Cursus Grondbeleid voor raadsleden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cursus Grondbeleid voor raadsleden"

Transcriptie

1 Cursus Grondbeleid voor raadsleden Radboud Ammerlaan Theo Ram Gemeente Goirle, 16 november 2011

2 Inhoudsopgave Inleiding Module 1: Grondbeleid Module 2: Grondexploitatie Pauze Module 3: Risicomanagement Module 4: Informatievoorziening Conclusies & Afspraken

3 Module 1: Grondbeleid

4 Module 1: Grondbeleid Grondbeleid versus Ruimtelijk Beleid Kaderstellend grondbeleid Beleid Grondverwerving Beleid Grondontwikkeling Beleid Grondverkoop Projectoverstijgend beleid Kaders: beknellend of ondersteunend? Conclusies

5 Grondbeleid versus Ruimtelijk Beleid Grondbeleid is geen doel op zich, maar is dienstbaar aan het ruimtelijk beleid. Grondbeleid biedt instrumentarium om: Het ruimtelijk beleid vorm te geven (regie) Het ruimtelijk beleid financieel haalbaar te houden De ruimtelijke ontwikkeling financieel te faciliteren

6 Beleid Grondverwerving (1) Actief grondbeleid: de overheid treedt op als ondernemer op de grondmarkt door aankoop van gronden, het bouwrijp maken van deze gronden en de verkoop (uitgifte) van bouwrijpe kavels, met het oog op de realisatie van een ruimtelijke ontwikkeling Faciliterend grondbeleid: de overheid laat de aankoop van gronden, het vervaardigen van bouwrijpe gronden en de uitgifte bouwrijpe kavels over aan de marktsector De rol van de overheid beperkt zich bij faciliterend grondbeleid tot het stellen van randvoorwaarden.

7 Beleid Grondverwerving (2) De grondexploitatiekosten, die door de overheid worden gemaakt in verband met een ruimtelijke ontwikkeling: Worden bij actief grondbeleid verdisconteerd in de uitgifteprijs van de bouwrijpe gronden Worden bij faciliterend grondbeleid door de overheid verhaald op ontwikkelaars (kostenverhaal) Winst en risico komen terecht bij de partij die actief grond ontwikkelt.

8 Beleid Grondverwerving (3) In uw gemeente bevindt zich binnen de bebouwde kom een oud bedrijf. Dit bedrijf wil uitbreiden, maar kan dat niet op die locatie. De gemeente mag daarom de huidige locatie kopen. Aankoopbedrag: ,= Kosten ontwikkeling: ,= Opbrengstpotentie: ,= Voert u hier actief of faciliterend grondbeleid?

9 Beleid Grondverwerving (4) Instrumentarium grondverwerving: Wet voorkeursrecht Gemeenten Onteigening Bouwclaimafspraken Anterieure overeenkomst Exploitatieplan (kostenverhaal) Publiek Private Samenwerking

10 Beleid Grondverwerving (4) Overwegingen kaderstelling grondverwerving: Eén hoofdbeleidslijn (evt. gemotiveerd afwijken) Meerdere beleidslijnen, afhankelijk van type ontwikkeling (i.c.m. risicoprofiel en/of grondpositie) Locatiegerichte afweging met wegingscriteria

11 Beleid Grondontwikkeling (1) Grondontwikkeling omvat het proces van bestemmingsen gebruikswijziging van gronden, die een waardeverandering met zich meebrengt. LANDBOUW GEBIEDS- ONTWIKKELING WOONWIJK

12 Beleid Grondontwikkeling (2) Grondontwikkeling in fasen: Initiatieffase Haalbaarheidsfase Ontwikkelingsfase Realisatiefase Beheerfase In alle fasen zijn keuze met betrekking tot grondbeleid aan de orde!

13 Beleid Grondontwikkeling (3) Overwegingen kaderstelling grondontwikkeling: Strategisch beleidsdocument bij aanvang project Voortgangsdocument grondbeleid bij overgang fase Wijze en moment van vaststelling grondexploitaties Wijze en moment van actualisatie en herziening exploitaties Inzicht in de risico s in alle projectfasen

14 Beleid Grondverkoop (1) Grondverkoop (in het kader van ruimtelijke ontwikkeling) omvat de verkoop van door de gemeente voor bebouwing geschikt gemaakte kavels. Grondverkoop aan: Particulieren Projectontwikkelaars Corporaties Beleggers Maatschappelijke organisaties Erfpacht?

15 Beleid Grondverkoop (2) Overwegingen kaderstelling grondverkoop: Gebruik van erfpacht Grondprijsbeleid in aparte beleidsnota (college vs. raad) Bijzonder beleid voor doelgroepen

16 Projectoverstijgend beleid Overwegingen kaderstelling projectoverstijgend beleid: Winst- en verliesnemingen Reservevorming en Weerstandsvermogen Waardering overige gronden Vaststelling parameters (rente en inflatie)

17 Beknellend of ondersteunend? Overwegingen kaderstelling: Kaderstelling mag niet ten koste gaan van slagvaardigheid Kaderstelling mag ontwikkeling niet nodeloos vertragen Goede afweging in verdeling verantwoordelijkheden raad en college noodzakelijk Goede afweging detailniveau sturing noodzakelijk

18 Conclusies Conclusies met betrekking tot grondbeleid:

19 Module 2: Grondexploitatie

20 Rekensystematieken Ontwikkeling Bouwexploitatie 0 Beheer Vastgoedexploitatie Grondexploitatie. Beheer openbare ruimte Ontwikkelstrategie

21 Het planproces go/no go go/no go go/no go initiatief plandefinitie ontwerp realisatie/beheer grof fijn veel risico & invloed..weinig risico & invloed

22 Hoe: Het proces Initiatief Plandefinitie Ontwerpfase Realisatie- en beheer Beleid Tekenen Rekenen Juridica Schetsontwerp Masterplan VO DO Bestek Haalbaarheid GREX VEX stichtingskosten beheerkosten Intentie SOK ROK BOK

23 Wie? Rekenen Tekenen Taxateur Planeconoom Stedenbouwkundige Vastgoedeconoom Planoloog Calculator Architect Bouwkostendeskundige Landschapsarchitect Verkeersdeskundige OVERHEID Privaatrechtelijk Publiekrechtelijk Fiscaal Europees Juridica

24 Vastgoedexploitatie & Grondexploitatie Vastgoedexploitatie Grondexploitatie Kosten bouw vastgoed Opbrengsten vanuit huur/ verkoop vastgoed Residu vastgoedexploitatie = de te betalen grondprijs Grondopbrengst Residu grondexploitatie Grondkosten

25 Ruimtegebruik In verschillende planfases: globaal of gedetailleerd Plangrens ligt vast m 2 zijn gedefinieerd Verhouding bruto/netto exploitatiegebied Bepaling aantal woningen/ha (dichtheid) Bepaling aantal m 2 bruto vloeroppervlak naar functie (plancapaciteit) Van groot belang voor transparantie en volledigheid van de grondexploitatie

26 Ruimtegebruik Ons Plan Om sc hrijving m 2 % Bruto % Netto Bruto plangebied % Buite n be sc houw ing % Bovenwijks groen % Archelogische vindplaats - 0% Netto plangebied % Macro-milieu - 0% Hoofdwegen - 0% Hoofdwaterwegen - 0% W ijkp ark - 0% Netto exploitatiege bied % 1 00% Uitg eefbaar % 66% Verh ard ing % 21% Groen & water % 13%

