Commissienotitie Reg. nr : Comm. : MZ Datum :

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Commissienotitie Reg. nr : 1110223 Comm. : MZ Datum : 20-06-11"

Transcriptie

1 Onderwerp Wet maatschappelijke ondersteuning, de kanteling in de gemeente Boxtel. Status oordeelvormend Voorstel 1. Kennis te nemen van bijgaande notitie De kanteling in de gemeente Boxtel. 2. Voor de kanteling een kader te stellen door te kiezen voor een scenario. 3. Het college opdracht te geven de keuze voor het scenario verder uit te werken in de Wmo- Verordening, Wmo-Besluit, Wmo beleidsregels en het Wmo Beleidsplan. Inleiding In 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente beleidsarm ingevoerd. De nieuwe functie hulp bij het huishouden is ingevoegd in het bestaande beleid Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg). Gemeenten hebben met de Wmo de opdracht om beperkingen van burgers te compenseren, zodat zij kunnen participeren in de maatschappij. Het is aan gemeenten dit compensatiebeginsel vorm te geven. Tot nu toe heeft de nadruk vooral gelegen op het verstrekken van individuele voorzieningen: rolstoelen, vervoersvoorzieningen, woningaanpassingen en hulp bij het huishouden. Landelijk is de Wmo doorontwikkeld in het VNG-project de Kanteling. Nagedacht is hoe de compensatieplicht geconcretiseerd zou kunnen worden in het beleid. Er is afgestapt van het denken in voorzieningen, zoals onder de Wvg en de AWBZ gebruikelijk was. Voorop staat nu het resultaat, dat ter compensatie van de problemen die iemand ondervindt bereikt moet worden, zodat de burger zichzelf kan redden en participeren. De ondersteuning is dus niet meer gericht op het verstrekken van individuele voorzieningen (alleen). Bij de kanteling wordt breder gekeken naar ondersteuning. De ondersteuning kan anders georganiseerd worden, bijvoorbeeld in algemene of collectieve voorzieningen. Met kantelen wordt bedoeld het doorontwikkelen van het Wmo beleid voor individuele voorzieningen. Hierbij ligt het accent op empowerment: het versterken van de zelfredzaamheid van de burger, waarbij wederkerigheid een grote rol speelt. Dat betekent dat de burger met een beperking niet alleen ontvanger is van ondersteuning, maar ook zelf een bijdrage levert. Kortom uitgaan van de eigen kracht van de burger. In bijgaande notitie wordt u geïnformeerd over de kanteling en wat de kanteling betekent voor de gemeente Boxtel. In hoofdstuk 5 worden vier scenario s beschreven. U wordt gevraagd een keuze te maken voor een scenario. Hiermee stelt u een kader voor de kanteling in de gemeente Boxtel. Dit wordt verder uitgewerkt in de Wmo- Verordening, het Wmo-Besluit en de Wmo- Beleidsregels en het Wmo-Beleidsplan Deze beleidsstukken worden later dit jaar aangeboden aan het college en raad ter vaststelling. Pagina 1

