VERKORT JAARVERSLAG 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERKORT JAARVERSLAG 2012"

Transcriptie

1 VERKORT JAARVERSLAG 2012

2 Voorwoord Voor u ligt het verkort jaarverslag 2012 van de stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs in Purmerend (OPSO). In dit verslag legt het College van Bestuur verantwoording af over de stappen die zijn gezet in het bieden van goed onderwijs voor onze leerlingen. Het volledige jaarverslag kunt u lezen op de website OPSO en SPOOR werken intensief samen. Bundeling van kennis, deskundigheid en menskracht op het toezichthoudend, bestuurlijk en ondersteunend niveau geven een extra, kwalitatieve impuls. Het openbaar onderwijs krijgt door de samenwerking meerwaarde in de gehele regio, voor alle medewerkers, maar ook voor de leerlingen en de ouders. Het uitgangspunt voor de samenwerking is dat beide organisaties juridisch gezien zelfstandig voortbestaan en samenwerken waar dit mogelijk is en waar dit een meerwaarde oplevert. Het was daarom belangrijk voor de bestuurders van OPSO en SPOOR om de samenwerking in 2012 verder te intensiveren. Het openbaar primair onderwijs bevindt zich in een fase van krimp en bezuinigingen. Daarop vormt onze regio geen uitzondering. Gelukkig zijn de aangekondigde bezuinigingen op Passend Onderwijs in beginsel van de baan, maar de zogenoemde stille bezuinigingen zijn een feit. Het gaat hierbij om o.a. minder geld voor energie, geen bijdrage voor Bestuur- en Managementondersteuning, geen groeiregeling, beperkte indexatie en minder vergoeding voor de functiemix. Daarnaast wordt het onderwijs als werkgever geconfronteerd met voortdurend stijgende werkgeverslasten door premieverhogingen, ziektekosten en arbeidsongeschiktheid. Tel daar de krimp van het aantal leerlingen bij van rond de 2%, en u snapt dat we een pittige tijd tegemoet gaan. Het gevolg is dat beide stichtingen een Sociaal Plan zijn overeengekomen met de vakcentrales om tot een verantwoorde personeelsreductie te komen over de periode Een zware maar noodzakelijke maatregel om financieel in balans te komen en goed openbaar onderwijs te kunnen waarborgen. Ondanks dat we in het afgelopen jaar scherper aan de wind moesten zeilen, heb ik veel vertrouwen in de flexibiliteit van onze medewerkers, ouders en andere partners. Bovenal geloof ik in de flexibiliteit van onze leerlingen, die ondanks de veranderingen om hen heen leergierig, onbevangen en onderzoekend zullen blijven. Jelte de Graaf College van Bestuur stichting OPSO Onderwijs en ICT In de samenwerking tussen SPOOR en OPSO staat de kerngedachte Samen voor het beste onderwijs in de regio centraal. Om hieraan verder vorm te geven, wordt het Rijnlands model als bestuursfilosofie geïntroduceerd. Het Rijnlands denken betekent dat alle medewerkers verantwoordelijkheid dragen voor het behalen van de strategische doelen. De verschillende doelen worden binnen het strategisch beleidsplan verder uitgewerkt. Onderwijsontwikkelingen en kwaliteit Het bestuur bezoekt elke school elk jaar minimaal één keer voor een gesprek over onderwijskwaliteit, speci fieke schoolontwikkelingen, zorgbeleid en kwaliteitscyclus. Tijdens het gesprek is er veel aandacht voor trends en analyses van de tussen- en eind opbrengsten. Vanaf eind 2012 heeft het bestuur naast het Meta Managementsysteem van Dot Com School digitaal toegang tot de Cito LOVS-gegevens van alle scholen, zodat er tijdig kan worden geanticipeerd. Er wordt hard gewerkt aan een verdere professio nalisering van het onderwijs. De scholen zijn gestart met de zogenaamde flitsbezoeken. Deze korte bezoeken door de directeur, IB er of leerkracht zijn gericht op verdere professionalisering vanuit de filosofie: leren van elkaar en met elkaar. De IB ers netwerken in de regio. Zij maken gebruik van de goed functionerende netwerken binnen het SWV Waterland en het SPOOR. Dit zijn waardevolle plekken voor uitwisseling van kennis over dyslexie en Passend Onderwijs en good practices. De directies van de OPSO- en SPOOR-scholen en SWV komen regelmatig bij elkaar om elkaar te informeren over de ontwikkelingen binnen het Samenwerkingsverband. Er is met andere besturen in 2012 gestart met de vormgeving van een nieuw Samenwerkingsverband. Dit moet in mei 2014 gereed te zijn. De inspectie heeft dit jaar verschillende scholen bezocht. De scholen scoren op begrijpend lezen te laag. Reken/wiskunde is in het algemeen wel voldoende. Eind 2012 hadden 7 basisscholen, de SBOschool en de SO/VSO een basisarrangement (lichtste vorm van toezicht), vier basisscholen een basis arrangement met attendering. Twee basisscholen zijn op basis van hun tussen- en eindopbrengsten bestempeld als zwak. Deze scholen werken aan verbeterplannen. Passend onderwijs voor élk kind. Dat is het streven van OPSO. Dit vraagt van de scholen een actief beleid

