Kadernota. Meedoen. Midden-Drenthe

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kadernota. Meedoen. Midden-Drenthe"

Transcriptie

1 Kadernota Meedoen In Midden-Drenthe Aansluiting met de samenleving Miriam Smid-Mos Afdeling Samenlevingszaken Gemeente Midden-Drenthe Oktober

2 INHOUDSOPGAVE 2 Inleiding 3 1. Landelijk beleid en de Midden-Drentse aanpak Landelijk beleid De huidige situatie in Midden-Drenthe in het kort 4 2. Steunpunt vrijwilligerswerk in Midden-Drenthe Aanleiding Aanpak Consultaties Toekomstbeeld Fysiek steunpunt Digitaal steunpunt Inrichting Vervolgstappen na de inrichting 8 3. Onder te brengen projecten bij het steunpunt vrijwilligerswerk Sociale activering Relatie met het steunpunt Klussendienst Relatie met het steunpunt Maatschappelijke Stages Relatie met het steunpunt Ondersteuning van mantelzorgers en zorgvrijwilligers Relatie met het steunpunt Financiering Subsidies op grond van het huidige vrijwilligersbeleid 11 Bijlagen 1. Adviesrapport Steunfunctie vrijwilligerswerk in Midden-Drenthe 2. KENvrijwilligerswerk 2

3 Inleiding Meedoen in Nederland Iedereen in de Nederlandse samenleving moet kunnen meedoen. Dan wel door middel van een betaalde baan, dan wel in vrijwilligerswerk of bijvoorbeeld in de zorg voor anderen. Inwoners van Midden-Drenthe dienen volop in de samenleving te kunnen participeren en hiertoe te worden uitgenodigd, zodat mensen niet ongewenst buiten de maatschappij blijven staan. Doelstellingen uit het beleidsprogramma van kabinet Balkende IV zijn onder andere het realiseren van een toename van het aantal vrijwilligers en goede begeleiding van vrijwilligersorganisaties. Ook moeten leerlingen uit het voortgezet onderwijs vanaf 2011 een verplichte maatschappelijke stage lopen. Om deze doelstellingen te realiseren zijn middelen aan de Nederlandse gemeenten ter beschikking gesteld. Eén van de belangrijkste peilers binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is het volwaardig participeren van alle burgers in Nederland. De Nederlandse gemeenten hebben hierin een regierol. In het Wmo activiteitenplan staat dat er in 2008 een nota vrijwilligerswerk wordt opgesteld. Van daaruit is de opdracht door het college van de gemeente Midden-Drenthe gegeven om een Kadernota op te stellen voor een Steunpunt vrijwilligerswerk waarbij een aantal projecten kunnen worden ondergebracht. Kadernota Meedoen in Midden-Drenthe In deze nota worden de kaders neergezet voor het oprichten van een steunpunt vrijwilligerswerk en projecten die we bij het steunpunt onder willen gaan brengen. In het Plan van Aanpak leest u hoe we de komende twee jaar met de inrichting van het steunpunt aan de slag gaan. Binnen de gestelde kaders gaan Stichting Welzijn Midden-Drenthe, Stichting Welzijn Ouderen en de Gemeente Midden-Drenthe gezamenlijk om tafel om het beleid verder uit te werken. Mogelijk schuiven ten tijde van het proces meerdere partijen aan. Het beleid wordt in drie achtereenvolgende deelnota s verder uitgewerkt: - Sociale activering (november 2009) - Een klussendienst (januari 2010) - Maatschappelijke stages (december 2010) - Ondersteuning verenigingen en instellingen (april 2010) Per deelnota komen ook de kosten en financiering aan de orde. De ondersteuning van mantelzorgers en zorgvrijwilligers is een andere tak van sport dan de ondersteuning van vrijwilligers en verenigingen. Het streven is om in oktober 2009 een zelfstandige nota aan de gemeenteraad te kunnen aanbieden met betrekking tot de ondersteuning van mantelzorgers en zorgvrijwilligers. 3

4 1. Landelijk beleid en de Midden-Drentse aanpak 1.1 Landelijk beleid De zesde pijler uit het beleidsprogramma van kabinet Balkenende IV is sociale samenhang. De kracht en de kwaliteit van de samenleving wordt bepaald door onderlinge betrokkenheid. Dit begint met meedoen. In een betaalde baan, in het vrijwilligerswerk en in de zorg voor anderen. Sociaal is het niet aanvaardbaar dat mensen buiten de samenleving staan. Meedoen staat centraal. De doelstellingen zijn om een toename van het aantal vrijwilligers en goede begeleiding van vrijwilligersorganisaties te organiseren. Ook moeten alle leerlingen uit het voortgezet onderwijs vanaf 2011 een verplichte maatschappelijke stage lopen. Het aantal vrijwilligers dreigt af te nemen. Goede ondersteuning en begeleiding is nodig om vrijwilligers te behouden en nieuwe groepen te winnen. De al bestaande steunpunten vrijwilligerswerk vervullen daarbij een cruciale rol. De ministeries van VWS en OCW hebben de keuze gemaakt om te investeren in de zogenaamde lokale makelaarsfunctie. De taken die onder de makelaarsfunctie vallen zijn: Het versterken van vrijwilligerswerk in den brede. Het bieden van passend aanbod aan de leerling indien dit nodig is. Het ondersteunen van organisaties bij het plaatsen van vrijwilligers en maatschappelijke stagiairs. Het bevorderen dat de stagiair van nu de vrijwilliger van de toekomst wordt. Het ministerie stelt hier middelen voor ter beschikking. Met deze middelen kan de gemeente de makelaarsfunctie vorm gaan geven. Daarbij moet zoveel mogelijk worden aangesloten bij al bestaande initiatieven. Het opzetten van een makelaarsfunctie staat niet los van andere beleidsthema s waaronder ook prestatieveld 1, 3 en 4 van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit zijn respectievelijk leefbaarheid en sociale samenhang, vrijwilligerswerk en mantelzorg en het bevorderen van deelname aan de samenleving. 1.2 De huidige situatie in Midden-Drenthe in het kort De ondersteuning van vrijwilligers in de gemeente Midden-Drenthe wordt op dit moment voor een groot deel door Stichting Welzijn Midden-Drenthe en Stichting Welzijn Ouderen verzorgd. Stichting Welzijn Ouderen bemiddelt tevens tussen vrijwilligers en ouderen en/of mensen met een beperking en houdt zich bezig met de ondersteuning van mantelzorgers en zorgvrijwilligers. Van alle 12 gemeenten uit Drenthe zijn er 10 gemeenten die een steunpunt vrijwilligerswerk opgericht hebben. De gemeente Midden-Drenthe en Westerveld zijn de twee gemeenten die (nog) geen steunpunt hebben. 4

