Samenvatting Benchmark Wmo 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting Benchmark Wmo 2012"

Transcriptie

1 Samenvatting Benchmark Wmo 2012 Gemeente Helmond heeft in 2012 samen met 123 andere gemeenten deelgenomen aan de Benchmark Wmo. Hiervan hebben 69 gemeenten, inclusief Helmond, naast de basisbenchmark meegedaan aan de benchmark Wmo-voorzieningen. Op zich bestaat de Benchmark Wmo (uitgevoerd door het SGBO) al enkele jaren en is er een redelijk vaste set indicatoren ontwikkeld. Helmond deed in 2012 voor het eerst mee. De resultaten van Helmond kunnen worden afgezet tegen alle gemeenten die meededen (hierna benchmarkgemeenten genoemd) en tegen gemeenten uit de grootteklasse inwoners. Resultaten Basisbenchmark 2012 In de basisbenchmark wordt aan de hand van acht thema s gekeken hoe de gemeenten scoren op de negen Wmo-prestatievelden en hoe het in de gemeente staat met de Kanteling. De verschillende indicatoren worden per thema samengevat in 1 score, waarbij de score kan variëren tussen 0 en 100%. Algemene score positief Over het algemeen kan uit de basisscores geconcludeerd worden dat de score voor Helmond beter of vergelijkbaar is als gemeenten met een vergelijkbare grootte. De score Wmo algemeen is de gemiddelde scores van de daarna genoemde thema s in het figuur. Algemene scores per thema voor Helmond, gemeenten uit dezelfde grootteklasse en alle gemeenten Wmo algemeen beleidsparticipatie leefbaarheid jeugd informatie, advies en individuele voorzieningen mantelzorg alle gemeenten gemeentegrootteklasse Helmond vrijwilligerswerk wonen, zorg en toegankelijk opvang 0% 20% 40% 60% 80% 100% Helmond loopt voorop met de Kanteling Begin 2010 is Helmond begonnen met het vormgeven van de Kanteling en de invoering van het MAATwerk-gesprek. In 2011 behoorde Helmond tot de koplopers van het Kantelingsproces. Bij Helmond waren relatief veel elementen uit het vernieuwde beleidsproces reeds ingevuld, zoals een door het bestuur vastgesteld visiedocument, herijking van de prestatieafspraken en financiële doorrekeningen van de gevolgen van de Kanteling, terwijl dit lang nog niet bij alle gemeenten het geval was. Samenvatting Wmo Benchmark basis en voorzieningen

2 Beleidsparticipatie is in Helmond relatief breed opgezet Het hoofddoel van de Wmo is participatie van alle burgers. Daarbij gaat het niet alleen om participatie in de beleidsvorming maar ook om het meedoen in de samenleving (maatschappelijke participatie). In de benchmark komt met de algemene score de beleidsparticipatie in beeld. Daarop scoort Helmond relatief goed, wat met name verklaard kan worden door de breedte van de doelgroepen in de verschillende Helmondse adviesorganen (seniorenraad, gehandicaptenplatform en HJ2G) en de mate van communicatie naar de burgers. De uitgaven aan ondersteuning van participatie zijn in Helmond vergelijkbaar met het gemiddelde van de benchmarkgemeenten. De maatschappelijke participatie is niet in een algemene score vervat omdat een aantal indicatoren voor dit thema achtergrondvariabelen zijn die door het Wmo-beleid lastig te beïnvloeden zijn. Deze hebben sterk te maken met de historische, economische en gezondheidssituatie in een gemeente, bijv. arbeidsparticipatie. Helmond scoort positief als het gaat om weinig eenzaamheid en weinig overbelaste mantelzorgers, maar net wat minder positief als gekeken wordt naar arbeidsparticipatie, bijstandsuitkeringen en werkloosheid. Helmond heeft goed basisvoorzieningenniveau op het gebied van leefbaarheid (prestatieveld 1) De algemene score op het thema leefbaarheid wordt bepaald aan de hand van indicatoren die gaan over de mate waarin een gemeente beleid heeft op dit thema, de mate waarin er voorzieningen zijn en een aantal indicatoren die de resultaten en effecten weergeven op o.a. het gebied van sociale kwaliteit, overlast en verloedering. De relatief hoge algemene score voor Helmond kan met name verklaard worden door dat we relatief veel beleid hebben, een goed basisvoorzieningenniveau en relatief weinig overlast. In de apart verschenen Leefbaarheid en Veiligheidsrapportage 2011 (zie wordt veel dieper op dit thema ingegaan en wordt Helmond ook gebenchmarked met een aantal referentiesteden. Helmond actief op het gebied van jeugd (prestatieveld 2) De algemene score in de benchmark wordt enerzijds bepaald door indicatoren die iets zeggen over het beleid, afspraken en registratie die gemeenten hebben en anderzijds indicatoren die de resultaten van het beleid op dit prestatieveld weergeven. Ook hier zien we dat Helmond goed scoort op de faciliteiten en het vastgestelde beleid, zoals faciliteiten opvoedondersteuning en het gebruik er van. Helmond actief in uitvoering en inzet van beleid op het gebied informatie en advies (prestatieveld 3) Prestatieveld 3 (informatie, advies en cliëntenondersteuning) en 6 (levering van voorziening aan mensen met een lichamelijke of psychische beperking) zijn samengevoegd, aangezien voordat de gevraagde ondersteuning wordt geleverd de cliënt hierover informatie en/of advies heeft ontvangen. Ook nu wordt de algemene score weer bepaald door een aantal indicatoren die ingaan op de uitvoering en inzet van beleid, met daarnaast een aantal effectindicatoren die met name ingaan op de tevredenheid van de burger. Aangezien in Helmond de tevredenheid op een andere manier is gemeten dan in de benchmark werd gevraagd, zijn deze scores voor Helmond niet meegenomen (zie rapportage Tevredenheid met individuele Wmo-voorziening). Wat betreft de indicatoren die zijn meegenomen met betrekking tot de uitvoering en inzet van beleid scoort Helmond positief ten opzichte van de referentiesteden. Helmond relatief veel ondersteuning mantelzorgers (prestatieveld 4) Helmond zet relatief veel in op het beleid om mantelzorgers te ondersteunen, ook financieel, maar heeft relatief weinig zicht op het gebruik door en de tevredenheid hierover van de mantelzorgers. Hierdoor wijkt de algemene score op dit thema niet veel af van de gemiddelde in de benchmark. Een mogelijke verklaring voor de relatief hoge uitgaven aan mantelzorgers is dat in Helmond ook de uitgaven voor vrijwillige thuiszorg voor (overbelaste) mantelzorgers en de uitgaven voor maatjesprojecten en lotgenotencontact meegenomen zijn. Het is niet duidelijk of andere gemeenten dergelijke projecten ook in deze kostenpost hebben meegenomen. We zoeken dit nog verder uit. Samenvatting Wmo Benchmark basis en voorzieningen

