voorlichtingsbijeenkomst intern begeleiders

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "voorlichtingsbijeenkomst intern begeleiders"

Transcriptie

1 voorlichtingsbijeenkomst intern begeleiders

2 één vraag en twee mythes intern begeleider: taak of functie? een ib-er in het speciaal (basis) onderwijs verdient meer dan een ib-er in het basisonderwijs. een ib-er verdient meer dan een groepsleerkracht.

3 intern begeleider: taak of functie intern begeleider een vak apart uit: scriptie Radboud Universiteit Nijmegen interne begeleiding: smal vooral gericht op individuele leerlingenzorg intern begeleider direct betrokken op de leerling leerling is de klant van de ib-er interne begeleiding: breed vooral gericht op leerkracht en schoolteam

4 wat is een functie? een functie is een samenhangend geheel van taken, activiteiten, bevoegdheden, verantwoordelijkheden die aan een werknemer kunnen worden opgedragen, gericht op de realisering van de doelstellingen van de organisatie

5 wat is functiewaarderen? functiewaarderen is het systematisch wegen van een functie met behulp van een wegings- of meetinstrument (wegen) maar ook: functiewaarderen is een instrument om de onderlinge verhouding naar zwaarte tussen de functies in kaart te brengen (ordenen)

6 wat is functiewaarderen niet? functiewaarderen is geen oordeel over de functionaris en gaat dus niet over de manier waarop de functie wordt uitgevoerd functiewaarderen is niet: druk, druk, druk functiewaarderen is niet afhankelijk van marktwerking

7 waarom functiewaarderen? functies worden gewaardeerd om een evenwicht te bereiken tussen bezoldigingsverhoudingen volgens het principe gelijkwaardig werk, gelijkwaardig salaris. of functies worden gewaardeerd om structuur aan te brengen in de organisatie om te komen tot rechtvaardig sociaal beleid.

8 wat heb je nodig om functies te kunnen waarderen? doel en taakstelling van de organisatie en het organisatie-onderdeel waartoe de functie behoort een organogram waarin de plaats van de functie binnen de organisatie is aangegeven de niveau-bepalende hoofdtaken de functie-vereisten

9 functiewaarderingssystemen er bestaan verschillende functiewaarderingssystemen: gebaseerd op maatschappelijke normen en waarden gebaseerd op beredeneerd vergelijken gebaseerd op het toekennen van punten

10 Fuwasys en zijn varianten er zijn 14 kenmerken per kenmerk 5 score - niveaus conversietabel: somscore à salarisschaal

11 de 14 kenmerken van FUWASYS 1. aard van de werkzaamheden 2. doel van de werkzaamheden 3. effect van de werkzaamheden 4. complexiteit van de aanpak 5. dynamiek van de aanpak 6. keuzevrijheid 7. complexiteit van de beslissingen

12 de 14 kenmerken van FUWASYS 8. effect van de beslissingen 9. kader 10. wijze van controle 11. kennis 12. vaardigheden 13. aard van de contacten 14. doel van de contacten

13 Conversietabel punten Schaal 8: somscore 38 t/m 41 punten Schaal 9: somscore 42 t/m 44 punten Schaal 10: somscore 45 t/m 48 punten Schaal 11: somscore 49 t/m 51 punten Schaal 12: somscore 52 t/m 54 punten

14 functiedifferentiatie en functiewaarderen vanuit de doelstellingen van de organisatie via functiedifferentiatie naar eigen functies die met behulp van FUWASYS worden gewaardeerd en voorzien van een bijpassend (maximum) salarisniveau

15 nieuwe functies in FUWASYS is voor het primair onderwijs een set voorbeeldfuncties opgenomen. de werkgever kan functies ontwikkelen die afwijken van die voorbeeldfuncties. voor het waarderen van functies die afwijken van de voorbeeldfuncties moet de werkgever gebruik maken van een gecertificeerd adviseur.

16 drie voorbeeldfuncties ib waarom maar drie voorbeeldfuncties ib? waarom precies deze drie voorbeeldfuncties? waarom voorbeeldfuncties met schaal 9, 10 en 11? waarom niet LA, LB, LC?

