Opmaak jaarverslag :03 Pagina 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opmaak jaarverslag 05-09-2006 13:03 Pagina 1"

Transcriptie

1 Opmaak jaarverslag :03 Pagina 1

2 Opmaak jaarverslag :03 Pagina 2

3 Opmaak jaarverslag :03 Pagina 1 K E R K R A D E, 7 J U N I

4 Opmaak jaarverslag :03 Pagina 2

5 Opmaak jaarverslag :03 Pagina 3 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 6 1. Strategie in beweging 7 strategisch beleidsplan missie strategische doelen werkgroepen en productverantwoordelijken Bijlagen 29 organisatiestructuur aantal scholen per 31 december 2005 aantal leerlingen per teldatum 1 oktober 2005 aantal medewerkers per 31 december Organisatie in beweging 9 bestuur regiomanagement bestuursbureau omgeving nieuwe naam en nieuwe huisstijl medezeggenschap communicatie 3. Onderwijs in beweging 15 Inspectie Regionaal Educatieve Agenda schoolontwikkeling identiteit ICT en onderwijs activiteiten en projecten festiviteiten 4. Personeel in beweging 21 project Opleiden in school kweekvijverproject directeurendag mutaties en waarnemingen directiefuncties BHV-cursus personeelsmanagementinformatiesysteem 5. Facilitaire zaken in beweging 23 huisvesting informatisering en automatisering gezamenlijke inkoop 6. Financiën in beweging 26 financieel verslagjaar 2005 balans per 31 december 2005 exploitatierekening 2005 voorbereiding invoering lumpsumbekostiging per 1 augustus 2006

6 Opmaak jaarverslag :03 Pagina 4

7 Opmaak jaarverslag :03 Pagina 5 5 VOORWOORD Op 2 februari 2005 vond de fusie plaats van de Stichting Basisonderwijs Zuid-Limburg (SBOZL) met Quintessence Onderwijsstichting Oostelijke Mijnstreek (Quintessence). In opdracht van de besturen van Quintessence en SBOZL is in 2004 onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en de vorm van bestuurlijke samenwerking. Op basis van de resultaten van dit onderzoek hebben de besturen eind 2004 besloten te komen tot een integrale besturenfusie. Het jaar 2005 heeft nadrukkelijk in het teken gestaan van het implementeren van de fusie. De organisatiestructuur werd vastgesteld, de Raad van Toezicht werd geïnstalleerd en het College van Bestuur en de regiomanagers werden benoemd. De relatie tussen Raad van Toezicht en College van Bestuur als respectievelijk toezichthoudend en besturend orgaan heeft zich zeer constructief ontwikkeld. In de relatie tussen College van Bestuur en Regiomanagement ontwikkelde zich al snel een positief denk- en werkklimaat, waardoor op tal van terreinen een begin werd gemaakt met beleidsontwikkeling. Tevens werd begin september, na zorgvuldige voorbereiding, de naam van de nieuwe stichting bekend gemaakt: MOVARE, onderwijs in beweging. De beweging was er ogenblikkelijk en zal er ongetwijfeld blijven. De voorbereiding op de invoering van de lumpsumbekostiging in 2006 en het inspelen op het dalend aantal leerlingen vergden veel tijd en energie. In de tweede helft van het verslagjaar werden besprekingen geopend met Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Parkstad Limburg en Omstreken (SPOP e.o.), om een mogelijk samengaan van beide organisaties te onderzoeken. Investeren in kwaliteit Met de titel Investeren in kwaliteit werd in het fusierapport, dat begin 2005 werd gepresenteerd, tot uitdrukking gebracht dat het initiatief tot fusie primair is ingegeven door de wens om op alle niveaus een kwaliteitsslag te maken. Bij besturen van de scholen voor primair onderwijs lag in het verleden het accent vooral op beheer. Ten gevolge van deregulering en autonomievergroting wordt van de besturen verwacht, dat zij zelf beleid ontwikkelen. Investeren in kwaliteit betekent: ondernemen in plaats van beheren; werken vanuit een gemeenschappelijke missie en visie; investeren in vernieuwend onderwijs; investeren in de kwaliteit van het personeel; investeren in gebouwen en schoolomgevingen; behoud van pluriformiteit; investeren in personeelsbeleid en goed werkgeverschap; gerichte inzet van middelen. De scholen hebben door middel van het participeren in en het organiseren van tal van projecten geïnvesteerd in kwaliteit en invulling gegeven aan de beweging die MOVARE kenmerkt. Nieuwbouw, verbouw, samenwerking en fusie waren zaken waar onze scholen in 2005 bij betrokken waren. De medewerkers van MOVARE hebben allen op voortreffelijke wijze bijgedragen aan de activiteiten in dit startjaar. De dank van het College van Bestuur gaat dan ook uit naar de medewerkers, zonder hun inzet is het onmogelijk om de hoge kwaliteit van onderwijs waar wij voor staan te realiseren. Namens het College van Bestuur, A. Kraak voorzitter Het College van Bestuur bestaat uit de heren, v.l.n.r.: drs. H.M.G. Linssen MES, A. Kraak (voorzitter) en C. Joosen.

