notulen Tijd (Topaz) (Radius) Dhr. Rob

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "notulen Tijd (Topaz) (Radius) Dhr. Rob"

Transcriptie

1 Derdee bijeenkomst BC Vastgestelde notulen Vergadering : Fysieke Overlegtafel (FOT)) Datum : 10 juli 2014 Locatie : Gemeentehuis Oegstgeest,, Raadszaal Tijd : 10: :00-11:30 uur Vastgesteld : 21 juli 2014 Aanwezig: Mevr. Petra van Teijlingen (Gemiva SVG) Dhr. Jelke Dijkstra (Wmo Adviesraad Leiden) ) Mevr. Sanne Roodenburg (Kwadraad) Mevr. Miranda Kerkvliet (Groenoord Zorgt) Dhr. Maarten Gerding (Gemeente Zoeterwoude) Dhr. Chrik Duyvendak (Gemeente Oegstgeest) Mevr. Kim van Goethem (Gemeente Leiden-notulist) Mevr. Kim Verburg ( ProDeba) Dhr. Remco Peijs (Gemeente Leiden) Mevr. Margo van Rheenen (MEE) Mevr. Esther Schepers (Servicepunt71-procesbewaker inkoop) Mevr. Monja van der Weide (Gemeente Leiden- voorzitter-mw) Mevr. Mirjam Muller ( Pluspunt Leiderdorp) Mevr. Bente Schotel (Topaz) Mevr. Riet Dekker (Humanitas) Dhr. Peter Vader (Rivierduinen) Dhr. Martien Wesselman (De Haardstee) Dhr. Frank van Rooij (Radius) Mevr. Marja Kraakman (ActiVite)) Mevr. Ellen Molenaar (De Binnenvest) Dhr. Sjors Gerritsen (Libertas Leiden) Mevr. Jessica Helsloot (Philadelphia) Mevr. Mirjam de Haas (ProCura)) Mevr. José van Heiningen (Wijdezorg) Dhr. Rob van Rijn (DZB Leiden) Agendapunten: 1. Opening, mededelingen, vaststellen agenda (10 min) 1

2 Vaststellen verslag vorige keer (5 min) Toegang (20 min) Bekostiging (45 min) Conclusies (5 min) Vervolgafspraken (5 min) 1. Opening, mededelingen, vaststellen agenda (10 min) Monja van der Weide (MW) verwelkomt de deelnemers en opent de bijeenkomst. b. Ze meldt dat de zaal is gewijzigd n.a.v. de opmerkingen van de deelnemers. Ze vraagt of vanaf heden de bijeenkomsten mogen worden opgenomen. Dit helpt het proces transparanter te maken en biedt een betere mogelijkheid voor de deelnemers aann de digitale overlegtafel om o op de hoogte te blijven en kennis te nemen van hetgeen aan de fysiekee overlegtafel wordt gezegd. Ze vraagt of hiertegen bezwaar is van de deelnemers. Er is geen bezwaar. Kim van Goethem (KG) startt de audioband. Tevens vraagt MW of er bezwaar is om de publiekstribune van de raadszaal openn te stellen voor deelnemers van de digitale tafel en collega ss van de vier gemeenten (als toehoorder, geen deelnemer aan het gesprek). Ook dit zal de transparantie van het bestuurlijk contracteren vergroten. Marja Kraakman, (MK Activite) vraagt of dit betekent dat er geen digitale tafel meer zal zijn. MW meldt dat de digitale tafel zal blijven. Kim Verburg, (KVV ProDeba) vraagt of de digitale d tafel publiekelijk toegankelijk is of dat er moet worden ingelogd. MW geeft aan dat hett publiektoegankelijk is, maar voegt er aan toe dat opmerkingen en reactiess alleen meee worden genomen van partijen die de ontwikkelovereenkomst hebben getekend. MW deelt verder mee dat het tekenen van dee ontwikkelovereenkomst op 9 juli j.l. voorspoedig is verlopen. Zesenzestig partijen hebben de overeenkomst getekend, of zullen dit dee aankomende week doen. Zodra allen hun handtekening hebben gezet, wordt de getekende ontwikkelovereenkomst gepubliceerd op de site van het bestuurlijk contracteren. Sanne Roodenburg, (SRR Kwadraad) vraagt of het aantal van zesenzestig inclusief de partijen is die nu nog moeten tekenen. MW beaamt dit. Voor partijen die nu nog willen aansluiten, zal een eenmalig tekenmoment op 15 september plaatsvinden. Vanaf 1 januari 2015 zal elk kwartaal een tekenmoment van de ontwikkelovereenkomst plaatsvinden (1 ste maandag van de maand waarin het kwartaal begint). MW wil vervolgen met het vaststellen van het verslag van de vorige keer, k maar MK Activite wijst op het feit dat de agenda nog vastgesteld moet worden. Ze heeft een vraag over de nieuwe agenda daar bij de vorige bijeenkomst was gesteld dat hett thema hulp bij het huishouden op deze bijeenkomst zou worden behandeld, en deze nu niet op de agenda staat. MW geeft aan dat hulp bij het huishouden helaas wat praktisch meer uitzoekwerk vergde, waardoorr deze is verschoven op de agenda van het bestuurlijk contracteren van de 21 juli a.s. worden behandeld. De andere onderwerpen zoals deze zijn opgenomen in de planning zijn conform. Zowel MK Activite, als Ellen Molenaar (EM Binnenvest) vragen aan de gemeenten om in het vervolg de agenda eerder te publiceren, zodat organisaties dit op tijd zien en zich goed kunnen voorbereiden. MW neemt deze suggestie over. 2

