Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen II, Inkoopdocument Wlz juli 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen II, Inkoopdocument Wlz 2016 3 juli 2015"

Transcriptie

1 Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen II, Inkoopdocument Wlz juli

2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Mededelingen. 3 Hoofdstuk 2 Wijzigingen Inkoopdocument Wlz Hoofdstuk 3 Vragen Inkoopdocument Wlz

3 Hoofdstuk 1 Mededelingen 1.1 Wijziging leveringsvormen In het inkoopdocument is in paragraaf 1.2 op bladzijde 7 een tabel opgenomen met een overzicht van de verschillende leveringsvormen met bijbehorende kenmerken in de Wlz. Bij nader inzien is gebleken dat deze tabel niet helemaal volledig en duidelijk is. Deze tabel komt dan ook te vervallen en wij verwijzen naar de Factsheet ZiNL leveringsvormen (zie In tegenstelling tot wat in de factsheet is aangegeven, is recentelijk besloten dat uitvoering en de financiering van de woningaanpassingen nog niet wordt overgeheveld naar de zorgkantoren. Ook in het jaar 2016 kan men hiervoor terecht bij de gemeente waarin men woont. 1.2 Nadere informatie inzake behandeling Op landelijk niveau lopen er diverse gesprekken ten aanzien van behandeling in de Wlz (en de samenhang met de extramurale behandeling). Zorgkantoren krijgen signalen uit het veld dat het onduidelijk is hoe behandeling gepositioneerd is in de Wlz en hoe partijen hier mee om moeten gaan. Ook zorgkantoren hebben te maken met deze onduidelijkheid. Dit heeft deels te maken met historie, deels met de vernieuwde ambitie en opdracht van de Wlz en deels met de benodigde financiering. Deze onduidelijkheid is voor alle partijen onwenselijk. Het is dan ook van belang dat alle partijen zich inspannen om een werkbare en goede oplossing te vinden, die zorgkantoren voor de inkoop Wlz 2017 kunnen toepassen. Voor specifieke vragen over de huidige stand van zaken en de afwikkeling van de declaraties van behandeling verwijzen wij u naar het eigen zorgkantoor. 1.3 Nadere informatie inzake schoonmaak Vanaf 2016 is Schoonmaak een aanspraak onder de Wlz. Bij intramurale opname en het vpt is dit regulier onderdeel van het zzp, maar bij het mpt kan dit als losse module door zorgkantoren worden ingekocht. Daarbij gaat het dus ook om de cliënten met overbruggingszorg en de Wlz indiceerbaren. De NZa gaat er vanuit dat partijen in staat zijn om een goede prijs/kwaliteitsverhouding tot stand te brengen en stelt een prestatiecode met een vrij tarief per uur vast. Voor het inkopen van de prestatie Schoonmaak sluiten zorgkantoren aan bij de beleidsregel die de NZa per 1 juli vaststelt. De NZa gaat er in deze beleidsregel van uit dat partijen in staat zijn om goede afspraken te maken over de Schoonmaak en laat de tariefstelling daarom over aan het veld. Het budget voor Schoonmaak is per cliënt gelijk gesteld aan het budget zoals dat voor pgb-cliënten geldt. Dit budget betreft op cliëntniveau maximaal 3.353,- voor schoonmaak op jaarbasis. Zorgaanbieders die door het zorgkantoor gecontracteerd worden voor het leveren van het mpt dienen, indien er sprake is van het leveren van schoonmaak aan een cliënt, dit zelf te organiseren en zijn hiervoor verantwoordelijk. Wanneer meerdere zorgaanbieders samen het mpt leveren is de zorgaanbieder met het grootste aandeel in het mpt verantwoordelijk voor het organiseren van de Schoonmaak aan de betreffende cliënt. Zorgaanbieders kunnen dit uitbesteden in onderaanneming. De onderaannemer dient lid te zijn van de branche-organisatie OSB of SIEV en moet kunnen aantonen dat het voldoet aan het OSB dan wel het SIEV keurmerk. Indien een cliënt een mpt ontvangt en alleen schoonmaak verzilvert, hanteren zorgkantoren dezelfde werkwijze als bij een cliënt die geen voorkeursaanbieder heeft uitgesproken. De 3

4 cliënt wordt dan geleid naar een ZIN zorgaanbieder die is gecontracteerd voor het mpt en productieafspraken heeft voor Schoonmaak. In het regiogebonden deel van de overeenkomst Wlz 2016 is de bepaling opgenomen dat de mpt-zorgaanbieder met het grootste aandeel in de zorg binnen het mpt verantwoordelijk is voor het organiseren van de schoonmaak waar nodig. Een verdere technische uitwerking van de wijze van toewijzing en declaratie rond de schoonmaak in de Wlz wordt gedaan in het toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis zoals dat op korte termijn geïmplementeerd en gepubliceerd wordt. Zorgkantoor Friesland heeft het tarief voor de prestatie Schoonmaak code HXX voor 2016 gesteld op 18,50 per uur (inclusief BTW). De prestatie schoonmaak loopt mee in de reguliere tariefsopbouw zoals in het Inkoopdocument Wlz 2016 is weergegeven. Op het bovenstaande tarief is dus het uiteindelijke/definitieve percentage (alleen het basispercentage of het basispercentage met een opslagpercentage) van toepassing waartegen de zorgaanbieder mag gaan produceren. Wij gaan er van uit dat per cliënt nooit meer dan gemiddeld 3 uur per week aan schoonmaak wordt geleverd. Tevens geldt dat de declaratie op jaarbasis per cliënt gemaximeerd is tot 3.353,-. Zorgkantoren monitoren de ervaringen en evalueren deze werkwijze voor de inkoop Wlz Nota van inlichtingen m.b.t landelijk inkoopkader Wlz 2016 Zorgkantoor Friesland heeft op haar website ook de Nota van Inlichtingen m.b.t. het landelijk inkoopkader Wlz 2016 van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) geplaatst. Daarin zijn de vragen en antwoorden opgenomen van alle zorgaanbieders in den lande met betrekking tot het landelijk inkoopkader met bijbehorende bijlagen. Zorgaanbieders kunnen hier kennis van nemen, maar deze Nota van Inlichtingen van ZN maakt geen onderdeel uit van de inkoopdocumenten en inkoopprocedure van Zorgkantoor Friesland. 4

5 Hoofdstuk 2 Wijzigingen Inkoopdocument Wlz 2016 Bijlage 2 Concept-overeenkomst, Deel II: Regiogebonden deel artikel 1: Zorgverlening: Na lid 3 worden twee nieuwe leden toegevoegd, die luiden: Lid 4 De MPT-zorgaanbieder met het grootste aandeel in de zorg binnen het MPT is verantwoordelijk voor het organiseren van de schoonmaak waar nodig. Lid 5 Ingeval de verzekerde de leveringsvorm MPT combineert met PGB kan de prestatie Schoonmaak alleen in zijn geheel in het MPT of in PGB worden afgenomen. De oorspronkelijke leden 4 en 5 worden vernummerd naar lid 6 en lid 7. Bijlage 2 Concept-overeenkomst, Deel II: Regiogebonden deel: Na artikel 15: Wijzigingen in overheidsbeleid en/of relevante wet- en regelgeving wordt een nieuw artikel toegevoegd, dat luidt: Artikel 16: Tweejarige overeenkomst Wanneer de looptijd van deze overeenkomst tevens op het jaar 2017 betrekking heeft, dient de zorgaanbieder te zijner tijd in te stemmen met hetgeen het zorgkantoor in het inkoopdocument en de inkoopprocedure voor het jaar 2017 zal bepalen ten aanzien van de zorgaanbieders waarmee voor 2016 en 2017 een overeenkomst is gesloten. Wanneer de desbetreffende zorgaanbieders daar niet mee instemmen, wordt de looptijd van deze overeenkomst beperkt tot het jaar Bijlage 2 Concept-overeenkomst, Deel III artikel 9 lid 1: Oude tekst was: Artikel 9: Onderaanneming Lid 1 Verleende zorg in onderaanneming komt alleen voor vergoeding in aanmerking indien vooraf schriftelijke toestemming is verleend door het zorgkantoor. Voor onderaanneming bij crisiszorg geldt een uitzondering. De voor crisiszorg gecontracteerde zorgaanbieders hebben een meldplicht. De inschakeling van een onderaannemer geschiedt voor eigen rekening en risico van de zorgaanbieder en doet niet af aan de verplichtingen van de zorgaanbieder uit deze overeenkomst. De onderaannemer dient in ieder geval aantoonbaar in het bezit te zijn van een inschrijving in het handelsregister en aantoonbaar te beschikken over een WTZitoelating. Tevens dient geen IGZ-maatregel van kracht te zijn bij de onderaannemer, dan wel een onderzoek naar vermoeden van fraude bij de onderaannemer plaats te vinden bij enig zorgkantoor. Nieuwe tekst wordt: Artikel 9: Onderaanneming Lid 1 Verleende zorg in onderaanneming komt alleen voor vergoeding in aanmerking indien vooraf schriftelijke toestemming is verleend door het zorgkantoor. Voor onderaanneming bij crisiszorg geldt een uitzondering. De voor crisiszorg gecontracteerde zorgaanbieders hebben een meldplicht. De inschakeling van een onderaannemer geschiedt voor eigen rekening en risico van de zorgaanbieder en doet niet af aan de verplichtingen van de zorgaanbieder uit deze overeenkomst. De onderaannemer dient in ieder geval aantoonbaar in het bezit te zijn van een inschrijving in het handelsregister en aantoonbaar te beschikken over een WTZitoelating. Dit laatste vereiste geldt niet In het geval de onderaannemer schoonmaak levert in het kader van mpt, dagbesteding gehandicaptenzorg levert, of een ZZP er is. Tevens dient geen IGZ-maatregel van kracht te zijn bij de onderaannemer, dan wel een onderzoek naar vermoeden van fraude bij de onderaannemer plaats te vinden bij enig zorgkantoor. 5

6 Bijlage 1 Programma van Eisen, paragraaf 2.1 Voorwaarden aan het zorgplan onder punt 4: Oude tekst was: 4. Evaluatie van het zorgplan vindt conform de Wlz minimaal twee keer per jaar plaats. De resultaten en afspraken van de evaluatie worden vastgelegd in het zorgplan. Nieuwe tekst wordt: 4. De zorgaanbieder evalueert het zorgplan met de frequentie zoals beschreven in de vigerende landelijke wetgeving binnen de langdurige zorg. In de regelgeving staat (art Wlz): 6 De verzekerde heeft er voorts recht op dat de zorgaanbieder overeenkomstig de met hem gemaakte afspraken tweemaal per jaar een bespreking met hem organiseert ter evaluatie en actualisering van de afspraken. Inkoopdocument Wlz 2016, paragraaf 1.2 Zorg en leveringsvormen in de WIz, p. 6: Oude tekst was: Het vpt, mpt en pgb zijn alternatieven voor cliënten die hun zorgvraag liever in een zelfstandige woonomgeving ingevuld zien in plaats van in een zorginstelling. Ook een combinatie van mpt en pgb is mogelijk. Cliënten die zorg vanuit de Wlz ontvangen, hebben een intensieve zorgvraag en zorg in de nabijheid nodig of permanent toezicht. Dat betekent dat zorgaanbieders die de zorg in een thuisomgeving leveren, zich moeten realiseren en erop toegerust moeten zijn dat deze zorg nagenoeg vergelijkbaar is als ware het zorg in een intramurale instelling. In onderstaand overzicht worden de kenmerken van de leveringsvormen samengevat weergegeven: Zzp Vpt Mpt Pgb Verblijf Ja Nee Nee Nee Algemene medische zorg Ja/nee 3 Nee Nee Nee Specifieke behandeling Ja/nee 4 Ja Ja Nee Maaltijdvoorziening Ja Ja Nee Nee Huishoudelijke hulp Ja Ja Ja Ja Welzijnsactiviteiten Ja Ja Nee Nee Outillagemiddelen Ja Ja Ja Nee Logeren Nee Ja Ja Ja Aantal zorgaanbieders Eén Eén Meerdere Meerdere Combinatie leveringsvorm mogelijk Nee Nee pgb Mpt Als cliënten (en/of hun netwerk) in de Wlz ervoor kiezen de zorg te verzilveren in de thuissituatie als zorg in natura in de vorm van een mpt of een vpt dan heeft het zorgkantoor de taak te beoordelen of deze zorg in de thuissituatie verantwoord en doelmatig geleverd kan worden. Ten behoeve van de beoordeling van het verantwoord zorg thuis leveren hebben zorgkantoren een toetsingskader ontwikkeld. Voor de beoordeling van de doelmatigheid wordt gebruikgemaakt van een rekenmodule. Het nieuwe toetsingskader is vanaf 1 juli 2015 van kracht en is ook vanaf 1 juli 2015 te vinden op de websites van de zorgkantoren en van Zorgverzekeraars Nederland. 3 Dit is afhankelijk van de vraag of de cliënt zijn zzp inclusief of exclusief medische zorg verzilvert. 4 Dit is afhankelijk van de vraag of de cliënt zijn zzp inclusief of exclusief specifieke behandeling verzilvert. Nieuwe tekst wordt: Het vpt, mpt en pgb zijn alternatieven voor cliënten die hun zorgvraag liever in een zelfstandige woonomgeving ingevuld zien in plaats van in een zorginstelling. Ook een combinatie van mpt en pgb is mogelijk. Cliënten die zorg vanuit de Wlz ontvangen, hebben een intensieve zorgvraag en zorg in de nabijheid nodig of permanent toezicht. Dat betekent dat zorgaanbieders die de zorg in een thuisomgeving leveren, zich moeten realiseren en 6

