inlichtingen niet nader toegelicht. Voor de keuzes die zijn gemaakt, verwijst CZ zorgkantoor naar de sectorale Zorginkoopdocumenten CZ zorgkantoor zal nog een apart document Toelichting bij het Zorginkoopdocument Wlz sector GZ n.a.v. de vragen gesteld over het Zorginkoopdocument 2016 publiceren waarin vragen zijn opgenomen die niet hebben geleid tot wijziging van het Zorginkoopdocument Voor de goede orde zij vermeld dat in dit document geen vragen zijn opgenomen die instellingsspecifiek zijn en met de beantwoording waarvan de betreffende zorgaanbieder mogelijk een voordeel op andere gegadigden zou kunnen verkrijgen; die vragen worden zo nodig beantwoord na afronding van deze inkoopprocedure. Ook de Toelichting wordt op 3 juli 2015 gepubliceerd op de website Voor de totstandkoming van de Nota van Inlichtingen is gebruik gemaakt van de reacties die CZ zorgkantoor tot en met 22 juni 2015 van zorgaanbieders heeft ontvangen op het daartoe bestemde adres. Reacties die CZ zorgkantoor na die datum heeft ontvangen, zijn niet in behandeling genomen. Om ervoor te zorgen dat alle zorgaanbieders beschikken over dezelfde informatie, worden de vragen alleen beantwoord via de Nota van Inlichtingen dan wel via Toelichting bij het Zorginkoopdocument Opmerkingen die specifiek op (de situatie van) een enkele zorgaanbieder van toepassing zijn, dan wel in het kader van de geheimhoudingsplicht zich niet voor openbaarmaking lenen, kunnen desgewenst na de sluitingstermijn voor inschrijvingen (31 juli 2015) met de zorginkoper worden besproken. De mogelijkheid blijft bestaan dat CZ zorgkantoor haar beleid zal moeten aanpassen indien de NZa-beleidsregels 2016 dan wel het beleid van het ministerie van VWS daartoe aanleiding geven. CZ zorgkantoor maakt op dit punt nadrukkelijk een voorbehoud. Indien CZ zorgkantoor van dat voorbehoud gebruik maakt, zal zij de procedure aanpassen zodat deze in overeenstemming blijft met de normen van redelijkheid en billijkheid. De Nota van Inlichtingen is opgebouwd volgens dezelfde structuur als het zorginkoopdocument. Per paragraaf wordt aangegeven waar de reacties van zorgaanbieders of andere belanghebbenden hebben geleid tot correcties of aanvullingen. De correcties en aanvullingen op het ZN Zorginkoopkader 2016 worden in een apart document opgenomen. Dit wordt op de website van CZ zorgkantoor gepubliceerd alsmede op de ZN website. 4

5 INLEIDING Het Zorginkoopdocument 2016 Reikwijdte Leeswijzer 5

6 1 UITGANGSPUNTEN IN DE ZORGINKOOP 2016 INLEIDING 6

7 2 INKOOPPROCEDURE 2016 UITGANGSPUNTEN INKOOPPROCEDURE DE INKOOPPROCEDURE De planning Stap 5 wordt als volgt aangevuld: 9 juli 2015 voor 5 Opening inschrijving zorgaanbieders die nog niet over een geldig Vecozo certificaat beschikken Via deze website doorklikken naar de digitale inschrijfmodule Stap 1 en stap 2 Publicatie inkoopkader en indienen inschrijving Stap 3 Toets van CZ zorgkantoor op toetredingseisen Stap 4 Indienen zelfanalyse en voorstel ontwikkelplan De zelfanalyse Het voorstel voor een ontwikkelplan en In het Zorginkoopdocument is op bladzijde 8 aangegeven dat het bij inschrijving voorgestelde ontwikkelplan SMART geformuleerde afspraken moet bevatten. Dit is voor de indiening geen harde eis, maar CZ zorgkantoor is van mening dat hoe SMART'er een ontwikkelplan wordt geschreven, hoe beter de dialoog kan worden gevoerd. CZ zorgkantoor wil zoveel mogelijk ruimte bieden aan de dialoog. Hoe beter de dialoog kan worden voorbereid, des te beter kan het uiteindelijke resultaat zijn voor de cliënten. Tot het moment van bespreking ontwikkelplannen in de dialoog en ook tijdens de dialoog kunnen plannen worden toegevoegd. Na afronding van de dialoog en vaststelling van de definitieve 7

8 ontwikkelplannen kunnen geen projecten meer worden toegevoegd. De beoordeling wordt toegepast op het definitieve ontwikkelplan. Ontwikkelplannen mogen voor meerdere regio's worden ingediend. Wel moet blijken dat het project ook van toegevoegde waarde is voor de cliënten in desbetreffende regio. Indien meerdere ontwikkelplannen worden ingediend, worden deze in samenhang voor het geheel beoordeeld Stap 5 Afspraken vaststellen Bepaling van het tarief Vaststellen van het toetsingskader ter bepaling van de tariefopslag Toetsingscommissie t.b.v. het vaststellen van tariefopslag Bepaling eenjarige of tweejarige overeenkomst De volledige tekst wordt vervangen door deze tekst: Om in aanmerking te komen voor een tweejarige overeenkomst dient de zorgaanbieder dit aan te geven in de Inschrijvingsverklaring en zowel te voldoen aan de voorwaarden die zijn beschreven in het ZN Inkoopkader alsmede aan de volgende aanvullende voorwaarde: De continuïteit van zorgverlening bij de te contracteren zorgaanbieder dient voor de contractperiode voldoende geborgd te zijn. De beoordeling geschiedt op basis van (de omvang van) het eigen vermogen. CZ zorgkantoor stelt als voorwaarde dat er sprake is van een positief eigen vermogen per 31 december Relatie tussen een tweejarige overeenkomst en de in te dienen ontwikkelplannen Moment van toekenning van de tariefopslag Na de laatste volzin in de tweede bullet wordt de volgende zin toegevoegd: Dit definitieve tarief wordt opgenomen in de definitieve afspraak 2016 (1 november 2016). De onderstaande passages komen te vervallen: De tariefaanpassing wordt echter pas geëffectueerd bij de definitieve afspraak op 1 november De declaraties voor 2016 zullen gebaseerd zijn op het tarief dat bij de initiële afspraak 2016 is 8

