Wetenschappelijk Onderwijs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wetenschappelijk Onderwijs"

Transcriptie

1 Uitwerkingen / waardering 1 Toets 3B1 VWO 6 MO onderdeel 631 Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Toets: M&O Afdeling: A6 PTA aanduiding: Toets 631 Tijdsduur: 80 minuten Weging SE: 15% Herkansbaar: ja De toets bestaat uit:.. vragen ( 7 pag.) Punten maximum.. punten Grafische Reken- Hulpmiddelen: machine Diagnost toets Voor de toets zijn maximaal.. punten te behalen; de toets bestaat uit.. vragen verdeeld over.. opgaven. Voor elke vraag is aangegeven hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen worden. Als bij een vraag een verklaring, uitleg of berekening gevraagd wordt, worden aan het antwoord geen punten toegekend als deze verklaring, uitleg of berekening ontbreekt. Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. Als er bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft meer dan twee redenen, worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld. Berekening cijfer: 9 * ( S ll / S max ) + N S ll = door leerling gescoorde punten S max = maximaal te scoren punten N = normeringsterm Veel succes, J. Pluijmen

2 2 Opgave 1 (Σ6p) (geschatte werktijd: 10 minuten) (1p) 1 Wat is het kenmerk van een wettelijke reserve? (1p) 2 Wat is het doel van de dividendreserve? (1p) 3 Wat zijn tantièmes? (1p) 4 Wat is het kenmerk van een pensioenvoorziening en wat van een belastingvoorziening? (2p) 5 Geef twee voorbeelden van overlopende passiva. Om een onderhandse lening af te lossen van geeft een naamloze vennootschap aandelen uit met een nominale waarde van 5 (agio per aandeel 3). (2p) 6 Bereken hoeveel aandelen uitgegeven moeten worden. 1 Deze mag (van de wetgever) niet worden uitgekeerd aan de aandeelhouders. 2 Met betrekking tot de dividendreserve past de nv een politiek van dividendstabilisatie toe waarbij men ernaar streeft elk jaar een zoveel gelijkblijvend dividendpercentage uit te keren. 3 Een winstuitkering aan commissarissen, directieleden en andere personeelsleden. 4 Het betreft verplichtingen die in de toekomst liggen maar waarvan de omvang niet precies bekend is (maar wel redelijk is in te schatten). 5 Nog te betalen bedragen en vooruitontvangen bedragen = aandelen

3 3 Opgave 2 (Σ12p) (geschatte werktijd: 15 minuten) De balans van SAV nv per 31 december 2007 is als volgt: Balans per 31 december 2007 Vaste activa Aandelenkapitaal Vlottende activa Agioreserve Kas Algemene reserve % Hypothecaire lening Crediteuren Rabobank In januari 2008 worden de volgende besluiten van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders uitgevoerd: 1 Er wordt voor een bedrag van aan aandelen gecreëerd, waarvan voor via de bank wordt geplaatst tegen de koers van 1,50. Alle aandelen hebben een nominale waarde van 1. 2 Op de hypothecaire lening wordt per Rabobank afgelost. 3 Er zijn voorraden gekocht voor exclusief omzetbelasting. Hiervan is 30% per Rabobank betaald, de overige 70% wordt de volgende maand betaald. (6p) 7 Stel een nieuwe balans samen, waarop de besluiten 1 tot en met 3 zijn verwerkt. 7 Balans SAV nv (na de besluiten a t/m c) Vaste activa Aandelenkapitaal Vlottende activa 1) Aandelen in portefeuille Te vorderen OB Geplaatst aandelenkapitaal Kas Agioreserve 2) Algemene reserve % Hypothecaire lening 3) Crediteuren 4) Rabobank 5) ) = ) = ) = ) = (70% ) 5) = (30% )

4 4 Opgave 3 (Σ12p) (geschatte werktijd: 15 minuten) Arkem nv heeft vier jaar geleden vijf machines voor elk aangeschaft. De restwaarde is nihil. De machines worden per jaar met 20% van de aanschafprijs afgeschreven. Na vier jaar stijgt de actuele waarde tot per machine. Arkem nv past de actuele waarde toe. (1p) 8 Bereken (na vier jaar) de boekwaarde voor de herwaardering. (1p) 9 Bereken (na vier jaar) de boekwaarde na de herwaardering. (2p) 10 Bereken de jaarlijkse totale afschrijving na de stijging van de actuele waarde. 8 De boekwaarde voor herwaardering is 20% van = De stijging is 25%. De boekwaarde na herwaardering is 125% van = De jaarlijkse totale afschrijving is 125% van 20% = Opgave 4 (Σ12p) (geschatte werktijd: 15 minuten) Pieket nv heeft enkele jaren geleden voor nominaal aan converteerbare obligaties geplaatst. De obligaties hebben elk een nominale waarde van Vanaf 1 januari 2008 bestaat voor de houders van de converteerbare obligaties de mogelijkheid de obligaties om te wisselen in aandelen: een obligatie met een bijbetaling van 200 geeft recht op 50 aandelen van elk 10 nominaal. Aan de creditzijde van de balans per 31 december 2007 komen onder andere de volgende posten voor: Gedeeltelijke balans Aandelenkapitaal Aandelen in portefeuille Algemene reserve Agioreserve Converteerbare obligatielening Bank In januari 2008 maken houders van 800 obligaties gebruik van hun conversierecht: 800 obligaties worden omgewisseld in aandelen. De bijbetaling vindt per bank plaats. (2p) 11 Noem twee voordelen van een converteerbare obligatielening voor de onderneming. (2p) 12 Noem twee voordelen van een converteerbare obligatielening voor de belegger. (1p) 13 Bereken de conversiekoers in euro s en in procenten. (2p) 14 Stel de (gedeeltelijke) creditkant van de balans van Pieket nv op per 31 januari 2008 na conversie van 800 obligaties.

5 5 11 Via een omweg wordt toch eigen vermogen aangetrokken. Over converteerbare obligaties wordt (doorgaans) een lager interestpercentage vergoed dan over gewone obligaties. 12 De belegger kan bij conversie koerswinst maken. Als het met de onderneming niet zo goed gaat, gaat de belegger niet tot conversie over, maar ontvangt hij na verloop van tijd de aflossing (het initiatief tot conversie ligt dus bij de belegger). De belegger ontvangt een vast interestinkomen. Bij liquidatie ontvangt de houder van een converteerbare obligatie eerder zijn geld terug dan de aandeelhouder = Dit is % = 240% Per 2 obligaties: Per 800 obligaties (alle bedragen 400): Geplaatst aandelenkapitaal Geplaatst aandelenkapitaal Agioreserve Agioreserve Converteerbare obligatielening Converteerbare obligatielening Bank 400 Bank Gedeeltelijke creditkant van de balans per 31 januari 2008: Aandelenkapitaal Aandelen in portefeuille Algemene reserve Agioreserve Converteerbare obligatielening Bank Vraag 1a 1b 1c 1d 1e 1f 2 3a 3b 3c 4a 4b 4c 4d Punten Totaal aantal punten: 30 Cijfer: score

6 6 Hoofdstuk 41 Regels voor de winst-en-verliesrekening Toets B Opgave 5 (Σ12p) (geschatte werktijd: 15 minuten) (1p) 15 Wat is het doel van de externe winst-en-verliesrekening? (2p) 16 Uit welke onderdelen bestaat de toelichting op de winst-en-verliesrekening? (2p) 17 Noem drie waarderingsgrondslagen voor de voorraden. (1p) 18 Welke term gebruikt men voor het verschil tussen het bruto-omzetresultaat en het netto-omzetresultaat? 15 Deze dient om verantwoording af te leggen (met name aan de aandeelhouders). 16 het systeem van afschrijven op de activa waarderingsgrondslag van de activa 17 Fifo, lifo, vaste verrekenprijs, actuele waarde 18 Overheadkosten

