Rapportage Wmo-benchmark 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage Wmo-benchmark 2008"

Transcriptie

1 ** Concept 20 mei 2009 Sectie wz Rapportage Wmo-benchmark 2008 April 2009 Auteur(s): C. Jansens ism WZ en SoZa

2 INHOUD 1. Horizontale verantwoording 2. Samenvatting resultaten 3. Conclusie Pagina 2 van 7

3 1. Horizontale verantwoording In het kader van de Wmo is de gemeente verplicht om horizontale verantwoording af te leggen, verantwoording aan burgers en cliënten. De gemeente is op basis van artikel 9, lid 2 van de Wmo verplicht de gegevens voor deze horizontale verantwoording aan te leveren aan een door het ministerie van VWS aangewezen instelling (onderzoeksbureau SGBO). Op basis van artikel 9 van de Wmo is het college van burgemeester en wethouders verplicht om voor 1 juli gegevens te publiceren over: A de uitkomsten van onderzoek naar tevredenheid van vragers van maatschappelijke ondersteuning over de uitvoering van de wet, en B bij ministeriële regeling aangewezen gegevens over de prestaties van gemeenten op het gebied van maatschappelijke ondersteuning betreffende het voorgaande kalender jaar. Door deel te nemen aan de landelijke basisbenchmark en een cliënttevredenheidsonderzoek voldoet de gemeente aan deze verplichting. Daarnaast is de benchmark een goed instrument om de kwaliteit van de uitvoering van de Wmo te monitoren. De gemeente kan ervoor kiezen om afhankelijk de actuele beleidsvragen ook bepaalde extra modules van de benchmark uit te voeren. In 2008 zijn in de benchmark de volgende modules door Houten afgenomen: - basisbenchmark - module algemene en individuele voorzieningen - module vrijwilligers - module mantelzorg De eerste benchmark Wmo dateert van De werkwijze is nog in ontwikkeling. De rapportages (en de scores) van 2007 en 2008 kunnen dan ook niet eenvoudig met elkaar vergeleken worden. In de vragenlijsten 2008 van SGBO waren verplichte en facultatieve vragen. Over 2008 zijn alleen de verplichte velden ingevuld. Achteraf blijkt helaas, dat daardoor de score wel beïnvloed is. De vragenlijsten voor komend jaar (2009) zijn dan ook weer net anders opgesteld (zonder facultatieve vragen), om dit euvel te voorkomen. De clienttevredenheidsonderzoeken mogen zich jaarlijks op een andere doelgroep binnen het brede domein van de Wmo richten. In 2007 is een cliënttevredenheidsonderzoek verricht door middel van een enquête onder gebruikers van individuele verstrekkingen (HH en rolstoelen etc.) In 2008 een cliënttevredenheidsonderzoek verricht door middel van de leefbaarheidsmonitor. Voor 2009 staat een cliënttevredenheidsonderzoek gepland voor de cliënten van het Wmo-loket. 2. Samenvatting resultaten benchmark 2008 Het is belangrijk om te bedenken dat de benchmark 2008 betrekking heeft op de situatie in 2007! De beschreven werkelijkheid is die aan de vooravond van de totstandkoming van het Wmo-beleidskader en 1 jaar na de invoering van Hulp bij het Huishouden. In zekere zin zouden we deze benchmark dan ook als een nulmeting voor ons Wmo-beleid kunnen beschouwen. In onderstaande samenvatting worden de resultaten van de 4 benchmarkrapportages samengevat. Daarbij wordt tegelijkertijd een verklaring gegeven voor de uitkomst. Die verklaring heeft of een relatie met de techniek van het invullen van de benchmark, of met de keuzes of toenmalige stand van zaken van het Wmo-beleid in Houten. Het algemene beeld is dat Houten goed scoort op de Wmo-benchmark. Het beeld sluit aan bij de beschrijving van de stand van zaken, zoals in het Wmo-beleidskader genoemd. Op sommige onderdelen is al veel ontwikkeld (prestatieveld 1, 2 en 4) en op andere onderdelen zal eerst nog nadere inventarisatie en innovatie plaats moeten vinden (bijvoorbeeld prestatievelden 5 en 7 t/m 9). De keuze van voortbouwen op het bestaande en innovatie op onderdelen, sluit dan ook goed aan bij de bevindingen in de benchmark. Pagina 3 van 7

4 De basisbenchmark Deze basisbenchmark is door 173 gemeenten ingevuld. In deze benchmark is informatie verzameld over alle 9 prestatievelden van de Wmo. De scores zijn in 7 kernindicatoren samengevat die weergegeven zijn met behulp van een thermometer per thema. Op het totaal van de Wmo (het gemiddelde van de scores van de 7 thermometers) heeft Houten een gemiddelde score t.o.v. de andere benchmarkgemeenten. Houten scoort op 3 thermometers boven het gemiddelde, op 3 thermometers (na correctie!) gemiddeld en op 1 thermometer onder het gemiddelde. Leefbaarheid Deze indicator heeft betrekking op gemeentelijke inzet en op sociale en fysieke kwaliteit. Houten scoort op deze indicator beter dan het gemiddelde van de benchmark. Hier zijn een aantal facultatieve vragen niet ingevuld, omdat die ook bij de leefbaarheidmonitor aan de orde komen. De inschatting is dat de score nog hoger zal uitvallen als die erbij betrokken zouden zijn. Jeugdthermometer De jeugdthermometer heeft betrekking op opvoedondersteuning, verzuim en individuele begeleiding. Houten scoort hier ruim boven het gemiddelde van de benchmark. Hulpthermometer Deze indicator heeft betrekking op mantelzorg- en vrijwilligersondersteuning. Hoewel de mantelzorgondersteuning op dat moment nog in de kinderschoenen stond, scoort Houten hier boven het gemiddelde van de benchmark. Loketthermometer: De loketthermometer meet de wmo-diensten in het loket, de faciliteiten voor cliëntondersteuning, inzicht in aantallen, en tevredenheid. Houten scoort hier ongeveer gelijk aan het gemiddelde. De verwachting is dat hier met de ontwikkeling van het loket voor 2009 een hogere score uitkomt. Aandachtspunt hier is het zicht krijgen op de aantallen en de faciliteiten voor cliëntondersteuning. Dit punt wordt meegenomen in het overleg tussen gemeente en Wmo-loket VIA Houten over prestatieafspraken 2009 e.v. Participatie De participatiethermometer bestaat uit 2 componenten: - beleidsparticipatie (breedte van de opzet van beleidsparticipatie en mate waarin mensen zich vertegenwoordigd voelen door de Wmo-raad) - maatschappelijke participatie (zelfstandig wonen, deelname aan arbeid, onderwijs, maatschappelijk leven). Hoewel Houten relatief hoogt scoort op de verschillende onderdelen van deze indicator komt de gemeente toch lager uit dan het gemiddelde van de benchmark. Dit komt omdat het facultatieve cijfer aandeel thuiswonende 75plussers niet is ingevuld. Als we deze score corrigeren voor het aandeel thuiswonende 75plussers, levert dat een bovengemiddelde score op. Op is het aandeel thuiswonende 75plussers 91%. Pagina 4 van 7