3 gericht op differentiatie en ondersteuningsprofielen. Dat deze aanpak vruchten afwerpt is duidelijk. Het schooljaar laat een laag aantal verwijzingen naar de SBO- en SO-scholen zien, in vergelijking met het schooljaar ervoor 61 en nu 46. In 2012 nam het aantal leerlingen met een leerlinggebonden financiering voor de tweede keer op rij af. Het aantal daalde van 61 naar 56. De extra middelen vanuit het Rijk werden ingezet om vooral taal- en rekenonderwijs te versterken. De gesubsidieerde VVE projecten (onderwijs achterstandenbeleid) zijn beëindigd. Bij alle basis scholen is de onderwijskwaliteit in de onderbouw versterkt door een planmatige inzet van de gewichten en stimuleringsmiddelen. Het voorstel woordenschatversterking is in 2012 verder ontwikkeld en uitgewerkt. De externe vertrouwenspersoon is in 2012 bij drie klachten betrokken geweest. Het ging hier om Ver sto ring van de vertrouwensrelatie met directie/ team leider. Verder is eenmaal gebruikgemaakt van advisering door de externe vertrouwenspersoon. Er is twaalf maal gebruikgemaakt van de telefonische helpdesk. Het excellentieproject van OPSO is geëvalueerd. Het resultaat is een meerjarig verbeterplan, zodat de groep leerlingen, die bovengemiddeld presteert nog beter begeleid kunnen worden. SPOOR sluit zich aan bij dit project om zo hoogbegaafde leerlingen in de Waterlandse gemeenten passend onderwijs te bieden. De Brede School. OPSO en de gemeente Purmerend hechten veel waarde aan de ontwikkeling van Brede Scholen. OPSO participeert daarom in de Weidevenne met obs Oeboentoe in de stichting Brede School De Kraal en met obs Weidevogels in de stichting Brede School De Weide. De tussen- en naschoolse opvang staat ook niet stil. Inmiddels hebben ruim tweehonderd overblijfkrachten en ongeveer twintig coördinatoren de trainingen Lief devol grenzen stellen gevolgd en er is op elke loca tie een EHBO er aanwezig. Het vinden van vol doende vrijwilligers is soms een probleem. Op scholen waar dit zo is, eten de kinderen samen met de leerkrachten. Het nadeel is dat de onderwijsgevenden een groot deel van hun niet-gebonden lesuren aan deze opvang besteden. ICT OPSO en SPOOR hebben het beheer en onderhoud van ICT vanaf 2012 volledig uitbesteed. Die overgang is probleemloos verlopen en de eerste reacties van de scholen zijn bijzonder positief. Alle groepen 3 t/m 8 en veel groepen 1 en 2 hebben digitale schoolborden. De leerkrachten hebben de gelegenheid gehad zich te scholen in het technische gebruik van de borden (de knoppencursus ). ICT-coördinatoren ondersteunen de leerkrachten bij het onderwijskundig gebruik van ICT. Wat dat betreft is hun functie niet veranderd. Helaas is er nagenoeg geen vrijstelling van lesgebonden tijden meer. De positie van de ICT-coördinatoren is hierdoor in 2012 behoorlijk onder druk komen te staan. Gezien het grote belang van ICT voor het onderwijs is dit een zorgelijke ontwikkeling. Personeel en formatie Goed personeel en goed leiderschap is cruciaal voor goed onderwijs. Een goede organisatie valt of staat met goed personeel in alle geledingen. Dat vergt een hoogwaardig personeelsbeleid. Het leerlingenaantal op de OPSO-scholen loopt terug. Op de teldatum ( ) waren er 3723 leerlingen. Dat zijn 76 leerlingen minder dan in 2011 (-1,99%). Het aantal leerlingen in het speciaal basisonderwijs steeg van 164 leerlingen in 2011 naar 174 leerlingen in 2012 (+6,09%). Daarnaast is er een daling van het aantal gewichtenleerlingen. Per saldo leidde dit tot een forse daling van de inkomsten. Het aantal personeelsleden is in 2012 gedaald. Op 1 augustus 2012 waren er 424 personeelsleden in dienst met totaal 323,23 fte s. Ten opzichte van 1 augustus 2011 is er een daling van 21 personeelsleden (-5,61%). Deze uitstroom kwam door het niet verlengen van tijdelijke aanstellingen, afkeuring, ontslag op eigen verzoek, Flexibel Pensioen en Uittreden of pensionering. Door het teruglopende leerlingenaantal, lopen ook de inkomsten terug. OPSO wordt hierdoor gedwongen het personeelsbestand in overeenstemming te brengen met de teruglopende inkomsten. Het College van Bestuur heeft in overleg met de vakcentrales een Sociaal Plan (2012/2014) opgesteld. Het Sociaal Plan richt zich op activiteiten en/of maatregelen die vrijwillig ontslag en mobiliteit stimuleren. Hiermee wordt geprobeerd gedwongen ontslag te voorkomen. De aanpak van het ziekteverzuim is aangepast. Alle directeuren zijn in 2012 geschoold tot casemanager. De directeuren worden hierbij ondersteund. In 2012 is het gemiddeld percentage ziekteverzuim bij OPSO 9,31% terwijl het landelijk gemiddelde 6,0% is.

