Heldere taal in het Resultaatgerichte Vastgoedonderhoud

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Heldere taal in het Resultaatgerichte Vastgoedonderhoud"

Transcriptie

1 Heldere taal in het Resultaatgerichte Vastgoedonderhoud Afstudeerrapport Enschede, Auteur: W.W. Hegeman Saxion Hogeschool Enschede Stichting Pioneering VERSIE 1.0 DEFINITIEF

2 Voorwoord Voor u ligt het afstudeerrapport met de titel Heldere taal in het Resultaatgerichte Vastgoedonderhoud. Mijn naam is Wout Hegeman en ik ben student Bouwtechnische Bedrijfskunde op de Saxion Hogeschool te Enschede. Ter afsluiting van mijn studie presenteer ik dit afstudeerrapport. Dit onderzoek is in opdracht van de Stichting Pioneering, onderdeel van het Innovatieplatform Twente. Stichting Pioneering is opgericht om de bouwsector in Twente een stimulans te geven door innovatie. Dit onderzoek wordt uitgevoerd vanuit de werkplaats Resultaatgericht Vastgoedonderhoud. Deze werkplaats pikt signalen op uit het werkveld over bepaalde problemen of knelpunten en gaat met behulp van onderzoekers (studenten o.a.) aan de slag om hier een oplossing voor te vinden. Zo ook werd het probleem opgepikt waarop dit onderzoek is gebaseerd. Doordat ik als 4 e jaars student op zoek was naar een uitdagende maar ook vernieuwende onderzoeksopdracht (een keer wat anders) kwam ik terecht bij de Stichting Pioneering. Ik kreeg dit onderzoek gepresenteerd met een variëteit aan onderzoeksgebieden. Omdat het onderwerp interessant genoeg was ligt hier nu het eindrapport, voorzien van conclusie en aanbevelingen. Ik wil iedereen bedanken die mij heeft begeleid en geadviseerd vanuit zowel het bedrijfsleven als de begeleiding vanuit Saxion Hogescholen. Veel plezier bij het lezen van dit afstudeerrapport Wout Hegeman Enschede, 26 Augustus 2010 Afstudeeronderzoek W.W. Hegeman 2

3 Samenvatting Het doel van dit onderzoek is een aanbeveling of oplossing bieden voor meer eenduidige en effectievere middelen ten behoeve van de interpretatie en verwerking van kwaliteitverwachtingen en conditiemetingen t.a.v. RGVO teneinde een meer eenduidige overeenstemming t.b.v. effectievere contractvorming en uitvoering. Het antwoord op de hoofdvraag van dit onderzoek: opdrachtgever en opdrachtnemer zullen zowel intern als extern zo eenduidig en effectief mogelijk met elkaar kunnen communiceren over de kwaliteitsverwachtingen en gebouwcondities wanneer er bewuste keuzes gemaakt worden in inspectiemethoden en organisatievorm en hogere eisen gesteld worden aan de gebruikte communicatiesoorten. Uit het onderzoek kunnen de volgende zaken geconcludeerd worden: Verbale afspraken zijn een momentopname en heeft weinig waarde voor de toekomst; er kan niet op teruggekomen worden. Schriftelijke en visuele vastlegging van afspraken zijn uiterst duurzaam wanneer voldaan aan eisen. Alle keuzes en afspraken dienen te worden vastgelegd op eenduidige wijze d.w.z. aan de hand van schriftelijke omschrijvingen gecombineerd met de nodige referentiebeelden (visuele communicatie). Deze referentiebeelden in bijvoorbeeld de Inspectiebibliotheek e.d. dienen aan strengere eisen te voldoen waarbij de kwaliteit, eenduidigheid en uniformiteit een rol speelt. Hiervoor zou een combinatie van inspectiemethoden en communicatiesoorten in de vorm van een uniforme tool ontwikkeld moeten worden. Er moet directe feedback gegeven worden t.b.v. het valideren van keuzes. Feedback wordt mogelijk gemaakt door één op één communicatie. De tool zou hierbij een rol kunnen gaan spelen doordat de bevindingen middels software op bijvoorbeeld een handheld verwerkt kunnen worden waarbij direct kan worden voorzien in beeldmateriaal e.d. Slimme software maakt hier dan een sluitend geheel van in een eindrapportage/ weergave. Een conditiemeting laten uitvoeren door (RGD/NVDO) gecertificeerde, onafhankelijke en ervaren inspecteurs kan een extra zekerheid zijn voor een correcte inspectie en een goed onderbouwd plan voor het scenario. Het is ook te adviseren om uitgevoerde inspecties steekproefsgewijs te laten controleren aan de hand van controle-inspecties door een onafhankelijk gecertificeerd inspectiebureau. Voor effectieve en eenduidige communicatie binnen RGVO is het van belang de organisaties in te richten op een manier waarop de validatie van keuzes snel geschied, de gegevens centraal worden gehouden middels een server die toegang verschaft aan alle betrokken partijen en personen met kennis bij alle partijen. Richt een digitale omgeving in waar kennis, gegevens, informatie, validatie en hulpmiddelen open en beschikbaar zijn voor elke betrokkene waarbij uniformiteit, kwaliteit en eenduidigheid centraal staat Afstudeeronderzoek W.W. Hegeman 3

4 Inhoudsopgave 1. INLEIDING PROBLEEMSTELLING DOELSTELLING VRAAGSTELLING ONDERZOEKSPLAN AFBAKENING LEESWIJZER BEGRIPPENLIJST 9 2. WAT IS RGVO ACHTERGROND RGVO HET 10-STAPPENPLAN HET RGVO-PROCES IN GROTE LIJNEN Het gewenste resultaat vaststellen Opstellen van een onderhoudsscenario Sluiten van de overeenkomt Realisatie van het onderhoudsscenario 2.4 SAMENVATTING HOOFDSTUK HUIDIGE SITUATIE INLEIDING Wat zijn de overeenkomsten 3.2 VASTLEGGEN GEWENSTE EISEN VAN DE OPDRACHTGEVER CONDITIEMETEN PERIODIEKE DEGRADATIEMETINGEN SAMENVATTING HOOFDSTUK BEOORDELING HUIDIGE SITUATIE INLEIDING COMMUNICATIESOORTEN EN METHODEN BEOORDELING COMMUNICATIESOORTEN BEOORDELING VAN DE HUIDIGE INSPECTIEMETHODEN SAMENVATTING HOOFDSTUK ORGANISATORISCHE VOORWAARDEN INLEIDING HUIDIGE CRITERIA INRICHTING VAN DE ORGANISATIES VALIDATIE VAN GEGEVENS DESKUNDIGHEID SAMENVATTING HOOFDSTUK CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN CONCLUSIES AANBEVELINGEN IMPLEMENTATIEPLAN 33 BIJLAGEN 43 Afstudeeronderzoek W.W. Hegeman 4

5 1. Inleiding De kosten voor onderhoud aan gebouwen zijn de laatste jaren veel gestegen 1. De afgelopen jaren is gewerkt aan een nieuwe manier van vastgoed onderhoud, namelijk Resultaatgericht Vastgoedonderhoud 2. Hiermee is het mogelijk om circa 20% van de onderhoudskosten te besparen 3. Zoals in de Leidraad Resultaatgericht Vastgoedonderhoud is beschreven is Resultaatgericht Vastgoedonderhoud, in dit rapport nader te noemen RGVO 4, een werkwijze waarin naast de integrale aanpak van onderhoud en het resultaatgerichte vastgoedonderhoud de resultaatafspraak centraal staat. Het vastgoed onderhoudsbedrijf spreekt hierbij een kwaliteitsniveau af en is vervolgens contractueel verplicht het niveau gedurende de gehele onderhoudscyclus te waarborgen. Er wordt al enige tijd gewerkt volgens RGVO en veel bedrijven onderscheiden zich op dit gebied. Er blijkt uit gesprekken met de praktijk dat er nog weinig kennis en ervaring met een volledig afgerond RGVO-proces is omdat RGVO nog niet zolang en zo grootschalig voorkomt. Momenteel zijn op diverse fronten werkgroepen, overheden en studenten actief die het RGVO-proces onderzoeken of bestuderen aan de hand van de reeds afgeronde of onderhanden pilots en projecten. Dit onderzoek focust op een onderdeel van het RGVO-proces, de methode waarop wordt gecommuniceerd over verwachtingen van de opdrachtgever en de manier waarop men communiceert over de huidige conditie van een gebouw. Dit onderzoek zal knelpunten en problemen opzoeken en beschrijven om een advies te kunnen bieden ter verbetering hiervan. Hierbij wordt gekeken naar de huidige en gewenste organisatie-inrichting, de wijze waarop met kwalitatieve wensen communiceert en de gebruikte methoden en technieken om gebouwcondities te meten. Dit onderzoek vangt aan met de formulering van de probleemstelling. 1 Bron: Doodeman M. (2010). Art. Cobouw 2 Bron: : Sprong A, Raasveld P. & Keus D. (2009) Leidraad RGVO, pag.9 Oranje/ Van Loon BV, Den Haag 3 Bron: Kaya I. & Abdallah B. (2009). Rapport Kostenvergelijking, Enschede 4 Resultaatgericht Vastgoedonderhoud wordt over het algemeen afgekort met RVO en RGVO. Met RVO en RGVO wordt hetzelfde bedoeld. In dit rapport wordt de afkorting RGVO gebruikt. Afstudeeronderzoek W.W. Hegeman 5