3 Helmond relatief veel ondersteuning vrijwilligers (prestatieveld 4) Bij het vrijwilligerswerk zien we hetzelfde beeld als bij de mantelzorg: Helmond heeft relatief veel beleid en voorzieningen om vrijwilligers te ondersteunen, maar net als andere gemeenten weinig tot geen zicht op het gebruik hiervan en de tevredenheid hiermee. De uitgaven voor vrijwilligerswerk per inwoner ligt in Helmond wel weer hoger dan in de benchmarkgemeenten, maar daarbij moet gezegd worden dat in Helmond de subsidies voor vrijwilligersorganisaties zoals sportverenigingen, zijn meegenomen. Deze uitgaven zijn in andere gemeenten niet meegenomen. Helmond relatief veel afspraken over wonen, zorg en toegankelijk (prestatieveld 5) De algemene score op dit thema wordt met name bepaald door indicatoren die iets zeggen over de inzet van beleid, o.a. vertaald in het aanbod aan algemene voorzieningen, afspraken rond levensloopbestendig bouwen en fysieke toegankelijkheid openbare ruimte en kwaliteitsafspraken met gebruikers. Helmond heeft wat meer aanbod, maar lijkt hier ook vaker financieel bij betrokken te zijn dan de benchmarkgemeenten. Over de effecten van deze inzet kan met deze benchmark niets gezegd worden. Wel kan gezegd worden dat in Helmond relatief veel 75-plussers thuis wonen (95% tegenover 90% in qua grootte vergelijkbare gemeenten). Helmond als centrumgemeente relatief veel inzet en uitvoering van beleid op het thema opvang (prestatieveld 7, 8 en 9) De algemene score over opvang scoort relatief hoog vergeleken met de benchmarkgemeenten. Dit kan mede verklaard worden doordat Helmond een centrumgemeente is en verantwoordelijk is voor de coördinatie van het aanbod van de ondersteuning. Omdat gemeenten niet op een eenduidige manier registreren, zijn er geen indicatoren in de benchmark opgenomen die het effect van het beleid op de prestatievelden 7,8 en 9 in beeld brengen. Helmond vraagt vaker dan andere gemeenten een eigen bijdrage conform Besluit maatschappelijke ondersteuning Ongeveer de helft van de gemeenten met tot inwoners heft, net zoals Helmond, een eigen bijdrage voor roerende zaken (woonvoorziening), onroerende woonvoorzieningen en individuele vervoersvoorzieningen. Voor hulp bij huishouden wordt bij eigenlijk alle gemeenten, op een uitzondering daargelaten, een eigen bijdrage gevraagd. Als er eigen bijdrage wordt gevraagd dan hanteert Helmond, net zo als 95% van de deelnemende gemeenten, de grenzen conform Besluit maatschappelijke ondersteuning. Tot slot Het algemene beeld dat uit de Basisbenchmark Wmo komt, is dat Helmond relatief veel beleid, inzet en voorzieningen heeft op de verschillende prestatievelden van de Wmo. De effectiviteit hiervan komt in deze benchmark beperkt tot uiting. De breedte van de prestatievelden en vrije invulling van gemeenten die zij hieraan kunnen geven, maakt het lastig om daar goede indicatoren bij te vinden. Hoe concreter de thema s/voorzieningen hoe makkelijker het is om te benchmarken en de verschillen te benoemen. Dat blijkt ook uit de Benchmark Wmo-voorzieningen, waarvan de resultaten hieronder volgen. Samenvatting Wmo Benchmark basis en voorzieningen

4 Resultaten Benchmark Wmo-voorzieningen 2012 Het tweede deel van de Benchmark heeft betrekking op Wmo-voorzieningen die vanuit prestatieveld 6 worden verstrekt om burgers te compenseren die beperkingen ondervinden in hun zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie. De focus daarbij ligt op het gebruik en de uitgaven die de voorzieningen met zich mee brengen. Helmond nog wat minder grijs Vergeleken met de andere gemeenten die aan deze benchmark hebben meegedaan, heeft Helmond relatief minder 65- en 75-plussers. Daarentegen is het percentage thuiswonenden 75-plussers wel hoger. Er wonen in Helmond meer mensen met een laag inkomen en deze hebben vaker een Wrvvoorziening (woon-, rolstoel- en/of vervoersvoorziening). Uit de GGD-monitors weten we dat in Helmond wat meer mensen wonen met een minder goede gezondheid. Helmonders hebben niet vaker hulp bij het huishouden. % inwoners met hulp bij het huishouden % 65-plussers 18% 15% 12% 9% 6% 3% 0% % 75-plussers % inwoners met Wrv-voorziening Helmond benchmark % huishoudens met laag inkomen % niet thuiswonende 75- plussers Uitgaven Wmo-voorzieningen per inwoner in Helmond lager dan gemiddeld In Helmond wordt gemiddeld per inwoner 131 per jaar aan Wmo-voorzieningen (hulp bij het huishouden, woonvoorzieningen, rolstoelen, collectief vervoer en individuele vervoersvoorzieningen) exclusief uitvoeringskosten uitgegeven. Dit is lager dan gemiddeld in de benchmarkgemeenten ( 137). Vaak gaat meer ouderen gepaard met meer uitgaven voor de Wmo. Om rekening te houden met de mate van vergrijzing is in de benchmark ook gekeken naar de uitgaven voor Wmo-voorzieningen per 75-plusser. Het blijkt dat de uitgaven in Helmond dan vergeleken bij de benchmarkgemeenten relatief hoog ligt. Dit kan o.a. verklaard worden dat er meer thuiswonende 75-plussers in Helmond zijn, huishoudens vaker een laag inkomen hebben en wat vaker een slechtere gezondheid. Helmond heeft relatief veel cliënten met Wrv-voorzieningen maar dit kan verklaard worden dat in principe alle 75- plussers ongeacht inkomen en zonder medische indicatie aanspraak kunnen doen op een pas voor het collectief vervoer (Taxbus). Zowel in Helmond als in de benchmarkgemeenten gaat in 2011 het grootste deel van het Wmo-budget naar de huishoudelijke hulp. In Helmond bijna twee derde van het budget. De kosten voor de uitvoering zijn in Helmond ongeveer vergelijkbaar met de benchmarkgemeenten. Voor Helmond betreft dit 10% van alle uitgaven. Samenvatting Wmo Benchmark basis en voorzieningen