9 afgesproken. Doordat een heel jaar wordt uitgaan van hetzelfde declaratie tarief wordt - mede in het kader van de administratieve lastenverlichting - declaratie uitval voorkomen die gerelateerd is aan een tussentijds gewijzigde tariefafspraak. Op basis van de interne verwerking van de definitieve tarieven bij CZ zorgkantoor kunnen de gewijzigde tarieven met terugwerkende kracht verrekend worden met de bevoorschotting van oktober, zodat de financiële consequentie van de tariefaanpassing wel wordt meegenomen in de betalingen, zonder dat daar de declaratietarieven hiervoor worden aangepast. Toetsingscommissie t.b.v. het vaststellen van tariefopslag De toetsingscommissie zal bestaan uit de vijf beleidsmedewerkers van de drie Wlz-sectoren en een jurist. Een medewerker van de afdeling Zorgadvies is op afroep beschikbaar. Bepaling van het volume Bij het maken van de initiële productieafspraak wordt nog geen rekening gehouden met het effect van de schrikkeldag. De onderstaande zin vervalt: Het uitgangspunt bij de volumevaststelling is de herschikte productieafspraak van 2015 (zoals teruggekoppeld in de monitor terugkoppeling van augustus, realisatiecijfers januari tot en met juni 2015), waarbij vervolgens rekening kan worden gehouden met de geëxtrapoleerde realisatie (op basis van de realisatie januari tot en met 30 juni 2015). Het uitgangspunt bij de volumevaststelling is de herschikte productieafspraak van 2015 (zoals teruggekoppeld in de monitorterugkoppeling van september, realisatiecijfers januari tot en met juni 2015), waarbij vervolgens rekening kan worden gehouden met de geëxtrapoleerde realisatie (op basis van de realisatie januari tot en met 30 juni 2015). Toeslag woonzorg jong volwassenen (VG sector): De toeslag woonzorg jong volwassenen zal voor het jaar 2016 niet worden afgesproken in de initiële productieafspraak op 1 november Afhankelijk van de beschikbare contracteerruimte kan het zorgkantoor gedurende het jaar 2016 overwegen hierover wel een productieafspraak te maken. Afbouw lage ZZP s Contracteerruimte 2016 Op 19 juni 2015 heeft de Staatssecretaris van VWS, onder voorbehoud van goedkeuring door de Tweede Kamer, het voorlopige budgettaire kader Wlz 2016 gepubliceerd. Hierin zijn zowel voor PGB als Zorg in natura (ZIN) de beschikbare middelen voor 2016 bepaald. De voor de CZ regio s beschikbare middelen voor PGB en ZIN in 2016 worden naar verwachting op 15 augustus 2015 gepubliceerd door de NZa. Landelijk is voor ZIN mln beschikbaar en voor PGB mln. Bij de bepaling van het landelijke kader voor ZIN heeft VWS uitgaande van de beschikbare middelen 2015 onderstaande aanpassingen doorgevoerd: 9

10 Tabel: Opbouw contracteerruimte 2016 (in mln ) 1 Contracteerruimte Groeiruimte Extramuralisering Oploop NHC incidentele middelen Kortingen Overgangsrecht extramuraal GGZ-B (uitstroom) Huishoudelijke hulp MPT Loonprijsbijstelling 2016 PM 12 Voorlopig contracteerruimte 2016 (1 tm 11) Herverdelingsmiddelen Landelijk is sprake van een korting op de beschikbare middelen van 730 mln. De Rijksoverheid verwacht dat de kortingen op Extramuralisering, Overgangsrecht extramuraal en GGZ-B gerealiseerd kunnen worden door een afname van het aantal gebruikers van deze zorg. Binnen dit kader zal CZ zorgkantoor voor de inkoop 2016 (initiële) afspraken maken. Op dit moment kan niet worden bepaald of de daadwerkelijke afname van het aantal gebruikers van Wlz-zorg in 2016 voldoende zal zijn om de opgelegde kortingen te kunnen realiseren. CZ zorgkantoor is voornemens, waar mogelijk, een deel van de verwachte structurele onderbesteding in te zetten om in 2016 het effect van de opgelegde kortingen te kunnen beperken, als de afname van het aantal gebruikers van Wlz-zorg lager is dan door de Rijksoverheid verwacht. Bij de besteding van de middelen voor de Wlz, zal CZ-zorgkantoor in 2016 met als uitgangspunt de gestelde Wlz-indicaties, urgentie en normen voor tijdige zorgverlening, keuzes maken passend binnen het Inkoopdocument Wlz De aan CZ zorgkantoor voor de onderscheiden regio s toegekende regionale contracteerruimte is de maximale financiële ruimte die beschikbaar is voor de uitvoering van de Wlz. Overschrijding van dat maximum is uitgesloten. Dit betekent dat de zorgvraag binnen de financiële ruimte moet worden opgevangen en dat een tekort op de regionale contracteerruimte verrekend zal worden over alle partijen die een vergoeding ten laste van de contracteeruimte ontvangen. Dit betekent derhalve ook dat partijen die in aanmerking zijn gekomen voor toeslagen niet gevrijwaard zijn van dergelijke kortingen. Doelmatigheid ZZP-mix De tweede volzin in de eerste alinea Het uitgangspunt van de ZZP-mix is de definitieve productieafspraak 2016 die tot stand is gekomen met inachtneming van de voorschriften van dit Zorginkoopdocument 2016 en die dus per zorgaanbieder kan verschillen. wordt vervangen door de volgende zin: Het uitgangspunt van de ZZP-mix is de initiële productieafspraak 2016 die tot stand is gekomen met inachtneming van de voorschriften van dit Zorginkoopdocument 2016 en die dus per zorgaanbieder kan verschillen. In de derde alinea wordt de tweede volzin Conform de overeenkomst blijft zowel de volgorde van het opnemen van cliënten op de wachtlijsten als de keuzevrijheid van de cliënt leidend, ongeacht het 10

11 instellen van de zorgzwaartemix. vervangen door Conform de overeenkomst blijft zowel de status als de volgorde van het opnemen van cliënten op de wachtlijsten als de keuzevrijheid van de cliënt leidend, ongeacht het instellen van de zorgzwaartemix. Doelmatigheid MPT Productieafspraken Behandeling In aanvulling op bijlage A van de landelijke ZN Nota van Inlichtingen over behandeling in de Wlz heeft CZ zorgkantoor bepaald: Extramurale behandeling mag niet bovenop een ZZP exclusief behandeling of een ZZP inclusief behandeling worden gedeclareerd. De combinatie behandeling in relatie tot een MPT wordt uitgewerkt in het landelijk toetsingskader verantwoord zorg thuis. Productieafspraak voor nieuwe zorgaanbieders Meerzorg De volgende zin vervalt: De overschrijding van het budget dat CZ zorgkantoor heeft voor meerzorg komt ten laste van de reguliere contracteerruimte, en kan doorberekend worden op reeds afgegeven beschikkingen. Indien is voldaan aan de voorwaarden om voor meerzorg in aanmerking te komen zoals die gesteld zijn in het Besluit langdurige zorg en de Regeling langdurige zorg, heeft een verzekerde in de zin van die wet aanspraak op meerzorg. Binnen de regionale contracteerruimte is ruimte gecreëerd om een vergoeding te bieden voor meerzorg in de gevallen waarin op die zorg aanspraak bestaat. CZ zorgkantoor kan niet uitsluiten dat die ruimte wordt overschreden. In dat geval zal de overschrijding ten laste worden gebracht van de regionale contracteerruimte indien daarvoor mogelijkheden zijn; in geval van conflicterende belangen bijvoorbeeld omdat ook andere overschrijdingen binnen die contracteerruimte dienen te worden opgevangen zal CZ zorgkantoor een afweging dienen te maken. CZ zorgkantoor kan niet uitsluiten dat als een overschrijding van de toewijzing meerzorg niet binnen de overige contracteerruimte kan worden opgevangen, CZ zorgkantoor de overschrijding op andere wijze zal moeten opvangen. Dit kan betekenen dat de overschrijding ten laste wordt gebracht van alle partijen die meerzorg bieden, maar ook dat is de uitkomst van een belangenafweging. De meerzorgregeling zal worden uitgebreid voor de sectoren V&V en GGZ. Het is op moment van publicatie van deze NvI nog niet duidelijk hoe deze uitbreiding wordt gefinancierd; ofwel vanuit het huidige budget meerzorg voor de sector GZ, ofwel vanuit de tarieven ZZP V&V/GGZ. De keuze voor de wijze waarop de uitbreiding van de meerzorgregeling naar de andere sectoren wordt gefinancierd, kan van invloed zijn op de beschikbare contracteerruimte voor meerzorg en daarmee op hetgeen in de vorige alinea is gesteld. 11

