VERKORT JAARVERSLAG 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERKORT JAARVERSLAG 2012"

Transcriptie

1 VERKORT JAARVERSLAG 2012

2 Voorwoord Voor u ligt het verkort jaarverslag 2012 van de stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs in Purmerend (OPSO). In dit verslag legt het College van Bestuur verantwoording af over de stappen die zijn gezet in het bieden van goed onderwijs voor onze leerlingen. Het volledige jaarverslag kunt u lezen op de website OPSO en SPOOR werken intensief samen. Bundeling van kennis, deskundigheid en menskracht op het toezichthoudend, bestuurlijk en ondersteunend niveau geven een extra, kwalitatieve impuls. Het openbaar onderwijs krijgt door de samenwerking meerwaarde in de gehele regio, voor alle medewerkers, maar ook voor de leerlingen en de ouders. Het uitgangspunt voor de samenwerking is dat beide organisaties juridisch gezien zelfstandig voortbestaan en samenwerken waar dit mogelijk is en waar dit een meerwaarde oplevert. Het was daarom belangrijk voor de bestuurders van OPSO en SPOOR om de samenwerking in 2012 verder te intensiveren. Het openbaar primair onderwijs bevindt zich in een fase van krimp en bezuinigingen. Daarop vormt onze regio geen uitzondering. Gelukkig zijn de aangekondigde bezuinigingen op Passend Onderwijs in beginsel van de baan, maar de zogenoemde stille bezuinigingen zijn een feit. Het gaat hierbij om o.a. minder geld voor energie, geen bijdrage voor Bestuur- en Managementondersteuning, geen groeiregeling, beperkte indexatie en minder vergoeding voor de functiemix. Daarnaast wordt het onderwijs als werkgever geconfronteerd met voortdurend stijgende werkgeverslasten door premieverhogingen, ziektekosten en arbeidsongeschiktheid. Tel daar de krimp van het aantal leerlingen bij van rond de 2%, en u snapt dat we een pittige tijd tegemoet gaan. Het gevolg is dat beide stichtingen een Sociaal Plan zijn overeengekomen met de vakcentrales om tot een verantwoorde personeelsreductie te komen over de periode Een zware maar noodzakelijke maatregel om financieel in balans te komen en goed openbaar onderwijs te kunnen waarborgen. Ondanks dat we in het afgelopen jaar scherper aan de wind moesten zeilen, heb ik veel vertrouwen in de flexibiliteit van onze medewerkers, ouders en andere partners. Bovenal geloof ik in de flexibiliteit van onze leerlingen, die ondanks de veranderingen om hen heen leergierig, onbevangen en onderzoekend zullen blijven. Jelte de Graaf College van Bestuur stichting OPSO Onderwijs en ICT In de samenwerking tussen SPOOR en OPSO staat de kerngedachte Samen voor het beste onderwijs in de regio centraal. Om hieraan verder vorm te geven, wordt het Rijnlands model als bestuursfilosofie geïntroduceerd. Het Rijnlands denken betekent dat alle medewerkers verantwoordelijkheid dragen voor het behalen van de strategische doelen. De verschillende doelen worden binnen het strategisch beleidsplan verder uitgewerkt. Onderwijsontwikkelingen en kwaliteit Het bestuur bezoekt elke school elk jaar minimaal één keer voor een gesprek over onderwijskwaliteit, speci fieke schoolontwikkelingen, zorgbeleid en kwaliteitscyclus. Tijdens het gesprek is er veel aandacht voor trends en analyses van de tussen- en eind opbrengsten. Vanaf eind 2012 heeft het bestuur naast het Meta Managementsysteem van Dot Com School digitaal toegang tot de Cito LOVS-gegevens van alle scholen, zodat er tijdig kan worden geanticipeerd. Er wordt hard gewerkt aan een verdere professio nalisering van het onderwijs. De scholen zijn gestart met de zogenaamde flitsbezoeken. Deze korte bezoeken door de directeur, IB er of leerkracht zijn gericht op verdere professionalisering vanuit de filosofie: leren van elkaar en met elkaar. De IB ers netwerken in de regio. Zij maken gebruik van de goed functionerende netwerken binnen het SWV Waterland en het SPOOR. Dit zijn waardevolle plekken voor uitwisseling van kennis over dyslexie en Passend Onderwijs en good practices. De directies van de OPSO- en SPOOR-scholen en SWV komen regelmatig bij elkaar om elkaar te informeren over de ontwikkelingen binnen het Samenwerkingsverband. Er is met andere besturen in 2012 gestart met de vormgeving van een nieuw Samenwerkingsverband. Dit moet in mei 2014 gereed te zijn. De inspectie heeft dit jaar verschillende scholen bezocht. De scholen scoren op begrijpend lezen te laag. Reken/wiskunde is in het algemeen wel voldoende. Eind 2012 hadden 7 basisscholen, de SBOschool en de SO/VSO een basisarrangement (lichtste vorm van toezicht), vier basisscholen een basis arrangement met attendering. Twee basisscholen zijn op basis van hun tussen- en eindopbrengsten bestempeld als zwak. Deze scholen werken aan verbeterplannen. Passend onderwijs voor élk kind. Dat is het streven van OPSO. Dit vraagt van de scholen een actief beleid