6 1.1 Probleemstelling De stichting Pioneering signaleerde vanuit het bedrijfsleven een probleem. Er bestaat een gevoel dat, wanneer er wordt gecommuniceerd over de kwaliteitsverwachtingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, dit veel effectiever en eenduidiger kan. Het blijkt, uit gesprekken met de praktijk, dat het lastig is voor verschillende partijen om effectief en eenduidig te communiceren over kwaliteitsverwachtingen en gebouwcondities. Dit onderzoek vangt aan met het lokaliseren van dit probleem. Ten eerste; opdrachtgevers uiten, op basis van de beheerstrategie, hun verwachtingen in een zogenoemde gebruikerstaal 5. Het onderhoudsbedrijf zal deze gebruikerstaal moeten omzetten naar bruikbare en meetbare prestatietaal om zo een onderhoudsscenario te kunnen ontwikkelen. Hierdoor is het van belang dat deze vertaalslag accuraat en eenduidig geschiedt. Ten tweede is op verschillende momenten in een RGVO-proces behoefte aan een kwalitatieve meting. Deze meting is bijvoorbeeld een conditiemeting of een degradatiemeting. Conditiemeten wordt gedaan om de huidige staat van het gebouw te bepalen. Dit is van belang voor de opdrachtgever om te bepalen wat er mee gedaan moet worden en voor het onderhoudsbedrijf om de onderhoudsingreep hierop te baseren. Conditiemeten wordt gedaan door een inspecteur met behulp van ervaring en inspectiemethoden waardoor de kans op misverstanden aanwezig is. Naast conditiemeting is er meting voor de bepaling van het moment waarop vervolgonderhoud plaats moet vinden. Dit geschiedt door middel van een degradatie(verloop)meting. Het vervolgonderhoud vindt plaats wanneer de conditie van een bepaald element de acceptatiegrens heeft benaderd. Als er niet wordt ingegrepen zal het element een niveau bereiken dat de opdrachtgever niet wenst. Omdat op elkaar afgestemde ingrepen voor een goed verloop van het RGVO-proces zo van belang zijn dient de bepaling van de startmomenten voor vervolgonderhoud accuraat te gebeuren. Kortom: er kan worden gesteld dat er een aantal momenten of gebeurtenissen zijn waarin behoefte is aan een meer eenduidige manier van het slaan van de slag van gebruikerstaal naar prestatietaal en conditie- en degradatiemeting. Deze probleemstelling heeft geleid tot een doelstelling voor dit onderzoek 5 Bron: Sprong A, Raasveld P. & Keus D. (2009) Leidraad RGVO, pag.36 Oranje/ Van Loon BV, Den Haag Afstudeeronderzoek W.W. Hegeman 6

7 1.2 Doelstelling Op basis van de probleemstelling is de volgende doelstelling ontstaan: een aanbeveling of oplossing bieden voor meer eenduidige en effectievere interpretatie en verwerking van kwaliteitverwachtingen en conditiemetingen t.a.v. RGVO teneinde een meer eenduidige overeenstemming ten behoeve van effectievere contractvorming en uitvoering 1.3 Vraagstelling 6 De centrale vraag in dit onderzoek is: Hoe kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer zowel intern als extern zo eenduidig en effectief mogelijk met elkaar communiceren over de kwaliteitsverwachtingen en gebouwcondities zodat bij de vorming van contractuele voorwaarden en uitvoering misverstanden worden beperkt. Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden en de doelstelling van dit onderzoek te halen worden de volgende deelvragen in dit onderzoek beantwoord: Wat wordt verstaan onder kwaliteitsverwachting? Hoofdstuk 3.2 is komt het begrip kwaliteitsverwachting aan de orde. Wat wordt bedoeld met effectief en eenduidig? Een korte definitie van deze begrippen vindt u in hoofdstuk Welke problemen doen zich voor? De problemen zijn in de probleemstelling en in hoofdstuk 4 beschreven. Wat is de oorzaak van deze problemen? De oorzaak van de problemen wordt eveneens in hoofdstuk 4 beantwoord. Waar vinden de problemen plaats in het RGVO-proces? De momenten zijn omschreven in hoofdstuk 3.2, 3.3 en 3.4. Hoe wordt het gewenste kwaliteitsniveau gedefinieerd? Definiëring van het kwaliteitsniveau, zie hoofdstuk 3.2 Wat zijn de voor- en nadelen van de gebruikte communicatiesoorten? Omschrijving van de huidige en gewenste situatie in hoofdstuk 4.3 Wat zijn de voor- en nadelen van de bestaande meetmethoden? Omschrijving van de huidige en gewenste situatie in hoofdstuk 4.4 Wat is de relatie tussen kwaliteit definiëren en conditiemeten? De overeenkomsten zijn omschreven in hoofdstuk Wat maakt een conditiemeting essentieel en succesvol? Zie hoofdstuk 3.3 en 4.4, en bijlage III en VII. Wat zijn de succesfactoren voor het behalen van een succesvol RGVO-proces? Deze vraag, m.b.t. communicatie wordt in hoofdstuk 4 en 5 beantwoord (gewenste situatie) 6 Toelichting op de vraagstelling zie Bijlage VII Afstudeeronderzoek W.W. Hegeman 7

8 1.4 Onderzoeksplan Aa de hand van fieldresearch, interviews met mensen uit de praktijk, zijn de ervaringen m.b.t. inspectiemethoden en processen in kaart gebracht. De rest van dit onderzoek wordt ingevuld aan de hand van deskresearch. Hierbij zijn enkele studieboeken, scripties en websites geraadpleegd voor de meer toeristische onderwerpen in dit onderzoek 1.5 Afbakening In dit onderzoek wordt niet de algemene communicatie in een RGVO-proces onderzocht. Het betreft enkel de communicatie die verband heeft met de geconstateerde problemen. Enkele vervolgonderzoeken zijn mogelijk. De reden dat deze vervolgonderzoeken niet in dit onderzoek zijn opgenomen is dat deze niet overeenstemmen met mijn studieachtergrond. Een uitzondering hierop is de beschrijving van het gebruik van een referentiedatabase. De referentiedatabase, voor zover bekend is, heeft zich nog in geen enkele vorm volledig voorgedaan, hoewel er inmiddels wel concepten zijn ontwikkeld. Omdat deze methode voor dit onderzoek dermate interessante elementen bevat wordt het implementatieplan hierop gebaseerd en zal het deel uitmaken van de eindconclusie 1.6 Leeswijzer In hoofdstuk 2 wordt een inleiding gegeven in Resultaatgericht Vastgoedonderhoud zodat lezers zonder enige kennis van RGVO zich in dit rapport verdiepen kunnen. Vervolgens wordt op basis van de doel- en vraagstelling in hoofdstuk 3 aangevangen met het omschrijven van de huidige situatie. Hierbij wordt een omschrijving gegeven van inspectiemethoden en communicatiesoorten. De kern van dit hoofdstuk is de momenten omschrijven waarin zich de problemen voordoen zoals deze zijn beschreven in de probleemstelling. In hoofdstuk 4 worden de huidige inspectiemethoden en communicatiesoorten beoordeeld. Hierbij worden gebreken en knelpunten in kaart gebracht. De organisatorische voorwaarden voor een succesvolle communicatie in RGVO worden in hoofdstuk 5 toegelicht. In hoofdstuk 6 wordt een eindconclusie gedaan van het onderzoek. De eindconclusie bestaat uit enkele deelconclusies en aanbevelingen die dit onderzoek afronden. Het implementatieplan tenslotte biedt inzicht in de acties die ondernomen moeten worden om de voorgestelde verbetering in werking te zetten. Hierbij wordt rekening gehouden met o.a. kosten, planning, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, supervisie Afstudeeronderzoek W.W. Hegeman 8

