Opmaak jaarverslag :03 Pagina 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opmaak jaarverslag 05-09-2006 13:03 Pagina 1"

Transcriptie

1 Opmaak jaarverslag :03 Pagina 1

2 Opmaak jaarverslag :03 Pagina 2

3 Opmaak jaarverslag :03 Pagina 1 K E R K R A D E, 7 J U N I

4 Opmaak jaarverslag :03 Pagina 2

5 Opmaak jaarverslag :03 Pagina 3 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 6 1. Strategie in beweging 7 strategisch beleidsplan missie strategische doelen werkgroepen en productverantwoordelijken Bijlagen 29 organisatiestructuur aantal scholen per 31 december 2005 aantal leerlingen per teldatum 1 oktober 2005 aantal medewerkers per 31 december Organisatie in beweging 9 bestuur regiomanagement bestuursbureau omgeving nieuwe naam en nieuwe huisstijl medezeggenschap communicatie 3. Onderwijs in beweging 15 Inspectie Regionaal Educatieve Agenda schoolontwikkeling identiteit ICT en onderwijs activiteiten en projecten festiviteiten 4. Personeel in beweging 21 project Opleiden in school kweekvijverproject directeurendag mutaties en waarnemingen directiefuncties BHV-cursus personeelsmanagementinformatiesysteem 5. Facilitaire zaken in beweging 23 huisvesting informatisering en automatisering gezamenlijke inkoop 6. Financiën in beweging 26 financieel verslagjaar 2005 balans per 31 december 2005 exploitatierekening 2005 voorbereiding invoering lumpsumbekostiging per 1 augustus 2006

6 Opmaak jaarverslag :03 Pagina 4

7 Opmaak jaarverslag :03 Pagina 5 5 VOORWOORD Op 2 februari 2005 vond de fusie plaats van de Stichting Basisonderwijs Zuid-Limburg (SBOZL) met Quintessence Onderwijsstichting Oostelijke Mijnstreek (Quintessence). In opdracht van de besturen van Quintessence en SBOZL is in 2004 onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en de vorm van bestuurlijke samenwerking. Op basis van de resultaten van dit onderzoek hebben de besturen eind 2004 besloten te komen tot een integrale besturenfusie. Het jaar 2005 heeft nadrukkelijk in het teken gestaan van het implementeren van de fusie. De organisatiestructuur werd vastgesteld, de Raad van Toezicht werd geïnstalleerd en het College van Bestuur en de regiomanagers werden benoemd. De relatie tussen Raad van Toezicht en College van Bestuur als respectievelijk toezichthoudend en besturend orgaan heeft zich zeer constructief ontwikkeld. In de relatie tussen College van Bestuur en Regiomanagement ontwikkelde zich al snel een positief denk- en werkklimaat, waardoor op tal van terreinen een begin werd gemaakt met beleidsontwikkeling. Tevens werd begin september, na zorgvuldige voorbereiding, de naam van de nieuwe stichting bekend gemaakt: MOVARE, onderwijs in beweging. De beweging was er ogenblikkelijk en zal er ongetwijfeld blijven. De voorbereiding op de invoering van de lumpsumbekostiging in 2006 en het inspelen op het dalend aantal leerlingen vergden veel tijd en energie. In de tweede helft van het verslagjaar werden besprekingen geopend met Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Parkstad Limburg en Omstreken (SPOP e.o.), om een mogelijk samengaan van beide organisaties te onderzoeken. Investeren in kwaliteit Met de titel Investeren in kwaliteit werd in het fusierapport, dat begin 2005 werd gepresenteerd, tot uitdrukking gebracht dat het initiatief tot fusie primair is ingegeven door de wens om op alle niveaus een kwaliteitsslag te maken. Bij besturen van de scholen voor primair onderwijs lag in het verleden het accent vooral op beheer. Ten gevolge van deregulering en autonomievergroting wordt van de besturen verwacht, dat zij zelf beleid ontwikkelen. Investeren in kwaliteit betekent: ondernemen in plaats van beheren; werken vanuit een gemeenschappelijke missie en visie; investeren in vernieuwend onderwijs; investeren in de kwaliteit van het personeel; investeren in gebouwen en schoolomgevingen; behoud van pluriformiteit; investeren in personeelsbeleid en goed werkgeverschap; gerichte inzet van middelen. De scholen hebben door middel van het participeren in en het organiseren van tal van projecten geïnvesteerd in kwaliteit en invulling gegeven aan de beweging die MOVARE kenmerkt. Nieuwbouw, verbouw, samenwerking en fusie waren zaken waar onze scholen in 2005 bij betrokken waren. De medewerkers van MOVARE hebben allen op voortreffelijke wijze bijgedragen aan de activiteiten in dit startjaar. De dank van het College van Bestuur gaat dan ook uit naar de medewerkers, zonder hun inzet is het onmogelijk om de hoge kwaliteit van onderwijs waar wij voor staan te realiseren. Namens het College van Bestuur, A. Kraak voorzitter Het College van Bestuur bestaat uit de heren, v.l.n.r.: drs. H.M.G. Linssen MES, A. Kraak (voorzitter) en C. Joosen.

8 Opmaak jaarverslag :03 Pagina 6 6 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT De Raad van Toezicht is voor het eerst in volledige samenstelling bij elkaar gekomen op 22 maart De Raad is in eerste aanleg samengesteld uit vier vertegenwoordigers van de rechtsvoorgangers van de stichting en drie nieuwe leden. De nieuwe leden, onder wie de voorzitter, zijn extern geworven via een sollicitatieprocedure. Na de constituerende vergadering van 22 maart heeft de Raad in 2005 nog zes keer vergaderd in aanwezigheid van het voltallige College van Bestuur. De missie van de stichting is verwoord in de zogeheten Startnotitie waarin de strategische uitgangspunten als 'bruidsschat' voor de nieuwe stichting zijn opgenomen. Het eerste jaar heeft de Raad van Toezicht vooral aangewend voor de verwezenlijking van randvoorwaarden voor 'good governance'. Zo hebben toezichthoudend orgaan en bestuur elkanders rollen geëxpliciteerd en deze formeel vastgelegd in reglementen. Ook is aandacht besteed aan een treasury-reglement en aan de inrichting van de financiële planning en control. De visie op de toekomstige ontwikkeling van de Stichting en de te verwezenlijken doelstellingen zijn verwerkt in een Strategisch beleidsplan dat in het teken staat van het beginsel: onderwijs op maat voor elk kind. Andere onderwerpen van bespreking waren de naamgeving van de stichting, de jaarrekening 2004, de begroting 2006, vraagstukken inzake de identiteit van de stichting, de verwevenheid met regionale ontwikkelingen, de huisvesting en verscheidene algemene zaken. De taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht, zoals vastgelegd in de statuten van de stichting, zijn verder uitgewerkt in een reglement Raad van Toezicht. De Raad acht zich gebonden aan de algemeen aanvaarde beginselen van Corporate Governance als neergelegd in de Code Goed Bestuur Primair Onderwijs en handelt vanuit en in het belang van de stichting en conform de doelstelling en visie die daartoe in de statuten en de Startnotitie zijn vastgelegd. De verdere uitwerking van de governance beginselen voor MOVARE zal komend jaar worden voortgezet. Ter voorbereiding van de besluitvorming door de Raad is een tweetal commissies ingesteld. De Commissie Werkgeverschap vervult het werkgeverschap voor het College van Bestuur. De Commissie Audit & Control houdt toezicht op de financiële gang van zaken, interne beheersing en treasury-beleid. Daarnaast fungeert een lid van de Raad als lid van de stichtingsbrede Commissie Identiteit. In verband met het aanvaarden van een functie als bestuursvoorzitter van de Universiteit van Twente, heeft de heer Dr. A. Flierman aan het einde van het verslagjaar de voorzittershamer overgegeven aan de heer Dr. N. Bos. De Raad is de heer Flierman zeer erkentelijk voor het werk dat hij in die relatief korte tijd voor MOVARE heeft verricht. Een bijzonder woord van dank geldt ook het College van Bestuur dat op bekwame wijze de verdere ontwikkeling van de stichting gestalte heeft gegeven. De Raad van Toezicht hecht er voorts aan haar grote waardering uit te spreken voor de inzet van alle medewerkers van MOVARE en van alle anderen die in het verslagjaar een bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van onderwijs op maat voor elk kind. Namens de Raad van Toezicht, Dr. N. Bos voorzitter