12 Schoonmaak Recentelijk is besloten dat vanaf 2016 huishoudelijke hulp een aanspraak is onder de Wlz. Bij intramurale opname en VPT is dit regulier onderdeel van het ZZP, maar bij het MPT kan dit als losse module Schoonmaak door zorgkantoren worden ingekocht. De schoonmaak kan worden geleverd aan cliënten met een Wlz-indicatie met de leveringsvorm MPT. Voor het inkopen van de schoonmaak sluiten zorgkantoren aan bij de beleidsregel die de NZa in deze voor 2016 vaststelt. De NZa gaat er in deze beleidsregel van uit dat partijen in staat zijn om goede afspraken te maken over de huishoudelijke zorg en laat de tariefstelling daarom over aan het veld. Het budget voor schoonmaak is per cliënt gelijk gesteld aan het budget zoals dat voor PGB-cliënten geldt. Dit budget betreft op cliëntniveau maximaal 3.353,- voor schoonmaak op jaarbasis. Landelijk hebben de zorgkantoren gesteld dat zorgaanbieders die door het zorgkantoor gecontracteerd worden voor het leveren van het MPT ook verantwoordelijk zijn voor het organiseren van de schoonmaak aan deze cliënt wanneer dit van toepassing is. Wanneer meerdere zorgaanbieders samen het MPT leveren is de zorgaanbieder met het grootste aandeel in het MPT verantwoordelijk voor het organiseren van de schoonmaak aan de desbetreffende cliënt. Zorgaanbieders kunnen dit uitbesteden in onderaanneming. Zorgkantoren stellen hierbij als voorwaarde dat de onderaannemer lid is van de branche-organisatie OSB of SIEV en moet kunnen aantonen dat hij voldoet aan het OSB dan wel het SIEV. Indien een cliënt een MPT ontvangt en alleen schoonmaak verzilvert, hanteren zorgkantoren dezelfde werkwijze als bij een cliënt die geen voorkeursaanbieder heeft uitgesproken. De cliënt wordt dan geleid naar een ZIN zorgaanbieder die ook schoonmaak levert. CZ zorgkantoor heeft het tarief voor de prestatie schoonmaak voor 2016 gesteld op 21,50 per uur. De prestatie schoonmaak loopt niet mee in de reguliere tariefsopbouw. Dit wil zeggen dat op dit tarief niet de tariefopslag van maximaal 3% van toepassing is. Wij gaan er van uit dat per cliënt nooit meer dan gemiddeld 3 uur per week aan schoonmaak wordt geleverd. Tevens geldt dat de declaratie op jaarbasis per cliënt gemaximeerd is tot 3.353,-. CZ zorgkantoor is voornemens om met alle zorgaanbieders met wie zij in 2016 een afspraak maakt voor MPT een 1-afspraak te maken voor de prestatie schoonmaak. Bij de herschikking wordt de afspraak bijgesteld op de realisatie, voor zover de contracteeruimte dat toelaat. Indien gedurende het jaar 2016 blijkt dat het door VWS beschikbaar gestelde kader voor schoonmaak ontoereikend is, behoudt CZ zorgkantoor zich het recht voor te sturen op de gemiddelde inzet van het aantal uren per cliënt. Een verdere technische uitwerking van de wijze van toewijzing en declaratie rond de schoonmaak in de Wlz wordt gedaan in het toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis zoals dat op korte termijn geïmplementeerd en gepubliceerd wordt. 12

13 3 KWALITEIT EN CLIËNTGERICHTHEID INLEIDING SPECIFIEK BELEID CZ ZORGKANTOOR 13

14 4 DE INSCHRIJVINGSPROCEDURE SECTORALE INSCHRIJVING PROCEDURELE VOORWAARDEN INSCHRIJVING VORMVEREISTEN WIJZE VAN INSCHRIJVING OVERIGE PROCEDURELE VOORWAARDEN INSCHRIJVING Geldigheidsduur Vertrouwelijkheid Contractering Verzamelen van cliëntinformatie Voorbehouden 14

15 BIJLAGE 1: BETALINGEN OVER 2016 Voetnoot 1 vervalt. (Toelichting: De werkwijze blijft identiek aan die van 2015.) BIJLAGE 2: SANCTIEBELEID BIJLAGE 3: NADERE TOELICHTING BIJ DE GESCHIKTHEIDSEIS DAT DE ZORGBREDE GOVERNANCECODE AANTOONBAAR MOET ZIJN INGEVOERD Zie de nadere Nota van Wijziging voor de juiste tekst. BIJLAGE 4: ZN INKOOPKADER LANGDURIGE ZORG 2016 De correcties en aanvullingen op het ZN Inkoopkader worden als aparte bijlagen gepubliceerd op de CZ website en de ZN website. 15

Nota van Inlichtingen behorende bij. Zorginkoopdocument 2016 Wlz SECTOR GZ

Nota van Inlichtingen behorende bij. Zorginkoopdocument 2016 Wlz SECTOR GZ Nota van Inlichtingen behorende bij Zorginkoopdocument 2016 Wlz SECTOR GZ Publicatiedatum: 1 juli 2016 1 Voorbehouden, tegenstrijdigheden, rechtsmiddelen en vervaltermijn Dit document met alle bijbehorende

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen behorende bij. Zorginkoopdocument 2017 Wlz SECTOR GGZ

Nota van Inlichtingen behorende bij. Zorginkoopdocument 2017 Wlz SECTOR GGZ Nota van Inlichtingen behorende bij Zorginkoopdocument 2017 Wlz SECTOR GGZ Publicatiedatum: 1 juli 2016 1 Voorbehouden, tegenstrijdigheden, rechtsmiddelen en vervaltermijn Dit document met alle bijbehorende

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen 2018 Wlz sector GGZ

Nota van Inlichtingen 2018 Wlz sector GGZ Nota van Inlichtingen 2018 Wlz sector GGZ Publicatiedatum: 30 juni 2017 1 Voorbehouden, tegenstrijdigheden, rechtsmiddelen en vervaltermijn Dit document met alle bijbehorende bijlagen is met zorg samengesteld.

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen III - Aanvulling, Inkoopdocument Wlz oktober 2016

Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen III - Aanvulling, Inkoopdocument Wlz oktober 2016 Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen III - Aanvulling, Inkoopdocument Wlz 2017 10 oktober 2016 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Mededelingen... 3 Hoofdstuk 2 Beleidslijnen Schoonmaak & Logeren in de

Nadere informatie

Toelichting bij het Zorginkoopdocument Wlz 2017 sector GGZ en Overeenkomst 2017 sector GGZ n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen:

Toelichting bij het Zorginkoopdocument Wlz 2017 sector GGZ en Overeenkomst 2017 sector GGZ n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen: Toelichting bij het Zorginkoopdocument Wlz sector GGZ en Overeenkomst sector GGZ n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen: Indien een vraag betrekking had op tekst die letterlijk terug te

Nadere informatie

Toelichting bij Zorginkoodocument Wlz 2016 sector GGZ n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen.

