Wetenschappelijk Onderwijs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wetenschappelijk Onderwijs"

Transcriptie

1 Uitwerkingen / waardering 1 Toets 3B1 VWO 6 MO onderdeel 631 Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Toets: M&O Afdeling: A6 PTA aanduiding: Toets 631 Tijdsduur: 80 minuten Weging SE: 15% Herkansbaar: ja De toets bestaat uit:.. vragen ( 7 pag.) Punten maximum.. punten Grafische Reken- Hulpmiddelen: machine Diagnost toets Voor de toets zijn maximaal.. punten te behalen; de toets bestaat uit.. vragen verdeeld over.. opgaven. Voor elke vraag is aangegeven hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen worden. Als bij een vraag een verklaring, uitleg of berekening gevraagd wordt, worden aan het antwoord geen punten toegekend als deze verklaring, uitleg of berekening ontbreekt. Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. Als er bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft meer dan twee redenen, worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld. Berekening cijfer: 9 * ( S ll / S max ) + N S ll = door leerling gescoorde punten S max = maximaal te scoren punten N = normeringsterm Veel succes, J. Pluijmen

2 2 Opgave 1 (Σ6p) (geschatte werktijd: 10 minuten) (1p) 1 Wat is het kenmerk van een wettelijke reserve? (1p) 2 Wat is het doel van de dividendreserve? (1p) 3 Wat zijn tantièmes? (1p) 4 Wat is het kenmerk van een pensioenvoorziening en wat van een belastingvoorziening? (2p) 5 Geef twee voorbeelden van overlopende passiva. Om een onderhandse lening af te lossen van geeft een naamloze vennootschap aandelen uit met een nominale waarde van 5 (agio per aandeel 3). (2p) 6 Bereken hoeveel aandelen uitgegeven moeten worden. 1 Deze mag (van de wetgever) niet worden uitgekeerd aan de aandeelhouders. 2 Met betrekking tot de dividendreserve past de nv een politiek van dividendstabilisatie toe waarbij men ernaar streeft elk jaar een zoveel gelijkblijvend dividendpercentage uit te keren. 3 Een winstuitkering aan commissarissen, directieleden en andere personeelsleden. 4 Het betreft verplichtingen die in de toekomst liggen maar waarvan de omvang niet precies bekend is (maar wel redelijk is in te schatten). 5 Nog te betalen bedragen en vooruitontvangen bedragen = aandelen

3 3 Opgave 2 (Σ12p) (geschatte werktijd: 15 minuten) De balans van SAV nv per 31 december 2007 is als volgt: Balans per 31 december 2007 Vaste activa Aandelenkapitaal Vlottende activa Agioreserve Kas Algemene reserve % Hypothecaire lening Crediteuren Rabobank In januari 2008 worden de volgende besluiten van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders uitgevoerd: 1 Er wordt voor een bedrag van aan aandelen gecreëerd, waarvan voor via de bank wordt geplaatst tegen de koers van 1,50. Alle aandelen hebben een nominale waarde van 1. 2 Op de hypothecaire lening wordt per Rabobank afgelost. 3 Er zijn voorraden gekocht voor exclusief omzetbelasting. Hiervan is 30% per Rabobank betaald, de overige 70% wordt de volgende maand betaald. (6p) 7 Stel een nieuwe balans samen, waarop de besluiten 1 tot en met 3 zijn verwerkt. 7 Balans SAV nv (na de besluiten a t/m c) Vaste activa Aandelenkapitaal Vlottende activa 1) Aandelen in portefeuille Te vorderen OB Geplaatst aandelenkapitaal Kas Agioreserve 2) Algemene reserve % Hypothecaire lening 3) Crediteuren 4) Rabobank 5) ) = ) = ) = ) = (70% ) 5) = (30% )

4 4 Opgave 3 (Σ12p) (geschatte werktijd: 15 minuten) Arkem nv heeft vier jaar geleden vijf machines voor elk aangeschaft. De restwaarde is nihil. De machines worden per jaar met 20% van de aanschafprijs afgeschreven. Na vier jaar stijgt de actuele waarde tot per machine. Arkem nv past de actuele waarde toe. (1p) 8 Bereken (na vier jaar) de boekwaarde voor de herwaardering. (1p) 9 Bereken (na vier jaar) de boekwaarde na de herwaardering. (2p) 10 Bereken de jaarlijkse totale afschrijving na de stijging van de actuele waarde. 8 De boekwaarde voor herwaardering is 20% van = De stijging is 25%. De boekwaarde na herwaardering is 125% van = De jaarlijkse totale afschrijving is 125% van 20% = Opgave 4 (Σ12p) (geschatte werktijd: 15 minuten) Pieket nv heeft enkele jaren geleden voor nominaal aan converteerbare obligaties geplaatst. De obligaties hebben elk een nominale waarde van Vanaf 1 januari 2008 bestaat voor de houders van de converteerbare obligaties de mogelijkheid de obligaties om te wisselen in aandelen: een obligatie met een bijbetaling van 200 geeft recht op 50 aandelen van elk 10 nominaal. Aan de creditzijde van de balans per 31 december 2007 komen onder andere de volgende posten voor: Gedeeltelijke balans Aandelenkapitaal Aandelen in portefeuille Algemene reserve Agioreserve Converteerbare obligatielening Bank In januari 2008 maken houders van 800 obligaties gebruik van hun conversierecht: 800 obligaties worden omgewisseld in aandelen. De bijbetaling vindt per bank plaats. (2p) 11 Noem twee voordelen van een converteerbare obligatielening voor de onderneming. (2p) 12 Noem twee voordelen van een converteerbare obligatielening voor de belegger. (1p) 13 Bereken de conversiekoers in euro s en in procenten. (2p) 14 Stel de (gedeeltelijke) creditkant van de balans van Pieket nv op per 31 januari 2008 na conversie van 800 obligaties.