7 erop toegerust moeten zijn dat deze zorg nagenoeg vergelijkbaar is als ware het zorg in een intramurale instelling. In onderstaand overzicht worden de kenmerken van de leveringsvormen samengevat weergegeven: ZINL heeft een factsheet 3 opgesteld van de verschillende leveringsvormen met de bijbehorende kenmerken van de Wlz. U kunt deze factsheet vinden op de website van ZINL. In tegenstelling tot wat in de factsheet is aangegeven, is recentelijk besloten dat uitvoering en de financiering van de woningaanpassingen nog niet wordt overgeheveld naar de zorgkantoren. Ook in het jaar 2016 kan men hiervoor terecht bij de gemeente waarin men woont. Als cliënten (en/of hun netwerk) in de Wlz ervoor kiezen de zorg te verzilveren in de thuissituatie als zorg in natura in de vorm van een mpt of een vpt dan heeft het zorgkantoor de taak te beoordelen of deze zorg in de thuissituatie verantwoord en doelmatig geleverd kan worden. Ten behoeve van de beoordeling van het verantwoord zorg thuis leveren hebben zorgkantoren een toetsingskader ontwikkeld. Voor de beoordeling van de doelmatigheid wordt gebruikgemaakt van een rekenmodule. Het nieuwe toetsingskader is vanaf 1 juli 2015 van kracht en is ook vanaf 1 juli 2015 te vinden op de websites van de zorgkantoren en van Zorgverzekeraars Nederland. 3 Factsheet ZiNL leveringsvormen Inkoopdocument Wlz 2016, paragraaf Stap 5 - (Verbeter)afspraken vaststellen, p. 17: Oude tekst was: Bepaling van de prijs Nieuwe tekst wordt: Bepaling van de prijs De beschrijving van het basistarief en het maximale tarief staat in de regionale paragraaf van de zorgkantoren beschreven. Het basistarief verschilt per zorgkantoor omdat zorgkantoren historisch gezien andere inkoopmodellen hanteerden, op verschillende wijzen invulling geven aan de financiële doelmatigheidsdoelstellingen in de Wlz en de cliëntvraag zich in het verleden in de verschillende zorgkantoorregio's anders ontwikkelde. 7

8 Hoofdstuk 3 Vragen Inkoopdocument Wlz Vraag: Administratieve lasten Met deze nieuwe inkoopprocedure sluiten de zorgkantoren meer aan bij o.a. het kwaliteitskader dat binnen de branche geldt. Door een eigen format te ontwikkelen, dwingt het zorgkantoor de aanbieders echter om alle informatie (die al beschikbaar is (!) op bijv. het kwaliteitskader Gehandicaptenzorg via de portal van Mediquest) te herschrijven in een format dat zich hier niet handig voor leent. Het zorgkantoor kan zelf de scores bekijken en voor de verbeterpunten aldaar een ontwikkelplan vragen. Dit geldt ook voor het portaal van de inspectie. Het zorgkantoor heeft hier zelf toegang toe. De aanbieders verwerken deze items ook in hun bedrijfsplan. Kan de aanbieder een bijlage (bijv. het bedrijfsplan) meesturen bij de inschrijving en is het dan voldoende om in de zelfanalyse te verwijzen naar de paragrafen in dit bedrijfsplan waar het item wordt behandeld? Voor het aanleveren van de zelfanalyse dient de zorgaanbieder het format te gebruiken weergegeven in bijlage 4, tenzij de zorgaanbieder beschikt over een eigen document/format dat alle elementen bevat om te komen tot een zorgvuldige zelfanalyse zoals in paragraaf van het Inkoopdocument Wlz 2016 is gedefinieerd. 2. Vraag: Paragraaf 1.2, pagina 6, Inkoopdocument Wlz 2016 Zorg en leveringsvormen in de Wlz In de vierde alinea staat dat vpt en mpt alternatieven zijn voor cliënten die hun zorgvraag liever in een zelfstandige woning ingevuld zien. Kan vpt en mpt ook ingezet worden in een voorziening die scheiden wonen/zorg biedt? Ja dat kan. 3. Vraag: Paragraaf 1.2, pagina 6-7, Inkoopdocument Wlz 2016 Zorg en leveringsvormen in de Wlz Zorgkantoren geven m.b.t. vpt aan dat 'zorgaanbieders die de zorg in een thuisomgeving leveren, zich moeten realiseren en erop toegerust moeten zijn dat deze zorg nagenoeg vergelijkbaar is als ware het zorg in een intramurale instelling'. a. Betreffen de verschillen tussen vpt en zorg in een intramurale instelling enkel de verschillen zoals aangegeven in de tabel op blz. 7? b. Zo nee, welke verschillen zijn er (nog meer)? a. Ja, dat klopt. b. Is daardoor niet van toepassing. De tabel is niet helemaal volledig en juist gebleken; zie paragraaf 1.1. Wijziging leveringsvormen. 4. Vraag: Paragraaf 1.2, pagina 7, Inkoopdocument Wlz 2016 Combinatie leveringsvorm mogelijk in het schema wordt aangegeven dat bij zzp en vpt geen combinatie leveringsvorm mogelijk is terwijl in bijlage 8 voorschrift zorgtoewijzing Wlz 2016 onder pagina 10 wordt aangegeven dat de functie begeleiding-groep (ook) via een pgb kan worden verzilverd. De vraag is of het mogelijk blijft om de (zzp of vpt) woonzorg via zorg in natura te verzilveren en de dagbesteding via een pgb? Voor de sector gehandicaptenzorg (GZ) kan het CIZ de functie begeleiding-groep als onderdeel naast het zzp indiceren. De functie begeleiding-groep kan daardoor zowel bij een zzp als een vpt bij een andere zorgaanbieder worden afgenomen of via een pgb worden verzilverd. Voor de sector V&V is dit niet mogelijk, omdat dagbesteding onderdeel uitmaakt van het zzp. Zie paragraaf 1.1. Wijziging leveringsvormen. 8

9 5. Vraag: Paragraaf 1.2, pagina 7, Inkoopdocument Wlz 2016 Leveringsvormen Wat verstaat het zorgkantoor onder 'outillagemiddelen'? In de beleidsregels kunnen wij deze term niet terug vinden. Zorgkantoren verwijzen zorgaanbieders hiervoor naar de website van het Zorginstituut. 6. Vraag: Paragraaf 1.2, pagina 7, Inkoopdocument Wlz 2016 Zorg en leveringsvormen in de Wlz Kan een extramurale zorgaanbieder zonder toelating voor verblijf inschrijven voor vpt en voor mpt? Ja dit kan. 7. Vraag: Paragraaf 1.2, pagina 6-7, Inkoopdocument Wlz 2016 Zorg en leveringsvormen in de Wlz a. Indien de zorgaanbieder productieafspraken maakt voor vpt en/of mpt moet daarvoor dan intramurale capaciteit worden ingeleverd? b. Zo ja, hoeveel intramurale capaciteit per vpt en/of mpt? Eventuele productieafspraken vpt en/of mpt staan in principe los van de afbouw van intramurale capaciteit. 8. Vraag: Paragraaf 1.5, pagina 9, Inkoopdocument Wlz 2016 Aansluiting bij Waardigheid en Trots Zorgkantoren leggen voor de ontwikkelplannen verbinding met het Plan van Aanpak Waardigheid en Trots, liefdevolle zorg. Voor onze ouderen, van staatssecretaris van Rijn. a. Waarom hanteren de zorgkantoren in de formats andere criteria dan de staatssecretaris doet voor de verbetervoorstellen van zorgaanbieders n.a.v. het Plan van Aanpak Waardigheid en Trots? b. Indien een zorgaanbieder geselecteerd wordt door de staatssecretaris n.a.v. het ingediende verbetervoorstel n.a.v. het Plan Waardigheid en Trots, ontvangt de zorgaanbieder dan de maximale tariefopslag? c. Zo nee, waarom niet? Het beoordelingskader van de zorgkantoren is gericht op de zorginkoop en het generen van toegevoegde waarde voor cliënten. Indien een ingediend plan van een zorgaanbieder door VWS geselecteerd wordt dan kan dat initiatief worden ingediend als ontwikkelplan in het kader van de zorginkoop. Afhankelijk van de wijze waarop het betreffende plan bijdraagt aan kwaliteitsverbetering voor cliënten wordt bekeken in welke mate dit kan bijdragen aan het behalen van de tariefsopslag. 9. Vraag: Paragraaf 1.6, pagina 9, Inkoopdocument Wlz 2016 Onafhankelijke Cliëntondersteuning Onder welke voorwaarden kan een zorgaanbieder onafhankelijke cliëntondersteuning aanbieden in 2016? Onafhankelijke cliëntondersteuning kan niet worden geboden door zorgaanbieders. Zorgkantoren bieden dit zelf en hebben afspraken gemaakt met MEE en Zorgbelang. De zorgaanbieder kan hiernaar verwijzen. Zorgkantoren hebben een handreiking en een factsheet opgesteld waarin dit staat uitgelegd. Deze kunt u vinden op de website van het zorgkantoor en op de website van Zorgverzekeraars Nederland. 9

10 10. Vraag: Paragraaf 1.6, pagina 10, Inkoopdocument Wlz 2016 Betrokkenheid Cliëntenraden Zorgkantoren hechten groot belang aan het actief en aantoonbaar betrekken van de cliëntenraden bij het opstellen en evalueren van zelfanalyse en ontwikkelplannen voor a. Waarom publiceert het zorgkantoor de versie van het inkoopbeleid voor de cliëntenraden, waarin handvatten voor de cliëntenraad zijn opgenomen, pas in de zomer terwijl de zelfanalyse en ontwikkelplannen reeds op 31 juli moeten worden ingediend? b. Is het toegestaan dat de zorgaanbieder de zelfanalyse en ontwikkelplannen na de zomervakantie en na de onder a bedoelde publicatie met de cliëntenraad bespreekt? De publieksversie van het inkoopbeleid wordt naar verwachting rond de datum van publicatie van de Nota van Inlichtingen gepubliceerd. Zorgkantoren hebben daarnaast in mei 2015 diverse bijeenkomsten met cliëntenraden georganiseerd om hen voor te bereiden op hun rol bij de totstandkoming van de zelfanalyse en ontwikkelafspraken. Informatie daarover is beschikbaar voor cliëntenraden via de websites van de zorgkantoren. Zorgkantoren gaan er van uit dat zorgaanbieders hun cliëntenraden actief betrekken bij onderwerpen die kwaliteit van zorg en/of leven/bestaan betreffen, dus wij verwachten dat de betrokkenheid van cliëntenraden bij de totstandkoming van de zelfanalyse en ontwikkelafspraken geen problemen oplevert. Zorgaanbieders kunnen op diverse manieren aantoonbaar maken dat de cliëntenraden betrokken waren/zijn bij de totstandkoming en monitoring van de ontwikkelafspraken. 11. Vraag: Paragraaf 1.7, pagina 10, Inkoopdocument Wlz 2016 In dialoog komen tot maatwerk Zorgkantoor Friesland wil een dialoog met de zorgaanbieder over kwaliteitsverbetering (n.a.v. de zelfanalyse en ontwikkelplannen). In de planning is deze dialoog tussen Zorgkantoor Friesland en zorgaanbieder 'facultatief'. Tevens is bezwaar slechts mogelijk via kort geding. a. In welke maand(en) worden de dialooggesprekken gepland? b. Wat verstaat Zorgkantoor Friesland onder 'facultatief'? c. Nodigt Zorgkantoor Friesland alle zorgaanbieders die een inschrijving met zelfanalyse en ontwikkelplan(nen) uit voor een dialoog? d. Zo nee, kan een zorgaanbieder ook zelf een dialoog met het zorgkantoor aanvragen? e. Zo nee, dan maken wij daartegen nu al bezwaar. a. Het zorgkantoor gaat vanaf augustus in dialoog met zorgaanbieders. b. Hiermee is bedoeld dat het opgaan voor een dialoog niet verplicht is. Wil men in aanmerking komen voor een dialoog, dan dient de zorgaanbieder een zorgvuldige zelfanalyse en een voorstel voor een ontwikkelplan bij zijn offerte te hebben aangeleverd. c. Ja, mits de zorgaanbieder voldoet aan de gestelde eisen in het inkoopdocument. d. Is niet van toepassing. e. Is niet van toepassing. 12. Vraag: Paragraaf 1.7, pagina 10, Inkoopdocument Wlz 2016 Dialoog Zijn de aangeleverde zelfanalyse en verbeterplannen tijdens de dialoog met het zorgkantoor nog bij te stellen? Op welke aspecten wel en op welke niet? Zorgkantoren verwachten als uitkomst van de dialoog dat zij komen tot prestatieafspraken met zorgaanbieders; er worden ambitieuze ontwikkelafspraken overeengekomen, met concrete resultaten èn bijbehorende afspraken over de tariefsopslag. Na sluiting van de termijn voor het indienen van de offertes is het niet mogelijk om nieuwe voorstellen voor ontwikkelafspraken in te dienen. 13. Vraag: Dialoog Wanneer tijdens de dialoog blijkt dat het zorgkantoor de zelfanalyse en/of de ontwikkelingsplannen op onderdelen onvoldoende vindt, is er dan ruimte voor de zorgaanbieder om deze aanvullende gegevens alsnog aan te leveren? 10