4

5 Het Vervangingsfonds wordt ingeschakeld bij ziekteverzuim, rechtspositioneel verlof of schorsing. Uit het Vervangingsfonds worden de invalkosten betaald. Er loopt een onderzoek of OPSO niet meer bij het Vervangingsfonds aangesloten hoeft te zijn. Scholing en loopbaanontwikkeling is een belangrijke succesfactor voor goed onderwijs. In dat kader vinden er gesprekken plaats met de directeur. Perso neelsleden kunnen een studie volgen die overeenkomt met de doelstellingen van de eigen school of kiezen voor opleidingen die nieuwe loopbaanmogelijkheden scheppen. De lerarenbeurs vanuit de overheid biedt al een aantal jaren faciliteiten voor studie. Onze leer krachten zijn de belangrijkste succesfactor voor goed onderwijs en daarom werd er in extra geïnvesteerd in scholing. De functiemix biedt meer ruimte voor loopbaanmogelijkheden in het onderwijs. Er zijn minimumeisen gesteld aan de nieuwe functies, zoals het opleidingsniveau. De functiemix is een afspraak vanuit de CAO-PO en verplicht elk schoolbestuur vanaf 2010 tot 2014 functies te realiseren in een LB-schaal. In 2014 moet 40% van het onderwijzend personeel in een LB-schaal functioneren. Bij OPSO is dat in ,56%. Verdere beleidsontwikkelingen: Elke school heeft inmiddels een preventiemedewerker Arbo. Verschillende directieleden, leerkrachten en onder wijsondersteunend personeel hebben bedrijfshulp verlening in hun takenpakket. In het kader van de samenwerking met SPOOR is per 1 januari 2012 een uniforme regeling vastgesteld voor de Gemeenschappelijke Medezeggen schaps raden voor scholen van OPSO en SPOOR. De regeling is gebaseerd op de bepalingen van de CAO-PO. Huisvesting Kwalitatief goed onderwijs geven vraagt om goed geoutilleerde en onderhouden gebouwen. Het grootonderhoud wordt verdeeld in kosten voor rekening van OPSO en van de gemeente Purmerend. Gebouwen SBO Het Tangram heeft in 2012 het gerenoveerde gebouw aan de Slenkstraat in gebruik genomen. De nieuwbouw voor de Martin Luther Kingschool is gestart. OBS De Dijk heeft zijn uitbreiding. Als gevolg van asbest is het gebouw van mei tot het einde van het schooljaar dicht geweest. OBS Oeboentoe heeft binnen- en buitenzonwering in het piekgebouw. OBS De Akker en OBS t Carrousel kregen brandmeldinstallaties. OBS De Delta vroeg containerberging/fietsenstalling aan. De aanvraag is afgewezen. De Martin Luther Kingschool krijgt zonwering en veiligheidsfolie. Bij OBS De Akker wordt het hekwerk niet vervangen. Gebouwen algemeen: Schooldirecties mogen klein onderhoud zelf laten uitvoeren. Er zijn volgens plan verlichtingsarmaturen vervangen, sanitaire ruimtes opgeknapt, schilderwerk gedaan en alarmen geïnstalleerd. Vandalisme blijft een groot probleem. Het dagelijks onderhoud is uitbesteed aan de afdeling KCC (Klanten Contact Centrum) van de gemeente Purmerend. Financiën De jaarrekening 2012 geeft een positief resultaat van OPSO is dan ook trots dat het resultaat ten opzichte van de begroting en in absolute zin positief is. Maar, het leerlingenaantal blijft dalen. Daarnaast daalt de bruidsschat de twee komende jaren naar 0,00. Dat betekent dat de inkomsten ook dalen. OPSO moet daarom elk jaar blijven zorgen dat de kosten dezelfde dalende curve maken als de inkomsten. Zonder beleidswijzigingen en besparingen heeft OPSO in 2013 een begrotingstekort. Er zal dus bezuinigd moeten worden op materiële kosten én op formatie. OPSO en SPOOR hebben belangrijke stappen gezet om samen te werken op het gebied van onderhoud van de gebouwen. Het dagelijks onderhoud wordt door de directies zelf georganiseerd (insourcen) en samen is er een meerjarenonderhoudsplan opgesteld.

