De burgemeester besluit: 1. De wethouder Jeugd, Zorg en Welzijn te machtigen om het Convenant Maatschappelijke Stage te ondertekenen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De burgemeester besluit: 1. De wethouder Jeugd, Zorg en Welzijn te machtigen om het Convenant Maatschappelijke Stage te ondertekenen."

Transcriptie

1 B&W.nr , d.d Onderwerp Convenant Maatschappelijke stages in Leiden Burgemeester en Wethouders besluiten:behoudens advies van de commissie 1. In te stemmen met het afsluiten van een convenant tussen het Voortgezet Onderwijs in Leiden, de maatschappelijke stagemakelaar idoe en de gemeente Leiden waarin men afspraken over de samenwerking tussen deze partijen vastlegt, met als doel de leerlingen nu en in de toekomst van stageplaatsen te voorzien en een goede ervaring mee te geven. De burgemeester besluit: 1. De wethouder Jeugd, Zorg en Welzijn te machtigen om het Convenant Maatschappelijke Stage te ondertekenen. Perssamenvatting: Leerlingen die vanaf schooljaar 2011/12 instromen in het voortgezet onderwijs zijn verplicht een maatschappelijke stage te gaan doen. Om te zorgen dat er voldoende stageplaatsen beschikbaar komen, de leerlingen een goede ervaring mee te geven en stagebieders enthousiast te maken om plaatsen voor de maatschappelijke stages aan te bieden, ondertekenen een groot aantal Leidse scholen in het voortgezet onderwijs, de gemeente Leiden en het contactpunt voor vrijwillige inzet idoe, het convenant maatschappelijke stage.

2 Burgemeester MACHTIGING De Burgemeester van Leiden, gelet op het bepaalde in artikel 171, eerste en tweede lid, van de Gemeentewet, machtigt hierbij mevrouw R. van Gelderen, wethouder Jeugd, Zorg & Welzijn om namens hem het Convenant Maatschappelijke Stage te ondertekenen. Leiden, drs. H.J.J. Lenferink Burgemeester van Leiden

3 Convenant Maatschappelijke Stage Gemeente Leiden Auteur Datum MOVISIE Annette van den Bosch Utrecht, mei 2011

4

5 Inleiding Meedoen met maatschappelijke stage Leiden is een grote gemeente met binnen en net buiten de gemeentegrenzen zo n 20 vestigingen van VO scholen. Per jaar stromen in Leiden zo n 3500 leerlingen in in het voortgezet onderwijs die gedurende hun schoolcarrière 30 uur maatschappelijke stage moeten lopen. Scholen zijn vrij in de keuze voor vorm en planning van de stages en er zal dus een grote variatie in stageplaatsen nodig zijn. Om te zorgen dat zoveel mogelijk leerlingen een passende stageplaats kunnen vinden en stagebiedende organisaties niet overspoeld worden door individuele aanvragen is coördinatie noodzakelijk. Waarom maatschappelijke stage? Het doel van maatschappelijke stage is dat alle jongeren tijdens hun schooltijd kennis maken met vrijwilligerswerk én een onbetaalde bijdrage leveren aan de samenleving. Door de stages leren jongeren andere groepen en organisaties in de samenleving kennen en worden ze uitgedaagd om zichzelf vrijwillig in te zetten voor hun leefomgeving of anderen. Het uitgangspunt van de wet is daarbij dat scholieren vrij zijn in het vinden of aandragen van stageplaats. De stages vinden plaats bij nonprofit organisaties en projecten in bijvoorbeeld zorg, welzijn, sport, cultuur of natuur. Taken maatschappelijk makelaar Zoals in het convenant voor de gemeenten vermeld staat, heeft de maatschappelijk makelaar drie kerntaken: 1. Het versterken van het brede vrijwilligerswerk en het zo nodig verzorgen van een passend aanbod voor leerlingen. 2. Het ondersteunen van organisaties bij het plaatsen van stagiairs én vrijwilligers. 3. Het bevorderen dat de stagiair van nu de vrijwilliger van de toekomst wordt. Het gaat hier om een makelaarsfunctie, dat is niet per se één persoon. De drie taken die de gemeente heeft meegekregen vanuit het convenant zijn breder dan alleen maatschappelijke stage. De taken zijn er op gericht dat er een goede infrastructuur wordt opgezet voor het vrijwilligerswerk in de gemeente ten behoeve van de maatschappelijke stage en het vrijwilligerswerk breed. Maatschappelijke stage in de regio Leiden In de regio Leiden is de taak van maatschappelijk makelaar neergelegd bij idoe. De afgelopen jaren heeft idoe stageplaatsen geworven, een stagebank opgezet, contact gezocht met scholen en ondersteuning geboden aan stagebieders. Partijen werden bij elkaar gebracht in platformoverleggen. Met dit convenant willen partijen de samenwerking expliciteren en afspraken vastleggen. Niet alle scholen zijn even geïnteresseerd in (vastleggen van afspraken over) samenwerking. In dit proces is ervoor gekozen om met die scholen die opstaan voor het vastleggen van afspraken door te gaan en een groeimodel na te streven. Met andere woorden: wanneer scholen die nu niet participeren dit op termijn wel willen, kunnen ze aansluiten bij de afspraken zoals vastgelegd in dit convenant. Doel samenwerking Ondertekenaars van dit convenant zien het belang van samenwerking, afstemming en goede afspraken in de maatschappelijke stages om de leerlingen nu en in de toekomst van stageplaatsen te voorzien en een goede ervaring mee te geven. Door het maken van een overzicht wanneer de scholen de leerlingen met stage sturen is het mogelijk om duidelijke werkafspraken met de stagemakelaar te maken en mogelijk te voorkomen dat alle stages op hetzelfde moment moeten plaatsvinden. Dit vergroot de kans dat stagebieders enthousiast blijven, goed ondersteund kunnen worden, en de leerlingen een goede stage kunnen lopen. Verantwoordelijkheden betrokken partijen Scholen zijn verantwoordelijk voor de organisatie van de maatschappelijke stage. Ze zijn eerste aanspreekpunt voor de leerlingen en verantwoordelijk voor de kwaliteit van de MaS, voor opname in het curriculum, het sluiten van een stageovereenkomst, de begeleiding van de leerling, toewijzing van de stageplaatsen en het verzekeren van de leerlingen.

6 Gemeentes zijn verantwoordelijk voor het stimuleren van het doen van vrijwilligerswerk (waaronder de MaS) in hun gemeente, het aanstellen en aansturen van de maatschappelijk makelaar, het (zorgen voor een) totaal overzicht van het aanbod aan stageplaatsen, en een verantwoording van de verkregen subsidie in het kader van prestatieveld 4 van de Wmo. idoe, die de rol van maatschappelijk makelaar vervult, is verantwoordelijk voor de invulling van de door de gemeente verstrekte opdracht, met name de ondersteuning van het vrijwilligerswerk, de ondersteuning van de stagebieders en het coördineren van de samenwerking tussen de betrokken partijen in de MaS. Taakverdeling Om de maatschappelijke stage tot een succes te maken zijn vereende krachten nodig. Het gaat om veel leerlingen, stagebieders en scholen. De taakverdeling, zoals die overeengekomen is in de gesprekken met alle partijen is de volgende: School a. Inbedding in curriculum De scholen beslissen op welk moment de stages in de schoolcarrière van leerlingen plaatsvinden. idoe verzorgt elk jaar in september het overzicht wanneer de scholen de leerlingen stage willen laten lopen. De scholen leveren hiervoor de informatie aan. b. Bepalen kaders van de maatschappelijke stage Het is aan de scholen om te bepalen wat de eisen zijn die gesteld worden aan een maatschappelijke stage, en de wijze waarop leerlingen hun stage moeten voorbereiden en afsluiten. c. Begeleiding van de leerlingen tijdens de stage De scholen zorgen voor de begeleiding van de leerlingen tijdens de stage. Dit betreft een goede voorbereiding, uitvoering en evaluatie. d. Verzekeren leerlingen tijdens de stages De scholen zorgen er voor dat de leerlingen verzekerd zijn tijdens hun maatschappelijke stages. e. Veiligheid leerlingen De school en de stagebieders zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de veiligheid van de leerlingen tijdens de stage. De school is hierin eindverantwoordelijke.