7 7 Opgave 6 (Σ12p) (geschatte werktijd: 15 minuten) De administrateur van een industriële onderneming heeft per 31 december 2007 de eindtotalen van de volgende rekeningen verzameld (alle bedragen 1.000): Gebouwen Fortis Bank (vordering) Afschrijvingskosten 590 5% Hypothecaire lening Aandelen in portefeuille Verkoopkosten 120 Rentebaten 10 Concessies 195 Voorziening groot onderhoud 120 Te betalen bedragen Effecten (< 1 jaar) 543 Algemene kosten 110 Netto-omzet Maatschappelijk aandelenkapitaal Voorraad gereed product Machines Belastingvoorziening 60 Vordering op groepsmaatschappij 105 Rentelasten 215 Voorraad grondstoffen 375 Vooruitontvangen bedragen 30 Crediteuren 480 Inventaris 675 Debiteuren 585 Kosten van de productie Herwaarderingsreserve Nog te ontvangen bedragen 45 Algemene reserve Onderhandse lening Goodwill Agioreserve Deelnemingen Voorraad goederen in bewerking 135 Kas 15 (5p) 19 Stel (in paginavorm) de winst-en-verliesrekening over 2007 samen. Gebruik daarbij onder andere de volgende termen: bruto-omzetresultaat, netto-omzetresultaat, financieringsresultaat, resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening en nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening. De vennootschapsbelasting is 25%. (6p) 20 Stel de balans op per 31 december 2007 (in paginavorm). Onderscheid daarbij de volgende categorieën: immateriële vaste activa, materiële vaste activa, financiële vaste activa, vlottende activa, liquide middelen, eigen vermogen, voorzieningen, vreemd lang vermogen en vreemd kort vermogen.

8 8 Winst-en-verliesrekening over 2007 Netto-omzet Inkoopwaarde van de omzet Bruto-omzetresultaat Afschrijvingskosten Verkoopkosten Algemene kosten Overheadkosten Netto-omzetresultaat Rentelasten Rentebaten Financieringsresultaat Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Vennootschapsbelasting 25% van Nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening

9 9 b Balans per 31 december 2007 Vaste activa Immateriële vaste activa Concessies Goodwill Materiële vaste activa Gebouwen Machines Inventaris Financiële vaste activa Deelnemingen Vordering op groepsmaatschappij Vlottende activa Voorraad grondstoffen Voorraad goederen in bewerking Voorraad gereed product Debiteuren Nog te ontvangen bedragen Effecten Liquide middelen Fortis Bank Kas

10 10 Eigen vermogen Maatschappelijk aandelenkapitaal Aandelen in portefeuille Algemene reserve Agioreserve Herwaarderingsreserve Nettowinst Voorzieningen Voorziening groot onderhoud Belastingvoorziening Vreemd lang vermogen 5% Hypothecaire lening Onderhandse lening Vreemd kort vermogen Crediteuren Vooruitontvangen bedragen Te betalen bedragen Nog te betalen vennootschapsbelasting Vraag Punten Totaal aantal punten: 17 Cijfer: score

11 11 Hoofdstuk 42 Liquiditeitskengetallen en cashflow Toets B Opgave 7 (Σ12p) (geschatte werktijd: 15 minuten) In de administratie van onderneming Verhoog nv komen per 31 december 2008 de volgende rekeningen met de daarachter vermelde bedragen voor: Maatschappelijk aandelenkapitaal Te betalen interest ING Bank (vordering) Reserve nieuwbouw Rabobank (credit) % Obligatielening Gebouwen Aandelen in portefeuille Inventaris Te betalen belastingen Debiteuren Machines Algemene reserve Voorzieningen Voorraden Kas ,5% Hypothecaire lening Crediteuren Transportmiddelen Agioreserve Nettowinst? (5p) 21 Stel de balans per 31 december 2008 samen in scontrovorm; verdeel de activa in drie groepen en de passiva in vier groepen en geef de subtotalen. Verder is nog gegeven dat de ijzeren voorraad is en de debiteurenkern (3) 22 Geef twee voordelen van het gebruik van kengetallen. (3p) 23 Bereken per 31 december 2008 het werkkapitaal. (1p) 24 Bereken in twee decimalen nauwkeurig de working capital ratio per 31 december (1p) 25 Bereken in twee decimalen nauwkeurig per 31 december de quick ratio. (1p) 26 Geef een oordeel over de liquiditeitspositie per 31 december 2008.

12 12 Vlak voor de balansdatum had de onderneming de liquiditeitspositie een beter aanzien kunnen geven met behulp van de vordering op de ING Bank. (1p) 27 Leg uit op welke wijze dat had gekund. (1p) 28 Bepaal met behulp van de uitkomst op d per 31 december 2008 de current ratio. (2p) 29 Bereken in twee decimalen nauwkeurig de current ratio als de onderneming de vordering op de ING Bank zou hebben gebruikt om de liquiditeitspositie een beter aanzien te geven. 21 (5p) Balans per 31 december 2008 ( 1.000) Vaste activa Eigen vermogen Gebouwen Maatschappelijk aandelenkapitaal Inventaris 250 Aandelen in portefeuille Machines Geplaatst Transportmiddelen 620 Algemene reserve Agioreserve Vlottende activa Reserve nieuwbouw 600 Voorraden Nettowinst Debiteuren Liquide middelen Voorzieningen 800 ING Bank Kas 90 Vreemd lang vermogen % Obligatielening ,5% Hypothecaire lening Vreemd kort vermogen Crediteuren Rabobank 160 Te betalen interest 140 Te betalen belastingen (2p) Met behulp van kengetallen is eenvoudig vergelijking mogelijk met voorgaande perioden/jaren van de onderneming. Met behulp van kengetallen is eenvoudig vergelijking mogelijk met soortgelijke ondernemingen (bijvoorbeeld met ondernemingen uit dezelfde branche). 23 (3p) Voorraden: = Debiteuren: = Liquide middelen: Vreemd kort vermogen: (1p) = 0,47

13 13 25(1p) = 0,55 26(1p) 27(1p) Uit de uitkomsten 24 en 25 blijkt dat de liquiditeitspositie te wensen over laat: de onderneming kan de schulden op korte termijn niet betalen. De vordering op de ING Bank had de onderneming kunnen gebruiken om de schuld op korte termijn te verminderen (door bijvoorbeeld de schuld aan de Rabobank af te lossen en de schuld aan de leveranciers te verminderen). 28(1p) Current ratio = working capital ratio + 1 = 0, = 1,47 29(2p) = 1,73 Opgave 8 (Σ13p) (geschatte werktijd: 15 minuten) De balansen van Beter Best nv zien er na winstverdeling aan het eind van de jaren 2007 en 2008 als volgt uit: Balansen per 31 december ( 1.000) Vaste activa Geplaatst aandelenkapitaal Vlottende activa Algemene reserve Liquide middelen Agioreserve Hypothecaire lening Onderhandse lening Crediteuren Te betalen brutodividend Rekening-courantkrediet Verdere gegevens: Begin 2009 moet op de onderhandse lening afgelost worden. In 2008 werd op vaste activa afgeschreven. In de loop van 2008 werd (als voorheffing) aan vennootschapsbelasting aan de fiscus afgedragen. De nominale waarde per aandeel is 0,50. De vennootschapsbelasting is 25% en de dividendbelasting is 15%. (2p) 30 Is de liquiditeitspositie in de loop van 2008 verbeterd of verslechterd? Maak in je antwoord gebruik van de current ratio. (2p) 31 Geef twee beperkingen van het beoordelen van de liquiditeitspositie aan de hand van een kengetal. (2p) 32 Bereken per 31 december 2008 de cashflow. (2p) 33 Bereken welk bedrag in 2008 werd geïnvesteerd in vaste activa. (2p) 34 Uit welke rekeningen blijkt dat er in 2008 aandelen werden geëmitteerd? (1p) 35 Bereken het aantal aandelen dat in 2008 werd geëmitteerd.

14 14 (2p) 36 Bereken hoeveel (cash)dividend een aandeelhouder in handen krijgt die 100 aandelen in bezit heeft (alle aandeelhouders per 31 december 2008 delen mee in de winst over 2008).

