Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur"

Transcriptie

1 Griffie Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur Datum commissievergadering : 22 februari 2008 DIS-stuknummer : Behandelend ambtenaar : S. Uijlenbroek Directie/afdeling : SCO/Programma Jeugd Nummer commissiestuk : ZWC-0641 Datum : 22 januari 2008 Bijlagen : 4 Onderwerp: Maatschappelijke stages Voorstel van GS aan PS: X Ter bespreking in het kader van uw vertegenwoordigende rol X kaderstellende rol controlerende rol Opmerkingen van het Presidium/Griffie: Startnotitie bespreken vanuit de vraagstelling of ingestemd kan worden met de inzet op 2 manieren vanuit de provincie: 1. Het genereren van maatschappelijke stageplaatsen. 2. Het ondersteunen van scholen bij de invoering van maatschappelijke stages (pagina 8). Griffier van Provinciale Staten, namens deze, ing. J.W.H.M. Dankers Bijlage: 1. Nulmeting maatschappelijke stages 2. Provinciaal beleid tot Rijksbeleid tot Rijksbeleid /11

2 2 /11

3 Notitie ten behoeve van de Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur Maatschappelijke stages Vooraf Wat is een maatschappelijke stage? Hoewel er verschillende definities gehanteerd worden voor het begrip maatschappelijke stage, staat steeds centraal dat een leerling geheel belangeloos een bijdrage levert aan de samenleving. Het ministerie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft de doelstelling van de maatschappelijke stage als volgt omschreven in haar plan van aanpak: Doel van de maatschappelijke stage is dat alle jongeren tijdens hun schooltijd kennis maken met én een onbetaalde bijdrage leveren aan de samenleving. De maatschappelijke stage geeft leerlingen de mogelijkheid om buiten de school te leren en daarbij op een andere manier kennis te maken met de samenleving en met bepaalde groepen in deze samenleving, waar ze anders misschien niet zo snel mee in contact komen. Het stelt de leerlingen in staat om zich meer betrokken te voelen bij de maatschappij, op een praktische manier te leren welke normen en waarden belangrijk zijn in onze samenleving en zich verantwoordelijk te voelen voor een stukje van de samenleving. De maatschappelijke stage onderscheidt zich dan ook nadrukkelijk van een beroepsgerichte stage die een andere doelstelling heeft: het verwerven van vaardigheden en competenties in het kader van een toekomstig beroep. Een beroepsgerichte stage doe je voor jezelf, een maatschappelijke stage doe je voor een ander. (Leerling Voortgezet Onderwijs) Inleiding Doel notitie Op 20 april 2007 is door Provinciale Staten het Bestuursakkoord Vertrouwen in Brabant vastgesteld. De vertaling van de ambities uit het bestuursakkoord wordt gedragen door zes programmalijnen, waaronder de programmalijn Perspectiefrijk Brabant. Voor Perspectiefrijk Brabant wordt ingezet op een aantal thema s waaronder maatschappelijke stages. Voorliggende notitie dient als startpunt om te bepalen welke rol de provincie kan en wil spelen op het terrein van de maatschappelijke stages. Vervolgproces Wanneer uw commissie op basis van deze startnotitie een keuze heeft gemaakt voor de provinciale inzet op het terrein van maatschappelijke stages, wordt op basis hiervan een kaderstellende notitie uitgewerkt. 3 /11