9 Opmaak jaarverslag :03 Pagina 7 7 STRATEGIE IN BEWEGING Strategisch beleidsplan Het strategisch beleidsplan is begin 2005 besproken met alle schooldirecteuren, Raad van Toezicht en beide Gemeenschappelijke Medezeggenschapsorganen. Naar aanleiding van deze bijeenkomsten is het plan bijgesteld, opnieuw besproken en vastgesteld onder voorbehoud van advies van de nieuw te installeren Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Missie MOVARE werkt vanuit de missie Onderwijs op maat voor elk kind met aandacht voor autonomie en authenticiteit van elk mens in een respectvolle omgang met elkaar en de wereld waarin wij leven met het oog op de leefbaarheid van de maatschappij van morgen. Alle medewerkers geven hun activiteiten zodanig gestalte dat deze de kwaliteit van het onderwijs ten goede komen. Op deze manier leveren zij goed onderwijs voor de kinderen. Strategische doelen Kwaliteitszorg als verbindend thema De onderwijsstichting MOVARE verzorgt hoogwaardig onderwijs en heeft samenhang aangebracht tussen onderwijs en zorg op buurt-, lokaal en regionaal niveau. De omgeving De stichting is als maatschappelijk ondernemer een vooraanstaand partner bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid t.a.v. onderwijs en zorg aan 0-12 jarigen in de regio. Zorg en onderwijs De stichting bewerkstelligt dat de scholen in de buurt en wijk de spil in het onderwijs en opvoeding zijn. Personeel en organisatie Het personeelsbeleid is zodanig vorm gegeven dat de medewerkers in staat zijn de door de organisatie gestelde doelen op hoogwaardige wijze en met tevredenheid te realiseren. Medezeggenschap Het vergroten van ouderbetrokkenheid bij de ontwikkeling en invoering van nieuw beleid zowel op school- als stichtingsniveau. Werkgroepen en productverantwoordelijken De aanpak van MOVARE bij het realiseren van deze strategische doelen kenmerkt zich door een bottom-up benadering. Het creëren van draagvlak door medewerkers mede-eigenaar te maken van het ontwikkelingsproces van de organisatie heeft geresulteerd in het werken met werkgroepen en productverantwoordelijken. In december 2005 is een start gemaakt met het benoemen van productverantwoordelijken en de bemensing van werkgroepen.

10 Opmaak jaarverslag :03 Pagina 8

11 Opmaak jaarverslag :03 Pagina 9 9 ORGANISATIE IN BEWEGING Bestuur Besturingsmodel Onderwijsstichting MOVARE kent een statutair onderscheiden College van Bestuur en een Raad van Toezicht. Teneinde bevoegdheden en werkwijze van Raad van Toezicht en College van Bestuur formeel vast te leggen zijn in het verslagjaar een reglement voor de Raad van Toezicht en een bestuursreglement ontwikkeld en vastgesteld. Voor de organisatiestructuur verwijzen wij naar de bijlage. College van Bestuur Het College van Bestuur (CvB) is belast met het besturen van de stichting en vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte. Het College treedt op als werkgever voor alle medewerkers in dienst van MOVARE en geeft direct leiding aan de leden van het regiomanagement en de medewerkers van het bestuursbureau. Statutair telt het CvB één en ten hoogste drie leden, waarvan één de functie van voorzitter heeft; benoeming geschiedt door de Raad van Toezicht. Ultimo verslagjaar was het CvB als volgt samengesteld: de heer A. Kraak, voorzitter; de heer C. Joosen, lid; de heer drs. H.M.G. Linssen MES, lid. Raad van Toezicht De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het College van Bestuur, gericht op de verwezenlijking van de doelstelling van de stichting en de algemene gang van zaken. Zij treedt op als formele werkgever van de leden van het College van Bestuur en heeft oog voor maatschappelijke ontwikkelingen en de belangen van iedereen die bij het primair onderwijs is betrokken. De Raad bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste zeven personen en legt publiekelijk verantwoording af over het door haar uitgevoerde toezicht. De volgende personen maakten op 31 december 2005 deel uit van de Raad van Toezicht: de heer dr. A.H. Flierman, voorzitter; de heer M.H.J. Conjaerts MBA QC, lid; de heer W.M.H. Hazen RA, lid; de heer drs. X.M.H. Moonen, lid; de heer mr. drs. H.P.M. Nelissen, lid; de heer drs. L.F.P. Niessen, lid; de heer H.C.H. Vankan, lid. Regiomanagement Regiovorming Met ingang van het schooljaar 2005/2006 wordt er gewerkt met een viertal regio s, die elk worden aangestuurd door een regiomanager: Brunssum-Onderbanken-Sittard/Geleen-Stein 12 scholen leerlingen Heerlen-Nuth 12 scholen leerlingen Kerkrade-Simpelveld 16 scholen leerlingen Landgraaf 13 scholen leerlingen

12 Opmaak jaarverslag :03 Pagina Regiomanagers Per 1 augustus verslagjaar zijn de volgende medewerkers benoemd tot regiomanager: mevrouw Ine Nederstigt: regio Landgraaf; de heer Jos Feron: regio Heerlen-Nuth; de heer Jos Gelissen: regio Kerkrade-Simpelveld; de heer Giel van Kaam: regio Brunssum-Onderbanken-Sittard/Geleen-Stein Bestuursbureau Het bestuursbureau is gehuisvest te Kerkrade, Heyendallaan 55B (Abdij Rolduc), en ondersteunt het College van Bestuur, het regiomanagement, de schooldirecties en de andere geledingen binnen de stichting. Daarbij vormt het ontwikkelen en uitvoeren van beleid met betrekking tot de diverse beleidsterreinen van de stichting de hoofdtaak. Het bestuursbureau bestaat uit de volgende stafdiensten: Secretariaat Aandachtsgebieden en werkzaamheden: secretariaat Raad van Toezicht, secretariaat College van Bestuur, secretariaat Regiomanagement, receptie en telefoon, repro, archivering en postverwerking. Personeel en Organisatie Aandachtsgebieden en werkzaamheden: arbeidsvoorwaarden, HRM, rechtspositie, arbo/welzijn, formatie, personeels management- en informatiesysteem. Onderwijs Aandachtsgebieden en werkzaamheden: onderwijskundige vernieuwing, ICT & onderwijs, kwaliteitsbeleid. Finance en Control Aandachtsgebieden en werkzaamheden: financiële administratie, debiteuren- en crediteurenbeheer, schoolbegrotingen, salarisadministratie, invulling geven aan de cyclus van planning en control op stichtingsniveau (o.a. opstellen periodieke managementrapportages, genereren kengetallen, opstellen jaarrekening en meerjarenplanning). Facilities en Communicatie Aandachtsgebieden en werkzaamheden: inkoop, exploitatie en beheer, informatisering & automatisering, interne en externe communicatie, public relations, marketing.

