Wat zegt uw financiële balans?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat zegt uw financiële balans?"

Transcriptie

1 Wat zegt uw financiële balans? Samen met een door uw accountant opgestelde toelichting vormen de winst- en verliesrekening en de balans gezamenlijk de jaarrekening van uw onderneming. De balans is een momentopname van uw bezittingen en schulden: Waarin heeft uw bedrijf geld geïnvesteerd? Dit zijn de bezittingen. Waarmee zijn de investeringen gefinancierd. Voorzover dit is gebeurt met vreemd vermogen is sprake van schulden.\ Inzicht in uw financiële balans helpt u bij het nemen van de juiste financiële beslissingen. Wat doet u met uw balans? Een balans hebt u niet alleen maar nodig omdat de fiscus dat van u eist. U hebt ook een balans nodig om bijvoorbeeld te kunnen bepalen: Wat het eigen vermogen is van uw bedrijf; Wat uw bedrijf waard is; Hoeveel geld u van de bank kunt lenen op basis van de cijfers op uw balans; Bedenk dat uw balans altijd een momentopname is. Dit in tegenstelling tot uw winst- en verliesrekening die een overzicht geeft van kosten en opbrengsten over een bepaalde periode. Basisopbouw De basisopbouw van een balans ziet er als volgt uit. Activa (bezit) Vaste activa Passiva (financiering) Eigen vermogen Voorzieningen Vreemd vermogen: langlopende schuld (> 1 jaar) Middellang krediet Overig Vlottende activa: Voorraden Debiteuren Onderhanden werk Overig Liquide middelen Totale activa Vreemd vermogen: kortlopende schuld (< 1 jaar) Rekening-courant krediet Crediteuren Overig Bankkrediet Leverancierskrediet Totale passiva

2 Indeling Vaste activa worden op de balans als volgt ingedeeld: Materiële vaste activa; - grond en gebouwen; - inventaris; - transportmiddelen; - machines/installaties; - computerapparatuur. Immateriële vaste activa - licenties/octrooien; - ontwikkelingskosten; - goodwill Financiële vaste activa. - deelnemingen/effecten; - langlopende leningen. Vlottende activa Activa die u snel verbruikt (zoals voorraden of debiteuren) zijn vlot weer weg. Het zijn dus vlottende activa. Het woord vlotten betekent wegstromen. Vlottende activa zijn onder andere: Kasgelden; Onderhanden werk; Effecten; Banksaldi; Voorraden; Vorderingen op klanten (debiteuren); Transitoria (overlopende posten); Liquide middelen. Gehuurde en geleasde activa staan niet op de balans. U hoeft ze niet eerst aan te schaffen zodat ze geen beslag leggen op uw passiva. Passiva Passiva worden op de balans als volgt ingedeeld: Eigen vermogen (Aandelen)kapitaal; Winstreserve; Overige reserves; Achtergestelde lening. Vreemd vermogen lang Voorzieningen; Latente belastingverplichting; Hypothecaire lening; Middellang bedrijfskrediet; Financial leasing; Uitgegeven obligaties; Leningen van overige derden.

3 Vreemd vermogen kort Kortlopende voorzieningen Crediteuren; Rekening-courantkrediet; Overige schulden Transitoria (overlopende posten) Vragen over balans Belangrijke financiële vragen voor een bedrijf of organisatie hebben betrekking op de balans. Bijvoorbeeld: Hoe is de ontwikkeling van de solvabiliteit? Hoe is de ontwikkeling van de liquiditeit? Welke veranderingen in het werkkapitaal zijn te verwachten? Welke ontwikkeling maakt het eigen vermogen door? Wat wordt de verhouding tussen vreemd vermogen lang en vreemd vermogen kort? Wat is de verwachte ontwikkeling van het saldo van het rekening-courant krediet? Wat is de ontwikkeling van het balanstotaal? Stijgen de vaste activa of dalen ze juist? Stijgen de voorraden of dalen ze? Wat gaat er gebeuren met de stand van de debiteuren en het onderhanden werk? Conclusies trekken Hoe trekt u op basis van uw balans de juiste conclusies? Wat haalt u uit de balans? U kunt de gegevens op uw balans gebruiken als nuttige 'stuurinformatie'. Bovendien kunt u aan de hand van uw financiële cijfers proberen uw bedrijf weer op orde te krijgen als blijkt dat het met uw bedrijf zonder maatregelen de verkeerde kant op dreigt te gaan. Uw balans bekijken Loop samen met uw accountant eens door uw meest recente balans en ga de volgende aandachtspunten na. Kan mijn bedrijf op korte termijn aan de lopende betalingsverplichtingen voldoen? Dit is de vraag naar de liquiditeit van uw bedrijf. Kan mijn bedrijf op lange termijn voldoen aan de verplichtingen tegenover vermogensverschaffers (zoals de bank)? Dit is de vraag naar de solvabiliteit van uw bedrijf. De financiële positie van uw bedrijf beoordeelt u aan de hand van verschillende kengetallen of ratio s. Voer in het rekenmodel Balans en kengetallen op de cd-rom uw verschillende balansposten in. De belangrijkste kengetallen worden vervolgens voor u uitgerekend. Print ze uit en vergelijk ze met de waarden die in de hierna volgende tekst over kengetallen worden genoemd. Kijk op de cd-rom voor informatie over de waarde van kengetallen per bedrijfssector. Liquiditeit De volgende kengetallen zijn voor het bepalen van de liquiditeit van uw bedrijf van belang:

4 Current ratio De current ratio geeft antwoord op de vraag: Krijgt mijn bedrijf op korte of middellange termijn te maken met liquiditeitsproblemen? Current ratio = Vlottende activa + Liquide middelen Kortlopende schulden Gewenste waarde: tussen de 1 en de 1,5 Deze current ratio geeft weer in hoeverre u beschikt over liquide middelen om op korte termijn uw schuldeisers te kunnen betalen. Quick ratio De quick ratio geeft antwoord op de vraag: Is uw bedrijf op dit moment in staat om de vorderingen van uw crediteuren te betalen? Vlottende activa (exclusief voorraden) + Liquide middelen Quick ratio = Gewenste waarde quick ratio: 0,5 tot 1 Kortlopende schulden De quick ratio geeft aan in hoeverre u beschikt over direct beschikbare liquide middelen om uw schuldeisers onmiddellijk te kunnen betalen. Bij de quick ratio zijn de in uw bedrijf aanwezige voorraden weggelaten. Uw post openstaande debiteuren mag u wel meerekenen bij de berekening van de quick ratio. Uw vorderingen zijn immers in geval van nood onder bepaalde voorwaarden te verpanden aan een bank of factormaatschappij. Werkkapitaal Het werkkapitaal geeft antwoord op de vraag: Hoeveel financiële speelruimte hebt u om investeringen te doen zonder extra vermogen aan te hoeven trekken? Het werkkapitaal is de hoeveelheid geld die uw bedrijf nodig heeft om de bedrijfsactiviteiten goed te kunnen uitoefenen. Werkkapitaal = Vlottende activa + liquide middelen -/- Vreemd vermogen kort

5 Werkkapitaalratio U kunt aan de hand van het uitrekenen van uw werkkapitaal niet direct bepalen of dit bedrag hoog genoeg is. Om dit enigszins te kunnen bepalen, relateert men het werkkapitaal vaak aan de jaaromzet of aan het balanstotaal en berekent men de werkkapitaalratio als volgt: Werkkapitaal Werkkapitaalratio = x 100% Balanstotaal Gewenste waarde: tussen de 10% en 20% Solvabiliteit De solvabiliteit geeft antwoord op de vraag: In hoeverre staat er tegenover uw schulden een dekking in uw bezittingen? Eigen vermogen Solvabiliteit = Vreemd vermogen Gewenste waarde: tussen 0,20 en 0,50 Hoe hoger uw solvabiliteit des te minder afhankelijk u bent van externe vermogensverschaffers zoals een bank. De bank zal bij het verstrekken van krediet met name kijken naar de aanwezigheid van eigen vermogen om eventueel tegenvallende resultaten te kunnen opvangen. Solvabiliteitsverhouding Een kengetal voor de solvabiliteit is de solvabiliteitsverhouding: Solvabiliteitsverhouding = Totale activa Vreemd vermogen Gewenste waarde solvabiliteitsverhouding: 1,5 tot 2 Rendement over het totale vermogen Het rendement over uw totale vermogen geeft antwoord op de vraag: Hoeveel winst maakt mijn bedrijf in relatie tot de hoeveelheid geld dat in mijn bedrijf is gestoken? Het rendement van het totale vermogen is een goede graadmeter voor de vraag hoe financieel gezond uw bedrijf is.