11 Ja. 14. Vraag: Dialoog Kunnen er meerdere gesprekken tussen zorgaanbieder en het zorgkantoor plaatsvinden? Ja. 15. Vraag: Paragraaf 1.8, pagina 11, Inkoopdocument Wlz 2016 Geen onnodige administratieve lasten Gesteld wordt dat er een aantal grote verbeterslagen zijn bewerkstelligd om de administratieve lasten en registratiedruk te verminderen. a. Welke maatregelen zijn reeds getroffen door de zorgkantoren? b. En welke maatregelen gaan nog volgen? c. Zorgkantoren vragen geen informatie die niet noodzakelijk is, niet te toetsen is, niet op een andere manier te verkrijgen of reeds beschikbaar is. Past het zorgkantoor dan ook de (concept) overeenkomst aan op onderdelen waar zulke informatie toch wordt opgevraagd, zoals rapporten van de IGZ, informatie over kwaliteitskeurmerken en CQ-index scores? Zorgkantoren werken continu aan het verminderen van administratieve lasten en het efficiënter inregelen van bestaande processen. Dit doen zij voor hun eigen organisatie en in overleg met de ketenpartijen. De belangrijkste verbeterpunten zijn onder andere: - Het uniformeren van de inkoopsystematiek voor alle zorgkantoren, waarbij het aantal prijscriteria sterk is verminderd; - Het minder opvragen van informatie t.b.v. de inkoop; - Het gezamenlijk opstellen van uniforme protocollen en handreikingen ten aanzien van bijvoorbeeld declaraties; - Het terugbrengen van aanvullingen op de beleidsregels van de NZa en het uniformeren van deze aanvullingen; - Het opschonen van de overeenkomst; - Geen eigen aanvullende kwaliteitsindicatoren, maar aansluiten bij wat de branche heeft opgesteld (indien voorhanden). Ondanks dat zorgkantoren de administratieve lasten en registratiedruk verminderen, is het belangrijk dat zorgkantoren tijdig op de hoogte worden gesteld van belangrijke documenten of wijzigingen. Daarom staat dit expliciet vermeld in de overeenkomst. 16. Vraag: Paragraaf 2.1, pagina 12, Inkoopdocument Wlz Uitgangspunten inkoopprocedure Zorgkantoor Friesland gaat zorgaanbieders belonen voor de gerealiseerde uitkomsten door de zorgaanbieder n.a.v. de ontwikkelplannen. Hoe? De beloning gaat in de vorm van een tariefsopslag op het basistarief. Zorgaanbieder en zorgkantoor maken hierover naar aanleiding van de dialoog gezamenlijk afspraken. 17. Vraag: Paragraaf 2.1, pagina 12, Inkoopdocument Wlz 2016 Zelfanalyse De Friesland wil naar "afspraken op maat". Een startpunt hierbij is een zelfanalyse. Is deze analyse verplicht of niet? De zelfanalyse is een verplicht onderdeel wanneer de zorgaanbieder in dialoog wil met het zorgkantoor en voor een tariefsopslag in aanmerking wil komen. Zonder zelfanalyse is slechts een eenjarige overeenkomst met het basistarief mogelijk. 11

12 18. Vraag: Paragraaf 2.1, pagina 12, Inkoopdocument Wlz 2016 Uitgangspunten inkoopprocedure Ontwikkelplannen gebaseerd op de zelfanalyse kunnen een verschillend kwaliteitsniveau als vertrekpunt hebben: - te lage kwaliteit met ontwikkelplan (verbeterplan om tot aanvaardbare kwaliteit te komen) - goede kwaliteit met innovatief ontwikkelplan. Hoe worden deze plannen ten opzichte van elkaar beoordeeld, gewogen en ondersteund/gewaardeerd? Enkele zorgkantoren hebben vorig jaar op basis van inkoopcriteria met zorgaanbieders gesprekken gevoerd over wat voor hen, met de eigenheid van organisatie en cliëntgroepen, de te maken kwaliteitsverbetering zou moeten zijn. Deze verbeterafspraken zijn gevolgd en beoordeeld. Zorgkantoren hebben gemeend op deze manier in de zorginkoop zowel recht te doen aan de huidige kwaliteit als aan de kwaliteitsverbetering in de zorg voor cliënten. Uit de ervaringen en gesprekken met zorgaanbieders van vorig jaar hebben we als zorgkantoren geleerd en vertrouwen gekregen in de beweging die we als zorgkantoren hebben ingezet. Bij de beoordeling van het ontwikkelingsplan nemen de zorgkantoren het huidige kwaliteitsniveau van zorgaanbieders en de voor hun cliënten gewenste ontwikkelingen als uitgangspunt. Bij deze methodiek past geen strakke weging, maar leidt de dialoog tot zo SMART mogelijke en door beide partijen geaccordeerde ontwikkelafspraken. We hebben deze beweging ingezet vanuit de overtuiging dat we kwaliteitsverbetering voor de cliënt niet bewerkstelligen door zorgaanbieders te verrassen met inkoopcriteria, maar door met elkaar in gesprek te zijn over welke kwaliteitsverbetering bij individuele zorgaanbieders nodig is. 19. Vraag: Paragraaf 2.1, pagina 13, Inkoopdocument Wlz instellingen best practices Wat is de definitie van verpleeghuislocatie en waar vinden wij meer informatie over de procedure 200 plekken voor regelarme zorg? Voor meer informatie verwijzen zorgkantoren zorgaanbieders naar de website van het Ministerie van VWS. 20. Vraag: Paragraaf 2.2.3, pagina 17, Inkoopdocument Wlz 2016 Ontwikkelplan Moeten de ontwikkelplannen vanuit de zelfanalyse over een periode van 2 jaar ingericht zijn (planning van ontwikkelplannen bestrijkt dan 2 jaar) om in aanmerking te komen voor een tarief met een looptijd van 2 jaar? Om in aanmerking te komen dient de aanbieder te voldoen aan de landelijke voorwaarden en eventueel regionale toevoegingen. Uit het ontwikkelplan moet blijken welke (eventueel meerjarige) ontwikkelingen een zorgaanbieder in afstemming met cliënten wil doorvoeren, welke (tussen)resultaten aan het einde van 2016 verwacht worden en bij meerjarige ontwikkelingen ook de verwachte resultaten voor de jaren na In de loop van 2016 worden de prestatieafspraken voor 2017 gemaakt aan de hand van het ontwikkelplan van Vraag: Paragraaf 2.2.3, pagina 17-18, Inkoopdocument Wlz 2016 Indienen zelfanalyse Zorgkantoren vragen een beknopte zelfanalyse die daarnaast zorgvuldig moet zijn. a. Hoe verhoudt 'beknopt' zich tot 'zorgvuldig'? b. Aan welke eisen voldoet een beknopte en zorgvuldige zelfanalyse tenminste? Zorgkantoren realiseren zich dat de opzet van de zelfanalyse met zich mee kan brengen om onderwerpen uitvoerig te beschrijven, Zorgkantoren vragen zorgaanbieders beknopt te zijn bij de zelfanalyse. Zorgkantoren verwachten een positief kritische blik op de eigen organisatie en het eigen 12

13 handelen terug te lezen, op basis waarvan partijen het gesprek met elkaar kunnen voeren. Indien gewenst kunnen bestaande eigen documenten ter onderbouwing worden meegestuurd. 22. Vraag: Paragraaf 2.2.3, pagina 17-18, Inkoopdocument Wlz 2016 Stap 4 - Indienen zelfanalyse en voorstel ontwikkelplan Wij zijn een zorgaanbieder die zorg levert in meerdere zorgkantoorregio's. Wij zijn voornemens een zelfanalyse met ontwikkelplannen in te dienen vanuit onze organisatiedoelstellingen. Daarom zijn onze zelfanalyse en de daaruit voortvloeiende ontwikkelplannen gelijk. a. Is het mogelijk dat ontwikkelplannen die aansluiten bij de doelstellingen van de organisatie door de afzonderlijke zorgkantoren verschillend worden beoordeeld? b. Is het mogelijk dat de bij a bedoelde ontwikkelplannen door de afzonderlijke zorgkantoren verschillend worden gewaardeerd in termen van tariefopslag? c. Zo ja, dan maken wij daartegen nu al bezwaar. a. Ontwikkelplannen kunnen op verschillende zorglocaties (en dus in verschillende zorgkantoorregio's) andere uitwerking/impact op kwaliteitsverbetering voor cliënten hebben; dus zorgkantoren kunnen deze plannen ook verschillend beoordelen. b. Dit geldt ook voor de tariefsopslag. Zorgkantoren hebben een eigen verantwoordelijkheid bij het bepalen van de tariefopslag op basis van de ingediende plannen in relatie tot de regionale context. c. De bezwaarprocedure is onderdeel van de regionale paragraaf van zorgkantoren. 23. Vraag: Paragraaf 2.2.3, pagina 17 19, Inkoopdocument Wlz 2016 Stap 4 - Indienen zelfanalyse en voorstel ontwikkelplan en Stap 5 - (verbeter)afspraken vaststellen. De mogelijke tariefopslag n.a.v. de ingediende ontwikkelplannen is 3%. a. Hoeveel ontwikkelplannen mag een zorgaanbieder indienen? b. Indien meerdere ontwikkelplannen ingediend mogen worden, worden deze plannen allemaal beoordeeld door het zorgkantoor? c. Zo ja, hoe wordt de mogelijke tariefopslag dan verdeeld over de verschillende plannen? d. Hoe bepaalt het zorgkantoor welk deel van de 3% beschikbaar wordt gesteld o.b.v. van de ontwikkelplannen? e. Is het mogelijk om in de dialoog tussen zorgkantoor en zorgaanbieder de ingediende ontwikkelplannen dusdanig aan te passen dat het maximale tarief wordt overeengekomen? a. Daaraan is geen limiet gesteld. b. Deze worden allemaal door het zorgkantoor beoordeeld. c. De eventuele tariefopslag wordt gebaseerd op de inhoud van de plannen. Er wordt niet een tariefopslag per plan toegekend. d. Dit wordt bepaald op basis van de ontwikkelplannen en de afspraken die in de dialoog tussen zorgaanbieder en zorgkantoor tot stand zijn gekomen. e. Ja. 24. Vraag: Paragraaf 2.2.3, pagina 17-19, Inkoopdocument Wlz 2016 Opslag op basistarief Op welke wijze wordt de (maximaal) 3% opslag op het basistarief berekend? Op basis van de ontwikkelplannen en de afspraken die in de dialoog tussen zorgaanbieder en zorgkantoor tot stand zijn gekomen. 25. Vraag: Paragraaf 2.2.3/2.2.4, pagina 17-21, Inkoopdocument Wlz 2016 Stap 4 - Indienen zelfanalyse en voorstel ontwikkelplan en Stap 5 - (verbeter)afspraken vaststellen. Indien een zorgaanbieder in aanmerking komt voor een meerjarencontract: a. Geldt de voor 2016 toegekende tariefopslag dan ook voor 2017? b. Zo nee, waarom niet? c. Zo nee op a, welke tariefopslag geldt dan? 13