5 2. Steunpunt vrijwilligerswerk in Midden-Drenthe 2.1 Aanleiding In de evaluatie van het vrijwilligersbeleid van januari 2005 wordt geadviseerd de mogelijkheden van een digitale vrijwilligersvacaturebank te onderzoeken. In 2007 heeft de gemeente Midden-Drenthe laten onderzoeken welke huidige hulpbronnen, organisaties en ontwikkelingen nodig zijn om een steunpunt vrijwilligerswerk in deze gemeente te ontwikkelen. Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door middel van een subsidie die door het ministerie van VWS beschikbaar is gesteld. Dit initiatief heeft de naam AVI 130 (Advies Vrijwillige Inzet) gekregen. Het onderzoek is uitgevoerd door een adviseur van STAMM CMO Drenthe. Zij is inhoudelijke expert op het gebied van vrijwillige inzet. Het adviesrapport Steunfunctie vrijwilligerswerk in Midden-Drenthe van februari 2008 zal ter ondersteuning bij de uitwerking en inrichting van een steunpunt worden gebruikt. Het adviesrapport is als bijlage bijgevoegd. In het Wmo activiteitenplan staat dat er in 2008 een nota vrijwilligerswerk wordt opgesteld. Centraal in die nota staat de ontwikkeling van een professioneel aangestuurde Vrijwilligers Vacaturebank die als taken in elk geval meekrijgt: - vacatures leveren voor uitkeringsgerechtigden (sociale activering) - klussendienst in het kader van maatschappelijke opvang - ondersteuning van instellingen en verenigingen. Doel is om een steunpunt vrijwilligerswerk in den brede op te richten, waarbij de volgende projecten worden ondergebracht: - sociale activering van bijstandsgerechtigden - collectieve activiteiten in het kader van de Wmo, waaronder een klussendienst - maatschappelijke stages Op deze manier maakt de gemeente Midden-Drenthe een begin met de invulling van de zogenoemde lokale makelaarsfunctie. In de punten 3 tot en met worden de kaders van de bovengenoemde punten verder uitgewerkt. In punt 4 wordt kort ingegaan op de ondersteuning van mantelzorgers en zorgvrijwilligers en de relatie met het steunpunt. 2.2 Aanpak Bij de totstandkoming van deze kadernota en het plan van aanpak zijn de volgende partijen betrokken op basis van de bij hen aanwezige expertise en toegang tot bestaande sociale netwerken. - Stichting Welzijn Midden-Drenthe - Stichting Welzijn Ouderen Midden-Drenthe - Gemeente Midden-Drenthe Zonder de inzet van deze partijen kan geen steunpunt opgericht worden. Beide stichtingen hebben uitgesproken meerwaarde te zien in een steunpunt vrijwilligerswerk en zijn bereid hun aandeel daaraan te leveren, wat een voorwaarde is om deze nota tot uitvoering te kunnen brengen. Zij zullen gezamenlijk de schouders eronder gaan zetten om een Midden- Drents steunpunt vrijwilligerswerk op te zetten. 5

6 2.2.1 Consultaties Door middel van interviews zijn Stichting Welzijn Midden-Drenthe en Stichting Welzijn Ouderen Midden-Drenthe geconsulteerd. In deze interviews zijn een vijftal vragen voorgelegd die betrekking hebben op de inrichting van een steunpunt, eventuele valkuilen, mogelijke oplossingen voor deze valkuilen en wat we als Gemeente Midden-Drenthe eventueel nog verder van de beide welzijnsstichtingen mogen verwachten. De input uit de interviews vormt de basis voor deze nota en het bijgevoegde Plan van Aanpak dat tevens onderdeel van deze Kadernota uitmaakt. 2.3 Toekomstbeeld Door een fysiek en digitaal steunpunt op te zetten, is er één punt waar vrijwilligers, organisaties en verenigingen terecht kunnen voor alles wat met vrijwilligerswerk te maken heeft. De uitvoering wordt ondergebracht bij Stichting Welzijn Midden-Drenthe en Stichting Welzijn Ouderen. De beide stichtingen bereiken niet alle vrijwilligers in de Gemeente Midden-Drenthe. Daarom zal in de voorbereiding, presentatie en toekomst veel aandacht aan de brede doelgroep besteed moeten gaan worden en hoe we de doelgroep het beste kunnen bereiken. Een paar voorbeelden daarvan zijn de sportverenigingen en het onderwijs. De inzet van vrijwilligers is nodig en van grote waarde in het onderwijs en voor het functioneren van de sportverenigingen. Het beeld van het steunpunt moet breed zijn. Het steunpunt werkt aanvullend op de bestaande structuren in gemeente Midden-Drenthe. Het steunpunt is vergelijkbaar met een spin in een web. Zoals eerder gezegd, zal zij verbindingen leggen tussen al bestaande netwerken en doelen. Stichting Welzijn Midden-Drenthe en Stichting Welzijn Ouderen hebben waardevolle kennis en netwerken in huis waardoor zij binnen Midden-Drenthe de beide partijen zijn waarbij het steunpunt het beste ondergebracht kan worden. In overleg tussen beide stichtingen is overeengekomen dat Stichting Welzijn Midden-Drenthe en Stichting Welzijn Ouderen gezamenlijk verantwoordelijkheid gaan dragen voor de inhoudelijke uitvoering van het in de toekomst naar aanleiding van deze kadernota vast te stellen vrijwilligersbeleid. Voor alle zakelijke aspecten rondom de uitvoering, zoals budgetbeheer, het werkgeverschap van aan te stellen uitvoerend medewerkers, locatiebeheer en dergelijke zal Stichting Welzijn Midden-Drenthe verantwoordelijk zijn. Binnen het steunpunt worden de volgende functies uitgevoerd: Bemiddeling (waaronder een vrijwilligersvacaturebank) Omschrijving: het bij elkaar brengen van vraag en aanbod in het vrijwilligerswerk. Belangenbehartiging Omschrijving: het behartigen van de belangen van vrijwilligers en vrijwilligerswerk in het algemeen bij alle relevante groepen en organisaties. Informatie en advies Omschrijving: het verstrekken van informatie en advies aan klanten van het steunpunt over vrijwilligerswerk in het algemeen in de plaatselijke situatie en aanverwante terreinen. Deskundigheidsfuncties Omschrijving: ervoor zorgen dat vrijwilligers de benodigde deskundigheidsbevordering kunnen krijgen, gericht op het functioneren in het vrijwilligerswerk. Promotie Omschrijving: het zorgen voor voldoende bekendheid van en waardering voor vrijwilligerswerk bij doelgroepen in het werkgebied. Binnen deze functies wordt de ondersteuning aan vrijwilligers en verenigingen geregeld, zoals genoemd in prestatieveld 4 van de WMO. 6