7 f. Stagecontracten opstellen De scholen werken met een stagecontract dat herkenbaar is voor de stagebieders. idoe stelt een model voor de individuele stage en een voor groepsstages beschikbaar via de website. De scholen zorgen dat alle leerlingen een getekend stagecontract hebben voordat ze beginnen aan hun maatschappelijke stage. g. Goedkeuren van stageplaatsen De stages die gevonden worden door leerlingen zelf en via de stagebank van idoe worden goedgekeurd door de scholen alvorens er leerlingen naar toe gaan. De scholen stellen hiervoor duidelijke criteria op, eventueel in samenspraak met idoe. h. Stageopdrachten bedenken Om leerlingen een leerzame stage te laten volgen kán een school er voor kiezen een stageopdracht te laten uitvoeren tijdens de stage. Hierbij wordt rekening gehouden met de mogelijke belasting hiervan voor de stagebieder. De school zorgt voor de uitwerking van deze opdrachten en de beoordeling ervan. i. Informeren ouders De scholen zorgen dat de ouders van leerlingen geïnformeerd zijn over maatschappelijke stage en de wijze waarop de school hieraan invulling wil geven. j. Informeren van de scholieren De scholen zorgen dat leerlingen weten dat ze een maatschappelijke stage moeten volgen, hoe dit geregeld is binnen school en aan welke randvoorwaarden voldaan moet worden. De scholen zorgen ook dat leerlingen weten wat vrijwilligerswerk is en inzicht hebben in de breedte en diversiteit van de sector. idoe kan hierin ondersteunen waar het gaat om uitleg over vrijwilligerswerk en het vinden van een stageplek. k. Helpen van leerlingen die vragen hebben over MaS Mochten leerlingen vragen hebben over maatschappelijke stage of tegen problemen aanlopen, dan kunnen ze terecht bij iemand op school. Desgewenst kan idoe helpen als de school er met de leerling niet uitkomt. l. Leerlingen helpen kiezen Als leerlingen niet kunnen kiezen uit het aanbod van stages, dan kan een mentor, leraar of stagecoördinator de leerling helpen met kiezen. Zo kan er rekening worden gehouden met de individuele verschillen tussen leerlingen en de vaardigheden die zij hebben. idoe kan hierin ondersteunen. m. Leerlingen begeleiden Leerlingen die moeilijk te plaatsen zijn hebben wellicht extra ondersteuning nodig om hun stage tot een succes te maken. De school kan deze leerling helpen bij het kiezen van de stage en ondersteunen bij de afspraken tussen de stagebieder en de leerling. idoe kan hierin ondersteunen. n. Problemen met leerlingen op stageplek Mochten er zich problemen voordoen op het stageadres doordat een leerling niet tevreden is, of de stagebieder niet tevreden is, dan begeleidt de school dit. Desgewenst kan idoe hierin ondersteunen. o. Evalueren stages met leerlingen De school zorgt voor de evaluatie van de stage met de leerlingen. Mocht hieruit naar voren komen dat het contact met sommige stageadressen niet goed loopt, dan is het wenselijk om dit af te stemmen met idoe. p. Evalueren van stages met de stagebieders

8 De school zorgt voor de evaluatie van de stages met de stagebieders. Dat betreft die stages die via de leerlingen zelf en/of via de school tot stand zijn gekomen. Indien nodig wordt afgestemd met idoe. q. Kwaliteitsbewaking stageplaatsen De scholen geven aan welke eisen er gesteld worden aan stageplaatsen. In samenspraak met idoe worden deze eisen in de praktijk bewaakt. r. Digitale systemen De wenselijkheid van en mogelijkheden voor een gezamenlijke vacaturebank of koppeling van digitale systemen wordt onderzocht en verder uitgewerkt tijdens de platformbijeenkomsten. idoe: a. Informeren vrijwilligersorganisaties iidoe zorgt er voor dat zoveel mogelijk organisaties bekend zijn met maatschappelijke stage en hoe zij daaraan kunnen meedoen. b. Het werven van nieuwe plekken idoe werft nieuwe stageplekken bij organisaties en ontwikkelt nieuwe stageplekken en/of concepten/projecten. Hierbij gaat ze uit van de (kwaliteits)eisen en randvoorwaarden die de scholen stellen aan de stages. c. Informatie over stageplekken idoe zorgt ervoor dat het aanbod aan stageplekken beschikbaar is voor jongeren via de stagebank op Informatie over MaS is te vinden op de Kennisbank. d. Het begeleiden van de organisaties bij het vormgeven van een goede stageplek Veel vrijwilligersorganisaties/ stagebieders zullen begeleid moeten worden in het bedenken van geschikte stageplekken en de invulling van de begeleiding. idoe zal hiervoor zorg dragen. e. Het formuleren van een aantrekkelijke vacature Een goede stageplek beschikbaar hebben is één ding, de stageplek zo formuleren dat deze aantrekkelijk is voor leerlingen is een tweede. idoe zal de organisaties daarbij helpen. f. Evalueren van stages met vrijwilligersorganisaties idoe zorgt voor evaluatie van de (organisatie van de) stages met de stagebieders. Het betreft die plekken/projecten die via de stagebank worden aangeboden. Eventueel wordt afgestemd met de (betreffende) scholen.

9 g. Het trainen en begeleiden van de organisaties bij het omgaan met jongeren Veel stagebieders hebben ondersteuning nodig bij het werken met jongeren. idoe organiseert en/ of ontwikkelt een cursusaanbod op deze thema s. h. Meedenken met organisaties hoe ze jongeren enthousiast kunnen maken om zich in te schrijven als vrijwilliger na de stage idoe helpt stagebieders bij het voorbereiden van hun organisatie op de komst van jongeren. Hoe zorg je dat jongeren zich thuis voelen in jouw organisatie en wat kun je doen om de jongeren enthousiast te maken voor de doelstellingen van je organisatie. i. Proces samenwerking tussen de partijen coördineren idoe coördineert het proces van samenwerking tussen de meest betrokken partijen. Tussen de scholen onderling en tussen de scholen, gemeente, stagebieders en makelaars. Hiertoe organiseert zij platformvergaderingen en netwerkbijeenkomsten. j. Werkoverleg tussen partijen organiseren idoe organiseert 4x per jaar platformvergaderingen. Het platform bestaat uit de scholen, gemeente en idoe. k. Evalueren van de samenwerking 1x per jaar evalueren de partijen de samenwerking, en of de gekozen vormen (platformvergadering en netwerkbijeenkomsten) voldoen. idoe organiseert en legt de uitkomsten vast. Gemeente a. Aanstellen maatschappelijk makelaar De gemeente financiert de functie van maatschappelijk makelaar en stelt de maatschappelijk makelaar aan. De functie van maatschappelijk makelaar is ondergebracht bij idoe. b. Aansturen maatschappelijk makelaar De gemeente stuurt de maatschappelijk makelaar aan en maakt werkafspraken. c. Profiel opstellen maatschappelijk makelaar De gemeente stelt het profiel op van de maatschappelijk makelaar. Duur en beëindiging Dit convenant is aangegaan voor de duur van twee jaar.

10 Financiën De gemeente financiert de functie van Maatschappelijk Makelaar en maakt afspraken met idoe welke dienstverlening hiervan geleverd wordt. De bedragen worden jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld. idoe stelt een duidelijke productfolder beschikbaar aan de scholen. Hierin staat omschreven welke diensten in het basispakket zitten (door de gemeente gefinancierd) en welke extra (betaalde) diensten zij kan leveren. Na wijzigingen in de afspraken met gemeente ontvangen scholen een bijgestelde dienstenfolder. Gezamenlijke afstemming Platformoverleg Om de organisatie van maatschappelijke stage goed te regelen is afstemming noodzakelijk. Deze afstemming vindt plaats in een platform MaS dat in principe 4x per jaar bij elkaar komt. Het platform bestaat uit de betrokken docenten/ stagecoördinatoren van de scholen, de betrokken beleidsambtenaar en idoe. idoe neemt het initiatief voor het samenkomen van de werkgroep en zorgt voor het vastleggen van de afspraken. Inspanningsverplichting Partijen zullen uitvoering geven aan de gemaakte afspraken en handelen naar de verantwoordelijkheden, rollen en taken, zoals vastgelegd in dit convenant.

11 Convenant Maatschappelijke Stage Onderstaande partijen geven middels dit convenant aan akkoord te gaan met alle afspraken die hierin beschreven staan. De looptijd van dit convenant is 2 jaar vanaf de dag van ondertekening. Namens de gemeente Leiden: Mevrouw R. van Gelderen Wethouder Jeugd, Zorg en Welzijn Namens Bonaventuracollege (alle vestigingen): De heer C.M.J.T.Steekelenburg vestigingsdirecteur Namens het Da Vinci College, vestiging Kagerstraat: Mevrouw A.M.C. Dezitter vestigingsdirecteur Namens het Da Vinci College, vestiging Lammenschanspark: Mevrouw G.M. Rijnveld vestigingsdirecteur Namens het Leonardo College: Mevrouw J. van Beek directeur Namens het Driestar College: De heer C. van der Spek stagecoördinator Namens het Marecollege: De heer B. van Dam rector Namens het OCL De Delta: Namens het OCL Het Waterland: Namens het Rijnlands Lyceum, Oegstgeest: De heer J. Swieringa

12 rector Namens het Stedelijk Gymnasium Leiden: Mevrouw S. Hakkaart stagecoördinator Namens het Visser t Hooft Lyceum (vestigingen Kagerstraat en Zuidwest): Mevrouw P.F. Verhoekx rector Namens het Vlietland College: De heer J.P.M. van Eyk rector Namens het Vrijbergen: Namens het Wellantcollege Oegstgeest: mevrouw E. Huigens-Windhorst coördinator Maatschappelijke Stage Namens idoe: Mevrouw E. Koster Bestuursvoorzitter Libertas Leiden Datum Plaats

13 Proces van de invoering van de maatschappelijke stages in Leiden De Tweede Kamer heeft op 26 april 2011 ingestemd met het wetsvoorstel Maatschappelijke Stage van minister Van Bijsterveldt. Dat betekent dat leerlingen die vanaf schooljaar 2011/2012 instromen in het voortgezet onderwijs verplicht een maatschappelijke stage gaan doen. Gemeenten hebben als het gaat om de maatschappelijke stages een bemiddelingsfunctie, de zgn. makelaarsfunctie. Daarnaast vervullen gemeenten een aanjagende rol bij het tot stand komen van samenwerking tussen de verschillende partijen. Ten behoeve van de invoering van de maatschappelijke stages in Leiden is het nodig om nu een aantal stappen te nemen om dit reeds ingezette proces in goede banen te leiden. Procesbeschrijving invoering maatschappelijke stages in Leiden 2008 tot 2010 februari 2008 De inzet van de middelen uit de Participatie-envelop zijn vastgelegd in een convenant tussen OCW, VWS en de VNG inzake verdere ontwikkeling van een makelaarsfunctie tbv maatschappelijke stage (afgekort MaS), en de stimulering van vrijwilligerswerk. (Een maatschappelijke stage is een stage voor scholieren uit het voortgezet onderwijs in Nederland, waarbij ze door het doen van onbetaald vrijwilligerswerk kennismaken met het dragen van verantwoordelijkheid voor maatschappelijke belangen.) Gemeenten ontvangen vanaf 2008 geld om bij te dragen aan het ontstaan van een effectieve bemiddelingsinfrastructuur op lokaal of regionaal niveau. Dit geld is bedoeld voor de verdere ontwikkeling van een makelaarsfunctie voor de MaS, en voor stimulering van vrijwilligerswerk. De makelaarsfunctie richt zich op (volgens convenant OCW, VWS en VNG); - vrijwillige inzet in den brede en op de maatschappelijk stagiair/leerling die niet gemakkelijk zelf een passende match weet te realiseren - het in staat stellen van vooral kleinere vrijwilligersorganisaties om daadwerkelijk leerlingen en vrijwilligers in het algemeen te kunnen plaatsen - voor het vrijwilligersveld belangrijke investeringen die gedaan worden om van de maatschappelijke stagiair van nu, de vrijwilliger van de toekomst te maken. 10 juni 2008 Het college van B&W besluit om de middelen uit de participatie-envelop die vanaf 2008 beschikbaar komen in te zetten voor de ontwikkeling van de makelaarsfunctie binnen de gemeente Leiden voor de invoering van de maatschappelijke stages (voor de jaren ). Het steunpunt voor vrijwillige inzet Waves (huidige idoe) wordt aangesteld als stagemakelaar. Zij doen een onderzoek naar de mogelijke invulling van de stagemakelaarsrol en maken een actieplan voor de invoering van de MaS in de regio Leiden. september 2008 Er is een Werk- en doebijeenkomst maatschappelijke stages in Holland Rijnland in het Visser t Hoofd College en in het bestuurscentrum in Voorhout, georganiseerd door Holland Rijnland, PJ Partners, Waves-Leiden, Steunpunt vrijwillige hulp Katwijk, CPS en Movisie. De deelname aan de bijeenkomst in Leiden was prima te noemen. Er waren 21 vertegenwoordigers/docenten van 10 scholen, 12 leerlingen, 6 functionarissen van stagemakelaars, 27 vertegenwoordigers van stagebieders en alle gemeenten (muv Katwijk). Conclusie van deze bijeenkomst; Bijna alle aanwezigen dringen aan op samenwerking en afstemming tussen scholen, instellingen en gemeenten. De hoop is gevestigd op goede samenwerkingsafspraken tussen gemeenten over hun rol (faciliterend en regisserend) en de manier waarop de makelaarsfunctie en ondersteuning van het vrijwilligersveld vorm gegeven gaan worden. oktober 2008 In hoeverre wil de regio Holland Rijnland samen werken voor de invoering van de maatschappelijke stages? Deze vraag is aan het PHO Holland Rijnland voorgelegd. Er is gekozen voor het lokaal opzetten van de MaS en eventueel in de toekomst samenwerken waar nodig. december 2008

14 Als vervolg op de conclusies van de werk- en doebijeenkomst in september richt de gemeente Leiden een platform MaS op. Hierin zullen VO scholen, de stagemakelaar idoe en de gemeente vertegenwoordigd worden. Het platform MaS is gericht op samenwerking en netwerken Naar aanleiding van het onderzoek van idoe in 2008 naar de invulling van de makelaarsrol is er gekozen voor een coachende en sturende rol richting alle partijen. idoe besteedt dit jaar veel aandacht aan het opbouwen van een netwerk van stagebieders en het coachen van de stagebieders om goede stageplekken te kunnen bieden aan leerlingen. De organisaties worden hiervoor bezocht en kunnen gebruik maken van workshops over de MaS. Er wordt een stagebank opgezet en deze wordt gevuld met vacatures. Het blijkt in de praktijk dat veel leerlingen zelf een stageplek vinden en weinig aankloppen bij idoe voor bemiddeling. idoe richt zich dus minder op individuele bemiddeling van leerlingen (maximaal 90 leerlingen). Op zich is dit een goede ontwikkeling maar rekening moet worden gehouden met het gegeven dat, als de stagevragers geen gebruik maken van de stagebank (of directe bemiddeling), de stagebieders het risico lopen dat ze voortdurend worden gebeld door verschillende stagevragers; coördinatie is dus nodig. Ook de VO scholen worden bezocht om het netwerk en de ondersteuning te onderhouden. idoe verkent en ontwikkelt nieuwe projecten met als doel nieuwe stageplaatsen te creëren die aansluiten bij de interesse van de leerlingen. Het platform MaS wordt verder uitgebreid met stagebieders. Het platform levert een plek op om ervaringen uit te wisselen en te netwerken idoe zet de in 2009 ingezette weg voort. Daarnaast geeft de gemeente idoe de opdracht een onderzoek te doen naar een goede besteding van overige middelen MaS. Dit zou kunnen zijn; opzetten van een fonds samenwerkingsverband MaS waarmee de kosten voor de stagebieders kunnen worden vergoed voor zover het budget dat toelaat; opzetten van een subsidieregeling met hetzelfde doel. Uiteindelijk is er eind 2010 gekozen voor een stagevergoedingsregeling MaS, schooljaar 2010/2011 voor stagebieders. Om scholen, stagemakelaars, gemeenten en stagebieders te ondersteunen bij de invoering van de MaS heeft het ministerie van OCW in 2010 accountmanagers aangesteld tot 1 augustus idoe heeft de accountmanager voor Zuid-Holland om ondersteuning gevraagd bij het opzetten van een samenwerkingsverband (met fonds) MaS.

15 Beslispunt proces invoering maatschappelijke stages in Leiden 1. Opstellen samenwerkingsovereenkomst tussen VO scholen in Leiden (en eventueel Oegstgeest), de stagemakelaar idoe en gemeente Leiden Op advies van de accountmanager van OCW is er in januari een werkconferentie met de VO scholen in Leiden georganiseerd. Verwachtingen t.a.v. elkaar (scholen, stagemakelaar, gemeente) zijn opnieuw uitgesproken. De scholen hebben de behoefte aan een stuurgroep en een samenwerkingsovereenkomst tussen de scholen, de stagemakelaar idoe en de gemeente. De stagemakelaar en de gemeente geven aan dat de scholen de trekker zouden moeten zijn van een eventuele stuurgroep. Daarnaast wil de stagemakelaar graag inzicht in alle lopende stageplaatsen. De scholen worden gevraagd hieraan mee te werken. Ter ondersteuning van de verdeling van de stageplaatsen in Leiden is het wenselijk dat er in Leiden met één digitaal systeem gewerkt gaat worden, waar alle scholen en de stagemakelaar gebruik van kunnen maken. Leiden blijft qua organisatiegraad volgens de accountmanager OCW ten opzichte van andere gemeenten wat achter. Dit heeft te maken met de manier waarop idoe de makelaarsrol invult enerzijds en met de wil van de scholen om samen te werken anderzijds. Om de scholen, de stagemakelaar en de gemeente te ondersteunen in dit proces zal Movisie en CPS een aantal bijeenkomsten organiseren rond de volgende thema s: 1. Bespreking concept taakverdeling tussen scholen, gemeente en idoe. 2. Digitale systemen workshops beleidsontwikkeling voor scholen (facultatief) Opstellen samenwerkingsovereenkomst Op 31 januari 2011 heeft het samenwerkingsverband VO Leidse regio zich gebogen over de vraag hoe draagvlak te creëren voor een samenwerkingsovereenkomst MaS in Leiden. De aanwezige rectoren van het VO in Leiden hebben hun coördinatoren MaS mandaat gegeven om te werken aan deze samenwerkingsovereenkomst. Op 15 maart is de taakverdeling tussen het VO, de makelaar en de gemeente op papier gezet en besproken. Er waren hierbij 5 Leidse scholen vertegenwoordigd en 2 scholen uit Oegstgeest (Leiden : Visser t Hooft Lyceum, Da Vinci College, Leonardo College, Bonaventuracollege, Vlietland College. Oegstgeest : Wellantcollege, Rijnlands Lyceum). Dit vormt de basis voor de samenwerkingsovereenkomst (hierna te noemen convenant). De 2 scholen uit Oegstgeest zijn in de loop der tijd aangesloten bij het platform MaS. Hieruit is de wens ontstaan om mee te gaan in het convenant. Momenteel is de situatie zo dat de twee Oegstgeester scholen gebruik maken van de diensten van idoe maar dat de gemeente Oegstgeest hiervoor geen vergoeding betaald aan idoe (met uitzondering van de vacaturebank). Ook de gemeente Leiderdorp, waar 1 vestiging van het Visser t Hooft Lyceum is gevestigd, maakt gebruik van de diensten van idoe zonder daar een financiële vergoeding tegenover te stellen. Onderhandelingen voor bijdragen van deze gemeenten zijn gaande. Tijdens de bespreking op 15 maart bleek het huidige platform (scholen, makelaar, stagebieders en gemeente) niet aan te sluiten bij de gewenste overlegvorm van de scholen. Besloten is om het huidige platform om te zetten in: 4 x per jaar een platform tussen VO scholen, gemeente en idoe (dit platform zal fungeren als stuurgroep met als trekker één nader te benoemen rector) 2 x per jaar een netwerkbijeenkomst tussen alle partijen. Er valt nog veel winst te behalen in de samenwerking tussen de scholen onderling en de samenwerking tussen de scholen en de stagemakelaar idoe. Samenwerking tussen scholen onderling is belangrijk voor de volgende punten: afstemming over planning van stageperioden geen overvraging van de stagebieders verdelen van projecten/evenementen (bijvoorbeeld Glazen Huis) samenwerking nodig voor voldoende stageplaatsen; geen concurrentie In Leiden hebben een aantal VO scholen nog steeds redelijk veel weerstand tegen de maatschappelijke stages en wordt er veel solistisch gewerkt. Echter de wet is per 26 april 2011 aangenomen en daarmee wordt het VO verplicht al hun leerlingen tijdens hun schoolloopbaan met ingang van schooljaar 2011/2012 een maatschappelijke stage te laten doen voor tenminste 30 uur.

16 In 2011 liepen ongeveer de helft van de jaarlijkse instroom van leerlingen in Leiden (instroom 3500) een maatschappelijke stage. Dit aantal zal oplopen in de komende jaren naar 3500 per jaar. De eerste lichting verplichte MaS leerlingen zal in 2015 examen doen (VMBO). De druk op het aantal stageplaatsen en de rol van idoe zal in de komende jaren toenemen. Taak gemeente in wettekst; Gemeenten hebben op grond van de Wmo een verantwoordelijkheid voor het stimuleren van vrijwilligersbeleid en voor (preventief) jeugdbeleid. Met het oog hierop hebben gemeenten ook een belangrijke rol bij de maatschappelijke stage gekregen. Gemeenten hebben een bemiddelingsfunctie, de zgn. makelaarsfunctie. Voor de realisatie van deze functie ontvangen gemeenten middelen via het Gemeentefonds. Het doel van deze functie is: 1. versterking van vrijwilligerswerk in den brede en passend aanbod voor de leerling die niet gemakkelijk zelf een stageplaats weet te vinden, 2. raad en daad voor vrijwilligersorganisaties (vooral de kleinere) bij het effectief plaatsen van stagiairs en vrijwilligers in het algemeen, 3. bevorderen dat de maatschappelijke stagiair van nu, de vrijwilliger van de toekomst wordt. Dit gebeurt in nauw overleg met de school en betrokken vrijwilligersorganisaties. De gemeente kan deze rol ook door andere organisaties, zoals de vrijwilligerscentrale of de school laten uitvoeren. In Leiden heeft de gemeente de rol van stagemakelaar bij idoe neergelegd. Voor een succesvolle uitvoering van de stage moeten leerlingen, scholen, stagebieders, ouders, begeleiders en bemiddelaars, bewust van hun eigen rol en die van anderen, op lokaal en regionaal niveau tot afspraken komen. Gemeenten vervullen een aanjagende rol bij het tot stand komen van samenwerking. Advies: Het is wenselijk om gezien de moeizame samenwerking tot nu toe en de te verwachten toenemende druk op de stageplaatsen in Leiden een convenant af te sluiten tussen de VO scholen, idoe en de gemeente Leiden. (convenant, zie bijlage 1)

Convenant Maatschappelijke Stage Gemeente Edam-Volendam

Convenant Maatschappelijke Stage Gemeente Edam-Volendam Partijen: Convenant Maatschappelijke Stage Gemeente Edam-Volendam Gemeente: Gemeente Edam-Volendam, vertegenwoordigd door mevrouw G. Kroon-Sombroek, portefeuillehouder Welzijn. Voortgezet onderwijs: Atlas

Nadere informatie

Convenant Maatschappelijke Stage Gemeente Haarlemmermeer

Convenant Maatschappelijke Stage Gemeente Haarlemmermeer Convenant Maatschappelijke Stage Gemeente Haarlemmermeer Partijen: Gemeente: Gemeente Haarlemmermeer, vertegenwoordigd door Steffe Bak, portefeuillehouder Welzijn. Voortgezet onderwijs: Haarlemmermeer

Nadere informatie

Stappenplan en checklist convenant / samenwerkingovereenkomst

Stappenplan en checklist convenant / samenwerkingovereenkomst Stappenplan en checklist convenant / samenwerkingovereenkomst Met dit stappenplan en deze checklist legt u de basis voor een samenwerkingsovereenkomst tussen alle samenwerkingspartners in uw regio. Wat

Nadere informatie

De makelaarsfunctie vrijwilligerswerk en maatschappelijke stage: de stand van zaken begin 2009

De makelaarsfunctie vrijwilligerswerk en maatschappelijke stage: de stand van zaken begin 2009 De makelaarsfunctie vrijwilligerswerk en maatschappelijke stage: de stand van zaken begin 2009 In december 2007 hebben de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Wat is het doel van een convenant?

Wat is het doel van een convenant? Met dit stappenplan en deze checklist legt u de basis voor een samenwerkingsovereenkomst tussen alle samenwerkingspartners in uw regio. Wat is het doel van een convenant? Een convenant is een overeenkomst

Nadere informatie

Concept Convenant maatschappelijke stage 2013 2016 voor Nieuwegein, IJsselstein en Vianen

Concept Convenant maatschappelijke stage 2013 2016 voor Nieuwegein, IJsselstein en Vianen Concept Convenant maatschappelijke stage 2013 2016 voor Nieuwegein, IJsselstein en Vianen De ondergetekenden (hierna te noemen: partijen): Gemeenten Gemeente Nieuwegein Gemeente IJsselstein (Pulse) Stichting

Nadere informatie

Raadsstuk. CDA fractie Haarlem Cees-Jan Pen/Ria Keesstra. College van B&W T.a.v. portefeuillehouders Onderwijs en Welzijn

Raadsstuk. CDA fractie Haarlem Cees-Jan Pen/Ria Keesstra. College van B&W T.a.v. portefeuillehouders Onderwijs en Welzijn Raadsstuk Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 001/2009 9 december 2008 STZ/jos 08/202871 Beantwoording vragen van de heer C.J. Pen en mevrouw M.J.M. Keesstra- Tiggelman inzake maatschappelijke

Nadere informatie

Als school in het voortgezet onderwijs heeft u waarschijnlijk al te maken met maatschappelijke stage of er op zijn minst iets van gehoord. Maatschappelijke stage is een vorm van leren waarbij alle jongeren

Nadere informatie

Maatschappelijke stage

Maatschappelijke stage scholen Maatschappelijke stage Informatie voor scholen Leerlingen midden in de maatschappij dankzij maatschappelijke stage Via de maatschappelijke stage maken jongeren tijdens hun middelbare schooltijd

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Maatschappelijke Stage. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein

Samenwerkingsovereenkomst Maatschappelijke Stage. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst Maatschappelijke Stage Agendering Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken x Commissie Sociaal en

Nadere informatie

Maatschappelijke stage

Maatschappelijke stage scholen Maatschappelijke stage Informatie voor scholen Leerlingen midden in de maatschappij dankzij maatschappelijke stage Via de maatschappelijke stage maken jongeren tijdens hun middelbare schooltijd

Nadere informatie

gemeenten Gemeenten en de maatschappelijke makelaarsfunctie

gemeenten Gemeenten en de maatschappelijke makelaarsfunctie gemeenten Gemeenten en de maatschappelijke makelaarsfunctie De makelaarsfunctie voor vrijwilligerswerk en maatschappelijke stage Sinds 2008 ontvangen gemeenten extra geld voor het opzetten van een maatschappelijke

Nadere informatie

Evaluatie. De MaS. Start jaar 2008/2009 tot en met 2012

Evaluatie. De MaS. Start jaar 2008/2009 tot en met 2012 Evaluatie De MaS Start jaar 2008/2009 tot en met 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina Inleiding 3 1. Maatschappelijke stage (MaS) 4 1.1. Te bereiken resultaat 4 1.2 Taak van de gemeente op het gebied van

Nadere informatie

Werkboek. In 7 stappen aan de slag met maatschappelijke stage. Maatschappelijke stage in en rond de kerk. In 7 stappen

Werkboek. In 7 stappen aan de slag met maatschappelijke stage. Maatschappelijke stage in en rond de kerk. In 7 stappen kerk en stage Maatschappelijke stage in en rond de kerk In 7 stappen Werkboek In 7 stappen aan de slag met maatschappelijke stage Inhoudsopgave In zeven stappen aan de slag met maatschappelijke stage 4

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo. Onderdeel. Maatschappelijke Stage

Plan van Aanpak. Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo. Onderdeel. Maatschappelijke Stage Plan van Aanpak Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo Onderdeel Maatschappelijke Stage 2012 Concept 0.2 Inhoud Deel I Kaders 1. Inleiding 2. Doelgroep 3. Doelstelling 4. Kerntaken 4.1 Makelen en verbinden

Nadere informatie

Maatschappelijk stages gemeenten Bergeijk & Eersel

Maatschappelijk stages gemeenten Bergeijk & Eersel Maatschappelijk stages gemeenten Bergeijk & Eersel September 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Maatschappelijke stage en betrokken partijen... 4 1.1 De school... 4 1.1.1 Wettelijke kader... 4 1.1.2 Taken

Nadere informatie

Maatschappelijke stage

Maatschappelijke stage stagebieders Maatschappelijke stage Informatie voor stagebieders Vanaf 2011-2012 zoeken zo n 195.000 leerlingen per jaar een leuke, leerzame en zinvolle stageplaats Wij voelen ons maatschappelijk verantwoordelijk

Nadere informatie

1. Met toepassing van artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet delen wij u het volgende mede.

1. Met toepassing van artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet delen wij u het volgende mede. ^^^H Datum - 3 JULI 2008 Nr. Van Aan Kopie aan Het college van B&W De raads- en duoburgerleden Contactpersoon: Theeuw Ambagts Email: M.A.A.M.Ambagts@bergenopzoom.nl Tel: 0164-277305 Onderwerp Maatschappelijke

Nadere informatie

Beleidsplan Maatschappelijke stage Vmbo, Havo en Vwo Elzendaalcollege

Beleidsplan Maatschappelijke stage Vmbo, Havo en Vwo Elzendaalcollege Beleidsplan Maatschappelijke stage Vmbo, Havo en Vwo Elzendaalcollege.. Samen ontdekken waar je goed in bent Inhoud: 1. Wat wordt verstaan onder maatschappelijke stage? 2. De doelstelling van het Elzendaalcollege

Nadere informatie

Beleidsnotitie Maatschappelijke stages in Hengelo

Beleidsnotitie Maatschappelijke stages in Hengelo Beleidsnotitie Maatschappelijke stages in Hengelo Hengelo, maart 2009 282843 conceptnotitie Maatschappelijke Stages.doc Pagina 1 van 6 03-06-2009 1. Inleiding Dit document vormt de beleidsvisie van de

Nadere informatie

Maatschappelijke stage

Maatschappelijke stage stagebieders Maatschappelijke stage Informatie voor stagebieders Vanaf 2011-2012 zoeken zo n 195.000 leerlingen per jaar een leuke, leerzame en zinvolle stageplaats Wat is dat eigenlijk, de maatschappelijke

Nadere informatie

Checklist Afspraken met elkaar maken voor scholen en stagebieders

Checklist Afspraken met elkaar maken voor scholen en stagebieders Rondom: Hoe werk je samen aan een goed begeleide stage? Checklist Afspraken met elkaar maken voor scholen en stagebieders Deze checklist is voor scholen en (potentiële) stagebieders die elkaar beter willen

Nadere informatie

Tussenrapportage implementatie Maatschappelijke Stage in Hilversum Versa Vrijwilligerscentrale - januari t/m december 2009

Tussenrapportage implementatie Maatschappelijke Stage in Hilversum Versa Vrijwilligerscentrale - januari t/m december 2009 Gemeente Hilversum T.a.v. de heer J. de Lange Postbus 9900 1201 GM Hilversum Hilversum, 24 maart 2010 Ons kenmerk: EL/frh/983 Beste meneer de Lange, Namens Ester Lohuis stuur ik u hierbij de tussentijdse

Nadere informatie

Draaiboek Maatschappelijke stages voor stagebieders De Vrijwilligerscentrale Deventer, oktober 2009. Inhoud

Draaiboek Maatschappelijke stages voor stagebieders De Vrijwilligerscentrale Deventer, oktober 2009. Inhoud Draaiboek Maatschappelijke stages voor stagebieders De Vrijwilligerscentrale Deventer, oktober 2009 Inhoud 1. Oriëntatie op de maatschappelijke stage 2. Eigen visie ontwikkelen 3. Afstemming zoeken 4.

Nadere informatie

Oriëntatie op een digitale omgeving voor maatschappelijke stage

Oriëntatie op een digitale omgeving voor maatschappelijke stage Oriëntatie op een digitale omgeving voor maatschappelijke stage Algemeen referentiekader voor een digitale omgeving voor MaS Een digitale omgeving voor maatschappelijke stage kan één of meerdere van de

Nadere informatie

Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier

Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier B&W.nr. 10.0310, d.d. 9-3-2010 BBnr. 10.027 d.d. 9-3-2010 Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier Onderwerp Dienstverleningsovereenkomst Wmo beheersorganisatie Burgemeester en wethouders besluiten Behoudens

Nadere informatie

Met een hartelijke groet,

Met een hartelijke groet, Voor nadere informatie en aanvragen voor diensten uit zowel het basispakket als extra te leveren producten kan contact worden opgenomen met het idoe MaSteam te bereiken van maandag t/m donderdag tijdens

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 08.1145, d.d. 25 november 2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Sluiten samenwerkingsconvenant 'Veerkracht' in het kader van preventie van depressie bij ouderen in Leiden Zuidwest BESLUITEN Behoudens

Nadere informatie

Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier

Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier Behoudens advies van de commissie B&W.nr. 10.0704, d.d. 29-6- 2010 BBnr. 10.051 Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst MEE 2010-2012 Burgemeester en wethouders besluiten

Nadere informatie

Basisinformatie maatschappelijke stage in Deventer

Basisinformatie maatschappelijke stage in Deventer Basisinformatie maatschappelijke stage in Deventer Voor alle leerlingen uit het Voortgezet Onderwijs geldt vanaf vorig schooljaar te het schoolvak maatschappelijke stage. Het doel van de maatschappelijke

Nadere informatie

Praktische handleiding MaS voor stagebiedende organisaties

Praktische handleiding MaS voor stagebiedende organisaties Praktische handleiding MaS voor stagebiedende organisaties Woerden, juli 2014 Auteur: Iris Meijerink Welzijn Woerden Rembrandtlaan 2 ǀ 3443 EG Woerden ǀ T 0348 421101 ǀ E i.meijerink@welzijnwoerden.nl

Nadere informatie

Maatschappelijke stage in gemeentebeleid. Typetest

Maatschappelijke stage in gemeentebeleid. Typetest Maatschappelijke stage in gemeentebeleid Typetest MOVISIE ondersteunt u MOVISIE ondersteunt en adviseert gemeenten bij de invoering van maatschappelijk makelaarsfunctie. Heeft u vragen over het opzetten

Nadere informatie

Maatschappelijke stage 2012-2015

Maatschappelijke stage 2012-2015 2012-2015 goed voor elkaar concept 6 oktober 2011 1 Gemeente Venray Postbus 500 5800 AM Venray Samengesteld door Yvet Arts conceptversie 6 oktober 2011 concept 6 oktober 2011 2 Inhoud SAMENVATTING... 4

Nadere informatie

Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG): ondertekening samenwerkingsovereenkomst en voortgang

Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG): ondertekening samenwerkingsovereenkomst en voortgang B&W.nr. 11.0700, d.d. 28-6-2011 BBnr. 11.039 Onderwerp Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG): ondertekening samenwerkingsovereenkomst en voortgang Burgemeester en wethouders besluiten:behoudens advies van

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT?

MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT? MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT? JE KUNT VEEL MEER DAN JE DENKT Formulieren Maatschappelijke Stage Schooljaar 2012-2013 Naam leerling : School: klas 1 EIGEN VACATURE-FORMULIER Stel dat je al voetbaltrainer

Nadere informatie

Begeleiding van leerlingen: wat is de rol van de school en stagebieder

Begeleiding van leerlingen: wat is de rol van de school en stagebieder Begeleiding van leerlingen: wat is de rol van de school en stagebieder School en stagebieder zijn beide verantwoordelijk voor de begeleiding van leerlingen bij hun maatschappelijke stage. De school regelt

Nadere informatie

Productenboek. Maatschappelijk makelaars V.I.P. Katwijk. Vrijwilligers Informatie Punt Katwijk p.a. Callaoweg 1 2223 AS Katwijk ZH www.vipkatwijk.

Productenboek. Maatschappelijk makelaars V.I.P. Katwijk. Vrijwilligers Informatie Punt Katwijk p.a. Callaoweg 1 2223 AS Katwijk ZH www.vipkatwijk. Productenboek Maatschappelijk makelaars V.I.P. Katwijk Vrijwilligers Informatie Punt Katwijk p.a. Callaoweg 1 2223 AS Katwijk ZH www.vipkatwijk.nl december 2010 INHOUDSOPGAVE Inleiding blz. 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

2015-2016 Beleidsplan Maatschappelijke stage OSG Willem Blaeu

2015-2016 Beleidsplan Maatschappelijke stage OSG Willem Blaeu 2015-2016 Beleidsplan Maatschappelijke stage OSG Willem Blaeu 1 Missie/visie OSG Willem Blaeu wil bevorderen dat leerlingen participeren in school en samenleving. Zij wil stimuleren dat de leerlingen de

Nadere informatie

Projectp. rojectplan. Bemiddeling. eling- en ondersteuningsstructuur Maatschappelijke. Stages voor Nie. ieuwegein, IJsselstein en Vianen

Projectp. rojectplan. Bemiddeling. eling- en ondersteuningsstructuur Maatschappelijke. Stages voor Nie. ieuwegein, IJsselstein en Vianen Projectp rojectplan Bemiddeling eling- en ondersteuningsstructuur Maatschappelijke Stages voor Nie ieuwegein, IJsselstein en Vianen 2016 Versie februari 2015 MOvactor Annemieke van Lieshout Projectleider

Nadere informatie

EINDRAPPORTAGE QUICK SCAN MAATSCHAPPELIJKE STAGES REGIO HOLLAND RIJNLAND

EINDRAPPORTAGE QUICK SCAN MAATSCHAPPELIJKE STAGES REGIO HOLLAND RIJNLAND EINDRAPPORTAGE QUICK SCAN MAATSCHAPPELIJKE STAGES REGIO HOLLAND RIJNLAND 060808-293/Tbo/MS/8.6128 Voorwoord In de periode begin mei tot eind juli 2008 heeft PJ PARTNERS gewerkt aan het uitvoeren van de

Nadere informatie

Inleiding maatschappelijke stage

Inleiding maatschappelijke stage Inleiding maatschappelijke stage Algemeen Met maatschappelijke stage doe je iets voor iemand anders zonder daar geld voor te krijgen. Nederland kan niet zonder vrijwilligers, zoals trainers bij sportclubs.

Nadere informatie

Kinderopvang Heyendael

Kinderopvang Heyendael Hoofdstuk: 5.5 (Personeel) Titel: Werkwijze en beleid tav stagiaires Procesbewaker: Praktijkopleider Bladzijden: 1 t/m 4 Kinderopvang Heyendael Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Soorten stageplekken 3. Organisatie

Nadere informatie

Korfbalvereniging KV Drachten/Van der Wiel

Korfbalvereniging KV Drachten/Van der Wiel Maatschappelijke stage bij Korfbalvereniging KV Drachten/Van der Wiel Handboek maatschappelijk stage Korfbalvereniging KV Drachten/Van der Wiel 2011-2012 Maatschappelijke stage Inleiding Samen leven kun

Nadere informatie

B en W nummer ; besluit d.d BB nummer Onderwerp Intentieverklaring We Can Young

B en W nummer ; besluit d.d BB nummer Onderwerp Intentieverklaring We Can Young B en W nummer 12.0637. ; besluit d.d. 19-6-2012 BB nummer 12.044 Onderwerp Intentieverklaring We Can Young 2012-2014 Burgemeester en wethouders besluiten:behoudens advies van de commissie 1. Als gemeente

Nadere informatie

S A M E N V A T T I N G

S A M E N V A T T I N G 5 6 Samenvatting Aanleiding rapport In dit rapport geeft het SER-Jongerenpanel zijn visie op het onderwerp maatschappelijke stage. Het Jongerenpanel is in het voorjaar van 2007 door het dagelijks bestuur

Nadere informatie

VERDRINGING STAGEPLAATSEN VMBO? RESULTATEN VAN EEN INSPECTIEONDERZOEK IN HET SCHOOLJAAR 2008/2009

VERDRINGING STAGEPLAATSEN VMBO? RESULTATEN VAN EEN INSPECTIEONDERZOEK IN HET SCHOOLJAAR 2008/2009 VERDRINGING STAGEPLAATSEN VMBO? RESULTATEN VAN EEN INSPECTIEONDERZOEK IN HET SCHOOLJAAR 2008/2009 Utrecht, maart 2010 INHOUD Inleiding 7 1 Het onderzoek 9 2 Resultaten 11 3 Conclusies 15 Colofon 16

Nadere informatie

B en W d.d

B en W d.d B en W. 13.1064 d.d. 26-11-2013 Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst MEE - gemeente Leiden Burgemeester en wethouders besluiten: Behoudens advies van de commissie 1. In te stemmen met het aangaan van een

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT?

MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT? MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT? JE KUNT VEEL MEER DAN JE DENKT Leerlinggids Maatschappelijke Stage Deze gids is van: School: klas WAAR STAAT WAT? pagina 1 Maatschappelijke Stage, wat is dat? 3 1.1

Nadere informatie

Rapportage Maatschappelijke stage in gemeente Werkendam Schooljaar 2010-2011

Rapportage Maatschappelijke stage in gemeente Werkendam Schooljaar 2010-2011 Rapportage Maatschappelijke stage in gemeente Werkendam Schooljaar 2010-2011 januari 2012, Servicepunt Vrijwilligers / Trema Welzijn Inleiding Deze rapportage is opgesteld conform afspraken tussen gemeente

Nadere informatie

Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier

Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier B&W.nr. 10.0427 d.d. 13-4-2010 BB.nr. 10.033 d.d. 13-4-2010 Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier Onderwerp Convenant ter ondersteuning van de kandidatuur van de gemeente Den Haag als Europese Culturele

Nadere informatie

Hand-out Maatschappelijke Stage in de sport

Hand-out Maatschappelijke Stage in de sport Hand-out Maatschappelijke Stage in de sport Inleiding Jongeren hebben de toekomst. Met de Maatschappelijke Stage (MaS) wordt een hoop jonge energie aan het vrijwilligerscollectief toegevoegd. In Zwolle

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Gemeente Hoorn

Jaarverslag 2012 Gemeente Hoorn Jaarverslag 2012 Gemeente Hoorn 1 Inhoudsopgave Maatschappelijke Stage... 3 Makelaarsfunctie... 3 Stageplaatsen... 4 Afspraken met gemeente Hoorn en Hoornse scholen... 5 Advies en Ondersteuning ( voorheen

Nadere informatie

Maatschappelijke stages bij. peuterspeelzaalwerk. voor iedereen beter

Maatschappelijke stages bij. peuterspeelzaalwerk. voor iedereen beter Maatschappelijke stages bij peuterspeelzaalwerk voor iedereen beter Helpen bij opknapklussen, bij het organiseren van een opendag of extra inzet leveren op de woensdagmiddag. De jonge stagiaires brengen

Nadere informatie

Inleiding maatschappelijke stage

Inleiding maatschappelijke stage Inleiding maatschappelijke stage Algemeen Met maatschappelijke stage doe je iets voor iemand anders zonder daar geld voor te krijgen. Nederland kan niet zonder vrijwilligers, zoals trainers bij sportclubs.

Nadere informatie

Visie op vrijwilligersbeleid/vrijwillige inzet en de maatschappelijke stage

Visie op vrijwilligersbeleid/vrijwillige inzet en de maatschappelijke stage Visie op vrijwilligersbeleid/vrijwillige inzet en de maatschappelijke stage Samengesteld door : M. van den Berge (Geertruidenberg), J. van den Hoogen (Drimmelen), B. Koolstra (Woudrichem), A. Piggen (Aalburg),

Nadere informatie

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN!

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! Naam: Heerbeeck college Best Schooljaar 2014-2015 MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! -handen ineen -elkaar helpen -samenwerken -iets voor een ander doen -sociaal Stage coördinator: mevr. A. Luteyn

Nadere informatie

De maatschappelijke stage als onderdeel van burgerschapsvorming

De maatschappelijke stage als onderdeel van burgerschapsvorming De maatschappelijke stage als onderdeel van burgerschapsvorming Jeroen Bron en Minke Bruning, 27 november 2014 27-11-2014 SLO projectgroep burgerschap; Jeroen Bron CPS Onderwijsontwikkeling en advies;

Nadere informatie

Inleiding. En uw parochie kan daaraan meedoen!

Inleiding. En uw parochie kan daaraan meedoen! MaS In de Parochie Inleiding De maatschappelijke stage (MaS) is definitief begonnen en in volle gang. In Nederland zijn middelbare scholieren verplicht gedurende hun middelbare school carrière een maatschappelijke

Nadere informatie

Bijeenkomst 2. Praktische voorbereiding (stap 3, 4 en 5) Stap 3: Stap 5: Stap 4:

Bijeenkomst 2. Praktische voorbereiding (stap 3, 4 en 5) Stap 3: Stap 5: Stap 4: Bijeenkomst 2 Praktische voorbereiding (stap 3, 4 en 5) Stap 3: Vacature en begeleiding Uit stap twee gebruikt u de ideeën die het meest aansprekend zijn. Let ook op de uitvoerbaarheid. Gebruik daarbij

Nadere informatie

Regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden

Regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden Regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden inhoud Vóór je stage 4 NAW-gegevens 5 Wie doet wat? 6 Het kennismakingsgesprek 7 Welke vaardigheden heb je nodig voor deze stage? 8 Tijdens je stage 10 Logboek: wat

Nadere informatie

Convenant Voortijdig Schoolverlaten Zuid Holland Noord

Convenant Voortijdig Schoolverlaten Zuid Holland Noord B en W nummer 12.0213. ; besluit d.d. 6-3-2012 BB nummer 12.011 Onderwerp Convenant Voortijdig Schoolverlaten 2012-2015 Zuid Holland Noord Burgemeester en wethouders besluiten:behoudens advies van de commissie

Nadere informatie

Maatschappelijke stage op het Trias 1. Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2. Tips voor ouders 3

Maatschappelijke stage op het Trias 1. Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2. Tips voor ouders 3 Inhoudsopgave Maatschappelijke stage op het Trias 1 Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2 Tips voor ouders 3 Stageboekje (deze gebruiken de leerlingen) 4 Maatschappelijke

Nadere informatie

Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur

Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur Griffie Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur Datum commissievergadering : 22 februari 2008 DIS-stuknummer : 1366648 Behandelend ambtenaar : S. Uijlenbroek Directie/afdeling : SCO/Programma Jeugd Nummer commissiestuk

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Gemeente Stede Broec

Jaarverslag 2012 Gemeente Stede Broec Jaarverslag 2012 Gemeente Stede Broec 1 Inhoudsopgave Prestatie-eisen en behaalde resultaten gemeente Stede Broec.... 3 U biedt een spreekuur aan op locatie in de gemeente Stede Broec toegankelijk voor

Nadere informatie

CONVENANT VSV 2012-2015 Zuid Holland Noord

CONVENANT VSV 2012-2015 Zuid Holland Noord CONVENANT VSV 2012-2015 Zuid Holland Noord Convenant tussen de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de RMC-contactgemeente van de RMC-regio Zuid Holland Noord en onderstaande onderwijsinstellingen

Nadere informatie

Vrijwillige inzet is de basis

Vrijwillige inzet is de basis Vrijwillige inzet is de basis Soms hebben mensen een duwtje in de rug nodig om actief te worden als vrijwilliger. U kunt samen met vrijwilligers en organisaties een belangrijke rol spelen bij het stimuleren

Nadere informatie

BESLUITEN. B&W-nr.: d.d Pilot Jeugdpreventieteam

BESLUITEN. B&W-nr.: d.d Pilot Jeugdpreventieteam B&W-nr.: 06.0425 d.d. 04-04-2006 Onderwerp Pilot Jeugdpreventieteam BESLUITEN Behoudens advies van de commissie Burg 1. Alsnog in te stemmen met de deelname aan de pilot Jeugdpreventieteam (JPT) voor de

Nadere informatie

Nieuwsbrief Maart 2011

Nieuwsbrief Maart 2011 Nieuwsbrief Maart 2011 Voor u ligt de nieuwsbrief voor vrijwilligers in Edam-Volendam. U leest hieronder nieuws die voor u en uw organisatie van belang kunnen zijn. Nog 4 dagen tot NL Doet! NLDOET, het

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage Me4You (MAS) Baudartius College Zutphen

Maatschappelijke Stage Me4You (MAS) Baudartius College Zutphen Maatschappelijke Stage Me4You (MAS) Baudartius College Zutphen schooljaar 2014-2015 Me4You Maatschappelijke Stage op het Baudartius College in Zutphen in samenwerking met Stichting Perspectief. Bij de

Nadere informatie

Informatiepakket Maatschappelijke stages in de Land- en tuinbouwsector

Informatiepakket Maatschappelijke stages in de Land- en tuinbouwsector Informatiepakket Maatschappelijke stages in de Land- en tuinbouwsector Maatschappelijke stages in de Land- en tuinbouwsector... 2 Inleiding... 2 Waarom is maatschappelijke stage belangrijk?... 3 Hoe ziet

Nadere informatie

Raadsvoorstel 49. Gemeenteraad. Vergadering 8 mei Onderwerp : Besteding regionale middelen WMO 2007

Raadsvoorstel 49. Gemeenteraad. Vergadering 8 mei Onderwerp : Besteding regionale middelen WMO 2007 Raadsvoorstel 49 Vergadering 8 mei 2007 Gemeenteraad Onderwerp : Besteding regionale middelen WMO 2007 B&W vergadering : 27 maart 2007 Dienst / afdeling : SE. MOeD Aan de gemeenteraad, Als één van de uitwerkingen

Nadere informatie

voorstel aan de raad Kadernota Vrijwillige Inzet Kenmerk Vergaderdatum 4 november 2014 Jaargang en nummer

voorstel aan de raad Kadernota Vrijwillige Inzet Kenmerk Vergaderdatum 4 november 2014 Jaargang en nummer voorstel aan de raad Opgesteld door Maatschappelijke Ontwikkeling Kenmerk 14.009866 Vergadering Raadsinformatieavond Vergaderdatum 4 november 2014 Jaargang en nummer Geheim Nee Kadernota Vrijwillige Inzet

Nadere informatie

Gouden Maatschappelijke Stage Tips. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 1

Gouden Maatschappelijke Stage Tips. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 1 Gouden Maatschappelijke Stage Tips Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 1 Voorwoord Jongeren die vanaf schooljaar 2011-2012 instromen in het voortgezet onderwijs lopen tijdens hun middelbareschoolperiode

Nadere informatie

Afsluiten convenant Integrale en structurele aanpak verenigingsondersteuning BESLUITEN

Afsluiten convenant Integrale en structurele aanpak verenigingsondersteuning BESLUITEN B&W-nr.: 06.1475 d.d. 12-12-2006 1 Onderwerp Afsluiten convenant Integrale en structurele aanpak verenigingsondersteuning BESLUITEN Behoudens advies van de commissie OWZ 1. in te stemmen met het afsluiten

Nadere informatie

b. in het najaar dient een interactieve website Maatschappelijke Stage operationeel te zijn.

b. in het najaar dient een interactieve website Maatschappelijke Stage operationeel te zijn. Onderwerp: Plan van Aanpak 2010-2012 Maatschappelijke Stage Westelijke Mijnstreek Gemeente Beek Illllll 10vra00104 Korte inhoud: Het Plan van Aanpak 2010-2012 Maatschappelijke Stage Westelijke Mijnstreek