4 Vragen aan de commissie 1. Kunt u instemmen met de in deze startnotitie voorgestelde invulling van de provinciale rol op het terrein van maatschappelijke stages die gericht is op: I. Het genereren van maatschappelijke stageplaatsen II. Het ondersteunen van scholen bij de invoering van maatschappelijke stages 2. Heeft u vanuit uw kaderstellende rol aanvullingen, opvattingen en suggesties? 3. Kunt u ermee instemmen dat deze startnotitie (en de later volgende kaderstellende notitie) over maatschappelijke stages, niet verder wordt doorgeleid naar Provinciale Staten? Achtergrond/aanleiding Het bestuursakkoord benadrukt dat de sociale kwaliteit van Brabant aandacht verdient. De maatschappelijke betrokkenheid van burgers is in onze huidige samenleving geen vanzelfsprekendheid. Maar juist de betrokkenheid van burgers bij elkaar en bij de samenleving bepaalt in belangrijke mate of we in staat zullen zijn antwoorden te formuleren op de uitdagingen van deze tijd. Dit maakt dan ook dat wij als provincie willen investeren in het vergroten van de maatschappelijke betrokkenheid. De maatschappelijke betrokkenheid van jongeren is hierbij een bijzonder aandachtspunt, zij zijn én maken immers onze toekomst. De huidige generatie jongeren groeit op in een tijd waarin het individualisme hoogtij viert; Sociale (familie)verbanden en bijvoorbeeld de deelname aan het verenigingsleven zijn niet meer vanzelfsprekend. Veel jongeren zijn zich niet of nauwelijks bewust van het belang van vrijwilligerswerk; van de aandacht en zorg voor anderen. In de publicatie Bouwstenen voor een betrokken jeugdbeleid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid wordt dit als volgt beschreven: Hernieuwde aandacht voor dat algemeen belang ( ) als richtsnoer voor publieke én private socialisatie, is dringend noodzakelijk, juist in een tijd van groeiende nadruk op het eigenbelang, van desinteresse in de publieke zaak, van toenemende pluriformiteit, afnemende sociale cohesie en oprukkend fundamentalisme. 1 In het programma Perspectiefrijk Brabant geeft de provincie aan te willen investeren in een samenleving waarin iedereen uitgedaagd wordt om mee te doen. Het verbinden van jongeren met Brabant en de Brabantse samenleving is opgenomen in de provinciale ambitie binnen het programma Perspectiefrijk Brabant. Bij het verbinden van jongeren gaat het om maatschappelijke betrokkenheid: voelen jongeren zich betrokken bij de Brabantse samenleving en voelt de Brabantse samenleving zich betrokken bij haar jongeren? De maatschappelijke stage is bij uitstek een instrument om een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke betrokkenheid van en met jongeren: de jongere maakt kennis met (een bepaald aspect van) de samenleving, de samenleving komt in contact met de jongeren. In deze bestuursperiode willen wij de brede invoering van de maatschappelijke stages voor alle leerlingen van het voortgezet onderwijs dan ook graag ondersteunen en stimuleren. 1 Bouwstenen voor een betrokken jeugdbeleid, Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, p /11

5 1. Beleid De provincie wil ook deze bestuursperiode nadrukkelijk investeren in de maatschappelijke betrokkenheid van haar burgers. Dit gebeurt onder andere door middel van het provinciaal vrijwilligersbeleid (zie ook bijlage 2). Om de maatschappelijke betrokkenheid van jongeren te vergroten ondersteunt en stimuleert de provincie de maatschappelijke stage. De maatschappelijke stage is actueel want ook op rijksniveau wordt de komende periode geïnvesteerd op dit terrein. Het rijk heeft besloten dat vanaf 2010/2011 de maatschappelijke stage een verplicht onderdeel binnen het voortgezet onderwijs vormt. Het ministerie voor OCW heeft haar plannen op het terrein van de maatschappelijke stage beschreven in een plan van aanpak met als titel Samen leven kun je leren. In de bijlagen is een overzicht opgenomen van de kernpunten van het rijksbeleid (rijksbeleid ). Tevens is in de bijlagen een overzicht opgenomen van de wijze waarop de provincie en het rijk de afgelopen paar jaar al een eerste start hebben gemaakt met de ondersteuning van de maatschappelijke stage. Uitdaging Om te komen tot de gewenste situatie in 2010/2011 waarbij alle leerlingen in het voortgezet onderwijs een maatschappelijke stage lopen moet er het nodige werk verzet worden: er moeten voldoende stageplaatsen zijn, de begeleiding van leerlingen moet goed geregeld zijn, leerlingen moeten voorbereid worden op hun stage, stagebieders en scholen moeten elkaar weten te vinden. Vanuit haar rol als middenbestuur kan de provincie een informerende, ondersteunende en/of stimulerende rol spelen om de maatschappelijke stages in Brabant tot een succes te maken. Doorgaans zijn er vier partijen die betrokken zijn bij de realisatie van de maatschappelijke stages: de school, de stagebieder, (eventueel) een stagemakelaar (die vraag en aanbod bij elkaar brengt) en de gemeente. Bij punt 4 volgt een korte toelichting op de rol van ieder van deze spelers. Daarna volgt een overzicht van de manier waarop de provinciale rol concreet vorm kan krijgen. 3. Probleemstelling Op welke manier kan de provincie Noord-Brabant een bijdrage leveren aan de Maatschappelijke Stages in het voortgezet onderwijs om de maatschappelijke betrokkenheid van jongeren te vergroten? 4. Betrokken partijen De school Alle scholen voor voortgezet onderwijs krijgen de (wettelijke) verantwoordelijkheid om al hun leerlingen een maatschappelijke stage van in totaal 72 uur te laten lopen. In de provincie Noord- Brabant gaat het om 206 scholen voor voortgezet onderwijs en om jaarlijks (indicatief) leerlingen die een maatschappelijke stage gaan lopen. Van de scholen die reeds bezig zijn met maatschappelijke stages, is er slechts een enkele school die haar leerlingen al een maatschappelijke stage van 72 uur laat lopen. Vanaf het schooljaar 2010/2011 moeten alle scholen over een invoeringsplan maatschappelijke stage beschikken (rijksbeleid). Dit betekent dat scholen moeten beslissen welke plaats zij de maatschappelijke stage geven binnen hun onderwijsprogramma en hoe zij de maatschappelijke stage willen gaan organiseren. 5 /11

