notulen Tijd (Topaz) (Radius) Dhr. Rob

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "notulen Tijd (Topaz) (Radius) Dhr. Rob"

Transcriptie

1 Derdee bijeenkomst BC Vastgestelde notulen Vergadering : Fysieke Overlegtafel (FOT)) Datum : 10 juli 2014 Locatie : Gemeentehuis Oegstgeest,, Raadszaal Tijd : 10: :00-11:30 uur Vastgesteld : 21 juli 2014 Aanwezig: Mevr. Petra van Teijlingen (Gemiva SVG) Dhr. Jelke Dijkstra (Wmo Adviesraad Leiden) ) Mevr. Sanne Roodenburg (Kwadraad) Mevr. Miranda Kerkvliet (Groenoord Zorgt) Dhr. Maarten Gerding (Gemeente Zoeterwoude) Dhr. Chrik Duyvendak (Gemeente Oegstgeest) Mevr. Kim van Goethem (Gemeente Leiden-notulist) Mevr. Kim Verburg ( ProDeba) Dhr. Remco Peijs (Gemeente Leiden) Mevr. Margo van Rheenen (MEE) Mevr. Esther Schepers (Servicepunt71-procesbewaker inkoop) Mevr. Monja van der Weide (Gemeente Leiden- voorzitter-mw) Mevr. Mirjam Muller ( Pluspunt Leiderdorp) Mevr. Bente Schotel (Topaz) Mevr. Riet Dekker (Humanitas) Dhr. Peter Vader (Rivierduinen) Dhr. Martien Wesselman (De Haardstee) Dhr. Frank van Rooij (Radius) Mevr. Marja Kraakman (ActiVite)) Mevr. Ellen Molenaar (De Binnenvest) Dhr. Sjors Gerritsen (Libertas Leiden) Mevr. Jessica Helsloot (Philadelphia) Mevr. Mirjam de Haas (ProCura)) Mevr. José van Heiningen (Wijdezorg) Dhr. Rob van Rijn (DZB Leiden) Agendapunten: 1. Opening, mededelingen, vaststellen agenda (10 min) 1

2 Vaststellen verslag vorige keer (5 min) Toegang (20 min) Bekostiging (45 min) Conclusies (5 min) Vervolgafspraken (5 min) 1. Opening, mededelingen, vaststellen agenda (10 min) Monja van der Weide (MW) verwelkomt de deelnemers en opent de bijeenkomst. b. Ze meldt dat de zaal is gewijzigd n.a.v. de opmerkingen van de deelnemers. Ze vraagt of vanaf heden de bijeenkomsten mogen worden opgenomen. Dit helpt het proces transparanter te maken en biedt een betere mogelijkheid voor de deelnemers aann de digitale overlegtafel om o op de hoogte te blijven en kennis te nemen van hetgeen aan de fysiekee overlegtafel wordt gezegd. Ze vraagt of hiertegen bezwaar is van de deelnemers. Er is geen bezwaar. Kim van Goethem (KG) startt de audioband. Tevens vraagt MW of er bezwaar is om de publiekstribune van de raadszaal openn te stellen voor deelnemers van de digitale tafel en collega ss van de vier gemeenten (als toehoorder, geen deelnemer aan het gesprek). Ook dit zal de transparantie van het bestuurlijk contracteren vergroten. Marja Kraakman, (MK Activite) vraagt of dit betekent dat er geen digitale tafel meer zal zijn. MW meldt dat de digitale tafel zal blijven. Kim Verburg, (KVV ProDeba) vraagt of de digitale d tafel publiekelijk toegankelijk is of dat er moet worden ingelogd. MW geeft aan dat hett publiektoegankelijk is, maar voegt er aan toe dat opmerkingen en reactiess alleen meee worden genomen van partijen die de ontwikkelovereenkomst hebben getekend. MW deelt verder mee dat het tekenen van dee ontwikkelovereenkomst op 9 juli j.l. voorspoedig is verlopen. Zesenzestig partijen hebben de overeenkomst getekend, of zullen dit dee aankomende week doen. Zodra allen hun handtekening hebben gezet, wordt de getekende ontwikkelovereenkomst gepubliceerd op de site van het bestuurlijk contracteren. Sanne Roodenburg, (SRR Kwadraad) vraagt of het aantal van zesenzestig inclusief de partijen is die nu nog moeten tekenen. MW beaamt dit. Voor partijen die nu nog willen aansluiten, zal een eenmalig tekenmoment op 15 september plaatsvinden. Vanaf 1 januari 2015 zal elk kwartaal een tekenmoment van de ontwikkelovereenkomst plaatsvinden (1 ste maandag van de maand waarin het kwartaal begint). MW wil vervolgen met het vaststellen van het verslag van de vorige keer, k maar MK Activite wijst op het feit dat de agenda nog vastgesteld moet worden. Ze heeft een vraag over de nieuwe agenda daar bij de vorige bijeenkomst was gesteld dat hett thema hulp bij het huishouden op deze bijeenkomst zou worden behandeld, en deze nu niet op de agenda staat. MW geeft aan dat hulp bij het huishouden helaas wat praktisch meer uitzoekwerk vergde, waardoorr deze is verschoven op de agenda van het bestuurlijk contracteren van de 21 juli a.s. worden behandeld. De andere onderwerpen zoals deze zijn opgenomen in de planning zijn conform. Zowel MK Activite, als Ellen Molenaar (EM Binnenvest) vragen aan de gemeenten om in het vervolg de agenda eerder te publiceren, zodat organisaties dit op tijd zien en zich goed kunnen voorbereiden. MW neemt deze suggestie over. 2

3 Tevens wil MK Activite vragen aan MW hoe de digitale tafel werkt en of er een reactie terug komt van de gemeenten zodra er iets is aangeleverd. MW geeft aan dat dit bij het h volgendee agendapunt wordt behandeld. 2. Vaststellen verslag vorige keer (5 min) MW geeft aan dat er aan de digitale tafel 5 reacties op de vorige bijeenkomst zijn binnengekomen bij de gemeenten. Het betreft de input voor bijlage 3 van de vorige bijeenkomst. De reacties zijn voorgelezen. Deze reacties zullen, samen met verlate reacties, in bijlage 3 worden gevoegd. en bijgevoegd als bijlage bij de notulen van deze vergadering. De bijlage is de input voor de resultaatovereenkomst die we met elkaar gaan opstellen. Na het voorlezen vraagt EM Binnenvest wat nu precies het resultaat is van de vorige bijeenkomst. MW geeft aan dat we de vorige bijeenkomst met elkaar de huidige criteria AWBZ n.a.v. de uitgangspunten van de bijeenkomsten aanbieders en uitgangspuntenn van de Raad om te buigen naar nieuwe criteria en doelstellingen. Deze inhoud verwerken de gemeenten in de resultaatovereenkomst(en). Jelke Dijkstra (JD, Wmo Adviesraad) vraagt of de gemeenten niet alleen de digitale reacties behandelen, maar ook zullen benoemen waarom deze reacties wel of o niet wordenn toegevoegd in de resultaatovereenkomst. MW onderschrijft dit.. EM Binnenvest geeft aan dat hett handig is omm de in het vervolg evt. aanvullingena n van tevoren te versturen, dat scheelt tijd voor de bijeenkomst. MW geeft aan dat dit meegaat in de agenda, tenzij t het vanwegee de tijd niet haalbaar is. MW vraagt aan de deelnemers of er nog reacties zijn op de notulen van v de tweede bijeenkomst. Er zijn geen reacties. 3. Toegang (20 min) MW geeft aan dat er veel vragen zijn over dee nieuwe toegang tot zorgg die tot stand wordt gebracht. De toegang is de ingang voor de burger in dee vier gemeenten. Het doel is om u tee informeren over ontwikkelingen. Het domein WMO wordt gebiedsgebonden vormgegeven en vormt de toegang tot het totale WMO domein (zowel huidige als nieuwe taken). De gemeentelijke toegangstaken voor de ondersteuning op het gebied van zorg&welzijn zijn per 1 januari gebiedsgericht geborgd. Om de deelnemers te informerenn zal Maartenn Gerding (MG) van de gemeente g Zoeterwoude hier meer informatie over verstrekken. MG verteltt dat de vier deelnemende gemeenten ieder op hun eigen manier plekken hebben ingerichtt waar de burger zich kan melden met hulpvragenn op het gebied van zorg, welzijn, werk, uitkering en ondersteunin ng in de breedste zin vann het woord. Met eigen manier wordt bedoeld dat zowel de naamgeving, de inrichting en de verantwoordelijkheidd per gemeente kan verschillen. Voor alle 4 de gemeenten geldenn dezelfde uitgangspunten: Het doel is de burger een plek te bieden, in de buurt, waar hij met zijn hulpvraag terechtt kan. De plek is ingerichtt met professionele 3