Toelichting bij Zorginkoodocument Wlz 2016 sector GGZ n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen. Toelichting bij Zorginkoodocument Wlz sector GGZ n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen. Indien een vraag betrekking heeft op tekst die letterlijk terug te vinden is in de inkoopdocumenten,

Nadere informatie

Welkom. Inkoopdocument Wet langdurige zorg 2017

Welkom. Inkoopdocument Wet langdurige zorg 2017 Welkom Inkoopdocument Wet langdurige zorg 2017 Inleiding Politieke en maatschappelijke context Herziening langdurige zorg o Eigen verantwoordelijkheid o Zelfredzaamheid o Thuis blijven wonen, zorg dichtbij

Nadere informatie

Bijeenkomst Zorgaanbieders Wlz inkoopbeleid 2017

Bijeenkomst Zorgaanbieders Wlz inkoopbeleid 2017 Bijeenkomst Zorgaanbieders Wlz inkoopbeleid 2017 Juni 2016, team zorginkoop Wlz Inhoud van vandaag Cliënt Blok I: Inbreng vanuit cliënt Zorgaanbieder Blok II: Kwaliteit van de zorg Blok III: Financiering

Nadere informatie

ZORGINKOOPDOCUMENT 2016 Wlz SECTOR GZ. Regionale kader bij ZN Inkoopkader langdurige zorg 2016

ZORGINKOOPDOCUMENT 2016 Wlz SECTOR GZ. Regionale kader bij ZN Inkoopkader langdurige zorg 2016 ZORGINKOOPDOCUMENT 2016 Wlz SECTOR GZ Regionale kader bij ZN Inkoopkader langdurige zorg 2016 Publicatiedatum: 1 juni 2015 1 Voorbehouden, tegenstrijdigheden, rechtsmiddelen en vervaltermijn Dit document

Nadere informatie

Wlz Zorginkoop Regionale informatiebijeenkomst voor zorgaanbieders Datum 16 en 18 juni 2015

Wlz Zorginkoop Regionale informatiebijeenkomst voor zorgaanbieders Datum 16 en 18 juni 2015 Wlz Zorginkoop 2016 Regionale informatiebijeenkomst voor zorgaanbieders Datum 16 en 18 juni 2015 Agenda Uitgangspunten bij Wlz zorginkoop 2016 Stap 1: Opzet Wlz zorginkoopbeleid Inkoopproces Stap 2: inschrijving

Nadere informatie

CONCEPT Wlz Zorginkoopbeleid mr. Daphne Koch, beleidsadviseur ZN

CONCEPT Wlz Zorginkoopbeleid mr. Daphne Koch, beleidsadviseur ZN CONCEPT Wlz Zorginkoopbeleid 2017 mr. Daphne Koch, beleidsadviseur ZN Uitgangspunten De uitgangspunten voor de inkoop 2016 blijven voor 2017 van kracht. Cliënt centraal Zichtbaar zorgkantoor In dialoog

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen. Behorend bij het Zorginkoopdocument 2015- Sector Geestelijke Gezondheidszorg

Nota van Inlichtingen. Behorend bij het Zorginkoopdocument 2015- Sector Geestelijke Gezondheidszorg Nota van Inlichtingen Behorend bij het Zorginkoopdocument 2015- Sector Geestelijke Gezondheidszorg Publicatiedatum: 1 augustus 2014 1 Voorbehouden, tegenstrijdigheden en mogelijkheden van bezwaar Dit document

Nadere informatie

Inkoopprocedure Wet langdurige zorg voor goede zorg zorg je samen

Inkoopprocedure Wet langdurige zorg voor goede zorg zorg je samen Inkoopprocedure Wet langdurige zorg 2017 voor goede zorg zorg je samen Inhoud 1 Zorgaanbieders die voor het jaar 2016 een éénjarige of nog geen overeenkomst hebben met Zorgkantoren Coöperatie VGZ 5 2 Zorgaanbieders

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Inkoopdocument Wlz 2016

Zorgkantoor Friesland Inkoopdocument Wlz 2016 Zorgkantoor Friesland Inkoopdocument Wlz 2016 Inleiding Aanleiding wijziging inkoopprocedure Toelichting inkoopprocedure 2016 Vragen/Nota van Inlichtingen E-mailadres: secretariaatzorg@defriesland.nl Website:

Nadere informatie

Inkoop Langdurige Zorg

Inkoop Langdurige Zorg Inkoop Langdurige Zorg Bijeenkomst zorgaanbieders 20 mei 2015 Programma 14.00 uur Invoering WLZ en veranderingen zorgkantoor Uitgangspunten inkoopbeleid Inkoopbeleid en systematiek 2016 15.00 uur Korte

Nadere informatie

Inkoopprocedure Inkoopkader Langdurige Zorg 2016 Zorgkantoren Coöperatie VGZ

Inkoopprocedure Inkoopkader Langdurige Zorg 2016 Zorgkantoren Coöperatie VGZ Inkoopprocedure 2016 Inkoopkader Langdurige Zorg 2016 Zorgkantoren Coöperatie VGZ www.vgz-zorgkantoren.nl VGZ Zorgkantoor B.V., KvK-nummer 09167532, Univé Zorgkantoor B.V., KvK-nummer 37122493, en Trias

Nadere informatie

Zilveren Kruis Zorgkantoor zet in op zorg en ondersteuning die past bij de manier waarop klanten hun leven willen leiden

Zilveren Kruis Zorgkantoor zet in op zorg en ondersteuning die past bij de manier waarop klanten hun leven willen leiden Zilveren Kruis Zorgkantoor zet in op zorg en ondersteuning die past bij de manier waarop klanten hun leven willen leiden Presentatie Inkoopkader Zilveren Kruis Zorgkantoor voor 2018-2020 1 juni 2017 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over Schoonmaak in de Wlz voor thuiswonende Wlz-klanten

Veelgestelde vragen over Schoonmaak in de Wlz voor thuiswonende Wlz-klanten Veelgestelde vragen over Schoonmaak in de Wlz voor thuiswonende Wlz-klanten Zilveren Kruis Zorgkantoor, 25 januari 2017. Versie 1.0 Nr Vraag Antwoord 1 Wat houdt de wijziging van Schoonmaak naar de Wlz

Nadere informatie

Publicatie Zorgkostenraming Wlz Periode 3 Mei 2017

Publicatie Zorgkostenraming Wlz Periode 3 Mei 2017 Publicatie Zorgkostenraming Wlz 2017 Periode 3 Mei 2017 Inleiding Leeswijzer Zilveren Kruis kiest voor een nieuwe opzet voor de zorgkostenraming 2017 Dit doen we om zorgaanbieders beter inzage te geven

Nadere informatie

ZORGINKOOPDOCUMENT 2016 Wlz SECTOR V&V. Regionale kader bij ZN Inkoopkader langdurige zorg 2016

ZORGINKOOPDOCUMENT 2016 Wlz SECTOR V&V. Regionale kader bij ZN Inkoopkader langdurige zorg 2016 ZORGINKOOPDOCUMENT 2016 Wlz SECTOR V&V Regionale kader bij ZN Inkoopkader langdurige zorg 2016 Publicatiedatum: 1 juni 2015 1 Voorbehouden, tegenstrijdigheden, rechtsmiddelen en vervaltermijn Dit document

