Cursus Grondbeleid voor raadsleden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cursus Grondbeleid voor raadsleden"

Transcriptie

1 Cursus Grondbeleid voor raadsleden Radboud Ammerlaan Theo Ram Gemeente Goirle, 16 november 2011

2 Inhoudsopgave Inleiding Module 1: Grondbeleid Module 2: Grondexploitatie Pauze Module 3: Risicomanagement Module 4: Informatievoorziening Conclusies & Afspraken

3 Module 1: Grondbeleid

4 Module 1: Grondbeleid Grondbeleid versus Ruimtelijk Beleid Kaderstellend grondbeleid Beleid Grondverwerving Beleid Grondontwikkeling Beleid Grondverkoop Projectoverstijgend beleid Kaders: beknellend of ondersteunend? Conclusies

5 Grondbeleid versus Ruimtelijk Beleid Grondbeleid is geen doel op zich, maar is dienstbaar aan het ruimtelijk beleid. Grondbeleid biedt instrumentarium om: Het ruimtelijk beleid vorm te geven (regie) Het ruimtelijk beleid financieel haalbaar te houden De ruimtelijke ontwikkeling financieel te faciliteren

6 Beleid Grondverwerving (1) Actief grondbeleid: de overheid treedt op als ondernemer op de grondmarkt door aankoop van gronden, het bouwrijp maken van deze gronden en de verkoop (uitgifte) van bouwrijpe kavels, met het oog op de realisatie van een ruimtelijke ontwikkeling Faciliterend grondbeleid: de overheid laat de aankoop van gronden, het vervaardigen van bouwrijpe gronden en de uitgifte bouwrijpe kavels over aan de marktsector De rol van de overheid beperkt zich bij faciliterend grondbeleid tot het stellen van randvoorwaarden.

7 Beleid Grondverwerving (2) De grondexploitatiekosten, die door de overheid worden gemaakt in verband met een ruimtelijke ontwikkeling: Worden bij actief grondbeleid verdisconteerd in de uitgifteprijs van de bouwrijpe gronden Worden bij faciliterend grondbeleid door de overheid verhaald op ontwikkelaars (kostenverhaal) Winst en risico komen terecht bij de partij die actief grond ontwikkelt.

8 Beleid Grondverwerving (3) In uw gemeente bevindt zich binnen de bebouwde kom een oud bedrijf. Dit bedrijf wil uitbreiden, maar kan dat niet op die locatie. De gemeente mag daarom de huidige locatie kopen. Aankoopbedrag: ,= Kosten ontwikkeling: ,= Opbrengstpotentie: ,= Voert u hier actief of faciliterend grondbeleid?

9 Beleid Grondverwerving (4) Instrumentarium grondverwerving: Wet voorkeursrecht Gemeenten Onteigening Bouwclaimafspraken Anterieure overeenkomst Exploitatieplan (kostenverhaal) Publiek Private Samenwerking

10 Beleid Grondverwerving (4) Overwegingen kaderstelling grondverwerving: Eén hoofdbeleidslijn (evt. gemotiveerd afwijken) Meerdere beleidslijnen, afhankelijk van type ontwikkeling (i.c.m. risicoprofiel en/of grondpositie) Locatiegerichte afweging met wegingscriteria

11 Beleid Grondontwikkeling (1) Grondontwikkeling omvat het proces van bestemmingsen gebruikswijziging van gronden, die een waardeverandering met zich meebrengt. LANDBOUW GEBIEDS- ONTWIKKELING WOONWIJK

12 Beleid Grondontwikkeling (2) Grondontwikkeling in fasen: Initiatieffase Haalbaarheidsfase Ontwikkelingsfase Realisatiefase Beheerfase In alle fasen zijn keuze met betrekking tot grondbeleid aan de orde!

13 Beleid Grondontwikkeling (3) Overwegingen kaderstelling grondontwikkeling: Strategisch beleidsdocument bij aanvang project Voortgangsdocument grondbeleid bij overgang fase Wijze en moment van vaststelling grondexploitaties Wijze en moment van actualisatie en herziening exploitaties Inzicht in de risico s in alle projectfasen

14 Beleid Grondverkoop (1) Grondverkoop (in het kader van ruimtelijke ontwikkeling) omvat de verkoop van door de gemeente voor bebouwing geschikt gemaakte kavels. Grondverkoop aan: Particulieren Projectontwikkelaars Corporaties Beleggers Maatschappelijke organisaties Erfpacht?

15 Beleid Grondverkoop (2) Overwegingen kaderstelling grondverkoop: Gebruik van erfpacht Grondprijsbeleid in aparte beleidsnota (college vs. raad) Bijzonder beleid voor doelgroepen

16 Projectoverstijgend beleid Overwegingen kaderstelling projectoverstijgend beleid: Winst- en verliesnemingen Reservevorming en Weerstandsvermogen Waardering overige gronden Vaststelling parameters (rente en inflatie)

17 Beknellend of ondersteunend? Overwegingen kaderstelling: Kaderstelling mag niet ten koste gaan van slagvaardigheid Kaderstelling mag ontwikkeling niet nodeloos vertragen Goede afweging in verdeling verantwoordelijkheden raad en college noodzakelijk Goede afweging detailniveau sturing noodzakelijk

18 Conclusies Conclusies met betrekking tot grondbeleid:

19 Module 2: Grondexploitatie

20 Rekensystematieken Ontwikkeling Bouwexploitatie 0 Beheer Vastgoedexploitatie Grondexploitatie. Beheer openbare ruimte Ontwikkelstrategie

21 Het planproces go/no go go/no go go/no go initiatief plandefinitie ontwerp realisatie/beheer grof fijn veel risico & invloed..weinig risico & invloed

22 Hoe: Het proces Initiatief Plandefinitie Ontwerpfase Realisatie- en beheer Beleid Tekenen Rekenen Juridica Schetsontwerp Masterplan VO DO Bestek Haalbaarheid GREX VEX stichtingskosten beheerkosten Intentie SOK ROK BOK

23 Wie? Rekenen Tekenen Taxateur Planeconoom Stedenbouwkundige Vastgoedeconoom Planoloog Calculator Architect Bouwkostendeskundige Landschapsarchitect Verkeersdeskundige OVERHEID Privaatrechtelijk Publiekrechtelijk Fiscaal Europees Juridica

24 Vastgoedexploitatie & Grondexploitatie Vastgoedexploitatie Grondexploitatie Kosten bouw vastgoed Opbrengsten vanuit huur/ verkoop vastgoed Residu vastgoedexploitatie = de te betalen grondprijs Grondopbrengst Residu grondexploitatie Grondkosten

25 Ruimtegebruik In verschillende planfases: globaal of gedetailleerd Plangrens ligt vast m 2 zijn gedefinieerd Verhouding bruto/netto exploitatiegebied Bepaling aantal woningen/ha (dichtheid) Bepaling aantal m 2 bruto vloeroppervlak naar functie (plancapaciteit) Van groot belang voor transparantie en volledigheid van de grondexploitatie

26 Ruimtegebruik Ons Plan Om sc hrijving m 2 % Bruto % Netto Bruto plangebied % Buite n be sc houw ing % Bovenwijks groen % Archelogische vindplaats - 0% Netto plangebied % Macro-milieu - 0% Hoofdwegen - 0% Hoofdwaterwegen - 0% W ijkp ark - 0% Netto exploitatiege bied % 1 00% Uitg eefbaar % 66% Verh ard ing % 21% Groen & water % 13%

27 Ruimtegebruik in % van het netto exploitatiegebied 9% 4% 21% Uitgeefbaar Verhardin g Groen Water 66%

28 Hoofdkostensoorten GREX BOEKWAARDE VERWERVING / Inbrengwaarde BODEM- EN GRONDWATERSANERING ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK SLOOPKOSTEN OPHOGING / GRONDVERBETERING BOUWRIJP MAKEN WOONRIJP MAKEN KUNSTWERKEN GROENVOORZIENING LICHTMASTEN EN BRANDKRANEN BIJKOMENDE WERKEN DIVERSEN NUTSVOORZIENINGEN ONVOORZIEN PLANONTWIKKELINGSKOSTEN PLANSCHADE BIJDRAGE FONDSEN Kunst (1% van bouw- en woonrijpmaken) Fonds bovenwijkse voorzieningen Fonds rood voor groen OVERIGE / DIVERSE KOSTEN Verplaatsen volkstuinen VERPLICHTINGEN SUBSIDIES WINSTNEMINGEN