3 Tevens wil MK Activite vragen aan MW hoe de digitale tafel werkt en of er een reactie terug komt van de gemeenten zodra er iets is aangeleverd. MW geeft aan dat dit bij het h volgendee agendapunt wordt behandeld. 2. Vaststellen verslag vorige keer (5 min) MW geeft aan dat er aan de digitale tafel 5 reacties op de vorige bijeenkomst zijn binnengekomen bij de gemeenten. Het betreft de input voor bijlage 3 van de vorige bijeenkomst. De reacties zijn voorgelezen. Deze reacties zullen, samen met verlate reacties, in bijlage 3 worden gevoegd. en bijgevoegd als bijlage bij de notulen van deze vergadering. De bijlage is de input voor de resultaatovereenkomst die we met elkaar gaan opstellen. Na het voorlezen vraagt EM Binnenvest wat nu precies het resultaat is van de vorige bijeenkomst. MW geeft aan dat we de vorige bijeenkomst met elkaar de huidige criteria AWBZ n.a.v. de uitgangspunten van de bijeenkomsten aanbieders en uitgangspuntenn van de Raad om te buigen naar nieuwe criteria en doelstellingen. Deze inhoud verwerken de gemeenten in de resultaatovereenkomst(en). Jelke Dijkstra (JD, Wmo Adviesraad) vraagt of de gemeenten niet alleen de digitale reacties behandelen, maar ook zullen benoemen waarom deze reacties wel of o niet wordenn toegevoegd in de resultaatovereenkomst. MW onderschrijft dit.. EM Binnenvest geeft aan dat hett handig is omm de in het vervolg evt. aanvullingena n van tevoren te versturen, dat scheelt tijd voor de bijeenkomst. MW geeft aan dat dit meegaat in de agenda, tenzij t het vanwegee de tijd niet haalbaar is. MW vraagt aan de deelnemers of er nog reacties zijn op de notulen van v de tweede bijeenkomst. Er zijn geen reacties. 3. Toegang (20 min) MW geeft aan dat er veel vragen zijn over dee nieuwe toegang tot zorgg die tot stand wordt gebracht. De toegang is de ingang voor de burger in dee vier gemeenten. Het doel is om u tee informeren over ontwikkelingen. Het domein WMO wordt gebiedsgebonden vormgegeven en vormt de toegang tot het totale WMO domein (zowel huidige als nieuwe taken). De gemeentelijke toegangstaken voor de ondersteuning op het gebied van zorg&welzijn zijn per 1 januari gebiedsgericht geborgd. Om de deelnemers te informerenn zal Maartenn Gerding (MG) van de gemeente g Zoeterwoude hier meer informatie over verstrekken. MG verteltt dat de vier deelnemende gemeenten ieder op hun eigen manier plekken hebben ingerichtt waar de burger zich kan melden met hulpvragenn op het gebied van zorg, welzijn, werk, uitkering en ondersteunin ng in de breedste zin vann het woord. Met eigen manier wordt bedoeld dat zowel de naamgeving, de inrichting en de verantwoordelijkheidd per gemeente kan verschillen. Voor alle 4 de gemeenten geldenn dezelfde uitgangspunten: Het doel is de burger een plek te bieden, in de buurt, waar hij met zijn hulpvraag terechtt kan. De plek is ingerichtt met professionele 3