15 15 30(2p) Current ratio per 1 januari 2008: = 1, Current ratio per 31 december 2008: = 1,52 De current ratio is (vrijwel) gelijk gebleven dus de liquiditeitspositie is in 2008 niet verbeterd of verslechterd (de liquiditeitspositie laat overigens wel te wensen over). 31(2p) We hebben te maken met een momentopname. Uit de balans(en) blijken de tijdstippen niet waarop ontvangsten en uitgaven plaatsvinden. Uit de balans blijkt de dispositieruimte van de bank niet. 32(2p) De nettowinst is gelijk aan de toename van de algemene reserve + het brutodividend = = Of: De vennootschapsbelasting is 25% (= ) en de nettowinst is 75% van het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening: de nettowinst is = De cashflow = (de afschrijvingen) = (2p) = (2p) Uit geplaatst aandelenkapitaal en agioreserve. 35(1p) 36(2p) ,50 Dividendpercentage: = aandelen % = 10% 10% van 100 0,50 = 5 dividendbelasting 15% = 0,75 4,25 Of: Aantal aandelen = ,50 = Brutodividend per 100 aandelen: = 5; 85% 5 = 4,25 Vraag Punten Totaal aantal punten: 30 Cijfer: score

16 16 Hoofdstuk 43 Overige kengetallen Toets B Opgave 9 (Σ12p) (geschatte werktijd: 15 minuten) Van onderneming Van Koppen zijn de volgende balansen per 31 december 2007 (na winstverdeling) en 31 december 2008 (voor winstverdeling) verstrekt: Balansen per 31 december ( 1.000) Gebouwen Aandelenkapitaal Machines Agioreserve Inventaris Algemene reserve Auto s Nettowinst 600 Voorraden % Hypothecaire lening Debiteuren Schulden op korte termijn Liquide middelen Te betalen vennootschapsbelasting Winst-en-verliesrekening over 2008 ( 1.000) Inkoopwaarde van de omzet Omzet Afschrijvingskosten gebouwen 30 Afschrijvingskosten machines 345 Afschrijvingskosten inventaris 60 Afschrijvingskosten auto s 90 Interestkosten 75 Overige kosten 550 Winstsaldo De nettowinst over 2008 wordt als volgt verdeeld: Dividend Toevoeging aan de algemene reserve Tantièmes Verdere gegevens: Van de voorraden behoort 20% tot de ijzeren voorraad; van de debiteuren behoort 30% tot de debiteurenkern. De aflossingen op het vreemd vermogen vinden gemiddeld halverwege het jaar plaats. In 2008 werden nieuwe aandelen geplaatst per 1 juli. Deze aandelen delen volledig mee in de winst over De aandelen hebben een nominale waarde van 20. De koers van de aandelen bedraagt per 31 december De winst over 2008 is gelijkmatig gespreid over het jaar verkregen. De vennootschapsbelasting over 2008 wordt evenals het dividend en de tantièmes begin 2009 afgedragen.

17 17 Ga bij de beantwoording van de vragen a tot en met d uit van de balansen per 31 december 2007 en 2008 ná verdeling van de nettowinst. (3p) 37 Beoordeel de liquiditeitsontwikkeling in 2008 met behulp van de working capital ratio (vergelijk hiertoe de working capital ratio per 31 december 2007 met de working capital ratio per 31 december 2008). (2p) 38 Beoordeel de liquiditeitsontwikkeling in 2008 aan de hand van de current ratio. (2p) 39 Beoordeel de liquiditeitsontwikkeling in 2008 aan de hand van de quick ratio. (2p) 40 Beoordeel de solvabiliteitsontwikkeling in 2008 aan de hand van een kengetal. Ga bij de beantwoording van de vragen e tot en met i uit van de balans per 31 december 2007 en de balans per 31 december 2008 vóór verdeling van de nettowinst. (2p) 41 Bereken over 2008 het gemiddeld eigen vermogen. (1p) 42 Bereken in één decimaal nauwkeurig de REV over (2p) 43 Bereken over 2008 het gemiddeld vreemd vermogen. (1p) 44 Bereken over 2008 het interestpercentage over het vreemd vermogen (IVV) in één decimaal nauwkeurig. (2p) 45 Bereken in één decimaal nauwkeurig de RTV over (2p) 46 Bereken de cashflow per 31 december (1p) 47 Om welke reden is de nettowinst een minder goede maatstaf voor de mate van winstgevendheid van een onderneming dan de cashflow? (2p) 48 Bereken de koers waartegen in 2008 de nieuwe aandelen zijn geplaatst. (2p) 49 Bereken per 31 december 2008 het brutodividend per aandeel. (2p) 50 Bereken per 31 december 2008 het dividendrendement. (3p) 51 Bereken het bedrag dat in 2008 in vaste activa werd geïnvesteerd. Begin 2009 wordt op de hypothecaire lening afgelost. (2p) 52 Wat is de invloed van deze aflossing op de liquiditeit? Motiveer het antwoord. (2p) 53 Wat is de invloed van deze aflossing op de solvabiliteit? Motiveer het antwoord. (2p) 54 Wat is de invloed van deze aflossing op de REV over 2009? Motiveer het antwoord.

18 18 Hoofdstuk 43 Overige kengetallen Uitwerking toets B 37(3p) 31 december december 2008 Vlottende activa: voorraden 80% 660 = % 765 = 612 debiteuren 70% 285 = 199,5 70% 360 = ,5 864 Liquide middelen , Schulden op korte termijn op 31 december 2008: = ,5 825 Working capital ratio 2007: = 0, Working capital ratio 2008: = 0, Op beide balansdata ziet de working capital ratio er zeer slecht uit; in 2008 is de working capital ratio nog enigszins verslechterd. 38(2p) Current ratio 2007: 922,5 = 1,12 (Of: 0,12 (zie a) + 1) 825 Current ratio 2008: = 1,09 (Of: ) Op beide data is het zeer slecht gesteld met de current ratio (veel kleiner dan 2). In 2008 is de situatie nog slechter geworden. 199, (2p) Quick ratio 2007: = 0, Quick ratio 2008: = 0, Ook met de quick ratio is het slecht gesteld (veel kleiner dan 1). De situatie ten aanzien van de quick ratio is in 2008 niet verder verslechterd (2p) Solvabiliteit eind 2007: 100% = 277% Solvabiliteit eind 2008: 100% = 281% De solvabiliteit is op beide data uitstekend en is in 2008 nog iets verbeterd. 41(2p) Aandelenkapitaal Agioreserve Algemene reserve ( 1p) REV = Nettowinst: = % = 20,6%

19 19 43(2p) 8% Hypothecaire lening Schulden op korte termijn (incl. de te betalen vennootschapsbelasting) = (1p) IVV = 100% = 5,7% (2p) RTV = % = % = 20,7% 46(2p) Afschrijving over Nettowinst over (1p) De afschrijvingen beïnvloeden de nettowinst. Hoeveel en op welke wijze wordt afgeschreven, heeft geen invloed op de cashflow. 48(2p) Opbrengst van de emissie: = Aantal geplaatste aandelen: = Emissiekoers: = 35 49(2p) Aantal aandelen: (2p) = Brutodividend per aandeel: = % = 12,5% 40 51(3p) Bedragen in Gebouwen Machines Inventaris Auto s 1 januari afschrijving december geïnvesteerd Geïnvesteerd in 2008: (2p) 53(2p) 54(2p) De liquiditeit wordt (nog) slechter: de liquide middelen nemen af (of de schulden op korte termijn zoals rekening-courantkrediet nemen toe). Als wordt afgelost met behulp van liquide middelen, wordt de solvabiliteit beter, omdat de schulden afnemen. Als wordt afgelost met behulp van rekening-courantkrediet blijft de solvabiliteit in principe onveranderd (de ene schuld komt in plaats van de andere). Doordat de hypothecaire lening afneemt, nemen de interestkosten over 2009 af waardoor de winst over 2009 toeneemt en daarmee de REV. Vraag \ Punten

20 20 Totaal aantal punten: 35 Cijfer: score Hoofdstuk 44 Investeringsselectie Toets B Opgave 10 (Σ12p) (geschatte werktijd: 15 minuten) Ondernemer De Wit overweegt een investering van Naar verwachting levert deze investering gedurende zes jaar een cashflow op van per jaar. De terugverdientijd mag maximaal vier jaar zijn. Ondernemer De Wit hanteert voor deze investering een interestvoet van 14%. 55(2p) 55(2p) Bereken de terugverdientijd in maanden ervan uitgaande dat de cashflows gespreid over het jaar binnenkomen jaar = 3,636 jaar = 3 jaar + 8 maanden = 44 maanden (3p) Bereken de netto contante waarde van de investering ervan uitgaande dat de cashflows aan het einde van het jaar binnenkomen. 56(3p) NCW = , , , , , , ,14 NCW = ,14 NCW = = (1p) 57(1p) Ja, de NCW > 0 en de terugverdientijd < 4 jaar. Is deze investering acceptabel? Motiveer het antwoord.