5 Aantallen thuiswonende 75plussers per en : (De kolommen zijn man/vrouw en totaal) Totaal Loericker Stee Hollandsspoor Haltna Het Kant Houtens Erf Stationserf Totaal Haltna Het Kant Loericker Stee Hollandsspoor Houtens Erf Stationserf Voorzieningenthermometer De voorzieningenthermometer heeft betrekking op de prestatievelden 5 en 6. voor wat betreft de individuele voorzieningen Hier scoort Houten onder het gemiddelde van de benchmark. Hoewel Houten goed scoort op tevredenheid, verricht Houten als een van de weinige gemeenten de intake niet in een keer. Uit navraag blijkt dat het hier om een interpretatieverschil gaat. Immers mensen kunnen rechtstreeks bij de gemeente een intake doen en geholpen worden. Als ze via het Wmo-loket VIA Houten komen, wordt hun aanvraag voor een individuele verstrekking doorgesluisd naar de gemeente. Het blijkt dat we dit niet als een dubbele intake hoeven te rekenen. In 2009 zal dit anders worden ingevuld. Opvangthermometer De opvangthermometer heeft betrekking op de prestatieveld 7, 8 en 9. Hier scoort Houten onder het gemiddelde van de benchmark. Deze wat lagere score heeft mn. betrekking op het zicht dat de gemeente heeft t.a.v. verslavingszorg. Dit is te verklaren uit de fase waarin het Wmo-beleid zich eind 2007 bevond. Immers, op dat moment werd juist gestart met de inventarisatie van de nieuwe prestatievelden 7, 8, en 9. Module algemene en individuele voorzieningen Aan deze benchmark heeft 122 gemeenten deelgenomen. Deze benchmark heeft betrekking op woonvoorzieningen, rolstoelen en vervoersvoorzieningen. Hulp bij het Huishouden maakt hier geen onderdeel van uit. Het is lastig hier goede conclusies aan te verbinden, omdat blijkt dat gemeenten dit thema verschillend heeft aangepakt. Een aantal punten vallen op: - In Houten hebben mensen een hulpmiddel. Dit is lager dan het benchmarkgemiddelde. - De uitvoeringskosten per inwoner zijn relatief laag. Dat geldt mn. voor de woon- en vervoersvoorzieningen. De uitgaven voor rolstoelen liggen boven het gemiddelde. - De uitgaven voor vervoersvoorzieningen heeft mn. betrekking op individuele voorzieningen en nauwelijks op collectieve voorzieningen - Het aantal nieuw toegekende woonvoorzieningen per inwoner is ook relatief laag. - Het aantal uitstaande rolstoelen zit op het benchmarkgemiddelde. Pagina 5 van 7

6 - Het aantal uitstaande vervoersvoorzieningen is relatief laag. Daarbij valt op dat de uitstaande individuele vervoersvoorzieningen op het gemiddelde liggen en de collectieve vervoersvoorzieningen ver daar onder. Het blijkt dat het aantal uitstaande collectieve vervoersvoorzieningen in het gehele BRU-verband laag is t.o.v. het benchmarkgemiddelde. De tevredenheid met de regio-taxi is in deze regio echter hoog. De gemeente (afdeling sociale zaken) heeft in dit kader eenmalig een financiële bijdrage geleverd aan een particulier initiatief om een rolstoelbus aan te schaffen. Rapport Vrijwilligers Aan de benchmark vrijwilligers hebben 57 gemeenten deelgenomen. Uit de benchmark blijkt dat het Houtense beleid zich vooral richt op stimulering van kwaliteit en omvang van het vrijwilligerswerk. Houten heeft in dit kader redelijk goed zicht op het thema vrijwilligerswerk. De ondersteuning van vrijwilligers richt zich met name op deskundigheidsbevordering. Aandachtspunt is dat de vacaturebank geen terugkoppeling krijgt van organisaties over vervulde vacatures. Dit wordt meegenomen in de afspraken n.a.v. de evaluatie van de vrijwilligerscentrale, die eind vorig jaar heeft plaatsgevonden. Rapport mantelzorg Aan de benchmark vrijwilligers hebben 69 gemeenten deelgenomen. Uit de benchmark blijkt dat het beleid in Houten zich meer richt op het versterken van samenhang met de betaalde zorg, op het bekendheid geven aan mantelzorg en het creëren van goede randvoorwaarden, dan op mantelzorgondersteuning. Op die eerste drie aspecten scoort Houten bovengemiddeld. Houten zegt iets minder zicht te hebben dan de benchmarkgemeenten op het thema mantelzorg. Dit laatste zegt vooral iets over de ambitie van Houten op dit onderwerp. In 2008 zijn daarom in de leefbaarheidmonitor ook vragen over mantelzorgondersteuning opgenomen, om hier meer zicht op te krijgen. In Houten worden op het gebied van mantelzorg relatief veel verschillende vormen van ondersteuning geboden (om. Arbeid en zorg, respijtzorg en informatie & advies), maar minder financiële/materiële steun. Het aantal vragen bij het steunpunt mantelzorg ligt ver onder het gemiddelde. Daarbij moet aangetekend worden dat er ook veel vragen binnenkomen via het Wmo-loket en de ouderenadviseurs. De uitgaven voor mantelzorg zijn op dat moment (2007) nog relatief laag. Dit totaalbeeld stemt overeen met de fase van het Wmo-beleid op het moment van invullen. Op dat moment werd juist e.e.a. in werking gezet. De verwachting is dat de score in 2009 beduidend hoger zal zijn. Aandachtspunt is hier: Beter zicht krijgen op het thema mantelzorg, uitbreiding van het steunpunt mantelzorg en meer investeren in mantelzorgondersteuning. Dit stemt overeen met de bevindingen in het Wmo-beleidskader, waarin vanaf 2009 extra investeringen in de mantelzorgondersteuning zijn opgenomen. De SWOH heeft daarbij de opdracht gekregen zowel de ondersteuning uit te breiden, als ook meer zicht te krijgen in vraag en aanbod van mantelzorgondersteuning. 3. Conclusie De benchmark 2008 heeft betrekking op de situatie in het jaar De beschreven werkelijkheid is die aan de vooravond van de totstandkoming van het Wmo-beleidskader en 1 jaar na de invoering van Hulp bij het Huishouden. In zekere zin zouden we deze benchmark dan ook als een nulmeting voor ons Wmo-beleid kunnen beschouwen. Het algemene beeld is dat Houten goed scoort op de Wmo-benchmark. Het beeld sluit aan bij de beschrijving van de stand van zaken, zoals in het Wmo-beleidskader genoemd. Op sommige onderdelen is al veel ontwikkeld (prestatieveld 1, 2 en 4) en op andere onderdelen moet eerst nog nadere inventarisatie en innovatie plaatsvinden (bijvoorbeeld prestatievelden 5 en 7 t/m 9). De keuze, zoals verwoord in het beleidskader van voortbouwen op het bestaande en innovatie op onderdelen, wordt daarmee nog eens onderbouwd door de bevindingen in de benchmark. Pagina 6 van 7