5 5 11 Via een omweg wordt toch eigen vermogen aangetrokken. Over converteerbare obligaties wordt (doorgaans) een lager interestpercentage vergoed dan over gewone obligaties. 12 De belegger kan bij conversie koerswinst maken. Als het met de onderneming niet zo goed gaat, gaat de belegger niet tot conversie over, maar ontvangt hij na verloop van tijd de aflossing (het initiatief tot conversie ligt dus bij de belegger). De belegger ontvangt een vast interestinkomen. Bij liquidatie ontvangt de houder van een converteerbare obligatie eerder zijn geld terug dan de aandeelhouder = Dit is % = 240% Per 2 obligaties: Per 800 obligaties (alle bedragen 400): Geplaatst aandelenkapitaal Geplaatst aandelenkapitaal Agioreserve Agioreserve Converteerbare obligatielening Converteerbare obligatielening Bank 400 Bank Gedeeltelijke creditkant van de balans per 31 januari 2008: Aandelenkapitaal Aandelen in portefeuille Algemene reserve Agioreserve Converteerbare obligatielening Bank Vraag 1a 1b 1c 1d 1e 1f 2 3a 3b 3c 4a 4b 4c 4d Punten Totaal aantal punten: 30 Cijfer: score

6 6 Hoofdstuk 41 Regels voor de winst-en-verliesrekening Toets B Opgave 5 (Σ12p) (geschatte werktijd: 15 minuten) (1p) 15 Wat is het doel van de externe winst-en-verliesrekening? (2p) 16 Uit welke onderdelen bestaat de toelichting op de winst-en-verliesrekening? (2p) 17 Noem drie waarderingsgrondslagen voor de voorraden. (1p) 18 Welke term gebruikt men voor het verschil tussen het bruto-omzetresultaat en het netto-omzetresultaat? 15 Deze dient om verantwoording af te leggen (met name aan de aandeelhouders). 16 het systeem van afschrijven op de activa waarderingsgrondslag van de activa 17 Fifo, lifo, vaste verrekenprijs, actuele waarde 18 Overheadkosten

7 7 Opgave 6 (Σ12p) (geschatte werktijd: 15 minuten) De administrateur van een industriële onderneming heeft per 31 december 2007 de eindtotalen van de volgende rekeningen verzameld (alle bedragen 1.000): Gebouwen Fortis Bank (vordering) Afschrijvingskosten 590 5% Hypothecaire lening Aandelen in portefeuille Verkoopkosten 120 Rentebaten 10 Concessies 195 Voorziening groot onderhoud 120 Te betalen bedragen Effecten (< 1 jaar) 543 Algemene kosten 110 Netto-omzet Maatschappelijk aandelenkapitaal Voorraad gereed product Machines Belastingvoorziening 60 Vordering op groepsmaatschappij 105 Rentelasten 215 Voorraad grondstoffen 375 Vooruitontvangen bedragen 30 Crediteuren 480 Inventaris 675 Debiteuren 585 Kosten van de productie Herwaarderingsreserve Nog te ontvangen bedragen 45 Algemene reserve Onderhandse lening Goodwill Agioreserve Deelnemingen Voorraad goederen in bewerking 135 Kas 15 (5p) 19 Stel (in paginavorm) de winst-en-verliesrekening over 2007 samen. Gebruik daarbij onder andere de volgende termen: bruto-omzetresultaat, netto-omzetresultaat, financieringsresultaat, resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening en nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening. De vennootschapsbelasting is 25%. (6p) 20 Stel de balans op per 31 december 2007 (in paginavorm). Onderscheid daarbij de volgende categorieën: immateriële vaste activa, materiële vaste activa, financiële vaste activa, vlottende activa, liquide middelen, eigen vermogen, voorzieningen, vreemd lang vermogen en vreemd kort vermogen.