14 a Nee, de toegekende tariefopslag geldt niet voor het jaar 2017, omdat het vanwege de onzekere contracteerruimte voor 2017 niet mogelijk is om nu al een toezegging te doen dat de opslag voor 2017 ook 3% is. Welke tariefopslag voor het jaar 2017 geldt, wordt in het inkoopdocument voor het jaar 2017 bekend gemaakt. 26. Vraag: Paragraaf 2.2.4, pagina 18-21, Inkoopdocument Wlz 2016 Stap 5 - (verbeter)afspraken vaststellen a. Kan het zorgkantoor bij nacalculatie terugvorderen? b. Zo ja, op basis van welke criteria? Zorgkantoren hanteren bij de nacalculatie de door de NZa gepubliceerde beleidsregels als uitgangspunt. Daarnaast verwerken zorgkantoren de daadwerkelijke productierealisatie, passend binnen de contracteerruimte. De mate waarin zorgaanbieders hun afspraken zijn nagekomen heeft ook invloed op de uitkomsten van de nacalculatie. Al deze punten kunnen aanleiding zijn tot het maken van afwijkende productieafspraken ten opzichte van de initiële of definitieve productieafspraken Vraag: Paragraaf 2.2.3, pagina 18, Inkoopdocument Wlz 2016 Ontwikkelplannen Hoe moeten we omgaan met de onzekerheid of we een één- of meerjarig contract kunnen verkrijgen en de horizon van de aan te leveren ontwikkelplannen? De zorgaanbieder kan vooraf zelf inschatten of hij een één- of tweejarige overeenkomst krijgt. Dit staat beschreven in stap Vraag: Opslag op basistarief Wanneer een aanbieder veel zaken op orde heeft, zullen de ontwikkelplannen en verbeteracties meer op details en bijsturing geënt zijn dan op significante omslagen. Dit kan in contrast staan met ontwikkelplannen van aanbieders die nog een grote inhaalslag moeten maken op onderdelen. Het zou toch ook beloond moeten worden wat je al goed doet. Hoe vertaalt het zorgkantoor de zaken die je als aanbieder al goed voor elkaar hebt naar een passend tarief, om te voorkomen dat je alleen een hoog tarief kunt scoren wanneer je je zaken nog moet verbeteren? Bij alle zorgaanbieders houden zorgkantoren rekening met de aard, omvang en verbetercapaciteit alsmede het huidige kwaliteitsniveau van de zorgaanbieder. Hierdoor wordt recht gedaan aan het gelijkheidsbeginsel. Zowel zorgaanbieders die voorop lopen als zorgaanbieders met meer ontwikkelpunten hebben daarmee dezelfde kansen. 29. Vraag: Paragraaf 2.2.4, pagina 18, Inkoopdocument Wlz 2016 Definitief Ontwikkelplan Wat is de deadline voor het aanleveren van het uitwerkte ontwikkelplan en waarop wordt de definitieve gunning gebaseerd? In de procedure staat omschreven dat de zelfevaluatie en het voorstel voor de verbeterplannen uiterlijk 31 juli ingediend moeten worden (stap 4). Dit is helder. Vervolgens staat bij stap 5 dat de dialoog tussen zorgkantoor en zorgaanbieder over de zelfanalyse en het voorstel voor een ontwikkelplan in principe leidt tot een uitgewerkt definitief ontwikkelplan. Hier staat geen tijdspad bij aangegeven. Binnen welke termijn horen wij wanneer de dialoog plaatsvindt en hoeveel tijd mogen we verwachten tussen de dialoog en het aanleveren van het definitieve uitgewerkte ontwikkelplan? Wordt op basis van dit uitgewerkt definitief ontwikkelplan de gunning gebaseerd, of wordt de gunning gebaseerd op het voorstel + dialoog? Zo spoedig mogelijk na de sluitingsdatum voor het indienen van de offertes zal het zorgkantoor de desbetreffende aanbieders uitnodigen voor de dialoog. Hoe de dialoog zal verlopen kan op voorhand niet worden aangegeven. Dienovereenkomstig kan ook nog niet worden aangegeven wanneer definitieve plannen moeten worden ingediend of hoeveel tijd tussen bepaald fasen zal zitten. 14

15 Het is de bedoeling dat in de dialoog overeenstemming wordt bereikt over het/de definitieve ontwikkelplan(nen) en de opslag op het basistarief/het basispercentage. 30. Vraag: Paragraaf 2.2.4, pagina 19, Inkoopdocument Wlz 2016 Beoordelingskader Ontwikkelplan Beoordelingskader Ontwikkelplan 1ste aandachtspunt: het effect van de voorgestelde ontwikkelingen voor de cliënt. Vraag: Bij de beoordeling van het ontwikkelplan zal, naar wij aannemen, het verwachte effect van de voorgestelde ontwikkelingen voor de cliënt worden beoordeeld, zoals omschreven in het ontwikkelplan. Is deze aanname correct? Ja, dit is een onderdeel van de beoordeling. 31. Vraag: Paragraaf 2.2.4, pagina 19, Inkoopdocument Wlz 2016 Beoordelingskader ontwikkelplan Het is ons onduidelijk wat de wegingscriteria zijn voor de ontwikkelplannen. Wat zijn de concrete wegingscriteria waarop de ontwikkelplannen worden getoetst en waarmee bepaald wordt wat de tariefsopslag is? Enkele zorgkantoren hebben vorig jaar op basis van inkoopcriteria met zorgaanbieders gesprekken gevoerd over wat voor hen, met de eigenheid van organisatie en cliëntgroepen, de te maken kwaliteitsverbetering zou moeten zijn. Deze verbeterafspraken zijn gevolgd en beoordeeld. Zorgkantoren hebben gemeend op deze manier in de zorginkoop zowel recht te doen aan de huidige kwaliteit als aan de kwaliteitsverbetering in de zorg voor cliënten. Uit de ervaringen en gesprekken met zorgaanbieders van vorig jaar hebben we als zorgkantoren geleerd en vertrouwen gekregen in de beweging die we als zorgkantoren hebben ingezet. Bij de beoordeling van het ontwikkelingsplan nemen de zorgkantoren het huidige kwaliteitsniveau van zorgaanbieders en de voor hun cliënten gewenste ontwikkelingen als uitgangspunt. Bij deze methodiek past geen strakke weging, maar leidt de dialoog tot zo SMART mogelijke en door beide partijen geaccordeerde ontwikkelafspraken met een bijpassende tariefopslag. We hebben deze beweging ingezet vanuit de overtuiging dat we kwaliteitsverbetering voor de cliënt niet bewerkstelligen door zorgaanbieders te verrassen met inkoopcriteria, maar door met elkaar in gesprek te zijn over welke kwaliteitsverbetering bij individuele zorgaanbieders nodig is. 32. Vraag: Paragraaf 2.2.4, pagina 19, Inkoopdocument Wlz 2016 Beoordelingskader ontwikkelplan Vragen: Hoe bepaalt het zorgkantoor de weging op deze elementen en welke weging is van toepassing? Spelen er nog andere elementen mee in de beoordeling? Is er een mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de uitkomst van de beoordeling door het zorgkantoor? Enkele zorgkantoren hebben vorig jaar op basis van inkoopcriteria met zorgaanbieders gesprekken gevoerd over wat voor hen, met de eigenheid van organisatie en cliëntgroepen, de te maken kwaliteitsverbetering zou moeten zijn. Deze verbeterafspraken zijn gevolgd en beoordeeld. Zorgkantoren hebben gemeend op deze manier in de zorginkoop zowel recht te doen aan de huidige kwaliteit als aan de kwaliteitsverbetering in de zorg voor cliënten. Uit de ervaringen en gesprekken met zorgaanbieders van vorig jaar hebben we als zorgkantoren geleerd en vertrouwen gekregen in de beweging die we als zorgkantoren hebben ingezet. Bij de beoordeling van het ontwikkelingsplan nemen de zorgkantoren het huidige kwaliteitsniveau van zorgaanbieders en de voor hun cliënten gewenste ontwikkelingen als uitgangspunt. Bij deze methodiek past geen strakke weging, maar leidt de dialoog tot zo SMART mogelijke en door beide partijen geaccordeerde ontwikkelafspraken. We hebben deze beweging ingezet vanuit de overtuiging dat we kwaliteitsverbetering voor de cliënt niet bewerkstelligen door zorgaanbieders te verrassen met inkoopcriteria, maar door met elkaar in gesprek te zijn over welke kwaliteitsverbetering bij individuele zorgaanbieders nodig is. In de regionale paragraaf van de zorgkantoren is opgenomen hoe een zorgaanbieder bezwaar kan maken tegen de uitkomst van de beoordeling. 15

16 33. Vraag: Paragraaf 2.2.4, pagina 21, Inkoopdocument Wlz 2016 Opslag op basistarief Wij doen zaken met meerdere zorgkantoren. Waarom zijn er verschillen tussen zorgkantoren in basispercentage en daardoor in maximum tarief? Zorgkantoren hanteren het ZN inkoopkader als gezamenlijk uitgangspunt. Het basistarief en maximumtarief kunnen per zorgkantoor verschillen, afhankelijk van historie en lokale situatie. Het basistarief verschilt per zorgkantoor, omdat zorgkantoren historisch gezien andere inkoopmodellen hanteerden, op verschillende wijzen invulling geven aan de financiële doelmatigheidsdoelstellingen in de Wlz en de cliëntvraag zich in het verleden in de verschillende zorgkantoorregio's anders ontwikkelde. 34. Vraag: Paragraaf 2.2.4, pagina 21, Inkoopdocument Wlz 2016 Afsluiten van een eenjarige dan wel tweejarige overeenkomst met opslag op het basistarief Wij verzoeken u een concept tweejarige overeenkomst aan de stukken toe te voegen en tevens de mogelijkheid te bieden hierover vragen te stellen dan wel bezwaren in te dienen. Deel III van de overeenkomst is voor ieder zorgkantoor identiek. De specifieke afspraken staan in het regionale deel van het zorgkantoor. Zorgaanbieder en het zorgkantoor maken gezamenlijk afspraken op maat over de meerjarige verbintenis die wordt aangegaan en leggen dit vast in een aangepaste overeenkomst. Hiervoor is geen landelijk concept beschikbaar. 35. Vraag: Paragraaf 2.2.4, pagina 21, Inkoopdocument Wlz 2016 Afsluiten van een eenjarige dan wel tweejarige overeenkomst met opslag op het basistarief Eén-/tweejarige overeenkomsten Par bepaalt dat er een tweejarige overeenkomst met een opslag op het basistarief kan worden overeengekomen, maar paragraaf 9.3 bepaalt dat indien er een tweejarige overeenkomst wordt afgesloten, voor het tweede jaar een nieuw prijs/tarief wordt afgesproken en ook een nieuw budget/volume. Dit is niet met elkaar in overeenstemming. Wat is juist? N.B.2: Zit er een concept van een tweejarige overeenkomst bij de stukken? (De betreffende bijlage ontbreekt in mijn set) Zo nee, dan is het goed deze op te vragen. Het afsluiten van een tweejarige overeenkomst en voor het tweede jaar een nieuwe prijs/tarief- en budget/volume-afspraak maken, is niet met elkaar in tegenspraak. Het is mogelijk om een tweejarige afspraak te maken. Echter, het is onder andere vanwege de onzekere contracteerruimte voor 2017 niet mogelijk om nu al een prijs/tarief- en budget/volume-afspraak voor 2017 te maken. Deel III van de overeenkomst is voor ieder zorgkantoor identiek. De specifieke afspraken staan in het regionale deel van het zorgkantoor. Zorgaanbieder en het zorgkantoor maken gezamenlijk afspraken op maat over de meerjarige verbintenis die wordt aangegaan en leggen dit vast in een aangepaste overeenkomst. Hiervoor is geen landelijk concept beschikbaar. 36. Vraag: Paragraaf 2.2.4, pagina 19, Inkoopdocument Wlz 2016 Beoordeling Ontwikkelplan en Opslag op het basistarief Beoordelingskader ontwikkelplan, 2e en 3e aandachtpunt/element Vraag: Deze twee beoordelingselementen die zijn toegespitst op de individuele verbetercapaciteit en huidige sterktes en ontwikkelingen van de zorgaanbieders, zijn in strijd met het gelijkheidsbeginsel. Op deze wijze worden appels met peren vergeleken. Bovendien wordt in deze systematiek een zorgaanbieder die voorop loopt in haar ontwikkeling t.a.v. de kwaliteitsthema s, niet beloond. Immers een zorgaanbieder die thans nog (veel) minder ver is in haar ontwikkeling, heeft veel meer ontwikkelingsmogelijkheden en lijkt daarmee in deze systematiek gemakkelijker in aanmerking te kunnen komen voor de tariefopslag dan een zorgaanbieder die voorop loopt in de ontwikkeling. Wij maken derhalve bezwaar tegen deze systematiek en verzoeken u deze aan te passen naar een systematiek waarin een duidelijke, eenduidige ontwikkelingsmaatstaf is opgenomen die voor alle zorgaanbieders geldt. 16