3 gericht op differentiatie en ondersteuningsprofielen. Dat deze aanpak vruchten afwerpt is duidelijk. Het schooljaar laat een laag aantal verwijzingen naar de SBO- en SO-scholen zien, in vergelijking met het schooljaar ervoor 61 en nu 46. In 2012 nam het aantal leerlingen met een leerlinggebonden financiering voor de tweede keer op rij af. Het aantal daalde van 61 naar 56. De extra middelen vanuit het Rijk werden ingezet om vooral taal- en rekenonderwijs te versterken. De gesubsidieerde VVE projecten (onderwijs achterstandenbeleid) zijn beëindigd. Bij alle basis scholen is de onderwijskwaliteit in de onderbouw versterkt door een planmatige inzet van de gewichten en stimuleringsmiddelen. Het voorstel woordenschatversterking is in 2012 verder ontwikkeld en uitgewerkt. De externe vertrouwenspersoon is in 2012 bij drie klachten betrokken geweest. Het ging hier om Ver sto ring van de vertrouwensrelatie met directie/ team leider. Verder is eenmaal gebruikgemaakt van advisering door de externe vertrouwenspersoon. Er is twaalf maal gebruikgemaakt van de telefonische helpdesk. Het excellentieproject van OPSO is geëvalueerd. Het resultaat is een meerjarig verbeterplan, zodat de groep leerlingen, die bovengemiddeld presteert nog beter begeleid kunnen worden. SPOOR sluit zich aan bij dit project om zo hoogbegaafde leerlingen in de Waterlandse gemeenten passend onderwijs te bieden. De Brede School. OPSO en de gemeente Purmerend hechten veel waarde aan de ontwikkeling van Brede Scholen. OPSO participeert daarom in de Weidevenne met obs Oeboentoe in de stichting Brede School De Kraal en met obs Weidevogels in de stichting Brede School De Weide. De tussen- en naschoolse opvang staat ook niet stil. Inmiddels hebben ruim tweehonderd overblijfkrachten en ongeveer twintig coördinatoren de trainingen Lief devol grenzen stellen gevolgd en er is op elke loca tie een EHBO er aanwezig. Het vinden van vol doende vrijwilligers is soms een probleem. Op scholen waar dit zo is, eten de kinderen samen met de leerkrachten. Het nadeel is dat de onderwijsgevenden een groot deel van hun niet-gebonden lesuren aan deze opvang besteden. ICT OPSO en SPOOR hebben het beheer en onderhoud van ICT vanaf 2012 volledig uitbesteed. Die overgang is probleemloos verlopen en de eerste reacties van de scholen zijn bijzonder positief. Alle groepen 3 t/m 8 en veel groepen 1 en 2 hebben digitale schoolborden. De leerkrachten hebben de gelegenheid gehad zich te scholen in het technische gebruik van de borden (de knoppencursus ). ICT-coördinatoren ondersteunen de leerkrachten bij het onderwijskundig gebruik van ICT. Wat dat betreft is hun functie niet veranderd. Helaas is er nagenoeg geen vrijstelling van lesgebonden tijden meer. De positie van de ICT-coördinatoren is hierdoor in 2012 behoorlijk onder druk komen te staan. Gezien het grote belang van ICT voor het onderwijs is dit een zorgelijke ontwikkeling. Personeel en formatie Goed personeel en goed leiderschap is cruciaal voor goed onderwijs. Een goede organisatie valt of staat met goed personeel in alle geledingen. Dat vergt een hoogwaardig personeelsbeleid. Het leerlingenaantal op de OPSO-scholen loopt terug. Op de teldatum ( ) waren er 3723 leerlingen. Dat zijn 76 leerlingen minder dan in 2011 (-1,99%). Het aantal leerlingen in het speciaal basisonderwijs steeg van 164 leerlingen in 2011 naar 174 leerlingen in 2012 (+6,09%). Daarnaast is er een daling van het aantal gewichtenleerlingen. Per saldo leidde dit tot een forse daling van de inkomsten. Het aantal personeelsleden is in 2012 gedaald. Op 1 augustus 2012 waren er 424 personeelsleden in dienst met totaal 323,23 fte s. Ten opzichte van 1 augustus 2011 is er een daling van 21 personeelsleden (-5,61%). Deze uitstroom kwam door het niet verlengen van tijdelijke aanstellingen, afkeuring, ontslag op eigen verzoek, Flexibel Pensioen en Uittreden of pensionering. Door het teruglopende leerlingenaantal, lopen ook de inkomsten terug. OPSO wordt hierdoor gedwongen het personeelsbestand in overeenstemming te brengen met de teruglopende inkomsten. Het College van Bestuur heeft in overleg met de vakcentrales een Sociaal Plan (2012/2014) opgesteld. Het Sociaal Plan richt zich op activiteiten en/of maatregelen die vrijwillig ontslag en mobiliteit stimuleren. Hiermee wordt geprobeerd gedwongen ontslag te voorkomen. De aanpak van het ziekteverzuim is aangepast. Alle directeuren zijn in 2012 geschoold tot casemanager. De directeuren worden hierbij ondersteund. In 2012 is het gemiddeld percentage ziekteverzuim bij OPSO 9,31% terwijl het landelijk gemiddelde 6,0% is.

4

5 Het Vervangingsfonds wordt ingeschakeld bij ziekteverzuim, rechtspositioneel verlof of schorsing. Uit het Vervangingsfonds worden de invalkosten betaald. Er loopt een onderzoek of OPSO niet meer bij het Vervangingsfonds aangesloten hoeft te zijn. Scholing en loopbaanontwikkeling is een belangrijke succesfactor voor goed onderwijs. In dat kader vinden er gesprekken plaats met de directeur. Perso neelsleden kunnen een studie volgen die overeenkomt met de doelstellingen van de eigen school of kiezen voor opleidingen die nieuwe loopbaanmogelijkheden scheppen. De lerarenbeurs vanuit de overheid biedt al een aantal jaren faciliteiten voor studie. Onze leer krachten zijn de belangrijkste succesfactor voor goed onderwijs en daarom werd er in extra geïnvesteerd in scholing. De functiemix biedt meer ruimte voor loopbaanmogelijkheden in het onderwijs. Er zijn minimumeisen gesteld aan de nieuwe functies, zoals het opleidingsniveau. De functiemix is een afspraak vanuit de CAO-PO en verplicht elk schoolbestuur vanaf 2010 tot 2014 functies te realiseren in een LB-schaal. In 2014 moet 40% van het onderwijzend personeel in een LB-schaal functioneren. Bij OPSO is dat in ,56%. Verdere beleidsontwikkelingen: Elke school heeft inmiddels een preventiemedewerker Arbo. Verschillende directieleden, leerkrachten en onder wijsondersteunend personeel hebben bedrijfshulp verlening in hun takenpakket. In het kader van de samenwerking met SPOOR is per 1 januari 2012 een uniforme regeling vastgesteld voor de Gemeenschappelijke Medezeggen schaps raden voor scholen van OPSO en SPOOR. De regeling is gebaseerd op de bepalingen van de CAO-PO. Huisvesting Kwalitatief goed onderwijs geven vraagt om goed geoutilleerde en onderhouden gebouwen. Het grootonderhoud wordt verdeeld in kosten voor rekening van OPSO en van de gemeente Purmerend. Gebouwen SBO Het Tangram heeft in 2012 het gerenoveerde gebouw aan de Slenkstraat in gebruik genomen. De nieuwbouw voor de Martin Luther Kingschool is gestart. OBS De Dijk heeft zijn uitbreiding. Als gevolg van asbest is het gebouw van mei tot het einde van het schooljaar dicht geweest. OBS Oeboentoe heeft binnen- en buitenzonwering in het piekgebouw. OBS De Akker en OBS t Carrousel kregen brandmeldinstallaties. OBS De Delta vroeg containerberging/fietsenstalling aan. De aanvraag is afgewezen. De Martin Luther Kingschool krijgt zonwering en veiligheidsfolie. Bij OBS De Akker wordt het hekwerk niet vervangen. Gebouwen algemeen: Schooldirecties mogen klein onderhoud zelf laten uitvoeren. Er zijn volgens plan verlichtingsarmaturen vervangen, sanitaire ruimtes opgeknapt, schilderwerk gedaan en alarmen geïnstalleerd. Vandalisme blijft een groot probleem. Het dagelijks onderhoud is uitbesteed aan de afdeling KCC (Klanten Contact Centrum) van de gemeente Purmerend. Financiën De jaarrekening 2012 geeft een positief resultaat van OPSO is dan ook trots dat het resultaat ten opzichte van de begroting en in absolute zin positief is. Maar, het leerlingenaantal blijft dalen. Daarnaast daalt de bruidsschat de twee komende jaren naar 0,00. Dat betekent dat de inkomsten ook dalen. OPSO moet daarom elk jaar blijven zorgen dat de kosten dezelfde dalende curve maken als de inkomsten. Zonder beleidswijzigingen en besparingen heeft OPSO in 2013 een begrotingstekort. Er zal dus bezuinigd moeten worden op materiële kosten én op formatie. OPSO en SPOOR hebben belangrijke stappen gezet om samen te werken op het gebied van onderhoud van de gebouwen. Het dagelijks onderhoud wordt door de directies zelf georganiseerd (insourcen) en samen is er een meerjarenonderhoudsplan opgesteld.

