Om je goed voor te bereiden ontvang je bijgaand op de volgende bladzijden:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Om je goed voor te bereiden ontvang je bijgaand op de volgende bladzijden:"

Transcriptie

1 TOETSTIPS HAVO 4 vak M&O De vraagstelling in het schoolexamen is gerubriceerd naar: 1. Vermogensmarkt 2. Eigen vermogen 3. Vreemd vermogen lang 4. Vreemd vermogen kort Bij 1. Vermogensmarkt Zorg er voor dat je de theorie goed beheerst, want hierbij gaat het uitsluitend om kennisvragen en niet om rekenvragen. Van belang kennen van de vaktermen, voordelen, nadelen en in staat zijn om dingen met elkaar te vergelijken. (verschillen en overeenkomsten). Bij 2. Eigen vermogen Naast kennis is vooral het in balansen kunnen verwerken van vermogensveranderingen heel belangrijk. Denk hierbij aan emissie van aandelen of herwaardering van vaste activa. Om veranderingen op een balans in het eigen vermogen goed te kunnen verwerken, is het belanrijk dat je de veranderingen eerst apart helemaal uitschrijft als financiiële mutatie waarbij debet en credit met elkaar in evenwicht moeten zijn! (Doe je dat niet, dan zul je automatisch meer punten verliezen!) (Denk terug aan hs. 3 waarbij eerst financiële mutaties werden opgeschreven en naderhand pas verwerkt in de balans). Om je goed voor te bereiden ontvang je bijgaand op de volgende bladzijden: Een voorbeeld hoe te werken n.a.v. proefwerktraining p.186 werkboek Een extra oefenopgave (zoals je die in een se kunt verwachten) De uitwerking van de extra oefenopgave Ook belangrijk zijn intrinsieke waarde berekeningen (Intrinsieke waarde = eigen vermogen). Belangrijk: rekenen doe je met het geplaatste aandelenkapitaal! (alleen die waarde wordt ook bij balanstotaal meegeteld). Je moet weten dat op de balans het bedrag achter geplaatst aandelenkapitaal altijd is: aantal aandelen x nominale waarde!

2 Bij 3. Vreemd vermogen lang Zoals aangekondigd wordt 2x een tabel gevraagd van hypotheekvormen, waarbij op grond van gegevens eerste en tweede jaar volledig moeten worden ingevuld. Zorg er voor dat je ook de theorie goed beheerst (overeenkomsten, verschillen, voordelen, nadelen). Niet alleen van de hypothecaire leningen, maar ook op het gebied van onderhands t.o.v. openbaar of van eigen vermogen (aandelen) t.o.v. vreemd vermogen (obligaties). Ook stof omtrent emissie kan gevraagd worden (vaktermen). Bij 4. Vreemd vermogen kort Er worden vrijwel geen berekeningen gevraagd. Belangrijk is vooral de kennis van de diverse vormen, vaktermen, verschillen, overeenkomsten, voor- en nadelen. Toepassen van de kennis is belangrijk!

3 Toelichting bij p186 werkboek: manier van werken beginstand gebouwen 10..,00 aandelenvermogen 16..,00 overige va 15..,00 reserves 24..,00 overige bezit & vorder 47..,00 vreemd vermogen 32.., , ,00 emissie bank 8..,00 aandelenvermogen 4..,00 agioreserve 4..,00 8..,00 8..,00 creatie maatschappelijk aandelenv. 14..,00 aandelen in portefeuille 14..,00- aandelenv. geplaatst herwaardering gebouwen 500.,00 overige va 750.,00 herwaarderingsreserve , , ,00 eindstand bank 8..,00 maatschappelijk aandelenv. 30..,00 gebouwen ,00 aandelen in portefeuille 10..,00- overige va ,00 aandelenv. geplaatst 20..,00 overige bezit & vorder 47..,00 reserves ,00 vreemd vermogen 32.., , ,00