8 8 Winst-en-verliesrekening over 2007 Netto-omzet Inkoopwaarde van de omzet Bruto-omzetresultaat Afschrijvingskosten Verkoopkosten Algemene kosten Overheadkosten Netto-omzetresultaat Rentelasten Rentebaten Financieringsresultaat Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Vennootschapsbelasting 25% van Nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening

9 9 b Balans per 31 december 2007 Vaste activa Immateriële vaste activa Concessies Goodwill Materiële vaste activa Gebouwen Machines Inventaris Financiële vaste activa Deelnemingen Vordering op groepsmaatschappij Vlottende activa Voorraad grondstoffen Voorraad goederen in bewerking Voorraad gereed product Debiteuren Nog te ontvangen bedragen Effecten Liquide middelen Fortis Bank Kas

10 10 Eigen vermogen Maatschappelijk aandelenkapitaal Aandelen in portefeuille Algemene reserve Agioreserve Herwaarderingsreserve Nettowinst Voorzieningen Voorziening groot onderhoud Belastingvoorziening Vreemd lang vermogen 5% Hypothecaire lening Onderhandse lening Vreemd kort vermogen Crediteuren Vooruitontvangen bedragen Te betalen bedragen Nog te betalen vennootschapsbelasting Vraag Punten Totaal aantal punten: 17 Cijfer: score

11 11 Hoofdstuk 42 Liquiditeitskengetallen en cashflow Toets B Opgave 7 (Σ12p) (geschatte werktijd: 15 minuten) In de administratie van onderneming Verhoog nv komen per 31 december 2008 de volgende rekeningen met de daarachter vermelde bedragen voor: Maatschappelijk aandelenkapitaal Te betalen interest ING Bank (vordering) Reserve nieuwbouw Rabobank (credit) % Obligatielening Gebouwen Aandelen in portefeuille Inventaris Te betalen belastingen Debiteuren Machines Algemene reserve Voorzieningen Voorraden Kas ,5% Hypothecaire lening Crediteuren Transportmiddelen Agioreserve Nettowinst? (5p) 21 Stel de balans per 31 december 2008 samen in scontrovorm; verdeel de activa in drie groepen en de passiva in vier groepen en geef de subtotalen. Verder is nog gegeven dat de ijzeren voorraad is en de debiteurenkern (3) 22 Geef twee voordelen van het gebruik van kengetallen. (3p) 23 Bereken per 31 december 2008 het werkkapitaal. (1p) 24 Bereken in twee decimalen nauwkeurig de working capital ratio per 31 december (1p) 25 Bereken in twee decimalen nauwkeurig per 31 december de quick ratio. (1p) 26 Geef een oordeel over de liquiditeitspositie per 31 december 2008.

12 12 Vlak voor de balansdatum had de onderneming de liquiditeitspositie een beter aanzien kunnen geven met behulp van de vordering op de ING Bank. (1p) 27 Leg uit op welke wijze dat had gekund. (1p) 28 Bepaal met behulp van de uitkomst op d per 31 december 2008 de current ratio. (2p) 29 Bereken in twee decimalen nauwkeurig de current ratio als de onderneming de vordering op de ING Bank zou hebben gebruikt om de liquiditeitspositie een beter aanzien te geven. 21 (5p) Balans per 31 december 2008 ( 1.000) Vaste activa Eigen vermogen Gebouwen Maatschappelijk aandelenkapitaal Inventaris 250 Aandelen in portefeuille Machines Geplaatst Transportmiddelen 620 Algemene reserve Agioreserve Vlottende activa Reserve nieuwbouw 600 Voorraden Nettowinst Debiteuren Liquide middelen Voorzieningen 800 ING Bank Kas 90 Vreemd lang vermogen % Obligatielening ,5% Hypothecaire lening Vreemd kort vermogen Crediteuren Rabobank 160 Te betalen interest 140 Te betalen belastingen (2p) Met behulp van kengetallen is eenvoudig vergelijking mogelijk met voorgaande perioden/jaren van de onderneming. Met behulp van kengetallen is eenvoudig vergelijking mogelijk met soortgelijke ondernemingen (bijvoorbeeld met ondernemingen uit dezelfde branche). 23 (3p) Voorraden: = Debiteuren: = Liquide middelen: Vreemd kort vermogen: (1p) = 0,47