6 Staat van baten en lasten over 2012 Rekening 2012 Begroting 2012 Rekening 2011 Baten: 3.1 Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en subsidies Overige baten Totaal baten Lasten: 4.1 Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Totale lasten Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten Resultaat

7 Vooruitblik Het jaar 2013 is het derde jaar waarin het OPSO als stichting opereert. De volgende ontwikkelingen en doelen binnen de organisatie staan in 2013 centraal: Bestuurlijk Verdere samenwerking van OPSO met SPOOR op bestuur en toezicht. Vormgeven van samenwerkingsverbanden PO en VO binnen Passend Onderwijs. ICT Uitvoering van de ICT-beleidsplannen op de scholen. Versterken van het onderwijs door ICT. Financieel Uitvoering van de taakstelling op de begroting. Terugdringen van de tekorten op de personele lasten. Vergroten efficiency in de financiële en personele administratie. Organisatie Opstellen van een strategisch meerjarenbeleidsplan voor OPSO/SPOOR. Intensivering van de samenwerking OPSO/SPOOR BMO, directies en GMR. Profilering van de OPSO/SPOOR-scholen. Aanpassing van de klachtenregeling aan actuele inzichten. Onderwijs Ontwikkelen en opstellen van schoolgebonden zorgprofielen. Afronding van de invoering HGPD. Borging van de zelfevaluatie binnen de interne kwaliteitscyclus. Opstellen van een bestuurlijke monitor. Verdere uitvoering van het Excellentieproject. Verdere ontwikkeling opbrengstgericht werken in de school. Personeel Functiemix op de scholen conform de CAO-PO. Verdere implementatie van de gesprekkencyclus, gekoppeld aan de competenties die belangrijk zijn voor het opbrengstgericht werken. Opstellen van een klokkenluidersregeling. Huisvesting Uitvoering planmatig meerjarenonderhoud Insourcen dagelijks onderhoud. Afronding nieuwbouw Maarten Luther Kingschool. Renovatie voor: OBS De Dijk, OBS De Akker en OBS De Boemerang. Voor het volledige jaarverslag verwijzen wij u naar onze website

8 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: het College van Bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting openbaar en speciaal onderwijs Purmerend. Bijgesloten samengevatte jaarrekening, bestaande uit de samengevatte staat van baten en lasten, over 2012, is ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening van Stichting openbaar en speciaal onderwijs Purmerend per 31 december Wij hebben een goedkeurend oordeel verstrekt bij die jaarrekening in onze controleverklaring van 24 mei Desbetreffende jaarrekening en deze samenvatting daarvan, bevatten geen weergave van gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden sinds de datum van onze controleverklaring van 24 mei De samengevatte jaarrekening bevat niet alle toelichtingen die zijn vereist op basis van de Richtlijnen jaarverslaggeving onderwijs. Het kennisnemen van de samengevatte jaarrekening kan derhalve niet in de plaats treden van het kennisnemen van de gecontroleerde jaarrekening van Stichting openbaar en speciaal onderwijs Purmerend. Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van een samenvatting van de gecontroleerde jaarrekening in overeenstemming met de grondslagen zoals beschreven in de gecontroleerde jaarrekening. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de samengevatte jaarrekening op basis van onze werkzaamheden, uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands Recht, waaronder de Nederlandse Standaard 810, "Opdrachten om te rapporteren betreffende samengevatte financiële overzichten". Oordeel Naar ons oordeel is de samengevatte jaarrekening in alle van materieel belang zijnde aspecten consistent met de gecontroleerde jaarrekening van Stichting openbaar en speciaal onderwijs Purmerend per 31 december 2012 en in overeenstemming de grondslagen zoals beschreven in de gecontroleerde jaarrekening. Alphen aan den Rijn, 18 juni 2013 Van Ree Accountants BV Was getekend: drs. J. Bergman RA

9 Stichting Openbaar Primair en Special Onderwijs Purmerend Postadres: Postbus 200, 1440 AE Purmerend Bezoekadres: Gedempte Singelgracht 18-20, 1441 AP Purmerend Dit is een verkort jaarverslag 2012 van OPSO. Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Kijk op voor het volledige jaarverslag 2012 van OPSO. Telefoon Telefonisch bereikbaar van: maandag t/m donderdag van uur en vrijdag van uur adres Datum publicatie: 1 juli 2013 Het jaarverslag is vastgesteld door het bestuur op Vormgeving en druk Rijser Grafische Communicatie,

Verkort jaarverslag 2013

Verkort jaarverslag 2013 Verkort jaarverslag 2013 Voorwoord Dit jaarverslag 2013 laat zien dat we als samenwerkende stichtingen OPSO en SPOOR steeds meer verbinding met elkaar zoeken en dat we steeds dichter naar elkaar toe groeien.