5 Zoals we hierboven ook zagen vraagt de gemeente Helmond voor relatief veel voorzieningen een eigen bijdrage. Echter de inkomsten die de gemeente uit de eigen bijdrage binnen haalt, is in Helmond ( 16,76 per inwoner) niet hoger dan gemiddeld in de benchmarkgemeenten ( 16,93). Dit kan verklaard worden door het hoger aandeel huishoudens met een laag inkomen en de gestelde wettelijke grenzen aan de eigen bijdrage en het feit dat Helmond een minimaregeling heeft voor de laagste inkomensgroepen. Aan deze groepen worden geen eigen bijdrage gevraagd. Uitvoeringsmaatregelen in Helmond lager dan gemiddeld in benchmarkgemeenten In Helmond liggen de uitvoeringskosten in 2011 gemiddeld per inwoner op 15,44 in de benchmarkgemeenten bedraagt dit gemiddeld 17,75. De grotendeels eenmalige kosten voor de MAATwerkers zijn hier niet in meegenomen Vergeleken met de benchmarkgemeenten indiceert Helmond vaker zelf voor huishoudelijke hulp (99% tegenover 85% van de aanvragen) en Wrv-voorzieningen (100% tegenover 82% van de aanvragen). Door de kanteling en de veranderende werkwijze is het lastig de uitvoeringskosten per aanvraag in beeld te brengen. Er vindt al het nodige werk plaats voordat de aanvraag eventueel ingediend wordt. Maar omdat niet alle gemeenten even ver zijn met de kanteling zijn de kosten lastig te vergelijken tussen gemeenten. Hetzelfde geldt voor het aantal aanvragen. Daarbij speelt in Helmond een rol dat in 2011 in het kader van de Kanteling en de korte indicatieduur relatief veel herindicaties zijn geweest. Over het algemeen is de doorlooptijd van aanvraag tot een beschikking in Helmond net iets korter dan gemiddeld in de Benchmark. Bij de aanvraag voor een collectieve vervoerspas is de doorlooptijd beduidend korter. Dit kan verklaard worden door de regeling dat alle 75-plussers ongeacht inkomen en zonder medische indicatie deze pas kunnen krijgen. Bij roerende woonvoorzieningen en rolstoelen komt het in Helmond vaak voor dat de levering van de voorziening eerder is dan de beschikking is afgegeven. In respectievelijk 25% en 37% van de benchmarkgemeenten is dit ook het geval. Samenvatting Wmo Benchmark basis en voorzieningen

6 Kosten hulp in het huishouden in Helmond wijken niet sterk af Per inwoner geven we in Helmond ongeveer even veel uit aan hulp bij het huishouden als gemiddeld in de benchmarkgemeenten. Opvallend is het hoge aantal aanvragen, maar dit betreffen, zoals eerder genoemd, veel herindicaties mede veroorzaakt door de korte indicatietijd. Het aantal cliënten ligt net iets hoger dan gemiddeld. In Helmond liggen de gemiddelde uitgaven aan hulp bij het huishouden op 95,68 per inwoner, in de benchmark bedroeg dit gemiddeld 96 per inwoner. Kosten voor Wrv-voorzieningen wat lager in Helmond In verhouding tot de benchmarkgemeenten geeft Helmond minder uit aan Wrv-voorzieningen per inwoner. Met name doordat elke 75-plusser in aanmerking komt voor een pas voor het collectief vervoer is het aantal voorzieningen wat hoger. Dit wil echter niet zeggen dat het gebruik van het collectief vervoer ook hoger is. Hierover zijn overigens geen benchmark gegevens beschikbaar. Met uitzondering van de gemiddelde uitgave per verhuizing en inrichting zijn de gemiddelde uitgaven voor voorzieningen in Helmond gemiddeld lager dan in de benchmarkgemeenten. In Helmond liggen de gemiddelde uitgaven aan Wrv- voorzieningen op 35,43 per inwoner, in de benchmark bedroeg dit gemiddeld 42,83 per inwoner. Wat betreft het gebruik van de Wrv-voorzieningen ligt het gebruik van enkele voorzieningen in Helmond iets hoger dan gemiddeld in de benchmarkgemeenten. Helmond had in 2011 nog geen rolstoel- of scootmobielpool, maar was die wel aan het opzetten. 16% van de benchmarkgemeenten heeft in 2011 een rolstoelpool en 4% heeft een scootmobielpool. Helmond bij veel ondersteunende voorzieningen financiële betrokkenheid De financiële betrokkenheid van de benchmarkgemeenten bij verschillende ondersteunende collectieve voorzieningen varieert tussen 4 en 62%. Helmond ondersteunt alle zes de gevraagde voorzieningen financieel. Over het gebruik en de uitgaven van deze ondersteunende diensten konden te weinig gemeenten gegevens aanleveren om te kunnen benchmarken. Ondersteunende voorzieningen waarbij de gemeente financiële betrokkenheid heeft % benchmarkgemeenten die Helmond financieel ondersteund Maaltijdservice aan huis Ja 60% Maaltijdservice op gezamenlijke locatie Ja 51% Klussendienst Ja 62% Wasserette met haal- en brengservice Ja 4% Sociale alarmering/telefoonservice Ja 47% Boodschappenservice Ja 31% Tot slot Deze tweede Benchmark die betrekking heeft op Wmo-voorzieningen die vanuit prestatieveld 6 worden verstrekt, laat zien dat Helmond qua kosten over het algemeen niet meer of zelfs minder voor voorzieningen uitgeeft, maar dat het gebruik bij een aantal voorzieningen relatief hoog ligt. Deels is dit te verklaren door het indicatie -beleid zoals bij collectief vervoer en vermoedelijk ook deels door de samenstelling van de bevolking (laag inkomen, slechtere gezondheid) en het hogere aandeel ouderen dat zelfstandig woont. Samenvatting Wmo Benchmark basis en voorzieningen

ons kenmerk Wmo

ons kenmerk Wmo Gemeente Heerhugowaard Aan mevrouw L. Waltmann - van Andel Postbus 390 1700 AJ HEERHUGOWAARD doorkiesnummer (070) 310 3883 uw kenmerk datum 8 november 2013 onderwerp Samenvatting Benchmark Wmo 2013 ons

Nadere informatie

ons kenmerk Wmo

ons kenmerk Wmo Gemeente Heerhugowaard Aan mevrouw L. Waltmann - Van Andel Postbus 390 1700 AJ HEERHUGOWAARD doorkiesnummer (070) 310 3883 uw kenmerk datum 30 oktober 2012 onderwerp Samenvatting Benchmark Wmo 2012 ons

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

Rapportage Wmo-benchmark 2008

Rapportage Wmo-benchmark 2008 ** Concept 20 mei 2009 Sectie wz Rapportage Wmo-benchmark 2008 April 2009 Auteur(s): C. Jansens ism WZ en SoZa INHOUD 1. Horizontale verantwoording 2. Samenvatting resultaten 3. Conclusie Pagina 2 van

Nadere informatie

Samenvatting basisbenchmark en cliënttevredenheidsonderzoek individuele voorzieningen Wmo

Samenvatting basisbenchmark en cliënttevredenheidsonderzoek individuele voorzieningen Wmo Samenvatting basisbenchmark en cliënttevredenheidsonderzoek individuele voorzieningen Wmo Inleiding Hoewel het gaat om twee afzonderlijke onderzoeken is vanwege de samenhang (de Wmo) ervoor gekozen om

Nadere informatie

Brief op maat benchmark Wmo 2010: Individuele Voorzieningen ROGplus

Brief op maat benchmark Wmo 2010: Individuele Voorzieningen ROGplus Brief op maat benchmark Wmo 2010: Individuele Voorzieningen ROGplus Inleiding ROGplus heeft in 2010 samen met 98 andere organisaties deelgenomen aan de module Individuele voorzieningen van de benchmark