7 2.3.1 Fysiek steunpunt De hoofdlocatie van het fysieke steunpunt wordt in Beilen gevestigd op een nog nader te bepalen locatie. Verder zal per dorp bekeken worden of en waar eventueel dislocaties ingericht kunnen worden. Wat betreft de dislocaties zal in elk geval het uitgangspunt zijn om zoveel mogelijk aan te sluiten bij bestaande initiatieven Digitaal steunpunt KENvrijwilligerswerk is een kennis- en expertisenetwerk van lokale steunpunten vrijwilligerswerk, provinciale vrijwilligersorganisaties en op termijn gemeenteambtenaren vrijwilligerswerk. De website is ontwikkeld door KEN om het vrijwilligerswerk in Drenthe te promoten en voor vrijwilligers toegankelijker te maken. Deze digitale vacaturebank maakt het mogelijk om gemeentegrens overschrijdend vacatures en vrijwilligers te matchen waardoor een breder bereik wordt gerealiseerd. De overige 10 steunpunten vrijwilligerswerk in de provincie Drenthe zijn tevens aangesloten bij KENvrijwilligerswerk. Het steunpunt vrijwilligerswerk in Midden-Drenthe zal zich dan ook bij dit samenwerkingsverband aan gaan sluiten. In de bijlagen vindt u meer informatie. 2.4 Inrichting Het steunpunt moet nog helemaal ingericht worden. Om een goed product op een zorgvuldige wijze tot stand te kunnen brengen zal dat tijd, deskundigheid en geld vragen. Het voorstel is om een coördinator in dienst te nemen voor in eerste instantie de duur van twee jaar die zich bezig zal gaan houden met de inrichting van het steunpunt. Om de opgebouwde en waardevolle kennis van de coördinator na twee jaar niet te verliezen, zal beoordeeld worden of deze functie na de periode van twee jaar kan worden voortgezet. De coördinator zal in dienst zijn bij Stichting Welzijn Midden-Drenthe en met behulp van een gemeentelijke subsidie mogelijk worden gemaakt. Ook de kosten voor accommodatie, software, bureau, overhead en dergelijke zullen met deze subsidie worden gedekt. De coördinator schrijft een plan van aanpak voor het eerste jaar met deze nota als belangrijkste uitgangspunt. In dat plan van aanpak staan in elk geval vertaald: - de uit te voeren activiteiten in het eerste jaar - een haalbare tijdsplanning en - voor welke activiteiten meer uitvoerend personeel (in fte s) nodig zal zijn dan enkel de coördinator Kortom, wat er allemaal moet gebeuren voordat de eerste klanten binnen komen stappen. Bij het plan van aanpak levert de coördinator een begroting van de kosten. Daarin wordt onderscheid gemaakt tussen aanloopkosten en structurele kosten. Naast het schrijven van het plan van aanpak, gaat de coördinator zich alvast bezighouden met de ontwikkelingsuitvoering. In het startjaar is waarschijnlijk meer personele inzet nodig, zeker wanneer projecten, zoals benoemd onder punt 2.1, bij het steunpunt worden ondergebracht. Ten aanzien van de verdere personele inzet zullen we te zijner tijd een nader besluit nemen. Het plan van aanpak moet houvast en richting geven aan het werk in het eerste jaar en wordt bij de verantwoording richting de Gemeente Midden-Drenthe gebruikt. De Gemeente Midden-Drenthe heeft de regierol en zal akkoord moeten gaan met het plan van aanpak en de bijgeleverde begroting van de kosten. In mei of juni in 2010 evalueert de gemeente het eerste jaar en worden nieuwe afspraken voor het tweede jaar gemaakt. 7

8 2.5 Vervolgstappen na de inrichting Nadat het steunpunt is ingericht en in gebruik genomen, worden de volgende projecten achtereenvolgens bij het steunpunt ondergebracht. Deze projecten vragen meerdere competenties waarmee bij de inzet van personeel rekening gehouden moet worden. Ter indicatie is een door de gemeente na te streven tijdspad aangegeven waarop de verschillende nota s in de raad gebracht worden. - sociale activering van klanten met een bijstandsuitkering (november 2009) - een klussendienst (januari 2010) - maatschappelijke stages (december 2010) Het steunpunt vrijwilligerswerk en alle projecten in beeld Steunpunt vrijwilligerswerk (december 2008) - bemiddeling (waaronder vacaturebank) - belangenbehartiging - informatie en advies - deskundigheidsfuncties - promotie Sociale activering November 2009 Maatschappelijke Stages December 2010 Ondersteuning Mantelzorgers/ Zorgvrijwilligers * Oktober 2009 Klussendienst Januari 2010 * Daar waar mogelijk worden verbindingen gelegd met het steunpunt 8

9 3. Onder te brengen projecten bij het steunpunt vrijwilligerswerk 3.1 Sociale activering Vanuit de Wet Werk en bijstand (WWB) heeft de gemeente de plicht de WWB doelgroep te ondersteunen bij de re-integratie naar de reguliere arbeidsmarkt. Onder deze plicht valt ook het aanbieden van voorzieningen die gericht zijn op de re-integratie naar de reguliere arbeidsmarkt. Onder het aanbod van voorzieningen valt ook sociale activering. Als werk nog niet tot de mogelijkheden behoort, dan wordt de klant gestimuleerd om naar vermogen mee te doen in de samenleving. Hier ligt het snijpunt tussen enerzijds de WWB met als belangrijkste uitgangspunt werk boven inkomen uit uitkering en anderzijds de Wmo met als rode draad meedoen Relatie met het steunpunt vrijwilligerswerk Het verrichten van vrijwilligerswerk en het uitvoeren van klussen (zie punt 3.2) kan goed onderdeel uitmaken van een plan tot activeren van bijstandsgerechtigden met een lange afstand tot de arbeidsmarkt. Daarom is ervoor gekozen om sociale activering als project bij het steunpunt onder te brengen. Het steunpunt verzorgt de bemiddeling naar een geschikte vrijwilligersplaats. De vrijwilligersplaatsen en klussen die beschikbaar zijn in het kader van sociale activering zullen bij voorkeur in de woonplaats van de klant plaatsvinden. Op die manier zal de betrokkenheid van de klant groter worden en heeft de klant meer mogelijkheden om binnen zijn eigen omgeving weer deel uit te gaan maken van de lokale samenleving. 3.2 Klussendienst Vanuit de Wmo is de gemeente onder andere verantwoordelijk voor het optimaal laten participeren van burgers in de lokale samenleving. We zullen mensen met een WWB uitkering actief uitnodigen zich in te zetten voor de samenleving. Door middel van een actief uitnodigingsbeleid en een voldoende inzichtelijk aanbod van gerichte klussen moet het mogelijk zijn om hen op een passende wijze te betrekken bij activiteiten die voor de samenleving en eigen omgeving van belang. Vanuit de gemeente Midden-Drenthe zal een initiatief worden ontwikkeld dat hierop aansluit en waarbij alle van belang zijnde partijen worden betrokken, waaronder ook het (op te richten) Steunpunt vrijwilligerswerk. Vanuit het initiatief Ouderen Onder Dak is bekend dat er binnen de Gemeente Midden-Drenthe in elk geval behoefte bestaat aan hulp bij structureel tuinonderhoud. Andere behoeften aan hulp moet worden geïnventariseerd. Bij het te ontwikkelen initiatief kan op deze behoeften worden ingespeeld. Naast dit nieuw te ontwikkelen initiatief blijft de huidige klussendienst bestaan. Deze wordt gecoördineerd vanuit Stichting Welzijn Ouderen Midden-Drenthe. Door de bestaande loketten van zorg- en dienstverlening kan worden gesignaleerd, dat iemand bijvoorbeeld eenmalig hulp nodig heeft bij het tuinonderhoud. Vanuit het loket wordt dan een vrijwilliger gezocht die de gevraagde hulp kan bieden Relatie met steunpunt vrijwilligerswerk Het steunpunt beschikt over een uitgebreid netwerk en verzorgt al de bemiddeling naar vrijwilligerswerk in het kader van sociale activering. Het steunpunt zal dan ook het beste een initiatief kunnen uitvoeren waarbij mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt door middel van het uitvoeren van gerichte klussen een stap dichter bij het reguliere arbeidsproces komen. Naast mensen die klussen vanuit een traject sociale activering, kunnen ook de overig geïnteresseerde burgers terecht bij het steunpunt die behulpzaam willen zijn binnen de klussendienst. Ook blijft de mogelijkheid bestaan om dat via de bestaande loketten voor zorg- en dienstverlening te doen. 9

