Hoofdstuk 42 belangrijk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "www.jooplengkeek.nl Hoofdstuk 42 belangrijk"

Transcriptie

1 belangrijk 1

2 Liquiditeitskengetallen Current ratio Quick ratio Working capital (werkkapitaal) Cashflow Kengetallen Kengetallen zijn verhoudingsgetallen, ze geven de verhouding aan tussen 2 grootheden. We kunnen ze vergelijken tussen ondernemingen en vergelijken met andere perioden en daarmee een oordeel geven en beslissingen nemen om bij te sturen. 2

3 Liquiditeitskengetallen Liquiditeit geeft de mate aan waarin een onderneming in staat is haar schulden op de korte termijn te betalen. We zeggen dat een onderneming liquide is als de onderneming dat kan betalen. Om de liquiditeit te beoordelen zijn er kengetallen. 3

4 Current ratio De verhouding tussen de middelen die op korte termijn beschikbaar zijn (vlottende activa) en de betalingsverplichten op de korte termijn (vlottende passiva / kortlopende schulden) In formule: Current ratio: vlottende activa + liquide middelen schulden op de korte termijn De absolute waarde van de current ratio zegt wel iets, maar het gaat vooral om de vergelijking met andere perioden en ondernemingen. 4

5 belangrijk Current ratio: vlottende activa + liquide middelen schulden op de korte termijn 5

6 Opgave 1 a) Na winstverdeling. Op de balans komt de post Nettowinst niet voor (dus de winst is verdeeld). b Nog te ontvangen (vorderen) bedragen en Vooruitbetaalde bedragen. c) Nog te betalen bedragen en Vooruitontvangen bedragen. d) De vlottende activa en liquide middelen bestaan uit: voorraden + debiteuren + transitorische activa + kas en banken: = De vlottende passiva bestaan uit de crediteuren en de transitorische passiva: = De current ratio is / = 2,7 e) De liquiditeit volgens de berekende current ratio is erg goed, ook in vergelijking met soortgelijke ondernemingen. 6

7 Opgave 2 a) De current ratio is ( ) / = 3,5. b) De liquiditeit is erg goed. c) Dat ligt aan de samenstelling van de vlottende activa. Als deze bestaan uit lastig te verkopen voorraden of grondstoffen heeft ze maar tot haar beschikking en daarmee kan ze niet direct het korte vreemde vermogen van aflossen. 7

8 Opgave 3 huiswerk a) Current ratio is: 31 december 2007: / = 2,5 31 december 2008: / = 2,2 b) De liquiditeit is weliswaar achteruitgegaan, maar is nog steeds goed. c) De vaste activa zijn ongetwijfeld pas eind 2008 aangeschaft. d) Waarde per 31 december Er is in 2008 afgeschreven: Zonder investeringen zou de waarde op 31 december 2008 zijn De balanswaarde per 31 december 2008 is: Er is aangeschaft voor

9 Quick ratio De quick ratio lijkt erg op de current ratio, maar de voorraden tellen niet mee. De voorraad is niet snel om te zetten in geld (liquide middelen) en bovendien is de waarde van de voorraad onzeker. Quick ratio: vlottende activa + liquide middelen - de voorraad schulden op de korte termijn 9

10 De norm Als norm geldt de waarde 1 voor de quick ratio en de waarde 2 voor de current ratio. Maar we moeten voorzichtig zijn met conclusies. De waarde van voorraden maar ook van de debiteuren is niet altijd even hard. Bovendien is de ratio een momentopname en uit de balans blijkt ook niet of de bank nog bereid is nieuwe leningen te verstrekken. 10

11 Opgave 4 huiswerk a) De geldlening wordt in de jaren 2006 t/m 2010 afgelost (dus in vijf jaar). b) De vlottende activa zijn: Voorraad product IJzeren voorraad Debiteuren Debiteurenkern Current ratio = ( ) / = 1,89 De door de boekhouder berekende current ratio is juist. c) Quick ratio = ( ) / = 0,62 De quick ratio is ruim beneden de 1 en dus slecht. Bovendien ontwikkelt de quick ratio zich slecht ten opzichte van voorgaande jaren. d) Current ratio = ( ) / = 4,12 e Door een duur krediet te vervangen door een goedkopere lening worden de kosten lager. Hierdoor neemt het resultaat van Peerlo bv toe. (een crediteurenkern staat niet in de opgave, maar is er natuurlijk ook) 11