9 1.7 Begrippenlijst RGVO/ RVO: afkorting voor Resultaatgericht Vastgoedonderhoud. NEN: 2767: norm voor conditiemeting van bouw- en installatiedelen. Opdrachtgever: het begrip opdrachtgever wordt in dit onderzoek breed uitgemeten. Het betreft in veel geval een verwijzing naar een woningcorporatie, maar is in feite van toepassing op elke vorm van opdrachtgeverschap. Opdrachtnemer: de opdrachtnemer in dit onderzoek is in principe het totaalonderhoudsbedrijf. Ook schildersbedrijven e.d. kunnen deze rol vervullen. Onderhoudsscenario: meerjarenplanning en begroting van onderhoudswerkzaamheden voor de totale afgesproken looptijd, waarmee het gewenste kwaliteitsniveau en de daarvan afgeleide prestatie-eisen kunnen worden gewaarborgd. Eenduidigheid: voor slechts één uitleg vatbaar, ondubbelzinnig, zonder twijfel. Effectiviteit: doelmatigheid. Bij de beoordeling van projecten of processen is effectiviteit de eerste eis. Onderhoudsinterval: periode die ligt tussen de jaren waarin de onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd. Beheerstrategie: de beheerstrategie van de opdrachtgever wordt ook wel strategisch voorraadbeleid genoemd. De beheerstrategie omvat alle activiteiten die een beheerder van vastgoed in onderlinge samenhang, als onderdeel van een marktgerichte, strategische en integrale visie op zijn bezit, ontplooit. Deze hangen nauw samen met de beleidsdoelen van de beheerder. Beeldreferenties: gebruik maken van beelden waarin staat van een element is vastgelegd en waarnaar kan worden gerefereerd. Functiedecompositie: Het ontleden van een gebouw op basis van functies. Inspectiemethoden: methoden om conditiemetingen en degradatiemetingen te verrichten Afstudeeronderzoek W.W. Hegeman 9

10 2. Wat is RGVO 2.1 Achtergrond RGVO 7 RGVO is ontwikkeld in de schildersbranche en is inmiddels in de wereld van beheer en onderhoud een niet meer weg te denken begrip. RGVO leidt tot duurzamer en effectiever onderhoud aan gebouwen met besparingen tot wel 20% ten opzichte van traditionele processen 8. Inmiddels hebben veel onderhoudsbedrijven ervaring op het gebied van RGVO. Centraal daarin staat kennis en ervaring met instandhouding van gebouwen. Resultaatgericht vastgoedonderhoud betekent voor bedrijven een grote omslag. Het onderhoudsbedrijf voert de onderhoudswerkzaamheden uit op basis van de wensen en behoeften van de opdrachtgever waarbij wordt gekeken naar de functies van een betreffend element en de prestatie-eisen die daaraan zijn gekoppeld. Ten opzichte van meer traditionele manier van onderhoud wordt bij RGVO rekening gehouden met meerdere mogelijke scenario s. Een geschikt scenario bevat de meest economische plannen t.a.v. de gebruiksdoeleinden over de gebruiksperiode van een gebouw. Het onderhoudsbedrijf neemt hierbij steeds meer de rol aan van adviseur waarbij een grote kennis van producten en technieken is verreist. Van de opdrachtgever wordt verwacht dat hij zijn beheer in vertrouwen geheel kan overlaten aan het onderhoudbedrijf. Het onderhoudsbedrijf heeft de verantwoordelijkheid voor de gekozen oplossingen. Ook de opdrachtgever, een woningcorporatie bijvoorbeeld, dient zich steeds meer bewust te worden van de staat van haar bezit en meer kennis te hebben van onderhoud. Dit is vooral van belang bij het bepalen van de beheerstrategie en het beoordelen van een onderhoudsscenario. Het voordeel voor een opdrachtgever is naast het budgettaire voordeel dat het zich meer kan toeleggen op kernactiviteiten. Daarnaast worden het onderhoudscenario opgesteld door partijen die echt verstand hebben van onderhoud. Belangrijkste pijlers voor een RGVO-proces zijn; de openheid en vertrouwen tussen opdrachtgever en -nemer, de procesbeheersing en de vergaande kennis van degradatie. Het RGVO-proces is volgens TNO samen te vatten in tien stappen. Dit 10-stappenplan wordt in 2.2 toegelicht. Vervolgens wordt op basis van de Leidraad RGVO 2.3 een omschrijving gegeven van een RGVO-proces in hoofdlijnen 7 Bron: Sprong A, Raasveld P. & Keus D. (2009) Leidraad RGVO. Oranje/ Van Loon BV, Den Haag 8 Bron: K. Ismael & Abdallah B. (2009). Rapport Kostenvergelijking vastgoedonderhoud Afstudeeronderzoek W.W. Hegeman 10

11 2.2 Het 10-stappenplan Voorafgaand aan een onderhoudscyclus vinden enkele belangrijke fasen of stappen plaats. Het RGVO-proces wordt hieronder weergegeven volgens het 10-stappenplan 9 : Voortraject Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5 Stap 6 Stap 7 Stap 8 Stap 9 Stap 10 initiatieffase bepalen van de beheerstrategie globale beoordeling onderhoudssituatie van complex vastleggen gewenst kwaliteitsniveau, functionele- en prestatie eisen uitvoeren van de inspectie en inventarisatie opstellen onderhoudsscenario s en kostenramingen overleg met opdrachtgever voor het te kiezen onderhoudsscenario uitwerking van het gekozen onderhoudsscenario sluiten van de overeenkomst realisatie van de afspraken monitoren van de resultaten door de tijd Een uitgebreide toelichting op het 10-stappenplan is te vinden in Bijlage I. Daarnaast wordt ter verduidelijking en leesbaarheid in 2.3 een korte omschrijving gedaan van het RGVO-proces 2.3 Het RGVO-proces in grote lijnen Het RGVO-proces vangt aan bij het initiatief van de opdrachtgever. Nadat is overwogen het onderhoud resultaatgericht uit te voeren wordt een beheerstrategie bepaald Het gewenste resultaat vaststellen Het belangrijkste moment in het gehele RGVO-proces is de fase waarin het gewenste resultaat wordt vastgesteld. Het gewenste resultaat is immers het doel van een RGVOproces. Hierbij verdiept men zich in de beheerstrategie, het budget, complexhistorie en overige uitgangspunten. Bij het bepalen hiervan vormt de opdrachtgever een beeld van het gewenste kwaliteitsniveau. Naast de aanpak van onderhoud staat bij het Resultaatgerichte Vastgoedonderhoud ook de resultaatafspraak centraal (zie figuur 1). Het onderhoudsbedrijf spreekt een kwaliteitsniveau af en is vervolgens contractueel verplicht het niveau, ook wel prestatie genoemd, gedurende de gehele onderhoudscyclus te waarborgen. Deze beheerstrategie is voor de opdrachtgever bij RGVO de basis voor de aanpak. De beheerstrategie is bepalend voor het kwaliteitsniveau. Hierbij is het vooral belangrijk dat opdrachtgever en 9 Bron: Bouma P.(2009)TNO workshop RGVO Afstudeeronderzoek W.W. Hegeman 11

12 opdrachtnemer hetzelfde beeld hebben van de verwachtingen. Het op enig moment vastgestelde kwaliteitsniveau is de basis voor het vervolg van het proces. Beheerstrategie Kwaliteitsniveau Resultaat afspraak Aanpak van het onderhoud Figuur 1 beheerstrategie naar aanpak De opdrachtgever genereert esthetische en functionele eisen (gebruikerstaal). Het is aan het onderhoudsbedrijf om deze eisen om te zetten naar bruikbare en meetbare prestatieeisen (prestatietaal) die zoveel mogelijk zijn gekoppeld aan functies en esthetische eisen per element. Aan de hand van de levensduur van een element wordt bepaald wanneer aan dit element onderhoud dient te worden uitgevoerd of wanneer dit vervangen moet worden. Aan de hand van kostenkengetallen wordt een budgettaire planning opgezet op basis van een tijdshorizon afhankelijk van de gewenste gebruiksperiode zoals is bepaald in de beheerstrategie. Als de opdrachtgever hiermee (in grote lijnen) akkoord gaat kan er worden aangevangen met het opstellen van een onderhoudsscenario (zie figuur 2). Beheerstrategie Gebruiksperiode Tijdshorizon Kostenkengetal Budgettaire planning Akkoord? Onderhoudscenario Figuur 2 eerste stappen tot keuze scenario Het onderhoudsbedrijf doet een conditiemeting en achtergrondscan van het complex (of complexen) en kan op basis hiervan een kostenraming en maatregelenpakket samenstellen Opstellen van een onderhoudsscenario Het onderhoudsscenario is de kern van een RGVO-proces. Dit is het plan van aanpak voor het onderhoud. Het onderhoudscenario omschrijft wat gedaan moet worden om de wensen van de opdrachtgever te vervullen. Het opstellen van een onderhoudsscenario vraagt om veel kennis van materialen, degradatieverloop van materialen, ontwerp/detaillering en inzicht in invloedfactoren. Het onderhoudscenario heeft de huidige situatie van een complex als startpunt. Het is dus van belang om de resultaten van een conditiemeting correct te kunnen interpreteren en te verwerken. Afstudeeronderzoek W.W. Hegeman 12