4 Oefensom Vormen van het Eigen vermogen 1 NV iets plaatst aandelen voor nominaal 2.. tegen een koers van 32,- per aandeel van nominaal 25,- (er zijn voldoende aandelen in portefeuille). Het bedrag wordt per bank ontvangen. NV iets heeft een schuld aan de bank van 2.. a) Geef aan welke balansposten veranderen en voor welke berdragen. 2 De Balans van NV iemand ziet er na winstverdeling per als volgt uit: Vaste activa Vlottende activa Liquide middelen Balans per ( x 1.) 600 Geplaatst aandelen k Algemene reserves 350 Agioreserve Herwaarderingsreserve Obligatielening Crediteuren Te betalen tantièmes Te betalen dividend Onverdeelde winst Totaal Totaal Begin 2003 doen zich de volgende mutaties voor: 1 Een bedrag van 400. nominaal aandelenkapitaal wordt per bank geplaatst tegen de koers van 14 (aandelen zijn nominaal 10) 2 Op de obligatielening wordt per bank 100. afgelost. 3 Er wordt besloten de onverdeelde winst toe te voegen aan de reserve. 4 De Vaste activa worden opgewaardeerd met 4% Gevraagd: a) Bereken per 31 december 2002 de intrinsieke waarde per aandeel. b) Geef aan welke balansposten veranderen (de mutaties) en voor welke bedragen voor: 1 Mutatie 1 2 Mutatie 2 3 Mutatie 3 4 Mutatie 4 c) Stel de nieuwe balans op na verwerking van de mutaties

5 Antwoorden oefensom Vormen van het Eigen vermogen 1 Balansposten die veranderen: Geplaatst aandelen kapitaal neemt toe met 2.. Agioreserve neemt toe met (2.. 25) x (32 25) = 560. De bank neemt toe met van een schuld van 2.. naar een vordering van a) ( ) 120. = 14,25 b) 1 Geplaatst aandelen K Agioreserve (40. x 4) Liquide middelen (40. x 14) Obligatielening Liquide middelen Onverdeelde winst - 7. Algemene reserve Vaste activa Herwaarderingsreserve c) Vaste activa Vlottende activa Liquide middelen Balans per ( x 1.) 624 Geplaatst aandelen k Algemene reserves 810 Agioreserve Herwaarderingsreserve Obligatielening Crediteuren Te betalen tantièmes Te betalen dividend Onverdeelde winst Totaal Totaal 3.184

6 Hoofdstuk 9 1 a Een organisatie die naar winst streeft. b Eenmanszaak Vennootschap onder firma Naamloze vennootschap Besloten vennootschap 2 Voordelen: Je bent eigen baas. De winst hoef je met niemand te delen. Nadelen: Groot risico vanwege privéaansprakelijkheid. Lange werktijden. 3 Interestvergoeding: Martinette Selten: 5% van 120. = 6. Nora van Loosbroek: 5% van 200. = 10. Resterende winst = = 64. t 64. Hiervan krijgen beiden: = In totaal krijgt: Martinette Selten: = 38. Nora van Loosbroek: = 42. Docentenhandleiding 4 a Een vennootschap waarvan het eigen vermogen is verdeeld in aandelen. b De namen van de eigenaren (aandeelhouders) zijn voor de nv onbekend. c Een nv kan aandelen aan iedereen verkopen. Een bv is daarin beperkt. 5 a De eigenaren van een nv/bv hoeven niet per se ook de leiding te hebben. De eigenaren kunnen ook directieleden benoemen van buiten de onderneming zonder dat die eigen vermogen hoeven in te brengen. Balans 41 i n

7 Docentenhandleiding b Als de eigenaren van een nv/bv niet zelf de leiding hebben in de onderneming, dan kunnen de eigenaren (aandeelhouders) behoefte hebben aan mensen die namens hen toezicht houden op het directiebeleid. 6 1 Onjuist. Een nv kan ook aandelen op naam uitgeven. 2 Juist. 3 Juist. 4 Nee. Een nv/bv is als rechtspersoon zelf aansprakelijk voor de schulden. 5 Nee. Dit geldt alleen voor grotere nv s en bv s. 7 a Overeenkomst: beide organisaties streven niet naar winst. Verschil: een vereniging heeft leden en een stichting niet. b Een stichting bezit rechtspersoonlijkheid en is dus zelf verantwoordelijk voor betaling van haar schulden. Alleen bij wanbeheer kunnen bestuurders persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. 8 Een school krijgt dan voor haar activiteiten een bepaald bedrag van de overheid dat afhankelijk is van het aantal leerlingen. De school is redelijk vrij in de wijze waarop ze dit geld besteedt. 42 Management & Organisatie