6 Rendement over het eigen vermogen Het rendement over het eigen vermogen is een variant op het rendement van het totale vermogen. Het drukt uit hoeveel u als ondernemer met uw bedrijf verdient in relatie tot het door u geïnvesteerde vermogen. Uiteraard streeft u ernaar om het rendement op uw eigen vermogen zo hoog mogelijk te laten uitkomen. Gewenste waarde In het algemeen wordt ervan uitgegaan dat het rendement over het totale vermogen hoger moet zijn dan de marktrente en het rendement van het eigen vermogen een paar procent moet liggen boven de marktrente als vergoeding voor de ondernemersinspanning. Software Prognoses en Jaarcijfers Bent u niet financieel deskundig maar wilt u toch uw bedrijf financieel goed kunnen sturen? Door meer informatie te halen uit uw jaarcijfers en zelf allerlei verschillende prognoses te kunnen maken? De software Prognoses en Jaarcijfers (ontwikkeld i.s.m. accountantskantoor Deloitte) biedt u dertien verschillende Rekenmodellen waarmee u de belangrijkste financiële prognoses (Liquiditeitsprognoses, Investeringsprognoses en Exploitatieprognoses), Financiële analyses (Balansanalyses) en een Financieel plan kunt maken. Bedoeld voor ondernemers of managers van een afdeling/organisatie die behoefte heeft aan rekentools voor Financieel Management. Klik hier voor meer informatie en bestellen of ga naar de webwinkel van

Handleiding Jaarrekeningen

Handleiding Jaarrekeningen Handleiding Jaarrekeningen 1 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over jaarrekeningen en de deponeringsplicht... 4 1.1 Waarom moeten bedrijven hun jaarrekening deponeren?... 4 1.2 Welke bedrijven moeten

Nadere informatie

www.jooplengkeek.nl Hoofdstuk 42 belangrijk

www.jooplengkeek.nl Hoofdstuk 42 belangrijk www.jooplengkeek.nl belangrijk 1 Liquiditeitskengetallen Current ratio Quick ratio Working capital (werkkapitaal) Cashflow Kengetallen Kengetallen zijn verhoudingsgetallen, ze geven de verhouding aan tussen

Nadere informatie

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer!

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer! M&O Deel 1a Hoofdstuk 9 Rechtsvorm: Is de juridische of wettelijke vorm van de organisatie. Voorbeelden: Eenmanszaak: een ondernemingsvorm die geen rechtspersoonlijkheid bezit. Er is een eigenaar, die

Nadere informatie

Aangeboden door Wouter Devloo IAB-Accountant Belastingconsulent Tel 0484 187434. Ratio analyse

Aangeboden door Wouter Devloo IAB-Accountant Belastingconsulent Tel 0484 187434. Ratio analyse Aangeboden door Wouter Devloo IAB-Accountant Belastingconsulent Tel 0484 187434 www.boekhouder.be Ratio analyse INHOUDSOPGAVE 1. Liquiditeitsratio s...3 1.1. Current ratio of liquiditeit in ruime zin...3

Nadere informatie

HANDLEIDING. Balans, winst- en verliesrekening. TFC TrainingsMedia

HANDLEIDING. Balans, winst- en verliesrekening. TFC TrainingsMedia HANDLEIDING Balans, winst- en verliesrekening TFC TrainingsMedia Video Arts Limited Nederlandstalige bewerking: TFC TrainingsMedia Oorspronkelijke titel: The Balance Sheet Barrier In Nederland en België

Nadere informatie

1 De inventarislijst en de balans

1 De inventarislijst en de balans 1 Beginbalans Verlies- en winstrekening en eindbalans Financiële feiten Proef- en saldibalans Journaal Grootboek Op de hoogte zijn van je financiële situatie: je weet zelf wel hoe belangrijk dat is. Wat

Nadere informatie

Samenvatting Bedrijfseconomie voor de manager van Joost Bakker & Theo van Houten. Bedrijfseconomie voor de manager

Samenvatting Bedrijfseconomie voor de manager van Joost Bakker & Theo van Houten. Bedrijfseconomie voor de manager Samenvatting Bedrijfseconomie voor de manager van Joost Bakker & Theo van Houten Bedrijfseconomie voor de manager mei / juni 2012 1 Indeling: Inleiding - Helicopterview Hoofdstuk 1 - Rol van bedrijfseconomie