6 Staat van baten en lasten over 2012 Rekening 2012 Begroting 2012 Rekening 2011 Baten: 3.1 Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en subsidies Overige baten Totaal baten Lasten: 4.1 Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Totale lasten Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten Resultaat

7 Vooruitblik Het jaar 2013 is het derde jaar waarin het OPSO als stichting opereert. De volgende ontwikkelingen en doelen binnen de organisatie staan in 2013 centraal: Bestuurlijk Verdere samenwerking van OPSO met SPOOR op bestuur en toezicht. Vormgeven van samenwerkingsverbanden PO en VO binnen Passend Onderwijs. ICT Uitvoering van de ICT-beleidsplannen op de scholen. Versterken van het onderwijs door ICT. Financieel Uitvoering van de taakstelling op de begroting. Terugdringen van de tekorten op de personele lasten. Vergroten efficiency in de financiële en personele administratie. Organisatie Opstellen van een strategisch meerjarenbeleidsplan voor OPSO/SPOOR. Intensivering van de samenwerking OPSO/SPOOR BMO, directies en GMR. Profilering van de OPSO/SPOOR-scholen. Aanpassing van de klachtenregeling aan actuele inzichten. Onderwijs Ontwikkelen en opstellen van schoolgebonden zorgprofielen. Afronding van de invoering HGPD. Borging van de zelfevaluatie binnen de interne kwaliteitscyclus. Opstellen van een bestuurlijke monitor. Verdere uitvoering van het Excellentieproject. Verdere ontwikkeling opbrengstgericht werken in de school. Personeel Functiemix op de scholen conform de CAO-PO. Verdere implementatie van de gesprekkencyclus, gekoppeld aan de competenties die belangrijk zijn voor het opbrengstgericht werken. Opstellen van een klokkenluidersregeling. Huisvesting Uitvoering planmatig meerjarenonderhoud Insourcen dagelijks onderhoud. Afronding nieuwbouw Maarten Luther Kingschool. Renovatie voor: OBS De Dijk, OBS De Akker en OBS De Boemerang. Voor het volledige jaarverslag verwijzen wij u naar onze website

