VOORWOORD. Namens het College van Bestuur, A. Kraak voorzitter. V.l.n.r. de heren Linssen en Kraak JAARVERSLAG 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORWOORD. Namens het College van Bestuur, A. Kraak voorzitter. V.l.n.r. de heren Linssen en Kraak JAARVERSLAG 2008"

Transcriptie

1 1 VOORWOORD De in 2007 gestarte visie-ontwikkeling en voorbereidende werkzaamheden voor het strategisch beleidsplan hebben in 2008 een gevolg gekregen: ultimo verslagjaar staat het nieuwe strategisch beleidsplan in de steigers en is de verwachting dat het in 2009 kan worden vastgesteld. Door gewijzigd overheidsbeleid ontvangen wij sinds 1 januari 2008 rechtstreeks de rijksmiddelen ten behoeve van schoolbegeleiding. Vooral vanwege de directe invloed op de kwaliteit van het onderwijs is besloten met ingang van het schooljaar 2008/2009 medewerkers in eigen dienst te nemen. Zij maken onderdeel uit van het bestuursbureau. Na een zorgvuldig voorbereidingstraject zijn op 1 september 2008 de scholen van de Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Parkstad Limburg e.o. (SPOPe.O.) overgedragen aan onze stichting. Hierdoor is gewaarborgd dat het openbaar onderwijs in Parkstad Limburg een herkenbaar onderdeel blijft van een breed onderwijsaanbod. Ook wordt ingespeeld op de daling van het aantal leerlingen als gevolg van de ontgroening en vergrijzing in deze regio. Anticiperen op deze demografische ontwikkelingen gebeurt ook door samen met strategische partners in de regio c.q. provincie acties te ondernemen. In het verslagjaar is eveneens gestart met de ontwikkeling van een MOVARE-huisvestingsscenario voor de lange termijn. In september is een eerste medewerkersonderzoek uitgevoerd. Ultimo 2008 zijn de resultaten en bevindingen gerapporteerd, die in 2009 zullen worden omgezet in een plan van aanpak. Na deze nulmeting zal er om de twee jaar een onderzoek plaatsvinden. Wij zijn overtuigd van de positieve bijdrage die dit periodiek onderzoek zal opleveren voor onze organisatie én onze medewerkers. Na een geslaagde personeelsdag op 19 september in het Parkstad Limburg Stadion vond op 6 oktober de eerste MOVARE-studiedag plaats, met als centrale thema kwalitatief goed onderwijs. Deze dag was een groot succes. Aansprekende sprekers én enthousiaste medewerkers, die na afloop spraken van een geslaagde en leerrijke dag. Wij kunnen dan ook met gepaste trots terugblikken, temeer omdat deze dag ons de SBL-provincieprijs 2008 in het kader van de Dag van de Leraar heeft opgeleverd. Vanaf het moment dat ouders hun kind aanmelden bij een MOVARE-school, heeft MOVARE zorgplicht. Om hier concrete invulling aan te geven, onderneemt MOVARE interne acties en wordt samengewerkt met partners in de regio. Dat laatste heeft geleid tot het door het ministerie van OCW gesubsidieerde Veldinitiatief Passend Onderwijs Zuid-Limburg. Eind december is ons eerste personeelsblad verschenen en goed ontvangen door medewerkers en relaties. Het blad levert een welkome bijdrage aan de interne en externe communicatie. Het College van Bestuur dankt eenieder die heeft bijgedragen aan de vele ontwikkelmomenten die onze altijd in beweging zijnde organisatie heeft doorgemaakt in het verslagjaar Namens het College van Bestuur, A. Kraak voorzitter V.l.n.r. de heren Linssen en Kraak

2 2 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT In het voorbije jaar is de Raad van Toezicht vier maal bijeen geweest in plenaire zitting met het voltallige College van Bestuur, te weten op: 17 maart 2008; 8 juni 2008; 6 oktober 2008; en 15 december Daarnaast voerden leden van de Raad van Toezicht in wisselende frequentie voorbereidend overleg met het College van Bestuur in daartoe samengestelde commissies op de beleidsterreinen werkgeverschap, onderwijsstrategie, audit & control en identiteit. De voorzitter van de Raad van Toezicht en de twee leden van het College van Bestuur hebben elkaar gedurende het jaar met regelmaat gesproken over algemene beleidsaangelegenheden en over de wijze waarop Raad van Toezicht en College van Bestuur, ieder binnen de eigen verantwoordelijkheid, optimaal vorm kunnen geven aan het creëren van een omgeving en ambiance waarin MOVARE voor haar leerlingen het beste onderwijs kan verwezenlijken. De Raad van Toezicht kijkt in dit opzicht met gepaste trots terug op hetgeen in 2008 door bestuur en medewerkers van MOVARE is verwezenlijkt. De Raad is in eerste aanleg samengesteld uit vier vertegenwoordigers van de rechtsvoorgangers van de stichting en drie nieuwe leden. De nieuwe leden, onder wie de voorzitter, zijn extern geworven via een sollicitatieprocedure. Hierbij is ernaar gestreefd behalve op bestuurlijke ervaring van de leden van de Raad van Toezicht ook te letten op spreiding van specifieke deskundigheden evenals op deskundigheid op het gebied van (primair) onderwijs. Verder is bepaald dat minstens één lid van de Raad van Toezicht zelfstandig ondernemer is in de ruimste zin van het woord en dat minstens één lid van de Raad deskundig is op financieel-economisch gebied. De Raad van Toezicht kende in 2008 de volgende samenstelling: - Dr. N.J.P.M. Bos, voorzitter; - M.H.J. Conjaerts MBA QC; - W.M.H. Hazen RA; - Dr. X.M.H. Moonen; - Mr. drs. H.P.M. Nelissen; - Drs. L.F.P. Niessen; - H.C.H. Vankan. V.l.n.r. de heren Niessen, Hazen Nelissen, Vankan, Conjaerts, Bos en Moonen

3 3 Ter voorbereiding van de besluitvorming door de Raad is een drietal commissies ingesteld. De Commissie Werkgeverschap, bestaande uit de voorzitter Raad van Toezicht Nick Bos, Martien Conjaerts en Hubert Vankan, vervult het werkgeverschap voor het College van Bestuur. De Commissie Audit & Control, bestaande uit Martien Conjaerts, Wil Hazen en Leo Niessen, houdt toezicht op de financiële gang van zaken, interne beheersing en treasury-beleid en heeft overleg met de externe accountant omtrent de uitkomsten van de controle. In 2008 heeft de Raad van Toezicht in overleg met het College van Bestuur besloten om in de voorbereidende gedachtewisseling en besluitvorming over strategische aangelegenheden zich bij te laten staan door een commissie Onderwijsstrategie. De commissie bestaat uit Bert Nelissen, Xavier Moonen en Leo Niessen. De commissie is voor het eerst bijeengekomen op 22 september Daarnaast fungeert het lid van de Raad van Toezicht Leo Niessen als lid van de stichtingsbrede Commissie Identiteit. Een rooster van aftreden is in de vergadering van 15 december 2008 vastgesteld. In de aanvangsjaren van MOVARE is uiteraard veel aandacht uitgegaan naar het realiseren van bestuurlijke (rand)voorwaarden. In overleg tussen College van Bestuur en Raad van Toezicht zijn missiestatements, bestuursreglementen, treasuryregelingen, inrichting van de financiële planning en control cyclus en verschillende protocollen voor beleid en beheer uitgewerkt en vastgelegd in overeenstemming met de algemeen aanvaarde beginselen van Corporate Governance, zoals neergelegd in de Code Goed Bestuur Primair Onderwijs. Bijgevolg heeft de Raad van Toezicht in een robuuste en gestructureerde governance structuur vorm en inhoud kunnen geven aan haar verantwoordelijkheid als toezichthouder op het beleid en beheer dat door het College van Bestuur wordt gevoerd ten gunste van de stichting voor onderwijs. Hierin is vooreerst geen aanleiding gevonden voor nieuwe inzichten inzake bestuur en toezicht van MOVARE. De jaarlijkse functioneringsgesprekken met de leden van het College van Bestuur door de Commissie Werkgeverschap hebben plaatsgevonden op 14 januari De gesprekspunten zijn vooraf binnen de Raad van Toezicht besproken. Dat MOVARE kan terug kijken op een succesvol 2008 is mede te danken aan de wijze waarop het College van Bestuur de onderwijsstichting MOVARE in- en extern heeft gerepresenteerd en voor de medewerkers van MOVARE een omgeving heeft gecreëerd waarin zij hun onderwijstaken optimaal gestalte hebben kunnen geven. Om verder verdieping te kunnen geven aan de toezichthoudende taak zijn College van Bestuur en Raad van Toezicht overeengekomen het functioneren van het College van Bestuur ook te gaan monitoren en beoordelen aan de hand van vooraf overeengekomen afspraken over meetbare prestaties. Als gezegd, de Raad van Toezicht ziet op vele terreinen de bijdragen die in 2008 binnen de onderwijsstichting zijn geleverd aan de ontwikkeling van onderwijs op maat voor elk kind. De medewerkers van MOVARE hebben dit met veel inzet gerealiseerd. Hiervoor wil de Raad van Toezicht met trots haar grote waardering uitspreken. Het geeft eens te meer reden om met veel vertrouwen de toekomst tegemoet te zien. Namens de Raad van Toezicht, Dr. N. Bos voorzitter