Nadere informatie

Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie

Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie Hoofdstuk 3 Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie In dit hoofdstuk: Rubricering van de grootboekrekeningen Indeling naar balans en resultatenrekening Soorten rekeningen toegelicht In

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Versie 1.0 2012

Handleiding Handleiding Versie 1.0 2012 Handleiding Handleiding Versie 1.0 2012 HANDLEIDING STUDENTENBOEKHOUDING.NL FINANCIËN BALANS WINST/VERLIES REKENING OPENSTAANDE DEBITEUREN OPENSTAANDE CREDITEUREN JAARREKENINGEN BOEKINGEN CONTRIBUTIE DEBITEUREN

Nadere informatie

Bedrijfseconomie. B-cluster BBBBEC2A.1

Bedrijfseconomie. B-cluster BBBBEC2A.1 Bedrijfseconomie B-cluster BBBBEC2A.1 Succes met leren Leuk dat je onze bundels hebt gedownload. Met deze bundels hopen we dat het leren een stuk makkelijker wordt. We proberen de beste samenvattingen

Nadere informatie

Module 4 Inzicht in cijfers

Module 4 Inzicht in cijfers Geleerd in vorige presentaties Module 4 Inzicht in cijfers Les 1. Weet welke rapportages belangrijk zijn 1. Maak een plan 2. Administratie op orde 3. Gegevens verwerken 4. Inzicht in cijfers Les 1 Balans

Nadere informatie

Wetenschappelijk Onderwijs

Wetenschappelijk Onderwijs Uitwerkingen / waardering 1 Toets 3B1 VWO 6 MO onderdeel 631 Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Toets: M&O Afdeling: A6 PTA aanduiding: Toets 631 Tijdsduur: 80 minuten Weging SE: 15% Herkansbaar:

Nadere informatie

Financiering. voor de propedeuse. drs. H.J.Ots. Hellevoetsluis

Financiering. voor de propedeuse. drs. H.J.Ots. Hellevoetsluis Financiering voor de propedeuse drs. H.J.Ots Hellevoetsluis 14-11-2004, Financiering voor de propedeuse, ISBN 90-70619-10-5, drs. H.J. Ots, www.webecon.nl Financiering voor de propedeuse Drs. H.J. Ots

Nadere informatie

> Een praktijkvoorbeeld van de openingsbalans staat in de CASE achterin het boek. Rechterkant, passiva, credit Vaste activa. 7.

> Een praktijkvoorbeeld van de openingsbalans staat in de CASE achterin het boek. Rechterkant, passiva, credit Vaste activa. 7. De openingsbalans stap voor stap uitgelegd In het onderstaande schema zie je een voorbeeld van een complete openingsbalans. In de volgende schema s wordt de openingsbalans per onderwerp uitgelegd. C >

Nadere informatie

dienstverlening brengen zij de klant provisie en administratiekosten in rekening

dienstverlening brengen zij de klant provisie en administratiekosten in rekening DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP NV = een vennootschap met een in overdraagbare aandelen verdeeld maatschappelijk kapitaal, waarin ieder der vennoten voor één of meer aandelen deelneemt = rechtspersoon: de NV

Nadere informatie

4. Financieel Management

4. Financieel Management 4. Financieel Management Docentenversie Inleiding 1. Financiering Genereren 2. Financiële prognoses 3. Succesfactoren en Valkuilen 3. Financieringsstrategieën Als je ondernemerschap definieert als een

Nadere informatie

Voorwoord 11 Inleiding 15. Deel 1 De opzet van de administratie en de financiële planning 19

Voorwoord 11 Inleiding 15. Deel 1 De opzet van de administratie en de financiële planning 19 Inhoud Voorwoord 11 Inleiding 15 Deel 1 De opzet van de administratie en de financiële planning 19 1 Bepaal de financiële haalbaarheid van je plannen 21 1.1 Het ondernemingsplan 21 1.2 De investeringsbegroting

Nadere informatie

1 Waarom de AA-Accountant?

1 Waarom de AA-Accountant? Bedrijfsovername Inleiding Wilt u een onderneming starten? Overweeg dan eens het kopen van een bedrijf. Een bedrijfsovername biedt veel voordelen. U hebt al een goede startpositie, een basis waar u op

Nadere informatie

Zijn uw plannen en middelen in balans?