Nadere informatie

Benchmarkrapportage Wmo Jaar 2013

Benchmarkrapportage Wmo Jaar 2013 Benchmarkrapportage Wmo Jaar 2013 Dienst Sociale Zaken en werkgelegenheid Noardwest Fryslân, oktober 2014 1 Dit is een publicatie van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Postadres

Nadere informatie

Benchmark Wmo. Stadskanaal. Resultaten over 2013, monitor Wmo-voorzieningen. 1 juli 2014 Projectnummer:107634

Benchmark Wmo. Stadskanaal. Resultaten over 2013, monitor Wmo-voorzieningen. 1 juli 2014 Projectnummer:107634 Benchmark Wmo Resultaten over 2013, monitor Wmo-voorzieningen Stadskanaal 1 juli 2014 Projectnummer:107634 INHOUD HOOFDSTUK 1 INLEIDING 1 HOOFDSTUK 2 TOTAALBEELD 4 HOOFDSTUK 3 UITVOERING 8 HOOFDSTUK 4

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Inleiding en toelichting Het jaarlijkse Wmo-klanttevredenheidsonderzoek is in april en mei 2015 naar de cliënten verstuurd. Aan de cliënten werd gevraagd of zij de

Nadere informatie

Rapportage Wmo-benchmark 2010 en Klanttevredenheidsonderzoek individuele voorzieningen

Rapportage Wmo-benchmark 2010 en Klanttevredenheidsonderzoek individuele voorzieningen ** Concept 15 december 2010 Sectie soza/wz Rapportage Wmo-benchmark 2010 en Klanttevredenheidsonderzoek individuele voorzieningen De Wmo op koers! Oktober 2010 Auteur(s): I. Avontuur en C. Jansens INHOUD

Nadere informatie

Benchmark Wmo Resultaten over 2013, monitor Wmo-voorzieningen

Benchmark Wmo Resultaten over 2013, monitor Wmo-voorzieningen Benchmark Wmo Resultaten over 2013, monitor Wmo-voorzieningen Heerhugowaard 1 juli 2014 Projectnummer:107634 INHOUD HOOFDSTUK 1 INLEIDING 1 HOOFDSTUK 2 TOTAALBEELD 4 HOOFDSTUK 3 UITVOERING 8 HOOFDSTUK

Nadere informatie

9 DEC. DIV TE f. Gemeente Dordrecht T.a.v. mevrouw J. Storm Hoofd afdeling Zorg Sociale dienst Postbus AA Dordrecht. Datum: 14 december 2005

9 DEC. DIV TE f. Gemeente Dordrecht T.a.v. mevrouw J. Storm Hoofd afdeling Zorg Sociale dienst Postbus AA Dordrecht. Datum: 14 december 2005 DIV TE f Gemeente Dordrecht T.a.v. mevrouw J. Storm Hoofd afdeling Zorg Sociale dienst Postbus 8 3300 AA Dordrecht A5DELJNG 9 DEC Datum: 14 december 2005 Betreft: Brief op maat gemeente Dordrecht j :...,,>..

Nadere informatie

Horizontale verantwoording Wet maatschappelijke ondersteuning. Hoe doen we het? Hoe doen we het landelijk? uitgave juli 2009

Horizontale verantwoording Wet maatschappelijke ondersteuning. Hoe doen we het? Hoe doen we het landelijk? uitgave juli 2009 Horizontale verantwoording Wet maatschappelijke ondersteuning 2008 Hoe doen we het? Hoe doen we het landelijk? uitgave juli 2009 Horizontale verantwoording Wet maatschappelijke ondersteuning 2008 2 Inhoud

Nadere informatie

Benchmark Wmo Rapport Wmo-voorzieningen Resultaten over Ridderkerk

Benchmark Wmo Rapport Wmo-voorzieningen Resultaten over Ridderkerk Wmo 2012 Rapport Wmo-voorzieningen Resultaten over 2011 Ridderkerk Wmo 2012 Rapport Wmo-voorzieningen Resultaten over 2011 Ridderkerk 1 augustus 2012 SGBO Postbus 10242 2501 HE Den Haag 070 310 3800 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014 in Houten Burgerpeiling 2014 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Houten Projectnummer 598 / 2015 Samenvatting Goede score voor Sociale Kracht in Houten Houten scoort over het algemeen goed als

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

Benchmark Wmo. Utrechtse Heuvelrug. Resultaten over 2013, monitor Wmo-voorzieningen. 1 juli 2014 Projectnummer:107634

Benchmark Wmo. Utrechtse Heuvelrug. Resultaten over 2013, monitor Wmo-voorzieningen. 1 juli 2014 Projectnummer:107634 Benchmark Wmo Resultaten over 2013, monitor Wmo-voorzieningen Utrechtse Heuvelrug 1 juli 2014 Projectnummer:107634 INHOUD HOOFDSTUK 1 INLEIDING 1 HOOFDSTUK 2 TOTAALBEELD 4 HOOFDSTUK 3 UITVOERING 8 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Benchmark Wmo Rapport Wmo-voorzieningen Resultaten over Overbetuwe

Benchmark Wmo Rapport Wmo-voorzieningen Resultaten over Overbetuwe Wmo 2012 Rapport Wmo-voorzieningen Resultaten over 2011 Overbetuwe Wmo 2012 Rapport Wmo-voorzieningen Resultaten over 2011 Overbetuwe 1 augustus 2012 SGBO Postbus 10242 2501 HE Den Haag 070 310 3800 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning

Wet maatschappelijke ondersteuning Wet maatschappelijke ondersteuning Benchmark en cliënttevredenheidonderzoek 2007 Gemeente Dalfsen juni 2008 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Uitkomsten Benchmark en de thema s binnen de Wmo.... 4 Algemeen...

Nadere informatie

Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014

Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014 Bijlagenummer 01/10/14/06 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014 Adviesnota voor: (kopieer en plak voor regel van toepassing) X Onderwerp:

Nadere informatie

Benchmark Wmo 2011. Resultaten over 2010, Basisbenchmark. Houten. SGBO Postbus 10242 2501 HE Den Haag 070 310 3883

Benchmark Wmo 2011. Resultaten over 2010, Basisbenchmark. Houten. SGBO Postbus 10242 2501 HE Den Haag 070 310 3883 Benchmark Wmo 2011 Resultaten over 2010, Basisbenchmark Houten SGBO Postbus 10242 2501 HE Den Haag 070 310 3883 VOORWOORD Ruim vier jaar geven gemeenten invulling aan de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief GEMEENTEBESTUUR. 3 juli 2012. Stad van Actieve Mensen R. Testroote. Informatie voor de raad (voor kennisgeving)