13 Opmaak jaarverslag :03 Pagina Huisvesting Aandachtsgebieden en werkzaamheden: nieuwbouw, verbouw, onderhoud gebouwen en terreinen, arbo-technische zaken. Dienstverlening door externen Voor de verwerking van de personeels- en salarisadministratie, de financiële administratie en het planmatig onderhoudsbeheer werd gebruik gemaakt van diensten van het Regionaal Onderwijsbureau Limburg (SROL) te Heerlen. Omgeving Overleg en samenwerking MOVARE participeerde in 2005 in diverse samenwerkingsverbanden en voerde overleg met diverse (overheids)instanties: Samenwerkingsverbanden Weer Samen Naar School (WSNS) Beek-Geleen-Stein Heerlen-Nuth-Voerendaal Hoensbroek-Brunssum-Onderbanken Kerkrade-Simpelveld Landgraaf Sittard e.o. Regionaal Expertise Centra (REC) cluster 3, Zuid-Limburg Besturenorganisaties Besturenraad, organisatie van het Christelijk onderwijs Bond Katholiek Basis Onderwijs (Bond KBO) Verenigde Bijzondere Scholen (VBS) VOS/ABB: Vereniging voor bestuur en management in het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs Schoolbesturen Overleg primair onderwijs/voortgezet onderwijs Parkstad Limburg collega-schoolbesturen in de regio

14 Opmaak jaarverslag :03 Pagina Overheid Gemeenten Brunssum Heerlen Kerkrade Landgraaf Nuth Onderbanken Simpelveld Sittard-Geleen Stein Regio Regio Parkstad Limburg Ontwikkelingsmaatschappij Parkstad Limburg Provincie Provincie Limburg Rijk Centrale Financiële Instellingen (Cfi) Inspectie van het Onderwijs ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Samenwerking met Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Parkstad Limburg en Omstreken Medio 2005 is overleg gestart met het bestuur van Samenwerkingsstichting Primair Openbaar Onderwijs Parkstad e.o. met de intentie de mogelijkheden van een intensieve samenwerking te onderzoeken. Nieuwe naam en nieuwe huisstijl Op 1 september 2005 werd de nieuwe naam MOVARE bekend gemaakt, waarmee een einde kwam aan de tijdelijke (fusie)naam Onderwijsstichting BOZL-Quintessence. De naam MOVARE staat voor beweging en verandering. Het onderwijs is evenals de maatschappij constant in beweging. MOVARE wil die beweging nadrukkelijk richting geven. Aanpak en werkwijze zijn vooruitstrevend en kenmerken zich door een hoog ambitieniveau, ondernemingszin en oog voor innovatie. De stichting is letterlijk en figuurlijk in beweging om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. Bekendmaking Het bekendmaken van de naam gebeurde op een bijzondere wijze. Een vliegtuig met daarachter de tekst MOVARE onderwijs in beweging vloog over de 53 scholen. Leerlingen en medewerkers namen op deze manier kennis van de nieuwe naam. Elke leerling kreeg een liniaal met de opdruk Mijn school is ook een school van Onderwijsstichting MOVARE. Voor de medewerkers werd er op de scholen een taart bezorgd, voorzien van de nieuwe naam.

15 Opmaak jaarverslag :03 Pagina Huisstijl Ook de huisstijl van de stichting is per 1 september 2005 veranderd, waardoor o.a. briefpapier, enveloppen, adressen en de website zijn gewijzigd. Medezeggenschap Werkgroep Nieuwe GMR De werkgroep Nieuwe GMR, bestaande uit vertegenwoordigers van beide oude GMR-en, kreeg in 2005 de opdracht een voorstel MR- en een voorstel GMR-reglement voor de nieuwe stichting op te stellen en dit vervolgens voor te leggen aan het College van Bestuur. Eindadvies In september 2005 werden de voorstellen besproken en omgezet in een voorstel aan de beide gemeenschappelijke medezeggenschapsraden en het College van Bestuur: een GMR, bestaande uit 18 personen, 9 ouders en 9 personeelsleden. Deze GMR is samengesteld uit 4 vertegenwoordigers (2 ouders en 2 personeelsleden) uit elk van de 4 regio s + 2 vertegenwoordigers (1 ouder en 1 personeelslid) uit het cluster Speciaal Onderwijs en SBO. Dit voorstel is op 5 oktober 2005 in een informatiebijeenkomst gepresenteerd aan de 53 afzonderlijke medezeggenschapsraden en daarna voorgelegd aan de beide gemeenschappelijke medezeggenschapsraden en het College van Bestuur. Het voorstel is door het College van Bestuur ongewijzigd overgenomen en in december 2005 ter instemming aangeboden aan beide GMR-en. Communicatie Om de communicatie binnen MOVARE te optimaliseren, zijn de knelpunten op dit gebied geïnventariseerd. In dat kader hebben er onder andere van oktober tot en met december interviews plaatsgevonden met personen van diverse geledingen: College van Bestuur, regiomanagement, bestuursbureau, schooldirecteuren, leerkrachten en GMR. Verder zijn de communicatiemiddelen in kaart gebracht. In 2006 zal verder worden gewerkt aan het tot stand te brengen communicatieplan.

16 Opmaak jaarverslag :03 Pagina 14

17 Opmaak jaarverslag :03 Pagina ONDERWIJS IN BEWEGING Onderwijsinspectie In 2005 is de inspectie gaan werken vanuit een nieuw toezichtkader; een werkwijze met meer ruimte voor maatwerk. We spreken hierbij van proportioneel toezicht. Een groot aantal MOVARE-scholen is dit jaar door de inspectie bezocht via een PKO, een periodiek kwaliteitsonderzoek. Bij deze bezoeken gaat het om een kwaliteitsonderzoek naar een aantal kernindicatoren van goed onderwijs. Tijdens deze bezoeken werd waardering uitgesproken voor de kwaliteit van onderwijs op onze scholen en de vooruitgang die daarbij werd geconstateerd. Alle bezochte scholen scoorden voldoende tot goed. Er werden geen scholen ingedeeld in de categorie zwak tot zeer zwak presterend. Regionaal Educatieve Agenda In 2005 hebben de besturen van de scholen voor primair onderwijs in Zuid-Limburg en de gemeenten de intentie uitgesproken om de middelen voor schoolbegeleiding, die door de rijksoverheid en de gemeenten beschikbaar worden gesteld, in te zetten voor de ondersteuning en verbetering van het onderwijs. Daartoe is een convenant Regionaal Educatieve Agenda afgesloten, de zogenaamde REA. Dit convenant geeft de richting aan waarin het primair onderwijs en de daarbij behorende schoolbegeleiding zich in de komende jaren dient te ontwikkelen. Schoolbesturen en gemeentebesturen werken als partners verder aan de concrete invulling hiervan. Schoolontwikkeling Nederlands-Vlaams project: Kwaliteitszorg in het basisonderwijs Vanaf mei 2004 neemt een negental onder MOVARE ressorterende basisscholen deel aan het Nederlands- Vlaams samenwerkingsprogramma Kwaliteitszorg in het basisonderwijs. Het zijn Titus Brandsma in Brunssum, De Voeëgelsjtang in Hoensbroek, de Kerkraadse scholen Bleijerheide, De Schakel en St. Ursula en de in Landgraaf gevestigde De Carrousel, De Harlekijn, De Speurneus en De Wegwijzer. Het project vindt plaats onder auspiciën van het Europees Platform en heeft tot doel een kwaliteitsuitwisseling tussen basisscholen in Belgisch en Nederlands Limburg. Inmiddels hebben er diverse stages plaatsgevonden en zijn de deelnemers positief. Het project startte met een directeuren-tweedaagse waarop de stage van Nederlandse leerkrachten op Belgische scholen werd voorbereid. Deze stage vond eind 2004 plaats. Elke Nederlandse school leende twee leerkrachten uit aan een collega-school in België. De opdracht die de leerkrachten meekregen, was van tevoren vastgelegd in een kijkwijzer waarmee de aspecten van kwaliteitszorg in de Belgische scholen konden worden bekeken. In februari 2005 was het de beurt aan Belgische leerkrachten om een kijkje te nemen in de keuken van hun Nederlandse collega s. Het project werd in mei 2005 afgesloten in Antwerpen door de scepter over te dragen aan twee andere delen uit beide landen.