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

Aanvullende publicatie op het landelijke inkoopkader 2017

Aanvullende publicatie op het landelijke inkoopkader 2017 Aanvullende publicatie op het landelijke inkoopkader 2017 Zorgverzekeraars Nederland Mei2017 (versie 0.2) Verduidelijking en correctie beleid zorgkantoren 2017 op 3 thema s De zorgkantoren hebben naar

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

Zorginkoop Wlz

Zorginkoop Wlz Zorginkoop Wlz 2018-2020 Zorgkantoren Amstelland en de Meerlanden en Zuid-Holland Noord Bijeenkomst 7 juni 2017 Paul Kuyper Tessa Korver Programma 1. Budgettair kader 2. Landelijk inkoopkader 3. Regionaal

Nadere informatie

Inkoop experiment V&V regio Zuid Limburg Experiment Persoonsvolgende

Inkoop experiment V&V regio Zuid Limburg Experiment Persoonsvolgende Inkoop experiment V&V regio Zuid Limburg 2017 Experiment Persoonsvolgende bekostiging Publicatiedatum: 1 juni 2016 1 CZ ZORGKANTOOR V&V EXPERIMENT REGIO ZUID-LIMBURG PERSOONSVOLGENDE BEKOSTIGING IN HET

Nadere informatie

Inleiding. Nota van Inlichtingen Experiment persoonsvolgende bekostiging Rotterdam 2017 Zilveren Kruis Zorgkantoor Wlz Gehandicaptenzorg

Inleiding. Nota van Inlichtingen Experiment persoonsvolgende bekostiging Rotterdam 2017 Zilveren Kruis Zorgkantoor Wlz Gehandicaptenzorg Nota van Inlichtingen Zorginkoopdocument Wlz Experiment persoonsvolgende bekostiging Rotterdam 2017 Inleiding Binnen de zorginkoopprocedure is er naast het stellen van verduidelijkende vragen, tevens een

Nadere informatie

Wlz Zorginkoopbeleid 2016. drs. Ineke Wever, manager Zorg ZN

Wlz Zorginkoopbeleid 2016. drs. Ineke Wever, manager Zorg ZN Wlz Zorginkoopbeleid 2016 drs. Ineke Wever, manager Zorg ZN Wlz 01-01-2015 De Wlz is sinds 1 januari 2015 een feit. Met de invoering van deze wet staan drie onderling samenhangende doelstellingen centraal:

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen II, Inkoopdocument Wlz 2016 3 juli 2015

Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen II, Inkoopdocument Wlz 2016 3 juli 2015 Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen II, Inkoopdocument Wlz 2016 3 juli 2015 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Mededelingen. 3 Hoofdstuk 2 Wijzigingen Inkoopdocument Wlz 2016. 5 Hoofdstuk 3 Vragen Inkoopdocument

Nadere informatie

3.1 Budgettair kader Wlz Het totale financiële kader dat beschikbaar is voor de Wlz-uitvoerders.

3.1 Budgettair kader Wlz Het totale financiële kader dat beschikbaar is voor de Wlz-uitvoerders. BELEIDSREGEL Budgettair kader Wlz 2016 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015 Aan alle Wlz-uitvoerders Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres l Onderwerp Datum

Nadere informatie

Inkoopbeleid Wlz 2017 gehandicaptenzorg. Bijeenkomst zorgaanbieders Zwolle - Nieuwegein 1 juni 2016

Inkoopbeleid Wlz 2017 gehandicaptenzorg. Bijeenkomst zorgaanbieders Zwolle - Nieuwegein 1 juni 2016 Inkoopbeleid Wlz 2017 gehandicaptenzorg Bijeenkomst zorgaanbieders Zwolle - Nieuwegein 1 juni 2016 Inhoudsopgave 1 Welkom 2 Nu we elkaar toch spreken 3 Totstandkoming en doelstellingen inkoopbeleid Wlz

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-BR Budgettaire kader Wlz 2015

BELEIDSREGEL CA-BR Budgettaire kader Wlz 2015 BELEIDSREGEL Budgettaire kader Wlz 2015 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast

Nadere informatie

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zeeland

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zeeland Marktanalyse 2016 Sector Gehandicaptenzorg Regio Zeeland 30-03-2016 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoor heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg (GZ). CZ zorgkantoor

Nadere informatie

Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015

Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015 Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015 Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor-Zorgaanbieder Wlz t.b.v. subsidieregelingen extramurale behandeling/eerstelijnsverblijf op grond van artikel 11.1.5.

Nadere informatie

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Hollandse eilanden

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Hollandse eilanden Marktanalyse 2016 Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Hollandse eilanden 30-03-2016 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoor heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant Marktanalyse 2016 Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant 31-03-2016 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoor heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg (GZ). CZ

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst financieel beleid Wlz januari 2017

Informatiebijeenkomst financieel beleid Wlz januari 2017 Informatiebijeenkomst financieel beleid Wlz 2017 27 januari 2017 Verleden heden toekomst 2016 Zorg Budget Declaratiegedrag 2017 Klant centraal Budget Declaratiegedrag 2018 Toekomstagenda Inhoud presentatie

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst 2017 voor nieuwe zorgaanbieders 6 juni 2016

Voorlichtingsbijeenkomst 2017 voor nieuwe zorgaanbieders 6 juni 2016 Voorlichtingsbijeenkomst 2017 voor nieuwe zorgaanbieders 6 juni 2016 Introductie vragen Wie van u vindt dat de wens van de klant centraal staat? Wie van u vindt dat de wens van de klant ook wat betreft

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen Wlz 2016 Verpleging & Verzorging

Nota van Inlichtingen Wlz 2016 Verpleging & Verzorging Nota van Inlichtingen Wlz 2016 Verpleging & Verzorging Inleiding In deze Nota van Inlichtingen treft u correcties, verduidelijkingen en aanvullingen aan op het Zorginkoopbeleid Wlz Verpleging &Verzorging

Nadere informatie

Inkoop WLZ Presentatie zorgaanbieders 8 juni 2016

Inkoop WLZ Presentatie zorgaanbieders 8 juni 2016 Inkoop WLZ 2017 Presentatie zorgaanbieders 8 juni 2016 Inkoop landelijk Agenda VWS WLZ pakket Inhoud Inkoopkader langdurige zorg Uitgangspunten Persoonsvolgende inkoop Inkoop landelijk Drie niveaus kwaliteitsverbeteringen

Nadere informatie

Telefoonnummer

Telefoonnummer Zorgautoriteit Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport De heer drs. M.J. van Rijn Postbus 20350 2500 AJ DEN HAAG Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F

Nadere informatie

3.1 Budgettair kader Wlz Het totale financiële kader dat beschikbaar is voor de Wlz-uitvoerders.

3.1 Budgettair kader Wlz Het totale financiële kader dat beschikbaar is voor de Wlz-uitvoerders. Bijlage 1 bij circulaire Care/Wlz/15/14c BELEIDSREGEL Budgettair kader Wlz 2016 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

ZORGINKOOPDOCUMENT 2016 Wlz SECTOR GGZ. Regionale kader bij ZN Inkoopkader langdurige zorg 2016

ZORGINKOOPDOCUMENT 2016 Wlz SECTOR GGZ. Regionale kader bij ZN Inkoopkader langdurige zorg 2016 ZORGINKOOPDOCUMENT 2016 Wlz SECTOR GGZ Regionale kader bij ZN Inkoopkader langdurige zorg 2016 Publicatiedatum: 1 juni 2015 1 Voorbehouden, tegenstrijdigheden, rechtsmiddelen en vervaltermijn Dit document