27 Ruimtegebruik in % van het netto exploitatiegebied 9% 4% 21% Uitgeefbaar Verhardin g Groen Water 66%

28 Hoofdkostensoorten GREX BOEKWAARDE VERWERVING / Inbrengwaarde BODEM- EN GRONDWATERSANERING ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK SLOOPKOSTEN OPHOGING / GRONDVERBETERING BOUWRIJP MAKEN WOONRIJP MAKEN KUNSTWERKEN GROENVOORZIENING LICHTMASTEN EN BRANDKRANEN BIJKOMENDE WERKEN DIVERSEN NUTSVOORZIENINGEN ONVOORZIEN PLANONTWIKKELINGSKOSTEN PLANSCHADE BIJDRAGE FONDSEN Kunst (1% van bouw- en woonrijpmaken) Fonds bovenwijkse voorzieningen Fonds rood voor groen OVERIGE / DIVERSE KOSTEN Verplaatsen volkstuinen VERPLICHTINGEN SUBSIDIES WINSTNEMINGEN

29 Planbegeleidingskosten 1 Bestaan uit uren : Planontwikkeling> initiatieffase/plandefinitiefase o o o o Masterplan/structuurvisie Div. onderzoeken (bodem, milieu, verkeer, planeconomie etc) Overleg Projectmanagement Planvoorbereiding> plandefinitiefase/ontwerpfase o o o o Stedenbouwkundig plan Planeconomie Juridische begeleiding projectmanagement Engineering> realisatie- en beheerfase o o o Matenplannen, groenplannen Voorbereiding, toezicht en directie Financiële bewaking

30 Planbegeleidingskosten 2 Planontwikkeling 10% Planvoorbereiding 7-10% Voorbereiding en toezicht 10-15% Totaal van uit te voeren werken: 30-35%

31 Fondsvorming/Reserves Typen fondsen/reserves o o o o Bovenwijks Kunst Bijdragen aan ruimtelijke ontwikkelingen Etc. Wettelijk kader Wro o o o Structuurvisie Profijt, toerekenbaarheid en evenredigheid (niet verplicht voor het private spoor) Instelling fonds noodzakelijk voor verhaal bovenplanse kosten bij het publiekrechtelijk spoor

32 Opbrengsten in de grondexploitatie Woningbouw Kantoren Bedrijven (Commerciële) voorzieningen Bijdragen en Subsidies

33 Berekening van de opbrengsten Kostprijs M 2 -prijzen Residuele waarde

34 Residuele waarde berekening Residuele waarde= 1 de waarde van een object dat resteert na aftrek van kosten. 2 de waarde die de koper van de grond maximaal voor de grond kan betalen, gegeven de marktwaarde van het object (Funda) Voorbeeld: woning 450m 3,kavel 300m 2 Von-waarde Von-waarde excl. BTW 19% Bouwkosten AKW&R ontwikkelaar 10% Bijkomende kosten 20% Residuele waarde

35 Principe Grondexploitatieberekening Kosten Kostenstijging Opbrengsten Opbrengstenstijging Rente Dynamische Eindwaarde Berekening o o EW NCW

36 Principe Grondexploitatieberekening O= 2,5% R= 6% 250 NCW EW K= 3% R= 6% Berekening naar Eindwaarde (EW) en naar Netto Contante Waarde (NCW) Kosten EW: 100*(1+0,03)^(1+0,06)^6 = 100* 1,46107 = 146,11 Opbr. EW: 250*(1+0,025)^3*(1+6%)^4 = 250* 1,35954 = 339,89 Saldo op Eindwaarde : (positief) 193,78 Netto Contante Waarde : 193,78/ ((1+6%)^7) = 128,87

37 Voorbeeld Grondexploitatieberekening Prijspeil 2005 Startdatum Einddatum Kostenstijging Opbrengstenstijging Rente 3% per jaar 2% per jaar 5% per jaar VERDELING IN PROCENTEN OMSCHRIJVINGEN Totaal Totaal Periode 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 KOSTEN Aantal prijs/eh Totaal Verwerving % 30% 100% Aanleg hoofd infra % 25% 25% 25% 100% Bovenwijks groen + infra % 10% 20% 10% 40% 100% Verharding & Riolering % 50% 100% Groen & water % 10% 20% 10% 20% 100% Bijdrage aan fondsen % 50% 100% POK 30% % 20% 10% 10% 20% 10% 10% 100% Onvoorzien 25% % 15% 15% 15% 15% 15% 15% 100% INVESTERINGEN excl. BTW OPBRENGSTEN m2 Aantal Huurwoningen grondgebonden , % 50% 100% appartementen , % 50% 100% Totaal huur % % Koopwoningen 0% grondgebonden rijwoning , % 50% 100% /1 kap woningen , % 25% 25% 100% vrijstaande woningen , % 25% 25% 50% 100% appartementen middel , % 50% 100% appartementen groot , % 50% 100% Totaal Koop Kantoren Kantoren Totaal kantoren % OPBRENGSTEN excl. BTW Kostenstijging Inkomstenstijging Nominaal saldo Rente Saldo op Eindwaarde Netto Contante Waarde op 1/1/2003 controle Netto Contante Waarde op 1/1/2003 controle

38 Conclusies Conclusies met betrekking tot grondexploitaties:

39 Pauze

40 Module 3: Risicomanagement Grondexploitatie

41 Module 3: Risicomanagement Risico s in Grondexploitaties Risicoanalyse Risico s definiëren Risico s kwantificeren Risico s beheersen Risicomanagement Weerstandsvermogen Grip houden en bijsturen Conclusies

42 Risico s in Grondexploitatie Actueel thema Ingewikkelde materie Project versus Portefeuille In het verleden behaalde resultaten Berekening varianten Onvoorzien (5-10%) Raming exploitatieresultaat

43 Risico s definiëren Ramingsonzekerheden en bijzondere gebeurtenissen Risiconiveau (project, organisatie, omgeving) Planfase go/no go go/no go go/no go Initiatief Plandefinitie Ontwerpfase Realisatie- en beheer Grof... Fijn Veel risico/invloed Weinig risico/invloed Inventarisatiewijze per project

44 Risico s kwantificeren (1) Bandbreedtes bij ramingsonzekerheden Kans maal gevolg bij bijzondere gebeurtenissen Modelleerniveaus (Scenario, Gevoeligheid, Monte Carlo) Kans Gevolg 1 Onwaarschijnlijk < 5% Nihil < ,= 2 Mogelijk 5 15% Klein ,= ,= 3 Waarschijnlijk 15 30% Aanzienlijk ,= ,= 4 Zeer waarschijnlijk 30 50% Groot ,= ,= 5 Vrijwel zeker > 50% Immens > ,=

45 Risico s kwantificeren (2) Histogram voor SALDO CONTANT 0,06 X <= - 50,17 mio 16% X <= - 31,81mio 84% 0,05 Mean = - 40,85 mio Frequentie 0,04 0,03 0,02 0, Bedrag in miljoenen Euro's

46 Risico s beheersen Beheersmaatregel per gedefinieerd risico: Nader onderzoek Verzekeren / Delen Accepteren / Afdekken

47 Risicomanagement (1) Goede risicoanalyse omvat drie fasen (inventariseren, kwantificeren, beheersen) Risicoanalyse staat of valt met goede inventarisatie Wijze van kwantificeren (rekenmodel) bepalend voor analysesystematiek Risicoanalyse heeft alleen nut als basis voor risicomanagement

48 Risicomanagement (2) Actualiseren risico-analyse Evalueren beheersmaatregelen Kiezen beheersmaatregelen Uitvoeren beheersmaatregelen

49 Grip houden & Bijsturen Overwegingen bij risicomanagement: Risicoanalyse in alle fasen van het planproces Risico s continu monitoren (risicomanagement) Keuze maken voor het niveau van modelleren en analyseren

50 Conclusies Conclusies met betrekking tot risicomanagement:

51 Module 4: Informatievoorziening

52 Informatie tijdens planproces in itiatief plandefinitie ontwerp realisatie/beheer Initiatieffase: Kenmerk: Doel: Sigaren doosb erekening Globaal, keng etallen, hoog% on voorzien Inzicht in haalbaarheid, go / no go Eerst rekenen dan teke nen en/of rekenen en tekenen gaan geleijk op In elk geval niet eerst tekenen en dan rekenen!! informatiebehoefte: startdocument/-memo tbv toekennen werkkrediet en formulering uitgangspunten / pve