Zijn uw plannen en middelen in balans? Zijn uw plannen en middelen in balans? MEER DOEN MET MINDER GELD DOOR UW WERKKAPITAAL TE VERLAGEN CASH IS KING! Ontdek in deze brochure hoe dat kan Werkkapitaal is bijna in elk bedrijf en instelling een

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

Zet hier een achtergrondafbeelding neer

Zet hier een achtergrondafbeelding neer Zet hier een achtergrondafbeelding neer De laag hieronder is een masker, verplaats de afbeelding dus met rechtermuisknop > schikken > naar achtergrond naar de achtergrond. Hoe dure leningen te voorkomen

Nadere informatie

Financieel Management. Vragen & Opdrachten. Mobiliteitsbranche ISBN 97894 92062 987 1. KOSTEN EN KOSTPRIJS... 2

Financieel Management. Vragen & Opdrachten. Mobiliteitsbranche ISBN 97894 92062 987 1. KOSTEN EN KOSTPRIJS... 2 Financieel Management Mobiliteitsbranche Vragen & Opdrachten ISBN 97894 92062 987 1. KOSTEN EN KOSTPRIJS... 2 PARAGRAAF 1.2 AFSPRAKEN EN DEFINITIES... 2 PARAGRAAF 1.3 KOSTENSOORTEN... 2 PARAGRAAF 1.4 VASTE

Nadere informatie

Een bedrijf kopen? Taxatie. Overnameprijs EEN BEDRIJF KOPEN? DAAROM EEN ACCOUNTANT

Een bedrijf kopen? Taxatie. Overnameprijs EEN BEDRIJF KOPEN? DAAROM EEN ACCOUNTANT Een bedrijf kopen? risatie Taxatie Overnameprijs EEN BEDRIJF KOPEN? DAAROM EEN ACCOUNTANT mei 2013 EEN BEDRIJF KOPEN? DAAROM EEN ACCOUNTANT Deze brochure is speciaal bedoeld voor ondernemers die van plan

Nadere informatie

Beleggen. voor uw pensioen

Beleggen. voor uw pensioen Beleggen voor uw pensioen In deze brochure over beleggen staat algemene informatie. Deze brochure is bedoeld om werknemers van KPN Contact een algemeen beeld te geven. We besteden veel aandacht aan de

Nadere informatie

Op zoek naar de optimale mix van financieringsvormen Creëren van meer liquiditeit ook in 2013 mogelijk

Op zoek naar de optimale mix van financieringsvormen Creëren van meer liquiditeit ook in 2013 mogelijk Trends in werkkapitaal Op zoek naar de optimale mix van financieringsvormen Creëren van meer liquiditeit ook in 2013 mogelijk De meeste ondernemers staan ook in 2013 weer voor grote uitdagingen in hun

Nadere informatie

Het ondernemingsplan voor startende ondernemers

Het ondernemingsplan voor startende ondernemers Het ondernemingsplan voor startende ondernemers Internetversie Het ondernemingsplan voor startende ondernemers Internetversie (c) 2004 NOvAA Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Financiële analyse. Les 2 Vermogensbehoefte en financiering. Auteur: Witek ten Hove, MBA

Financiële analyse. Les 2 Vermogensbehoefte en financiering. Auteur: Witek ten Hove, MBA Financiële analyse Les 2 Vermogensbehoefte en financiering Auteur: Witek ten Hove, MBA In deze les gaan we kijken naar onderdelen uit de balans. Er wordt aangenomen dat de student weet hoe een balans is

Nadere informatie

26-5-2015. Module 3 Gegevens verwerken. Geleerd in vorige presentaties. Les 2. Wat is boekhouden? Wat zijn transacties? Les 2. Leer het boekhoudproces

26-5-2015. Module 3 Gegevens verwerken. Geleerd in vorige presentaties. Les 2. Wat is boekhouden? Wat zijn transacties? Les 2. Leer het boekhoudproces Geleerd in vorige presentaties Module 3 Gegevens verwerken Les 2. Leer het boekhoudproces Business Plan op 1 A4 Budget in 5 stappen Uurtarief / DGA-salaris Papieren en digitale archief ordnersysteem Btw-administratie

Nadere informatie

De succesvolle kredietaanvraag

De succesvolle kredietaanvraag De succesvolle kredietaanvraag Praktische MKB-tips om krediet te krijgen Wilt u krediet aanvragen bij uw bank maar ziet u er tegenop om uw ondernemingsplan te presenteren? Dan bent u niet de enige, want

Nadere informatie