informatiebrief raad/commissie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "informatiebrief raad/commissie"

Transcriptie

1 Informatiebrief over tevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Datum: 27 juni 2012 Docmannr.: 2012/9368 Onderwerp: Eindrapport naar de participatie en individueel welzijn binnen de Wmo in de Gemeente Schinnen Bijlagen 1.Eindrapport participatie en individueel welzijn binnen de Wmo 2.Kengetallen maatschappelijke participatie en uitkomsten in diagrammen Aanvullende informatie Betreft wettelijk verantwoordingsdocument college en ter actieve informatievoorziening Toelichting Inleiding: De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is erop gericht dat zoveel mogelijk mensen, zolang als mogelijk is, kunnen blijven deelnemen aan de samenleving. Deze taak is opgedragen aan gemeenten omdat zij het dichtst bij hun inwoners staan. Binnen de Wmo lag het accent aanvankelijk sterk op het verstrekken van voorzieningen. Sinds de invoering van de Wmo in 2007 heeft de gemeente Schinnen jaarlijks een Wmo tevredenheidsonderzoek uitgevoerd naar de tevredenheid over de individuele voorzieningen zoals hulp bij het huishouden, vervoersvoorziening, woningaanpassingen etc. Schinnen scoorde hierbij ruim voldoende en bovengemiddeld in vergelijking met de referentiegemeenten. De response van de Wmo cliënten op dit tevredenheidsonderzoek nam wel jaarlijks af. informatiebrief raad/commissie Inmiddels is er ook veel aandacht gekomen voor de uiteindelijke doelen van de Wmo, namelijk het behoud van zelfstandigheid en het vermogen maatschappelijk te participeren. Er wordt gestreefd naar een andere manier van werken, waarbij gemeenten kiezen voor een resultaatgerichte compensatie in plaats van een voorzieninggerichte compensatie (de Kanteling). In 2012 is in Schinnen gestart met de uitvoering van de kanteling van de Wmo gebaseerd op het visiedocument: de kanteling Wmo in de gemeenten Beek en Schinnen. Mensen die door ziekte of beperkingen moeite hebben om op eigen kracht mee te blijven doen aan de samenleving moeten daarin gesteund worden. Daarvoor dient eerst in de eigen familie en het eigen sociale netwerk gekeken te worden. Pas daarna kan men een beroep doen op formele zorg en de gemeentelijke overheid. Voor de meeste mensen is het hebben van contact met anderen en deelname aan het maatschappelijk leven van grote betekenis voor het persoonlijk individueel welzijn.

2 Als familieleden, vrijwilligers en mantelzorgers zich bekommeren om kwetsbare mensen, dan kost dat geen formele zorg en overheidssteun of leidt dat tot een uitgesteld beroep daarop. Maatschappelijke participatie heeft zogezegd zowel maatschappelijk als individueel nut. Voor u ligt het eindrapport Tevredenheidsonderzoek Wmo 2012 over : participatie en individueel welzijn binnen de Wmo in de Gemeente Schinnen. Met dit onderzoek wordt aan de wettelijke verplichting van het jaarlijkse Wmo tevredenheidsonderzoek voldaan. In dit rapport worden de prestaties van de gemeente Schinnen vergeleken met de overige (11) deelnemende gemeenten aan dit participatieonderzoek, de zogenoemde referentiegroep. Participatie is het kernbegrip van de Wmo. Gemeenten richten zich steeds meer op het behoud van zelfstandigheid en het vermogen om maatschappelijk te participeren. Deze doelen van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) krijgen meer aandacht nu gemeenten meer grip hebben op de uitvoering van de wet. Maar hoe het gesteld is met de participatie van burgers in Nederland en in de gemeente Schinnen, daarover is niet veel bekend. Dit onderzoek geeft de gemeente Schinnen meer zicht op het participatiegedrag van haar inwoners en niet alleen van specifieke doelgroepen. Met de uitkomsten van dit onderzoek kan de gemeente Schinnen de basis leggen voor (politieke) discussies over participatie in de Wmo. Daarnaast dienen de resultaten uit dit onderzoek als input binnen de kanteling Wmo in Schinnen, het Wmo beleidsplan en de dorpsontwikkelplannen. Dit eerste Wmo participatieonderzoek fungeert als nulmeting en zal toekomstig, na de verdere invoering van de gekantelde Wmo, zeker herhaald worden. Beoogd effect: Met dit onderzoek krijgt de gemeente zicht op het participatiegedrag van haar inwoners, de belemmeringen die zij ervaren om mee te kunnen doen en het effect van participatie op individueel welzijn. Het rapport levert input voor verdere kwalitatieve verbetering van onze Wmo dienstverlening. Argumenten: In het onderzoek zijn we uitgegaan van de volgende vormen van participatie: betaalde arbeid verrichten; opleiding volgen; deelname aan het verenigingsleven ; actieve deelname aan buurtactiviteiten; gebruik van buurtvoorzieningen; het hebben van sociale contacten; leveren en ontvangen van mantelzorg; deelname aan vrijwilligerswerk; deelname aan ontspanningsactiviteiten. 2