21 21 Opgave 11 (Σ12p) (geschatte werktijd: 15 minuten) De directie van Linnebank bv overweegt het product Boni op de markt te brengen. Onderzoek heeft uitgewezen dat bij een verkoopprijs van 99,50 per stuk (exclusief btw), een jaarlijkse afzet van eenheden Boni mogelijk is gedurende een periode van zeven jaar. Voor de fabricage van dit product moet in een productielijn geïnvesteerd worden. Voor de bediening van deze installatie zijn vier werknemers nodig, van wie de loonkosten worden geraamd op per persoon per jaar. Het onderhoud vergt jaarlijks en de energiekosten worden op per jaar geschat. De overige fabricagekosten (exclusief de afschrijvingskosten op de installatie) zijn 42 per product. De verkoopkosten zijn 12,50 per stuk. Linnebank bv verwacht dat de installatie na de gebruiksduur van zeven jaar nog een restwaarde zal hebben van Linnebank bv hanteert een interestvoet van 11%. De investering moet aan het begin van het eerste jaar worden betaald. De directie gaat ervan uit dat de terugverdienperiode maximaal vijf jaar is. 58(2p) Bereken de jaarlijkse dekkingsbijdrage (= omzet variabele kosten). 58(2p) ( 99, ,50) = (2p) Bereken met behulp van de jaarlijkse dekkingsbijdrage dat de jaarlijkse cashflow (bestaande uit winst + afschrijving) is. 59(2p) Dekkingsbijdrage per jaar Jaarlijkse constante kosten ( ) Jaarlijkse cashflow (1p) 60(1p) Bereken de terugverdienperiode ervan uitgaande dat de cashflows gespreid over het jaar binnenkomen jaar = 4 jaar (3p) Bereken de netto contante waarde ervan uitgaande dat de cashflows aan het einde van het jaar binnenkomen. 61(3p) 7 1 1,11 NCW = , , NCW = = (2p) 62(2p) Zal Linnebank bv het product Boni op de markt brengen? Motiveer het antwoord. Ja, de NCW > 0 en de terugverdienperiode < 5 jaar.

22 22 Opgave 12 (Σ12p) (geschatte werktijd: 15 minuten) Projectontwikkelaar Van Unen is van plan een groot bedrag in bungalowparken te investeren. Op grond van een intensief marktonderzoek komen de volgende drie projecten in aanmerking: bungalowpark Elst; bungalowpark Asten; bungalowpark Leiden. Er is een overzicht samengesteld van de vereiste investeringen en de daaruit volgende cashflows (zie hierna). Daarbij is uitgegaan van een periode van vijf jaar. De vermoedelijke restwaarde van het project aan het einde van het vijfde jaar is in de cashflow van dat jaar opgenomen. Bedragen Jaar Investering Cashflows Elst Asten Leiden Elst Asten Leiden Totaal De investeringen vinden aan het begin van het jaar plaats. De cashflows komen geleidelijk gedurende het jaar binnen. Voor de berekening van de netto contante waarde wordt verondersteld dat de cashflows aan het einde van het jaar worden ontvangen. Projectontwikkelaar Van Unen hanteert een minimale rendementseis van 11% per jaar. Als terugverdienperiode stelt men een maximum van vier jaar. Men heeft berekend dat de terugverdienperiode van het project Elst 3,87 jaar is en van het project Leiden 3,93 jaar. De netto contante waarde van het project Elst is (na afronding) en van het project Leiden (2p) Bereken de terugverdienperiode van het project Asten. 63(2p) Investering Na 3 jaar terugverdiend: Terugverdienperiode: 3 jaar = 3,73 jaar 15 64(3p) Bereken de netto contante waarde van het project Asten. 64(3p) NCW = , , , , , ,11 1 NCW = NCW = (2p) 65(2p) Welke keuze zal projectontwikkelaar Van Unen maken? Leg je antwoord uit. De keuze wordt in eerste instantie bepaald door de NCW. Alle projecten vereisen een investering van Leiden komt eruit met de hoogste NCW, terwijl de terugverdientijd niet veel slechter is dan de twee andere projecten (en korter dan vier jaar). Als voldoende vermogen beschikbaar is, kunnen ook de andere twee projecten (achtereenvolgens Elst en Asten) ten uitvoer worden gebracht, omdat de NCW van deze projecten positief is. Vraag Punten

23 23 Totaal aantal punten: 23 Cijfer: score

Toets 3 HAVO 5 g Diagnostische toets 2012

Toets 3 HAVO 5 g  Diagnostische toets 2012 Uitwerkingen/waardering Toets 3 HAVO 5 20 12 MO Onderdeel 3.1 Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Diagnostische toets 2012 Uitwerkingen/waardering Voor deze toets zijn maximaal 35 punten te behalen; De

Nadere informatie

www.jooplengkeek.nl Hoofdstuk 42 belangrijk

www.jooplengkeek.nl Hoofdstuk 42 belangrijk www.jooplengkeek.nl belangrijk 1 Liquiditeitskengetallen Current ratio Quick ratio Working capital (werkkapitaal) Cashflow Kengetallen Kengetallen zijn verhoudingsgetallen, ze geven de verhouding aan tussen

Nadere informatie

Eigen vermogen Geplaats aandelenkapitaal Agioreserve Herwaarderingsreserve Wettelijke en statutaire reserves Ingehouden winst uit de voorgaande jaren

Eigen vermogen Geplaats aandelenkapitaal Agioreserve Herwaarderingsreserve Wettelijke en statutaire reserves Ingehouden winst uit de voorgaande jaren www.jooplengkeek.nl Regels voor Passiva Eigen vermogen Geplaats aandelenkapitaal Agioreserve Herwaarderingsreserve Wettelijke en statutaire reserves Ingehouden winst uit de voorgaande jaren www.jooplengkeek.nl

Nadere informatie

Management en Organisatie VWO 6 Hst 31, 37 t/m 43

Management en Organisatie VWO 6 Hst 31, 37 t/m 43 Management en Organisatie VWO 6 Hst 31, 37 t/m 43 25 januari 2011 proeftoets 100 minuten Opgave 1 Handelsonderneming Astan bv heeft gegevens verzameld. Deze gegevens zijn nodig voor het opstellen van de

Nadere informatie

Opgaven 4.4a en 4.4b horen bij paragraaf 4.2, Liquiditeitsbegroting en resultatenbegroting.

Opgaven 4.4a en 4.4b horen bij paragraaf 4.2, Liquiditeitsbegroting en resultatenbegroting. Hoofdstuk 4 Beoordeling van de liquiditeit Extra opgaven Opgaven 4.4a en 4.4b horen bij paragraaf 4.2, Liquiditeitsbegroting en resultatenbegroting. Opgave 4.4a De handelsonderneming Hartema vof heeft

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Financiering niveau 4 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen

Nadere informatie

OEFENOPGAVEN LESBRIEF INDUSTRIE

OEFENOPGAVEN LESBRIEF INDUSTRIE OEFENOPGAVEN LESBRIEF INDUSTRIE 6 VWO Opgave 1. De onderneming Haakma BV heeft voor 2005 de volgende voorcalculatie met betrekking tot de toegestane kosten opgesteld. De constante fabricagekosten bestaan

Nadere informatie

PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden onderdeel Bedrijfseconomie Beschikbare tijd uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met

Nadere informatie

9 Uitwerkingen proefwerktrainingen deel 2

9 Uitwerkingen proefwerktrainingen deel 2 Docentenhandleiding Hoofdstuk 25 9 Uitwerkingen proefwerktrainingen deel 2 a Per november 2008 wordt aan huur vooruitontvangen: 400 3 650 = 780.. b Per december wordt achteraf ontvangen: 25 3 720 = 270..