7 De benchmark 2008 is zowel geëvalueerd op procesmatige aandachtspunten m.b.t. het registreren van gegevens en het invullen van de vragenlijsten, als op inhoudelijke aandachtspunten voor het Wmo-beleid. De inhoudelijke aandachtpunten zijn ook al meegenomen bij de doorontwikkeling en de implementatie van het Wmo-beleid op de verschillende onderdelen vanaf eind Voorbeelden hiervan zijn: - Ontwikkeling ketenaanpak maatschappelijke opvang (Advies- en steunpunt Huiselijk Geweld) en OGGZ (Meldpunt Zorg- en Overlast). - Totstandkoming van het Wmo-loket VIA Houten, waarin verdieping en verbreding van de dienstverlening plaatsvindt. - Evaluatie vrijwilligerscentrale, waarbij ook aandachtspunten uit de benchmark worden meegenomen in de doorontwikkeling. - Innovatieproject Wmo, met accent op ontwikkeling van voor collectieve voorzieningen voor mensen met een beperking. - In het kader van de opdracht 2009 m.b.t. uitbreiding en innovatie mantelzorgondersteuning heeft de SWOH de opdracht gekregen zowel de ondersteuning uit te breiden, als ook meer zicht te krijgen in vraag en aanbod van mantelzorgondersteuning. Pagina 7 van 7

Rapportage Wmo-benchmark 2010 en Klanttevredenheidsonderzoek individuele voorzieningen

Rapportage Wmo-benchmark 2010 en Klanttevredenheidsonderzoek individuele voorzieningen ** Concept 15 december 2010 Sectie soza/wz Rapportage Wmo-benchmark 2010 en Klanttevredenheidsonderzoek individuele voorzieningen De Wmo op koers! Oktober 2010 Auteur(s): I. Avontuur en C. Jansens INHOUD

Nadere informatie

Samenvatting Benchmark Wmo 2012

Samenvatting Benchmark Wmo 2012 Samenvatting Benchmark Wmo 2012 Gemeente Helmond heeft in 2012 samen met 123 andere gemeenten deelgenomen aan de Benchmark Wmo. Hiervan hebben 69 gemeenten, inclusief Helmond, naast de basisbenchmark meegedaan

Nadere informatie

ons kenmerk Wmo

ons kenmerk Wmo Gemeente Heerhugowaard Aan mevrouw L. Waltmann - van Andel Postbus 390 1700 AJ HEERHUGOWAARD doorkiesnummer (070) 310 3883 uw kenmerk datum 8 november 2013 onderwerp Samenvatting Benchmark Wmo 2013 ons

Nadere informatie

Benchmark Wmo Rapport Basisbenchmark Gemeente Maassluis 17 November SGBO Postbus HE Den Haag

Benchmark Wmo Rapport Basisbenchmark Gemeente Maassluis 17 November SGBO Postbus HE Den Haag Benchmark Wmo 008 Rapport Basisbenchmark Gemeente Maassluis 7 November 008 SGBO Postbus 0 0 HE Den Haag 070 0 800 VOORWOORD De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is per januari 007 ingegaan. De

Nadere informatie

ons kenmerk Wmo

ons kenmerk Wmo Gemeente Heerhugowaard Aan mevrouw L. Waltmann - Van Andel Postbus 390 1700 AJ HEERHUGOWAARD doorkiesnummer (070) 310 3883 uw kenmerk datum 30 oktober 2012 onderwerp Samenvatting Benchmark Wmo 2012 ons

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

Horizontale verantwoording Wet maatschappelijke ondersteuning. Hoe doen we het? Hoe doen we het landelijk? uitgave juli 2009

Horizontale verantwoording Wet maatschappelijke ondersteuning. Hoe doen we het? Hoe doen we het landelijk? uitgave juli 2009 Horizontale verantwoording Wet maatschappelijke ondersteuning 2008 Hoe doen we het? Hoe doen we het landelijk? uitgave juli 2009 Horizontale verantwoording Wet maatschappelijke ondersteuning 2008 2 Inhoud

Nadere informatie

Brief op maat benchmark Wmo 2010: Individuele Voorzieningen ROGplus

Brief op maat benchmark Wmo 2010: Individuele Voorzieningen ROGplus Brief op maat benchmark Wmo 2010: Individuele Voorzieningen ROGplus Inleiding ROGplus heeft in 2010 samen met 98 andere organisaties deelgenomen aan de module Individuele voorzieningen van de benchmark

Nadere informatie

MANAGEMENTSAMENVATTING MANTELZORG & VRIJWILLIGERS GEMEENTE HOUTEN

MANAGEMENTSAMENVATTING MANTELZORG & VRIJWILLIGERS GEMEENTE HOUTEN MANAGEMENTSAMENVATTING MANTELZORG & VRIJWILLIGERS GEMEENTE HOUTEN Gemeente Houten heeft in 2007 samen met 32 2 andere gemeenten deelgenomen aan de module Mantelzorg en Vrijwilligers van de benchmark Wmo.

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning

Wet maatschappelijke ondersteuning Wet maatschappelijke ondersteuning Benchmark en cliënttevredenheidonderzoek 2007 Gemeente Dalfsen juni 2008 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Uitkomsten Benchmark en de thema s binnen de Wmo.... 4 Algemeen...

Nadere informatie

Benchmark Wmo Rapport Basisbenchmark Gemeente Brummen 17 November SGBO Postbus HE Den Haag

Benchmark Wmo Rapport Basisbenchmark Gemeente Brummen 17 November SGBO Postbus HE Den Haag Benchmark Wmo 008 Rapport Basisbenchmark Gemeente Brummen 17 November 008 SGBO Postbus 104 501 HE Den Haag 070 310 3800 VOORWOORD De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is per 1 januari 007 ingegaan.