4 hulpverleners. De uitgangspunten in een eerste gesprek met de burger met hulpvraag zijn om eerst te kijken naar eigen kracht en het sociale netwerk, daarna naar inzet van vrijwilligers, inzet van een algemeen toegankelijke voorziening, en vervolgens door te verwijzen naar de inzet van een maatwerkvoorziening. Deze hulpvraag kan van licht tot zwaar terechtt bij de nieuwe toegang en afspraken worden vastgelegd. Per gemeentee verschilt het welke partijen in het wijkteam zitten en welke bevoegdheden zij hebben of krijgen Leiden is gestart vanaf april met vijf Sociale wijkteams. in deze teamss zitten op ditt moment de partijen Libertas, Kwadraad, Wmo-consulent en Radius. Ook werkt ActiVite inn een kleine rol in de teams. Tevens werken dezee partijen nauw samen met huisartsen, wijkverpleegkundigen,, zorgaanbieders, maatschappelijke instellingen, vrijwilligersorganisaties en krachten uitt de wijk. Samen met de hulpvrager wordt één plan opgesteld. Hierin staat welke partijen betrokken zijn, wie de regisseur is, en wie de contactpersoon is. In het nieuwe toegangsmodel wordt er naar toe gewerkt dat in de gebiedsgebonden teams voor jeugd & gezin en zorg & welzijn enige kennis bij dee professionals over het leefgebied werk & inkomen aanwezig is, zodat ook van hieruit informatie verstrekt en aan preventie gedaan kan worden (zie besluitvorming: Definitief erratumm sociaal domein 13 februari 2013, Plan van Aanpak sociale wijkteams gemeente Leiden versie , Notitie herontwerp van het sociaal domein, uitwerking op hoofdlijnen versie ). Leiderdorp start in september. De lichte hulpvraag wordt direct in het team afgehandeld. Bij meervoudige problematiek wordtt een arrangement opgesteld en ook getoetst door het team. Voor een maatwerkvoorziening is de gemeente beslisser. Bij hulp waar meerdere partijen bij zijn betrokken, is het SGT de coördinator. Voor zeer specialistische hulp wordt er buiten het team naar deskundigheid gezocht, waarbij de regie wel bij het SGT blijft (Notitie herontwerp van het sociaal domein, Nota Invoering Wet maatschappelijke Ondersteuning 2015, Notitie N Sociaal Gebiedsgebonden Team Leiderdorp). Oegstgeest behoudt de oude structuur van de toegang, maar start daarnaast eenn wijkteam op. Hier zal een nadruk liggen op digitale onderlinge samenwerking. Het uitgangspunt is hierbij dat men elkaar informeert over de afspraken die er worden/zijn gemaakt. Ook hierbij ligt de besluitvorming bijj de gemeente. Verdere invulling wordt pas na dee zomer gerealiseerd. Zoeterwoude zet een team op getiteld 0 tot 100 team. is momenteel nog n aan het vormgeven hoe de toegangg er uit moet zien. Idee hierbij is om de ondersteuner van de huisarts als spil te zien waar steun aan toegevoegd wordt. Verdere invulling wordt pas na de zomer gerealiseerd. Riet Dekker (Humanitas, RD) vraagt of inwoners verplicht zijn om bij het wijkteamm uit hun buurt om hulp te vragen. Bij het verlies van werk durven inwoners zich misschien niet zo goed te melden dicht bij huis en willen zij zich misschien juist bij een instantie melden die veraf v van huiss is. MG geeft aan dat niemand verplicht is, maar dat het juist een plek is die open staat. 4

5 Martien Wesselman (MW Haardstee) vraagt of deze nieuwe toegang voor zowel nieuwe als oude cliënten geldt. MG geeft aan dat nieuwe cliënten via dezee weg de toegang moeten krijgen. Bestaande klanten moeten natuurlijk al bekend zijn bij dee partijen die zijn opgenomen in het wijkteam. Frank van Rooij (FR, Radius) will meegeven dat hij bezorgd is dat de buitenwereldd al gauw denkt dat alles opgelost kan worden in een wijkteam. Dit is teveell gevraagd voor een toegang die uiteindelijk de doorgang kan bieden naar specialistischere zorg en die tevens moet blijven. MG geeft aan dat het niet het geval is dat specialistische zorg afgebroken wordt. De wijkteams kunnen deze zorg invliegen. Wel zal er in de toekomst worden gekeken wat er nog nodig is aan specialistischee zorg. MW Haardstee geeft aan dat de gemeenten hiermee te kort doen aan de huidige specialistische zorg en dat zij op dit moment geen mentaliteit hebbenn van u vraagt wij draaien. MG geeft aan dat hijj hiermeee meer bedoeld dat er anders moet worden gekeken naar de zorg z en organisaties, burgers en gemeenten zich hierbij moeten ontwikkelen en aanpassen. RD Humanitas vraagt wat er wordt bedoeld met het feit dat in Leiderdorp het teamm het arrangement toetst. MG antwoord dat bij lichte vormen vann ondersteuning het teamm bevoegd iss om te besluiten welke vorm van ondersteuning te kiezen. RDD Humanitas geeft tevenss aan dat als er in Zoeterwoude rondom de praktijkondersteuner huisarts (POH-medewerker) van de huisarts wordt gewerkt, er ook ruimte moet worden gemaakt voor de al bestaande wortels in de buurt. Margo van Rheenenn (MR MEE) geeft aan dat het onjuist is van MG om o te denkenn dat specialistische zorg niet wordt afgebroken, dat is al aan de gang. Toegang middels het h SWT is tee simpel om de bestaande situatie te vervangen.. Ze vraagt daarbij of deze overlegtafel ook invloed heeft op de inrichting van de wijkteams. MW geeft aan dat dit niet het geval is. Het proces vann Bestuurlijk Contracteren gaat om de vormgeving van maatwerkvoorziening. Informatie die nuu is verschaft over de toegangg is puur om te informerenn en zorg te dragen voor aansluiting op de inrichting van de wijkteams. Petra van Teijlingen (PT Gemiva) wil graag opmerken dat het essentieel is dat er in het wijkteam vragen worden gesteld aan de cliënt om erachter te komen of een diagnose/indicatie nodig is. EM Binnenvest ziet de vele varianten van toegang binnenn de 4 gemeenten als een rijkdom, maar vraagt ook of er mogelijkheden zijn om dit leervormproces te volgen. MW geeft aan dat de ontwikkelingen van het gebiedsgebondenteam volop in gang zijn en qua q tijdsplanning en inhoud niet een onderdeel zijn van het BC. Wij kunnen de informatie verstrekken, maar de ontwikkeling/evaluatie van de teams vindt plaats in de teams. t SR Kwadraad, deelnemende partij aan dee sociale wijkteams in Leiden, geeft aan dat er bij de evaluatie voorbeelden uit andere gemeenten worden meegenomen en gebruikt. Binnen het proces van bestuurlijk contracteren is i een knip voor v wat betreft het deel van de toegangg meegenomen wordt. Het huidige proces van BC gaat spelenn op het moment dat de burger een akkoord heeft voor een maatwerkvoorziening. Hoe en in welke vorm met welke verantwoordelijkheden het gebiedsgebondenteam wordt vorm gegeven valt buitenn dit proces. Wel is het van belang dat in de resultaatovereenkomst de toegang/verbinding helder is geborgd en beschreven is. 5