18 Opmaak jaarverslag :03 Pagina VVE-project In 2005 namen diverse scholen, o.a. in de gemeenten Brunssum en Kerkrade, deel aan de cursus Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Ter afsluiting van het traject werden alle deelnemende koppels onderworpen aan een toets, die ertoe leidde dat zij officieel worden erkend als VVE-samenwerkingsverband. Tevens ontvingen de deelnemende scholen het voor drie jaar geldende keurmerk Piramide. Bij het VVE-project werken basisscholen samen met peuterspeelzalen, waarbij er zogenaamde piramidekoppels worden gevormd. Een piramidekoppel staat voor samenwerking. Daarnaast bieden de scholen een uitgebreid aanbod ter stimulering van de ontwikkeling van jonge kinderen met een sterk accent op de taalontwikkeling. Kinderen die de peuterspeelzaal bezoeken, maken door deze samenwerking een vloeiende ontwikkeling door als ze 4 jaar worden en van de peuterspeelzaal naar de basisschool overstappen. De ontwikkeling wordt uitgebreid gevolgd en waar nodig extra gestimuleerd om de kansen van de kinderen te vergroten. Waar mogelijk worden ook activiteiten voor de ouders georganiseerd om ze bij de school te betrekken. De geslaagden met hun certificaten in de gemeente Brunssum Identiteit De structurele aandacht voor identiteit kwam dit jaar tot uitdrukking in een aantal activiteiten, waaronder een aantal bezoeken van ABL (Advies- en Begeleidingsdienst Levensbeschouwelijke vraagstukken) aan onze scholen. Bij de kwaliteitsontwikkeling van onze scholen staat nadrukkelijk de verbinding van schoolontwikkeling met het identiteitsperspectief centraal. Goed onderwijs is gekleurd door de mensen die dat onderwijs verzorgen, met hun overtuigingen, inspiratie en ervaringen. Vanuit ABL vond ondersteuning plaats bij de concrete vormgeving van het levensbeschouwelijke karakter van de school, waaronder vieringen, projecten, omgaan met verlies en rouw en een uitgebreid scala aan andere vragen. MOVARE heeft een identiteitscommissie in het leven geroepen die bovenstaande activiteiten verder zal uitwerken en bevorderen. ICT en onderwijs Voorloper in gebruik Smartboard In het jaar 2005 heeft MOVARE zich ontwikkeld tot landelijk voorloper in het gebruik van Smartboards. MOVARE bereikte landelijke bekendheid als één van de eerste gebruikers van dit nieuwe digitale leermiddel. Bij de bouw van de nieuwe Brede School Kerkrade-Oost is besloten alle traditionele schoolborden te vervangen door Smartboards. Naast het verrijken van het onderwijsaanbod, kan door het gebruik van dergelijke boards het onderwijs beter worden afgestemd op de belevingswereld van de huidige generatie leerlingen. Leraren hebben directe toegang tot het Internet en kunnen hun lessen ondersteunen met onder andere multimediabeelden.

19 Opmaak jaarverslag :03 Pagina Leander Versleijen, projectleider smartboards, tijdens een van zijn vele demo s. MOVARE heeft in 2005 bovendien een beeldbank ten behoeve van het werken met Smartboards ontworpen. Op deze site vinden alle Smartboards-gebruikers handige lessen, links en handleidingen voor het werken met de digitale schoolborden. Het beleid van MOVARE is erop gericht dat binnen enkele jaren op alle scholen wordt gewerkt met Smartboards. Overleg ICT-coördinatoren In het laatste kwartaal van 2005 is gestart met een (periodiek) overleg van alle MOVARE ICT-coördinatoren. De doelstelling is informatieverstrekking vanuit het bestuursbureau, elkaar informeren over (schoolse) ontwikkelingen en het uitwisselen van ervaringen. De nadruk ligt daarbij op ICT en onderwijs. Activiteiten en projecten In 2005 waren er diverse leerzame, ludieke en in het oog springende activiteiten en projecten waar leerlingen van MOVARE-scholen aan deelnamen en/of mee in het nieuws kwamen. Hieronder volgt een selectie uit het brede aanbod. Nationale Boomfeestdag Op woensdag 16 maart vond in Kerkrade de 49e editie van de Nationale Boomfeestdag 2005 plaats. Het thema was Bomen en Dieren en daar sloot de gekozen locatie -het op 23 april te openen GaiaPark Kerkrade- prima bij aan. Ongeveer 600 kinderen, waaronder die van enkele MOVARE-basisscholen, hielpen het dierenpark af te bouwen en de dieren in het groen te zetten. Kinderen stonden centraal bij de Nationale Boomfeestdag in Kerkrade Met het thema werd een link gelegd naar de slogan van professor Wangari Maathi: Het planten van bomen is het zaaien van vrede. Hierop aansluitend hebben leerlingen Vredesbomen geplant in een Bomencirkel. Daarbij werden zij geassisteerd door genodigden, waaronder de Afrikaanse hoofdrolspelers uit de musical The Lion King.

20 Opmaak jaarverslag :03 Pagina Leerlingen van bs. De Wegwijzer demonstreren zelfverdedigingtechnieken Marietje Kesselsproject De Veldblom, De Gracht, Bleijerheide, De Schakel, De Wissel, De Wegwijzer, De Cirkel, D r Durpel, De Diabolo, St. Jan Baptist, De Carrousel, Schaesberg en Meander hebben in het schooljaar 2005 deelgenomen aan het Marietje Kesselsproject. Via het project leren kinderen van groep 7 en/of 8 hun fysieke en mentale weerbaarheid te vergroten. Dit om te voorkomen dat zij slachtoffer worden van machtsmisbruik -zoals mishandeling, pesten en seksuele intimidatie- of zichzelf hieraan schuldig maken. Het project is in 1990 in Tilburg ontwikkeld en vernoemd naar Marietje Kessels, een Tilburgs meisje dat in 1900 op elfjarige leeftijd werd verkracht en vermoord. Tijdens het project leren de leerlingen onder andere situaties van machtsmisbruik te herkennen, hun handelingsmogelijkheden in ongewenste of onveilige situaties te vergroten, hoe en waar ze om hulp kunnen vragen en zelfverdedigingtechnieken toe te passen. St. Jan Baptist-school bood koningin Beatrix troon aan Dinsdag 24 mei bracht koningin Beatrix in het kader van haar 25- jarig ambtsjubileum een bezoek aan de provincie, waaronder de plaats Kerkrade. Tijdens dat bezoek toonden leerlingen van de ZMLK-school St. Jan Baptist in het Industrion hun zelfgemaakte troon aan de koningin. Die troon maakten zij eerder dat jaar in verband met de deelname van de school aan het landelijk project democratie en koningschap, dat werd geïnitieerd door de Stichting Leerplan Ontwikkeling. Chris Geurts, leerkracht technische handvaardigheid, wordt geïnterviewd door L1-TV Ook de landelijke en provinciale pers waren op school aanwezig om de zelfgemaakte troon voor Hare Majesteit te aanschouwen. Koningin Beatrix begroette de leerlingen van St. Jan Baptist

21 Opmaak jaarverslag :03 Pagina De onthulling van het bouwbord Kerkraadse basisscholen namen deel aan windmolenproject Maandag 23 mei 2005 werd de start van de bouw van twee windturbines in het gebied De Locht-Zuid symbolisch ingeluid door de onthulling van een bouwbord. Tevens werd die dag een toelichting gegeven op het project Kerkrade, jongeren en windenergie, waaraan basisscholen in Kerkrade in 2005 hebben deelgenomen. Eind 2003 werd voor de bouw van de twee windturbines in Kerkrade de samenwerkings-overeenkomst tussen de gemeente Kerkrade en het ontwikkelingsbedrijf Evelop getekend. Bij de ondertekening hiervan heeft wethouder Brauers aangegeven dat de gemeente zou proberen om de Kerkraadse basisscholen actief te betrekken bij het windmolenproject. De uitwerking hiervan is terug te vinden in het project Kerkrade, jongeren en windenergie. De gemeente wilde de leerlingen van de basisscholen graag de gelegenheid bieden kennis te nemen van het belang van duurzame energie en hen op verschillende manieren betrekken bij de bouw en de ingebruikneming van de windturbines. Internationaal project Finland-Spanje-Nederland De Dr. Albert Schweitzerschool uit Heerlen nam deel aan een internationaal uitwisselingsproject met scholen in Finland en Spanje, waarbij met name aandacht werd besteed aan de diverse onderwijssystemen. Festiviteiten In het verslagjaar vierden enkele scholen op een feestelijke wijze hun jubileum: Basisschool Schaesberg vierde van 11 tot en met 17 september het 100-jarig bestaansfeest van de school. Op 15 en 16 september besteedde De Schinvelde Tweesprong aandacht aan het 50-jarig bestaan. De Hoensbroekse basisschool De Heyster hield van 24 tot en met 30 september festiviteiten in het kader van het 75-jarig bestaan. Basisschool Schaesberg staat voor veel mensen bekend als de zustersschool. Dit is een foto van de zustersschool in vroegere tijden