4 hulpverleners. De uitgangspunten in een eerste gesprek met de burger met hulpvraag zijn om eerst te kijken naar eigen kracht en het sociale netwerk, daarna naar inzet van vrijwilligers, inzet van een algemeen toegankelijke voorziening, en vervolgens door te verwijzen naar de inzet van een maatwerkvoorziening. Deze hulpvraag kan van licht tot zwaar terechtt bij de nieuwe toegang en afspraken worden vastgelegd. Per gemeentee verschilt het welke partijen in het wijkteam zitten en welke bevoegdheden zij hebben of krijgen Leiden is gestart vanaf april met vijf Sociale wijkteams. in deze teamss zitten op ditt moment de partijen Libertas, Kwadraad, Wmo-consulent en Radius. Ook werkt ActiVite inn een kleine rol in de teams. Tevens werken dezee partijen nauw samen met huisartsen, wijkverpleegkundigen,, zorgaanbieders, maatschappelijke instellingen, vrijwilligersorganisaties en krachten uitt de wijk. Samen met de hulpvrager wordt één plan opgesteld. Hierin staat welke partijen betrokken zijn, wie de regisseur is, en wie de contactpersoon is. In het nieuwe toegangsmodel wordt er naar toe gewerkt dat in de gebiedsgebonden teams voor jeugd & gezin en zorg & welzijn enige kennis bij dee professionals over het leefgebied werk & inkomen aanwezig is, zodat ook van hieruit informatie verstrekt en aan preventie gedaan kan worden (zie besluitvorming: Definitief erratumm sociaal domein 13 februari 2013, Plan van Aanpak sociale wijkteams gemeente Leiden versie , Notitie herontwerp van het sociaal domein, uitwerking op hoofdlijnen versie ). Leiderdorp start in september. De lichte hulpvraag wordt direct in het team afgehandeld. Bij meervoudige problematiek wordtt een arrangement opgesteld en ook getoetst door het team. Voor een maatwerkvoorziening is de gemeente beslisser. Bij hulp waar meerdere partijen bij zijn betrokken, is het SGT de coördinator. Voor zeer specialistische hulp wordt er buiten het team naar deskundigheid gezocht, waarbij de regie wel bij het SGT blijft (Notitie herontwerp van het sociaal domein, Nota Invoering Wet maatschappelijke Ondersteuning 2015, Notitie N Sociaal Gebiedsgebonden Team Leiderdorp). Oegstgeest behoudt de oude structuur van de toegang, maar start daarnaast eenn wijkteam op. Hier zal een nadruk liggen op digitale onderlinge samenwerking. Het uitgangspunt is hierbij dat men elkaar informeert over de afspraken die er worden/zijn gemaakt. Ook hierbij ligt de besluitvorming bijj de gemeente. Verdere invulling wordt pas na dee zomer gerealiseerd. Zoeterwoude zet een team op getiteld 0 tot 100 team. is momenteel nog n aan het vormgeven hoe de toegangg er uit moet zien. Idee hierbij is om de ondersteuner van de huisarts als spil te zien waar steun aan toegevoegd wordt. Verdere invulling wordt pas na de zomer gerealiseerd. Riet Dekker (Humanitas, RD) vraagt of inwoners verplicht zijn om bij het wijkteamm uit hun buurt om hulp te vragen. Bij het verlies van werk durven inwoners zich misschien niet zo goed te melden dicht bij huis en willen zij zich misschien juist bij een instantie melden die veraf v van huiss is. MG geeft aan dat niemand verplicht is, maar dat het juist een plek is die open staat. 4