Nadere informatie

Eigen kweek. buitenaf

Eigen kweek. buitenaf Ontdek Scouting WAT IS MAATSCHAPPELIJKE STAGE? Iedere scholier krijgt er wel mee te maken: de maatschappelijke stage. Sommige scholieren gaan aan de slag in peuterspeelzalen, bejaardentehuizen of sociale

Nadere informatie

Toelichting bij de Tijdelijke regeling stimulering pilot projecten maatschappelijke stage

Toelichting bij de Tijdelijke regeling stimulering pilot projecten maatschappelijke stage Toelichting bij de Tijdelijke regeling stimulering pilot projecten maatschappelijke stage Algemene toelichting Het kabinet Balkenende-IV kiest voor de invoering van de maatschappelijke stage vanuit het

Nadere informatie

Maatschappelijke stage Farel College havo 4 / vwo 4 2014/2015 1

Maatschappelijke stage Farel College havo 4 / vwo 4 2014/2015 1 Maatschappelijke stage Farel College havo 4 / vwo 4 2014/2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Informatie stage 3. Begeleiding a. Mail b. 2 contactpersonen op school Benodigdheden: (bijlagen) - Beoordelingsformulier

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE (MaS) STAGEBOEKJE. Van

MAATSCHAPPELIJKE STAGE (MaS) STAGEBOEKJE. Van MAATSCHAPPELIJKE STAGE (MaS) STAGEBOEKJE Van -------------------------------------------------------------------------- Klas -------------------------------------------------------------------------- School

Nadere informatie

Bijlagen: Verzonden: Ondersteunen van burgerinitiatieven; A Participatie van burgers met een afstand tot de arbeidsmarkt middels vrijwilligerswerk;

Bijlagen: Verzonden: Ondersteunen van burgerinitiatieven; A Participatie van burgers met een afstand tot de arbeidsmarkt middels vrijwilligerswerk; FSCHRIFT G E M E E N T E an de leden van de gemeenteraad Datum: 24 maart 2014 Uw brief van: Uw kenmerk: Ons kenmerk: U. 14.01556 Behandeld door: Onderwerp: Bijlagen: Verzonden: mevrouw M. Doveren Raadsinformatie:

Nadere informatie

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl STAGE-INOFRMATIEBOEK Klas 11 2013/2014 Stageboekje van : Klas : Stagebegeleider : Stageplaats bij Naam instelling : Straat : Plaats : Telefoonnummer : Stagebegeleider : Stichtse Vrije School Voortgezet

Nadere informatie

Kadernota. Meedoen. Midden-Drenthe

Kadernota. Meedoen. Midden-Drenthe Kadernota Meedoen In Midden-Drenthe Aansluiting met de samenleving Miriam Smid-Mos Afdeling Samenlevingszaken Gemeente Midden-Drenthe Oktober 2008 1 INHOUDSOPGAVE 2 Inleiding 3 1. Landelijk beleid en de

Nadere informatie

EVALUATIE CONVENANT MAKELAARSFUNCTIE VRIJWILLIGERSWERK EN MAATSCHAPPELIJKE STAGE

EVALUATIE CONVENANT MAKELAARSFUNCTIE VRIJWILLIGERSWERK EN MAATSCHAPPELIJKE STAGE EVALUATIE CONVENANT MAKELAARSFUNCTIE VRIJWILLIGERSWERK EN MAATSCHAPPELIJKE STAGE EVALUATIE CONVENANT MAKELAARSFUNCTIE VRIJWILLIGERSWERK EN MAATSCHAPPELIJKE STAGE - eindrapport - Jos Mevissen Janneke Stouten

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart,

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart, Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 29-04-2008, nr. VO/S&O/6112, houdende regels voor de stimulering van de pilot projecten in het schooljaar 2008-2009 ten behoeve

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

Vrijwilligers (beleid) binnen sportverenigingen

Vrijwilligers (beleid) binnen sportverenigingen Vrijwilligers (beleid) binnen sportverenigingen Workshop Kirsten Zitman, idoe Verwachtingen Waarom ben je vanavond bij deze workshop aanwezig? Waarom ben je geïnteresseerd in vrijwilligersbeleid? Wat gaan

Nadere informatie

Voorgesteld wordt om met voorliggende overeenkomst in te stemmen en deze door de gemeente en de Stichting Combibrug te laten ondertekenen.

Voorgesteld wordt om met voorliggende overeenkomst in te stemmen en deze door de gemeente en de Stichting Combibrug te laten ondertekenen. VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 24 november 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00888 Onderwerp: Overeenkomst Stichting Combibrug 2016-2018 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Op 30 april 2015 is in de

Nadere informatie

FORMULIEREN MAATSCHAPPELIJKE STAGE

FORMULIEREN MAATSCHAPPELIJKE STAGE FORMULIEREN MAATSCHAPPELIJKE STAGE Deze formulieren zijn een onderdeel van de leerlingengids, en bestaat uit de volgende onderdelen: Eigen vacatureformulier/ handleiding keiindemaatschappij Stage overeenkomst

Nadere informatie

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl STAGE-INFORMATIEBOEK Klas 10 2014/2015 Stageboekje van : Klas : Stagebegeleider : Stageplaats bij Naam instelling : Straat : Plaats : Telefoonnummer : Stagebegeleider : Stichtse Vrije School Voortgezet

Nadere informatie

brede welzijnsinstelling. MA 2. Projectplan/subsidieaanvraag Steller:

brede welzijnsinstelling. MA 2. Projectplan/subsidieaanvraag Steller: Aan de Raad Made, 30 augustus 2012 Agendapuntnummer: 7 Raadsvergadering: 30 augustus 2012 Onderwerp: Onderzoek naar 1 brede welzijnsinstelling Registratienummer: 12int02383 Casenr: 12.00919 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Deelconvenant consument en vrije tijd

Deelconvenant consument en vrije tijd CONVENANT GEZOND GEWICHT 2010-2014 Deelconvenant consument en vrije tijd PARTIJEN, - het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (hierna: CBL), te dezen vertegenwoordigd door zijn voorzitter de heer K.L.

Nadere informatie

MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Nr. WJZ/210705(3826) (Hoofd) Afdeling DIRECTIE WETGEVING EN JURIDISCHE ZAKEN Nader rapport inzake het voorstel van wet houdende wijziging van de Wet op het

Nadere informatie

maatschappelijke stage iets betekenen voor een ander!

maatschappelijke stage iets betekenen voor een ander! maatschappelijke stage iets betekenen voor een ander! carmel www.carmelcollegesalland.nl college salland Inleiding Wat is een maatschappelijke stage? Je gaat een maatschappelijke stage lopen als onderdeel

Nadere informatie

Kaderstellende Notitie

Kaderstellende Notitie Kaderstellende Notitie Onderwerp Kaderstellende notitie Maatschappelijke Stages, onderdeel van de programmalijn Perspectiefrijk Brabant. Samenvatting In het bestuursakkoord Vertrouwen in Brabant heeft

Nadere informatie

Stagemakelaars Productenboek

Stagemakelaars Productenboek Stagemakelaars Productenboek Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Producten voor de scholen 3. Producten voor de maatschappelijke organisaties Bijlage: - Nieuwe projecten Stagemakelaars productenboek Pagina 2

Nadere informatie

Partijen, overwegende dat:

Partijen, overwegende dat: Convenant tussen de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Stichting Het Rijnlands Lyceum en de gemeente Den Haag inzake de start van de Europese School Den Haag (type II) Partijen, de Minister

Nadere informatie

Informatie voor docenten/begeleiders

Informatie voor docenten/begeleiders Informatie voor docenten/begeleiders Maatschappelijke stage Wat is de maatschappelijke stage? Maatschappelijke stages zijn een vast en verplicht onderdeel van het onderwijs op elke school voor voortgezet

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Voordat u kunt beslissen of en op welke manier u precies aan de slag gaat als stagebieder, is het goed u te verdiepen in de maatschappelijke stage.

Voordat u kunt beslissen of en op welke manier u precies aan de slag gaat als stagebieder, is het goed u te verdiepen in de maatschappelijke stage. Onderstaand stappenplan kunt u gebruiken om aan de slag te gaan met de planning, voorbereiding en uitvoering van uw taken als bieder van stageplaatsen voor maatschappelijke stage. In 11 stappen doorloopt

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage Boekje voor leerlingen en organisaties

Maatschappelijke Stage Boekje voor leerlingen en organisaties DE NIEUWE VESTE, LOCATIE HARDENBERG Maatschappelijke Stage Boekje voor leerlingen en organisaties 2011 D E N I E U W E V E S T E, P I E T H E I N S T R A A T 1, 7772 ZJ H A R D E N B E R G. T EL. 0523-262170

Nadere informatie