4 4 STRATEGIE IN BEWEGING Missie MOVARE werkt vanuit de missie Onderwijs op maat voor elk kind met aandacht voor autonomie en authenticiteit van elk mens in een respectvolle omgang met elkaar en de wereld waarin wij leven met het oog op de leefbaarheid van de maatschappij van morgen. Stand van zaken strategische doelen Kwaliteitszorg als verbindend thema Strategisch doel: De onderwijsstichting MOVARE verzorgt hoogwaardig onderwijs en heeft samenhang aangebracht tussen onderwijs en zorg op buurt-, lokaal en regionaal niveau. Permanente commissie boeiend onderwijs Vanaf 2007 kent onze organisatie de permanente commissie Boeiend Onderwijs, die (beleids)instrumenten ontwikkelt en initiatieven ontplooit om boeiend, kwalitatief goed en passend onderwijs op onze scholen te realiseren, onder andere door het opstellen van onderwijsinhoudelijke notities, het verzorgen van cursussen, de organisatie van de eerste MOVARE-studiedag en het uitgeven van de nieuwsbrief Boeiende ontwikkelingen. Onderwijsbegeleiding en -ontwikkeling Schoolbesturen ontvangen ten gevolge van gewijzigd overheidsbeleid sinds 1 januari 2008 rechtstreeks de subsidie voor schoolbegeleiding, waardoor zij zelf kunnen beslissen over de inzet van deze gelden. Met name vanwege de directe invloed op de kwaliteit heeft MOVARE besloten hiervoor medewerkers in eigen dienst te nemen. Vanaf aanvang schooljaar 2008/2009 beschikt MOVARE over een team van medewerkers dat werkzaam is op het gebied van onderwijsbegeleiding en -ontwikkeling (OenO). De medewerkers zijn verbonden aan het bestuursbureau en hun aanpak kenmerkt zich door een integrale benadering op drie aandachtsgebieden: consultatie en diagnostiek, logopedie en onderwijsontwikkeling en coaching. De omgeving Strategisch doel: De stichting is als maatschappelijk ondernemer een vooraanstaande partner bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid ten aanzien van onderwijs en zorg aan 0-12 jarigen in de regio. Gerealiseerde Brede Scholen en Maatschappelijke Voorzieningen In samenwerking met partners zijn in de achterliggende jaren de volgende Brede Scholen en Maatschappelijke Voorzieningen gerealiseerd: Brede Maatschappelijke Voorziening Bronsheim (bs. Meander) in Brunssum; Brede School Steltloper (bs. De Veldblom en bs. De Vierring) in Kerkrade; Brede School Mariarade (bs. De Regenboog) in Hoensbroek; Brede School Bocholtz in Bocholtz. Te realiseren Brede Scholen en Maatschappelijke Voorzieningen De bouw van de volgende Brede Scholen en Maatschappelijke Voorzieningen is in uitvoering of bevindt zich in de voorbereidingsfase: Brede School Heerlerheide (bs. De Ganzerik) in Heerlen; Brede Maatschappelijke Sportvoorziening De Vlieger in Hoensbroek;

5 5 Brede School Simpelveld (bs. De Meridiaan) in Simpelveld; Brede Maatschappelijke Voorziening Langeberg (bs. Langeberg) in Brunssum; Brede School Brunssum-centrum (bs. De Opstap en OBS De Trampoline) in Brunssum; Brede Maatschappelijke Voorziening Treebeek (OBS Treebeek) in Brunssum; Brede Maatschappelijke Voorziening Schinveld (bs. Aan de Belboom, bs. De Tweesprong en OBS De Schatkist) in Schinveld Zorg en onderwijs Strategisch doel: De stichting bewerkstelligt dat de scholen in de buurt en wijk de spil in het onderwijs en opvoeding zijn. Voor-, tussen- en naschoolse opvang MOVARE is sinds 1 augustus 2006 verantwoordelijk voor de kwaliteit van de Tussenschoolse Opvang. In de kadernotitie Tussenschoolse Opvang (mei 2006) heeft de stichting beschreven op welke wijze zij invulling geeft aan deze wettelijke verplichting. Vanaf 1 augustus 2007 is MOVARE verantwoordelijk voor het organiseren van de voor- en naschoolse opvang. MOVARE vervult de rol van makelaar tussen de aanbieders van kinderopvang en de ouders. Zij heeft daarvoor een convenant afgesloten met vijf aanbieders die actief zijn in haar regio: Kinderopvang Humanitas, Kinder Opvang Kerkrade (KOK), Maatwerk In Kinderopvang (MIK), Kinderopvang Nuth en De Tovertuin. Passend onderwijs Als gevolg van decentralisering en autonomievergroting heeft het ministerie van OCW schoolbesturen ook verantwoordelijk gemaakt ervoor te zorgen dat er geen kinderen thuis zitten. Vanaf het moment dat ouders hun kind aanmelden bij een MOVARE-school, heeft MOVARE zorgplicht. Om hier concrete invulling aan te geven, werkt MOVARE samen met partners in de regio. Dat heeft geleid tot een veldinitiatief, Initiatief Zorgplicht Zuid-Limburg, dat kan rekenen op subsidie van OCW. MOVARE participeert hier zowel bestuurlijk als inhoudelijk in. Personeel en organisatie Strategisch doel: Het personeelsbeleid is zodanig vorm gegeven dat de medewerkers in staat zijn de door de organisatie gestelde doelen op hoogwaardige wijze en met tevredenheid te realiseren. Loopbaan- en ontwikkelgesprekken In 2008 is met bepaalde categorieën medewerkers een pilot gestart met het HR3p-model. Doel van de pilot is directeuren competent te maken met betrekking tot het voeren van loopbaan- en ontwikkelgesprekken met hun medewerkers. Twintig scholen hebben aan de pilot deelgenomen. Na de zomer van 2009 volgt de rest, waardoor aan het einde van het jaar 2009 MOVARE-breed met de gesprekken gestart kan worden. Medewerkersonderzoek In september 2008 hebben 616 van de 999 medewerkers (=61,7%) die op 1 juli 2008 een dienstverband voor onbepaalde tijd hadden, deelgenomen aan een online medewerkersonderzoek. De score van de algemene tevredenheid is 6,9. Na deze nulmeting zal er vervolgens periodiek, om de twee jaar, een onderzoek plaatsvinden.

6 6 INK-model Onderwijsstichting MOVARE wil tot de besten behoren. Tot de besten gaan behoren, vraagt om een gerichte systematische ontwikkeling in de gewenste richting. Vaststellen waar je nu staat, ontdekken waar je sterke punten zich bevinden, in kaart brengen welke verbetermogelijkheden zijn te realiseren en zicht krijgen op de ontwikkelingsrichting en ambitie voor de middellangetermijn, is daarbij een voorwaarde. In 2008 is gestart met de uitvoering van de positiebepaling gericht op het functioneren van het bestuursbureau. Het betreft het College van Bestuur, de regiodirecteuren en de medewerkers van de verschillende domeinen. Starten bij het bestuursbureau stelt ons in staat ervaring en expertise op te bouwen bij het in de volgende fase hanteren van het gekozen instrument naar schooldirecties en schoolteams. Naar verwachting zijn begin 2009 de resultaten en aanbevelingen bekend. Medezeggenschap Strategisch doel: Het vergroten van ouderbetrokkenheid bij de ontwikkeling en invoering van nieuw beleid zowel op school- als stichtingsniveau. Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) bestaat uit vertegenwoordigers van de 4 regio s en het cluster Speciaal onderwijs en Speciaal basisonderwijs, en vergadert maandelijks. Het dagelijks bestuur van de GMR heeft eveneens maandelijks een overlegmoment met het CvB. Twee maal per jaar is er een bijeenkomst van de GMR met de medezeggenschapsraden en een keer per jaar komt de GMR bijeen met RvT. Wet medezeggenschap op scholen Met ingang van 1 januari 2007 is de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) van kracht. Op basis van de WMS is zowel een nieuw Medezeggenschapsreglement als een nieuw reglement voor de GMR opgesteld. Deskundigheidsbevordering Om de deskundigheid van de medewerkers en de ouders te vergroten, hebben er scholingsbijeenkomsten plaatsgevonden voor leden van de GMR en de medezeggenschapsraden. Bij bepaalde vraagstukken heeft de GMR ook gebruik gemaakt van externe deskundigheid en ondersteuning. Strategisch beleidsplan Gedurende het verslagjaar is gewerkt aan het opstellen van het strategisch beleidsplan Om een goed beeld te kunnen vormen van de inhoudelijke totstandkoming is namens de GMR een toehoorder aanwezig geweest bij de besprekingen. Basisdocumenten voor het nieuwe strategisch beleidsplan vormen: De eindproducten van de werkgroepen strategisch beleidsplan De aanpak van MOVARE bij het realiseren van de strategische doelen kenmerkte zich door een bottom-up benadering. Het creëren van draagvlak door medewerkers mede-eigenaar te maken van het ontwikkelingsproces van de organisatie heeft geresulteerd in het werken met werkgroepen, die diverse eindproducten hebben opgeleverd. Het groeidocument Onderwijs en Zorg Het groeidocument Onderwijs en Zorg is in een periode van bijna een jaar tot stand gekomen met inbreng van leerkrachten, directeuren en overige medewerkers van alle scholen, inclusief bestuursbureau.

7 7 ORGANISATIE IN BEWEGING Besturingsmodel Onderwijsstichting MOVARE kent een statutair onderscheiden College van Bestuur (CvB) en een Raad van Toezicht (RvT). De bevoegdheden en werkwijze van het CvB en de RvT zijn formeel vastgelegd in een bestuursreglement en een reglement voor de RvT. Raad van Toezicht De RvT houdt toezicht op het beleid van het CvB, gericht op de verwezenlijking van de doelstelling van de stichting en de algemene gang van zaken. Zij treedt op als formele werkgever van de leden van het CvB en heeft oog voor maatschappelijke ontwikkelingen en de belangen van iedereen die bij het primair onderwijs is betrokken. De Raad bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste zeven personen en legt publiekelijk verantwoording af over het door haar uitgevoerde toezicht. College van Bestuur Het CvB is belast met het besturen van de stichting en vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte. Het legt haar werkzaamheden vast in een bestuursreglement. Het College treedt op als werkgever voor alle medewerkers in dienst van MOVARE en geeft direct leiding aan de regiodirecteuren en de medewerkers van het bestuursbureau. Statutair telt het CvB één en ten hoogste drie leden, waarvan één de functie van voorzitter heeft; benoeming geschiedt door de Raad van Toezicht. In 2008 bestond het CvB uit de heren A. Kraak (voorzitter) en drs. H.M.G. Linssen MES (lid). Regiodirecteuren MOVARE werkt met een viertal regio s, die elk worden aangestuurd door een regiodirecteur: Regio Brunssum-Onderbanken-Sittard/Geleen-Stein scholen 3075 leerlingen regiodirecteur: dhr. E.C.M. van Kaam Regio Heerlen-Nuth scholen 3119 leerlingen regiodirecteur: dhr. J.F.M. Feron Regio Kerkrade-Simpelveld-Vaals scholen 4306 leerlingen regiodirecteur: dhr. J.P.F. Gelissen Regio Landgraaf scholen 3153 leerlingen regiodirecteur: dhr. A.H.A. Simons (aantal leerlingen per teldatum 1 oktober 2008) Bestuursbureau Het bestuursbureau is gehuisvest te Kerkrade, Heyendallaan 55B (Abdij Rolduc). De medewerkers van het bestuursbureau ondersteunen het College van Bestuur, de regiodirecteuren, de schooldirecties en de andere geledingen binnen de stichting. Daarbij vormt het ontwikkelen en uitvoeren van beleid met betrekking tot de diverse beleidsterreinen van de stichting de hoofdtaak. Het bestuursbureau kent behalve een algemeen secretariaat de domeinen Facility Management, Finance en Control, Onderwijs, Onderwijsbegeleiding en -ontwikkeling en Personeel en Organisatie. Bestuursoverdracht SPOP-scholen aan MOVARE Met ingang van 1 september zijn de openbare basisscholen van Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Parkstad Limburg e.o. (SPOPe.O.) overgedragen aan Onderwijsstichting MOVARE. Het bestuurlijk samengaan leidt tot het borgen van het openbaar onderwijs als herkenbaar onderdeel van een breed onderwijsaanbod. Door bestuurlijke krachtenbundeling wordt ingespeeld op de daling van het aantal leerlingen als gevolg van demografische ontwikkelingen in deze regio.