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013

Verkort jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013 Verkort jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013 Voorwoord Dit jaarverslag 2013 laat zien dat we als samenwerkende stichtingen SPOOR en OPSO steeds meer verbinding met elkaar zoeken en dat we steeds dichter

Nadere informatie

Stichting Light for the World Nederland Postbus 672 3900 AR VEENENDAAL VERKORTE JAARREKENING 2014 16-04-2015-1

Stichting Light for the World Nederland Postbus 672 3900 AR VEENENDAAL VERKORTE JAARREKENING 2014 16-04-2015-1 Stichting Light for the World Nederland Postbus 672 3900 AR VEENENDAAL VERKORTE JAARREKENING 2014 16-04-2015-1 Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa

Nadere informatie

Stichting Light for the World Nederland Postbus 672 3900 AR VEENENDAAL

Stichting Light for the World Nederland Postbus 672 3900 AR VEENENDAAL Postbus 672 3900 AR VERKORTE JAARREKENING 2015 Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 31-12-2015 31-12-2014 Vaste activa Materiële vaste activa Gebouwen 88.638 94.266 Inventaris 22.348

Nadere informatie

Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14. : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON

Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14. : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14 Voorstelnr. : R 6912 Onderwerp : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON Stadskanaal, 12 oktober 2012 Beslispunten 1. Kennisnemen van het jaarverslag

Nadere informatie

Toelichting Begroting Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena

Toelichting Begroting Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena Toelichting Begroting 2015 Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena November 2014 Hoofdstuk: Inleiding Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Toelichting resultaat... 4 2. Besluiten... 6 3. Aandachtspunten

Nadere informatie

Inhoud. Aanbieding. Voorwoord

Inhoud. Aanbieding. Voorwoord JAARVERSLAG 2012 2 Jaarverslag OPSO 2012 Inhoud Aanbieding Voorwoord Bestuursverslag 1. Organisatie...12 2. Missie en visie 3. Onderwijs en ICT 4. Personeel en formatie 5. Huisvesting 6. Financiën 7. Risicoparagraaf

Nadere informatie

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht te Utrecht Rapport inzake jaarstukken 2014 SAMENGEVATTE JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na winstbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Bijeenkomst GMR. maandag 23 juni 2014

Bijeenkomst GMR. maandag 23 juni 2014 Bijeenkomst GMR maandag 23 juni 2014 Financiën Jaarrekening 2013: hoofdlijnen bevindingen / aanbevelingen accountant Financieel beleid: hoe doen we het en hoe gaan we het doen? Jaarrekening 2013 Resultaat

Nadere informatie

V E R S L A G. Onderwijsresultaten. Verslag van de ontwikkelingen. binnen Stg BOOM

V E R S L A G. Onderwijsresultaten. Verslag van de ontwikkelingen. binnen Stg BOOM V E R S L A G van de ontwikkelingen binnen Stg. BOOM voor het jaar 2013 2014 Het verslag betreft vooral de onderwijsresultaten, personele en financiële ontwikkelingen en de huisvesting. Ondanks het teruglopende

Nadere informatie

SKPO, samen voor schitterend onderwijs

SKPO, samen voor schitterend onderwijs SKPO Eindhoven e.o. Jaarverslag 2014 SKPO, samen voor schitterend onderwijs Voorwoord Carla van den Heijkant, voorzitter College van Bestuur. Onze scholen staan in een omgeving waar het werken aan vooruitgang

Nadere informatie

Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel

Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel Toelichting bij de begroting 2012 en het meerjarenoverzicht 2010-2016 Algemeen De begrotingen zijn taakstellend

Nadere informatie

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan.

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz 28-10-2014 Inleiding Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. De toelichtingsbrief beschrijft de financiële uitgangspunten,

Nadere informatie

Raadsvergadering : 21 november 2011 Agendanr. 14

Raadsvergadering : 21 november 2011 Agendanr. 14 Raadsvergadering : 21 november 2011 Agendanr. 14 Voorstelnr. : R 6861 Onderwerp : jaarverslag en jaarrekening 2010 Scholengroep OPRON Stadskanaal, 4 november 2011 Beslispunten 1. Kennisnemen van het jaarverslag

Nadere informatie

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur 1. De Werf kijkt vooruit De Werf is een algemeen bijzondere basisschool die onderwijs verzorgt

Nadere informatie

Vorderingen Overige vorderingen Liquide middelen

Vorderingen Overige vorderingen Liquide middelen JAARREKENING 2016 BALANS PER 31 DECEMBER (na resultaatbestemming) (in duizenden euro s) 31 december 2016 31 december 2015 Activa Financiële vaste activa Converteerbare preferente en extra te verkrijgen

Nadere informatie

± < > < < < > > < > > < < < > > < > > < < < > < > < >= < >= < >= < >= < >= < >= . Periode . < 20,0 15,0 Solvabiliteit 2,4 2,2 Rentedekkingsgraad percentage 10,0 5,0 ratio

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2014-2015 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 1 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Raadsvergadering : 13 december 2010 Agendanr. 13. : jaarverslag en jaarrekening 2009 Scholengroep OPRON

Raadsvergadering : 13 december 2010 Agendanr. 13. : jaarverslag en jaarrekening 2009 Scholengroep OPRON Raadsvergadering : 13 december 2010 Agendanr. 13 Voorstelnr. : R 6806 Onderwerp : jaarverslag en jaarrekening 2009 Scholengroep OPRON Stadskanaal, 26 november 2010 Beslispunten 1. Kennisnemen van het jaarverslag

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Geacht College van B&W Geachte leden van de Gemeenteraad van de gemeente Leiderdorp. 30 april 2015 Begroting 2015 en Meerjarenbegroting 2015-2018

Geacht College van B&W Geachte leden van de Gemeenteraad van de gemeente Leiderdorp. 30 april 2015 Begroting 2015 en Meerjarenbegroting 2015-2018 Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp Bezoekadres Leeuwerikstraat 6 2352 ER Leiderdorp tel. 071 589 03 85 Postadres Postbus 104 2350 AC Leiderdorp Geacht College van B&W Geachte leden

Nadere informatie

De feiten over stille bezuinigingen in het primair onderwijs

De feiten over stille bezuinigingen in het primair onderwijs De feiten over stille bezuinigingen in het primair onderwijs Het primair onderwijs kampt met de gevolgen van zogenoemde stille bezuinigingen die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden. Sinds enkele weken

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. Bij Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente te Zeist

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. Bij Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente te Zeist RAPPORT VAN BEVINDINGEN DEFINITIEF FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT Bij Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente te Zeist Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 29577 Onderzoeksnummer : 282182 Edocs

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Workshop AVS-congres 15 maart 2013. Jos Siemerink en Carine Hulscher-Slot

Workshop AVS-congres 15 maart 2013. Jos Siemerink en Carine Hulscher-Slot Workshop AVS-congres 15 Jos Siemerink en Carine Hulscher-Slot 1 Programma 1. Kennismaking 2. Wat zijn de verwachtingen? 3. Krimp in Nederland 4. Krimp in de Achterhoek 5. Situatie OPONOA in vogelvlucht

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR

NIEUWSBULLETIN NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR NIEUWSBULLETIN website: www.plateau-assen.nl NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR JAARGANG 13, nr. 7. DATUM: 26

Nadere informatie

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief Utrecht, december 2013 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs...