2 De vier scenario s worden hieronder beknopt weergegeven. Alles blijft bij het oude, de gemeente Boxtel zorgt voor haar burgers. Dit scenario beschrijft de huidige situatie. Er wordt minimaal een beroep gedaan op de eigen kracht van de burger en zijn sociale netwerk. De lokale overheid zorgt maximaal voor haar burgers. De verantwoordelijkheidsladder wordt niet strikt gehanteerd. Burgers zijn niet verplicht een beroep te doen op algemene voorzieningen (zoals bijvoorbeeld een boodschappenservice van een supermarkt). Bepaalde algemeen gebruikelijke voorzieningen verstrekt de gemeente als Wmo-voorziening (zoals nu bijvoorbeeld de elektrische fiets met trapondersteuning en het tweede toilet boven). Ondersteuning vindt zo veel mogelijk plaats door het verstrekken van individuele voorzieningen. Het voorzieningenaanbod wordt niet vernieuwd of anders georganiseerd. Uitgegaan wordt van het huidige limitatieve voorzieningenlijstje (hulp bij het huishouden, vervoers- en rolstoelvoorzieningen en woningaanpassingen). Er worden geen collectieve voorzieningen opgezet. De burger hoeft niet zelfredzaam te zijn en zelf naar draagkracht een oplossing te zoeken. Alleen voor hulp bij het huishouden wordt een eigen bijdrage gevraagd. Omdat dat onder de AWBZ tot 1 januari 2007 ook gold. Voor de overige voorzieningen wordt geen eigen bijdrage gevraagd. Burgers betalen naar draagkracht, maar maximaal 25% van de kosten voor een woningaanpassing zelf (eigen aandeel). De rest vergoedt de gemeente. De Wmo kantelt, de gemeente Boxtel ondersteunt burgers met een beperking. Er wordt een beroep gedaan op de eigen kracht van de burger en zijn sociale netwerk. Zo nodig helpt de gemeente om de eigen kracht of het sociale netwerk te versterken. De lokale overheid ondersteunt de burger met een beperking als dat nodig is. De verantwoordelijkheidsladder wordt toegepast. Burgers moeten gebruik maken van de algemene voorzieningen die in de gemeente beschikbaar zijn. Algemeen gebruikelijke voorzieningen worden niet verstrekt door de gemeente. Het voorzieningenaanbod wordt vernieuwd. Er worden collectieve voorzieningen opgezet. Hierdoor worden er minder individuele voorzieningen verstrekt. De burger is zelfredzaam en zoekt zelf naar draagkracht een oplossing voor zijn probleem. Voor alle voorzieningen wordt een eigen bijdrage gevraagd. Dus ook voor scootmobielen, speciale fietsen en roerende woonvoorzieningen (tillift, traplift). Voor het gebruik van een rolstoel mag volgens de jurisprudentie geen eigen bijdrage worden gevraagd. Voor een eigen aandeel in de kosten van een woningaanpassing wordt geen maximum meer gesteld van 25%. De burger betaalt naar draagkracht mee gedurende 39 weken (drie jaar). Dat kan betekenen dat hij de volledige kosten zelf betaalt. Maar de kosten die overblijven na drie jaar zijn voor rekening van de gemeente. Pagina 2

3 De Wmo kantelt wat verder, de gemeente Boxtel ondersteunt burgers met een beperking. De punten genoemd bij scenario 2 die hier ook gelden worden niet nogmaals weergegeven. Toegevoegd worden onderstaande punten. Er wordt maximaal ingezet om collectieve voorzieningen op te zetten. De gemeente ondersteunt alleen de kwetsbare burger, die een inkomen heeft tot twee maal de bijstandsnorm. Is het inkomen hoger dan verwacht de gemeente dat hij de ondersteuning zelf kan regelen (en betalen). De gemeente Boxtel is er alleen als vangnet voor de meest kwetsbare burgers. Hier worden de wettelijke en juridische grenzen opgezocht. De punten genoemd bij scenario 3 die hier ook gelden worden niet nogmaals weergegeven. Toegevoegd worden onderstaande punten. De gemeente ondersteunt alleen de kwetsbare burger, die een inkomen heeft tot 120% van de bijstandsnorm. Is het inkomen hoger dan verwacht de gemeente dat hij de ondersteuning zelf kan regelen (en dus betalen). Hij komt dan bijvoorbeeld niet meer in aanmerking voor hulp bij het huishouden of een scootmobiel. Sommige voorzieningen kunnen burgers zelf regelen. Bijvoorbeeld kleine woningaanpassingen tot aan een bepaald bedrag. De gemeente draagt daar niet meer aan bij. Bijzondere bijstand voor de eigen bijdrage AWBZ of Wmo wordt afgeschaft voor minima. Momenteel wordt voor minima tot 110% van de bijstandsnorm de eigen bijdrage gecompenseerd door het verstrekken van bijzondere bijstand. Het vermogen wordt meegewogen bij de verstrekking van Wmo-voorzieningen. Momenteel betalen alleen huiseigenaren een eigen aandeel bij een woningaanpassing. In dit scenario wordt ook het eigen aandeel opgelegd bij huurders. Argumenten Per scenario worden argumenten gegeven. 1.1 Voor de burger verandert er niets. 1.2 De druk voor mantelzorgers en andere leden van het sociaal netwerk van de burger met een beperking is hierbij het laagst. 1.3 Burgers met een beperking hebben vaak al meerkosten als gevolg van die beperking. Daarom is uitbreiding van het betalen van een eigen bijdrage of eigen aandeel niet wenselijk. 2.1 Dit scenario geeft invulling aan de kanteling. Zie ook de argumenten om te kantelen in hoofdstuk 4.1 van de notitie. Pagina 3