8 Opmaak jaarverslag :03 Pagina 6 6 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT De Raad van Toezicht is voor het eerst in volledige samenstelling bij elkaar gekomen op 22 maart De Raad is in eerste aanleg samengesteld uit vier vertegenwoordigers van de rechtsvoorgangers van de stichting en drie nieuwe leden. De nieuwe leden, onder wie de voorzitter, zijn extern geworven via een sollicitatieprocedure. Na de constituerende vergadering van 22 maart heeft de Raad in 2005 nog zes keer vergaderd in aanwezigheid van het voltallige College van Bestuur. De missie van de stichting is verwoord in de zogeheten Startnotitie waarin de strategische uitgangspunten als 'bruidsschat' voor de nieuwe stichting zijn opgenomen. Het eerste jaar heeft de Raad van Toezicht vooral aangewend voor de verwezenlijking van randvoorwaarden voor 'good governance'. Zo hebben toezichthoudend orgaan en bestuur elkanders rollen geëxpliciteerd en deze formeel vastgelegd in reglementen. Ook is aandacht besteed aan een treasury-reglement en aan de inrichting van de financiële planning en control. De visie op de toekomstige ontwikkeling van de Stichting en de te verwezenlijken doelstellingen zijn verwerkt in een Strategisch beleidsplan dat in het teken staat van het beginsel: onderwijs op maat voor elk kind. Andere onderwerpen van bespreking waren de naamgeving van de stichting, de jaarrekening 2004, de begroting 2006, vraagstukken inzake de identiteit van de stichting, de verwevenheid met regionale ontwikkelingen, de huisvesting en verscheidene algemene zaken. De taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht, zoals vastgelegd in de statuten van de stichting, zijn verder uitgewerkt in een reglement Raad van Toezicht. De Raad acht zich gebonden aan de algemeen aanvaarde beginselen van Corporate Governance als neergelegd in de Code Goed Bestuur Primair Onderwijs en handelt vanuit en in het belang van de stichting en conform de doelstelling en visie die daartoe in de statuten en de Startnotitie zijn vastgelegd. De verdere uitwerking van de governance beginselen voor MOVARE zal komend jaar worden voortgezet. Ter voorbereiding van de besluitvorming door de Raad is een tweetal commissies ingesteld. De Commissie Werkgeverschap vervult het werkgeverschap voor het College van Bestuur. De Commissie Audit & Control houdt toezicht op de financiële gang van zaken, interne beheersing en treasury-beleid. Daarnaast fungeert een lid van de Raad als lid van de stichtingsbrede Commissie Identiteit. In verband met het aanvaarden van een functie als bestuursvoorzitter van de Universiteit van Twente, heeft de heer Dr. A. Flierman aan het einde van het verslagjaar de voorzittershamer overgegeven aan de heer Dr. N. Bos. De Raad is de heer Flierman zeer erkentelijk voor het werk dat hij in die relatief korte tijd voor MOVARE heeft verricht. Een bijzonder woord van dank geldt ook het College van Bestuur dat op bekwame wijze de verdere ontwikkeling van de stichting gestalte heeft gegeven. De Raad van Toezicht hecht er voorts aan haar grote waardering uit te spreken voor de inzet van alle medewerkers van MOVARE en van alle anderen die in het verslagjaar een bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van onderwijs op maat voor elk kind. Namens de Raad van Toezicht, Dr. N. Bos voorzitter

9 Opmaak jaarverslag :03 Pagina 7 7 STRATEGIE IN BEWEGING Strategisch beleidsplan Het strategisch beleidsplan is begin 2005 besproken met alle schooldirecteuren, Raad van Toezicht en beide Gemeenschappelijke Medezeggenschapsorganen. Naar aanleiding van deze bijeenkomsten is het plan bijgesteld, opnieuw besproken en vastgesteld onder voorbehoud van advies van de nieuw te installeren Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Missie MOVARE werkt vanuit de missie Onderwijs op maat voor elk kind met aandacht voor autonomie en authenticiteit van elk mens in een respectvolle omgang met elkaar en de wereld waarin wij leven met het oog op de leefbaarheid van de maatschappij van morgen. Alle medewerkers geven hun activiteiten zodanig gestalte dat deze de kwaliteit van het onderwijs ten goede komen. Op deze manier leveren zij goed onderwijs voor de kinderen. Strategische doelen Kwaliteitszorg als verbindend thema De onderwijsstichting MOVARE verzorgt hoogwaardig onderwijs en heeft samenhang aangebracht tussen onderwijs en zorg op buurt-, lokaal en regionaal niveau. De omgeving De stichting is als maatschappelijk ondernemer een vooraanstaand partner bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid t.a.v. onderwijs en zorg aan 0-12 jarigen in de regio. Zorg en onderwijs De stichting bewerkstelligt dat de scholen in de buurt en wijk de spil in het onderwijs en opvoeding zijn. Personeel en organisatie Het personeelsbeleid is zodanig vorm gegeven dat de medewerkers in staat zijn de door de organisatie gestelde doelen op hoogwaardige wijze en met tevredenheid te realiseren. Medezeggenschap Het vergroten van ouderbetrokkenheid bij de ontwikkeling en invoering van nieuw beleid zowel op school- als stichtingsniveau. Werkgroepen en productverantwoordelijken De aanpak van MOVARE bij het realiseren van deze strategische doelen kenmerkt zich door een bottom-up benadering. Het creëren van draagvlak door medewerkers mede-eigenaar te maken van het ontwikkelingsproces van de organisatie heeft geresulteerd in het werken met werkgroepen en productverantwoordelijken. In december 2005 is een start gemaakt met het benoemen van productverantwoordelijken en de bemensing van werkgroepen.