8 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: het College van Bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting openbaar en speciaal onderwijs Purmerend. Bijgesloten samengevatte jaarrekening, bestaande uit de samengevatte staat van baten en lasten, over 2012, is ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening van Stichting openbaar en speciaal onderwijs Purmerend per 31 december Wij hebben een goedkeurend oordeel verstrekt bij die jaarrekening in onze controleverklaring van 24 mei Desbetreffende jaarrekening en deze samenvatting daarvan, bevatten geen weergave van gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden sinds de datum van onze controleverklaring van 24 mei De samengevatte jaarrekening bevat niet alle toelichtingen die zijn vereist op basis van de Richtlijnen jaarverslaggeving onderwijs. Het kennisnemen van de samengevatte jaarrekening kan derhalve niet in de plaats treden van het kennisnemen van de gecontroleerde jaarrekening van Stichting openbaar en speciaal onderwijs Purmerend. Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van een samenvatting van de gecontroleerde jaarrekening in overeenstemming met de grondslagen zoals beschreven in de gecontroleerde jaarrekening. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de samengevatte jaarrekening op basis van onze werkzaamheden, uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands Recht, waaronder de Nederlandse Standaard 810, "Opdrachten om te rapporteren betreffende samengevatte financiële overzichten". Oordeel Naar ons oordeel is de samengevatte jaarrekening in alle van materieel belang zijnde aspecten consistent met de gecontroleerde jaarrekening van Stichting openbaar en speciaal onderwijs Purmerend per 31 december 2012 en in overeenstemming de grondslagen zoals beschreven in de gecontroleerde jaarrekening. Alphen aan den Rijn, 18 juni 2013 Van Ree Accountants BV Was getekend: drs. J. Bergman RA

9 Stichting Openbaar Primair en Special Onderwijs Purmerend Postadres: Postbus 200, 1440 AE Purmerend Bezoekadres: Gedempte Singelgracht 18-20, 1441 AP Purmerend Dit is een verkort jaarverslag 2012 van OPSO. Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Kijk op voor het volledige jaarverslag 2012 van OPSO. Telefoon Telefonisch bereikbaar van: maandag t/m donderdag van uur en vrijdag van uur adres Datum publicatie: 1 juli 2013 Het jaarverslag is vastgesteld door het bestuur op Vormgeving en druk Rijser Grafische Communicatie,

Inhoudsopgave VERTROUWEN, VERBINDEN, MEESTERSCHAP. 1. Voorwoord... 3

Inhoudsopgave VERTROUWEN, VERBINDEN, MEESTERSCHAP. 1. Voorwoord... 3 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave TIP: klik op de lichtblauwe hoofdstukken om direct verder te lezen 1. Voorwoord... 3 Jaarverslag 2014 2. Samen sterker voor het beste onderwijs voor elk kind...4 3. De bestuurlijke

Nadere informatie

Meerjarenbegroting 2015-2018 van Stichting OPSO

Meerjarenbegroting 2015-2018 van Stichting OPSO Meerjarenbegroting 2015-2018 van Stichting OPSO Vastgestelde versie 3, d.d. 5 januari 2015 1 Inhoudsopgave Meerjarenbegroting 2015-2018 OPSO Inleiding 4 De Nederlandse burger in de wereld van 2030?! Het

Nadere informatie

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSJAARVERSLAG & JAARREKENING 2012

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSJAARVERSLAG & JAARREKENING 2012 Veelzijdig, Veilig & Verantwoord Onderwijs BESTUURSJAARVERSLAG & JAARREKENING 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Voorwoord 3 Hoofdstuk 2 Instellingsgegevens 4 Hoofdstuk 3 Missie 5 Hoofdstuk 4 Speerpunten van

Nadere informatie

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Veelzijdig, Veilig & Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Voorwoord 3 Hoofdstuk 2 Instellingsgegevens 4 Hoofdstuk 3 Missie en visie 5 Hoofdstuk 4 Speerpunten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1 Inleiding 3 2 Management en organisatie. 5 3 Onderwijs en leren... 8 4 Personeel en organisatie.. 15 5 Onderwijshuisvesting. 21 6 Financieel en materieel beheer 23 7 Korte jaarverslagen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda 6 juni 2014 1. Voorwoord van de Raad van Toezicht De Vier Windstreken is volop in ontwikkeling. Dat mag een klassieke open deur heten maar bij onze scholenorganisatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 31 maart 2014

Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Pagina 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Bericht van het bestuur... 7 1. Stichting Westerwijs... 9 1.1. Karakterisering... 9 1.2. Missie... 10 1.3. Waarden... 10 1.4. Speerpunten...