8 8 Per 31 augustus telde SPOPe.O. 196 medewerkers en leerlingen (teldatum ), verdeeld over 8 openbare basisscholen met 15 locaties: Plaats Brunssum Heerlen Hoensbroek Kerkrade Vaals school De Trampoline en Treebeek De Piramide (4 locaties), Theo Thijssen (2 locaties) en De Tovercirkel (2 locaties) Hoensbroeck (De Dem) De Schatkist (3 locaties, waarvan 1 in Schinveld) De Robbedoes Demografische ontwikkelingen Door ontgroening en vergrijzing in ons voedingsgebied wordt MOVARE geconfronteerd met een terugloop van het aantal leerlingen. Dat noopt tot het treffen van maatregelen, zoals het sluiten van dislocaties en soms het samenvoegen van scholen. De demografische ontwikkelingen bieden tevens kansen. Het samenvoegen van scholen leidt veelal tot nieuwbouw waarbij bouwkundig goed kan worden ingespeeld op onderwijskundige ontwikkelingen. De grote Limburgse besturen voor primair en voortgezet onderwijs, het provinciebestuur en OCW hebben in 2007 gezamenlijk de gevolgen van deze ontwikkelingen in kaart gebracht. In 2008 zijn de resultaten bekendgemaakt en de daaruit voortvloeiende activiteiten nader bepaald: strategische samenwerking en onderzoek, verhoging van efficiency (m.n. huisvesting en geografische spreiding), communicatie en draagvlakbevordering (verhogen bewustzijn bevolkingskrimp), kleine en flexibele huisvesting, kwalitatieve en kwantitatieve aanpassingen personeelsbestand (mobiliteit bevorderen én er rekening mee houden dat -als gevolg van natuurlijk verloop- over enkele jaren een tekort kan ontstaan), volledige inzet bestaande regelingen (optimaal gebruikmaken van subsidieregelingen). Rekening houdend met de demografische ontwikkeling is ultimo verslagjaar eveneens gestart met het ontwikkelen van een MOVARE-huisvestingsscenario voor de lange termijn. Omgeving Samenwerkingsverbanden MOVARE participeert in de regionale Samenwerkingsverbanden Weer Samen Naar School (WSNS): Beek-Geleen-Stein, Heerlen-Nuth-Voerendaal, Hoensbroek-Brunssum-Onderbanken, Kerkrade-Simpelveld, Landgraaf, Maastricht en Heuvelland en Westelijke Mijnstreek. Tevens maakt de stichting deel uit van het Regionaal Expertise Centrum (REC), cluster 3, Zuid-Limburg. Dit is het regionale adviesorgaan voor ouders die hun kind van het speciaal onderwijs naar het reguliere onderwijs willen laten gaan. Besturenorganisaties en schoolbesturen De stichting is aangesloten bij de volgende landelijke besturenorganisaties: Besturenraad, organisatie van het Christelijk onderwijs, Bond Katholiek Basis Onderwijs (Bond KBO), Verenigde Bijzondere Scholen (VBS), en VOS/ABB: Vereniging voor bestuur en management in het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. MOVARE neemt deel aan het Overleg primair onderwijs/voortgezet onderwijs Parkstad Limburg en er is regelmatig overleg met collega-schoolbesturen in de regio.

9 9 Overheid Op gemeentelijk, regionaal en provinciaal niveau is er ambtelijk en bestuurlijk overleg met de gemeenten in Parkstad Limburg, Intergemeentelijk orgaan Parkstad Limburg en Ontwikkelingsmaatschappij Parkstad Limburg, de gemeenten Nuth, Sittard-Geleen, Stein en Vaals en Provincie Limburg. Contact- en overlegmomenten zijn er ook met Centrale Financiële Instellingen (Cfi), Inspectie van het Onderwijs en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW). Samenwerking Innovatiedriehoek Als grote onderwijsorganisatie neemt MOVARE de verantwoordelijkheid om zelf onderwijskundige vernieuwingen te ontwikkelen. Er is gekozen voor drie partners die samen de driehoek vormen, waarin MOVARE zich centraal opstelt: 1. De BV Natuurlijk leren. Deze organisatie is een speler op landelijk niveau, die activiteiten organiseert om de realisering van Boeiend Onderwijs in de breedste zin te ondersteunen. Mede door diens stevige contacten met een aantal Amerikaanse grondleggers van dit gedachtegoed is deze organisatie een mooie bron voor vernieuwende kennis binnen het lerend perspectief. 2. De Stichting Brein en Leren, o.l.v. Prof. Dr. Jelle Jolles en gekoppeld aan de Universiteit van Maastricht, is eveneens een belangrijke bron voor de nieuwste ontwikkelingen uit hersenonderzoek in relatie tot het leren. Het wederzijdse belang om de resultaten uit wetenschappelijk onderzoek te verbinden met de dagelijkse praktijk van het onderwijs maakt deze stichting tot een belangrijke partner. 3. De Hogeschool Zuyd, afdeling PABO, levert een bijdrage aan de opleiding van aankomende leerkrachten. In de ontwikkeldriehoek kan deze partner een toenemende betekenis krijgen om vernieuwingen gericht op de werkvloer uit te proberen. De innovatiedriehoek vormt voor MOVARE de bron om onderwijskundig beleid te ontwikkelen en impulsen te geven aan vernieuwende activiteiten voor de scholen. Samenwerking met Parelloop Omdat MOVARE het belangrijk vindt dat kinderen bewegen, is de stichting een samenwerking aangegaan met de Parelloop te Brunssum, een hardloopwedstrijd voor jong en oud. MOVARE heeft haar naam verbonden aan de Kidsrun, een run voor kinderen van 4 tot en met 13 jaar, die sinds 2007 de MOVARE Kids Run heet. In 2008 deden ruim basisscholieren mee aan deze loop. Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Ultimo verslagjaar bestond de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) uit: Regio Brunssum-Onderbanken-Sittard/Geleen-Stein: dhr. P. Ensing (ouder); dhr. A. Jeurissen (ouder); dhr. J. Schörgers (personeelslid) penningmeester. Regio Heerlen-Nuth: mevr. M.J. van Herten (personeelslid); dhr. H. Hommen (personeelslid). Regio Kerkrade-Simpelveld-Vaals: dhr. H. Berendsen (ouder); dhr. P. Koch (personeelslid) voorzitter; mevr. N. Rolfs- Cox (ouder). Regio Landgraaf: dhr. B. Lindelauf (personeelslid) secretaris; dhr. R. Boon (ouder); mevr. K. Sobol (personeelslid) Speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs: mevr. F. Karolewski (personeelslid).

10 10 De GMR vergadert in principe maandelijks en het dagelijks bestuur van de GMR heeft eveneens maandelijks een overlegmoment met het CvB. Twee maal per jaar is er een bijeenkomst van de GMR met de medezeggenschapsraden en een keer per jaar komt de GMR bijeen met de RvT. Mede als gevolg van mutaties hebben alle leden van de GMR in 2008 de basiscursus GMR gevolgd. Ook is een extern bureau ingeschakeld om de GMR verder te professionaliseren en effectiever te laten functioneren. Regeling klachtbehandeling Vertrouwenspersonen in het kader van de Regeling klachtbehandeling waren mevr. C. Verschuren en dhr. W. Pieters. Als gevolg van de toename van het aantal scholen wordt gezocht naar een derde vertrouwenspersoon. Per identiteit bestaat er een landelijke klachtencommissie. Alle MOVARE-scholen zijn op basis van hun identiteit aangesloten bij een van deze commissies. Communicatie en public relations Ook in 2008 werden de schooldirecties en medewerkers via nieuwsbrieven en vlugschriften periodiek van informatie voorzien. Daarnaast werd een begin gemaakt met het technisch en redactioneel vormgeven van het MOVARE-intranet. Speciaal voor PABO-studenten werd er een folder over MOVARE uitgebracht. Einde verslagjaar verscheen het eerste personeelsblad. Het blad is in eerste instantie bedoeld voor de MOVARE-medewerkers, maar ook onze vaste relaties ontvangen een exemplaar. Het informatieve blad bevat verslagen en foto s van activiteiten en een stand van zaken op velerlei gebieden. Het zal drie keer per kalenderjaar verschijnen in een oplage van stuks.

11 11 ONDERWIJS IN BEWEGING Eerste MOVARE-studiedag Op 6 oktober vond voor het eerst een studiedag plaats voor alle medewerkers van onze stichting. In het Maas - trichtse MECC waren sprekers van naam uitgenodigd om te praten over dat waar het bij MOVARE om draait: kwalitatief goed onderwijs. Als eerste was het de beurt aan professor Luc Stevens, hoogleraar aan het Ruud de Moor Centrum, het expertisecentrum van de Open Universiteit Nederland voor professionalisering van onderwijsgevenden. Hij schetste een beeld van Een school voor de leerlingen, waarbij scholen zich niet laten leiden door het leerstofaanbod, maar door de mogelijkheden, talenten en behoeften van kinderen. Professor Jelle Jolles, neuropsycholoog en hersenwetenschapper, en zijn teamleden Janneke Hooijer en Esther Keulers waren de volgende sprekers. Jolles leidt het kennis-, research- en expertisecentrum Brein en Leren aan de Universiteit Maastricht. Het drietal ging in op de opbrengsten van wetenschappelijk hersenonderzoek in relatie tot de praktijk van het leren en onderwijzen. Drs. Jan Jutten van Natuurlijk Leren, die scholen ondersteunt op weg naar boeiend onderwijs sprak tenslotte over de rol van de toekomstige school waarbij hij onder andere inging op de stelling: Slagen voor de toets is geen enkele garantie voor slagen in het leven. Medewerkers spraken na afloop van een zinvolle en leerrijke studiedag. De studiedag vormde onderdeel van het ontwikkelen van het strategisch beleid van MOVARE voor de periode Studiedag beloond met SBL-Provincieprijs oktober 2008 was ook de jaarlijkse Dag van de Leraar, een initiatief van de Stichting Beroepskwaliteit Leraren en ander onderwijspersoneel (SBL). SBL deed een beroep op scholen in heel Nederland om de professionele leraar op deze dag eens extra in het zonnetje te zetten. Ruim 1000 scholen gaven gehoor aan deze oproep en de meest inspirerende ideeën en activiteiten werden door SBL beloond. SBL kende onze stichting de SBL-Provincieprijs 2008 toe naar aanleiding van de eerste, succesvolle MOVARE-studiedag. De prijs wordt in januari 2009 uitgereikt. Onderwijsinspectie In 2007 is het toezicht van de onderwijsinspectie veranderd. Schoolbesturen zijn vanaf dat jaar het eerste aanspreekpunt voor de inspectie. Het toezicht richt zich meer specifiek op schoolbesturen en scholen waar risico s zijn geconstateerd. Het College van Bestuur en de regiodirecteuren voeren periodiek overleg met de onderwijsinspecteur. Kwaliteitszorg en schoolzelfevaluatie zijn daarbij centrale thema s. In 2008 zijn de regiodirecteuren gestart met het vroegtijdig in kaart brengen van mogelijke risico s van scholen. Door middel van monitoring van o.a. eind- en tussenopbrengsten krijgen de regiodirecteuren zo de beschikking over een risicoprofiel van elke school. Dit profiel zal in 2009 van elke MOVARE-school beschikbaar zijn. Ook de inspectie stelt op basis van o.a. een risico-analyse een toezichtarrangement vast.