Nadere informatie

Benchmark Wmo 2008 Rapport Vrijwilligers Gemeente Gouda 17 november 2008

Benchmark Wmo 2008 Rapport Vrijwilligers Gemeente Gouda 17 november 2008 Benchmark Wmo 2008 Rapport Vrijwilligers Gemeente Gouda 17 november 2008 SGBO Postbus 10242 2501 HE Den Haag 070 310 3800 VOORWOORD De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is per 1 januari 2007 ingegaan.

Nadere informatie

informatiebrief raad/commissie

informatiebrief raad/commissie Informatiebrief over tevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Datum: 27 juni 2012 Docmannr.: 2012/9368 Onderwerp: Eindrapport naar de participatie en individueel welzijn binnen de Wmo in de Gemeente Schinnen Bijlagen

Nadere informatie

Samenvatting basisbenchmark en cliënttevredenheidsonderzoek individuele voorzieningen Wmo

Samenvatting basisbenchmark en cliënttevredenheidsonderzoek individuele voorzieningen Wmo Samenvatting basisbenchmark en cliënttevredenheidsonderzoek individuele voorzieningen Wmo Inleiding Hoewel het gaat om twee afzonderlijke onderzoeken is vanwege de samenhang (de Wmo) ervoor gekozen om

Nadere informatie

Benchmark Wmo 2008 Rapport Mantelzorg Gemeente Gouda 17 november 2008

Benchmark Wmo 2008 Rapport Mantelzorg Gemeente Gouda 17 november 2008 Benchmark Wmo 2008 Rapport Mantelzorg Gemeente Gouda 17 november 2008 SGBO Postbus 10242 2501 HE Den Haag 070 310 3800 VOORWOORD De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is per 1 januari 2007 ingegaan.

Nadere informatie

9 DEC. DIV TE f. Gemeente Dordrecht T.a.v. mevrouw J. Storm Hoofd afdeling Zorg Sociale dienst Postbus AA Dordrecht. Datum: 14 december 2005

9 DEC. DIV TE f. Gemeente Dordrecht T.a.v. mevrouw J. Storm Hoofd afdeling Zorg Sociale dienst Postbus AA Dordrecht. Datum: 14 december 2005 DIV TE f Gemeente Dordrecht T.a.v. mevrouw J. Storm Hoofd afdeling Zorg Sociale dienst Postbus 8 3300 AA Dordrecht A5DELJNG 9 DEC Datum: 14 december 2005 Betreft: Brief op maat gemeente Dordrecht j :...,,>..

Nadere informatie

INHOUD 1. Leeswijzer 2. Horizontale verantwoording Resultaten 3.1. Prestatiegegevens 3.2. Onderzoek naar dienstverlening Wmo 3.3.

INHOUD 1. Leeswijzer 2. Horizontale verantwoording Resultaten 3.1. Prestatiegegevens 3.2. Onderzoek naar dienstverlening Wmo 3.3. Rapportage Wmo 2012 INHOUD 1. Leeswijzer 2. Horizontale verantwoording 2012 3. Resultaten 3.1. Prestatiegegevens 3.2. Onderzoek naar dienstverlening Wmo 3.3. Overige acties 3.4. Conclusie 4. Vooruitblik

Nadere informatie

Rapportage Wmo 2014 1

Rapportage Wmo 2014 1 Rapportage Wmo 2014 1 INHOUD 1. Leeswijzer 2. Horizontale verantwoording 2014 3. Resultaten 3.1. Prestatiegegevens Wmo 3.2. Het Sociaal Loket 3.3. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 3.4. Overige acties 3.5.

Nadere informatie

Benchmarkrapportage Wmo Jaar 2013

Benchmarkrapportage Wmo Jaar 2013 Benchmarkrapportage Wmo Jaar 2013 Dienst Sociale Zaken en werkgelegenheid Noardwest Fryslân, oktober 2014 1 Dit is een publicatie van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Postadres

Nadere informatie

ROCPj" 5. de gemeenteraden van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Gemeenteraad van Schiedam Postbus 1501 3100 EA Schiedam

ROCPj 5. de gemeenteraden van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Gemeenteraad van Schiedam Postbus 1501 3100 EA Schiedam ROCPj" 5 Aan: de gemeenteraden van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam ROGplus Nieuwe V 'aterweg Noord Bezoekadres Stadhuis, Maassluis Koningshoek 93.050 Correspoi dentieadres Postbus 234 3140 AE IVaassluis

Nadere informatie

Horizontale verantwoording Wmo over 2011

Horizontale verantwoording Wmo over 2011 Horizontale verantwoording Wmo over 2011 Verzameling van gegevens over de prestaties van gemeenten en de tevredenheid van vragers van maatschappelijke ondersteuning Horizontale verantwoording Wmo over

Nadere informatie

Wij wensen u de komende tijd veel succes met het invullen van prestatieveld 4 van de Wmo, zodat ook uw gemeente in 2012 kan zeggen:

Wij wensen u de komende tijd veel succes met het invullen van prestatieveld 4 van de Wmo, zodat ook uw gemeente in 2012 kan zeggen: Goed Voor Elkaar Checklist basisfuncties lokale ondersteuning mantelzorg Toelichting Voor u ligt een vragenlijst over mantelzorgondersteuning binnen uw gemeente. Deze vragenlijst ligt er niet zomaar. Vanuit

Nadere informatie

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Wet Maatschappelijke Ondersteuning Wet Maatschappelijke Ondersteuning Project!mpuls November 2004 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Presentatie opbouw Stand van zaken, doelstelling en inhoud van de WMO Gevolgen voor verschillende

Nadere informatie

Monitor en klachten meldpunt Sociaal Domein

Monitor en klachten meldpunt Sociaal Domein Monitor en klachten meldpunt Sociaal Domein De ingekochte individuele maatwerkvoorzieningen en de gemeentelijke dienstverlening worden gemeten op hun kwaliteit. Wat zijn de eerste bevindingen? Alice van

Nadere informatie

^ l Roosendaal Raadsmededeling Inleiding Doel Informatie

^ l Roosendaal Raadsmededeling Inleiding Doel Informatie «Tx ^l Gemeente Roosendaal 0039023 Raadsmededeling Datum: 8 november 2010 Van: het college van burgemeester en wethouders Nr.: Aan: de raad van de gemeente Roosendaal Kopie aan: T. Hakkert, A. Kerstens,

Nadere informatie

RIS Keurig in lijn met landelijke ontwikkelingen Samenvatting onderzoek Wmo-beleid Emmen 2008

