Green-Consultant - - Tel Triodos Bank NL17TRIO KvK BTW nummer NL B01 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Green-Consultant - info@green-consultant.nl - Tel. 06-51861495 Triodos Bank NL17TRIO0254755585 - KvK 58024565 - BTW nummer NL070503849B01 1"

Transcriptie

1 Bestemd voor: Klant t.a.v. de heer GoedOpWeg LA Rommeldam Digitale offerte Nummer: Datum: Betreft: CO 2 -Footprint & CO 2 -Reductie Geldigheid: Baarn, Geachte heer Klant, Met veel plezier bied ik u, namens Green-Consultant (GC), ons voorstel aan voor het opstellen van een CO 2 -Footprint voor uw Klant organisatie per regio en een aanpak voor de uitvoering van CO 2 -Reductie. Aanleiding en vraagstelling U wilt starten met duurzaam ondernemen en heeft besloten met de volgende stappen te beginnen. Alle regio s krijgen inzicht in de CO 2 -uitstoot van de eigen bedrijfsvoering en zijn in staat deze uitstoot onderling te vergelijken. Vervolgens gaat u binnen de regio s CO 2 reduceren binnen de eigen bedrijfsvoering, en daarna in de keten bij leveranciers. Ook is vermindering in het gebruik van middelen een doelstelling. Vanzelfsprekend is dat de reductiemaatregelen geen negatief effect mogen hebben op het vereiste dienstverleningsniveau. Onze kosten dienen weg te vallen tegen de geprojecteerde opbrengsten Interpretatie van de vraag Uw wensen heb ik als volgt geïnterpreteerd. U wilt: 1. per regio een CO 2 -Footprint (scope 1 en 2), wij coachen uw medewerker hiervoor 2. de CO 2 -Footprint van de regio s objectief kunnen vergelijken 3. begeleiding bij de reductie van de CO 2 -uitstoot 4. Periodiek de CO 2 -Footprint actualiseren om de voortgang van de reductemaatregelen te kunnen monitoren en bijsturen 5. Op termijn ook een CO 2 -Footprint, inclusief scope 3, opstellen. Fasegerichte aanpak Green-Consultant stelt een aanpak in fasen voor. Onze ervaring is dat een succesvolle ontwikkeling richting een Maatschappelijk Betrokken Onderneming geleidelijk gaat waarbij een aantal fasen worden doorlopen. Ons aanbod in dit voorstel omvat drie fasen: 1. CO 2 -Footprint per deelnemende regio 2. een benchmark tussen de verschillende regio s en 3. een aanpak voor de uitvoering van CO 2 -reductie. Triodos Bank NL17TRIO KvK BTW nummer NL B01 1

2 Fase 1: CO 2 -Footprint (scope 1 & 2) Voor het maken van een bedrijfsfootprint volgens het GreenHouseGas protocol (GHG) heeft men te maken met 3 soorten uitstoot: Scope 1 - Directe uitstoot. Dit zijn emissies door de eigen organisatie, zoals emissies door eigen gasgebruik en eigen wagenpark. Scope 2 - Indirecte uitstoot. Dit zijn emissies die ontstaan door de opwekking van elektriciteit die de organisatie gebruikt, zoals emissies door elektriciteitscentrales. Ook wordt Business Travel, ofwel zakelijk verkeer met privé voertuigen, meestal tot scope 2 gerekend. Scope 3 Overige indirecte uitstoot. Dit zijn emissies die een gevolg zijn van de activiteiten van de organisatie, maar voortkomen uit bronnen die geen eigendom zijn en niet beheerd worden door de organisatie. 2