29 Planbegeleidingskosten 1 Bestaan uit uren : Planontwikkeling> initiatieffase/plandefinitiefase o o o o Masterplan/structuurvisie Div. onderzoeken (bodem, milieu, verkeer, planeconomie etc) Overleg Projectmanagement Planvoorbereiding> plandefinitiefase/ontwerpfase o o o o Stedenbouwkundig plan Planeconomie Juridische begeleiding projectmanagement Engineering> realisatie- en beheerfase o o o Matenplannen, groenplannen Voorbereiding, toezicht en directie Financiële bewaking

30 Planbegeleidingskosten 2 Planontwikkeling 10% Planvoorbereiding 7-10% Voorbereiding en toezicht 10-15% Totaal van uit te voeren werken: 30-35%

31 Fondsvorming/Reserves Typen fondsen/reserves o o o o Bovenwijks Kunst Bijdragen aan ruimtelijke ontwikkelingen Etc. Wettelijk kader Wro o o o Structuurvisie Profijt, toerekenbaarheid en evenredigheid (niet verplicht voor het private spoor) Instelling fonds noodzakelijk voor verhaal bovenplanse kosten bij het publiekrechtelijk spoor

32 Opbrengsten in de grondexploitatie Woningbouw Kantoren Bedrijven (Commerciële) voorzieningen Bijdragen en Subsidies

33 Berekening van de opbrengsten Kostprijs M 2 -prijzen Residuele waarde

34 Residuele waarde berekening Residuele waarde= 1 de waarde van een object dat resteert na aftrek van kosten. 2 de waarde die de koper van de grond maximaal voor de grond kan betalen, gegeven de marktwaarde van het object (Funda) Voorbeeld: woning 450m 3,kavel 300m 2 Von-waarde Von-waarde excl. BTW 19% Bouwkosten AKW&R ontwikkelaar 10% Bijkomende kosten 20% Residuele waarde

35 Principe Grondexploitatieberekening Kosten Kostenstijging Opbrengsten Opbrengstenstijging Rente Dynamische Eindwaarde Berekening o o EW NCW

36 Principe Grondexploitatieberekening O= 2,5% R= 6% 250 NCW EW K= 3% R= 6% Berekening naar Eindwaarde (EW) en naar Netto Contante Waarde (NCW) Kosten EW: 100*(1+0,03)^(1+0,06)^6 = 100* 1,46107 = 146,11 Opbr. EW: 250*(1+0,025)^3*(1+6%)^4 = 250* 1,35954 = 339,89 Saldo op Eindwaarde : (positief) 193,78 Netto Contante Waarde : 193,78/ ((1+6%)^7) = 128,87

37 Voorbeeld Grondexploitatieberekening Prijspeil 2005 Startdatum Einddatum Kostenstijging Opbrengstenstijging Rente 3% per jaar 2% per jaar 5% per jaar VERDELING IN PROCENTEN OMSCHRIJVINGEN Totaal Totaal Periode 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 KOSTEN Aantal prijs/eh Totaal Verwerving % 30% 100% Aanleg hoofd infra % 25% 25% 25% 100% Bovenwijks groen + infra % 10% 20% 10% 40% 100% Verharding & Riolering % 50% 100% Groen & water % 10% 20% 10% 20% 100% Bijdrage aan fondsen % 50% 100% POK 30% % 20% 10% 10% 20% 10% 10% 100% Onvoorzien 25% % 15% 15% 15% 15% 15% 15% 100% INVESTERINGEN excl. BTW OPBRENGSTEN m2 Aantal Huurwoningen grondgebonden , % 50% 100% appartementen , % 50% 100% Totaal huur % % Koopwoningen 0% grondgebonden rijwoning , % 50% 100% /1 kap woningen , % 25% 25% 100% vrijstaande woningen , % 25% 25% 50% 100% appartementen middel , % 50% 100% appartementen groot , % 50% 100% Totaal Koop Kantoren Kantoren Totaal kantoren % OPBRENGSTEN excl. BTW Kostenstijging Inkomstenstijging Nominaal saldo Rente Saldo op Eindwaarde Netto Contante Waarde op 1/1/2003 controle Netto Contante Waarde op 1/1/2003 controle

38 Conclusies Conclusies met betrekking tot grondexploitaties:

39 Pauze

40 Module 3: Risicomanagement Grondexploitatie

41 Module 3: Risicomanagement Risico s in Grondexploitaties Risicoanalyse Risico s definiëren Risico s kwantificeren Risico s beheersen Risicomanagement Weerstandsvermogen Grip houden en bijsturen Conclusies

42 Risico s in Grondexploitatie Actueel thema Ingewikkelde materie Project versus Portefeuille In het verleden behaalde resultaten Berekening varianten Onvoorzien (5-10%) Raming exploitatieresultaat

43 Risico s definiëren Ramingsonzekerheden en bijzondere gebeurtenissen Risiconiveau (project, organisatie, omgeving) Planfase go/no go go/no go go/no go Initiatief Plandefinitie Ontwerpfase Realisatie- en beheer Grof... Fijn Veel risico/invloed Weinig risico/invloed Inventarisatiewijze per project

44 Risico s kwantificeren (1) Bandbreedtes bij ramingsonzekerheden Kans maal gevolg bij bijzondere gebeurtenissen Modelleerniveaus (Scenario, Gevoeligheid, Monte Carlo) Kans Gevolg 1 Onwaarschijnlijk < 5% Nihil < ,= 2 Mogelijk 5 15% Klein ,= ,= 3 Waarschijnlijk 15 30% Aanzienlijk ,= ,= 4 Zeer waarschijnlijk 30 50% Groot ,= ,= 5 Vrijwel zeker > 50% Immens > ,=

45 Risico s kwantificeren (2) Histogram voor SALDO CONTANT 0,06 X <= - 50,17 mio 16% X <= - 31,81mio 84% 0,05 Mean = - 40,85 mio Frequentie 0,04 0,03 0,02 0, Bedrag in miljoenen Euro's

46 Risico s beheersen Beheersmaatregel per gedefinieerd risico: Nader onderzoek Verzekeren / Delen Accepteren / Afdekken

47 Risicomanagement (1) Goede risicoanalyse omvat drie fasen (inventariseren, kwantificeren, beheersen) Risicoanalyse staat of valt met goede inventarisatie Wijze van kwantificeren (rekenmodel) bepalend voor analysesystematiek Risicoanalyse heeft alleen nut als basis voor risicomanagement

48 Risicomanagement (2) Actualiseren risico-analyse Evalueren beheersmaatregelen Kiezen beheersmaatregelen Uitvoeren beheersmaatregelen

49 Grip houden & Bijsturen Overwegingen bij risicomanagement: Risicoanalyse in alle fasen van het planproces Risico s continu monitoren (risicomanagement) Keuze maken voor het niveau van modelleren en analyseren

50 Conclusies Conclusies met betrekking tot risicomanagement:

51 Module 4: Informatievoorziening

52 Informatie tijdens planproces in itiatief plandefinitie ontwerp realisatie/beheer Initiatieffase: Kenmerk: Doel: Sigaren doosb erekening Globaal, keng etallen, hoog% on voorzien Inzicht in haalbaarheid, go / no go Eerst rekenen dan teke nen en/of rekenen en tekenen gaan geleijk op In elk geval niet eerst tekenen en dan rekenen!! informatiebehoefte: startdocument/-memo tbv toekennen werkkrediet en formulering uitgangspunten / pve

53 De grondexploitatie in het planproces in itiatief plandefinitie ontwerp realisatie/beheer Plandefinitiefase: Haalbaarheidsstudie Kenmerk: Doel: Globaal, profielen/m2-prijzen Inzicht in haalbaarheid, go / no g o Informatiebehoefte: tussentijdse voortgangsrapportage via kwarap/marap/begroting/jaarrekening (actualisering grex)