RIS Keurig in lijn met landelijke ontwikkelingen Samenvatting onderzoek Wmo-beleid Emmen 2008 RIS.3775 Keurig in lijn met landelijke ontwikkelingen Samenvatting onderzoek Wmo-beleid Emmen 2008 Wet maatschappelijke ondersteuning De Wmo heet voluit de Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze wet

Nadere informatie

Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers

Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers Ervaring in de driehoek Cello heeft in de periode mei juni van dit jaar onderzoek laten uitvoeren naar de ervaringen van cliënten, ouders / vertegenwoordigers

Nadere informatie

Hieronder wordt kort ingegaan op de verklarende factoren voor de thermometers waarop lager gescoord wordt,

Hieronder wordt kort ingegaan op de verklarende factoren voor de thermometers waarop lager gescoord wordt, 0 Rooseridaal j Datum: 18 oktober 2011 Van: het college van burgemeester en wethouders Raadsmededeling Nr.: Aan: de raad van de gemeente Roosendaal Kopie aan: T. Hakkert, A, Kerstens, T, Schijven, B, van

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om:

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om: COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Te besluiten om: 1. De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 in het kader van artikel 9 Wmo juncto artikel 8.9 vierde lid

Nadere informatie

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga juni 2017 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over het uitgevoerde cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 6

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 6 RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 6 Datum: 21 februari 2012. Deelsessie: 20.25 21.15 uur in de Raadzaal. Doel: Beeldvorming. Onderwerp: Tevredenheidonderzoek en benchmark Wmo. Toelichting: Het college is

Nadere informatie

/2202. gemeente werkendam. werkendam. 12DEC2012. Gemeenteraad Postbus DA Werkendam. clienttevredenheidsonderzoek Wmo

/2202. gemeente werkendam. werkendam. 12DEC2012. Gemeenteraad Postbus DA Werkendam. clienttevredenheidsonderzoek Wmo gemeente werkendam /2202 Raadhuispiein 1 4251 VZ Werkendam Gemeenteraad Postbus 16 4250 DA Werkendam Telefoon: (0183) 507200 Fax: (0183) 50 73 00 E-mail: info@werkendam.nl onderwerp clienttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 1. Algemeen In het Westerkwartier is het cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 afgerond en zijn de resultaten hiervan inmiddels bekend. In 18 van de 23 Groningse

Nadere informatie

Benchmark Wmo 2010. Resultaten over 2009, Basisbenchmark. Gemeente HOUTEN. SGBO Postbus 10242 2501 HE Den Haag 070 310 3883

Benchmark Wmo 2010. Resultaten over 2009, Basisbenchmark. Gemeente HOUTEN. SGBO Postbus 10242 2501 HE Den Haag 070 310 3883 Benchmark Wmo 2010 Resultaten over 2009, Basisbenchmark Gemeente HOUTEN SGBO Postbus 10242 2501 HE Den Haag 070 310 3883 VOORWOORD Na ruim drie jaar Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een veelgehoorde

Nadere informatie

Benchmark Wmo Resultaten over 2011, Basisbenchmark. Asten

Benchmark Wmo Resultaten over 2011, Basisbenchmark. Asten + Benchmark Wmo 2012 Resultaten over 2011, Basisbenchmark Asten Benchmark Wmo 2012 Resultaten over 2011, Basisbenchmark Asten 04-04-2012 SGBO Postbus 10242 2501 HE Den Haag 070 310 3883 VOORWOORD Ruim

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Houten Juni 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/85 Datum Juni 2017 Opdrachtgever

Nadere informatie

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo.

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Overzicht volgens beleidsdoelen uit kadernota Wmo 2008-2012 Mee(r)doen in Dalfsen* 2009 Thema Wmo-loket Informatie geven over wonen, welzijn en zorg Wmo-loket

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2010 Klanten hulp bij het huishouden, mantelzorgondersteuning en andere individuele voorzieningen

Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2010 Klanten hulp bij het huishouden, mantelzorgondersteuning en andere individuele voorzieningen Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2010 Klanten hulp bij het huishouden, mantelzorgondersteuning en andere individuele voorzieningen Gemeente Huizen Inleiding... 3 1. Verantwoording onderzoek...

Nadere informatie

Benchmark Wmo Resultaten over 2010, Basisbenchmark. Utrechtse Heuvelrug. SGBO Postbus HE Den Haag

Benchmark Wmo Resultaten over 2010, Basisbenchmark. Utrechtse Heuvelrug. SGBO Postbus HE Den Haag Wmo 2011 Resultaten over 2010, Basisbenchmark Utrechtse Heuvelrug SGBO Postbus 10242 2501 HE Den Haag 070 310 3883 VOORWOORD Ruim vier jaar geven gemeenten invulling aan de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014 in Houten Burgerpeiling 2014 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Houten Projectnummer 598 / 2015 Samenvatting Goede score voor Sociale Kracht in Houten Houten scoort over het algemeen goed als

Nadere informatie

Benchmark Wmo 2012. Resultaten over 2011, Basisbenchmark. Velsen

Benchmark Wmo 2012. Resultaten over 2011, Basisbenchmark. Velsen + Benchmark Wmo 2012 Resultaten over 2011, Basisbenchmark Velsen Benchmark Wmo 2012 Resultaten over 2011, Basisbenchmark Velsen 01-06-2012 SGBO Postbus 10242 2501 HE Den Haag 070 310 3883 VOORWOORD Ruim

Nadere informatie

Benchmark Wmo 2011. Resultaten over 2010, Basisbenchmark. Houten. SGBO Postbus 10242 2501 HE Den Haag 070 310 3883

Benchmark Wmo 2011. Resultaten over 2010, Basisbenchmark. Houten. SGBO Postbus 10242 2501 HE Den Haag 070 310 3883 Benchmark Wmo 2011 Resultaten over 2010, Basisbenchmark Houten SGBO Postbus 10242 2501 HE Den Haag 070 310 3883 VOORWOORD Ruim vier jaar geven gemeenten invulling aan de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

VERSLAG WMO WERKCONFERENTIE LEIDERDORP 19 APRIL 2011

VERSLAG WMO WERKCONFERENTIE LEIDERDORP 19 APRIL 2011 VERSLAG WMO WERKCONFERENTIE LEIDERDORP 19 APRIL 2011 Voor aanwezigen zie de bijlage. Doel van de avond: Verbreden en verbinden. Hoe kunnen we tot slimme samenwerkingen komen om de burgers van Leiderdorp

Nadere informatie

Benchmark Wmo 2010. Resultaten over 2009, Basisbenchmark. Gemeente LEIDEN. SGBO Postbus 10242 2501 HE Den Haag 070 310 3883