10 Opmaak jaarverslag :03 Pagina 8

11 Opmaak jaarverslag :03 Pagina 9 9 ORGANISATIE IN BEWEGING Bestuur Besturingsmodel Onderwijsstichting MOVARE kent een statutair onderscheiden College van Bestuur en een Raad van Toezicht. Teneinde bevoegdheden en werkwijze van Raad van Toezicht en College van Bestuur formeel vast te leggen zijn in het verslagjaar een reglement voor de Raad van Toezicht en een bestuursreglement ontwikkeld en vastgesteld. Voor de organisatiestructuur verwijzen wij naar de bijlage. College van Bestuur Het College van Bestuur (CvB) is belast met het besturen van de stichting en vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte. Het College treedt op als werkgever voor alle medewerkers in dienst van MOVARE en geeft direct leiding aan de leden van het regiomanagement en de medewerkers van het bestuursbureau. Statutair telt het CvB één en ten hoogste drie leden, waarvan één de functie van voorzitter heeft; benoeming geschiedt door de Raad van Toezicht. Ultimo verslagjaar was het CvB als volgt samengesteld: de heer A. Kraak, voorzitter; de heer C. Joosen, lid; de heer drs. H.M.G. Linssen MES, lid. Raad van Toezicht De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het College van Bestuur, gericht op de verwezenlijking van de doelstelling van de stichting en de algemene gang van zaken. Zij treedt op als formele werkgever van de leden van het College van Bestuur en heeft oog voor maatschappelijke ontwikkelingen en de belangen van iedereen die bij het primair onderwijs is betrokken. De Raad bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste zeven personen en legt publiekelijk verantwoording af over het door haar uitgevoerde toezicht. De volgende personen maakten op 31 december 2005 deel uit van de Raad van Toezicht: de heer dr. A.H. Flierman, voorzitter; de heer M.H.J. Conjaerts MBA QC, lid; de heer W.M.H. Hazen RA, lid; de heer drs. X.M.H. Moonen, lid; de heer mr. drs. H.P.M. Nelissen, lid; de heer drs. L.F.P. Niessen, lid; de heer H.C.H. Vankan, lid. Regiomanagement Regiovorming Met ingang van het schooljaar 2005/2006 wordt er gewerkt met een viertal regio s, die elk worden aangestuurd door een regiomanager: Brunssum-Onderbanken-Sittard/Geleen-Stein 12 scholen leerlingen Heerlen-Nuth 12 scholen leerlingen Kerkrade-Simpelveld 16 scholen leerlingen Landgraaf 13 scholen leerlingen

12 Opmaak jaarverslag :03 Pagina Regiomanagers Per 1 augustus verslagjaar zijn de volgende medewerkers benoemd tot regiomanager: mevrouw Ine Nederstigt: regio Landgraaf; de heer Jos Feron: regio Heerlen-Nuth; de heer Jos Gelissen: regio Kerkrade-Simpelveld; de heer Giel van Kaam: regio Brunssum-Onderbanken-Sittard/Geleen-Stein Bestuursbureau Het bestuursbureau is gehuisvest te Kerkrade, Heyendallaan 55B (Abdij Rolduc), en ondersteunt het College van Bestuur, het regiomanagement, de schooldirecties en de andere geledingen binnen de stichting. Daarbij vormt het ontwikkelen en uitvoeren van beleid met betrekking tot de diverse beleidsterreinen van de stichting de hoofdtaak. Het bestuursbureau bestaat uit de volgende stafdiensten: Secretariaat Aandachtsgebieden en werkzaamheden: secretariaat Raad van Toezicht, secretariaat College van Bestuur, secretariaat Regiomanagement, receptie en telefoon, repro, archivering en postverwerking. Personeel en Organisatie Aandachtsgebieden en werkzaamheden: arbeidsvoorwaarden, HRM, rechtspositie, arbo/welzijn, formatie, personeels management- en informatiesysteem. Onderwijs Aandachtsgebieden en werkzaamheden: onderwijskundige vernieuwing, ICT & onderwijs, kwaliteitsbeleid. Finance en Control Aandachtsgebieden en werkzaamheden: financiële administratie, debiteuren- en crediteurenbeheer, schoolbegrotingen, salarisadministratie, invulling geven aan de cyclus van planning en control op stichtingsniveau (o.a. opstellen periodieke managementrapportages, genereren kengetallen, opstellen jaarrekening en meerjarenplanning). Facilities en Communicatie Aandachtsgebieden en werkzaamheden: inkoop, exploitatie en beheer, informatisering & automatisering, interne en externe communicatie, public relations, marketing.

13 Opmaak jaarverslag :03 Pagina Huisvesting Aandachtsgebieden en werkzaamheden: nieuwbouw, verbouw, onderhoud gebouwen en terreinen, arbo-technische zaken. Dienstverlening door externen Voor de verwerking van de personeels- en salarisadministratie, de financiële administratie en het planmatig onderhoudsbeheer werd gebruik gemaakt van diensten van het Regionaal Onderwijsbureau Limburg (SROL) te Heerlen. Omgeving Overleg en samenwerking MOVARE participeerde in 2005 in diverse samenwerkingsverbanden en voerde overleg met diverse (overheids)instanties: Samenwerkingsverbanden Weer Samen Naar School (WSNS) Beek-Geleen-Stein Heerlen-Nuth-Voerendaal Hoensbroek-Brunssum-Onderbanken Kerkrade-Simpelveld Landgraaf Sittard e.o. Regionaal Expertise Centra (REC) cluster 3, Zuid-Limburg Besturenorganisaties Besturenraad, organisatie van het Christelijk onderwijs Bond Katholiek Basis Onderwijs (Bond KBO) Verenigde Bijzondere Scholen (VBS) VOS/ABB: Vereniging voor bestuur en management in het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs Schoolbesturen Overleg primair onderwijs/voortgezet onderwijs Parkstad Limburg collega-schoolbesturen in de regio

