Energie management actieplan 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Energie management actieplan 2014"

Transcriptie

1 Energie management actieplan 2014 Status: Definitief 3.B.1 en 3.B.2

2 Versie 2014/1 Uitgegeven door: Van Wijk Nieuwegein Copyright 2014 Van Wijk Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname, of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. Versie 2014/1

3 Inleiding 1 1. Reductiedoelstellingen Algemene doelstelling Doelstelling Scope Doelstelling Scope Plan van aanpak behalen reductiedoelstellingen Scope 1 maatregelen Scope 2 maatregelen Beschrijving maatregelen Materieel en vrachtwagens Bedrijfsauto s Groene stroom (duurzame energie) Ideeën eigen medewerkers Reeds getroffen maatregelen 4 3. Beheersing door monitoring en meting 5 4. Kwaliteitssysteem Primair proces Taken en verantwoordelijkheden 7 Autorisatie Nummer / Datum Opsteller Verificatie Goedgekeurd door Directie Versie EMP 2014/ Naam: D. Voets Naam: E. Hendriks Naam: C.A. van Wijk Datum: Datum: Datum: Paraaf: Paraaf: Paraaf: Versie 2014/1

4 Inleiding In het onderhavige Energie management actieplan worden de door directie van Van Wijk Nieuwegein vastgestelde reductiedoelstellingen beschreven. Als input hiervoor is gebruik gemaakt van de emissie inventaris en het energie auditverslag. De voortgang met betrekking tot de reductiedoelstellingen wordt minimaal jaarlijks geanalyseerd en gecommuniceerd. 1. Reductiedoelstellingen De belangrijkste energieverbruikers voortkomende uit het energie audit verslag zijn als input gebruikt om de reductiedoelstellingen te bepalen. Dit geldt zowel voor de organisatie als voor de projecten. De kwantitatieve reductiedoelstellingen worden uitgedrukt in een absoluut getal of percentage ten opzichte van het referentiejaar binnen een vastgestelde termijn 1.1 Algemene doelstelling Van Wijk Nieuwegein heeft zich ten doel gesteld binnen de gehele organisatie de CO2 te reduren. Van Wijk Nieuwegein wil omzet gerelateerd 5% CO2-Reductie in Scope 1 en 2 in 2018 realiseren ten opzichte van het referentiejaar In de tabel 3 van deze rapportage wordt uiteengezet hoe Van Wijk Nieuwegein denk de CO2-reductie van 5% in de aankomende 5 jaar verwacht te realiseren. 1.2 Doelstelling Scope 1 Reductiedoelstelling Scope 1: 4% reductie op de totale Footprint in 2018 ten opzichte van het referentiejaar 2013 naar omzet. De reductie heeft betrekking op de bepaalde energiestromen op basis van het GHG protocol. Scope 1 CO₂ bron Eenheid Van Toepassing op Vestiging/Bedrijf Project (bouwplaats) Aardgasverbruik voor verwarming m³ X X Propaan voor verwarming* kg X X Brandstofverbruik door materieel en vrachtwagens ltr X Brandstofgebruik bedrijfsauto s km X Tabel Doelstelling Scope 2 Reductiedoelstelling Scope 1: 1% reductie op de totale Footprint in 2018 ten opzichte van het referentiejaar 2013 naar omzet. De reductie heeft betrekking op de bepaalde energiestromen op basis van het GHG protocol. Scope 2 CO₂ bron Eenheid Van Toepassing op Vestiging/Bedrijf Project (bouwplaats) Verbruik energie (grijze elektriciteit)* kwh X X Zakelijk gebruik privé-auto s km X Vliegreizen km X Tabel 2 Versie 2014/1 Pagina 1 van 9

5 2. Plan van aanpak behalen reductiedoelstellingen In de onderstaande tabel zijn de maatregelen 2014 voor het behalen van de reductiedoelstellingen per scope weergegeven. 2.1 Scope 1 maatregelen Scope 1 [4% CO2-reductie in 2018 ten opzichte van 2013] Brandstofverbruik door materieel en vrachtwagens Maatregel CO2-reductie Actie KPI Wanneer Verantwoordelijke Onderzoek plaatsen track en tracé systemen 0,5% Mogelijkheden Online verbruik 2014 DV bekijken en offertes opvragen Aanschaf energiezuinige materieel 1,0% Beleid materieel Materieel wat vervangen wordt 2014 Directie aanpassen vergelijken qua brandstofverbruik Brandstofverbruik door bedrijfsauto s Maatregel CO2-reductie Actie KPI Wanneer Verantwoordelijke Aanschaf energiezuinige cq schone bedrijfsauto s 1,25% Beleid auto aanpassen Auto s welke vervangen wordt vergelijken qua brandstofverbruik 2014 Directie Stimuleren zuinige personenauto s 1,25% Beleid auto aanpassen Auto s welke vervangen wordt vergelijken qua brandstofverbruik 2014 Directie Tabel Scope 2 maatregelen Scope 2 [1% CO2-reductie in 2018 ten opzichte van 2013] Verbruik energie (grijze elektriciteit)* Maatregel CO2-reductie Actie KPI Wanneer Verantwoordelijke Onderzoek gebruik groene stroom bij de vestigingen 1,0% Offertes aanvragen bij leveranciers Conversiefactor 2014 DV Tabel 4 Versie 2014/1 Pagina 4 van 9

