Inhoud. Aanbieding...5. Voorwoord...6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. Aanbieding...5. Voorwoord...6"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2012

2 2 Jaarverslag SPOOR 2012

3 Inhoud Aanbieding...5 Voorwoord...6 Bestuursverslag Organisatie Missie en visie Onderwijs en ICT Personeel en formatie Huisvesting Financiën Risicoparagraaf De bereikte en nieuwe doelen...35 Jaarrekening Grondslagen Financiële kengetallen Balans per 31 december 2012 (na resultaat bestemming) Staat van baten en lasten Kasstroomoverzicht Toelichting op balans per 31 december 2012 (na resultaat bestemming) Toelichting op staat van baten en lasten Voorstel bestemming van het saldo van baten en lasten Treasury verslag...61 Controleverklaring...63 Overige gegevens Overzicht verbonden partijen Gebeurtenissen na balansdatum Bezoldiging bestuurders Kosten accountantscontrole Gegevens over de rechtspersoon...68 Bijlagen Overzicht geledingen SPOOR Overzicht scholen Ontwikkelingen Leerlingenaantallen Personele ontwikkelingen Verklaring gebruikte afkortingen...77 Jaarverslag SPOOR

4 4 Jaarverslag SPOOR 2012

5 Aanbieding Met genoegen presenteren wij u het jaarverslag 2012 van de Stichting Primair Openbaar Onderwijs in de Regio Waterland en Oostzaan (SPOOR). Hiermee legt het College van Bestuur van de stichting SPOOR publiekelijk verantwoording af over de belangrijkste ontwikkelingen die zich het afgelopen jaar hebben voorgedaan, welke keuzes zijn gemaakt en welke resultaten zijn behaald. Dit jaarverslag is het verantwoordingsdocument van het bevoegd gezag aan de gemeenteraden van de 7 SPOOR-gemeenten, die hun taken met betrekking tot het openbaar onderwijs gecoördineerd uitvoeren middels een gemeenschappelijke regeling: De SPOOR-raad. Tevens dient dit jaarverslag als verantwoording naar het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, onze partners en overige stakeholders. Binnen de filosofie van de stichting neemt de verantwoordingsplicht over het al dan niet behalen van de doelstellingen met de ons ter beschikking staande publieke middelen een belangrijke plaats in. Vanuit bovenvermelde opvatting ten aanzien van onze horizontale verantwoordingsplicht en het willen bieden van een zo groot mogelijke transparantie is dit jaarverslag ook te lezen op onze website, Wij leggen deze verantwoording eveneens in verkorte vorm af aan het personeel en ouders van de leerlingen op onze scholen. Het jaarverslag omvat het bestuursverslag met betrekking tot het instellings- en het financieel beleid en de jaarrekening over het boekjaar De jaarrekening bestaat uit een balans per 31 december 2012 en een staat van baten en lasten 2012, welke beide zijn voorzien van specificaties en toelichtingen. Jaarverslag SPOOR

6 Voorwoord Transparantie en het afleggen van verantwoording door maatschappelijke organisaties is steeds meer een maatschappelijke noodzakelijkheid geworden. Dit geldt in versterkte mate voor organisaties die met publieke middelen worden gefinancierd. Wij zien het als een voorrecht ons publiekelijk te mogen verantwoorden over het al dan niet behalen van de doelstellingen met de publieke middelen. Om deze publieke verantwoordingsplicht verder vorm te geven is de internetsite voor iedere geïnteresseerde te lezen. Op deze site vindt u alle openbare documenten van de samenwerkende stichtingen SPOOR en OPSO. Het openbaar primair onderwijs bevindt zich in een fase van krimp en bezuinigingen. Daarop vormt onze regio geen uitzondering. Gelukkig zijn de aangekondigde bezuinigingen op Passend Onderwijs in beginsel van de baan, maar de zogenoemde stille bezuinigingen zijn een feit en in wezen structureel van aard. Het gaat hierbij om de niet toereikende vergoeding voor energie, het weghalen van de bijdrage voor Bestuur en Managementondersteuning, het feitelijk afschaffen van de groeiregeling, het onvoldoende indexeren van de bekostiging door het ministerie van OCW (in feite is er vanaf 2010 sprake van een nullijn), de onvoldoende bekostiging van de functiemix. Daarnaast wordt het onderwijs als werkgever geconfronteerd met voortdurend stijgende werkgeverslasten door premieverhogingen zoals de pensioenpremie, de premie voor ZVW en ziektekosten en de arbeidsongeschiktheid. Deze werkgeverslasten worden maar ten dele gecompenseerd in de rijksvergoeding. Bovenop deze dalende inkomsten komt de krimp van het aantal leerlingen die voor zowel SPOOR, als OPSO rond de 2% per jaar voor de komende jaren wordt geraamd. Deze gegevens brengen met zich mee dat voor beide stichtingen een Sociaal Plan is overeengekomen met de vakcentrales om tot een verantwoorde personeelsreductie te komen over de periode Een zwaarwegende maar noodzakelijke maatregel om financieel in balans te komen en de primaire taak het verzorgen van goed openbaar onderwijs te kunnen waarborgen. Voor de bestuurders van beide stichtingen is deze ontwikkeling met name aanleiding geweest om de samenwerking in 2012 verder te intensiveren. Ook op het bovenschools niveau moet met minder middelen een kwalitatief goede 6 Jaarverslag SPOOR 2012

7 dienstverlening gegarandeerd blijven. Door te werken met één Sevice Bureau en de aanwezige kennis en kunde voor beide organisaties aan te wenden kan een kostenreductie worden gerealiseerd, immers veel werkzaamheden en de beleidsontwikkeling kunnen voor beide stichtingen identiek worden uitgevoerd. Onder het motto: Samen waar het kan en apart als het moet, wordt zo een structurele bijdrage geleverd aan de financiële taakstelling en blijft de kwaliteit in stand. Vanuit dezelfde gedachte hebben zowel de Raden van Toezicht, als de beide Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraden zich ontwikkeld naar samenwerkende raden die in staat zijn de gezamenlijke belangen te behartigen, maar ook de te onderscheiden zaken afzonderlijk te behandelen. Gezamenlijk is het afgelopen jaar gewerkt aan de bestuursfilosofie waarin beschreven wordt hoe het College van Bestuur werkt en welke verantwoordelijkheden op bestuursniveau liggen en welke bij de schooldirecteuren. De Missie en Visie van beide organisaties is beschreven en met input van de verschillende geledingen, schooldirecties, Sevice Bureau, gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en bestuur is gewerkt aan het strategisch beleid We prijzen ons gelukkig met de niet aflatende inzet van de scholen om te blijven werken aan onderwijsontwikkeling. Vanuit de gezamenlijke studiedagen is het Rijnlands denken verkend, waarna het systeemdenken door Jan Jutten is geïntroduceerd. Binnen OPSO is het excellentieproject als project afgerond en wordt gewerkt aan de implementatie binnen beide organisaties, ten behoeve van de meerbegaafde en hoogbegaafde leerlingen. Binnen SPOOR zijn 2 scholen in een pilot begonnen aan de introductie van het werken met de Ipad in het onderwijs. De ontwikkeling van de brede school heeft in de meeste gemeenten volop de aandacht met uiteraard de lokale accenten die in de regio anders zijn dan bijvoorbeeld in Purmerend. Er heeft een oriëntatie plaatsgevonden op het realiseren van Integrale Kindcentra (IKC) zoals dat in het regeerakkoord genoemd werd. Financiële randvoorwaarden maken echter dat we dit voorlopig hebben stopgezet. Het opbrengstgericht werken is binnen de beide organisaties geïmplementeerd en begint zijn vruchten af te werpen. Daarnaast wordt gezocht naar de verbinding met Passend Onderwijs vanuit de gedachte dat er geen stapeling van initiatieven plaatsvindt maar synergie moet zijn tussen de verschillende beleidsontwikkelingen. Alle scholen zijn bezig met de visie op Passend Onderwijs, het schoolondersteuningsprofiel en het borgen van handelingsgericht werken. Bestuurlijk zijn beide organisaties actief met het oprichten van de nieuwe samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs in Waterland en de Zaanstreek. Het bovenschoolse cursusaanbod wordt ook meer en meer afgestemd op de schoolontwikkeling en Passend Onderwijs. In 2012 hebben ruim 200 medewerkers hier dankbaar gebruik van gemaakt. Naast scholing en begeleiding, wordt binnen het personeelsbeleid onverkort gewerkt aan het terugdringen van het ziekteverzuim en het begeleiden van medewerkers naar ander werk. Naar verwachting zal het lage ziekteverzuim percentage binnen SPOOR, de komende jaren ook binnen OPSO gerealiseerd worden. Samenvattend concluderen we dat binnen de onderscheiden organisaties sprake is van een continue ontwikkeling die een wezenlijke bijdrage levert aan het gezamenlijke statement Jaarverslag SPOOR

8 Samen voor het beste onderwijs Dwars tegen de negatieve stroom in blijven alle niveaus binnen de organisaties werken aan het realiseren van dit hogere doel. We verwachten dat dit jaarverslag de lezer hierover meer inzicht en kennis zal geven. Dat we hiermee onze belanghebbenden, ouders en het lokaal bestuur, niet alleen laten zien dat het ons ernst is met de kwaliteit van het onderwijs, maar ook dat de samenwerking daartoe een middel is om het uiteindelijke doel te realiseren. Dat doel zal altijd kindgericht zijn, dát is onze core-bussiness, het beste onderwijs voor al onze leerlingen. Wij verwachten daarbij dan ook de steun van alle betrokkenen. Jan Hus, College van Bestuur Stichting SPOOR 8 Jaarverslag SPOOR 2012