54 De grondexploitatie in het planproces in itiatief plandefinitie ontwerp realisatie/beheer Ontwerpfase: Kenmerk: Doel: Grondexploitatie Meer getedaileerd (PVE is b ekend) Haalbaarheid (meer specifiek) Budg etbepalend Informatiebehoefte: tussentijdse voortgangsrapportage via kwarap/marap/begroting/jaarrekening Vaststellen grondexploitatie bij vaststelling Best.plan

55 De grondexploitatie in het planproces in itiatief plandefinitie ontwerp realisatie/beheer Realisatie en beh eer: Grondexploitatie beheer Kenmerk: Gedetaileerd (PVE is bekend) Doel: Beheer van budgetten Informatiebehoefte: tussentijdse voortgangsrapportage via kwarap/marap/begroting/jaarrekening (actualisering grex) Significante planwijzgingen vertalen door herziening grex

56 Aanvullende documenten Meerjarenperspectief Grondprijzenbrief Weerstandsvermogen Weerstandscapaciteit Overzicht stedelijke programmering Besluit rekenparameters

57 Meerjarenperspectief Overzicht alle grondexploitaties Actieve en zogenaamde NNIEGG Reserves Voorzieningen Weerstandsvermogen Risico s Evt afdrachten aan AD

58 Bevindingen woningbouwprogramma woningaantallen per jaar binnen gemeentelijke grexen Spoor woningaantallen per jaar binnen gemeentelijke grexen verdeling woningtypologie 26% 21% 2% sociale huur 23% goedkope koop koopgarant VS-huur middeldure koop 21% dure koop 2% bijzonder 5%

59 Conclusies Conclusies met betrekking tot informatievoorziening:

60 Samenvatting & Eindconclusies

Grondexploitatie Boswonen Emmelhage. behorend bij herziening bestemmingsplan 2015

Grondexploitatie Boswonen Emmelhage. behorend bij herziening bestemmingsplan 2015 Grondexploitatie Boswonen Emmelhage behorend bij herziening bestemmingsplan 2015 Maart 2015 1 Inhoudsopgave Grondexploitatie Boswonen Emmelhage... 1 1. Samenvatting... 3 2. Analyse Ruimtegebruik... 4 3.

Nadere informatie

Toelichting Grondexploitatie 2013. Waalsprong. 16 april 2013

Toelichting Grondexploitatie 2013. Waalsprong. 16 april 2013 Toelichting Grondexploitatie 2013 Waalsprong 16 april 2013 Inhoud Uitgangspunten GREX 2013 Verschillenanalyse t.o.v. GREX 2012 Risicoanalyse 2 GRONDEXPLOITATIE 2013 3 Herijking grondprijzen Grondprijzen

Nadere informatie

Oranjewijk, fase I I

Oranjewijk, fase I I u RK 2016.00400 Oranjewijk, fase I I Grondexploitatie, bestuurlijke samenvatting t?. mm! i r- Wĩ: urn i Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 1. INLEIDING 3 1.1 VAN HISTORIE NAAR DE HUIDIGE SITUATIE 3 2. UITGEEFBAAR

Nadere informatie

MPG 2012 en Grondexploitaties. Informatiebijeenkomst gemeenteraad d.d. 14 juni 2012 Planeconomie: L. Brekelmans, S. Koster en E.

MPG 2012 en Grondexploitaties. Informatiebijeenkomst gemeenteraad d.d. 14 juni 2012 Planeconomie: L. Brekelmans, S. Koster en E. MPG 2012 en Grondexploitaties Informatiebijeenkomst gemeenteraad d.d. 14 juni 2012 Planeconomie: L. Brekelmans, S. Koster en E. van Vliet Indeling Landelijke ontwikkelingen grondbedrijven Grondexploitatie

Nadere informatie

Grondexploitatie, rekenen en tekenen

Grondexploitatie, rekenen en tekenen Grondexploitatie, rekenen en tekenen Inbo academie Marleen Sanders 17 september 2009 Onderwerpen Planproces en context van haalbaarheid Haalbaarheid gebiedsontwikkelingen Businesscase Grondexploitatie

Nadere informatie

(1 e ) herzieningsbesluit Exploitatieplan Keizershoeve II. Gemeente Beuningen. ir. M. (Michiel) Bots MSc MSRE. Opdrachtnummer : 2155

(1 e ) herzieningsbesluit Exploitatieplan Keizershoeve II. Gemeente Beuningen. ir. M. (Michiel) Bots MSc MSRE. Opdrachtnummer : 2155 (1 e ) herzieningsbesluit Exploitatieplan Keizershoeve II Gemeente Beuningen Auteur: ir. M. (Michiel) Bots MSc MSRE Opdrachtnummer : 2155 Status : definitief Datum besluitvormingsdocument: 25 juni 2014

Nadere informatie

Bijlagen Exploitatieplan Zuidbroek Vleugelschool/Sporthal

Bijlagen Exploitatieplan Zuidbroek Vleugelschool/Sporthal Bijlagen Exploitatieplan Zuidbroek Vleugelschool/Sporthal Betreft Exploitatieplan voor de Vleugelschool en de Sporthal, gelegen in Zuidbroek Status Vastgesteld Datum november 2010 Kaarten A. Kaart Bestemmingsplan

Nadere informatie

PRAKTIJKDAG INTEGRAAL REKENEN BIJ PROJECT- EN GEBIEDSONTWIKKELING. Door: Bucaris Vastgoed- en planeconomie

PRAKTIJKDAG INTEGRAAL REKENEN BIJ PROJECT- EN GEBIEDSONTWIKKELING. Door: Bucaris Vastgoed- en planeconomie PRAKTIJKDAG INTEGRAAL REKENEN BIJ PROJECT- EN GEBIEDSONTWIKKELING Door: Bucaris Vastgoed- en planeconomie Inleiding Introductie: Bucaris Vastgoed- en planeconomie Financiële regie van ontwikkelingen (incl.

Nadere informatie

Grondexploitatiewet. Hendrik van Sandick. projectcoördinator Grondexploitatiewet Ministerie van VROM

Grondexploitatiewet. Hendrik van Sandick. projectcoördinator Grondexploitatiewet Ministerie van VROM Grondexploitatiewet Hendrik van Sandick projectcoördinator Grondexploitatiewet Ministerie van VROM Waarover gaat het bij grondexploitatie? Onderwerpen die de gemeente wil regelen bij grondexploitatie van

Nadere informatie

Torteltuin. Berekening opbrengsten uit ontwikkeling woningbouw (11 mei 2007) Inhoud:

Torteltuin. Berekening opbrengsten uit ontwikkeling woningbouw (11 mei 2007) Inhoud: BIJLAGE I Torteltuin Berekening opbrengsten uit ontwikkeling woningbouw (11 mei 2007) Inhoud: Algemene uitgangspunten Model 1 (Vereniging De Dolderse Torteltuin) Model 2 (Volledig dure woningen) Model

Nadere informatie

Handreiking Grondbeleid voor Raadsleden

Handreiking Grondbeleid voor Raadsleden Handreiking Grondbeleid voor Raadsleden Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 1 2 Handreiking Grondbeleid voor Raadsleden Deze Handreiking Grondbeleid voor Raadsleden is bedoeld als

Nadere informatie

Nota Grondbeleid 2014 / Grondprijsbrief 2015. Nota Grondbeleid 2014 en grondprijsbrief 2015

Nota Grondbeleid 2014 / Grondprijsbrief 2015. Nota Grondbeleid 2014 en grondprijsbrief 2015 Nota Grondbeleid 2014 / Nota Grondbeleid 2014 en grondprijsbrief 2015 Inhoud presentatie Grondbeleid 2014 Aanleiding - Doel Grondbeleidskeuze Financiële kaders Marktonderzoek Grondprijzen Verkoop bevorderende

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Datum collegevergadering: 12 mei 2015 Onderwerp: Nota grondbeleid 2015-2018