Raadsinformatiebrief GEMEENTEBESTUUR. 3 juli 2012. Stad van Actieve Mensen R. Testroote. Informatie voor de raad (voor kennisgeving) Raadsinformatiebrief GEMEENTEBESTUUR onderwerp Wmo Monitor juni 2012 team MOSAM RIB nummer 2012 75 collegevergadering d.d. programma portefeuillehouder 3 juli 2012 Stad van Actieve Mensen R. Testroote

Nadere informatie

Benchmark Wmo Rapport Wmo-voorzieningen Resultaten over Roermond

Benchmark Wmo Rapport Wmo-voorzieningen Resultaten over Roermond Wmo 2012 Rapport Wmo-voorzieningen Resultaten over 2011 Roermond Wmo 2012 Rapport Wmo-voorzieningen Resultaten over 2011 Roermond 1 augustus 2012 SGBO Postbus 10242 2501 HE Den Haag 070 310 3800 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

RIS Keurig in lijn met landelijke ontwikkelingen Samenvatting onderzoek Wmo-beleid Emmen 2008

RIS Keurig in lijn met landelijke ontwikkelingen Samenvatting onderzoek Wmo-beleid Emmen 2008 RIS.3775 Keurig in lijn met landelijke ontwikkelingen Samenvatting onderzoek Wmo-beleid Emmen 2008 Wet maatschappelijke ondersteuning De Wmo heet voluit de Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze wet

Nadere informatie

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Opzet presentatie Wat zijn de veranderingen t.o.v. van huidige Wmo? Opdracht gemeente Maatwerkvoorzieningen specifiek begeleiding Vervolgstappen tot 1 januari

Nadere informatie

Benchmark Wmo 2010. Resultaten over 2009, Basisbenchmark. Gemeente LEIDEN. SGBO Postbus 10242 2501 HE Den Haag 070 310 3883

Benchmark Wmo 2010. Resultaten over 2009, Basisbenchmark. Gemeente LEIDEN. SGBO Postbus 10242 2501 HE Den Haag 070 310 3883 Benchmark Wmo 2010 Resultaten over 2009, Basisbenchmark Gemeente LEIDEN SGBO Postbus 10242 2501 HE Den Haag 070 310 3883 VOORWOORD Na ruim drie jaar Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een veelgehoorde

Nadere informatie

MANAGEMENTSAMENVATTING MANTELZORG & VRIJWILLIGERS GEMEENTE HOUTEN

MANAGEMENTSAMENVATTING MANTELZORG & VRIJWILLIGERS GEMEENTE HOUTEN MANAGEMENTSAMENVATTING MANTELZORG & VRIJWILLIGERS GEMEENTE HOUTEN Gemeente Houten heeft in 2007 samen met 32 2 andere gemeenten deelgenomen aan de module Mantelzorg en Vrijwilligers van de benchmark Wmo.

Nadere informatie

Benchmark Wmo 2012. Rapport Wmo-voorzieningen Resultaten over 2011. Heerhugowaard

Benchmark Wmo 2012. Rapport Wmo-voorzieningen Resultaten over 2011. Heerhugowaard Wmo 2012 Rapport Wmo-voorzieningen Resultaten over 2011 Heerhugowaard Wmo 2012 Rapport Wmo-voorzieningen Resultaten over 2011 Heerhugowaard 1 augustus 2012 SGBO Postbus 10242 2501 HE Den Haag 070 310

Nadere informatie

ROCPj" 5. de gemeenteraden van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Gemeenteraad van Schiedam Postbus 1501 3100 EA Schiedam

ROCPj 5. de gemeenteraden van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Gemeenteraad van Schiedam Postbus 1501 3100 EA Schiedam ROCPj" 5 Aan: de gemeenteraden van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam ROGplus Nieuwe V 'aterweg Noord Bezoekadres Stadhuis, Maassluis Koningshoek 93.050 Correspoi dentieadres Postbus 234 3140 AE IVaassluis

Nadere informatie

Benchmark Wmo. Monitor Wmo-voorzieningen Resultaten over 2012. Hilversum

Benchmark Wmo. Monitor Wmo-voorzieningen Resultaten over 2012. Hilversum Benchmark Wmo Monitor Wmo-voorzieningen Resultaten over 2012 Hilversum Benchmark Wmo Monitor Wmo-voorzieningen Resultaten over 2012 Hilversum juli 2013 SGBO Postbus 10242 2501 HE Den Haag 070 310 3800

Nadere informatie

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Ervaringen Wmo Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Inhoud 1. Achtergrond van het onderzoek... 2 2. Het regelen van ondersteuning... 4 3. Kwaliteit van de ondersteuning... 6 4. Vergelijking regio...

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Beek 20 mei 2014 Simon Wajer Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS 7 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Toelichting uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016

Toelichting uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 Toelichting uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 Inleiding Op basis van de Wmo 2015 zijn gemeenten verplicht jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek uit te voeren. De vier Westerkwartiergemeenten

Nadere informatie

Benchmark Wmo 2010. Resultaten over 2009, Basisbenchmark. Gemeente HOUTEN. SGBO Postbus 10242 2501 HE Den Haag 070 310 3883

Benchmark Wmo 2010. Resultaten over 2009, Basisbenchmark. Gemeente HOUTEN. SGBO Postbus 10242 2501 HE Den Haag 070 310 3883 Benchmark Wmo 2010 Resultaten over 2009, Basisbenchmark Gemeente HOUTEN SGBO Postbus 10242 2501 HE Den Haag 070 310 3883 VOORWOORD Na ruim drie jaar Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een veelgehoorde

Nadere informatie

Benchmark Wmo 2011. Resultaten over 2010, Basisbenchmark. Roermond. SGBO Postbus 10242 2501 HE Den Haag 070 310 3883

Benchmark Wmo 2011. Resultaten over 2010, Basisbenchmark. Roermond. SGBO Postbus 10242 2501 HE Den Haag 070 310 3883 Benchmark Wmo 2011 Resultaten over 2010, Basisbenchmark Roermond SGBO Postbus 10242 2501 HE Den Haag 070 310 3883 VOORWOORD Ruim vier jaar geven gemeenten invulling aan de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Gemeente Beek (L.) 26 augustus 2015 Nelleke Koppelman Simon Wajer Projectnummer: 107696 INHOUD INLEIDING 2 SAMENVATTING 4 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 27 juni 2014 Kees-Jan van de Werfhorst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING

Nadere informatie

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2 Inhoud 1. Inleiding 1 1.1. Methode van onderzoek 1 1.2. Responsverantwoording 1 1.3. Leeswijzer 2 2. Tevredenheid Wmo-cliënten 3 2.1. Aanvragen van de voorzieningen 3 2.2. (On)Tevredenheid PGB 4 2.3. Tevredenheid

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord 13 juni 2014 Kees-Jan van de Werforst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN

Nadere informatie

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 6

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 6 RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 6 Datum: 21 februari 2012. Deelsessie: 20.25 21.15 uur in de Raadzaal. Doel: Beeldvorming. Onderwerp: Tevredenheidonderzoek en benchmark Wmo. Toelichting: Het college is