12 12 De situatie voor de MOVARE-scholen in 2008 was als volgt: Voor 54 scholen is het basisarrangement vastgesteld. Voor 5 scholen is een aangepast arrangement vastgesteld. Deze scholen worden begin 2009 opnieuw beoordeeld. Onderwijsbegeleiding en -ontwikkeling (O&O) In 2008 heeft MOVARE zich geprofileerd als onderwijsstichting die de onderwijskundige ondersteuning van de scholen in toenemende mate in eigen beheer en met eigen professionals uitvoert. Vanaf 1 augustus 2008 functioneert er een team van ondersteuners dat vanuit expertises als psycholoog, orthopedagoog, onderwijsondersteuners, logopedist en psychologisch assistent 70% van de ondersteuning van de scholen voor zijn rekening neemt. Door de ondersteuning zelf te verzorgen: wordt krachtig richting gegeven aan het realiseren van de visie van de stichting op boeiend en passend onderwijs; wordt er systematisch gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van die ondersteuning: integraal, interdisciplinair, aansluitend bij de behoeften van de scholen en in gezamenlijke verantwoordelijkheid met de scholen; is MOVARE in staat de omvang van de ondersteuning aanzienlijk uit te breiden, zonder dat hier extra kosten mee gemoeid zijn. Vanuit de strategische innovatiedriehoek, waarin Opleiden in de school (Hogeschool Zuyd), Natuurlijk Leren en Brein&Leren in onderlinge samenhang met MOVARE impulsen geven aan boeiend en passend onderwijs in een lerend perspectief, fungeert O&O als één van de belangrijke voertuigen om de MOVARE-scholen daarbij te ondersteunen. Boeiend Onderwijs Visietraject In 2008 is een visietraject opgezet waaraan de scholen hun medewerking konden verlenen met het doel een gezamenlijke MOVARE-visie op onderwijs te formuleren. Ongeveer zestig procent van de scholen leverde een bijdrage met keuzes die terug te vinden zijn in een slotdocument, waarin de voorlopige MOVARE-visie is samengevat. Dit document heeft gediend als uitgangspunt voor de visie en wordt gekoppeld aan het onderdeel onderwijs in het toekomstig strategisch beleidsplan. Activiteiten Om de realisatie van Boeiend Onderwijs op de werkvloer te stimuleren, is een aantal activiteiten ontplooid. Zo waren er cursussen voor interne begeleiders, cursussen over duurzaam leiderschap en leiding geven in een lerende organisatie en werden er twee studiedagen in het kader van het leren met en van elkaar georganiseerd. Door de medewerkers van O&O is er een traject afgelegd onder leiding van Natuurlijk Leren om te komen tot een MOVARE benadering van de ondersteuningsvraag van de scholen bij de realisering van Boeiend Onderwijs. Er is een Netwerk Boeiend Onderwijs opgestart, dat wordt begeleid door medewerkers van O&O. Binnen dit netwerk wisselen excellente leerkrachten resultaten en ervaringen met Boeiend Onderwijs uit. Het netwerk kwam in 2008 zes keer bijeen. De werkgroep Boeiend Onderwijs kwam in 2008 zes keer bij elkaar en fungeerde als evaluatie-instrument en klankbord voor beleid met betrekking tot Boeiend Onderwijs.

13 13 Informatiedragers Er verschenen in 2008 vier uitgaven van de nieuwsbrief Boeiende ontwikkelingen. Ook is een aantal filmproducties op DVD tot stand gekomen als voorbeeld van mooie resultaten bij de realisatie van Boeiend Onderwijs. Dit met medewerking van de basisscholen De Heyster, De Regenboog, De Opstap en de SO/VSO school St. Jan Baptist. Eveneens is er een driedelige DVD over de MOVARE-studiedag verschenen. Bezoek aan Pegasus-conferentie In november heeft een aantal MOVARE-medewerkers deelgenomen aan de Pegasus-conferentie in Boston. Deze conferentie is een jaarlijks terugkerend evenement, dat als het ware de bakermat is voor ontwikkelingen rond het gedachtegoed van de lerende school. Men treft er bekende en minder bekende sprekers aan, die bijzondere invalshoeken beschrijven om ontwikkelingen binnen (onderwijs)organisaties extra impulsen te geven. Daarnaast is er een groot aanbod van workshops, waarvan er een aantal goed aansluit bij het dagelijkse werk. De opbrengsten uit het bezoek aan de Pegasus-conferentie hebben geleid tot een aantal activiteiten: een twee tal presentaties aan medewerkers van het bestuursbureau, een studiedag voor alle schooldirecteuren en een aantal ontwikkelingsgesprekken over Leiderschap van deze tijd. Passend onderwijs Eind 2005 verscheen de OCW-nota Herijking van de zorgstructuren in het funderend onderwijs. In deze nota beschrijft de minister o.a. de belangrijkste knelpunten in de huidige werkwijze en doet voorstellen ter verbetering. Dat leidde in 2008 ertoe dat MOVARE samen met partners in onderwijs, welzijn en de gemeenten op basis van de notitie Zuid-Limburg: waar onderwijs en zorg zich verbinden een aanvraag voor een Veldinitiatief heeft ontwikkeld en met succes ingediend. Vanaf 1 januari 2009 behoort de regio Zuid-Limburg tot één van de acht gesubsidieerde Veldinitiatieven Passend Onderwijs in Nederland. Belangrijke thema s waarover gedurende het verslagjaar MO- VARE-intern de eerste concrete gedachten zijn ontwikkeld, zijn: de één loket-gedachte, één plek waar ouders en onderwijsgevenden terecht kunnen als een leerling extra zorg nodig heeft, het continuüm van zorg optimaliseren zodat onderwijs en zorg aanvullend en in elkaars verlengde werken en het streven om de ontwikkeling van elk kind in beeld te krijgen. Het streven om de verschillende WSNS-Samenwerkingsverbanden, waar MOVARE deel van uit maakt, intensief met elkaar te laten samenwerken en te verbinden heeft in 2008 verder vorm gekregen. In samenwerking met de schoolbesturen voor primair onderwijs in Parkstad Limburg is onderzoek gedaan naar de situatie van hoogbegaafde leerlingen. De conclusies uit dit onderzoek zijn richtinggevend voor de ontwikkeling van beter passend onderwijs, ook voor de leerlingen die in staat zijn excellent te presteren.

14 14 Regionaal Educatieve Agenda Gemeenten en schoolbesturen in Zuid-Limburg hebben voor de periode augustus 2007 tot augustus 2011 de Regionale Educatieve Agenda (REA) ontworpen. Deze agenda waarborgt dat begeleidingsmiddelen en de inzet hiervan worden gekoppeld aan gezamenlijk afgesproken thema s: Kwaliteit en innovatie met als subthema s doorgaande ontwikkelingslijnen, eigentijds en uitdagend onderwijs en kwaliteitszorg; Onderwijs en zorg met als subthema interne onderwijszorg voor zoveel mogelijk leerlingen; Onderwijs en omgeving. In 2008 is vooral aandacht besteed aan de vertaling naar het lokale niveau. Per gemeente zijn activiteiten ondernomen om te komen tot een Lokale Educatieve Agenda (LEA). De LEA gaat het maatpak vormen waarin de gemeente, de welzijninstellingen, de kinderopvang, de voorschoolse voorzieningen en de schoolbesturen intensief met elkaar samenwerken en gezamenlijk een omgeving creëren die kinderen en jongeren kansen biedt zich optimaal te ontwikkelen. Cultuureducatie In januari 2008 zijn tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Patronaat in Heerlen de cultuurcoördinatoren van MOVARE officieel gecertificeerd. De meeste MOVARE-scholen beschikken nu over een cultuurcoördinator, die de taak heeft aandacht te vragen voor cultuureducatie binnen het lesprogramma van de school. Euregioschool Op 26 september ondertekenden onderwijsstichting MOVARE, de provincie Limburg, Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg (SVO PL), Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) en onderwijsstichting Mosa Lira het convenant onderwijsbesturen Euregioschool Doelstelling van het convenant is het verzorgen van onderwijs in de Franse en/of Duitse taal in het basisonderwijs. Het onderwijs in de vreemde taal krijgt een vaste plaats in het curriculum van de betreffende scholen. Voor Parkstad Limburg is dat de Duitse taal en voor de subregio Maastricht de Franse taal. Een samenwerking tussen MOVARE-scholen en Duitse scholen op onder andere het gebied van mondelinge communicatie en cultuur is van grote toegevoegde waarde voor de realisatie van de doelstelling van het convenant. In het laatste kwartaal van 2008 werden voorbereidingen getroffen voor de start van het project in januari Wat betreft de ontwikkeling in Parkstad Limburg voert MOVARE de regie en is zij als penvoerder verantwoordelijk voor de projectadministratie. ICT en onderwijs In 2008 heeft MOVARE vooruitgang geboekt bij het benutten van de mogelijkheden die ICT binnen het primaire proces biedt. Met uitzondering van de voormalige SPOP-scholen -waar voorbereidingen zijn gestart- zijn alle scholen voorzien van het programma DOTcomschool, een programma voor het voeren van de leerlingenadmini stratie en het volgen van de ontwikkeling van de leerling. Een uniforme administratie op alle scholen stelt MOVARE op termijn in staat op regio- of stichtingsniveau gegevens te verzamelen.

