Stappenplan en checklist convenant / samenwerkingovereenkomst

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stappenplan en checklist convenant / samenwerkingovereenkomst"

Transcriptie

1 Stappenplan en checklist convenant / samenwerkingovereenkomst Met dit stappenplan en deze checklist legt u de basis voor een samenwerkingsovereenkomst tussen alle samenwerkingspartners in uw regio. Wat is het doel van een convenant? Een convenant is een overeenkomst op hoofdlijnen. Voor maatschappelijke stage is het handig om afspraken op hoofd lijnen vast te leggen, zodat ze vervolgens in werkafspraken, projectplannen of plannen van aanpak uitgewerkt kunnen worden. Vaak is een convenant niet meer dan een intentieverklaring. Partijen maken afspraken met elkaar op basis van goede wil om samen te werken. Er wordt uiteen gezet wat je in de samenwerking van elkaar kunt verwachten. Een samenwerkingsovereenkomst draagt bij aan een heldere structuur, waarbij de eigen identiteit behouden kan blijven. Door nu alvast de afspraken op papier te zetten, bent u goed voorbereid op het moment dat de wetswijziging van kracht is. De verzameling afspraken tussen bevoegde rechtspersonen (bijvoorbeeld schoolbesturen) wordt vastgelegd in een overeenkomst. Partijen zijn in beginsel gebonden aan de afspraken die gemaakt worden. Men kan er voor kiezen er ook een juridische verplichting aan te verbinden. Er ontstaat geen nieuwe rechtspersoon. Personele en financiële lasten berusten formeel bij 1 partij. Met de anderen wordt een afspraak gemaakt hoe de kosten verdeeld worden. De overeenkomst is op te zeggen door elke partij. Je kunt afspraken maken over opzegtermijnen. Bedenk bij het opstellen van het convenant wanneer de samenwerking tussen partijen voor u geslaagd is. Maar ga ook verschillende doemscenario s na. Zo kunt u van tevoren goed bepalen wat grenzen en kaders zijn en wat u in het convenant geregeld wilt zien voor als er iets mis gaat in de samenwerking. Auteur: <Naam> Datum: 30 mei 2011 <Omschrijving>

2 N.B. Een convenant bevat geen werkafspraken op uitvoerend niveau tussen partijen onderling, bijvoorbeeld: tussen gemeente en makelaar (aparte subsidierelatie- (prestatie)afspraken leg je apart vast. tussen makelaar en een school kunnen aparte afspraken over dienstverlening vastgelegd worden, bijvoorbeeld in een productenboek. 1. Stappenplan: hoe kom ik tot een convenant? 1. Stel het proces in tijd vast Wie neemt de lead en welke stappen dienen ondernomen te worden? Wat: Is er draagvlak bij alle partners om tot een samenwerkingsovereenkomst te komen? Worden de juiste mensen, alle betrokken partijen tijdig betrokken, zodat je aan de slag kunt? Wie doet wat? Zet een onafhankelijk persoon in om het proces te begeleiden/ aan te sturen, bijvoorbeeld een expert van CPS of Movisie of (tot de zomer 2011) een accountmanager. Laat de correspondentie naar samenwerkingspartners bij voorkeur vanuit de gemeente komen. Neem als makelaar niet zelf de lead, aangezien je zelf uitvoerende partij bent. Voorkom meerdere petten. ten. Spreek af wie de probleemeigenaar is. Heeft interne afstemming en goedkeuring vanuit de directie al plaatsgevonden? Hoe aan de slag? Bekijk wat juiste ingang is in de situatie om het in gang te zetten (platform- /stuurgroepoverleg)? Maak een notitie waarin het doel en proces uiteen gezet wordt en wat je van de partijen verwacht (besluitvorming, tussentijds informeren, bijeenkomst, tijdspad, wie gaat tekenen namens.) Zorg dat de deelnemers die met het onderwerp bezig zijn ook toestemming/ mandaat hebben om tot een conceptconvenant te komen. Deze mensen zijn ook verantwoordelijk voor tussentijdse terugkoppeling binnen de eigen organisatie richting directie.