3 In totaal zijn er vragenlijsten opgestuurd naar inwoners van de 12 gemeenten. In totaal zijn er ingevulde vragenlijsten teruggekomen. In de gemeente Schinnen zijn er mensen aangeschreven en zijn er 787 vragenlijsten correct ingevuld teruggekomen. De respons is hiermee 32%. In de referentiegroep is de respons gemiddeld 33%. Onze gemeente heeft gekozen om waar relevant de resultaten uit te laten splitsen naar kernen. ( belang dorpsontwikkelplannen) Dit zijn: Puth, Doenrade, Sweikhuizen en Overige (Schinnen, Amstenrade en Oirsbeek tezamen). Met name de (18+)inwoners uit Doenrade, Puth en Sweikhuizen hebben een enquête ontvangen. Deze keuze was gebaseerd op het medio 2012 starten met sociale kernteams in deze 3 kleinste dorpskernen. Conclusies en aanbevelingen: Mate van participatie In Schinnen is de participatie iets groter dan bij de referentiegemeenten. Met name de buurtparticipatie vindt in sterkere mate plaats. De gemeente heeft een gemiddelde participatiescore van 4,6. In de referentiegroep is deze met 4,3 iets lager. Het valt op dat 75-plussers in Schinnen een hogere participatiescore hebben dan die in de referentiegemeenten. Verder geldt wel in het algemeen dat de participatiescore daalt, naarmate de leeftijd hoger is. Inkomen heeft een sterk positieve relatie met de participatiescore. Daarnaast blijkt in Schinnen dat vrouwen meer participeren dan mannen. Belemmeringen 14% van de inwoners in Schinnen heeft een beperking. Het meest frequent een geestelijke beperking gevolgd door een lichamelijke beperking als gevolg van ouderdom. Van de inwoners voelt 9% zich wel eens of vaak buitengesloten of gediscrimineerd. De redenen hiervoor zijn opvallend vaak in Schinnen financieel van aard en door de leeftijd. Ondersteuning op participatie 8% van de inwoners van Schinnen ontvangt hulpmiddelen of ondersteuning vanuit de Wmo. 6% ontvangt mantelzorg. De sociale samenhang/cohesie in Schinnen is vergelijkbaar met de referentiegemeenten. De gemeenschapshuizen/wijksteunpunten in Doenrade en Sweikhuizen worden het meest bezocht door de inwoners om elkaar de ontmoeten. Met name de inwoners in de overige kernen vinden dat er onvoldoende plaatsen in hun buurt zijn om elkaar te ontmoeten. De gemeenschapshuizen en/of wijksteunpunten in de overige kernen worden dan ook duidelijk minder gebruikt door de inwoners. 3

4 Mate van eenzaamheid Eenzaamheidsproblematiek is gelijk aan het gemiddelde van alle deelnemende gemeenten. De inwoners tussen de 65 en 74 jaar scoren relatief het hoogst. Participatie en individueel welzijn 12% van de inwoners heeft te maken met een laag niveau van welzijn, vaak in samenhang met de eenzaamheidsproblematiek. Is gelijk aan het gemiddelde van alle deelnemende gemeenten. Extra aandacht verdienen de groepen 75-plussers en de mensen met geestelijke of lichamelijke beperkingen. Opsplitsing van het onderzoek naar dorpskern in relatie met ontwikkeling sociale teams. 1. Sweikhuizen Sweikhuizen is de kern met de meest actieve inwoners, zowel op het gebied van buurtparticipatie als vrijwilligerswerk en andere maatschappelijke participatievormen. Ook is het vertrouwen en de sfeer erg goed, gezien de hoge sociale samenhang. De kern heeft en veel beter profiel dan gemiddeld als het gaat om het aandeel kwetsbare en weerbare inwoners. Deze uitkomsten sluiten ook aan bij het document: een goede koers voor Schinnen Doenrade Doenrade is een kern met een goede sociale samenhang, waar burgers zowel in de buurt als breed maatschappelijk participeren met een iets beter profiel dan gemiddeld als het gaat om kwetsbare en weerbare inwoners. Aanbeveling: De schaalscore op het onderdeel sociale uitsluiting in het hoogst in Doenrade. Deze score blijkt namelijk ook uit de praktijk. Tijdens de vergaderingen met het kernteam heeft de locale huisarts ook deze sociale uitsluiting geconstateerd bij sommige inwoners van Doenrade. De sociale uitsluiting dient als extra aandachtspunt voor het kernteam in Doenrade Amstenrade, Oirsbeek en Schinnen Deze dorpskernen scoren gemiddeld op de schaalscores. Kennen met name belemmeringen op het gebied van financiën. Aanbeveling: gebruik gemeenschapshuizen/wijksteunpunten als ontmoetingsplaats zou gestimuleerd c.q. verbetert moeten worden. 6. Puth Puth is duidelijk de mindere kern van de gemeente Schinnen. De schaalscores op participatie, eenzaamheid, individueel welzijn en sociale samenhang laten dit zien. De buurtparticipatie is lager, het aandeel weerbaren is veel lager en het aandeel kwetsbaren is hoger dan in de andere kernen en de referentiegroep. Desondanks scoort Puth ten opzichte van andere gemeenten gemiddeld. 4