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord 2. Verslag Raad van Toezicht 3

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord 2. Verslag Raad van Toezicht 3 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 2 Verslag Raad van Toezicht 3 Strategie in beweging 5 Missie Strategische doelen Werkgroepen Voorbereidingen strategisch beleidsplan 2009-2013 Bijlagen 24 Organisatiestructuur Aantal

Nadere informatie

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur 1. De Werf kijkt vooruit De Werf is een algemeen bijzondere basisschool die onderwijs verzorgt

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2006 K E R K R A D E J U N I

JAARVERSLAG 2006 K E R K R A D E J U N I K E R K R A D E J U N I 2 0 0 7 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 Verslag Raad van Toezicht 4 1 Strategie in beweging 6 Strategisch beleidsplan 2005-2008 Missie Strategische doelen Werkgroepen Bijlagen 41 Organisatiestructuur

Nadere informatie

De organisatie en gezagstructuur van stichting Prisma Almere

De organisatie en gezagstructuur van stichting Prisma Almere De organisatie en gezagstructuur van stichting Prisma Almere Datum 29 november 2011 Versiebeheer Versie definitief Status Vastgesteld RvT 29 november 2011 29 november 2011 Versie def pagina 1 van 8 Inhoudsopgave

Nadere informatie

MOVARE Hoofd Personeel, Onderwijs en Kwaliteit Kerkrade

MOVARE Hoofd Personeel, Onderwijs en Kwaliteit Kerkrade Organisatie- en functieprofiel MOVARE Hoofd Personeel, Onderwijs en Kwaliteit Kerkrade Versie 01/04/2015 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Ernie Baelde, tel. 06-12 58 71 90; ernie.baelde@beteor.nl,

Nadere informatie

INTENTIEVERKLARING. De Vereniging voor Christelijk Onderwijs Groningen. De Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs Hoogkerk,

INTENTIEVERKLARING. De Vereniging voor Christelijk Onderwijs Groningen. De Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs Hoogkerk, INTENTIEVERKLARING De Vereniging voor Christelijk Onderwijs Groningen en De Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs Hoogkerk, verder te noemen: de besturen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd, overwegende

Nadere informatie

MOVARE Hoofd Bedrijfsvoering Kerkrade

MOVARE Hoofd Bedrijfsvoering Kerkrade Organisatie- en functieprofiel MOVARE Hoofd Bedrijfsvoering Kerkrade Versie 22/01/2015 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Ernie Baelde, tel. 06-12 58 71 90; ernie.baelde@beteor.nl, of

Nadere informatie

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer Jaarrekening Grondslagen Deze jaarrekening is in opdracht van het bestuur van de Stichting Hageveld Beheer en de Onderwijsstichting College Hageveld opgesteld door de Stichting Regionaal Onderwijsbureau

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES

JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES Juni 2014 JAARVERSLAG; PROCES Maart t/m Mei: voorbereiding jaarafsluiting Mei: accountantscontrole Juni: opstellen bestuursverslag

Nadere informatie

Souterrain. Voorbeelden metselwerk. Nieuwsbrief 1 Nieuwbouw school Schaesberg schooljaar 2013-2014

Souterrain. Voorbeelden metselwerk. Nieuwsbrief 1 Nieuwbouw school Schaesberg schooljaar 2013-2014 Souterrain Voorbeelden metselwerk Betrokken partijen in de nieuwbouw De nieuwbouw aan de pastoor Schattenstraat biedt huisvesting aan een school voor omstreeks 300 à 330 leerlingen van de huidige basisscholen

Nadere informatie

Directeur Daltonschool Rijnsweerd. Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht

Directeur Daltonschool Rijnsweerd. Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht Directeur Daltonschool Rijnsweerd Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht 1 SPO Utrecht De Stichting Openbaar Primair Onderwijs, kortweg SPO Utrecht genoemd, is verantwoordelijk voor 33 openbare basisscholen

Nadere informatie

Activiteitenplan. Schooljaar 2014-2015. Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Jaarplan Hoofdstuk 3: Financiën

Activiteitenplan. Schooljaar 2014-2015. Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Jaarplan Hoofdstuk 3: Financiën Activiteitenplan Schooljaar 2014-2015 Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Jaarplan Hoofdstuk 3: Financiën 1. Inleiding Waarom een activiteitenplan? Vanuit wet- en regelgeving en vanuit cao s blijkt al

Nadere informatie

Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14. : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON

Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14. : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14 Voorstelnr. : R 6912 Onderwerp : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON Stadskanaal, 12 oktober 2012 Beslispunten 1. Kennisnemen van het jaarverslag

Nadere informatie

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht geleding datum advies selectie en 26-09-2014 benoemingscommissie RvT advies CvB/MT 29-09-2014 voorgenomen besluit raad van toezicht 27-11-2014 advies

Nadere informatie

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD secretariaat: Marisja Zych en Inge van der Linden e-mail: secretariaat@bmtskpo.nl Website: www.skpo.nl VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR Datum: Woensdag

Nadere informatie

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1 Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur Pagina 1 Contactgegevens Stichting Hervormde Scholen De Drieslag Lange Voren 88 3773 AS Barneveld info@dedrieslag.nl www.dedrieslag.nl Datum 28-01-2015

Nadere informatie

Managementsstatuut 22.09 6.5

Managementsstatuut 22.09 6.5 Managementsstatuut 22.09 6.5 Artikel 1. In dit statuut wordt verstaan onder: a. managementstatuut: een reglement met taken en bevoegdheden van het college van bestuur en de van bestuurswege gemandateerde

Nadere informatie

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer www.obswijk.nl Inhoudsopgave Preambule 3 Artikel 1. Definities 3 Artikel 2. Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 4 Artikel 3.

Nadere informatie

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg. Vlaardingen. Financieel jaarverslag 2013

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg. Vlaardingen. Financieel jaarverslag 2013 Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg Vlaardingen Financieel jaarverslag 2013 Inhoud Blad Jaarstukken 2013 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2013 5 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. onderzoek samenwerking scholen Oudebildtzijl

NIEUWSBRIEF. onderzoek samenwerking scholen Oudebildtzijl NIEUWSBRIEF onderzoek samenwerking scholen Oudebildtzijl 18 december 2013 Nieuwsbrief nr. 8 Onder verantwoordelijkheid van de Stuurgroep Woordvoerder: D. Kronemeijer E: d.kronemeijer@metrium.nl T: 06 2468

Nadere informatie

Raadsvergadering : 21 november 2011 Agendanr. 14

Raadsvergadering : 21 november 2011 Agendanr. 14 Raadsvergadering : 21 november 2011 Agendanr. 14 Voorstelnr. : R 6861 Onderwerp : jaarverslag en jaarrekening 2010 Scholengroep OPRON Stadskanaal, 4 november 2011 Beslispunten 1. Kennisnemen van het jaarverslag

Nadere informatie

PROFIELSCHETS TEN BEHOEVE VAN DE WERVING EN SELECTIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR

PROFIELSCHETS TEN BEHOEVE VAN DE WERVING EN SELECTIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR PROFIELSCHETS TEN BEHOEVE VAN DE WERVING EN SELECTIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR 1. SITUATIESCHETS SKOPOS Samenwerkingsbestuur voor Katholiek en Openbaar Primair Onderwijs Schijndel (SKOPOS) is bevoegd gezag

Nadere informatie

Klachtenregeling Onderwijsstichting MOVARE

Klachtenregeling Onderwijsstichting MOVARE Klachtenregeling Onderwijsstichting MOVARE Op grond van de Kwaliteitswet die in werking is getreden op 1 augustus 1998 zijn de schoolbesturen verplicht (artikel 14 WPO en 23 WEC) een klachtenregeling te

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit)

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit) FUNCTIEPROFIEL Functies: Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit) 1. ORGANISATIEBESCHRIJVING De Meerwegen scholengroep is een christelijke

Nadere informatie

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD bezoekadres Stationsstraat 29 a 9401 KW Assen postadres Postbus 479 9400 AL Assen telefoon (0592) 30 84 58 fax (0592) 33 15 35 e-mail info@ypsylon.nl KvK Friesland 56.48.77.54 www.ypsylon.nl Functieprofiel

Nadere informatie

Situatie- en profielschets SKO West- Friesland

Situatie- en profielschets SKO West- Friesland Situatie- en profielschets SKO West- Friesland Werving en selectie 2 leden raad van toezicht Hoorn, juli 2015 Marja de Kruif, senior adviseur Samen inspirerend lerend de toekomst in 1 Wie zijn wij? De

Nadere informatie

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Voorstelnr. : R 6948 Onderwerp : scheiding bestuur en toezicht Stichting Scholengroep OPRON Stadskanaal, 5 april 2013 Beslispunten 1. Instemmen met de gewijzigde

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)...