15 15 Steeds meer scholen hebben de beschikking gekregen over digitale schoolborden. De scholen hebben bij de implementatie ondersteuning gekregen, zodat de leerkrachten in staat zijn de vele onderwijskundige mogelijkheden optimaal te benutten (o.a. knoppencursus, infobijeenkomst, workshops op maat). In Parkstad Limburg is in 2008 verder gewerkt aan de ontwikkeling en invoering van een geautomatiseerd en geïntegreerd leerlingvolgsysteem (RIL). De systemen van de verschillende scholen voor primair en voortgezet onderwijs zijn gereed gemaakt om gegevens met elkaar te kunnen uitwisselen. Ook is er geëxperimenteerd met het zogenaamde Digitale Overdrachts Dossier (DOD). Voor-, tussen- en naschoolse opvang MOVARE is sinds 1 augustus 2006 verantwoordelijk voor de kwaliteit van de Tussenschoolse Opvang. In de kadernotitie Tussenschoolse Opvang (mei 2006) heeft de stichting beschreven op welke wijze zij invulling geeft aan deze wettelijke verplichting. De tussenschoolse opvang wordt op de MOVARE scholen verzorgd door vrijwilligers en de stichting wil dat, vooral vanwege de betrokkenheid van ouders bij de school, zo houden. Er is in samenwerking met het ROC Eindhoven een uitgebreid scholingsaanbod ontwikkeld. De vrijwilligers maken daar in groten getale gebruik van (ruim 200 cursisten in 2008). Vanaf 1 augustus 2007 is MOVARE verantwoordelijk voor het organiseren van de voor- en naschoolse opvang. MOVARE vervult de rol van makelaar tussen de aanbieders van kinderopvang en de ouders. Zij heeft daarvoor een convenant afgesloten met vijf aanbieders die actief zijn in haar regio: Kinderopvang Humanitas, Kinder Opvang Kerkrade (KOK), Maatwerk In Kinderopvang (MIK), Kinderopvang Nuth en De Tovertuin. Peuterspeelzaalwerk, kinderopvang en MOVARE hebben gezamenlijk een aantal thema s vastgesteld waarlangs gewerkt wordt om te komen tot pedagogische afstemming. De doorgaande ontwikkeling van een kind staat daarin centraal. De partners willen al werkende dagarrangementen ontwikkelen en een breed en samenhangend aanbod voor kinderen bieden.

16 16 Identiteit MOVARE kent een commissie Identiteit die ervoor zorgdraagt dat de identiteitaspecten van het bijzonder onderwijs behartigd en bewaakt worden. Een werkgroep Identiteit richt zich op de ontwikkeling en implementatie van identiteitsaspecten. Hiertoe is MOVARE een samenwerking aangegaan met Advies- en Begeleidingsdienst Levensbeschouwelijke vraagstukken (ABL). Vanuit ABL vond in 2008 ondersteuning plaats bij de concrete vormgeving van het levensbeschouwelijke karakter van de school, waaronder leskaternen, vieringen, projecten, en omgaan met verlies en rouw. De werkgroep Identiteit is einde 2008 gestart met het opstellen van het docu - ment Sturende waarden binnen het onderwijs, waarbij onder andere gebruik gemaakt wordt van het do cu ment Waarden openbaar onderwijs. SECO-project Begin 2008 heeft MOVARE een overeenkomst gesloten over de samenwerking met schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs in de regio met betrekking tot het project SECO (Sociaal Emotionele Competentie Ontwikkeling). Aanleiding voor deelname is dat de regio wordt geconfronteerd met problemen op het gebied van sociaal-emotionele competenties als assertiviteit, conflicthantering, probleemoplossing en ondernemerschap in alle lagen van de bevolking. Door kinderen al op jonge leeftijd te ondersteunen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling wordt geprobeerd de hiervoor genoemde problemen op latere leeftijd te voorkomen. Met ondersteuning van Kennisnet, de ondersteuningorganisatie op het vlak van onderwijs en ICT, willen de schoolbesturen het onderwijs versterken en de kans benutten door de innovatieve kracht van ICT in te zetten. Activiteiten en projecten scholen In 2008 vonden diverse leerzame, ludieke en in het oog springende activiteiten en projecten plaats, waar leerlingen van de MOVARE-scholen aan deelnamen. Een selectie uit het brede aanbod: Begin 2008 ontvingen elf leerlingen van basisschool Meander het diploma peer mediation. Tijdens de gelijknamige training leerden de Brunssumse leerlingen aan de hand van een stappenplan te bemiddelen bij conflicten en leerden zij dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor het leefklimaat binnen de school. De leerlingen zijn de eerste mediatoren van Limburg. Begin maart bracht de kleutergroep van SBO De Boemerang een bezoekje aan het Atrium Ziekenhuis in Brunssum. In het kader van het thema Ziek zijn beter worden kregen de leerlingen een interessante rondleiding door het ziekenhuis. Half april startte de Landgraafse basisschool t Valder met het project t Valder en de wereld. Onder het motto We werken samen aan t Valder en de wereld maakten de leerlingen kennis met landen binnen en buiten Europa. In mei won groep 3 van basisschool Fatima het kermisproject, dat werd georganiseerd door de gemeente Brunssum. Voor deze wedstrijd maakten de leerlingen werkstukken toegespitst op het thema 'kermis'. Als prijs mochten de leerlingen een waardecheque van 250,00 in ontvangst nemen én gratis de kermis bezoeken.

17 17 In het kader van cultuureducatie stond De Veldblom in mei een week lang in het teken van muziek en dans. De muziekweek werd afgesloten met een concert waarbij iedere groep een optreden verzorgde met harmonie Philomena uit Chevremont. 11 juni vond op de St. Jozefschool in Merkelbeek een themadag plaats met als titel SOS dag. De dag kwam tot stand op initiatief van leerling Tom Schoffelen en had als doel het pesten op school onder de aandacht te brengen. Groep 8 van de Frans Postmaschool in Heerlen plaatste zich in juni voor het tweede achtereenvolgende jaar voor de finale van het televisieprogramma KRO-Energy Survival. Energy Survival is een tv-serie voor kinderen over energiebewustzijn en duurzaamheid. Via voorrondes kunnen Nederlandse schoolteams een plaats veroveren in de finale, die zich in Noorwegen afspeelt. Onder het motto Samen Ontbijten=de beste START werd eind oktober op diverse MOVARE-scholen samen ontbeten. Dit in het kader van het Nationaal Schoolontbijt, dat jaarlijks wordt georganiseerd door het Voorlichtingsbureau Brood en de Stichting Bakkerij Imago. Eind oktober vierde basisschool De Piramide (locatie Freinet) haar traditionele Jabba Dabba feest. Dit interculturele feest stond in het teken van het thema Europa beweegt. In 2008 mochten de scholen De Veldhof, De Diabolo, Gravenrode en t Valder het verkeersveiligheidslabel in ontvangst nemen. De scholen mogen zich nu een verkeersveilige school noemen. Het Limburgs verkeersveiligheidslabel is een keurmerk van de provincie Limburg, dat basisscholen kunnen behalen als ze voldoen aan een aantal verkeerscriteria. In november namen de leerlingen van groep 7 van basisschool Bocholtz deel aan de jaarlijkse techniekmanifestatie TEC4U, georganiseerd door het Technocentrum Limburg. Dit jaar was de opdracht een kermisattractie te knutselen. Beide werkstukken van basisschool Bocholtz werden beloond met een eerste prijs. Festiviteiten In het verslagjaar vierden enkele scholen op feestelijke wijze hun jubileum: 12,5-jarig naamsfeest basisschool Bei de Ling, Landgraaf 40-jarig bestaansfeest basisschool Titus Brandsma, Brunssum 40-jarig bestaansfeest basisschool dr. Albert Schweitzer, Hoensbroek

18 18 PERSONEEL IN BEWEGING Medewerkersonderzoek In september 2008 is door een extern bureau een eerste medewerkersonderzoek uitgevoerd onder medewerkers die op 1 juli 2008 een dienstverband voor onbepaalde tijd hadden. Van de zijde van MOVARE was een begeleidingsgroep ingericht die het proces nauw volgde en bewaakte. Bij de uiteindelijke keuze voor de aan de medewerkers te stellen vragen is gebruik gemaakt van een breed samengestelde klankbordgroep, waarin de volgende geledingen waren vertegenwoordigd: Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, leerkrachten, schooldirecteuren, regiodirecteuren en medewerkers bestuursbureau. Om efficiencyredenen is gekozen voor een online vragenlijst. Van de 999 benaderde medewerkers hebben 616 de vragenlijst ingevuld, hetgeen neerkomt op 61,7%. Volgens het externe bureau een bovengemiddelde respons bij een eerste onderzoek. De score van de algemene tevredenheid is 6,9. Ultimo 2008 zijn de resultaten en bevindingen van dit onderzoek gerapporteerd aan het College van Bestuur. Begin 2009 worden alle medewerkers van MOVARE geïnformeerd en worden er afspraken gemaakt over het vervolgtraject op stichtingsen schoolniveau. Na deze nulmeting zal er vervolgens periodiek, om de twee jaar, een onderzoek plaatsvinden. Activiteiten Personeelsdag Vrijdag 19 september was het Parkstad Limburg Stadion het toneel van de tweede MOVARE-personeelsdag. De opening was in de sfeer zoals je die in een voetbalstadion kunt verwachten: strafschopschieten door twee in Roda-tenue uitgedoste MOVARE-teams. Na de ludieke opening was er voor elk wat wils in de vele ruimten waarover de Kerkraadse voetbaltempel beschikt, zoals een rondleiding, een sportlezing en een work - shop cocktail shaken. Aansluitend wachtte er een dinerbuffet, waarna het feest echt los barstte op klanken van een live-band en een DJ. Omstreeks middernacht zong de Limburgse artiest Jack Vinders, leerkracht van SBO Arcadia, enkele nummers vanaf de middenstip. Overige activiteiten Diverse interne cursussen Informatiebijeenkomst deskundigheidsbevordering tussenschoolse opvang SMART gebruikersbijeenkomst (informatiebijeenkomst over het digitaal schoolbord) Gebruikersbijeenkomst leerlingvolgsysteem Dotcomschool Conciërgedag in het Parkstad Limburg Stadion te Kerkrade

19 19 Empower Limburg Sinds 1 december 2006 maakt MOVARE deel uit van Empower Limburg, een stichting die de arbeidsmobiliteit en ontwikkelingsmogelijkheden van mensen wil bevorderen. Empower Limburg wil ertoe bijdragen dat mensen op de juiste plaats binnen bedrijven/organisaties worden geplaatst en dat zij de mogelijkheid hebben van baan te wisselen als zij dat wensen. Binnen het strategisch beleid van MOVARE nemen ontwikkeling en loopbaanplanning een belangrijke plaats in. In 2008 hebben binnen Empower Limburg verschillende uitwisselingen plaatsgevonden. Zo heeft MOVARE een tweetal ontwikkelingsplekken ter beschikking gesteld om mensen uit andere organisaties nieuwe loopbaanperspectieven te kunnen bieden. Daarnaast liepen binnen Empower Limburg diverse pilots waaronder TenCompetence, een project waarbij mensen de kans krijgen meer zicht te krijgen op hun eigen loopbaan. Kweekvijverproject In augustus zijn 11 medewerkers gestart met het doorstroomtraject Directeur Primair Onderwijs. Naast medewerkers van MOVARE nemen ook medewerkers van de onderwijsstichtingen Prooses en Focus deel aan deze eenjarige opleiding. Opleiden in de school Binnen de samenwerking Opleiden in de school nemen schoolbesturen en opleidingen in de regio samen de verantwoording voor de vorm en inhoud van de opleidingen voor leraar basisonderwijs en onderwijsassistent. MOVARE heeft zich op dit terrein de afgelopen jaren sterk ontwikkeld en geprofileerd. Ook in 2008 is een aantal stappen gezet. Een brug is geslagen tussen Opleiden in de school en boeiend en passend onderwijs in een lerend perspectief, het concept is ingebed in het speciaal onderwijs en een sterke afvaardiging is opgeleid tot assessor en betrokken bij de eindbeoordelingsgesprekken op de PABO. Veelbelovende PABO-studenten worden gerapporteerd bij Personeel & Organisatie. Een vijftal schoolopleiders heeft in mei de PABO-studenten begeleid op reis en onderzoek in het buitenland. Op twee Brunssumse basisscholen verkenden Fontys PABO Sittard en MOVARE elkaars werkwijzen en de basisscholen De Gracht en D r Durpel ontwikkelden zich tot een academische basisschool waarin opleidingen en werkveld innoverend samenwerken met een belangrijke rol voor praktijkonderzoek als basis voor duurzame onderwijsverbeteringen.