4 2.2 De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Burgers betalen naar draagkracht mee aan hun ondersteuning. Zie ook de argumenten die hiervoor genoemd worden bij scenario De burger met een inkomen hoger dan tweemaal de bijstandsnorm kan de ondersteuning best zelf regelen. 3.2 De toegang tot de Wmo wordt hiermee gereguleerd, waardoor de (uitvoerings)kosten lager worden. 4.1 De burger met een inkomen hoger dan 120% van de bijstandsnorm kan de ondersteuning best zelf regelen. 4.2 De toegang tot de Wmo wordt hiermee nog verder gereguleerd, waardoor de (uitvoerings)kosten nog lager worden. 4.3 Volgens het rijk is bijzondere bijstand voor de eigen bijdrage AWBZ en Wmo niet nodig. Ook van minima verwacht het rijk dat zij een minimale eigen bijdrage kunnen betalen. 4.4 Bij dit scenario is maximaal ingezet om de Wmo toekomstbestendig te maken. De Wmo is er alleen voor de meest kwetsbare burgers. Kanttekeningen Per scenario worden kanttekeningen gegeven. 1.1 Ondanks de landelijke ontwikkelingen en inzichten kantelt de Wmo in de gemeente Boxtel niet mee. 1.2 De Wmo vraagt een steeds groter wordende bijdrage van de gemeente. En dit terwijl de middelen schaarser worden en de doelgroep van de Wmo de komende jaren steeds groter wordt. 2.1 Het verhoogt de druk op mantelzorgers, vrijwilligers en andere leden uit het sociaal netwerk van de burger met beperking. 2.2 Burgers met een beperking hebben vaak al meerkosten als gevolg van die beperking. Daarom is uitbreiding van het betalen van een eigen bijdrage of eigen aandeel niet wenselijk. Zie ook de kanttekeningen die hiervoor genoemd worden bij scenario Inkomensgrenzen hanteren is volgens de VNG niet toegestaan. Het is in strijd met de eigen bijdrage systematiek in de Wmo. Desondanks zijn er gemeenten die het hanteren. Jurisprudentie in de toekomst zal hierover duidelijkheid geven. Pagina 4