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... 5 1.2 (Tussentijdse) Verkiezingen en vacatures...

Nadere informatie

Raadsvergadering : 13 december 2010 Agendanr. 13. : jaarverslag en jaarrekening 2009 Scholengroep OPRON

Raadsvergadering : 13 december 2010 Agendanr. 13. : jaarverslag en jaarrekening 2009 Scholengroep OPRON Raadsvergadering : 13 december 2010 Agendanr. 13 Voorstelnr. : R 6806 Onderwerp : jaarverslag en jaarrekening 2009 Scholengroep OPRON Stadskanaal, 26 november 2010 Beslispunten 1. Kennisnemen van het jaarverslag

Nadere informatie

STICHTING IJSTERK PEUTERSPEELZALEN JAARREKENING 2014

STICHTING IJSTERK PEUTERSPEELZALEN JAARREKENING 2014 STICHTING IJSTERK PEUTERSPEELZALEN JAARREKENING 2014 Pagina 1 Inhoudsopgave pag. 1 Jaarverslag 2014 3 2 Balans per 31 december 2014 5 3 Staat van Baten en Lasten over 2014 6 Pagina 2 Jaarverslag 2014 Stichting

Nadere informatie

5. Concept raadsbesluit

5. Concept raadsbesluit Voorstel aan : Gemeenteraad van 28 januari 2013 Door tussenkomst van : Raadscommissie van 22 januari 2013 Nummer : Onderwerp : Wijziging statuten Stichting Baasis als gevolg van oprichten samenwerkingsschool

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel. 0521 59 49 44 Email: info@talentwesterveld.nl Website: www.talentwesterveld.nl REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Werkveld: Organisatie Beleidslijn:

Nadere informatie

Resultaten fusieonderzoek. Accretio en De Zevenster

Resultaten fusieonderzoek. Accretio en De Zevenster Resultaten fusieonderzoek Accretio en De Zevenster Januari, februari 2016 Paulien Huizenga 1 De start: beoogde meerwaarde fusie toetsing door fusieonderzoek De Zevenster heeft naar aanleiding van onderzoek

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT SCHOOLDIRECTEUREN

DIRECTIESTATUUT SCHOOLDIRECTEUREN DIRECTIESTATUUT SCHOOLDIRECTEUREN SAMENWERKINGSSTICHTING KANS & KLEUR ORGANOGRAM Samenwerkingsstichting Kans &Kleur ADVIES / ONDERSTEUNING LIJN FORMELE INSPRAAK Bestuur AMBTELIJK SECRETARIAAT BESTUURSBUREAU-

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT INLEIDING Sinds 24 oktober 2011 is het Raad van Toezichtmodel bij de Meerwaarde operationeel. De dagelijkse leiding is vanaf die datum in handen van een eenhoofdig

Nadere informatie

VOORWOORD. Namens het College van Bestuur, A. Kraak voorzitter. V.l.n.r. de heren Linssen en Kraak JAARVERSLAG 2008

VOORWOORD. Namens het College van Bestuur, A. Kraak voorzitter. V.l.n.r. de heren Linssen en Kraak JAARVERSLAG 2008 1 VOORWOORD De in 2007 gestarte visie-ontwikkeling en voorbereidende werkzaamheden voor het strategisch beleidsplan 2009-2013 hebben in 2008 een gevolg gekregen: ultimo verslagjaar staat het nieuwe strategisch

Nadere informatie

Samen werken, samen ontwikkelen

Samen werken, samen ontwikkelen Samen werken, samen ontwikkelen Strategisch beleid ROOBOL 2015-2019 Willem Wouda/ Reiny Kas Siderius SAMENVATTING Het strategisch beleidsplan 2015-2019 bevat de missie en visie van Stichting ROOBOL. De

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden Concept versie; d.d. 28.01.2014 Inhoud: 1. Verantwoording 2. Doelen en gebruikswaarde van het Communicatieplan 3. Organisatie

Nadere informatie

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax:

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax: Halfjaarcijfers 2014 Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat 14 1071 DR Amsterdam Tel: 020-570 30 57 Fax: 020-570 30 50 Inhoud Halfjaarcijfers 2014 Balans per 30 juni 2014 3 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Bestuurs- en directiestatuut Stichting Fluenta

Bestuurs- en directiestatuut Stichting Fluenta Bestuurs- en directiestatuut Stichting Fluenta Vastgesteld in 2004 door de vier rechtsvoorgangers van de Stichting Fluenta in het fusierapport; de formele inwerkingtreding van dit statuut is 1 augustus

Nadere informatie

Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool Gerardus Majella

Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool Gerardus Majella Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool Gerardus Majella 1/8 Inhoudsopgave Algemeen 3 1 Visie, uitgangspunten en werkwijze 4 2 Regelingen en beleidsplannen 4 3 Bezetting en verkiesbaarheid

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut (vastgesteld door CvB d.d. 11-12-2013, na verkregen instemming GMR d.d. 6-12-2013)

Medezeggenschapsstatuut (vastgesteld door CvB d.d. 11-12-2013, na verkregen instemming GMR d.d. 6-12-2013) Medezeggenschapsstatuut (vastgesteld door CvB d.d. 11-12-2013, na verkregen instemming GMR d.d. 6-12-2013) Inhoudsopgave Preambule Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen 1. Begripsbepalingen 2. Aard en werkingsduur

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Vastgesteld door de Raad van Toezicht van SGR op 14 april 2015 Inleiding Vanaf 2011 zijn bij de SGR de functies van bestuur en intern toezicht gescheiden. Deze functiescheiding

Nadere informatie

Jaarverslag MR Beatrixschool

Jaarverslag MR Beatrixschool Jaarverslag MR Beatrixschool Schooljaar 2012-2013 Een jaarverslag om als Medezeggenschapsraad ouders/verzorgers en medewerkers te informeren over, en te betrekken bij zaken, die veelal jaarlijks, aan bod

Nadere informatie

Toezichtkader Bestuur

Toezichtkader Bestuur Toezichtkader Bestuur Vastgesteld bestuur CBO Zeist e.o. : 12 november 2013 Vastgesteld GMR : 19 november 2013 Inhoudsopgave 1. Vooraf... 2 1.2 Wat zijn de ontwikkelingen... 2 2. Taken van het bestuur...

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot definitief besluit bestuurlijke schaalvergroting openbaar onderwijs

Raadsvoorstel tot definitief besluit bestuurlijke schaalvergroting openbaar onderwijs Raadsvoorstel tot definitief besluit bestuurlijke schaalvergroting openbaar onderwijs Nummer Datum 24 mei 2005 Verantwoordelijk portefeuillehouder : de heer J.F. Scheerstra Medeverantwoordelijk portefeuillehouder

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na winstbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) Inventaris 143.945

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT Vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 juni 2006

MANAGEMENTSTATUUT Vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 juni 2006 MANAGEMENTSTATUUT Vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 juni 2006 BEGRIPSBEPALING Bestuur Het bestuur van Stichting Cambium Algemeen directeur Schooldirecteur Directeurenberaad Managementcontract

Nadere informatie

Functieprofiel Raad van Toezicht

Functieprofiel Raad van Toezicht Functieprofiel Raad van Toezicht Opgesteld: november 2014 Vastgesteld: 25 november 2014 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO 1 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO Organisatieschets In 2001 zijn de

Nadere informatie

Profielschets voorzitter College van Bestuur. Stichting SchOOL. Lelystad

Profielschets voorzitter College van Bestuur. Stichting SchOOL. Lelystad Profielschets voorzitter College van Bestuur Stichting SchOOL Lelystad Hengelo (O), 18 maart 2017 Inhoudsopgave 1. Informatie over SchOOL Algemene informatie 3 Missie 4 Kernwaarden 4 Organisatie 5 2. Informatie

Nadere informatie

Jaarverslag : AB-Dienst Parkschool Sittard

Jaarverslag : AB-Dienst Parkschool Sittard Jaarverslag : AB-Dienst Parkschool Sittard Schooljaar 2008-2009 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Ambulante Begeleiding binnen de Parkschool en Visie. Hoofdstuk 2 Deelnemende leerlingen en scholen. 2.1

Nadere informatie

OOSTENWIND EBC-OOST SAMEN GROEIEN OVER EEN FRISSE WIND DOOR SCHIJNDEL-OOST, OOS- TENWIND!