Nadere informatie

Inhoud. Aanbieding... 6. Voorwoord... 7

Inhoud. Aanbieding... 6. Voorwoord... 7 JAARVERSLAG 2011 2 Jaarverslag OPSO 2011 Inhoud Aanbieding... 6 Voorwoord... 7 Bestuursverslag 1. De organisatie...12 2. De missie en visie...17 3. Onderwijs en ICT...19 4. Personeel en formatie...23 5.

Nadere informatie

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen BESTUURSFORMATIEPLAN VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen CURSUSJAAR 2013-2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Formatiebeleid 3. Lenen en / of sparen 4. Reservering 5. Weer Samen Naar School / leerlingengebonden

Nadere informatie

Goed onderwijs. Kinderen krijgen alle ruimte. Breed aanbod. Alle scholen van Proloog zijn groen. op 23 openbare basisscholen in en rondom Leeuwarden

Goed onderwijs. Kinderen krijgen alle ruimte. Breed aanbod. Alle scholen van Proloog zijn groen. op 23 openbare basisscholen in en rondom Leeuwarden Kinderen krijgen alle ruimte om zichzelf te ontwikkelen Goed onderwijs op 23 openbare basisscholen in en rondom Leeuwarden Alle scholen van Proloog zijn groen Breed aanbod o.a. Montessori, Reggio Emilia,

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2014

Verkort jaarverslag 2014 Dit jaarverslag is een verkorte versie. Het volledige jaarverslag vindt u op de site van RENN4. Verkort jaarverslag 2014 Het afgelopen schooljaar was het eerste jaar dat we werkten binnen het nieuwe stelsel

Nadere informatie

Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen.

Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen. Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen. Missie van stichting OOG Stichting OOG staat voor het in stand houden, uitbreiden en optimaliseren van openbaar onderwijs in de regio Noordoost-Brabant.

Nadere informatie

SAMENGEVATTE JAARREKENING 2012

SAMENGEVATTE JAARREKENING 2012 SAMENGEVATTE JAARREKENING 2012 1. BALANS PER 31 DECEMBER 2012 2012 2011 ACTIVA Vaste activa Museumcollectie p.m. p.m. Inrichting en inventaris p.m. p.m. Totaal vaste activa p.m. p.m. Vlottende activa Voorraden

Nadere informatie

6 Over Innoord 7 Samenwerken in de stad 7 De kinderen 7 Personeel. 15 Vooruitblik

6 Over Innoord 7 Samenwerken in de stad 7 De kinderen 7 Personeel. 15 Vooruitblik Terugblik 2016 Jaarverslag 2016 2 3 Jaarverslag 2016 Inhoud 5 Voorwoord 6 Over Innoord 7 Samenwerken in de stad 7 De kinderen 7 Personeel 9 Onderwijs en kwaliteit 9 ICT 9 Passend onderwijs 11 De schoolgebouwen

Nadere informatie

BASISSCHOLEN < EEN MEE ONTWERPBEGROTING 2015. september 2014

BASISSCHOLEN < EEN MEE ONTWERPBEGROTING 2015. september 2014 BASISSCHOLEN < EEN N H E L D E R MEE l\werf ONTWERPBEGROTING 2015 september 2014 Toelichting bij ontwerpbegroting 2015 toelichting bij ontwerpbegroting 2Ü15 - pagina 2 1 - Inleiding. De ontwerpbegroting

Nadere informatie

Stichting Scholengroep Primato. Begrotingsverslag 2012

Stichting Scholengroep Primato. Begrotingsverslag 2012 Stichting Scholengroep Primato Begrotingsverslag 2012 1. Inleiding Voor u ligt de begroting van de Stichting Scholengroep Primato met betrekking tot het kalenderjaar 2012. De begroting is de financiële

Nadere informatie

Ten behoeve van: Algemene Ledenvergadering Steller: J.P. van den Berg, Controller Datum:

Ten behoeve van: Algemene Ledenvergadering Steller: J.P. van den Berg, Controller Datum: Begroting 2016 1 Ten behoeve van: Algemene Ledenvergadering Steller: J.P. van den Berg, Controller Datum: 10-02-2016 Algemeen Op 26 januari 2016 heeft de financiële commissie van de Raad van Toezicht de

Nadere informatie

1. Voorwoord... 3. Controleverklaring...43. Overige gegevens...45

1. Voorwoord... 3. Controleverklaring...43. Overige gegevens...45 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave TIP: klik direct op de hoofdstukken om gelijk daarheen te springen 1. Voorwoord... 3 Jaarverslag 2013 2. Samen sterker voor het beste onderwijs voor elk kind... 5 3. De bestuurlijke

Nadere informatie

jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing

jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing Ons nummer: O17.001486 *O17.001486* Informatie raad/mededeling college Onderwerp jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing Commissie Boarger en Mienskip Collegebesluit d.d.

Nadere informatie

Inhoud. Aanbieding...5. Voorwoord...6

Inhoud. Aanbieding...5. Voorwoord...6 JAARVERSLAG 2012 2 Jaarverslag SPOOR 2012 Inhoud Aanbieding...5 Voorwoord...6 Bestuursverslag...11 1. Organisatie...11 2. Missie en visie...16 3. Onderwijs en ICT...18 4. Personeel en formatie...24 5.