10 3.3 Maatschappelijke stages In 2011/ 2012 wordt de maatschappelijke stage voor instromende leerlingen wettelijk verplicht. Dat betekent dat vanaf schooljaar 2011/ 2012 geen diploma meer behaald kan worden zonder dat de leerling een maatschappelijke stage heeft uitgevoerd. Dit betekent dat de leerlingen van het VMBO, HAVO, VWO en Voortgezet speciaal onderwijs uit Midden-Drenthe in de periode voor het schooljaar 2011/ 2012 een stage van 72 uur uitgevoerd moeten hebben. De leerlingen en scholen zelf zijn hiervoor primair verantwoordelijk Relatie met het steunpunt vrijwilligerswerk Voor de gemeente ligt er een verantwoordelijkheid om een effectieve lokale of regionale infrastructuur voor bemiddeling en ondersteuning van vrijwilligerswerk én maatschappelijke stages te ontwikkelen. Hierin krijgt het steunpunt in Midden-Drenthe een rol te vervullen. 4. Ondersteuning van mantelzorgers en zorgvrijwilligers Het verrichten van mantelzorg komt voort uit een persoonlijke band die de mantelzorger voelt met diegene die verzorgd wordt. De mantelzorger vindt het vaak vanzelfsprekend of voelt zich verplicht de zorg te verlenen en er kan altijd een beroep op de mantelzorger worden gedaan. In deze punten verschilt het mantelzorgen van het andere vrijwilligerswerk waarin ontmoeting, leren en sociale contacten kenmerkend zijn. Een mantelzorger zal zichzelf ook geen vrijwilliger noemen. Zorgvrijwilligers zijn in onze visie vrijwilligers die lichte verzorgende handelingen verrichten, ondersteuning verlenen aan een familie met soms lichte huishoudelijke taken. 4.1 Relatie met het steunpunt vrijwilligerswerk Het zal duidelijk zijn dat ondersteuning van mantelzorgers en zorgvrijwilligers een andere benadering dan het reguliere vrijwilligerswerk vraagt. De planning is in oktober 2009 een aparte notitie met betrekking tot mantelzorg aan de gemeenteraad aan te kunnen bieden. Het steunpunt vrijwilligerswerk zal geen bestaande initiatieven op het gebied van mantelzorg en vrijwillige zorg voor de voeten lopen. Er zal gekeken worden waar en op welke wijze verbindingen met het steunpunt gelegd kunnen worden. 5. Financiering De gemeente Midden-Drenthe ontvangt van 2008 tot en met 2011 extra middelen uit de Participatie-envelop voor het ontwikkelen en versterken van een effectieve ondersteuningsstructuur (de zogenoemde makelaarsfunctie, zoals uitgelegd in punt 1.1) voor vrijwilligerswerk én maatschappelijke stages. In de algemene uitkering zijn voor de jaren 2009 en 2010 de volgende bedragen voor maatschappelijke stage opgenomen: voor 2009: ,- en voor 2010: ,-. Voor de ontwikkeling en uitvoering van het steunpunt is ,- subsidie nodig voor de jaren 2009 en Deze subsidie wordt verleend aan de Stichting Welzijn Midden-Drenthe. Voorgesteld wordt om ,- ten laste van het Wmo budget te brengen en de andere helft voor bijna twee derde ( ,-) ten laste van de algemene uitkering en bijna ėėn derde ( ,-) ten laste van het Werkdeel Wet Werk en Bijstand (WWB deel). Het Werkdeel Wet Werk en Bijstand zal onderdeel gaan uitmaken van het Participatiefonds, nadat de wetgeving hierover zal zijn afgerond. Dit deel kan worden aangewend worden voor het onderdeel sociale activering en klussendienst. Het Participatiefonds wordt waarschijnlijk per 1 januari 2009 ingevoerd en is een bundeling van de volgende bestaande budgetten: - het WWB werkdeel 10

11 - inburgeringbudgetten voor zover deze betrekking hebben op de inburgeringvoorzieningen en - middelen voor volwasseneneducatie Het opzetten van een steunpunt vrijwilligerswerk en de taken die het steunpunt gaat uitvoeren, waaronder de ondersteuning van vrijwilligers en verenigingen, kunnen dus voor een deel worden gefinancierd vanuit de extra middelen vanuit de Participatie-envelop, het Wmo budget (de Wmo reserve) en het WWB deel (straks Participatiefonds). 5.1 Subsidies op grond van het huidige vrijwilligersbeleid In het huidige subsidiebeleid is voor vrijwilligers een jaarlijks budget voor cursussen en scholing beschikbaar ter hoogte van 6.000, - en Stichting Welzijn Ouderen ontvangt een geoormerkte subsidie voor de organisatiekosten en begeleiding van haar vrijwilligers ter hoogte van , -. In de begroting van 2008 staat nog een bedrag van 1.666,- gereserveerd om de mogelijkheden van een digitale vrijwilligersvacaturebank te onderzoeken. Tot slot is een bedrag van 2.000, - gereserveerd voor de verkiezing van de vrijwilliger van het jaar. 11

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Datum: maart 2015 Afdeling: Samenlevingszaken In- en aanleiding Voor u ligt de startnotitie voor de aankomende beleidsnota van de gemeente

Nadere informatie

Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk 2007 tot 2011. Aanpakken Maar!

Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk 2007 tot 2011. Aanpakken Maar! Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk 2007 tot 2011 Aanpakken Maar! INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. RONDETAFELGESPREKKEN 2.1 Algemene uitkomsten van de rondetafelgesprekken 2.2 Aanbevelingen professor Meijs

Nadere informatie

gemeenten Gemeenten en de maatschappelijke makelaarsfunctie

gemeenten Gemeenten en de maatschappelijke makelaarsfunctie gemeenten Gemeenten en de maatschappelijke makelaarsfunctie De makelaarsfunctie voor vrijwilligerswerk en maatschappelijke stage Sinds 2008 ontvangen gemeenten extra geld voor het opzetten van een maatschappelijke

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo. Onderdeel. Maatschappelijke Stage

Plan van Aanpak. Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo. Onderdeel. Maatschappelijke Stage Plan van Aanpak Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo Onderdeel Maatschappelijke Stage 2012 Concept 0.2 Inhoud Deel I Kaders 1. Inleiding 2. Doelgroep 3. Doelstelling 4. Kerntaken 4.1 Makelen en verbinden

Nadere informatie

Uitgangspunten vrijwilligersbeleid Papendrecht

Uitgangspunten vrijwilligersbeleid Papendrecht Uitgangspunten vrijwilligersbeleid Papendrecht De gemeente bepaalt de visie en het beleid op vrijwilligerswerk gericht op de lokale vraag. Binnen de Wmo (prestatieveld vier) zijn gemeenten verplicht de

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan

Uitvoeringsprogramma Vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan Uitvoeringsprogramma Vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan Kantelen naar vrijwilligers Gemeente Oostzaan 22-12-2011 Joost Nellen, JongeHonden Anne Vrieze, WWZ Consultancy Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1.

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

De makelaarsfunctie vrijwilligerswerk en maatschappelijke stage: de stand van zaken begin 2009

De makelaarsfunctie vrijwilligerswerk en maatschappelijke stage: de stand van zaken begin 2009 De makelaarsfunctie vrijwilligerswerk en maatschappelijke stage: de stand van zaken begin 2009 In december 2007 hebben de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Welkom De steunpunten algemeen Stand van zaken steunpunt vrijwilligers Stand van zaken steunpunt mantelzorg Vragen Contactgegevens De steunpunten Startbijeenkomst

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Maatschappelijke Stage. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein

Samenwerkingsovereenkomst Maatschappelijke Stage. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst Maatschappelijke Stage Agendering Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken x Commissie Sociaal en

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

Bijlagen: Verzonden: Ondersteunen van burgerinitiatieven; A Participatie van burgers met een afstand tot de arbeidsmarkt middels vrijwilligerswerk;

Bijlagen: Verzonden: Ondersteunen van burgerinitiatieven; A Participatie van burgers met een afstand tot de arbeidsmarkt middels vrijwilligerswerk; FSCHRIFT G E M E E N T E an de leden van de gemeenteraad Datum: 24 maart 2014 Uw brief van: Uw kenmerk: Ons kenmerk: U. 14.01556 Behandeld door: Onderwerp: Bijlagen: Verzonden: mevrouw M. Doveren Raadsinformatie:

Nadere informatie

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 In beweging komen Ontwikkelen Meedoen Met lef! Oktober, 2016 1. Inleiding In 2015 en 2016 gingen wij Meiinoar op reis en die reis gaat verder. De reis wordt intensiever

Nadere informatie

Ontwikkelingen. Meer populair. Administratie, vervoer bieden, verzorging. Fondsen werven, belangenbehartiging, adviseren

Ontwikkelingen. Meer populair. Administratie, vervoer bieden, verzorging. Fondsen werven, belangenbehartiging, adviseren Vrijwilligerswerk Vrijwilligerswerk Werk dat in enig georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald wordt verricht ten behoeve van anderen of de samenleving Mantelzorg valt buiten de definitie van vrijwilligerswerk

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

Beleidsnota Maatschappelijk nuttig werk gemeente Leeuwarden 2014

Beleidsnota Maatschappelijk nuttig werk gemeente Leeuwarden 2014 Beleidsnota Maatschappelijk nuttig werk gemeente Leeuwarden 2014 Sector Werk en Inkomen Sector Zorg Hulpverlening en Sport 1 INHOUDSOPGAVE 1. Aanleiding 2. 0ntwikkelingen 3. Visie en doelstellingen 4.

Nadere informatie

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Thema/Bron/Beleid Ondersteuning vrijwilligers/ mantelzorgers, WMO prestatieveld 4 Begroting 2015 Bedrag Notitie Mantelzorg Notitie Vrijwilligers AWBZ Pakketmaatregel

Nadere informatie

Raadsstuk. CDA fractie Haarlem Cees-Jan Pen/Ria Keesstra. College van B&W T.a.v. portefeuillehouders Onderwijs en Welzijn

Raadsstuk. CDA fractie Haarlem Cees-Jan Pen/Ria Keesstra. College van B&W T.a.v. portefeuillehouders Onderwijs en Welzijn Raadsstuk Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 001/2009 9 december 2008 STZ/jos 08/202871 Beantwoording vragen van de heer C.J. Pen en mevrouw M.J.M. Keesstra- Tiggelman inzake maatschappelijke

Nadere informatie

Wmo prestatieveld 4? Goed voor Elkaar!

Wmo prestatieveld 4? Goed voor Elkaar! Wmo prestatieveld 4? Goed voor Elkaar! Waarom Goed voor Elkaar? In de Wmo (Wet Maatschappelijke Ontwikkeling) is in prestatieveld 4 vastgelegd dat u als gemeente verantwoordelijk bent voor de ondersteuning

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Geraadpleegd

Geraadpleegd VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: H. Steijn Tel.nr. : 06-35113525 Geraadpleegd consulent Datum: 13 november 2013 Team: JLV Financieel: Tekenstukken: Ja Bijlagen: 1 Afschrift aan: N.a.v. (evt.

Nadere informatie

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo.

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Overzicht volgens beleidsdoelen uit kadernota Wmo 2008-2012 Mee(r)doen in Dalfsen* 2009 Thema Wmo-loket Informatie geven over wonen, welzijn en zorg Wmo-loket

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk is geen containerbegrip

Vrijwilligerswerk is geen containerbegrip Vrijwilligerswerk is geen containerbegrip De veranderende politieke en maatschappelijke verhoudingen resulteren in minder overheid en meer burger. Door de terugtredende overheid ontstaat er meer ruimte

Nadere informatie

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015 VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 mei 2015 nr. TB 15.5037761; gelet op artikel 8a,

Nadere informatie

Brede Welzijnsinstelling. Stand van zaken ten behoeve van De raadscommissie Samenleving

Brede Welzijnsinstelling. Stand van zaken ten behoeve van De raadscommissie Samenleving Stand van zaken ten behoeve van De raadscommissie Samenleving Aanleiding Bij brief van 9 juli 2012 bent u geïnformeerd over het door de SWOP geschreven plan van aanpak om zich te verbreden tot een Brede

Nadere informatie

De gekantelde Wmo-verordening

De gekantelde Wmo-verordening De gekantelde Wmo-verordening De VNG heeft een Wmo-modelverordening gepubliceerd. Gemeenten kunnen deze tekst gebruiken als voorbeeld om lokaal een eigen Wmo-verordening op te stellen. Voor belangenorganisaties

Nadere informatie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Quick scan re-integratiebeleid Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Doetinchem, 16 december 2011 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Doetinchem heeft op 18 december 2008 het beleidsplan

Nadere informatie

Subsidies Gemeente Deurne vanaf 2017

Subsidies Gemeente Deurne vanaf 2017 Subsidies Gemeente Deurne vanaf 2017 Informatiebijeenkomst vrijwilligers- en subsidiebeleid 11 april 2016 Programma Presentatie vrijwilligersbeleid Presentatie subsidiebeleid Vragen algemeen Vrijwilligersbeleid

Nadere informatie

Beleidsnotitie Maatschappelijke stages in Hengelo

Beleidsnotitie Maatschappelijke stages in Hengelo Beleidsnotitie Maatschappelijke stages in Hengelo Hengelo, maart 2009 282843 conceptnotitie Maatschappelijke Stages.doc Pagina 1 van 6 03-06-2009 1. Inleiding Dit document vormt de beleidsvisie van de

Nadere informatie

A1j. / ja nee NOORDENVELD. Paraaf secretaris. Paraaf direct leidinggevende. Datum. 6 juni Afdeling R&S. Noël Weisenbach. Opsteller.

A1j. / ja nee NOORDENVELD. Paraaf secretaris. Paraaf direct leidinggevende. Datum. 6 juni Afdeling R&S. Noël Weisenbach. Opsteller. G E M E E N T E t NOORDENVELD Paraaf secretaris Paraaf direct leidinggevende Datum 6 juni 2013 Afdeling R&S ADVIES AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Opsteller Telefoon Registratie Noël Weisenbach 461 BW13.0611

Nadere informatie

Afdeling Samenleving Richtlijn 3.2 WORK FIRST (SPORENMODEL)

Afdeling Samenleving Richtlijn 3.2 WORK FIRST (SPORENMODEL) Afdeling Samenleving Richtlijn 3.2 WORK FIRST (SPORENMODEL) Algemeen Met ingang van 1 januari 2004 is de Wet Werk en Bijstand (WWB) in werking getreden. In de WWB staat de eigen verantwoordelijkheid van

Nadere informatie

1. Met toepassing van artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet delen wij u het volgende mede.

1. Met toepassing van artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet delen wij u het volgende mede. ^^^H Datum - 3 JULI 2008 Nr. Van Aan Kopie aan Het college van B&W De raads- en duoburgerleden Contactpersoon: Theeuw Ambagts Email: M.A.A.M.Ambagts@bergenopzoom.nl Tel: 0164-277305 Onderwerp Maatschappelijke

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

INFORMATIE TOOLKIT VOOR VRIJWILLIGERS

INFORMATIE TOOLKIT VOOR VRIJWILLIGERS INFORMATIE TOOLKIT VOOR VRIJWILLIGERS 2017 1 Inhoudsopgave Wat is vrijwilligerswerk? 3 Rechten en plichten wet- en regelgeving 3 Vrijwilligersvergoeding 4 Deskundigheidsbevordering 4 Verzekeringen 5 Verklaring