17 Functiemix PO voor leraren

18 Wat betekent Functiemix PO? De Functiemix PO is afgesproken in het Convenant Leerkracht van Nederland en vastgelegd in de CAO-PO 2009 Functiemix PO houdt in dat er op een school lerarenfuncties op meerdere niveaus (LA, LB, LC) naast elkaar bestaan

19 Afspraak Functiemix basisonderwijs Afspraak voor het basisonderwijs in CAO-PO 2009: uiterlijk op 1 augustus 2014: 58% LA-functies, 40% LBfuncties (op brinnummerniveau geldt minimum percentage van 30%) en 2% LC-functies in 5 stappen ingevoerd per 1 augustus: 2010: 8% ; op brinnummerniveau minimum 6% 2011: 16%; op brinnummerniveau minimum 12% 2012: 24%; op brinnummerniveau minimum 18% 2013: 32%; op brinnummerniveau minimum 24% 2014: 40%; op brinnummerniveau minimum 30%

20 Afspraak Functiemix s(b)o Afspraak voor het speciaal (basis)onderwijs in CAO-PO 2009: uiterlijk op 1 augustus 2014: 86% LB-functies en 14% LC-functies op zowel brinnummerniveau als bestuursniveau in 5 stappen per 1 augustus: 2010: 3% 2011: 6% 2012: 8% 2013: 11% 2014: 14%

21 Wie komt in aanmerking? leraar die voldoet aan de definitie van de leraar conform artikel 5.3b van de CAO-PO 2009 leraar die voldoet aan de kenmerken behorende bij fuwa-po en de voorbeeldfuncties voor LB (bao) en LC (s(b)o) in kader van de functiemix (zie voorbeeldfuncties op site van CNV Onderwijs: leraar die voldoet aan functie die werkgever maakt op grond van artikel 5.4 lid 4 van de CAO-PO 2009 (afwijken van voorbeeldfuncties functiemix)

22 Definitie leraar In de CAO-PO 2009 is de definitie van leraar voor deze functiemix opgenomen (artikel 5.3b) Functiemix PO van toepassing op de leraar : die voldoet aan de eisen van de WPO/WEC en de Wet BIO die pedagogische en didactische verantwoording draagt voor een groep leerlingen en die voor de helft of meer van de 930 lesuren per schooljaar (deeltijders naar rato) lesgeeft

23 Voorbeeldfuncties leraar Voor Functiemix PO gemaakt: voorbeeldfuncties leraar voor basisonderwijs: LA en LB voorbeeldfuncties leraar voor speciaal (basis)onderwijs: LB en LC Zie site CNV Onderwijs: Als werkgever afwijkt van voorbeeldfuncties in kader van functiemix dan in beschrijving in ieder geval opnemen (artikel 5.4 lid 4 van de CAO-PO 2009):

24 Afwijken van voorbeeldfuncties leraar werk- en denkniveau HBO+ door: relevante cursussen, master-classes, HBO-masters of EVCbewijs (erkennen van verworven competenties) afgegeven door gecertificeerde aanbieder; in aansluiting op Kwaliteitsagenda PO onder andere op deelgebieden rekenen en taal, zorg en achterstand (mede)verantwoordelijkheid dragen voor ontwikkeling van, uitdragen van en verdedigen van onderwijskundig beleid signaleren en analyseren van behoeften tot vernieuwing van onderwijs en hiervoor concepten aanleveren

25 Wat is een EVC-bewijs? Een EVC-bewijs (Erkennen van Verworven Competenties) brengt de kwaliteit van de leraar in kaart: welke kennis en vaardigheden bezit de leraar, opgedaan door werkend te leren en lerend te werken: kennis en ervaring omzetten in erkende diploma s vrijstellingen voor nadere studie voldoen aan HBO+ werk- en denkniveau, dus aan die eis voor hogere functie van de functiemix Werkgever betaalt kosten ECV-procedure Zie verdere informatie EVC:

26 Hoe krijg ik die hogere functie? Voldoen aan de eisen van de hogere functie van de functiemix Solliciteren op hogere functie (suggesties voor brief aan werkgever: zie ledendeel Lijkt omslachtig en formeel, maar: eerlijk transparant objectieve criteria en procedure Sollicitatiecode: zie bijlage XII CAO-PO 2009

27 Werknemer voldoet (nog) niet aan alle eisen Tijdens beoordeling blijkt dat werknemer (nog) niet voldoet aan vereisten hogere functie functiemix: werkgever geeft aan welke competenties ontbreken komt aan orde tijdens functioneringsgesprekken werkgever en werknemer maken afspraken over: naof bijscholing, opscholing (lerarenbeurs), (extra) begeleiding, collegiale consultatie, stage, enz. komt terug in gesprekkencyclus en bij beoordeling zo kan werknemer uiteindelijk hogere functie bereiken Voor informatie lerarenbeurs: zie

28 Meerdere werknemers geschikt werkgever moet keuze maken uit geschikte kandidaten die solliciteren, op grond van objectieve criteria (vastgesteld benoemingsbeleid en voorbeeldfuncties functiemix) genoemde percentages zijn minimum; meer mag dus ook! mobiliteit: als niet lukt op de school zelf, wellicht benoeming op andere school van werkgever CNV Onderwijs wenst in toekomst tot hogere percentages LB- en LC-functies te komen in het primair onderwijs (Convenant Leerkracht van Nederland is goede eerste stap)

29 Ik wil meer informatie dan wel scholing CNV Onderwijs Academie biedt: uitgebreide scholing trainingen geheel op maat voor de school Contact: tel.:

30 Stand van zaken functiemix Het Ministerie van OCW heeft een site geopend waarop de stand van zaken van de functiemix binnen de diverse onderwijssectoren wordt weergegeven Zie hiervoor:

31 Hoe benoemd? Een benoeming als Intern Begeleider (een OOPfunctie met bijbehorende OOP-salarisschaal) Een benoeming als leraar met speciale taken, met bijbehorende lerarensalarisschaal Bepalend is wat op de akte van benoeming/akte van aanstelling staat Hoofdregel is: bij één werkgever slechts in één functie benoemd/aangesteld

32 Verschil salarisschalen leraren en OOP Carrièrepatroon lerarensalarisschalen: Salarisschalen leraren komende jaren van 18 naar 15 stappen Carrièrepatroon OOP-schalen: Schaal 9 : 10 stappen Schaal 10: 13 stappen Schaal 11: 18 stappen

33 Vakantieverlof Werknemers met lesgebonden en/of behandeltaken hebben dezelfde vakantieregeling als leraren Werknemers zonder lesgebonden en/of behandeltaken kunnen kiezen voor: werkweek van 40 werkweek van 38 werkweek van 36 uur; 427 uur verlof per jaar uur; 322 uur verlof per jaar uur; 218 uur verlof per jaar werkweek van 36,86 uur; 263 uur verlof per jaar de verlofuren zijn inclusief arbeidsduurverkorting en algemeen erkende feestdagen

34 Afvloeiing Het PO kent werkgelegenheidsbeleid (artikel 10.2 CAO-PO 2009) en ook nog ontslagbeleid (artikel 10.4 CAO-PO 2009) Indien nog wordt gewerkt met een afvloeiingslijst, gelden verschillende lijsten per personeelscategorie: leraren OOP directies

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX Functiemix: geen doel maar middel INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Pilots met de functiemix... 4 1.3 Leeswijzer... 4 2. INVOERINGSPROCES...