3 2. Stel de globale inhoud voorafgaand met alle samenwerkingspartners vast. (rollen, taken, verantwoordelijkheden) Maak hierbij gebruik van de takenlijst van Movisie! Iedere partij moet visie op MAS hebben, wat wil iedereen bereiken met MAS? Iedere deelnemende partij moet verantwoordelijkheden kennen Welke rol wil iedere partij vervullen (gewenst!!!) Beleg bijvoorbeeld een bijeenkomst waarin je met de rollen, taken en verantwoordelijkheden aan de slag gaat (spel/ gefaciliteerd door onafhankelijke partij) Ken elkaars grenzen en wensen! Zet de bril van uw eigen organisatie eens af en kijk door een regionale of lokale bril. Zo leert u elkaar kennen, komt u te weten wat u van elkaar nodig hebt en wat u van de ander kunt verwachten. Wie kan welke rol vervullen? Hoe vult u elkaar aan? En wie kan op welk gebied uw steun gebruiken? Met bovenstaande heb je de basis en het proces grotendeels geborgd. Bijlagen: 1. Overzicht rollen, taken en verantwoordelijkheden betrokken partijen (voorbeeld) 2. Formulier takenoverzicht van Movisie (om mee aan de slag te gaan) 2. Checklist convenanten: wat zet ik in een convenant? Wat neem je op in een convenant? De inhoud van een convenant heeft geen vaste vorm. Meestal begint het met een aanleiding, plaatselijke situatie en huidige activiteiten teiten in het kader van maatschappelijke stage. Van de afspraken zelf omschrijft u: 1. Partijen 2. Inleiding 3. Eventueel begripsbepalingen 4. Doel van de samenwerking en het convenant 5. Verantwoordelijkheden betrokken partijen 6. Taken en werkwijzen 7. Duur en beëindiging

4 8. Financiële afspraken 9. Evaluatie, rapportage, verantwoording 10. Inspanningsverplichting 11. Aansprakelijkheid 1. Partijen Van alle partijen tekent de persoon die daartoe bevoegd is of die daartoe gemandateerd is. In het geval van convenanten rond de MaS bestaan de partijen meestal uit gemeente(s), scholen en organisatie die de makelaar levert. Stagebieders worden over het algemeen niet als partij bij een convenant betrokken. N.B. Stagebieders: Stagebieders zijn een belangrijke samenwerkingspartner. Vaak is er een groot aantal stagebieders, die onmogelijk allemaal kunnen tekenen. Hoe kun je hier in de praktijk mee omgaan? Stagebieders zijn indirecte partij in het convenant. De makelaar vertegenwoordigt de aanbieders. Die heeft de rol om de stagebieders te vertegenwoordigen. Afspraken met stagebieders kun je als onderlegger aan het convenant toevoegen. Je kunt wel afspraken in convenant opnemen hoe de stageaanbieders op de hoogte worden gesteld bij deze afspraken en betrokken worden. Hier zijn voorbeeldzinnen van beschikbaar. 2. Inleiding In de inleiding wordt het kader geschetst waarbinnen de overeenkomst gesloten wordt. Zoals b.v. - De aanleiding - Het wettelijke kader - De situatie ter plaatse / in de regio - Al eerder uitgevoerde e stappen 3. Eventuele begripsbepalingen Neem hier bijvoorbeeld omschrijving van Maatschappelijke stage op, zoals beschreven in het wetsvoorstel. 4. Doel van de samenwerking Doel: het regelen van de samenwerking. Op welke terreinen wil men samenwerken en wat wil men daarmee bewerkstelligen? Houdt daarbij het doel van maatschappelijke stage voor ogen. Het doel van maatschappelijke stage is dat leerlingen kennismaken met vrijwilligerswerk en een onbetaalde bijdrage leveren aan de samenleving. Het uitgangspunt van de wet is daarbij dat scholieren vrij zijn in het vinden of aandragen van stageplaats.

5 5. Verantwoordelijkheden rdelijkheden betrokken partijen In deze paragraaf neem je de verantwoordelijkheden op van de betrokken samenwerkingspartners. Deze heb je voorafgaand met elkaar vastgesteld. Treed daarbij niet te veel in detail. De werkwijze, taakverdeling, kwaliteitscriteria, communicatielijnen en dergelijke kunnen door bijvoorbeeld de coördinatoren op de werkvloer verder uitgewerkt worden. Scholen zijn bijvoorbeeld verantwoordelijk voor: de kwaliteit van de MaS, voor opname in het curriculum/ schoolplan/ schoolgids, het sluiten van een stageovereenkomst, begeleiding van de leerling, toewijzing van de stageplaatsen, verzekeren van de leerlingen. Gemeentes zijn verantwoordelijk voor: het stimuleren van het doen van vrijwilligerswerk, waaronder de MaS, de bemiddelings- en ondersteuningsfunctie : de makelaar, een totaal overzicht van aanbod stageplaatsen, een verantwoording van de verkregen subsidie in het kader van prestatieveld 4 van de WMO. De instantie die de makelaarsfunctie voor de MaS vervult is verantwoordelijk voor de invulling van de door de gemeente verstrekte opdracht. Wanneer scholen vanuit hun verantwoordelijkheden taken bij de makelaar neerleggen zijn zij ook verantwoordelijk voor de uitvoering van deze extra taken. 6. Taken en werkwijze In deze paragraaf leg je de taken van de betrokken partijen vast en de werkwijze in het samenwerkingsverband. Volgens het wetsvoorstel ligt de regie voor de vormgeving van maatschappelijke stage bij scholen. Partijen moeten helder hebben wat zij onder regie door scholen verstaan. Naast de scholen zijn er verschillende andere partijen betrokken bij de vormgeving van maatschappelijke stage. Er kan een rol zijn voor stagebieders, een stagemakelaar, de gemeente en ouders. Maak duidelijk wat de rol is van de verschillende partijen. Let wel: de school is eindverantwoordelijk. o o Taken en werkwijze: wie doet wat, wat doe je samen? Je geeft globaal een opsomming van taken. In een uitvoeringsplan / projectplan kun je de details regelen. Verwijs bijvoorbeeld in het convenant naar; zie voor takenoverzicht bijlage 1. Met het instellen van stuurgroep / werkgroepen leg je de overleg- / besluitvormingsstructuur vast. 7. Duur en beëindiging Men kan een convenant voor bepaalde tijd aangaan. Aan te raden is dan tenminste voor 2 jaar een overeenkomst aan te gaan. Men kan stilzwijgend verlengen of bewust kiezen voor verlenging na evaluatie. Maak afspraken over opzegtermijnen, al dan niet schriftelijk, met / zonder opgaaf van redenen. Besteed ook aandacht aan: wat te doen bij geschillen: verplichte inschakeling mediaton?