OOSTENWIND EBC-OOST SAMEN GROEIEN OVER EEN FRISSE WIND DOOR SCHIJNDEL-OOST, OOS- TENWIND! EBC-OOST SAMEN GROEIEN 3 oktober 2015 Schooljaar 2014-2015, editie 1 OOSTENWIND OVER EEN FRISSE WIND DOOR SCHIJNDEL-OOST, OOS- TENWIND! Er waait een frisse wind door de Schijndelse wereld van onderwijs

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019 STRATEGISCH BELEIDSPLAN Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Missie en Visie... 3 Missie... 3 Visie... 4 Visie op onderwijs... 5 Speerpunten onderwijs:... 5 Visie

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel. 0521 59 49 44 Email: info@talentwesterveld.nl Website: www.talentwesterveld.nl MANAGEMENTSTATUUT Werkveld: Organisatie Beleidslijn: Managementstatuut

Nadere informatie

De MR is ook een klankbord namens de ouders. Zo wordt zij door de directie en het team gehoord bij onderwerpen die ouders direct aangaan.

De MR is ook een klankbord namens de ouders. Zo wordt zij door de directie en het team gehoord bij onderwerpen die ouders direct aangaan. Jaarverslag PCBS t Noorderlicht Goes 2015-2016 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van protestants-christelijke basisschool t Noorderlicht te Goes voor het schooljaar

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

JAARVERSLAG. GMR STICHTING AKKOORD!-po. Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo. Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo

JAARVERSLAG. GMR STICHTING AKKOORD!-po. Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo. Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo T (077) 4778239 E info@omnibus.akkoord-po.nl JAARVERSLAG GMR STICHTING AKKOORD!-po Inhoud Inleiding Samenstelling

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2014-2015 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 1 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Bovenschools Jaarplan 2015. niet apart maar samen

Bovenschools Jaarplan 2015. niet apart maar samen Bovenschools Jaarplan 2015 niet apart maar samen INHOUD 1. Inleiding 3 2. Verantwoording beleidsvoornemens 3 3. Samenvatting beleidsvoornemens 3 4. Beleidsvoornemens uitgewerkt 6 4.1 beleid 6 4.2 leiderschap

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad. Cluster de Parel (Menorah, de Schoof, de Wegwijzer)

Medezeggenschapsraad. Cluster de Parel (Menorah, de Schoof, de Wegwijzer) Medezeggenschapsraad Cluster de Parel (Menorah, de Schoof, de Wegwijzer) Jaarverslag 2014-2015 Opmaken van de MR-jaarbalans Ook in het schooljaar 2014-2015 heeft de medezeggenschapsraad (MR) uw belangen

Nadere informatie

KWALITEITSAKKOORD BASISONDERWIJS DRENTHE 2010 en 2011

KWALITEITSAKKOORD BASISONDERWIJS DRENTHE 2010 en 2011 KWALITEITSAKKOORD BASISONDERWIJS DRENTHE 2010 en 2011 A. Inleiding De gedeputeerden van de 3 noordelijke provincies en de staatssecretaris voor primair onderwijs en kinderopvang hebben de Inspectie van

Nadere informatie

VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG

VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG VERENIGING VAN TOEZICHTHOUDERS IN ONDERWIJSINSTELLINGEN VTOI januari 2016 Checklist verantwoording RvT in het jaarverslag Pagina

Nadere informatie

Overleg met de Toezichthouder

Overleg met de Toezichthouder Overleg met de Toezichthouder Handreiking Goede Medezeggenschap Handreiking goede medezeggenschap Overleg met de toezichthouder Inleiding Deze handreiking goede medezeggenschap is onderdeel van een reeks

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR

NIEUWSBULLETIN NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR NIEUWSBULLETIN website: www.plateau-assen.nl NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR JAARGANG 13, nr. 5 DATUM: 29

Nadere informatie

MOVARE Hoofd Bedrijfsvoering Kerkrade

MOVARE Hoofd Bedrijfsvoering Kerkrade Organisatie- en functieprofiel MOVARE Hoofd Bedrijfsvoering Kerkrade Versie 24/05/2016 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met mevrouw Ernie Baelde, tel. 06-12 58 71 90; ernie.baelde@beteor.nl.

Nadere informatie

Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam 2014: publicatiegegevens inzake ANBI-regelgeving

Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam 2014: publicatiegegevens inzake ANBI-regelgeving Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam 2014: publicatiegegevens inzake ANBI-regelgeving Inhoudsopgave Naam... 2 RSIN / Fiscaal nummer... 2 Contactgegevens... 2 Bestuurssamenstelling

Nadere informatie

voor- en vroegschoolse educatie Convenant uitvoering Boxtels model

voor- en vroegschoolse educatie Convenant uitvoering Boxtels model Convenant uitvoering Boxtels model Impuls kwaliteit VVE beleid Boxtel 6 juli 2011 Aanleiding en doelstelling bestuurlijk convenant Met ingang van de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie krijgt

Nadere informatie

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit Reglement College van Bestuur Onderwijsstichting Esprit Amsterdam, vastgesteld, na goedkeuring door de Raad van Toezicht op 4 december 2015, door het College van Bestuur in haar vergadering van 7 december

Nadere informatie

Visie Missie. De missie van onze stichting is de volgende: wie je morgen bent creëer je vandaag met de som van gisteren

Visie Missie. De missie van onze stichting is de volgende: wie je morgen bent creëer je vandaag met de som van gisteren Visie Missie De Jan Ligthartscholen van de Jan Ligthartgroep Tilburg hebben een duidelijk doel voor ogen: het onderwijs dusdanig inrichten dat het de basis vormt van het levenslang leren dat een mens doet.

Nadere informatie

INFORMATIE OVER DE NIEUWE STRUCTUUR VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRADEN SPOOR EN OPSO EN KANDIDAATSTELLING

INFORMATIE OVER DE NIEUWE STRUCTUUR VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRADEN SPOOR EN OPSO EN KANDIDAATSTELLING INFORMATIE OVER DE NIEUWE STRUCTUUR VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRADEN SPOOR EN OPSO EN KANDIDAATSTELLING Wat doet de (G)MR Indien een bestuur meer dan twee scholen in standhoudt, is het bestuur

Nadere informatie

Profieldocument lid Raad van Toezicht. Stichting Scholengroep Primato. Hengelo (O)

Profieldocument lid Raad van Toezicht. Stichting Scholengroep Primato. Hengelo (O) Profieldocument lid Raad van Toezicht Stichting Scholengroep Primato Hengelo (O) Hengelo, 19 Januari 2016 Inhoudsopgave 1. Informatie over Stichting Scholengroep Primato 2 1.1. Organisatie 1.2. Overgang

Nadere informatie

Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam 2012 publicatie gegevens inzake vernieuwde ANBI regelgeving

Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam 2012 publicatie gegevens inzake vernieuwde ANBI regelgeving Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam 2012 publicatie gegevens inzake vernieuwde ANBI regelgeving Inhoudsopgave Naam Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam... 1

Nadere informatie

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT PROFIELSCHETS TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT SPECIFIEK PROFIEL: EXPERTISE IN ORGANISATIEONTWIKKELING EN HRM SPECIFIEK PROFIEL: EXPERTISE IN ONDERNEMERSCHAP (BEDRIJFSLEVEN) OPENBARE SCHOLENGROEP VLAARDINGEN

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G G E Z A M E N L I J K E M E D E Z E G G E N S C H A P S R A A D S T I C H T I N G F L U E N T A

J A A R V E R S L A G G E Z A M E N L I J K E M E D E Z E G G E N S C H A P S R A A D S T I C H T I N G F L U E N T A J A A R V E R S L A G G E Z A M E N L I J K E M E D E Z E G G E N S C H A P S R A A D S T I C H T I N G F L U E N T A J A N U A R I 2 0 1 2 - D E C E M B E R 2 0 1 2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding. 3 2. Overzicht

Nadere informatie

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Inhoud Inleiding... 3 Wat houdt het (intern) toezicht in?... 4 Werkwijze toezichthoudende deel van het bestuur/ toezichtkader... 6 1. Openbare identiteit...