5 Aanbeveling: De keuze voor het opstarten van een kernteam in Puth/Sweikhuizen is nu onderbouwd. De aandacht van dit kernteam dient zich vooral op Puth te richten. Het kernteam zal het gemeenschapshuis de Trefputh moeten promoten als ontmoetingsplaats in de buurt waar de contacten tussen inwoners uit Puth ontstaan en waar informatie kan worden verkregen over alles wat in deze dorpskern leeft. Het kernteam dient met name aandacht te besteden aan het opsporen van de (verborgen) eenzame inwoners binnen deze dorpskern. Kanttekeningen: In de bijlagen de mate van vrijwilligerswerk, burenhulp, eenzaamheid individueel welzijn en percentage weerbare burgers per dorpskern en in onderlinge vergelijking. (diagrammen) Verder een bijlage met de kengetallen maatschappelijke participatie in de gemeente Schinnen. Financiële toelichting: De kosten van dit participatieonderzoek waren 5.652,-- en zijn in de begroting meegenomen. De extra kosten voor de postbezorging van dit grootschalige onderzoek van 2.230,-- waren niet meegenomen in de begroting. Ook deze kosten zijn geboekt binnen de kostenpost huishoudelijke dienstverlening/inkoopdienstverlening met fcl/ecl /34886 U. Naar de huidige stand van zaken zal deze kostenpost hierdoor echter niet overschreden gaan worden. Burgemeester en Wethouders van Schinnen, De Secretaris, De Burgemeester, Mr. J.M.C. Roelofs B.H.M. Link 5

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

Participatie en Individueel welzijn binnen de Wmo In de gemeente Rijswijk

Participatie en Individueel welzijn binnen de Wmo In de gemeente Rijswijk Participatie en Individueel welzijn binnen de Wmo In de gemeente Rijswijk Participatie en Individueel welzijn binnen de Wmo In de gemeente Rijswijk juli 2013 COLOFON Samenstelling Arthur van der Harg

Nadere informatie

Participatie en Individueel welzijn binnen de Wmo. In de gemeente Doetinchem

Participatie en Individueel welzijn binnen de Wmo. In de gemeente Doetinchem Participatie en Individueel welzijn binnen de Wmo In de gemeente Doetinchem Participatie en Individueel welzijn binnen de Wmo In de gemeente Doetinchem juni 2013 COLOFON Samenstelling Arthur van der Harg

Nadere informatie

Participatie en Individueel welzijn binnen de Wmo In de gemeente Slochteren

Participatie en Individueel welzijn binnen de Wmo In de gemeente Slochteren Participatie en Individueel welzijn binnen de Wmo In de gemeente Slochteren Participatie en Individueel welzijn binnen de Wmo In de gemeente Slochteren juni 2012 COLOFON Samenstelling Mark Gremmen Nora

Nadere informatie

Participatie en Individueel welzijn binnen de Wmo In de gemeente Katwijk

Participatie en Individueel welzijn binnen de Wmo In de gemeente Katwijk Participatie en Individueel welzijn binnen de Wmo In de gemeente Katwijk Participatie en Individueel welzijn binnen de Wmo In de gemeente Katwijk augustus 2013 COLOFON Samenstelling Andrew Britt Arthur

Nadere informatie

Participatie en Individueel welzijn binnen de Wmo In de gemeente Oude IJsselstreek

Participatie en Individueel welzijn binnen de Wmo In de gemeente Oude IJsselstreek Participatie en Individueel welzijn binnen de Wmo In de gemeente Oude IJsselstreek Participatie en Individueel welzijn binnen de Wmo In de gemeente Oude IJsselstreek September 2013 COLOFON Samenstelling

Nadere informatie

Participatie en Individueel welzijn binnen de Wmo. In de gemeente Asten

Participatie en Individueel welzijn binnen de Wmo. In de gemeente Asten Participatie en Individueel welzijn binnen de Wmo In de gemeente Asten Participatie en Individueel welzijn binnen de Wmo In de gemeente Asten mei 2012 COLOFON Samenstelling Ischa van Straaten Mark Gremmen

Nadere informatie

Participatie en Individueel welzijn binnen de Wmo In de gemeente Zaanstad

Participatie en Individueel welzijn binnen de Wmo In de gemeente Zaanstad Participatie en Individueel welzijn binnen de Wmo In de gemeente Zaanstad Participatie en Individueel welzijn binnen de Wmo In de gemeente Zaanstad juni 2012 COLOFON Samenstelling Andrew Britt Mark Gremmen

Nadere informatie

/2202. gemeente werkendam. werkendam. 12DEC2012. Gemeenteraad Postbus DA Werkendam. clienttevredenheidsonderzoek Wmo

/2202. gemeente werkendam. werkendam. 12DEC2012. Gemeenteraad Postbus DA Werkendam. clienttevredenheidsonderzoek Wmo gemeente werkendam /2202 Raadhuispiein 1 4251 VZ Werkendam Gemeenteraad Postbus 16 4250 DA Werkendam Telefoon: (0183) 507200 Fax: (0183) 50 73 00 E-mail: info@werkendam.nl onderwerp clienttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Participatie en Individueel welzijn binnen de Wmo In de gemeente Geldrop-Mierlo

Participatie en Individueel welzijn binnen de Wmo In de gemeente Geldrop-Mierlo Participatie en Individueel welzijn binnen de Wmo In de gemeente Geldrop-Mierlo Participatie en Individueel welzijn binnen de Wmo In de gemeente Geldrop-Mierlo Oktober 2013 COLOFON Samenstelling Andrew

Nadere informatie

Participatie en Individueel welzijn binnen de Wmo In de gemeente Winterswijk

Participatie en Individueel welzijn binnen de Wmo In de gemeente Winterswijk Participatie en Individueel welzijn binnen de Wmo In de gemeente Winterswijk Participatie en Individueel welzijn binnen de Wmo In de gemeente Winterswijk November 2013 COLOFON Samenstelling Andrew Britt