Nadere informatie

Nota van inlichtingen Wet langdurige zorg 2017 Regionaal inkoopkader Midden IJssel

Nota van inlichtingen Wet langdurige zorg 2017 Regionaal inkoopkader Midden IJssel Nota van inlichtingen Wet langdurige zorg 2017 Regionaal Midden IJssel Datum: 1-7-2016 Vraagnr. Betreft document Par. / artikel / tabblad Blz. Onderwerp Vraag of opmerking van zorgaanbieder Antwoord zorgkantoor

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid Wlz 2016

Zorginkoopbeleid Wlz 2016 Zorginkoopbeleid Wlz 2016 Het zorginkoopbeleid Wlz 2016 is op 1 juni 2015 door alle zorgkantoren gepubliceerd. De zorgkantoren hebben in ZN-verband een gezamenlijk inkoopkader ontwikkeld dat als basis

Nadere informatie

3.1 Zorgaanbieder De zorgaanbieder als bedoeld in artikel 1 aanhef en onder c van de Wmg.

3.1 Zorgaanbieder De zorgaanbieder als bedoeld in artikel 1 aanhef en onder c van de Wmg. Bijlage 19 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c REGELING Administratie- en declaratievoorschriften ZZP-meerzorg Wlz Ingevolge de artikelen 36, derde lid, 37, eerste lid en artikel 38 derde lid van de Wet marktordening

Nadere informatie

ZORGINKOOPDOCUMENT 2018 SECTOR V&V Wlz. CZ specifiek kader bij ZN Inkoopkader Wet langdurige zorg

ZORGINKOOPDOCUMENT 2018 SECTOR V&V Wlz. CZ specifiek kader bij ZN Inkoopkader Wet langdurige zorg ZORGINKOOPDOCUMENT 2018 SECTOR V&V Wlz CZ specifiek kader bij ZN Inkoopkader Wet langdurige zorg 2018-2020 Publicatiedatum: 1 juni 2017 1 ALLES VOOR EEN BETER WELBEVINDEN We zetten de zorgvraag van de

Nadere informatie

Stand van zaken experiment persoonsvolgende bekostiging in Zuid-Limburg Effect op inkoop en wachtlijsten

Stand van zaken experiment persoonsvolgende bekostiging in Zuid-Limburg Effect op inkoop en wachtlijsten Stand van zaken experiment persoonsvolgende bekostiging in Zuid-Limburg Effect op inkoop en wachtlijsten Caro Verlaan Manager zorginkoop Verpleging & Verzorging 22-05-17 Het experiment persoonsvolgende

Nadere informatie

de Nederlandse Zorgautoriteit dhr mr. T.W. Langejan Postbus 3017 3502 GA UTRECHT Datum Betreft voorlopige contracteerruimte 2014

de Nederlandse Zorgautoriteit dhr mr. T.W. Langejan Postbus 3017 3502 GA UTRECHT Datum Betreft voorlopige contracteerruimte 2014 > Retouradres VWS, Postbus 20350, 2550EJ DEN HAAG de Nederlandse Zorgautoriteit dhr mr. T.W. Langejan Postbus 3017 3502 GA UTRECHT Directie Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag T 070 340 79 11 F

Nadere informatie

Marktanalyse 2016. Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Limburg

Marktanalyse 2016. Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Limburg Marktanalyse 2016 Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Limburg 30-03-2016 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoor heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg (GZ). CZ

Nadere informatie

3.1 Budgettair kader Wlz Het totale financiële kader dat beschikbaar is voor de Wlz-uitvoerders.

3.1 Budgettair kader Wlz Het totale financiële kader dat beschikbaar is voor de Wlz-uitvoerders. Bijlage 1 bij circulaire Care/Wlz/16/19c BELEIDSREGEL Budgettair kader Wlz 2016 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1582 18 januari 2016 Besluit van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 4 januari 2016, kenmerk

Nadere informatie

Toelichting bij het Zorginkoopdocument Wlz 2017 sector V&V en de overeenkomst Wlz 2017 n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen:

Toelichting bij het Zorginkoopdocument Wlz 2017 sector V&V en de overeenkomst Wlz 2017 n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen: Toelichting bij het Zorginkoopdocument Wlz sector V&V en de overeenkomst Wlz n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen: Indien een vraag betrekking had op tekst die letterlijk terug te vinden

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen Bijlage Achmea zorginkoop AWBZ 2014.

Nota van Inlichtingen Bijlage Achmea zorginkoop AWBZ 2014. Nota van Inlichtingen Bijlage Achmea zorginkoop AWBZ 2014. Inleiding In deze Nota van Inlichtingen treft u correcties, verduidelijkingen en aanvullingen aan op het zorginkoopbeleid 2014 van Achmea. Deze

Nadere informatie

Geestelijke gezondheidszorg

Geestelijke gezondheidszorg Informatiebijeenkomst zorginkoopbeleid Wlz 2016 Geestelijke gezondheidszorg Programma Welkom Presentatie visie Achmea op de langdurige zorg Presentatie zorginkoopbeleid Wlz GGz 2016 Vragen Brunch 10.00

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst financieel beleid Wlz januari 2016

Informatiebijeenkomst financieel beleid Wlz januari 2016 Informatiebijeenkomst financieel beleid Wlz 2016 28 januari 2016 Verleden heden toekomst 2015 Zorg Budget Declaratiegedrag 2016 Klant centraal Budget Declaratiegedrag 2017 Toekomstagenda Taakstelling Inhoud

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/REG Budgettair kader Wlz Bijlage 2 bij circulaire Care/Wlz/16/13c

BELEIDSREGEL BR/REG Budgettair kader Wlz Bijlage 2 bij circulaire Care/Wlz/16/13c Bijlage 2 bij circulaire Care/Wlz/16/13c BELEIDSREGEL BR/REG-17141 Budgettair kader Wlz 2017 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de

Nadere informatie

Bijeenkomst cliëntenraden Wlz. 22 maart 2016

Bijeenkomst cliëntenraden Wlz. 22 maart 2016 Bijeenkomst cliëntenraden Wlz 22 maart 2016 Programma - Doel van de ochtend - Terugblik inkoop Wlz 2016 - Inkoop Wlz 2017 - Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) - Waardigheid & Trots -

Nadere informatie

Toelichting bij Zorginkoopdocument Wlz 2016 sector Gehandicaptenzorg n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen.