Nadere informatie

Herstel en rehabilitatie in het licht van herziening zorgstelsel

Herstel en rehabilitatie in het licht van herziening zorgstelsel Herstel en rehabilitatie in het licht van herziening zorgstelsel Hanneke Henkens Congres Herstelwerkzaamheden 14 december 2006 WMO, WIA, WWB, Poortwachter AWBZ ZVW Forensisch wettelijk kader GGz Maatschappelijke

Nadere informatie

Kaderstellende Notitie

Kaderstellende Notitie Kaderstellende Notitie Onderwerp Kaderstellende notitie Maatschappelijke Stages, onderdeel van de programmalijn Perspectiefrijk Brabant. Samenvatting In het bestuursakkoord Vertrouwen in Brabant heeft

Nadere informatie

Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek

Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek Notitie Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek Inleiding Op 17 februari 2015 is de notitie Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek, door het college vastgesteld. Op 23

Nadere informatie

Servicepunt Vrijwilligers/ VrijwilligersVacatureBank

Servicepunt Vrijwilligers/ VrijwilligersVacatureBank Servicepunt Vrijwilligers/ VrijwilligersVacatureBank Voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties Servicepunt Vrijwilligers Het Servicepunt Vrijwilligers van Punt Welzijn ondersteunt vrijwilligers en

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen Raadsvoorstel Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 Datum raadsvergadering 06-02-2014 Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest W.E. Westerman Registratienummer Rs13.00783 Ambtenaar K. Bruijns Datum

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college

gemeente Eindhoven Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 13R5271 13bst00404 Beslisdatum B&W 12 maart 2013 Dossiernummer 13.11.551 RaadsvoorstelVerbindende kracht - Samen voor elkaar: de ontwikkeling van samenkracht

Nadere informatie

Evaluatie Vrijwilligers Informatie Punt

Evaluatie Vrijwilligers Informatie Punt Evaluatie Vrijwilligers Informatie Punt 1.1. Doelstelling Het maatschappelijk doel is het stimuleren van actief burgerschap en maatschappelijke betrokkenheid. Het middel hiervoor is het vergroten en verbeteren

Nadere informatie

Wij wensen u de komende tijd veel succes met het invullen van prestatieveld 4 van de Wmo, zodat ook uw gemeente in 2012 kan zeggen:

Wij wensen u de komende tijd veel succes met het invullen van prestatieveld 4 van de Wmo, zodat ook uw gemeente in 2012 kan zeggen: Goed Voor Elkaar Checklist basisfuncties lokale ondersteuning mantelzorg Toelichting Voor u ligt een vragenlijst over mantelzorgondersteuning binnen uw gemeente. Deze vragenlijst ligt er niet zomaar. Vanuit

Nadere informatie

Deelverordeningen behorend bij de Algemene Subsidieverordening gemeente Lopik 2018

Deelverordeningen behorend bij de Algemene Subsidieverordening gemeente Lopik 2018 Deelverordeningen behorend bij de Algemene Subsidieverordening gemeente Lopik 2018 Deelverordening Jeugdsport 2 Deelverordening maatschappelijke participatie 4 Deelverordening subsidieverlening jaarlijks

Nadere informatie

Individuele omstandigheden. Geen tegenprestatie. Afstemmen. Bevoegdheid opdragen tegenprestatie. Tegenprestatie is geen re-integratie-instrument

Individuele omstandigheden. Geen tegenprestatie. Afstemmen. Bevoegdheid opdragen tegenprestatie. Tegenprestatie is geen re-integratie-instrument Algemene toelichting Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Doesburg Het college is bevoegd een belanghebbende te verplichten naar vermogen een tegenprestatie te verrichten, ook als die tegenprestatie

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief

Raadsinformatiebrief Raadsinformatiebrief Onderwerp : Project Tegenprestatie Aard : Toezegging(en) raad/commissie Portefeuillehouder : Vervoort Datum college : 12-3-2013 Openbaar : Ja Afdeling : ISD Contactpersoon : R. Rongen

Nadere informatie

Subsidieverlening voor landelijke deskundigheidsbevordering van vrijwilligers.

Subsidieverlening voor landelijke deskundigheidsbevordering van vrijwilligers. Subsidieverlening voor landelijke deskundigheidsbevordering van vrijwilligers. In deze notitie wordt ingegaan op de volgende aspecten van de landelijke subsidiering van activiteiten in de sfeer van deskundigheidsbevordering:

Nadere informatie

Platformtaak volgens gemeente. Datum: Adviserend. Datum: Informerend

Platformtaak volgens gemeente. Datum: Adviserend. Datum: Informerend Adviesnota PHO Maatschappij 1. Onderwerp Regionale financiering Dress for Success 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Platformtaak volgens gemeente 3. Regionaal belang Dress for Success

Nadere informatie

Tegenprestatie naar Vermogen

Tegenprestatie naar Vermogen Tegenprestatie naar Vermogen Beleidsplan Tegenprestatie in het kader van de Participatiewet 2015 Hof van Twente, oktober 2014-1 - De Tegenprestatie naar Vermogen Inleiding Al vanaf 1 januari 2012 kunnen

Nadere informatie

=PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ

=PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ http://www.youtube.com/watch?v=6imhyppcmdo&list =PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ UITKOMST ENQUETE Najaar 2013: circa 140 vrijwilligersorganisaties aangeschreven Respons: 46% (65 vragenlijsten) Bij welke

Nadere informatie

Beleidsplan Maatschappelijke stage Vmbo, Havo en Vwo Elzendaalcollege

Beleidsplan Maatschappelijke stage Vmbo, Havo en Vwo Elzendaalcollege Beleidsplan Maatschappelijke stage Vmbo, Havo en Vwo Elzendaalcollege.. Samen ontdekken waar je goed in bent Inhoud: 1. Wat wordt verstaan onder maatschappelijke stage? 2. De doelstelling van het Elzendaalcollege

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard 2015

Verordening tegenprestatie Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard 2015 Verordening tegenprestatie Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard 2015 Het algemeen bestuur van de Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard (RSDHW); gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de

Nadere informatie

De slimste route? Vormgeven toegang

De slimste route? Vormgeven toegang De slimste route? Vormgeven toegang Grote veranderingen in zorg en ondersteuning Taken vanuit AWBZ, Jeugdzorg, Werk en inkomen. Passend onderwijs (toegang tot onderwijs) De slimste route (voor Hengelo)

Nadere informatie

Paraaf toetser. Burgemeester. Weth. Verloop

Paraaf toetser. Burgemeester. Weth. Verloop B&W voorstel Zaaknummer Onderwerp 153447 ToekomstAgenda Informele Zorg voor Veenendaal Ambtenaar Afdeling Telefoonnummer P.G.M. Martens Maatschappelijke Ondersteuning (0318) 538391 Paraaf afdelingsmanager

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2015/41

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2015/41 1 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 12-5-2015 Nummer voorstel: 2015/41 Voor raadsvergadering d.d.: 23-06-2015 Agendapunt: 11 Onderwerp:

Nadere informatie

Notitie. Tegenprestatie naar vermogen

Notitie. Tegenprestatie naar vermogen Notitie Tegenprestatie naar vermogen Gemeente Den Helder Afdeling Publiekszaken Juli 2012 Inhoud Wat is de aanleiding voor deze notitie? Aan welke werkzaamheden denken we? Voor wie geldt de tegenprestatie?