13 De opdrachtgever wordt een keuze geboden uit verschillende scenario s. Op die manier kan er volgens een budget worden gewerkt en is er inzicht in de kostentechnische gevolgen van een kwaliteitsniveauverschil. Op basis van een minimale acceptatiegrens zijn de kosten te berekenen. Het is dus essentieel voor alle partijen om eenduidig deze grens te bepalen Sluiten van de overeenkomt Aangezien er in een RGVO project wordt uitgegaan van de klantwens (behoefte) wordt de opdrachtgever hier ook contractueel op aangesproken. In plaats van een contract te sluiten op basis van een prestatie of inspanning wordt nu een contract gesloten op basis van resultaten en behoeften Realisatie van het onderhoudsscenario Tijdens de meerjarige realisatie van het onderhoudsscenario is procesbeheersing essentieel. De beheersing van het proces wil zeggen, continue plannen, uitvoeren, controleren en herstellen van afwijkingen tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden 11. De beheersing van het proces staat gelijk aan het handhaven van het geprognosticeerde scenario, met het volgen van degradatieverloop en ingrijpen indien deze niet wordt behaald. Zie hoofdstuk 4 voor meer informatie over degradatieverloop 2.4 Samenvatting hoofdstuk 2 De hoofdgedachte bij het aangaan van een RGVO-project is dat de klantenwens centraal staat. De manier waarop de klantwens wordt verwezenlijkt is ten opzichte van, meer traditionele methoden, gericht op het resultaat. De oplossing is minder afhankelijk van een budget, waar tegenover staat dat er een economisch meest aantrekkelijk scenario wordt uitgevoerd. Er wordt voor het bereiken van een resultaat gekeken naar functies van een gebouw of element hiervan. Het uitspreken van verwachtingen door de opdrachtgever is een belangrijke gebeurtenis in het RGVO-proces. Op basis van deze verwachtingen (eisen) wordt een onderhoudscenario opgesteld. De opdrachtgever spreekt de verwachtingen uit die door het onderhoudsbedrijf worden vertaald naar functionele- en prestatie-eisen oftewel, de slag van gebruikerstaal naar prestatietaal. Het volgende hoofdstuk beschrijft de manier waarop de slag van gebruikerstaal naar prestatietaal momenteel wordt gedaan 10 UAV-gc 2005, UAV 1989 is niet van toepassing op RGVO 11 PDCA-cyclus van Deming Afstudeeronderzoek W.W. Hegeman 13

14 3. Huidige situatie 3.1 Inleiding Hoofdstuk 2 beschrijft het RGVO-proces waarbij wordt begonnen met het gewenste resultaat vaststellen. Bij enkele van deze fasen of stappen vinden de gebeurtenissen plaats waar dit onderzoek op is gericht namelijk: Vastleggen gewenste resultaat van de opdrachtgever (stap 3) De vertaalslag van verwachtingen naar iets bruikbaars en meetbaars wordt toegelicht in 3.2. Dit is het moment waar de verwachtingen van de opdrachtgever als programma van eisen naar het onderhoudsbedrijf worden doorgegeven. Conditiemeting en degradatiemeting 12 (stap 2, 4) en (9 en 10) In 3.3 en 3.4 worden respectievelijk conditiemeting en degradatiemeting toegelicht. De inspectiemethoden en communicatiesoorten waarmee bij deze gebeurtenissen wordt gecommuniceerd worden in hoofdstuk 4 beschreven Wat zijn de overeenkomsten Hoewel het vaststellen van verwachtingen van de opdrachtgever wel degelijk iets anders is dan het uitvoeren van een conditiemeting of degradatiemeting wordt in dit onderzoek uitgegaan van enkele essentiële overeenkomsten. Deze zijn: Acceptatieniveau: de bepaling en handhaving hiervan. Aard van communicatieve knelpunten is gelijk, namelijk de manier waarop een persoon interpreteert wat gehoord of gezien wordt en de middelen hiervoor. Hier kunnen dezelfde eisen aan worden gesteld. De oplossing van de knelpunten in beide processen hebben dezelfde achtergrond 12 Zie bijlage III voor meer informatie Afstudeeronderzoek W.W. Hegeman 14

15 3.2 Vastleggen gewenste eisen van de opdrachtgever Bij het verdiepen in de uitgangspunten, de beheerstrategie, beschikbare budgetten en complexhistorie krijgt de opdrachtgever een aardig beeld van het gewenste kwaliteitsniveau. Dit zijn, naast specifieke voorwaarden, de verwachtingen van de opdrachtgever. Het is dan de taak van het onderhoudsbedrijf om deze verwachtingen in gebruikerstaal om te zetten naar meetbare en bruikbare prestatietaal 13. Hierbij worden de wensen van de opdrachtgever omgezet naar functionele- en esthetische eisen 14. De slag van gebruikerstaal naar prestatietaal is de kunst van het interpreteren van informatie. Informatie is iets anders dan gegevens. Gegevens zijn pas informatie te noemen als de gegevens een betekenis hebben voor de ontvanger 15. Het beschikken over de juiste kennis maakt het mogelijk dat hieruit conclusies getrokken kunnen worden. Figuur 3 geeft schematisch weer hoe de stroom van gegevens en informatie loopt tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Conditierapportage, onderhoudsscenario (uitvoering) en degradatieverloop controleren opdrachtgever/ eindgebruiker Ondersteuning, advies en productkwaliteit Verwachtingen, wensen en eisen onderhoudsbedrijf Figuur 3 communicatiestromen. De verwachting van de opdrachtgever is het minimaal toegestane onderhoudsniveau (acceptatieniveau). De opdrachtgever vindt een niveau onder deze grens onacceptabel. Op basis van dit acceptatieniveau kan namelijk een scenario worden opgesteld en een kostenraming worden gedaan. In figuur 4 is het de rol van het acceptatieniveau binnen een onderhoudsscenario schematisch weergegeven. Daarnaast is ook een repeterende curve zichtbaar. Dit is de zogeheten degradatiecurve. Deze curve geeft de verwachte conditie (Q) van een bepaald element na verloop van tijd (t) weer. Op basis van deze prognose kan men voorspellingen doen van het moment waarop het acceptatieniveau wordt bereikt en een vervolgonderhoud dient aan te vangen (startmoment, zie bijlage V) Bron: Sprong A, Raasveld P. & Keus D. (2009) Leidraad RGVO, pag.36 Oranje/ Van Loon BV, Den Haag 14 Bron: Sprong A, Raasveld P. & Keus D. (2009) Leidraad RGVO. Oranje/ Van Loon BV, Den Haag 15 Bron: Daft Richard L (2006) Organisatietheorie en ontwerp, wat is kennis? SDU Den Haag 16 Bron: Sprong A, Raasveld P. & Keus D. (2009) Leidraad RGVO, H$. Oranje/ Van Loon BV, Den Haag Afstudeeronderzoek W.W. Hegeman 15

16 à Q degradatiecurve Startmoment à t Acceptatieniveau Onderhoudsinterval Onderhoudsinterval Figuur 4, acceptatieniveau in een onderhoudsscenario Bij het verwerken van de verwachtingen van de opdrachtgever wordt de basis gelegd voor het scenario. Het is echter pas in stap 9 en 10, resp. uitvoering van scenario en monitoren van de resultaten, dat dit wordt uitgevoerd. Zoals figuur 3 aangaf gaat er vanuit de opdrachtgever een stroom van vrij te interpreteren gegevens richting het onderhoudsbedrijf. Om meer duidelijkheid te verschaffen wordt de vertaalslag inzichtelijk gemaakt aan de hand van onderstaand figuur. Gebruikerstaal Prestatietaal Communicatie soort Verbaal en schriftelijk Vanzelfsprekende en uitgesproken verwachting van de opdrachtgever Functionele eisen Prestatie Indicator Prestatie eis Verbaal schriftelijk Normatief Esthetische eisen Afwerkingsniveau s Schriftelijk Normatief Visueel Opdrachtgever Onderhoudsbedrijf Figuur 5 Gebruikerstaal naar prestatietaal Figuur 5 biedt inzicht in de structuur van het omzetten van gebruikerstaal naar prestatietaal 17. Links in deze figuur worden verwachtingen uitgesproken door de opdrachtgever. Het onderhoudsbedrijf moet deze verwachtingen, indien nodig omzetten naar functionele en esthetische eisen. De functionele eisen dienen te worden voorzien van een prestatie-indicator, deze indicator is bijvoorbeeld waterdicht, gekoppeld aan een prestatie-eis zoals conform NEN Esthetische eisen worden aangegeven in gradaties of afwerkingniveaus, zoals basis, goed en uitstekend, of respectievelijk brons, zilver en goud. 17 Bron: Sprong A, Raasveld P. & Keus D. (2009) Leidraad RGVO, pag.36 Oranje/ Van Loon BV, Den Haag 18 Bron: normen.nen.nl à NEN 2778 bepaling van waterdichtheid Afstudeeronderzoek W.W. Hegeman 16