Nadere informatie

Rapportage Wmo-benchmark 2008

Rapportage Wmo-benchmark 2008 ** Concept 20 mei 2009 Sectie wz Rapportage Wmo-benchmark 2008 April 2009 Auteur(s): C. Jansens ism WZ en SoZa INHOUD 1. Horizontale verantwoording 2. Samenvatting resultaten 3. Conclusie Pagina 2 van

Nadere informatie

Participatie en Individueel welzijn binnen de Wmo In de gemeente Zevenaar

Participatie en Individueel welzijn binnen de Wmo In de gemeente Zevenaar Participatie en Individueel welzijn binnen de Wmo In de gemeente Zevenaar Participatie en Individueel welzijn binnen de Wmo In de gemeente Zevenaar juni 2012 COLOFON Samenstelling Mark Gremmen Nora Kornalijnslijper

Nadere informatie

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014 in Houten Burgerpeiling 2014 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Houten Projectnummer 598 / 2015 Samenvatting Goede score voor Sociale Kracht in Houten Houten scoort over het algemeen goed als

Nadere informatie

Participatie en Individueel welzijn binnen de Wmo In de gemeente Vaals

Participatie en Individueel welzijn binnen de Wmo In de gemeente Vaals Participatie en Individueel welzijn binnen de Wmo In de gemeente Vaals Participatie en Individueel welzijn binnen de Wmo In de gemeente Vaals augustus 2013 COLOFON Samenstelling Simon Wajer Arthur van

Nadere informatie

Participatie en Individueel welzijn binnen de Wmo. In de gemeente Bloemendaal

Participatie en Individueel welzijn binnen de Wmo. In de gemeente Bloemendaal Participatie en Individueel welzijn binnen de Wmo In de gemeente Bloemendaal Participatie en Individueel welzijn binnen de Wmo In de gemeente Bloemendaal mei 2012 COLOFON Samenstelling Mark Gremmen Nora

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Inleiding en toelichting Het jaarlijkse Wmo-klanttevredenheidsonderzoek is in april en mei 2015 naar de cliënten verstuurd. Aan de cliënten werd gevraagd of zij de

Nadere informatie

Projecten Schepenbank

Projecten Schepenbank Projecten Schepenbank Gemeentebladnummer 2014/24 Docmannummer: 2014/1864 Vergaderdatum 21 mei 2014 Agendapunt: 19 Portefeuillehouder Dhr. R. van der Broek Steller H. Janssen Aan de Raad Voorstel: In te

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen Raadsvoorstel Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 Datum raadsvergadering 06-02-2014 Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest W.E. Westerman Registratienummer Rs13.00783 Ambtenaar K. Bruijns Datum

Nadere informatie

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014 Gemeente Wmo klanttevredenheid over 2013 1 juli 2014 DATUM 1 juli 2014 TITEL Wmo klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Klanttevredenheidsonderzoek Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Wmo-kanteling. Raadpleging Inwonerpanel Dongen

Wmo-kanteling. Raadpleging Inwonerpanel Dongen Wmo-kanteling Raadpleging Inwonerpanel Dongen Even voorstellen 2 Stephan Dijcks GfK onderzoekt gedrag consumenten en burgers Beheer en onderzoek Inwonerpanel Dongen Uitvoerder landelijke Wmo-evaluatie

Nadere informatie

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Ervaringen Wmo Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Inhoud 1. Achtergrond van het onderzoek... 2 2. Het regelen van ondersteuning... 4 3. Kwaliteit van de ondersteuning... 6 4. Vergelijking regio...

Nadere informatie

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld.

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld. rriercoj Gemeenteraad Barneveld Postbus 63 3770 AB BARNEVELD Barneveld, 27 augustus 2015 f Ons kenmerk: Ö^OOJcfc Behandelend ambtenaar: I.M.T. Spoor Doorkiesnummer: 0342-495 830 Uw brief van: Bijlage(n):

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief GEMEENTEBESTUUR. 3 juli 2012. Stad van Actieve Mensen R. Testroote. Informatie voor de raad (voor kennisgeving)

Raadsinformatiebrief GEMEENTEBESTUUR. 3 juli 2012. Stad van Actieve Mensen R. Testroote. Informatie voor de raad (voor kennisgeving) Raadsinformatiebrief GEMEENTEBESTUUR onderwerp Wmo Monitor juni 2012 team MOSAM RIB nummer 2012 75 collegevergadering d.d. programma portefeuillehouder 3 juli 2012 Stad van Actieve Mensen R. Testroote

Nadere informatie

Rapport Belevingsonderzoek onder burgers, prestatievelden 1 t/m 4. Gemeente Rotterdam

Rapport Belevingsonderzoek onder burgers, prestatievelden 1 t/m 4. Gemeente Rotterdam Rapport Belevingsonderzoek onder burgers, prestatievelden 1 t/m 4 Gemeente Rotterdam Rapport Belevingsonderzoek onder burgers, prestatievelden 1 t/m 4 Gemeente Rotterdam juni 2009 COLOFON Samenstelling