Nadere informatie

eindexamenprogramma m&o vwo

eindexamenprogramma m&o vwo Domein G: Externe financiële verslaggeving 17. : - de begroting en de jaarrekening van commerciële en niet-commerciële organisaties analyseren, zoals deze worden voorgelegd aan medezeggenschapsraden, ondernemingsraden

Nadere informatie

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 12

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 12 Financiering niveau 5 Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 12 Vraag 1 Toetsterm 6.4 - Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Voor welke

Nadere informatie

Examen VWO. Economische wetenschappen II en recht (oude stijl)

Examen VWO. Economische wetenschappen II en recht (oude stijl) Economische wetenschappen II en recht (oude stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Vrijdag 20 juni 10.00 13.00 20 03 Voor dit examen zijn maximaal 90 punten te behalen; het

Nadere informatie

Q1 Q2 Q3 Q4. Liquide middelen begin kwartaal 290.000 1.011.500 1.012.000 947.500. Verkopen 1.140.000 880.000 1.020.000 1.435.000

Q1 Q2 Q3 Q4. Liquide middelen begin kwartaal 290.000 1.011.500 1.012.000 947.500. Verkopen 1.140.000 880.000 1.020.000 1.435.000 Uitwerkingen opgaven Brugboek hoofdstuk 20 Opgaven 20.2 t/m 20.4 en 20.7 t/m 20.9 Opgave 20.2 Liquiditeitsbegroting 2013 gesplitst per kwartaal Onderdeel Q1 Q2 Q3 Q4 Liquide middelen begin kwartaal 290.000

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Financiering niveau 5 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen

Nadere informatie

11 Kasstroomoverzicht

11 Kasstroomoverzicht 11.2 Van de nv Bergsma worden de volgende gegevens verstrekt. Balansen ultimo ( 1.000): Terreinen 120 120 Geplaatst kapitaal 600 600 Gebouwen - 575-530 Algemene reserve - 525-570 Machines - 430-450 Eigen

Nadere informatie

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 4 1 / 10

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 4 1 / 10 Financiering niveau 4 Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 4 1 / 10 Vraag 1 Toetsterm 1.1 - Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Wat is de

Nadere informatie

2017 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 13

2017 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 13 Financiering niveau 5 Correctiemodel voorbeeldexamen 2017 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 13 Vraag 1 Toetsterm 6.4 - Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Voor welke

Nadere informatie

Examen VWO. economische wetenschappen II en recht (oude stijl)

Examen VWO. economische wetenschappen II en recht (oude stijl) economische wetenschappen II en recht (oude stijl) Examen VWO Vragenboekje Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Woensdag 19 mei 13.30 16.30 uur 20 04 Voor dit examen zijn maximaal 90 punten

Nadere informatie

Eindexamen m&o vwo 2008-I

Eindexamen m&o vwo 2008-I Opgave 5 Bij deze opgave horen vier informatiebronnen (de informatiebronnen 5 tot en met 8) en een formuleblad. Informatiebron 5 geeft de balans per 1 januari 2007 en de balans per 31 december 2007 van

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 EN 17 JUNI 2009

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 EN 17 JUNI 2009 PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 EN 17 JUNI 2009 FINANCIËLE ADMINISTRATIE COPERNICUS BV 1. 710 Inkopen 73.650,- 160 Te verrekenen omzetbelasting 13.993,50 Aan 130

Nadere informatie

M&O VWO 2011/2012. www.lyceo.nl

M&O VWO 2011/2012. www.lyceo.nl Hoofdstuk 4: Balans M&O VWO 2011/2012 www.lyceo.nl Overzicht H4: Balans Management & Organisatie Centraal Examen (CE) 1. Rechtsvormen 2. Prijsberekening 3. Resultaten 4. Balans 5. Liquiditeitsbegroting

Nadere informatie

Financiële analyse van de jaarrekening

Financiële analyse van de jaarrekening 17 hoofdstuk Financiële analyse van de jaarrekening 17.1 B 17. C 17.3 C 17.4 A 17.5 A 17.6 C 17.7 D 17.8 D 17.9 B 17.10 D 17.11 D 17.1 C 17.13 A 17.14 C 17.15 B 17.16 C 1.000.000 / 1.500.000 = 0,08 17.17

Nadere informatie

Eindexamen vwo m&o II

Eindexamen vwo m&o II Opgave 1 1 maximumscore 2 De zakelijke lasten zijn door de verkoper vooruitbetaald. Uitsluitend 0 of 2 scorepunten toekennen. 2 maximumscore 3 maand in 2011 schuldrest ( ) begin van de maand interestdeel

Nadere informatie

Uitwerkingen PDB Financiering met resultaat hoofdstuk 6. Opgave 6.1 a. Gemiddeld eigen vermogen = ( ) / 2 =

Uitwerkingen PDB Financiering met resultaat hoofdstuk 6. Opgave 6.1 a. Gemiddeld eigen vermogen = ( ) / 2 = Opgave 6.1 a. Gemiddeld eigen vermogen = ( 2.600.000 + 3.000.000) / 2 = 2.800.000 REV na belasting = 400.000 100% = 14,29% 2.800.000 b. Gemiddeld totaal vermogen = ( 7.150.000 + 7.200.000) / 2 = 7.175.000

Nadere informatie

Kennis Bedrijfseconomie. Werkboek

Kennis Bedrijfseconomie. Werkboek Kennis Bedrijfseconomie Werkboek Kennis Bedrijfseconomie Werkboek Ad Bakker Opmaak: Sander Pinkse Boekproductie, Amsterdam ISBN 978 90 3723 456 5 2016 uitgeverij Edu Actief b.v. Gehele of gedeeltelijke

Nadere informatie

Regels voor activa ; Waarderingsgrondslagen

Regels voor activa ; Waarderingsgrondslagen www.jooplengkeek.nl Regels voor activa ; Waarderingsgrondslagen De waarderingsgrondslag is de wijze waarop de activa (bezit) wordt gewaardeerd in de administratie (boekhouding, balans). Voor welke prijs?

Nadere informatie

Eigen vermogen Hypothecaire lening o/g Crediteuren Te betalen belastingen

Eigen vermogen Hypothecaire lening o/g Crediteuren Te betalen belastingen Hoofdstuk 1 Opgave 1.1 ( 1,-) Balans per 1 januari 2016 van Grutter Gebouw Bestelauto Voorraad Debiteuren Bank Kas 367.200 28.500 43.240 15.740 10.330 1.240 Eigen vermogen Hypothecaire lening o/g Crediteuren

Nadere informatie

Appendix Bedrijfseconomie

Appendix Bedrijfseconomie Appendix Bedrijfseconomie De Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens ( de Associatie ) organiseert twee keer per jaar examens voor het in ons land erkende Praktijkdiploma Boekhouden (PDB). Voor het

Nadere informatie

Examen VWO. Economische wetenschappen II en recht (oude stijl)

Examen VWO. Economische wetenschappen II en recht (oude stijl) Economische wetenschappen II en recht (oude stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Woensdag 28 mei 13.30 16.30 uur 20 03 Voor dit examen zijn maximaal 90 punten te behalen;

Nadere informatie

Examen VWO. Economische wetenschappen II en recht (oude stijl)

Examen VWO. Economische wetenschappen II en recht (oude stijl) Economische wetenschappen II en recht (oude stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 30 mei 13.30 16.30 uur 20 02 Voor dit examen zijn maximaal 90 punten te behalen;

Nadere informatie

informatie verschaffen: Boekwaarde begin van het boekjaar + som van de waarden waartegen in het boekjaar verkregen activa zijn opgenomen

informatie verschaffen: Boekwaarde begin van het boekjaar + som van de waarden waartegen in het boekjaar verkregen activa zijn opgenomen e f g Effecten in het kader van deelnemingsverhoudingen en andere duurzaam bedoelde participaties worden gerekend tot de financiële vaste activa; overige effecten tot de vlottende activa. Bij de waardering

Nadere informatie

AANVULLING NAAMLOZE VENNOOTSCHAP HAVO

AANVULLING NAAMLOZE VENNOOTSCHAP HAVO AANVULLING NAAMLOZE VENNOOTSCHAP HAVO HOOFDSTUK 2 1. SOORTEN AANDELEN 1 Aandelen zijn eigendomsbewijzen van een nv of bv. Naast gewone aandelen zijn er preferente aandelen. De aandeelhouders die preferente