Nadere informatie

brede welzijnsinstelling. MA 2. Projectplan/subsidieaanvraag Steller:

brede welzijnsinstelling. MA 2. Projectplan/subsidieaanvraag Steller: Aan de Raad Made, 30 augustus 2012 Agendapuntnummer: 7 Raadsvergadering: 30 augustus 2012 Onderwerp: Onderzoek naar 1 brede welzijnsinstelling Registratienummer: 12int02383 Casenr: 12.00919 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Bijlage 1 Vragenlijst websurvey

Bijlage 1 Vragenlijst websurvey Bijlage 1 Vragenlijst websurvey Wmo monitor 2011 - uw organisatie Vraag 1 Welk type organisatie vertegenwoordigt u? (meerdere antwoorden mogelijk) Professionele organisaties Welzijnsorganisatie Vrijwilligerscentrale

Nadere informatie

2. Het beleid ten aanzien van ontheffing van de arbeidsverplichting wijzigen en aan

2. Het beleid ten aanzien van ontheffing van de arbeidsverplichting wijzigen en aan Aan de gemeenteraad 26 juni 2007 Onderwerp: Ontheffingen arbeidsverplichting WWB 1. Voorstel 1. Het beleid ten aanzien van ontheffing van de arbeidsverplichting wijzigen en aan alleenstaande ouders met

Nadere informatie

Op weg naar een andere vorm van welzijnswerk

Op weg naar een andere vorm van welzijnswerk Op weg naar een andere vorm van welzijnswerk Van: Johan v.d. Sloot (welzijnsorganisatie STAERK) d.d. 20 september 2012 Geachte raadsleden, Bijgaand stuur ik u deze notitie over een nieuwe vorm van het

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten; Gelet op het Subsidiebeleid Welzijn en Participatie gemeente Asten ;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten; Gelet op het Subsidiebeleid Welzijn en Participatie gemeente Asten ; Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten; Gelet op het Subsidiebeleid Welzijn en Participatie gemeente Asten 2018-2020; Gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Asten 2017;

Nadere informatie

1. Samenvatting. 2. Inleiding. 3. Informatie. Agenda nr.7c

1. Samenvatting. 2. Inleiding. 3. Informatie. Agenda nr.7c Agenda nr.7c Onderwerp: Informatieve notitie betreffende de aanvraag Huishoudeljike Hulp Toelage Peel 6.1 Soort: Informatieve notitie Opsteller: M. Peijnenburg Portefeuillehouder: Zaaknummer: SOM/2014/012164

Nadere informatie

Concept Convenant maatschappelijke stage 2013 2016 voor Nieuwegein, IJsselstein en Vianen

Concept Convenant maatschappelijke stage 2013 2016 voor Nieuwegein, IJsselstein en Vianen Concept Convenant maatschappelijke stage 2013 2016 voor Nieuwegein, IJsselstein en Vianen De ondergetekenden (hierna te noemen: partijen): Gemeenten Gemeente Nieuwegein Gemeente IJsselstein (Pulse) Stichting

Nadere informatie

Subsidieregeling vrijwilligerswerk en mantelzorg 2002

Subsidieregeling vrijwilligerswerk en mantelzorg 2002 Subsidieregeling vrijwilligerswerk en mantelzorg 2002 (geconsolideerde versie, geldend vanaf 18-9-2002 tot 13-7-2005) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële naam regeling

Nadere informatie

Samenvatting Notitie Vrijwillige Inzet met Toekomst

Samenvatting Notitie Vrijwillige Inzet met Toekomst Samenvatting Notitie Vrijwillige Inzet met Toekomst Werkgroep Vrijwilige Inzet met Toekomst, 28 september 2015 Aanleiding In Nieuwegein zetten vele inwoners zich vrijwillig in. Dit is goud waard! Het eigen

Nadere informatie

Aanvraag huishoudelijke hulp toelage (HHT) regio Fryslân een bijdrage aan het langer behouden van volwaardige werkgelegenheid in de thuiszorg

Aanvraag huishoudelijke hulp toelage (HHT) regio Fryslân een bijdrage aan het langer behouden van volwaardige werkgelegenheid in de thuiszorg 1 Raad 18 december 2014, punt 20 C7 Aanvraag huishoudelijke hulp toelage (HHT) regio Fryslân een bijdrage aan het langer behouden van volwaardige werkgelegenheid in de thuiszorg De Himmelsjek Inleiding

Nadere informatie

No. 015.038.0010. besluit vast te stellen de. Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Twenterand

No. 015.038.0010. besluit vast te stellen de. Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Twenterand No. 015.038.0010 Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Twenterand De raad van de gemeente Twenterand; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op artikel

Nadere informatie

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Maassluis. Geacht college van Burgemeester en Wethouders,

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Maassluis. Geacht college van Burgemeester en Wethouders, Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Maassluis Postbus 55 3140 AB Maassluis T 010 5919243 E info@adviesraadsamenlevingszakenmaassluis.nl I www.adviesraadsamenlevingszakenmaassluis.nl

Nadere informatie

ALGEMENE TOELICHTING VERORDENING TEGENPRESTATIE

ALGEMENE TOELICHTING VERORDENING TEGENPRESTATIE ALGEMENE TOELICHTING VERORDENING TEGENPRESTATIE Het college is bevoegd een uitkeringsgerechtigde te verplichten naar vermogen een tegenprestatie te verrichten, ook als die tegenprestatie niet direct samenhangt

Nadere informatie

De raad van de gemeente Schiermonnikoog,

De raad van de gemeente Schiermonnikoog, De raad van de gemeente Schiermonnikoog, Gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van de Participatiewet, artikel 35, eerste lid, onderdeel e van de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze, De raad der gemeente Aa en Hunze; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze, d.d. 28-10-2014 nummer.; gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet en op artikel

Nadere informatie

Verordening Tegenprestatie Participatiewet 2015

Verordening Tegenprestatie Participatiewet 2015 De raad van de gemeente Boxtel, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 november 2014, gelet op artikelen 8a, eerste lid, onderdeel b en 9 eerste lid onderdeel c van

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/6

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/6 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 22-1-2013 Nummer voorstel: 2013/6 Voor raadsvergadering d.d.: 05-02-2013 Agendapunt: 4 Onderwerp:

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg

Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg Welkomstwoord Wethouder Homme Geertsma Wethouder Erik van Schelven Wethouder Klaas Smidt Inhoud Doel & programma bijeenkomst Veranderingen in de zorg Visie

Nadere informatie

In de Gemeente Marum

In de Gemeente Marum In de Gemeente Marum Gezamenlijk Plan van aanpak ondersteuning mantelzorg en vrijwillige thuishulp van de gemeenten Marum, Grootegast en Leek 27 april 2006 Projectbureau WWZ Mw. H.J. Vrijhof J.J. de Jong

Nadere informatie

t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert.

t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert. Werkplan 2014 Werkplan 2014 Woord vooraf t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert. Het werkveld maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

De Gemeente Edam-Volendam voor vrijwilligers!