12 Opgave 5 Niet in les a) Waarde op de balans per 1 januari Afschrijving Waarde op de balans per 31 december 2008 zou zonder investering zijn De werkelijke waarde per 31 december 2008 is De investeringen bedragen b) Vaste activa 31 december Aanschaf inventaris Afschrijving Vaste activa 31 december Aanschafprijs vrachtauto Of: (zie a) (investering inventaris) = c Current ratio 31 december 2007 = / = 1,85 Current ratio 31 december 2008 = / = 2 De liquiditeit was op 31 december 2007 al niet slecht en is in 2008 nog verbeterd. d Quick ratio 31 december 2007 = / = 1,11 Quick ratio 31 december 2008 = / = 1,33 Deze getallen leiden tot dezelfde conclusie als bij c is gegeven. 12

13 belangrijk Working capital (werkkapitaal) Het werkkapitaal kunnen we berekenen: Werk kapitaal: vlottende activa + liquide middelen - schulden op de korte termijn Omdat een balans in evenwicht is, is het werkkapitaal is dus ook: Eigenvermogen + Vreemd vermogen op lange termijn Vaste activa 13

14 Working capital ratio (werkkapitaal) Current ratio: Vlottende activa + liquide middelen schulden op korte termijn. Het werkkapitaal: Vlottende activa + liquide middelen schulden op korte termijn. Werkkapitaal ratio: Werkkapitaal Schulden op korte termijn Werkkapitaal ratio = current ratio -1 14

15 Opgave 6 huiswerk a Het werkkapitaal is: Vlottende activa Voorraad goederen Debiteuren Nog te ontvangen bedragen (vlottende activa) Liquide middelen Fortis Bank Kas (liquide middelen) Schulden op korte termijn Crediteuren Te betalen belasting Af te dragen omzetbelasting Rabobank (schulden op korte termijn) Werkkapitaal (vlottende Activa + liquide middelen schulden) =

16 Opgave 6 huiswerk Andere manier (liever niet) Het werkkapitaal is: Eigen vermogen % Hypothecaire lening Onderhandse lening De vaste activa zijn: Gebouw Inventaris Working capital ratio = werkkapitaal / schulden op korte termijn Working capital ratio = / = 1,05 De working capital ratio is groter dan 1 en dus goed, hoewel de working capital ratio ten opzichte van voorgaande jaren is verslechterd. 16

17 Opgave 6 huiswerk b) Current ratio: vlottende activa + liquide middelen schulden op de korte termijn Current ratio = ( ) / = 2,05 De current ratio is groter dan 2, dus goed, ofschoon er sprake is van een daling ten opzichte van 2007 en c) Quick ratio: vlottende activa - voorraad + liquide middelen schulden op de korte termijn Quick ratio = ( ) / = 1,35 De quick ratio is groter dan 1, dus goed, maar is verslechterd ten opzichte van voorgaande jaren. d) De current ratio zou zijn geweest: ( ) / ( ) = 2,3 (dit noemen we window dressing) 17

18 Opgave 7 huiswerk a) Het werkkapitaal is = Andere manier: Het werkkapitaal is: = De schulden op korte termijn bedragen: = Working capital ratio: / = 0,20 De working capital ratio is kleiner dan 1 en dus slecht. b) Current ratio:= / = 0,8 De current ratio is kleiner dan 2, zelfs kleiner dan 1, dus zeer slecht. c) Quick ratio: ( ) / = 0,34 De quick ratio is kleiner dan 1, dus is de liquiditeit onvoldoende. d) Wanneer de wordt opgenomen, nemen zowel de liquide middelen als de schulden op korte termijn toe met De current ratio zou worden: ( ) / ( )= 0,85 De boekhouder heeft ongelijk, omdat een current ratio van 0,85 nog steeds slecht is. 18

19 Opgave 8 Niet in les a) Vlottende activa Voorraad product Te ontvangen bedragen Debiteuren Liquide middelen Postbank ING Bank Kas Vlottende activa + liquide middelen De schulden op korte termijn zijn: Crediteuren Te betalen bedragen Te betalen tantièmes Te betalen belasting Af te dragen omzetbelasting Werkkapitaal Working capital ratio: / = 0,11 De working capital ratio is veel kleiner dan 1 en dus zeer slecht. 19

20 Opgave 8 Niet in les b) Current ratio = ( ) / = 1,11 De current ratio is duidelijk kleiner dan 2; de liquiditeitspositie laat dus te wensen over. c) Quick ratio = ( ) / = 0,61 De quick ratio is duidelijk kleiner dan 1, dus niet goed. d) Ook in verhouding tot vergelijkbare ondernemingen is de quick ratio niet goed. e) De liquide middelen van onderneming Bartol bedragen per 31 december Betaling van brengt onderneming Bartol niet in liquiditeitsproblemen omdat met de ING Bank is afgesproken dat onderneming Bartol maximaal rood mag staan. f) Onderneming Bartol moet de lening oversluiten. Dit scheelt per jaar 3,5% van = In vier jaar is dat Eén jaar interest kost de onderneming 9.000, zodat zij in totaal voordeliger uit is. 20