3 Ons aanbod Footprint Activiteit Resultaat Investering Data verzamelen scope 1 & 2 Gegevens verwerken, opzetten footprint en bepalen uitstoot Klant regio s verzamelen zelf gegevens en leveren deze aan GC CO 2-Footprint scope 1 & 2 per regio Totaal per regio Voor de dataverzameling van de indivduele Klant regio s stelt u een stagiaire aan. GC zal drie stagiaire(s) aan Klant voorstellen, de door u gekozen stagiaire opleiden en begeleiden gedurende de stagperiode. De stagiaire zal in opdracht van Klant de werkzaamheden tot uitvoering brengen. Ons aanbod Stagiaire t.b.v. dataverzamelen regio s Activiteit Resultaat Investering Aantrekken stagiaire Begeleiden stagiaire Een stagiaire die gedurende het traject betrokken is bij het verzamelen van de gegevens per regio Opleiden en begeleiden stagiaire (2 uur per week gedurende 8 weken) Fase 2: CO 2 -Benchmark Per regio zijn er verschillende factoren die invloed hebben op de uitstoot, zoals de bevolkingsdichtheid, het aantal kilometer grensgebied etc. Deze factoren maken een vergelijking tussen de regio s moeilijker. Wij stellen voor om een specifieke Klant benchmark op te zetten. Hierin worden de verschillende factoren meegenomen en gecorrigeerd. De gecorrigeerde footprint wordt gebruikt om de regio s onderling te vergelijken. Ons aanbod Benchmark Activiteit Resultaat Investering Bepalen criteria benchmark Modeleren benchmark Opstellen benchmark rapportage Projectcoördinatie & presenteren eindresultaat Inrichten & toevoegen van de Klant regio s Mini-workshop met deelnemende regio s incl. voorbereiding en uitwerking Opstellen rekenmodel en testen benchmark Rapport met CO 2-Footprints, uitkomsten benchmark en conclusies/aanbevelingen Afstemmen met de opdrachtgever(s); Eindpresentatie van de benchmark aan de deelnemende regio s Benchmark (extra) regio ingericht en toegevoegd aan de footprint rapportage *) speciaal aanbod doordat alle 5 Klant regio s direct aansluiten 3

4 Fase 3: CO 2 -Reductie volgens Best Value Aangezien Klant een aantal cruciale indicatoren heeft om het primaire niveau van de dienstverlening te borgen, raden wij aan om de reductiemaatregelen hier tegen af te zetten. Hierdoor kan men eenvoudig(er) bepalen of een maatregel kansrijk is. Voordat een reductiemaatregel wordt uitgevoerd is het van belang het maximale effect te bepalen, de benodigde uitvoeringskosten en, afhankelijk van het type maatregel, welke onderhouds- en/of gedragsvraagstukken een rol spelen. Samen spreken we af welke kritische factoren gehaald moeten worden tijdens het invoeringsproces. Ook spreken we af welke maatregelen we moeten nemen als deze factoren niet gehaald worden. Een succesvolle maatregel doorloopt verschillende stappen, met aan het begin van elke fase een GO/NOGO moment en een moment om richting te geven of bij te sturen. Aan het eind van elke stap wordt een inschatting gemaakt van de volgende stap. Deze inschatting omvat: verwachte opbrengsten/resultaten, toegevoegde waarde, doorlooptijden/planning, risico s, inspanningen van Green-Consultant, Klant en/of andere stakeholders en de kosten van de maatregel(en). Energiescan Bij de energiescan wordt zoveel mogelijk detailinformatie van de regiolocaties verzameld, gemeten of ingeschat om een duidelijk beeld te krijgen over de energiestromen van de organisatie(s). Deze data verwerken wij tot informatie om zo tot een onderbouwde inschatting van de reductiekansen te komen. Stimuleren van innovatie Het lijkt in eerste instantie efficiënter om reductiekansen die zich in elke regio voordoen middels één centrale oplossing aan te pakken. Onze ervaring leert dat juist een regionale aanpak zorgt voor een duurzamere oplossing op de langere termijn. Dit komt doordat de innovatie en creativiteit wordt gestimuleerd en een competitie ontstaat tussen de regio s. Regio s blijven elkaar uitdagen om met een nog efficiëntere oplossing te komen. Wij raden u wel aan om regelmatig kennis uit te wisselen tussen de verschillende regio s en elkaars inzichten en ervaringen te benutten. 4

5 Ons aanbod Reductie Wij doen u in deze offerte een aanbod voor de Fase 0 en Fase 1: Fase Activiteit Resultaat Investering Klant (Regio onafhankelijk) Stap 0. Initiatie Bepalen criteria voor de dienstverlening (mini-workshop) Per Regio [Regio afhankelijk] Stap 1. Energiescan Data verzamelen en veldonderzoek Bedrijfscriteria-matrix om reductiemaatregelen in te schalen Database per regio met gedetailleerde kwantitatieve energiestromen Data analyse & kwalificatie kansen Gekwalificeerde reductiemaatregelen (inclusief onderbouwing, inschatting kosten/baten, toepasbaarheid, gedrag en risico s) Voorstel vervolgstap Totaal per regio Later bepalen 1: CO 2 -Beheer (borging) CO 2 -Beheer betreft het verzorgen van het beheer van uw CO 2 - boekhouding/administratie. Wanneer de footprints zijn opgesteld (na fase 2) hebben we inzicht wat er binnen Klant nodig is om uw CO 2 -boekhouding goed in te richten en periodiek een footprint op te stellen. Tegen die tijd kunnen we een inschatting maken en advies geven over de inrichting van het beheerproces en/of het opstellen van de periodieke footprint. Later bepalen 2: CO 2 -Footprint (scope 3) Het opstellen van een CO 2 -Footprint van scope 3 heeft wat meer voeten in de aarde. Dit hangt onder andere af van de complexiteit van uw bedrijfsorganisatie, de hoeveelheid betrokken leveranciers, de relatie met de leveranciers, het inzicht in de energie-, gronden afvalstromen. Hierover zal op een later tijdstip worden gesproken. Doorlooptijd De doorlooptijd van het gehele traject eindigt eind De doorlooptjd zal deels afhangen van de inzetbaarheid van de stagiaire die de gegevens van Klant zal gaan verzamelen. De daadwerkelijke planning en doorlooptijd zal zodra er opdracht is worden uitgewerkt in een plan van aanpak en in overleg worden vastgesteld. Het eindresultaat is eind 2014 klaar. Rapportage en bespreken voortgang Tijdens de reguliere operationele afstemming van de Klant regio s zal GC rapporteren over de voortgang. Deze afstemming zal circa elke 6 weken plaatsvinden. Tussentijds en voorafgaand aan deze periodieke afstemming zal GC met de projectvernatwoordelijke afstemmen. 5