6 2.3 Beschrijving maatregelen Materieel en vrachtwagens Indien Van Wijk Nieuwegein materieel en vrachtwagens gaat aanschaffen zal hij zoveel mogelijk rekening houden om energiezuinige en schonere voertuigen aan te schaffen. Momenteel heeft Van Wijk Nieuwegein nog divers materieel en vrachtwagens waar qua reductie winst te behalen is. Binnen onze projecten zal op de planningsafdeling zoveel mogelijk rekening gehouden worden om het materieel en de vrachtwagens zo efficiënt mogelijk in te zetten. Minimaal jaarlijks worden bovenstaande doelstellingen getoetst tijdens de interne audit. Indien nodig zullen geconstateerde afwijkingen preventief dan wel correctief bijgesteld worden. Door de cursus Het nieuwe rijden welke begin 2014 uitgevoerd is, zal er tevens bespaard worden. Monitoring zal plaats vinden door het gemiddeld verbruik per vrachtwagen bij te houden Bedrijfsauto s Van Wijk Nieuwegein zal bij de aanschaf van nieuwe bedrijfsbussen en bestelwagens zoveel mogelijk rekening houden om energiezuinige cq schonen bedrijfsauto s aan te schaffen. Ten aanzien van de aanschaf van personenauto s zal Van Wijk Nieuwegein haar medewerkers stimuleren om te kiezen voor een energiezuinigere cq schonere bedrijfsauto. De ervaring leert dat dit veelal gebeurd aangezien de energiezuinige cq schonere auto s een lagere fiscale bijtelling hebben wat voor de werknemer zeer interessant is Groene stroom (duurzame energie) Van Wijk Nieuwegein zal voor de vestigingen de mogelijkheden gaan bekijken om van grijze stroom naar groene stoom over te stappen (Windkracht). Door deze overstap zal Van Wijk Nieuwegein een reductie van % op de totale CO2-uitstoot kunnen realiseren. Ten aanzien van de projecten is het tevens mogelijk om over te stappen naar groene stroom. In de toekomst zal ook deze mogelijkheid onderzocht worden. Naast voornoemde reduceermogelijkheden zijn er zowel op de vestigingen als op de projecten diverse maatregelen in te zetten om te reduceren. Hierbij moet gedacht worden aan automatische lichtschakelaars waarbij het licht uit gaat bij het verlaten van het kantoor cq keet, programmeerbare thermostaat voor de verwarming Ideeën eigen medewerkers Tot op heden zijn er geen ideeën door eigen medewerkers geopperd Reeds getroffen maatregelen Vanaf 2012 houdt Van Wijk Nieuwegein rekening met de energielabels bij de aanschaf van nieuwe bedrijfsauto s, materieel en vrachtwagens. Aangezien een lager energielabel veelal leidt tot minder CO2-uistoot draagt deze maatregel bij aan de CO2-reductie. Begin 2014 zijn de vrachtwagenchauffeurs van Van Wijk Nieuwegein op de cursus het nieuwe rijden Het nieuwe rijden. Versie 2014/1 Pagina 4 van 7

7 3. Beheersing door monitoring en meting Om de jaarlijkse bepaling van de CO2-uitstoot te bepalen is eenduidigheid in het meten van de verschillende energiestromen met de energieverbruikers belangrijk. Om de eenduidigheid te waarborgen is in de onderstaande tabel weergegeven wanneer energiestromen gemeten worden, wie er verantwoordelijk voor is en hoe en waar de data verkregen wordt. Monitoring en meting Energieverbruikers Meetmoment Verantwoordelijke Hoe/Waar Scope 1 Aardgasverbruik voor verwarming Elk jaar (einde) Administratie Factuur gasleverancier en registratie Propaan voor verwarming Elk jaar (einde) Administratie Factuur propaanleverancier Brandstofverbruik door materieel en vrachtwagens Elk jaar (einde) Administratie Factuur brandstofleverancier en registratie Brandstofverbruik bedrijfswagens Elk jaar (einde) Administratie Factuur brandstofleverancier en registratie Scope 2 Verbruik energie (grijze elektriciteit)* Elk jaar (einde) Administratie Factuur elektriciteitleverancier en registratie Zakelijk gebruik privé-auto s Elk jaar (einde) Administratie Gedeclareerde kilometers Vliegreizen Nvt Administratie Facturen vliegtuigmaatschappijen Tabel 5 De data die vrijkomt voor scope 1 en 2 wordt verwerkt in de CO2-Footprint berekening welke onderdeel uitmaakt van de emissie inventaris welke conform de ISO jaarlijks opgesteld wordt. Versie 2014/1 Pagina 5 van 7