Nadere informatie

VERSLAG WMO WERKCONFERENTIE LEIDERDORP 19 APRIL 2011

VERSLAG WMO WERKCONFERENTIE LEIDERDORP 19 APRIL 2011 VERSLAG WMO WERKCONFERENTIE LEIDERDORP 19 APRIL 2011 Voor aanwezigen zie de bijlage. Doel van de avond: Verbreden en verbinden. Hoe kunnen we tot slimme samenwerkingen komen om de burgers van Leiderdorp

Nadere informatie

Samenvatting Benchmark Wmo 2012

Samenvatting Benchmark Wmo 2012 Samenvatting Benchmark Wmo 2012 Gemeente Helmond heeft in 2012 samen met 123 andere gemeenten deelgenomen aan de Benchmark Wmo. Hiervan hebben 69 gemeenten, inclusief Helmond, naast de basisbenchmark meegedaan

Nadere informatie

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2 Inhoud 1. Inleiding 1 1.1. Methode van onderzoek 1 1.2. Responsverantwoording 1 1.3. Leeswijzer 2 2. Tevredenheid Wmo-cliënten 3 2.1. Aanvragen van de voorzieningen 3 2.2. (On)Tevredenheid PGB 4 2.3. Tevredenheid

Nadere informatie

Inleiding. Doelen en uitgangspunten van het gemeentebestuur

Inleiding. Doelen en uitgangspunten van het gemeentebestuur Inleiding TRILL is een methodiek die de verantwoordelijkheden en de te leveren prestaties van betrokken partijen in kaart brengt. Zo moet de ambtenaar de beleidsdoelstellingen die door het gemeentebestuur

Nadere informatie

Wmo-loket. In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning

Wmo-loket. In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning Wmo-loket In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning sopgave 1. Wet maatschappelijke ondersteuning... 5 De gemeente... 5 Het Wmo loket... 5 Het gesprek... 6 2. Het gesprek voorbereiden... 7 Woonsituatie...

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling Gemeente Groesbeek Juni 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Zuiderval 70 7500 AN Enschede Tel. (053) 4825000 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2014/050

Nadere informatie

Raads informatiebrief

Raads informatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer O8.R2403.OOI Inboeknummer oybstoa86r Dossiernummer ysr.qr8 8 januari aoo8 Raads informatiebrief Betreft resultaten Ouderenmonitor Gemeentelijke Gezondheidsdienst 1 Inleiding

Nadere informatie

Maatschappelijke participatie

Maatschappelijke participatie Maatschappelijke participatie Meedoen en belemmeringen 2013-2014 Veenendaal Andrew Britt, Arthur van der Harg, Susan van Klaven, Lieke Salomé juni 2014 Projectnummer: 107559 Correspondentienummer: DH-2606-3923

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot Inhoudsopgave Inleiding... 4 Leeswijzer... 5 1. Wet maatschappelijke ondersteuning... 6 De gemeente... 6 Het Wmoloket... 6 Het gesprek... 7 2. Het gesprek voorbereiden... 8 Woonsituatie... 9 Huishouden...

Nadere informatie

Commissienotitie Reg. nr : 1110223 Comm. : MZ Datum : 20-06-11

Commissienotitie Reg. nr : 1110223 Comm. : MZ Datum : 20-06-11 Onderwerp Wet maatschappelijke ondersteuning, de kanteling in de gemeente Boxtel. Status oordeelvormend Voorstel 1. Kennis te nemen van bijgaande notitie De kanteling in de gemeente Boxtel. 2. Voor de

Nadere informatie

ons kenmerk Wmo

ons kenmerk Wmo Gemeente Heerhugowaard Aan mevrouw L. Waltmann - Van Andel Postbus 390 1700 AJ HEERHUGOWAARD doorkiesnummer (070) 310 3883 uw kenmerk datum 30 oktober 2012 onderwerp Samenvatting Benchmark Wmo 2012 ons

Nadere informatie

Rapport tevredenheid burgers Wmo Gemeente Oss

Rapport tevredenheid burgers Wmo Gemeente Oss Rapport tevredenheid burgers Wmo Gemeente Oss Rapport tevredenheid burgers Wmo Gemeente Oss Juni 2008 COLOFON Samenstelling Michelle Rijken Mark Gremmen Vormgeving binnenwerk Roelfien Pranger Druk HEGA

Nadere informatie

Kanteling Wmo Iedereen doet mee

Kanteling Wmo Iedereen doet mee Kanteling Wmo Iedereen doet mee Wmo-loket In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning Een brochure voor iedereen die ondersteuning nodig heeft vanuit de Wmo. Vrijwillige ouderenadviseur uit Gelderland

Nadere informatie

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016 Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch Nulmeting 2016 Afdeling Onderzoek & Statistiek Juli 2016 Samenvatting De gemeente s-hertogenbosch vindt het belangrijk om de ervaringen van cliënten met Wmoondersteuning

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek 25 november 2015 GOM PAN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING GOM PAN EN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING DATUM 25 november 2015 TITEL Wmo

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Emmen 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9 5

Nadere informatie

JURYRAPPORT Van de prijs voor de best presterende gemeente op het gebied van ouderenbeleid

JURYRAPPORT Van de prijs voor de best presterende gemeente op het gebied van ouderenbeleid Samenwerken met actieve ouderen loont! Peiling naar het lokale ouderenbeleid JURYRAPPORT Van de prijs voor de best presterende gemeente op het gebied van ouderenbeleid Juryrapport Inleiding Het platform

