Omvang van de Compellent Health Check-services

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Omvang van de Compellent Health Check-services"

Transcriptie

1 Servicebeschrijving Dell Compellent SAN Health Check Service-overzicht Deze servicebeschrijving ("Servicebeschrijving") wordt aangegaan door u als de klant ("u" of "Klant") en de Dell-entiteit die op uw factuur voor de aankoop van deze service wordt genoemd. Deze Service is onderheving aan en wordt geregeld door de afzonderlijke, ondertekende hoofdserviceovereenkomst van de Klant met Dell waarmee de verkoop van deze service (zoals hieronder gedefinieerd) expliciet wordt erkend of, in afwezigheid van een dergelijke overeenkomst, de verkoopvoorwaarden van Dell die van toepassing zijn voor zakelijke klanten; deze voorwaarden zijn beschikbaar op of op de specifieke -website van uw land, hierbij door verwijzing opgenomen en op aanvraag beschikbaar in gedrukte versie bij Dell. De partijen bevestigen dat zij deze onlinevoorwaarden hebben gelezen en dat zij akkoord gaan. De Dell Compellent Managed Services SAN Health Check is bedoeld om klanten te helpen bij de herziening van hun huidige omgevingsconfiguratie, rampherstelbehoeften en de algemene systeemstatus, om ervoor te zorgen dat de SAN presteert zoals verwacht en dat de omgeving in staat is om aan hun zakelijke eisen te voldoen. De SAN Health Check omvat het verzamelen van informatie over de SAN vanuit Phone Home logboeken, Enterprise Manager-gegevens wanneer deze beschikbaar zijn en de klantvragenlijsten. De werkzaamheden omvatten de herziening van de configuratie en de toestand van de SAN, en het interviewen van het personeel van de klant om gegevens te verzamelen. Zodra het werk is voltooid, vindt de laatste stap van de voltooiing van de health check-resultaten plaats, en er wordt een evaluatiebijeenkomst met de klant ingepland om het health-checkverslag uit te brengen. Omvang van de Compellent Health Check-services De omvang van dit project is beperkt tot twee Dell Compellent Storage Center Systems (single controller of gegroepeerde controller) op één locatie. Onsite bezoek is beperkt tot maximaal 8 uur begeleiding tijdens normale kantooruren. (M - V 08:00-17:00 uitgezonderd feestdagen) Voor health checks voor extra systemen is een aparte werkorder vereist. 1 Dell Compellent SAN Healthcheck 02/2011

2 Resultaten voor Copilot Optimize De voltooide SAN Health Check bestaat uit de volgende informatie in gedocumenteerde vorm en wordt geëvalueerd met de eindgebruiker: 1. Huidige systeemstatus a. Netwerkconfiguratie en diagrammen b. Configuratie van schijfbehuizing en diagrammen c. Schijfmap en volumeconfiguraties d. Softwareconfiguratie, met inbegrip van Replay-planningen e. Verbonden servers/hosts (HBA-configuratie) f. Verbonden FC-switches (ingedeeld als zones) g. Informatie van Enterprise Manager en logboeken 2. Eisen van de klant a. Bedrijfsvereisten b. Plan voor herstel na noodgeval c. Vensters Back-up en Herstellen d. Redundantievereisten e. Prestatievereisten 3. Vergelijking Actuele staat vs. klantvereisten 4. Aanbevelingen a. Wijzigingen in de configuratie van hardware en software b. Toekomstige behoeften gebaseerd op de verwachte groei c. Aanbevelingen voor Best Practices d. Procedure voor het wijzigen van het beheer e. Aanbevelingen voor de ondersteuningsprocedure Veronderstellingen Om een uitgebreide health check te kunnen uitvoeren en waardevolle aanbevelingen te kunnen doen, heeft Compellent de volgende gegevens en ondersteuning nodig voordat ter plaatse kan worden gewerkt: 1. Gegevens van de SAN-omgeving a. Systeemconfiguraties b. Servers die op het systeem zijn aangesloten c. Switch configuratie-instellingen - FC en iscsi voor zover van toepassing d. Andere vereiste informatie zoals vereist per omgeving 2. Enterprise Manager a. Ter plaatse geïnstalleerd om rapporten aan te maken b. EM moet worden geconfigureerd op Phone Home of moet Compellent van systeeminformatie kunnen voorzien als Phone Home niet toegankelijk is. 2 Dell Compellent SAN Healthcheck 02/2011

3 3. Beleid met betrekking tot eisen van de klant a. SLA's b. Plannen voor herstel na noodgeval c. Vensters Back-up en Tijd herstellen d. Vensters Onderhoud e. Verwachte groei van de aangesloten systemen - zowel in omvang of transactievolume Compellent gebruikt deze informatie om een bezoek ter plaatse te vergemakkelijken, die het volgende zal omvatten: 1. Evaluatie van de fysieke configuratie omvat: (indien van toepassing) a. Bekabeling b. Afgelegen locaties c. Aangesloten servers d. Verbonden switches 2. Gesprekken met de administrators van de eindgebruiker om informatie te verzamelen die nog ontbreekt in de voorafgaande vragenlijsten 3. Ontmoeting met het management van de eindgebruiker om bedrijfswensen te evalueren Compellent-personeel moet toegang krijgen tot de fysieke systemen, tot de management hulpmiddelen of ondersteuning van het personeel van de klant bij het verzamelen van de benodigde gegevens en medewerking van het management van de klant om relevante en passende aanbevelingen te doen. De SAN Health Check wordt als voltooid beschouwd wanneer de klant en Compellent een afsluitende bijeenkomst hebben en het afgeronde Health Check-document evalueren. Bijkomende verantwoordelijkheden A. Bevoegdheid om toegang te verlenen. Klant verklaart en garandeert dat hij toestemming heeft verkregen voor zowel de klant en Dell voor toegang tot en gebruik van het Ondersteunde Product, de gegevens daarop, en alle hardwareen softwarecomponenten erin, teneinde deze diensten te kunnen bieden. Als de klant deze toestemming niet al heeft, is het de verantwoordelijkheid van de Klant om deze te verkrijgen, op kosten van de Klant, voordat de Klant aan Dell vraag deze Services uit te voeren. B. Samenwerken met telefoonanalist en on-site technicus. Klant gaat ermee akkoord om samen te werken met en de instructies te volgen die door de Dell telefoonanalist en de on-site technici worden gegeven. Ervaring leert dat de meeste systeemproblemen en -fouten via de telefoon kunnen worden verholpen als resultaat van een nauwe samenwerking tussen de gebruiker en de analist of de technicus. C. On-site verplichtingen. Waar voor Services onsite werk vereist, moet de Klant gratis, veilig en voldoende toegang geven tot de faciliteiten van de Klant en de ondersteunde producten. Voldoende toegang omvat voldoende werkruimte, elektriciteit, en een lokale telefoonlijn. Een monitor of beeldscherm, een muis (of aanwijsapparaat), en een toetsenbord moeten bovendien aanwezig zijn (zonder kosten voor Dell), als het systeem niet reeds over deze items beschikt. D. Gegevensback-up. Voer een back-up uit van alle bestaande gegevens en programma's op alle betrokken systemen, voorafgaand aan de levering van deze Dienst door Dell. Dell zal GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR HET VERLIES OF HERSTEL VAN GEGEVENS OF PROGRAMMA'S of het verlies van het gebruik van het systeem (s) die voortvloeien uit deze service of verwante ondersteunende activiteiten of enig handelen of nalaten, inclusief nalatigheid, door Dell of een derde-partij dienstverlener. 3 Dell Compellent SAN Healthcheck 02/2011

4 Aanvullende belangrijke informatie A. Garanties van derden. Voor deze Services kan het nodig zijn dat Dell hardware of software moet gebruiken die niet door Dell is gefabriceerd. De garantie van sommige fabrikanten kan komen te vervallen, indien Dell of iemand anders dan de fabrikant aan de hardware of software werken. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om ervoor te zorgen dat de Services van Dell deze garanties niet zullen beïnvloeden of, indien dat zo is, dat de gevolgen aanvaardbaar zijn voor de Klant. Dell neemt niet de verantwoordelijkheid voor garanties van derden of voor de gevolgen die de Services van Dell kunnen hebben op deze garanties. B. Commercieel redelijke grenzen aan de omvang van de service. Dell kan weigeren Services te verlenen indien, naar haar mening, het verstrekken van de Services leidt tot onredelijke risico's voor Dell of voor de dienstverleners van Dell of buiten de omvang van de Services valt. Dell is niet aansprakelijk voor storingen of vertragingen in prestaties ten gevolge van oorzaken buiten haar wil. Service geldt alleen voor toepassingen waarvoor het ondersteunde product werd ontworpen. C. Optionele services. Optionele services (inclusief van point-of-need ondersteuning, installatie, advies, beheerd en professioneel, support en training diensten) beschikbaar zijn voor de aankoop van Dell en zal verschillen per klant locatie. Optionele diensten kunnen eisen dat een aparte overeenkomst met Dell. Bij het ontbreken van een dergelijke overeenkomst, worden optionele services geleverd op grond van deze overeenkomst. D. Opnieuw plannen. Zodra deze service is ingepland, moet alle wijzigingen met betrekking tot de planning minstens 8 kalenderdagen voorafgaand aan de planningsdatum plaatsvinden. Indien de klant deze service binnen 7 dagen of minder voorafgaand aan de planningsdatum opnieuw inplant, wordt vergoeding toegepast die niet hoger is dan 25% van de klantprijs voor de services. Klant gaat ermee akkoord dat eventueel opnieuw inplannen van de service minstens acht dagen voor aanvang van de service wordt bevestigd. E. Opdracht. Dell kan deze service en/of servicebeschrijving toewijzen aan gekwalificeerde externe dienstverleners. F. Annulering. Dell kan deze service op elk gewenst moment tijdens de Servicetermijn annuleren om grond van één van de volgende redenen: Klant kan de totale prijs voor deze Service niet betalen in overeenstemming met de factuurvoorwaarden; Klant weigert te werken met de hulpanalist of on-site technicus; of Klant houdt zich niet aan alle bepalingen en voorwaarden die in deze Servicebeschrijving zijn beschreven. Als Dell deze Service annuleert, stuurt Dell een schriftelijke opzegging naar de klant op het adres dat vermeld staat op de factuur van de klant. De mededeling bevat de reden voor de annulering en de effectieve datum van opzegging, die niet minder mag zijn dan tien (10) dagen vanaf de verzenddatum van de opzegging door Dell aan de klant, tenzij de regionale wet andere annuleringsbepalingen vereist die niet door de overeenkomst kunnen worden gewijzigd. Als Dell deze service annuleert op grond van deze paragraaf, wordt de klant geen recht op restitutie van betaalde vergoedingen of als gevolg van Dell. G. Geografische beperkingen en verhuizing. Deze Service wordt geleverd aan de site(s) die worden vermeld op de factuur van de Klant. Deze Service is niet beschikbaar op alle locaties. Service-opties, met inbegrip van servicelevels, uren van technische ondersteuning en on-site responstijden kunnen variëren door de geografie en bepaalde opties die mogelijk niet beschikbaar zijn voor aankoop op de locatie van de Klant. Dell's verplichting om de Services te verstrekken aan verplaatste ondersteunde producten, is onderworpen aan de plaatselijke beschikbaarheid en kan worden onderworpen aan extra kosten, en aan inspectie en hercertificering van de verplaatste ondersteunde producten tegen de dan actuele adviestarieven voor tijd en materialen van Dell. Klant biedt Dell kostenloos voldoende en veilige toegang tot de faciliteiten van de Klant, zodat Dell aan haar verplichtingen kan voldoen. H. De overdracht van de Service. Onderworpen aan de beperkingen zoals uiteengezet in deze Servicebeschrijving, Klant kan deze service over te dragen aan een derde partij die hele Ondersteunde klant Product aankopen vóór 4 Dell Compellent SAN Healthcheck 02/2011

5 het verstrijken van de dan geldende service looptijd van het contract, mits Klant is de oorspronkelijke koper van het ondersteunde product en deze dienst of Klant het ondersteunde product en deze service van de oorspronkelijke eigenaar (of een eerdere verkrijger). Voor overdracht van de Service is een minimumcontract van 12 maanden vereist. In het geval dat het contract minder dan 12 maanden bestaat, moet de overnemer het contract verlengen met krediet dat wordt toegepast op de resterende duur van het servicecontract. Er kunnen aanvullende kosten verbonden zijn aan de overdracht en hardwarecertificering, en aan hardware-onderdelen omdat deze buiten de garantie vallen. Softwarelicenties komen niet in aanmerking voor overdracht. Houd er rekening mee dat, indien de Klant of overnemer van de Klant het ondersteunde product naar een geografische locatie verplaatst waar deze Service niet beschikbaar is (of is niet beschikbaar tegen dezelfde prijs), zoals door de Klant is betaald voor deze Service, dan heeft de klant mogeolijk geen dekking of kunnen een extra kosten gelden om dezelfde categorieën van ondersteuningsdekking te handhaven op de nieuwe locatie. Als de klant ervoor kiest om deze extra kosten niet te betalen, dan kan de Service van de Klant automatisch worden veranderd in ondersteuningscategorieën die beschikbaar zijn voor een dergelijke prijs of een lagere prijs op deze nieuwe locatie met geen recht op teruggaaf. Voor meer informatie over onze dienstverlening, neem dan contact op met uw Dell-vertegenwoordiger of ga naar of Beschikbaarheid varieert per land. Voor meer informatie kunnen klanten en Dell Channel Partners contact opnemen met de vertegenwoordiger. Dell, het Dell-logo en Compellent zijn handelsmerken van Dell Inc Alle rechten voorbehouden. Handelsmerken en handelsnamen kunnen in dit document worden gebruikt om te verwijzen naar de entiteiten die aanspraak maken op de merken en namen van hun producten. Specificaties zijn correct op de datum van publicatie, maar zijn afhankelijk van beschikbaarheid of te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving op elk gewenst moment. Dell en haar dochterondernemingen kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor fouten of weglatingen in typografie en fotografie. Dell's Algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing en zijn beschikbaar op en op aanvraag. 5 Dell Compellent SAN Healthcheck 02/2011

Inleiding. Dell biedt. Implementatie. de technische. FS7xxx of de. Servicebeschrijving (de. van het volgende:

Inleiding. Dell biedt. Implementatie. de technische. FS7xxx of de. Servicebeschrijving (de. van het volgende: Servicebeschrijving Externe implementatie of replicatie van Dell EqualLogic FS7xxx Inleiding Dell biedt u graag de externe implementatie van één Dell EqualLogic FS7xxx of de implementatie van replicatie

Nadere informatie

Servicebeschrijving. Dell Agile-adviesdiensten. Inleiding. Servicebeschrijving

Servicebeschrijving. Dell Agile-adviesdiensten. Inleiding. Servicebeschrijving Servicebeschrijving Dell Agile-adviesdiensten Inleiding De Agile-adviesdiensten van Dell (de "Dienst" of "Diensten" te noemen) zijn flexibel en gebaseerd op tijd. U profiteert van projectassistentie waarin

Nadere informatie

2007 Dell Inc. Alle rechten voorbehouden. ProSupport for End Users v 1.1, 28-04-08 Pagina 1 van 8

2007 Dell Inc. Alle rechten voorbehouden. ProSupport for End Users v 1.1, 28-04-08 Pagina 1 van 8 Overzicht van de service Dell is verheugd (hierna genoemd de service of services ) aan te bieden voor bepaalde server-, opslag-, desktop- en notebooksystemen en printers (hierna genoemd de ondersteunde

Nadere informatie

Dell Advanced Network Monitoring Services Servicebeschrijving

Dell Advanced Network Monitoring Services Servicebeschrijving Dell Servicebeschrijving 1. INLEIDING TOT UW SERVICEOVEREENKOMST Advanced Network Monitoring: Het uitvallen van het netwerk of problemen met de prestaties van het netwerk kunnen aanzienlijke economische

Nadere informatie

Servicebeschrijving Dell System Track Services

Servicebeschrijving Dell System Track Services Overzicht van bepalingen en voorwaarden Servicebeschrijving Dell System Track Services Deze overeenkomst ( overeenkomst of servicebeschrijving ) is aangegaan door de klant ( u of de klant ) en de Dell-eenheid

Nadere informatie

Servicebeschrijving. Managed VDI service van Dell. Inleiding tot uw service. Definities en begrippen:

Servicebeschrijving. Managed VDI service van Dell. Inleiding tot uw service. Definities en begrippen: Servicebeschrijving Managed VDI service van Dell Inleiding tot uw service De service Managed VDI van Dell (de "Service") is een Remote Management Service waarbij Dell de VDI-omgeving van klanten onderhoudt

Nadere informatie

Beschrijving van de International Next Business Day On-site service van Dell ( INBDservice )

Beschrijving van de International Next Business Day On-site service van Dell ( INBDservice ) Beschrijving van de International Next Business Day On-site service van Dell ( INBDservice ) I. Overzicht van de INBD-service De International Next Business Day On-site service is vanaf de datum van aflevering

Nadere informatie

Dell servicebeschrijving

Dell servicebeschrijving Dell servicebeschrijving Recycling van IT-bedrijfsmiddelen - EMEA Inleiding Dell biedt u graag de services voor wederverkoop en hergebruik van IT-bedrijfsmiddelen (de Service(s) ) aan in overeenstemming

Nadere informatie

Dell Channel Partner Agreement

Dell Channel Partner Agreement Dell Channel Partner Agreement 1. Wat is dit document? 1.1. Dit document (hierna genoemd de "Overeenkomst") vormt een Overeenkomst tussen DELL B.V. Transformatorweg 38-72, 1014 AK Amsterdam, Nederland

Nadere informatie

Servicebeschrijving Dell Modular Services

Servicebeschrijving Dell Modular Services Servicebeschrijving Dell Modular Services Overzicht van bepalingen en voorwaarden Deze overeenkomst wordt afgesloten tussen de Klant ("u of Klant ) en Dell voor het ter beschikking stellen en het gebruik

Nadere informatie

space HP StorageWorks Division (SWD) Wereldwijde garantieverklaring en technische ondersteuning Nederlands 321708-739 November 2008

space HP StorageWorks Division (SWD) Wereldwijde garantieverklaring en technische ondersteuning Nederlands 321708-739 November 2008 space HP StorageWorks Division (SWD) Wereldwijde garantieverklaring en technische ondersteuning Nederlands 321708-739 November 2008 Wereldwijde garantieverklaring en technische ondersteuning Deze garantie

Nadere informatie

HP ProLiant en X86 servers en opties. Wereldwijde garantievoorwaarden en technische ondersteuning 392512-039

HP ProLiant en X86 servers en opties. Wereldwijde garantievoorwaarden en technische ondersteuning 392512-039 HP ProLiant en X86 servers en opties Wereldwijde garantievoorwaarden en technische ondersteuning 392512-039 4 november 2011 Garantie op de Hardware Algemene voorwaarden Aan deze HP garantie op de hardware

Nadere informatie

HP Hardware Support Onsite Service

HP Hardware Support Onsite Service HP Hardware Support Onsite Service HP Care Pack Services Technische informatie Overzicht van de service HP Hardware Support Onsite Service biedt hoogwaardige remote assistentie en onsite support voor de

Nadere informatie

HP Proactive Care Service

HP Proactive Care Service Technische informatie HP Proactive Care Service HP Services Voordelen van de service Proactive Care helpt u het rendement op de investering in uw geconvergeerde infrastructuur te verbeteren met kenmerken

Nadere informatie

EXACT ONLINE VOORWAARDEN

EXACT ONLINE VOORWAARDEN EXACT ONLINE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze Exact Online Voorwaarden en in de Exact Online Overeenkomst de volgende definities: Afnemer : een natuurlijke persoon

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Jouwhost

Algemene Voorwaarden Jouwhost Algemene Voorwaarden Jouwhost Artikel 1 Definities 1.1. Jouwhost: Jouwhost gevestigd te Den Burg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 52328295 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding Artikel 1. Definities 1. Serveo: gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30212937. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Serveo een Overeenkomst

Nadere informatie

Servicebeschrijving: Dell ImageDirect Service

Servicebeschrijving: Dell ImageDirect Service Servicebeschrijving: Dell ImageDirect Service Overzicht van bepalingen en voorwaarden Deze overeenkomst ( overeenkomst of servicebeschrijving ) is aangegaan door de klant ( u of de "klant ) en de Dell-eenheid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE 2 (voor de recentste versie zie steeds: www.cogetix.com/av/algemenevoorwaarden.pdf)

ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE 2 (voor de recentste versie zie steeds: www.cogetix.com/av/algemenevoorwaarden.pdf) ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE 2 (voor de recentste versie zie steeds: www.cogetix.com/av/algemenevoorwaarden.pdf) ALGEMEEN. DEFINITIES Correctief onderhoud: onderhoud bij defect van de software/hardware.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ixl hosting

Algemene Voorwaarden ixl hosting Algemene Voorwaarden ixl hosting Artikel 1. Definities 1. ixl hosting: ixl hosting B.V. gevestigd te Ede en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 56267908. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

GEEK SQUAD SUPPORT ONE EN GEEK SQUAD SUPPORT ALL IN ONE ABONNEMENT PHONE HOUSE ALGEMENE VOORWAARDEN SUPPORT

GEEK SQUAD SUPPORT ONE EN GEEK SQUAD SUPPORT ALL IN ONE ABONNEMENT PHONE HOUSE ALGEMENE VOORWAARDEN SUPPORT GEEK SQUAD SUPPORT ONE EN GEEK SQUAD SUPPORT ALL IN ONE ABONNEMENT PHONE HOUSE ALGEMENE VOORWAARDEN SUPPORT Deze voorwaarden zijn van toepassing op de door ons verstrekte Diensten. Met het bestellen van

Nadere informatie

HP Data Replication Solution Service voor 3PAR Virtual Copy

HP Data Replication Solution Service voor 3PAR Virtual Copy HP Data Replication Solution Service voor 3PAR Virtual Copy HP Care Pack Services Technische info De HP Data Replication Solution Service voor 3PAR Virtual Copy implementeert het product HP 3PAR Storage

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities 1. Skyberate Internet Services: Skyberate Internet Services B.V. gevestigd aan Julianaplein 44, te Doetinchem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 57873674.

Nadere informatie

CAREPAQ TM VOORWAARDEN

CAREPAQ TM VOORWAARDEN CAREPAQ TM VOORWAARDEN Gefeliciteerd met de aanschaf van uw CarePaq TM. In dit document leest u welke voorwaarden van toepassing zijn op deze serviceovereenkomst. Een beschrijving van de service die uw

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E BUSINESS, als leverancier van de software en diensten;

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Offerte, aanbod en aanvaarding

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Offerte, aanbod en aanvaarding Visiting address Coöperatiehof 16a, 1073 JR Amsterdam, The Netherlands Postal address Postbus 51050, 1007 EB Amsterdam, The Netherlands Phone +31(0)20 305 97 50 Fax +31(0)20 305 97 51 ALGEMENE VOORWAARDEN

Nadere informatie

Bestandenkluis algemene voorwaarden en SLA

Bestandenkluis algemene voorwaarden en SLA Bestandenkluis algemene voorwaarden en SLA Versie januari 2013 Inhoudsopgave Artikel 1. Definities... Artikel 2. Aanbieding en overeenkomst... Artikel 3. Gebruiksrecht / Licentievoorwaarden... Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012

Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012 Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012 Artikel 1. Definities 1. Versio: Versio B.V. gevestigd te Almere en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 53309979. 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PER 1 JANUARI 2015

ALGEMENE VOORWAARDEN PER 1 JANUARI 2015 ALGEMENE VOORWAARDEN PER 1 JANUARI 2015 1. GEBRUIKTE BEGRIPPEN: 1.1. Met Accountnet wordt bedoeld Accountnet Gestor & Accountancy Services S.L. of Accountnet Internet Media S.L., beiden vennootschappen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. van Hewlett-Packard Nederland B.V. (HP) 1 Toepasselijkheid. 2 Definities. 3 Bestellingen

Algemene voorwaarden. van Hewlett-Packard Nederland B.V. (HP) 1 Toepasselijkheid. 2 Definities. 3 Bestellingen Algemene voorwaarden van Hewlett-Packard Nederland B.V. (HP) 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van HP, waarbij HP Producten en/of

Nadere informatie