14 Opmaak jaarverslag :03 Pagina Overheid Gemeenten Brunssum Heerlen Kerkrade Landgraaf Nuth Onderbanken Simpelveld Sittard-Geleen Stein Regio Regio Parkstad Limburg Ontwikkelingsmaatschappij Parkstad Limburg Provincie Provincie Limburg Rijk Centrale Financiële Instellingen (Cfi) Inspectie van het Onderwijs ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Samenwerking met Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Parkstad Limburg en Omstreken Medio 2005 is overleg gestart met het bestuur van Samenwerkingsstichting Primair Openbaar Onderwijs Parkstad e.o. met de intentie de mogelijkheden van een intensieve samenwerking te onderzoeken. Nieuwe naam en nieuwe huisstijl Op 1 september 2005 werd de nieuwe naam MOVARE bekend gemaakt, waarmee een einde kwam aan de tijdelijke (fusie)naam Onderwijsstichting BOZL-Quintessence. De naam MOVARE staat voor beweging en verandering. Het onderwijs is evenals de maatschappij constant in beweging. MOVARE wil die beweging nadrukkelijk richting geven. Aanpak en werkwijze zijn vooruitstrevend en kenmerken zich door een hoog ambitieniveau, ondernemingszin en oog voor innovatie. De stichting is letterlijk en figuurlijk in beweging om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. Bekendmaking Het bekendmaken van de naam gebeurde op een bijzondere wijze. Een vliegtuig met daarachter de tekst MOVARE onderwijs in beweging vloog over de 53 scholen. Leerlingen en medewerkers namen op deze manier kennis van de nieuwe naam. Elke leerling kreeg een liniaal met de opdruk Mijn school is ook een school van Onderwijsstichting MOVARE. Voor de medewerkers werd er op de scholen een taart bezorgd, voorzien van de nieuwe naam.

15 Opmaak jaarverslag :03 Pagina Huisstijl Ook de huisstijl van de stichting is per 1 september 2005 veranderd, waardoor o.a. briefpapier, enveloppen, adressen en de website zijn gewijzigd. Medezeggenschap Werkgroep Nieuwe GMR De werkgroep Nieuwe GMR, bestaande uit vertegenwoordigers van beide oude GMR-en, kreeg in 2005 de opdracht een voorstel MR- en een voorstel GMR-reglement voor de nieuwe stichting op te stellen en dit vervolgens voor te leggen aan het College van Bestuur. Eindadvies In september 2005 werden de voorstellen besproken en omgezet in een voorstel aan de beide gemeenschappelijke medezeggenschapsraden en het College van Bestuur: een GMR, bestaande uit 18 personen, 9 ouders en 9 personeelsleden. Deze GMR is samengesteld uit 4 vertegenwoordigers (2 ouders en 2 personeelsleden) uit elk van de 4 regio s + 2 vertegenwoordigers (1 ouder en 1 personeelslid) uit het cluster Speciaal Onderwijs en SBO. Dit voorstel is op 5 oktober 2005 in een informatiebijeenkomst gepresenteerd aan de 53 afzonderlijke medezeggenschapsraden en daarna voorgelegd aan de beide gemeenschappelijke medezeggenschapsraden en het College van Bestuur. Het voorstel is door het College van Bestuur ongewijzigd overgenomen en in december 2005 ter instemming aangeboden aan beide GMR-en. Communicatie Om de communicatie binnen MOVARE te optimaliseren, zijn de knelpunten op dit gebied geïnventariseerd. In dat kader hebben er onder andere van oktober tot en met december interviews plaatsgevonden met personen van diverse geledingen: College van Bestuur, regiomanagement, bestuursbureau, schooldirecteuren, leerkrachten en GMR. Verder zijn de communicatiemiddelen in kaart gebracht. In 2006 zal verder worden gewerkt aan het tot stand te brengen communicatieplan.