53 De grondexploitatie in het planproces in itiatief plandefinitie ontwerp realisatie/beheer Plandefinitiefase: Haalbaarheidsstudie Kenmerk: Doel: Globaal, profielen/m2-prijzen Inzicht in haalbaarheid, go / no g o Informatiebehoefte: tussentijdse voortgangsrapportage via kwarap/marap/begroting/jaarrekening (actualisering grex)

54 De grondexploitatie in het planproces in itiatief plandefinitie ontwerp realisatie/beheer Ontwerpfase: Kenmerk: Doel: Grondexploitatie Meer getedaileerd (PVE is b ekend) Haalbaarheid (meer specifiek) Budg etbepalend Informatiebehoefte: tussentijdse voortgangsrapportage via kwarap/marap/begroting/jaarrekening Vaststellen grondexploitatie bij vaststelling Best.plan

55 De grondexploitatie in het planproces in itiatief plandefinitie ontwerp realisatie/beheer Realisatie en beh eer: Grondexploitatie beheer Kenmerk: Gedetaileerd (PVE is bekend) Doel: Beheer van budgetten Informatiebehoefte: tussentijdse voortgangsrapportage via kwarap/marap/begroting/jaarrekening (actualisering grex) Significante planwijzgingen vertalen door herziening grex

56 Aanvullende documenten Meerjarenperspectief Grondprijzenbrief Weerstandsvermogen Weerstandscapaciteit Overzicht stedelijke programmering Besluit rekenparameters

57 Meerjarenperspectief Overzicht alle grondexploitaties Actieve en zogenaamde NNIEGG Reserves Voorzieningen Weerstandsvermogen Risico s Evt afdrachten aan AD

58 Bevindingen woningbouwprogramma woningaantallen per jaar binnen gemeentelijke grexen Spoor woningaantallen per jaar binnen gemeentelijke grexen verdeling woningtypologie 26% 21% 2% sociale huur 23% goedkope koop koopgarant VS-huur middeldure koop 21% dure koop 2% bijzonder 5%

59 Conclusies Conclusies met betrekking tot informatievoorziening:

60 Samenvatting & Eindconclusies

Actualisatie globaal exploitatieplan Driessen

Actualisatie globaal exploitatieplan Driessen Actualisatie globaal exploitatieplan Driessen 2017 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Aanleiding voor de actualisatie van het globaal exploitatieplan 2. Plangebied en ruimtegebruik 3. Kosten exploitatiegebied

Nadere informatie

Grondexploitatie Boswonen Emmelhage. behorend bij herziening bestemmingsplan 2015

Grondexploitatie Boswonen Emmelhage. behorend bij herziening bestemmingsplan 2015 Grondexploitatie Boswonen Emmelhage behorend bij herziening bestemmingsplan 2015 Maart 2015 1 Inhoudsopgave Grondexploitatie Boswonen Emmelhage... 1 1. Samenvatting... 3 2. Analyse Ruimtegebruik... 4 3.

Nadere informatie

Toelichting Grondexploitatie 2013. Waalsprong. 16 april 2013

Toelichting Grondexploitatie 2013. Waalsprong. 16 april 2013 Toelichting Grondexploitatie 2013 Waalsprong 16 april 2013 Inhoud Uitgangspunten GREX 2013 Verschillenanalyse t.o.v. GREX 2012 Risicoanalyse 2 GRONDEXPLOITATIE 2013 3 Herijking grondprijzen Grondprijzen

Nadere informatie

Grondbedrijf. Introductie voor nieuwe raadsleden

Grondbedrijf. Introductie voor nieuwe raadsleden Grondbedrijf Introductie voor nieuwe raadsleden Grondbedrijf Yvonne Verkleij Paul van Die Rik Tuitert Planning & control Juridica (privaatrecht) Planeconomie Agenda Taken Beleid Financiële instrumenten

Nadere informatie

Grondexploitatie locaties Nagele

Grondexploitatie locaties Nagele Grondexploitatie locaties Nagele September 2016 1 Inhoudsopgave Grondexploitatie locaties Nagele... 1 1. Samenvatting... 3 2. Analyse Ruimtegebruik... 3 3. Bouwprogramma... 4 4. Investeringen... 4 5. Opbrengsten...

Nadere informatie

Nota Kostenverhaal Gemeente Drimmelen. Conceptt

Nota Kostenverhaal Gemeente Drimmelen. Conceptt Nota Kostenverhaal 2016-2020 Gemeente Drimmelen 1. Inleiding Aanleiding Met de komst van de Wro (1 juli 2008) hebben gemeenten meer mogelijkheden gekregen om te sturen op de ontwikkeling van ruimtelijke

Nadere informatie

Zeewijk, afronding. Herziening grondexploitatie, bestuurlijke samenvatting

Zeewijk, afronding. Herziening grondexploitatie, bestuurlijke samenvatting Zeewijk, afronding Herziening grondexploitatie, bestuurlijke samenvatting Inhoudsopgave ft ZEEWIJK, AFRONDING 1 HERZIENING GRONDEXPLOITATIE, BESTUURLIJKE SAMENVATTING 1 INHOUDSOPGAVE 2 1. INLEIDING 3 1.1

Nadere informatie

MPG 2012 en Grondexploitaties. Informatiebijeenkomst gemeenteraad d.d. 14 juni 2012 Planeconomie: L. Brekelmans, S. Koster en E.

MPG 2012 en Grondexploitaties. Informatiebijeenkomst gemeenteraad d.d. 14 juni 2012 Planeconomie: L. Brekelmans, S. Koster en E. MPG 2012 en Grondexploitaties Informatiebijeenkomst gemeenteraad d.d. 14 juni 2012 Planeconomie: L. Brekelmans, S. Koster en E. van Vliet Indeling Landelijke ontwikkelingen grondbedrijven Grondexploitatie

Nadere informatie

Oranjewijk, fase I I

Oranjewijk, fase I I u RK 2016.00400 Oranjewijk, fase I I Grondexploitatie, bestuurlijke samenvatting t?. mm! i r- Wĩ: urn i Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 1. INLEIDING 3 1.1 VAN HISTORIE NAAR DE HUIDIGE SITUATIE 3 2. UITGEEFBAAR

Nadere informatie

Grondexploitatie, rekenen en tekenen

Grondexploitatie, rekenen en tekenen Grondexploitatie, rekenen en tekenen Inbo academie Marleen Sanders 17 september 2009 Onderwerpen Planproces en context van haalbaarheid Haalbaarheid gebiedsontwikkelingen Businesscase Grondexploitatie

Nadere informatie

Nota Grondbeleid. Presentatie forum Ruimte 13 januari 2015

Nota Grondbeleid. Presentatie forum Ruimte 13 januari 2015 Nota Grondbeleid. Presentatie forum Ruimte 13 januari 2015 Nota Grondbeleid Opbouw presentatie 1 Inleiding 2 Waar gaat het om bij grondbeleid 3 Visie 4 Beheersen instrumenten en risico s 1 Inleiding Wat

Nadere informatie

(1 e ) herzieningsbesluit Exploitatieplan Keizershoeve II. Gemeente Beuningen. ir. M. (Michiel) Bots MSc MSRE. Opdrachtnummer : 2155

(1 e ) herzieningsbesluit Exploitatieplan Keizershoeve II. Gemeente Beuningen. ir. M. (Michiel) Bots MSc MSRE. Opdrachtnummer : 2155 (1 e ) herzieningsbesluit Exploitatieplan Keizershoeve II Gemeente Beuningen Auteur: ir. M. (Michiel) Bots MSc MSRE Opdrachtnummer : 2155 Status : definitief Datum besluitvormingsdocument: 25 juni 2014