9 Jaarverslag SPOOR

10 10 Jaarverslag SPOOR 2012

11 BESTUURSVERSLAG 1 Organisatie Algemeen De stichting SPOOR is het bevoegd gezag van 24 openbare basisscholen en één speciale basisschool in de gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Waterland, Wormerland en Zeevang. De schooldirecteuren zijn integraal verantwoordelijk voor de school en geven leiding aan de medewerkers. SPOOR ondersteunt en stuurt, daar waar nodig, de directeuren van de betrokken scholen aan en geeft hen tegelijkertijd de vrijheid om de eigen naam en het eigen gezicht (identiteit) van de school te behouden en een eigen verantwoordelijkheid te nemen in de dagelijkse gang van zaken. SPOOR is er in de eerste plaats voor de leerlingen, de medewerkers en de directies en hecht veel waarde aan het contact met ouders. SPOOR streeft naar kwaliteitsverbetering, continuïteit en professionalisering van het primair openbaar onderwijs in de gehele regio door de bundeling van kennis en ervaring en door bewaking en regulering van financiën. Duidelijke en korte communicatielijnen tussen het bestuur en de directeuren zijn cruciaal bij het realiseren van de genoemde doelstellingen, evenals gerichte scholingsactiviteiten met een ontwikkelend karakter. Juridische structuur De Stichting Primair Openbaar Onderwijs in de Regio Waterland en Oostzaan is op 1 januari 2004 in het leven geroepen door de gemeenteraden van de 7 SPOORgemeenten. Er is onder andere voor deze constructie gekozen om te kunnen voldoen aan de stijgende kwaliteitseisen aan bestuur en toezicht. Bovendien werd daarmee een einde gemaakt aan de bestuurlijke spagaat van de gemeenten. Sinds de komst van de stichting SPOOR resteert voor de gemeentebesturen een beperkt aantal verantwoordelijkheden zoals die voor de continuering van openbaar onderwijs en de verplichtingen ten aanzien van de onderwijshuisvesting. Deze verantwoordelijkheden worden gecoördineerd uitgevoerd door een gemeenschappelijk orgaan, de zogenoemde SPOOR-raad. Deze raad voert de gemeentelijke bevoegdheden uit op grond van een Gemeenschappelijke Regeling die de 7 Spoor-gemeenten zijn overeengekomen. SPOOR heeft in 2011 onderzocht of het realiseren van haar doelstellingen door een intensieve samenwerking met OPSO een extra, kwalitatieve, impuls zal krijgen. De leidende gedachte daarbij is dat bundeling van kennis, deskundigheid en menskracht op het toezichthoudend, bestuurlijk en ondersteunend niveau, naast een nog sterkere profilering van het openbaar onderwijs in de gehele regio, voor alle medewerkers, maar ook voor de leerlingen en de ouders een meerwaarde oplevert. Een en ander heeft een aantal samenwerkingsvormen voortgebracht die in 2012 geformaliseerd zijn. Het uitgangspunt voor de samenwerking is dat beide organisaties juridisch gezien als zelfstandige entiteiten zullen voortbestaan en samenwerken waar dit mogelijk is en waar dit een meerwaarde oplevert. Jaarverslag SPOOR

12 Onverminderd blijven de kernwaarden van de beide stichtingen van kracht. Hiermee worden ook binnen de stichting SPOOR uitgangspunten als grote verantwoordelijkheid voor de integraal verantwoordelijk schoolleider, korte lijnen met de bestuurder, allen werkend binnen heldere beleidskaders, gehandhaafd. Organigram Organigram De stichtingen OPSO en SPOOR werken intensief samen op grond van een samenwerkings -overeenkomst. Juridisch is er sprake van twee stichtingen. Echter de Raden van Toezicht, de beide Colleges van Bestuur en de twee GMR en werken functioneel zodanig samen als waren zij één. Dit geldt ook voor de beide Sevice Bureaus. De organisatie van de twee stichtingen hebben een identieke structuur. Ze wordt gekenmerkt door eenvoud en efficiëntie. Dankzij korte communicatielijnen kan adequaat en snel beleid worden ontwikkeld en, waar gewenst, gereageerd worden op externe ontwikkelingen. De organisatiestructuur SPOOR wordt zichtbaar in het volgende organigram: Gemeente Purmerend SPOORRAAD Gemeente Zeevang, Wormerland, Waterland, Oostzaan, Landsmeer, Edam-Volendam, Beemster Raad van Toezicht Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad College van Bestuur Service Bureau FZ PAZ HV OW/ICT Secr. 3 projectgroepen Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 Cluster 5 Cluster 6 OPSO Purmerend 13 basisscholen 1 school voor speciaal basisonderwijs 1 school voor (voortgezet) speciaal onderwijs SPOOR 23 basisscholen 1 school voor speciaal basisonderwijs 12 Jaarverslag SPOOR 2012

13 In beginsel onderscheiden we drie vormen van regelmatig directie overleg: Clusteroverleg: De term clusteroverleg staat voor het regelmatig (maandelijks) overleg van een dagdeel, tussen directies van 5 scholen die samen een cluster vormen. Zij bespreken actuele en gezamenlijke zaken die spelen in hun cluster en hebben een vorm van intervisie (wellicht uitmondend in visitatie). Projectgroep overleg; Doel van de projectgroepen is in ieder geval het voorbereiden van gezamenlijk beleid. De projectgroepen worden samengesteld uit een aantal directeuren en een beleidsmedewerker. Gezamenlijk overleg; De term gezamenlijk overleg staat voor het plenaire overleg tussen de directies van alle scholen en in voorkomende gevallen CvB en beleidsmedewerkers. Tijdens deze bijeenkomsten waarvan er minimaal 3 per jaar (hele dag) worden gehouden, worden vooral thema s en beleidsstukken met elkaar besproken. Raad van Toezicht De stichting SPOOR is op grond van de wet Goed onderwijs, goed bestuur (2010) zo ingericht dat er sprake is van een functionele scheiding tussen toezicht en bestuur. De functie van het intern toezicht wordt uitgeoefend door de Raad van Toezicht. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de SPOOR-raad.. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden (zie voor bezetting bijlage 1). De Raad van Toezicht is in het verslagjaar zes keer bij elkaar gekomen. De volgende beleidsstukken zijn door de Raad van Toezicht goedgekeurd: Gemeenschappelijke Regeling Regeling vacatiegelden leden Raad van Toezicht. Samenwerkingsovereenkomst Reglement Raad van Toezicht Bestuursfilosofie Jaarverslag 2011 OPSO / Jaarverslag 2011 SPOOR Beloningssystematiek Colleges van Bestuur Werving & Selectieprocedure Colleges van Bestuur. Reglement Renumeratiecommissie Reglement Auditcommissie Begroting 2013 OPSO / Begroting 2013 SPOOR De leden van de Raad van Toezicht hebben een belangstellingbezoek gebracht aan drie scholen van OPSO en SPOOR, t.w. : OBS De Fuik te Den Ilp, OBS Wheermolen en SBO Het Tangram te Purmerend Het volgende thema / aandachtspunt is behandeld: - Kwaliteit van het Onderwijs College van Bestuur. Het College van Bestuur (CvB) draagt de eindverantwoordelijkheid voor de stichting en de afzonderlijke scholen die onder haar bevoegd gezag staan. Het College acht het dan ook haar verantwoordelijkheid om ten behoeve van leerlingen, ouders, personeelsleden en andere belanghebbenden de doelstellingen van de organisatie te bepalen, erop toe te zien dat die bereikt worden en dat dit op een verantwoorde wijze gebeurt. Het College hanteert als leidraad voor haar handelen de code Goed Bestuur in het primair onderwijs (PO raad 2010) en de Bestuursfilosofie SPOOR. Jaarverslag SPOOR

14 Het College van Bestuur is het bevoegd gezag van de openbare scholen voor primair onderwijs in de Spoor-gemeenten en stuurt de totale organisatie aan. Zij bepaalt na advisering van het directieberaad en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad het strategisch beleid van de organisatie. Het College is eindverantwoordelijk voor de bewaking van de identiteit van de scholen, de vaststelling van het strategisch beleid en de financiële verantwoording op bestuurlijk niveau. Aan de hand van managementrapportages wordt de voortgang op de beleidsterreinen financiën, huisvesting, onderwijs, ICT, personeel en Brede School gemonitord. Het college wordt direct ondersteund door de beleidsmedewerkers van het Service Bureau en de directies van de scholen. Zij volgen, toetsen en beoordelen de resultaten van uitvoering van beleid. Waar nodig bieden zij ondersteuning. De beleidsvoorbereiding wordt in overleg met en ondersteund door het Service Bureau gedaan door projectgroepen. Wanneer een voorstel is afgerond, wordt het aan alle directeuren voorgelegd en vervolgens tijdens het directieoverleg besproken. Afhankelijk van de aard van het stuk wordt het ook door het bestuur vastgesteld en zo nodig ingebracht in een bijeenkomst van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Wanneer het volledige traject is doorlopen, wordt het vastgestelde beleidsstuk verspreid onder de belanghebbenden. Uiteraard zijn veel beheersmatige zaken aan de orde geweest, maar daarnaast zijn ook beleidsaanzetten gedaan op verschillende terreinen, zoals kwaliteitszorg, de zorgstructuur en buitenschoolse opvang. Naast deze ontwikkelingen is ook een aantal onderwerpen in de sfeer van voorwaarden gerealiseerd. De volgende beleidsstukken zijn door het College van Bestuur vastgesteld: Verzuim Beleidsplan 20 februari 2012 GMR Regeling Faciliteiten 20 februari 2012 Meerjaren onderhoudsbeleidsplan 19 maart 2012 Reglement MR Service Bureau 19 maart 2012 Bestuur Formatie Plan 2012/ juni 2012 Jaarverslag/jaarrekening juni 2012 Aansluitingsovereenkomst SWV Waterland PO 15 oktober 2012 Begroting november 2012 Faciliteiten BHV 17 september 2012 Samenwerkingsovereenkomst OPSO SPOOR 1 mei 2012 Regeling Opleiding BHV 16 juli 2012 Sociaal Plan december 2012 Stratechischbeleidsplan december 2012 Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) vertegenwoordigt de ouders en leerkrachten van de scholen. In 2011 hebben de stichtingen OPSO en SPOOR ingezet op een verregaande samenwerking. Parallel aan deze ontwikkeling hebben ook de GMR en van beide stichtingen een traject in gang gezet om de mogelijkheden van een intensievere samenwerking te verkennen. Na diverse gezamenlijke bijeenkomsten heeft een begeleidingscommissie met vertegenwoordigers uit beide GMR en een voorstel gedaan tot het (praktisch) samenvoegen van de GMR en. Eind 2011 is in beide afzonderlijke GMR en besloten een samenwerkende GMR nieuwe stijl te vormen. Formeel (juridisch gezien) kan er geen sprake zijn van één GMR, omdat OPSO en SPOOR zelfstandige organisaties (aparte rechtspersonen) blijven. Sinds april 2012 is deze GMR nieuwe stijl actief. 14 Jaarverslag SPOOR 2012