Raadsvoorstel. Datum collegevergadering: 12 mei 2015 Onderwerp: Nota grondbeleid 2015-2018 Raadsvoorstel Agendanr: CR2 Kenmerk: 15-0114128 Datum collegevergadering: 12 mei 2015 Onderwerp: Nota grondbeleid 2015-2018 0.Samenvatting: Conform vastgesteld beleid dient het grondbeleid elke raadsperiode

Nadere informatie

Nota grondprijsbeleid gemeente Dirksland

Nota grondprijsbeleid gemeente Dirksland Nota grondprijsbeleid gemeente Dirksland Concept Opdrachtgever: Gemeente Dirksland NEXT Vastgoed BV Nico Harkes / Erik Lamfers Rotterdam, 31 augustus 2009 NEXT Vastgoed BV WTC Rotterdam, Beursplein 37

Nadere informatie

Grondprijzennota 2013

Grondprijzennota 2013 Grondprijzennota 2013 1 Grondprijzennota 2013 2 Hoofdstuk Blz. 1. Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Methode van grondprijsbepaling 4 1.3 Uitzonderingen 4 1.4 Uitgangspunten 4 1.5 Aansprakelijkheid 4 2.

Nadere informatie

Grondexploitatie Bedrijventerrein Ens

Grondexploitatie Bedrijventerrein Ens Grondexploitatie Bedrijventerrein Ens 1 ... 1 Grondexploitatie Bedrijventerrein Ens... 1 1. Samenvatting... 3 2. Analyse Ruimtegebruik... 4 3. Bouwprogramma... 5 4. Investeringen... 6 5. Opbrengsten...

Nadere informatie

Herziene exploitatiebegroting Dijkshorn. Peildatum: 31 december 2013

Herziene exploitatiebegroting Dijkshorn. Peildatum: 31 december 2013 Herziene exploitatiebegroting Dijkshorn Peildatum: december 0 Inhoudsopgave. Algemeen...... Financiële uitgangspunten.... Kosten en opbrengsten..... 4. Begrotingsresultaat (box en )... 4. Kosten........

Nadere informatie

Herziening Exploitatieplan D n Hoge Suute

Herziening Exploitatieplan D n Hoge Suute 2015 Herziening Exploitatieplan D n Hoge Suute 2 Exploitatieplan D n Hoge Suute Datum: december 2015 Inhoud Herziening 2015 van het Exploitatieplan D n Hoge Suute 5 I Achtergrond van de herziening II Aard

Nadere informatie

oinzicht Zwolle Meerjaren Prognose Vastgoed 2015 Bijlagen

oinzicht Zwolle Meerjaren Prognose Vastgoed 2015 Bijlagen oinzicht Zwolle Meerjaren Prognose Vastgoed 25 Bijlagen INHOUDSOPGAVE GRONDEXPLOITATIES 2. TOTAAL 25 3.2 WONINGBOUW 5.3 BEDRIJVENTERREINEN KANTOREN 2.4 HERSTRUCTURERING 27.5 PARTICULIERE GRONDEXPLOITATIES

Nadere informatie

Plankosten - conform ministeriële ontwerpregeling plankosten

Plankosten - conform ministeriële ontwerpregeling plankosten Bijlage 9 Plankosten - conform ministeriële ontwerpregeling plankosten 020300.14749.10 Rho adviseurs voor leefruimte Verkorte * toelichting excel model behorend bij het ontwerp van de ministeriële regeling

Nadere informatie

Rapportage Onderzoek Grondbeleid Vaste grond onder de voeten? Gemeente Wijk bij Duurstede

Rapportage Onderzoek Grondbeleid Vaste grond onder de voeten? Gemeente Wijk bij Duurstede Rekenkamercommissie Gemeente Wijk bij Duurstede Oktober 2010 Rapportage Onderzoek Grondbeleid Vaste grond onder de voeten? Gemeente Wijk bij Duurstede 1. Inleiding... 3 1.1. Aanleiding... 3 1.2. Doel en

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. TITEL Instellen van de deelexploitatie AV ABC Liendert

RAADSVOORSTEL. TITEL Instellen van de deelexploitatie AV ABC Liendert Gemeente Amersfoort RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4500874 Aan : Gemeenteraad Datum : 26 november 2013 Portefeuillehouder : Wethouder R.G.H. van Muilekom Agendapunt : B&W-vergadering

Nadere informatie

Exploitatieplan Sweensstraat-West Fase 1. Gemeente Loon op Zand. T. Delforterie (Metrum) E. Linssen (Metrum) E. J. van Baardewijk (PurpleBlue)

Exploitatieplan Sweensstraat-West Fase 1. Gemeente Loon op Zand. T. Delforterie (Metrum) E. Linssen (Metrum) E. J. van Baardewijk (PurpleBlue) Exploitatieplan Sweensstraat-West Fase 1 Gemeente Loon op Zand Auteurs : T. Delforterie (Metrum) E. Linssen (Metrum) E. J. van Baardewijk (PurpleBlue) Opdrachtnummer : 2941 Status : Definitief Datum vastgesteld

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Afsluitend krediet woonrijpmaken Monacopad

Nota van B&W. Onderwerp Afsluitend krediet woonrijpmaken Monacopad Onderwerp Afsluitend krediet woonrijpmaken Monacopad Nota van B&W Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Mevr. I.M.C. Vlugt Telefoon 5113679 E-mail: i.vlugt@haarlem.nl SO/PM Reg.nr. 226228 Te kopiëren: A,B,C,D

Nadere informatie

Gemeente Goeree-Overflakkee Grondprijzenbrief 2016

Gemeente Goeree-Overflakkee Grondprijzenbrief 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Goeree-Overflakkee. Nr. 52253 26 april 2016 Gemeente Goeree-Overflakkee Grondprijzenbrief 2016 Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee; overwegende

Nadere informatie

HORST MAA5 A/D HORST. Exploitatieplan De Afhang. dd. Jį^Ľtefe A nr. 103. Herziening 2013

HORST MAA5 A/D HORST. Exploitatieplan De Afhang. dd. Jį^Ľtefe A nr. 103. Herziening 2013 Behoort biįhetbesiuit van de GemeerìíérŵĴVao Horst aan de Maas dd. Jį^Ľtefe A nr. 103 De gtiffier HORST A/D MAA5 Exploitatieplan De Afhang Herziening 2013 Toelichting en Regels HORST A/D MAA5 IRST Datum:

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK Voorstel aan het college van B&W

GEMEENTE OLDEBROEK Voorstel aan het college van B&W GEMEENTE OLDEBROEK Voorstel aan het college van B&W Onderwerp: bodemprijzen behorend bij de concept nota Grondprijsbeleid 2013-2014 bespreken akkoord p.f.-houder C. van Dijk overleg p.f.-h. afdeling add.

Nadere informatie

1 e Herziening Exploitatieplan Waterrijk-West DEEL 1: EXPLOITATIEPLAN d.d. 02-06-2014

1 e Herziening Exploitatieplan Waterrijk-West DEEL 1: EXPLOITATIEPLAN d.d. 02-06-2014 1 e Herziening Exploitatieplan Waterrijk-West DEEL 1: EXPLOITATIEPLAN d.d. 02-06-2014 Exploitatieplan Waterrijk-West 1 e herziening 1 Exploitatieplan Waterrijk-West 1 e herziening 2 Inhoud DEEL 1 Exploitatieplan

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 24-11-2015 Nummer voorstel: 2015/84

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 24-11-2015 Nummer voorstel: 2015/84 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 24-11-2015 Nummer voorstel: 2015/84 Voor raadsvergadering d.d.: 08-12-2015 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

Grondprijzenbrief 2015 Gemeente Stichtse Vecht

Grondprijzenbrief 2015 Gemeente Stichtse Vecht Grondprijzenbrief 2015 Gemeente Stichtse Vecht 28 mei 2015 Inleiding Deze grondprijzenbrief geeft uitvoering aan de Nota Grondbeleid 2013 waarin het grondbeleid en de te hanteren instrumenten zijn vastgelegd.