17 Bij alle zorgaanbieders houden zorgkantoren rekening met de aard, omvang en verbetercapaciteit alsmede het huidige kwaliteitsniveau van de zorgaanbieder. Hierdoor wordt recht gedaan aan het gelijkheidsbeginsel. Zowel zorgaanbieders die voorop lopen als zorgaanbieders met meer ontwikkelpunten hebben daarmee dezelfde kansen. De meest waardevolle kwaliteitsverbetering voor cliënten hangt af van de mate waarin de zorgaanbieder van die cliënten nu al invulling geeft aan de kwaliteitsthema's (blijkend uit de zelfanalyse) en de investering die een zorgaanbieder vervolgens in die kwaliteitsverbetering wil doen (blijkend uit het eigen voorstel van de zorgaanbieder bij de ontwikkelafspraken). Zorgkantoren hebben vertrouwen in de dialoog en handhaven derhalve deze inkoopmethodiek om een significante bijdrage aan kwaliteitsverbetering voor cliënten te bewerkstelligen. 37. Vraag: Tweede contractjaar Indien het zorgkantoor met de zorgaanbieder een contract voor twee jaar afsluit, wat moet dan nog wel gebeuren voorafgaand aan dat tweede jaar om tot een productieafspraak te komen? De inkoopprocedure 2017 voor zorgaanbieders met een tweejarige overeenkomst moet nog nader vormgegeven worden. 38. Vraag: Tweede contractjaar Indien het zorgkantoor met de zorgaanbieder een contract voor twee jaar afsluit, waarin wijkt de procedure voor dat tweede jaar af van de huidige inkoopprocedure? De inkoopprocedure 2017 voor zorgaanbieders met een tweejarige overeenkomst moet nog nader vormgegeven worden. 39. Vraag: Hoofdstuk 3, pagina 22-28, Inkoopdocument Wlz 2016 Kwaliteit en cliëntgerichtheid De kern van de inkoopprocedure is de dialoog met het zorgkantoor over de zelfanalyse en het ontwikkelingsplan. Er zijn geen harde criteria. Hoe zorgt het zorgkantoor voor een zo objectief en transparant mogelijk proces? Zorgkantoren hebben vorig jaar op basis van inkoopcriteria met zorgaanbieders gesprekken gevoerd over wat voor hen, met de eigenheid van organisatie en cliëntgroepen, de te maken kwaliteitsverbetering zou moeten zijn. Deze verbeterafspraken hebben we gevolgd en beoordeeld. Zorgkantoren hebben gemeend op deze manier in de zorginkoop zowel recht te doen aan de huidige kwaliteit als de kwaliteitsverbetering in de zorg voor cliënten. Uit de ervaringen en gesprekken met zorgaanbieders van vorig jaar hebben we geleerd en vertrouwen gekregen in de beweging die we als zorgkantoren hebben ingezet. Bij de beoordeling van het ontwikkelingsplan nemen de zorgkantoren het huidige kwaliteitsniveau van zorgaanbieders en de voor hun cliënten gewenste ontwikkelingen als uitgangspunt. Bij deze methodiek past geen strakke weging, maar leidt de dialoog tot zo SMART mogelijke en door beide partijen geaccordeerde ontwikkelafspraken. We hebben deze beweging ingezet vanuit de overtuiging dat we kwaliteitsverbetering voor de cliënt niet bewerkstelligen door zorgaanbieders te verrassen met inkoopcriteria, maar door met elkaar in gesprek te zijn over welke kwaliteitsverbetering bij individuele zorgaanbieders nodig is. 40. Vraag: Paragraaf 3.1.1, pagina 23, Inkoopdocument Wlz 2016 Versterken van de basis Onder het kopje 'ter inspiratie' geeft het zorgkantoor aan dat zij verwacht dat wond- en mondzorg met voorrang worden opgepakt. Als wij ook nog andere ontwikkelpunten aangeven, is het dan zo dat wij prioriteit moeten geven aan ontwikkelpunten voor wond- en mondzorg? 17

18 Tijdens de dialoog kan dit aan bod komen. 41. Vraag: Paragraaf 3.2, pagina 24, Inkoopdocument Wlz 2016 Ervaren kwaliteit van leven door de cliënt. Zorgkantoren onderscheiden een zestal thema's voor de ervaren kwaliteit van leven door de cliënt. a. Waarom zijn deze zes thema's gekozen? b. Is de cliënt en diens familie hierbij betrokken geweest? c. Zo ja, op welke wijze? d. Zo nee, waarom niet? Op blz. 8 van het Inkoopdocument Wlz 2016 geeft het zorgkantoor aan dat cliënten en hun familie bepalende factoren zijn. De kwaliteitsthema's zijn tot stand gekomen na overleg met branches en cliëntorganisaties. Zorgkantoren sluiten hiermee aan op de ontwikkelingen in het veld. Cliënten worden door de zorgaanbieder betrokken bij het opstellen van de zelfanalyse en ontwikkelplannen. 42. Vraag: Paragraaf 3.2.1, pagina 24, Inkoopdocument Wlz 2016 Passende zorg Bij de uitvoering van de zorg dient de keuzevrijheid van de cliënt geborgd te worden. Het zorgkantoor staat daarover in contact met de cliënt en ondersteunt de cliënt in het keuzeproces. Hoe gaat het zorgkantoor daarbij te werk als het gaat om de keuze voor een Volledig Pakket Thuis of een Modulair Pakket Thuis. Hoe komen daarbij bijvoorbeeld zorgaanbieders in beeld die de zorg alleen extramuraal leveren? Indien de betreffende cliënt in de fase voorafgaand aan het verkrijgen van een indicatie vanuit de Wlz al Verpleging en Verzorging kreeg vanuit de Zvw, wordt dan de zorgaanbieder die de wijkverpleegkundige zorg leverde ook bij dat keuzeproces betrokken. Zo ja op welke wijze? In artikel van de Wlz is bepaald dat een vpt en mpt aangevraagd moeten worden door de verzekerde. De aanvraag zal door het zorgkantoor worden beoordeeld en daarover zal het een besluit nemen met als uitgangspunt de voorkeur van de cliënt. 43. Vraag: Paragraaf 3.2.3, pagina 26, Inkoopdocument WIz 2016 Versterken eigen regie cliënt/cliëntvertegenwoordiger Zorgkantoren geven aan dat het van belang is dat 'de zorgaanbieder/professional de familie/mantelzorgers betrekt bij het opstellen en het bespreken van het zorgplan'. Wij zijn van mening dat, op grond van de WGBO, de cliënt moet instemmen met deze gevraagde betrokkenheid van familie/mantelzorgers. Kan de tekst aldus aangepast worden? De tekst zal niet worden aangepast. We wijzen vragensteller echter wel op hetgeen In Bijlage 1 Programma van Eisen, onder paragraaf 2.1 Voorwaarden aan het zorgplan sub 3 is opgenomen: Indien gewenst kan een cliënt bij het opstellen en het evalueren van het zorgplan ondersteuning krijgen van een familielid, naaste of een door de cliënt gekozen onafhankelijk persoon. Wanneer de cliënt dit niet wenst dan wel daar niet mee instemt, worden de betreffende personen niet bij het opstellen, bespreken en evalueren van het zorgplan betrokken. 44. Vraag: Paragraaf 3.3, pagina 28-29, Inkoopdocument Wlz 2016 Samenhang in zorg Een integraal en samenhangend, passend zorgaanbod dient te worden aangeboden. Op welke wijze wordt daarbij de verbinding gemaakt met de Zorgverzekeringwet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning? Of met andere woorden hoe wordt op het niveau van gemeenten en zorgverzekeraars de verbinding gemaakt waardoor de voorwaarden worden geschapen om die samenhang in de uitvoering te realiseren? Het is aan partijen in de regio om hierover met elkaar in overleg te treden en passende afspraken te maken. Eventuele knelpunten kunnen zorgaanbieders bespreken met hun zorginkoper. 18

19 45. Vraag: Bijlage 1, Inkoopdocument Wlz 2016 Algemene Voorwaarden De zorgaanbieder leeft de voor de sector geldende meest recente algemene voorwaarden van de brancheorganisatie(s) na. Vraag: Onze brancheorganisatie, de VGN, heeft zover wij weten geen dergelijke algemene voorwaarden vastgesteld, welke algemene voorwaarden worden hier bedoeld? Indien een sector/branche zelf algemene voorwaarden heeft opgesteld verwachten zorgkantoren dat de aanbieder deze naleeft. Daar waar deze niet door een sector/branche zijn opgesteld wensen zorgkantoren dat dit in de toekomst alsnog door de eigen sector/branche tot stand wordt gebracht. 46. Vraag: Bijlage 2, pagina 16, Inkoopdocument Wlz 2016 Deel III: algemeen deel Begrippenlijst Is het mogelijk de volgende begrippen op te nemen in de begrippenlijst: - periodiek (als genoemd in artikel 12, lid 3 op blz. 12) - overmacht (als genoemd in artikel 17, lid 3 onder 9 op blz. 24) - gevolgschade (als genoemd in artikel 21, lid 2 op blz. 26) Deze begrippen zullen niet in de begrippenlijst worden opgenomen. Onder periodiek wordt verstaan: op geregelde tijden. Of er sprake is van overmacht of gevolgschade hangt af van de omstandigheden van het geval. Wet- en regelgeving en jurisprudentie zijn leidend bij de vraag hoe deze begrippen in een bepaalde situatie moeten worden uitgelegd. 47. Vraag: Bijlage 2, pagina 22, Inkoopdocument Wlz 2016 Art. 15, lid 2 Fraude In de eerste alinea staat de zin: 'Om die reden legt het zorgkantoor (persoons)gegevens vast'. Kunt u hier aan toevoegen: conform WBP (wet bescherming persoonsgegevens)? Het is niet nodig om dit toe te voegen. In alle gevallen dient het zorgkantoor zich aan de relevante wet- en regelgeving te houden. Wanneer het zorgkantoor (persoons)gegevens vastlegt, zal het zich ook aan de Wet bescherming persoonsgegevens dienen te houden. 48. Vraag: Bijlage 2, pagina 26, Inkoopdocument Wlz 2016 Art.21, lid 1 Vrijwaring Kunt u een maximum bedrag aangeven waarvan Zorgkantoor Friesland vindt dat dit onder redelijke kosten valt? Het zorgkantoor kan geen maximum bedrag aangeven. Wat redelijke kosten zijn, hangt af van de omstandigheden van het geval. 49. Vraag: Bijlage 3, pagina 3, Inkoopdocument Wlz 2016 toetsing kwaliteitssysteem We werken volgens een landelijk erkend kwaliteitssysteem (PreZo) met jaarlijks externe toetsing resulterend in een landelijk/internationaal geldig certificaat. Is een jaarlijkse toetsing door een extern bureau met verklaring voldoende of is een landelijk/internationaal geldig certificaat zoals we nu hebben vereist als bewijs van het voldoen aan deze geschiktheidseis? Indien de verklaring is afgegeven door een onafhankelijk en (inter)nationaal erkend extern bureau dan is dat voldoende. 19

20 50. Vraag: Bijlage 4, Inkoopdocument Wlz 2016 Formats Vorig jaar konden de randen van de cellen in het format niet gewijzigd worden, waardoor ingevoerde tekst niet zichtbaar was. Vraag: is het mogelijk om dit jaar in de formats de cel-grote te kunnen wijzigen, om de foutmarge te verkleinen en goed te kunnen controleren wat ingediend wordt? Dit is mogelijk. 51. Vraag: Bijlage 4, Inkoopdocument Wlz 2016 Tabblad zelfanalyse en tabblad ontwikkelplan Zelfanalyse en ontwikkelplan Bij het invullen van het format voor de zelfanalyse en ontwikkelplannen is op een bepaald moment de door ons ingevoerde tekst niet meer zichtbaar in het schema. kunt u aangeven of de niet zichtbare tekst wel meegenomen wordt in uw beoordeling? Zo nee, is het dan mogelijk om de invulruimte te vergroten zodat we onze totale tekst zichtbaar kunnen intypen? De niet zichtbare tekst wordt wel meegenomen in de beoordeling. 52. Vraag: Bijlage 4, Inkoopdocument Wlz 2016 format Is het Excel format leidend voor aanlevering van gegevens? Is er een beperking aan de grootte van de inhoud per cel? Voor het aanleveren van de zelfanalyse dient de zorgaanbieder het format te gebruiken weergegeven in bijlage 4, tenzij de zorgaanbieder beschikt over een eigen document/format dat alle elementen bevat om te komen tot een zorgvuldige zelfanalyse zoals hierboven gedefinieerd. 53. Vraag: Bijlage 8, Inkoopdocument Wlz 2016 Diverse voorschriften zorgtoewijzing Wlz 2016 Diverse documenten onder bijlage 8 bij het inkoopdocument Wlz 2016 zijn gedateerd voor 2015 en gebaseerd op voortschrijdend inzicht. Op pagina 51 van het "inkoopdocument Wlz 2016" staat in voetnootnummer 12: "het voorschrift zorgtoewijzing wordt in het najaar 2015 geactualiseerd". Kunt u bevestigen dat de stukken die geplaatst zijn onder bijlage 8 (voorschriften Wlz) van toepassing zijn op de inkoop van de Wlz 2016? Van het Voorschrift Zorgtoewijzing met bijlagen is de versie 2016 nog niet beschikbaar. Vandaar dat de versie van 2015 op de website van het zorgkantoor is geplaatst. Wanneer de versie 2016 gereed is, zal deze onderdeel uit gaan maken van de overeenkomst Wlz Vraag: Bijlage 8, Inkoopdocument Wlz 2016 Voorschrift zorgtoewijzing Wlz Algemeen Bestaande pgb Op dit moment ontvangen cliënten een pgb, de meesten vanuit het trekkingsrecht. Vraag: - Blijven cliënten per 2016 zorg ontvangen op basis van pgb? Wanneer de cliënten per 2016 nog steeds een pgb hebben, kunnen zij op basis van een pgb zorg ontvangen. Het pgb maakt evenwel geen onderdeel uit van deze inkoopprocedure. 20

Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen III - Aanvulling, Inkoopdocument Wlz oktober 2016

Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen III - Aanvulling, Inkoopdocument Wlz oktober 2016 Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen III - Aanvulling, Inkoopdocument Wlz 2017 10 oktober 2016 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Mededelingen... 3 Hoofdstuk 2 Beleidslijnen Schoonmaak & Logeren in de

Nadere informatie

Welkom. Inkoopdocument Wet langdurige zorg 2017

Welkom. Inkoopdocument Wet langdurige zorg 2017 Welkom Inkoopdocument Wet langdurige zorg 2017 Inleiding Politieke en maatschappelijke context Herziening langdurige zorg o Eigen verantwoordelijkheid o Zelfredzaamheid o Thuis blijven wonen, zorg dichtbij

Nadere informatie

CONCEPT Wlz Zorginkoopbeleid mr. Daphne Koch, beleidsadviseur ZN

CONCEPT Wlz Zorginkoopbeleid mr. Daphne Koch, beleidsadviseur ZN CONCEPT Wlz Zorginkoopbeleid 2017 mr. Daphne Koch, beleidsadviseur ZN Uitgangspunten De uitgangspunten voor de inkoop 2016 blijven voor 2017 van kracht. Cliënt centraal Zichtbaar zorgkantoor In dialoog

Nadere informatie

Wlz Zorginkoopbeleid 2016. drs. Ineke Wever, manager Zorg ZN

Wlz Zorginkoopbeleid 2016. drs. Ineke Wever, manager Zorg ZN Wlz Zorginkoopbeleid 2016 drs. Ineke Wever, manager Zorg ZN Wlz 01-01-2015 De Wlz is sinds 1 januari 2015 een feit. Met de invoering van deze wet staan drie onderling samenhangende doelstellingen centraal:

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Inkoopdocument Wlz 2016

Zorgkantoor Friesland Inkoopdocument Wlz 2016 Zorgkantoor Friesland Inkoopdocument Wlz 2016 Inleiding Aanleiding wijziging inkoopprocedure Toelichting inkoopprocedure 2016 Vragen/Nota van Inlichtingen E-mailadres: secretariaatzorg@defriesland.nl Website:

Nadere informatie

Bijeenkomst Zorgaanbieders Wlz inkoopbeleid 2017

Bijeenkomst Zorgaanbieders Wlz inkoopbeleid 2017 Bijeenkomst Zorgaanbieders Wlz inkoopbeleid 2017 Juni 2016, team zorginkoop Wlz Inhoud van vandaag Cliënt Blok I: Inbreng vanuit cliënt Zorgaanbieder Blok II: Kwaliteit van de zorg Blok III: Financiering

Nadere informatie

Inkoop Langdurige Zorg

Inkoop Langdurige Zorg Inkoop Langdurige Zorg Bijeenkomst zorgaanbieders 20 mei 2015 Programma 14.00 uur Invoering WLZ en veranderingen zorgkantoor Uitgangspunten inkoopbeleid Inkoopbeleid en systematiek 2016 15.00 uur Korte

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen behorende bij. Zorginkoopdocument 2016 Wlz SECTOR GZ

Nota van Inlichtingen behorende bij. Zorginkoopdocument 2016 Wlz SECTOR GZ Nota van Inlichtingen behorende bij Zorginkoopdocument 2016 Wlz SECTOR GZ Publicatiedatum: 1 juli 2016 1 Voorbehouden, tegenstrijdigheden, rechtsmiddelen en vervaltermijn Dit document met alle bijbehorende

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen behorende bij. Zorginkoopdocument 2016 Wlz SECTOR GZ

Nota van Inlichtingen behorende bij. Zorginkoopdocument 2016 Wlz SECTOR GZ Nota van Inlichtingen behorende bij Zorginkoopdocument 2016 Wlz SECTOR GZ Publicatiedatum: 3 juli 2015 1 Voorbehouden, tegenstrijdigheden, rechtsmiddelen en vervaltermijn Dit document met alle bijbehorende

Nadere informatie

Inkoopkader Langdurige Zorg 2016

Inkoopkader Langdurige Zorg 2016 Inkoopkader Langdurige Zorg 2016 GEHANDICAPTENZORG Zorgverzekeraars Nederland Juni 2015 Inkoopkader langdurige zorg 2016 GZ 1 Voorwoord en leeswijzer Voor u ligt het Inkoopkader Langdurige Zorg 2016. De

Nadere informatie

Landelijk Inkoopkader Langdurige Zorg 2017 Geestelijke Gezondheidszorg

Landelijk Inkoopkader Langdurige Zorg 2017 Geestelijke Gezondheidszorg Landelijk Inkoopkader Langdurige Zorg 2017 Geestelijke Gezondheidszorg Voorwoord en leeswijzer Voor u ligt het Inkoopkader Langdurige Zorg 2017. De Wlz-uitvoerders hebben zorgkantoren gemandateerd om in

Nadere informatie

Inkoopbeleid Wlz 2017 gehandicaptenzorg. Bijeenkomst zorgaanbieders Zwolle - Nieuwegein 1 juni 2016

Inkoopbeleid Wlz 2017 gehandicaptenzorg. Bijeenkomst zorgaanbieders Zwolle - Nieuwegein 1 juni 2016 Inkoopbeleid Wlz 2017 gehandicaptenzorg Bijeenkomst zorgaanbieders Zwolle - Nieuwegein 1 juni 2016 Inhoudsopgave 1 Welkom 2 Nu we elkaar toch spreken 3 Totstandkoming en doelstellingen inkoopbeleid Wlz

Nadere informatie

Wlz Zorginkoop Regionale informatiebijeenkomst voor zorgaanbieders Datum 16 en 18 juni 2015

Wlz Zorginkoop Regionale informatiebijeenkomst voor zorgaanbieders Datum 16 en 18 juni 2015 Wlz Zorginkoop 2016 Regionale informatiebijeenkomst voor zorgaanbieders Datum 16 en 18 juni 2015 Agenda Uitgangspunten bij Wlz zorginkoop 2016 Stap 1: Opzet Wlz zorginkoopbeleid Inkoopproces Stap 2: inschrijving

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

Toelichting bij het Zorginkoopdocument Wlz 2017 sector GGZ en Overeenkomst 2017 sector GGZ n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen:

Toelichting bij het Zorginkoopdocument Wlz 2017 sector GGZ en Overeenkomst 2017 sector GGZ n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen: Toelichting bij het Zorginkoopdocument Wlz sector GGZ en Overeenkomst sector GGZ n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen: Indien een vraag betrekking had op tekst die letterlijk terug te

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

Bijeenkomst cliëntenraden Wlz. 22 maart 2016

Bijeenkomst cliëntenraden Wlz. 22 maart 2016 Bijeenkomst cliëntenraden Wlz 22 maart 2016 Programma - Doel van de ochtend - Terugblik inkoop Wlz 2016 - Inkoop Wlz 2017 - Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) - Waardigheid & Trots -

Nadere informatie

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gehandicaptenzorg

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gehandicaptenzorg Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gehandicaptenzorg Inhoudsopgave - landelijk Inkoopkader Wlz 2016 Deel 2 van dit Inkoopdocument betreft het landelijk inkoopkader Wlz 2016. In geval van tegenstrijdigheden

Nadere informatie

Inkoopdocument Wlz 2016

Inkoopdocument Wlz 2016 Inkoopdocument Wlz 2016 Het is niet toegestaan de in dit document vermelde informatie verder te verspreiden of te wijzigen zonder voorafgaande toestemming van Zorgkantoor Friesland. 1 Voorwoord en leeswijzer

Nadere informatie

Nota van inlichtingen m.b.t landelijk inkoopkader Wlz 2016 Inleiding

Nota van inlichtingen m.b.t landelijk inkoopkader Wlz 2016 Inleiding Nota van inlichtingen m.b.t landelijk inkoopkader Wlz Inleiding In deze Nota van Inlichtingen inkoop Wlz treft u correcties, verduidelijkingen en aanvullingen aan op het landelijke inkoopkader Wlz van

Nadere informatie

Landelijk Inkoopkader Langdurige Zorg 2017 Gehandicaptenzorg

Landelijk Inkoopkader Langdurige Zorg 2017 Gehandicaptenzorg Landelijk Inkoopkader Langdurige Zorg 2017 Gehandicaptenzorg Voorwoord en leeswijzer Voor u ligt het Inkoopkader Langdurige Zorg 2017. De Wlzuitvoerders hebben zorgkantoren gemandateerd om in 2017 de zorginkoop

Nadere informatie

INKOOPKADER LANGDURIGE ZORG 2017 Geestelijke gezondheidszorg

INKOOPKADER LANGDURIGE ZORG 2017 Geestelijke gezondheidszorg INKOOPKADER LANGDURIGE ZORG 2017 Geestelijke gezondheidszorg VOORBEHOUD ZN gaat met dit inkoopdocument uit van de situatie zoals bekend ten tijde van de publicatie van dit inkoopdocument. De mogelijkheid

Nadere informatie

Landelijk Inkoopkader Langdurige Zorg 2017 Verpleging & Verzorging

Landelijk Inkoopkader Langdurige Zorg 2017 Verpleging & Verzorging Landelijk Inkoopkader Langdurige Zorg 2017 Verpleging & Verzorging Voorwoord en leeswijzer Voor u ligt het Inkoopkader Langdurige Zorg 2017. De Wlz-uitvoerders hebben zorgkantoren gemandateerd om in 2017

Nadere informatie

Geestelijke gezondheidszorg

Geestelijke gezondheidszorg Informatiebijeenkomst zorginkoopbeleid Wlz 2016 Geestelijke gezondheidszorg Programma Welkom Presentatie visie Achmea op de langdurige zorg Presentatie zorginkoopbeleid Wlz GGz 2016 Vragen Brunch 10.00

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over Schoonmaak in de Wlz voor thuiswonende Wlz-klanten

Veelgestelde vragen over Schoonmaak in de Wlz voor thuiswonende Wlz-klanten Veelgestelde vragen over Schoonmaak in de Wlz voor thuiswonende Wlz-klanten Zilveren Kruis Zorgkantoor, 25 januari 2017. Versie 1.0 Nr Vraag Antwoord 1 Wat houdt de wijziging van Schoonmaak naar de Wlz

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen behorende bij. Zorginkoopdocument 2017 Wlz SECTOR GGZ

Nota van Inlichtingen behorende bij. Zorginkoopdocument 2017 Wlz SECTOR GGZ Nota van Inlichtingen behorende bij Zorginkoopdocument 2017 Wlz SECTOR GGZ Publicatiedatum: 1 juli 2016 1 Voorbehouden, tegenstrijdigheden, rechtsmiddelen en vervaltermijn Dit document met alle bijbehorende

Nadere informatie

Toelichting bij Zorginkoodocument Wlz 2016 sector GGZ n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen.