8 4. Kwaliteitssysteem In het CO2-Handboek staat omschreven hoe Van Wijk Nieuwegein haar processen omtrent de aspecten uit de CO2-ladder (Inzicht, Reductie, Transparantie en Participatie) uitvoert. Het CO2-Handboek is als bijlage aan het reguliere KAM-Handboek toegevoegd. 4.1 Primair proces Procedure CO2 tbv Carbon Footprint Kam-Coordinator Administratie Directie Start 2. Verzoek tot vaststellen organisatorische grenzen 1. Vaststellen organisatorische grenzen CO2 Handboek 3. Verwerken in CO2 rapportage Organisatorischegrenzen Inkoop 4 Vaststellen belangrijkste energiestromen Emissie inventaris 5 Verwerken in emissie inventaris 6. Verzoek tot verzamelen data energiestromen 7. Verzamelen data Inkoop en projectadministratie Invulblad emissie inventaris 9. Controleren 8. Verwerken in emissie inventaris Nee 10. Correct ingevuld Ja Emissie inventaris 11. Opstellen CO2- Footprint 17. Uitvoeren energie audit 12. Bepalen reductiedoelstellingen CO2-footprint en resultaten energie audit Reductie doelstellingen 13. Verwerken in Energie management actieplan CO2-Footprint (oud -en nieuwe), Reductiedoelstellingen 14. analyseren, bijsturen en monitoren energiebeleid 15. Opstellen CO2 rapportage CO2-Rapportage 16. Inzichtelijk maken naar belanghebbenden EOP Figuur 1 Versie 2014/1 Pagina 6 van 7

9 4.2 Taken en verantwoordelijkheden Document Inhoud Verantwoordelijke Periodieke update CO2 Handboek Procedures CO2 Prestatieladder KAM-coördinator Jaarlijks Energie audit Inventarisatie en evaluatie energiestromen en Manager financiën Jaarlijks verbruikers, reductiedoelstellingen en initiatieven Emissie inventaris Energiestromen, CO2-footprint KAM-coördinator Jaarlijks Communicatieplan Bepalen doelgroepen, communicatie doelen, KAM-coördinator Jaarlijks -planning en -middelen CO2 Rapportage Beschrijving trends, voortgang en analyse KAM-coördinator Jaarlijks Energie management actieplan Interne audit Directiebeoordeling Reductiemaatregelen, verantwoordelijken hiervoor, deelname aan initiatieven Controle dat de emissie-inventaris opgesteld is volgens de procedures zoals beschreven in het CO2-handboek Beoordeling van de directie over de CO2- Prestatieladder, met als input resultaten van audits, vervolgmaatregelen van andere directiebeoordelingen en aanbeveling voor verbetering Directie KAM-coördinator Directie Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Tabel 6 Versie 2014/1 Pagina 7 van 7

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten B. Kwantitatieve doelstellingen & beleid 1 INLEIDING Verhoef wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE

Nadere informatie

Eis 3.B.1 CO2 Reductiebeleid

Eis 3.B.1 CO2 Reductiebeleid CO2 Reductiebeleid 1 INLEIDING Ons bedrijf wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE BELEID VAN

Nadere informatie

3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen. Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1

3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen. Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1 3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 INLEIDING 3 01. HET CO2-REDUCTIEBELEID VAN ONS BEDRIJF 3

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Amsterdam 1 juli 2015 Rene Rutte Jeroen de Ruiter Akkoord namens directie Datum: Handtekening: 0. Inhoud 0. Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Onderdelen

Nadere informatie

Europcar wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld.

Europcar wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. CO 2 Reductiebeleid 1. Inleiding Europcar wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2. Het CO 2 reductiebeleid van Europcar

Nadere informatie

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam ID 3B Amsterdam 24 juni 2014 Marcel Kersten Peggy de Rijk Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan M. van der Spek Hoveniers BV Benthuizen 11 april 2014 Hendrik-Jan Konijn Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen van

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 9 oktober 2014 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Aannemingsbedrijf H. de Boer Muiderberg B.V. Auteur(s): J. de Beer, CO2-functionaris,

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 19 september 2013 J. Jeninga. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0

Nadere informatie

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H.