16 Opmaak jaarverslag :03 Pagina 14

17 Opmaak jaarverslag :03 Pagina ONDERWIJS IN BEWEGING Onderwijsinspectie In 2005 is de inspectie gaan werken vanuit een nieuw toezichtkader; een werkwijze met meer ruimte voor maatwerk. We spreken hierbij van proportioneel toezicht. Een groot aantal MOVARE-scholen is dit jaar door de inspectie bezocht via een PKO, een periodiek kwaliteitsonderzoek. Bij deze bezoeken gaat het om een kwaliteitsonderzoek naar een aantal kernindicatoren van goed onderwijs. Tijdens deze bezoeken werd waardering uitgesproken voor de kwaliteit van onderwijs op onze scholen en de vooruitgang die daarbij werd geconstateerd. Alle bezochte scholen scoorden voldoende tot goed. Er werden geen scholen ingedeeld in de categorie zwak tot zeer zwak presterend. Regionaal Educatieve Agenda In 2005 hebben de besturen van de scholen voor primair onderwijs in Zuid-Limburg en de gemeenten de intentie uitgesproken om de middelen voor schoolbegeleiding, die door de rijksoverheid en de gemeenten beschikbaar worden gesteld, in te zetten voor de ondersteuning en verbetering van het onderwijs. Daartoe is een convenant Regionaal Educatieve Agenda afgesloten, de zogenaamde REA. Dit convenant geeft de richting aan waarin het primair onderwijs en de daarbij behorende schoolbegeleiding zich in de komende jaren dient te ontwikkelen. Schoolbesturen en gemeentebesturen werken als partners verder aan de concrete invulling hiervan. Schoolontwikkeling Nederlands-Vlaams project: Kwaliteitszorg in het basisonderwijs Vanaf mei 2004 neemt een negental onder MOVARE ressorterende basisscholen deel aan het Nederlands- Vlaams samenwerkingsprogramma Kwaliteitszorg in het basisonderwijs. Het zijn Titus Brandsma in Brunssum, De Voeëgelsjtang in Hoensbroek, de Kerkraadse scholen Bleijerheide, De Schakel en St. Ursula en de in Landgraaf gevestigde De Carrousel, De Harlekijn, De Speurneus en De Wegwijzer. Het project vindt plaats onder auspiciën van het Europees Platform en heeft tot doel een kwaliteitsuitwisseling tussen basisscholen in Belgisch en Nederlands Limburg. Inmiddels hebben er diverse stages plaatsgevonden en zijn de deelnemers positief. Het project startte met een directeuren-tweedaagse waarop de stage van Nederlandse leerkrachten op Belgische scholen werd voorbereid. Deze stage vond eind 2004 plaats. Elke Nederlandse school leende twee leerkrachten uit aan een collega-school in België. De opdracht die de leerkrachten meekregen, was van tevoren vastgelegd in een kijkwijzer waarmee de aspecten van kwaliteitszorg in de Belgische scholen konden worden bekeken. In februari 2005 was het de beurt aan Belgische leerkrachten om een kijkje te nemen in de keuken van hun Nederlandse collega s. Het project werd in mei 2005 afgesloten in Antwerpen door de scepter over te dragen aan twee andere delen uit beide landen.

18 Opmaak jaarverslag :03 Pagina VVE-project In 2005 namen diverse scholen, o.a. in de gemeenten Brunssum en Kerkrade, deel aan de cursus Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Ter afsluiting van het traject werden alle deelnemende koppels onderworpen aan een toets, die ertoe leidde dat zij officieel worden erkend als VVE-samenwerkingsverband. Tevens ontvingen de deelnemende scholen het voor drie jaar geldende keurmerk Piramide. Bij het VVE-project werken basisscholen samen met peuterspeelzalen, waarbij er zogenaamde piramidekoppels worden gevormd. Een piramidekoppel staat voor samenwerking. Daarnaast bieden de scholen een uitgebreid aanbod ter stimulering van de ontwikkeling van jonge kinderen met een sterk accent op de taalontwikkeling. Kinderen die de peuterspeelzaal bezoeken, maken door deze samenwerking een vloeiende ontwikkeling door als ze 4 jaar worden en van de peuterspeelzaal naar de basisschool overstappen. De ontwikkeling wordt uitgebreid gevolgd en waar nodig extra gestimuleerd om de kansen van de kinderen te vergroten. Waar mogelijk worden ook activiteiten voor de ouders georganiseerd om ze bij de school te betrekken. De geslaagden met hun certificaten in de gemeente Brunssum Identiteit De structurele aandacht voor identiteit kwam dit jaar tot uitdrukking in een aantal activiteiten, waaronder een aantal bezoeken van ABL (Advies- en Begeleidingsdienst Levensbeschouwelijke vraagstukken) aan onze scholen. Bij de kwaliteitsontwikkeling van onze scholen staat nadrukkelijk de verbinding van schoolontwikkeling met het identiteitsperspectief centraal. Goed onderwijs is gekleurd door de mensen die dat onderwijs verzorgen, met hun overtuigingen, inspiratie en ervaringen. Vanuit ABL vond ondersteuning plaats bij de concrete vormgeving van het levensbeschouwelijke karakter van de school, waaronder vieringen, projecten, omgaan met verlies en rouw en een uitgebreid scala aan andere vragen. MOVARE heeft een identiteitscommissie in het leven geroepen die bovenstaande activiteiten verder zal uitwerken en bevorderen. ICT en onderwijs Voorloper in gebruik Smartboard In het jaar 2005 heeft MOVARE zich ontwikkeld tot landelijk voorloper in het gebruik van Smartboards. MOVARE bereikte landelijke bekendheid als één van de eerste gebruikers van dit nieuwe digitale leermiddel. Bij de bouw van de nieuwe Brede School Kerkrade-Oost is besloten alle traditionele schoolborden te vervangen door Smartboards. Naast het verrijken van het onderwijsaanbod, kan door het gebruik van dergelijke boards het onderwijs beter worden afgestemd op de belevingswereld van de huidige generatie leerlingen. Leraren hebben directe toegang tot het Internet en kunnen hun lessen ondersteunen met onder andere multimediabeelden.