13 13 25(1p) = 0,55 26(1p) 27(1p) Uit de uitkomsten 24 en 25 blijkt dat de liquiditeitspositie te wensen over laat: de onderneming kan de schulden op korte termijn niet betalen. De vordering op de ING Bank had de onderneming kunnen gebruiken om de schuld op korte termijn te verminderen (door bijvoorbeeld de schuld aan de Rabobank af te lossen en de schuld aan de leveranciers te verminderen). 28(1p) Current ratio = working capital ratio + 1 = 0, = 1,47 29(2p) = 1,73 Opgave 8 (Σ13p) (geschatte werktijd: 15 minuten) De balansen van Beter Best nv zien er na winstverdeling aan het eind van de jaren 2007 en 2008 als volgt uit: Balansen per 31 december ( 1.000) Vaste activa Geplaatst aandelenkapitaal Vlottende activa Algemene reserve Liquide middelen Agioreserve Hypothecaire lening Onderhandse lening Crediteuren Te betalen brutodividend Rekening-courantkrediet Verdere gegevens: Begin 2009 moet op de onderhandse lening afgelost worden. In 2008 werd op vaste activa afgeschreven. In de loop van 2008 werd (als voorheffing) aan vennootschapsbelasting aan de fiscus afgedragen. De nominale waarde per aandeel is 0,50. De vennootschapsbelasting is 25% en de dividendbelasting is 15%. (2p) 30 Is de liquiditeitspositie in de loop van 2008 verbeterd of verslechterd? Maak in je antwoord gebruik van de current ratio. (2p) 31 Geef twee beperkingen van het beoordelen van de liquiditeitspositie aan de hand van een kengetal. (2p) 32 Bereken per 31 december 2008 de cashflow. (2p) 33 Bereken welk bedrag in 2008 werd geïnvesteerd in vaste activa. (2p) 34 Uit welke rekeningen blijkt dat er in 2008 aandelen werden geëmitteerd? (1p) 35 Bereken het aantal aandelen dat in 2008 werd geëmitteerd.

14 14 (2p) 36 Bereken hoeveel (cash)dividend een aandeelhouder in handen krijgt die 100 aandelen in bezit heeft (alle aandeelhouders per 31 december 2008 delen mee in de winst over 2008).

15 15 30(2p) Current ratio per 1 januari 2008: = 1, Current ratio per 31 december 2008: = 1,52 De current ratio is (vrijwel) gelijk gebleven dus de liquiditeitspositie is in 2008 niet verbeterd of verslechterd (de liquiditeitspositie laat overigens wel te wensen over). 31(2p) We hebben te maken met een momentopname. Uit de balans(en) blijken de tijdstippen niet waarop ontvangsten en uitgaven plaatsvinden. Uit de balans blijkt de dispositieruimte van de bank niet. 32(2p) De nettowinst is gelijk aan de toename van de algemene reserve + het brutodividend = = Of: De vennootschapsbelasting is 25% (= ) en de nettowinst is 75% van het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening: de nettowinst is = De cashflow = (de afschrijvingen) = (2p) = (2p) Uit geplaatst aandelenkapitaal en agioreserve. 35(1p) 36(2p) ,50 Dividendpercentage: = aandelen % = 10% 10% van 100 0,50 = 5 dividendbelasting 15% = 0,75 4,25 Of: Aantal aandelen = ,50 = Brutodividend per 100 aandelen: = 5; 85% 5 = 4,25 Vraag Punten Totaal aantal punten: 30 Cijfer: score

16 16 Hoofdstuk 43 Overige kengetallen Toets B Opgave 9 (Σ12p) (geschatte werktijd: 15 minuten) Van onderneming Van Koppen zijn de volgende balansen per 31 december 2007 (na winstverdeling) en 31 december 2008 (voor winstverdeling) verstrekt: Balansen per 31 december ( 1.000) Gebouwen Aandelenkapitaal Machines Agioreserve Inventaris Algemene reserve Auto s Nettowinst 600 Voorraden % Hypothecaire lening Debiteuren Schulden op korte termijn Liquide middelen Te betalen vennootschapsbelasting Winst-en-verliesrekening over 2008 ( 1.000) Inkoopwaarde van de omzet Omzet Afschrijvingskosten gebouwen 30 Afschrijvingskosten machines 345 Afschrijvingskosten inventaris 60 Afschrijvingskosten auto s 90 Interestkosten 75 Overige kosten 550 Winstsaldo De nettowinst over 2008 wordt als volgt verdeeld: Dividend Toevoeging aan de algemene reserve Tantièmes Verdere gegevens: Van de voorraden behoort 20% tot de ijzeren voorraad; van de debiteuren behoort 30% tot de debiteurenkern. De aflossingen op het vreemd vermogen vinden gemiddeld halverwege het jaar plaats. In 2008 werden nieuwe aandelen geplaatst per 1 juli. Deze aandelen delen volledig mee in de winst over De aandelen hebben een nominale waarde van 20. De koers van de aandelen bedraagt per 31 december De winst over 2008 is gelijkmatig gespreid over het jaar verkregen. De vennootschapsbelasting over 2008 wordt evenals het dividend en de tantièmes begin 2009 afgedragen.