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht Houten 2016

Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht Houten 2016 Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht 2016 De Monitor Sociale Kracht: 7 pijlers Participatie De Monitor Sociale Kracht gaat uit van de beredeneerde veronderstelling dat de sociale kracht van

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om:

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om: COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Te besluiten om: 1. De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 in het kader van artikel 9 Wmo juncto artikel 8.9 vierde lid

Nadere informatie

Preventief huisbezoek 75+

Preventief huisbezoek 75+ Hollandsspoor 37 3994 VT Houten Postbus 209 3990 GA Houten tel. 030-7001500 info@vanhoutenenco.nl www.vanhoutenenco.nl Preventief huisbezoek 75+ Houten Noord-West de ERVEN en het OUDE DORP 'van Houten&co'

Nadere informatie

Gemeente Hoogeveen laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2017

Gemeente Hoogeveen laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2017 Gemeente Hoogeveen laat zien waar e zorg om draait oktober 2017 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Hoogeveen.

Nadere informatie

Gemeente Nunspeet. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012

Gemeente Nunspeet. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012 Gemeente Nunspeet Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012 mei 2013 Projectnr. 302.103 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702

Nadere informatie

Resultaten van een enquête onder de bewoners van Austerlitz - eind 2012

Resultaten van een enquête onder de bewoners van Austerlitz - eind 2012 Resultaten van een enquête onder de bewoners van Austerlitz - eind 2012 Datum: 15 december 2012 Auteur: Coöperatie Austerlitz Zorgt U.A., Jan Smelik Inlichtingen: info@austerlitzzorgt.nl Verspreiding:

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni 2015 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 6 1. Indienen melding...

Nadere informatie

Samenvatting basisbenchmark en cliënttevredenheidsonderzoek individuele voorzieningen Wmo

Samenvatting basisbenchmark en cliënttevredenheidsonderzoek individuele voorzieningen Wmo Samenvatting basisbenchmark en cliënttevredenheidsonderzoek individuele voorzieningen Wmo Inleiding Hoewel het gaat om twee afzonderlijke onderzoeken is vanwege de samenhang (de Wmo) ervoor gekozen om

Nadere informatie

Ouderenonderzoek Kennemerland

Ouderenonderzoek Kennemerland Ouderenonderzoek Kennemerland Een onderzoek naar de gezondheid en het wel bevinden van 65-plussers en hun behoefte aan voor zieningen, zorg en vervoer. Ouderenonderzoek Kennemerland HET ONDERZOEK In het

Nadere informatie

Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek

Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek In het najaar van 2013 hebben wij 190 inwoners uit Westerbeek een vragenlijst gegeven over de thema's wonen, welzijn, zorg in hun omgeving.

Nadere informatie

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede Waar staat je gemeente Gemeente Enschede Inhoudsopgave Sheetnummer Samenvatting 3 Burgerpeiling Waar staat je gemeente & respons 4 Woon & leefomgeving Waardering & sociale samenhang 5 Veiligheid en overlast

Nadere informatie

* *

* * ADVIESNOTA AAN B&W Onderwerp en inhoud Adviesnota B&W Benchmark Waar Staat Je Gemeente Postregistratienummer *16.0001315* 16.0001315 Vertrouwelijk Sector Afdeling Medewerk(st)er/tel Nee Samenlevingszaken

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 19 mei 2009 Nummer voorstel: 2009/67

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 19 mei 2009 Nummer voorstel: 2009/67 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 19 mei 2009 Nummer voorstel: 2009/67 Voor raadsvergadering d.d.: 02-06-2009 Agendapunt: 12 Onderwerp:

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014 Gemeente Woerden Klanttevredenheid Wmo over 2013 31 juli 2014 DATUM 31 juli 2014 TITEL Klanttevredenheid Wmo over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Woerden Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over Wmo-voorzieningen Gemeente Zaanstad

Klantonderzoek Wmo over Wmo-voorzieningen Gemeente Zaanstad Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Zaanstad Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Zaanstad COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Annelieke van den Heuvel SGBO Benchmarking

Nadere informatie

Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers

Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers Ervaring in de driehoek Cello heeft in de periode mei juni van dit jaar onderzoek laten uitvoeren naar de ervaringen van cliënten, ouders / vertegenwoordigers

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Beek 20 mei 2014 Simon Wajer Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS 7 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Heerhugowaard

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Heerhugowaard Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Heerhugowaard Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Heerhugowaard COLOFON Samenstelling

Nadere informatie

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) Natuurlijk... NUTH NUTH... Natuurlijk Gemeente Nuth - Deweverplein 1 - Postbus 22000-6360 AA Nuth - 045-5659100 - www.nuth.nl VOORWOORD wethouder J.J.C van den

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Annelieke van den Heuvel SGBO Benchmarking

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord 13 juni 2014 Kees-Jan van de Werforst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 1. Algemeen In het Westerkwartier is het cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 afgerond en zijn de resultaten hiervan inmiddels bekend. In 18 van de 23 Groningse

Nadere informatie

Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion

Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion Resultaat externe tevredenheidsmeting Pagina 1 Rinske Rill en Dea Bobeldijk. 21 mei 1 Inhoud Samenvatting... 1. Inleiding... 4 2. Aantallen respondenten...

Nadere informatie

: Reactie op uw advies over de Wmo-Verordening.