Nadere informatie

Bijlagen rekenkamerbrief kernvariabelen grondexploitaties

Bijlagen rekenkamerbrief kernvariabelen grondexploitaties Bijlagen rekenkamerbrief kernvariabelen grondexploitaties Inhoudsopgave bijlagen Scenario s voor de verwachte vraag.... 1 Samenvattende conclusies kadernota grondbeleid 2010.... 2 Inleiding grondbeleid

Nadere informatie

HC 2014 Kamer BV dag 2

HC 2014 Kamer BV dag 2 HC 2014 Kamer BV dag 2 Huurrecht winkelruimte & ontwikkelprojecten Onderwerpen 2014 Dag I Verdieping DCF Financiering bedrijfsmatig vastgoed Dag II Huurprijsherziening winkelruimte Waardering ontwikkelingsprojecten

Nadere informatie

Bouwgrondexploitatie Rapportage 3e kwartaal 2010

Bouwgrondexploitatie Rapportage 3e kwartaal 2010 Bouwgrondexploitatie Rapportage 3e kwartaal 2010 1 Inleiding Naar aanleiding van de bespreking van het rapport van bevindingen van de accountant over de controle van de jaarrekening 2009 heeft het audit

Nadere informatie

1.2.2 Materiële wet- en regelgeving 1.2.3 Historie kaders grondbeleid gemeente Coevorden. 9 9 9 10 2.2 Grondbeleid in de gemeente Coevorden

1.2.2 Materiële wet- en regelgeving 1.2.3 Historie kaders grondbeleid gemeente Coevorden. 9 9 9 10 2.2 Grondbeleid in de gemeente Coevorden Nota Grondbeleid 1 2 Inhoud 1 Visie en kaders 5 1.1 1.2 Visie en doelstellingen Kaders en criteria 6 6 1.2.1 Formele wetgeving 6 1.2.2 Materiële wet- en regelgeving 6 1.2.3 Historie kaders grondbeleid

Nadere informatie

1 e Herziening Exploitatieplan Waterrijk-West DEEL 2: TOELICHTING d.d. 02-06-2014

1 e Herziening Exploitatieplan Waterrijk-West DEEL 2: TOELICHTING d.d. 02-06-2014 1 e Herziening Exploitatieplan Waterrijk-West DEEL 2: TOELICHTING d.d. 02-06-2014 Exploitatieplan Waterrijk-West 1 e herziening Exploitatieplan Waterrijk-West 1 e herziening Inhoud DEEL 1 Exploitatieplan

Nadere informatie

Nieuwe wet ruimtelijke ordening; verbeterde gereedschapskist

Nieuwe wet ruimtelijke ordening; verbeterde gereedschapskist Nieuwe wet ruimtelijke ordening; verbeterde gereedschapskist Presentatie Marleen Sanders 2009 Adviesgroep Planeconomie & Grondstrategie inhoud presentatie Doelen van de veranderingen Wat is er veranderd?

Nadere informatie

Toelichting Herziene Grondexploitatie Dijkshorn

Toelichting Herziene Grondexploitatie Dijkshorn Toelichting Herziene Grondexploitatie Dijkshorn Peildatum: 31 december 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen..... 2 2. Financiële uitgangspunten... 3 3. Kosten en opbrengsten..... 4 3.1 Begrotingsresultaat (box

Nadere informatie

Exploitatieplan Boskoop Waterrijk- West Deel B: Exploitatieplan

Exploitatieplan Boskoop Waterrijk- West Deel B: Exploitatieplan Exploitatieplan Boskoop Waterrijk- West Deel B: Exploitatieplan Behorende bij het wijzigingsplan Waterrijk-West Definitief Gemeente Boskoop Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 6 september 2011 Exploitatieplan

Nadere informatie

Nota Grondprijzen 2015

Nota Grondprijzen 2015 Nota Grondprijzen 2015 Opgesteld door: Team Grondzaken & Planeconomie 1. Inleiding 1.1 Kader De Nota Grondprijzen is een beleidsnota die we jaarlijks door het college van B&W laten vaststellen. Deze beleidsnota

Nadere informatie

1. Waarom een nieuwe Nota Grondbeleid? 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Doelstelling van de Nota Grondbeleid 5

1. Waarom een nieuwe Nota Grondbeleid? 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Doelstelling van de Nota Grondbeleid 5 Inhoudsopgave 1 Leeswijzer 3 1. Waarom een nieuwe Nota Grondbeleid? 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Doelstelling van de Nota Grondbeleid 5 2. Grondbeleid Goirle 6 2.1 Beleidsvisies en doelstellingen 6 2.2 Ambitie

Nadere informatie

Nota Prijsbeleid 2013

Nota Prijsbeleid 2013 Nota Prijsbeleid 2013 Vastgesteld door de gemeenteraad van Reimerswaal bij besluit van 28 mei 2013 13.009450 1 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...3 1.1 STATUS NOTA PRIJSBELEID 2013...3 2. ALGEMENE UITGANGSPUNTEN...4

Nadere informatie

O15.001250 O15.001250*

O15.001250 O15.001250* O15.001250 O15.001250* Nota grondprijzen 2015-2016 Inhoudsopgave 1. Nota grondprijzen... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Openbaarheid... 3 1.3 Wie mag de grondprijzen vaststellen?... 3 1.4 Geldigheidsduur, prijspeil

Nadere informatie

ACTUALISATIE GRONDPRIJZEN EN GRONDQUOTES SOEST 2013

ACTUALISATIE GRONDPRIJZEN EN GRONDQUOTES SOEST 2013 ACTUALISATIE GRONDPRIJZEN EN GRONDQUOTES SOEST 2013 Gemeente Soest Afdeling Samenleving Grondzaken juni 2013 Pagina 1 van 5 Actualisatie van de grondprijzen en grondqoutes 1. Nota Grondprijsbeleid In november

Nadere informatie

Vaste grond onder de voeten 2 0 1 0

Vaste grond onder de voeten 2 0 1 0 Vaste grond onder de voeten 2 0 1 0 Nota grondbeleid 2 0 1 0-2 0 1 4 Voorwoord 27 september 2010 Grond is verbonden met emoties. Grond is - afhankelijk van de bestemming - een schaars goed waarmee geld

Nadere informatie

Nota Grondbeleid 2012 Gemeente Voorst

Nota Grondbeleid 2012 Gemeente Voorst Nota Grondbeleid 2012 Gemeente Voorst Nota Grondbeleid 2012 Opgesteld door: Arjan Klein, vakgroep Economie en grondzaken Vastgesteld: Raadsvergadering dd. 17 september 2012 Corsa nummer: 2012-16182; versie

Nadere informatie

Exploitatie: 0900 BRIELLAERD NOORD 2009

Exploitatie: 0900 BRIELLAERD NOORD 2009 Printdatum: 30-11-2009 MutatieDatum: 9-2-2009 blad: 1 STANDAARD SAMENVATTING MARKTPRIJSBEREKENING (met alle bedragen in Euro`s) Omschrijving Totaal KOSTEN ====== BOEKWAARDE 2.013.995 VERWERVING 36 1 2.205.000

Nadere informatie

Actualisering Nota Grondbeleid Gemeente Hof van Twente 2011-2015

Actualisering Nota Grondbeleid Gemeente Hof van Twente 2011-2015 Actualisering 2011-2015 1 INHOUD Conclusies en samenvatting... 4 1... 8 1.1 Aanleiding... 8 1.2 Doel... 9 1.3 Leeswijzer... 10 2 Vormen van grondbeleid... 11 2.1 Inleiding... 11 2.2 Actief grondbeleid...