Nadere informatie

Bijlagen Exploitatieplan Zuidbroek Vleugelschool/Sporthal

Bijlagen Exploitatieplan Zuidbroek Vleugelschool/Sporthal Bijlagen Exploitatieplan Zuidbroek Vleugelschool/Sporthal Betreft Exploitatieplan voor de Vleugelschool en de Sporthal, gelegen in Zuidbroek Status Vastgesteld Datum november 2010 Kaarten A. Kaart Bestemmingsplan

Nadere informatie

VOORBEELD STANDAARD OPZET EXPLOITATIEPLAN

VOORBEELD STANDAARD OPZET EXPLOITATIEPLAN VOORBEELD STANDAARD OPZET EXPLOITATIEPLAN 1 INLEIDING 1.1 Algemeen Aangeven met welk doel het exploitatieplan wordt gemaakt: om onderhandelingen met één of meerdere grondeigenaren te starten, met als doel

Nadere informatie

PRAKTIJKDAG INTEGRAAL REKENEN BIJ PROJECT- EN GEBIEDSONTWIKKELING. Door: Bucaris Vastgoed- en planeconomie

PRAKTIJKDAG INTEGRAAL REKENEN BIJ PROJECT- EN GEBIEDSONTWIKKELING. Door: Bucaris Vastgoed- en planeconomie PRAKTIJKDAG INTEGRAAL REKENEN BIJ PROJECT- EN GEBIEDSONTWIKKELING Door: Bucaris Vastgoed- en planeconomie Inleiding Introductie: Bucaris Vastgoed- en planeconomie Financiële regie van ontwikkelingen (incl.

Nadere informatie

Grondexploitatie Westeremden

Grondexploitatie Westeremden Grondexploitatie Westeremden Definitief GRONTMIJ EXPLOITATIE RAPPORTEN Grondexploitatie Westeremden Definitief Gemeente Loppersum Grontmij Nederland bv Assen, 5 april 2012 Verantwoording Titel : Grondexploitatie

Nadere informatie

Grondexploitatiewet. Hendrik van Sandick. projectcoördinator Grondexploitatiewet Ministerie van VROM

Grondexploitatiewet. Hendrik van Sandick. projectcoördinator Grondexploitatiewet Ministerie van VROM Grondexploitatiewet Hendrik van Sandick projectcoördinator Grondexploitatiewet Ministerie van VROM Waarover gaat het bij grondexploitatie? Onderwerpen die de gemeente wil regelen bij grondexploitatie van

Nadere informatie

Torteltuin. Berekening opbrengsten uit ontwikkeling woningbouw (11 mei 2007) Inhoud:

Torteltuin. Berekening opbrengsten uit ontwikkeling woningbouw (11 mei 2007) Inhoud: BIJLAGE I Torteltuin Berekening opbrengsten uit ontwikkeling woningbouw (11 mei 2007) Inhoud: Algemene uitgangspunten Model 1 (Vereniging De Dolderse Torteltuin) Model 2 (Volledig dure woningen) Model

Nadere informatie

Handreiking Grondbeleid voor Raadsleden

Handreiking Grondbeleid voor Raadsleden Handreiking Grondbeleid voor Raadsleden Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 1 2 Handreiking Grondbeleid voor Raadsleden Deze Handreiking Grondbeleid voor Raadsleden is bedoeld als

Nadere informatie

Grondexploitatie Beekweide 2017

Grondexploitatie Beekweide 2017 Inhoud Ontwikkelingen Grondexploitatie 2017: o Terugkijken: investeringen en verkopen 2016 o Vooruitkijken: nieuwe regelgeving commissie BBV, prognose woningbouwprogramma 2017 en verder Toekomstperspectief

Nadere informatie

Nota Grondbeleid 2014 / Grondprijsbrief 2015. Nota Grondbeleid 2014 en grondprijsbrief 2015

Nota Grondbeleid 2014 / Grondprijsbrief 2015. Nota Grondbeleid 2014 en grondprijsbrief 2015 Nota Grondbeleid 2014 / Nota Grondbeleid 2014 en grondprijsbrief 2015 Inhoud presentatie Grondbeleid 2014 Aanleiding - Doel Grondbeleidskeuze Financiële kaders Marktonderzoek Grondprijzen Verkoop bevorderende

Nadere informatie

Grondexploitatie Stedum

Grondexploitatie Stedum Grondexploitatie Stedum Definitief GRONTMIJ EXPLOITATIE RAPPORTEN Grondexploitatie Stedum Definitief Gemeente Loppersum Grontmij Nederland B.V. Assen, 5 april 2012 Verantwoording Titel : Grondexploitatie

Nadere informatie

Grondexploitatie Bedrijventerrein Ens

Grondexploitatie Bedrijventerrein Ens Grondexploitatie Bedrijventerrein Ens 1 ... 1 Grondexploitatie Bedrijventerrein Ens... 1 1. Samenvatting... 3 2. Analyse Ruimtegebruik... 4 3. Bouwprogramma... 5 4. Investeringen... 6 5. Opbrengsten...

Nadere informatie

Project < naam> Algemene projectgegevens. Locatie project. Fasedocument Project <..> Datum<..> Naam project

Project < naam> Algemene projectgegevens. Locatie project. Fasedocument <fase> Project <..> Datum<..> Naam project Fasedocument Project Datum Project < naam> Algemene projectgegevens Naam Project Omschrijving Opdrachtgever Projectleider Projectfase Aanleiding Doel Resultaat Kader / uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Vastgoedrekenen - middag

Vastgoedrekenen - middag Vastgoedrekenen - middag Den Haag, 16 maart 2016 FGH Bank, een brede kijk op vastgoed Uw docenten: Naam: Functie: Bedrijf: Ing. M. Chris de Ruiter MRE MRICS RT Directeur Vastgoedwaardering Naam: Functie:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Datum collegevergadering: 12 mei 2015 Onderwerp: Nota grondbeleid 2015-2018

Raadsvoorstel. Datum collegevergadering: 12 mei 2015 Onderwerp: Nota grondbeleid 2015-2018 Raadsvoorstel Agendanr: CR2 Kenmerk: 15-0114128 Datum collegevergadering: 12 mei 2015 Onderwerp: Nota grondbeleid 2015-2018 0.Samenvatting: Conform vastgesteld beleid dient het grondbeleid elke raadsperiode

Nadere informatie

Bijlage bij besluit eerste herziening exploitatieplan Vossenakker Noord

Bijlage bij besluit eerste herziening exploitatieplan Vossenakker Noord Bijlage bij besluit eerste herziening exploitatieplan Vossenakker Noord De hierna te nemen besluiten zijn voorzien van toelichtingen. De toelichtingen zijn cursief weergegeven. 1. Algemeen De structuur

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Exploitatieberekening Kamerik NON L Prijspeil 1 januari Gemeente Woerden

Gemeente Woerden. Exploitatieberekening Kamerik NON L Prijspeil 1 januari Gemeente Woerden Gemeente Woerden Exploitatieberekening Kamerik NON 212 Prijspeil 1 januari 212 Gemeente Woerden 12L115 Woerden, april 212 1 INHOUD 1. INLEIDING 2 2. STAND VAN ZAKEN 3 3. EXPLOITATIEBEREKENING DEFENSIE

Nadere informatie

Nota grondprijsbeleid gemeente Dirksland

Nota grondprijsbeleid gemeente Dirksland Nota grondprijsbeleid gemeente Dirksland Concept Opdrachtgever: Gemeente Dirksland NEXT Vastgoed BV Nico Harkes / Erik Lamfers Rotterdam, 31 augustus 2009 NEXT Vastgoed BV WTC Rotterdam, Beursplein 37

Nadere informatie

Rapportage grondexploitatie. Gemeente Albrandswaard Binnenland (6 ha)

Rapportage grondexploitatie. Gemeente Albrandswaard Binnenland (6 ha) Rapportage grondexploitatie Gemeente Albrandswaard Binnenland (6 ha) Rapportage grondexploitatie Binnenland (6 ha) Gemeente Albrandswaard definitief 02-05-2011 Rapportage grondexploitatie Gemeente Albrandswaard

Nadere informatie

Grondprijzennota 2013

Grondprijzennota 2013 Grondprijzennota 2013 1 Grondprijzennota 2013 2 Hoofdstuk Blz. 1. Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Methode van grondprijsbepaling 4 1.3 Uitzonderingen 4 1.4 Uitgangspunten 4 1.5 Aansprakelijkheid 4 2.