5 Martien Wesselman (MW Haardstee) vraagt of deze nieuwe toegang voor zowel nieuwe als oude cliënten geldt. MG geeft aan dat nieuwe cliënten via dezee weg de toegang moeten krijgen. Bestaande klanten moeten natuurlijk al bekend zijn bij dee partijen die zijn opgenomen in het wijkteam. Frank van Rooij (FR, Radius) will meegeven dat hij bezorgd is dat de buitenwereldd al gauw denkt dat alles opgelost kan worden in een wijkteam. Dit is teveell gevraagd voor een toegang die uiteindelijk de doorgang kan bieden naar specialistischere zorg en die tevens moet blijven. MG geeft aan dat het niet het geval is dat specialistische zorg afgebroken wordt. De wijkteams kunnen deze zorg invliegen. Wel zal er in de toekomst worden gekeken wat er nog nodig is aan specialistischee zorg. MW Haardstee geeft aan dat de gemeenten hiermee te kort doen aan de huidige specialistische zorg en dat zij op dit moment geen mentaliteit hebbenn van u vraagt wij draaien. MG geeft aan dat hijj hiermeee meer bedoeld dat er anders moet worden gekeken naar de zorg z en organisaties, burgers en gemeenten zich hierbij moeten ontwikkelen en aanpassen. RD Humanitas vraagt wat er wordt bedoeld met het feit dat in Leiderdorp het teamm het arrangement toetst. MG antwoord dat bij lichte vormen vann ondersteuning het teamm bevoegd iss om te besluiten welke vorm van ondersteuning te kiezen. RDD Humanitas geeft tevenss aan dat als er in Zoeterwoude rondom de praktijkondersteuner huisarts (POH-medewerker) van de huisarts wordt gewerkt, er ook ruimte moet worden gemaakt voor de al bestaande wortels in de buurt. Margo van Rheenenn (MR MEE) geeft aan dat het onjuist is van MG om o te denkenn dat specialistische zorg niet wordt afgebroken, dat is al aan de gang. Toegang middels het h SWT is tee simpel om de bestaande situatie te vervangen.. Ze vraagt daarbij of deze overlegtafel ook invloed heeft op de inrichting van de wijkteams. MW geeft aan dat dit niet het geval is. Het proces vann Bestuurlijk Contracteren gaat om de vormgeving van maatwerkvoorziening. Informatie die nuu is verschaft over de toegangg is puur om te informerenn en zorg te dragen voor aansluiting op de inrichting van de wijkteams. Petra van Teijlingen (PT Gemiva) wil graag opmerken dat het essentieel is dat er in het wijkteam vragen worden gesteld aan de cliënt om erachter te komen of een diagnose/indicatie nodig is. EM Binnenvest ziet de vele varianten van toegang binnenn de 4 gemeenten als een rijkdom, maar vraagt ook of er mogelijkheden zijn om dit leervormproces te volgen. MW geeft aan dat de ontwikkelingen van het gebiedsgebondenteam volop in gang zijn en qua q tijdsplanning en inhoud niet een onderdeel zijn van het BC. Wij kunnen de informatie verstrekken, maar de ontwikkeling/evaluatie van de teams vindt plaats in de teams. t SR Kwadraad, deelnemende partij aan dee sociale wijkteams in Leiden, geeft aan dat er bij de evaluatie voorbeelden uit andere gemeenten worden meegenomen en gebruikt. Binnen het proces van bestuurlijk contracteren is i een knip voor v wat betreft het deel van de toegangg meegenomen wordt. Het huidige proces van BC gaat spelenn op het moment dat de burger een akkoord heeft voor een maatwerkvoorziening. Hoe en in welke vorm met welke verantwoordelijkheden het gebiedsgebondenteam wordt vorm gegeven valt buitenn dit proces. Wel is het van belang dat in de resultaatovereenkomst de toegang/verbinding helder is geborgd en beschreven is. 5