15 De samenwerkende GMR bestaat uit zestien personen. Acht personen per stichting met een evenwichtige verdeling van ouders en leerkrachten (4/4). Daarnaast zijn twee kwaliteitszetels (een per stichting) beschikbaar voor een afvaardiging van het speciaal (basis)onderwijs. De huidige samenstelling van de GMR, alsmede de werkwijze zoals die jaarlijks wordt verwoord in het activiteitenplan, zijn te vinden in de bijlage(n). In 2012 zijn de volgende beleidsstukken voor instemming, advies of ter informatie aan de GMR aangeboden: Faciliteitenregeling GMR 15 mei-2012 Sociaal Plannen OPSO en SPOOR 15 mei-2012 Bestuur Formatie Plan OPSO en SPOOR 26 -jun-2012 Communicatieplan GMR 29 september 2012 Activiteitenplan / scholing GMR 29 september 2012 (besproken) BHV-opleiding OPSO en SPOOR 29 september 2012 BHV-facilitering OPSO en SPOOR 29 september 2012 Sociaal Statuut 29 september 2012 Statuten SWV november 2012 Mandaatbesluit SWV Waterland 25 november 2012 Aansluitingsovereenkomst SWV Waterland 25 november 2012 Mandaatbesluit SWV Zaanstreek 25 november 2012 Aansluitingsovereenkomst SWV Zaanstreek 25 november 2012 WMS statuut 25 november 2012 GMR reglement 25 november 2012 Passend onderwijs, wijziging Samenwerkingsverband 25 november 2012 Een vertegenwoordiging van de OGMR is betrokken geweest bij het samenstellen van het concept strategisch beleidsplan Een vertegenwoordiger van de OGMR SPOOR en één van de OGMR-OPSO hebben zitting gehad in de adviescommissie ten behoeve van de werving & selectieprocedure bestuurder SPOOR. Service Bureau Het Service Bureau van SPOOR heeft als taak het terzijde staan van het College van Bestuur en de schooldirecteuren bij de uitoefening van hun taken en hun bevoegdheden op het terrein van onderwijskwaliteit & innovatie, personeel en organisatie, ICT, huisvesting en financiën. Het bureau werkt samen met stichting OPSO als één ondersteunend bureau voor beide organisaties. Hiermee worden de volgende doelen nagestreefd: Hogere kwaliteit van dienstverlening Hogere efficiency Een grotere doorzettingsmacht Een grotere draagkracht Het gezamenlijk bureau wordt aangestuurd door een directeur bedrijfsvoering/ controller. Die stuurt aan op de realisatie van de doelstellingen, de ontwikkeling van de kwaliteit van de onderscheiden scholen en draagt zorg voor een goede samenwerking binnen het Service Bureau. Hij onderhoudt hiervoor intensief contact met de directies van de scholen in de vorm van schoolbezoeken en gestructureerd overleg. Medewerkers van het Service Bureau ondersteunen het College van Bestuur voor de beleidsvorming en -uitvoering. SPOOR heeft niet alle deskundigheid in huis, indien nodig wordt expertise ingehuurd. Jaarverslag SPOOR

16 Scholen Onder de verantwoordelijkheid van SPOOR vallen 24 scholen voor primair openbaar onderwijs en één school voor speciaal basisonderwijs. Het merendeel van de leerlingen is woonachtig in de SPOOR-gemeenten. De schooldirectie heeft integrale verantwoordelijkheid en is belast met de algehele leiding van de school en de medewerkers. Zij legt met betrekking tot het totale functioneren van de school verantwoording af aan het College van Bestuur. De schooldirecties adviseren het College van Bestuur bij de totstandkoming en uitvoering van het strategisch beleid. 2 Missie en visie Openbaar onderwijs Openbare scholen zijn in beginsel ontmoetingsscholen met ruimte voor verschillen. Het ontmoetingskarakter komt tot uiting in diverse wettelijke bepalingen en krijgt daadwerkelijk vorm door de uitwerking van bestuur en medewerkers van de aangesloten scholen. OPSO en SPOOR hanteren de zes kernwaarden waarop openbare scholen kunnen bouwen: Iedereen welkom - Openbare scholen staan open voor alle kinderen, ongeacht hun levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid. Iedereen benoembaar - Benoembaarheid op openbare school staat open voor iedereen, ongeacht hun levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid. Wederzijds respect - Openbare scholen houden rekening met en gaan uit van wederzijds respect voor de levensbeschouwing of godsdienst van alle leerlingen, ouders en personeelsleden. Waarden en normen - Openbare scholen besteden actief aandacht aan uiteenlopende levensbeschouwelijke, godsdienstige en maatschappelijke waarden. Van en voor de samenleving - Openbare scholen zijn van en voor de samenleving en betrekken leerlingen, ouders en personeelsleden actief bij de besluitvorming over doelstellingen en werkomstandigheden en stemmen af met externe betrokkenen en belanghebbenden. Levensbeschouwing en godsdienst - Openbare scholen bieden de gelegenheid om levensbeschouwelijk vormings- en godsdienstonderwijs te volgen. Werkend vanuit bovenstaande uitgangspunten luidt de gezamenlijke MISSIE van SPOOR en OPSO : SPOOR/OPSO, SAMEN STERKER VOOR HET BESTE ONDERWIJS De openbare onderwijsorganisaties OPSO en SPOOR staan midden in de samenleving die voortdurend aan verandering onderhevig is. Onze openbare scholen nemen actief deel aan allerlei ontwikkelingen door initiatieven te ontplooien en verbeteringen in gang te zetten om het beste onderwijs aan ieder kind te realiseren. Wij gaan uit van de mogelijkheden van ieder kind. Wij zijn er op gericht om samen met het kind en de ouders alle creatieve, cognitieve, sociaal-emotionele en fysieke talenten te ontplooien. OPSO en SPOOR werken vanuit deze missie intensief samen. Samenwerken betekent voor ons kennis en inzichten delen met en tussen onze scholen, binnen bestuur en toezicht, op het Service Bureau, met de inspectie, wetenschappers en andere 16 Jaarverslag SPOOR 2012

17 partners. Op deze wijze creëren wij het beste onderwijs voor onze kinderen, gaan we efficiënter met de middelen om en vullen wij onze ondersteuningsplicht nog beter in. Vanuit de uitganspunten openbaar onderwijs en onze gezamenlijke missie hebben we onze VISIE als volgt omschreven en verankerd in een drietal kernwaarden. Wij staan bekend als de beste onderwijsorganisatie in Openbaar Onderwijs. Een onderwijsorganisatie voor primair en speciaal onderwijs waarin woorden hand in hand gaan met daden. Wij staan bekend als goede werkgevers die oog hebben voor het individu en veel investeren in de ontwikkeling van de medewerkers. Al onze werknemers hebben een grote verantwoordelijkheid voor het bepalen en uitvoeren van het beleid. Onze scholen zijn organisaties waarin voor kinderen ruimte is om permanent aan hun ontwikkeling te werken. Onze medewerkers zijn meesters in hun vak, weten zich erkend en zetten zich voor de volle 100% in voor de brede ontwikkeling van het kind. Wij bieden kwalitatief hoogwaardig onderwijs waarin talenten van alle leerlingen worden ontplooid. We gaan daarbij uit van de mogelijkheden van elk kind. Nieuwe wetenschappelijke inzichten worden en zijn vertaald naar ons onderwijsaanbod waarin verschillende vormen van leren en social media als middel, ten volle worden benut. Ontwikkeling van de leerkracht en de samenwerking met de ouders zijn daarbij belangrijke factoren. Er is op onze scholen ruimte voor diversiteit en professionalisering hetgeen goede resultaten en opbrengsten genereert. Onze leerkrachten halen alles uit een kind door een veilige en inspirerende omgeving te creëren en door intensief te communiceren en samen te werken met ouders waardoor thuis en school zo veel mogelijk op elkaar zijn afgestemd. Samen met andere partners zoals onderwijsorganisaties, ondersteuningsinstanties, gemeenten en bedrijfsleven, dragen wij bij aan de brede ontwikkeling van onze kinderen. Onze inspiratie is het verschil te maken door samen het beste onderwijs te bieden voor uw kind. Dit doen we vanuit onze kernwaarden. Van onze medewerkers verwachten wij, dat zij handelen vanuit deze DRIE KERNWAARDEN en elkaar daarop aanspreken. Vertrouwen We gaan uit van de mogelijkheden van ieder mens en stimuleren iedere betrokkene zichzelf verder te ontwikkelen. Wij zijn van nature nieuwsgierig naar de ander en heten iedereen welkom. Verbinden Iedereen binnen en buiten de organisatie: kind, medewerkers en andere betrokkenen weten zich erkend en geaccepteerd ongeacht geloof, ras, huidskleur, geslacht, taal en afkomst. Iedereen is in staat om op een respectvolle manier met elkaar om te gaan en op een constructieve wijze samen te werken. Verschillen in visie en geloofsovertuigingen zien en ervaren we als een bron van inspiratie. Samen komen we verder. Jaarverslag SPOOR

18 Meesterschap Elke medewerker is op zijn/haar vakgebied een professional die kritisch naar zichzelf kijkt, die zich openstelt voor anderen en nieuwe opvattingen op waarde weet te schatten. Elke medewerker is eigenaar van het vak dat hij uitoefent en laat iedereen profiteren van eigen ervaringen en nieuwe inzichten. Elke medewerker is in staat de verschillen te overbruggen, betrokkenen te verbinden en echt vertrouwen te geven aan kinderen, ouders en collega s. Elke medewerker ontwikkelt zich permanent om het vakmanschap te onderhouden en te verbeteren. Strategische beleidsplan Waar leiden die missie en uitgangspunten toe? Het bestuur heeft een strategisch beleidsplan vastgesteld dat door alle scholen als basis wordt gebruikt voor de eigen beleidsontwikkeling. Het bestuur wil dat leerlingen na afronding van het basisonderwijs beschikken over kennis en vaardigheden die hen toegang geven tot het vervolgonderwijs. De leerlingen moeten minimaal het landelijk gemiddelde halen. De kennis en vaardigheden moeten in lijn zijn met de eisen van de tijd, ook als het gaat om ICT-vaardigheden. De leerlingen moeten een basis bezitten voor verdere ontwikkeling van hun talenten en met respect en bewustzijn omgaan met de grote maatschappelijke verscheidenheid. Tenslotte moeten leerlingen, als gevolg van het verschil in aanbod per school, zich op onderdelen extra hebben kunnen profileren. Voor de bekostiging van dit beleid zijn wij afhankelijk van de financiële middelen van de overheid, toevallige baten, sponsorgelden, ouderbijdragen en andere vrijwillige bijdragen. Waar mogelijk initieert het bestuur pilotprojecten op onderscheidende scholen. Het gaat dan met name om projecten die de eigen identiteit benadrukken, dan wel projecten die scholen een extra kwaliteit geven of leerzaam zijn voor andere scholen in het kader van toekomstige ontwikkelingen. 3. Onderwijs en ICT In de samenwerking tussen SPOOR en OPSO staat de kerngedachte Samen voor het beste onderwijs in de regio centraal. Om hieraan verder vorm en inhoud te geven, wordt als vertrekpunt voor al ons denken en werken op de scholen, het Service Bureau, en aansluitend bij de vastgestelde bestuursfilosofie, steeds meer het Rijnlands model gehanteerd. In ons geval wordt met Rijnlands denken bedoeld dat de scholen en het bureau, en meer in het bijzonder onze medewerkers, zelf verantwoordelijk worden voor het behalen van strategische doelen. Het- oude denken - het van bovenaf doelen vaststellen en daaraan meteen koppelen hoe die gehaald moeten worden zal, gezien de tijd waarin wij leven en de daarbij horende maatschappelijke context, ook binnen alle geledingen van OPSO en SPOOR, geleidelijk aan gaan verdwijnen. Zelf de verantwoordelijkheid kunnen en mogen dragen motiveert meer dan de oude werkwijze! Het is voor iedereen wel duidelijk dat de vraag niet meer is of we daartoe moeten veranderen, maar wanneer we daar mee starten. Daarom is het (beleids-) overleg binnen- en de inrichting van het directieoverleg inmiddels gewijzigd in een werkwijze die is gebaseerd op de Rijnlandse denkwijze. De directeuren hebben (overleg) clusters van ongeveer 5 personen gevormd rondom ontwikkelthema s en ze hebben zich op basis van belangstelling dan wel 18 Jaarverslag SPOOR 2012

19 deskundigheid in projectgroepen georganiseerd die de verschillende doelen binnen het strategisch beleidsplan verder uitwerken. Tijdens de jaarlijkse studie tweedaagse (dit jaar verdeeld over 2 losse studiedagen) voor directies, is bij dit gedachtegoed aangesloten door Jan Jutten waarbij aandacht is gegeven aan de volgende inhouden: Werken aan een nieuwe cultuur die nodig is in deze tijd, vanuit een ander soort denken en handelen, een ander soort medewerkers en bovenal: een ander soort leiderschap. Niet de externe omstandigheden bepalen de koers die gevaren wordt, maar de intrinsieke motivatie, de innerlijke stem en de passie. Kortom er moet meer worden gevaren op het innerlijke kompas. Een duurzame ontwikkeling van het onderwijs vanuit systeemdenken Gebleken is dat incidentele verbeteringen en projecten onvoldoende werken, het systeem als geheel verandert daardoor niet. Goed onderwijs wordt gegeven door goede leerkrachten. Goede leerkrachten ontwikkelen zich binnen een systeem dat daartoe optimale condities schept: systeemleiderschap. Schoolleiders creëren deze systemen! Naast de dagen met Jan Jutten is er één school die, samen met de beleidsmedewerker onderwijs, aan de tweejarige CBE leergang High Performance schools deelneemt. Inhoud en uitgangspunten sluiten nauw aan bij het hierboven beschreven gedachtegoed. Binnen veel scholen is t.b.v. professionalisering gestart met de zogenaamde flitsbezoeken, soms uitgevoerd door de directeur en soms door leerkrachten bij elkaar. De flitsbezoeken zijn gericht op het leren van en met elkaar. Onderwijsontwikkelingen Opbrengstgericht werken In en zijn de extra middelen die vanuit het Rijk beschikbaar waren gesteld voor het opbrengstgericht werken, vooral binnen de vakgebieden taal en rekenen ingezet. Per school is een plan van inzet gemaakt waarbij de middelen zijn verdeeld aan de hand van een vast bedrag per school en een bedrag per leerling. De in 2011 gestarte stuurgroep die de ontwikkelingen op de SPOOR-scholen volgde en gezamenlijke acties initieerde en coördineerde. i.s.m. met Nico Beugeling van de schoolbegeleidingsdienst SBZW, is in 2012 door de samenwerking met OPSO en de vorming van directieclusters op basis van onderwijskundige thema s, opgeheven. Het in de periode september-december 2011 opgestarte ambassadeurstraject heeft in het voorjaar van 2012 nog een klein vervolg gehad. Er is verslag gedaan van de bevindingen van de gesprekken met collega s tijdens de schoolbezoeken met als thema opbrengstgericht werken. De daaruit voorkomende ideeën m.b.t. intervisie e.d. kunnen worden gebruikt binnen de clusters van directeuren die in oktober 2012 gevormd zijn. Cultuureducatie Voor cultuureducatie is als gezamenlijk beleid afgesproken dat elke school de middelen zelf inzet, een cultuurcoördinator aanwijst en activiteiten organiseert vanuit de beschikbare cultuurmiddelen, aansluitend bij het onderwijs van de school. Netwerken IB en adviesgroep voor het Samenwerkingsverband In het SWV Waterland waaronder alle scholen van OPSO en het merendeel van de SPOOR-scholen valt, zijn goed functionerende netwerken aanwezig, waarbij de IB ers over de diverse groepen zijn verdeeld. Het SPOOR netwerk IB is in 2012 uitgebreid met de IB-ers van OPSO en ontwikkelt zich onder verantwoordelijkheid van de Jaarverslag SPOOR

20 beleidsmedewerker onderwijs en de IB ers zelf tot een waardevolle plek voor uitwisseling van kennis en good practices. Dit netwerk komt drie maal per cursusjaar bijeen. Naast intervisie worden ontwikkelingen besproken en toegelicht op het vlak van onder andere dyslexie en Passend Onderwijs. De directies van de SPOOR en OPSO scholen komen minimaal 3 keer per jaar als een soort adviesgroep bijeen met als doel informatie te geven over de ontwikkelingen binnen het Samenwerkingsverband. Daarbij is ook de coördinator van het SWV aanwezig. Naast de OPSO en SPOOR scholen schuiven de CPOW-scholen en de Volendamse scholen hier bij aan als er over de ontwikkelingen binnen Passend Onderwijs wordt gesproken. Kwaliteitsontwikkeling opbrengsten en oordeel van de inspectie Jaarlijks wordt elke school minimaal een keer door het bestuur (CvB en beleidsmedewerker) bezocht voor een gesprek over onderwijskwaliteit, specifieke schoolontwikkelingen, zorgbeleid en kwaliteitscyclus. Er is een vaste agenda en het jaarverslag van de school vormt de leidraad voor het bezoek. Tijdens het gesprek is er veel aandacht voor trends en analyses van de tussen- en eindopbrengsten, afgezet tegen landelijke gemiddelden, eigen geformuleerde schoolnormen en de inspectienormen. Vanaf eind 2012 heeft het bestuur naast het Meta Managementsysteem van Dot Com School tevens digitaal toegang tot de Cito LOVS gegevens van alle scholen zodat tijdig kan worden geanticipeerd op waargenomen signalen. Tijdens het schoolbezoek wordt meestal ook gesproken met (een afvaardiging van) het team. In het kader van het kwaliteitsonderzoek werden in 2012 diverse SPOOR scholen door de inspectie bezocht. Voor de beoordeling van de eindopbrengsten door de inspectie is in 2012 voor het eerst op bijna alle scholen gebruik gemaakt van de M8 scores. Op een klein aantal SPOOR scholen is daarvoor de CITO-Eindtoets gebruikt. De scholen scoren op Begrijpend Lezen te laag. Reken/Wiskunde is in het algemeen wel voldoende. Daar waar scores te laag zijn, zijn er acties en verbeterplannen opgesteld om in de toekomst de resultaten te verhogen. Eind 2012 hadden 17 basisscholen en de SBO school een basisarrangement (lichtste vorm van toezicht) en 7 basisscholen een basisarrangement met attendering (de resultaten van deze scholen liggen in twee van de schooljaren tussen onder de ondergrens die de inspectie hanteert; aandacht is gewenst.) Passend Onderwijs Ontwikkeling zorgprofielen Alle scholen van SPOOR hebben een voorlopige versie van hun ondersteuningsprofiel. Er zijn of worden eindrapportages op school-, bestuurs- en Samenwerkingsverbandniveau gemaakt om te komen tot gezamenlijke conclusies. Op basis van de conclusies op Samenwerkingsverband-niveau zullen er afspraken komen over een gezamenlijk basisondersteuningsprofiel. SPOOR streeft er naar dat voor elke leerling een passend aanbod geboden kan worden. Dit vraagt van de scholen actief beleid gericht op gedifferentieerde werkwijzen en het ontwikkelen van het hierboven genoemd ondersteuningsprofiel. Daaruit komt in ieder geval naar voren dat de scholen ook onderwijsaanpassingen voor meer- en hoogbegaafde leerlingen tot doel stellen. HGPD en klassenmanagement zijn i.h.k.v. Passend Onderwijs ook belangrijke pijlers waar alle scholen aan werken met als uitgangspunt dat het binnen Passend Onderwijs vooral gaat om de handelingsbekwaamheid van de leerkracht. Daarom vindt er op alle SPOOR scholen, al dan niet in samenwerking met de schoolbegeleiding Zaanstreek-Waterland en gefaciliteerd vanuit het 20 Jaarverslag SPOOR 2012