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 22 EN 23 JUNI 2010

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 22 EN 23 JUNI 2010 FINANCIËLE ADMINISTRATIE LEGRO BV PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 22 EN 23 JUNI 2010 1. Gelijke perioden waardoor de perioden eerlijker met elkaar kunnen worden vergeleken

Nadere informatie

Hoofdstuk 6: Beoordelen

Hoofdstuk 6: Beoordelen Hoofdstuk 6: Beoordelen M&O VWO 2011/2012 www.lyceo.nl Overzicht H6: Beoordelen Management & Organisatie Centraal Examen (CE) 1. Rechtsvormen 2. Prijsberekening 3. Resultaten 4. Balans 5. Liquiditeitsbegroting

Nadere informatie

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investering in machines / 350 Desinvestering in machines 65 Aandeel in winst C / 20 Aandeel in dividend C 30

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investering in machines / 350 Desinvestering in machines 65 Aandeel in winst C / 20 Aandeel in dividend C 30 Voortgezette Studie Boekhouden 12.1 a De functie van het kasstroomoverzicht is een bijdrage leveren aan de beoordeling door gebruikers van het vermogen van de onderneming om geldmiddelen en kasequivalenten

Nadere informatie

Kengetallen met betrekking tot de vermogensbehoefte. Opgave 3.6a hoort bij paragraaf 3.3, De gemiddelde opslagduur van de voorraad goederen.

Kengetallen met betrekking tot de vermogensbehoefte. Opgave 3.6a hoort bij paragraaf 3.3, De gemiddelde opslagduur van de voorraad goederen. Hoofdstuk 3 Kengetallen met betrekking tot de vermogensbehoefte Extra opgaven Opgave 3.6a hoort bij paragraaf 3.3, De gemiddelde opslagduur van de voorraad goederen. Opgave 3.6a Vazzo bv koopt en verkoopt

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie Examennummer: 93711 Datum: 14 december 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Bedrijfsadministratie Examennummer: 93711 Datum: 14 december 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Bedrijfsadministratie Examennummer: 93711 Datum: 14 december 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 3 cases met elk 5 open vragen (maximaal

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 10 JUNI 2009

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 10 JUNI 2009 FINANCIËLE ADMINISTRATIE HAVELAAR BV PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 10 JUNI 2009 1. Directe kosten zijn kosten die rechtstreeks aan producten kunnen worden toegerekend.

Nadere informatie

Deze examenopgave bestaat uit 10 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgave bestaat uit 10 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave FINANCE & RISKMANAGEMENT MAANDAG 3 OKTOBER 2016 8:45 UUR 11:15 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 10 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer

Nadere informatie

Crowdfunding: publiek laten betalen, d.m.v. vermogen aan te trekken.

Crowdfunding: publiek laten betalen, d.m.v. vermogen aan te trekken. Crowdfunding: publiek laten betalen, d.m.v. vermogen aan te trekken. Informal investors: informele investeerders, bv particulieren Gebruiken is vast. Verbruiken is vlot. Materieel: tastbaar Immaterieel:

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 28 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 28 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Financiering niveau 5 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 28 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen

Nadere informatie

1 Het kasstroomoverzicht

1 Het kasstroomoverzicht Oefeningen Kasstroomoverzicht 1 Het kasstroomoverzicht De gegevens van een bedrijf zijn: Balans per 31 december 2011 en 2012 dec-12 dec-11 dec-12 dec-11 Vaste Activa 1.000.000 1.200.000 Eigen Vermogen

Nadere informatie

Financiële aspecten van de planning

Financiële aspecten van de planning 14 hoofdstuk Financiële aspecten van de planning 14.1 B 14.2 A 14.3 D 14.4 D 14.5 D 14.6 C 14.7 C 14.8 C 14.9 A 14.10 D 14.11 B 14.12 D 14.13 C 1 12 18.000 = 1.500 14.14 A 14.15 C Ontvangen wordt november,

Nadere informatie

PROEFEXAMEN Moderne Bedrijfsadministratie (MBA)

PROEFEXAMEN Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) PROEFEXAMEN Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) onderdeel Bedrijfseconomie Dit examen bestaat uit 4 opgaven. De beschikbare tijd is 3¾ uur. De antwoorden dienen uitsluitend op de uitwerkingenvellen te

Nadere informatie

Stel voor de eenmanszaak Grutter de balans per 1 januari 2016 op in scontrovorm. Balans per 1 januari 2016 van Grutter

Stel voor de eenmanszaak Grutter de balans per 1 januari 2016 op in scontrovorm. Balans per 1 januari 2016 van Grutter Hoofdstuk 1 Opgaven Opgave 1.1 Stel voor de eenmanszaak Grutter de balans per 1 januari 2016 op in scontrovorm. Balans per 1 januari 2016 van Grutter Totaal Totaal Opgave 1.2 1. In welke andere vorm dan

Nadere informatie

Stichting Omroep Landgraaf

Stichting Omroep Landgraaf Stichting Omroep Landgraaf T.a.v. Het Bestuur Felix Ruttenstraat 16 6372KV Landgraaf KvK-nummer: 4172374 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 215 Inhoud JAARREKENING Financiële positie JAARSTUKKEN 215 JAARREKENING

Nadere informatie

UNIFORM EINDEXAMEN HAVO 2015

UNIFORM EINDEXAMEN HAVO 2015 MINISTERIE VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR UNIFORM EINDEXAMEN HAVO 2015 VAK : ECONOMIE II (BA en BR) DATUM : 19 juni 2015 TIJD : 07.45u 10.45u Aantal opgaven bij dit vak : 6 Aantal pagina s : 5 Hulpmiddelen

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Opmerking Voor elke fout wordt 1 scorepunt in mindering gebracht.

Vraag Antwoord Scores. Opmerking Voor elke fout wordt 1 scorepunt in mindering gebracht. Opgave 1 1 maximumscore 1 de Algemene Ledenvergadering 2 maximumscore 1 85 x 90 = 7.650 3 maximumscore 3 7.650 2.160 + 1.870 270 + 500 = 7.590 4 maximumscore 2 groter. De nog te vorderen contributie van

Nadere informatie

TOELATINGSTOETS M&O. Datum 14-1-2016

TOELATINGSTOETS M&O. Datum 14-1-2016 TOELATINGSTOETS M&O VUL IN: Datum 14-1-2016 Naam en voorletters. Adres. Postcode. Woonplaats. Geboortedatum / / Plaats Land. Telefoonnummer. E-mail. Gekozen opleiding. OPMERKINGEN: Tijdsduur: 90 minuten

Nadere informatie

Examen VWO. management & organisatie. tijdvak 2 woensdag 21 juni uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage.

Examen VWO. management & organisatie. tijdvak 2 woensdag 21 juni uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Examen VWO 2017 tijdvak 2 woensdag 21 juni 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 28 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht 8 Het kasstroomoverzicht 801 Ingaande geldstromen 1 Toename eigen vermogen a Winst vóór belasting d 400.000** b Opbrengst aandelenemissie - 20.000** 2Toename langlopende schulden - 190.000** 3 Desinvestering

Nadere informatie

www.jooplengkeek.nl Hoofdstuk 43 belangrijk

www.jooplengkeek.nl Hoofdstuk 43 belangrijk www.jooplengkeek.nl belangrijk 1 belangrijk Solvabiliteitskengetallen: de verhouding tussen eigen vermogen en vreemd vermogen en totaal vermogen 2 3 4 Solvabiliteitskengetallen Er zijn verschillende solvabiliteitskengetallen

Nadere informatie

a. Gemiddeld debiteurensaldo: ( 180.000 + 230.000) / 2 = 205.000 Verkopen op rekening inclusief omzetbelasting: 1.090.000 1,21 = 1.318.

a. Gemiddeld debiteurensaldo: ( 180.000 + 230.000) / 2 = 205.000 Verkopen op rekening inclusief omzetbelasting: 1.090.000 1,21 = 1.318. PDB Financiering Uitwerkingen Hoofdstuk 7 Opgave 7.1 a. Gemiddeld debiteurensaldo: ( 180.000 + 230.000) / 2 = 205.000 Verkopen op rekening inclusief omzetbelasting: 1.090.000 1,21 = 1.318.900 Krediettermijn

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

Management en Organisatie VWO 4 Hoofdstuk 11. Oefenopgaven: aandelen, intrinsieke waarde en dividend