21 belangrijk Cashflow (kasstroom) De cashflow is het verschil tussen de inkomende kasstroom en de uitgaande kasstroom. 21

22 Cashflow (kasstroom) De cashflow is het verschil tussen de inkomende kasstroom en de uitgaande kasstroom. 22

23 Opgave 9 huiswerk a) 1) De afschrijving op de gebouwen berekenen we als volgt: Waarde per 1 januari Waarde per 31 december Afschrijving ) De afschrijving op de machines is als volgt te berekenen: Waarde per 1 januari Geïnvesteerd in Waarde per 31 december Afschrijving Waarde per 1 januari Geïnvesteerd in Waarde per 31 december Afschrijving

24 Opgave 9 huiswerk b) Op de balans van 31 december 2008 staat de post Te betalen dividend voor Dit bedrag is 85% van het dividend voor aftrek van dividendbelasting. Als 85% = , dan is 100% = De dividendbelasting bedraagt 15% van = De onderdelen van de nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening over 2008 zijn: Te betalen dividend Te betalen dividendbelasting (15%) Toevoeging aan de algemene reserve c) Cashflow: nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening + afschrijvingen Cashflow: = d) De vennootschapsbelasting bedraagt: = De winst voor belasting is = Het percentage is: / % = 25%. 24

25 Opgave 10 huiswerk a) Nettowinst Afschrijvingen = Cashflow over b) Current ratio = ( ) / ( ) = 3,6 Opmerking De te betalen vennootschapsbelasting is op de balans opgenomen onder de post Schulden op korte termijn. Bij de winstverdeling ontstaat een schuld op korte termijn aan aandeelhouders van (het dividend). 25

26 Opgave 11 huiswerk Niet in les a) In de jaren dat er grote winst wordt behaald, wordt een deel van de winst (dat voor aandeelhouders is bestemd) gereserveerd op de rekening Dividendreserve. In jaren dat er geen of weinig winst is, kan de nv de dividendreserve aanspreken om toch het gebruikelijke dividendpercentage uit te kunnen keren. 26

27 Opgave 11 huiswerk Niet in les c) Nettowinst Afschrijvingen Cashflow over d) De liquiditeitspositie van Delden nv is eind 2008 slecht. Zelfs als we het dividend buiten beschouwing laten, is de quick ratio te laag: / = 0,92 Vanwege deze slechte liquiditeitspositie geeft Delden nv de voorkeur aan stockdividend boven cashdividend. 27

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer!

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer! M&O Deel 1a Hoofdstuk 9 Rechtsvorm: Is de juridische of wettelijke vorm van de organisatie. Voorbeelden: Eenmanszaak: een ondernemingsvorm die geen rechtspersoonlijkheid bezit. Er is een eigenaar, die

Nadere informatie

Aanvulling Management en organisatie in Balans havo in verband met de expliciteringen van de examencommissie

Aanvulling Management en organisatie in Balans havo in verband met de expliciteringen van de examencommissie Aanvulling Management en organisatie in Balans havo in verband met de expliciteringen van de examencommissie Eindterm: het noemen van de relevante belastingen bij de diverse rechtsvormen Je kunt - de relevante

Nadere informatie

Het eigen vermogen is permanent dat wil zeggen voor onbepaalde tijd (blijvend)aanwezig in de onderneming.

Het eigen vermogen is permanent dat wil zeggen voor onbepaalde tijd (blijvend)aanwezig in de onderneming. www.jooplengkeek.nl Eigen vermogen bij een bv en een nv Het eigen vermogen is permanent dat wil zeggen voor onbepaalde tijd (blijvend)aanwezig in de onderneming. Het bestaat uit aandelenkapitaal en opgebouwde

Nadere informatie

dienstverlening brengen zij de klant provisie en administratiekosten in rekening

dienstverlening brengen zij de klant provisie en administratiekosten in rekening DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP NV = een vennootschap met een in overdraagbare aandelen verdeeld maatschappelijk kapitaal, waarin ieder der vennoten voor één of meer aandelen deelneemt = rechtspersoon: de NV

Nadere informatie

Financieel Management. Vragen & Opdrachten. Mobiliteitsbranche ISBN 97894 92062 987 1. KOSTEN EN KOSTPRIJS... 2

Financieel Management. Vragen & Opdrachten. Mobiliteitsbranche ISBN 97894 92062 987 1. KOSTEN EN KOSTPRIJS... 2 Financieel Management Mobiliteitsbranche Vragen & Opdrachten ISBN 97894 92062 987 1. KOSTEN EN KOSTPRIJS... 2 PARAGRAAF 1.2 AFSPRAKEN EN DEFINITIES... 2 PARAGRAAF 1.3 KOSTENSOORTEN... 2 PARAGRAAF 1.4 VASTE

Nadere informatie

Algemeen 1. Wat is de rechtsvorm van een onderneming? 2. Noem twee redenen waarom de keuze van de rechtsvorm belangrijk is voor een onderneming.