6 De stagebieder Zowel vrijwilligersorganisaties als instellingen en bedrijven kunnen stageplaatsen aanbieden. Bij bedrijven gaat het om maatschappelijke projecten van deze bedrijven. Een goede voorbereiding en begeleiding van leerlingen is van groot belang om de maatschappelijke stages tot een succes te maken. Om alle leerlingen in Brabant een stageplaats te kunnen bieden is het nodig om zoveel mogelijk partijen uit te dagen stageplaatsen aan te bieden. Daarnaast is het van belang dat er voldoende diversiteit aan stageplaatsen is. Voldoende stageplaatsen in alle mogelijke sectoren zijn nodig om het effect in de hele samenleving voelbaar te maken. Op landelijk niveau zijn er door het ministerie van OCW reeds convenanten afgesloten met verschillende partijen over het organiseren van stageplaatsen (o.a. met Scouting Nederland, IBM, Fortis, Rabobank, landbouw- en natuurorganisaties, International Award for Young People 2 ). 1 Wij zijn erg blij met de inzet van de leerlingen. Over het algemeen zijn ze erg gemotiveerd. Het is fijn om jeugd te kunnen laten zien hoe veel je kunt bereiken door dieren goed te behandelen. De mishandelde paarden bloeien weer op. Vaak blijven de leerlingen ook na de maatschappelijke stage vrijwilligerswerk doen op de manege. Daar zijn we natuurlijk blij mee, want extra handen zijn meer dan welkom. ( stagebieder Manege S-hoeve, Boxtel) Stagemakelaar Van de 68 gemeenten in Brabant hebben er 51 een vrijwilligersteunpunt. Deze steunpunten hebben contacten met een groot aantal maatschappelijke organisaties. De steunpunten zien de maatschappelijke stage als een mogelijkheid om jongeren bekend te maken met vrijwilligerswerk en hopen dat jongeren na hun maatschappelijke stage of op latere leeftijd opnieuw zullen kiezen voor het doen van vrijwilligerswerk. De vrijwilligersteunpunten kunnen aan scholen aanbieden om te bemiddelen bij het vinden van stageplaatsen, maar kunnen eventueel ook de voorbereiding en begeleiding van leerlingen op zich nemen. Naast de vrijwilligersteunpunten zijn er ook andere (commerciële) instellingen die aanbieden om te bemiddelen. Het is aan de scholen om te bepalen óf en zo ja wie ze willen inschakelen om maatschappelijke stageplaatsen te zoeken. Maatschappelijke stage geeft jongeren de kans een belangrijke kant van onze samenleving te ontdekken en daarvan te leren. En zo de toekomst van het vrijwilligerswerk te verjongen. (projectmedewerker Steunpunt Vrijwilligerswerk) Gemeente Alle gemeenten met een school voor voortgezet onderwijs krijgen van het rijk een extra bijdrage om scholieren te helpen bij het vinden van een maatschappelijke stageplek. Dit geld moet de gemeente inzetten voor de verdere ontwikkeling van een makelaarsfunctie voor maatschappelijke stage. De verwachting is dat veel gemeenten dit geld zullen inzetten om hun vrijwilligerssteunpunt te ondersteunen om deze coördinerende taak op zich te nemen. 2 De provincie ondersteunt de International Award for Young People reeds een aantal jaar bij haar activiteiten in de provincie Noord-Brabant. 6 /11