INFORMATIE Resultaatgericht Vastgoedonderhoud (RGVO)

INFORMATIE Resultaatgericht Vastgoedonderhoud (RGVO) INFORMATIE Resultaatgericht Vastgoedonderhoud (RGVO) O n d e r h o u d e n d g o e d NVT Onderhoudsgroep BV Hoefsmid 5-7 2631 RH Nootdorp Telefoon (015) 310 83 32 Fax (015) 310 56 23 www.onderhoudendgoed.nl

Nadere informatie

Beheer en onderhoud Nationaal Muziekkwartier

Beheer en onderhoud Nationaal Muziekkwartier Beheer en onderhoud Nationaal Muziekkwartier Nihad Mesevic Coördinator onderhoud Bereikbaar: Gemeente Enschede Hengelosestraat 51 Postbus 20 7500 AA Enschede 053-4818424 06-13695226 n.mesevic@enschede.nl

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

Beoordelingskader RgdBOEI Inspecteur Vastgoed, versie 2.0

Beoordelingskader RgdBOEI Inspecteur Vastgoed, versie 2.0 Preambule Dit beoordelingskader is toegesneden op de praktijk van de RgdBOEI Integraal Inspecteur Vastgoed. De RgdBOEI Integraal Inspecteur Vastgoed functioneert in een context samen met een RgdBOEI Adviseur.

Nadere informatie

Drones voor Assetmanagement. Onafhankelijk uniform periodiek vaststellen status installaties/vastgoed en voortgang werk in uitvoering

Drones voor Assetmanagement. Onafhankelijk uniform periodiek vaststellen status installaties/vastgoed en voortgang werk in uitvoering Drones voor Assetmanagement Onafhankelijk uniform periodiek vaststellen status installaties/vastgoed en voortgang werk in uitvoering Programma 15.00 uur Welkom 15.05 uur De toepassing van Drones in de

Nadere informatie

De filosofie van planmatig onderhoud

De filosofie van planmatig onderhoud De filosofie van planmatig onderhoud Effectiever, duurzamer en efficiënter onderhoud Effectiever, duurzamer en efficiënter onderhoud Inhoudsopgave 1. Inleiding Inleiding Filosofie resultaatgericht vastgoedonderhoud

Nadere informatie

Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid 2 (Rol Ontwerper) 3.12

Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid 2 (Rol Ontwerper) 3.12 Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid 2 (Rol Ontwerper) 3.12 Naam student: Studentnummer: Naam beoordelende docent: Datum: Toets code Osiris: Algemene eisen (voor een voldoende beoordeling van het

Nadere informatie

Prestatiebeloning werkt nauwelijks, maar prestatieafstemming

Prestatiebeloning werkt nauwelijks, maar prestatieafstemming Prestatiebeloning werkt nauwelijks, maar prestatieafstemming werkt wel André de Waal Prestatiebeloning wordt steeds populairder bij organisaties. Echter, deze soort van beloning werkt in veel gevallen

Nadere informatie

Thermische prestatie contracten

Thermische prestatie contracten 10 november 2005 Thermische prestatie contracten Conform ISSO-publicatie 74 Bert Elkhuizen Chrit Cox TNO Bouw en Ondergrond te Delft Contactgegevens: 015 276 33 10 Bert.Elkhuizen@tno.nl Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Afstudeeropdracht. Win - Win

Afstudeeropdracht. Win - Win Agenda Afstudeeropdracht Aanleiding Twee elementen uitgelicht Methodologische verantwoording Normenkader Beheerplan wegen Richtlijnen en doelstellingen Kwaliteit van de doelstellingen De praktijk Conclusies

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

Ondersteuning van professionals in vastgoedbeheer

Ondersteuning van professionals in vastgoedbeheer Ondersteuning van professionals in vastgoedbeheer Onafhankelijk Bureau Onderhoud is een onafhankelijk adviesbureau. Wij geven advies, training en ondersteuning aan professionals in vastgoedbeheer en onderhoud

Nadere informatie

Sociale wijkzorgteams Den Haag

Sociale wijkzorgteams Den Haag Sociale wijkzorgteams Den Haag Onderzoek naar voorwaarden voor doeltreffend en doelmatig functioneren De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de sociale wijkzorgteams in Den Haag. Daarbij is gekeken

Nadere informatie

INLEIDING GEORISICOSCAN 2.0 VOOR TE TOETSEN PROJECTEN

INLEIDING GEORISICOSCAN 2.0 VOOR TE TOETSEN PROJECTEN INLEIDING GEORISICOSCAN 2.0 VOOR TE TOETSEN PROJECTEN Wat is de GeoRisicoScan (GRS) 2.0? De GRS 2.0 is een instrument om de kwaliteit van de toepassing van GeoRM in een project te toetsen. Wat is het doel

Nadere informatie

Programma van eisen 4seizoenenonderhoud

Programma van eisen 4seizoenenonderhoud Programma van eisen 4seizoenenonderhoud Checklist voor te maken afspraken met de opdrachtnemer Versie 7 juli 2005 Van aandachtspunten naar eisen In de bijeenkomsten van de regionale werkgroepen is geconstateerd

Nadere informatie

Toelichting Model vraagspecificatie bestaande bouw

Toelichting Model vraagspecificatie bestaande bouw 2/7 Toelichting Model vraagspecificatie bestaande bouw Inhoud Algemeen 1 INLEIDING 1.1 Projectomschrijving 1.2 Organisatie 1.3 Scope van het werk 1.4 Randvoorwaarden 1.5 Budget 1.6 Opzet van de Vraagspecificatie

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Kunstwerken. Noordhollandsch Kanaal

Meerjarenprogramma Kunstwerken. Noordhollandsch Kanaal Meerjarenprogramma Kunstwerken Noordhollandsch Kanaal Directie Beheer en Uitvoering April 2006 1 Meerjarenonderhoudsprogramma kunstwerken Noordhollandsch kanaal Inhoudsopgave 1. Samenvatting 3 2. Inleiding

Nadere informatie

NIEUWE INZICHTEN. VERFRISSENDE UITKOMSTEN. Condiplan. Adviseurs gebouwenbeheer.

NIEUWE INZICHTEN. VERFRISSENDE UITKOMSTEN. Condiplan. Adviseurs gebouwenbeheer. NIEUWE INZICHTEN. VERFRISSENDE UITKOMSTEN. Condiplan. Adviseurs gebouwenbeheer. GRIP OP DE BEHEERSKOSTEN In de huidige economie is focus het sleutelwoord. Organisaties concentreren UW DOELEN CENTRAAL zich

Nadere informatie

WEGNEMEN VAN BOEKHOUDKUNDIGE BELEMMERINGEN BIJ 365 + ONDERHOUD

WEGNEMEN VAN BOEKHOUDKUNDIGE BELEMMERINGEN BIJ 365 + ONDERHOUD WEGNEMEN VAN BOEKHOUDKUNDIGE BELEMMERINGEN BIJ 365 + ONDERHOUD WWW.ALTIJDGOEDINONDERHOUD.NL/CORPORATIES Wegnemen van boekhoudkundige belemmeringen bij 365 + Onderhoud Inleiding Zowel bij onderhoudsbedrijven

Nadere informatie

Communicatie & Prestatie bij resultaatgericht vastgoedonderhoud

Communicatie & Prestatie bij resultaatgericht vastgoedonderhoud 2011 Communicatie & Prestatie bij resultaatgericht vastgoedonderhoud Lars Willemsen & Tiemen Leus Stichting Pioneering & Mulder Schilders Twente Datum: 07-06-2011 Communicatie & Prestatie bij resultaatgericht

Nadere informatie

TIPS VOOR SUCCESVOL RESULTAATGERICHT SAMENWERKEN

TIPS VOOR SUCCESVOL RESULTAATGERICHT SAMENWERKEN TIPS VOOR SUCCESVOL RESULTAATGERICHT SAMENWERKEN Bouwlokalen 2015 Remco Spiering September/oktober 2015 PROGRAMMA 1. Introductiefilm RGS 2. RGS in vogelvlucht 3. Beschikbare informatie/hulpmiddelen 4.