8 Hoofdstuk 10 a De abstracte markt betreft het geheel van vraag naar en aanbod van een product/dienst. Een concrete markt vindt op een bepaalde plaats en op een bepaald tijdstip plaats. b Bij een hypothecaire lening is het risico dat de kredietverschaffer loopt veel kleiner. Als de geldnemer niet meer betaalt, kan de kredietverschaffer de onroerende zaak (in het openbaar bijvoorbeeld op een veiling) laten verkopen om op die manier de vordering alsnog te ontvangen. c Kredietplafond. d Voor 0. Dispositieruimte = kredietplafond bedrag waarvoor men rood staat, dus 2. = 2. bedrag waarvoor men rood staat (= 0). e Hoger. Omdat de marktrente hoger is dan het rentepercentage van de obligatielening, zijn beleggers alleen bereid deze obligaties te kopen als de emissiekoers lager is dan de nominale waarde van de obligaties. t f = 15. obligaties. t 98 g Om investeringen te financieren moet nogal eens geleend worden. Daling van de marktrente heeft dan een gunstig gevolg voor de rentekosten. Daling van de marktrente is ongunstig voor beleggers omdat de renteopbrengst over verstrekte leningen (zoals obligatieleningen, onderhandse leningen) lager wordt. (Daardoor zullen beleggers meer in aandelen gaan beleggen waardoor de aandelenkoersen kunnen stijgen.) Docentenhandleiding h Aandelenvermogen en vreemd lang vermogen zoals obligatieleningen, onderhandse leningen en hypothecaire leningen. i j Het gedeelte van de obligatielening dat onder het kort vreemd vermogen staat, moet op korte termijn (binnen een jaar) afgelost worden. Rekening-courantkrediet, leverancierskrediet en afnemerskrediet. k Bij een onderhandse lening is er slechts één geldgever die met de geldnemer onderhandelt over de leningsvoorwaarden. Bij een obligatielening zijn er vele geldgevers waardoor overleg onmogelijk is en de voorwaarden vooraf bekend worden gemaakt. l Een limietorder, want bij een limietorder geeft de belegger aan de bank/commissionair een maximumkoopprijs of een minimumverkoopprijs op. in Balans 43

9 Docentenhandleiding m De eigenaren van een onderneming die naar de beurs gaat, kunnen hieraan fors verdienen. De aandelen die de eigenaren in bezit hebben, kunnen bij een succesvolle beursgang veel opbrengen. Dit noemt men cashen. n Bij een daling van de rentestand is het voor beleggers minder interessant te beleggen in leningen omdat de renteopbrengst afneemt. Zij gaan dan meer beleggen in aandelen waardoor de aandelenkoersen kunnen/zullen stijgen. Bij een stijging van de rentestand krijgen we een omgekeerd proces. 44 Management & Organisatie

10 Hoofdstuk 11 1 a t 16.. = 800. t 20 b t t = 50 Docentenhandleiding c Het geplaatste aandelenvermogen neemt toe met 4... t 4.. d Het aantal uit te geven aandelen is = 200. t 20 De toename van de agioreserve is: 200. ( 40 20) = 4... e De gebouwen nemen in waarde toe met De overige vaste activa nemen in waarde toe met 5% van 15.. = De Herwaarderingsreserve neemt toe met = f Het eigen vermogen na emissie is: Geplaatst aandelenvermogen voor emissie 16.. Reserves voor emissie 24.. Toename geplaatst aandelenvermogen 4.. Toename Agioreserve 4.. Toename Herwaarderingsreserve Eigen vermogen na emissie Aantal aandelen na emissie: = 1... t Intrinsieke waarde na emissie = = 49, g De beleggers verwachten een hoge dividenduitkering. De beleggers verwachten een koersstijging. h Een reserve die een bepaalde omvang bereikt moet hebben, voordat er dividend mag worden uitgereikt. i Vergroten van het weerstandsvermogen van de onderneming. Vervangen van vreemd vermogen door eigen vermogen. Er hoeft bij uitbreiding geen beroep te worden gedaan op de vermogensmarkt. Dividendstabilisatie (als de onderneming ernaar streeft elk jaar eenzelfde percentage dividend uit te keren). in Balans 45

11 Docentenhandleiding Hoofdstuk 12 a Lineaire aflossing: = 6.666,67 per jaar. b Lasten van interest en eigenwoningforfait in eerste jaar: 60% van 13. = of: = t t , 67 c Maandlasten eerste jaar: = 1.205, d Jaarlijkse annuïteit: = of: 932, ,91 = e In het laatste jaar is de schuldrest 6.666,67. Daarover moet nu 1 6 % interest worden betaald. f De spaarhypotheek: ,61 = ,61 of de annuïteitenlening van g De lineaire lening. h Bij de spaarhypotheek. Het totale belastingvoordeel bedraagt: = i ,33 = 5.026,67 j 2 t Wanneer de verwachting bestaat dat het inkomen in de toekomst zal dalen, of wanneer er voor andere uitgaven een steeds groter bedrag vereist is. 46 Management & Organisatie