19 Opmaak jaarverslag :03 Pagina Leander Versleijen, projectleider smartboards, tijdens een van zijn vele demo s. MOVARE heeft in 2005 bovendien een beeldbank ten behoeve van het werken met Smartboards ontworpen. Op deze site vinden alle Smartboards-gebruikers handige lessen, links en handleidingen voor het werken met de digitale schoolborden. Het beleid van MOVARE is erop gericht dat binnen enkele jaren op alle scholen wordt gewerkt met Smartboards. Overleg ICT-coördinatoren In het laatste kwartaal van 2005 is gestart met een (periodiek) overleg van alle MOVARE ICT-coördinatoren. De doelstelling is informatieverstrekking vanuit het bestuursbureau, elkaar informeren over (schoolse) ontwikkelingen en het uitwisselen van ervaringen. De nadruk ligt daarbij op ICT en onderwijs. Activiteiten en projecten In 2005 waren er diverse leerzame, ludieke en in het oog springende activiteiten en projecten waar leerlingen van MOVARE-scholen aan deelnamen en/of mee in het nieuws kwamen. Hieronder volgt een selectie uit het brede aanbod. Nationale Boomfeestdag Op woensdag 16 maart vond in Kerkrade de 49e editie van de Nationale Boomfeestdag 2005 plaats. Het thema was Bomen en Dieren en daar sloot de gekozen locatie -het op 23 april te openen GaiaPark Kerkrade- prima bij aan. Ongeveer 600 kinderen, waaronder die van enkele MOVARE-basisscholen, hielpen het dierenpark af te bouwen en de dieren in het groen te zetten. Kinderen stonden centraal bij de Nationale Boomfeestdag in Kerkrade Met het thema werd een link gelegd naar de slogan van professor Wangari Maathi: Het planten van bomen is het zaaien van vrede. Hierop aansluitend hebben leerlingen Vredesbomen geplant in een Bomencirkel. Daarbij werden zij geassisteerd door genodigden, waaronder de Afrikaanse hoofdrolspelers uit de musical The Lion King.

20 Opmaak jaarverslag :03 Pagina Leerlingen van bs. De Wegwijzer demonstreren zelfverdedigingtechnieken Marietje Kesselsproject De Veldblom, De Gracht, Bleijerheide, De Schakel, De Wissel, De Wegwijzer, De Cirkel, D r Durpel, De Diabolo, St. Jan Baptist, De Carrousel, Schaesberg en Meander hebben in het schooljaar 2005 deelgenomen aan het Marietje Kesselsproject. Via het project leren kinderen van groep 7 en/of 8 hun fysieke en mentale weerbaarheid te vergroten. Dit om te voorkomen dat zij slachtoffer worden van machtsmisbruik -zoals mishandeling, pesten en seksuele intimidatie- of zichzelf hieraan schuldig maken. Het project is in 1990 in Tilburg ontwikkeld en vernoemd naar Marietje Kessels, een Tilburgs meisje dat in 1900 op elfjarige leeftijd werd verkracht en vermoord. Tijdens het project leren de leerlingen onder andere situaties van machtsmisbruik te herkennen, hun handelingsmogelijkheden in ongewenste of onveilige situaties te vergroten, hoe en waar ze om hulp kunnen vragen en zelfverdedigingtechnieken toe te passen. St. Jan Baptist-school bood koningin Beatrix troon aan Dinsdag 24 mei bracht koningin Beatrix in het kader van haar 25- jarig ambtsjubileum een bezoek aan de provincie, waaronder de plaats Kerkrade. Tijdens dat bezoek toonden leerlingen van de ZMLK-school St. Jan Baptist in het Industrion hun zelfgemaakte troon aan de koningin. Die troon maakten zij eerder dat jaar in verband met de deelname van de school aan het landelijk project democratie en koningschap, dat werd geïnitieerd door de Stichting Leerplan Ontwikkeling. Chris Geurts, leerkracht technische handvaardigheid, wordt geïnterviewd door L1-TV Ook de landelijke en provinciale pers waren op school aanwezig om de zelfgemaakte troon voor Hare Majesteit te aanschouwen. Koningin Beatrix begroette de leerlingen van St. Jan Baptist

21 Opmaak jaarverslag :03 Pagina De onthulling van het bouwbord Kerkraadse basisscholen namen deel aan windmolenproject Maandag 23 mei 2005 werd de start van de bouw van twee windturbines in het gebied De Locht-Zuid symbolisch ingeluid door de onthulling van een bouwbord. Tevens werd die dag een toelichting gegeven op het project Kerkrade, jongeren en windenergie, waaraan basisscholen in Kerkrade in 2005 hebben deelgenomen. Eind 2003 werd voor de bouw van de twee windturbines in Kerkrade de samenwerkings-overeenkomst tussen de gemeente Kerkrade en het ontwikkelingsbedrijf Evelop getekend. Bij de ondertekening hiervan heeft wethouder Brauers aangegeven dat de gemeente zou proberen om de Kerkraadse basisscholen actief te betrekken bij het windmolenproject. De uitwerking hiervan is terug te vinden in het project Kerkrade, jongeren en windenergie. De gemeente wilde de leerlingen van de basisscholen graag de gelegenheid bieden kennis te nemen van het belang van duurzame energie en hen op verschillende manieren betrekken bij de bouw en de ingebruikneming van de windturbines. Internationaal project Finland-Spanje-Nederland De Dr. Albert Schweitzerschool uit Heerlen nam deel aan een internationaal uitwisselingsproject met scholen in Finland en Spanje, waarbij met name aandacht werd besteed aan de diverse onderwijssystemen. Festiviteiten In het verslagjaar vierden enkele scholen op een feestelijke wijze hun jubileum: Basisschool Schaesberg vierde van 11 tot en met 17 september het 100-jarig bestaansfeest van de school. Op 15 en 16 september besteedde De Schinvelde Tweesprong aandacht aan het 50-jarig bestaan. De Hoensbroekse basisschool De Heyster hield van 24 tot en met 30 september festiviteiten in het kader van het 75-jarig bestaan. Basisschool Schaesberg staat voor veel mensen bekend als de zustersschool. Dit is een foto van de zustersschool in vroegere tijden