Nadere informatie

Exploitatieplan Drechthoek II

Exploitatieplan Drechthoek II Exploitatieplan Drechthoek II Gemeente Kaag en Braassem Vastgesteld... Gemeente Kaag en Braassem November 2012 Exploitatieplan Drechthoek II Gemeente Kaag en Braassem Vastgesteld... dossier : BA9789-101-100

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststelling voorlopige exploitatie bestemmingsplangebied AZC/IJsbaan

Onderwerp: Vaststelling voorlopige exploitatie bestemmingsplangebied AZC/IJsbaan Vergadering: 15 mei 2007 Agendanummer: 7 Status: bespreekstuk Behandelend ambtenaar I.W. Ploeg, 0595-447784 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. I.W. Ploeg) Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Vaststelling voorlopige

Nadere informatie

Nota gronduitgifte en grondprijzen. Inleiding

Nota gronduitgifte en grondprijzen. Inleiding Inleiding Deze nota is bedoeld om het beleid rondom de uitgifte van grond en opstallen en de prijsbepaling daarvan vast te leggen. Dit is een uitwerking van de nota Grondbeleid die in 2006 door uw raad

Nadere informatie

JAARREKENING 2010 BEDRIJVENPARK RENGERS

JAARREKENING 2010 BEDRIJVENPARK RENGERS JAARREKENING 2010 BEDRIJVENPARK RENGERS April 2011 I N H O U D 1. Voorwoord 2. Jaarverslag 3. Waarderingsgrondslagen en financiering 4. Balans + toelichting 5. Grondexploitatie fase 1&2 + toelichting 6.

Nadere informatie

Op goede grond(en) Een onderzoek naar het grondbeleid van de gemeente Noordoostpolder. Rekenkamercommissie Noordoostpolder

Op goede grond(en) Een onderzoek naar het grondbeleid van de gemeente Noordoostpolder. Rekenkamercommissie Noordoostpolder Op goede grond(en) Een onderzoek naar het grondbeleid van de gemeente Noordoostpolder Rekenkamercommissie Noordoostpolder Dit rapport is een product van de rekenkamercommissie Noordoostpolder. De commissie

Nadere informatie

Aantrekkelijk Culemborg - Structuurvisie Culemborg 2030. Deel C Uitvoeringsparagraaf

Aantrekkelijk Culemborg - Structuurvisie Culemborg 2030. Deel C Uitvoeringsparagraaf Aantrekkelijk Culemborg - Structuurvisie Culemborg 2030 Deel C Uitvoeringsparagraaf COLOFON Structuurvisie Culemborg 2030 Culemborg Deel C Uitvoeringsparagraaf Datum: 2 november 2010 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING

Nadere informatie

Wie betaalt de ruimtelijke kwaliteit? Verbetering kostenverevening in herstructurering bedrijventerreinen Dr. Demetrio Muñoz Gielen

Wie betaalt de ruimtelijke kwaliteit? Verbetering kostenverevening in herstructurering bedrijventerreinen Dr. Demetrio Muñoz Gielen Wie betaalt de ruimtelijke kwaliteit? Verbetering kostenverevening in herstructurering bedrijventerreinen Dr. Demetrio Muñoz Gielen Literatuur Capturing value increase in urban redevelopment (proefschrift-dissertatie)

Nadere informatie

Paragraaf 7 Grondbeleid

Paragraaf 7 Grondbeleid Paragraaf 7 Grondbeleid Grondbeleid algemeen Binnen de grondexploitatie wordt een onderscheid gemaakt tussen actief- en passief grondbeleid. Bij actief grondbeleid verwerft de gemeente de grond, maakt

Nadere informatie

Waardering inbreng gemeentegrond bij herstructurering

Waardering inbreng gemeentegrond bij herstructurering Waardering inbreng gemeentegrond bij herstructurering George de Kam 1 Mei 2008 Inhoudsopgave Waardering inbreng gemeentegrond bij herstructurering... 2 1 De locatie, het plan en het probleem... 2 2 Waarden

Nadere informatie

l Hoorn NOTA GRONDBELEID 2011 e.v. I I TT Y GEMEENTE 11.27343 Versie 5.0 definitief Reglstraüedatum 17/08/2011 Aanmaakdatum 17/08/2011 i m m» i Afd.

l Hoorn NOTA GRONDBELEID 2011 e.v. I I TT Y GEMEENTE 11.27343 Versie 5.0 definitief Reglstraüedatum 17/08/2011 Aanmaakdatum 17/08/2011 i m m» i Afd. Reglstraüedatum 17/08/2011 Aanmaakdatum 17/08/2011 i m m» i 11.27343 Afd. Ambt NOTA GRONDBELEID 2011 e.v. l Hoorn I I TT Y GEMEENTE Versie 5.0 definitief Gemeente Hoorn Hoorn, l oktober 2011 Verantwoording

Nadere informatie

Nota Grondprijzen 2015

Nota Grondprijzen 2015 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl Grondbedrijf en Vastgoedzaken Nota Grondprijzen 2015 Datum 5 januari 2015 Auteur Mark Slingerland Versie Vastgesteld door B&W op 13

Nadere informatie

Duurzame kansen nieuwe grondexploitatiewet

Duurzame kansen nieuwe grondexploitatiewet Duurzame kansen nieuwe grondexploitatiewet Kansen voor energiezuinige en duuzame aanleg Workshop grondexploitatie SenterNovem, 10 oktober, Martijn Blom Inhoud presentatie Huidige situatie exploitatie grond

Nadere informatie

1.6 SNELHEID MAKEN MET GLOBALE EINDPLANNEN

1.6 SNELHEID MAKEN MET GLOBALE EINDPLANNEN 1.6 SNELHEID MAKEN MET GLOBALE EINDPLANNEN Mariël Gerritsen, planoloog / Commercieel directeur SAB Arnhem Tjakko Smit, directeur projecten Bouwfonds Ontwikkeling Bert Breedveld, manager grondgebiedzaken

Nadere informatie

Exploitatieplantieplan. Waterdael III I Someren. Gemeente Someren Contactpersoon: dhr. Y Vavier drs. E. Linssen, T.

Exploitatieplantieplan. Waterdael III I Someren. Gemeente Someren Contactpersoon: dhr. Y Vavier drs. E. Linssen, T. Exploitatieplantieplan Waterdael III I Someren Opdrachtgever: Gemeente Someren Contactpersoon: dhr. Y Vavier Auteur : drs. E. Linssen, T. Delforterie MSc Opdrachtnummer : 2473 Status : vastgesteld exploitatieplan

Nadere informatie

Exploitatieplan Lage Heide Wonen

Exploitatieplan Lage Heide Wonen Exploitatieplan Lage Heide Wonen 1 e herziening Gemeente Valkenswaard oktober 2013 Exploitatieplan Lage Heide Wonen 1 e herziening dossier : C3113-002-001 registratienummer : versie : 6 Gemeente Valkenswaard

Nadere informatie

Nota Grondprijzen 2016

Nota Grondprijzen 2016 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl Grondbedrijf en Vastgoedzaken Nota Grondprijzen 2016 Datum 5 januari 2016 Auteur Mark Slingerland Versie Vastgesteld door B&W op 12

Nadere informatie

MEMO. Van : Lamfers / Van der Meulen Datum : 15 november 2011 Afdeling : FIN / BP-vrom Onderwerp : Kostenverhaal particuliere initiatieven en leges

MEMO. Van : Lamfers / Van der Meulen Datum : 15 november 2011 Afdeling : FIN / BP-vrom Onderwerp : Kostenverhaal particuliere initiatieven en leges Aan : College van B&W Afdeling : Van : Lamfers / Van der Meulen Datum : 15 november 2011 Afdeling : FIN / BP-vrom Onderwerp : Kostenverhaal particuliere initiatieven en leges Inleiding Binnen de gemeente

Nadere informatie

Colofon. Exploitatieplan Zuiderloo. Status : Vastgesteld. Datum : maandag 7 december 2015. Aantal pagina s : 27. Aantal bijlagen : 12

Colofon. Exploitatieplan Zuiderloo. Status : Vastgesteld. Datum : maandag 7 december 2015. Aantal pagina s : 27. Aantal bijlagen : 12 Colofon Status : Vastgesteld Datum : maandag 7 december 2015 Aantal pagina s : 27 Aantal bijlagen : 12 Opgesteld door : Laureen Geuther; Sjoerd Timmermans; Willem van Winkoop E-mail : Laureen.Geuther@overmorgen.nl

Nadere informatie

E E R H U G O. De Raad wordt verzocht om de normatieve grondexploitatie van de Horst vast te stellen

E E R H U G O. De Raad wordt verzocht om de normatieve grondexploitatie van de Horst vast te stellen -Raadsver&s Jvï,g 2 ü f "l- 'P O Besluit: Voorstelnummer: E E R H U G O R D Agendanr. Voorstelnr. Onderwerp Aan de Raad, 14 2007-017 normatieve grondexploitatie de Horst Y*T?V- V--X vv3'* v /--' \ M 's

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL ONTWERPBESLU. Registratienummer 1184020. Behandeld door: 17 maart 2015 A. Bergstra. Afdeling / Team: RO / ROP

RAADSVOORSTEL ONTWERPBESLU. Registratienummer 1184020. Behandeld door: 17 maart 2015 A. Bergstra. Afdeling / Team: RO / ROP RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLU Registratienummer 1184020 Datum: Behandeld door: 17 maart 2015 A. Bergstra Afdeling / Team: RO / ROP Onderwerp: Meerjaren Programma Grondexpoitaties (MPG) 2015 Samenvatting:

Nadere informatie

Kennissessie raad deel II. Treasury, investeringen, grondexploitaties

Kennissessie raad deel II. Treasury, investeringen, grondexploitaties Kennissessie raad deel II Treasury, investeringen, grondexploitaties Programma 1. Treasury 2. Investeringen 3. Grondexploitaties 2 Treasury Wat is treasury? Alles wat met kasstromen, financiering, belegging

Nadere informatie

Ontwerp Exploitatieplan BAT-terrein Gemeente Zevenaar. T. Delforterie MSc. F. Krabbe MSc RE. Opdrachtnummer : 2844. Definitief. Datum : 25.

Ontwerp Exploitatieplan BAT-terrein Gemeente Zevenaar. T. Delforterie MSc. F. Krabbe MSc RE. Opdrachtnummer : 2844. Definitief. Datum : 25. Ontwerp Exploitatieplan BAT-terrein Gemeente Zevenaar Auteurs : T. Delforterie MSc F. Krabbe MSc RE Opdrachtnummer : 2844 Status : Definitief Datum : 25 april 2012 Collegiale toets berekening : drs. E.

Nadere informatie

Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 10.2

Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 321954 Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Nota grondbeleid 2013-2016 Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M. Koevoets SAMENVATTING In een

Nadere informatie

medewerker Dienst gebracht De grondprijzen voor 2014 niet aanpassen. De in 2013 gehanteerde prijzen J.M.G.H. Bleulevens ook in 2014 hanteren

medewerker Dienst gebracht De grondprijzen voor 2014 niet aanpassen. De in 2013 gehanteerde prijzen J.M.G.H. Bleulevens ook in 2014 hanteren voorstel aan de raad 1 gemeente werkendam onderwerp Analyse en actualisatie lopende grondexploitaties en vaststellen grondprijzen 2014 samenvatting In het kader van het Besluit begroting en verantwoording

Nadere informatie

Nota Grondbeleid Losser 2014

Nota Grondbeleid Losser 2014 Nota Grondbeleid Losser 2014 Behandeld door het college op 17 december 2013 Behandeld door de commissie Ruimte op 14 januari 2014 en vastgesteld door de raad op xx februari 2014 Nota Grondbeleid Losser

Nadere informatie

ACTUALISATIE GRONDPRIJZEN EN GRONDQUOTES SOEST 2015

ACTUALISATIE GRONDPRIJZEN EN GRONDQUOTES SOEST 2015 ACTUALISATIE GRONDPRIJZEN EN GRONDQUOTES SOEST 2015 Gemeente Soest Afdeling Samenleving Grondzaken januari 2015 Pagina 1 van 5 Actualisatie van de grondprijzen en grondqoutes 1. Nota Grondprijsbeleid In

Nadere informatie

N O T A G R O N D B E L E I D

N O T A G R O N D B E L E I D NOTA GRONDBELEID DOEL NOTA GRONDBELEID Grondbeleid (passief of actief) is een middel om gemeentelijke ambities uit andere beleidsterreinen te realiseren en bepaalt de inzet van de ruimtelijke ontwikkeling.

Nadere informatie

Stedelijke Ontwikkeling Enschede. Stand van zaken en vooruitblik

Stedelijke Ontwikkeling Enschede. Stand van zaken en vooruitblik Stedelijke Ontwikkeling Enschede Stand van zaken en vooruitblik Agenda raadsbijeenkomst 13 mei Drie blokken: 1. Grip op Grond en Stedelijke Koers: stand van zaken 2. MPG 2013: informatie t.b.v. vaststelling

Nadere informatie

Bijlage 2 bij raadsvoorstel Z57776\RD13-00718. Nota Grondbeleid gemeente Bronckhorst

Bijlage 2 bij raadsvoorstel Z57776\RD13-00718. Nota Grondbeleid gemeente Bronckhorst Bijlage 2 bij raadsvoorstel Z57776\RD13-00718 Nota Grondbeleid gemeente Bronckhorst 2014-2017 Titel Nota Grondbeleid Opgesteld 2009 Geactualiseerd 28 november 2013 3\45 Inhoud 1 Inleiding... 7 1.1 Algemeen...

Nadere informatie

Exploitatieberekening Woldmeenthe

Exploitatieberekening Woldmeenthe Gemeente Steenwijk Exploitatieberekening Woldmeenthe Herziening per 01-01-2003 d.d. februari 2003 Inhoud 1. Samenvatting...3 2. Inleiding...4 2.1 Algemeen...4 2.2 Stand van zaken....4 2.3 Boekwaarde...5

Nadere informatie

Deelplan IC Grondexploitaties 2015. Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Grondexploitaties 2015. Gemeente Lingewaard Deelplan IC Grondexploitaties 2015 Gemeente Lingewaard 0 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2 2. Structureel / incidenteel 2 3. Opdrachtgever 2 4. Opdrachtnemer 2 5. Relevante wet- en regelgeving 2 6. Rapportage

Nadere informatie

SCHRIEKEN GEBIEDSECONOMIE & MANAGEMENT

SCHRIEKEN GEBIEDSECONOMIE & MANAGEMENT SCHRIEKEN GEBIEDSECONOMIE & MANAGEMENT r Schrieken Advies B.v, Mendelssohnstraat 34 3533 XH UTRECHT - 4 FEB. 2013 Gemeente Heemstede t.a.v. Dhr. G.A.M. Klaassen Postbus 352 2100AJ HEEMSTEDE TEL 06 22 42

Nadere informatie

Nota Grondbeleid Woudenberg 2014

Nota Grondbeleid Woudenberg 2014 Nota Grondbeleid Woudenberg 2014 Auteur: Kernteam grondbeleid Gemeenteraad Woudenberg 0 25-09-2014 Beleidsnota Grondbeleid Woudenberg 2014. Woudenberg, juli 2014 Bestuurlijk opdrachtgever: Wethouder G.A.

Nadere informatie

1. Spelregels met betrekking tot waardering en resultaatbepaling.

1. Spelregels met betrekking tot waardering en resultaatbepaling. 1. Spelregels met betrekking tot waardering en resultaatbepaling. Algemene grondslagen waardebepaling 1.1. Vaste Activa en Grond De grondslagen voor waardebepaling van vaste activa en grond liggen vast

Nadere informatie

Exploitatieplan de Contreie. Gemeente Oosterhout. Deel A: toelichting

Exploitatieplan de Contreie. Gemeente Oosterhout. Deel A: toelichting Exploitatieplan de Contreie Gemeente Oosterhout Deel A: toelichting Datum: juni 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Aanleiding exploitatieplan... 4 2. Wettelijke vereisten Grondexploitatiewet (art.

Nadere informatie

Nota Fondsen Ruimtelijke Ontwikkelingen

Nota Fondsen Ruimtelijke Ontwikkelingen Nota Fondsen Ruimtelijke Ontwikkelingen 1 november 2009 M. Roobol / P. Bakker Openbare Werken en Ruimtelijke Zaken 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Inleidend 3 1.2 Aanleiding 3 1.2 Leeswijzer 4 2 Huidige

Nadere informatie

Ontwerp Herziening Exploitatieplan Waterrijk-West d.d. 03-03-2014

Ontwerp Herziening Exploitatieplan Waterrijk-West d.d. 03-03-2014 Ontwerp Herziening Exploitatieplan Waterrijk-West d.d. 03-03-2014 Ontwerp exploitatieplan Waterrijk-West 1 e herziening 1 Inhoud DEEL 1 Exploitatieplan Hoofdstuk 1 De status van het Exploitatieplan...

Nadere informatie

ZIENSWIJZENNOTA. Adri Visser, Myriam Sonneveld, Martijn van Gessel (gemeente Valkenswaard)

ZIENSWIJZENNOTA. Adri Visser, Myriam Sonneveld, Martijn van Gessel (gemeente Valkenswaard) ZIENSWIJZENNOTA Aan: Adri Visser, Myriam Sonneveld, Martijn van Gessel (gemeente Valkenswaard) Datum: 9 oktober 2012 Betreft: Opgesteld door: Beantwoording zienswijzen en ambtelijke wijzigingen ontwerpexploitatieplan

Nadere informatie

NOTA GRONDPRIJZEN 2016 GEMEENTE HATTEM

NOTA GRONDPRIJZEN 2016 GEMEENTE HATTEM NOTA GRONDPRIJZEN 2016 GEMEENTE HATTEM JUNI 2010 Gemeente Hattem 1 Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Opbouw Nota... 3 2 Grondprijsbeleid 2016... 4 2.1 Kaders gemeenteraad: Nota

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding Planning en control cyclus Instrumenten Projecten en Financiën... 10

Inhoudsopgave. 1 Inleiding Planning en control cyclus Instrumenten Projecten en Financiën... 10 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2 Status eerste uitvoeringsparagraaf... 4 1.3 Samenhang Structuurvisie, uitvoeringsparagraaf c.a... 5 2 Planning en control cyclus... 7 2.1 Inleiding...

Nadere informatie

Deelplan IC Grondexploitaties 2014. Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Grondexploitaties 2014. Gemeente Lingewaard Deelplan IC Grondexploitaties 2014 Gemeente Lingewaard 0 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2 2. Structureel / incidenteel 2 3. Opdrachtgever 2 4. Opdrachtnemer 2 5. Relevante wet- en regelgeving 2 6. Rapportage

Nadere informatie

Exploitatieplan Uitbreiding Bedrijventerrein Medel, fase 1 Behorende bij het ontwerp inpassingsplan

Exploitatieplan Uitbreiding Bedrijventerrein Medel, fase 1 Behorende bij het ontwerp inpassingsplan Exploitatieplan Uitbreiding Bedrijventerrein Medel, fase 1 Behorende bij het ontwerp inpassingsplan Uitbreiding Bedrijventerrein Medel, fase 1 Provincie Gelderland Vastgesteld door Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Ontwerp Exploitatieplan Limmen - Zandzoom Behorende bij het ontwerpbestemmingsplan Limmen - Zandzoom

Ontwerp Exploitatieplan Limmen - Zandzoom Behorende bij het ontwerpbestemmingsplan Limmen - Zandzoom Ontwerp Exploitatieplan Limmen Zandzoom Behorende bij het ontwerpbestemmingsplan Limmen Zandzoom gemeente Castricum 12 augustus 2010 CONCEPT Ontwerp 7 mei 2010 Projectnummer R. 15241087101 Inhoudsopgave

Nadere informatie

behorende bij het bestemmingsplan 'Nuland Oost'

behorende bij het bestemmingsplan 'Nuland Oost' behorende bij het bestemmingsplan 'Nuland Oost' Definitief Gemeente Maasdonk Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 15 februari 2011 DEEL A: Toelichting Pagina 3 van 29 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding...

Nadere informatie

Lokaal Bestuur. Gemeente Governance Grond(ig) beleid Grondbeleid, grondexploitaties en grondbedrijven grondig bekeken

Lokaal Bestuur. Gemeente Governance Grond(ig) beleid Grondbeleid, grondexploitaties en grondbedrijven grondig bekeken Lokaal Bestuur Gemeente Governance Grond(ig) beleid Grondbeleid, grondexploitaties en grondbedrijven grondig bekeken Inhoud Voorwoord 3 Samenvatting 4 1 De noodzaak van een betere governance bij grondbeleid

Nadere informatie

EXPLOITATIEPLAN Lage Heide Wonen 2 e herziening Behorend bij: bestemmingsplan Lage Heide Wonen

EXPLOITATIEPLAN Lage Heide Wonen 2 e herziening Behorend bij: bestemmingsplan Lage Heide Wonen Valkenswaard EXPLOITATIEPLAN Lage Heide Wonen 2 e herziening Behorend bij: bestemmingsplan Lage Heide Wonen Opdrachtgever Gemeente Valkenswaard Kenmerk 1450.128EP1d3/me/s Deskundige G. (Gerben) Schol M.

Nadere informatie

Gemeente Rijswijk. Sectie Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling 20 maart 2012

Gemeente Rijswijk. Sectie Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling 20 maart 2012 Gemeente Rijswijk Afdeling Stad en Samenleving, Vastgesteld door de gemeenteraad op: Sectie Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling 20 maart 2012 Grondprijzenbrief, gemeente Rijswijk 2012-2013 INHOUDSOPGAVE:

Nadere informatie

Geachte leden van de Tijdelijke Commissie Huizenprijzen,

Geachte leden van de Tijdelijke Commissie Huizenprijzen, Geachte leden van de Tijdelijke Commissie Huizenprijzen, In het kader van het parlementair onderzoek naar de totstandkoming van kosten en prijzen van woningen, heeft de tijdelijke commissie Huizenprijzen

Nadere informatie

GEMEENTE HILVERSUM NOTA GRONDBELEID PASSEND GRONDBELEID IN EEN DYNAMISCHE OMGEVING

GEMEENTE HILVERSUM NOTA GRONDBELEID PASSEND GRONDBELEID IN EEN DYNAMISCHE OMGEVING GEMEENTE HILVERSUM NOTA GRONDBELEID PASSEND GRONDBELEID IN EEN DYNAMISCHE OMGEVING 27 NOVEMBER 2009 SAMENVATTING... 3 1. AANLEIDING VOOR DE NOTA GRONDBELEID... 7 2. DOEL NOTA GRONDBELEID... 8 3. GEMEENTELIJKE

Nadere informatie

Ruimte voor ontwikkeling. Financiële haalbaarheid en management van gebiedsontwikkeling

Ruimte voor ontwikkeling. Financiële haalbaarheid en management van gebiedsontwikkeling Ruimte voor ontwikkeling Financiële haalbaarheid en management van gebiedsontwikkeling U WILT UW GEBIED ONTWIKKELEN. DAT ROEP VEEL VRAGEN OP: HOE PAK IK DAT AAN? EN IS HET FINANCIEEL WEL HAALBAAR IN DEZE

Nadere informatie

De huidige nota Grondbeleid is vijf jaar oud. Aan de hand van de opgedane ervaringen is op onderdelen actualisatie nodig.

De huidige nota Grondbeleid is vijf jaar oud. Aan de hand van de opgedane ervaringen is op onderdelen actualisatie nodig. Nota Grondbeleid Son en Breugel 2012-2015 Inleiding Voor u ligt de Nota grondbeleid voor de jaren 2012-2015. In 2006 heeft de gemeenteraad de huidige nota grondbeleid vastgesteld. Door veranderende wetgeving

Nadere informatie

NOTA GRONDBELEID 2010-2014. Gemeente Zaltbommel

NOTA GRONDBELEID 2010-2014. Gemeente Zaltbommel NOTA GRONDBELEID 2010-2014 Gemeente Zaltbommel Zaltbommel, september 2010 2 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING...7 OVERZICHT VAN DE VAST TE STELLEN UITGANGSPUNTEN (U)/ BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN (B)/WERKMETHODEN (W)...9

Nadere informatie