Benchmark Wmo 2010. Resultaten over 2009, Basisbenchmark. Gemeente LEIDEN. SGBO Postbus 10242 2501 HE Den Haag 070 310 3883 Benchmark Wmo 2010 Resultaten over 2009, Basisbenchmark Gemeente LEIDEN SGBO Postbus 10242 2501 HE Den Haag 070 310 3883 VOORWOORD Na ruim drie jaar Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een veelgehoorde

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning. Voorlichtingsbijeenkomsten voor inwoners van Bernheze in oktober/november 2006

Wet maatschappelijke ondersteuning. Voorlichtingsbijeenkomsten voor inwoners van Bernheze in oktober/november 2006 Wet maatschappelijke ondersteuning Voorlichtingsbijeenkomsten voor inwoners van Bernheze in oktober/november 2006 Doel informatieavonden: U informeren over de betekenis van de Wmo. U informeren over de

Nadere informatie

Subsidieregeling Maatschappelijke ondersteuning

Subsidieregeling Maatschappelijke ondersteuning Subsidieregeling Maatschappelijke ondersteuning Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rhenen; overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan de gemeentelijke doelstellingen

Nadere informatie

IIIIIII llltl Illl llllll IIIII lllll lllll

IIIIIII llltl Illl llllll IIIII lllll lllll gemeente Nieuwkoop Directie nieuwkoop Aan de leden van de gemeenteraad IIIIIII llltl Illl llllll IIIII lllll lllll VERZONDEN 0 9 SEP2016 datum uw brief/kenmerk registratienummer behandeld door betreft

Nadere informatie

Benchmark Wmo Resultaten over 2010, Basisbenchmark. Lelystad. SGBO Postbus HE Den Haag

Benchmark Wmo Resultaten over 2010, Basisbenchmark. Lelystad. SGBO Postbus HE Den Haag Benchmark Wmo 2011 Resultaten over 2010, Basisbenchmark Lelystad SGBO Postbus 10242 2501 HE Den Haag 070 310 3883 VOORWOORD Ruim vier jaar geven gemeenten invulling aan de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Programma. Prestatievelden Wmo. Inventarisatie ism Movisie. Stichting VraagWijzer Nederland (II) Stichting VraagWijzer Nederland (I)

Programma. Prestatievelden Wmo. Inventarisatie ism Movisie. Stichting VraagWijzer Nederland (II) Stichting VraagWijzer Nederland (I) Programma 1. Kennismaking 2. Stichting VraagWijzer Nederland 3. Inventarisatie ism met Movisie 4. Wmo en het compensatiebeginsel 5. De Kanteling 6. Het vraaggestuurde gesprek: wie, wat, waar en hoe? 7.

Nadere informatie

Regionale Wmo monitor. Ervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2012 van de Gemeente Weesp. Bussum, juni 2013 13.

Regionale Wmo monitor. Ervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2012 van de Gemeente Weesp. Bussum, juni 2013 13. nale Wmo monitor Ervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2012 van de Gemeente Bussum, juni 2013 13.0004647 0 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Onderzoeksopzet 2 2.1 Algemene onderzoeksopzet

Nadere informatie

LIJST OPENBARE BESLUITEN Vergadering Burgemeester en Wethouders op 17 juni 2008

LIJST OPENBARE BESLUITEN Vergadering Burgemeester en Wethouders op 17 juni 2008 LIJST OPENBARE BESLUITEN Vergadering Burgemeester en Wethouders op 17 juni 2008 08.0476 Tussenrapportage uitvoering Kadernota Leids Sportbeleid 2006-2010. De gemeenteraad heeft op 28-2-2006 de Kadernota

Nadere informatie

Bijlage 1 Vragenlijst websurvey

Bijlage 1 Vragenlijst websurvey Bijlage 1 Vragenlijst websurvey Wmo monitor 2011 - uw organisatie Vraag 1 Welk type organisatie vertegenwoordigt u? (meerdere antwoorden mogelijk) Professionele organisaties Welzijnsorganisatie Vrijwilligerscentrale

Nadere informatie

Horizontale verantwoording Wmo over Rapport prestatiegegevens gemeenten en tevredenheid vragers van maatschappelijke ondersteuning

Horizontale verantwoording Wmo over Rapport prestatiegegevens gemeenten en tevredenheid vragers van maatschappelijke ondersteuning Horizontale verantwoording Wmo over 2009 Rapport prestatiegegevens gemeenten en tevredenheid vragers van maatschappelijke ondersteuning Herziene versie d.d. 30 november 2010 Horizontale verantwoording

Nadere informatie

Benchmark Wmo 2011. Resultaten over 2010, Basisbenchmark. Roermond. SGBO Postbus 10242 2501 HE Den Haag 070 310 3883

Benchmark Wmo 2011. Resultaten over 2010, Basisbenchmark. Roermond. SGBO Postbus 10242 2501 HE Den Haag 070 310 3883 Benchmark Wmo 2011 Resultaten over 2010, Basisbenchmark Roermond SGBO Postbus 10242 2501 HE Den Haag 070 310 3883 VOORWOORD Ruim vier jaar geven gemeenten invulling aan de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Benchmark Wmo 2013. Resultaten over 2012, Basisbenchmark. Westland

Benchmark Wmo 2013. Resultaten over 2012, Basisbenchmark. Westland Benchmark Wmo 2013 Resultaten over 2012, Basisbenchmark Westland Benchmark Wmo 2013 Resultaten over 2012, Basisbenchmark Westland 06-06-2013 SGBO Postbus 10242 2501 HE Den Haag 070 310 3883 VOORWOORD

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni 2015 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 6 1. Indienen melding...

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Z Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Maart 2015 In opdracht van het Transitiebureau Wmo Team Kennisnetwerk Wmo Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Over het onderzoek 3 3. De resultaten 4 3.1 Omvang deelnemende

Nadere informatie

Horizontale verantwoording Wmo over 2010

Horizontale verantwoording Wmo over 2010 Horizontale verantwoording Wmo over 2010 Verzameling van gegevens over de prestaties van gemeenten en de tevredenheid van vragers van maatschappelijke ondersteuning Horizontale verantwoording Wmo over

Nadere informatie

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd...

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 4 4 De aanvraag... 8 5 Procedure... 14 6 Wachttijd... 16 7 Bejegening... 19 7 Toegewezen aanvragen...