Management en Organisatie VWO 4 Hoofdstuk 11. Oefenopgaven: aandelen, intrinsieke waarde en dividend Management en Organisatie VWO 4 Hoofdstuk 11 Oefenopgaven: aandelen, intrinsieke waarde en dividend Opgave 1 Een nv beschikt op 1 januari 2010 over de volgende gegevens: - geplaatst aandelenvermogen 40.000.000

Nadere informatie

Examen PC 2 vak Cash Management

Examen PC 2 vak Cash Management Examen PC 2 vak Cash Management Instructieblad Betreft: examen: PC 2 leergang 6 onderdeel: CAS datum: 19 december 2013 tijd: 16.00 17.30 uur Deze aanwijzingen goed lezen voor u met uw examen start Aanwijzingen:

Nadere informatie

12 Geconsolideerd kasstroomoverzicht

12 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 12 Geconsolideerd kasstroomoverzicht Opgave 12.3* A bezit een aantal deelnemingen. De deelnemingen worden tegen nettovermogenswaarde gewaardeerd. Op 1 juli 2012 verwerft A tegen betaling per bank van 400.000

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande Jaarrekening 2013 Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg 57 2671MT Voorblad 0 Inhoud Opdracht 2 Resultaatvergelijk 3 Financiele positie 5 Grondslagen 7 Balans 9 V en W 11 Materiele activa

Nadere informatie

management & organisatie management & organisatie

management & organisatie management & organisatie Examen HAVO 2010 tijdvak 2 woensdag 23 juni 13.30-16.30 uur tevens oud programma management & organisatie management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat

Nadere informatie

Lever origineel en kopie van het examenpapier in.

Lever origineel en kopie van het examenpapier in. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave JAARREKENING WOENSDAG 24 JUNI 2015 12.15 UUR 15:15 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit x pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle

Nadere informatie

De opgaven 6.4a en 6.4b horen bij paragraaf 6.2, De rentabiliteit van het vermogen

De opgaven 6.4a en 6.4b horen bij paragraaf 6.2, De rentabiliteit van het vermogen Hoofdstuk 6 Beoordeling van de rentabiliteit Extra opgaven De opgaven 6.4a en 6.4b horen bij paragraaf 6.2, De rentabiliteit van het vermogen Opgave 6.4a Per 31 december 2013 en 2014 heeft Geurtsen de

Nadere informatie

Aurington. Administratie en Advies

Aurington. Administratie en Advies Aurington Administratie en Advies Let op de houdbaarheidsdatum! Mei 5 Pincode 6 7 8 Boetes Dit jaar Deze maand De balans Tandorine B.V. Debet Activa Bezittingen Wat heb ik? Credit Passiva Vermogen Hoe

Nadere informatie

Appendix Bedrijfseconomie Opgaven

Appendix Bedrijfseconomie Opgaven Appendix Bedrijfseconomie Opgaven De Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens ( de Associatie ) organiseert twee keer per jaar examens voor het in ons land erkende Praktijkdiploma Boekhouden (PDB).

Nadere informatie

Deze examenopgave bestaat uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit 2 opgaven en omvat 12 vragen

Deze examenopgave bestaat uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit 2 opgaven en omvat 12 vragen SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave Fiscale jaarrekening Maandag 27 juni 2016 9.00-11.30 uur Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat

Nadere informatie

a. U hebt voor deze toets 75 minuten de tijd. VERGEET U NIET UW GEMAAKTE TOETS IN TE LEVEREN BIJ DE SURVEILLANT?

a. U hebt voor deze toets 75 minuten de tijd. VERGEET U NIET UW GEMAAKTE TOETS IN TE LEVEREN BIJ DE SURVEILLANT? TOETS JAARREKENINGLEZEN BEROEPSOPLEIDING ADVOCATUUR VOORJAARSSCYCLUS 2012 EN INHALERS 11 OKTOBER 2012 (12.00 13.15 UUR) Naam :..... Cursusgroep :..... a. U hebt voor deze toets 75 minuten de tijd. VERGEET

Nadere informatie

Hoofdstuk 30 Interne verslaggeving

Hoofdstuk 30 Interne verslaggeving Hoofdstuk 30 Interne verslaggeving We spreken van permanentie als een onderneming niet één keer per jaar maar een aantal keren per jaar een balans en winst-en-verliesrekening opstelt. Het doel van de permanentie

Nadere informatie

Jaarrekeninglezen voor non-financials. Ruitenburg University 15 november 2016

Jaarrekeninglezen voor non-financials. Ruitenburg University 15 november 2016 Jaarrekeninglezen voor non-financials Ruitenburg University 15 november 2016 Introductie Welkom Voorstelronde sprekers Doel Eerst even dit! Inhoud Waarom een jaarrekening? Onderdelen van de jaarrekening

Nadere informatie

management & organisatie management & organisatie

management & organisatie management & organisatie Examen HAVO 2009 tijdvak 1 woensdag 27 mei 13.30-16.30 uur tevens oud programma management & organisatie management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie II Examennummer: 12243 Datum: 3 juli 2010 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Bedrijfsadministratie II Examennummer: 12243 Datum: 3 juli 2010 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Bedrijfsadministratie II Examennummer: 12243 Datum: 3 juli 2010 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 7 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 15 open vragen (maximaal 50 punten)

Nadere informatie

Praktisch boekhouden Examennummer: 97893 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Praktisch boekhouden Examennummer: 97893 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Praktisch boekhouden Examennummer: 97893 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 3 cases met elk 5 open vragen (maximaal

Nadere informatie

Examen HAVO. management & organisatie. tijdvak 2 woensdag 20 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. management & organisatie. tijdvak 2 woensdag 20 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Examen HAVO 2012 tijdvak 2 woensdag 20 juni 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 29 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

PDB. Antwoordenboek. berekeningen. Periodeafsluiting & Bedrijfseconomie

PDB. Antwoordenboek. berekeningen. Periodeafsluiting & Bedrijfseconomie PDB Periodeafsluiting & Bedrijfseconomie berekeningen Antwoordenboek PDB Praktijkdiploma boekhouden Periodeafsluiting & Bedrijfseconomie berekeningen Antwoordenboek drs. H.H. Hamers drs. W.J.M. de Reuver

Nadere informatie

PROEFEXAMEN Moderne Bedrijfsadministratie (MBA)

PROEFEXAMEN Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) PROEFEXAMEN Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Financiële Rapportage en Analyse Beschikbare tijd 3¾ uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en

Nadere informatie

Waarom gaan we investeren We verwachten winst te maken! Alleen rekening houden met toekomstige ontvangsten en uitgaven.

Waarom gaan we investeren We verwachten winst te maken! Alleen rekening houden met toekomstige ontvangsten en uitgaven. www.jooplengkeek.nl Investeringsselectie Waarom gaan we investeren We verwachten winst te maken! Alleen rekening houden met toekomstige ontvangsten en uitgaven. belangrijk Calculaties voor beslissingen

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Financieel-Administratief Diploma('s) Diplomalijn(en)

EXAMENPROGRAMMA. Financieel-Administratief Diploma('s) Diplomalijn(en) EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Financieel-Administratief Diploma('s) Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Eamen Financiering niveau 4 Niveau 4 (vergelijkbaar met mbo 4) Versie 2-0 Geldig vanaf 1-01-16 Vastgesteld

Nadere informatie

management & organisatie management & organisatie

management & organisatie management & organisatie Examen HAVO 2010 tijdvak 2 woensdag 23 juni 13.30-16.30 uur tevens oud programma management & organisatie management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat

Nadere informatie

Deze examenopgave bestaat uit 9 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgave bestaat uit 9 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave FISCALE JAARREKENING MAANDAG 22 JUNI 2015 09:00-11:30 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 9 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie 1 Examennummer: 12248 Datum: 3 juli 2010 Tijd: 10.00 11.30 uur

Bedrijfsadministratie 1 Examennummer: 12248 Datum: 3 juli 2010 Tijd: 10.00 11.30 uur Bedrijfsadministratie 1 Examennummer: 12248 Datum: 3 juli 2010 Tijd: 10.00 11.30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 15 open vragen (maximaal 50 punten) - een