: Reactie op uw advies over de Wmo-Verordening. Wmo Adviesraad Boxtel T.a.v. het dagelijks bestuur Postbus 11 5280 AA BOXTEL Uw Burger Service Nummer : -- Uw brief/nr. : Ons kenmerk : SZ/lal Datum : 15 november 2011 Doorkiesnr. : 895 Ons nummer : --

Nadere informatie

I org MBANSZ Nr (gewijzigd) Houten, 20 juni 2012 xxx

I org MBANSZ Nr (gewijzigd) Houten, 20 juni 2012 xxx Raadsvoorstel I org.00000714 MBANSZ Nr.2012-030 (gewijzigd) Houten, 20 juni 2012 xxx Onderwerp: Raadsvoorstel beleidsadvies sociale armoede Beslispunten: 1. De afbakening van het begrip sociale armoede

Nadere informatie

Surinaams-Javaanse ouderen in Hoogezand-Sappemeer

Surinaams-Javaanse ouderen in Hoogezand-Sappemeer Surinaams-Javaanse ouderen in Hoogezand-Sappemeer Resultaten onderzoek naar woon- en zorgvoorzieningen voor Surinaams- Javaanse ouderen in juli 2003. Inhoudsopgave Inleiding...2 1. Huidige situatie...3

Nadere informatie

Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland

Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland Wmo Wie of wat is de Wmo? Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze wet is op 1 januari 2007 ingevoerd. - Zorgt ervoor dat iedereen zo lang mogelijk

Nadere informatie

Gemeente Alphen-Chaam

Gemeente Alphen-Chaam Gemeente Alphen-Chaam Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 23 oktober 2015 DATUM 23 oktober 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente Alphen-Chaam

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Veghel

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Veghel Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Veghel Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Veghel Juli 2013 COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Annelieke van den Heuvel SGBO

Nadere informatie

COLLEGENOTA. Onderwerp: Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Aantal bijlage(n): 1. Beslispunten:

COLLEGENOTA. Onderwerp: Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Aantal bijlage(n): 1. Beslispunten: COLLEGENOTA Portefeuillehouder: E. Janissen Paraaf Datum Afdeling: MRB Steller: F. Muller-De Vos Afd. Manager Medewerker Datum: 22-10-2013 Openbaar: Ja x Nee Fin. Jur. Pers. Naar griffier: Ja Nee Consulent

Nadere informatie

Oostzaan Buiten gewoon

Oostzaan Buiten gewoon GESCAND OP Gemeente Oostzaan Buiten gewoon Gemeenteraad Oostzaan P/a Postbus 20 153OAA Wormeriand - 8 APR. Comeents Oostzaan Gemeentehuis ockadrcs Kerkbuurt 4, 1 511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Wmo-beleid

Uitvoeringsplan Wmo-beleid Uitvoeringsplan Wmo-beleid 2016-2019 In onderstaand overzicht is per inwonergroep aangegeven welke nieuwe activiteiten worden ondernomen om de in het Wmo-beleidsplan opgenomen doelstellingen te realiseren.

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude COLOFON Samenstelling Ingrid

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning. Voorlichtingsbijeenkomsten voor inwoners van Bernheze in oktober/november 2006

Wet maatschappelijke ondersteuning. Voorlichtingsbijeenkomsten voor inwoners van Bernheze in oktober/november 2006 Wet maatschappelijke ondersteuning Voorlichtingsbijeenkomsten voor inwoners van Bernheze in oktober/november 2006 Doel informatieavonden: U informeren over de betekenis van de Wmo. U informeren over de

Nadere informatie

Kanteling Wmo iedereen doet mee

Kanteling Wmo iedereen doet mee Kanteling Wmo iedereen doet mee Compensatieplicht en Kanteling - Onze visie op de Wmo Compensatieplicht en Kanteling Onze visie op de Wmo De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een brede participatiewet

Nadere informatie

Wij wensen u de komende tijd veel succes met het invullen van prestatieveld 4 van de Wmo, zodat ook uw gemeente in 2012 kan zeggen:

Wij wensen u de komende tijd veel succes met het invullen van prestatieveld 4 van de Wmo, zodat ook uw gemeente in 2012 kan zeggen: Goed Voor Elkaar Checklist basisfuncties lokale ondersteuning mantelzorg Toelichting Voor u ligt een vragenlijst over mantelzorgondersteuning binnen uw gemeente. Deze vragenlijst ligt er niet zomaar. Vanuit

Nadere informatie

VOORSTEL Het Wmo beleidsplan (De Beakens fersette, ek yn de Wmo) voor De Friese Meren vaststellen.

VOORSTEL Het Wmo beleidsplan (De Beakens fersette, ek yn de Wmo) voor De Friese Meren vaststellen. RAADSVERGADERING VAN 31 OKTOBER Agendapunt: Correspondentienummer: ra1200074 Datum voorstel: 1 oktober Bijlagen: Wmo beleidsplan De Friese Meren 2013-2016 Reactie Wmo adviesraden, OSS en maatschappelijk

Nadere informatie

Maatschappelijke participatie in Oss onderzocht

Maatschappelijke participatie in Oss onderzocht Maatschappelijke participatie in Oss onderzocht Maatschappelijke participatie in Oss onderzocht augustus 2011 COLOFON Samenstelling Andrew Britt Mark Gremmen Nora Kornalijnslijper Johanneke Kroesbergen