Nadere informatie

Groeien als leraar? Het kan! www.hetkaninhetonderwijs.nl

Groeien als leraar? Het kan! www.hetkaninhetonderwijs.nl Groeien als leraar? Het kan! www.hetkaninhetonderwijs.nl Groeien als leraar? Het kan! Het primair onderwijs barst van het talent. Van leraren die met passie en betrokkenheid hun kennis en kunde overbrengen

Nadere informatie

CAO PO 2014 2015. Collectieve Arbeidsovereenkomst 2014-2015 voor het Primair Onderwijs

CAO PO 2014 2015. Collectieve Arbeidsovereenkomst 2014-2015 voor het Primair Onderwijs CAO PO 2014 2015 Collectieve Arbeidsovereenkomst 2014-2015 voor het Primair Onderwijs 2 CAO PO 2014-2015 Collectieve Arbeidsovereenkomst 2014-2015 voor het Primair Onderwijs PO-Raad AOb AVS CNVO FvOv Abvakabo

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

Advies. Excellente leraren als inspirerend voorbeeld

Advies. Excellente leraren als inspirerend voorbeeld Advies Excellente leraren als inspirerend voorbeeld Excellente leraren als inspirerend voorbeeld Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

CAOP Research & Europa, januari 2014

CAOP Research & Europa, januari 2014 Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en arbeidsmarktvraagstukken in het publieke domein. CAOP Research & Europa is het onderzoeks- en adviesteam van het CAOP op het

Nadere informatie

De ondersteuningsplanraad komt eraan

De ondersteuningsplanraad komt eraan PO passend onderwijs en zorg De ondersteuningsplanraad komt eraan Aanbevelingen voor de inrichting Hessel de Boer Véronique Janssen Simone Kessels Kees van Rooijen De ondersteunings planraad komt eraan

Nadere informatie

Stichting Platforms Vmbo. Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo

Stichting Platforms Vmbo. Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo Stichting Platforms Vmbo Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo Stichting Platforms Vmbo Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo 1 Onderwijsinhoud 2 Onderwijsvormgeving 3 Onderwijs aan zorgleerlingen

Nadere informatie

Scholen ondersteunen bij omgaan met verschillen

Scholen ondersteunen bij omgaan met verschillen KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Professionele organisatie 75 Scholen ondersteunen bij omgaan met verschillen Tweede evaluatie van de inzet van een team van orthopedagogen in dienst van een schoolbestuur

Nadere informatie

Actieplan Basis voor Presteren

Actieplan Basis voor Presteren Actieplan Basis voor Presteren Naar een ambitieuze leercultuur voor alle leerlingen 1. Inleiding Elke klas zit barstensvol talent, want ieder kind heeft talent. Dit talent vormt het meest kostbare kapitaal

Nadere informatie

De jeugd heeft de toekomst, het onderwijs ook?

De jeugd heeft de toekomst, het onderwijs ook? De jeugd heeft de toekomst, het onderwijs ook? Onderzoek naar de toekomstbestendigheid van het proces van totstandkoming van het onderwijscurriculum en van het huidige curriculum. Auteurs: dr. F. Joosten,

Nadere informatie

QUICK-SCAN ZEK KWALITEIT VAN ZORG

QUICK-SCAN ZEK KWALITEIT VAN ZORG QUICK-SCAN ZEK KWALITEIT VAN ZORG INHOUDSOPGAVE BLZ. 1 INLEIDING...1 2 DE QUICK-SCAN...1 2.1 Waarom een quick-scan?...1 2.2 Welke begrippen gebruiken we?...2 2.3 Hoe beoordelen we?...2 2.4 Met welke instrumenten

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2014

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2014 >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Succesvol en aantrekkelijk vrijwilligerswerk Inleiding Organisaties waar vrijwilligers werken, willen hun doelen bereiken. Individuele vrijwilligers

Nadere informatie

Geef ze de ruimte! De fysieke werkomgeving in het onderwijs; een onderzoek onder medewerkers in het po en vo

Geef ze de ruimte! De fysieke werkomgeving in het onderwijs; een onderzoek onder medewerkers in het po en vo Geef ze de ruimte! De fysieke werkomgeving in het onderwijs; een onderzoek onder medewerkers in het po en vo GEEF ZE DE RUIMTE! De fysieke werkomgeving in het onderwijs; een onderzoek onder medewerkers