17 17 Ga bij de beantwoording van de vragen a tot en met d uit van de balansen per 31 december 2007 en 2008 ná verdeling van de nettowinst. (3p) 37 Beoordeel de liquiditeitsontwikkeling in 2008 met behulp van de working capital ratio (vergelijk hiertoe de working capital ratio per 31 december 2007 met de working capital ratio per 31 december 2008). (2p) 38 Beoordeel de liquiditeitsontwikkeling in 2008 aan de hand van de current ratio. (2p) 39 Beoordeel de liquiditeitsontwikkeling in 2008 aan de hand van de quick ratio. (2p) 40 Beoordeel de solvabiliteitsontwikkeling in 2008 aan de hand van een kengetal. Ga bij de beantwoording van de vragen e tot en met i uit van de balans per 31 december 2007 en de balans per 31 december 2008 vóór verdeling van de nettowinst. (2p) 41 Bereken over 2008 het gemiddeld eigen vermogen. (1p) 42 Bereken in één decimaal nauwkeurig de REV over (2p) 43 Bereken over 2008 het gemiddeld vreemd vermogen. (1p) 44 Bereken over 2008 het interestpercentage over het vreemd vermogen (IVV) in één decimaal nauwkeurig. (2p) 45 Bereken in één decimaal nauwkeurig de RTV over (2p) 46 Bereken de cashflow per 31 december (1p) 47 Om welke reden is de nettowinst een minder goede maatstaf voor de mate van winstgevendheid van een onderneming dan de cashflow? (2p) 48 Bereken de koers waartegen in 2008 de nieuwe aandelen zijn geplaatst. (2p) 49 Bereken per 31 december 2008 het brutodividend per aandeel. (2p) 50 Bereken per 31 december 2008 het dividendrendement. (3p) 51 Bereken het bedrag dat in 2008 in vaste activa werd geïnvesteerd. Begin 2009 wordt op de hypothecaire lening afgelost. (2p) 52 Wat is de invloed van deze aflossing op de liquiditeit? Motiveer het antwoord. (2p) 53 Wat is de invloed van deze aflossing op de solvabiliteit? Motiveer het antwoord. (2p) 54 Wat is de invloed van deze aflossing op de REV over 2009? Motiveer het antwoord.

18 18 Hoofdstuk 43 Overige kengetallen Uitwerking toets B 37(3p) 31 december december 2008 Vlottende activa: voorraden 80% 660 = % 765 = 612 debiteuren 70% 285 = 199,5 70% 360 = ,5 864 Liquide middelen , Schulden op korte termijn op 31 december 2008: = ,5 825 Working capital ratio 2007: = 0, Working capital ratio 2008: = 0, Op beide balansdata ziet de working capital ratio er zeer slecht uit; in 2008 is de working capital ratio nog enigszins verslechterd. 38(2p) Current ratio 2007: 922,5 = 1,12 (Of: 0,12 (zie a) + 1) 825 Current ratio 2008: = 1,09 (Of: ) Op beide data is het zeer slecht gesteld met de current ratio (veel kleiner dan 2). In 2008 is de situatie nog slechter geworden. 199, (2p) Quick ratio 2007: = 0, Quick ratio 2008: = 0, Ook met de quick ratio is het slecht gesteld (veel kleiner dan 1). De situatie ten aanzien van de quick ratio is in 2008 niet verder verslechterd (2p) Solvabiliteit eind 2007: 100% = 277% Solvabiliteit eind 2008: 100% = 281% De solvabiliteit is op beide data uitstekend en is in 2008 nog iets verbeterd. 41(2p) Aandelenkapitaal Agioreserve Algemene reserve ( 1p) REV = Nettowinst: = % = 20,6%

19 19 43(2p) 8% Hypothecaire lening Schulden op korte termijn (incl. de te betalen vennootschapsbelasting) = (1p) IVV = 100% = 5,7% (2p) RTV = % = % = 20,7% 46(2p) Afschrijving over Nettowinst over (1p) De afschrijvingen beïnvloeden de nettowinst. Hoeveel en op welke wijze wordt afgeschreven, heeft geen invloed op de cashflow. 48(2p) Opbrengst van de emissie: = Aantal geplaatste aandelen: = Emissiekoers: = 35 49(2p) Aantal aandelen: (2p) = Brutodividend per aandeel: = % = 12,5% 40 51(3p) Bedragen in Gebouwen Machines Inventaris Auto s 1 januari afschrijving december geïnvesteerd Geïnvesteerd in 2008: (2p) 53(2p) 54(2p) De liquiditeit wordt (nog) slechter: de liquide middelen nemen af (of de schulden op korte termijn zoals rekening-courantkrediet nemen toe). Als wordt afgelost met behulp van liquide middelen, wordt de solvabiliteit beter, omdat de schulden afnemen. Als wordt afgelost met behulp van rekening-courantkrediet blijft de solvabiliteit in principe onveranderd (de ene schuld komt in plaats van de andere). Doordat de hypothecaire lening afneemt, nemen de interestkosten over 2009 af waardoor de winst over 2009 toeneemt en daarmee de REV. Vraag \ Punten