6 4. Bekostiging (45 min) MW geeft voor het volgende agenda punt het woord aan Remco Peijss (RP), die toelichting geeft bij de powerpoint over de bekostiging. (Zie bijlage 1) De opmerkingen en vragen van de deelnemers tijdens de powerpointt zijn hieronder per sheett gesorteerd: Sheet 6: Bekostigingg gemeentenn (3): MW Haardstee vraagt of het woord gelijkduidend een synoniem is voor v het woord gelijk. RP antwoord bevestigend. EM Binnenvest vraagt naar welke producten de resultaatovereenkomsten wordenn opgesplitst. RP geeft aan dat dit zo aan de orde komt. Sheet 7: Reductie productcodes en tarieven EM Binnenvest vraagt ook waar de afkorting HbhH B voor staat. RP geeft g aan dat dit voor Hulp bij het Huishouden, type B staat. MW Haardstee vraagt of met hett samenvoegen van de indicatiesoorten en tarieven ook het product een mix wordt van deze aangegeven indicatiesoorten, en vraagt of hier dan standaard voor het laagste tarief wordt gekozen. RP antwoord dat dit een gemiddeld tarief wordt, in overleg met de deelnemers. PT Gemiva vraagt of de tarieven inclusief of exclusief vervoer zijn. RPP geeft aan dat dit inclusief vervoer is berekend. MR MEEE vraagt of er dus één tarief is voor begeleiding, zowel complex als eenvoudige en of het dus zo kan zijn dat een aanbieder kan kiezen voor alleen maar eenvoudige begeleiding. RP geeft aan dat dit niet zo is, er wordt in de resultaatovereenkomst aangegeven dat we w het hierbijj hebben over een gemiddeld tarief. MR MEE geeft aan dat zij dit een risico blijft vinden. MK Activite vraagt of er ook nog aan deze tafel vandaag over de resultaten gesproken wordt, omdat dit wederom om producten gaat. Mirandaa Kerkvliet (MK, Groenoord) geeft aann dat als deze bekostigingsvorm wordt verbondenn aan de uitgangspunten van zorg dichtbij huis, de vervoerskosten wel degelijkk een rol spelen. FR Radius geeft aan dat hij het idee van de gemeenten om het bekostigingsmodel te versimpelen v geweldig vindt. Zijn ervaring vanuit het verleden dienst wonen-zorg is een voorbeeld waarin dit is vormgegeven. Sheet 10: Tariefvoorstel gemeenten (4) RP geeft aan dat het voor de gemeenten gekk is dat er zowel aan het einde, als aan het begin van de tabel een uitschieter te zien is. Waarom ontvangen sommige cliënten maar 20 uur zorg per jaar, en sommige juist excessief veel, wat tot 40 uur per week terug te leiden zou zijn? FRR Radius geeft aan dat achter elk getal waar de gemeenten nu hun vraagtekens zetten, uitleg u kan worden gegeven door de zorgpartners. Daar is ook deze tafel voor bedoeld. De gemeenten onderschrijven dit, en vragen aan de aanbieders input voor de vraagtekens. EM Binnenvest geeft aan dat de zorg van 200 uur per jaar bedoeld is voor v cliëntenn die dreigen om te vallen, en zeer lichte steun nodig hebben. Dee cliënten die juist excessief veel zorgg nodig hebben zijn 6