6 Investering Het totale Investeringsoverzicht voor de 7 Klant regio s ziet er als volgt uit: Fase Omschrijving Investering Klant [Regio onafhankelijk] 1 Aantrekken en begeleiden Stagiaire 2 CO 2-Benchmark (ontwikkelen en uitvoeren) 3 CO 2-Reductie (Fase 0 Initiatie) 7 Klant regio s [Regio afhankelijk] 1 CO 2-Footprint scope 1 & 2 (Klant verzamelt data) (7 x 600) 2 CO 2-Benchmark regio s opnemen 3 CO 2-Reductie (Fase 1 Energiescan) (7 x 3.200) Subtotaal Klant Subtotaal 7 Klant-regio s Korting (10%) Totaal Green-Consultant factureert per fase 70% bij aanvang en 30% bij oplevering naar tevredenheid. De genoemde bedragen zijn exclusief BTW en reiskosten. Zakelijke ritten voeren wij zo effectief en milieuvriendelijk uit en bij voorkeur op basis van Openbaar Vervoer. Over de CO 2 -uitstoot van deze zakelijke ritten, rapporteren wij op de factuur. Reiskosten worden op basis van Openbaar Vervoer 1 ste klas doorbelast of tegen een reiskostenvergoeding van 0,39 per kilometer exclusief BTW. Inzet lokale adviseurs Green-Consultant heeft de mogelijkheid om, afhankelijk van de regio, een lokale consultant in te zetten. Hierdoor beperken wij onze footprint en kunnen wij effectieve duurzame dienstverlening garanderen. 6

7 Tot slot Indien u zich kunt vinden in dit voorstel, ontvangen wij graag een ondertekend exemplaar als opdrachtbevestiging, digitaal, retour. Met vriendelijke groet, Voor akkoord, Green-Consultant Klant 7

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder ZWOLLE, SEPTEMBER 2013, VERSIE 1.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 De CO 2-Prestatieladder 4 1.2 Doel van dit rapport 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie

Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder

Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder CULEMBORG, APRIL 2015, VERSIE 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 De CO 2-Prestatieladder 4 1.2 Doel van dit rapport 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie

4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma. 8 mei 20122

4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma. 8 mei 20122 4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma 8 mei 20122 4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma Verantwoording Titel 4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 19 september 2013 J. Jeninga. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0

Nadere informatie

Energie management actieplan. Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015. C. Slotman. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Energie management actieplan. Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015. C. Slotman. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening: Energie management actieplan Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015 C. Slotman. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan M. van der Spek Hoveniers BV Benthuizen 11 april 2014 Hendrik-Jan Konijn Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen van

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 9 oktober 2014 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Amsterdam 1 juli 2015 Rene Rutte Jeroen de Ruiter Akkoord namens directie Datum: Handtekening: 0. Inhoud 0. Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Onderdelen

Nadere informatie

Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder

Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder ZWOLLE, MEI 2014, VERSIE 0.1 CK BEDRIJFSADVISERING ROBERT LOUIS, ACCREDITED ASSOCIATE OF THE IIB Inhoudsopgave

Nadere informatie

Op weg naar Bestuurlijk model Rotterdam 14+

Op weg naar Bestuurlijk model Rotterdam 14+ Op weg naar Bestuurlijk model Rotterdam 14+ Procesplan vernieuwing (deel)gemeentelijk bestel Offerte Gemeente Rotterdam, Griffie BMC 1 februari 2012 drs. R. Wever mr.drs. N.M. Lourens C.L. Derickx MBA

Nadere informatie

BIJLAGE 4. Stagiairs. Een toekomstgerichte investering

BIJLAGE 4. Stagiairs. Een toekomstgerichte investering BIJLAGE 4 Stagiairs Een toekomstgerichte investering Stagebeleid Gemeente Dronten 2011 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Managementsamenvatting... 2 Hoofdstuk 2 Vingerafdruk vanuit HRM-strategie... 3 Hoofdstuk 3 Inleiding...