21 samenwerkingsverband Waterland of Zaanstreek, een verdere implementatie plaats van het handelingsgericht werken. De onderwijsbehoefte van elk kind staat daarbij centraal, gekoppeld aan het werken met groepsplannen. Dat deze werkwijze vruchten begint af werpen blijkt o.a. uit het aantal verwijzingen naar de SBO en SO scholen. Het schooljaar laat een laag aantal verwijzingen zien (ook in vergelijking met het schooljaar ervoor). Het percentage van verwijzing is ongeveer 0,5 % Kinderen met een leerlinggebonden financiering In 2012 bleef het aantal leerlingen met een LGF min of meer stabiel 46 versus 45 in Om zoveel mogelijk kinderen een ononderbroken ontwikkelingsproces te laten doorlopen is een hechte samenwerking tussen het regulier basisonderwijs en speciale scholen noodzakelijk. Sinds de invoering van die samenwerking i.h.k.v. Weer Samen Naar School (WSNS) heeft SPOOR zitting in het bestuur van het Samenwerkingsverband Waterland en Zaanstreek, en draagt op deze wijze bij aan de ondersteuning van scholen Met andere besturen is in 2012 verder gewerkt aan de (inhoudelijke) vormgeving van de organisatie van een nieuw Samenwerkingsverband. Alle ideeën en uitwerkingen worden vastgelegd in een ondersteuningsplan. Dit plan dient in 2014 gereed te zijn Schoolcontactpersonen, klachten, schorsingen en verwijderingen Verdere professionalisering van de schoolcontactpersonen heeft in 2012 plaatsgevonden binnen de netwerkbijeenkomsten van OPSO en SPOOR samen. In het kader van de klachtenregeling onderwijs is de externe vertrouwenspersoon in 2012 bij 6 klachten betrokken geweest. Tussen- en naschoolse opvang Vanaf augustus 2006 zijn schoolbesturen verantwoordelijk voor diverse opvangmogelijkheden. Daar schoolgebouwen primair ingericht zijn voor het geven van onderwijs, heeft het management sinds die tijd veel tijd en energie gestoken in de organisatie van de tussen- en naschoolse opvang en ervoer het personeel (vooral bij de start) in sommige gevallen een grote werkdruk met betrekking tot de organisatie van de opvang. Door OPSO en SPOOR is besloten dat de scholen de organisatie van de tussenschoolse opvang (TSO) in eigen beheer moeten vormgeven. Om enige uniformiteit binnen de organisatie op het gebied van TSO te bevorderen, is een kader stellend beleidsplan vastgesteld. Ook dit verslagjaar is de basistraining Liefdevol grenzen stellen aangeboden. Deze cursus is door SPOOR en OPSO georganiseerd en wordt afgesloten met een certificaat. Inmiddels hebben ruim tweehonderd overblijfkrachten en ongeveer twintig coördinatoren de trainingen gevolgd. Aan de eis van het ministerie, dat in 2011 minstens de helft van het aantal overblijfkrachten een scholing op het gebied van overblijven moet hebben gevolgd, was door beide besturen al ruimschoots voldaan. Bovendien is er op elke locatie elke dag een vrijwilliger aanwezig die de EHBO cursus heeft gevolgd. Op een enkele school is door de ouders een stichting opgericht om de TSO te organiseren. Op enkele scholen wordt de TSO verzorgd door een professionele instelling voor kinderopvang. Het vinden van voldoende vrijwilligers blijkt soms nog een probleem. Op scholen waar dit zo is, eten de kinderen samen met de leerkrachten, waardoor de onderwijsgevenden een groot deel van hun niet-gebonden lesuren aan de TSO besteden. De opzet van de buitenschoolse opvang (BSO) sluit aan bij de infrastructuur zoals die Jaarverslag SPOOR

22 reeds in de kernen aanwezig is. Dit houdt in dat voor de voor- en naschoolse opvang veelal een convenant is gesloten. Door de verlaging van de rijksbijdrage aan de ouders, is er voor de kinderopvang en de buitenschoolse opvang in het bijzonder steeds minder sprake van wachtlijsten. Samenwerken binnen de Brede School Vanaf 2008 tot 2011 was er binnen SPOOR, gesubsidieerd vanuit verschillende gemeenten, een coördinator Brede School aan het werk. Gedurende deze jaren moest deze coördinator de start van de ontwikkelingen van de Brede School in de diverse kernen mogelijk maken en verder uitbouwen. In alle gemeenten is sinds 2011 een startnotitie en het werkplan gereed. De mate van uitvoering verschilt echter per gemeente. Zo zijn in de gemeenten Beemster, Edam/Volendam, Landsmeer, Oostzaan en Waterland, Brede Schoolvoorzieningen van start gegaan waarbij SPOOR-scholen betrokken zijn. In de gemeente Wormerland zullen de activiteiten daadwerkelijk medio 2013 starten. De gemeente Waterland heeft in samenwerking met de Brede Schoolcoördinator van SPOOR een eigen kadernotitie opgesteld. Met alle scholen uit de kern Monnickendam is een start gemaakt met de Brede Schoolactiviteiten en is een uitvoerend Brede Schoolcoördinator aangesteld. Deze medewerker wordt verloond bij SPOOR en aangestuurd door de stuurgroep Brede School Monnickendam. Tegelijkertijd zijn er oriënterende besprekingen gestart met de scholen van het scholeneiland: OBS De Fuut, De Kennedyschool (CPOW) en Willem de Zwijgerschool (CPOW) en de beoogde partners: SKW, Welzijn, Sport en Bibliotheek. De eigenlijk al in 2013 verwachte nieuw bouw laat nog even op zich wachten, maar met deze partijen is de Brede School visie in 2012 verder uitgediept vanuit het gegeven dat ze allen in één accommodatie gehuisvest worden. Voor OBS De Gouwzee geldt dat de nieuwbouw eind 2012 is betrokken. SKW verzorgt hier de kinderopvang en verder participeert de school in de Brede Schoolactiviteiten van de kern Monnickendam. OBS De Havenrakkers kent een geheel eigen traject waarbij er ook in 2012 besprekingen hebben plaats gevonden op initiatief van de groep Visie op Broek, die alle betrokkenen in deze kern heeft gemobiliseerd om mee te denken over de ontwikkeling van de nieuwbouw (2015) en de verbreding van de school. Deelnemers zijn o.a. woningbouwcorporaties, de Zorgcirkel en SKW. OBS H.M. van Randwijkschool geeft sinds 2011 samen met de St. Sebastianusschool (CPOW), Tinteltuin en de bibliotheek de Brede School vorm binnen de gezamenlijke nieuwbouw. Alle scholen in de kern van Landsmeer hebben ervoor gekozen elkaar meer op te zoeken en gezamenlijke belangen te bespreken. Zo heeft men een activiteitenprogramma ontwikkeld, waarover ook met de gemeente is overlegd. Inmiddels is een combinatiefunctionaris aangetrokken die verloond wordt bij SPOOR en aangestuurd wordt door een stuurgroep van schooldirecties en de gemeente. Partners die worden betrokken zijn Tinteltuin en Partou. OBS De Fuik heeft voor een eigen groeimodel gekozen en werkt nauw samen met Berend Botje die alle opvang en BSO verzorgt. In de gemeente Beemster werken alle scholen samen vanuit de startnotitie en het werkplan aan een scala van Brede Schoolactiviteiten. Een combinatiefunctionaris regelt het programma. Deze medewerker wordt verloond door SPOOR en aangestuurd door de stuurgroep. De deelname aan activiteiten is groot. Diverse 22 Jaarverslag SPOOR 2012

23 partners zijn betrokken, zoals: de Muziekschool Waterland, Natuur- en Milieueducatie, Cultureel erfgoed, etc. Door de voorgenomen sluiting van OBS De Bonte Klaver zal er een andere verdeling van de activiteiten gaan ontstaan In Edam-Volendam is ruim twee jaar geleden gestart met Brede Schoolactiviteiten bij OBS De Piramide, ook hier werken alle scholen uit de kern Edam samen en levert het Welzijnswerk de coördinatie en een groot aantal activiteiten. De Brede Schoolactiviteiten in Wormerland hebben in voorbereidende zin in 2012 een verdere ontwikkeling doorgemaakt. Medio 2013 zal gestart worden, na het aantrekken van een combinatiefunctionaris die de rol van Brede Schoolcoördinator zal vervullen. In Oostzaan zijn in 2012 de activiteiten daadwerkelijk van start gegaan, dankzij de inzet van een combinatiefunctionaris, die eveneens verloond wordt door SPOOR. De gemeente Zeevang, waar de startnotitie en het werkplan aan de gemeente is aangeboden, blijft nog achter. Het streven om in 2012 alle SPOOR-scholen, binnen een netwerk van andere scholen waarmee men samenwerkt, als Brede School te laten functioneren, is daarmee net niet gehaald ICT 2012 is het eerste jaar dat OPSO en SPOOR volledig de techniek hebben uitbesteed. De overgang is probleemloos verlopen en de eerste reacties van de scholen zijn bijzonder positief kenmerkt zich verder door de invoering van digitale schoolborden. Alle groepen 3 t/m 8 zijn van deze borden voorzien en ook al veel groepen 1 en 2. Alle leerkrachten hebben de gelegenheid gehad zich te scholen in het technische gebruik van de borden. (De zogenaamde knoppencursus) Om te controleren of alle leerkrachten deze vaardigheid ook werkelijk beheersen zal er in 2013 een online onderzoek worden gedaan bij alle leerkrachten van OPSO en SPOOR. Hiaten in de kennis zullen door middel van een cursusaanbod worden opgevuld. De werkzaamheden van de coördinatoren zijn in 2012 niet gewijzigd. De nadruk ligt nog steeds op de onderwijskundige ondersteuning van de leerkrachten bij het gebruik van ICT en niet op techniek. De positie van de ICT coördinatoren is in 2012 echter wel behoorlijk onder druk komen te staan. Vanwege de bezuiniging en andere overwegingen is er nagenoeg geen vrijstelling van les gebonden tijden meer voor het vervullen van hun taak. Gezien het grote belang van ICT voor het onderwijs is dit een zorgelijke ontwikkeling. Pilot Werken met een Ipad In het laatste kwartaal van 2012 is op twee scholen van SPOOR een pilot werken met een Ipad gestart. Tijdens de pilotperiode krijgen de kinderen van groep 5/6 van OBS Middelie en groep 6 van de OBS H.M. van Randwijkschool de beschikking over een Ipad. Het doel van deze pilot is: De kinderen leren omgaan met moderne manieren van kennis vergaren en kennis delen. Het verhogen van de taal- en rekenvaardigheden. De mogelijkheden van de tablet gebruiken om taal- en rekenvaardigheden op eigen niveau te oefenen. Het benutten van de specifieke mogelijkheden, die een tablet biedt. Het bevorderen van samenwerkend leren. Jaarverslag SPOOR