Nadere informatie

+ Benchmark Wmo 2012 Resultaten over 2011, Basisbenchmark Aalten Benchmark Wmo 2012 Resultaten over 2011, Basisbenchmark Aalten 01-06-2012 SGBO Postbus 10242 2501 HE Den Haag 070 310 3883 VOORWOORD Ruim

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Wmo 2013

Uitvoeringsprogramma Wmo 2013 November 201 Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Mens & Maatschappij, Volwassenen & senioren en Sociale Zekerheid Uitvoeringsprogramma Wmo 2013 Mens & Maatschappij,

Nadere informatie

Maatwerk gewenst in de ondersteuning? Soort beperking van belang

Maatwerk gewenst in de ondersteuning? Soort beperking van belang Maatwerk gewenst in de ondersteuning? Soort beperking van belang Door: Dorrit Verkade en Annelies de Jong van Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) Waarom deze factsheet? Er vinden belangrijke veranderingen

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Gemeente Best Augustus 2015 Nelleke Koppelman Naomi Meys Projectnummer: 107696 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Benchmark Wmo Rapport Basisbenchmark Gemeente Maassluis 17 November SGBO Postbus HE Den Haag

Benchmark Wmo Rapport Basisbenchmark Gemeente Maassluis 17 November SGBO Postbus HE Den Haag Benchmark Wmo 008 Rapport Basisbenchmark Gemeente Maassluis 7 November 008 SGBO Postbus 0 0 HE Den Haag 070 0 800 VOORWOORD De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is per januari 007 ingegaan. De

Nadere informatie

Benchmark Wmo 2012. Resultaten over 2011, Basisbenchmark. Velsen

Benchmark Wmo 2012. Resultaten over 2011, Basisbenchmark. Velsen + Benchmark Wmo 2012 Resultaten over 2011, Basisbenchmark Velsen Benchmark Wmo 2012 Resultaten over 2011, Basisbenchmark Velsen 01-06-2012 SGBO Postbus 10242 2501 HE Den Haag 070 310 3883 VOORWOORD Ruim

Nadere informatie

Benchmark Wmo 2013. Resultaten over 2012, Basisbenchmark. Houten

Benchmark Wmo 2013. Resultaten over 2012, Basisbenchmark. Houten Benchmark Wmo 2013 Resultaten over 2012, Basisbenchmark Houten Benchmark Wmo 2013 Resultaten over 2012, Basisbenchmark Houten 06-06-2013 SGBO Postbus 10242 2501 HE Den Haag 070 310 3883 VOORWOORD Het

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Tilburg juli 2014 Anouk Olsthoorn Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS 7 1.1

Nadere informatie

Hieronder wordt kort ingegaan op de verklarende factoren voor de thermometers waarop lager gescoord wordt,

Hieronder wordt kort ingegaan op de verklarende factoren voor de thermometers waarop lager gescoord wordt, 0 Rooseridaal j Datum: 18 oktober 2011 Van: het college van burgemeester en wethouders Raadsmededeling Nr.: Aan: de raad van de gemeente Roosendaal Kopie aan: T. Hakkert, A, Kerstens, T, Schijven, B, van

Nadere informatie

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek 25 november 2015 GOM PAN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING GOM PAN EN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING DATUM 25 november 2015 TITEL Wmo

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning. Voorlichtingsbijeenkomsten voor inwoners van Bernheze in oktober/november 2006

Wet maatschappelijke ondersteuning. Voorlichtingsbijeenkomsten voor inwoners van Bernheze in oktober/november 2006 Wet maatschappelijke ondersteuning Voorlichtingsbijeenkomsten voor inwoners van Bernheze in oktober/november 2006 Doel informatieavonden: U informeren over de betekenis van de Wmo. U informeren over de

Nadere informatie

Benchmark Wmo 2011. Rapport Aantallen en uitgaven Wmo voorzieningen over 2010. Overbetuwe. 1 juli 2011

Benchmark Wmo 2011. Rapport Aantallen en uitgaven Wmo voorzieningen over 2010. Overbetuwe. 1 juli 2011 Benchmark Wmo 2011 Rapport Aantallen en uitgaven Wmo voorzieningen over 2010 Overbetuwe 1 juli 2011 SGBO Postbus 10242 2501 HE Den Haag 070 310 3800 1. INLEIDING De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht Houten 2016

Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht Houten 2016 Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht 2016 De Monitor Sociale Kracht: 7 pijlers Participatie De Monitor Sociale Kracht gaat uit van de beredeneerde veronderstelling dat de sociale kracht van

Nadere informatie

Benchmark Wmo 2013. Resultaten over 2012, Basisbenchmark. Westland

Benchmark Wmo 2013. Resultaten over 2012, Basisbenchmark. Westland Benchmark Wmo 2013 Resultaten over 2012, Basisbenchmark Westland Benchmark Wmo 2013 Resultaten over 2012, Basisbenchmark Westland 06-06-2013 SGBO Postbus 10242 2501 HE Den Haag 070 310 3883 VOORWOORD

Nadere informatie

88% Inwoner enquête (onderzoek)

88% Inwoner enquête (onderzoek) Bijlage 1. Sturing en monitoring Meedoen naar Vermogen Niveau 1: Maatschappelijke effecten Wat? Norm Bron Rapportage Percentage inwoners dat zich verantwoordelijk voelt voor de buurt 88% Inwoner enquête

Nadere informatie

Benchmark Wmo Resultaten over 2011, Basisbenchmark. Asten

Benchmark Wmo Resultaten over 2011, Basisbenchmark. Asten + Benchmark Wmo 2012 Resultaten over 2011, Basisbenchmark Asten Benchmark Wmo 2012 Resultaten over 2011, Basisbenchmark Asten 04-04-2012 SGBO Postbus 10242 2501 HE Den Haag 070 310 3883 VOORWOORD Ruim

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Annelieke van den Heuvel Kees-Jan

Nadere informatie

Rapportage Sociaal Domein 2017 Gemeente Bergen (L) Rapportage Sociaal Domein 2017 (1 e en 2 e kwartaal) Gemeente Bergen (L)

Rapportage Sociaal Domein 2017 Gemeente Bergen (L) Rapportage Sociaal Domein 2017 (1 e en 2 e kwartaal) Gemeente Bergen (L) Rapportage Sociaal Domein 2017 (1 e en 2 e kwartaal) Gemeente Bergen (L) 1 2 Inhoud Onderdelen 1. Kerncijfers ondersteuning 2. Ontwikkeling voorzieningen 3. Kostenverhouding 4. Kanteling/verschuiving 5.