Nadere informatie

Resultaat Gericht Vastgoed Onderhoud

Resultaat Gericht Vastgoed Onderhoud Resultaat Gericht Vastgoed Onderhoud Uw doelstellingen bepalen het onderhoud Met uw vastgoedonderhoud hebt u specifieke doelen voor ogen: resultaten in technisch, esthetisch en functioneel opzicht. Resultaatgericht

Nadere informatie

RGS EN KWALITEIT IN BALANS: STAND VAN ZAKEN

RGS EN KWALITEIT IN BALANS: STAND VAN ZAKEN RGS EN KWALITEIT IN BALANS: STAND VAN ZAKEN Geert Vijverberg Hans van der Krogt Bouwkundeseminar Innovatie, Onderhoud & Herstel 2013 ONDERWERPEN EN DOEL 1. Intro RGS, KiB, consortium RGS/KiB en wapenfeiten

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Feedforward en beoordeling Afstudeeronderzoek eindfase studiejaar 2014-2015 VT-DT Feedforwardformulier afstudeeronderzoek:

Nadere informatie

Scope van het wijkonderhoud

Scope van het wijkonderhoud Bijeenkomst Wijkgericht onderhoud Pathmos Werkplaats RGVO 31 mei 2010 Scope van het wijkonderhoud Woningen en gebouwen: Buitenschil Binnenzijde Uitvoering door Methodiek: Resultaatgericht Vastgoedonderhoud

Nadere informatie

NIEUWE INZICHTEN. VERFRISSENDE UITKOMSTEN. Condiplan. Adviseurs gebouwenbeheer.

NIEUWE INZICHTEN. VERFRISSENDE UITKOMSTEN. Condiplan. Adviseurs gebouwenbeheer. NIEUWE INZICHTEN. VERFRISSENDE UITKOMSTEN. Condiplan. Adviseurs gebouwenbeheer. GRIP OP DE BEHEERSKOSTEN In de huidige economie is focus het sleutelwoord. Organisaties concentreren zich op hun kernactiviteiten:

Nadere informatie

In de volgende paragraven worden de zes fases in de methodiek toegelicht:

In de volgende paragraven worden de zes fases in de methodiek toegelicht: Adoptiemethode Om een verandering in werkgedrag op een juiste manier bij mensen te bewerkstelligen kan gebruik gemaakt worden van onderstaande methodiek. De methodiek is opgebouwd uit zes fases met als

Nadere informatie

Raad voor Accreditatie (RvA) Accreditatie van monsterneming

Raad voor Accreditatie (RvA) Accreditatie van monsterneming Raad voor Accreditatie (RvA) Accreditatie van monsterneming Documentcode: RvA-T021-NL Versie 3, 27-2-2015 Een RvA-Toelichting beschrijft het beleid en/of de werkwijze van de RvA met betrekking tot een

Nadere informatie

Resultaatgericht Samenwerken bij Investeren en Onderhouden Optimaal Renoveren. Oktober/November 2013 SBRCURnet

Resultaatgericht Samenwerken bij Investeren en Onderhouden Optimaal Renoveren. Oktober/November 2013 SBRCURnet Resultaatgericht Samenwerken bij Investeren en Onderhouden Optimaal Renoveren Oktober/November 2013 SBRCURnet Programma inleider SBRCURnet/spreker Betrokken partijen en aanleiding RGS in vogelvlucht Het

Nadere informatie

Green-Consultant - info@green-consultant.nl - Tel. 06-51861495 Triodos Bank NL17TRIO0254755585 - KvK 58024565 - BTW nummer NL070503849B01 1

Green-Consultant - info@green-consultant.nl - Tel. 06-51861495 Triodos Bank NL17TRIO0254755585 - KvK 58024565 - BTW nummer NL070503849B01 1 Bestemd voor: Klant t.a.v. de heer GoedOpWeg 27 3331 LA Rommeldam Digitale offerte Nummer: Datum: Betreft: CO 2 -Footprint & CO 2 -Reductie Geldigheid: Baarn, 24-08-2014 Geachte heer Klant, Met veel plezier

Nadere informatie

Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn

Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn De toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn bevat vier praktische instrumenten om samen met cliënten te werken aan verbetering of vernieuwing van diensten

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Gedrag in organisaties, 9e editie Stephen P. Robbins en Timothy A. Judge. Hoofdstuk 10. Communicatie

Gedrag in organisaties, 9e editie Stephen P. Robbins en Timothy A. Judge. Hoofdstuk 10. Communicatie Gedrag in organisaties, 9e editie Stephen P. Robbins en Timothy A. Judge Hoofdstuk 10 Communicatie 1 Na bestudering van dit hoofdstuk ben je in staat om: 1. Het communicatieproces te beschrijven. 2. De

Nadere informatie

Kiezen opdrachtgevers het juiste bouworganisatiemodel?

Kiezen opdrachtgevers het juiste bouworganisatiemodel? Strategisch samenwerken in het bouwproces stichting bouwresearch Kiezen opdrachtgevers het juiste bouworganisatiemodel? Opdrachtgevers.. en organisatiemodellen Kiezen opdrachtgevers het juiste bouworganisatiemodel?

Nadere informatie

Onderzoeksplan. Onderbesteding in de provincies Gelderland en Overijssel

Onderzoeksplan. Onderbesteding in de provincies Gelderland en Overijssel Onderzoeksplan Onderbesteding in de provincies Gelderland en Overijssel Onderzoeksplan Onderbesteding in de provincies Gelderland en Overijssel Rekenkamer Oost-Nederland, Juni 2007 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Bijdragenr. 32. Verkeerskundig beheer van verkeerslichten en andere verkeerssystemen

Bijdragenr. 32. Verkeerskundig beheer van verkeerslichten en andere verkeerssystemen Bijdragenr. 32 Verkeerskundig beheer van verkeerslichten en andere verkeerssystemen ****** Erna Schol (Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart, Groene Golf Team) Emile Oostenbrink (CROW) Samenvatting

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2015 Revisie:

Nadere informatie

Formulier voor het beoordelen van de kwaliteit van een systematische review. Behorend bij: Evidence-based logopedie, hoofdstuk 2

Formulier voor het beoordelen van de kwaliteit van een systematische review. Behorend bij: Evidence-based logopedie, hoofdstuk 2 Formulier voor het beoordelen van de kwaliteit van een systematische review Behorend bij: Evidence-based logopedie, hoofdstuk 2 Toelichting bij de criteria voor het beoordelen van de kwaliteit van een

Nadere informatie

Bent u (wel) toe aan resultaatgericht onderhoud? Peter Gijbels CoSource Februari 2012

Bent u (wel) toe aan resultaatgericht onderhoud? Peter Gijbels CoSource Februari 2012 Bent u (wel) toe aan resultaatgericht onderhoud? Peter Gijbels CoSource Februari 2012 1 Voorstellen Agenda Ontwikkeling en trends m.b.t. resultaat gericht onderhoud Contractvormen Voor- en nadelen conditie

Nadere informatie

17 november 2015 Corr.nr , FC Nummer 82/2015 Zaaknr

17 november 2015 Corr.nr , FC Nummer 82/2015 Zaaknr 17 november 2015 Corr.nr. 2015-49.452, FC Nummer 82/2015 Zaaknr. 603304 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake het optimaliseren van de huidige Planning & Controlcyclus

Nadere informatie

RKC ONDERZOEKSPLAN. Weststellingwerf. Toezeggingen aan burgers en bedrijven. Oktober 2015

RKC ONDERZOEKSPLAN. Weststellingwerf. Toezeggingen aan burgers en bedrijven. Oktober 2015 ONDERZOEKSPLAN Toezeggingen aan burgers en bedrijven Oktober 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Motivatie onderzoek... 1 Aanleiding... 1 Doelstelling... 2 Vraagstelling... 2 Toetsingskader... 2 Afbakening...