Algemeen 1. Wat is de rechtsvorm van een onderneming? 2. Noem twee redenen waarom de keuze van de rechtsvorm belangrijk is voor een onderneming. Theorievragen Examen* M&O VWO en HAVO * Het betreft de stof van het Centraal Examen vanaf 2010 Rechtsvormen Algemeen 1. Wat is de rechtsvorm van een onderneming? 2. Noem twee redenen waarom de keuze van

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Vreemd vermogen op lange termijn. Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen:

Hoofdstuk 12. Vreemd vermogen op lange termijn. Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen: www.jooplengkeek.nl Vreemd vermogen op lange termijn Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen: 1. Onderhandse lening. 2. Obligatie lening. 3.

Nadere informatie

Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. . Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Examenopgaven BEDRIJFSECONOMIE WOENSDAG 9 JANUARI 2013 11:00 13:00 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer

Nadere informatie

Eindexamen havo m&o 2013-I

Eindexamen havo m&o 2013-I Opgave 1 Gegeven is onderstaande balans van Comar nv. Debet Balans per 31 december 2012 (getallen x 1.000,-) Credit Gebouwen 12.000 Maatschappelijk 10.000 aandelenkapitaal Afschrijving gebouwen 2.400 Aandelen

Nadere informatie

Eindexamen m&o vwo 2011 - I

Eindexamen m&o vwo 2011 - I Opgave 1 Van Oudejans nv is per 31 december 2010 de onderstaande balans gegeven. Debet Balans Oudejans nv (getallen 1.000,-) Credit Gebouwen 1.400 Aandelenkapitaal 1.500 Machines 750 Aandelen in portefeuille

Nadere informatie

management & organisatie Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen.

management & organisatie Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen. Examen HAVO 2013 tijdvak 1 maandag 13 mei 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift

Nadere informatie

Vermogensbehoefte en financiering

Vermogensbehoefte en financiering Hoofdstuk 1 Vermogensbehoefte en financiering 1.1 Inleiding Voordat iemand een onderneming start, zal hij eerst moeten vaststellen wat nodig is om het bedrijf te kunnen uitoefenen, dus wat er geïnvesteerd

Nadere informatie

9 Nagaan wat er allemaal nodig is om een bedrijf te kunnen starten.

9 Nagaan wat er allemaal nodig is om een bedrijf te kunnen starten. Hoofdstuk 1 A. MEERKEUZEVRAGEN 1 4 B 7 B 2 B 5 8 3 A 6 D B. OPEN VRAGEN 9 Nagaan wat er allemaal nodig is om een bedrijf te kunnen starten. 10 Onder inventaris verstaat men goederen die worden gebruikt

Nadere informatie

Examen HAVO. management & organisatie. tijdvak 1 maandag 13 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. management & organisatie. tijdvak 1 maandag 13 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Examen HAVO 2013 tijdvak 1 maandag 13 mei 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 30 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Examen HAVO. management & organisatie. tijdvak 2 woensdag 20 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. management & organisatie. tijdvak 2 woensdag 20 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Examen HAVO 2012 tijdvak 2 woensdag 20 juni 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 29 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 EN 17 JUNI 2009

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 EN 17 JUNI 2009 PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 EN 17 JUNI 2009 FINANCIËLE ADMINISTRATIE COPERNICUS BV 1. 710 Inkopen 73.650,- 160 Te verrekenen omzetbelasting 13.993,50 Aan 130

Nadere informatie

De kasstromentabel. Een onderscheid moet worden gemaakt tussen kasuitgaven en kosten, tussen kasinkomsten en opbrengsten.

De kasstromentabel. Een onderscheid moet worden gemaakt tussen kasuitgaven en kosten, tussen kasinkomsten en opbrengsten. 14 De kasstromentabel Tot nog toe hebben we kennis gemaakt met de balans en de resultatenrekening. Alleen de kasstromentabel is nog niet uit de doeken gedaan. Alvorens hierover uit te weiden, nog enkele

Nadere informatie

PDB PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10.