6 Wat te doen wanneer er een aanschaf is gedaan van een gezamenlijke database? 8. Financiële afspraken Gemeente(s) en scholen ontvangen financiële middelen van het Rijk die ingezet kunnen worden om doelstellingen te halen, acties uit te voeren, gezamenlijke aanschaffen te doen. Bij gezamenlijke aanschaffen: wie is de eigenaar? Met de makelaars kunnen prestatieafspraken tieafspraken gemaakt worden. Leg eventueel lokale afspraken vast richting stagebieders. 9. Evaluatie, rapportage, verantwoording Met periodieke rapportages vanuit de stuurgroep/ werkgroepen kan bewerkstelligd worden dat alle partijen op de hoogte zijn van de stand van zaken, de uitgaven en het signaleren van knelpunten. Op basis van de rapportages kan (tussentijdse) evaluatie plaatsvinden eventuele bijstelling van de overeenkomst. Gemeentes moeten subsidie verantwoorden in het kader van de WMO. Scholen ontvangen in het schooljaar nog een aparte subsidiestroom; na de wettelijke verplichting leggen de scholen verantwoording aan de Inspectie van het Onderwijs af op basis van nog op te stellen criteria. Makelaars verantwoorden op basis van de prestatieafspraken afspraken met de gemeente. 10. Inspanningsverplichting Gezien het feit dat er geld mee gemoeid is en personele inzet, is het aan te bevelen iets in het convenant op te nemen dat alle partijen hun uiterste best zullen doen uitvoering te geven aan de gemaakte afspraken en handelen naar de verantwoordelijkheden, rollen en taken. 11. Aansprakelijkheid Als men hier over iets in het convenant op neemt maakt de overeenkomst zwaarder en eigenlijk spreekt e.e.a. voor zich. Men moet er van uitgaan dat alle partijen de afspraken nakomen en de taken uitvoert die men op zich heeft genomen. Partijen willen voorkomen dat een partij aansprakelijk gesteld moet worden. Je kunt met de bepaling over verplichte mediaton bij geschillen proberen er alsnog met elkaar uit te komen. Leg ook vast dat de Arbo en Arbeidstijdenwet van toepassing is. Leg ook vast hoe verzekeringen van de maatschappelijke stage is georganiseerd per partij. Bijlagen bij een convenant: 1. Takenoverzicht betrokken partijen 2. Productenboek (voorbeeld) als uitvoeringsplan

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Op weg naar een IKC 1

Op weg naar een IKC 1 Op weg naar een IKC 1 Inhoudsopgave Inleiding Om de ontwikkeling van brede scholen in het primair- en voortgezet onderwijs te stimuleren, richtte het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Nadere informatie

Colofon. Vereniging NOV, april 2012

Colofon. Vereniging NOV, april 2012 In veilige handen Hoe begeleid ik vrijwilligersorganisaties bij het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag? Voor steunpunten en ondersteuners Colofon Tekst: Saskia Daru, Ronald Hetem, Wendela

Nadere informatie

SAMEN STERKER DAN ALLEEN?