Nadere informatie

NEN 2767 Goede kapstok en basis voor prestatiecontracten met inzet van automatiseringsconcepten

NEN 2767 Goede kapstok en basis voor prestatiecontracten met inzet van automatiseringsconcepten NEN 2767 Goede kapstok en basis voor prestatiecontracten met inzet van automatiseringsconcepten 17 september 2013 Nationale Conferentie Gebouw Automatisering Bijdrage door: Johan Smit Stakeholdersmodel

Nadere informatie

Onderhoud en vervanging

Onderhoud en vervanging Wet- en regelgeving Onderhoud en vervanging Algemeen Elk gebouw heeft onderhoud nodig, dus ook Scoutinggebouwen. Een goed Scoutinggebouw biedt een veilig en betrouwbaar onderkomen voor de leden en het

Nadere informatie

Effectmeting van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de programmabegroting

Effectmeting van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de programmabegroting Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Effectmeting van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de programmabegroting Rapportage Alphen-Chaam 02 juni 2009 R A P P O R T A G E E F F

Nadere informatie

Beoordelingscriteria scriptie Nemas HRM

Beoordelingscriteria scriptie Nemas HRM Beoordelingscriteria scriptie Nemas HRM Instructie Dit document hoort bij het beoordelingsformulier. Op het beoordelingsformulier kan de score per criterium worden ingevuld. Elk criterium kan op vijf niveaus

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2016 Revisie:

Nadere informatie

Stichting VraagWijzer Nederland. Notitie Resultaatgericht werken in het Sociale Domein

Stichting VraagWijzer Nederland. Notitie Resultaatgericht werken in het Sociale Domein Stichting VraagWijzer Nederland Notitie Resultaatgericht werken in het Sociale Domein Per 1 januari 2015 hebben de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wmo 2015 hun intrede gedaan. De invoering van deze

Nadere informatie

Inspectierapport KOV Hebbes, Geessinkweg VVE - arrangement

Inspectierapport KOV Hebbes, Geessinkweg VVE - arrangement Inspectierapport KOV Hebbes, Geessinkweg VVE - arrangement Toezichthouder: GGD Twente, In opdracht van gemeente: Enschede Datum inspectiebezoek: 21 maart 2016 Type onderzoek: Nadere regels voor VVE-arrangementen

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR OPSTELLER VOORSTEL: A. Buwalda AFDELING: AJZ PORTEFEUILLEHOUDER: M.C.M. Waanders Agendapunt: No. /2012 Dokkum, 21-03-2013 ONDERWERP: inkoop- en aanbestedingsbeleid

Nadere informatie

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

Handleiding procesbeschrijvingen 2008 Afdeling bedrijfsvoering Museum het Valkhof

Handleiding procesbeschrijvingen 2008 Afdeling bedrijfsvoering Museum het Valkhof D Academie Diedenoort, Facility Management a t Student 1: Michel u Selbach Studentnummer: 991505 m Student 2: Martijn Roovers Studentnummer: 413294. Titel AFS-traject: Professionalisering. afdeling bedrijfsvoering

Nadere informatie

Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert

Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert Weert, 6 september 2011. Rekenkamer Weert Inhoudsopgave 1. Achtergrond en aanleiding 2. Centrale vraagstelling 3. De wijze van onderzoek 4. Deelvragen

Nadere informatie

Format beoordelingsformulier FEM voor geschreven afstudeerwerk: de afstudeeropdracht Toelichting over het gebruik van het formulier:

Format beoordelingsformulier FEM voor geschreven afstudeerwerk: de afstudeeropdracht Toelichting over het gebruik van het formulier: Bijlage bij Andriessen, D. en Van der Marel, I. (2015) Beoordelingsmodel voor eindwerkstukken voor een Faculteit Economie & Manage-ment in het hbo. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, Jaargang 33, Nr. 2,

Nadere informatie

Aanbesteden voor dummies. 24 november 2011 Seth van der Wielen Adviesburo De Meent b.v

Aanbesteden voor dummies. 24 november 2011 Seth van der Wielen Adviesburo De Meent b.v Aanbesteden voor dummies 24 november 2011 Seth van der Wielen Adviesburo De Meent b.v 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Aanbestedingsvormen 3. Contractvormen 4. Zorg voor een goede opdrachtnemer 5. Vraag

Nadere informatie

Energiemanagementplan Carbon Footprint

Energiemanagementplan Carbon Footprint Energiemanagementplan Carbon Footprint Rapportnummer : Energiemanagementplan (2011.001) Versie : 1.0 Datum vrijgave : 14 juli 2011 Klaver Infratechniek B.V. Pagina 1 van 10 Energiemanagementplan (2011.001)

Nadere informatie

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan?

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan? HET PROJECTPLAN a) Wat is een projectplan? Vrijwel elk nieuw initiatief krijgt de vorm van een project. In het begin zijn het wellicht vooral uw visie, ideeën en enthousiasme die ervoor zorgen dat de start

Nadere informatie

Hartelijk dank voor deze ontvangst

Hartelijk dank voor deze ontvangst Hartelijk dank voor deze ontvangst Wie zijn wij? Andre van der Kraan Rob Withaar Patrick Bakker Doel van deze presentatie Brainstorm kennisdelen Waarom De Verduurzamers? De opgave waarvoor wij staan Hoe

Nadere informatie

EFQM model theoretisch kader

EFQM model theoretisch kader EFQM model theoretisch kader Versie 1.0 2000-2009, Biloxi Business Professionals BV 1. EFQM model EFQM staat voor European Foundation for Quality Management. Deze instelling is in 1988 door een aantal

Nadere informatie

Introductie in: Resultaatgericht Samenwerken bij Investeren en Onderhouden

Introductie in: Resultaatgericht Samenwerken bij Investeren en Onderhouden Introductie in: Resultaatgericht Samenwerken bij Investeren en Onderhouden November 2013 Hank Herfkens (Havensteder) & Hans van der Krogt (Smits Vastgoedzorg) deelnemers Inkoop - / aanbestedingsvormen

Nadere informatie

De nazorg van pleegzorg voor pleegouders

De nazorg van pleegzorg voor pleegouders 2014 Onderzoek en Innovatie Projectresultaat Dit onderzoek is verricht ten behoeve van het studieonderdeel Onderzoek &innovatie van de opleiding Pedagogiek aan de HAN te Nijmegen De nazorg van pleegzorg

Nadere informatie

*ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014

*ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014 *ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-26406/DV.14-396, afdeling Ruimte. Sellingen, 11 december 2014 Onderwerp: Vaststellen Nota OOR (Onderhoud van de Openbare

Nadere informatie

Duurzaam onderhoud, beter voor NL

Duurzaam onderhoud, beter voor NL Duurzaam onderhoud, beter voor NL Mission statement VGOkeur staat voor een duurzame samenwerkingsvorm in onderhoud, die veelzijdig voordeel oplevert. Het is de vooruitstrevende stap van inspanningsgericht

Nadere informatie

ONDERZOEKSOPZET VERVOLGONDERZOEK OP EIGEN KRACHT

ONDERZOEKSOPZET VERVOLGONDERZOEK OP EIGEN KRACHT Vervolgonderzoek Op eigen kracht over de voorwaarden voor een doeltreffend en doelmatig functioneren van Sociale Wijkzorgteams Januari 2016 1 AANLEIDING Op 16 oktober 2015 publiceerde de Rekenkamer Den

Nadere informatie

Kwaliteitszorg heeft tot doel om de medewerkers en de leiding van een organisatie bewust te maken van resultaatgericht werken.

Kwaliteitszorg heeft tot doel om de medewerkers en de leiding van een organisatie bewust te maken van resultaatgericht werken. Kwaliteitszorg Inleiding: Kwaliteitszorg heeft tot doel om de medewerkers en de leiding van een organisatie bewust te maken van resultaatgericht werken. In de organisatie moet men met elkaar de vraag (durven)

Nadere informatie

Rapport marktonderzoek RgVo

Rapport marktonderzoek RgVo Rapport marktonderzoek RgVo groep 1 Thijs Hajee Bjorn Kienhuis Marcel Kraesgenberg Mariska Luttikhedde Gideon Pen Academie Bedrijfskunde & ondernemen Bouwtechnische bedrijfskunde 2009/2010 Rapport Resultaatgericht

Nadere informatie

Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek.

Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek. Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek. In de BEROEPSCOMPETENTIES CIVIELE TECHNIEK 1 2, zijn de specifieke beroepscompetenties geformuleerd overeenkomstig de indeling van het beroepenveld.

Nadere informatie

3 Management van ICT-kosten en baten

3 Management van ICT-kosten en baten 3 Management van ICT-kosten en baten Stand van zaken in de woningcorporatiesector Patrick van Eekeren en Menno Nijland Het bepalen van de hoogte van de ICT-kosten (en baten), bijvoorbeeld door gebruik

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

REPAIR CARE: OOK VOOR DUURZAAM GEVELONDERHOUD

REPAIR CARE: OOK VOOR DUURZAAM GEVELONDERHOUD REPAIR CARE: OOK VOOR DUURZAAM GEVELONDERHOUD REPAIR CARE: ook voor duurzaam onderhoud Op het gebied van kwaliteitsproducten voor onderhoud en reparatie staat Repair Care al jarenlang bekend als marktleider.