PDB PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10. PDB DIT EXAMEN - ONDERDEEL BESTAAT UIT 4 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10.15 UUR D28.1 Beschikbare

Nadere informatie

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger:

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger: Cursus boekhouden Cursus boekhouden Pagina 2 1 Boekhouden? Een boekhoudpakket is een uitgebreide rekenmachine. En dan ook nog een zeer eenzijdige rekenmachine, feitelijk enkel in staat tot optellen en

Nadere informatie

Als we geld lenen noemen we dat vreemd vermogen.

Als we geld lenen noemen we dat vreemd vermogen. www.jooplengkeek.nl Enkelvoudige interest Als we geld lenen noemen we dat vreemd vermogen. Voor een lange periode (lang krediet) of een korte periode (kort krediet), maar het is altijd tijdelijk. We moeten

Nadere informatie

management & organisatie management & organisatie

management & organisatie management & organisatie Examen VWO 2011 tijdvak 2 woensdag 22 juni 13.30-16.30 uur tevens oud programma management & organisatie management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat

Nadere informatie

management & organisatie management & organisatie

management & organisatie management & organisatie Examen VWO 2011 tijdvak 2 woensdag 22 juni 13.30-16.30 uur tevens oud programma management & organisatie management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat

Nadere informatie

Bedrijven zijn verplicht 1 maal per jaar een balans op te stellen en een winst & verliesrekening te maken. (voor de belastingdienst)

Bedrijven zijn verplicht 1 maal per jaar een balans op te stellen en een winst & verliesrekening te maken. (voor de belastingdienst) www.jooplengkeek.nl Interne verslaggeving Kosten en uitgaven Bedrijven zijn verplicht 1 maal per jaar een balans op te stellen en een winst & verliesrekening te maken. (voor de belastingdienst) Meestal

Nadere informatie

Luca Pacioli. Portret van Luca Paciolis door Jacopo de Barbari, 1495. Luca Bartolomeo de Pacioli was een Italiaans wiskundige.

Luca Pacioli. Portret van Luca Paciolis door Jacopo de Barbari, 1495. Luca Bartolomeo de Pacioli was een Italiaans wiskundige. 33. Dubbele boekhouding. 33.1 Een beetje geschiedenis. De dubbele boekhouding werd uitgevonden door kooplieden uit Venetië en voor het eerst neergeschreven in 1494 door een Italiaanse monnik Luca Pacioli.

Nadere informatie

PTA M&O. Hoofdstuk 10.

PTA M&O. Hoofdstuk 10. PTA M&O Vragers van vermogen: Hoofdstuk 10. 1. Consumenten, mensen die niet genoeg geld hebben voor de uitgaven die ze willen doen kunnen dit geld lenen. De kosten voor een lening zijn : rente, en financieringskosten

Nadere informatie

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvattingen

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvattingen M&O voor examen: Boek 1A: hoofdstuk 9 t/m 15 Blz. 1-23 Boek 1B: hoofdstuk 20 t/m 24 Blz. 23-34 Boek 2A: hoofdstuk 25 t/m 27 Blz. 34-41 Boek 2B: hoofdstuk 31 t/m 36 Blz. 41-49 Hoofdstuk 9, rechtsvormen

Nadere informatie

Inhoud VII. 1. De balans 1. 2. Veranderingen in de balans 15. 3. Grootboekrekeningen 33. 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen 61. Voorwoord...

Inhoud VII. 1. De balans 1. 2. Veranderingen in de balans 15. 3. Grootboekrekeningen 33. 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen 61. Voorwoord... ELEMENTAIR BOEKHOUDEN VII Inhoud Voorwoord...................................... V 1. De balans 1 1.1 Doel van het boekhouden.............................2 1.2 De eenmanszaak...................................2

Nadere informatie

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden onderdeel Bedrijfseconomie Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met

Nadere informatie

Samenvatting Hoofdstuk 9 Betalen in binnen- en buitenland

Samenvatting Hoofdstuk 9 Betalen in binnen- en buitenland Paragraaf 1 Geld Samenvatting Hoofdstuk 9 Betalen in binnen- en buitenland Er is sprake van directe ruil wanneer er goederen tegen goederen worden geruild. We spreken van indirecte ruil wanneer er eerst

Nadere informatie

Bedrijfseconomie. B-cluster BBBBEC2A.1

Bedrijfseconomie. B-cluster BBBBEC2A.1 Bedrijfseconomie B-cluster BBBBEC2A.1 Succes met leren Leuk dat je onze bundels hebt gedownload. Met deze bundels hopen we dat het leren een stuk makkelijker wordt. We proberen de beste samenvattingen

Nadere informatie