24 De programma s waarmee gewerkt wordt zijn: Rekentuin: adaptief rekenonderwijs, waarbij ieder kind op eigen niveau kan werken. Taalzee: adaptief taalonderwijs, waarbij ieder kind allerlei taalopdrachten kan doen op eigen niveau. Google: werken met een googleaccount (leren zoeken en mailen met gmail account). Werken in de cloud (documenten, presentaties enz, die ook gedeeld kunnen worden). Van te voren leggen we vast wanneer de pilot geslaagd genoemd mag worden. Er zal een nulmeting worden gehouden. Hierin wordt het niveau aan het begin en aan het eind van de pilot vastgesteld. Met name de rekenresultaten worden gevolgd. De resultaten van deze pilot worden aan de ouders gepresenteerd. Beide scholen hebben de intentie na de proefperiode de I-Pad structureel als middel in te zetten in het onderwijs. Het project wordt ondersteund door stichting SPOOR en netwerkbedrijf QLICT en begeleid door ICT-trainer Kees Pruis. 4 Personeel en Formatie Goed personeel en goed leiderschap is cruciaal voor goed onderwijs. Een goede organisatie staat of valt met goed personeel in alle geledingen. Dat vergt een hoogwaardig personeelsbeleid. SPOOR heeft het begrip goed werkgeverschap hoog in het vaandel staan. SPOOR hanteert voor alle werknemers in vaste dienst het principe van werkgelegenheidsbeleid. SPOOR wil zich op de arbeidsmarkt profileren als een aantrekkelijke werkgever die het personeel kansen biedt en stimuleert in een prettige werkomgeving te werken aan de eigen ontwikkeling en die van de organisatie. De werkzaamheden van de afdeling personeelszaken richten zich vooral op de personeelszorg, personeelsplanning, mobiliteit, integraal personeelsbeleid en de ontwikkeling van strategisch personeelsbeleid. Ziekteverzuim In het kader van de samenwerking met OPSO heeft SPOOR per 1 januari 2012 gekozen voor een gezamenlijk contract met een Arbodienst. De belangrijkste redenen voor SPOOR om het reeds bestaande contract met Tredin te verlengen zijn: De kosten verbonden aan het maatwerkcontract te beperken. Het demedicaliseren van verzuim. Het hebben van een eenduidige efficiënte werkwijze en communicatie voor al onze scholen. Anticiperen op de veranderingen bij het Vervangingsfonds. In 2012 is het gemiddeld percentage ziekteverzuim 4,96% terwijl het landelijk percentage in het primair onderwijs 6.0% bedraagt. De meldingsfrequentie bedraagt 0,96. Deze frequentie is lager dan het landelijk gemiddelde (1,2). Het lage verzuimpercentage in 2012 is voor een groot deel te verklaren uit de ingezette lijn om strikter om te gaan met verzuimverlof vanaf Hierin wordt de directeur in zijn taken ondersteund door de arbeidsdeskundige, het webbased systeem en de afdeling personeelszaken De vergrijzing van het personeelsbestand speelt nog een grote rol omdat verzuim wordt veroorzaakt door chronische ziekten. Slechts een klein gedeelte is werk gerelateerd. 24 Jaarverslag SPOOR 2012

Inhoud. Aanbieding. Voorwoord

Inhoud. Aanbieding. Voorwoord JAARVERSLAG 2012 2 Jaarverslag OPSO 2012 Inhoud Aanbieding Voorwoord Bestuursverslag 1. Organisatie...12 2. Missie en visie 3. Onderwijs en ICT 4. Personeel en formatie 5. Huisvesting 6. Financiën 7. Risicoparagraaf

Nadere informatie

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit.

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. SOPOH Jaarplan 2014-2018 Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit Personeel Onderwijs Organisatie Huisvesting Pr-Marketing Financiën 1 Voorwoord Stichting Openbaar Primair

Nadere informatie

Activiteitenplan 2013-2014 van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraden van OPSO en SPOOR

Activiteitenplan 2013-2014 van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraden van OPSO en SPOOR Activiteitenplan 2013-2014 van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraden van OPSO en SPOOR juni 2013 Werkgroep activiteitenplan: Marg Cornelissen, Els Dinkla, Els Offringa, Marga de Herder, Niels Bonenkamp

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG 2012

VERKORT JAARVERSLAG 2012 VERKORT JAARVERSLAG 2012 Voorwoord Voor u ligt het verkort jaarverslag 2012 van de stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs in Purmerend (OPSO). In dit verslag legt het College van Bestuur verantwoording

Nadere informatie

Beleid TussenSchoolseOpvang.

Beleid TussenSchoolseOpvang. Beleid TussenSchoolseOpvang. In dit beleidsplan beschrijft Novem de visie en de keuzes die op basis van deze visie gemaakt zijn t.a.v. de tussenschoolse opvang. VISIE NOVEM Novem is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Samen werken, samen ontwikkelen

Samen werken, samen ontwikkelen Samen werken, samen ontwikkelen Strategisch beleid ROOBOL 2015-2019 Willem Wouda/ Reiny Kas Siderius SAMENVATTING Het strategisch beleidsplan 2015-2019 bevat de missie en visie van Stichting ROOBOL. De

Nadere informatie

Binnen. creëren wij kansen

Binnen. creëren wij kansen Binnen creëren wij kansen Het Meerrijk O.B.S. De Schakel O.J.S. Het Scala Dirk van Dijkschool (Hfd) O.D.S. Engelenberg Dirk van Dijkschool (dep) Stichting openbaar onderwijs Kampen wil haar nieuwe status

Nadere informatie

Functieprofiel Raad van Toezicht

Functieprofiel Raad van Toezicht Functieprofiel Raad van Toezicht Opgesteld: november 2014 Vastgesteld: 25 november 2014 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO 1 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO Organisatieschets In 2001 zijn de

Nadere informatie

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur 1. De Werf kijkt vooruit De Werf is een algemeen bijzondere basisschool die onderwijs verzorgt

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013

Verkort jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013 Verkort jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013 Voorwoord Dit jaarverslag 2013 laat zien dat we als samenwerkende stichtingen SPOOR en OPSO steeds meer verbinding met elkaar zoeken en dat we steeds dichter

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE

VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE INHOUD Missie & visie 4 Het onderwijs voorbij 5 Kwaliteit vanuit identiteit 7 Werken vanuit passie 8 Elke leerling telt 10 Ondernemend en

Nadere informatie

samenwerkingsverband primair onderwijs Communicatieplan Stichting Passenderwijs Datum: november 2014 Versie: 4.0 Stichting Passenderwijs

samenwerkingsverband primair onderwijs Communicatieplan Stichting Passenderwijs Datum: november 2014 Versie: 4.0 Stichting Passenderwijs samenwerkingsverband primair onderwijs Communicatieplan Stichting Passenderwijs Datum: november 2014 Versie: 4.0 Stichting Passenderwijs 1 Communicatieplan In onderstaand communicatieplan staat beschreven

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2014-2015 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 1 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer www.obswijk.nl Inhoudsopgave Preambule 3 Artikel 1. Definities 3 Artikel 2. Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 4 Artikel 3.

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht

Toezichtkader Raad van Toezicht Toezichtkader Raad van Toezicht 1 Toezichtkader Raad van Toezicht dr. Aletta Jacobs College De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht, dat wil zeggen toezicht op alle aspecten van de stichting en de

Nadere informatie

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1 Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur Pagina 1 Contactgegevens Stichting Hervormde Scholen De Drieslag Lange Voren 88 3773 AS Barneveld info@dedrieslag.nl www.dedrieslag.nl Datum 28-01-2015

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Vastgesteld door de Raad van Toezicht van SGR op 14 april 2015 Inleiding Vanaf 2011 zijn bij de SGR de functies van bestuur en intern toezicht gescheiden. Deze functiescheiding

Nadere informatie

INFORMATIE OVER DE NIEUWE STRUCTUUR VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRADEN SPOOR EN OPSO EN KANDIDAATSTELLING

INFORMATIE OVER DE NIEUWE STRUCTUUR VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRADEN SPOOR EN OPSO EN KANDIDAATSTELLING INFORMATIE OVER DE NIEUWE STRUCTUUR VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRADEN SPOOR EN OPSO EN KANDIDAATSTELLING Wat doet de (G)MR Indien een bestuur meer dan twee scholen in standhoudt, is het bestuur

Nadere informatie

Conceptcode GOED ONDERWIJSBESTUUR VOS/ABB primair onderwijs Conceptcode Goed onderwijsbestuur

Conceptcode GOED ONDERWIJSBESTUUR VOS/ABB primair onderwijs Conceptcode Goed onderwijsbestuur Conceptcode GOED ONDERWIJSBESTUUR VOS/ABB primair onderwijs Conceptcode Goed onderwijsbestuur Inleiding De code is opgebouwd uit twee elementen. Het eerste deel bestaat uit een aantal uitgangspunten en

Nadere informatie

Managementstructuur. Stichting Leerzaam. Notitie. Uitwerking van de hoofdlijnen

Managementstructuur. Stichting Leerzaam. Notitie. Uitwerking van de hoofdlijnen Managementstructuur Stichting Leerzaam Notitie Uitwerking van de hoofdlijnen April 2012 Inhoud Schema Managementstructuur en overleg Stichting Leerzaam Toelichting op Managementstructuur en overleg Stichting

Nadere informatie

PROFIELSCHETS DIRECTEUR-BESTUURDER SKOVV

PROFIELSCHETS DIRECTEUR-BESTUURDER SKOVV PROFIELSCHETS DIRECTEUR-BESTUURDER SKOVV 1. Situatieschets SKOVV Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe Vallei (SKOVV) is de stichting voor katholiek basisonderwijs in Ede, Bennekom, Renkum, Wageningen,

Nadere informatie

WERKPLAN. van de Medezeggenschapsraad van de Eenhoorn/ de Stormvogel

WERKPLAN. van de Medezeggenschapsraad van de Eenhoorn/ de Stormvogel WERKPLAN van de Medezeggenschapsraad van de Eenhoorn/ de Stormvogel 014-015 Inhoudsopgave: Titel 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Missie 4 Taak 4 Werkwijze 4 Taakverdeling 4 Contacten 5 Vergaderingen/overleg

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

Statuut medezeggenschap bestuur met meerdere scholen in het primair onderwijs

Statuut medezeggenschap bestuur met meerdere scholen in het primair onderwijs mei 2013 Statuut medezeggenschap bestuur met meerdere scholen in het primair onderwijs Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Cambium te Heerde Preambule Het bestuur van Stichting Cambium en de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Purmerend, 18 april Beste ouders van OPSO & SPOOR scholen,

Purmerend, 18 april Beste ouders van OPSO & SPOOR scholen, Purmerend, 18 april 2016 Beste ouders van OPSO & SPOOR scholen, Onlangs is duidelijk geworden dat er per september 2016 een aantal vacatures zijn voor de oudergeleding van GMR (PGMR) van de gezamenlijke

Nadere informatie

Profielbeschrijving Raad van Toezicht. Pagina 1

Profielbeschrijving Raad van Toezicht. Pagina 1 Profielbeschrijving Raad van Toezicht Pagina 1 Contactgegevens Stichting Hervormde Scholen De Drieslag Lange Voren 88 3773 AS Barneveld info@dedrieslag.nl www.dedrieslag.nl Datum 28-01-2015 Pagina 2 Inhoud

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Inhoudsopgave Schoolondersteuningsprofiel 04NS00 Christelijke Montessorischool Toelichting... 3! DEEL I! INVENTARISATIE... 6! 1! Typering van de school... 7! 2! Kwaliteit basisondersteuning... 7! 3! Basisondersteuning...