5 Zie ook de kanttekeningen die hiervoor genoemd worden bij scenario Het is redelijk en billijk te verlangen dat een burger met vermogen (geld op de bank, aandelen of overwaarde op huis) dat geld gebruikt om een noodzakelijke woningaanpassing of andere Wmovoorzieningen te financieren. Onduidelijk is of het vermogen meegewogen mag worden bij toekenning van een Wmo-voorziening. Hier is nog geen jurisprudentie over. Uitvoering en planning Zie hoofdstuk 6 van bijgaande notitie. Communicatie Op 14 februari 2011 is de Wmo Adviesraad gevraagd een advies uit te brengen over de notitie. Op 7 april 2011 is het advies van de Wmo Adviesraad ontvangen. Op 7 en 12 april zijn ook de adviezen van Kansplus en de Zonnebloem ontvangen. De uitgangspunten bij de kanteling worden onderschreven. Zij willen dat de kanteling vanuit de inhoud benaderd wordt en niet vanuit bezuinigingsoogpunt. Zij zien de kanteling graag gefaseerd ingevoerd. De Wmo Adviesraad benadrukt dat informatie over de kanteling en communicatie met de burgers van groot belang is. Verder worden nog enkele opmerkingen gemaakt. Bijgevoegd zijn de drie adviezen en de reactie op de opmerkingen. Zie verder ook hoofdstuk 6 van de notitie. Boxtel, BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BOXTEL de secretaris, de burgemeester, drs. J.K. Fraanje F.H.J.M. van Beers Bijlagen Notitie: De kanteling in de gemeente Boxtel. Adviezen van Kansplus d.d. 3 april 2011, van de Zonnebloem d.d. 8 april 2011 en van de Wmo Adviesraad d.d. 5 april Antwoordbrief met bijlagen voor de Wmo Adviesraad. Ter inzage N.v.t. Contactpersoon Afdelingshoofd Sociale Zaken G.Schönfeld, Pagina 5

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Aan: Namens: Onderwerp: Wmo adviesraad het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Geachte Leden van de Wmo Adviesraad, De

Nadere informatie

Hoorn TT T GEMEENTE. Onderwerp : Wijzigingen in het Besluit Voorzieningen Wmo gemeente Hoorn 2012:

Hoorn TT T GEMEENTE. Onderwerp : Wijzigingen in het Besluit Voorzieningen Wmo gemeente Hoorn 2012: TT T GEMEENTE Reglstraüedatum 09/01/2012 Aanmaakdatum 09,01/2012 III Afd. II Ambt. T.N. Bruijn telnr: 0229-750923 Raad d.d. Portefeuillehdr Budgethouder 17 april 2012 Wethouder de heer A.S. Ruppert mevrouw

Nadere informatie

BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE DUIVEN 2012

BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE DUIVEN 2012 BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE DUIVEN 2012 BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING...1 VOORWOORD...2...2 Eigen verantwoordelijkheid...3 Mantelzorgers

Nadere informatie

Beleidsregels. Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

Beleidsregels. Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Beleidsregels Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Schouwen-Duiveland 2013 Inhoud 1. Inleiding 11 Breuk met verleden 11 Kernbegrippen 11 Onderzoek 11 Maatwerk 11 Eigen verantwoordelijkheid 12

Nadere informatie

ADVIES aan B&W. Datum: 18 februari 2013. Onderwerp: Regiotaxi en Wmo CVV, invoering kilometer budget

ADVIES aan B&W. Datum: 18 februari 2013. Onderwerp: Regiotaxi en Wmo CVV, invoering kilometer budget ADVIES aan B&W Adviseur: Ellen van Assem Nummer: /148 Getoetst op financiële aspecten : Ja Getoetst op juridische kwaliteit : Ja Getoetst op communicatie aspecten : Ja Getoetst op duurzaamheidsaspecten

Nadere informatie

Kaders op hoofdlijnen voor de Wmo 2015 in de gemeente Wormerland

Kaders op hoofdlijnen voor de Wmo 2015 in de gemeente Wormerland Kaders op hoofdlijnen voor de Wmo 2015 in de gemeente Wormerland September 2014 1 2 Voorwoord De decentralisatie Wmo komt in rap tempo naderbij. Op 1 januari 2015 zijn wij als gemeente verantwoordelijk

Nadere informatie

Eindrapportage Innovatieteam 7 Wmo-verstrekkingen

Eindrapportage Innovatieteam 7 Wmo-verstrekkingen Eindrapportage Innovatieteam 7 Wmo-verstrekkingen Van hangmat naar vangnet? Opsteller team 7 Datum 15 april 2012 Versie def2 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Proces/bouwstenen