7 5. Mogelijkheden voor een rol van de provincie Mogelijkheden voor een provinciale rol Op basis van vele gesprekken met mensen uit het veld en verschillende informatiebronnen ontstaat een breed palet aan mogelijkheden voor een provinciale rol op het terrein van maatschappelijke stages. In het schema dat hierna volgt wordt een breed overzicht gegeven van de verschillende manieren waarop de provincie een rol op zich zou kunnen nemen op het terrein van maatschappelijke stages. Het schema is opgesteld aan de hand van de vier hiervoor beschreven partijen: scholen, stagebieders, stagemakelaars en gemeenten. Per partij is aangegeven op welke manier de provincie een informerende, ondersteunende of stimulerende rol kan spelen (waarbij informeren een meer passieve en stimuleren een meer actieve houding veronderstelt). In paragraaf 6 wordt vervolgens een voorstel gedaan voor een concrete invulling van de provinciale rol. 7 /11

8 Scholen Informerende rol Ondersteunende rol Stimulerende rol 1. De provincie organiseert een provinciale startbijeenkomst over MaS 3 in Doel: Kennisuitwisseling over de MaS, aanreiken van informatie om er mee aan de slag te gaan. 1. De provincie stelt voor 3 jaar 5 consulenten aan om scholen te ondersteunen bij de invoering van de MaS. 2. De provincie geeft opdracht aan een adviesbureau om scholen te ondersteunen bij het maken van een invoeringsplan MaS (verplicht vanaf 2010/2011). Stagebieders 1. De provincie organiseert regionale marktplaats bijeenkomsten, waarbij op regionaal niveau stagebieders en scholen elkaar ontmoeten. 2. De provincie laat een provinciaal introductiepakket MaS maken dat iedere Brabantse scholier ontvangt als voorbereiding op de MaS. Informerende rol Ondersteunende rol Stimulerende rol 1. De provincie informeert maatschappelijke organisaties op het terrein van sport, zorg, cultuur, milieu en ouderen waar de provincie mee samenwerkt over de MaS. 1. De provincie biedt zélf maatschappelijke stageplaatsen aan, bijvoorbeeld door leerlingen mee te laten lopen met een statenlid. Stagemakelaars 1. De provincie vraagt de provinciale steunfuncties om binnen hun netwerk organisaties te stimuleren tot het aanbieden van maatschappelijke stageplaatsen. 2. De provincie stimuleert bedrijven in Brabant om stageplaatsen aan te bieden en sluit hier convenanten over af. Informerende rol Ondersteunende rol Stimulerende rol 1. In opdracht van de provincie informeert Stichting Zet 4 de Brabantse steunpunten voor vrijwilligerswerk over de MaS en de rol die zij daarbij kunnen spelen. 1. De provincie heeft aan Stichting Zet voor 2008 reeds de opdracht gegeven om de Brabantse steunpunten voor vrijwilligerswerk te adviseren en ondersteunen bij het oppakken van een coördinerende rol voor MaS. Gemeenten Informerende rol Ondersteunende rol Stimulerende rol 1. De provincie informeert gemeenten schriftelijk over de inzet van de provincie op het terrein van MaS. 1. De provincie wijst gemeenten op de rol die de vrijwilligersteunpunten kunnen spelen op het terrein van MaS. 3 MaS: afkorting van Maatschappelijke Stages 4 Zet is de provinciale steunfunctie op het terrein van Maatschappelijke Ontwikkeling. 8 /11