Nadere informatie

JRK. ŭ V. Zwolsehoek, fase 4. Herziening grondexploitatie, bestuurlijke samenvatting

JRK. ŭ V. Zwolsehoek, fase 4. Herziening grondexploitatie, bestuurlijke samenvatting 2016 07316 ŭ V JRK Zwolsehoek, fase 4 Herziening grondexploitatie, bestuurlijke samenvatting i s INHOUDSOPGAVE Zwolsehoek, fase 4 1 Herziening grondexploitatie, bestuurlijke samenvatting 1 1. Inleiding

Nadere informatie

omschrijving gegevens toelichting datum berekening

omschrijving gegevens toelichting datum berekening Tabel A: het inventariseren van de algemene gegevens omschrijving gegevens toelichting naam bestemmingsplan De Elsmoat naam exploitatieplan De Elsmoat datum berekening 112015 gemeente Gemeente Wierden

Nadere informatie

CHECKLIST GEACTUALISEERDE PLANEXPLOITATIE: WAALSPRONG Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen FINANCIEEL RESULTAAT

CHECKLIST GEACTUALISEERDE PLANEXPLOITATIE: WAALSPRONG Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen FINANCIEEL RESULTAAT FINANCIEEL RESULTAAT Wat is het financiële resultaat (eindwaarde en netto contante waarde) van de geactualiseerde grondexploitatie? Er is een heldere verklaring nodig, indien eindwaarde en/of netto contante

Nadere informatie

AGENDAPUNT NO.12. Voorstel tot vaststelling Nota Grondbeleid AAN DE RAAD

AGENDAPUNT NO.12. Voorstel tot vaststelling Nota Grondbeleid AAN DE RAAD Voorstel tot vaststelling Nota Grondbeleid AGENDAPUNT NO.12 AAN DE RAAD Samenvatting/Advies Het gemeentelijk grondbeleid is een beleidsterrein waar omvangrijke uitgaven worden gedaan en waarbij de risico

Nadere informatie

Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt

Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt 6 Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt 31 januari 2017 RV/16/00717 Z12-18101 Voorstel ingebracht door H. Achterberg Portefeuillehouder Begrotingsprogramma H.N. de Ronde 02 Beheerproduct

Nadere informatie

OUD vs NIEUW beleid. Toelichting op de Kadernota Grond: deel I Grondbeleid

OUD vs NIEUW beleid. Toelichting op de Kadernota Grond: deel I Grondbeleid OUD vs NIEUW beleid Toelichting op de Kadernota Grond: deel I Grondbeleid Beleidsregel was wordt Grondpolitiek Besluit start project Besluit openen Waar toereikend passief grondbeleid, daar waar nodig

Nadere informatie

Bijlage 1: Overzicht van methodiek en positie grondbedrijven

Bijlage 1: Overzicht van methodiek en positie grondbedrijven Bijlage 1: Overzicht van methodiek en positie grondbedrijven 1 2 3 4 Incl. fondsstortingen ten laste van de grex (groenfonds en bijdrage verliesnemingen cf. grondslagen Opm.: huidige boekwaarde is excl.

Nadere informatie

Herziene exploitatiebegroting Dijkshorn. Peildatum: 31 december 2013

Herziene exploitatiebegroting Dijkshorn. Peildatum: 31 december 2013 Herziene exploitatiebegroting Dijkshorn Peildatum: december 0 Inhoudsopgave. Algemeen...... Financiële uitgangspunten.... Kosten en opbrengsten..... 4. Begrotingsresultaat (box en )... 4. Kosten........

Nadere informatie

oinzicht Zwolle Meerjaren Prognose Vastgoed 2015 Bijlagen

oinzicht Zwolle Meerjaren Prognose Vastgoed 2015 Bijlagen oinzicht Zwolle Meerjaren Prognose Vastgoed 25 Bijlagen INHOUDSOPGAVE GRONDEXPLOITATIES 2. TOTAAL 25 3.2 WONINGBOUW 5.3 BEDRIJVENTERREINEN KANTOREN 2.4 HERSTRUCTURERING 27.5 PARTICULIERE GRONDEXPLOITATIES

Nadere informatie

Evaluatie Nota Grondbeleid 2009

Evaluatie Nota Grondbeleid 2009 Evaluatie Nota Grondbeleid 2009 De gemeenteraad heeft in de raadvergadering van 23 april 2009 de Nota Grondbeleid 2009 vastgesteld. In de Nota Grondbeleid is vastgesteld dat we deze beleidsnota na twee

Nadere informatie

Plankosten - conform ministeriële ontwerpregeling plankosten

Plankosten - conform ministeriële ontwerpregeling plankosten Bijlage 9 Plankosten - conform ministeriële ontwerpregeling plankosten 020300.14749.10 Rho adviseurs voor leefruimte Verkorte * toelichting excel model behorend bij het ontwerp van de ministeriële regeling

Nadere informatie

ACTUALISATIE GRONDEXPLOITATIES VERTROUWELIJK -

ACTUALISATIE GRONDEXPLOITATIES VERTROUWELIJK - ACTUALISATIE GRONDEXPLOITATIES 2015 - VERTROUWELIJK - GRONDBEDRIJF GEMEENTE BOEKEL 16 februari 2015 078306829:A - Definitief, vertrouwelijk E06061.002211.0100 Actualisatie grondexploitaties 2015 - vertrouwelijk

Nadere informatie

Exploitatieplan Sweensstraat-West Fase 1. Gemeente Loon op Zand. T. Delforterie (Metrum) E. Linssen (Metrum) E. J. van Baardewijk (PurpleBlue)

Exploitatieplan Sweensstraat-West Fase 1. Gemeente Loon op Zand. T. Delforterie (Metrum) E. Linssen (Metrum) E. J. van Baardewijk (PurpleBlue) Exploitatieplan Sweensstraat-West Fase 1 Gemeente Loon op Zand Auteurs : T. Delforterie (Metrum) E. Linssen (Metrum) E. J. van Baardewijk (PurpleBlue) Opdrachtnummer : 2941 Status : Definitief Datum vastgesteld

Nadere informatie

GRONDEXPLOITATIE COMPLEX 45 DE FLIER

GRONDEXPLOITATIE COMPLEX 45 DE FLIER GRONDEXPLOITATIE COMPLEX 45 DE FLIER 2013-2040 Berekeningsdatum: 1 maart 2013 Verwacht einde exploitatie: 31 december 2040 Vastgesteld door Raad: 25 april 2013 Registratienummer: Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

Herziening Exploitatieplan D n Hoge Suute

Herziening Exploitatieplan D n Hoge Suute 2015 Herziening Exploitatieplan D n Hoge Suute 2 Exploitatieplan D n Hoge Suute Datum: december 2015 Inhoud Herziening 2015 van het Exploitatieplan D n Hoge Suute 5 I Achtergrond van de herziening II Aard

Nadere informatie

Grondexploitatie Marknesse Zuid, fase 3

Grondexploitatie Marknesse Zuid, fase 3 Grondexploitatie Marknesse Zuid, fase 3 September 2016 1 Inhoudsopgave Grondexploitatie Marknesse Zuid, fase 3... 1 1. Samenvatting... 3 2. Analyse Ruimtegebruik... 3 3. Woningbouwprogramma... 5 4. Investeringen...