SAMEN STERKER DAN ALLEEN? SAMEN STERKER DAN ALLEEN? Voortgezet onderwijs en gemeenten Een uitgave in het kader van het landelijk LEA-ondersteuningstraject (OCW) 2 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 5 1 Inleiding 9 2 De educatieve agenda

Nadere informatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Succesvol en aantrekkelijk vrijwilligerswerk Inleiding Organisaties waar vrijwilligers werken, willen hun doelen bereiken. Individuele vrijwilligers

Nadere informatie

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT Praktische tips voor het verhogen van de kwaliteit van zorgteams en ZAT's in het primair onderwijs Handreiking voor een effectief en efficiënt

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Participatiewet en maatregelen Wwb voor cliëntenraden. Cliëntenraden denken en doen mee

Participatiewet en maatregelen Wwb voor cliëntenraden. Cliëntenraden denken en doen mee Handreiking Participatiewet en maatregelen Wwb voor cliëntenraden Cliëntenraden denken en doen mee Colofon Uitgave Landelijke Cliëntenraad Postbus 95966 2509 CZ Den Haag T (070) 3499790 www.landelijkeclientenraad.nl

Nadere informatie

Niemand kan het. alleen!

Niemand kan het. alleen! Niemand kan het alleen! 1 Niemand kan het alleen! 2 1 Voorwoord In Nederland werken we met veel partijen hard aan de toekomst van de jeugd. We bouwen aan goed onderwijs, toegankelijke jeugdzorg, jeugdbeleid

Nadere informatie

landelijke handreiking voor een integrale aanpak van schoolziekteverzuim bij kinderen en jongeren

landelijke handreiking voor een integrale aanpak van schoolziekteverzuim bij kinderen en jongeren landelijke handreiking voor een integrale aanpak van schoolziekteverzuim bij kinderen en jongeren Bestemd voor scholen, diensten Jeugdgezondheidszorg, GGD-en, Centra voor Jeugd en Gezin, gemeenten en leerplichtambtenaren

Nadere informatie

Code Goed Bestuur in het primair onderwijs

Code Goed Bestuur in het primair onderwijs brancheorganisatie van het primair onderwijs Postbus 85246 3508 AE Utrecht Telefoon: 030 3100 933 E-mailadres: info@poraad.nl Website: www.poraad.nl Code Goed Bestuur in het primair onderwijs Preambule

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Handreiking duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers

Handreiking duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers Handreiking duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers Een integrale benadering voor organisaties Deze handreiking is een vervolg op het rapport: Duurzame inzetbaarheid van de oudere werknemer: stand

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S Rapportage over de samenwerking van thuiszorgmedewerkers met mantelzorgers en andere organisaties Marieke van Wieringen

Nadere informatie

Patiënten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis

Patiënten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis Patiënten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis Een handboek Patiënt op 1 Patiënten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis Een handboek Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO www.cbo.nl patientop1@cbo.nl

Nadere informatie

Tien tips over de ouderbijdrage

Tien tips over de ouderbijdrage Tien tips over de ouderbijdrage Scholen mogen ouders vragen mee te betalen aan bepaalde activiteiten of voorzieningen. Zij vragen dan de zogenaamde ouderbijdrage. Deze is bedoeld voor zaken die niet door

Nadere informatie

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren.

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren. Pagina 1 van 5 Model Statuten Vrijwilligers Ondernemingsraad (VOR) Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. 1.2 Directie De rechtspersoon

Nadere informatie

Terughoudend waar het kan, doorpakken waar nodig

Terughoudend waar het kan, doorpakken waar nodig Jeugdhulp onder dwang Terughoudend waar het kan, doorpakken waar nodig De gemeente en de raad voor de kinderbescherming in het nieuwe stelsel voor de jeugd Handreiking voor samenwerking Model Samenwerkingsprotocol

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit Samen kun je meer dan alleen Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Colofon Deze brochure is één van de opbrengsten van een project

Nadere informatie

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe?

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? Januari 2011 7.0035 MK Inhoud Voorwoord Wie zijn de achterban? WAT heeft de MR met zijn achterban? HOE bereikt de MR zijn achterban? Communicatiemiddelen Relevante

Nadere informatie

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Utrecht, april 2015 Over Samenwerkend Toezicht Jeugd In Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

Bijlagenboek deel 1. Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Financieel overzicht deel nazorg

Bijlagenboek deel 1. Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Financieel overzicht deel nazorg Bijlagenboek deel 1 Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg Financieel overzicht deel nazorg SPECTRUM partner met elan Effectiviteit provinciale subsidiëring 1 Gegevens Nazorg per regio 1. Kansrijk wonen

Nadere informatie

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET INHOUD 1 IK GA STAGE LOPEN! 4 1.1 Hoe kom ik aan een stage? 4 1.2 School wijst je een stage toe 4 1.3 School helpt

Nadere informatie

Een doorgaande lijn 0-13 jaar: denken in ketens

Een doorgaande lijn 0-13 jaar: denken in ketens Een doorgaande lijn 0-13 jaar: denken in ketens Als je daadwerkelijk een doorgaande lijn wilt realiseren, dan kun je niet anders dan verbanden leggen en verbindingen aangaan. Ingrid Veeke Marijke Bertu

Nadere informatie