12 Hoofdstuk 13 1 a Verstrekt (consumptief) afnemerskrediet. b Ontvangen (consumptief) afnemerskrediet. 2 a Verstrekt (productief) leverancierskrediet. b Ontvangen (productief) leverancierskrediet. 3 a Ja, want de dealer verleent krediet aan Klaas en Wilma. b Huurkoop. Het koopbedrag moet in termijnen worden betaald en de dealer blijft eigenaar van de auto totdat de laatste termijn is betaald. 4 Verstrekt productief afnemerskrediet. 5 Docentenhandleiding a Voorbeeld: een oliemaatschappij levert benzine af bij een pompstation en stuurt enkele weken later de rekening. b Voorbeeld: je betaalt het abonnementsgeld voor de plaatselijke bibliotheek vooruit. 6 a Dispositieruimte = = b Door het kredietplafond te verhogen, of door af te lossen. in Balans 47

13 Docentenhandleiding 7 Door (6 1 =) 5 weken eerder te betalen, ontvangt de afnemer 1,5% korting. 52 De korting op jaarbasis is dan: 1,5% = 15,6%. 5 1,5 52 Of: 100% = 15,8% 98, Of: 1,5% = 15,8% 98, Management & Organisatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Sarina van Vlimmeren Wim de Reuver Docentenhandleiding vwo Projectcoördinatie Bataille Tekst Etc., Utrecht Vormgeving Pauli-Producties, Nijmegen Redactie en lay-out Ivonne Hermens,

Nadere informatie

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvattingen

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvattingen M&O voor examen: Boek 1A: hoofdstuk 9 t/m 15 Blz. 1-23 Boek 1B: hoofdstuk 20 t/m 24 Blz. 23-34 Boek 2A: hoofdstuk 25 t/m 27 Blz. 34-41 Boek 2B: hoofdstuk 31 t/m 36 Blz. 41-49 Hoofdstuk 9, rechtsvormen

Nadere informatie

PTA M&O. Hoofdstuk 10.

PTA M&O. Hoofdstuk 10. PTA M&O Vragers van vermogen: Hoofdstuk 10. 1. Consumenten, mensen die niet genoeg geld hebben voor de uitgaven die ze willen doen kunnen dit geld lenen. De kosten voor een lening zijn : rente, en financieringskosten

Nadere informatie

Algemeen 1. Wat is de rechtsvorm van een onderneming? 2. Noem twee redenen waarom de keuze van de rechtsvorm belangrijk is voor een onderneming.

Algemeen 1. Wat is de rechtsvorm van een onderneming? 2. Noem twee redenen waarom de keuze van de rechtsvorm belangrijk is voor een onderneming. Theorievragen Examen* M&O VWO en HAVO * Het betreft de stof van het Centraal Examen vanaf 2010 Rechtsvormen Algemeen 1. Wat is de rechtsvorm van een onderneming? 2. Noem twee redenen waarom de keuze van

Nadere informatie

Aanvulling Management en organisatie in Balans havo in verband met de expliciteringen van de examencommissie

Aanvulling Management en organisatie in Balans havo in verband met de expliciteringen van de examencommissie Aanvulling Management en organisatie in Balans havo in verband met de expliciteringen van de examencommissie Eindterm: het noemen van de relevante belastingen bij de diverse rechtsvormen Je kunt - de relevante

Nadere informatie

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer!

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer! M&O Deel 1a Hoofdstuk 9 Rechtsvorm: Is de juridische of wettelijke vorm van de organisatie. Voorbeelden: Eenmanszaak: een ondernemingsvorm die geen rechtspersoonlijkheid bezit. Er is een eigenaar, die

Nadere informatie

Vermogensbehoefte en financiering

Vermogensbehoefte en financiering Hoofdstuk 1 Vermogensbehoefte en financiering 1.1 Inleiding Voordat iemand een onderneming start, zal hij eerst moeten vaststellen wat nodig is om het bedrijf te kunnen uitoefenen, dus wat er geïnvesteerd

Nadere informatie

dienstverlening brengen zij de klant provisie en administratiekosten in rekening

dienstverlening brengen zij de klant provisie en administratiekosten in rekening DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP NV = een vennootschap met een in overdraagbare aandelen verdeeld maatschappelijk kapitaal, waarin ieder der vennoten voor één of meer aandelen deelneemt = rechtspersoon: de NV

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Vreemd vermogen op lange termijn. Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen:

Hoofdstuk 12. Vreemd vermogen op lange termijn. Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen: www.jooplengkeek.nl Vreemd vermogen op lange termijn Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen: 1. Onderhandse lening. 2. Obligatie lening. 3.