6 4. Bekostiging (45 min) MW geeft voor het volgende agenda punt het woord aan Remco Peijss (RP), die toelichting geeft bij de powerpoint over de bekostiging. (Zie bijlage 1) De opmerkingen en vragen van de deelnemers tijdens de powerpointt zijn hieronder per sheett gesorteerd: Sheet 6: Bekostigingg gemeentenn (3): MW Haardstee vraagt of het woord gelijkduidend een synoniem is voor v het woord gelijk. RP antwoord bevestigend. EM Binnenvest vraagt naar welke producten de resultaatovereenkomsten wordenn opgesplitst. RP geeft aan dat dit zo aan de orde komt. Sheet 7: Reductie productcodes en tarieven EM Binnenvest vraagt ook waar de afkorting HbhH B voor staat. RP geeft g aan dat dit voor Hulp bij het Huishouden, type B staat. MW Haardstee vraagt of met hett samenvoegen van de indicatiesoorten en tarieven ook het product een mix wordt van deze aangegeven indicatiesoorten, en vraagt of hier dan standaard voor het laagste tarief wordt gekozen. RP antwoord dat dit een gemiddeld tarief wordt, in overleg met de deelnemers. PT Gemiva vraagt of de tarieven inclusief of exclusief vervoer zijn. RPP geeft aan dat dit inclusief vervoer is berekend. MR MEEE vraagt of er dus één tarief is voor begeleiding, zowel complex als eenvoudige en of het dus zo kan zijn dat een aanbieder kan kiezen voor alleen maar eenvoudige begeleiding. RP geeft aan dat dit niet zo is, er wordt in de resultaatovereenkomst aangegeven dat we w het hierbijj hebben over een gemiddeld tarief. MR MEE geeft aan dat zij dit een risico blijft vinden. MK Activite vraagt of er ook nog aan deze tafel vandaag over de resultaten gesproken wordt, omdat dit wederom om producten gaat. Mirandaa Kerkvliet (MK, Groenoord) geeft aann dat als deze bekostigingsvorm wordt verbondenn aan de uitgangspunten van zorg dichtbij huis, de vervoerskosten wel degelijkk een rol spelen. FR Radius geeft aan dat hij het idee van de gemeenten om het bekostigingsmodel te versimpelen v geweldig vindt. Zijn ervaring vanuit het verleden dienst wonen-zorg is een voorbeeld waarin dit is vormgegeven. Sheet 10: Tariefvoorstel gemeenten (4) RP geeft aan dat het voor de gemeenten gekk is dat er zowel aan het einde, als aan het begin van de tabel een uitschieter te zien is. Waarom ontvangen sommige cliënten maar 20 uur zorg per jaar, en sommige juist excessief veel, wat tot 40 uur per week terug te leiden zou zijn? FRR Radius geeft aan dat achter elk getal waar de gemeenten nu hun vraagtekens zetten, uitleg u kan worden gegeven door de zorgpartners. Daar is ook deze tafel voor bedoeld. De gemeenten onderschrijven dit, en vragen aan de aanbieders input voor de vraagtekens. EM Binnenvest geeft aan dat de zorg van 200 uur per jaar bedoeld is voor v cliëntenn die dreigen om te vallen, en zeer lichte steun nodig hebben. Dee cliënten die juist excessief veel zorgg nodig hebben zijn 6

7 de moeilijke gevallen, die noch in een inrichting, noch zelfstandig kunnen wonen. MK Groenoord Zorgt voegt daaraan toe dat cliënten die kortee zorg na een operatie ontvangen, vaak alweer zelfstandig zijn na een aantal weken en geenn zorg meer nodig hebben. Cliënten die excessieff veel zorg gebruiken zijn vaak terminaal zieken. Ook PT Gemiva geeft voorbeelden vann ambulante ondersteuning. MW Haardstee voegt toe dat cliënten met multidisciplinaire problematiek vaak opgeteld zeer veel zorg ontvangen. Hij wil meegeven aan de gemeenten dat cliënten die geïndiceerd zijn als licht verstandelijk of licht dementerend, vaak zware begeleiding nodig hebben. Sheet 11: Tariefvoorstel gemeenten (3) MR MEEE vraagt of de tariefvoorstellen bedoeld zijn voor de alle leeftijden, of dat zorg voor de jeugd hier niet onder valt. MW geeft aan dat deze zorgtarieven gelden voor boven de 18, zo zijn de cijfers ook bij de gemeenten aangeleverd. EM Binnenvest geeft aan dat deze vorm van financiering weer een aanbod-financiering is. Het wordt wel simpeler, maar waarom is err niet gekozen om de stap naar resultaatfinanciering te maken? RP geeft aan dat dit hier juist aan te verbinden iss en dat dat zeker wordt gedaan g in dee resultaatovereenkomst. SR Kwadraad vraagt of deze tarieven een gemiddelde zijn, waarbij dee ene burgerr misschien minder nodig is voor het tarief, en bij de ander meer.. De gemeente antwoord bevestigend. MR MEEE vraagt of de tarieven voor individuele of groepsbegeleiding is. RP geeft aan dat dit voor individuele begeleiding is. EM Binnenvest geeft aan dat dit tarief te laagg is. KV ProDeba vraagt in hoeverre de cliënt weet hoeveel uur hij/zij behoort te krijgen. De gemeenten geven aan dat de zorgaanbiederr bepalend iss en dat er uit moet worden gegaan van de resultaten bij de cliënten. PT Gemiva mist het maatwerk bij deze aanpak. MW geeft aan dat dit idee vormgegeven is uitt verschillende gesprekken met alle aanbieders. Ze wil graag de vorm verder aanscherpen mett deze overlegtafel. SR Kwadraad geeft aan dat bij deze vorm van tariefstelling er afroming plaatsvind, cliënten worden alleen geholpen als ze snel te behandelen zijn. MW stelt daar de vraag tegenoverr wat dan wel wenselijk is. SR Kwadraad geeft aan dat dit inderdaad de opdracht iss voor de tafel. FR Radius onderschrijft dat dit erg aanbod gericht is en mist een link naar de inhoudelijke problematiek. Wij zou de tarieven graag in combinatie willen bespreken met de inhoud. EM Binnenvest onderschrijft dit. RD Humanitas vraagt of er niet al gemeentenn zijn waar het proces is uitgekristalliseerd en of dat resultaat niet overgenomen kan worden. De gemeenten geven aan dat het process van bestuurlijk contracteren juist bedoeld is om transparant, in gesprek met de Leidse regiopartners tot een resultaat r te komen, zodat dit voldoet aan de behoeftenn van de regio. Daarnaast verschillenn de situatie en de uitgangspunten per regio/gemeente, waardoor het niet mogelijk is omm één resultaat te bereiken. MK Activite reageert door te melden dat dit tarief niet alleen is bedoeld voor de zwaardere problematiekgevallen, maar de lichte gevallen hier juist ook in opgenomen zijn. 7

8 MK Groenoord Zorgt geeft aan dat er bij dezee vorm door zorgaanbieders ook gekeken moet worden hoe er links te leggen vallen tussen vrijwilligers en mantelzorgers. Ze wil benadrukken dat de overlegtafel eerst moet kijken wat het resultaat van de cliënt nodig is, en dan het aanbod erop moet aanpassen. 5. Conclusies (5 min) MW rond de bijeenkomst af doorr te vragen of er nog algemene reacties zijn. FR Radius onderzoekt graag verder uit met de lokale gemeenten welke rol vrijwilligers en welzijnsorganisaties kunnen spelen in het leggen van verbindingen. MK Activite zou graag m.b.t. de toegang t zorgg dragen dat vanuit aanbieders de benodigde informatie verstrekt wordt. MR MEE vraagt zich tevens af we dan kunnen kijken naar de samenstelling van de Sociale Wijkteams, om te borgen dat de Sociale Wijkteams de arrangementen kunnen borgen. MW geeft aan dat dit niet een onderwerp is wat ingevuld moet worden op deze overlegtafel. Ze zal het wel meegeven aan de verschillende teams. SR Kwadraad wil graag reageren op een eerdere opmerking, namelijk dat wijkteams wortels in de wijk moeten hebben. Ze verteld, als deelnemende partij in de sociale wijkteams, dat hier zekerr naar wordt gekeken en dat deze wortels wordenn gebruikt. Err worden juist vertrouwde gezichten gebruikt in de wijk. MK Groenoord Zorgt vraagt of de Sociale wijkteams onafhankelijk genoeg zijn omm als toegangg te fungeren. De gemeenten geven aan dat de sociale Wijkteams niet terr discussie staan. EM Binnenvest geeft aan dat ze de knip die de gemeenten maken logisch vindt, maar dat de zorgg zelf uiteindelijk wel goed moet aansluiten op de toegang. Hier speelt ook de overlegtafel zelf een grote rol in. 6. Vervolgafspraken (5 min) MW besluit de vergadering. Ze geeft aan datt de volgendee bijeenkomst zal gaan om hulp bij het huishouden, en de opmerking om meer te focussen op zowel bekostiging als inhoud, mee wordt genomen. Tevens vraagt ze aan de deelnemers van zowel de digitale, als fysiekee overlegtafel om een reactie te geven op de volgende vraag: Hoe zou volgens u een passende manier van verantwoording, vertaald naarr een praktische invulling, vanaf 1 januari verlopen? Wat zijn hierbij de minimale vereisten voor de verantwoording of de werkwijze van de verantwoording? Graag een reactie op deze vraag voor a.s. donderdag, 17 juli. Er wordt een rondvraag gehouden: Chrik Duyvendak (CD), Gemeente Oegstgeest, wil wel benadrukken dat het niet de bedoeling is dat er net zoveel resultaten ontstaann als indicaties. RD Humanitas vraagt of de powerpoint van bekostiging online komt te staan. De gemeenten bevestigen dat dit met de notulenn online wordt gezet. 8