Nadere informatie

Aan de Raad. 1 Alle scholen die vallen onder de Opron doen mee aan het project duurzaam leren. Ambitie van

Aan de Raad. 1 Alle scholen die vallen onder de Opron doen mee aan het project duurzaam leren. Ambitie van Aan de Raad. No. : 13/11. Muntendam : 2 december 2011. Onderwerp : Jaarrekening en jaarverslag 2010 OPRON. ------------------------------------------------------ 1. Inleiding De Scholengroep Opron voor

Nadere informatie

Wij danken iedereen die heeft meegewerkt aan de behaalde resultaten van onze scholen. Bestuur Stichting Poolster

Wij danken iedereen die heeft meegewerkt aan de behaalde resultaten van onze scholen. Bestuur Stichting Poolster Jaarbericht 2012 Wij presenteren u op deze wijze het jaarbericht 2012 van Stichting Poolsterscholen. Dit jaarbericht is een samenvatting van het jaarverslag 2012 van Stichting Poolsterscholen. Graag verantwoorden

Nadere informatie

3.12 Notitie Vervangingspool

3.12 Notitie Vervangingspool Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Personeel 18 januari 2012 A (P)GMR 30 januari 2012 22 februari 2012 3.12 Notitie Vervangingspool Personeel/Notitie Vervangingspool Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Begroting 2016

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Begroting 2016 Stichting Haagsche Schoolvereeniging Begroting 2016 Scholen en afdelingen: Basisschool Haagsche Schoolvereeniging, Nederlandse afdeling Basisschool Haagsche Schoolvereeniging, internationale afdeling Instituut

Nadere informatie

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Primair onderwijs Strategie en beleid 2015-2019 SKOV Schoolplan PO 2015-2019 Pagina 1 Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Strategie en beleid

Nadere informatie

Scholingsbeleid. Studiefaciliteitenregeling. Stichting Vrije Scholen Noord en Oost Nederland

Scholingsbeleid. Studiefaciliteitenregeling. Stichting Vrije Scholen Noord en Oost Nederland Scholingsbeleid Studiefaciliteitenregeling Stichting Vrije Scholen Noord en Oost Nederland Versie 1.1: Definitief besluit 3 juni 2015 Opgesteld door: Ad Slob en Ceciel Wolfkamp Inleiding Door het stimuleren

Nadere informatie

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Begroting 2014

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Begroting 2014 Stichting Haagsche Schoolvereeniging Begroting 2014 Scholen en afdelingen: Basisschool Haagsche Schoolvereeniging, Nederlandse afdeling Basisschool Haagsche Schoolvereeniging, internationale afdeling Instituut

Nadere informatie

SOPOH. Bijgestelde. Begroting Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. Begroting 2015.

SOPOH. Bijgestelde. Begroting Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. Begroting 2015. SOPOH Begroting 2015 Bijgestelde van De Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer Begroting 2015 Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit Begroting SOPOH 2012

Nadere informatie

SAMENGEVATTE JAARREKENING 2014

SAMENGEVATTE JAARREKENING 2014 SAMENGEVATTE JAARREKENING 2014 1. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 2014 2013 ACTIVA Vaste activa Museumcollectie p.m. p.m. Inrichting en inventaris p.m. p.m. Totaal vaste activa p.m. p.m. Vlottende activa Voorraden

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij STICHTING VOOR R.K. HOGER- EN MIDDELBAAR VOORBEREIDEND ONDERWIJS NOORDELIJK ROTTERDAM

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij STICHTING VOOR R.K. HOGER- EN MIDDELBAAR VOORBEREIDEND ONDERWIJS NOORDELIJK ROTTERDAM RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij STICHTING VOOR R.K. HOGER- EN MIDDELBAAR VOORBEREIDEND ONDERWIJS NOORDELIJK ROTTERDAM Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 78482 Onderzoeksnummer

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" te Wassenaar, primair onderwijs

Medezeggenschapsstatuut van Stichting Het Rijnlands Lyceum te Wassenaar, primair onderwijs Medezeggenschapsstatuut van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" te Wassenaar, primair onderwijs Het bestuur van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE BLOKSTOEKE

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE BLOKSTOEKE RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE BLOKSTOEKE School : basisschool De Blokstoeke Plaats : Westerhaar-Vriezenveensewijk BRIN-nummer : 09SG Onderzoeksnummer : 71424 Datum schoolbezoek : 2 maart 2006

Nadere informatie

Activiteiten plan. Medezeggenschapsraad. van o.b.s. De Vuurtoren 2014-2015

Activiteiten plan. Medezeggenschapsraad. van o.b.s. De Vuurtoren 2014-2015 Activiteiten plan Medezeggenschapsraad van o.b.s. De Vuurtoren 2014-2015 2 Activiteiten plan o.b.s. de Vuurtoren 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Visie medezeggenschapsraad... 3 3 Doelen komend

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE KUBUS. BRIN-nummer : 19MN Onderzoeksnummer : 90802

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE KUBUS. BRIN-nummer : 19MN Onderzoeksnummer : 90802 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE KUBUS School : De Kubus Plaats : Enschede BRIN-nummer : 19MN Onderzoeksnummer : 90802 Datum schoolbezoek : 18 december 2006 Datum vaststelling : 22 maart 2007 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE DA COSTASCHOOL

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE DA COSTASCHOOL RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE DA COSTASCHOOL School : de Da Costaschool Plaats : Bodegraven BRIN-nummer : 09BO Onderzoeksnummer : 79679 Datum schoolbezoek : 15 mei 2006 Datum vaststelling : 22 augustus

Nadere informatie

Doorontwikkeling ondersteuningsplan

Doorontwikkeling ondersteuningsplan Doorontwikkeling ondersteuningsplan Inleiding Het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband PO Duin- en Bollenstreek is geschreven voor de periode 2014/2018 en legt de basis voor de invoering van

Nadere informatie

Inleiding. Begrippenkader

Inleiding. Begrippenkader Beleidsplan opbrengstgericht personeelsmanagement bij De Veenplas Beleid en doelen voor het thema Personeel voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Wij beschouwen onze leerkrachten als

Nadere informatie

medewerker in ontwikkeling

medewerker in ontwikkeling medewerker in ontwikkeling 1 36 In 211 heeft ROC ID College verder gewerkt aan de volgende projecten binnen de programmalijn Ontwikkeling van medewerkers. Human Resources Development ROC ID College wil

Nadere informatie

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014 FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS 2014 Utrecht, november 2014 INHOUD Inleiding 5 1 Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs 7 2 Expertisecentra 10 3 Voortgezet onderwijs 12 4 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

MANAGEMENTRAPPORTAGE. Januari t/m September 2012

MANAGEMENTRAPPORTAGE. Januari t/m September 2012 MANAGEMENTRAPPORTAGE Januari t/m September 2012 Stichting OPOCK blad 1 van 5 FINANCIËLE MANAGEMENTRAPPORTAGE Periode januari t/m september 2012 Inleiding / algemeen Hierbij bieden wij u de managementrapportage

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Al-Iman Jaarplan 2015-2016

Medezeggenschapsraad Al-Iman Jaarplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad Al-Iman Jaarplan 2015-2016 1. Voorwoord Als medezeggenschapsraad van basisschool Al-Iman willen we de belangen van onze kinderen en school zo goed mogelijk behartigen. Samen werken

Nadere informatie

Tweede kwartaalrapportage exploitatie 2013. Conceptversie 1.1

Tweede kwartaalrapportage exploitatie 2013. Conceptversie 1.1 Tweede kwartaalrapportage exploitatie 2013 Conceptversie 1.1 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Exploitatie tweede kwartaal 2013 en prognose exploitatie 2013 4 3. Toelichting exploitatie tweede kwartaal