Nadere informatie

MANAGEMENT EN ORGANISATIE HAVO EN VWO 2008

MANAGEMENT EN ORGANISATIE HAVO EN VWO 2008 MANAGEMENT EN ORGANISATIE HAVO EN VWO 2008 Dit is een uitgebreide samenvatting van de examenstof voor Management en Organisatie. Hieronder volgt eerst een inhoudsopgave. Let op! De onderdelen met een sterretje*

Nadere informatie

Het eigen vermogen is permanent dat wil zeggen voor onbepaalde tijd (blijvend)aanwezig in de onderneming.

Het eigen vermogen is permanent dat wil zeggen voor onbepaalde tijd (blijvend)aanwezig in de onderneming. www.jooplengkeek.nl Eigen vermogen bij een bv en een nv Het eigen vermogen is permanent dat wil zeggen voor onbepaalde tijd (blijvend)aanwezig in de onderneming. Het bestaat uit aandelenkapitaal en opgebouwde

Nadere informatie

Wetenschappelijk Onderwijs

Wetenschappelijk Onderwijs Uitwerkingen / waardering 1 Toets 3B1 VWO 6 MO onderdeel 631 Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Toets: M&O Afdeling: A6 PTA aanduiding: Toets 631 Tijdsduur: 80 minuten Weging SE: 15% Herkansbaar:

Nadere informatie

Samenvatting examenstof M&O havo en vwo 2005 INHOUDSOPGAVE. Module 1: Planning. 1. Over Planning in een bedrijf 2.

Samenvatting examenstof M&O havo en vwo 2005 INHOUDSOPGAVE. Module 1: Planning. 1. Over Planning in een bedrijf 2. Samenvatting examenstof M&O havo en vwo 2005 INHOUDSOPGAVE Module 1: Planning 1. Over Planning in een bedrijf 2. Over Rechtsvormen Module 2: Formuleren van beleid 3. Over Personeelsbeleid 4. Over Interestberekeningen

Nadere informatie

M&O VWO 2011/2012. www.lyceo.nl

M&O VWO 2011/2012. www.lyceo.nl Hoofdstuk 4: Balans M&O VWO 2011/2012 www.lyceo.nl Overzicht H4: Balans Management & Organisatie Centraal Examen (CE) 1. Rechtsvormen 2. Prijsberekening 3. Resultaten 4. Balans 5. Liquiditeitsbegroting

Nadere informatie

BKB. Handels- en wetskennis. Aanvulling

BKB. Handels- en wetskennis. Aanvulling BKB Handels- en wetskennis Aanvulling Deze aanvulling hoort bij BKB Handels- en wetskennis, ISBN 978-90-415-0849-2. Lay-out en opmaak: NTI DTP Studio, Leiden 1 e druk december 2012 2012, Educatief bv,

Nadere informatie

Vermogen: geld Kapitaal (aandelen, obligaties, leningen (lange termijn))

Vermogen: geld Kapitaal (aandelen, obligaties, leningen (lange termijn)) www.jooplengkeek.nl Vermogensmarkt De markt: vraag en aanbod Vermogen: geld Kapitaal (aandelen, obligaties, leningen (lange termijn)) Vermogen is een ruimer begrip dan geld. Een banksaldo is ook vermogen.

Nadere informatie

Management en Organisatie VWO 4 Hoofdstuk 11. Oefenopgaven: aandelen, intrinsieke waarde en dividend

Management en Organisatie VWO 4 Hoofdstuk 11. Oefenopgaven: aandelen, intrinsieke waarde en dividend Management en Organisatie VWO 4 Hoofdstuk 11 Oefenopgaven: aandelen, intrinsieke waarde en dividend Opgave 1 Een nv beschikt op 1 januari 2010 over de volgende gegevens: - geplaatst aandelenvermogen 40.000.000

Nadere informatie

Algemene informatie over de verschillende hypotheekvormen

Algemene informatie over de verschillende hypotheekvormen Algemene informatie over de verschillende hypotheekvormen Aflossingsvrije hypotheek De naam zegt het al: bij de aflossingsvrije hypotheek los je niets af. Je betaalt iedere maand alleen rente over het