20 20 Totaal aantal punten: 35 Cijfer: score Hoofdstuk 44 Investeringsselectie Toets B Opgave 10 (Σ12p) (geschatte werktijd: 15 minuten) Ondernemer De Wit overweegt een investering van Naar verwachting levert deze investering gedurende zes jaar een cashflow op van per jaar. De terugverdientijd mag maximaal vier jaar zijn. Ondernemer De Wit hanteert voor deze investering een interestvoet van 14%. 55(2p) 55(2p) Bereken de terugverdientijd in maanden ervan uitgaande dat de cashflows gespreid over het jaar binnenkomen jaar = 3,636 jaar = 3 jaar + 8 maanden = 44 maanden (3p) Bereken de netto contante waarde van de investering ervan uitgaande dat de cashflows aan het einde van het jaar binnenkomen. 56(3p) NCW = , , , , , , ,14 NCW = ,14 NCW = = (1p) 57(1p) Ja, de NCW > 0 en de terugverdientijd < 4 jaar. Is deze investering acceptabel? Motiveer het antwoord.

21 21 Opgave 11 (Σ12p) (geschatte werktijd: 15 minuten) De directie van Linnebank bv overweegt het product Boni op de markt te brengen. Onderzoek heeft uitgewezen dat bij een verkoopprijs van 99,50 per stuk (exclusief btw), een jaarlijkse afzet van eenheden Boni mogelijk is gedurende een periode van zeven jaar. Voor de fabricage van dit product moet in een productielijn geïnvesteerd worden. Voor de bediening van deze installatie zijn vier werknemers nodig, van wie de loonkosten worden geraamd op per persoon per jaar. Het onderhoud vergt jaarlijks en de energiekosten worden op per jaar geschat. De overige fabricagekosten (exclusief de afschrijvingskosten op de installatie) zijn 42 per product. De verkoopkosten zijn 12,50 per stuk. Linnebank bv verwacht dat de installatie na de gebruiksduur van zeven jaar nog een restwaarde zal hebben van Linnebank bv hanteert een interestvoet van 11%. De investering moet aan het begin van het eerste jaar worden betaald. De directie gaat ervan uit dat de terugverdienperiode maximaal vijf jaar is. 58(2p) Bereken de jaarlijkse dekkingsbijdrage (= omzet variabele kosten). 58(2p) ( 99, ,50) = (2p) Bereken met behulp van de jaarlijkse dekkingsbijdrage dat de jaarlijkse cashflow (bestaande uit winst + afschrijving) is. 59(2p) Dekkingsbijdrage per jaar Jaarlijkse constante kosten ( ) Jaarlijkse cashflow (1p) 60(1p) Bereken de terugverdienperiode ervan uitgaande dat de cashflows gespreid over het jaar binnenkomen jaar = 4 jaar (3p) Bereken de netto contante waarde ervan uitgaande dat de cashflows aan het einde van het jaar binnenkomen. 61(3p) 7 1 1,11 NCW = , , NCW = = (2p) 62(2p) Zal Linnebank bv het product Boni op de markt brengen? Motiveer het antwoord. Ja, de NCW > 0 en de terugverdienperiode < 5 jaar.

22 22 Opgave 12 (Σ12p) (geschatte werktijd: 15 minuten) Projectontwikkelaar Van Unen is van plan een groot bedrag in bungalowparken te investeren. Op grond van een intensief marktonderzoek komen de volgende drie projecten in aanmerking: bungalowpark Elst; bungalowpark Asten; bungalowpark Leiden. Er is een overzicht samengesteld van de vereiste investeringen en de daaruit volgende cashflows (zie hierna). Daarbij is uitgegaan van een periode van vijf jaar. De vermoedelijke restwaarde van het project aan het einde van het vijfde jaar is in de cashflow van dat jaar opgenomen. Bedragen Jaar Investering Cashflows Elst Asten Leiden Elst Asten Leiden Totaal De investeringen vinden aan het begin van het jaar plaats. De cashflows komen geleidelijk gedurende het jaar binnen. Voor de berekening van de netto contante waarde wordt verondersteld dat de cashflows aan het einde van het jaar worden ontvangen. Projectontwikkelaar Van Unen hanteert een minimale rendementseis van 11% per jaar. Als terugverdienperiode stelt men een maximum van vier jaar. Men heeft berekend dat de terugverdienperiode van het project Elst 3,87 jaar is en van het project Leiden 3,93 jaar. De netto contante waarde van het project Elst is (na afronding) en van het project Leiden (2p) Bereken de terugverdienperiode van het project Asten. 63(2p) Investering Na 3 jaar terugverdiend: Terugverdienperiode: 3 jaar = 3,73 jaar 15 64(3p) Bereken de netto contante waarde van het project Asten. 64(3p) NCW = , , , , , ,11 1 NCW = NCW = (2p) 65(2p) Welke keuze zal projectontwikkelaar Van Unen maken? Leg je antwoord uit. De keuze wordt in eerste instantie bepaald door de NCW. Alle projecten vereisen een investering van Leiden komt eruit met de hoogste NCW, terwijl de terugverdientijd niet veel slechter is dan de twee andere projecten (en korter dan vier jaar). Als voldoende vermogen beschikbaar is, kunnen ook de andere twee projecten (achtereenvolgens Elst en Asten) ten uitvoer worden gebracht, omdat de NCW van deze projecten positief is. Vraag Punten

23 23 Totaal aantal punten: 23 Cijfer: score

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer!