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting voor Speciaal Basisonderwijs te Doetinchem

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting voor Speciaal Basisonderwijs te Doetinchem RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Stichting voor Speciaal Basisonderwijs te Doetinchem Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 22453 Onderzoeksnummer : 279804 Datum onderzoek : februari

Nadere informatie

Jaarverslag MR Beatrixschool

Jaarverslag MR Beatrixschool Jaarverslag MR Beatrixschool Schooljaar 2012-2013 Een jaarverslag om als Medezeggenschapsraad ouders/verzorgers en medewerkers te informeren over, en te betrekken bij zaken, die veelal jaarlijks, aan bod

Nadere informatie

5. Concept raadsbesluit

5. Concept raadsbesluit Voorstel aan : Gemeenteraad van 28 januari 2013 Door tussenkomst van : Raadscommissie van 22 januari 2013 Nummer : Onderwerp : Wijziging statuten Stichting Baasis als gevolg van oprichten samenwerkingsschool

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF School : Basisschool De Muldershof Plaats : Beek en Donk BRIN-nummer : 11EF Onderzoeksnummer : 80379 Datum schoolbezoek : 14 november 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

nr. Betreft: Begroting 2011 en Meerjarenbegroting

nr. Betreft: Begroting 2011 en Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Onderwijs Aan Burgemeester en Wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug T.a.v. mevrouw EJ.van Oostrum Raadhuisplein 2 3941JT Doorn Laan van Vollenhove 2935 376 AK Zeist Postbus

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 Versie juli 2014 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 2 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Dit statuut is gebaseerd op het voorbeeldstatuut van de Stichting Onderwijsgeschillen (infowms.nl)

Dit statuut is gebaseerd op het voorbeeldstatuut van de Stichting Onderwijsgeschillen (infowms.nl) Medezeggenschapsstatuut Voortgezet Onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum te Wassenaar Preambule Het bestuur van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL MARANG

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL MARANG RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL MARANG School : Basisschool Marang Plaats : Angeren BRIN-nummer : 04UD Onderzoeksnummer : 81885 Datum schoolbezoek : 7 september 2006 Datum vaststelling : 28 november

Nadere informatie

Onderzoeksnummer : 125048 Datum schoolbezoek : 27 maart 2012 Rapport vastgesteld te Zoetermeer op 25 april 2012.

Onderzoeksnummer : 125048 Datum schoolbezoek : 27 maart 2012 Rapport vastgesteld te Zoetermeer op 25 april 2012. RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij De Akkers Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18TM Onderzoeksnummer : 125048 Datum schoolbezoek : 27 maart 2012 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

IN CONTROL STATEMENT IN HET ONDERWIJS

IN CONTROL STATEMENT IN HET ONDERWIJS IN CONTROL STATEMENT IN HET ONDERWIJS OVER GOVERS ONDERWIJS ACCOUNTANTS OVER GOVERS ONDERWIJS ACCOUNTANTS Ruim 25 jaar ervaring in de controle en advisering van onderwijsinstellingen Sinds 1 juli 2013

Nadere informatie

van de school Door: Andries, Anna S., Anna R., Emilio, Hanife, Jackel, Jalinka, Jan, Kursat, Linn, Manon en Noor

van de school Door: Andries, Anna S., Anna R., Emilio, Hanife, Jackel, Jalinka, Jan, Kursat, Linn, Manon en Noor Als ik de baas was van de school Jaarverslag 2014 Stichting openbaar onderwijs Marenland Door: Andries, Anna S., Anna R., Emilio, Hanife, Jackel, Jalinka, Jan, Kursat, Linn, Manon en Noor wat zou ik dan

Nadere informatie

Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid

Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid Lia van Meegen Kwaliteitsbeleid Wettelijk kader: inspectie Kwaliteitsbeleid op twee niveaus: Niveau van het swv Niveau afzonderlijke besturen en scholen Kwaliteitszorg

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld te Aerdenhout

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld te Aerdenhout RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld te Aerdenhout Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 94316 Onderzoeksnummer : 286673 Datum onderzoek : oktober

Nadere informatie

Word wie je bent. onderwijs in de gemeente Leeuwarden. Stichting Proloog heeft over 2015 een positief resultaat behaald

Word wie je bent. onderwijs in de gemeente Leeuwarden. Stichting Proloog heeft over 2015 een positief resultaat behaald Stichting Proloog heeft over 2015 een positief resultaat behaald Alle scholen van Proloog zijn groen De solvabiliteit van Proloog is toegenomen Proloog is marktleider in het primair onderwijs in de gemeente

Nadere informatie

REGIONALE ARBEIDSMARKTRAPPORTAGES PRIMAIR ONDERWIJS 2013. Gemeente Rotterdam. januari 2014

REGIONALE ARBEIDSMARKTRAPPORTAGES PRIMAIR ONDERWIJS 2013. Gemeente Rotterdam. januari 2014 ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers REGIONALE ARBEIDSMARKTRAPPORTAGES PRIMAIR ONDERWIJS 2013 Gemeente januari 2014 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is het kennis-

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE KAMELEON. : Heerhugowaard BRIN-nummer : 12SY Onderzoeksnummer : 94995

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE KAMELEON. : Heerhugowaard BRIN-nummer : 12SY Onderzoeksnummer : 94995 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE KAMELEON School : De Kameleon Plaats : Heerhugowaard BRIN-nummer : 12SY Onderzoeksnummer : 94995 Datum schoolbezoek : 3 juli 2007 Datum vaststelling : 21 september 2007 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

De inspectie besteedt tenslotte aandacht aan de schooldocumenten.

De inspectie besteedt tenslotte aandacht aan de schooldocumenten. Op 28 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs basisschool 'Okba Ibnoe Nafi' bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek. Bij jaarlijks onderzoek vormt de inspectie zich een oordeel over: De wijze

Nadere informatie

Functieprofiel Raad van Toezicht

Functieprofiel Raad van Toezicht Functieprofiel Raad van Toezicht Opgesteld: november 2014 Vastgesteld: 25 november 2014 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO 1 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO Organisatieschets In 2001 zijn de

Nadere informatie

JAARPLAN Algemene directie VCO Oost-Groningen cursusjaar 2011-2012 (ORGANISATIE) Aspect Gewenst resultaat Activiteiten Tijdpad Evaluatie 1.