Toelichting bij Zorginkoopdocument Wlz 2016 sector Gehandicaptenzorg n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen. Toelichting bij Zorginkoopdocument Wlz sector Gehandicaptenzorg n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen. Indien een vraag betrekking heeft op tekst die letterlijk terug te vinden is in de

Nadere informatie

Marktanalyse 2016 Zuid-Hollandse Eilanden

Marktanalyse 2016 Zuid-Hollandse Eilanden Marktanalyse 2016 Zuid-Hollandse Eilanden 30-03-2016 Marktanalyse sector Verpleging & Verzorging Voor u ligt de marktanalyse 2016 van CZ zorgkantoor, afdeling Verpleging en Verzorging (V&V) van de regio

Nadere informatie

Nacalculatie 2014. Indien van toepassing - Specificatie opgave zorginfrastructuur

Nacalculatie 2014. Indien van toepassing - Specificatie opgave zorginfrastructuur Nacalculatie 2014 De deadline voor indiening van de volledige nacalculatie is door de NZa vastgesteld vóór 1 juni 2015. Om tijdige indiening van de nacalculatieformulieren 2014 bij de NZa te kunnen bewerkstelligen,

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst zorginkoopbeleid Wlz Verpleging & Verzorging

Informatiebijeenkomst zorginkoopbeleid Wlz Verpleging & Verzorging Informatiebijeenkomst zorginkoopbeleid Wlz 2016 Verpleging & Verzorging Programma Welkom 15.30 Presentatie visie Achmea op de langdurige zorg 15.35 Presentatie zorginkoopbeleid Wlz V&V 2016 15.45 Thema-gewijs

Nadere informatie

Marktanalyse 2016 Haaglanden

Marktanalyse 2016 Haaglanden Marktanalyse 2016 Haaglanden 04-04-2016 Marktanalyse sector Verpleging & Verzorging Voor u ligt de marktanalyse 2016 van CZ Zorgkantoor, afdeling Verpleging en Verzorging (V&V) van de regio Haaglanden.

Nadere informatie

ZORGINKOOPDOCUMENT 2017 Wlz SECTOR GGZ. Regionale kader bij ZN Inkoopkader langdurige zorg 2017

ZORGINKOOPDOCUMENT 2017 Wlz SECTOR GGZ. Regionale kader bij ZN Inkoopkader langdurige zorg 2017 ZORGINKOOPDOCUMENT 2017 Wlz SECTOR GGZ Regionale kader bij ZN Inkoopkader langdurige zorg 2017 1 juni 2016 1 ALLES VOOR EEN BETER WELBEVINDEN We zetten de zorgvraag van de cliënt centraal en kopen de juiste

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Administratie- en declaratievoorschriften ZZP-meerzorg Wlz

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Administratie- en declaratievoorschriften ZZP-meerzorg Wlz STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 137 2 januari 2015 Administratie- en declaratievoorschriften ZZP-meerzorg Wlz 16 december 2014 REGELING CA-NR-1551a Ingevolge

Nadere informatie

Marktanalyse 2016 Zeeland

Marktanalyse 2016 Zeeland Marktanalyse 2016 Zeeland 30-03-2016 Marktanalyse sector Verpleging & Verzorging Voor u ligt de marktanalyse 2016 van CZ Zorgkantoor, afdeling Verpleging en Verzorging (V&V) van de regio Zeeland. In deze

Nadere informatie

ZORGINKOOPDOCUMENT 2017 Wlz SECTOR V&V. Regionale kader bij ZN Inkoopkader langdurige zorg 2017

ZORGINKOOPDOCUMENT 2017 Wlz SECTOR V&V. Regionale kader bij ZN Inkoopkader langdurige zorg 2017 ZORGINKOOPDOCUMENT 2017 Wlz SECTOR V&V Regionale kader bij ZN Inkoopkader langdurige zorg 2017 Publicatiedatum: 1 juni 2016 1 ALLES VOOR EEN BETER WELBEVINDEN We zetten de zorgvraag van de cliënt centraal

Nadere informatie

Toelichting bij het CZ Zorginkoopdocument V&V Wlz Publicatiedatum: 30 juni 2017

Toelichting bij het CZ Zorginkoopdocument V&V Wlz Publicatiedatum: 30 juni 2017 Toelichting bij het CZ Zorginkoopdocument V&V Wlz Publicatiedatum: 30 juni 2017 Toelichting bij het CZ Zorginkoopdocument V&V Wlz n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen: Indien een vraag

Nadere informatie

Marktanalyse 2016 Zuid-Limburg

Marktanalyse 2016 Zuid-Limburg Marktanalyse 2016 Zuid-Limburg 30-03-2016 Marktanalyse sector Verpleging & Verzorging Voor u ligt de marktanalyse 2016 van CZ Zorgkantoor, afdeling Verpleging en Verzorging (V&V) van de regio Zuid-Limburg.

Nadere informatie

Landelijk Inkoopkader Langdurige Zorg 2017 Geestelijke Gezondheidszorg

Landelijk Inkoopkader Langdurige Zorg 2017 Geestelijke Gezondheidszorg Landelijk Inkoopkader Langdurige Zorg 2017 Geestelijke Gezondheidszorg Voorwoord en leeswijzer Voor u ligt het Inkoopkader Langdurige Zorg 2017. De Wlz-uitvoerders hebben zorgkantoren gemandateerd om in

Nadere informatie

Marktanalyse 2015. Sector Gehandicaptenzorg Regio Zeeland

Marktanalyse 2015. Sector Gehandicaptenzorg Regio Zeeland Marktanalyse 2015 Sector Gehandicaptenzorg Regio Zeeland 31-03-2015 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoren heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg (GZ). Het zorgkantoor

Nadere informatie

Zorgkantoor DSW. Zorginkoopbeleid Langdurige zorg 2017

Zorgkantoor DSW. Zorginkoopbeleid Langdurige zorg 2017 Zorgkantoor DSW Zorginkoopbeleid Langdurige zorg 2017 Juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 DEEL 1 ALGEMEEN 4 1. Algemene ontwikkelingen 4 1.1 Vernieuwingsagenda Wet langdurige zorg 4 1.2 Waardigheid en

Nadere informatie

Inkoopdocument Wlz 2016 (deel 1) voor de regio s Arnhem, Groningen en Twente

Inkoopdocument Wlz 2016 (deel 1) voor de regio s Arnhem, Groningen en Twente Inkoopdocument Wlz 2016 (deel 1) voor de regio s Arnhem, Groningen en Twente Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Missie, visie en inkoopdoelen... 5 1.1 Menzis Visie op zorg...5 1.2 Missie, visie en speerpunten

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van VWS DLZ Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T

Nadere informatie

Zorgkantoor DWO/NWN. Zorginkoopbeleid Langdurige zorg 2016

Zorgkantoor DWO/NWN. Zorginkoopbeleid Langdurige zorg 2016 Zorgkantoor DWO/NWN Zorginkoopbeleid Langdurige zorg 2016 Juni 2015 Aangepast: Juli 2015 Inhoudsopgave Inleiding 3 DEEL 1 ALGEMEEN 4 1. Algemene ontwikkelingen 4 1.1 Terugblik op de veranderingen in de

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid Wlz 2017

Zorginkoopbeleid Wlz 2017 Zorginkoopbeleid Wlz 2017 Het zorginkoopbeleid Wlz 2017 is op 1 juni 2016 door alle zorgkantoren gepubliceerd. De zorgkantoren hebben, net als in voorgaande jaren in ZN-verband een gezamenlijk inkoopkader

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/14/06c /

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/14/06c / Aan de besturen van AWBZ-instellingen en de zorgkantoren Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen II, Inkoopdocument Wlz juli 2016

Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen II, Inkoopdocument Wlz juli 2016 Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen II, Inkoopdocument Wlz 2017 1 juli 2016 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Mededelingen. 3 Hoofdstuk 2 Wijzigingen Inkoopdocument Wlz 2017. 4 Hoofdstuk 3 Vragen Inkoopdocument

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst inkoopbeleid Zorgkantoor Midden IJssel 5 juni 2013