9 Bijlage 1: Powerpoint bekostiging en tarifering bestuurlijk contracteren Wmo Leidse Regio. Bijlage 2: Aanvulling op bijlage 3 van de notulen van de tweede sessie bestuurlijk contracteren. Link naar de audio-opname van deze bijeenkomst: MK Groenoord Zorgt vraagt of bij de discussie van hulp bij het huishouden volgende week ook de toezeggingen van Staatssecretaris van Rijn worden meegenomen diee afgelopen week in het nieuws waren. RP antwoord dat dit helaas niet mogelijk is, omdat de gemeenten nog niett hebben gehoord hoe de aanpassingen van de staatssecretariss invloed hebben op de huidige h bekostiging en plannen. KvG wil benoemen dat de audio-opnames misschien technisch niet mogelijk m zijn om op de site te zetten. Tevens wil ze vragen aan de aanwezigen die er de vorige keer niet warenn om zich na afloop te melden bij haar zodat de namen goed in de notulen opgenomen kunnen worden. SR Kwadraad vraagt wanneer de bekostigingg van hulp bij het huishouden op de agenda staat. MW geeft aan dat dit op 31 juli zal zijn. 9

Negende bijeenkomst Bestuurlijk Contracteren Concept notulen

Negende bijeenkomst Bestuurlijk Contracteren Concept notulen Negende bijeenkomst Bestuurlijk Contracteren Concept notulen Vergadering : Fysieke Overlegtafel (FOT) Datum : 22 september 2014 Locatie : Raadszaal gemeente Oegstgeest, Rhijngeesterstraatweg 13 Tijd :

Nadere informatie

Elfde bijeenkomst Bestuurlijk Contracteren Concept notulen

Elfde bijeenkomst Bestuurlijk Contracteren Concept notulen Elfde bijeenkomst Bestuurlijk Contracteren Concept notulen Vergadering : Fysieke Overlegtafel (FOT) Datum :16 oktober 2014 Locatie : Raadszaal gemeente Oegstgeest, Rhijngeesterstraatweg 13 Tijd : 10:00

Nadere informatie

Dertiende bijeenkomst Bestuurlijk Contracteren Concept notulen

Dertiende bijeenkomst Bestuurlijk Contracteren Concept notulen Dertiende bijeenkomst Bestuurlijk Contracteren Concept notulen Vergadering : Fysieke Overlegtafel (FOT) Datum : 11 december 2014 Locatie : Raadszaal gemeente Oegstgeest, Rhijngeesterstraatweg 13 Tijd :

Nadere informatie

achttiende bijeenkomst Bestuurlijk Contracteren Notulen

achttiende bijeenkomst Bestuurlijk Contracteren Notulen achttiende bijeenkomst Bestuurlijk Contracteren Notulen Vergadering : Fysieke Overlegtafel (FOT) Datum : 27 oktober 2015 Locatie : Raadszaal gemeente Oegstgeest, Rhijngeesterstraatweg 13 Tijd : 10.00 uur

Nadere informatie

Zestiende bijeenkomst Bestuurlijk Contracteren Notulen

Zestiende bijeenkomst Bestuurlijk Contracteren Notulen Zestiende bijeenkomst Bestuurlijk Contracteren Notulen Vergadering : Fysieke Overlegtafel (FOT) Datum : 1 oktober 2015 Locatie : Raadszaal gemeente Oegstgeest, Rhijngeesterstraatweg 13 Tijd : 10:00 uur

Nadere informatie

Zestiende bijeenkomst Bestuurlijk Contracteren Notulen

Zestiende bijeenkomst Bestuurlijk Contracteren Notulen Zestiende bijeenkomst Bestuurlijk Contracteren Notulen Vergadering : Fysieke Overlegtafel (FOT) Datum : 3 september 2015 Locatie : Raadszaal gemeente Oegstgeest, Rhijngeesterstraatweg 13 Tijd : 10:00 uur

Nadere informatie

Verslag werkgroep implementatie

Verslag werkgroep implementatie Verslag werkgroep implementatie Vergadering : werkgroep implementatie Datum : 8 december 2014 Locatie : Stationsplein 107 Leiden, kamer 627 Tijd : 11:00 uur 12:00 uur Aanwezig: Mevr. Monja van der Weide

Nadere informatie

Bestuurlijk Contracteren Notulen

Bestuurlijk Contracteren Notulen Bestuurlijk Contracteren Notulen Vergadering : Fysieke Overlegtafel (FOT) Datum : 6 september 2016 Locatie : Gemeentehuis Oegstgeest, Raadzaal Tijd : 10.00 uur - 12.00 uur Aanwezig: Mevr. Beau Louise Binkhorst

Nadere informatie

Bestuurlijk Contracteren Notulen

Bestuurlijk Contracteren Notulen Bestuurlijk Contracteren Notulen Vergadering : Fysieke Overlegtafel (FOT) Datum : 8 november 2016 Locatie : Tweelinghuis Leiden Tijd : 14:30 uur 16.30 uur Aanwezig: Mevr. Willeke Lekanne (gemeente Leiden-voorzitter)

Nadere informatie

Bestuurlijk Contracteren Notulen

Bestuurlijk Contracteren Notulen Bestuurlijk Contracteren Notulen Vergadering : Fysieke Overlegtafel (FOT) Datum : 13 december 2016 Locatie : Raadzaal Oegstgeest Tijd : 10.00 uur 12.00 uur Aanwezig: Mevr. Willeke Lekanne (gemeente Leiden-voorzitter)

Nadere informatie

Retouradres: Postbus 9100, 2300 PC Leiden Bezoekadres

Retouradres: Postbus 9100, 2300 PC Leiden Bezoekadres Retouradres: Postbus 9100, 2300 PC Leiden Bezoekadres Postadres Telefoon E-Mail Leidse regio Breestraat Langegracht 72 Postbus 9100 2300 PC Leiden 071-5165192 r.kater@leiden.nl Datum 28 mei Contactpersoon

Nadere informatie

22 e bijeenkomst Bestuurlijk Contracteren Notulen

22 e bijeenkomst Bestuurlijk Contracteren Notulen 22 e bijeenkomst Bestuurlijk Contracteren Notulen Vergadering : Fysieke Overlegtafel (FOT) Datum : 5 april 2016 Locatie : Raadszaal gemeente Oegstgeest, Rhijngeesterstraatweg 13 Tijd : 10:00 uur 12:00

Nadere informatie

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014 De Wmo 2015 Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014 Inhoud van de presentatie 1.Wat zijn de belangrijkste trends 2.Hoe is het nu geregeld? 3.Hooflijnen nieuwe stelsel 4.PGB in de Wmo 5.Eigen bijdragen

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 18 MAART 2013

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 18 MAART 2013 NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 18 MAART 2013 Aanwezig : *de heren P. Brugman (voorz.), H. Wiedijk (secr.), J. Kerkman (pnnm.), T. Timmermans, F. Hoenderdos *de dames T. Boddaert

Nadere informatie

AAN DE RAAD. Raadsvergadering d.d. : 26 juni 2014 Voorstelnummer : Portefeuillehouder : E. Hollenberg Carrousel d.d.