20 20 FACILITAIRE ZAKEN IN BEWEGING Bouwactiviteiten Feestelijke heropening OBS Harlekijn Op zaterdag 5 april heropenden de heren Harry Leunessen, wethouder Onderwijs van de gemeente Landgraaf, en Henk Linssen, lid College van Bestuur van MOVARE op ludieke en feestelijke wijze het schoolgebouw van de openbare basisschool Harlekijn. Na de openingshandeling werd het gebouw opengesteld voor ouders, (oud)leerlingen en geïnteresseerden. Voor de kinderen waren er tal van leuke activiteiten. Het nieuwe stenen gebouw van de Harlekijn beschikt over 18 lokalen voor 430 leerlingen. Ook is er een peuterspeelzaal in het gebouw gehuisvest. Basisschool An d r Put in nieuw jasje gestoken In de eerste helft van 2008 kreeg basisschool An d r Put een make-over. Het schoolgebouw werd uitgebreid met drie mooie lokalen; het bestaande gedeelte kreeg een opknapbeurt. Tijdens het schoolfeest in september werd de school officieel heropend. Basisschool An d r Put na de make-over Interne verbouwing basisschool De Doorkijk Medio verslagjaar is in de Kerkraadse basisschool De Doorkijk de personeelsruimte intern uitgebreid. Hetzelfde geldt voor de spreek- en vergaderruimte van de school. Feestelijke heropening basisschool St. Ursula Op 24 oktober werd het gerenoveerde schoolgebouw van basisschool St. Ursula feestelijk heropend. Samen met Arie Kraak, voorzitter College van Bestuur van MOVARE en wethouder Hans Bosch van de gemeente Kerkrade, verrichtten de leerlingen de officiële openingshandeling. Met de realisatie van de verbouwing kwam een einde aan het plaatsgebrek waar de school mee kampte. Er is nu meer circulatieruimte voor de kleuters, plaats voor een computerunit voor de onderbouw, werkplekken voor onderwijsbegeleiders en een werkruimte voor de administratie en conciërge. Start ver- en nieuwbouw van bs. De Vlieger en bs. De Ganzerik Bij basisschool De Vlieger te Hoensbroek is gestart met de verbouwing, die uiteindelijk moet leiden tot een gebouw met als functie Brede Maatschappelijke Sportvoorziening: fase 1 is opgeleverd en fase 2 was ultimo 2008 in voorbereiding. Einde verslagjaar is begonnen met de uitvoering van de nieuwbouw van de brede school in Heerlerheide, waarin onder andere basisschool De Ganzerik zal worden gehuisvest.

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord 2. Verslag Raad van Toezicht 3

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord 2. Verslag Raad van Toezicht 3 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 2 Verslag Raad van Toezicht 3 Strategie in beweging 5 Missie Strategische doelen Werkgroepen Voorbereidingen strategisch beleidsplan 2009-2013 Bijlagen 24 Organisatiestructuur Aantal

Nadere informatie

Profielschets leden van de raad van toezicht

Profielschets leden van de raad van toezicht Profielschets leden van de raad van toezicht Competentieprofiel voor de raad van toezicht behorend bij de statuten van Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden 23 mei 2016 Preambule In het licht van good

Nadere informatie

Functieprofiel Raad van Toezicht

Functieprofiel Raad van Toezicht Functieprofiel Raad van Toezicht Opgesteld: november 2014 Vastgesteld: 25 november 2014 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO 1 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO Organisatieschets In 2001 zijn de

Nadere informatie

VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG

VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG VERENIGING VAN TOEZICHTHOUDERS IN ONDERWIJSINSTELLINGEN VTOI januari 2016 Checklist verantwoording RvT in het jaarverslag Pagina

Nadere informatie

Nieuws uit. extra editie kwaliteitszorg

Nieuws uit. extra editie kwaliteitszorg Nieuws uit. extra editie kwaliteitszorg Wat is kwalitatief goed onderwijs? In schooljaar 2012-2013 hebben we onze visie zoals dat zo mooi heet her (r)ijkt. Belangrijk is dat je met elkaar een toekomstbeeld

Nadere informatie

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD bezoekadres Stationsstraat 29 a 9401 KW Assen postadres Postbus 479 9400 AL Assen telefoon (0592) 30 84 58 fax (0592) 33 15 35 e-mail info@ypsylon.nl KvK Friesland 56.48.77.54 www.ypsylon.nl Functieprofiel

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2006 K E R K R A D E J U N I

JAARVERSLAG 2006 K E R K R A D E J U N I K E R K R A D E J U N I 2 0 0 7 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 Verslag Raad van Toezicht 4 1 Strategie in beweging 6 Strategisch beleidsplan 2005-2008 Missie Strategische doelen Werkgroepen Bijlagen 41 Organisatiestructuur

Nadere informatie

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard)

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Functie-informatie Functienaam: Directeur samenwerkingsverband Organisatie: Samenwerkingsverband 28.05 Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Werkterrein: Management

Nadere informatie

Binnen. creëren wij kansen

Binnen. creëren wij kansen Binnen creëren wij kansen Het Meerrijk O.B.S. De Schakel O.J.S. Het Scala Dirk van Dijkschool (Hfd) O.D.S. Engelenberg Dirk van Dijkschool (dep) Stichting openbaar onderwijs Kampen wil haar nieuwe status

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden Concept versie; d.d. 28.01.2014 Inhoud: 1. Verantwoording 2. Doelen en gebruikswaarde van het Communicatieplan 3. Organisatie

Nadere informatie

Overleg met de Toezichthouder

Overleg met de Toezichthouder Overleg met de Toezichthouder Handreiking Goede Medezeggenschap Handreiking goede medezeggenschap Overleg met de toezichthouder Inleiding Deze handreiking goede medezeggenschap is onderdeel van een reeks

Nadere informatie

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit.

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. SOPOH Jaarplan 2014-2018 Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit Personeel Onderwijs Organisatie Huisvesting Pr-Marketing Financiën 1 Voorwoord Stichting Openbaar Primair

Nadere informatie

VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE

VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE INHOUD Missie & visie 4 Het onderwijs voorbij 5 Kwaliteit vanuit identiteit 7 Werken vanuit passie 8 Elke leerling telt 10 Ondernemend en

Nadere informatie

Beleid TussenSchoolseOpvang.

Beleid TussenSchoolseOpvang. Beleid TussenSchoolseOpvang. In dit beleidsplan beschrijft Novem de visie en de keuzes die op basis van deze visie gemaakt zijn t.a.v. de tussenschoolse opvang. VISIE NOVEM Novem is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool Pius X 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Pius X. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

PROACTIEF TOEZICHT VOBO

PROACTIEF TOEZICHT VOBO PROACTIEF TOEZICHT VOBO Concept Door: Raad van Toezicht Voortgezet Onderwijs Best Oirschot PROACTIEF TOEZICHT VOBO 2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Toezichtvisie Vobo... 4 Doel van de Raad van Toezicht Vobo...

Nadere informatie

Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen.

Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen. Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen. Missie van stichting OOG Stichting OOG staat voor het in stand houden, uitbreiden en optimaliseren van openbaar onderwijs in de regio Noordoost-Brabant.

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw SKO Flevoland en Veluwe Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018 Strategisch beleidsplan SKO Flevoland en Veluwe 1 KINDEREN LATEN LEREN Onze droomschool

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)...

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... 5 1.2 (Tussentijdse) Verkiezingen en vacatures...

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIEBROCHURE

ALGEMENE INFORMATIEBROCHURE ALGEMENE INFORMATIEBROCHURE Educonnect informatiebrochure Pagina 1 Inhoudsopgave algemene informatiebrochure Educonnect Educonnect - pagina 3. De SCSOG Het aanbod van Educonnect De kern van Educonnect

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

Onderwerp Voortgangsrapportage : De kwaliteit van Voor- en Vroegschoolse Educatie in de gemeente Haarlem in schooljaar ' BBV nr:

Onderwerp Voortgangsrapportage : De kwaliteit van Voor- en Vroegschoolse Educatie in de gemeente Haarlem in schooljaar ' BBV nr: Informatienota Onderwerp Voortgangsrapportage : De kwaliteit van Voor- en Vroegschoolse Educatie in de gemeente BBV nr: 2016/450120 1. Inleiding De gemeente Haarlem is sinds de inwerkingtreding van de

Nadere informatie

Maastricht op koers naar kindcentra

Maastricht op koers naar kindcentra 8e Jaarcongres Brede School, 23 mei 2012 Maastricht op koers naar kindcentra Per Ebbelink en Ginny Isbouts Agenda Even voorstellen:mik en MosaLira Omgeving Visie op samenwerken Praktijkvoorbeelden Resultaten

Nadere informatie

MOVARE Hoofd Personeel, Onderwijs en Kwaliteit Kerkrade

MOVARE Hoofd Personeel, Onderwijs en Kwaliteit Kerkrade Organisatie- en functieprofiel MOVARE Hoofd Personeel, Onderwijs en Kwaliteit Kerkrade Versie 01/04/2015 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Ernie Baelde, tel. 06-12 58 71 90; ernie.baelde@beteor.nl,

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel. 0521 59 49 44 Email: info@talentwesterveld.nl Website: www.talentwesterveld.nl REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Werkveld: Organisatie Beleidslijn:

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD obs Juliana van Stolberg Castricum JAARVERSLAG 2013-2014