Voorlichtingsbijeenkomst inkoopbeleid Zorgkantoor Midden IJssel 5 juni 2013 Voorlichtingsbijeenkomst inkoopbeleid 2014 Zorgkantoor Midden IJssel 5 juni 2013 Agenda Thema s voorlichtingsbijeenkomst Tijd Opening en welkom 14.00 Ontwikkelingen Uitgangspunten inkoopbeleid 2014 Korte

Nadere informatie

Dorien Kloosterman. Naar-Keuze. Toekomst wooninitiatieven met PGB of ZIN Dorien Kloosterman Breda 23 april 2016

Dorien Kloosterman. Naar-Keuze. Toekomst wooninitiatieven met PGB of ZIN Dorien Kloosterman Breda 23 april 2016 Toekomst wooninitiatieven met PGB of ZIN Dorien Kloosterman algemeen@naar-keuze.nl Breda 23 april 2016 Dorien Kloosterman Sinds 1988 werkzaam bij Ouderverenigingen Sinds 2008 werkzaam als beleidsmedewerker

Nadere informatie

Toelichting bij het Zorginkoopdocument Wlz 2016 sector V&V n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen:

Toelichting bij het Zorginkoopdocument Wlz 2016 sector V&V n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen: Toelichting bij het Zorginkoopdocument Wlz sector V&V n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen: Indien een vraag betrekking had op tekst die letterlijk terug te vinden is in de inkoopdocumenten,

Nadere informatie

Nota van inlichtingen m.b.t landelijk inkoopkader Wlz 2016 Inleiding

Nota van inlichtingen m.b.t landelijk inkoopkader Wlz 2016 Inleiding Nota van inlichtingen m.b.t landelijk inkoopkader Wlz Inleiding In deze Nota van Inlichtingen inkoop Wlz treft u correcties, verduidelijkingen en aanvullingen aan op het landelijke inkoopkader Wlz van

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw

BELEIDSREGEL AL/BR Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw BELEIDSREGEL Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Marktanalyse 2015. Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant

Marktanalyse 2015. Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant Marktanalyse 2015 Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant 31-03-2015 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoren heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg (GZ). Het

Nadere informatie

3.1 Budgettair kader Wlz Het totale financiële kader dat beschikbaar is voor de Wlz-uitvoerders.

3.1 Budgettair kader Wlz Het totale financiële kader dat beschikbaar is voor de Wlz-uitvoerders. Bijlage 2 bij circulaire Care/AWBZ/14/10c BELEIDSREGEL Budgettair kader Wlz 2015 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 30 597 Toekomst AWBZ Nr. 213 Ontvangen ter Griffie van de Tweede Kamer op 26 september 2011. Het besluit tot het doen van een aanwijzing kan niet

Nadere informatie

3.3 ZZP-meerzorg tarief Het bedrag per dag dat in rekening gebracht kan worden ter vergoeding van de door de zorgaanbieder geboden ZZP-meerzorg.

3.3 ZZP-meerzorg tarief Het bedrag per dag dat in rekening gebracht kan worden ter vergoeding van de door de zorgaanbieder geboden ZZP-meerzorg. Bijlage 23 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c REGELING Administratie- en declaratievoorschriften ZZP-meerzorg AWBZ Ingevolge de artikelen 36, derde lid, 37, eerste lid en artikel 38 derde lid van de Wet marktordening

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-BR Knelpuntenprocedure Bijlage 8 bij circulaire Care/Wlz/15/07c

BELEIDSREGEL CA-BR Knelpuntenprocedure Bijlage 8 bij circulaire Care/Wlz/15/07c Bijlage 8 bij circulaire Care/Wlz/15/07c BELEIDSREGEL Knelpuntenprocedure 2016 Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

Aan de antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend. Dit stuk is daarom ook niet te beschouwen als Nota van Inlichtingen.

Aan de antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend. Dit stuk is daarom ook niet te beschouwen als Nota van Inlichtingen. Vraag en antwoord inkooppresentaties Menzis Zorgkantoor Inleiding Tijdens de bijeenkomsten in de Menzis regio s Groningen (11 mei 2016), Twente en Arnhem (beide 19 mei 2016) hebben we de contouren algemeen

Nadere informatie

Vragenlijst AWBZ zorgcontractering 2014

Vragenlijst AWBZ zorgcontractering 2014 Vragenlijst AWBZ zorgcontractering 2014 Gebruik dit formulier s.v.p. alleen als ondersteuning bij het invullen van de online vragenlijst. Alleen online ingevulde vragenlijsten worden in de analyse meegenomen.

Nadere informatie

Bijlage 5 BEWIJSSTUKKEN NIEUWE ZORGAANBIEDERS TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2016

Bijlage 5 BEWIJSSTUKKEN NIEUWE ZORGAANBIEDERS TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2016 Bijlage 5 BEWIJSSTUKKEN NIEUWE ZORGAANBIEDERS TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2016 Zorgverzekeraars Nederland Juni 2015 1. Inleiding De bestaande toelatingen voor persoonlijke verzorging,

Nadere informatie

Inkoop Wlz 2017 Menzis Zorgkantoren

Inkoop Wlz 2017 Menzis Zorgkantoren Inkoop Wlz 2017 Menzis Zorgkantoren 1 REGIO FOTO GRONINGEN THEMA S ONTWIKKELPLANNEN 2016 AANTAL AANBIEDERS MET AFSPRAKEN 2016 WACHTLIJST FEB 2016 Thema Aantal aanbieders De basis versterken 26 Versterken

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/11/10c 11D

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/11/10c 11D Aan de besturen van AWBZ-instellingen en de zorgkantoren Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer

Nadere informatie

In deze circulaire worden de belangrijkste wijzigingen in een aantal beleidsregels en in één regeling voor 2012 en 2013 toegelicht.

In deze circulaire worden de belangrijkste wijzigingen in een aantal beleidsregels en in één regeling voor 2012 en 2013 toegelicht. Aan de besturen van AWBZ-zorgaanbieders en de zorgkantoren Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk directie Regulering Care/Wlz/16/13c /

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk directie Regulering Care/Wlz/16/13c / Aan de besturen van de Wlz-instellingen en de zorgkantoren/wlz-uitvoerders Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld

Nadere informatie

Regionaal Inkoopkader

Regionaal Inkoopkader Regionaal Inkoopkader Langdurige Zorg 2016 Versie d.d. 1 juni 2015 Zorgcategorieën: Verpleging & Verzorging Gehandicaptenzorg Geestelijke Gezondheidszorg Zorginkoop team Wlz Juni 2015 Inhoudsopgave Deel

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/REG Prestatiebeschrijvingen en tarieven zzp-meerzorg Wlz. Grondslag

BELEIDSREGEL BR/REG Prestatiebeschrijvingen en tarieven zzp-meerzorg Wlz. Grondslag BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen en tarieven zzp-meerzorg Wlz Grondslag Gelet op artikel 57, eerste lid, onderdelen b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Haaglanden

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Haaglanden Marktanalyse 2015 Sector Gehandicaptenzorg Regio Haaglanden 31-03-2015 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoren heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg (GZ). Het

Nadere informatie

Zilveren Kruis Zorgkantoor

Zilveren Kruis Zorgkantoor Zilveren Kruis Zorgkantoor Contractering subsidieregelingen Extramurale behandeling 2016 EXTRAMURALE BEHANDELING Recent is de subsidieregeling Extramurale Behandeling (EB) in de Staatscourant gepubliceerd.

Nadere informatie