AAN DE RAAD. Raadsvergadering d.d. : 26 juni 2014 Voorstelnummer : Portefeuillehouder : E. Hollenberg Carrousel d.d. AAN DE RAAD Raadsvergadering d.d. : 26 juni 2014 Voorstelnummer : Portefeuillehouder : E. Hollenberg Carrousel d.d. : 12 juni 2014 Afdeling : Welzijn Opsteller : I. Sneekes Onderwerp : De inrichting van

Nadere informatie

Oktober Informatiebijeenkomst Inkoop Langdurige Zorg in Rotterdam

Oktober Informatiebijeenkomst Inkoop Langdurige Zorg in Rotterdam Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Inkoop Langdurige Zorg in Rotterdam Doel informatiebijeenkomst 1. Informeren marktpartijen over inkoopplannen gemeente 2. Toetsen op uitvoerbaarheid 3. Uitnodigen om

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

(Eind)voorstel. tarieven Huishoudelijke ondersteuning en Begeleiding. Leidse regio

(Eind)voorstel. tarieven Huishoudelijke ondersteuning en Begeleiding. Leidse regio 1 (Eind)voorstel tarieven Huishoudelijke ondersteuning en Begeleiding Leidse regio 28 augustus 2014 2 Inhoud presentatie Korte samenvatting eerdere presentatie 31 juli; Nieuwe gegevens van Vektis aan gemeenten

Nadere informatie

De slimste route? Vormgeven toegang

De slimste route? Vormgeven toegang De slimste route? Vormgeven toegang Grote veranderingen in zorg en ondersteuning Taken vanuit AWBZ, Jeugdzorg, Werk en inkomen. Passend onderwijs (toegang tot onderwijs) De slimste route (voor Hengelo)

Nadere informatie

ZGW : 27590. Voorstelronde De aanwezigen stellen zich kort voor. Het overzicht van aanwezige organisaties is opgenomen in de bijlage.

ZGW : 27590. Voorstelronde De aanwezigen stellen zich kort voor. Het overzicht van aanwezige organisaties is opgenomen in de bijlage. Aanwezig namenlijst laatste pagina Afwezig Kenmerk ZGW : 27590 Datum Notulen Door 13 april 2016 Henny Jansen Datum Vergadering Vergadering van 12 april 2016 Aftrap Mevrouw Bouchier, projectleider van de

Nadere informatie

hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek

hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek Betreft Vergaderdatum hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek 25-februari-2014 Gemeenteblad 2014 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: 1. De hoofdlijnennotitie

Nadere informatie

CONCEPT Inkoopplan Wmo 2017. Midden-Delfland

CONCEPT Inkoopplan Wmo 2017. Midden-Delfland CONCEPT Inkoopplan Wmo 2017 Midden-Delfland Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Totstandkoming inkoopkader... 3 1.2 Looptijd inkoopkader... 3 1.3 Verbinding Wmo contracten en Jeugdhulp... 3 2. Analyse

Nadere informatie

Wethouder Johan Coes Gemeente Hellendoorn. Wethouder Jan Binnenmars Gemeente Twenterand. Wethouder Dianne Span Gemeente Wierden

Wethouder Johan Coes Gemeente Hellendoorn. Wethouder Jan Binnenmars Gemeente Twenterand. Wethouder Dianne Span Gemeente Wierden INLEIDING: Veel bijeenkomsten bezocht en meegedacht die gaan over de transitie. Inschrijven en verkrijgen van een raamovereenkomst met de 14 Twentse gemeenten De planning voor 2015 maken tot zover de indicatie

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

Verslag Wmo-raad vergadering Lochem d.d. 11 mei werkgroepen Wmo, Basismobiliteit

Verslag Wmo-raad vergadering Lochem d.d. 11 mei werkgroepen Wmo, Basismobiliteit Verslag Wmo-raad vergadering Lochem d.d. 11 mei 2016 Aanwezig: Alize van Engelen, Secretaris Corry Giesen, 2 de secretaris Dinie Roeterdink, Penningmeester Ella Boere Dineke van Es Eric Hendriks Alie Hebing

Nadere informatie

Wmo 2015 Gemeente Zeist

Wmo 2015 Gemeente Zeist Wmo 2015 Gemeente Zeist Het veranderende zorgaanbod voor ouderen, mantelzorgers en mensen met dementie. Dinsdag 14 oktober 2014 Even voorstellen Naam: Judith van Leeuwen Functie: accountmanager Wmo bij

Nadere informatie

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Welkom Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Inhoud Inrichting werkwijze wijkteams Leeuwarden Verdieping in schuldhulpverlening Verdieping

Nadere informatie

Versie 1.0, 20 april 2016

Versie 1.0, 20 april 2016 VERSLAG 2 e Fysieke Overlegtafel Wmo 20 april 2016 Algemene aanwijzing: de gemeenten die deelnemen aan het Netwerk Sociaal Domein Midden- Holland (NSDMH), worden in dit verslag als partij weergegeven via

Nadere informatie

Wijkteams in de startblokken. Aswin van der Linde

Wijkteams in de startblokken. Aswin van der Linde Wijkteams in de startblokken Aswin van der Linde Korte introductie Jeugd & gezinsteam Soesterkwartier Aanleiding opzet Opdracht / doelgroep /samenstelling/ looptijd Positionering in de buurt Werkwijze/aanpak

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

GEMEENTE SCHAGEN. Afwezig: mevr. P. Overtoom, mevr. M. Elzinga-Hage, dhr. J. Wijnker, dhr. P. de Boer en dhr. P. Groenveld.

GEMEENTE SCHAGEN. Afwezig: mevr. P. Overtoom, mevr. M. Elzinga-Hage, dhr. J. Wijnker, dhr. P. de Boer en dhr. P. Groenveld. GEMEENTE SCHAGEN Verslag van het Platform Wmo, gehouden op 23 november 2009. Vastgesteld op de vergadering van 22 februari 2010. Aanwezig: dhr. M. Nijssen, dhr. Geel, dhr. E. Hoekstra, dhr. E. van Leeuwen,

Nadere informatie

Zorgaanbieder Verbinding

Zorgaanbieder Verbinding Gezamenlijk werkproces Sociaal Wijkteam en zorgaanbieders DIAH In de werkgroep is afgesproken om het werkproces van het sociaal wijkteam en de zorgaanbieders DIAH in kaart te brengen. En dan met name waar

Nadere informatie

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP Vanaf 2015 krijgt de gemeente er zorgtaken bij. Een deel van de zorg die nu via het zorgkantoor vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) loopt, gaat

Nadere informatie

Bijeenkomst werkgroep Huishoudelijke hulp (en plan voor HHT) Leidse regio. 27 oktober 2014 (inclusief aanpassingen in blauw op basis van dit overleg)

Bijeenkomst werkgroep Huishoudelijke hulp (en plan voor HHT) Leidse regio. 27 oktober 2014 (inclusief aanpassingen in blauw op basis van dit overleg) 1 Bijeenkomst werkgroep Huishoudelijke hulp (en plan voor HHT) Leidse regio 27 oktober 2014 (inclusief aanpassingen in blauw op basis van dit overleg) 2 Inhoud presentatie Wijzigingen Huishoudelijke Hulp

Nadere informatie

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet Kwaliteit 1 Inleiding Wat is kwaliteit van zorg en wat willen we als gemeenten samen met onze zorgaanbieders ten aanzien van kwaliteit afspreken? Om deze vraag te beantwoorden vinden twee bijeenkomsten

Nadere informatie

Datum: 10 oktober 2013 Betreft: Achtergrondinformatie voor de raadsbijeenkomst op 17 oktober

Datum: 10 oktober 2013 Betreft: Achtergrondinformatie voor de raadsbijeenkomst op 17 oktober Memo Postregistratienummer: 2013i01513 Aan: Raadsleden Datum: 10 oktober 2013 Betreft: Achtergrondinformatie voor de raadsbijeenkomst op 17 oktober Achtergrondinformatie voor de raadsbijeenkomst op 17

Nadere informatie

#5052485 1. 1 Hervorming Langdurige Zorg

#5052485 1. 1 Hervorming Langdurige Zorg Agendapunt 6 060915 BOSD Vergadering : Bestuurlijk Overleg Sociaal Domein Regio Amersfoort Datum : 17 september 2015 Onderwerp : Notitie aansluiting regionaal HLZ agenda op vast te stellen regionaal convenant

Nadere informatie

Belangrijk nieuws. voor alle inwoners van Leiden

Belangrijk nieuws. voor alle inwoners van Leiden Belangrijk nieuws voor alle inwoners van Leiden ONDERSTEUNING - ZORG - JEUGDHULP - WERK IN 2015 Meedoen en zelf aan zet Nieuwe taken voor de gemeente Iedereen doet mee Mensen gaan naar school, zijn aan

Nadere informatie

Bijlage 1: Notitie inkoop- en subsidiekader Regio Nijmegen 10.2 MUG Herindeling Intern - 49 Bijlage 2: Bijlage Plan van aanpak software ICT:

Bijlage 1: Notitie inkoop- en subsidiekader Regio Nijmegen 10.2 MUG Herindeling Intern - 49 Bijlage 2: Bijlage Plan van aanpak software ICT: Memo Zaaknummer: MUG-14-00049 Documentnummer: Datum: 20 maart 2014 Onderwerp: Memo inkoop- en subsidiemodel en ict-systeem Datum behandeling PG: 13 maart 2014 Datum behandeling SG: 18 maart 2014 BOR/BGO:

Nadere informatie

Resultaten marktconsultatie 5 april Beschermd Wonen

Resultaten marktconsultatie 5 april Beschermd Wonen Resultaten marktconsultatie 5 april Beschermd Wonen Voorbereidende groep gemeenten: Marjolein Foppen Han Burken Mariska Badal NB: verslag volgens de agenda zoals voorbereid Agenda punt 1 Vervolg overlegtafel

Nadere informatie

Aanjaagteam Transitie Jeugdzorg Brabant Noordoost - Werkgroep inkoop TJ

Aanjaagteam Transitie Jeugdzorg Brabant Noordoost - Werkgroep inkoop TJ Aan Betreft Van Regionaal Bestuurlijk Overleg Jeugd Inrichting overlegtafels bestuurlijk aanbesteden Aanjaagteam Transitie Jeugdzorg Brabant Noordoost - Werkgroep inkoop TJ Datum 17 maart 2014 1. Inleiding

Nadere informatie

Peel 6.1; Bestuurlijk aanbesteden. WMO en Jeugdzorg

Peel 6.1; Bestuurlijk aanbesteden. WMO en Jeugdzorg Peel 6.1; Bestuurlijk aanbesteden WMO en Jeugdzorg Het grotere verband Regels rondom Europees aanbesteden. Boven bepaalde bedragen zijn we verplicht Europees aan te besteden. Verschillende bedragen voor

Nadere informatie

Monitoring. Meetbare effecten van beleid. Hoofdlijnen. Bestuurlijk contracteren

Monitoring. Meetbare effecten van beleid. Hoofdlijnen. Bestuurlijk contracteren Monitoring De concretisering van beleid wordt in beeld gebracht en zo veel mogelijk gemeten om tijdig bij te kunnen sturen. Wanneer beleid ingezet wordt dient de outcome (effecten en resultaten) gemeten

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Hulp bij het Huishouden (categorie A) De toekomst in de Leidse regio. P. Paardekoper Gemeente Leiderdorp en C. Duyvendak Gemeente Oegstgeest

Hulp bij het Huishouden (categorie A) De toekomst in de Leidse regio. P. Paardekoper Gemeente Leiderdorp en C. Duyvendak Gemeente Oegstgeest 1 Hulp bij het Huishouden (categorie A) De toekomst in de Leidse regio P. Paardekoper Gemeente Leiderdorp en C. Duyvendak Gemeente Oegstgeest 2 Inhoud presentatie Aanleiding Huidige situatie Scenario s

Nadere informatie

Verslag. Sub Regionale Samenwerkingsoverleg Zuid West Hervorming Langdurige Zorg Drenthe

Verslag. Sub Regionale Samenwerkingsoverleg Zuid West Hervorming Langdurige Zorg Drenthe Verslag Sub Regionale Samenwerkingsoverleg Zuid West Hervorming Langdurige Zorg Drenthe 18 februari 2015 WMO regio Drenthe Subregio Noord Midden Regionale Samenwerking Hervorming Langdurige Zorg Drenthe

Nadere informatie

Zorgpact Teylingen

Zorgpact Teylingen Zorgpact Teylingen 2015-2016 In 2013 zijn de verschillende partijen gestart met het uitvoeren van het Zorgpact. In het Zorgpact werken de gemeente Teylingen, de huisartsen, Woonstichting Vooruitgang, Warmunda,

Nadere informatie

Vragen van cliënten, familie en medewerkers en de antwoorden die zijn gegeven tijdens de Wmo-bijeenkomsten in september en oktober 2014

Vragen van cliënten, familie en medewerkers en de antwoorden die zijn gegeven tijdens de Wmo-bijeenkomsten in september en oktober 2014 Vragen van cliënten, familie en medewerkers en de antwoorden die zijn gegeven tijdens de Wmo-bijeenkomsten in september en oktober 2014 Vragen over indicatie en zorgzwaartepakket (ZZP) Hoe kom ik erachter

Nadere informatie

PowerPoint PowerPoin pres Expe enta pres rtmee tie enta Lel tie ting A ys Lel tad WBZ Juni/ juli 2013

PowerPoint PowerPoin pres Expe enta pres rtmee tie enta Lel tie ting A ys Lel tad WBZ Juni/ juli 2013 PowerPoint Expertmeeting presentatie Lelystad AWBZ Juni/ juli 2013 Langdurige zorg Brief staatssecretaris april 2013 Veranderingen AWBZ AWBZ wordt teruggebracht tot de oorspronkelijke kern. kern-awbz alleen

Nadere informatie

OPDRACHTGEVERSCHAP IN HET SOCIAAL DOMEIN STRATEGISCHE KEUZES MODELLEN VAN OPDRACHTGEVERSCHAP IR. NIELS UENK DIVOSA VOORJAARSCONGRES,

OPDRACHTGEVERSCHAP IN HET SOCIAAL DOMEIN STRATEGISCHE KEUZES MODELLEN VAN OPDRACHTGEVERSCHAP IR. NIELS UENK DIVOSA VOORJAARSCONGRES, OPDRACHTGEVERSCHAP IN HET SOCIAAL DOMEIN STRATEGISCHE KEUZES MODELLEN VAN OPDRACHTGEVERSCHAP IR. NIELS UENK DIVOSA VOORJAARSCONGRES, 2-6-2016 AGENDA Algemeen Attentiepunten Welke strategische keuzes moet

Nadere informatie

nieuwsbrief samen vormgeven aan begeleiding juli 2014 samen vormgeven aan begeleiding

nieuwsbrief samen vormgeven aan begeleiding juli 2014 samen vormgeven aan begeleiding nieuwsbrief samen vormgeven aan begeleiding juli 2014 samen vormgeven aan begeleiding 6 02 03 03 05 07 08 09 10 17 Inhoud Inleiding Werkgroep Toegang Werkgroep Uitvoering Werkgroep Beheer Werkgroep Inkoop

Nadere informatie

beantwoording technische vragen

beantwoording technische vragen Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders beantwoording technische vragen onderwerp technische vragen Joke van Boxtel/ Progressief Nieuwkoop en Pien Schrama/ MiddenPartij Nieuwkoop Datum

Nadere informatie

Bijeenkomst van de participatieraad gemeente Buren: PGB in Wmo en jeugdhulp voor (psychisch) kwetsbare mensen

Bijeenkomst van de participatieraad gemeente Buren: PGB in Wmo en jeugdhulp voor (psychisch) kwetsbare mensen Bijeenkomst van de participatieraad gemeente Buren: PGB in Wmo en jeugdhulp voor (psychisch) kwetsbare mensen Spreker van Per Saldo*: Kristine Durksz *Per saldo is een vereniging van PGB budgethouders

Nadere informatie

College; ter bespreking met gemeenteraad

College; ter bespreking met gemeenteraad MEMO *Z007D50D34C* Onderwerp Evaluatie Wmo maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning 2015 Nummer Z16-012093-4017 Datum 22 maart 2016 Van R.P.H. van Oers Namens Aan College; ter bespreking met gemeenteraad

Nadere informatie

1. Onderwerp OGGZ: Uitvoeringnotitie Beschermd Wonen

1. Onderwerp OGGZ: Uitvoeringnotitie Beschermd Wonen In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet.

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Op 1 januari 2015 wordt de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) van kracht. De zes Drechtsteden zijn dan verantwoordelijk voor de ondersteuning

Nadere informatie

Onderzoek Invoering nieuwe WMO per 2015

Onderzoek Invoering nieuwe WMO per 2015 Onderzoek Invoering nieuwe WMO per 2015 Onderzoeksopzet van de Rekenkamercommissie voor Vlagtwedde en Bellingwedde Inleiding De gezamenlijke Rekenkamercommissie (RKC) van de gemeenten Vlagtwedde en Bellingwedde

Nadere informatie

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014 DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN Raadsvoorstellen 2014 Presentatie: 11-12 12-20132013 Planning raadsbesluiten Beleidskader (nieuwe Wmo en Jeugdwet): januari 2014 Transitiearrangement Zorg voor Jeugd: :

Nadere informatie

Inkoop Sociaal Domein 2017 e.v. Gemeenteraden. 2 juni 2016, Viola Zevenhuizen, projectleider