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting De Waarden

Jaarverslag 2013 Stichting De Waarden Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 4 1 De Waarden 9 1.1 Algemeen 10 1.2 Bestuur en Toezicht 10 1.3 Code Goed Onderwijs, 12 Goed Bestuur 1.4 Medezeggenschap 12 1.5 Ondersteuning 13

Nadere informatie

Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit "energie "

Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit energie 3333 Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit "energie " Kenmerk: N046NM Datum: maart 2012 Behandeld door: Nanda Mul Behandeld in AB op 17 april 2012 Behandeld door GMR op 24 april 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Meerjaren Begroting 2015-2018

Meerjaren Begroting 2015-2018 Meerjaren Begroting 2015-2018 0 Inhoudsopgave Inleiding 2 Beleidsontwikkelingen 6 Doelen en activiteiten 9 Personeel 15 Begroting 2015-2018 21 - Inleiding 22 - Balans incl. toelichting 29 - Staat van baten

Nadere informatie

2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014

2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014 2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van SAKS, een onderwijsorganisatie met 14 basisscholen in Alkmaar, en SKB, een eenpitter met 1 school in Bergen. De stichtingen

Nadere informatie

Passie voor leren! begroting en scholingsplan

Passie voor leren! begroting en scholingsplan Passie voor leren! begroting en scholingsplan 2014-2015 1 Passie voor leren! Hierbij bieden we u met genoegen de begroting en het scholingsplan 2014-2015 aan. We hebben de begroting en het scholingsplan

Nadere informatie

stichting mozon Leren door doen

stichting mozon Leren door doen stichting mozon Leren door doen Jaarverslag 2011 mozon Stichting voor Montessori-onderwijs Zuidoost Nederland Leren door doen Jaarverslag 2011 www.mozon.nl mozon jaarverslag 2011 < Terug naar inhoudsopgave

Nadere informatie

Gemeente Haarlem College van Burgemeesters en Wethouders Postbus 511 2003 PB HAARLEM. Geacht College,

Gemeente Haarlem College van Burgemeesters en Wethouders Postbus 511 2003 PB HAARLEM. Geacht College, ^ sterk in leren Spaarnesant Spaarnesant Richard Holkade 14-16 Postbus 800 2003 RV Haarlem T 023 543 01 00 F 023 543 0! 9! E info@spaarnesant.nl I vvww.spaarnesant.nl Gemeente Haarlem College van Burgemeesters

Nadere informatie

Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012

Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012 Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012 mei 2013 ROTTERDAMSE VERENIGING VOOR KATHOLIEK ONDERWIJS K.P. VAN DER MANDELELAAN 80 3062 MB ROTIERDAM TELEFOON: 010-4537500 TELEFAX: 010-4531369

Nadere informatie

Voorwoord - 3. Relatie tussen het strategisch beleidsplan en de begroting - 10. Risicoparagraaf bij de begroting - 15

Voorwoord - 3. Relatie tussen het strategisch beleidsplan en de begroting - 10. Risicoparagraaf bij de begroting - 15 exploitatiebegroting 2015 en 20152018 Inhoudsopgave Voorwoord 3 De begroting 2015 5 Planning en controlcyclus 5 Toelichting op de cyclus 5 De financiële administratie 7 De bekostigingssystematiek in het

Nadere informatie

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst.

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Jaarverslag 2012 Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Telefoon 077-4678020 info@dynamiek.nu www.dynamiek.nu Bestuursnummer 47920 BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting Overvecht Zuid Voor Katholiek Onderwijs

Jaarverslag 2013 Stichting Overvecht Zuid Voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2013 Stichting Overvecht Zuid Voor Katholiek Onderwijs Stichting Overvecht Zuid voor Katholiek Onderwijs Bestuursnummer 77052 Contactpersoon: De heer F. van Noorden Postadres: Savannahweg 71

Nadere informatie

Stichting OPOS. Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl

Stichting OPOS. Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl JAARVERSLAG 2012 Stichting OPOS administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl Jaarverslag Stichting OPOS

Nadere informatie

Voorwoord. René van Harten, directeur-bestuurder

Voorwoord. René van Harten, directeur-bestuurder Jaarverslag 2012 Stichting Lek en IJssel Voorwoord Het is een voorrecht om met enige regelmaat de scholen van Lek en IJssel te mogen bezoeken. Het bruist er van het leven. Met boeiend onderwijs willen