7 de moeilijke gevallen, die noch in een inrichting, noch zelfstandig kunnen wonen. MK Groenoord Zorgt voegt daaraan toe dat cliënten die kortee zorg na een operatie ontvangen, vaak alweer zelfstandig zijn na een aantal weken en geenn zorg meer nodig hebben. Cliënten die excessieff veel zorg gebruiken zijn vaak terminaal zieken. Ook PT Gemiva geeft voorbeelden vann ambulante ondersteuning. MW Haardstee voegt toe dat cliënten met multidisciplinaire problematiek vaak opgeteld zeer veel zorg ontvangen. Hij wil meegeven aan de gemeenten dat cliënten die geïndiceerd zijn als licht verstandelijk of licht dementerend, vaak zware begeleiding nodig hebben. Sheet 11: Tariefvoorstel gemeenten (3) MR MEEE vraagt of de tariefvoorstellen bedoeld zijn voor de alle leeftijden, of dat zorg voor de jeugd hier niet onder valt. MW geeft aan dat deze zorgtarieven gelden voor boven de 18, zo zijn de cijfers ook bij de gemeenten aangeleverd. EM Binnenvest geeft aan dat deze vorm van financiering weer een aanbod-financiering is. Het wordt wel simpeler, maar waarom is err niet gekozen om de stap naar resultaatfinanciering te maken? RP geeft aan dat dit hier juist aan te verbinden iss en dat dat zeker wordt gedaan g in dee resultaatovereenkomst. SR Kwadraad vraagt of deze tarieven een gemiddelde zijn, waarbij dee ene burgerr misschien minder nodig is voor het tarief, en bij de ander meer.. De gemeente antwoord bevestigend. MR MEEE vraagt of de tarieven voor individuele of groepsbegeleiding is. RP geeft aan dat dit voor individuele begeleiding is. EM Binnenvest geeft aan dat dit tarief te laagg is. KV ProDeba vraagt in hoeverre de cliënt weet hoeveel uur hij/zij behoort te krijgen. De gemeenten geven aan dat de zorgaanbiederr bepalend iss en dat er uit moet worden gegaan van de resultaten bij de cliënten. PT Gemiva mist het maatwerk bij deze aanpak. MW geeft aan dat dit idee vormgegeven is uitt verschillende gesprekken met alle aanbieders. Ze wil graag de vorm verder aanscherpen mett deze overlegtafel. SR Kwadraad geeft aan dat bij deze vorm van tariefstelling er afroming plaatsvind, cliënten worden alleen geholpen als ze snel te behandelen zijn. MW stelt daar de vraag tegenoverr wat dan wel wenselijk is. SR Kwadraad geeft aan dat dit inderdaad de opdracht iss voor de tafel. FR Radius onderschrijft dat dit erg aanbod gericht is en mist een link naar de inhoudelijke problematiek. Wij zou de tarieven graag in combinatie willen bespreken met de inhoud. EM Binnenvest onderschrijft dit. RD Humanitas vraagt of er niet al gemeentenn zijn waar het proces is uitgekristalliseerd en of dat resultaat niet overgenomen kan worden. De gemeenten geven aan dat het process van bestuurlijk contracteren juist bedoeld is om transparant, in gesprek met de Leidse regiopartners tot een resultaat r te komen, zodat dit voldoet aan de behoeftenn van de regio. Daarnaast verschillenn de situatie en de uitgangspunten per regio/gemeente, waardoor het niet mogelijk is omm één resultaat te bereiken. MK Activite reageert door te melden dat dit tarief niet alleen is bedoeld voor de zwaardere problematiekgevallen, maar de lichte gevallen hier juist ook in opgenomen zijn. 7

8 MK Groenoord Zorgt geeft aan dat er bij dezee vorm door zorgaanbieders ook gekeken moet worden hoe er links te leggen vallen tussen vrijwilligers en mantelzorgers. Ze wil benadrukken dat de overlegtafel eerst moet kijken wat het resultaat van de cliënt nodig is, en dan het aanbod erop moet aanpassen. 5. Conclusies (5 min) MW rond de bijeenkomst af doorr te vragen of er nog algemene reacties zijn. FR Radius onderzoekt graag verder uit met de lokale gemeenten welke rol vrijwilligers en welzijnsorganisaties kunnen spelen in het leggen van verbindingen. MK Activite zou graag m.b.t. de toegang t zorgg dragen dat vanuit aanbieders de benodigde informatie verstrekt wordt. MR MEE vraagt zich tevens af we dan kunnen kijken naar de samenstelling van de Sociale Wijkteams, om te borgen dat de Sociale Wijkteams de arrangementen kunnen borgen. MW geeft aan dat dit niet een onderwerp is wat ingevuld moet worden op deze overlegtafel. Ze zal het wel meegeven aan de verschillende teams. SR Kwadraad wil graag reageren op een eerdere opmerking, namelijk dat wijkteams wortels in de wijk moeten hebben. Ze verteld, als deelnemende partij in de sociale wijkteams, dat hier zekerr naar wordt gekeken en dat deze wortels wordenn gebruikt. Err worden juist vertrouwde gezichten gebruikt in de wijk. MK Groenoord Zorgt vraagt of de Sociale wijkteams onafhankelijk genoeg zijn omm als toegangg te fungeren. De gemeenten geven aan dat de sociale Wijkteams niet terr discussie staan. EM Binnenvest geeft aan dat ze de knip die de gemeenten maken logisch vindt, maar dat de zorgg zelf uiteindelijk wel goed moet aansluiten op de toegang. Hier speelt ook de overlegtafel zelf een grote rol in. 6. Vervolgafspraken (5 min) MW besluit de vergadering. Ze geeft aan datt de volgendee bijeenkomst zal gaan om hulp bij het huishouden, en de opmerking om meer te focussen op zowel bekostiging als inhoud, mee wordt genomen. Tevens vraagt ze aan de deelnemers van zowel de digitale, als fysiekee overlegtafel om een reactie te geven op de volgende vraag: Hoe zou volgens u een passende manier van verantwoording, vertaald naarr een praktische invulling, vanaf 1 januari verlopen? Wat zijn hierbij de minimale vereisten voor de verantwoording of de werkwijze van de verantwoording? Graag een reactie op deze vraag voor a.s. donderdag, 17 juli. Er wordt een rondvraag gehouden: Chrik Duyvendak (CD), Gemeente Oegstgeest, wil wel benadrukken dat het niet de bedoeling is dat er net zoveel resultaten ontstaann als indicaties. RD Humanitas vraagt of de powerpoint van bekostiging online komt te staan. De gemeenten bevestigen dat dit met de notulenn online wordt gezet. 8