Inkoop Sociaal Domein 2017 e.v. Gemeenteraden. 2 juni 2016, Viola Zevenhuizen, projectleider Inkoop Sociaal Domein 2017 e.v. Gemeenteraden 2 juni, Viola Zevenhuizen, projectleider Doel huisstijl Toelichting inkoopproces en Werking interactief aankoopsysteem 2 Sociaal Domein huisstijl Bovenregionaal

Nadere informatie

Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 23 oktober 2014

Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 23 oktober 2014 Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 23 oktober 2014 1 Toelichting bij de analyse De centrumgemeente Leiden heeft op verschillende momenten in 2014 gegevens ontvangen over Beschermd wonen van

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Z Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Maart 2015 In opdracht van het Transitiebureau Wmo Team Kennisnetwerk Wmo Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Over het onderzoek 3 3. De resultaten 4 3.1 Omvang deelnemende

Nadere informatie

Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen

Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen Toegang (Harry Verheul, senior beleidsadviseur Werk, Inkomen en Zorg) Sociaal wijkteams (Inger Poorta, projectleider) Toegang sociaal domein in de gemeente

Nadere informatie

Notulen Fysieke overlegtafel Dongemond Inkoop Maatwerkvoorzieningen AWBZ-Wmo

Notulen Fysieke overlegtafel Dongemond Inkoop Maatwerkvoorzieningen AWBZ-Wmo Notulen Fysieke overlegtafel Dongemond Inkoop Maatwerkvoorzieningen AWBZ-Wmo Datum: dinsdag 12 augustus 2014 Tijd: 16.00-19.00 uur Locatie: Gemeentehuis Werkendam Raadhuisplein 1 4251 VZ Werkendam agendapunt

Nadere informatie

Monitoren effect en indicatoren

Monitoren effect en indicatoren Monitoren effect en indicatoren Waar zijn we mee bezig? - Coöperatie Amaryllis en gemeente Leeuwarden ontwikkelen samen een lijn, m.b.t. het monitoren van het effect van de inzet van sociale wijkteams

Nadere informatie

Samenvatting reacties regionale raadsbijeenkomst 2 oktober 2013 van 19.30 tot 22.00 uur

Samenvatting reacties regionale raadsbijeenkomst 2 oktober 2013 van 19.30 tot 22.00 uur Samenvatting reacties regionale raadsbijeenkomst 2 oktober 2013 van 19.30 tot 22.00 uur Aanwezig: 27 raadsleden ( 3 uit Boekel, 5 uit Landerd, 3 Sint-Oedenrode, 8 uit Uden, 8 uit Veghel 5 wethouders jeugdbeleid

Nadere informatie

Gebaseerd op de opmerkingen en vragen WAR en Jeugdraad dd en de adviezen van de WAR en de Jeugdraad.

Gebaseerd op de opmerkingen en vragen WAR en Jeugdraad dd en de adviezen van de WAR en de Jeugdraad. Inspraaknotitie verordening Jeugdhulp Gebaseerd op de opmerkingen en vragen WAR en Jeugdraad dd. 25-09-2014 en de adviezen van de WAR en de Jeugdraad. Reactie WAR Verordening Jeugd Onze algemene opmerkingen

Nadere informatie

Notulen WMO-raad 17 juni 2015 1

Notulen WMO-raad 17 juni 2015 1 Notulen vergadering WMO-raad Datum: 17 juni 2015 Locatie: Gemeentehuis te Ommen Tijd: 19:30 uur. Aanwezig: Dhr. Vroon (voorzitter), mevr. Van Loon (SPO), mevr. Jeeninga (Vr. Org.), mevr. Ligtenberg (Vr.

Nadere informatie

Niet alles verandert in de zorg

Niet alles verandert in de zorg Over wat blijft en wat er verandert in de zorg 15 september 2014, Hercules Diessen Niet alles verandert in de zorg. Gelukkig maar! Er gaat veel veranderen in de zorg. Maar er blijft gelukkig ook veel hetzelfde;

Nadere informatie

Huis van Renkum. Doelen waaraan wordt bijgedragen

Huis van Renkum. Doelen waaraan wordt bijgedragen Huis van Renkum Doelen waaraan wordt bijgedragen Het Huis van Renkum draagt in de meest brede zin bij aan het hoofddoel van de gemeente Renkum: het vergroten van de zelfredzaamheid, het sociaal functioneren

Nadere informatie

Algemeen: Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014.

Algemeen: Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014. Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014. Zie ook http://www.amsterdam.nl/zorg-welzijn/zorg-ouderen/ Algemeen: Wat betekenen de bezuinigingen

Nadere informatie

C O N C E P T N O T U L E N FOT Dongemond Inkoop Maatwerkvoorzieningen AWBZ-Wmo

C O N C E P T N O T U L E N FOT Dongemond Inkoop Maatwerkvoorzieningen AWBZ-Wmo C O N C E P T N O T U L E N FOT Dongemond Inkoop Maatwerkvoorzieningen AWBZ-Wmo Datum: dinsdag 8 juli 2014 Tijd: 16.00-19.00 uur Locatie: Activiteitencentrum De Bunthoef, Bloemenhof 2, 4904 CA Oosterhout

Nadere informatie

Fysieke Overlegtafel. 1. Verslag Fysieke Overlegtafel 10 maart & actiepunten

Fysieke Overlegtafel. 1. Verslag Fysieke Overlegtafel 10 maart & actiepunten Fysieke Overlegtafel Aanwezig Dhr. A. Blom (Rivierduinen), Dhr. H. v.d. Mey ('s Heerenloo), Dhr. H. de Wit (De Brug), Dhr. M. Vegter (Gemiva), Mevr. T. v.d. Boom (Lelie Zorggroep), Mevr. J. de Haan (Het

Nadere informatie

Startbijeenkomst Decentralisatie AWBZ A2-gemeenten

Startbijeenkomst Decentralisatie AWBZ A2-gemeenten Startbijeenkomst Decentralisatie AWBZ A2-gemeenten Agenda Opening Toelichting algemene ontwikkelingen (Ilse Vos); Project ondersteuningsarrangementen (Anne Rademakers); Onderzoek kortdurend verblijf (Anne

Nadere informatie

Datum verzoek De Overijsselse Ombudsman ontving het verzoekschrift met bijlagen op 16 juni 2016.

Datum verzoek De Overijsselse Ombudsman ontving het verzoekschrift met bijlagen op 16 juni 2016. Dossiernummer 2016 044 RAPPORT Verzoekster Mevrouw A., hierna genoemd: verzoekster. Datum verzoek De Overijsselse Ombudsman ontving het verzoekschrift met bijlagen op 16 juni 2016. Klacht Verzoekster klaagt

Nadere informatie

De visie in de Wmo beleidsnota sluit aan bij landelijk en regionaal ontwikkelingen. ( SHEET 1)

De visie in de Wmo beleidsnota sluit aan bij landelijk en regionaal ontwikkelingen. ( SHEET 1) Presentatie raad Wmo beleidsnota 2013-2016 Inleiding Ik presenteer u de Wmo beleidsnota voor de periode 2013-2016. De nota is in een turbulente tijd tot stand gekomen. Landelijk wijzigt het beleid bijna

Nadere informatie

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen De Wmo heeft de afgelopen jaren een flinke ontwikkeling doorgemaakt. De eerste jaren bestonden uit het neerzetten van goede structuren voor hulp en ondersteuning. De

Nadere informatie

BESLUITENLIJST PHO MAATSCHAPPIJ d.d. 13 juli 2016

BESLUITENLIJST PHO MAATSCHAPPIJ d.d. 13 juli 2016 BESLUITENLIJST PHO MAATSCHAPPIJ d.d. 13 juli 2016 Aanwezig: Naam Gemeente Naam Gemeente Naam Organisatie F.Q.A. van Trigt Hillegom J.W.M. Pietersen Nieuwkoop H. Gorter (verslag) Holland Rijnland F.M. Schoonderwoerd

Nadere informatie

VERSLAG EN ACTIELIJST 3 e (reguliere) fysieke overlegtafel Jeugd 8 augustus 2014.