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H. 1 van 9 Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 9 INHOUDSOPGAVE 1. CO₂ REDUCTIEBELEID Het

Nadere informatie

Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie

Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie Verantwoording Titel Energie management actieplan 2014 Invalshoek B: Reductie Revisie 1.0 (definitief) Datum

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014 Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014 Energie Audit Verslag 2013/Energie Management Actieplan 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik en

Nadere informatie

3.B.2 Energie Management Actieplan

3.B.2 Energie Management Actieplan Inleiding B.V. is in 2012 gecertificeerd voor niveau 3 van de CO 2 -prestatieladder. Op basis van de uitkomsten uit de interne audits van 2012 en de vragen vanuit de markt, is een vervolgtraject gestart

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Aannemings- en wegenbouwbedrijf Verdam B.V. Auteur(s): Dhr. S. van Dam,

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Indaver Nederland B.V. ID 3.B.2 Nieuwdorp, December 2014 Auteur: G.J.M. Goverde 1 Inhoudsopgave 0. Inhoud 2 1. Inleiding 3 2. Onderdelen van het energiemanagement

Nadere informatie

Energie actieplan. Van Esch Cultuur- en Civieltechniek

Energie actieplan. Van Esch Cultuur- en Civieltechniek Energie actieplan Van Esch Cultuur- en Civieltechniek utorisatie Nummer /versie Datum Opsteller Goedgekeurd directie 01 11-09-2014 Naam: B. Heesters, F. van Doorn Datum: 11 september 2014 Plaats: Berkel

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Gebr. Algra B.V. Auteur(s): De heer K. Algra (Directie en CO2-functionaris

Nadere informatie

Energie Management Programma A&M Recycling

Energie Management Programma A&M Recycling Energie Management Programma A&M Recycling Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 3. Plan van Aanpak 5 3.1 Maatregelen voor behalen

Nadere informatie

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014 CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014 Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht Tel : 0184-433095 Getekend: Email Site : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht.nl

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan. Conform NEN-ISO 50001. 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4. CO2-Prestatieladder eis: 3.B.2. Vario Grass B.V.

Energiemanagement Actieplan. Conform NEN-ISO 50001. 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4. CO2-Prestatieladder eis: 3.B.2. Vario Grass B.V. Energiemanagement Actieplan Conform NEN-ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 CO2-Prestatieladder eis: 3.B.2 Vario Grass Masters in Green Organisatie: Adres: Opgesteld door: Vario Grass

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Energie Audit Verslag 2013 Conform 2.A.3 Mei 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 BEDRIJFSBESCHRIJVING... 4 2.1 Activiteiten...

Nadere informatie

Energie Management ACTIE Plan

Energie Management ACTIE Plan 1. Inleiding Het Energie Management ACTIE Plan (EMAP) geeft weer hoe binnen Schulte en Lestraden B.V. de zogenaamde stuurcyclus (Plan-Do-Check-Act) wordt ingevuld om de prestaties en doelstellingen van

Nadere informatie

Energie management actieplan. Copier Groep B.V.

Energie management actieplan. Copier Groep B.V. Energie management actieplan Copier Groep B.V. Aspect van de CO 2 prestatieladder: 3.B.2. Datum: 31 maart 2015 Versie: 00 Auteur: M.J.A. Rijpert Vrijgegeven: T.J. Crum, J. Copier Voorwoord Voor u ligt

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep Infra & milieu Beton & Industrie bouw Infra Beheer Transport Kraanverhuur 1 1. Inleiding De Haarsma Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu.

Nadere informatie

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V.

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. Prestatieladder 2.2 Versie 1.0 Versie datum Opgesteld door Geaccordeerd door 1.0 1 augustus 2014 J. Vreeburg Kwaliteitscoördinator Directie Centercon B.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Aannemingsbedrijf H. de Boer Muiderberg B.V. Auteur(s): Jeroen de Beer, CO 2-functionaris, Aannemingsbedrijf

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Zwatra B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Zwatra B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Zwatra B.V. Auteur(s): R. Egas, directie & CO 2-functionaris, Zwatra B.V. M. de Lange, extern

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Keiser Verkeerstechniek B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Keiser Verkeerstechniek B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Keiser Verkeerstechniek B.V. Auteur(s): Marko Keiser (Directeur Keiser Verkeerstechniek B.V.)

Nadere informatie

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary)

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary) Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015 Versie 3.0 (Summary) Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Update: Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue

Nadere informatie