Nadere informatie

Beleidsplan Overblijven PCBS De Regenboog

Beleidsplan Overblijven PCBS De Regenboog Beleidsplan Overblijven PCBS De Regenboog Periode 2015 t/m 2018 Definitief: april 2015 Auteurs: Karin de Groot en Shyaam Gajapersad Inhoudsopgave 1. DEFINITIES 1 2. INLEIDING 1 3. VERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Communicatieplan. Organisatievraagstuk

Communicatieplan. Organisatievraagstuk communicatieplan Communicatieplan Vooraf De wet Passend Onderwijs schrijft geen voorwaarden voor met betrekking tot de inrichting van de communicatie. Profi Pendi hecht belang aan een goede communicatie,

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel 12TE00 De Esch Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

Profielschets leden van de raad van toezicht

Profielschets leden van de raad van toezicht Profielschets leden van de raad van toezicht Competentieprofiel voor de raad van toezicht behorend bij de statuten van Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden 23 mei 2016 Preambule In het licht van good

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016

Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016 Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016 Vastgesteld mei 2015 Doel MR Ter Tolne 3 Visie 3 Uitgangspunten 3 Kernissues MR 4 Besluitvorming 4 Beleidsinitiërend 4 Planning MR 4 Kernthema s 4 Speerpunten 4

Nadere informatie

Activiteitenplan. Schooljaar 2014-2015. Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Jaarplan Hoofdstuk 3: Financiën

Activiteitenplan. Schooljaar 2014-2015. Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Jaarplan Hoofdstuk 3: Financiën Activiteitenplan Schooljaar 2014-2015 Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Jaarplan Hoofdstuk 3: Financiën 1. Inleiding Waarom een activiteitenplan? Vanuit wet- en regelgeving en vanuit cao s blijkt al

Nadere informatie

Situatie- en profielschets SKO West- Friesland

Situatie- en profielschets SKO West- Friesland Situatie- en profielschets SKO West- Friesland Werving en selectie 2 leden raad van toezicht Hoorn, juli 2015 Marja de Kruif, senior adviseur Samen inspirerend lerend de toekomst in 1 Wie zijn wij? De

Nadere informatie

Samen aan de IJssel Inleiding

Samen aan de IJssel Inleiding Samen aan de IJssel Samenwerking tussen de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel, kaders voor een intentieverklaring en voor een onderzoek. Inleiding De Nederlandse gemeenten bevinden

Nadere informatie

PROACTIEF TOEZICHT VOBO

PROACTIEF TOEZICHT VOBO PROACTIEF TOEZICHT VOBO Concept Door: Raad van Toezicht Voortgezet Onderwijs Best Oirschot PROACTIEF TOEZICHT VOBO 2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Toezichtvisie Vobo... 4 Doel van de Raad van Toezicht Vobo...

Nadere informatie

Strategisch BeleidsPlan en nu verder

Strategisch BeleidsPlan en nu verder Strategisch BeleidsPlan en nu verder Algemeen In 2015 zijn de discussies gevoerd over het nieuwe Strategisch BeleidsPlan (SBP) en dit heeft geleid tot het SBP met de titel Bundelen van kracht&ruimte voor

Nadere informatie

De speerpunten van de SPCO-scholen

De speerpunten van de SPCO-scholen Meerjaren Plan 2012-2015 De speerpunten van de SPCO-scholen Inleiding Strategische speerpunten Hart voor kinderen Met veel genoegen presenteren wij de samenvatting van ons strategisch meerjarenplan Hart

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" te Wassenaar, primair onderwijs

Medezeggenschapsstatuut van Stichting Het Rijnlands Lyceum te Wassenaar, primair onderwijs Medezeggenschapsstatuut van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" te Wassenaar, primair onderwijs Het bestuur van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Resultaten fusieonderzoek. Accretio en De Zevenster

Resultaten fusieonderzoek. Accretio en De Zevenster Resultaten fusieonderzoek Accretio en De Zevenster Januari, februari 2016 Paulien Huizenga 1 De start: beoogde meerwaarde fusie toetsing door fusieonderzoek De Zevenster heeft naar aanleiding van onderzoek

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Directeur Daltonschool Rijnsweerd. Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht

Directeur Daltonschool Rijnsweerd. Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht Directeur Daltonschool Rijnsweerd Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht 1 SPO Utrecht De Stichting Openbaar Primair Onderwijs, kortweg SPO Utrecht genoemd, is verantwoordelijk voor 33 openbare basisscholen

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 Versie juli 2014 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 2 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Jaarplan De Berkel

Jaarplan De Berkel Jaarplan De Berkel 2016-2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Inleiding 4 School en positionering 5 Kwaliteit 5 Team en leiderschap 5 Onderwijs 6 Personeel 6 Administratie 6 Beheer 6 2 van 7 Voorwoord

Nadere informatie

(financiële) verantwoording passend onderwijs

(financiële) verantwoording passend onderwijs (financiële) verantwoording passend onderwijs Conferentie Naoberschap - Meesterschap, vrijdag 10 oktober 2014 Start with why? Waarom is verantwoording van belang? Hoe geef ik handen en voeten aan verantwoording?

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

INTENTIEVERKLARING. De Vereniging voor Christelijk Onderwijs Groningen. De Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs Hoogkerk,

INTENTIEVERKLARING. De Vereniging voor Christelijk Onderwijs Groningen. De Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs Hoogkerk, INTENTIEVERKLARING De Vereniging voor Christelijk Onderwijs Groningen en De Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs Hoogkerk, verder te noemen: de besturen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd, overwegende

Nadere informatie

Dit statuut is gebaseerd op het voorbeeldstatuut van de Stichting Onderwijsgeschillen (infowms.nl)

Dit statuut is gebaseerd op het voorbeeldstatuut van de Stichting Onderwijsgeschillen (infowms.nl) Medezeggenschapsstatuut Voortgezet Onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum te Wassenaar Preambule Het bestuur van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 00CV00 Matthijsje

Schoolondersteuningsprofiel. 00CV00 Matthijsje Schoolondersteuningsprofiel 00CV00 Matthijsje Inhoudsopgave Inhoud Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 8 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

Vacatures Raad van Toezicht CVO Noord-Fryslân

Vacatures Raad van Toezicht CVO Noord-Fryslân Vacatures Raad van Toezicht CVO Noord-Fryslân Inleiding CVO Noord-Fryslân is een Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in het noorden van Friesland. De Vereniging bestaat uit drie scholen: Christelijk

Nadere informatie

Beleidsplan Onderwijsgroep Amersfoort. Goedgekeurd RVT. Inleiding

Beleidsplan Onderwijsgroep Amersfoort. Goedgekeurd RVT. Inleiding Beleidsplan 2017-2020 Onderwijsgroep Amersfoort Goedgekeurd RVT Inleiding Bestuur en directieraad van de Onderwijsgroep Amersfoort streven een pluriforme onderwijsgroep na van zelfstandige, ondernemende

Nadere informatie

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD bezoekadres Stationsstraat 29 a 9401 KW Assen postadres Postbus 479 9400 AL Assen telefoon (0592) 30 84 58 fax (0592) 33 15 35 e-mail info@ypsylon.nl KvK Friesland 56.48.77.54 www.ypsylon.nl Functieprofiel

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden Concept versie; d.d. 28.01.2014 Inhoud: 1. Verantwoording 2. Doelen en gebruikswaarde van het Communicatieplan 3. Organisatie

Nadere informatie

Activiteitenplan van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraden van OPSO en SPOOR

Activiteitenplan van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraden van OPSO en SPOOR Activiteitenplan 2015-2016 van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraden van OPSO en SPOOR maart 2015 Werkgroep activiteitenplan: Ina Wilharm Joyce de Ruijter Daniel Doorn Wilfred Wesseling Activiteitenplan

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Profieldocument ouderlid van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Leerrijk!

Profieldocument ouderlid van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Leerrijk! Profieldocument ouderlid van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Leerrijk! Waalwijk, maart 2017 Inhoudsopgave 2 1. Informatie over Leerijk! 3 1.1. Organisatie 1.2. Positie van de GMR 1.3. Missie

Nadere informatie

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan.

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan. Profielschets directeur OBS Het Toverkruid ELK KIND IS UNIEK! Algemeen In de gemeente Asten zijn twee basisscholen van PlatOO gesitueerd; OBS Het Toverkruid en OBS de Horizon. PlatOO zoekt voor OBS Het

Nadere informatie

De inspectie besteedt tenslotte aandacht aan de schooldocumenten.

De inspectie besteedt tenslotte aandacht aan de schooldocumenten. Op 28 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs basisschool 'Okba Ibnoe Nafi' bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek. Bij jaarlijks onderzoek vormt de inspectie zich een oordeel over: De wijze

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)...

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... 5 1.2 (Tussentijdse) Verkiezingen en vacatures...

Nadere informatie

Profieldocument lid Raad van Toezicht. Stichting Scholengroep Primato. Hengelo (O)

Profieldocument lid Raad van Toezicht. Stichting Scholengroep Primato. Hengelo (O) Profieldocument lid Raad van Toezicht Stichting Scholengroep Primato Hengelo (O) Hengelo, 19 Januari 2016 Inhoudsopgave 1. Informatie over Stichting Scholengroep Primato 2 1.1. Organisatie 1.2. Overgang

Nadere informatie

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD secretariaat: Marisja Zych en Inge van der Linden e-mail: secretariaat@bmtskpo.nl Website: www.skpo.nl VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR Datum: Woensdag

Nadere informatie

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan.

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz 28-10-2014 Inleiding Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. De toelichtingsbrief beschrijft de financiële uitgangspunten,

Nadere informatie

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PROFIEL Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PublicSpirit drs. Marylin E.A. Demers Senior consultant Amersfoort, november 2015 Organisatie & context Het

Nadere informatie

Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019

Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019 Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019 RKBS De Hoeksteen Braillestraat 2 1561 JP Krommenie T: 075-6284336 E: info@de-hoeksteen.nl Schoolplan De Hoeksteen 2015-2019. Pagina 1 Inleiding. Hier treft u

Nadere informatie

Visie Missie. De missie van onze stichting is de volgende: wie je morgen bent creëer je vandaag met de som van gisteren

Visie Missie. De missie van onze stichting is de volgende: wie je morgen bent creëer je vandaag met de som van gisteren Visie Missie De Jan Ligthartscholen van de Jan Ligthartgroep Tilburg hebben een duidelijk doel voor ogen: het onderwijs dusdanig inrichten dat het de basis vormt van het levenslang leren dat een mens doet.