Nadere informatie

Pagina 1 van 9 PROJECT. ENCI Maastricht, ontwikkeling overgangszone projectnummer: 2331 opdrachtgever: project: ENCI Maastricht betreft:

Pagina 1 van 9 PROJECT. ENCI Maastricht, ontwikkeling overgangszone projectnummer: 2331 opdrachtgever: project: ENCI Maastricht betreft: PROJECT project: ENCI Maastricht, ontwikkeling overgangszone projectnummer: 2331 opdrachtgever: ENCI Maastricht betreft: Grondexploitatie overgangszone datum: 16-09-09 status: concept opsteller: RO groep

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. TITEL Instellen van de deelexploitatie AV ABC Liendert

RAADSVOORSTEL. TITEL Instellen van de deelexploitatie AV ABC Liendert Gemeente Amersfoort RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4500874 Aan : Gemeenteraad Datum : 26 november 2013 Portefeuillehouder : Wethouder R.G.H. van Muilekom Agendapunt : B&W-vergadering

Nadere informatie

Exploitatieplan De Afhang

Exploitatieplan De Afhang Exploitatieplan De Afhang Herziening 2016-2 Op structurele onderdelen Toelichting en Regels 1 Datum: 20 juni 2016 Eerste vaststelling exploitatieplan: 14 december 2010 Datum onherroepelijk: 19 oktober

Nadere informatie

Rapportage Onderzoek Grondbeleid Vaste grond onder de voeten? Gemeente Wijk bij Duurstede

Rapportage Onderzoek Grondbeleid Vaste grond onder de voeten? Gemeente Wijk bij Duurstede Rekenkamercommissie Gemeente Wijk bij Duurstede Oktober 2010 Rapportage Onderzoek Grondbeleid Vaste grond onder de voeten? Gemeente Wijk bij Duurstede 1. Inleiding... 3 1.1. Aanleiding... 3 1.2. Doel en

Nadere informatie

Raadsvoorstel: Nummer: Onderwerp: Nota Grondbeleid Gorinchem

Raadsvoorstel: Nummer: Onderwerp: Nota Grondbeleid Gorinchem Raadsvoorstel: Nummer: 2011-655 Onderwerp: Nota Grondbeleid Gorinchem 2011-2014 Datum: 2 mei 2011 Portefeuillehouder: B.J.P. van der Torren Raadsbijeenkomst: 31 mei 2011 Raadsvergadering: 16 juni 2011

Nadere informatie

Exploitatieplan De Afhang

Exploitatieplan De Afhang Exploitatieplan De Afhang Herziening 2015 Op structurele onderdelen Toelichting en Regels 17 Datum: 2 april 2015 Eerste vaststelling exploitatieplan: 14 december 2010 Datum onherroepelijk: 19 oktober 2011

Nadere informatie

Bouwgrondexploitatie Rapportage 3e kwartaal 2010

Bouwgrondexploitatie Rapportage 3e kwartaal 2010 Bouwgrondexploitatie Rapportage 3e kwartaal 2010 1 Inleiding Naar aanleiding van de bespreking van het rapport van bevindingen van de accountant over de controle van de jaarrekening 2009 heeft het audit

Nadere informatie

exploitatieplan 4E HERZIENING EXPLOITATIEPLAN '1E MELMSEWEG'

exploitatieplan 4E HERZIENING EXPLOITATIEPLAN '1E MELMSEWEG' 4E HERZIENING EXPLOITATIEPLAN '1E MELMSEWEG' 4e herziening '1e Melmseweg' (ontwerp) Inhoudsopgave Exploitatieplan 1e Melmseweg 3 Hoofdstuk 1 3 Inleiding Hoofdstuk 2 Deel A Omschrijving exploitatiegebied

Nadere informatie

GEBIEDSEXPLOITATIE TRANSFORMATIE EN KWALITEITSVERBETERING BRUNSSUM NOORD. ARCADIS, 30 oktober 2012

GEBIEDSEXPLOITATIE TRANSFORMATIE EN KWALITEITSVERBETERING BRUNSSUM NOORD. ARCADIS, 30 oktober 2012 GEBIEDSEXPLOITATIE TRANSFORMATIE EN KWALITEITSVERBETERING BRUNSSUM NOORD ARCADIS, 30 oktober 2012 1 INLEIDING In deze gebiedsexploitatie worden de uitkomsten gepresenteerd van de financiële verkenning

Nadere informatie

HORST MAA5 A/D HORST. Exploitatieplan De Afhang. dd. Jį^Ľtefe A nr. 103. Herziening 2013

HORST MAA5 A/D HORST. Exploitatieplan De Afhang. dd. Jį^Ľtefe A nr. 103. Herziening 2013 Behoort biįhetbesiuit van de GemeerìíérŵĴVao Horst aan de Maas dd. Jį^Ľtefe A nr. 103 De gtiffier HORST A/D MAA5 Exploitatieplan De Afhang Herziening 2013 Toelichting en Regels HORST A/D MAA5 IRST Datum:

Nadere informatie

Grondexploitatie Beekweide 2016 Info-avond 24 maart 2016

Grondexploitatie Beekweide 2016 Info-avond 24 maart 2016 Info-avond 24 maart 2016 Inhoud Ontwikkelingen Grondexploitatie 2016: o Terugkijken: investeringen en verkopen 2015 o Vooruitkijken: prognose woningbouwprogramma 2016 en verder, nieuwe regelgeving: commissie

Nadere informatie

nieuwe regels voor de ontwikkeling van bouwlocaties

nieuwe regels voor de ontwikkeling van bouwlocaties De Grondexploitatiewet: nieuwe regels voor de ontwikkeling van bouwlocaties April 2007 VROM geeft overheden en private partijen de ruimte om hun eigen verantwoordelijkheid te kunnen nemen. Decentraal wat

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK Voorstel aan het college van B&W

GEMEENTE OLDEBROEK Voorstel aan het college van B&W GEMEENTE OLDEBROEK Voorstel aan het college van B&W Onderwerp: bodemprijzen behorend bij de concept nota Grondprijsbeleid 2013-2014 bespreken akkoord p.f.-houder C. van Dijk overleg p.f.-h. afdeling add.

Nadere informatie

Gemeente Steenwijkerland. Grondexploitatie Uitbreiding Willemsoord

Gemeente Steenwijkerland. Grondexploitatie Uitbreiding Willemsoord Gemeente Steenwijkerland Grondexploitatie Uitbreiding Willemsoord Stafafdeling Ontwikkeling Steenwijk november 2007 Inhoudsopgave 1 OPPERVLAKTEANALYSE...4 2 BOUWPROGRAMMA...7 3 INVESTERINGEN...8 3.1 VERWERVING...8

Nadere informatie

1 e Herziening Exploitatieplan Waterrijk-West DEEL 2: TOELICHTING d.d. 02-06-2014

1 e Herziening Exploitatieplan Waterrijk-West DEEL 2: TOELICHTING d.d. 02-06-2014 1 e Herziening Exploitatieplan Waterrijk-West DEEL 2: TOELICHTING d.d. 02-06-2014 Exploitatieplan Waterrijk-West 1 e herziening Exploitatieplan Waterrijk-West 1 e herziening Inhoud DEEL 1 Exploitatieplan

Nadere informatie

HC 2014 Kamer BV dag 2

HC 2014 Kamer BV dag 2 HC 2014 Kamer BV dag 2 Huurrecht winkelruimte & ontwikkelprojecten Onderwerpen 2014 Dag I Verdieping DCF Financiering bedrijfsmatig vastgoed Dag II Huurprijsherziening winkelruimte Waardering ontwikkelingsprojecten

Nadere informatie

Bijlagen rekenkamerbrief kernvariabelen grondexploitaties

Bijlagen rekenkamerbrief kernvariabelen grondexploitaties Bijlagen rekenkamerbrief kernvariabelen grondexploitaties Inhoudsopgave bijlagen Scenario s voor de verwachte vraag.... 1 Samenvattende conclusies kadernota grondbeleid 2010.... 2 Inleiding grondbeleid

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Afsluitend krediet woonrijpmaken Monacopad

Nota van B&W. Onderwerp Afsluitend krediet woonrijpmaken Monacopad Onderwerp Afsluitend krediet woonrijpmaken Monacopad Nota van B&W Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Mevr. I.M.C. Vlugt Telefoon 5113679 E-mail: i.vlugt@haarlem.nl SO/PM Reg.nr. 226228 Te kopiëren: A,B,C,D

Nadere informatie

Grondprijzenbrief 2015 Gemeente Stichtse Vecht

Grondprijzenbrief 2015 Gemeente Stichtse Vecht Grondprijzenbrief 2015 Gemeente Stichtse Vecht 28 mei 2015 Inleiding Deze grondprijzenbrief geeft uitvoering aan de Nota Grondbeleid 2013 waarin het grondbeleid en de te hanteren instrumenten zijn vastgelegd.