De Gemeente Edam-Volendam voor vrijwilligers! De Gemeente Edam-Volendam voor vrijwilligers! Waarom deze nieuwsbrief? Sinds 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in werking getreden. De Wmo bestaat uit 9 prestatievelden waarvan het 4

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 19 mei 2009 Nummer voorstel: 2009/67

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 19 mei 2009 Nummer voorstel: 2009/67 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 19 mei 2009 Nummer voorstel: 2009/67 Voor raadsvergadering d.d.: 02-06-2009 Agendapunt: 12 Onderwerp:

Nadere informatie

Presentatie Participatiewet & Wijzigingen Wwb. Commissie Samenleving Brielle

Presentatie Participatiewet & Wijzigingen Wwb. Commissie Samenleving Brielle Presentatie & Wijzigingen Wwb Commissie Samenleving Brielle Inhoud Presentatie Doelen participatiewet Uitgangspunten participatiewet Samenwerking Consequenties invoering participatiewet Wijzigingen Wwb

Nadere informatie

Maatschappelijke stage in gemeentebeleid. Typetest

Maatschappelijke stage in gemeentebeleid. Typetest Maatschappelijke stage in gemeentebeleid Typetest MOVISIE ondersteunt u MOVISIE ondersteunt en adviseert gemeenten bij de invoering van maatschappelijk makelaarsfunctie. Heeft u vragen over het opzetten

Nadere informatie

BESLUITNOTA. Sluitende aanpak jongeren naar startkwalificatie en werk. Regio Hoogezand-Sappemeer, Haren en Slochteren

BESLUITNOTA. Sluitende aanpak jongeren naar startkwalificatie en werk. Regio Hoogezand-Sappemeer, Haren en Slochteren BESLUITNOTA Sluitende aanpak jongeren naar startkwalificatie en werk Regio Hoogezand-Sappemeer, Haren en Slochteren Aan : Bestuurlijk overleg: gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Haren en Slochteren provincie

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid gemeente Hoorn 2009-2012

Vrijwilligersbeleid gemeente Hoorn 2009-2012 Vrijwilligersbeleid gemeente Hoorn 2009-2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Aanleiding en totstandkoming notitie vrijwilligersbeleid 2 Hoofdstuk 2. Vrijwilligers en mantelzorgers 2 Hoofdstuk 3. Wat is een

Nadere informatie

Subsidieregels Hof van Twente 2016

Subsidieregels Hof van Twente 2016 9. Subsidieregel éénmalige subsidies Sport, Cultuur, Zorg en Jeugd Maatschappelijke effecten Doelstellingen Subdoelstellingen Vergroten zelfredzaamheid Vergroten maatschappelijke participatie Vergroten

Nadere informatie

Wet stimulering arbeidsparticipatie

Wet stimulering arbeidsparticipatie Wet stimulering arbeidsparticipatie Op 1 januari 2009 is de Wet stimulering arbeidsparticipatie (STAP) in werking getreden (Stb. 2008, 590 en 591). In deze wet wordt een aantal wijzigingen met betrekking

Nadere informatie

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T Agendanummer: 11-31 Registratienummer raad: 612390 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer: 612389 Moet in elk geval behandeld zijn in

Nadere informatie

WMO-beleidsnotitie van het Land van Cuijk participatie en vrijwilligers

WMO-beleidsnotitie van het Land van Cuijk participatie en vrijwilligers WMO-beleidsnotitie van het Land van Cuijk participatie en vrijwilligers 05.12.2011 In de WMO-beleidsnotitie van Land van Cuijk is het volgende in hoofdstuk 6 opgenomen: 6.3.2 Vrijwilligers in de zorg Voor

Nadere informatie

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Opzet presentatie Wat zijn de veranderingen t.o.v. van huidige Wmo? Opdracht gemeente Maatwerkvoorzieningen specifiek begeleiding Vervolgstappen tot 1 januari

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning. Wmo: Iedereen moet kunnen meedoen! inwoudenberg

Wet maatschappelijke ondersteuning. Wmo: Iedereen moet kunnen meedoen! inwoudenberg Wet maatschappelijke ondersteuning inwoudenberg Wmo: Iedereen moet kunnen meedoen! INHOUD pag. Voorwoord 3 De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 4 Waarom wordt de Wmo ingevoerd? 5 Wat betekent de

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2012/64

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2012/64 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 4-9-2012 Nummer voorstel: 2012/64 Voor raadsvergadering d.d.: 18-09-2012 Agendapunt: 7 Onderwerp:

Nadere informatie

Datum 30 januari 2017 Behandeld door Pauline Scheffers

Datum 30 januari 2017 Behandeld door Pauline Scheffers AAN De leden van de gemeenteraad van Venray Maatschappelijke Diensten Raadhuisstraat 1 Postbus 500, 5800 AM Venray Telefoon (0478) 52 33 33 Telefax (0478) 52 32 22 E-mail gemeente@venray.nl Internet www.venray.nl

Nadere informatie

Agendapuntnr.: Renswoude, 27 oktober Nr.: Behandeld door: M.H.T. Jansen Onderwerp: Verordening Tegenprestatie Renswoude 2015

Agendapuntnr.: Renswoude, 27 oktober Nr.: Behandeld door: M.H.T. Jansen Onderwerp: Verordening Tegenprestatie Renswoude 2015 Agendapuntnr.: Nr.: 149997 Behandeld door: M.H.T. Jansen Onderwerp: Verordening Tegenprestatie Renswoude 2015 Renswoude, 27 oktober 2015 Aan de gemeenteraad Geachte raad, Inleiding Sinds 2012 beschikken

Nadere informatie

Bespreeknota. Vraag aan de commissie: Context / achtergrondinformatie: 1. Inleiding. Commissie Samenleving College van B&W Dilemma's dubbele subsidies

Bespreeknota. Vraag aan de commissie: Context / achtergrondinformatie: 1. Inleiding. Commissie Samenleving College van B&W Dilemma's dubbele subsidies Bespreeknota Aan: Commissie Samenleving Van: College van B&W Onderwerp: Dilemma's dubbele subsidies Portefeuillehouder: Laurens Verspuij / Henk Driessen Datum collegebesluit: 11 november 2014 Geheimhouding:

Nadere informatie

Behandelend ambtenaar F. Tinselboer, 0595-750304 gemeente@winsum.nl (t.a.v. F. Tinselboer)

Behandelend ambtenaar F. Tinselboer, 0595-750304 gemeente@winsum.nl (t.a.v. F. Tinselboer) Vergadering : 16 mei 2006 Agendanummer: 7 Status: hamerstuk Behandelend ambtenaar F. Tinselboer, 0595-750304 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. F. Tinselboer) Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Aanvullend

Nadere informatie

Visie op vrijwilligersbeleid/vrijwillige inzet en de maatschappelijke stage

Visie op vrijwilligersbeleid/vrijwillige inzet en de maatschappelijke stage Visie op vrijwilligersbeleid/vrijwillige inzet en de maatschappelijke stage Samengesteld door : M. van den Berge (Geertruidenberg), J. van den Hoogen (Drimmelen), B. Koolstra (Woudrichem), A. Piggen (Aalburg),

Nadere informatie

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET GEMEENTE ASSEN 2015

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET GEMEENTE ASSEN 2015 VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET GEMEENTE ASSEN 2015 Wetstechnische informatie 1. Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Officiële naam regeling Verordening tegenprestatie participatiewet

Nadere informatie

Subsidieregeling Vrijwilligersondersteuning

Subsidieregeling Vrijwilligersondersteuning Subsidieregeling Vrijwilligersondersteuning 2020-2023 Burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal; gelet op artikel 2, eerste lid, onder h, en tweede lid, van de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Verordening tegenprestatie Participatiewet 2015 Kenmerk: 183277 De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2014; gelet op artikel 8a, eerste lid,

Nadere informatie

Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland

Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland Wmo Wie of wat is de Wmo? Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze wet is op 1 januari 2007 ingevoerd. - Zorgt ervoor dat iedereen zo lang mogelijk

Nadere informatie

Informele zorg invullen met bijstandsgerechtigden kan dat?

Informele zorg invullen met bijstandsgerechtigden kan dat? Informele zorg invullen met bijstandsgerechtigden kan dat? Project vrijwillige respijtzorg Spijkenisse 2010 2012 Waarom is gekozen voor dit concept? Vanwege prestatieveld 4 in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Nadere informatie