Toelichting bij Zorginkoodocument Wlz 2016 sector GGZ n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen. Toelichting bij Zorginkoodocument Wlz sector GGZ n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen. Indien een vraag betrekking heeft op tekst die letterlijk terug te vinden is in de inkoopdocumenten,

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst zorginkoopbeleid Wlz Verpleging & Verzorging

Informatiebijeenkomst zorginkoopbeleid Wlz Verpleging & Verzorging Informatiebijeenkomst zorginkoopbeleid Wlz 2016 Verpleging & Verzorging Programma Welkom 15.30 Presentatie visie Achmea op de langdurige zorg 15.35 Presentatie zorginkoopbeleid Wlz V&V 2016 15.45 Thema-gewijs

Nadere informatie

Inkoopdocument Wet langdurige zorg

Inkoopdocument Wet langdurige zorg Inkoopdocument 2017 Wet langdurige zorg Het is niet toegestaan de in dit document vermelde informatie verder te verspreiden of te wijzigen zonder voorafgaande toestemming van Zorgkantoor Friesland. 1 Voorwoord

Nadere informatie

INKOOPKADER LANGDURIGE ZORG 2017 Verpleging & Verzorging

INKOOPKADER LANGDURIGE ZORG 2017 Verpleging & Verzorging INKOOPKADER LANGDURIGE ZORG 2017 Verpleging & Verzorging VOORBEHOUD ZN gaat met dit inkoopdocument uit van de situatie zoals bekend ten tijde van de publicatie van dit inkoopdocument. De mogelijkheid bestaat

Nadere informatie

Nota van inlichtingen Wet langdurige zorg 2017 Regionaal inkoopkader Midden IJssel

Nota van inlichtingen Wet langdurige zorg 2017 Regionaal inkoopkader Midden IJssel Nota van inlichtingen Wet langdurige zorg 2017 Regionaal Midden IJssel Datum: 1-7-2016 Vraagnr. Betreft document Par. / artikel / tabblad Blz. Onderwerp Vraag of opmerking van zorgaanbieder Antwoord zorgkantoor

Nadere informatie

Inkoopprocedure Inkoopkader Langdurige Zorg 2016 Zorgkantoren Coöperatie VGZ

Inkoopprocedure Inkoopkader Langdurige Zorg 2016 Zorgkantoren Coöperatie VGZ Inkoopprocedure 2016 Inkoopkader Langdurige Zorg 2016 Zorgkantoren Coöperatie VGZ www.vgz-zorgkantoren.nl VGZ Zorgkantoor B.V., KvK-nummer 09167532, Univé Zorgkantoor B.V., KvK-nummer 37122493, en Trias

Nadere informatie

Inkoop WLZ Presentatie zorgaanbieders 8 juni 2016

Inkoop WLZ Presentatie zorgaanbieders 8 juni 2016 Inkoop WLZ 2017 Presentatie zorgaanbieders 8 juni 2016 Inkoop landelijk Agenda VWS WLZ pakket Inhoud Inkoopkader langdurige zorg Uitgangspunten Persoonsvolgende inkoop Inkoop landelijk Drie niveaus kwaliteitsverbeteringen

Nadere informatie

Zorginkoop Wlz 2017. Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017. April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam

Zorginkoop Wlz 2017. Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017. April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam Zorginkoop Wlz 2017 Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017 April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam Inkoopplan Jaarlijks bepalen we onze inkoopdoelen die

Nadere informatie

Voorwoord. Beste lezer,

Voorwoord. Beste lezer, Zorginkoopdocument Wlz 2017 Voorwoord Beste lezer, Voor u ligt het zorginkoopdocument voor de Wet langdurige zorg 2017. Net als voorgaande jaren bestaat dit document uit een landelijk inkoopkader en de

Nadere informatie

Aanvullende publicatie op het landelijke inkoopkader 2017

Aanvullende publicatie op het landelijke inkoopkader 2017 Aanvullende publicatie op het landelijke inkoopkader 2017 Zorgverzekeraars Nederland Mei2017 (versie 0.2) Verduidelijking en correctie beleid zorgkantoren 2017 op 3 thema s De zorgkantoren hebben naar

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

Zilveren Kruis Zorgkantoor zet in op zorg en ondersteuning die past bij de manier waarop klanten hun leven willen leiden

Zilveren Kruis Zorgkantoor zet in op zorg en ondersteuning die past bij de manier waarop klanten hun leven willen leiden Zilveren Kruis Zorgkantoor zet in op zorg en ondersteuning die past bij de manier waarop klanten hun leven willen leiden Presentatie Inkoopkader Zilveren Kruis Zorgkantoor voor 2018-2020 1 juni 2017 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Zorginkoop langdurige zorg 2015 Versmalde AWBZ (Wlz) Jelle Boomgaardt Zorgkantoor Friesland / DFZ 01 - juli 2014 Gewijzigde versie

Zorginkoop langdurige zorg 2015 Versmalde AWBZ (Wlz) Jelle Boomgaardt Zorgkantoor Friesland / DFZ 01 - juli 2014 Gewijzigde versie Zorginkoop langdurige zorg 2015 Versmalde AWBZ (Wlz) Jelle Boomgaardt Zorgkantoor Friesland / DFZ 01 - juli 2014 Gewijzigde versie Wijzigingen (1) N.a.v. de publicatie van de beleidsregels op 1 juli 2014

Nadere informatie

Inkoopkader Langdurige Zorg 2016 VERPLEGING & VERZORGING

Inkoopkader Langdurige Zorg 2016 VERPLEGING & VERZORGING Inkoopkader Langdurige Zorg 2016 VERPLEGING & VERZORGING Zorgverzekeraars Nederland Juni 2015 Voorwoord en leeswijzer Voor u ligt het Inkoopkader Langdurige Zorg 2016. De Wlz-uitvoerders hebben zorgkantoren

Nadere informatie

Inkoopprocedure Wet langdurige zorg voor goede zorg zorg je samen

Inkoopprocedure Wet langdurige zorg voor goede zorg zorg je samen Inkoopprocedure Wet langdurige zorg 2017 voor goede zorg zorg je samen Inhoud 1 Zorgaanbieders die voor het jaar 2016 een éénjarige of nog geen overeenkomst hebben met Zorgkantoren Coöperatie VGZ 5 2 Zorgaanbieders

Nadere informatie

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Verpleging en Verzorging

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Verpleging en Verzorging Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Verpleging en Verzorging Inhoudsopgave - Inkoopkader Wlz 2016 Deel 2 van dit Inkoopdocument betreft het inkoopkader Wlz 2016. In geval van tegenstrijdigheden

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen II, Inkoopdocument Wlz juli 2016

Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen II, Inkoopdocument Wlz juli 2016 Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen II, Inkoopdocument Wlz 2017 1 juli 2016 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Mededelingen. 3 Hoofdstuk 2 Wijzigingen Inkoopdocument Wlz 2017. 4 Hoofdstuk 3 Vragen Inkoopdocument

Nadere informatie

IVVU, 18 februari 2015 Herma Oosterom. Wet langdurige zorg

IVVU, 18 februari 2015 Herma Oosterom. Wet langdurige zorg IVVU, 18 februari 2015 Herma Oosterom Wet langdurige zorg Wet langdurige zorg Hoofdlijnen Wlz Inzet ActiZ Overgangsregeling Indicatiestelling Bekostiging Wlz uitvoerder Subsidieregelingen Overzicht verschillen

Nadere informatie

Zorgkantoor Coöperatie VGZ Informatiebijeenkomst cliëntenraden. Els van der Poel, Gertjan van Broekhoven, Geert Wingens

Zorgkantoor Coöperatie VGZ Informatiebijeenkomst cliëntenraden. Els van der Poel, Gertjan van Broekhoven, Geert Wingens Zorgkantoor Coöperatie VGZ Informatiebijeenkomst cliëntenraden Els van der Poel, Gertjan van Broekhoven, Geert Wingens Inhoud Welkom en voorstellen Wat is de Wlz? De rol van het Zorgkantoor in de Wlz Onafhankelijke

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst 2017 voor nieuwe zorgaanbieders 6 juni 2016

Voorlichtingsbijeenkomst 2017 voor nieuwe zorgaanbieders 6 juni 2016 Voorlichtingsbijeenkomst 2017 voor nieuwe zorgaanbieders 6 juni 2016 Introductie vragen Wie van u vindt dat de wens van de klant centraal staat? Wie van u vindt dat de wens van de klant ook wat betreft

Nadere informatie

Inkoopkader Langdurige Zorg 2016 GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

Inkoopkader Langdurige Zorg 2016 GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Inkoopkader Langdurige Zorg 2016 GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Zorgverzekeraars Nederland Juni 2015 Voorwoord en Leeswijzer Voor u ligt het Inkoopkader Langdurige Zorg 2016. De Wlz-uitvoerders hebben zorgkantoren

Nadere informatie

Inleiding. Nota van Inlichtingen Experiment persoonsvolgende bekostiging Rotterdam 2017 Zilveren Kruis Zorgkantoor Wlz Gehandicaptenzorg

Inleiding. Nota van Inlichtingen Experiment persoonsvolgende bekostiging Rotterdam 2017 Zilveren Kruis Zorgkantoor Wlz Gehandicaptenzorg Nota van Inlichtingen Zorginkoopdocument Wlz Experiment persoonsvolgende bekostiging Rotterdam 2017 Inleiding Binnen de zorginkoopprocedure is er naast het stellen van verduidelijkende vragen, tevens een

Nadere informatie

Uitkomsten enquête toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis

Uitkomsten enquête toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis Bl-16-10236 Tekst voor de website Uitkomsten enquête toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis In 2015 is het toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis ingevoerd. Het kader is een

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid Wlz 2016

Zorginkoopbeleid Wlz 2016 Zorginkoopbeleid Wlz 2016 Het zorginkoopbeleid Wlz 2016 is op 1 juni 2015 door alle zorgkantoren gepubliceerd. De zorgkantoren hebben in ZN-verband een gezamenlijk inkoopkader ontwikkeld dat als basis

Nadere informatie

Inkoopbeleid Wlz V&V 2017 Zilveren Kruis Zorgkantoor. Ingrid Renes 1 juni 2016

Inkoopbeleid Wlz V&V 2017 Zilveren Kruis Zorgkantoor. Ingrid Renes 1 juni 2016 Inkoopbeleid Wlz V&V 2017 Zilveren Kruis Zorgkantoor Ingrid Renes 1 juni 2016 Inhoudsopgave 1 Welkom en introductie 2 Landelijk Inkoopkader Wlz 2017 3 De hoofdlijnen van het Wlz inkoopbeleid van Zilveren

Nadere informatie

Bijeenkomst cliëntenraden. Zorgkantoor Friesland Wlz. De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015

Bijeenkomst cliëntenraden. Zorgkantoor Friesland Wlz. De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015 Bijeenkomst cliëntenraden Zorgkantoor Friesland Wlz & De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015 Planning 10.00 11.00 Korte terugblik Presentatie Wlz Presentatie Wijkverpleging 11.00-11.45

Nadere informatie

Uitkomsten enquête Toetsingskader Doelmatig en Verantwoorde Zorg Thuis

Uitkomsten enquête Toetsingskader Doelmatig en Verantwoorde Zorg Thuis Bl-16-10222 Uitkomsten enquête Toetsingskader Doelmatig en Verantwoorde Zorg Thuis Zorgverzekeraars Nederland 21 maart 2016 1 Uitkomsten enquête Toetsingskader Doelmatig en Verantwoorde Zorg Thuis In 2015

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg Inhoudsopgave - landelijk Inkoopkader Wlz 2016 Deel 2 van dit Inkoopdocument betreft het landelijk inkoopkader Wlz

Nadere informatie

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant Marktanalyse 2016 Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant 31-03-2016 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoor heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg (GZ). CZ

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen Wlz 2016 Verpleging & Verzorging

Nota van Inlichtingen Wlz 2016 Verpleging & Verzorging Nota van Inlichtingen Wlz 2016 Verpleging & Verzorging Inleiding In deze Nota van Inlichtingen treft u correcties, verduidelijkingen en aanvullingen aan op het Zorginkoopbeleid Wlz Verpleging &Verzorging

Nadere informatie

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Hollandse eilanden

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Hollandse eilanden Marktanalyse 2016 Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Hollandse eilanden 30-03-2016 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoor heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Marktanalyse 2015. Sector Gehandicaptenzorg Regio Zeeland

Marktanalyse 2015. Sector Gehandicaptenzorg Regio Zeeland Marktanalyse 2015 Sector Gehandicaptenzorg Regio Zeeland 31-03-2015 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoren heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg (GZ). Het zorgkantoor

Nadere informatie

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Opening Anneke Augustinus Manager Care Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Foto: website Activite Waarom vandaag? Delen kennis en ervaringen zodat: Het zorgkantoor voldoende

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie De Friesland Zorgverzekeraar Wijzigingen Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 1 juli 2014 naar Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 7 juli 2014

Nadere informatie

Marktanalyse 2015. Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant

Marktanalyse 2015. Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant Marktanalyse 2015 Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant 31-03-2015 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoren heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg (GZ). Het

Nadere informatie

De declaraties voor het indiceren valt onder het afgesproken omzetplafond. Daarbij geldt de volgende bepaling uit de overeenkomst:

De declaraties voor het indiceren valt onder het afgesproken omzetplafond. Daarbij geldt de volgende bepaling uit de overeenkomst: Veel gestelde vragen over indiceren (PGB), declaraties, niet-gecontracteerde zorg, Palliatief Terminale Zorg (PTZ) en Ketenzorg dementie De antwoorden op de veel gestelde vragen die u hieronder aantreft

Nadere informatie

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zeeland

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zeeland Marktanalyse 2016 Sector Gehandicaptenzorg Regio Zeeland 30-03-2016 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoor heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg (GZ). CZ zorgkantoor

Nadere informatie

Wij kijken uit naar een plezierige samenwerking met u waarin het belang, het leven en de zorg voor cliënten centraal staat.