VERSLAG EN ACTIELIJST 3 e (reguliere) fysieke overlegtafel Jeugd 8 augustus 2014. VERSLAG EN ACTIELIJST 3 e (reguliere) fysieke overlegtafel Jeugd 8 augustus 2014. Algemene aanwijzingen: -de gemeenten die deelnemen aan het Netwerk Sociaal Domein Midden Holland (NSDMH), worden in dit

Nadere informatie

Gemeente Lansingerland: aanpak 3 decentralisaties

Gemeente Lansingerland: aanpak 3 decentralisaties Gemeente Lansingerland: aanpak 3 decentralisaties Decentralisatie AWBZ, Participatiewet en Jeugdzorg Bijeenkomst inwoners 12 november 2014 Tamara van de Wijdeven Nieuwe taken gemeente: AWBZ/Wmo Decentralisatie

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

Evaluatie van de Wmo-voorzieningen 2013

Evaluatie van de Wmo-voorzieningen 2013 Evaluatie van de Wmo-voorzieningen 2013 Gemeente Waterland augustus 2014 Inhoudsopgave SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING... 3 2. CLIËNTTEVREDENHEID... 3 3. HET WMO-LOKET... 3 3.1 AANVRAGEN... 4 3.2 INDICATIES...

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 1. Algemeen In het Westerkwartier is het cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 afgerond en zijn de resultaten hiervan inmiddels bekend. In 18 van de 23 Groningse

Nadere informatie

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat WMO Rotterdam Van verzorgingstaat naar - stad en - straat Beleidskader Wmo: voor wie? Inwoners van Rotterdam Circa 525.00 zelfredzame burgers Circa 62.000 beperkt zelfredzame burgers Circa 30.000 kwetsbare

Nadere informatie

Aanpak: WIJ Eindhoven. Beschrijving

Aanpak: WIJ Eindhoven. Beschrijving Aanpak: WIJ Eindhoven De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Lumens Groep

Nadere informatie

Zorgen over het keukentafelgesprek De bedoeling en werkwijze van het keukentafelgesprek in de Wmo AVI / VNG / 19 april 2015

Zorgen over het keukentafelgesprek De bedoeling en werkwijze van het keukentafelgesprek in de Wmo AVI / VNG / 19 april 2015 Zorgen over het keukentafelgesprek De bedoeling en werkwijze van het keukentafelgesprek in de Wmo AVI / VNG / 19 april 2015 De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) is er op gericht dat gemeenten

Nadere informatie

CONCEPT-BESLUITENLIJST

CONCEPT-BESLUITENLIJST CONCEPT-BESLUITENLIJST Portefeuillehouderoverleg Sociale Agenda 12 september 2014 Aanwezig: Gemeente Naam Gemeente Naam Holland Rijnland Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Nieuwkoop

Nadere informatie

Inspraakrapport bij Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Den Haag 2015

Inspraakrapport bij Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Den Haag 2015 Inspraakrapport bij Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Den Haag 2015 Datum: 13 november 2104 Bijlage bij BSW/2014.247 Inleiding Op 29 september 2014 heeft het College van Burgemeester

Nadere informatie

Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 5 december 2014

Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 5 december 2014 Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 5 december 2014 1 Toelichting bij de analyse De centrumgemeente Leiden heeft op verschillende momenten in 2014 gegevens ontvangen over Beschermd wonen van

Nadere informatie

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 23 juni 2014

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 23 juni 2014 Aan: de gemeenteraad Vergadering: 23 juni 2014 Onderwerp: Kwaliteitseisen ten behoeve van opdrachtgeven in het sociaal domein Agendapunt: STATUS RAADSVOORSTEL Raadsbesluit. Wij stellen U voor om: 1. In

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadering Nota openbaar: Ja. Besluit jeugdhulp gemeente Hellendoorn 2015, systematiek PGB-tarieven en Beleidsregels PGB 2015

- 2 - Datum vergadering Nota openbaar: Ja. Besluit jeugdhulp gemeente Hellendoorn 2015, systematiek PGB-tarieven en Beleidsregels PGB 2015 - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 14INT05604 in MUIiiii min mui Datum vergadering Nota openbaar: Ja 02DEC.201Ĥ Onderwerp: Besluit jeugdhulp gemeente Hellendoorn 2015, systematiek PGB-tarieven

Nadere informatie

Notulen Bestuurlijke aanbesteding Hulp bij het Huishouden DGWW 2017 tweede plenaire sessie fysieke overlegtafel

Notulen Bestuurlijke aanbesteding Hulp bij het Huishouden DGWW 2017 tweede plenaire sessie fysieke overlegtafel Notulen Bestuurlijke aanbesteding Hulp bij het Huishouden DGWW 2017 tweede plenaire sessie fysieke overlegtafel dinsdag 24 mei 2016 13.30 uur 16.00 uur Vergaderlocatie: gemeentehuis Drimmelen, Raadzaal

Nadere informatie

Inkoop maatwerkvoorzieningen begeleiding 2016. Datum: 28 juli 2015 Auteur: Anoek Huigen (projectleider inkoop Wmo 2015)

Inkoop maatwerkvoorzieningen begeleiding 2016. Datum: 28 juli 2015 Auteur: Anoek Huigen (projectleider inkoop Wmo 2015) Inkoop maatwerkvoorzieningen begeleiding 2016 Datum: 28 juli 2015 Auteur: Anoek Huigen (projectleider inkoop Wmo 2015) Inkoopopdracht (1) Binnen het beschikbare budget contracteren van (2) Kwalitatief

Nadere informatie

Er komt zo snel mogelijk, na vaststelling van de verordening, een publieksversie, waarin de verschillende onderdelen worden uitgewerkt.

Er komt zo snel mogelijk, na vaststelling van de verordening, een publieksversie, waarin de verschillende onderdelen worden uitgewerkt. Opmerkingen/verzoeken Meer leesbare versie Graag zouden we zien dat er een meer leesbare/publieksvriendelijkere versie van de verordening komt. Er wordt in dit stuk er al wel vanuit gegaan dat iedereen

Nadere informatie

Modelverordening Wmo. Regionale VNG bijeenkomst 3 juni 2014 Rotterdam. Linda Hazenkamp

Modelverordening Wmo. Regionale VNG bijeenkomst 3 juni 2014 Rotterdam. Linda Hazenkamp Modelverordening Wmo Regionale VNG bijeenkomst 3 juni 2014 Rotterdam Linda Hazenkamp Vereniging van Nederlandse Gemeenten Wijzigingen Wmo 2015 Maatwerkvoorziening i.p.v. compensatieplicht (maar let op

Nadere informatie

Werkgeversdienstverlening Holland Rijnland. stand van zaken

Werkgeversdienstverlening Holland Rijnland. stand van zaken Werkgeversdienstverlening Holland Rijnland stand van zaken PHO Sociale Agenda/Arbeidsmarktbeleid 15 mei 2013 Namens Afstemmingsteam Werkgeversdienstverlening Holland Rijnland Bas van Drooge, Ria de Ruiter

Nadere informatie

Inkoopproces jeugdhulp en Wmo Informatiebijeenkomst Hart van Brabant

Inkoopproces jeugdhulp en Wmo Informatiebijeenkomst Hart van Brabant Inkoopproces jeugdhulp en Wmo Informatiebijeenkomst Hart van Brabant Programma 17.00 Opening Door Gijs Weenink, gespreksleider 17.10 Toelichting inkoopproces Door Pieterjan van Delden, AEF 17.45 Mogelijkheid

Nadere informatie

Tafel Casuïstiek. Janny Bakker-Klein wethouder gemeente Huizen

Tafel Casuïstiek. Janny Bakker-Klein wethouder gemeente Huizen Tafel Casuïstiek Janny Bakker-Klein wethouder gemeente Huizen Verkenningen Transformatie Sociaal Domein De Transformatie betreft twee kantelingen: in verhouding & houding. Veranderende verhoudingen tussen

Nadere informatie

Bijlage Reactie van het college op het advies de Participatieraad bij de Sociale Agenda d.d. 3 januari 2013

Bijlage Reactie van het college op het advies de Participatieraad bij de Sociale Agenda d.d. 3 januari 2013 Bijlage Reactie van het college op het advies de Participatieraad bij de Sociale Agenda 2013-2014 d.d. 3 januari 2013 Het college bedankt de Participatieraad voor het uitgebrachte advies en de constructieve

Nadere informatie

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Factsheet AWBZ, 24 februari 2014 AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Het Rijk draagt op 1 januari 2015 een deel van de zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Ambulant verwijderd Opgelost met het verwijderen van de term ambulant. Verblijfszorg en pleegzorg vallen onder de individuele

Ambulant verwijderd Opgelost met het verwijderen van de term ambulant. Verblijfszorg en pleegzorg vallen onder de individuele Vragen & opmerkingen Reactie werkgroep Gemeente moet in artikel 7, lid 1 onder b in plaats van of niet en staan??? Anders heeft de jeugdige al recht op een individuele voorziening als hij a, b of c aan

Nadere informatie