Nadere informatie

Binnen. creëren wij kansen

Binnen. creëren wij kansen Binnen creëren wij kansen Het Meerrijk O.B.S. De Schakel O.J.S. Het Scala Dirk van Dijkschool (Hfd) O.D.S. Engelenberg Dirk van Dijkschool (dep) Stichting openbaar onderwijs Kampen wil haar nieuwe status

Nadere informatie

Stichting Het Van Iterson Ziekenhuis Gouda

Stichting Het Van Iterson Ziekenhuis Gouda BESTUURSVERSLAG 2012 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 INHOUD BESTUURSVERSLAG BESTUURSVERSLAG 2012 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 JAARREKENING 2012 BALANS PER 31 DECEMBER STAAT VAN BATEN EN LASTEN TOELICHTINGEN

Nadere informatie

Managementstatuut Versie 07-06-2012

Managementstatuut  Versie 07-06-2012 Managementstatuut Versie 07-06-2012 1 Basis Wet en regelgeving WVO art. 32c / Statuten art. 6 lid 3 Archief CvB CA 1.0 Van toepassing op/voor Gehele scholengroep Over- en Midden-Betuwe Status Data Opmerkingen

Nadere informatie

Planning & control cyclus

Planning & control cyclus Stichting Acis openbaar primair onderwijs Hoeksche Waard versie Planning & control cyclus Geschreven door: L.J. van Heeren Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 6 februari 2013, na goedkeuring

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Raad van Toezicht

Jaarverslag 2013 Raad van Toezicht Jaarverslag 2013 Raad van Toezicht INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 Code Goed Bestuur... 4 3 Juridische structuur en organisatiestructuur... 5 4 Taken en bevoegdheden Raad van Toezicht... 6 5 Verslag

Nadere informatie

Reglement College van Bestuur

Reglement College van Bestuur STICHTING VOOR PROT.CHR.SPECIAAL- EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS TE OMMEN EN OMSTREKEN JOHAN SECKEL DE MAAT BOSLUST Secretariaat - SSBO - Praktijkschool - SO / VSO- ZMLK Postbus 118, 7730 AC OMMEN Tel.

Nadere informatie

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK THEMA RAPPORTAGE SBO JOHAN SECKELSCHOOL

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK THEMA RAPPORTAGE SBO JOHAN SECKELSCHOOL RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK THEMA RAPPORTAGE SBO JOHAN SECKELSCHOOL School : Johan Seckelschool Plaats : Ommen BRIN-nummer : 01AK Onderzoeksnummer : 102144 Datum schoolbezoek : 11 december 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

MR Basisschool Sint Antonius email: MR@antonius-alverna.nl. MR Jaarverslag schooljaar 2009-2010

MR Basisschool Sint Antonius email: MR@antonius-alverna.nl. MR Jaarverslag schooljaar 2009-2010 MR Basisschool Sint Antonius email: MR@antonius-alverna.nl MR Jaarverslag schooljaar 2009-2010 Inleiding Hierbij het jaarverslag van de MR over het schooljaar 2009-2010. Wederom heeft dit verslag een sterk

Nadere informatie

Inspirerend onderwijs

Inspirerend onderwijs Inspirerend onderwijs Voor u ligt de verkorte versie van het strategisch beleidsplan 2006 2010 van de Una Scholengroep. Het spoorboekje voor de komende jaren. Er staat in wie we zijn en wat we willen.

Nadere informatie

Profiel. Hoofd P&O (0,6-1 fte) 22 december Opdrachtgever Stichting Proceon

Profiel. Hoofd P&O (0,6-1 fte) 22 december Opdrachtgever Stichting Proceon Profiel Hoofd P&O (0,6-1 fte) 22 december 2017 Opdrachtgever Stichting Proceon Voor meer informatie over de functie Marcel ten Berge, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 Voor sollicitatie www.leeuwendaal.nl

Nadere informatie

jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing

jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing Ons nummer: O17.001486 *O17.001486* Informatie raad/mededeling college Onderwerp jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing Commissie Boarger en Mienskip Collegebesluit d.d.

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van het samenwerkingsbestuur stichting Swalm en Roer te Roermond

Medezeggenschapsstatuut van het samenwerkingsbestuur stichting Swalm en Roer te Roermond Medezeggenschapsstatuut van het samenwerkingsbestuur stichting Swalm en Roer te Roermond Preambule Het CvB van stichting Swalm en Roer en de GMR, van de volgende scholen: Openbare scholen: 1. OBS Aan de

Nadere informatie

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Broekmolenweg 16 2289 BE Rijswijk www.kunstgebouw.nl B e l e i d s p l a n 2 0 1 3-2 0 1 6 Z I C H T B A AR M AK E N W AT E R I S, S T I M U L E R E N W AT

Nadere informatie

Profielschets leden van de raad van toezicht

Profielschets leden van de raad van toezicht Profielschets leden van de raad van toezicht Competentieprofiel voor de raad van toezicht behorend bij de statuten van Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden 23 mei 2016 Preambule In het licht van good

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT p. 1

MANAGEMENTSTATUUT p. 1 MANAGEMENTSTATUUT p. 1 Preambule Dit managementstatuut regelt zowel de verhouding tussen Stichtingsbestuur en management alsook de verhouding tussen het management onderling. Het Stichtingsbestuur ziet

Nadere informatie

Mini ALV. 21 maart 2013

Mini ALV. 21 maart 2013 Mini ALV 21 maart 2013 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Notulen 6 november 4. Terugkoppeling plan van aanpak n.a.v. ouderenquête 5. Concept statuten 6. Begroting 2013 en voorlopige cijfers 2012 7.

Nadere informatie

WERKPLAN. van de Medezeggenschapsraad van de Eenhoorn/ de Stormvogel

WERKPLAN. van de Medezeggenschapsraad van de Eenhoorn/ de Stormvogel WERKPLAN van de Medezeggenschapsraad van de Eenhoorn/ de Stormvogel 014-015 Inhoudsopgave: Titel 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Missie 4 Taak 4 Werkwijze 4 Taakverdeling 4 Contacten 5 Vergaderingen/overleg

Nadere informatie

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur,

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur, a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 349195 Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015 Geacht

Nadere informatie

Vacatures Raad van Toezicht CVO Noord-Fryslân

Vacatures Raad van Toezicht CVO Noord-Fryslân Vacatures Raad van Toezicht CVO Noord-Fryslân Inleiding CVO Noord-Fryslân is een Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in het noorden van Friesland. De Vereniging bestaat uit drie scholen: Christelijk

Nadere informatie

Onderwijs met een hart. Strategische agenda

Onderwijs met een hart. Strategische agenda Onderwijs met een hart Strategische agenda 2014-2018 1 Strategische agenda 2014-2018 Inhoud Onze missie 4 Onze kernwaarden 5 Onze identiteit 5 Maatschappelijke ontwikkelingen 6 Professionalisering 6 Passend

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Inleiding. Vanaf 1 augustus 2011 zijn bij De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal

Nadere informatie

voorstel aan de gemeenteraad

voorstel aan de gemeenteraad voorstel aan de gemeenteraad Aan de raad van de gemeente gouda Sector ERZ Afdeling Oboo telefoon 588407 voorstelnummer 34 gouda 12 maart 2005 iz-nummer 2005.3060a Steller j. veldhoen Onderwerp de gevolgen

Nadere informatie