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer! M&O Deel 1a Hoofdstuk 9 Rechtsvorm: Is de juridische of wettelijke vorm van de organisatie. Voorbeelden: Eenmanszaak: een ondernemingsvorm die geen rechtspersoonlijkheid bezit. Er is een eigenaar, die

Nadere informatie

www.jooplengkeek.nl Hoofdstuk 42 belangrijk

www.jooplengkeek.nl Hoofdstuk 42 belangrijk www.jooplengkeek.nl belangrijk 1 Liquiditeitskengetallen Current ratio Quick ratio Working capital (werkkapitaal) Cashflow Kengetallen Kengetallen zijn verhoudingsgetallen, ze geven de verhouding aan tussen

Nadere informatie

Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. . Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Examenopgaven BEDRIJFSECONOMIE WOENSDAG 9 JANUARI 2013 11:00 13:00 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer

Nadere informatie

dienstverlening brengen zij de klant provisie en administratiekosten in rekening

dienstverlening brengen zij de klant provisie en administratiekosten in rekening DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP NV = een vennootschap met een in overdraagbare aandelen verdeeld maatschappelijk kapitaal, waarin ieder der vennoten voor één of meer aandelen deelneemt = rechtspersoon: de NV

Nadere informatie

Vermogensbehoefte en financiering

Vermogensbehoefte en financiering Hoofdstuk 1 Vermogensbehoefte en financiering 1.1 Inleiding Voordat iemand een onderneming start, zal hij eerst moeten vaststellen wat nodig is om het bedrijf te kunnen uitoefenen, dus wat er geïnvesteerd

Nadere informatie

Aanvulling Management en organisatie in Balans havo in verband met de expliciteringen van de examencommissie

Aanvulling Management en organisatie in Balans havo in verband met de expliciteringen van de examencommissie Aanvulling Management en organisatie in Balans havo in verband met de expliciteringen van de examencommissie Eindterm: het noemen van de relevante belastingen bij de diverse rechtsvormen Je kunt - de relevante

Nadere informatie

Algemeen 1. Wat is de rechtsvorm van een onderneming? 2. Noem twee redenen waarom de keuze van de rechtsvorm belangrijk is voor een onderneming.

Algemeen 1. Wat is de rechtsvorm van een onderneming? 2. Noem twee redenen waarom de keuze van de rechtsvorm belangrijk is voor een onderneming. Theorievragen Examen* M&O VWO en HAVO * Het betreft de stof van het Centraal Examen vanaf 2010 Rechtsvormen Algemeen 1. Wat is de rechtsvorm van een onderneming? 2. Noem twee redenen waarom de keuze van

Nadere informatie

Examen VWO. management & organisatie. tijdvak 2 woensdag 20 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage.

Examen VWO. management & organisatie. tijdvak 2 woensdag 20 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Examen VWO 2012 tijdvak 2 woensdag 20 juni 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 32 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 10 JANUARI 2012 08.45 10.

PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 10 JANUARI 2012 08.45 10. PDB dit examenonderdeel bestaat uit 4 pagina s PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 10 JANUARI 2012 08.45 10.45 UUR D28.1 Beschikbare tijd

Nadere informatie

PDB PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10.

PDB PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10. PDB DIT EXAMEN - ONDERDEEL BESTAAT UIT 4 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10.15 UUR D28.1 Beschikbare

Nadere informatie

Eindexamen vwo m&o 2012 - II

Eindexamen vwo m&o 2012 - II Opgave 1 De heer Pieter Los verhuist op 1 oktober 2011 van een huurwoning naar een koopwoning. Van de notaris ontvangt hij de onderstaande nota met betrekking tot de gekochte woning. aankoopprijs woning

Nadere informatie

Examen VWO. management & organisatie. tijdvak 1 donderdag 22 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage.

Examen VWO. management & organisatie. tijdvak 1 donderdag 22 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Examen VWO 2008 tijdvak 1 donderdag 22 mei 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 34 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Examen VWO. management & organisatie. tijdvak 1 donderdag 22 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage.