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD obs Juliana van Stolberg Castricum JAARVERSLAG 2013-2014 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD obs Juliana van Stolberg Castricum JAARVERSLAG 2013-2014 1.Inleiding Dit jaarverslag van de Medezeggenschapsraad van de openbare basisschool Juliana van Stolberg (obs JvS) betreft

Nadere informatie

Samen werken, samen ontwikkelen

Samen werken, samen ontwikkelen Samen werken, samen ontwikkelen Strategisch beleid ROOBOL 2015-2019 Willem Wouda/ Reiny Kas Siderius SAMENVATTING Het strategisch beleidsplan 2015-2019 bevat de missie en visie van Stichting ROOBOL. De

Nadere informatie

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HILMARE SCHOOLJAAR 2014-2015

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HILMARE SCHOOLJAAR 2014-2015 Hillegom, 12-10-2015 JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HILMARE SCHOOLJAAR 2014-2015 Voorwoord: Voor u ligt het jaarverslag 2014-2015 van de MR van OBS Hilmare. Het jaarverslag is een verantwoordingsdocument

Nadere informatie

Souterrain. Voorbeelden metselwerk. Nieuwsbrief 1 Nieuwbouw school Schaesberg schooljaar 2013-2014

Souterrain. Voorbeelden metselwerk. Nieuwsbrief 1 Nieuwbouw school Schaesberg schooljaar 2013-2014 Souterrain Voorbeelden metselwerk Betrokken partijen in de nieuwbouw De nieuwbouw aan de pastoor Schattenstraat biedt huisvesting aan een school voor omstreeks 300 à 330 leerlingen van de huidige basisscholen

Nadere informatie

De organisatie en gezagstructuur van stichting Prisma Almere

De organisatie en gezagstructuur van stichting Prisma Almere De organisatie en gezagstructuur van stichting Prisma Almere Datum 29 november 2011 Versiebeheer Versie definitief Status Vastgesteld RvT 29 november 2011 29 november 2011 Versie def pagina 1 van 8 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 00CV00 School Matthijsje

Schoolondersteuningsprofiel. 00CV00 School Matthijsje Schoolondersteuningsprofiel 00CV00 School Matthijsje Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. : De Toermalijn. Onderzoeksnummer :

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. : De Toermalijn. Onderzoeksnummer : RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK School : De Toermalijn Plaats : Arnhem BRIN-nummer : 15XH Onderzoeksnummer : 104068 Datum schoolbezoek : 18 maart 2008 Concept datum : 21 mei 2008 Datum vaststelling

Nadere informatie

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo.

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo. Jaarplan 2015-2016 OBS de Delta VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf

Nadere informatie

Managementstructuur. Stichting Leerzaam. Notitie. Uitwerking van de hoofdlijnen

Managementstructuur. Stichting Leerzaam. Notitie. Uitwerking van de hoofdlijnen Managementstructuur Stichting Leerzaam Notitie Uitwerking van de hoofdlijnen April 2012 Inhoud Schema Managementstructuur en overleg Stichting Leerzaam Toelichting op Managementstructuur en overleg Stichting

Nadere informatie

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD secretariaat: Marisja Zych en Inge van der Linden e-mail: secretariaat@bmtskpo.nl Website: www.skpo.nl VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR Datum: Woensdag

Nadere informatie

Inspectierapport Stichting Peuter Vriendjes peuterspeelzaal (PSZ) Televisiebaan 106a 3402VH IJSSELSTEIN UT

Inspectierapport Stichting Peuter Vriendjes peuterspeelzaal (PSZ) Televisiebaan 106a 3402VH IJSSELSTEIN UT Inspectierapport Stichting Peuter Vriendjes peuterspeelzaal (PSZ) Televisiebaan 106a 3402VH IJSSELSTEIN UT Toezichthouder: GGD regio Utrecht In opdracht van gemeente: IJSSELSTEIN Datum inspectiebezoek:

Nadere informatie

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam Beleidskader 2017 agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam College van Bestuur, vastgesteld 06-12-2016 Inleiding We hebben inmiddels het tweede jaar van ons meerjarenbeleidsplan

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT PROFIELSCHETS TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT SPECIFIEK PROFIEL: EXPERTISE IN ORGANISATIEONTWIKKELING EN HRM SPECIFIEK PROFIEL: EXPERTISE IN ONDERNEMERSCHAP (BEDRIJFSLEVEN) OPENBARE SCHOLENGROEP VLAARDINGEN

Nadere informatie

Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019

Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019 Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019 RKBS De Hoeksteen Braillestraat 2 1561 JP Krommenie T: 075-6284336 E: info@de-hoeksteen.nl Schoolplan De Hoeksteen 2015-2019. Pagina 1 Inleiding. Hier treft u

Nadere informatie

TRAINING AUDIT. Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit.

TRAINING AUDIT. Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit. TRAINING Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit. DAGAGENDA 09.00 09.15 uur: Inloop en koffie 09.15 09.30 uur: Kennismaking

Nadere informatie

Jaarverslag : AB-Dienst Parkschool Sittard

Jaarverslag : AB-Dienst Parkschool Sittard Jaarverslag : AB-Dienst Parkschool Sittard Schooljaar 2008-2009 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Ambulante Begeleiding binnen de Parkschool en Visie. Hoofdstuk 2 Deelnemende leerlingen en scholen. 2.1

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019 STRATEGISCH BELEIDSPLAN Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Missie en Visie... 3 Missie... 3 Visie... 4 Visie op onderwijs... 5 Speerpunten onderwijs:... 5 Visie

Nadere informatie

Schoolplan 2012 2013

Schoolplan 2012 2013 Schoolplan 2012 2013 RK Josefschool Voortkomend uit het Strategisch Beleidsplan Eenheid in Verscheidenheid 2012-2016 Stichting R.K. Primair Onderwijs Culemborg Schoolplan Josefschool Schooljaar 2012-2013

Nadere informatie

JAARVERSLAG OPR Samenwerkingsverband Voor Passend Basisonderwijs Voorne Putten Rozenburg

JAARVERSLAG OPR Samenwerkingsverband Voor Passend Basisonderwijs Voorne Putten Rozenburg JAARVERSLAG OPR 2014 Samenwerkingsverband Voor Passend Basisonderwijs Voorne Putten Rozenburg Ondersteuningsplanraad Samenwerkingsverband Kindkracht Regio Voorne Putten Rozenburg Vastgesteld op 26-03-2015

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE. Leeuwarderadeel

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE. Leeuwarderadeel RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE Leeuwarderadeel Plaats : Stiens Gemeentenummer : 0081 Onderzoeksnummer : 288786 Datum onderzoek : 21

Nadere informatie

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur,

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur, a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 349195 Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015 Geacht

Nadere informatie

Convenant. Kinderopvang en Onderwijs: Competentiegericht opleiden in de Kinderopvangorganisaties in de regio Limburg Zuid 2010-2013

Convenant. Kinderopvang en Onderwijs: Competentiegericht opleiden in de Kinderopvangorganisaties in de regio Limburg Zuid 2010-2013 Convenant Kinderopvang en Onderwijs: Competentiegericht opleiden in de Kinderopvangorganisaties in de regio Limburg Zuid 2010-2013 Dit convenant beschrijft de samenwerking tussen de aanbieders van Kinderopvang

Nadere informatie

Stichting Hindoe Onderwijs Nederland

Stichting Hindoe Onderwijs Nederland Stichting Hindoe Onderwijs Nederland Vacature voor: directeur basisonderwijs. Het bestuur van Stichting Hindoe Onderwijs Nederland (SHON) is op zoek naar een directeur om met ingang van het nieuwe schooljaar

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN

STRATEGISCH BELEIDSPLAN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016 2020 Strategisch beleidsplan PCO Gelderse Vallei Inleiding Voor u ligt het strategische beleidsplan (SBP) 2016 tot en met 2020. Bij het tot stand komen van dit SBP is als eerste

Nadere informatie

NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN

NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN juni 2016 1 Inleiding 1.1 Achtergrond In 2012 heeft de toenmalige minister van Onderwijs het predicaat Excellente School in het leven geroepen om goed presterende

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Mikado. Iedere school stelt een dergelijk profiel op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP MONTESSORISCHOOL SPIJKENISSE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP MONTESSORISCHOOL SPIJKENISSE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP MONTESSORISCHOOL SPIJKENISSE Plaats : Spijkenisse BRIN-nummer : 23UN Onderzoeksnummer : 118799 Datum schoolbezoek : 18 maart 2010 Rapport

Nadere informatie

Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw

Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw inspireren motiveren realiseren Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw primair onderwijs Klassewijzer BV Lageweg 14c 9698 BN Wedde T 0597-464483 www.klassewijzer.nl info@klassewijzer.nl

Nadere informatie

Scholen en professionals in stelling voor kwaliteit, afspraken over beleidsagenda voor de toekomst van het funderend onderwijs

Scholen en professionals in stelling voor kwaliteit, afspraken over beleidsagenda voor de toekomst van het funderend onderwijs Scholen en professionals in stelling voor kwaliteit, afspraken over beleidsagenda voor de toekomst van het funderend onderwijs Preambule Door Nederland is de duidelijke keuze gemaakt om te gaan behoren

Nadere informatie

Voor wat betreft de financiën ligt de prioriteit bij de interne begeleiding op de basisscholen.

Voor wat betreft de financiën ligt de prioriteit bij de interne begeleiding op de basisscholen. Zoetermeer, april 2014. NIEUWSBRIEF PASSEND ONDERWIJS NUMMER 10 Met deze nieuwsbrief willen we alle betrokkenen in het kort informeren over actuele ontwikkelingen met betrekking tot Passend Onderwijs.