VOORWOORD. Namens het College van Bestuur, A. Kraak voorzitter. V.l.n.r. de heren Linssen en Kraak JAARVERSLAG 2008

VOORWOORD. Namens het College van Bestuur, A. Kraak voorzitter. V.l.n.r. de heren Linssen en Kraak JAARVERSLAG 2008 1 VOORWOORD De in 2007 gestarte visie-ontwikkeling en voorbereidende werkzaamheden voor het strategisch beleidsplan 2009-2013 hebben in 2008 een gevolg gekregen: ultimo verslagjaar staat het nieuwe strategisch

Nadere informatie

Personeelsblad van Onderwijsstichting MOVARE Jaargang 5, augustus 2012. Jaarverslag geeft aan waar MOVARE staat 2011 in een notendop

Personeelsblad van Onderwijsstichting MOVARE Jaargang 5, augustus 2012. Jaarverslag geeft aan waar MOVARE staat 2011 in een notendop Personeelsblad van Onderwijsstichting MOVARE Jaargang 5, augustus 2012 Jaarverslag geeft aan waar MOVARE staat 2011 in een notendop Jaarlijks legt Onderwijsstichting MOVARE in een jaarverslag verantwoording

Nadere informatie

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Veelzijdig, Veilig & Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Voorwoord 3 Hoofdstuk 2 Instellingsgegevens 4 Hoofdstuk 3 Missie en visie 5 Hoofdstuk 4 Speerpunten

Nadere informatie

stichting mozon Leren door doen

stichting mozon Leren door doen stichting mozon Leren door doen Jaarverslag 2011 mozon Stichting voor Montessori-onderwijs Zuidoost Nederland Leren door doen Jaarverslag 2011 www.mozon.nl mozon jaarverslag 2011 < Terug naar inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Stichting Fluvium

Jaarverslag 2011 Stichting Fluvium Jaarverslag 2011 Stichting Fluvium Pagina 1 van 32 Inhoudsopgave Voorwoord. 3 Bestuursverslag 2011 1. Missie/doelen 5 2. Organisatie.... 7 3. Onderwijs... 13 4. Personeel 21 5. Profiel en Imago 23 6. Huisvesting

Nadere informatie

spoor "asis voor uw kind

spoor asis voor uw kind # # # Openbaar Primair en # Speciaal Onderwijs Purmerend "asis voor uw kind spoor GESCAND OP - 9 ÏCi: 201Ï Gemeente Oostzaan Aan het College van B en W van de gemeente Oostzaan t.a.v. de wethouder Onderwijs,

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. EBS De Olijfboom. Datum : April 2015 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2014. EBS De Olijfboom. Datum : April 2015 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2014 EBS De Olijfboom Datum : April 2015 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst.

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Jaarverslag 2012 Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Telefoon 077-4678020 info@dynamiek.nu www.dynamiek.nu Bestuursnummer 47920 BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda 6 juni 2014 1. Voorwoord van de Raad van Toezicht De Vier Windstreken is volop in ontwikkeling. Dat mag een klassieke open deur heten maar bij onze scholenorganisatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6.

Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6. INHOUDSOPGAVE Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6. Financiën 21 Jaarrekening 33 Bijlagen 73 NB. In dit jaarverslag

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1 Inleiding 3 2 Management en organisatie. 5 3 Onderwijs en leren... 8 4 Personeel en organisatie.. 15 5 Onderwijshuisvesting. 21 6 Financieel en materieel beheer 23 7 Korte jaarverslagen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE Kerntaak Organisatie Organogram 2 STRATEGISCH BELEID 3 ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN EN GOVERNANCE

INHOUDSOPGAVE. 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE Kerntaak Organisatie Organogram 2 STRATEGISCH BELEID 3 ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN EN GOVERNANCE JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD BLZ. 3 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE Kerntaak Organisatie Organogram BLZ. 4 2 STRATEGISCH BELEID BLZ. 7 Het strategisch beleidsplan 2010-2014 Externe ontwikkelingen

Nadere informatie

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSJAARVERSLAG & JAARREKENING 2012

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSJAARVERSLAG & JAARREKENING 2012 Veelzijdig, Veilig & Verantwoord Onderwijs BESTUURSJAARVERSLAG & JAARREKENING 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Voorwoord 3 Hoofdstuk 2 Instellingsgegevens 4 Hoofdstuk 3 Missie 5 Hoofdstuk 4 Speerpunten van

Nadere informatie

Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2011

Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2011 Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2011 23 april 2012 ROTTERDAMSE VERENIGING VOOR KATHOLIEK ONDERWIJS K.P. VAN DER MANDELELAAN 80 3062 MB ROTTERDAM TELEFOON: 010-4537500 TELEFAX:

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord waarnemend algemeen directeur

Inhoudsopgave Voorwoord waarnemend algemeen directeur 1 Inhoudsopgave Voorwoord waarnemend algemeen directeur Jaarverslag 1 Inleiding en belangrijkste aandachtspunten 2 Doelstelling van de organisatie 3 Beleid en kernactiviteiten 4.1 Juridische structuur

Nadere informatie

SIKO JAARVERSLAG GROEI IN KWALITEIT

SIKO JAARVERSLAG GROEI IN KWALITEIT SIKO JAARVERSLAG 2011 GROEI IN KWALITEIT 1 2 VOORWOORDEN Van de algemeen directeur Het jaar 2011 stond voor SIKO vooral in het teken van de teruggekeerde rust na een bewogen en onrustig 2010. Waar in 2010

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen(O2G2) Postbus 744 9700 AS GRONINGEN. Groningen, 23 mei 2014.