9 6. Voorstel provinciale rol Hiervoor is een overzicht gegeven van de verschillende wijzen waarop de provincie een rol kan spelen op het terrein van maatschappelijke stages. Om versnippering tegen te gaan en de provinciale inzet herkenbaar te laten zijn, stellen wij voor een keuze te maken uit de hiervoor genoemde mogelijkheden. Ter onderbouwing van de te maken keuze wordt hierna eerst kort ingegaan op de uitkomsten van de uitgevoerde nulmeting naar maatschappelijke stages in het voortgezet onderwijs. Uitkomsten nulmeting maatschappelijke stages Om een beeld te krijgen van de huidige stand van zaken rondom maatschappelijke stages heeft de provincie een nulmeting laten uitvoeren bij het voortgezet onderwijs. 5 (Een samenvatting van de nulmeting treft u aan in de bijlagen). Uit deze nulmeting blijkt dat ongeveer tweederde van de in totaal 206 scholen voor voortgezet onderwijs in Brabant ervaring heeft met het organiseren van stages (het gaat hierbij niet uitsluitend om maatschappelijke stages). Van de scholen die reeds bezig zijn met maatschappelijke stages, is er slechts een enkele school die haar leerlingen al een maatschappelijke stage van 72 uur laat lopen. Kortom: nagenoeg alle voorgezet onderwijs scholen in Brabant moeten nog toewerken naar een situatie waarin vanaf schooljaar 2010/2011 alle leerlingen een maatschappelijke stage van minimaal 72 uur kunnen lopen. 95% van de scholen geeft aan knelpunten te ervaren of te voorzien rondom het realiseren van de maatschappelijke stages. De top drie van knelpunten die het meest aangegeven worden is: a. Gebrek aan aanbod maatschappelijke stageplaatsen (60%) b. Tijdgebrek docenten (54%) c. Overlap met beroepsoriënterende stages (44%) Voorstel Op basis van de nulmeting en gesprekken met medewerkers van scholen en vrijwilligerscentrales, lijkt het realiseren van voldoende maatschappelijke stageplaatsen van (in totaal) minimaal 72 uur een probleem te vormen. Daarbij is het van belang stageplaatsen te creëren die uitdagend en inspirerend zijn voor de scholieren, alleen dan zal er een ervaring ontstaan die beklijft. Een bijbehorend probleem is de inzet van docenten: scholen geven aan dat het lastig is om docenten vrij te maken voor de organisatie en begeleiding van maatschappelijke stages (zeker gezien de verplichte onderwijstijd van 1040 uur). Op basis van bovenstaande stellen wij voor om als provincie te kiezen voor een inzet op twee manieren: I. Het genereren van maatschappelijke stageplaatsen II. Het ondersteunen van scholen bij de invoering van maatschappelijke stages I. Het genereren van maatschappelijke stageplaatsen Vanuit haar rol als middenbestuur heeft de provincie contacten met vele instellingen en bedrijven in de hele provincie. Op bestuurlijk niveau kan de provincie deze contacten gebruiken om zoveel mogelijk instellingen en bedrijven te enthousiasmeren en stimuleren om maatschappelijke stageplaatsen aan te bieden. Deze bestuurlijke oproep wordt vergezeld van een campagne waarmee aan instellingen en bedrijven duidelijk wordt gemaakt welke voordelen de maatschappelijke stage hen biedt. Over het aantal te realiseren maatschappelijke stageplaatsen kan de provincie afspraken maken die worden vastgelegd in een convenant. De provincie kan bij deze inzet samenwerken met gemeenten. De gemeenten kunnen hierbij gebruik maken van de provinciale campagne. Deze inzet moet leiden tot de realisatie van nieuwe stageplaatsen, zonder dat er sprake is van verdringing van de huidige (beroepsoriënterende) stages. 5 Deze nulmeting is uitgevoerd door stichting Zet, in samenwerking met K2 (beide provinciale steunfuncties). 9 /11

