Preventief huisbezoek 75+

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Preventief huisbezoek 75+"

Transcriptie

1 Hollandsspoor VT Houten Postbus GA Houten tel Preventief huisbezoek 75+ Houten Noord-West de ERVEN en het OUDE DORP 'van Houten&co' Siets Wunderink, coördinator Preventief Huisbezoek 75+ GGD Regio Utrecht Francoise Schutz 'van Houten&co', mei

2 Dit verslag bevat de resultaten van de huisbezoeken die van mei 2013 t/m maart 2014 door 5 vrijwilligers van 'van Houten&co' zijn gedaan in het laatste gedeelte van Houten Noord-West, nl. de wijken de Erven en het Oude Dorp. Deze vrijwilligers zijn begeleid door Siets Wunderink, coördinator van Preventief Huisbezoek 75+. Het huisbezoek is gedaan onder zelfstandig wonende 75-plussers en het doel van het huisbezoek is tweeledig. Enerzijds het verstrekken van informatie over voorzieningen op het gebied van wonen, zorg en welzijn en het signaleren en bespreken van knelpunten, waardoor zelfstandig wonen en functioneren, ook in de toekomst, worden ondersteund. Anderzijds het verzamelen van beleidsinformatie over de leefsituatie en ondersteuningsbehoefte van ouderen. Demografie In dit verslag zijn de vragenlijsten gebruikt van 127 huisbezoeken, 43% van de aangeschreven 75-plussers in dit gedeelte van Houten heeft gebruik gemaakt van een huisbezoek (in totaal zijn plussers aangeschreven). Voor 86% van de mensen was dit het eerste en voor 14% het tweede huisbezoek. Tabel 1: Aantal huisbezoeken per buurt Wijk: Erven 43 (42%) Oude Dorp 84 (44%) Voor het niet gebruik maken van een huisbezoek geeft men de volgende redenen op: nog voldoende zelfredzaam en mobiel zijn bezoek niet mogelijk vanwege te slechte gezondheid en/of de benodigde zorg is geregeld en er zijn voldoende mensen bij wie men met vragen terecht kan een verhuizing op korte termijn naar andere gemeente of naar verzorging- of verpleeghuis) geen belangstelling Van de bezochte 75-plussers is 61% vrouw en ruim de helft (53%) woont samen of is gehuwd. 91% Heeft kinderen en bij driekwart van de mensen wonen een of meerdere kinderen in de buurt. Er is ook gevraagd naar het contact met de buren en over het algemeen is dit contact goed. Slechts enkele ouderen geven aan dat ze weinig contact met (een van) de buren hebben. Wonen, veiligheid en mobiliteit Driekwart van de 75-plussers woont al meer dan 20 jaar in de gemeente Houten. Ruim een kwart () woont momenteel in een voor ouderen geschikte (senioren)woning, 61% woont in een eengezinswoning en 10% woont in een flat/etagewoning/appartement of maisonnette. Om zelfstandig en veilig te kunnen blijven wonen zijn bij 10% van de mensen aanpassingen in de woning nodig, het gaat dan vooral om aanpassingen in toilet en douche. Ook geeft 10% van de 75-plussers aan binnen 5 jaar te willen verhuizen. De voorkeur gaat uit naar een flat/etagewoning/appartement of seniorenwoning (wel zelfstandig) en 85% wil graag in Houten blijven wonen. Bijna een derde (31%) staat ook daadwerkelijk ingeschreven voor een andere woning. Plm. 90% van de mensen voelt zich altijd veilig in eigen woning en directe omgeving, 10% van de mensen zich 's avonds soms tot vaak onveilig en voor 2% geldt dit ook overdag. Bijna een derde (31%) gaat 's avonds niet meer de deur uit. 2

3 De vervoersmogelijkheden waar 75-plussers in dit gedeelte van Houten het meest gebruik van maken worden weergegeven in figuur 1. Figuur 1. Gebruik vervoersmiddelen 10% Van de bezochte mensen heeft soms tot regelmatig vervoersproblemen waardoor ze ergens niet naar toe kunnen gaan, 89% van de 75-plussers kent de regiotaxi en maakt hier wel eens gebruik van. Met Valys kan men ook buiten de regio reizen, 67% kent Valys en een op de vijf (20%) maakt hier weleens gebruik van. Gezondheid Tijdens het huisbezoek wordt mensen gevraagd hoe zij hun eigen gezondheid ervaren. 64% Beoordeelt zijn/haar gezondheid als goed tot uitstekend, maar ouderen ondervinden ook beperkingen bij de verschillende dagelijkse handelingen zoals het zich aankleden of wassen. In dit gedeelte van Houten Noord-West heeft 48% van de 75-plussers een lichte tot ernstige lichamelijke beperking. 3

4 In figuur 2 een overzicht van de beperkingen die het meest voorkomen. Figuur 2. Beperkingen Een derde (32%) is in de 12 maanden voor het bezoek 1 of meer keer gevallen. Als gevolg van de val heeft bijna de helft (49%) lichamelijk letsel opgelopen, voornamelijk botbreuken en kneuzingen. Van de ouderen vindt 33% zichzelf vergeetachtig en een derde (33%) maakt zich hier zorgen over. Deze zorgen kunnen slaapproblemen veroorzaken en 13% van de mensen geeft aan vaak niet goed te slapen en 23% slaapt soms niet goed. 13% Gebruikt medicijnen om in slaap te komen, waarbij geen onderscheid is gemaakt tussen dagelijks, regelmatig of incidenteel. Zorg en zelfredzaamheid Bijna een vijfde (18%) van de mensen heeft wekelijks van de Thuiszorg hulp bij het huishouden en ruim een vijfde (22%) heeft hiervoor particuliere hulp. Naast huishoudelijk zorg maakt 10% wekelijks gebruik van hulp bij de persoonlijke verzorging en 5% ontvangt wekelijks medische hulp (bijvoorbeeld wondverzorging of het geven van injecties). De dagelijkse boodschappen, het bereiden van de warme maaltijden en het licht huishoudelijk werk wordt grotendeels door de 75-plussers zelf of door de partner gedaan. Voor het invullen van formulieren (48%), kleine reparaties in en bij het huis/tuinonderhoud (50%) wordt vaak de hulp van familie en kennissen ingeroepen. Voor het zwaardere huishoudelijk werk wordt vaak gebruik gemaakt van thuiszorg en particuliere hulp (44%). Om gebruik te maken van thuiszorg, dagopvang en andere voorzieningen (bv gereduceerd vervoer, woningaanpassing), dient men zich aan te melden bij het Sociaal Loket van de gemeente Houten. De helft (48%) van de 75-plussers is bekend met dit loket. Het C.I.Z. (Centrum Indicatiestelling Zorg) indiceert of toetst de aanspraak op AWBZ-zorg. Met een indicatie van het C.I.Z. weet men hoeveel zorg men kan krijgen en in welke vorm. Het gaat hierbij om zorg die valt onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. In dit gedeelte van Houten Noord West is 38% van de mensen bekend met het C.I.Z. en 20% die hiermee niet bekend is wilde hierover informatie ontvangen. 4

5 Mantelzorg Mantelzorg is de zorg (meer dan in een persoonlijke relatie gebruikelijk is) die men aan familieleden, vrienden, kennissen of buren vrijwillig en onbetaald verleent. In totaal heeft 17% van deze 75-plussers mantelzorg ontvangen en het gaat dan vooral om gezelschap houden, het geven van troost en afleiding, begeleiding en/of vervoer en het regelen van geldzaken en administratie. Deze zorg wordt voornamelijk door de kinderen gegeven. 21% Van de 75-plussers heeft zelf mantelzorg gegeven aan buren, vrienden, kennissen en partner in de vorm van gezelschap houden, troost en afleiding bieden en begeleiding bij vervoer. Van de mensen die mantelzorg geven voelt bijna de helft (46%) zich enigszins tot zeer zwaar belast. Eenzaamheid en tijdsbesteding Eenzaamheid is een aspect dat invloed heeft op iemands welbevinden. Vragen rond eenzaamheid zijn voor sommige mensen te indringend, te prive en 17% (21 personen) van de 75-plussers gaf daarom aan deze vragen niet te willen beantwoorden. Uit de antwoorden van de overige mensen komt naar voren dat 35% zich eenzaam voelt (32% matig eenzaam en 3% ernstig eenzaam) en het betreft vaker emotionele eenzaamheid dan sociale eenzaamheid. Ondanks deze eenzaamheid is 94% van de 75-plussers tevreden met zijn/haar bestaande sociale contacten. Naast gevoelens van eenzaamheid hebben de ouderen ook vragen beantwoord over sociale activiteiten en contacten (zie tabel 2). Zo n 10% van de 75-plussers blijkt vrijwel nooit tot een paar keer per jaar bezoek te ontvangen en dit blijken ook de ouderen die hoog scoren op de ernstig eenzaamheidsgevoelens. Tabel 2. Activiteiten en contacten Wekelijks of vaker Maandelijks tot wekelijks Wandelen 56% 4% Fietsen 56% 4% Bezoek ontvangen 55% 36% Hobby of cursus 53% 3% Op bezoek gaan 39% 42% Internet/ en 37% 6% Verenigingsactiviteiten 23% 7% Ouderensport 22% 1% Overige sporten 17% 1% Vrijwilligerswerk 17% 4% Passen op de kleinkinderen 10% 3% Werk voor de kerk 8% 5% Bibliotheekbezoek 3% 7% 5

6 Belemmeringen deelname aan activiteiten 26% van de 75-plussers ervaart belemmeringen bij het deelnemen aan activiteiten buitenshuis. Ze voelen zich met name belemmerd door hun slechte gezondheid, slecht openbaar vervoer of men vindt het te duur. De Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) is volop in beweging. Belangrijke onderdelen van de Wmo zijn het versterken van de eigen kracht, participatie, inzet van het informele netwerk (bijv. hulp vragen aan de kinderen, andere familieleden, buren of iemand uit de wijk/directe leefomgeving) en indien gewenst het vergroten van het bestaande netwerk. In het kader daarvan is aan de 75-plussers gevraagd of zij vrijwilligerswerk doen en 19% van de mensen geeft aan dit inderdaad te doen. 2% Van de mensen wil wel vrijwilligerswerk gaan doen. Aan de 75-plussers is ook gevraagd of zij hulp durven vragen als zij dit nodig hebben en ruim zes op de tien mensen (62%) durft dit zonder moeite en 38% heeft hier enige tot grote moeite mee. Diensten en voorzieningen Tijdens het huisbezoek wordt ook gevraagd van welke diensten en voorzieningen men op dit moment gebruik maakt en waar men in de toekomst gebruik van zou willen maken. Figuur 3. Gebruikte diensten en voorzieningen In figuur 3 is te zien dat 75-plussers in dit gedeelte van Houten Noord-West al regelmatig gebruik maken van een diensten- en activiteitencentrum, sociaal culturele activiteiten voor ouderen, personenalarmering en open eettafels. Ook zijn er veel 75-plussers die nog geen gebruik maken van de Hulp- en Klussendienst en advies/voorlichting door een Consulent Welzijn, maar dit wel graag zouden willen. 6

7 Financiën Aan de 75-plussers is gevraagd of zij het afgelopen jaar moeite hadden om rond te komen van hun inkomen en 10% heeft aangegeven hiermee enige tot grote moeite te hebben gehad. Wanneer het inkomen van mensen in Nederland niet hoog genoeg is, kan men gebruik maken van verschillende financiële regelingen/tegemoetkomingen zoals huurtoeslag, zorgtoeslag, woon- en vervoersvoorzieningen Wmo of bijstand/minimabeleid. In het huisbezoek zijn hierover vragen gesteld en 44% van de 75-plussers heeft aangegeven deze vragen niét van belang te vinden. In figuur 4 een overzicht van het gebruik van financiële regelingen door de overige 75-plussers. Figuur 4. Percentage 75-plussers dat gebruik maakt van de verschillende financiële regelingen Evaluatie Het huisbezoek is op twee manieren geëvalueerd. Aan de oudere zelf en aan de huisbezoeker cq vrijwillig medewerker is gevraagd of men het bezoek als zinvol heeft ervaren en van alle 75-plussers vond 88% het gesprek zinvol. 67% Van de mensen stelt het op prijs als het huisbezoek over een aantal jaren wordt herhaald en 24% wil het laten afhangen van de situatie op dat moment en 9% heeft er expliciet geen behoefte aan. De huisbezoekers gaven als volgt hun oordeel over de huisbezoeken: bij 3% was het heel hard nodig, 75% was zinvol, 8% was eigenlijk overbodig, 2% moeizaam/moeilijk te peilen en bij 13% was het alleen maar gezellig. Gemiddeld is aan elk huisbezoek 84 minuten besteed en de tijd varieerde van 30 tot 135 minuten. Het gesprek vond bij 41% alleen met de oudere plaats, in 49% van de gevallen was ook de partner aanwezig en bij 10% was dit iemand anders, vaak één van de kinderen. Tijdens de evaluatie wordt de huisbezoekers ook gevraagd over welke onderwerpen zij folders hebben uitgedeeld of voor welke onderwerpen zij hebben dooverwezen. De helft van de 75- plussers heeft een brochure ontvangen over diensten en voorzieningen, 29% ontving informatie over mobiliteit en bij 10% betrof het zorg en zelfredzaamheid. Naar aanleiding van de huisbezoeken is 19 keer doorverwezen naar de Consulent Welzijn van 'van Houten&co'. Aanleiding voor verwijzing waren vragen over wonen (nu en in de toekomst), mantelzorg, Wmo-voorzieningen, personenalarmering, vervoer of eeen combinatie van deze onderwerpen. Daarnaast heeft de coordinator 3 x n.a.v. het eerste telefonisch contact mensen direct doorverwezen naar de Consulent Welzijn en is 1 x doorverwezen naar de Bezoekdienst van 'van Houten&co'. 7

8 Conclusies Houten Noord-West (Erven en het Oude Dorp) Bijna tweederde (64%) van de 75-plussers beoordeelt zijn gezondheid als goed tot uitstekend. Toch ondervindt 48% van de 75-plussers in dit gedeelte van Houten Noord- West lichte tot ernstige lichamelijke beperkingen. Een derde van de 75-plussers is in de 12 maanden voor het onderzoek 1 of meer keer gevallen. Als gevolg van de val heeft 49% lichamelijk letsel opgelopen. 36% Van de 75-plussers heeft aangegeven soms tot vaak niet goed te slapen en 13% gebruikt medicijnen om in slaap te komen, waarbij geen onderscheid is gemaakt tussen incidenteel of regelmatig/dagelijks. Het percentage 75-plussers dat binnen 5 jaar wil verhuizen is 10%. De meerderheid heeft aangegeven te willen verhuizen naar een flat/etagewoning/appartement of naar een zelfstandige seniorenwoning en 85% wil in de gemeente Houten blijven wonen. Bijna een derde van deze mensen staat ook daadwerkelijk ingeschreven voor een andere woning. Van de 75-plussers maakt gebruikt van de regiotaxi en voor het reizen buiten de regio maakt een op de vijf mensen weleens gebruik van Valys. Bijna een op de vijf (18%) 75-plussers heeft huishoudelijk hulp van de thuiszorg, 22% heeft een particuliere hulp in de huishouding, 10% van de 75-plussers heeft hulp bij de persoonlijke verzorging en 5% maakt gebruik van medische verzorging. 21% Geeft mantelzorg en bijna de helft van de mantelzorgers voelt zich enigszins tot zwaar belast door deze zorg. 17% Heeft het afgelopen jaar mantelzorg ontvangen. Ruim een derde (35%) van de 75-plussers voelt zich eenzaam, waarvan 32% matig eenzaam en 3% ernstig eenzaam. Het betreft vaker emotionele dan sociale eenzaamheid. 19% van de 75-plussers doet vrijwilligerswerk en 2% heeft aangegeven dit wel te willen gaan doen. Vier op de tien mensen heeft enige tot grote moeite om hulp te vragen als dit nodig is. In dit gedeelte van Houten Noord-West wordt al regelmatig gebruik gemaakt van een diensten- en activiteitencentrum, van sociaal culturele activiteiten voor ouderen, personenalarmering en open eettafels. Er zijn ook veel 75-plussers die nog geen gebruik maken van de Hulp - en Klussendienst en advies/ voorlichting door een Consulent Welzijn, maar dit in de toekomst wel graag willen. 10% Van de 75-plussers heeft aangegeven enige tot grote moeite te hebben met het rondkomen van hun inkomen. Overzicht uitkomsten 3 wijkgedeelten Houten Noord West In het volgende overzicht zijn de belangrijkste uitkomsten van de verschillende wijkgedeelten naast elkaar gezet. 8

9 Vergelijking wijken Houten Noord-West Poorten, Slagen, Campen, Borgen (n=119) Gaarden, Hoven, Oorden, Hoeven (n=102) Geslacht - Vrouw 61% 64% 61% Leefsituatie - Woont samen/gehuwd 58% 49% 53% Woont meer dan 20 jaar in Houten 50% 55% 75% Woning - Zelfstandige ouderenwoning - Eengezinswoning - Flat/etagewoning/appartement Wil binnen 5 jaar verhuizen 18% 13% 10% Wil in de gemeente Houten blijven wonen 95% 85% 85% Vervoersproblemen - Soms tot regelmatig 16% 17% 10% Regiotaxi - Kent regiotaxi - Maakt gebruik van regiotaxi Valys - Kent Valys - Maakt gebruik van Valys Gezondheid - Ervaren gezondheid goed/uitstekend - Lichte tot ernstige lichamelijke beperking Vallen - 1 of meer keer gevallen - Letsel door val Vergeetachtigheid - Vindt zichzelf vergeetachtig - Maakt zich zorgen over vergeetachtigheid Slaapproblemen - Slaapt vaak niet goed - Gebruikt medicijnen om in slaap te komen Zorg en zelfredzaamheid - Hulp huishouding thuiszorg - Hulp huishouding particulier - Hulp persoonlijke verzorging - Hulp medische handelingen 26% 20% 6% 3% 27% 9% 3% 18% 22% 10% 5% Bekend met het WMO loket 66% 63% 38% Mantelzorg - Ontvangt mantelzorg - Geeft mantelzorg Eenzaamheid - Matig eenzaam - Ernstig eenzaam 30% 4% 4% 32% 3% Belemmerd om deel te nemen aan activiteiten buitenshuis 42% 41% 26% Financiën - Moeite met rondkomen 8% 11% 10% 31% 31% 36% 90% 58% 65% 33% 53% 45% 36% 60% 31% 30% 20% 18% 11% 31% 38% 30% 84% 35% 54% 33% 60% 54% 40% 49% 37% 45% 19% 24% 24% 6% Erven, Oude Dorp (n=127) 61% 10% 89% 67% 20% 64% 48% 32% 49% 33% 33% 13% 13% 17% 21% 9

Huisbezoekproject 75 jarigen

Huisbezoekproject 75 jarigen Huisbezoekproject 75 jarigen IJsselstein Noord 2013 1 Inleiding Dit rapport Huisbezoekproject 75 jarigen in IJsselstein Noord 2013 geeft informatie over de resultaten van de 232 interviews die gehouden

Nadere informatie

PREVENTIEF HUISBEZOEKPROJECT 75+ WOERDEN CENTRUM 2014

PREVENTIEF HUISBEZOEKPROJECT 75+ WOERDEN CENTRUM 2014 Rapportage PREVENTIEF HUISBEZOEKPROJECT 75+ WOERDEN CENTRUM 2014 Organisatie: Welzijn Woerden Auteur: Irma Averson Contact: Irma Averson i.averson@welzijnwoerden.nl Datum: 9 oktober 2014 Looptijd: januari

Nadere informatie

PREVENTIEF HUISBEZOEKPROJECT 75+ KAMERIK 2013

PREVENTIEF HUISBEZOEKPROJECT 75+ KAMERIK 2013 PREVENTIEF HUISBEZOEKPROJECT 75+ KAMERIK 2013 Organisatie: Welzijn Woerden Auteur: Irma Averson Contact: Irma Averson i.averson@welzijnwoerden.nl Datum: april 2014 Looptijd: januari t/m december 2013 Welzijn

Nadere informatie

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Almelo, juli 2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 In 2006 is Scoop gestart met het bezoeken van 75-plussers in de gemeente

Nadere informatie

De gezondheidssituatie van ouderen in Gelderland Midden 2005

De gezondheidssituatie van ouderen in Gelderland Midden 2005 De gezondheidssituatie van ouderen in Gelderland Midden 2005 Samenvatting van de resultaten van een onderzoek onder zelfstandig wonende 65-plussers in het werkgebied van Hulpverlening Gelderland Midden

Nadere informatie

5 Ouderen in de regio Gelre-IJssel

5 Ouderen in de regio Gelre-IJssel 5 Ouderen in de regio Gelre-IJssel Er komen steeds meer ouderen in Nederland. Volgens de CBS-prognoses zal het aandeel 65-plussers stijgen van 14% in 2005 tot 22% in 2030. Meer ouderen betekent een groter

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot Inhoudsopgave Inleiding... 4 Leeswijzer... 5 1. Wet maatschappelijke ondersteuning... 6 De gemeente... 6 Het Wmoloket... 6 Het gesprek... 7 2. Het gesprek voorbereiden... 8 Woonsituatie... 9 Huishouden...

Nadere informatie

Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek

Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek In het najaar van 2013 hebben wij 190 inwoners uit Westerbeek een vragenlijst gegeven over de thema's wonen, welzijn, zorg in hun omgeving.

Nadere informatie

Welzijnsbezoek. Voorbeelden van aanpassingen aan het huis die nodig zijn:

Welzijnsbezoek. Voorbeelden van aanpassingen aan het huis die nodig zijn: Welzijnsbezoek 2014 Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen MEE Drechtsteden voerde in 2014 welzijnsbezoeken uit onder ouderen van 75, 80 en. Aan de hand van een vragenlijst komen zes onderwerpen aan

Nadere informatie

Wmo-loket. In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning

Wmo-loket. In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning Wmo-loket In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning sopgave 1. Wet maatschappelijke ondersteuning... 5 De gemeente... 5 Het Wmo loket... 5 Het gesprek... 6 2. Het gesprek voorbereiden... 7 Woonsituatie...

Nadere informatie

Conclusies en aanbevelingen

Conclusies en aanbevelingen Achtergrondinformatie Opvoeding en opvoedingsondersteuning Wonen, welzijn Lichamelijke en zorg gezondheid leefstijl en psychosociaal welbevinden Conclusies en aanbevelingen Ouderenmonitor Monitor kinderen

Nadere informatie

Ouderenonderzoek Kennemerland

Ouderenonderzoek Kennemerland Ouderenonderzoek Kennemerland Een onderzoek naar de gezondheid en het wel bevinden van 65-plussers en hun behoefte aan voor zieningen, zorg en vervoer. Ouderenonderzoek Kennemerland HET ONDERZOEK In het

Nadere informatie

Ouderenmonitor 2009-2010

Ouderenmonitor 2009-2010 A. Algemene kenmerken % Geslacht Man 44 43 Vrouw 56 57 Leeftijd 65 t/m 74 jaar 56 52 75 jaar en ouder 44 48 Burgerlijke staat Gehuwd/ samenwonend 62 62 Ongehuwd/ nooit gehuwd geweest 5 5 Gescheiden/ gescheiden

Nadere informatie

Kanteling Wmo Iedereen doet mee

Kanteling Wmo Iedereen doet mee Kanteling Wmo Iedereen doet mee Wmo-loket In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning Een brochure voor iedereen die ondersteuning nodig heeft vanuit de Wmo. Vrijwillige ouderenadviseur uit Gelderland

Nadere informatie

Preventief Huisbezoek 75+

Preventief Huisbezoek 75+ Hollandsspoor 37 3994 VT Houten Postbus 209 3990 GA Houten tel. 030-6363250 info@vanhoutenenco.nl www.vanhoutenenco.nl Uitkomsten Preventief Huisbezoek 75+ Houten Centrum 2011 Siets Wunderink e: s.wunderink@vanhoutenenco.nl

Nadere informatie

Ouderenbeleid met specifieke aandacht voor volksgezondheid. Raadsrotonde 22 september 2011

Ouderenbeleid met specifieke aandacht voor volksgezondheid. Raadsrotonde 22 september 2011 Ouderenbeleid met specifieke aandacht voor volksgezondheid Raadsrotonde 22 september 2011 Doelstelling Gedachtenwisseling over het ouderenbeleid en de uitvoering daarvan met specifieke aandacht voor volksgezondheid

Nadere informatie

Eenzaamheid onder ouderen

Eenzaamheid onder ouderen Eenzaamheid onder ouderen Een inventarisatie van de stand van zaken en van een mogelijke aanpak in Ede (versie 31 oktober 2011) Op 3 februari 2011 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over eenzaamheid

Nadere informatie

Zorg verlenen en zorg ontvangen 2012

Zorg verlenen en zorg ontvangen 2012 Zorg verlenen en zorg ontvangen 2012 Onderzoek en Statistiek Gemeente Lelystad Telefoon: 0320-278574 E-mail: lelystadspanel@lelystad.nl www.lelystadspanel.nl Colofon Dit is een onderzoeksrapportage gemaakt

Nadere informatie

Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011

Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011 Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011 September 2011 1 Colofon Uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurs- en Concernzaken Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 bestuursinformatie@utrecht.nl

Nadere informatie

1. Resultaten van het onderzoek

1. Resultaten van het onderzoek 1. Resultaten van het onderzoek 1.1 Respons De gegevens voor het onderzoek zijn verzameld door middel van een schriftelijke vragenlijst. Deze vragenlijst is verstuurd naar mantelzorgers die bekend zijn

Nadere informatie

Welzijnsbezoek Inhoud. 1 Conclusies

Welzijnsbezoek Inhoud. 1 Conclusies Welzijnsbezoek 2015 Inhoud 1. Conclusies 2. Wonen en woonomgeving 3. Gezondheid en zorg 4. Sociale contacten en netwerk 5. Actief zijn 6. Mobiliteit 7. Levensonderhoud 8. Leefstijl 9. Verwachte veranderingen

Nadere informatie

Raads informatiebrief

Raads informatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer O8.R2403.OOI Inboeknummer oybstoa86r Dossiernummer ysr.qr8 8 januari aoo8 Raads informatiebrief Betreft resultaten Ouderenmonitor Gemeentelijke Gezondheidsdienst 1 Inleiding

Nadere informatie

Formulier Mantelzorg in het zorg(leef )plan

Formulier Mantelzorg in het zorg(leef )plan Formulier Mantelzorg in het zorg(leef )plan Algemene gegevens Naam mantelzorger:... Soort relatie met de cliënt:... Geboortejaar:... Telefoon:... Mobiele telefoon:... E-mail:... Woont u in hetzelfde huis

Nadere informatie

met de mantelzorger 01 in gesprek met de mantelzorger model mantelzorgondersteuning > Algemene gegevens Naam mantelzorger Soort relatie met de cliënt

met de mantelzorger 01 in gesprek met de mantelzorger model mantelzorgondersteuning > Algemene gegevens Naam mantelzorger Soort relatie met de cliënt in gesprek met de mantelzorger model mantelzorgondersteuning > Algemene gegevens Zoveel mogelijk vóór het gesprek invullen. Naam mantelzorger Soort relatie met de cliënt Geboortejaar Telefoon Mobiele telefoon

Nadere informatie

Gesprekspuntenlijst huisbezoeken ouderen te Best

Gesprekspuntenlijst huisbezoeken ouderen te Best Gesprekspuntenlijst huisbezoeken ouderen te Best Datum huisbezoek : Naam ouderenbezoeker tel.: Persoonsgegevens: Naam : Straatnaam : Postcode/plaats : Geboortedatum : Geslacht : Telefoonnummer : Inleiding

Nadere informatie

Postbus AA Bleskensgraaf T Aan de leden van de gemeenteraad. Datum:

Postbus AA Bleskensgraaf T Aan de leden van de gemeenteraad. Datum: Aan de leden van de gemeenteraad Postbus 5 297 AA Bleskensgraaf T 14 184 www.gemeentemolenwaard.nl Datum: 27-9-216 Portfeuillehouder: Piet Vat Onderwerp: Rapportage Signalerend Huisbezoek 215 Bijlage:

Nadere informatie

Ouderen in Rivierenland

Ouderen in Rivierenland Ouderen in Rivierenland 2011 Samenvatting van een onderzoek naar gezondheid en welzijn onder 65-plussers in regio Rivierenland Mannen Vrouwen 65 71 15 28 22 21 65-74 jaar 75-84 jaar 85-plus HBO/WO HAVO/VWO/MBO

Nadere informatie

Trends in het gebruik van informele zorg en professionele zorg thuis: gebruik van informele zorg neemt toe

Trends in het gebruik van informele zorg en professionele zorg thuis: gebruik van informele zorg neemt toe Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Trends in het gebruik van informele zorg en professionele zorg thuis: gebruik van informele zorg neemt toe, G. Waverijn

Nadere informatie

VRAAGVERHELDERING WELZIJN NIJMEGEN. Naam cliënt: Geboortedatum cliënt: Datum vraagverheldering. Andere aanwezige(n): Nee. Relatie tot cliënt:

VRAAGVERHELDERING WELZIJN NIJMEGEN. Naam cliënt: Geboortedatum cliënt: Datum vraagverheldering. Andere aanwezige(n): Nee. Relatie tot cliënt: VRAAGVERHELDERING WELZIJN NIJMEGEN Naam cliënt: Geboortedatum cliënt: Datum vraagverheldering Andere aanwezige(n): Nee Ja Naam: Relatie tot cliënt: Easycare welzijn - Vraagverheldering Welzijn Nijmegen-

Nadere informatie

Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen. Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012

Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen. Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012 Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012 Wat is E-MOVO q Onderzoek onder 2 e en 4 e klassers, nu 3 e keer q Vragenlijst wordt digitaal in klas ingevuld

Nadere informatie

Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning

Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning Resultaten van de tweede schriftelijke vragenronde onder de deelnemers aan het GGZ-panel regio Delft Westland Oostland juli 2006 - L.M.

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014 Gemeente Wmo klanttevredenheid over 2013 1 juli 2014 DATUM 1 juli 2014 TITEL Wmo klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Klanttevredenheidsonderzoek Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Formulier keukentafelgesprek intake Bestwijzer

Formulier keukentafelgesprek intake Bestwijzer Formulier keukentafelgesprek intake Bestwijzer Persoonsgegevens cliënt Geboortenaam en voorletters Gewenste naamvoering Geboortedatum Adres Postcode + woonplaats Evt postadres Postcode + woonplaats Telefoonnummer

Nadere informatie

SOEK Senioren Op Eigen Kracht Hof van Twente 2014

SOEK Senioren Op Eigen Kracht Hof van Twente 2014 SOEK Senioren Op Eigen Kracht Hof van Twente 2014 Colofon SOEK Senioren Op Eigen Kracht 2014 Februari 2015 Jannet Visser (adviseur gezondheidsbevordering ouderen GGD Twente) Evelien Mazeland (ouderenadviseur

Nadere informatie

Informatie over hulp aanvragen en indicatiestelling

Informatie over hulp aanvragen en indicatiestelling Deze folder wordt u aangeboden door de tien partners van het Haags Mantelzorgakkoord: Gemeente Den Haag, Stichting MantelZorg Den Haag, Voorall, MEE Zuid-Holland Noord, Parnassia, Stichting Transmurale

Nadere informatie

Rapportage Huisbezoek 75-plussers in gemeente Drimmelen

Rapportage Huisbezoek 75-plussers in gemeente Drimmelen Rapportage Huisbezoek 75-plussers in gemeente Drimmelen Rapportage van huisbezoeken aan 75-plussers in de gemeente Drimmelen kern Hooge Zwaluwe mei 2012 1 Rapportage van huisbezoeken aan 75-plussers in

Nadere informatie

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede Waar staat je gemeente Gemeente Enschede Inhoudsopgave Sheetnummer Samenvatting 3 Burgerpeiling Waar staat je gemeente & respons 4 Woon & leefomgeving Waardering & sociale samenhang 5 Veiligheid en overlast

Nadere informatie

Programma. 1. Presentatie onderzoek: Fadoua Achgaph uur. 2. Presentatie van organisaties uur Pluspunt MEE Activite

Programma. 1. Presentatie onderzoek: Fadoua Achgaph uur. 2. Presentatie van organisaties uur Pluspunt MEE Activite Programma 1. Presentatie onderzoek: Fadoua Achgaph 19.35-19.55 uur 2. Presentatie van organisaties 19.55-20.10 uur Pluspunt MEE Activite 3. Presentatie 20.15-20.20 uur Gemiva Mezzo LVvm 4. Workshops in

Nadere informatie

Algemene informatie Wmo

Algemene informatie Wmo Algemene informatie Wmo Informatie over de Wmo Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de Wmo. Wmo betekent Wet maatschappelijke ondersteuning. Veel mensen met een beperking krijgen daar mee te maken. Het

Nadere informatie

Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo

Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo onderzoek Deze vragenlijst gaat over u. U kunt hem alleen invullen, of samen met uw naaste (bijvoorbeeld uw partner of mantelzorger). Uw antwoorden zijn anoniem

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling Gemeente Groesbeek Juni 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Zuiderval 70 7500 AN Enschede Tel. (053) 4825000 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2014/050

Nadere informatie

Zorg Thuis van Vecht en IJssel IJsselstein (locatie Ewoud) en Utrecht (locaties Transwijk en Zuylenstede)

Zorg Thuis van Vecht en IJssel IJsselstein (locatie Ewoud) en Utrecht (locaties Transwijk en Zuylenstede) Zorg Thuis van Vecht en IJssel IJsselstein (locatie Ewoud) en Utrecht (locaties Transwijk en Zuylenstede) Mevrouw Derks gaat naar een bruiloft. Yvonne hielp haar met douchen en aankleden, waardoor ze precies

Nadere informatie

Feiten en cijfers mantelzorg

Feiten en cijfers mantelzorg Feiten en cijfers mantelzorg Hieronder leest u de meest belangrijke feiten en cijfers op het gebied van mantelzorg in Nederland uit het SCP-rapport 'Informele hulp: wie doet er wat?' (2015). Aantal mantelzorgers

Nadere informatie

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Voor wie is dit onderzoek? 1) Zelfstandig wonende ouderen

Nadere informatie

minder dan 5 jaar tussen de 5 en de 10 jaar tussen de 10 en de 15 jaar langer dan 15 jaar

minder dan 5 jaar tussen de 5 en de 10 jaar tussen de 10 en de 15 jaar langer dan 15 jaar Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 3: Wmo-nota juli 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 3 e peiling met het burgerpanel van Zeewolde. De peiling ging over de sociale netwerken

Nadere informatie

In deze factsheet kunt u de belangrijkste resultaten van de Gezondheidspeiling Senioren 2008 lezen.

In deze factsheet kunt u de belangrijkste resultaten van de Gezondheidspeiling Senioren 2008 lezen. Over het onderzoek GGD Gooi & Vechtstreek heeft in het najaar van 2008 een Gezondheidspeiling gehouden onder 6.700 inwoners van 65 jaar en ouder. De GGD deed dit in opdracht van de gemeenten Blaricum,

Nadere informatie

IMPACT OP PARTICIPATIE EN AUTONOMIE (IPA) VRAGENLIJST. Ontwikkeld door M. Cardol, Nivel

IMPACT OP PARTICIPATIE EN AUTONOMIE (IPA) VRAGENLIJST. Ontwikkeld door M. Cardol, Nivel IMPACT OP PARTICIPATIE EN AUTONOMIE (IPA) VRAGENLIJST Ontwikkeld door M. Cardol, Nivel Versie augustus 2004, bewerkt en aangepast door Nyfer, augustus 2013 IPA Vragenlijst : 'Impact op Participatie en

Nadere informatie

Burgeronderzoek Bodegraven-Reeuwijk. Gemeente Bodegraven-Reeuwijk Juli 2012

Burgeronderzoek Bodegraven-Reeuwijk. Gemeente Bodegraven-Reeuwijk Juli 2012 Burgeronderzoek Bodegraven-Reeuwijk Gemeente Bodegraven-Reeuwijk Juli 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2012-1888

Nadere informatie

Elke locatie heeft een eigen karakter en. eigen specifieke diensten. Maar wel. allemaal vanuit de zorgvisie dat. mensen elkaar nodig hebben.

Elke locatie heeft een eigen karakter en. eigen specifieke diensten. Maar wel. allemaal vanuit de zorgvisie dat. mensen elkaar nodig hebben. uw zorg, onze zorg uw zorg, onze zorg mosae thuiszorg Mosae Thuiszorg is onderdeel van Mosae Zorggroep, samen met de zorglocaties Campagne, Daalhof, Scharwyerveld, Sint Gerlachus en Licht & Liefde. Elke

Nadere informatie

Ouderen (65+) West Maas en Waal

Ouderen (65+) West Maas en Waal Opleidingsniveau 65-74 jaar 75+ jaar laag midden hoog Totaal 65+ Regio Nijmegen man vrouw Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 258 262 299 221 392 68 47 520 6233 17015 502 Achtergrond

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Drechterland Juni 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Drechterland Juni 2014 - de kanteling Gemeente Drechterland Juni 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2014-2023 Datum : Juni 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene vragen voor uw beoordeling. UWV Afdeling Wajong Antwoordnummer 46298 1060 WC Amsterdam

Algemene vragen voor uw beoordeling. UWV Afdeling Wajong Antwoordnummer 46298 1060 WC Amsterdam Vragenlijst Wajong Algemene vragen voor uw beoordeling Waarom dit formulier? UWV gaat van alle mensen met een oude of nieuwe Wajonguitkering vaststellen of zij mogelijkheden hebben om te werken. Dit noemen

Nadere informatie

Mantelzorg. Figuur 1. Mantelzorg per GGD regio. 2 van 6 Rapport Mantelzorg. Bron: Zorgatlas RIVM

Mantelzorg. Figuur 1. Mantelzorg per GGD regio. 2 van 6 Rapport Mantelzorg. Bron: Zorgatlas RIVM Mantelzorg Op 10 november 2014 is het de Dag van de Mantelzorg. Dit jaar wordt deze dag voor de 16 e maal georganiseerd. De Dag van de Mantelzorg is bedoeld om mantelzorgers in het zonnetje te zetten en

Nadere informatie

Dit onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van de wensen van de cliënt en het waar nodig verbeteren/ optimaliseren van de dienstverlening.

Dit onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van de wensen van de cliënt en het waar nodig verbeteren/ optimaliseren van de dienstverlening. Cliënt tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Inleiding en samenvatting 1 In het kader van een cliënt tevredenheidsonderzoek heeft Olcea een vragenlijst samengesteld. Deze vragenlijst is bedoeld voor thuiswonenden

Nadere informatie

23 65-plussers in de regio Gelre-IJssel. Resultaten van de ouderenmonitor 2010

23 65-plussers in de regio Gelre-IJssel. Resultaten van de ouderenmonitor 2010 23 65-plussers in de regio Gelre-IJssel Resultaten van de ouderenmonitor 2010 2011 Het gaat over het algemeen goed met onze 65-plussers. Zij voelen zich beter dan vijf jaar geleden en de deelname aan sportieve

Nadere informatie

ZelfredzaamheidsMonitor. november 2014 / versie 2.7

ZelfredzaamheidsMonitor. november 2014 / versie 2.7 ZelfredzaamheidsMonitor november 2014 / versie 2.7 Een initiatief van i.s.m. Vilans werkt aan kennisontwikkeling, onderzoek, innovatie, implementatie en kennisverspreiding in de langdurende zorg. CTOW

Nadere informatie

Mensen met een chronische ziekte of beperking hebben voor hun ondersteuning bijna altijd te maken met meerdere wettelijke regelingen www.nivel.

Mensen met een chronische ziekte of beperking hebben voor hun ondersteuning bijna altijd te maken met meerdere wettelijke regelingen  www.nivel. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Mensen met een chronische ziekte of beperking hebben voor hun ondersteuning bijna altijd te maken met meerdere wettelijke

Nadere informatie

Voorlichting nieuwe Wmo 2015

Voorlichting nieuwe Wmo 2015 Voorlichting nieuwe Wmo 2015 Wat verandert er vanaf 2015 met de nieuwe Wmo? Wat kan dit voor u betekenen? Langdurige zorg in Nederland Enorme groei van de kosten voor de gezondheidszorg Gezondheidszorg

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEID WMO GROESBEEK 2015

KLANTTEVREDENHEID WMO GROESBEEK 2015 KLANTTEVREDENHEID WMO GROESBEEK 2015 Juni 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 7543 EZ Enschede Rapportnummer 2015/49 Datum Juni 2015 Opdrachtgever Gemeente Groesbeek Auteurs:

Nadere informatie

Burgerpanel Gorinchem. 1 e peiling: Sociale monitor. Juli 2014

Burgerpanel Gorinchem. 1 e peiling: Sociale monitor. Juli 2014 Burgerpanel Gorinchem 1 e peiling: Sociale monitor Juli 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Villawal 19 3432 NX Nieuwegein Tel. (030) 23 34 342 www.ioresearch.nl Rapportnummer : abpgork14a-def Datum

Nadere informatie

Conclusies en aanbevelingen

Conclusies en aanbevelingen Achtergrondinformatie Opvoeding en opvoedingsondersteuning Gezondheid Lichamelijke en leefstijl gezondheid leefstijl en psychosociaal welbevinden Conclusies en aanbevelingen Ouderenmonitor Monitor kinderen

Nadere informatie

18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% jaar jaar jaar 65+ Man Vrouw Ja Nee. Deventer gemiddelde

18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% jaar jaar jaar 65+ Man Vrouw Ja Nee. Deventer gemiddelde Bewonersonderzoek Deventer 2009: onderdeel mantelzorg Met de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in 2007 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning van mantelzorgers. Mantelzorgers

Nadere informatie

Zorgwijzer. 030 6915000 Laan van Vollenhove 1014 3706 AH Zeist

Zorgwijzer. 030 6915000 Laan van Vollenhove 1014 3706 AH Zeist Zorgwijzer voor senioren in de gemeente Zeist Stichting MeanderOmnium MeanderOmnium is de lokale welzijnsorganisatie in de gemeente Zeist. Deze organisatie levert naast diensten en activiteiten voor mensen

Nadere informatie

VRAGENLIJST. Zorgvrager, vervolgmeting

VRAGENLIJST. Zorgvrager, vervolgmeting VRAGENLIJST pagina 2 Uw ervaringen als zorgvrager zijn waardevol U ontvangt zorg. In deze lijst staan vragen over wat die zorg betekent voor u als zorgvrager. Uw antwoorden worden gebruikt in onderzoek

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Samen zoeken naar een oplossing Kunt u dingen niet meer die u vroeger wel deed? Heeft u moeite met het schoonhouden van uw huis? U wilt familie bezoeken maar u weet niet hoe? Lukt staand douchen niet meer?

Nadere informatie

AA EN HUNZE PANEL. Resultaten peiling 5: Zorgen voor elkaar. Januari 2016

AA EN HUNZE PANEL. Resultaten peiling 5: Zorgen voor elkaar. Januari 2016 AA EN HUNZE PANEL Resultaten peiling 5: Zorgen voor elkaar Januari 2016 1.1 Inleiding De vijfde peiling van het Aa en Hunze panel had als onderwerp zorgen voor elkaar en burenhulp. De gemeente Aa en Hunze

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Rapportage Huisbezoek 75-plussers in gemeente Drimmelen

Rapportage Huisbezoek 75-plussers in gemeente Drimmelen Rapportage Huisbezoek 75-plussers in gemeente Drimmelen Rapportage van huisbezoeken aan 75-plussers in de gemeente Drimmelen kern Terheijden november 2012 1 Rapportage van huisbezoeken aan 75-plussers

Nadere informatie

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS 2011 Klanttevredenheid Vereenzaming Ouderen Soest VOS Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 035 60 23 681 info@swos.nl www.swos.nl KvK 41189365 Klanttevredenheidsonderzoek Vereenzaming

Nadere informatie

Maatwerkdeel: Resultaten uit de schriftelijke enquëtë vöör H é gemeente Midden-Delfland

Maatwerkdeel: Resultaten uit de schriftelijke enquëtë vöör H é gemeente Midden-Delfland 2014-01898 (BIJLAGE) Z-2Q14-QQ151 Maatwerkdeel: Resultaten uit de schriftelijke enquëtë vöör H é gemeente Midden-Delfland Achtergrondkenmerken van de cliënten uit Midden-Delfland Aantal aangeschreven cliënten

Nadere informatie

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 1 De landelijke ontwikkelingen Regeerakkoord: Decentralisaties naar gemeenten: 1. AWBZ begeleiding,inkomensondersteuning,

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2

2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 3 4 De aanvraag... 7 5 Procedure... 11 6 Bejegening... 14 7 Rechten en plichten... 16 8 Inspraak bij

Nadere informatie

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis 1 Inleiding Hulp en ondersteuning thuis Hulp en ondersteuning thuis valt deels onder de Wmo (gemeente) maar soms ook onder de AWBZ of uw zorg verzekering. Dit maakt

Nadere informatie

SOEK Senioren Op Eigen Kracht Hof van Twente 2013

SOEK Senioren Op Eigen Kracht Hof van Twente 2013 SOEK Senioren Op Eigen Kracht Hof van Twente 2013 1 Colofon Senioren Op Eigen Kracht 2013 Februari 2014 Jannet Visser (adviseur gezondheidsbevordering ouderen GGD Twente) Evelien Mazeland (ouderenadviseur

Nadere informatie

Pijnacker - Nootdorp

Pijnacker - Nootdorp Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo onderzoek Deze vragenlijst gaat over u. U kunt hem alleen invullen, of samen met uw naaste (bijvoorbeeld uw partner of mantelzorger). Uw antwoorden zijn anoniem

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016

Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016 Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016 Inleiding Met de transities in het sociale domein in 2015 zijn de voorwaarden en criteria voor het verkrijgen van huishoudelijke hulp

Nadere informatie

Onderzoek doelgroepen Wmo 2012

Onderzoek doelgroepen Wmo 2012 Gemeente Druten Onderzoek doelgroepen Wmo 2012 Projectnr. 225.105 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail info@companen.nl

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor 2012 een overzicht van de cijfers

Gezondheidsmonitor 2012 een overzicht van de cijfers Gezondheidsmonitor 2012 een overzicht van de cijfers De gezondheid en participatie van Zeeuwse 65-plussers zijn in de afgelopen vijf jaar verbeterd. Ouderen voelen zich minder beperkt door de lichamelijke

Nadere informatie

Ouderenmonitor Zeeland 2010. Tabellenboek Gemeente Tholen

Ouderenmonitor Zeeland 2010. Tabellenboek Gemeente Tholen Ouderenmonitor 2010 Tabellenboek Gemeente Tholen Colofon Ouderenmonitor 2010 Ons kenmerk: 1715 KW/ML (tweede herziene versie) december 2011 GGD, afdeling Algemene Gezondheidszorg, cluster Epidemiologie

Nadere informatie

Instrument signalerend huisbezoek Vragenlijst in het kader van het uitstralingsproject preventie zorg ouderen

Instrument signalerend huisbezoek Vragenlijst in het kader van het uitstralingsproject preventie zorg ouderen Instrument signalerend huisbezoek Vragenlijst in het kader van het uitstralingsproject preventie zorg ouderen R. de Kuyper P.M.A.E. Wintels L.M. Sluijs nuari 2003 Vragenlijst signalerend huisbezoek naam

Nadere informatie

Inleiding. Meer informatie of vragen?

Inleiding. Meer informatie of vragen? Gezondheid in beeld: Gezondheidsmonitor 2012/2013 Gemeente Veldhoven Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl www.ggdgezondheidsatlas.nl Inleiding Meer informatie of vragen? Eind 2012 zijn de

Nadere informatie

SOEK Senioren Op Eigen Kracht Schelfhorst Almelo 2013

SOEK Senioren Op Eigen Kracht Schelfhorst Almelo 2013 SOEK Senioren Op Eigen Kracht Schelfhorst Almelo 2013 Colofon Senioren Op Eigen Kracht 2013 Almelo, wijk Schelfhorst Mei 2014 Tekst: nnet Visser (GGD Twente) Uitvoering: Mirjam van Baalen (Scoop) Scoop

Nadere informatie

WONEN PLUS ZORG AAN HUIS HOGE VEER RIVIERZICHT HOGE VEER COMPLEX HET HOGE VEER

WONEN PLUS ZORG AAN HUIS HOGE VEER RIVIERZICHT HOGE VEER COMPLEX HET HOGE VEER HET HOGE VEER WONEN PLUS ZORG AAN HUIS HOGE VEER RIVIERZICHT HOGE VEER COMPLEX U wilt graag zo lang en zo goed mogelijk voor uzelf kunnen zorgen. U wilt de touwtjes in eigen handen houden. Dat begrijpen

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 2 De Wet maatschappelijke ondersteuning 13 Ben je ouder dan 18 jaar? Woon je in je eigen

Nadere informatie

Gezond ouder worden in Zeeland

Gezond ouder worden in Zeeland Gezond ouder worden in Zeeland Resultaten van de Ouderenmonitor Zeeland 2010 Gezondheid heeft bij ouderen een andere betekenis dan bij jongeren. Preventie en zorg richt zich bij de jongere leeftijdsgroepen

Nadere informatie

Hospital ABCD studie Pinnummer: P 3. 3 maanden na ontslag (telefonisch)

Hospital ABCD studie Pinnummer: P 3. 3 maanden na ontslag (telefonisch) P 3 3 maanden na ontslag (telefonisch) 1 Uw ervaringen zijn waardevol In dit interview gaan we het hebben over uw dagelijkse bezigheden en hoe u zich voelt. Uw ervaringen zijn waardevol en zullen worden

Nadere informatie

Gemeente Laren. Introductie. Kortom. Zie vragenlijst

Gemeente Laren. Introductie. Kortom. Zie vragenlijst Gemeente Laren Introductie Deze vragenlijst en een hulpmiddel en instrument om u te helpen na te denken over mogelijke knelpunten, behoeften en oplossingen in uw leven. U ben met ons in contact gekomen

Nadere informatie

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015 Gemeente Zeist Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 8 juli 2015 DATUM 8 juli 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Zeist Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Eindrapportage Huisbezoek 75-plussers in gemeente Drimmelen De kernen met elkaar vergeleken

Eindrapportage Huisbezoek 75-plussers in gemeente Drimmelen De kernen met elkaar vergeleken Eindrapportage Huisbezoek 75-plussers in gemeente Drimmelen De kernen met elkaar vergeleken Resultaten SWO- Huisbezoek 75-plussers, eindrapport, gemeente Drimmelen 1 Eindrapportage van huisbezoeken aan

Nadere informatie

Gemeente Utrecht laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016

Gemeente Utrecht laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016 Gemeente Utrecht laat zien waar e zorg om draait oktober 2016 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Utrecht.

Nadere informatie

waarom het loket WWZ wonen welzijn zorg gemeente Westervoort en gemeente Duiven

waarom het loket WWZ wonen welzijn zorg gemeente Westervoort en gemeente Duiven waarom het loket WWZ U hebt de brochure van het Loket WWZ in de hand. Hierin willen wij u laten zien wat het loket WWZ voor u kan betekenen. Wij willen u graag helpen om de weg te vinden in het woud van

Nadere informatie

Persoonlijk plan (WMO)

Persoonlijk plan (WMO) Persoonlijk plan (WMO) 1.Wie ben ik? Opgesteld op: Ingevuld door: a. Persoonsgegevens van degene die ondersteuning nodig heeft. Naam: BSN: Geboortedatum: Adres: Telefoon: Email: Gezinssamenstelling: Mede

Nadere informatie

Leden administratie. Inhoudsopgave. Overgang van 2014 naar 2015

Leden administratie. Inhoudsopgave. Overgang van 2014 naar 2015 Nieuwsbrief nummer 8 december 2014 Redactie: B. Muntinga, Vanghout 19, 9422 MG Smilde tel. 413688 e-mailadres: b.muntinga@planet.nl Het bestuur ziet er als het volgt uit: Voorzitter: A. Hendriks Zonnedauw

Nadere informatie

Dagbesteding Psychogeriatrie

Dagbesteding Psychogeriatrie Dagbesteding Psychogeriatrie Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Telefoon algemeen (0529) 431541 Telefoon keuken (0529) 432514 Fax (0529) 432937 e-mail Internet Info@rosengaerde.nl

Nadere informatie

Senioren Op Eigen Kracht

Senioren Op Eigen Kracht Senioren Op Eigen Kracht 2011 De 75-jarigen Colofon De 75-jarigen Senioren Op Eigen Kracht 2011 Maart 2012 Jannet Visser (GGD Twente) Ellen Nijhuis (Stichting Welzijn Tubbergen, afdeling ouderenwerk) Stichting

Nadere informatie

Enquêtevragen Zorg en Welzijn Dirkshorn e.o. april 2014

Enquêtevragen Zorg en Welzijn Dirkshorn e.o. april 2014 Dit is het begin van de enquête. De eerste 4 vragen gaan over uw persoonlijke kenmerken. Aankruisen wat van toepassing is. 1. Wat is uw gezinssamenstelling? Alleenstaand zonder kind(eren) Samenwonend /

Nadere informatie

Hospital ABCD studie Pinnummer: P 2. 2 maanden na ontslag (telefonisch)

Hospital ABCD studie Pinnummer: P 2. 2 maanden na ontslag (telefonisch) P 2 2 maanden na ontslag (telefonisch) 1 Uw ervaringen zijn waardevol In dit interview gaan we het hebben over uw dagelijkse bezigheden en hoe u zich voelt. Uw ervaringen zijn waardevol en zullen worden

Nadere informatie