Nadere informatie

Besluit Wmo (2013) Gemeente Boxtel

Besluit Wmo (2013) Gemeente Boxtel Besluit Wmo (2013) Gemeente Boxtel 1 2 INHOUDSOPGAVE BESLUIT WMO (2013) Besluit Wmo (2013) 5 Hoofdstuk 1: Algemeen 5 Artikel 1 Begripsbepalingen 5 Hoofdstuk 2 : Persoonsgebonden budget 5 Artikel 2.1 Regels

Nadere informatie

Beleidsregels Wmo 2013

Beleidsregels Wmo 2013 Beleidsregels Wmo 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Eigen verantwoordelijkheid...3 1.2 Mantelzorgers en vrijwilligers...4 1.3 Nieuwe wetgeving...3 2. Beoordeling van de te bereiken resultaten...4

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal 27 juni 2014 Kees-Jan van de Werfhorst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

ter kennisgeving Medewerk(st)er

ter kennisgeving Medewerk(st)er Voorstel ~atwijk Aan : Burgemeester en Wethouders Zaaknummer : Î-I,)'l - j6bb Status : Openbaar / Ter besluitvorming Dotum : 1 mei 2012 Afdeling : Sociale Zaken Raad: :Ja : R.F.J.M. van Hest ter kennisgeving

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning. gemeente Nunspeet 2010

Besluit maatschappelijke ondersteuning. gemeente Nunspeet 2010 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2010 Besluit WMO gemeente Nunspeet Januari 2010 afdeling Publiek en Sociaal gemeente Nunspeet - 2 - Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar L. TopL.W. Top, 0595 447737737 gemeente@winsum.nl (t.a.v. L. Top L.W. Top)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar L. TopL.W. Top, 0595 447737737 gemeente@winsum.nl (t.a.v. L. Top L.W. Top) Vergadering: 7 juni 2012 Agendanummer: 4 Status: Informerend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar L. TopL.W. Top, 0595 447737737 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. L. Top L.W. Top) Aan de

Nadere informatie

TOELICHTING VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE VELSEN 2013

TOELICHTING VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE VELSEN 2013 TOELICHTING VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE VELSEN 2013 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 5 Artikel 1. Begripsomschrijvingen...5 Lid 1. Wet...5 Lid 2. College...5 Lid 3. Compensatieplicht...5

Nadere informatie

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2013. 1 januari 2013

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2013. 1 januari 2013 Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2013 1 januari 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Uitgangspunten 6 Eigen verantwoordelijkheid 6 Beperking, chronisch psychisch probleem of psychosociaal

Nadere informatie

Beleidsregels voorzieningen Maatschappelijke ondersteuning Gemeente Roermond 2012

Beleidsregels voorzieningen Maatschappelijke ondersteuning Gemeente Roermond 2012 Beleidsregels voorzieningen Maatschappelijke ondersteuning Gemeente Roermond 2012 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 6 - Inleiding 6 - Eigen verantwoordelijkheid.. 6 - Mantelzorgers en vrijwilligers... 7 - Het gesprek.

Nadere informatie

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden 2013

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden 2013 Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden 2013 op te nemen in Handboek Wmo Schulinck Vastgesteld door Drechtstedenbestuur op 20 december 2012 en van toepassing vanaf 1 januari 2013 Voorwoord

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de gemeente Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de gemeente Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de gemeente Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Huidige situatie in de gemeente 4 Nieuwe gemeentetaken voor mensen met een beperking 4 Hoe

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2013.0013016 Onderwerp Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013

Raadsvoorstel 2013.0013016 Onderwerp Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel 2013.0013016 Onderwerp Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013 Portefeuillehouder S. Bak steller Jan Willem de Zeeuw Collegevergadering 12 maart 2013 Raadsvergadering

Nadere informatie

BELEIDSREGELS MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013

BELEIDSREGELS MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013 BELEIDSREGELS MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1 De vraag om ondersteuning...5 1.1 Te bereiken resultaten...5 1.2 Scheiding aanmelding en aanvraag...5 1.2.1 Melding van

Nadere informatie

De Rekenkamercommissie wordt graag in de gelegenheid gesteld om de conclusies en aanbevelingen mondeling aan u toe te lichten.