Nadere informatie

Gemeente Midden-Delfland

Gemeente Midden-Delfland r Gemeente Midden-Delfland 2013-25758 (BIJLAGE) Memo Concept wettekst nieuwe Wmo Deze informatiebrief gaat in op de hervorming van de langdurige zorg in Nederland en specifiek de concept wettekst van de

Nadere informatie

s-gravendeel Behoefteonderzoek Senioren Presentatie resultaten 22 februari 2017 Prof. dr. M.J.M. Kardol VU Brussel

s-gravendeel Behoefteonderzoek Senioren Presentatie resultaten 22 februari 2017 Prof. dr. M.J.M. Kardol VU Brussel s-gravendeel Behoefteonderzoek Senioren Presentatie resultaten 22 februari 2017 Prof. dr. M.J.M. Kardol VU Brussel Opzet van het onderzoek Respons: 267 60-plussers mannen 60-69 jaar ondervertegenwoordigd

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Gemeente Beek (L.) 26 augustus 2015 Nelleke Koppelman Simon Wajer Projectnummer: 107696 INHOUD INLEIDING 2 SAMENVATTING 4 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Annelieke van den Heuvel Kees-Jan

Nadere informatie

LOKAAL GEZONDHEIDSBELEID BERGEIJK 2017/2020

LOKAAL GEZONDHEIDSBELEID BERGEIJK 2017/2020 1 LOKAAL GEZONDHEIDSBELEID BERGEIJK 2017/2020 FRANK VAN DER MEIJDEN (WETHOUDER GEZONDHEIDSBELEID) MARJON JACOBS (BELEIDSMEDEWERKER GEZONDHEIDSBELEID) TINEKE MEELDIJK (GGD) 2 DOEL VAN DEZE AVOND Integraal

Nadere informatie

Maatschappelijke participatie in Utrechtse Heuvelrug onderzocht

Maatschappelijke participatie in Utrechtse Heuvelrug onderzocht Maatschappelijke participatie in Utrechtse Heuvelrug onderzocht Maatschappelijke participatie in Utrechtse Heuvelrug onderzocht augustus 2011 COLOFON Samenstelling Andrew Britt Mark Gremmen Nora Kornalijnslijper

Nadere informatie

Lokale kwaliteit Maart/april 2015

Lokale kwaliteit Maart/april 2015 Resultaten peiling Panel Lokale kwaliteit Maart/april 2015 Van 24 maart tot en met 6 april kon het Panel een peiling invullen over de kwaliteit van hun leefomgeving. Ruim 1.750 van de ongeveer 6.500 uitgenodigde

Nadere informatie

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start Jaarverslag schulddienstverlening 2013 Een goede start 1. Aanleiding In 2012 heeft u het beleidsplan schulddienstverlening: De kanteling van schuldhulpverlening naar schulddienstverlening vastgesteld.

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet

Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet Management Summary Gemeenten zijn verplicht om jaarlijks inzicht te krijgen in de ervaringen van cliënten vanuit de Wmo en Jeugdwet. Onderzoeksbureau Flycatcher

Nadere informatie

1 Samenvatting kwaliteitsmeting 2010

1 Samenvatting kwaliteitsmeting 2010 1 Samenvatting kwaliteitsmeting 2010 1.1 Inleiding De acht deelnemende gemeenten in Noord-Groningen willen meer grip krijgen op de kwaliteit van het doelgroepenvervoer. Daarom hebben zij Mobycon gevraagd

Nadere informatie

Vinkel. Wijk- en buurtmonitor 2016

Vinkel. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Vinkel Vinkel grenst in het noorden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Na een herindeling in 1993 viel het grootste gedeelte onder de gemeente Maasdonk. Begin

Nadere informatie

Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014

Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014 Bijlagenummer 01/10/14/06 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014 Adviesnota voor: (kopieer en plak voor regel van toepassing) X Onderwerp:

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010 Uitgave : Eenheid Strategische Ontwikkeling Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (0570) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl Strategische Ontwikkeling

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 27 juni 2014 Kees-Jan van de Werfhorst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING

Nadere informatie

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Definitieve rapportage 4 augustus 2016 DATUM 4 augustus 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL

Nadere informatie

Gemeente Utrecht laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016

Gemeente Utrecht laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016 Gemeente Utrecht laat zien waar e zorg om draait oktober 2016 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Utrecht.

Nadere informatie

ons kenmerk Wmo

ons kenmerk Wmo Gemeente Heerhugowaard Aan mevrouw L. Waltmann - van Andel Postbus 390 1700 AJ HEERHUGOWAARD doorkiesnummer (070) 310 3883 uw kenmerk datum 8 november 2013 onderwerp Samenvatting Benchmark Wmo 2013 ons

Nadere informatie

2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2

2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 3 4 De aanvraag... 7 5 Procedure... 11 6 Bejegening... 14 7 Rechten en plichten... 16 8 Inspraak bij

Nadere informatie

Betrokkenheid van buurtbewoners. Uitgevoerd door Dimensus in opdracht van gemeenten Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest Vergelijking gemeenten 2015

Betrokkenheid van buurtbewoners. Uitgevoerd door Dimensus in opdracht van gemeenten Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest Vergelijking gemeenten 2015 Leefbaarheid Jeugdhulp Sociaal Team Vrijwilligerswerk Mantelzorg Actief in de buurt Betrokkenheid van buurtbewoners Burenhulp Zelfredzaamheid Sociale contacten Financiële situatie Uitgevoerd door Dimensus

Nadere informatie