Nadere informatie

informatiebrief raad/commissie

informatiebrief raad/commissie Informatiebrief over tevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Datum: 27 juni 2012 Docmannr.: 2012/9368 Onderwerp: Eindrapport naar de participatie en individueel welzijn binnen de Wmo in de Gemeente Schinnen Bijlagen

Nadere informatie

Commissienotitie Reg. nr : 1110223 Comm. : MZ Datum : 20-06-11

Commissienotitie Reg. nr : 1110223 Comm. : MZ Datum : 20-06-11 Onderwerp Wet maatschappelijke ondersteuning, de kanteling in de gemeente Boxtel. Status oordeelvormend Voorstel 1. Kennis te nemen van bijgaande notitie De kanteling in de gemeente Boxtel. 2. Voor de

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Dienst SoZaWe NW Fryslân juli 2015 Nelleke Koppelman Projectnummer: 107696 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Voor de overige voorzieningen (rolstoelvoorzieningen, het collectief vervoer en forfaitaire tegemoetkomingen 1 ) wordt geen eigen bijdrage gevraagd.

Voor de overige voorzieningen (rolstoelvoorzieningen, het collectief vervoer en forfaitaire tegemoetkomingen 1 ) wordt geen eigen bijdrage gevraagd. Bijlage 1 bij raadsvoorstel. (RV 2012.015) Voorstel uitbreiding eigen bijdrage regeling De eigen bijdrage is wettelijk geregeld in artikel 15 van de Wmo en het hierop gebaseerde (landelijk geldende) Besluit

Nadere informatie

Benchmark Wmo 2008 Rapport Mantelzorg Gemeente Gouda 17 november 2008

Benchmark Wmo 2008 Rapport Mantelzorg Gemeente Gouda 17 november 2008 Benchmark Wmo 2008 Rapport Mantelzorg Gemeente Gouda 17 november 2008 SGBO Postbus 10242 2501 HE Den Haag 070 310 3800 VOORWOORD De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is per 1 januari 2007 ingegaan.

Nadere informatie

Regionale Wmo Monitor 2010

Regionale Wmo Monitor 2010 Regionale Wmo Monitor 2010 Onderzoek en Statistiek Gemeente s-hertogenbosch Juni 2011 De Regionale Wmo-monitor is tot stand gekomen door een samenwerking van de gemeenten s-hertogenbosch,,,,, Sint-Michielsgestel

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude COLOFON Samenstelling Ingrid

Nadere informatie

Benchmark Wmo Resultaten over 2010, Basisbenchmark. Lelystad. SGBO Postbus HE Den Haag

Benchmark Wmo Resultaten over 2010, Basisbenchmark. Lelystad. SGBO Postbus HE Den Haag Benchmark Wmo 2011 Resultaten over 2010, Basisbenchmark Lelystad SGBO Postbus 10242 2501 HE Den Haag 070 310 3883 VOORWOORD Ruim vier jaar geven gemeenten invulling aan de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal 27 juni 2014 Kees-Jan van de Werfhorst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 1 De landelijke ontwikkelingen Regeerakkoord: Decentralisaties naar gemeenten: 1. AWBZ begeleiding,inkomensondersteuning,

Nadere informatie

Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein RAPPORTAGE Asten,

Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein RAPPORTAGE Asten, Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein RAPPORTAGE Asten, 20-07-2017 Inleiding Gemeenten voeren sinds 2015 hun eigen beleid in het sociaal domein. De ambities achter de decentralisaties zijn groot: gemeenten

Nadere informatie

Benchmark Wmo 2014 Resultaten over 2013, Basisbenchmark Etten-Leur Vrijdag 16 mei 2014 Projectnummer: 107634 Voorwoord Met deze benchmarkrapportage blikken we samen met u voor de laatste keer terug op

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Gemeente Heemstede November 2015 Nelleke Koppelman Naomi Meys Projectnummer: 107696 Kenmerknummer: Wmo-2409-4588 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Benchmark Wmo Resultaten over 2012, Basisbenchmark. Sittard-Geleen

Benchmark Wmo Resultaten over 2012, Basisbenchmark. Sittard-Geleen Benchmark Wmo 2013 Resultaten over 2012, Basisbenchmark Sittard-Geleen Benchmark Wmo 2013 Resultaten over 2012, Basisbenchmark Sittard-Geleen 06-06-2013 SGBO Postbus 10242 2501 HE Den Haag 070 310 3883

Nadere informatie

Benchmark Wmo 2014. Vlagtwedde. Resultaten over 2013, Basisbenchmark. Vrijdag 16 mei 2014 Projectnummer: 107634

Benchmark Wmo 2014. Vlagtwedde. Resultaten over 2013, Basisbenchmark. Vrijdag 16 mei 2014 Projectnummer: 107634 Benchmark Wmo 2014 Resultaten over 2013, Basisbenchmark Vlagtwedde Vrijdag 16 mei 2014 Projectnummer: 107634 Voorwoord Met deze benchmarkrapportage blikken we samen met u voor de laatste keer terug op

Nadere informatie

WIJKFOTO GEMERT-BAKEL 2016

WIJKFOTO GEMERT-BAKEL 2016 WIJKFOTO GEMERT-BAKEL 2016 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 2 1.1. Aanleiding... 2 1.2 Leeswijzer... 2 2. GEMEENTE GEMERT-BAKEL IN VOGELVLUCHT... 3 2.1. Inleiding... 3 2.2. Bevolking en wonen... 4 2.2.1.

Nadere informatie

Nuland. Wijk- en buurtmonitor 2016

Nuland. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Nuland Het oorspronkelijke landbouwdorp Nuland ligt ten zuiden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Tot 1993 was Nuland een zelfstandige gemeente. Hierna werd het

Nadere informatie

Oostzaan Buiten gewoon

Oostzaan Buiten gewoon GESCAND OP Gemeente Oostzaan Buiten gewoon Gemeenteraad Oostzaan P/a Postbus 20 153OAA Wormeriand - 8 APR. Comeents Oostzaan Gemeentehuis ockadrcs Kerkbuurt 4, 1 511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1

Nadere informatie

Benchmark Wmo Resultaten over 2010, Basisbenchmark. Utrechtse Heuvelrug. SGBO Postbus HE Den Haag

Benchmark Wmo Resultaten over 2010, Basisbenchmark. Utrechtse Heuvelrug. SGBO Postbus HE Den Haag Wmo 2011 Resultaten over 2010, Basisbenchmark Utrechtse Heuvelrug SGBO Postbus 10242 2501 HE Den Haag 070 310 3883 VOORWOORD Ruim vier jaar geven gemeenten invulling aan de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Rapportage Individuele Voorzieningen Wmo & Rapportages SGBO

Rapportage Individuele Voorzieningen Wmo & Rapportages SGBO Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Rapportage Individuele Voorzieningen Wmo & Rapportages SGBO Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Ten

Nadere informatie

/2202. gemeente werkendam. werkendam. 12DEC2012. Gemeenteraad Postbus DA Werkendam. clienttevredenheidsonderzoek Wmo

/2202. gemeente werkendam. werkendam. 12DEC2012. Gemeenteraad Postbus DA Werkendam. clienttevredenheidsonderzoek Wmo gemeente werkendam /2202 Raadhuispiein 1 4251 VZ Werkendam Gemeenteraad Postbus 16 4250 DA Werkendam Telefoon: (0183) 507200 Fax: (0183) 50 73 00 E-mail: info@werkendam.nl onderwerp clienttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Verslag Klanttevredenheidsonderzoek 2007 Gemeente Heusden