JAARPLAN Algemene directie VCO Oost-Groningen cursusjaar 2011-2012 (ORGANISATIE) Aspect Gewenst resultaat Activiteiten Tijdpad Evaluatie 1. JAARPLAN Algemene directie VCO Oost-Groningen cursusjaar 2011- (ORGANISATIE) 1. bestuur -vaststellen jaarplan 2011- -voortgangsrapportages jaarplan 2011- bespreken -vaststellen begroting - 2016 -voortgangsrapportages

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'DE HOEKSTEEN'

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'DE HOEKSTEEN' RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'DE HOEKSTEEN' School : basisschool 'De Hoeksteen' Plaats : Spijk BRIN-nummer : 04TX Onderzoeksnummer : 74116 Datum schoolbezoek : 27 juni 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

De staat van het onderwijs, Onderwijsverslag 2012/2013; feiten en cijfers primair onderwijs op een rij

De staat van het onderwijs, Onderwijsverslag 2012/2013; feiten en cijfers primair onderwijs op een rij De staat van het onderwijs, Onderwijsverslag 2012/2013; feiten en cijfers primair onderwijs op een rij De inspectie verzorgt een zeer leesbaar en gedetailleerd rapport over de staat van het onderwijs.

Nadere informatie

Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel

Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel Opgesteld : maart 2006 Vastgesteld : juni 2006 0 Inhoudsopgave Inleiding 2 2005 vergeleken met 1999 2 Genomen maatregelen vanaf 1999 3 Nieuwe

Nadere informatie

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer www.obswijk.nl Inhoudsopgave Preambule 3 Artikel 1. Definities 3 Artikel 2. Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 4 Artikel 3.

Nadere informatie

INFORMATIE OVER DE NIEUWE STRUCTUUR VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRADEN SPOOR EN OPSO EN KANDIDAATSTELLING

INFORMATIE OVER DE NIEUWE STRUCTUUR VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRADEN SPOOR EN OPSO EN KANDIDAATSTELLING INFORMATIE OVER DE NIEUWE STRUCTUUR VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRADEN SPOOR EN OPSO EN KANDIDAATSTELLING Wat doet de (G)MR Indien een bestuur meer dan twee scholen in standhoudt, is het bestuur

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE GROENE HOEK

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE GROENE HOEK RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE GROENE HOEK School : basisschool De Groene Hoek Plaats : Maassluis BRIN-nummer : 12ZA Onderzoeksnummer : 89302 Datum schoolbezoek : 7 december 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD bezoekadres Stationsstraat 29 a 9401 KW Assen postadres Postbus 479 9400 AL Assen telefoon (0592) 30 84 58 fax (0592) 33 15 35 e-mail info@ypsylon.nl KvK Friesland 56.48.77.54 www.ypsylon.nl Functieprofiel

Nadere informatie

Jaarverslag en vooruitblik

Jaarverslag en vooruitblik Jaarverslag en vooruitblik 1. Onderwijs Jaarverslag schooljaar 2009-2010 BAS Coöperatief leren: Tijdens een aantal studiemiddagen heeft het team met externe begeleiding zich verdiept in verschillende coöperatieve

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ School : Basisschool De Staaij Plaats : Middelaar BRIN-nummer : 09AI Onderzoeksnummer : 92633 Datum schoolbezoek : 25 juni 2007 Datum vaststelling : 19

Nadere informatie

Profieldocument lid Raad van Toezicht. Stichting Scholengroep Primato. Hengelo (O)

Profieldocument lid Raad van Toezicht. Stichting Scholengroep Primato. Hengelo (O) Profieldocument lid Raad van Toezicht Stichting Scholengroep Primato Hengelo (O) Hengelo, 19 Januari 2016 Inhoudsopgave 1. Informatie over Stichting Scholengroep Primato 2 1.1. Organisatie 1.2. Overgang

Nadere informatie

Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland

Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland Onderwerp: Analyse begroting 2007 Algemeen Hierbij bied ik u de concept-begroting 2007 ter voorlopige vaststelling aan.

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR

NIEUWSBULLETIN NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR NIEUWSBULLETIN website: www.plateau-assen.nl NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR JAARGANG 15, nr. DATUM: Algemeen

Nadere informatie

Strategisch BeleidsPlan en nu verder

Strategisch BeleidsPlan en nu verder Strategisch BeleidsPlan en nu verder Algemeen In 2015 zijn de discussies gevoerd over het nieuwe Strategisch BeleidsPlan (SBP) en dit heeft geleid tot het SBP met de titel Bundelen van kracht&ruimte voor

Nadere informatie

CSG DE WAARD BEGROTING 2017 STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD OUD-BEIJERLAND

CSG DE WAARD BEGROTING 2017 STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD OUD-BEIJERLAND CSG DE WAARD BEGROTING 2017 STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD OUD-BEIJERLAND Inhoud 1. CSG De Waard... 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Begroting 2017... 3 1.3 Toelichting op de begroting 2017... 7

Nadere informatie

SAMENGEVATTE JAARREKENING 2015

SAMENGEVATTE JAARREKENING 2015 SAMENGEVATTE JAARREKENING 2015 1 1. BALANS PER 31 DECEMBER 2015 2015 2014 ACTIVA Vaste activa Museumcollectie p.m. p.m. Inrichting en inventaris p.m. p.m. Totaal vaste activa p.m. p.m. Vlottende activa

Nadere informatie

SCHOLINGSBELEID PANTA RHEI

SCHOLINGSBELEID PANTA RHEI SCHOLINGSBELEID PANTA RHEI 1 Inleiding De Stichting PANTA RHEI is in april 2006 van start gegaan na een fusie van De Jakobsladder, het Openbaar Onderwijs Leidschendam-Voorburg en de Stichting Katholiek

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL SUNTE WERFERT

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL SUNTE WERFERT RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL SUNTE WERFERT School : Basisschool Sunte Werfert Plaats : Elst BRIN-nummer : 06GD Onderzoeksnummer : 82353 Datum schoolbezoek : 9 november 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

jaarverslag Stichting Katholiek Onderwijs Twenterand

jaarverslag Stichting Katholiek Onderwijs Twenterand 2012 jaarverslag Stichting Katholiek Onderwijs Twenterand 2 inleiding Met plezier presenteren wij het jaarverslag van 2012. Met dit verslag geven wij een beeld van onze stichting en leggen we verantwoording

Nadere informatie

Overstijgende doelen

Overstijgende doelen Strategische doelen In subgroepen zijn de doelen geformuleerd. Hierna mochten de anderen aanvullende of doelen er bij zetten. Deze staan onder de kolom Overstijgende doelen 1. Bestuurlijke omgeving: -

Nadere informatie