Nadere informatie

BEDRIJFS- ECONOMIE voor het mkb

BEDRIJFS- ECONOMIE voor het mkb UITGAVE VOOR ECONOMISCH ADMINISTRATIEF EN ONDERNEMERSONDERWIJS BEDRIJFS- ECONOMIE voor het mkb Drs. P.F. Pietersen K.P. Pietersen 13 e druk, 1 e oplage ISBN: 978 90 6355 382 1 NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT

Nadere informatie

Wanneer je na deze (korte) introductie nog vragen hebt kun je deze natuurlijk altijd nog stellen. Sjoerd Nijenhuis Docent M&O

Wanneer je na deze (korte) introductie nog vragen hebt kun je deze natuurlijk altijd nog stellen. Sjoerd Nijenhuis Docent M&O Introductie M&O Management & organisatie zou je een beetje kunnen vergelijken met economie, maar toch is het wel iets anders. Bij economie houd je je bezig met de economie van heel het land, bijvoorbeeld

Nadere informatie

Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek

Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek Bijlage: Toelichtingen en tips Toelichting Tip 1 - Verloop en tijdsduur 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek af te sluiten? Het afsluiten

Nadere informatie

Samenvatting Hoofdstuk 9 Betalen in binnen- en buitenland

Samenvatting Hoofdstuk 9 Betalen in binnen- en buitenland Paragraaf 1 Geld Samenvatting Hoofdstuk 9 Betalen in binnen- en buitenland Er is sprake van directe ruil wanneer er goederen tegen goederen worden geruild. We spreken van indirecte ruil wanneer er eerst

Nadere informatie

Bijlage Beleggen. 1. Algemene risico s van beleggen. 1.3.. Wat is valutarisico? 1.1. Wat is koersrisico? 1.4.. Wat is marktrisico?

Bijlage Beleggen. 1. Algemene risico s van beleggen. 1.3.. Wat is valutarisico? 1.1. Wat is koersrisico? 1.4.. Wat is marktrisico? Bijlage Beleggen In deze bijlage bij de Voorwaarden Beleggen ABN AMRO leest u over: de algemene risico s van beleggen (hoofdstuk 1); en de kenmerken en risico s van soorten beleggingsproducten (hoofdstuk

Nadere informatie

Management & Organisatie HAVO. Syllabus centraal examen 2009

Management & Organisatie HAVO. Syllabus centraal examen 2009 Management & Organisatie HAVO Syllabus centraal eamen 2009 mei 2007 Verantwoording: 2007 Centrale Eamencommissie Vaststelling Opgaven vwo, havo, vmbo, Utrecht Alle rechten voorbehouden. Alles uit deze

Nadere informatie

Memokaart A01 Rekenen met procenten

Memokaart A01 Rekenen met procenten Memokaart A01 Rekenen met procenten Procent betekent 1% = 1/100 = 0,01 = één honderdste deel 10% = 10/100 = 0,1 = tien honderdste deel Uitdrukken in procenten Jan had tien knikkers en hij heeft er nu elf.

Nadere informatie

Vermogensmarkt Bank, Beurs of de Haaien

Vermogensmarkt Bank, Beurs of de Haaien Vermogensmarkt Bank, Beurs of de Haaien Havo Economie 2010-2011 VERS Opdracht 1: a. Eigen antwoorden. Opletten dat het om verschillende zaken gaat. b. Eigen antwoorden. c. Waarschijnlijk zal niet het gehele

Nadere informatie

PDB PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10.

PDB PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10. PDB DIT EXAMEN - ONDERDEEL BESTAAT UIT 4 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10.15 UUR D28.1 Beschikbare

Nadere informatie

MANAGEMENT EN ORGANISATIE HAVO

MANAGEMENT EN ORGANISATIE HAVO MANAGEMENT EN ORGANISATIE HAVO Syllabus centraal eamen 2014 Juni 2012 Toelichting bij de titel van deze syllabus: Deze syllabus geldt voor het CE van het jaar 2014. Syllabi van de jaren vóór 2014 zijn

Nadere informatie

Je koopt iets dat pas later hoeft te worden betaald. De afnemer ontvangt het leverancierskrediet

Je koopt iets dat pas later hoeft te worden betaald. De afnemer ontvangt het leverancierskrediet www.jooplengkeek.nl Vreemd vermogen op korte termijn Leverancierskrediet Je koopt iets dat pas later hoeft te worden betaald. Leverancierskrediet is dus krediet dat de leverancier verleent aan de afnemer

Nadere informatie