Nadere informatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Erik Lammers en Dennis Hendriks, beiden Business Consultant bij HC&H Procesmanagement Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Onnodige complexiteit van processen leidt tot extra kosten, extra tijd

Nadere informatie

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam ID 3B Amsterdam 24 juni 2014 Marcel Kersten Peggy de Rijk Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Nadere informatie

Inkomensadvies. WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

Inkomensadvies. WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Inkomensadvies WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Inkomen bij pensionering, arbeidsongeschiktheid en overlijden Wat gebeurt er met mijn (gezins)inkomen als ik met pensioen ga, arbeidsongeschikt

Nadere informatie

Aanpak procesvernieuwing en procesverbetering

Aanpak procesvernieuwing en procesverbetering Aanpak procesvernieuwing en procesverbetering Zorgalliantie.nu! November 2010 Pagina 1 1 Inleiding In de Zorgalliantie werken 21 zorgorganisaties in de care sector samen om te komen tot verbeteringen in

Nadere informatie

Aanbieding dienstverlening en migratie

Aanbieding dienstverlening en migratie Aanbieding dienstverlening en migratie Aan [Naam organisatie] t.a.v. [Naam contactpersoon] Betreft: Datum: Inrichten en implementeren registratiesysteem Qsuite en migreren gegevens MezzoRegistratie [Datum]

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Factsheet Enterprise Mobility

Factsheet Enterprise Mobility Factsheet Enterprise Mobility www.vxcompany.com Informatie willen we overal, altijd en op elk device beschikbaar hebben. Privé, maar zeker ook zakelijk. Met het gebruik van mobile devices zoals smartphones

Nadere informatie

Dit document bevat alle informatie die u moet weten om te kunnen werken met. Verbeterborden en Lean Six Sigma projecten

Dit document bevat alle informatie die u moet weten om te kunnen werken met. Verbeterborden en Lean Six Sigma projecten Dit document bevat alle informatie die u moet weten om te kunnen werken met Verbeterborden en Lean Six Sigma projecten Inhoudsopgave Lean Six Sigma... 3 Lean... 3 Six Sigma... 3 Lean Six Sigma in de zorg...

Nadere informatie

Handboek. Het opstellen van een CO 2 -footprint. Voor leveranciers van Beelen. Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 1

Handboek. Het opstellen van een CO 2 -footprint. Voor leveranciers van Beelen. Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 1 Handboek Het opstellen van een CO 2 -footprint Voor leveranciers van Beelen Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 1 Inhoud 1. Wat is uw Footprint?... 3 2. Hoe gaat u te werk?...

Nadere informatie

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Auteur: KING Datum: 2010 Versie: 0.9 Datum: 21 december 2010 2 Inhoud 1. E-overheid: de kosten en de baten Nieuwegein: Meer grip op ict-investeringen

Nadere informatie

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Karin Jettinghoff Miranda Grootscholte CAOP Augustus 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel-/vraagstelling... 4 1.3 Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

Eindrapportage Impactanalyse ICT-beveiligingsassessment DigiD

Eindrapportage Impactanalyse ICT-beveiligingsassessment DigiD Eindrapportage Impactanalyse ICT-beveiligingsassessment DigiD Impact- en risicoanalyse van de ICTbeveiligingsassessments webapplicaties gemeenten met een DigiD-koppeling [Geef tekst op] 2 Dit document

Nadere informatie

Draaiboek Parkmanagement. Energie

Draaiboek Parkmanagement. Energie Draaiboek Parkmanagement Energie Draaiboek Parkmanagement Energie Oost NV Provincie Gelderland Provincie Overijssel 1 Samenvatting Collectief inkopen van energie, is één van de manieren om besparingen

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Sales Acceleratie Management. Sales Wetmatigheid 5 - Hitrates

Sales Acceleratie Management. Sales Wetmatigheid 5 - Hitrates Sales Acceleratie Management Sales Wetmatigheid 5 - Hitrates Sales Acceleratie Management Sales Wetmatigheid 5 - Hitrates 1. Waarom hitrates optimaliseren? Markt RedFoxBlue BV Nadat we in de serie Sales

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Energie Management Actieplan 2014-2024 Conform 3.B.1 & 3.B.2 en ISO 50001 April 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn. Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath Managementverklaring Terugdringen

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie