ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID

Save this PDF as:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID"

Transcriptie

1 ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of overeenkomsten van Yourdialerapp.com met betrekking tot mobiele telecommunicatieservices aangegaan met de klant alsmede de uitvoering ervan, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door de partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. ARTIKEL 2 AANBIEDINGEN, INSTRUCTIES EN OVEREENKOMSTEN 2.1 Mondelinge toezeggingen of overeenkomsten van of met personeel van Yourdialerapp.com zijn alleen bindend na schriftelijke bevestiging door Yourdialerapp.com. 2.2 De overeenkomst gaat in op het moment dat de klant de door Yourdialerapp.com beschikbaar gestelde applicatie op zijn of haar mobiele telefoon installeert. De klant kan gebruikmaken van de services van Yourdialerapp.com zolang hij of zij het beltegoed blijft opwaarderen. ARTIKEL 3 APPLICATIE EN BELTEGOED 3.1 Yourdialerapp.com stelt de klant software beschikbaar die benodigd is om via WiFi een telefoonverbinding tot stand te brengen. De klant moet de relevante applicatie op zijn of haar mobiele telefoon installeren en minimaal 5 aan beltegoed kopen. 3.2 Vanaf het moment dat de klant voor het eerst actief gebruikmaakt van de service van Yourdialerapp.com, biedt de applicatie een service met een beperkte duur. Deze duur wordt verlengd wanneer de klant zijn of haar beltegoed opnieuw met minimaal 5 opwaardeert. De applicatie kan niet langer worden gebruikt als de klant zijn of haar beltegoed niet met minimaal 5 heeft opgewaardeerd in een periode van zes aaneengesloten maanden. 3.3 Het beltegoed kan worden opgewaardeerd middels een methode die door Yourdialerapp.com voor dat doel wordt aangeboden. Vanaf het moment dat de klant een upgrade uitvoert voor de service van Yourdialerapp.com, heeft het beltegoed een beperkte duur die wordt verlengd wanneer de klant zijn of haar beltegoed opwaardeert. Indien de klant zijn of haar beltegoed niet binnen een periode van zes maanden opwaardeert, kan het beltegoed niet langer worden gebruikt en gaat het verloren. De klant kan hierbij geen aanspraak maken op enige vorm van terugbetaling of compensatie. 3.4 Het gratis beltegoed voor de proefperiode ter waarde van 0,25 dat de klant van Yourdialerapp.com ontvangt, is geldig tot 7 dagen na registratie als een nieuwe klant.

2 ARTIKEL 4 GEBRUIK VAN TELECOMMUNICATIESERVICES 4.1 Yourdialerapp.com streeft ernaar de klant een probleemloze telefoonverbinding door middel van WiFi te leveren, op voorwaarde dat deze service beschikbaar is. De klant is zich ervan bewust dat niet overal ter wereld een WiFi- verbinding beschikbaar is. Deels met het oog op de aard en het gebruik van de telecommunicatieservices en vanwege de afhankelijkheid van derde partijen en veranderlijke fysieke factoren, kan Yourdialerapp.com niet garanderen dat er een WiFi- verbinding beschikbaar is en dat deze probleemloos werkt. Om deze reden kan Yourdialerapp.com hiervoor niet verantwoordelijk worden gehouden of aansprakelijk worden gesteld. 4.2 De klant is zich ervan bewust dat de noodnummers, zoals 112, 999 of nummers van ambulance- of doktersdiensten, niet bereikbaar zijn via Yourdialerapp.com. Hetzelfde geldt voor nummers in Nederland en veel buitenlandse en nummers. Deze services moeten worden gebeld via het GSM- netwerk. 4.3 Om een correcte werking van de software te kunnen garanderen, is de klant verplicht alle updates uit te voeren op zijn of haar mobiele telefoon. Indien de klant dit niet doet, zijn slechte prestaties van de software geheel voor eigen risico van de klant. 4.4 De klant mag de (broncode van de) software en/of gerelateerde technische gegevens niet overdragen, wijzigen, bekendmaken aan derden, kopiëren en/of manipuleren. In het geval van misbruik is de klant volledig aansprakelijk voor alle schade die is en wordt geleden door Yourdialerapp.com. 4.5 Yourdialerapp.com behoudt zich het recht voor om de technische eigenschappen van haar services of het gebruikte telecommunicatienetwerk te wijzigen, met als voorwaarde dat de klanten geen verlies van functionaliteit ervaren. ARTIKEL 5 PRIJZEN 5.1 De standaardtarieven staan vermeld op de website. Deze standaardtarieven zijn van toepassing, tenzij anders overeengekomen. 5.2 Yourdialerapp.com heeft het recht om haar prijslijst te wijzigen. Eventuele prijswijzigingen zullen van tevoren worden aangekondigd door Yourdialerapp.com middels een melding op de internetsite. Yourdialerapp.com heeft te allen tijde het recht om prijsstijgingen door te voeren en is hiertoe geautoriseerd of verplicht ingevolge wettelijke bepalingen.

3 ARTIKEL 6 STORINGEN EN KLACHTEN 6.1 Yourdialerapp.com garandeert de betrouwbaarheid van de door haar geleverde services in overeenstemming met wat de klant redelijkerwijze kan verwachten ingevolge de overeenkomst. Indien er desondanks toch storingen optreden in de services geleverd door Yourdialerapp.com, zal Yourdialerapp.com de services opnieuw leveren en een redelijke prijsreductie toepassen, dit uitsluitend ter beoordeling door Yourdialerapp.com. 6.2 De klant moet zijn of haar claim schriftelijk indienen bij Yourdialerapp.com binnen 8 dagen nadat de storing is opgetreden en/of na levering. Een claim tegen Yourdialerapp.com vervalt indien een klacht na die periode wordt ontvangen. ARTIKEL 7 BETALING 7.1 Pre- paid beltegoed voor services wordt niet vergoed door Yourdialerapp.com. Beltegoed vervalt na zes maanden na de meest recente opwaardering. 7.2 Yourdialerapp.com is niet verplicht de klant rente te betalen over pre- paid betalingen. ARTIKEL 8 DEACTIVATIE 8.1 Yourdialerapp.com heeft het recht de service geleverd aan de klant geheel of gedeeltelijk (al dan niet tijdelijk) te blokkeren, te deactiveren en//of op te schorten indien de klant een of meer verplichtingen jegens Yourdialerapp.com niet of niet correct nakomt, bijvoorbeeld in het geval van fraude of verdenking van fraude of wanneer de klant niet voldoet aan de vereisten voor een redelijk gebruik van de service. 8.2 De service wordt geblokkeerd of gedeactiveerd zonder dat de klant aanspraak kan maken op vergoeding. 8.3 De levering van de service wordt hervat wanneer de klant de situatie binnen de periode vastgesteld door Yourdialerapp.com heeft verholpen en zijn of haar verplichtingen jegens Yourdialerapp.com weer nakomt. De klant is Yourdialerapp.com heraansluitingskosten verschuldigd voor het hervatten van de services.

4 8.4 In het geval de levering van de service wordt geblokkeerd of gedeactiveerd, zal Yourdialerapp.com de klant hiervan op de hoogte stellen. ARTIKEL 9 CONTRACTOVERNAME 9.1 De rechten en verplichten ingevolge een overeenkomst aangegaan tussen Yourdialerapp.com en de klant mogen niet worden overgedragen aan een derde partij, tenzij Yourdialerapp.com hiervoor van tevoren schriftelijk toestemming heeft verleend. 9.2 De klant verleent Yourdialerapp.com van tevoren goedkeuring om de overeenkomst, of de rechten en verplichtingen die hieruit voortvloeien, over te dragen aan een derde partij en/of om de overeenkomst te belasten ten gunste van een derde partij of te laten uitvoeren door een derde partij (inclusief uitbesteding). ARTIKEL 10 AANSPRAKELIJKHEID 10.1 Uitgezonderd het bepaalde in artikel 6 kan de klant Yourdialerapp.com niet aansprakelijk stellen voor storingen in of met betrekking tot de services geleverd door Yourdialerapp.com. Yourdialerapp.com kan dus niet aansprakelijk worden gesteld voor directe en/of indirecte schade of verlies, waaronder begrepen persoonlijk letsel en materiële schade, immateriële verliezen, gevolgschade en verliezen door winstderving of bedrijfsonderbreking, en eventuele andere schade of verliezen veroorzaakt om een andere reden, veroorzaakt door Yourdialerapp.com of een andere partij die binnen dat raamwerk werkzaamheden uitvoert namens of in medewerking met Yourdialerapp.com, aan de klant en/of derde partijen gedurende de levering van de service, tenzij er sprake is van grove nalatigheid of opzet door Yourdialerapp.com en/of haar leidinggevende ondergeschikten Ook kan Yourdialerapp.com met betrekking tot het hierboven gestelde niet aansprakelijk worden gesteld voor activiteiten uitgevoerd door haar personeel of andere individuen onder leiding van Yourdialerapp.com, inclusief (grove) nalatigheid of opzet door deze individuen Yourdialerapp.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of verlies door het niet opvolgen van de (gebruikers)instructies geleverd en/of expliciet kenbaar gemaakt door Yourdialerapp.com, of voor incorrecte en/of onvolledige naleving van deze instructies Yourdialerapp.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of verlies veroorzaakt door misbruik, diefstal en andere onwettige activiteiten van derden waardoor een andere partij dan de klant gebruik kan maken van de services geleverd door Yourdialerapp.com. In dat geval blijft de klant verplicht te betalen voor de services die zijn gekocht.

5 10.5 De klant dient Yourdialerapp.com schriftelijk en zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van de schade, echter niet later dan vier weken nadat de schade is ontdekt of redelijkerwijze had kunnen worden ontdekt. Schade of verliezen die binnen deze periode niet schriftelijk worden gerapporteerd, komen niet in aanmerking voor vergoeding door Yourdialerapp.com Indien en voor zover Yourdialerapp.com om welke reden dan ook aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag dat wordt uitbetaald onder de van toepassing zijnde bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in dat geval en, voor zover de schade of verliezen niet worden gedekt door de verzekeraar, tot maximaal 15% van het bedrag (beltegoed) van de totale services gekocht door de klant Een claim tegen Yourdialerapp.com vervalt na 12 maanden nadat de claim is ingediend, tenzij de claim is erkend door Yourdialerapp.com De klant waart Yourdialerapp.com, haar personeel en hulppersoneel betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst vrij van claims van derden, voor zover deze claims zijn gebaseerd op het gebruik van de applicatie door de klant, en van eventuele kosten die hieruit voortvloeien voor Yourdialerapp.com. ARTIKEL 11 GEGEVENS 11.1 Yourdialerapp.com zal de verzamelde vertrouwelijke (persoonlijke) gegevens alleen verwerken en gebruiken voor operationeel beheer of voor registratiedoeleinden. Yourdialerapp.com zal de (persoonlijke) gegevens dus niet gebruiken voor doeleinden anders dan de levering van services, bijvoorbeeld de verkoop aan derden De klant stemt ermee in dat zijn of haar gegevens in de applicatie, zoals gespreksgegevens (bijvoorbeeld het gebelde nummer en de datum, tijd en duur van het gesprek) worden geregistreerd, verwerkt en gebruikt door Yourdialerapp.com conform artikel Vertrouwelijke (persoonlijke) gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor correct operationeel beheer en/of wettelijk is toegestaan Yourdialerapp.com zal zich houden aan alle wettelijke verplichtingen om informatie over haar klanten te verstrekken. Yourdialerapp.com garandeert de privacy van telefoon en telegraaf, met inachtneming van de bij wet bepaalde uitzonderingen. Yourdialerapp.com is verplicht assistentie te verlenen bij wettelijk gemachtigde orders voor het aftappen van telefoons.

6 ARTIKEL 12 SLOTBEPALINGEN 12.1 De plaats van uitvoering zal worden beschouwd als de plaats waar Yourdialerapp.com het hoofdkantoor heeft Op alle overeenkomsten gesloten door Yourdialerapp.com is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing Alle geschillen tussen Yourdialerapp.com en de klant worden bij uitsluiting beslecht door de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement waar Yourdialerapp.com het hoofdkantoor heeft, tenzij ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen een andere Nederlandse rechter bevoegd is. Met dit als uitgangspunt heeft Yourdialerapp.com het recht een verzoek in te dienen bij de rechtbank van de woonplaats of het zakelijke adres van de klant Yourdialerapp.com is een handelsmerk van DR groep BV Geldig vanaf juni 2014 OPMERKING Yourdialerapp.com is niet beschikbaar in bepaalde landelijke regio s.

Algemene voorwaarden ihelpu

Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ihelpu een overeenkomst tot het leveren van diensten sluit. ihelpu, wilhelminastraat

Nadere informatie

Algemene Ticketvoorwaarden Eventix B.V. 1. Definities

Algemene Ticketvoorwaarden Eventix B.V. 1. Definities 1. Definities In deze algemene ticketvoorwaarden wordt verstaan onder: -Eventix B.V., de entiteit welke haar kaartverkoopservice aanbiedt aan Gebruiker onder de naam "Eventix", hierna te noemen Eventix,

Nadere informatie

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: ALGEMENE VOORWAARDEN JOUWPLANNER Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door 21Company V.O.F. handelend onder de naam JouwPlanner, gevestigd te Utrecht en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel:

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: 06-48189511 Email: info@mypcutrecht.nl KvK : 64864138 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met

Nadere informatie

Eindgebruiker licentie overeenkomst Almanapp Applicatie

Eindgebruiker licentie overeenkomst Almanapp Applicatie Het downloaden, installeren en gebruiken van de mobiele applicatie is voor gebruikers van de applicatie niet mogelijk indien zij niet akkoord gaan met de Eindgebruiker overeenkomst van de Applicatie. Almanapp

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bgreen bv Hattem, 1 mei ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden, gelden vanaf 1 mei 2017.

Algemene Voorwaarden Bgreen bv Hattem, 1 mei ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden, gelden vanaf 1 mei 2017. Algemene Voorwaarden Bgreen bv Hattem, 1 mei 2017 1. ALGEMEEN 1.1 Deze algemene voorwaarden, gelden vanaf 1 mei 2017. 1.2 Op al onze offertes en door ons geaccepteerde opdrachten zijn deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015 1. Definities 1.1. LeadsTown: LeadsTown is een handelsnaam van BME International. BME International: BME International B.V. i.o. is een besloten

Nadere informatie

Voor zover daar in onderlinge overeenstemming niet schriftelijk van is afgeweken, zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing.

Voor zover daar in onderlinge overeenstemming niet schriftelijk van is afgeweken, zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing. Algemene voorwaarden AD Support Van toepassing op de opdrachten aan en overeenkomsten met AD Support, arbeidsdeskundig diensten en re-integratie, gevestigd te Termunten hierna te noemen opdrachtnemer.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Z-schijf - versie 12 maart 2013

Algemene Voorwaarden Z-schijf - versie 12 maart 2013 Algemene Voorwaarden Z-schijf - versie 12 maart 2013 Inhoud Artikel 1 - Algemeen Artikel 2 - Definities Artikel 3 - Reseller van Livedrive Artikel 4 - Gebruiksvoorwaarden Artikel 5 - Betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NVG: de Nederlandse

Nadere informatie

Algemene voorwaarden abonnementen

Algemene voorwaarden abonnementen Algemene voorwaarden abonnementen 0900-8845 is een handelsnaam van AXS ict diensten BV, gevestigd te Capelle aan den IJssel en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24317113. Op alle diensten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN REVPAR MANAGER SEPTEMBER 2013

ALGEMENE VOORWAARDEN REVPAR MANAGER SEPTEMBER 2013 ALGEMENE VOORWAARDEN REVPAR MANAGER SEPTEMBER 2013 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

Voorwaarden. Mobiele Telecommunicatiediensten SETAR NV. Creating Connections

Voorwaarden. Mobiele Telecommunicatiediensten SETAR NV. Creating Connections Voorwaarden Mobiele Telecommunicatiediensten SETAR NV Creating Connections Inhoud Artikelen 1 / Begrippen p. 3 2 / Aanbod en Overeenkomst p. 4 3 / SIM-kaart en Mobiel Randapparaat p. 5 4 / Vergoeding en

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Construction Media

Licentieovereenkomst Construction Media Licentieovereenkomst Construction Media Dit document bevat de licentieovereenkomst van Construction Media. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle door Construction Media aan een gebruiker

Nadere informatie

Servicevoorwaarden van My-TOC

Servicevoorwaarden van My-TOC Servicevoorwaarden van My-TOC Deze Servicevoorwaarden van My-TOC zijn van kracht vanaf 1 januari 2012. Laatst aangepast: 15 september 2014. Welkom bij My-TOC! Hartelijk dank dat u onze producten en services

Nadere informatie

!!!!!!!!!!!! ALGEMEENE VOORWAARDEN ONLINE VERSIE OVALPICTURE !!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!! ALGEMEENE VOORWAARDEN ONLINE VERSIE OVALPICTURE !!!!!!!!!!!! ALGEMEENE VOORWAARDEN ONLINE VERSIE OVALPICTURE Werkingssfeer Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere offerte en Overeenkomst gesloten tussen OVALPICTURE en de Opdrachtgever, tenzij van deze Algemene

Nadere informatie

1.2 Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten met Ispecialist Deurne voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

1.2 Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten met Ispecialist Deurne voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. Reparatie voorwaarden Alle opdrachten voor de reparatieservice ( service ) van een klant ( u ) die door Ispecialist Deurne worden geaccepteerd, zijn uitsluitend en strikt geldig op de onderstaande voorwaarden.

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden BioCuisine Nederland BV

Algemene Leveringsvoorwaarden BioCuisine Nederland BV Algemene Leveringsvoorwaarden BioCuisine Nederland BV Besloten vennootschap, handelend onder de naam BioCuisine Nederland BV, gevestigd te Haaksbergen aan de Industriestraat 50 Artikel 1: Toepasselijkheid

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Construction Media

Licentieovereenkomst Construction Media Licentieovereenkomst Construction Media Dit document bevat de licentieovereenkomst van Construction Media. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle door Construction Media aan een gebruiker

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten en opdrachten, waarbij HR Financials Riskmanagement B.V., handelend onder de naam:,

Nadere informatie

Licentieovereenkomst educatieve software dreamstorm bv

Licentieovereenkomst educatieve software dreamstorm bv Licentieovereenkomst educatieve software dreamstorm bv Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVING In deze overeenkomst wordt, naast de begrippen als gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden (als bedoeld in artikel 7)

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Camace: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Camace BV, statutair gevestigd te Veenendaal aan de Stationsstraat 62 B.

Camace: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Camace BV, statutair gevestigd te Veenendaal aan de Stationsstraat 62 B. ALGEMENE VOORWAARDEN CAMACE Artikel 1 Begripsbepaling 1.1 Camace: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Camace BV, statutair gevestigd te Veenendaal aan de Stationsstraat 62 B. 1.2 Cliënt:

Nadere informatie

"MijnBBIE-Account" de via een log in en wachtwoord voor Accounthouders en Accountgebruikers toegankelijke omgeving op de Website;

MijnBBIE-Account de via een log in en wachtwoord voor Accounthouders en Accountgebruikers toegankelijke omgeving op de Website; Algemene voorwaarden online diensten BBIE A. ALGEMEEN 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: "MijnBBIE-Account" de via een log in en wachtwoord voor Accounthouders en Accountgebruikers

Nadere informatie

G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R

G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R Van AP Oplossingen gevestigd te Enschede nader te noemen AP Oplossingen 1. ALGEMEEN 1. 1 Op de levering van software zijn de bepalingen

Nadere informatie

De algemene voorwaarden zijn bij Kamer Van Koophandel in depot genomen onder nummer 01142807

De algemene voorwaarden zijn bij Kamer Van Koophandel in depot genomen onder nummer 01142807 De algemene voorwaarden zijn bij Kamer Van Koophandel in depot genomen onder nummer 01142807 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden gelden voor alle geleverde diensten, aanbiedingen

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden gelden in iedere overeenkomst (hierna: iedere PANASJ (master)franchisenemer, hierna: PANASJ en iedere verklaring

Deze algemene voorwaarden gelden in iedere overeenkomst (hierna: iedere PANASJ (master)franchisenemer, hierna: PANASJ en iedere verklaring Algemene voorwaarden PANASJ Deze algemene voorwaarden gelden in iedere overeenkomst (hierna: Overeenkomst) tot verlening van diensten door iedere PANASJ (master)franchisenemer, hierna: PANASJ en iedere

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GRONDENGOED VOOR HET LEVEREN VAN (ELEKTRONISCHE) DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GRONDENGOED VOOR HET LEVEREN VAN (ELEKTRONISCHE) DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GRONDENGOED VOOR HET LEVEREN VAN (ELEKTRONISCHE) DIENSTEN Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Dienst: de door Grondengoed aangeboden of geleverde

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden SamSam Servicebureau BV

Algemene leveringsvoorwaarden SamSam Servicebureau BV Algemene leveringsvoorwaarden SamSam Servicebureau BV Inhoud Artikel 1. Definities... 2 Artikel 2. Toepasselijkheid... 2 Artikel 3. Offertes... 2 Artikel 4. De opdracht... 2 Artikel 5. Uitvoering van de

Nadere informatie

Aan het gebruik van deze website zijn de volgende gebruiksvoorwaarden verbonden: 1. Door het gebruik van deze website wordt van u verwacht van deze

Aan het gebruik van deze website zijn de volgende gebruiksvoorwaarden verbonden: 1. Door het gebruik van deze website wordt van u verwacht van deze Algemene voorwaarden Disclaimer Aan het gebruik van deze website zijn de volgende gebruiksvoorwaarden verbonden: 1. Door het gebruik van deze website wordt van u verwacht van deze gebruiksvoorwaarden kennis

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van Personal Body Plan BV, gevestigd te Amsterdam.

Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van Personal Body Plan BV, gevestigd te Amsterdam. Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van Personal Body Plan BV, gevestigd te Amsterdam. 1. Definities - Personal Body Plan: Personal Body Plan B.V. statutair gevestigd te Amsterdam, adres Willemsparkweg

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Administratiekantoor Van Bavel m.i.v. 01-01-2017 Artikel 1. Toepasselijkheid. De voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen Administratiekantoor Van Bavel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden DO Interim

Algemene voorwaarden DO Interim Algemene voorwaarden DO Interim Artikel 1 Definities 1. Eenmanszaak DO Interim (hierna: DO Interim) is een Eenmanszaak die zich ten doel stelt het tijdelijk vervullen van leidinggevende taken met alle

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Nedcon Organisatieadvies B.V., K.v.K. dossiernummer

Algemene Voorwaarden Nedcon Organisatieadvies B.V., K.v.K. dossiernummer Algemene Voorwaarden Nedcon Organisatieadvies B.V., K.v.K. dossiernummer 243.84.285 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtnemer : de gebruiker van de algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BeeDirect. 1) Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden BeeDirect. 1) Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden BeeDirect 1) Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het uitbrengen van alle offertes en overeenkomsten door de verkoper BeeDirect ten aanzien van de

Nadere informatie

VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN 1. 1.1. 1.2. Algemeen Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing voor zover daarvan niet in een andere schriftelijke overeenkomst uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FLICKMYHOUSE WONINGAANBIEDERS

ALGEMENE VOORWAARDEN FLICKMYHOUSE WONINGAANBIEDERS ALGEMENE VOORWAARDEN FLICKMYHOUSE WONINGAANBIEDERS ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. Flickmyhouse: onderdeel van Truefip BV, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Nieuwpoortkade 9-2, 1055RX

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Fotokaart versturen in de PostNL-app

Algemene voorwaarden. Fotokaart versturen in de PostNL-app Algemene voorwaarden Fotokaart versturen in de PostNL-app Inhoud 1. Definities 3 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 4 3. Registratie en bestelling 4 4. Totstandkoming van de Overeenkomst 5 5. De

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op 1. Alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Connictivity Solutions

Nadere informatie

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities.

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities. 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder; gebruiker : Karmerood Coaching, gevestigd te Bussum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hilversum,onder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden dierenklinieklieshout.nl webwinkel.

Algemene Voorwaarden dierenklinieklieshout.nl webwinkel. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden dierenklinieklieshout.nl webwinkel. 1. Toepasselijkheid. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en aangegane overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visa 4 Turkey

Algemene Voorwaarden Visa 4 Turkey Algemene Voorwaarden Visa 4 Turkey gevestigd en kantoorhoudende te Polarisavenue 1 (HOOFDKANTOOR) 2132 JH Hoofddorp Tel: +31 (0) 23 800 99 59 Fax +31 (0) 23 820 01 91 E-mail: info@visa4turkey.com hierna

Nadere informatie

Artikel 3 Inhoud overeenkomst Artikel 4 Gebruik webportal

Artikel 3 Inhoud overeenkomst Artikel 4 Gebruik webportal Artikel 1 Algemene bepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met alle offertes als door MKB Flex Personeel B.V. ( MKB Flex Personeel ) uitgebracht,

Nadere informatie

W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER

W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. Braaimaster: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Medemblik, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Maat Webdesign & Editing. Artikel 1. Definities

Algemene Voorwaarden Maat Webdesign & Editing. Artikel 1. Definities Algemene Voorwaarden Maat Webdesign & Editing Artikel 1. Definities 1. Onder Maat Webdesign & Editing wordt in deze Algemene voorwaarden verstaan: Maat Webdesign & Editing gevestigd te Leiden, KvK 63324393

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Icologiq Universe

Gebruiksvoorwaarden Icologiq Universe Gebruiksvoorwaarden Icologiq Universe Versie: 10 november 2017 ADRES POST Zuiderval 72 7543 EZ Enschede Postbus 1414 7500 BK Enschede The Netherlands TELEFOON E-MAIL ONLINE (+31) (0)534809090 info@icologiq.com

Nadere informatie

Let op: Artikel 1: Algemeen 1. Artikel 2: Overeenkomst Artikel 3: Gegevens 1.

Let op: Artikel 1: Algemeen 1. Artikel 2: Overeenkomst Artikel 3: Gegevens 1. Let op: Verkoop aanvragen kunnen zonder opgaaf van redenen door Online-horecamakelaar worden geweigerd of van de diverse aanbodsites worden verwijderd zonder dat hiervoor enig recht op schadevergoeding

Nadere informatie

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 1. Aanbiedingen en overeenkomsten 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij RaaT-Communicatie goederen en of diensten van welke aard ook aan cliënt

Nadere informatie

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene voorwaarden 1. Aanbiedingen en overeenkomsten 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Resultaatgenieters goederen en of diensten van welke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Pedicure Rozenburg

Algemene Voorwaarden van Pedicure Rozenburg Algemene Voorwaarden van Pedicure Rozenburg Update 19-05-2018 Artikel 1. Toepasselijkheid Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen van Pedicure Rozenburg en op alle

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden My Personal Fitcoach

Algemene Voorwaarden My Personal Fitcoach Algemene Voorwaarden My Personal Fitcoach Artikel 1: Toepasselijkheid Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestaande en toekomstige overeenkomsten die worden aangegaan tussen My Personal

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN - Employes

ALGEMENE VOORWAARDEN - Employes ALGEMENE VOORWAARDEN - Employes Wij, Employes B.V., bieden via Software-as-a-Service ( SaaS ) de software Employes (de Software ) aan. Dit betekent dat wij u via het internet toegang bieden tot de Software

Nadere informatie

groothandelmineralen.nl behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

groothandelmineralen.nl behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. Algemene voorwaarden Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van groothandelmineralen.nl en op alle met groothandelmineralen.nl aangegane overeenkomsten.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A.

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. Kascoöperatie U.A. Postbus 15473 1001 ML Amsterdam www.kasco.org T: 020-8200120 E: info@kasco.org KvK: 56669534 Btw: NL852249275 Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. 1. Algemeen

Nadere informatie

VERWERKERSOVEREENKOMST. 1...hierna opdrachtgever,

VERWERKERSOVEREENKOMST. 1...hierna opdrachtgever, VERWERKERSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1...hierna opdrachtgever, 1. Romein Broeksteeg, kantoorhoudende te Houten aan De Molen 83, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden Algemene gebruiksvoorwaarden De Juvederm website is eigendom van Allergan Limited ('Allergan'), en is uitsluitend bestemd voor inwoners van Nederland en België. De op deze site verstrekte informatie is

Nadere informatie

Artikel 1 Definities Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden Artikel 3 De Overeenkomst

Artikel 1 Definities Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden Artikel 3 De Overeenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1. De Ontwikkelaar is een eenmanszaak die zich ten doel stelt het coachen en adviseren van individuen, teams en organisaties. 2. In deze Algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHTNEMERS (VERSIE 2016)

ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHTNEMERS (VERSIE 2016) ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHTNEMERS (VERSIE 2016) 1. Definities 1.1 In deze Voorwaarden gebruiken wij (Poplo) de volgende definities die in het enkel- en meervoud dezelfde betekenis hebben: a. Account:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene voorwaarden Sky Park Airport Services B.V. (ook actief onder de naam MOBIAN) Art. 1 Definities Onder deze voorwaarden wordt verstaan: a. MOBIAN: het bedrijf Sky Park Airport

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities 1. In de deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarde; opdrachtgever: de wederpartij van de gebruiker. Artikel 2. Toepasselijkheid

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

Wanneer u een (proef)abonnement neemt, een overeenkomst sluit of contact opneemt met de

Wanneer u een (proef)abonnement neemt, een overeenkomst sluit of contact opneemt met de 1. PRIVACY Wanneer u een (proef)abonnement neemt, een overeenkomst sluit of contact opneemt met de www.asbestarchivering.nl, worden de door u verstrekte en gebruikte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt.

Nadere informatie

Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Mieke Bakker Psycholoog en coach, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 66419301. 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: gebruiker: Sterke Zet v.o.f. gevestigd en kantoorhoudende op Industrieterrein 40e te Panningen. opdrachtgever: de wederpartij

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Shared- & Reseller Hosting

Aanvullende voorwaarden Shared- & Reseller Hosting Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op de internet & hosting diensten van Brabix, hiertoe behoren: Shared Webhosting, Resellerhosting, Dedicated Serverhosting, VPS Hosting & Domeinnaamregistraties.

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN MOBIELE APPLICATIE RITMETER EN WWW.RITMETER.NL 29 OKTOBER 2014

GEBRUIKSVOORWAARDEN MOBIELE APPLICATIE RITMETER EN WWW.RITMETER.NL 29 OKTOBER 2014 GEBRUIKSVOORWAARDEN MOBIELE APPLICATIE RITMETER EN WWW.RITMETER.NL 29 OKTOBER 2014 Inleiding Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op zowel het gebruik van de mobiele applicatie RitMeter (RitMeter)

Nadere informatie

RESULTPARTNERS. Algemene voorwaarden Versie: september

RESULTPARTNERS. Algemene voorwaarden Versie: september RESULTPARTNERS Algemene voorwaarden Versie: september 2013 www.resultpartners.nl 1 Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt

Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt Artikel 1 Definities Aanbod/ Aanbiedingen: een uitnodiging tot aanvaarding van een aanbod of aanbiedingen van Perspekt; Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE DIENSTVERLENING VAN OPTILYFE VOF

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE DIENSTVERLENING VAN OPTILYFE VOF ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE DIENSTVERLENING VAN OPTILYFE VOF 1. Definities Ruggengraat is een initiatief van OptiLyfe VOF Constructieweg 23A 3641 SB, Mijdrecht; KVK nr. 62686801 De Klant: de klant die

Nadere informatie

In deze Algemene Voorwaarden van Singulti (hierna te noemen Voorwaarden ) hebben de onderstaande begrippen de volgende betekenis:

In deze Algemene Voorwaarden van Singulti (hierna te noemen Voorwaarden ) hebben de onderstaande begrippen de volgende betekenis: Algemene Voorwaarden Singulti Definities In deze Algemene Voorwaarden van Singulti (hierna te noemen Voorwaarden ) hebben de onderstaande begrippen de volgende betekenis: A. Opdrachtgever: iedere natuurlijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V.

Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V. Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V. Artikel 1. Algemeen Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Reboost-Energy B.V. betreffende de verkoop

Nadere informatie

GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011

GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011 GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011 Door het downloaden, installeren en/of gebruik van de Reisplanner Xtra Software of een deel daarvan, gaat Gebruiker akkoord met alle onderstaande voorwaarden

Nadere informatie

Bijlage: Algemene Voorwaarden ColorMe

Bijlage: Algemene Voorwaarden ColorMe Bijlage: Algemene Voorwaarden ColorMe 1. Aanbiedingen en overeenkomsten 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij ColorMe goederen en of diensten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Onze algemene voorwaarden en privacy policy zijn te downloaden op

Algemene voorwaarden. Onze algemene voorwaarden en privacy policy zijn te downloaden op 1/5 Algemene voorwaarden Van toepassing op de opdrachten aan: Entry Specialist in ondernemen, gevestigd te Leiden, Hierna te noemen opdrachtnemer A Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Kiki koning. 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Kiki koning. 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden Tekstbureau Kiki Koning Artikel 1. Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Tekstbureau Kiki Koning en haar

Nadere informatie

3.2 De verplichtingen van Factor Horsten gaan nooit verder dan door opdrachtgever en Factor Horsten schriftelijk zijn bevestigd.

3.2 De verplichtingen van Factor Horsten gaan nooit verder dan door opdrachtgever en Factor Horsten schriftelijk zijn bevestigd. ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN FACTOR HORSTEN Artikel 1 Algemeen 1.1 Met de opdrachtgever wordt in deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, hierna te noemen: algemene voorwaarden,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen a. Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.: Het Innovatiecentrum b. Gebruiker: Degene met

Nadere informatie

1.5 Onder "Koper" wordt verstaan de derde, die met &Champagne een rechtsgeldige contractuele relatie is aangegaan.

1.5 Onder Koper wordt verstaan de derde, die met &Champagne een rechtsgeldige contractuele relatie is aangegaan. Algemene voorwaarden Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van &Champagne V.O.F. en op alle met &Champagne aangegane overeenkomsten.

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: - Aalders ICT Services gevestigd en kantoorhoudende te 7948 BT Nijeveen aan de Dorpsstraat 86 hierna te noemen: AIS Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - ONRO Online Rooster

Algemene voorwaarden - ONRO Online Rooster Algemene voorwaarden - ONRO Online Rooster November 2015 Inhoudsopgave Artikel 1 - Algemeen... 3 Artikel 2 - Offertes en aanbiedingen... 3 Artikel 3 Licenties en modules... 3 Artikel 4 - Prijs... 4 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Algemeen

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Algemeen gooischrecherchebureau.nl contact@grebu.nl +31 (0)6 429 125 37 Postbus 1072, 1270 BB Huizen Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden voor het verlenen van diensten van het 'Gooisch Recherchebureau', gevestigd

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Radiuz

Gebruiksvoorwaarden Radiuz Gebruiksvoorwaarden Radiuz 1. Algemeen 1.1. Radiuz Nederland B.V. (Radiuz) heeft een mobiliteitsoplossing waarmee zij onder meer toegang biedt tot diverse mobiliteitsdiensten. Uw werkgever/opdrachtgever

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HOMERR B.V. 1. In deze algemene voorwaarden hebben de navolgende definities de navolgende betekenis:

ALGEMENE VOORWAARDEN HOMERR B.V. 1. In deze algemene voorwaarden hebben de navolgende definities de navolgende betekenis: ALGEMENE VOORWAARDEN HOMERR B.V. Algemeen 1. In deze algemene voorwaarden hebben de navolgende definities de navolgende betekenis: Algemene Voorwaarden Deze algemene voorwaarden; Applicatie De door de

Nadere informatie

De persoon aan wie door de gewichtsconsulent advies verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;

De persoon aan wie door de gewichtsconsulent advies verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger; Definities In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Huid&Fruit: Schoonheidsspecialiste: schoonheidsspecialiste, schoonheidsspecialiste. Gewichtsconsulent: Cliënt: Praktijkadres: Arts: Naam van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Fotogeliek

Algemene Voorwaarden Fotogeliek Algemene Voorwaarden Fotogeliek ALGEMEEN Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Offerte: alle aanbiedingen van Fotograaf aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een

Nadere informatie

1.1 Indien in dit document de hierna volgende namen, termen of begrippen worden gebruikt, dienen deze als het volgt te worden gedefinieerd:

1.1 Indien in dit document de hierna volgende namen, termen of begrippen worden gebruikt, dienen deze als het volgt te worden gedefinieerd: I. Algemeen Artikel 1. Definities 1.1 Indien in dit document de hierna volgende namen, termen of begrippen worden gebruikt, dienen deze als het volgt te worden gedefinieerd: IP Parking: De besloten vennootschap

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden. Algemene Gebruiksvoorwaarden laadpunten van Allego B.V. Voorwaarden - Allego B.V versie november 2017

Gebruiksvoorwaarden. Algemene Gebruiksvoorwaarden laadpunten van Allego B.V. Voorwaarden - Allego B.V versie november 2017 Gebruiksvoorwaarden 2 Versie november 2017 Gebruiksvoorwaarden Algemene Gebruiksvoorwaarden laadpunten van Allego B.V. Voorwaarden - Allego B.V. 2017 - versie november 2017 Expoitatievoorwaarden - Allego

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Administratiekantoor Bouw-Mouw

Administratiekantoor Bouw-Mouw ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor Bouw-Mouw Zoomweg 55 8071 EH Nunspeet Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 08147387 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden toegangsbewijzen FDOS Live B.V. KVK 57389683

Algemene voorwaarden toegangsbewijzen FDOS Live B.V. KVK 57389683 Algemene voorwaarden toegangsbewijzen FDOS Live B.V. KVK 57389683 ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID EN DEFINITIES 1.1 Gebruiker van deze algemene voorwaarden is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek 1. Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Definities Algemene bepalingen Datum van ingang; wijziging Wijziging van de leveringsvoorwaarden Beëindiging Leveringstermijnen en voorbehoud van eigendom en rechten Prijzen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies Algemene voorwaarden voor levering diensten door Van: gevestigd en kantoorhoudende te 7827 RG, Emmen, Drieteenspecht 4, hierna te noemen: Artikel 1: Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Voorwaarden StucGoed webpagina

Voorwaarden StucGoed webpagina Voorwaarden StucGoed webpagina Samenvattend Aan het gebruik van een StucGoed webpagina kan geen enkel recht worden ontleend. Je bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud van jouw webpagina. Op StucGoed.nl

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gebruikers

Algemene voorwaarden Gebruikers Algemene voorwaarden Gebruikers Ten aanzien van de dienstverlening van Onlineschademelden.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasselijkheid Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen van Pedicure Praktijk Borne en op alle met

Artikel 1. Toepasselijkheid Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen van Pedicure Praktijk Borne en op alle met Artikel 1. Toepasselijkheid Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen van Pedicure Praktijk Borne en op alle met voetverzorging van Pedicure praktijk Borne aangegane

Nadere informatie