Wij kijken uit naar een plezierige samenwerking met u waarin het belang, het leven en de zorg voor cliënten centraal staat. Zorginkoopdocument Wlz 2017 Voorwoord Voor u ligt het Zorginkoopdocument voor de Wet langdurige zorg 2017. Samen met u dragen wij zorg voor toegankelijke, doelmatige en kwalitatief goede zorg voor onze

Nadere informatie

Marktanalyse 2016. Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Limburg

Marktanalyse 2016. Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Limburg Marktanalyse 2016 Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Limburg 30-03-2016 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoor heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg (GZ). CZ

Nadere informatie

Vraag en antwoord Landelijk

Vraag en antwoord Landelijk Vraag en antwoord Landelijk 1. Kwaliteit: Zorgkantoren hebben met elkaar afgesproken, via ZN, een uniforme norm te hanteren bij de beoordeling van de kwaliteit bij de zorginkoop 2015. De normering is op

Nadere informatie

FAQ presentatie zorgaanbieders januari / februari 2015

FAQ presentatie zorgaanbieders januari / februari 2015 FAQ presentatie zorgaanbieders januari / februari 2015 Nr. Vraag / categorie Antwoord Algemeen 1 Algemeen; de zorgaanbieder twijfelt of de klant correct is geoormerkt, waar kan hij dit laten controleren?

Nadere informatie

Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015

Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015 Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015 Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor-Zorgaanbieder Wlz t.b.v. subsidieregelingen extramurale behandeling/eerstelijnsverblijf op grond van artikel 11.1.5.

Nadere informatie

Publicatie Zorgkostenraming Wlz Periode 3 Mei 2017

Publicatie Zorgkostenraming Wlz Periode 3 Mei 2017 Publicatie Zorgkostenraming Wlz 2017 Periode 3 Mei 2017 Inleiding Leeswijzer Zilveren Kruis kiest voor een nieuwe opzet voor de zorgkostenraming 2017 Dit doen we om zorgaanbieders beter inzage te geven

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1582 18 januari 2016 Besluit van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 4 januari 2016, kenmerk

Nadere informatie

Zorginkoop Wlz

Zorginkoop Wlz Zorginkoop Wlz 2018-2020 Zorgkantoren Amstelland en de Meerlanden en Zuid-Holland Noord Bijeenkomst 7 juni 2017 Paul Kuyper Tessa Korver Programma 1. Budgettair kader 2. Landelijk inkoopkader 3. Regionaal

Nadere informatie

ZELFANALYSE ZORGINKOOP WLZ V&V 2017

ZELFANALYSE ZORGINKOOP WLZ V&V 2017 ZELFANALYSE ZORGINKOOP WLZ V&V 2017 Toelichting Zelfanalyse deze versie is bedoeld voor zorgaanbieders die in 2017 voor het eerst een zelfanalyse invullen Zorgkantoren vragen de zorgaanbieder aan de hand

Nadere informatie

Toelichting monitor 2015. Onderdeel Kwaliteit. 1. Cliënten - gehandicaptenzorg

Toelichting monitor 2015. Onderdeel Kwaliteit. 1. Cliënten - gehandicaptenzorg Toelichting monitor 2015 Onderdeel Kwaliteit Thema/onderdeel 1. Cliënten - gehandicaptenzorg Toelichting a. Op pijler 1 op de selectie van de vragen is geen enkele score 'rood'? b. Op pijler 2a voor de

Nadere informatie

Zilveren Kruis zet in de Wlz-zorginkoop de cliënt centraal en biedt ruimte aan nieuwe zorgaanbieders

Zilveren Kruis zet in de Wlz-zorginkoop de cliënt centraal en biedt ruimte aan nieuwe zorgaanbieders Zilveren Kruis zet in de Wlz-zorginkoop de cliënt centraal en biedt ruimte aan nieuwe zorgaanbieders Informatiebijeenkomst voor (potentieel) nieuwe zorgaanbieders Ingrid Renes en Marion van den Hurk Utrecht,

Nadere informatie

Inkoop experiment V&V regio Zuid Limburg Experiment Persoonsvolgende

Inkoop experiment V&V regio Zuid Limburg Experiment Persoonsvolgende Inkoop experiment V&V regio Zuid Limburg 2017 Experiment Persoonsvolgende bekostiging Publicatiedatum: 1 juni 2016 1 CZ ZORGKANTOOR V&V EXPERIMENT REGIO ZUID-LIMBURG PERSOONSVOLGENDE BEKOSTIGING IN HET

Nadere informatie

Voorwoord. Wij kijken uit naar een plezierige samenwerking. Een samenwerking waarin het belang, het leven en de zorg voor cliënten centraal staat.

Voorwoord. Wij kijken uit naar een plezierige samenwerking. Een samenwerking waarin het belang, het leven en de zorg voor cliënten centraal staat. Zorginkoopdocument Wlz 2017 Voorwoord Voor u ligt het Inkoopdocument voor de Wet langdurige zorg 2017. Net als voorgaande jaren bestaat dit document uit een landelijk inkoopkader en de doorvertaling hiervan

Nadere informatie

Vragenlijst AWBZ zorgcontractering 2014

Vragenlijst AWBZ zorgcontractering 2014 Vragenlijst AWBZ zorgcontractering 2014 Gebruik dit formulier s.v.p. alleen als ondersteuning bij het invullen van de online vragenlijst. Alleen online ingevulde vragenlijsten worden in de analyse meegenomen.

Nadere informatie

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Geestelijke Gezondheidszorg

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Geestelijke Gezondheidszorg Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Geestelijke Gezondheidszorg Inhoudsopgave - landelijk Inkoopkader Wlz 2016 Deel 2 van dit Inkoopdocument betreft het landelijk inkoopkader Wlz 2016. In geval van tegenstrijdigheden

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst zorgaanbieders

Informatiebijeenkomst zorgaanbieders Informatiebijeenkomst zorgaanbieders Inkoop 2015 Langdurige Zorg 28 mei 2014 Programma 14.00 uur vooruitblik 2015 uitgangspunten Inkoopbeleid 14.45 uur korte pauze 14.55 uur uniform landelijk beleid inkoopsystematiek

Nadere informatie

Zorgkantoren Coöperatie VGZ Informatiebijeenkomst cliëntenraden. Els van der Poel, Gertjan van Broekhoven, Geert Wingens

Zorgkantoren Coöperatie VGZ Informatiebijeenkomst cliëntenraden. Els van der Poel, Gertjan van Broekhoven, Geert Wingens Zorgkantoren Coöperatie VGZ Informatiebijeenkomst cliëntenraden Els van der Poel, Gertjan van Broekhoven, Geert Wingens Inhoud Welkom en voorstellen Wat is de Wlz? De rol van het Zorgkantoor in de Wlz

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

Zorginkoop AWBZ. Praktijkdagen. Almere. 22 mei 2014

Zorginkoop AWBZ. Praktijkdagen. Almere. 22 mei 2014 Zorginkoop AWBZ Praktijkdagen Almere 22 mei 2014 1 Inhoud AWBZ-zorginkoop Doelgroepen, producten, prestaties Leestips & links 2 Kenmerken Inkoop AWBZ zorg (1) Verzekerd recht Toegang: indicatiestelling

Nadere informatie

Overzicht bekostiging van behandeling bij Wlz-cliënten in 2016

Overzicht bekostiging van behandeling bij Wlz-cliënten in 2016 Overzicht bekostiging van behandeling bij -cliënten in 2016 Waarom dit overzicht? Naar aanleiding van de vragen die de NZa heeft gekregen over de bekostiging van behandeling bij verzekerden die zorg op

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen Bijlage Achmea zorginkoop AWBZ 2014.

Nota van Inlichtingen Bijlage Achmea zorginkoop AWBZ 2014. Nota van Inlichtingen Bijlage Achmea zorginkoop AWBZ 2014. Inleiding In deze Nota van Inlichtingen treft u correcties, verduidelijkingen en aanvullingen aan op het zorginkoopbeleid 2014 van Achmea. Deze

Nadere informatie

Invoering Wlz krachttoer veldpartijen, maar er zijn ook zorgen

Invoering Wlz krachttoer veldpartijen, maar er zijn ook zorgen Aan Van Vaste Commissie VWS, Tweede Kamer der Staten Generaal Doorkiesnummer (030) 698 82 42 Datum 28 april 2015 Onderwerp AO Decentralisatie Wmo/Wlz Heeft u vragen of wilt u meer informatie dan kunt u

Nadere informatie

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Haaglanden

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Haaglanden Marktanalyse 2015 Sector Gehandicaptenzorg Regio Haaglanden 31-03-2015 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoren heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg (GZ). Het

Nadere informatie

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Hollandse eilanden

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Hollandse eilanden Marktanalyse 2015 Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Hollandse eilanden 31-03-2015 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoren heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg

Nadere informatie

De drie thema s met een uniform criterium voor onze sector zijn kwaliteit, innovatie en integrale benadering.

De drie thema s met een uniform criterium voor onze sector zijn kwaliteit, innovatie en integrale benadering. Notitie Datum 3 juli 2014 Onderwerp Overzicht inkoopbeleid 2015 Contact Mevr. drs. B. R. (Bianca) Roos 030 27 39 410 broos@vgn.nl Inleiding In deze notitie vindt u een overzicht van het inkoopbeleid 2015,

Nadere informatie

PUBLIEKSVERSIE ZORGINKOOPBELEID Wlz 2016 GEHANDICAPTENZORG

PUBLIEKSVERSIE ZORGINKOOPBELEID Wlz 2016 GEHANDICAPTENZORG PUBLIEKSVERSIE ZORGINKOOPBELEID Wlz 2016 GEHANDICAPTENZORG JULI 2015 TOELICHTING Zorgkantoren willen cliënten(raden) informeren over het zorginkoopbeleid voor de Wet langdurige zorg (Wlz) voor 2016. Het

Nadere informatie

Overzicht doelstellingen Wlz Doelen op wetsniveau (MvT):

Overzicht doelstellingen Wlz Doelen op wetsniveau (MvT): Overzicht doelstellingen Wlz Doelen op wetsniveau (MvT): Het doel van deze wet is dat ouderen met een blijvende somatische of psychogeriatrische beperking en mensen met blijvende verstandelijke, lichamelijke

Nadere informatie

Notitie. Wetsvoorstel Wet langdurige zorg (Wlz): wijzigingen en samenvatting. Versie 11 maart 2014

Notitie. Wetsvoorstel Wet langdurige zorg (Wlz): wijzigingen en samenvatting. Versie 11 maart 2014 Notitie Versie 11 maart 2014 Wetsvoorstel Wet langdurige zorg (Wlz): wijzigingen en samenvatting Inleiding Op 10 maart 2014 is het wetsvoorstel Wet Langdurige Zorg naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze

Nadere informatie

Toelichting bij het Zorginkoopdocument Wlz 2016 sector V&V n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen:

Toelichting bij het Zorginkoopdocument Wlz 2016 sector V&V n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen: Toelichting bij het Zorginkoopdocument Wlz sector V&V n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen: Indien een vraag betrekking had op tekst die letterlijk terug te vinden is in de inkoopdocumenten,

Nadere informatie

Ik woon in een zorginstelling

Ik woon in een zorginstelling Ik woon in een zorginstelling Wat verandert er voor mij in 2015? In deze folder leest u over de veranderingen in de zorg. Wat dat betekent voor mensen die wonen in een woonzorgcentrum of een andere zorg

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015 Aan alle Wlz-uitvoerders Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres l Onderwerp Datum

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van VWS DLZ Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen I, Inkoopdocument 2015 Versmalde AWBZ (Wlz) 9 juli 2014

Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen I, Inkoopdocument 2015 Versmalde AWBZ (Wlz) 9 juli 2014 Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen I, Inkoopdocument 2015 Versmalde AWBZ (Wlz) 9 juli 2014 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Mededelingen.. 3 Hoofdstuk 2 Wijzigingen Inkoopdocument 2015 Versmalde AWBZ

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel.

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Datum: Partijen: ActiZ, organisatie van zorgondernemers Zorgverzekeraars Nederland (ZN) De

Nadere informatie