Verslag Klanttevredenheidsonderzoek 2007 Gemeente Heusden Resultaten Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2007 Verslag Klanttevredenheidsonderzoek 2007 Gemeente Heusden KTO Wmo 2007 1 Resultaten Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2007 Inleiding Introductie Op 1 januari

Nadere informatie

Welzijn en (gezondheids)zorg

Welzijn en (gezondheids)zorg Hoofdstuk 14 Welzijn en (gezondheids)zorg 14.1 Inleiding Een belangrijke doelgroep voor het welzijns- en zorgbeleid zijn de ouderen. Dit hoofdstuk begint daarom met het in kaart brengen van deze groep

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over Wmo-voorzieningen Gemeente Zaanstad

Klantonderzoek Wmo over Wmo-voorzieningen Gemeente Zaanstad Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Zaanstad Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Zaanstad COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Annelieke van den Heuvel SGBO Benchmarking

Nadere informatie

Sociale index Gebiedsteam Sneek Zuid 1 oktober 2014

Sociale index Gebiedsteam Sneek Zuid 1 oktober 2014 Sociale index Gebiedsteam Sneek Zuid 1 oktober 2014 Inleiding De sociale index is ontwikkeld voor de inzet van gebiedsteams in het kader van de decentralisatie van taken betreffende Participatie, AWBZ(en

Nadere informatie

Inleiding. Doelen en uitgangspunten van het gemeentebestuur

Inleiding. Doelen en uitgangspunten van het gemeentebestuur Inleiding TRILL is een methodiek die de verantwoordelijkheden en de te leveren prestaties van betrokken partijen in kaart brengt. Zo moet de ambtenaar de beleidsdoelstellingen die door het gemeentebestuur

Nadere informatie

Kaart 1: Wmo = meedoen Achtergrondinformatie voor patiënten

Kaart 1: Wmo = meedoen Achtergrondinformatie voor patiënten Kaart 1: Wmo = meedoen Achtergrondinformatie voor patiënten De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) betekent voor gemeenten een andere manier van denken en doen. De Nederlandse gemeenten werken gezamenlijk

Nadere informatie

Noorden veldwerker. Zorg. De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg. Brochure Noorderveldwerker.indd :26

Noorden veldwerker. Zorg. De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg. Brochure Noorderveldwerker.indd :26 Welzijn Noorden veldwerker Wonen Zorg De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg Brochure Noorderveldwerker.indd 1 04-05-12 13:26 1 Inleiding De uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Annelieke van den Heuvel SGBO Benchmarking

Nadere informatie

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Borgele en Platvoet Deventer

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Borgele en Platvoet Deventer IJsselland Wijkgezondheidsprofiel Deventer Januari 2015 Wijkgezondheidsprofiel Dit wijkgezondheidsprofiel bestaat uit gegevens afkomstig van diverse bronnen, registraties en (bewoners)onderzoeken. Voor

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Veghel

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Veghel Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Veghel Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Veghel Juli 2013 COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Annelieke van den Heuvel SGBO

Nadere informatie

^ l Roosendaal Raadsmededeling Inleiding Doel Informatie

^ l Roosendaal Raadsmededeling Inleiding Doel Informatie «Tx ^l Gemeente Roosendaal 0039023 Raadsmededeling Datum: 8 november 2010 Van: het college van burgemeester en wethouders Nr.: Aan: de raad van de gemeente Roosendaal Kopie aan: T. Hakkert, A. Kerstens,

Nadere informatie

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Voorstad Deventer

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Voorstad Deventer IJsselland Wijkgezondheidsprofiel Deventer Januari 2015 Wijkgezondheidsprofiel Dit wijkgezondheidsprofiel bestaat uit gegevens afkomstig van diverse bronnen, registraties en (bewoners)onderzoeken. Voor

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 1. Algemeen In het Westerkwartier is het cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 afgerond en zijn de resultaten hiervan inmiddels bekend. In 18 van de 23 Groningse

Nadere informatie

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning;

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning; Oude en nieuwe Wmo De Tweede Kamer is akkoord met het Voorstel van wet Wmo 2015. Na behandeling in de Eerste Kamer zal dit voorstel eind 2014 de huidige Wmo gaan vervangen. Tussen de huidige Wmo en het

Nadere informatie

Rapportage uitvoering Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Drimmelen Derde en vierde kwartaal 2007

Rapportage uitvoering Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Drimmelen Derde en vierde kwartaal 2007 Rapportage uitvoering Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Drimmelen 2007 Derde en vierde kwartaal 2007 Versie : 1 Datum : 15 februari 2008 Samengesteld door : J. van den Hoogen-Stallen

Nadere informatie

COLLEGENOTA. Onderwerp: Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Aantal bijlage(n): 1. Beslispunten:

COLLEGENOTA. Onderwerp: Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Aantal bijlage(n): 1. Beslispunten: COLLEGENOTA Portefeuillehouder: E. Janissen Paraaf Datum Afdeling: MRB Steller: F. Muller-De Vos Afd. Manager Medewerker Datum: 22-10-2013 Openbaar: Ja x Nee Fin. Jur. Pers. Naar griffier: Ja Nee Consulent

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Alphen aan den Rijn September 2016 I. Dooms BBA A. van den Heuvel N. Meys Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-1409-7060 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet

Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet Management Summary Gemeenten zijn verplicht om jaarlijks inzicht te krijgen in de ervaringen van cliënten vanuit de Wmo en Jeugdwet. Onderzoeksbureau Flycatcher

Nadere informatie

Als je zorg nodig hebt, wat dan.? Weet u hoeveel euro s de totale gezondheidszorg in 2014 in Nederland ongeveer heeft gekost?

Als je zorg nodig hebt, wat dan.? Weet u hoeveel euro s de totale gezondheidszorg in 2014 in Nederland ongeveer heeft gekost? Als je zorg nodig hebt, wat dan.? Weet u hoeveel euro s de totale gezondheidszorg in 2014 in Nederland ongeveer heeft gekost? Jolanda Smit, Marti Wassenaar en Thomas Evers april 2015 Waarom veranderingen?

Nadere informatie

Sociale index: Gebiedsteam Sneek Noord 1 oktober 2014

Sociale index: Gebiedsteam Sneek Noord 1 oktober 2014 Sociale index: Gebiedsteam Sneek Noord 1 oktober 2014 Inleiding De sociale index is ontwikkeld voor de inzet van gebiedsteams in het kader van de decentralisatie van taken betreffende Participatie, AWBZ(en

Nadere informatie

Signaal. Signaal. Mensen met een beperking in Den Haag

Signaal. Signaal. Mensen met een beperking in Den Haag Signaal Signaal Uitgave Auteurs Informatie Onderzoek en Marlies Diepeveen Marlies Diepeveen Integrale Vraagstukken 070-3535386 Nr 9, Jaargang 2007 m.diepeveen@ocw.denhaag.nl Oplage Redactieadres Internet

Nadere informatie