Nadere informatie

Oefenopgave 1. Oefenopgave 1. Crediteuren 600 EV 600. Debiteuren 400. Gebouwen 300 EV. Voorraden 200 Crediteuren. Kas 300

Oefenopgave 1. Oefenopgave 1. Crediteuren 600 EV 600. Debiteuren 400. Gebouwen 300 EV. Voorraden 200 Crediteuren. Kas 300 Oefenopgave 1 Oefenopgave 1 Balans 1-1-2001 (x 1.000 euro) Gebouwen 300 EV Voorraden 200 Crediteuren Debiteuren 400 Kas 300 EV 600 Crediteuren 600 300 1200 1200 - Inkopen 600.000 euro (helft rekening,

Nadere informatie

Hoofdstuk 41. Regels voor de winst-en-verliesrekening. De interne en de externe verslaglegging

Hoofdstuk 41. Regels voor de winst-en-verliesrekening. De interne en de externe verslaglegging www.jooplengkeek.nl Regels voor de winst-en-verliesrekening De interne en de externe verslaglegging De interne verslaglegging is veel gedetailleerder. De functie is informatie verstrekken. De externe verslaglegging

Nadere informatie

Uitwerkingen PDB Financiering met resultaat hoofdstuk 7

Uitwerkingen PDB Financiering met resultaat hoofdstuk 7 Opgave 7.1 a. Gemiddeld debiteurensaldo: ( 580.000 + 640.000) / 2 = 610.000 Verkopen op rekening inclusief omzetbelasting: 8.800.000 1,21 = 10.648.000 Krediettermijn debiteuren: 610.000 365 dagen = 20,9

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie Examennummer: 61062 Datum: 8 december 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Bedrijfsadministratie Examennummer: 61062 Datum: 8 december 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Bedrijfsadministratie Examennummer: 61062 Datum: 8 december 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 5 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 open vragen (maximaal 70 punten)

Nadere informatie

Financieel Management

Financieel Management Financieel Management Vorige week Introductie financieel management Investeringsplan, financieringsplan en exploitatiebegroting Balans Liquiditeitsbegroting (meer in week 6) Berekening inkomen en vermogen

Nadere informatie

TOETSVRAGEN ONDERDEEL JAARREKENINGLEZEN VAN DE BEROEPSOPLEIDING ADVOCATUUR. 18 februari UUR NAJAARSCYCLUS 2010 EN INHALERS

TOETSVRAGEN ONDERDEEL JAARREKENINGLEZEN VAN DE BEROEPSOPLEIDING ADVOCATUUR. 18 februari UUR NAJAARSCYCLUS 2010 EN INHALERS TOETSVRAGEN ONDERDEEL JAARREKENINGLEZEN VAN DE BEROEPSOPLEIDING ADVOCATUUR 18 februari 2011 12.00 13.00 UUR NAJAARSCYCLUS 2010 EN INHALERS Naam :..... Cursusgroep :..... a: U hebt voor deze toets 60 minuten

Nadere informatie

Eindexamen m&o vwo 2008-I

Eindexamen m&o vwo 2008-I Opgave 1 De productlevenscyclus geeft de ontwikkeling van de afzet van een product gedurende de tijd weer. De productlevenscyclus bestaat uit vijf fasen. 2p 1 Noem de vijf fasen van de productlevenscyclus

Nadere informatie

a. U hebt voor deze toets 60 minuten de tijd. VERGEET U NIET UW GEMAAKTE TOETS IN TE LEVEREN BIJ DE SURVEILLANT?

a. U hebt voor deze toets 60 minuten de tijd. VERGEET U NIET UW GEMAAKTE TOETS IN TE LEVEREN BIJ DE SURVEILLANT? TOETS JAARREKENINGLEZEN BEROEPSOPLEIDING ADVOCATUUR NAJAARSCYCLUS 2011 EN INHALERS 10 FEBRUARI 2012 (12.00-13.00 UUR) Naam :..... Cursusgroep :..... a. U hebt voor deze toets 60 minuten de tijd. VERGEET

Nadere informatie

Bedrijfseconomische Aspecten Examennummer: 71533 Datum: 14 april 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Bedrijfseconomische Aspecten Examennummer: 71533 Datum: 14 april 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Bedrijfseconomische Aspecten Examennummer: 71533 Datum: 14 april 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 8 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 30 meerkeuzevragen (maximaal

Nadere informatie

Numerieke antwoorden. Hoofdstuk 1. V 1.2 a a b c c d e

Numerieke antwoorden. Hoofdstuk 1. V 1.2 a a b c c d e Numerieke antwoorden Hoofdstuk 1 V 1.2 a1 250.000 a2 290.000 b 192.500 c1 124.025 c2 133.400 d 165.975 e 156.600 V 1.3 a Omzet maximaal 11.400 (situatie 10) b Winst maximaal 4.670 (situatie 7) Hoofdstuk

Nadere informatie

Examen VWO. management & organisatie. tijdvak 2 woensdag 20 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage.

Examen VWO. management & organisatie. tijdvak 2 woensdag 20 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Examen VWO 2012 tijdvak 2 woensdag 20 juni 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 32 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

- Op gebouwen en machines die op 1 januari 2008 aanwezig zijn wordt in 2008 respectievelijk 30.000,- en 20.000,- afgeschreven.

- Op gebouwen en machines die op 1 januari 2008 aanwezig zijn wordt in 2008 respectievelijk 30.000,- en 20.000,- afgeschreven. Management en Organisatie VWO 6 Herhaling CE Begrotingen nummer 2 Opgave 1 Gegeven is de volgende balans van Fitna bv: Balans per 1/1 2008 --------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Deze examenopgave bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgave bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave EXAMEN FINANCE EN RISKMANAGEMENT DINSDAG 3 MAART 2015 08.45-11.15 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer

Nadere informatie

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden onderdeel Bedrijfseconomie Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met

Nadere informatie

Om je goed voor te bereiden ontvang je bijgaand op de volgende bladzijden:

Om je goed voor te bereiden ontvang je bijgaand op de volgende bladzijden: TOETSTIPS HAVO 4 vak M&O De vraagstelling in het schoolexamen is gerubriceerd naar: 1. Vermogensmarkt 2. Eigen vermogen 3. Vreemd vermogen lang 4. Vreemd vermogen kort Bij 1. Vermogensmarkt Zorg er voor

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Financieel-Administratief Diploma('s) Diplomalijn(en)

EXAMENPROGRAMMA. Financieel-Administratief Diploma('s) Diplomalijn(en) EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Financieel-Administratief Diploma('s) Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Eamen Financiering niveau 4 Niveau 4 (vergelijkbaar met mbo 4) Versie 4-0 Geldig vanaf 1-01-16 Vastgesteld

Nadere informatie

Financieel economisch management Examennummer: 11344 Datum: 21 november 2009 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Financieel economisch management Examennummer: 11344 Datum: 21 november 2009 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Financieel economisch management Examennummer: 11344 Datum: 21 november 2009 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 5 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - een case met 12 open

Nadere informatie

Examen VWO. management & organisatie. tijdvak 1 donderdag 22 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage.

Examen VWO. management & organisatie. tijdvak 1 donderdag 22 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Examen VWO 2008 tijdvak 1 donderdag 22 mei 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 34 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 11 EN 12 JANUARI 2011

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 11 EN 12 JANUARI 2011 FINANCIËLE ADMINISTRATIE DERKSEN BV 1. De verkoopprijs van een kuubskist bedraagt: 154,- 100/70 1,19 = 261,80. PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 11 EN 12 JANUARI 2011

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 10 EN 11 JANUARI 2012

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 10 EN 11 JANUARI 2012 FINANCIËLE ADMINISTRATIE GRIMBERG BV PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 10 EN 11 JANUARI 2012 1. (2 punten) 300 Voorraad materialen 4.200,- 180 Te verrekenen omzetbelasting

Nadere informatie

1. Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 feb Van balans 78.200,-

1. Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 feb Van balans 78.200,- Hoofdstuk 1 Opgave 1.1 1. Debet 020 Inventaris Credit 1 feb Van balans 78.200,- Debet 060 Eigen vermogen Credit 1 feb Van balans 86.180,- Debet 071 4% Onderhandse lening o/g Credit 1 feb Van balans 44.000,-

Nadere informatie