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G

J A A R V E R S L A G Lucas Onderwijs JA A R V E R S L AG 2 0 1 2 Inhoud Voorwoord 1 Organisatie 4 Verbeterprogramma financiën en control 4 Omvang 4 Organisatiestructuur 4 Bestuur en toezicht 4 Missie 5 Visie 5 Strategisch

Nadere informatie

Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2011

Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2011 Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2011 23 april 2012 ROTTERDAMSE VERENIGING VOOR KATHOLIEK ONDERWIJS K.P. VAN DER MANDELELAAN 80 3062 MB ROTTERDAM TELEFOON: 010-4537500 TELEFAX:

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen(O2G2) Postbus 744 9700 AS GRONINGEN. Groningen, 23 mei 2014.

Jaarverslag 2013. Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen(O2G2) Postbus 744 9700 AS GRONINGEN. Groningen, 23 mei 2014. Jaarverslag 2013 Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen(O2G2) Postbus 744 9700 AS GRONINGEN Groningen, 23 mei 2014 Pagina 1 van 85 Voorwoord door het College van Bestuur bij het Bestuursverslag Openbaar

Nadere informatie

Gemeenteraad Slochteren Postbus 13 9620 AA Slochteren. datum 04-06-2012 betreft jaarverslag 2011. Geachte gemeenteraad,

Gemeenteraad Slochteren Postbus 13 9620 AA Slochteren. datum 04-06-2012 betreft jaarverslag 2011. Geachte gemeenteraad, Gemeenteraad Slochteren Postbus 13 9620 AA Slochteren datum 04-06-2012 betreft jaarverslag 2011 Geachte gemeenteraad, Hierbij ontvangt u het Jaarverslag 2011 van Stichting OPOS. Via dit jaarverslag krijgt

Nadere informatie

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave 1. Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs 2. Bestuurlijke structuur LOGOS 3. Juridische structuur 4. Organisatiestructuur 5. Financieel beleid

Nadere informatie

Goed onderwijs aan elk kind! Jaarverslag 2013-2014 en jaarrekening 2013 van de VVOGG te Krimpen aan den IJssel

Goed onderwijs aan elk kind! Jaarverslag 2013-2014 en jaarrekening 2013 van de VVOGG te Krimpen aan den IJssel Goed onderwijs aan elk kind! Jaarverslag 2013-2014 en jaarrekening 2013 van de VVOGG te Krimpen aan den IJssel 1 2 Inhoudsopgave I. Inleiding 5 Pagina II. Jaarverslag 2013-2014 7 1. Verslag toezichthoudend

Nadere informatie

Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015

Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015 Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015 Inhoud Woord vooraf... 2 Ieder kind telt... 3 Onderwijs & kwaliteit... 6 Personeel & organisatie... 8 Financiën & huisvesting... 10 Communicatie... 11

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Stichting Fluvium

Jaarverslag 2011 Stichting Fluvium Jaarverslag 2011 Stichting Fluvium Pagina 1 van 32 Inhoudsopgave Voorwoord. 3 Bestuursverslag 2011 1. Missie/doelen 5 2. Organisatie.... 7 3. Onderwijs... 13 4. Personeel 21 5. Profiel en Imago 23 6. Huisvesting

Nadere informatie

06 mei 2013. Jaarverslag 2012. Oosteinde 17, 3842 DR Harderwijk Tel. 0341 466370, Fax 0341 423 684 mail@stichtingproo.nl www.stichtingproo.

06 mei 2013. Jaarverslag 2012. Oosteinde 17, 3842 DR Harderwijk Tel. 0341 466370, Fax 0341 423 684 mail@stichtingproo.nl www.stichtingproo. Jaarverslag 2012 06 mei 2013 Jaarverslag 2012 Oosteinde 17, 3842 DR Harderwijk Tel. 0341 466370, Fax 0341 423 684 mail@stichtingproo.nl www.stichtingproo.nl Inhoudsopgave Jaarverslag Stichting Proo 2012

Nadere informatie

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010 Lucas Onderwijs Jaarrapport Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Algemene informatie 3 Missie 3 Visie 3 Stand van zaken Strategisch Beleidsplan 4 Financiële informatie 9 Kerncijfers 12 Primair Onderwijs 13

Nadere informatie