Nadere informatie

Agenda Fusie Informatie Avond 1

Agenda Fusie Informatie Avond 1 Agenda Fusie Informatie Avond 1 Welkom en Doel Even voorstellen: wie is wie Korte terugblik Stand van zaken 01-09-2014: FER Brief burgemeester/krant Missie, visie, kernwaarden +Omgevingsgericht+Toekomstgericht

Nadere informatie

Missie visie en doelstellingen

Missie visie en doelstellingen Missie visie en doelstellingen Inhoud 1 Inleiding 2 Missie en visie ASKA 2.1 Ons motto 2.2 Onze missie 2.3 Onze ambitie 2.4 Onze identiteit 2.5 Onze visie op de ontwikkeling van kinderen 2.6 Onze visie

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

voor- en vroegschoolse educatie Convenant uitvoering Boxtels model

voor- en vroegschoolse educatie Convenant uitvoering Boxtels model Convenant uitvoering Boxtels model Impuls kwaliteit VVE beleid Boxtel 6 juli 2011 Aanleiding en doelstelling bestuurlijk convenant Met ingang van de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie krijgt

Nadere informatie

MOVARE Hoofd Bedrijfsvoering Kerkrade

MOVARE Hoofd Bedrijfsvoering Kerkrade Organisatie- en functieprofiel MOVARE Hoofd Bedrijfsvoering Kerkrade Versie 22/01/2015 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Ernie Baelde, tel. 06-12 58 71 90; ernie.baelde@beteor.nl, of

Nadere informatie

Jaarverslag medezeggenschapsraad. basisschool t Getij

Jaarverslag medezeggenschapsraad. basisschool t Getij Jaarverslag 2014-2015 medezeggenschapsraad basisschool t Getij 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Wat doet de medezeggenschapsraad? 3. Leden van de medezeggenschapsraad van t Getij 4. Activiteiten van de

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Basisschool de Kameleon

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Basisschool de Kameleon SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 Basisschool de Kameleon 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool de Kameleon. Iedere school stelt een SOP op, dit is

Nadere informatie

Organisatie- en functieprofiel. Controller. Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg. Heerlen

Organisatie- en functieprofiel. Controller. Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg. Heerlen Organisatie- en functieprofiel Controller Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg Heerlen Amsterdam, 18 januari 2012 Loes Lauteslager Vooraf Het organisatie- en functieprofiel wordt door BeteoR

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

Situatie- en profielschets SKO West- Friesland

Situatie- en profielschets SKO West- Friesland Situatie- en profielschets SKO West- Friesland Werving en selectie 2 leden raad van toezicht Hoorn, juli 2015 Marja de Kruif, senior adviseur Samen inspirerend lerend de toekomst in 1 Wie zijn wij? De

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Passend Onderwijs en Toelating, schorsing, verwijdering van leerlingen

Passend Onderwijs en Toelating, schorsing, verwijdering van leerlingen Passend Onderwijs en Toelating, schorsing, verwijdering van leerlingen Voor de volledige procedure verwijzen wij u naar de website van Onderwijsstichting MOVARE: www.movare.nl (de procedure Toelating,

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Vastgesteld door de Raad van Toezicht van SGR op 14 april 2015 Inleiding Vanaf 2011 zijn bij de SGR de functies van bestuur en intern toezicht gescheiden. Deze functiescheiding

Nadere informatie

KWALITEITSAKKOORD BASISONDERWIJS DRENTHE 2010 en 2011

KWALITEITSAKKOORD BASISONDERWIJS DRENTHE 2010 en 2011 KWALITEITSAKKOORD BASISONDERWIJS DRENTHE 2010 en 2011 A. Inleiding De gedeputeerden van de 3 noordelijke provincies en de staatssecretaris voor primair onderwijs en kinderopvang hebben de Inspectie van

Nadere informatie

Onderwijs en Kinderopvang

Onderwijs en Kinderopvang Onderwijs en Kinderopvang Rapportage ledenpeiling 19 juni tot en met 9 juli 2014 Inleiding Scholen in het primair onderwijs werken steeds vaker nauw samen met organisaties voor kinderopvang of bieden zelf

Nadere informatie

Dunamare Onderwijsgroep, Haarlem Hoofd HR Dunamare Onderwijsgroep

Dunamare Onderwijsgroep, Haarlem Hoofd HR Dunamare Onderwijsgroep Organisatie- en functieprofiel Dunamare Onderwijsgroep, Haarlem Hoofd HR Dunamare Onderwijsgroep (S14 CAO-VO) Versie 17/04/2015 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Erwin van Rooijen,

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool de Kameleon

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool de Kameleon SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool de Kameleon 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool de Kameleon. Iedere school stelt een SOP op, dit is

Nadere informatie

Directeur (0,8 wtf) bouwend verbindend

Directeur (0,8 wtf) bouwend verbindend Functieprofiel Directeur SWV Passend Onderwijs (PO) IJmond Functienaam: Directeur Organisatie: Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond Dienstverband: 0,8 WTF Salarisschaal: conform CAO-PO

Nadere informatie

Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat JB Zutphen

Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat JB Zutphen Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari 2017 OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat 1 7203JB Zutphen Inhoudsopgave Inleiding 3 Aanleiding 3 Doelstellingen 4 Planningsoverzicht

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Evaluatie nieuwe impuls Steller M. Mulder De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 60 97 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk 6044570 Datum 23-11-2016 Uw brief van Uw

Nadere informatie

Colofon : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Vastgesteld door College van Bestuur : 9 februari 2016

Colofon : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Vastgesteld door College van Bestuur : 9 februari 2016 Reglement Adviesraad Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Vastgesteld door College van Bestuur : 9 februari 2016 Kenmerk CvB : 2016/000171/CvB-REG Woord vooraf Dit reglement heeft

Nadere informatie

Jaarverslag : AB-Dienst Parkschool Sittard

Jaarverslag : AB-Dienst Parkschool Sittard Jaarverslag : AB-Dienst Parkschool Sittard Schooljaar 2009-2010 1 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Ambulante Begeleiding binnen de Parkschool en Visie. Hoofdstuk 2 Deelnemende leerlingen en scholen.

Nadere informatie

ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE

ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE Onderwijs zoals we dat vroeger kenden, bestaat al lang niet meer. Niet dat er toen slecht onderwijs was, maar de huidige maatschappij vraagt meer van de leerlingen

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT SCHOOLDIRECTEUREN

DIRECTIESTATUUT SCHOOLDIRECTEUREN DIRECTIESTATUUT SCHOOLDIRECTEUREN SAMENWERKINGSSTICHTING KANS & KLEUR ORGANOGRAM Samenwerkingsstichting Kans &Kleur ADVIES / ONDERSTEUNING LIJN FORMELE INSPRAAK Bestuur AMBTELIJK SECRETARIAAT BESTUURSBUREAU-

Nadere informatie

De speerpunten van de SPCO-scholen

De speerpunten van de SPCO-scholen Meerjaren Plan 2012-2015 De speerpunten van de SPCO-scholen Inleiding Strategische speerpunten Hart voor kinderen Met veel genoegen presenteren wij de samenvatting van ons strategisch meerjarenplan Hart

Nadere informatie

Procedure en profielschets kwartiermaker/ directeur ai RUD Zuid-Limburg

Procedure en profielschets kwartiermaker/ directeur ai RUD Zuid-Limburg Procedure en profielschets kwartiermaker/ directeur ai RUD Zuid-Limburg Inleiding In het kader van de vorming van RUD Zuid-Limburg gaat na de oprichtingsfase de inrichtingsfase van start. Onderdeel van

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 12.0095 Rv. nr.: 12.0095 B en W-besluit d.d.: 18-9-2012 B en W-besluit nr.: 12.0802 Naam programma: Jeugd en onderwijs Onderwerp: Beleidsuitgangspunten voorschoolse voorzieningen en de relatie

Nadere informatie

Advies en strategische oplossingen Personeel & Flexpool

Advies en strategische oplossingen Personeel & Flexpool Advies en strategische oplossingen Personeel & Flexpool In Opbouw Onderwijs in beweging Wij zijn In Opbouw, een partner voor scholen op het gebied van onderscheidend, kwalitatief onderwijs en het oplossen

Nadere informatie

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht geleding datum advies selectie en 26-09-2014 benoemingscommissie RvT advies CvB/MT 29-09-2014 voorgenomen besluit raad van toezicht 27-11-2014 advies

Nadere informatie

Inspectierapport SDK Driehoek (KDV) Driehoek 40 3328KG DORDRECHT

Inspectierapport SDK Driehoek (KDV) Driehoek 40 3328KG DORDRECHT Inspectierapport SDK Driehoek (KDV) Driehoek 40 3328KG DORDRECHT Toezichthouder: Dienst Gezondheid en Jeugd In opdracht van gemeente: DORDRECHT Datum inspectiebezoek: 24-10-2013 Type onderzoek : Onderzoek

Nadere informatie

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 - Missie/Visie - Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 Op AMS staat de leerling centraal. Dat betekent dat alles wat we doen er op gericht is om iedere leerling zo goed mogelijk

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren)

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) toelichting SMART: Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) SPECIFIEK Activiteiten (concreet formuleren) en tijdsplanning SPECIFIEK / TIJD Wie (wie voert uit, wie organiseert en wie controleert)

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Opleidingsschool Utrecht Amersfoort

Samenwerkingsovereenkomst Opleidingsschool Utrecht Amersfoort Samenwerkingsovereenkomst Opleidingsschool Utrecht Amersfoort 2016-2019 Opleiden doe je niet alleen Deze overeenkomst is een uitbreiding van het Convenant Academische basisschool Utrecht-Amersfoort 2012-2016

Nadere informatie

Inspectierapport De Parel (BSO) Zuiderkruis 4 3813VA AMERSFOORT

Inspectierapport De Parel (BSO) Zuiderkruis 4 3813VA AMERSFOORT Inspectierapport De Parel (BSO) Zuiderkruis 4 3813VA AMERSFOORT Toezichthouder: GGD Midden-Nederland In opdracht van gemeente: AMERSFOORT Datum inspectiebezoek: 18-07-2013 Type onderzoek : Onderzoek voor

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit)

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit) FUNCTIEPROFIEL Functies: Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit) 1. ORGANISATIEBESCHRIJVING De Meerwegen scholengroep is een christelijke

Nadere informatie

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school.

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school. SCHOOLJAARVERSLAG 2011-2012 1. Algemene informatie De leerlingen: Op de teldatum, 1 oktober 2011, telde onze school 181 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. Uit de prognose blijkt dat het leerlingenaantal

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Convenant Kindcentra

Convenant Kindcentra Convenant Kindcentra 2015 2018 1 Partijen: 1. Dak Kindercentra, vertegenwoordigd door mevrouw Briedé, voorzitter Raad van Bestuur; 2. Lucas Onderwijs, vertegenwoordigd door de heer van Vliet, voorzitter

Nadere informatie

samenwerkingsverband primair onderwijs Communicatieplan Stichting Passenderwijs Datum: november 2014 Versie: 4.0 Stichting Passenderwijs

samenwerkingsverband primair onderwijs Communicatieplan Stichting Passenderwijs Datum: november 2014 Versie: 4.0 Stichting Passenderwijs samenwerkingsverband primair onderwijs Communicatieplan Stichting Passenderwijs Datum: november 2014 Versie: 4.0 Stichting Passenderwijs 1 Communicatieplan In onderstaand communicatieplan staat beschreven

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Bernulphusschool

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Bernulphusschool SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Bernulphusschool 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van de Bernulphusschool. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Strategisch BeleidsPlan en nu verder

Strategisch BeleidsPlan en nu verder Strategisch BeleidsPlan en nu verder Algemeen In 2015 zijn de discussies gevoerd over het nieuwe Strategisch BeleidsPlan (SBP) en dit heeft geleid tot het SBP met de titel Bundelen van kracht&ruimte voor

Nadere informatie