9 Bijlage 1: Powerpoint bekostiging en tarifering bestuurlijk contracteren Wmo Leidse Regio. Bijlage 2: Aanvulling op bijlage 3 van de notulen van de tweede sessie bestuurlijk contracteren. Link naar de audio-opname van deze bijeenkomst: https://soundcloud.com/#bc-leidse-regio/bestuurlijk-contracteren-3e-sessie MK Groenoord Zorgt vraagt of bij de discussie van hulp bij het huishouden volgende week ook de toezeggingen van Staatssecretaris van Rijn worden meegenomen diee afgelopen week in het nieuws waren. RP antwoord dat dit helaas niet mogelijk is, omdat de gemeenten nog niett hebben gehoord hoe de aanpassingen van de staatssecretariss invloed hebben op de huidige h bekostiging en plannen. KvG wil benoemen dat de audio-opnames misschien technisch niet mogelijk m zijn om op de site te zetten. Tevens wil ze vragen aan de aanwezigen die er de vorige keer niet warenn om zich na afloop te melden bij haar zodat de namen goed in de notulen opgenomen kunnen worden. SR Kwadraad vraagt wanneer de bekostigingg van hulp bij het huishouden op de agenda staat. MW geeft aan dat dit op 31 juli zal zijn. 9

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Uitnodiging tot Contractering Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk

Nadere informatie

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Voorbehouden Dit document is met zorg samengesteld. Echter op het moment van publicatie van het document stonden nog een aantal belangrijke

Nadere informatie

Acht is meer dan duizend

Acht is meer dan duizend Acht is meer dan duizend Datum: 17 mei 2013 Plan van aanpak voor de implementatie van jeugdhulp bij de samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond per 1 januari 2015 Status: definitief INHOUD

Nadere informatie

INTEGRALE TOEGANG SOCIAAL DOMEIN. Hoofdlijnen van integrale toegang naar werk & inkomen, participatie en opvoeden & opgroeien

INTEGRALE TOEGANG SOCIAAL DOMEIN. Hoofdlijnen van integrale toegang naar werk & inkomen, participatie en opvoeden & opgroeien INTEGRALE TOEGANG SOCIAAL DOMEIN Hoofdlijnen van integrale toegang naar werk & inkomen, participatie en opvoeden & opgroeien Gemeente Groningen, mei 2013 1 Minstens twee goede redenen U kunt niet omvallen.

Nadere informatie

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Utrecht, april 2015 Over Samenwerkend Toezicht Jeugd In Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking

De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking mede Samenwerken: hoe doe je dat? De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over mededinging en samenwerking Een verslag

Nadere informatie

Sociale (wijk)teams in vogelvlucht

Sociale (wijk)teams in vogelvlucht Sociale (wijk)teams in vogelvlucht State of the art najaar 2014 Auteur(s) Datum Movisie Silke van Arum en Rosanna Schoorl Utrecht, februari 2015 Movisie: kennis en aanpak van sociale vraagstukken Movisie

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Handreiking aanbod jongeren 16 23 jaar. De transitie naar volwassenheid

Handreiking aanbod jongeren 16 23 jaar. De transitie naar volwassenheid Handreiking aanbod jongeren 16 23 jaar De transitie naar volwassenheid Naam project: Handreiking aanbod jongeren 16 tot 23 Opdrachtgever: FoodValley Gemeenten Opsteller advies: Ernst van Berkum Versienummer:

Nadere informatie

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het kader van project De Kanteling, april

Nadere informatie

KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers

KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers Expertisecentrum Mantelzorg (MOVISIE en Vilans) In opdracht van het ministerie van