Nadere informatie

Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan

Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan Strategisch beleidsplan 2009-2012 Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan 1. Inleiding 3 2. Onze Ambities 4 3. Stichting OPOH: Wie zijn we.... 5 4. Stichting OPOH: Waar staan we voor:... 6 5. Stichting OPOH:

Nadere informatie

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN richtlijnen, alternatieven en achtergronden kernredactie: Dr. K.M. Stokking Drs. M.F. van der Schaaf MesoConsult B.V. Tilburg juni 1999 Deze brochure

Nadere informatie

Onderwijstijd onder Focus op Vakmanschap. De nieuwe benadering van onderwijstijd

Onderwijstijd onder Focus op Vakmanschap. De nieuwe benadering van onderwijstijd Onderwijstijd onder Focus op Vakmanschap De nieuwe benadering van onderwijstijd Titel : Nota onderwijstijd Project/Werkgroep : Auteur(s) : Heleen Beurskens Pierre Veelenturf Luud Bochem Rini Romme In overleg

Nadere informatie

De zeggenschap van leraren Nulmeting in het po, vo, mbo en hbo

De zeggenschap van leraren Nulmeting in het po, vo, mbo en hbo De zeggenschap van leraren Nulmeting in het po, vo, mbo en hbo ResearchNed, in opdracht van het Ministerie van OCW Lette Hogeling Froukje Wartenbergh-Cras Jessica Pass Joyce Jacobs Sil Vrielink Marlies

Nadere informatie

ONBEVOEGD LESGEVEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE RECHTVAARDIGINGSGRONDEN

ONBEVOEGD LESGEVEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE RECHTVAARDIGINGSGRONDEN ONBEVOEGD LESGEVEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE RECHTVAARDIGINGSGRONDEN Voorwoord Onbevoegd lesgeven is al jaren een bron van zorg in het voortgezet onderwijs. Tot nu toe is vooral

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Beoordeling Goed Onderbouwd en Effectief

Beoordeling Goed Onderbouwd en Effectief Beoordeling Goed Onderbouwd en Effectief Criteria en procedure Datum Movisie Utrecht, maart 2015, versie 1.1 Utrecht, maart 2015, versie 1.1 * Beoordeling Goed Onderbouwd en Effectief, Criteria en procedure

Nadere informatie

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EINDRAPPORT VAN HET ONDERZOEK OP ELF SCHOLEN NAAR DE EFFECTEN VAN FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN OP DE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS september 2014 2 3 4 Voorwoord

Nadere informatie

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch Zorgplan bs. de Esch 2012.2013 bs. de Esch 1 INLEIDING... 2 2 DOELSTELLING... 3 3 UITGANGSPUNTEN... 4 4 DE ZORGSTRUCTUUR... 5 4.1 Inleiding... 5 4.2 De intern begeleider... 5 4.3 Het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Code Goed Bestuur in het primair onderwijs

Code Goed Bestuur in het primair onderwijs brancheorganisatie van het primair onderwijs Postbus 85246 3508 AE Utrecht Telefoon: 030 3100 933 E-mailadres: info@poraad.nl Website: www.poraad.nl Code Goed Bestuur in het primair onderwijs Preambule

Nadere informatie

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen januari 2015 Riemer Kemper Wietske Zevering Sanneke Zegwaard Inhoud 1. Inleiding op de professionaliseringsthema s... 3 2. Omgaan met verschillen... 5

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. SAM locatie Boddens Hosangstraat

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. SAM locatie Boddens Hosangstraat RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij SAM locatie Boddens Hosangstraat Plaats : Doetinchem BRIN-nummer : 01FN Onderzoeksnummer : 121056 Datum schoolbezoek : 13 december 2010 Rapport definitief

Nadere informatie

Was wordt tabel cao vo 2011 2012

Was wordt tabel cao vo 2011 2012 Datum: september 2014 2 Was wordt tabel cao vo 2011 2012 Inhoudsopgave Onderverdelen in hoofdstukken 1 en 2 Artikel tekst CAO VO 2011 2012 Tekst CAO VO 2014 2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Hoofdstuk

Nadere informatie