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling Gemeente Groesbeek Juni 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Zuiderval 70 7500 AN Enschede Tel. (053) 4825000 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2014/050

Nadere informatie

+ Benchmark Wmo 2012 Resultaten over 2011, Basisbenchmark Aalten Benchmark Wmo 2012 Resultaten over 2011, Basisbenchmark Aalten 01-06-2012 SGBO Postbus 10242 2501 HE Den Haag 070 310 3883 VOORWOORD Ruim

Nadere informatie

MANAGEMENTSAMENVATTING HULP BIJ HET HUISHOUDEN GEMEENTE DOETINCHEM

MANAGEMENTSAMENVATTING HULP BIJ HET HUISHOUDEN GEMEENTE DOETINCHEM BENCHMARK WMO 2007 MODULE HULP BIJ HET HUISHOUDEN MANAGEMENTSAMENVATTING GEMEENTE DOETINCHEM 1 MANAGEMENTSAMENVATTING HULP BIJ HET HUISHOUDEN GEMEENTE DOETINCHEM Uw gemeente heeft in 2007 samen met 79

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo BMWE gemeenten 2016 Gemeente Bedum AHA! marktonderzoek en marketingadvies

Cliëntervaringsonderzoek Wmo BMWE gemeenten 2016 Gemeente Bedum AHA! marktonderzoek en marketingadvies Cliëntervaringsonderzoek Wmo gemeenten 2016 Gemeente AHA! marktonderzoek en marketingadvies Cliëntervaringsonderzoek Wmo gemeente Inleiding Voor u ligt het rapport met de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

Resultaten van het onderzoek naar de tevredenheid over Wmo voorzieningen na de wijzigingen van het beleid in 2010 in de Gemeente Borger-Odoorn

Resultaten van het onderzoek naar de tevredenheid over Wmo voorzieningen na de wijzigingen van het beleid in 2010 in de Gemeente Borger-Odoorn Resultaten van het onderzoek naar de tevredenheid over Wmo voorzieningen na de wijzigingen van het beleid in 2010 in de Gemeente Borger-Odoorn Mei 2011 In 2010 heeft de gemeente een aantal regels voor

Nadere informatie

Horizontale verantwoording Wmo over 2008

Horizontale verantwoording Wmo over 2008 Horizontale verantwoording Wmo over 2008 Verzameling van gegevens over de prestaties van gemeenten en de tevredenheid van vragers van maatschappelijke ondersteuning Horizontale verantwoording Wmo over

Nadere informatie

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Datum: maart 2015 Afdeling: Samenlevingszaken In- en aanleiding Voor u ligt de startnotitie voor de aankomende beleidsnota van de gemeente

Nadere informatie

De Wmo adviesraad en het gemeentelijk beleid

De Wmo adviesraad en het gemeentelijk beleid De Wmo adviesraad en het gemeentelijk beleid Alle hens aan dek Presentatie door Gerda van der Lee, Voorzitter Wmo adviesraad s-hertogenbosch 12 maart 2013 De Wet Maatschappelijke Ondersteuning wil dat

Nadere informatie

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 Inleiding Sinds 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. Het doel van de wet is dat iedereen kan meedoen in de maatschappij,

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren

Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren 1 Prestatieveld Sociale Samenhang en Leefbaarheid Doel: Versterken van het zorgzaam samenleven Wat deden we al en blijven

Nadere informatie

=PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ

=PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ http://www.youtube.com/watch?v=6imhyppcmdo&list =PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ UITKOMST ENQUETE Najaar 2013: circa 140 vrijwilligersorganisaties aangeschreven Respons: 46% (65 vragenlijsten) Bij welke

Nadere informatie

Benchmark Wmo Resultaten over 2012, Basisbenchmark. Sittard-Geleen

Benchmark Wmo Resultaten over 2012, Basisbenchmark. Sittard-Geleen Benchmark Wmo 2013 Resultaten over 2012, Basisbenchmark Sittard-Geleen Benchmark Wmo 2013 Resultaten over 2012, Basisbenchmark Sittard-Geleen 06-06-2013 SGBO Postbus 10242 2501 HE Den Haag 070 310 3883

Nadere informatie

A. Nieuwe Wmo Verordening prestatieveld 6

A. Nieuwe Wmo Verordening prestatieveld 6 Onderzoeksopzet Evaluatie Wmo 2013 Op 1 januari 2013 is de nieuwe Verordening Voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning Drechtsteden 2013 in werking getreden. Tevens is op die datum een nieuwe aanpak

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning. Gemeente Oostzaan

Wet maatschappelijke ondersteuning. Gemeente Oostzaan Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Oostzaan PROJECT INVOERING WMO Vandaag: Informatie over de Wmo 26 april 2005: Project van start 6 december 2005: Kadernota vastgesteld 17 maart 2006: Uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Opzet presentatie Wat zijn de veranderingen t.o.v. van huidige Wmo? Opdracht gemeente Maatwerkvoorzieningen specifiek begeleiding Vervolgstappen tot 1 januari

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/43

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/43 1 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 3-6-2014 Nummer voorstel: 2014/43 Voor raadsvergadering d.d.: 24-06-2014 Agendapunt: 9 Onderwerp:

Nadere informatie

Wmo prestatieveld 4? Goed voor Elkaar!

Wmo prestatieveld 4? Goed voor Elkaar! Wmo prestatieveld 4? Goed voor Elkaar! Waarom Goed voor Elkaar? In de Wmo (Wet Maatschappelijke Ontwikkeling) is in prestatieveld 4 vastgelegd dat u als gemeente verantwoordelijk bent voor de ondersteuning

Nadere informatie

Benchmark Wmo 2013. Resultaten over 2012, Basisbenchmark. Houten

Benchmark Wmo 2013. Resultaten over 2012, Basisbenchmark. Houten Benchmark Wmo 2013 Resultaten over 2012, Basisbenchmark Houten Benchmark Wmo 2013 Resultaten over 2012, Basisbenchmark Houten 06-06-2013 SGBO Postbus 10242 2501 HE Den Haag 070 310 3883 VOORWOORD Het

Nadere informatie

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Ervaringen Wmo Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Inhoud 1. Achtergrond van het onderzoek... 2 2. Het regelen van ondersteuning... 4 3. Kwaliteit van de ondersteuning... 6 4. Vergelijking regio...