Nadere informatie

Appraisal. Datum:

Appraisal. Datum: Appraisal Naam: Sample Candidate Datum: 08-08-2013 Over dit rapport: Dit rapport is op automatische wijze afgeleid van de resultaten van de vragenlijst welke door de heer Sample Candidate is ingevuld.

Nadere informatie

3. Een norm voor valide examenproducten norm voor valide examenproducten cesuur exameninstrumentarium

3. Een norm voor valide examenproducten norm voor valide examenproducten cesuur exameninstrumentarium Dit document is een onderdeel uit het advies Drie routes naar een valide examenproduct van mei 2016. De uitwerking van het advies vindt plaats vanaf augustus 2016 door de hiervoor aangestelde kwartiermaker

Nadere informatie

RGVO. bij de Van Dijk Groep

RGVO. bij de Van Dijk Groep RGVO bij de Van Dijk Groep 2 Van. tot nu: Voorbeeld Project Spoorzone, Opdrachtgever De Woonplaats 2011, uit selectie verworven project 3 Van. tot nu: Nieuwbouw + 25 jaar onderhoud leveren (MJOP) Woningborg

Nadere informatie

Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject

Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject Augustus 2011 Waar werknemers onderdeel zijn van een organisatie, wordt beoordeeld.

Nadere informatie

Inspectie Presentation management title, change View >> Header & Footer. Tata Steel Slide 1. Inspectie management

Inspectie Presentation management title, change View >> Header & Footer. Tata Steel Slide 1. Inspectie management Inspectie Presentation management title, change View >> Header & Footer Tata Steel Slide 1 Inspectie management Ko Nieuwenhuijse, Jaap van Tilborgh Lezing KIVI September 2016 Programma Tata Steel Slide

Nadere informatie

Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3

Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3 Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3 Handleiding Voltijd Jaar 3 Studiejaar 2015-2016 Stage-opdrachten Tijdens stage 3 worden 4 stage-opdrachten gemaakt (waarvan opdracht 1 als toets voor de

Nadere informatie

GROENBEHEERPLAN GEMEENTE BEUNINGEN

GROENBEHEERPLAN GEMEENTE BEUNINGEN GROENBEHEERPLAN GEMEENTE BEUNINGEN In Beuningen is naar verhouding veel groen aanwezig. Deze groene inrichting draagt bij aan een gezonde, fraaie, plezierige woon- en werkomgeving. Als gemeente zijn we

Nadere informatie

Kennissessie Werkgroep zorg WELKOM. Case4BestValue

Kennissessie Werkgroep zorg WELKOM. Case4BestValue Kennissessie Werkgroep zorg WELKOM Programma 14:00 15:00 uur uitleg beoordeling prestatieonderbouwing, risico- en kansendossier 15:00 15:45 uur Oefenen met RAVA-plannen Groepjes vormen 20 minuten lezen

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

Auditstatuut. Systeemtoezicht Wegvervoer

Auditstatuut. Systeemtoezicht Wegvervoer Auditstatuut Systeemtoezicht Wegvervoer Datum: 17 januari 2013 Status: vastgesteld versie 1.0 Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Voorwoord 3 2 Audits 4 2.1 Systeemcriteria 4 3 Traject audit 5 3.1 Self-assessment

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Capaciteitentest MBO. 1. Inleiding

Capaciteitentest MBO. 1. Inleiding Naam: Ruben Smit NewHR.nl heeft de ambitie je te faciliteren zodat je je optimaal kan ontwikkelen en duurzaam inzetbaar blijft, welke functie je dan ook hebt. Dit rapport is de eerste stap naar persoonlijke

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2016-2017 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2017 Revisie:

Nadere informatie

Definitief 5/3/2010 Een gezamenlijke product van:.

Definitief 5/3/2010 Een gezamenlijke product van:. Inhoudsopgave 1 Welkom in de wereld van Technisch Beheer Inleiding NEN 2767: instrument voor het bepalen van de conditie Onderhoudniveaus 2 Voorbeelden Minimumniveau Basisniveau Plusniveau 3 Fotocollage

Nadere informatie

Rapport bij de jaarstukken 2007 provincies Noord-Brabant en Limburg

Rapport bij de jaarstukken 2007 provincies Noord-Brabant en Limburg Startnotitie Rapport bij de jaarstukken 2007 provincies Noord-Brabant en Limburg 1 Aanleiding voor het onderzoek In de jaarrekening en het jaarverslag leggen Gedeputeerde Staten jaarlijks verantwoording

Nadere informatie

Inspectierapport KOV Hebbes, locatie Hengelosestraat VVE- arrangement

Inspectierapport KOV Hebbes, locatie Hengelosestraat VVE- arrangement Inspectierapport KOV Hebbes, locatie Hengelosestraat VVE- arrangement Toezichthouder: GGD Twente, Joke kempers In opdracht van gemeente: Enschede Datum inspectiebezoek: 01-03-2016 Type onderzoek: Nadere

Nadere informatie

Communicatieplan Energie- & CO 2

Communicatieplan Energie- & CO 2 Communicatieplan Energie- & CO beleid Versie 9 - Januari 013 Akkoord Directie: Inhoud: 1. Inleiding 1.1 Ambitie 1. Aansluiting op de marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen en voorgenomen acties in 01 1.4

Nadere informatie

opzet quick scan civiele kunstwerken Lansingerland

opzet quick scan civiele kunstwerken Lansingerland opzet quick scan civiele kunstwerken Lansingerland definitieve versie 1 inleiding inleiding Civiele kunstwerken is een verzamelnaam voor allerlei geconstrueerde objecten in de openbare ruimte. De gemeente

Nadere informatie

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012 Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk april 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De tijdlijn 3. De verschillende fasen 4. Onderwerp zoeken 5. Informatie zoeken 6. Nog 10 tips 7. De beoordeling

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 6 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00194* 14RDS00194 Onderwerp Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen 2014-2017 1 Samenvatting In deze nieuwe Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen

Nadere informatie

Grip op inkoopresultaten met contract compliance NEVI-PIANOo congres 5 juni 2014

Grip op inkoopresultaten met contract compliance NEVI-PIANOo congres 5 juni 2014 Grip op inkoopresultaten met contract compliance NEVI-PIANOo congres 5 juni 2014 Natacha Naumann, Inkoop analist, Universiteit Twente Alex Buursema, Managing consultant, Significant INHOUD Even voorstellen

Nadere informatie

Checklist. Informatievoorziening. Grote Projecten

Checklist. Informatievoorziening. Grote Projecten Checklist Informatievoorziening Grote Projecten Najaar 2010 Rekenkamercommissie Berkelland, Bronckhorst, Lochem, Montferland 1. Inleiding De uitvoering van grote projecten in Nederland heeft nogal eens

Nadere informatie

Managementsamenvatting Kwaliteit onderhoud openbare ruimte Vervolgmeting 2008

Managementsamenvatting Kwaliteit onderhoud openbare ruimte Vervolgmeting 2008 Managementsamenvatting Kwaliteit onderhoud openbare ruimte 2008 Vervolgmeting 2008 Managementsamenvatting Kwaliteit Onderhoud Openbare Ruimte 2008 projectnr. 187713 revisie 1.0 9 februari 2009 Opdrachtgever

Nadere informatie

HealthRatio Integrated Planning

HealthRatio Integrated Planning HealthRatio Integrated Planning HIP is de alles in één oplossing voor uw besturing: Begroten, plannen, prognosticeren en rapportage Financieel, Productie en Middelen (FTE, OK, Bedden) Geïntegreerde kostprijscalculatie

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol. Datum: dd-mm-jj

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol. Datum: dd-mm-jj BUSINESS CASE: Versie Naam opdrachtgever Naam opsteller Datum: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum: LET OP: De bedragen in deze business case zijn schattingen op grond van de nu beschikbare kennis en feiten.

Nadere informatie

Whitepaper. www.facto.nl. De regiepiramide ontsluierd

Whitepaper. www.facto.nl. De regiepiramide ontsluierd De regiepiramide ontsluierd Inleiding Regie is een veelgebruikte term voor een vorm van organiseren in het facilitaire werkveld. Toch is het lang niet altijd duidelijk wat er precies onder moet worden

Nadere informatie

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting xvii Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting Samenvatting IT uitbesteding doet er niet toe vanuit het perspectief aansluiting tussen bedrijfsvoering en IT Dit proefschrift is het

Nadere informatie

Examen VWO - Compex. wiskunde A1

Examen VWO - Compex. wiskunde A1 wiskunde A1 Examen VWO - Compex Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Woensdag 25 mei totale examentijd 3 uur 20 05 Vragen 14 tot en met 21 In dit deel staan de vragen waarbij de computer

Nadere informatie