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 24-11-2015 Nummer voorstel: 2015/84

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 24-11-2015 Nummer voorstel: 2015/84 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 24-11-2015 Nummer voorstel: 2015/84 Voor raadsvergadering d.d.: 08-12-2015 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

Gemeente Goeree-Overflakkee Grondprijzenbrief 2016

Gemeente Goeree-Overflakkee Grondprijzenbrief 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Goeree-Overflakkee. Nr. 52253 26 april 2016 Gemeente Goeree-Overflakkee Grondprijzenbrief 2016 Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee; overwegende

Nadere informatie

1 e Herziening Exploitatieplan Waterrijk-West DEEL 1: EXPLOITATIEPLAN d.d. 02-06-2014

1 e Herziening Exploitatieplan Waterrijk-West DEEL 1: EXPLOITATIEPLAN d.d. 02-06-2014 1 e Herziening Exploitatieplan Waterrijk-West DEEL 1: EXPLOITATIEPLAN d.d. 02-06-2014 Exploitatieplan Waterrijk-West 1 e herziening 1 Exploitatieplan Waterrijk-West 1 e herziening 2 Inhoud DEEL 1 Exploitatieplan

Nadere informatie

Haalbaarheidsanalyse ontwikkeling ONA-terrein. Datum: juli 2007

Haalbaarheidsanalyse ontwikkeling ONA-terrein. Datum: juli 2007 Haalbaarheidsanalyse ontwikkeling ONA-terrein Datum: juli 2007 Het complex in de Korte Akkeren ONA complex 1 Inleiding en samenvatting Bij het opstellen van de sterkte - zwakte analyse van de voetbalclub

Nadere informatie

4. De exploitatieopzet

4. De exploitatieopzet pagina 1 van 9 4. De exploitatieopzet 4.1 Inleiding In dit hoofdstuk komt de exploitatieopzet aan de orde. De exploitatieopzet vormt de grondslag voor het bepalen van de exploitatiebijdrage die via de

Nadere informatie

10raad juli 2010

10raad juli 2010 10 A.Visser / C.Sandkuijl 040-2083435/2083647 avi@valkenswaard.nl csa@valkenswaard.nl 10raad00443 29 juli 2010 Actualisatie bouwgrondexploitatie Lage Heide (voormalig Valkenswaard-Zuid) Nadat uw raad in

Nadere informatie

Aantrekkelijk Culemborg - Structuurvisie Culemborg 2030. Deel C Uitvoeringsparagraaf

Aantrekkelijk Culemborg - Structuurvisie Culemborg 2030. Deel C Uitvoeringsparagraaf Aantrekkelijk Culemborg - Structuurvisie Culemborg 2030 Deel C Uitvoeringsparagraaf COLOFON Structuurvisie Culemborg 2030 Culemborg Deel C Uitvoeringsparagraaf Datum: 2 november 2010 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING

Nadere informatie

Exploitatieplan Boskoop Waterrijk- West Deel B: Exploitatieplan

Exploitatieplan Boskoop Waterrijk- West Deel B: Exploitatieplan Exploitatieplan Boskoop Waterrijk- West Deel B: Exploitatieplan Behorende bij het wijzigingsplan Waterrijk-West Definitief Gemeente Boskoop Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 6 september 2011 Exploitatieplan

Nadere informatie

Gemeente fj Eergen op Zoom

Gemeente fj Eergen op Zoom fj Eergen op Zoom RVB7-2 Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Programmanaam en nummer : Actualisatie en afsluiting exploitatie Walcherenstraat : SROB/7/13 Sector : Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

Nadere informatie

1.2.2 Materiële wet- en regelgeving 1.2.3 Historie kaders grondbeleid gemeente Coevorden. 9 9 9 10 2.2 Grondbeleid in de gemeente Coevorden

1.2.2 Materiële wet- en regelgeving 1.2.3 Historie kaders grondbeleid gemeente Coevorden. 9 9 9 10 2.2 Grondbeleid in de gemeente Coevorden Nota Grondbeleid 1 2 Inhoud 1 Visie en kaders 5 1.1 1.2 Visie en doelstellingen Kaders en criteria 6 6 1.2.1 Formele wetgeving 6 1.2.2 Materiële wet- en regelgeving 6 1.2.3 Historie kaders grondbeleid

Nadere informatie

Kadernotitie Grondprijsbeleid Gemeente Leusden

Kadernotitie Grondprijsbeleid Gemeente Leusden Kadernotitie Grondprijsbeleid Gemeente Leusden Inleiding Het grondprijsbeleid is een van de instrumenten die de gemeente kan inzetten om de doelstellingen van ruimtelijk beleid in de meest brede zin te

Nadere informatie

MEERJARENPERSPECTIEF GRONDEXPLOITATIES 2014 GEMEENTE BEVERWIJK.

MEERJARENPERSPECTIEF GRONDEXPLOITATIES 2014 GEMEENTE BEVERWIJK. MEERJARENPERSPECTIEF GRONDEXPLOITATIES 2014 GEMEENTE BEVERWIJK. registratienummer INT-14-13156 Gemeente Beverwijk Afdeling Ruimte Inhoudsopgave: Voorwoord...2 1. Inleiding...3 1.1 Projecten, Meerjarenperspectief

Nadere informatie

Toelichting Herziene Grondexploitatie Dijkshorn

Toelichting Herziene Grondexploitatie Dijkshorn Toelichting Herziene Grondexploitatie Dijkshorn Peildatum: 31 december 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen..... 2 2. Financiële uitgangspunten... 3 3. Kosten en opbrengsten..... 4 3.1 Begrotingsresultaat (box

Nadere informatie

09raad januari 2010

09raad januari 2010 A.Visser/C.Sandkuijl 040-2083435/2083647 avi@valkenswaard.nl csa@valkenswaard.nl 09raad00964 28 januari 2010 Actualisatie bouwgrondexploitatie Valkenswaard-Zuid (aangepaste versie) Nadat uw raad in april

Nadere informatie

Bijlagen: 1. Nota Grondbeleid

Bijlagen: 1. Nota Grondbeleid NOTA VOOR DE RAAD Datum: 20 maart 2008 Nummer raadsnota: Onderwerp: Nota Grondbeleid 2008-2012 Portefeuillehouder: De Boer Bijlagen: 1. Nota Grondbeleid 2008 2012 Ter inzage: 1. stukken opiniërende raadsvergadering

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Grondbedrijfsfunctie voorjaar 2017

Meerjarenprogramma Grondbedrijfsfunctie voorjaar 2017 Meerjarenprogramma Grondbedrijfsfunctie voorjaar 2017 Gemeente Boxtel Versie 1.0 9 mei 2017 Team Ruimtelijke Ontwikkeling Gemeente Boxtel Inhoud 1. Inleiding... 4 2. De portefeuille: samenvatting financiële

Nadere informatie

A Algemeen 1 Wat is de looptijd van het project vanaf het moment van vaststellen van het ruimtelijk besluit? 11 jaren