Nadere informatie

Uitkomsten aanvullende telefonische interviews

Uitkomsten aanvullende telefonische interviews Uitkomsten aanvullende telefonische interviews De ervaringen van cliënten met de Wmo is een belangrijke graadmeter voor het beleid van de gemeente Barneveld. Daarom heeft de gemeente in februari 2012 een

Nadere informatie

Verslag Klanttevredenheidsonderzoek 2007 Gemeente Heusden

Verslag Klanttevredenheidsonderzoek 2007 Gemeente Heusden Resultaten Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2007 Verslag Klanttevredenheidsonderzoek 2007 Gemeente Heusden KTO Wmo 2007 1 Resultaten Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2007 Inleiding Introductie Op 1 januari

Nadere informatie

Gemeente Nunspeet. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012

Gemeente Nunspeet. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012 Gemeente Nunspeet Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012 mei 2013 Projectnr. 302.103 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702

Nadere informatie

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016 Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch Nulmeting 2016 Afdeling Onderzoek & Statistiek Juli 2016 Samenvatting De gemeente s-hertogenbosch vindt het belangrijk om de ervaringen van cliënten met Wmoondersteuning

Nadere informatie

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2 Inhoud 1. Inleiding 1 1.1. Methode van onderzoek 1 1.2. Responsverantwoording 1 1.3. Leeswijzer 2 2. Tevredenheid Wmo-cliënten 3 2.1. Aanvragen van de voorzieningen 3 2.2. (On)Tevredenheid PGB 4 2.3. Tevredenheid

Nadere informatie

Vraag 1: In 2017 wordt een pilot gestart voor gezinsondersteuning vanuit het sociaal team. Graag willen wij uitleg hoe de pilot eruit ziet?

Vraag 1: In 2017 wordt een pilot gestart voor gezinsondersteuning vanuit het sociaal team. Graag willen wij uitleg hoe de pilot eruit ziet? Datum : 13 februari 2017 Van : Het college Bijlagen : Onderwerp : Raadsvoorstel Beleidsplan Wmo en Jeugd 2017-2020 Zaak- / Docnummer : 17-22420/ 20012 Op grond van artikel 34b Reglement van Orde stelt

Nadere informatie

Wmo-monitor Purmerend 2008

Wmo-monitor Purmerend 2008 Wmo-monitor Purmerend 2008 Colofon In opdracht van: Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling gemeente Purmerend Uitgave van: en Informatiemanagement Bert Mentink Augustus 2008 Verkrijgbaar bij: Gemeente

Nadere informatie

Voortgang Wmo en Jeugdwet gemeente Buren Vierde kwartaalrapportage 2015

Voortgang Wmo en Jeugdwet gemeente Buren Vierde kwartaalrapportage 2015 Voortgang Wmo en Jeugdwet gemeente Buren Vierde kwartaalrapportage 2015 1. Inleiding Het jaar 2015 was een overgangsjaar. Zowel voor de veranderingen in het sociaal domein als voor de monitoring van die

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Alphen aan den Rijn September 2016 I. Dooms BBA A. van den Heuvel N. Meys Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-1409-7060 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING

Nadere informatie

B&W. Advies. Noodopvang en woningen bijzondere doelgroepen. Zoetermeer steeds ondernemend. \u,/.,;/ 9P..\9\.\ Zocx C?.3-.l.l.--2:c.

B&W. Advies. Noodopvang en woningen bijzondere doelgroepen. Zoetermeer steeds ondernemend. \u,/.,;/ 9P..\9\.\ Zocx C?.3-.l.l.--2:c. Zoefermeer VERGADERING B&W ó.d. IJ NOV 2009 B&W DM^nr. 2009/20150 Advies 090641 Datum: 03-11-2009 Versie: 1 Conform advies bésldtëh Noodopvang en woningen bijzondere doelgroepen Verantwoordelijk Portefeuille

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht Houten 2016

Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht Houten 2016 Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht 2016 De Monitor Sociale Kracht: 7 pijlers Participatie De Monitor Sociale Kracht gaat uit van de beredeneerde veronderstelling dat de sociale kracht van

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief GEMEENTEBESTUUR. 3 juli 2012. Stad van Actieve Mensen R. Testroote. Informatie voor de raad (voor kennisgeving)

Raadsinformatiebrief GEMEENTEBESTUUR. 3 juli 2012. Stad van Actieve Mensen R. Testroote. Informatie voor de raad (voor kennisgeving) Raadsinformatiebrief GEMEENTEBESTUUR onderwerp Wmo Monitor juni 2012 team MOSAM RIB nummer 2012 75 collegevergadering d.d. programma portefeuillehouder 3 juli 2012 Stad van Actieve Mensen R. Testroote

Nadere informatie

GESCAND OP 2 7 APR, Page 1 of 3. Zant, Tim j. Van: Ellen Bartels j Gemeente Oostzaan

GESCAND OP 2 7 APR, Page 1 of 3. Zant, Tim j. Van: Ellen Bartels j Gemeente Oostzaan 27-4-2011 GESCAND OP 2 7 APR, 2011 Zant, Tim j. Page 1 of 3 Van: Ellen Bartels [e.bartels@mezzo.nl] j Gemeente Oostzaan Verzonden: dinsdag 26 april 2011 16:07 " ~" ~~" CC- Hanneke VenA/eij; Karin Verbeek;

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Inleiding en toelichting Het jaarlijkse Wmo-klanttevredenheidsonderzoek is in april en mei 2015 naar de cliënten verstuurd. Aan de cliënten werd gevraagd of zij de

Nadere informatie

Regionale Wmo Monitor

Regionale Wmo Monitor Regionale Wmo Monitor Regionale Wmo Monitor Onderzoek en Statistiek Gemeente s-hertogenbosch Februari 2009 De Regionale Wmo-monitor is tot stand gekomen door een samenwerking van de gemeenten s-hertogenbosch,,,,,

Nadere informatie

Voorlopig advies van Wmo Adviesraad inzake Beleidsplan Wmo

Voorlopig advies van Wmo Adviesraad inzake Beleidsplan Wmo College van Burgemeester en Wethouders van Weesp Ter attentie van wethouder mw. A. Heijstee Postbus 5099 1380 GB Weesp Betreft: Voorlopig advies van Wmo Adviesraad inzake Beleidsplan Wmo 2015-2018 Weesp,

Nadere informatie

SOCIALE KRACHT BUNNIK 2017

SOCIALE KRACHT BUNNIK 2017 SOCIALE KRACHT BUNNIK 2017 Wat is de Monitor Sociale Kracht? Brede burgerpeiling over o.a. sociaal domein, leefbaarheid, veiligheid Belevingsonderzoek, naast cijferbronnen Gericht op: benutten wat er al

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011

Gemeente Woerden. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011 Gemeente Woerden Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011 26 maart 2012 Projectnr. 2632.102 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail

Nadere informatie

Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Uitkomst "waar staat je gemeente"

Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Uitkomst waar staat je gemeente Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Datum: 15 mei 2013 Sector: Middelen Team : Juridische Zaken, Belasting & Controlling Ingekomen d.d. Adviesnr. 75284 Voorliggend zaaknr. Verseon Ontworpen

Nadere informatie

Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015

Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015 Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015 Afdeling: Maatschappelijke ontwikkeling Auteur : Nick Elshof Datum: 25-09-2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Samenvatting... 4 Verantwoording en achtergrond...

Nadere informatie