Examen VWO. management & organisatie. tijdvak 1 donderdag 22 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Examen VWO 2008 tijdvak 1 donderdag 22 mei 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 34 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Financieel Management. Vragen & Opdrachten. Mobiliteitsbranche ISBN 97894 92062 987 1. KOSTEN EN KOSTPRIJS... 2

Financieel Management. Vragen & Opdrachten. Mobiliteitsbranche ISBN 97894 92062 987 1. KOSTEN EN KOSTPRIJS... 2 Financieel Management Mobiliteitsbranche Vragen & Opdrachten ISBN 97894 92062 987 1. KOSTEN EN KOSTPRIJS... 2 PARAGRAAF 1.2 AFSPRAKEN EN DEFINITIES... 2 PARAGRAAF 1.3 KOSTENSOORTEN... 2 PARAGRAAF 1.4 VASTE

Nadere informatie

management & organisatie management & organisatie

management & organisatie management & organisatie Examen VWO 2010 tijdvak 2 woensdag 23 juni 13.30-16.30 uur tevens oud programma management & organisatie management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat

Nadere informatie

Eindexamen m&o vwo 2011 - I

Eindexamen m&o vwo 2011 - I Opgave 1 Van Oudejans nv is per 31 december 2010 de onderstaande balans gegeven. Debet Balans Oudejans nv (getallen 1.000,-) Credit Gebouwen 1.400 Aandelenkapitaal 1.500 Machines 750 Aandelen in portefeuille

Nadere informatie

Examen VWO. management & organisatie. tijdvak 1 donderdag 22 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage.

Examen VWO. management & organisatie. tijdvak 1 donderdag 22 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Examen VWO 2008 tijdvak 1 donderdag 22 mei 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 34 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

PTA M&O. Hoofdstuk 10.

PTA M&O. Hoofdstuk 10. PTA M&O Vragers van vermogen: Hoofdstuk 10. 1. Consumenten, mensen die niet genoeg geld hebben voor de uitgaven die ze willen doen kunnen dit geld lenen. De kosten voor een lening zijn : rente, en financieringskosten

Nadere informatie

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvattingen

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvattingen M&O voor examen: Boek 1A: hoofdstuk 9 t/m 15 Blz. 1-23 Boek 1B: hoofdstuk 20 t/m 24 Blz. 23-34 Boek 2A: hoofdstuk 25 t/m 27 Blz. 34-41 Boek 2B: hoofdstuk 31 t/m 36 Blz. 41-49 Hoofdstuk 9, rechtsvormen

Nadere informatie

management & organisatie management & organisatie

management & organisatie management & organisatie Examen HAVO 2010 tijdvak 2 woensdag 23 juni 13.30-16.30 uur tevens oud programma management & organisatie management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Hoofdstuk 1 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing 1.1 Inleiding In het boek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie heb je geleerd om boekingen te

Nadere informatie

management & organisatie

management & organisatie Examen VWO 2009 tijdvak 1 maandag 18 mei 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 32 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

management & organisatie management & organisatie

management & organisatie management & organisatie Examen VWO 2011 tijdvak 2 woensdag 22 juni 13.30-16.30 uur tevens oud programma management & organisatie management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat

Nadere informatie

management & organisatie management & organisatie

management & organisatie management & organisatie Examen VWO 2011 tijdvak 2 woensdag 22 juni 13.30-16.30 uur tevens oud programma management & organisatie management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat

Nadere informatie

management & organisatie Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen.

management & organisatie Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen. Examen HAVO 2013 tijdvak 1 maandag 13 mei 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift

Nadere informatie

Examen HAVO. management & organisatie. tijdvak 1 maandag 13 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. management & organisatie. tijdvak 1 maandag 13 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Examen HAVO 2013 tijdvak 1 maandag 13 mei 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 30 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Eindexamen havo m&o 2013-I

Eindexamen havo m&o 2013-I Opgave 1 Gegeven is onderstaande balans van Comar nv. Debet Balans per 31 december 2012 (getallen x 1.000,-) Credit Gebouwen 12.000 Maatschappelijk 10.000 aandelenkapitaal Afschrijving gebouwen 2.400 Aandelen

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd 3 Uitwerkingen voor studenten

Boekhouden geboekstaafd 3 Uitwerkingen voor studenten Boekhouden geboekstaafd 3 Uitwerkingen voor studenten Boekhouden geboekstaafd 3 Uitwerkingen voor studenten Drs. H. Fuchs Prof. dr. M.A. van Hoepen RA S. J. M. van Vlimmeren Zevende druk Noordhoff Uitgevers

Nadere informatie

Eindexamen m&o vwo 2003-II

Eindexamen m&o vwo 2003-II Opgave 1 Piet is een liefhebber van de wielersport. Met het oog op de komende Tour de France wil hij een breedbeeld tv aanschaffen. Hij informeert bij een speciaalzaak in audiovisuele apparatuur naar de

Nadere informatie

Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie)

Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Bronvermelding Titel: Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Auteur(s): R. Liethof ISBN: 9789035242579 Uitgever: Convoy Uitgevers BV Titel Bedrijfseconomie

Nadere informatie