Jaarverslag 2013. Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen(O2G2) Postbus 744 9700 AS GRONINGEN. Groningen, 23 mei 2014. Jaarverslag 2013 Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen(O2G2) Postbus 744 9700 AS GRONINGEN Groningen, 23 mei 2014 Pagina 1 van 85 Voorwoord door het College van Bestuur bij het Bestuursverslag Openbaar

Nadere informatie

Voorwoord. René van Harten, directeur-bestuurder

Voorwoord. René van Harten, directeur-bestuurder Jaarverslag 2012 Stichting Lek en IJssel Voorwoord Het is een voorrecht om met enige regelmaat de scholen van Lek en IJssel te mogen bezoeken. Het bruist er van het leven. Met boeiend onderwijs willen

Nadere informatie

Bestuursverslag 2010

Bestuursverslag 2010 Bestuursverslag 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Voorwoord...5 1. Algemeen...6 1.1 Bestuur...6 1.2 Goed onderwijsbestuur...6 1.3 Vacatiegeldregeling...6 1.4 Missie en visie...7 1.5 Bezwaarschriften

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Primo Schiedam Burgemeester van Lierplein 77 3134 ZB Vlaardingen 010 426 04 46 info@primoschiedam.nl www.primoschiedam.

Jaarverslag 2014. Stichting Primo Schiedam Burgemeester van Lierplein 77 3134 ZB Vlaardingen 010 426 04 46 info@primoschiedam.nl www.primoschiedam. Stichting Primo Schiedam Burgemeester van Lierplein 77 3134 ZB Vlaardingen 010 426 04 46 info@primoschiedam.nl www.primoschiedam.nl Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 1. Onderwijs en kwaliteit 4 2. Personeel

Nadere informatie

Inhoudsopgave VOORWOORD 5

Inhoudsopgave VOORWOORD 5 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave VOORWOORD 5 1. INLEIDING 6 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 9 2.1 Algemene identificatiegegevens 9 2.2 Missie en visie van de organisatie 9 2.3 Kerngegevens 10 2.3.1 Kernactiviteiten

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel

Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel 1 Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel Bezoekadres Ruysdaelkade 215, 172 AW Amsterdam Postadres Postbus 51356, 17 EJ Amsterdam Telefoon 2-57764 Fax 2-577649

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 31 maart 2014

Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Pagina 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Bericht van het bestuur... 7 1. Stichting Westerwijs... 9 1.1. Karakterisering... 9 1.2. Missie... 10 1.3. Waarden... 10 1.4. Speerpunten...

Nadere informatie

Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012

Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012 Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012 mei 2013 ROTTERDAMSE VERENIGING VOOR KATHOLIEK ONDERWIJS K.P. VAN DER MANDELELAAN 80 3062 MB ROTIERDAM TELEFOON: 010-4537500 TELEFAX: 010-4531369

Nadere informatie

Scholen van nu voor de wereld van morgen. Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur Jaarverslag over boekjaar 2012. Bestuursnummer: 55303

Scholen van nu voor de wereld van morgen. Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur Jaarverslag over boekjaar 2012. Bestuursnummer: 55303 Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur Jaarverslag over boekjaar 2012 Bestuursnummer: 55303 Scholen van nu voor de wereld van morgen Jaarverslag over boekjaar 2012 1 BRIEF VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR/BESTUURDER

Nadere informatie

SIKO JAARVERSLAG IEDER TELT

SIKO JAARVERSLAG IEDER TELT SIKO JAARVERSLAG 2012 IEDER TELT VOORWOORD Van de algemeen directeur Het jaarmotto van SIKO voor 2012 luidde: Ieder telt!. Bij SIKO gaat het altijd om mensen in een lerende organisatie. Mensen, jong en

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Primas-scholengroep

Jaarverslag 2014 Primas-scholengroep Jaarverslag 2014 Primas-scholengroep 1 Primas-scholengroep jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 Algemene gegevens 4 Personeel en organisatie 8 Onderwijs en kwaliteitszorg 13 Financiën 17 Huisvesting

Nadere informatie

Inhoudsopgave VERTROUWEN, VERBINDEN, MEESTERSCHAP. 1. Voorwoord... 3

Inhoudsopgave VERTROUWEN, VERBINDEN, MEESTERSCHAP. 1. Voorwoord... 3 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave TIP: klik op de lichtblauwe hoofdstukken om direct verder te lezen 1. Voorwoord... 3 Jaarverslag 2014 2. Samen sterker voor het beste onderwijs voor elk kind...4 3. De bestuurlijke

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool de Voeëgelsjtang Kloosterstraat 2a 6431 LW Hoensbroek. telefoon: 045-5214499

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool de Voeëgelsjtang Kloosterstraat 2a 6431 LW Hoensbroek. telefoon: 045-5214499 SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool de Voeëgelsjtang Kloosterstraat 2a 6431 LW Hoensbroek telefoon: 045-5214499 internet: www.devoeegelsjtang.com email: info.rkbsdevoeegelsjtang@movare.nl INHOUD Een woord

Nadere informatie