Nadere informatie

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S Rapportage over de samenwerking van thuiszorgmedewerkers met mantelzorgers en andere organisaties Marieke van Wieringen

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Inspireren & Informeren: Ambtenaren bereiden zich voor op de 3 D s

Inspireren & Informeren: Ambtenaren bereiden zich voor op de 3 D s Inspireren & Informeren: Ambtenaren bereiden zich voor op de 3 D s Tips en valkuilen rond de organisatie van de toegang Meer dan 1000 beleidsambtenaren kwamen tijdens De Decentralisaties Dag op 28 mei

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie

"Aan tafel!" dialoogtafel. noordoost Groningen. kwartiermakers

Aan tafel! dialoogtafel. noordoost Groningen. kwartiermakers kwartiermakers dialoogtafel noordoost Groningen "Aan tafel!" Een verkenning naar de mogelijkheid om in het aardbevingsgebied Noordoost Groningen een dialoogtafel op te zetten Eindadvies van de kwartiermakers

Nadere informatie

Rapport Stade over kwetsbare gezinnen in Woerden. Aangeboden door Woerden.dichtbij.nl

Rapport Stade over kwetsbare gezinnen in Woerden. Aangeboden door Woerden.dichtbij.nl Rapport Stade over kwetsbare gezinnen in Woerden. Aangeboden door Woerden.dichtbij.nl Rapportage Kwetsbare gezinnen Woerden Pagina 1 Stade Advies Kwaliteit van samenleven Pagina 2 Stade Advies BV Rapportage:

Nadere informatie

Ouderen over ondersteuning en zorg

Ouderen over ondersteuning en zorg Ouderen over ondersteuning en zorg Kwaliteitscriteria voor ondersteuning en zorg vanuit ouderenperspectief met extra aandacht voor kwetsbare ouderen, waaronder migrantenouderen CSO Zorgbelang Nederland

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Samen de focus op werk. Een landelijk beeld van de samenwerking tussen professionals werk en inkomen en de gezondheidszorg

Samen de focus op werk. Een landelijk beeld van de samenwerking tussen professionals werk en inkomen en de gezondheidszorg Een landelijk beeld van de samenwerking tussen professionals werk en inkomen en de gezondheidszorg Colofon Titel: Samen de focus op werk Programma: Dienstverlenende Overheid Datum: augustus 2012 ISSN 1383-8733

Nadere informatie

Onderwijs en jeugdzorg samen, werkt dat?

Onderwijs en jeugdzorg samen, werkt dat? Verwey-Jonker Instituut Onder wijs en jeugdzorg samen, werkt dat? Freek de Meere Vita Los Onderwijs en jeugdzorg samen, werkt dat? Evaluatie Utrechtse pilots onderwijs zorgarrangementen Freek de Meere

Nadere informatie

"Wat gaat er goed in jullie gezin?" Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad

Wat gaat er goed in jullie gezin? Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad "Wat gaat er goed in jullie gezin?" Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad Februari 2014 Colofon februari 2014 "Wat gaat er goed in jullie gezin?"

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS

DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS De toekomst van de jeugdzorg decentralisatie jeugdzorg door de ogen van bestuurders en professionals

Nadere informatie

Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken

Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken Dit is een uitgave van het Samenwerkingsverband effectieve interventies. Auteurs: Marijke Booijink, Christine Kuiper, Gery

Nadere informatie

Financiën en de 3 decentralisaties

Financiën en de 3 decentralisaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Handreiking Financiën en de 3 decentralisaties bouwstenen voor uw financiële aanpak Handreiking Financiën en de 3 decentralisaties bouwstenen voor

Nadere informatie

DE BURGER OP ZOEK ANALYSE VAN DE INFORMATIEBEHOEFTE VAN DE BURGER IN HET SOCIAAL DOMEIN

DE BURGER OP ZOEK ANALYSE VAN DE INFORMATIEBEHOEFTE VAN DE BURGER IN HET SOCIAAL DOMEIN DE BURGER OP ZOEK ANALYSE VAN DE INFORMATIEBEHOEFTE VAN DE BURGER IN HET SOCIAAL DOMEIN 1 Colofon Titel De burger op zoek: analyse van de informatiebehoefte van de burger in het sociaal domein Datum 13

Nadere informatie