A Algemeen 1 Wat is de looptijd van het project vanaf het moment van vaststellen van het ruimtelijk besluit? 11 jaren Bijlage 10 Plankostenscan d.d. 02112014 Vragenlijst ontwerp regeling plankosten exploitatieplan Datum 2102015 Gemeente Venlo Projectnaam TPN Projectnummer 1234 Datum prijspeil 112010 Looptijd project in

Nadere informatie

Op goede grond(en) Een onderzoek naar het grondbeleid van de gemeente Noordoostpolder. Rekenkamercommissie Noordoostpolder

Op goede grond(en) Een onderzoek naar het grondbeleid van de gemeente Noordoostpolder. Rekenkamercommissie Noordoostpolder Op goede grond(en) Een onderzoek naar het grondbeleid van de gemeente Noordoostpolder Rekenkamercommissie Noordoostpolder Dit rapport is een product van de rekenkamercommissie Noordoostpolder. De commissie

Nadere informatie

Nota Grondprijzen 2015

Nota Grondprijzen 2015 Nota Grondprijzen 2015 Opgesteld door: Team Grondzaken & Planeconomie 1. Inleiding 1.1 Kader De Nota Grondprijzen is een beleidsnota die we jaarlijks door het college van B&W laten vaststellen. Deze beleidsnota

Nadere informatie

Algemene uitgangspunten

Algemene uitgangspunten Almersma Algemene uitgangspunten Huidig boekjaar Jaar van afsluiting 2016 2027 Verkoopprijzen Gewone Betere Exclusieve Van m 2 Tot m 2 ligging ligging ligging Som product Som product Som product Meer m

Nadere informatie

Exploitatie: 0900 BRIELLAERD NOORD 2009

Exploitatie: 0900 BRIELLAERD NOORD 2009 Printdatum: 30-11-2009 MutatieDatum: 9-2-2009 blad: 1 STANDAARD SAMENVATTING MARKTPRIJSBEREKENING (met alle bedragen in Euro`s) Omschrijving Totaal KOSTEN ====== BOEKWAARDE 2.013.995 VERWERVING 36 1 2.205.000

Nadere informatie

Nieuwe wet ruimtelijke ordening; verbeterde gereedschapskist

Nieuwe wet ruimtelijke ordening; verbeterde gereedschapskist Nieuwe wet ruimtelijke ordening; verbeterde gereedschapskist Presentatie Marleen Sanders 2009 Adviesgroep Planeconomie & Grondstrategie inhoud presentatie Doelen van de veranderingen Wat is er veranderd?

Nadere informatie

JAARREKENING 2010 BEDRIJVENPARK RENGERS

JAARREKENING 2010 BEDRIJVENPARK RENGERS JAARREKENING 2010 BEDRIJVENPARK RENGERS April 2011 I N H O U D 1. Voorwoord 2. Jaarverslag 3. Waarderingsgrondslagen en financiering 4. Balans + toelichting 5. Grondexploitatie fase 1&2 + toelichting 6.

Nadere informatie

Bijlage 7 Taxatie planschade 020300.14753.11 Rho - Adviseurs voor Leefruimte Bijlage 8 Taxatie uitgifteprijzen 020300.14753.11 Rho - Adviseurs voor Leefruimte Bijlage

Nadere informatie

Beoogd effect: Het voldoende bouwrijpe grond beschikbaar hebben voor het vestigen van bedrijven en daarmee genereren van arbeidsplaatsen.

Beoogd effect: Het voldoende bouwrijpe grond beschikbaar hebben voor het vestigen van bedrijven en daarmee genereren van arbeidsplaatsen. Voorstel aan de raad Nummer: B11-15396 Portefeuille: Economie, Wonen, Cultuur & Dienstverlening Programma: 2.4 Sterke stad Programmaonderdeel: 2.4.1 Werken aan de basis Steller: M.R. Roeffel Afdeling:

Nadere informatie

Budgetbeheerder: R.E.P. Grössl Afdeling: Beleid en Realisatie Portefeuillehouder : P. Manning

Budgetbeheerder: R.E.P. Grössl Afdeling: Beleid en Realisatie Portefeuillehouder : P. Manning Pagina 70 Kostenplaats: Ruwe bouwgrond Oling Budgetbeheerder: R.E.P. Grössl Afdeling: Beleid en Realisatie Portefeuillehouder : P. Manning Doelstelling : Het zorgdragen voor het beheer van bouwgronden

Nadere informatie

Nota Grondbeleid 2012 Gemeente Voorst

Nota Grondbeleid 2012 Gemeente Voorst Nota Grondbeleid 2012 Gemeente Voorst Nota Grondbeleid 2012 Opgesteld door: Arjan Klein, vakgroep Economie en grondzaken Vastgesteld: Raadsvergadering dd. 17 september 2012 Corsa nummer: 2012-16182; versie

Nadere informatie

Actualisering Nota Grondbeleid Gemeente Hof van Twente 2011-2015

Actualisering Nota Grondbeleid Gemeente Hof van Twente 2011-2015 Actualisering 2011-2015 1 INHOUD Conclusies en samenvatting... 4 1... 8 1.1 Aanleiding... 8 1.2 Doel... 9 1.3 Leeswijzer... 10 2 Vormen van grondbeleid... 11 2.1 Inleiding... 11 2.2 Actief grondbeleid...

Nadere informatie

Grond voor betaalbaar wonen

Grond voor betaalbaar wonen Grond voor betaalbaar wonen De positie van de gemeente Naam, Afdeling Willem Korthals Altes 07/01/2009 Gemeentelijke positie De basics: positie, vormen grondbeleid De crisis: enkele cijfers Nota s grondbeleid

Nadere informatie

Verkorte * toelichting excel model behorend bij het ontwerp van de ministeriële regeling plankosten exploitatieplan

Verkorte * toelichting excel model behorend bij het ontwerp van de ministeriële regeling plankosten exploitatieplan Verkorte * toelichting excel model behorend bij het ontwerp van de ministeriële regeling plankosten exploitatieplan Het model invullen wanr het exploitatieplan voorziet in 1 of meer van de volgende bouwplannen

Nadere informatie

Nummer : Onderwerp : Actualisatie exploitatie opzetten 2017

Nummer : Onderwerp : Actualisatie exploitatie opzetten 2017 Nummer : 11-05.2017 Onderwerp : Actualisatie exploitatie opzetten 2017 Korte inhoud : Jaarlijks worden de exploitatieopzetten ( Almersma, LTSlocatie en Scherphorn-Noord ) geactualiseerd en ter besluitvorming

Nadere informatie

Schuytgraaf Made in [Arnhem]

Schuytgraaf Made in [Arnhem] Schuytgraaf Made in [Arnhem] Een nieuwe BASISGREX voor Schuytgraaf 02-04-2012 DIENST STADSONTWIKKELING 1 1. Inleiding In het onderhandelingstraject over de toekomst van de constructie rond de GEM Schuytgraaf,

Nadere informatie

ACTUALISATIE GRONDPRIJZEN EN GRONDQUOTES SOEST 2013

ACTUALISATIE GRONDPRIJZEN EN GRONDQUOTES SOEST 2013 ACTUALISATIE GRONDPRIJZEN EN GRONDQUOTES SOEST 2013 Gemeente Soest Afdeling Samenleving Grondzaken juni 2013 Pagina 1 van 5 Actualisatie van de grondprijzen en grondqoutes 1. Nota Grondprijsbeleid In november

Nadere informatie

Panoven Hogedijk, IJsselstein. Ontwerp exploitatieplan. Projectnummer 5792 Datum 7 juli Rapportnummer 001 Versie 002

Panoven Hogedijk, IJsselstein. Ontwerp exploitatieplan. Projectnummer 5792 Datum 7 juli Rapportnummer 001 Versie 002 Panoven Hogedijk, IJsselstein Ontwerp exploitatieplan Projectnummer 5792 Datum 7 juli 2014 Rapportnummer 001 Versie 002 Status definitief Tekstgedeelte 18 pagina s Aantal bijlagen 2 Bestandsnaam Ontwerp

Nadere informatie