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Raad van Toezicht

Jaarverslag 2013 Raad van Toezicht Jaarverslag 2013 Raad van Toezicht INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 Code Goed Bestuur... 4 3 Juridische structuur en organisatiestructuur... 5 4 Taken en bevoegdheden Raad van Toezicht... 6 5 Verslag

Nadere informatie

Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool Gerardus Majella

Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool Gerardus Majella Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool Gerardus Majella 1/8 Inhoudsopgave Algemeen 3 1 Visie, uitgangspunten en werkwijze 4 2 Regelingen en beleidsplannen 4 3 Bezetting en verkiesbaarheid

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Al-Iman Jaarplan 2015-2016

Medezeggenschapsraad Al-Iman Jaarplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad Al-Iman Jaarplan 2015-2016 1. Voorwoord Als medezeggenschapsraad van basisschool Al-Iman willen we de belangen van onze kinderen en school zo goed mogelijk behartigen. Samen werken

Nadere informatie

Bestuurder SPOOR en lid CvB OPSO/SPOOR ALGEMENE INFORMATIE

Bestuurder SPOOR en lid CvB OPSO/SPOOR ALGEMENE INFORMATIE Bestuurder SPOOR en lid CvB OPSO/SPOOR ALGEMENE INFORMATIE De Stichting Primair Openbaar Onderwijs in de Regio Waterland & Oostzaan (SPOOR) telt 24 basisscholen en één school voor speciaal basisonderwijs.

Nadere informatie

gemeentebestuur Afdeling Maatschappelijke Ontwikkel ing Team Beleidsontwikkeling

gemeentebestuur Afdeling Maatschappelijke Ontwikkel ing Team Beleidsontwikkeling gemeentebestuur PURMEREN #+ Postbus 15 1440 AA Purmerend telefoon 0299-452452 telefax 0299-452124 Afdeling Maatschappelijke Ontwikkel ing Team Beleidsontwikkeling Openbaar Primair Speciaal Onderuijs Purmerend

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT PROFIELSCHETS TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT SPECIFIEK PROFIEL: EXPERTISE IN ORGANISATIEONTWIKKELING EN HRM SPECIFIEK PROFIEL: EXPERTISE IN ONDERNEMERSCHAP (BEDRIJFSLEVEN) OPENBARE SCHOLENGROEP VLAARDINGEN

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van het samenwerkingsbestuur stichting Swalm en Roer te Roermond

Medezeggenschapsstatuut van het samenwerkingsbestuur stichting Swalm en Roer te Roermond Medezeggenschapsstatuut van het samenwerkingsbestuur stichting Swalm en Roer te Roermond Preambule Het CvB van stichting Swalm en Roer en de GMR, van de volgende scholen: Openbare scholen: 1. OBS Aan de

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

Het leerlingaantal op de Montinischool is de afgelopen jaren stabiel gebleken, zo rond de 275 leerlingen. We maken geen gebruik van leerling weging.

Het leerlingaantal op de Montinischool is de afgelopen jaren stabiel gebleken, zo rond de 275 leerlingen. We maken geen gebruik van leerling weging. NOTITIE PASSEND ONDERWIJS MONTINISCHOOL. Passend onderwijs Montinischool 2014-2015 In de afgelopen jaren heeft de Montinischool een brede deskundigheid opgebouwd op het gebied van extra ondersteuning binnen

Nadere informatie

(G)MR Scan. werkwijze. Naar verdere professionalisering van medezeggenschap

(G)MR Scan. werkwijze. Naar verdere professionalisering van medezeggenschap (G)MR Scan Naar verdere professionalisering van medezeggenschap werkwijze Het is de bedoeling dat deze scan aan de MR, deelraad of GMR van een organisatie een snel beeld geeft over de professionaliteit.

Nadere informatie

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Inhoud Inleiding... 3 Wat houdt het (intern) toezicht in?... 4 Werkwijze toezichthoudende deel van het bestuur/ toezichtkader... 6 1. Openbare identiteit...

Nadere informatie

We zijn op zoek naar een kei van een Intern Begeleider!

We zijn op zoek naar een kei van een Intern Begeleider! We zijn op zoek naar een kei van een Intern Begeleider! WereldKidz 33 basisscholen en een school voor speciaal onderwijs, 4.500 leerlingen en 475 medewerkers vormen samen WereldKidz. Een organisatie met

Nadere informatie

Toezichtkader Bestuur

Toezichtkader Bestuur Toezichtkader Bestuur Vastgesteld bestuur CBO Zeist e.o. : 12 november 2013 Vastgesteld GMR : 19 november 2013 Inhoudsopgave 1. Vooraf... 2 1.2 Wat zijn de ontwikkelingen... 2 2. Taken van het bestuur...

Nadere informatie

Profieldocument voorzitter Raad van Toezicht. Stichting Scholengroep Primato. Hengelo (O)

Profieldocument voorzitter Raad van Toezicht. Stichting Scholengroep Primato. Hengelo (O) Profieldocument voorzitter Raad van Toezicht Stichting Scholengroep Primato Hengelo (O) Hengelo, 19 Januari 2016 Inhoudsopgave 1. Informatie over Stichting Scholengroep Primato 2 1.1. Organisatie 1.2.

Nadere informatie

Managementsstatuut 22.09 6.5

Managementsstatuut 22.09 6.5 Managementsstatuut 22.09 6.5 Artikel 1. In dit statuut wordt verstaan onder: a. managementstatuut: een reglement met taken en bevoegdheden van het college van bestuur en de van bestuurswege gemandateerde

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 12LJ00 OBS De Regenboog

Schoolondersteuningsprofiel. 12LJ00 OBS De Regenboog Schoolondersteuningsprofiel 12LJ00 OBS De Regenboog Inhoudsopgave Inhoud Toelichting... 4 DEEL I INVENTARISATIE... 7 1 Typering van de school... 8 2 Kwaliteit basisondersteuning... 9 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van de Stichting voor Katholiek Basisonderwijs Gelderland

Medezeggenschapsstatuut van de Stichting voor Katholiek Basisonderwijs Gelderland Medezeggenschapsstatuut van de Stichting voor Katholiek Basisonderwijs Gelderland Preambule Het bestuur van SKBG Onderwijs en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, GMR, van de volgende scholen: -

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester Schoolondersteuningsprofiel 14GF00 De Zeester Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

Directiestatuut voor Samenwerkingsstichting voor Voortgezet Onderwijs Uden.

Directiestatuut voor Samenwerkingsstichting voor Voortgezet Onderwijs Uden. Advies van: J. van Elderen Diro: Vastgesteld d.d. 4-6-2009, na evaluatie en wijziging: 14-7-2011 Bestuursvergadering: In concept vastgesteld 19-5-2009 MR: Positief advies op 9-11-09 en 13-1-10: evaluatie

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JAARPLAN 2007-2008

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JAARPLAN 2007-2008 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS de MEENT JAARPLAN 2007-2008 Glimmen, januari 2008 Voorwoord. In de wereld van vandaag moet alles wat gedaan wordt vastgelegd worden. Het werk van de MR is in de afgelopen jaren

Nadere informatie

Jaarverslag MR 2014-2015

Jaarverslag MR 2014-2015 Jaarverslag MR 2014-2015 O.B.S. t Einder, Wetering 25, 5422 AN Gemert- Tel:0492-365926 Inhoudsopgave: De medezeggenschapsraad Blz. 2 Medezeggenschapsraad 2013-2014 Blz. 3 Samenstelling Blz. 3 Algemeen

Nadere informatie

Uit het beleidsplan van de Stichting:

Uit het beleidsplan van de Stichting: Uit het beleidsplan van de Stichting: 1.2 Doel van de stichting. In 2006 is de Stichting Vrienden van OBS Wittevrouwen opgericht. De stichting is een onafhankelijke stichting die zich ten doel heeft gesteld

Nadere informatie

Toezicht- en bestuursfunctie Holding i.o. Profiel Voorzitter CvB

Toezicht- en bestuursfunctie Holding i.o. Profiel Voorzitter CvB Toezicht- en bestuursfunctie Holding i.o. Profiel Voorzitter CvB 14 oktober 2015 1. DE KERN: DE OPDRACHT EN HET BESTUUR Holding i.o. Onderwijsgroep Primus & Scholennetwerk De Basis De holding is een relatief

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van Stichting voor Voortgezet Onderwijs Kennemerland te Beverwijk

Medezeggenschapsstatuut van Stichting voor Voortgezet Onderwijs Kennemerland te Beverwijk Medezeggenschapsstatuut van Stichting voor Voortgezet Onderwijs Kennemerland te Beverwijk versie september 2015 Preambule Het bestuur van de Stichting voor Voortgezet Onderwijs Kennemerland en de gemeenschappelijke

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van de stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR)

Medezeggenschapsstatuut van de stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR) Medezeggenschapsstatuut van de stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR) Vastgesteld door college van bestuur en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden van BOOR, voorjaar 2014 www.stichtingboor.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 16DK00 De Weide

Schoolondersteuningsprofiel. 16DK00 De Weide Schoolondersteuningsprofiel 16DK00 De Weide Inhoudsopgave Inhoud Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 8 3 Basisondersteuning... 9

Nadere informatie

Handreiking. Schoolondersteuningsprofiel. Passenderwijs

Handreiking. Schoolondersteuningsprofiel. Passenderwijs Handreiking Schoolondersteuningsprofiel Passenderwijs Het schoolondersteuningsprofiel is met de komst van passend onderwijs als verplicht document voor elke basisschool ingevoerd. In dit document beschrijft

Nadere informatie

GMR mei 2007. 1. Inleiding

GMR mei 2007. 1. Inleiding GMR mei 2007 1. Inleiding De doelstellingen voor vandaag: 1. Verhelderen van de relatie tussen de SKPO aansturingsvisie, de rol van de verschillende organisatielagen en rol van de staf. 2. Het budget voor

Nadere informatie

Strategisch beleid 2015-2019 Het proces

Strategisch beleid 2015-2019 Het proces Strategisch beleid 2015-2019 Het proces Beleidsjaar 14-15 we maken de balans op Missie en kernwaarden/uitgangspunten Dit zijn wij, hier staan we voor Nadere analyse Wat gaat goed, wat pakken we aan Wat

Nadere informatie