De Rekenkamercommissie wordt graag in de gelegenheid gesteld om de conclusies en aanbevelingen mondeling aan u toe te lichten. Aan de Raad der gemeente Bergen Postbus 175 1860 AD Bergen Datum : 1 oktober 2010 Contactpersoon : Mieke Miedema Uw brief van : Doorkiesnummer : (072) 888 01 84 Uw kenmerk : Bijlage(n) : 3 Verzenddatum

Nadere informatie

Beleidsregels Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Bronckhorst 2014

Beleidsregels Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Bronckhorst 2014 Zoek regelingen op overheid.nl Gemeente Bronckhorst Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! Beleidsregels Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Bronckhorst

Nadere informatie

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief Wmo 2015 en concept modelverordening uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 bijlage(n)

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Besluit. Registratienr.: Openbaar. Compensatie wegvallen Wtcg en CER

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Besluit. Registratienr.: Openbaar. Compensatie wegvallen Wtcg en CER Registratienr.: Openbaar Onderwerp Compensatie wegvallen Wtcg en CER Samenvatting De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatieregeling eigen risico (CER) zijn afgeschaft.

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene uitgangspunten... 4. Hoofdstuk 2 Procedure... 8. Hoofdstuk 3 Beoordeling aanspraak... 12. Hoofdstuk 4 Gebruikelijke hulp...

Hoofdstuk 1 Algemene uitgangspunten... 4. Hoofdstuk 2 Procedure... 8. Hoofdstuk 3 Beoordeling aanspraak... 12. Hoofdstuk 4 Gebruikelijke hulp... Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene uitgangspunten... 4 Opdracht Wmo 2015 aan de gemeente... 4 Wat wordt van burgers verwacht... 6 Zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving... 6 Verantwoordelijk tot indicatie

Nadere informatie

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2015

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2015 Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2015 2 december 2014 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Afkortingenlijst 4 Begrippenlijst 5 Inleiding 7 Wmo 2015 7 Richtinggevende kaders 7 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Grenzen aan de Wmo? Onderzoek naar toepassing van inkomensgrenzen en andere financiële voorwaarden door gemeenten bij Wmo-aanvragen

Grenzen aan de Wmo? Onderzoek naar toepassing van inkomensgrenzen en andere financiële voorwaarden door gemeenten bij Wmo-aanvragen Grenzen aan de Wmo? Onderzoek naar toepassing van inkomensgrenzen en andere financiële voorwaarden door gemeenten bij Wmo-aanvragen Grenzen aan de Wmo Onderzoek naar toepassing van inkomensgrenzen en

Nadere informatie

Dienst Publiekszaken Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Tilburg 2007

Dienst Publiekszaken Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Tilburg 2007 Dienst Publiekszaken Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Tilburg 2007 Datum vaststelling 18 september 2006 Datum inwerkingtreding 1 januari 2007 Laatste wijziging 12 maart

Nadere informatie

Beleidsregels WMO 2012 Krimpen aan den IJssel mei 2012

Beleidsregels WMO 2012 Krimpen aan den IJssel mei 2012 Beleidsregels WMO 2012 Krimpen aan den IJssel mei 2012 Pagina 1 van 37 Pagina 2 van 37 Inhoudsopgave Pagina INLEIDING 5 HOOFDSTUK 1. COMPENSATIEBEGINSEL EN VERSTREKKINGEN 1.1. Compensatiebeginsel 7 1.2.

Nadere informatie

Handboek Wet maatschappelijke ondersteuning

Handboek Wet maatschappelijke ondersteuning Handboek Wet maatschappelijke ondersteuning Beleidsregels individuele voorzieningen, op te nemen in Handboek Wmo Schulinck aangepast per 1 september 2011 Handboek Wmo beleidsregels individuele voorzieningen

Nadere informatie