10 Voordelen van deze inzet: het genereren van stageplaatsen door het afsluiten van convenanten leidt tot een concreet en zichtbaar resultaat deze rol past bij de functie van de provincie als middenbestuur gemeenten kunnen gebruik maken van de provinciale inzet (samen ontstaat er een grotere slagkracht) II. Het ondersteunen van scholen bij de invoering van maatschappelijke stages 95% van de voortgezet onderwijs scholen geeft aan knelpunten te ervaren of te voorzien rondom de maatschappelijke stages. Het organiseren, voorbereiden en begeleiden van een maatschappelijke stage voor alle leerlingen brengt een flinke hoeveelheid werk met zich mee, zeker in de opstartfase. Om concrete ondersteuning te kunnen bieden en te voorkomen dat iedere school voor zich het wiel uit moet vinden, stellen wij voor om voor een periode van 3 jaar 5 provinciale consulenten maatschappelijke stage aan te stellen(waarbij iedere consulent werkzaam is voor een bepaalde regio). De consulenten kunnen, voor een periode van drie jaar, in dienst komen bij de provinciale steunfunctie Stichting Zet. Stichting Zet ondersteunt, in opdracht van de provincie, de vrijwilligersteunpunten bij het oppakken van een coördinerende rol voor maatschappelijke stages. Op deze manier kunnen de consulenten bij hun werk gebruik maken van de contacten met de vrijwilligersteunpunten die Zet al heeft en van hun bredere netwerk en kennis op het terrein van vrijwilligerswerk. Deze vijf consulenten kunnen concrete ondersteuning bieden aan scholen, contacten leggen en onderhouden met vrijwilligersteunpunten en stagebieders en zorgdragen voor het uitwisselen van best practices in de provincie. Voordelen van deze inzet: De provinciale inzet is concreet en zichtbaar voor de scholen De consulenten bieden scholen vraaggerichte ondersteuning De consulenten beschikken over informatie, lespakketten en best practices Ervaringen die op een bepaalde plek worden opgebouwd kunnen snel worden uitgewisseld door de samenwerking van de vijf consulenten NB: De inzet van de consulenten voor 3 jaar is erop gericht om scholen te ondersteunen tijdens de invoering van de maatschappelijke stage van 72 uur. De inzet moet erop gericht zijn dat de scholen na drie jaar zelfstandig verder kunnen. Het Nederlandse Rode Kruis en Campina hebben samen een maatschappelijke stageproject opgezet: het Klus Contact-project. Via dit project gaan leerlingen klusjes verrichten bij aan huis gebonden (oudere) mensen. Deze ouderen kunnen geen beroep doen op familie of kennissen en hebben bovendien vaak weinig aanspraak. Het Klus Contact-project slaat op deze manier een brug tussen ouderen en jongeren. 10/11

11 7. Financiële en personele aspecten Voor het speerpunt Voortijdig schoolverlaten en maatschappelijke stages is in totaal 3 miljoen beschikbaar voor de periode , waarvan 1 miljoen in Uitgaande van de keuze voor de bij punt 6 voorgestelde inzet is er voor de uitvoering van het onderdeel maatschappelijke stage een bedrag van nodig in 2008 en een bedrag van in 2009 en Voor de uitvoering van het speerpunt maatschappelijke stages is een formatie van 0,5 fte. bij de directie SCO beschikbaar. 8. Vervolg Op basis van de keuzes die u als commissie maakt aan de hand van deze startnotitie, kunnen wij de rol van de provincie op het terrein van maatschappelijke stages nader invullen. Deze nadere invulling krijgt vorm in een kaderstellende notitie die aan u zal worden voorgelegd. De provinciale inzet op het terrein van maatschappelijke stages wordt tevens opgenomen in het Beleidskader Jeugd en de Koepelnotitie samenleving, participatie en maatschappelijke ontwikkeling, die in 2008 aan u worden voorgelegd. Bij de verdere uitwerking van uw keuzes zal Team Brabant betrokken worden. Wij zullen hen bijvoorbeeld vragen in welke sectoren de provincie vooral maatschappelijke stageplaatsen moet zien te genereren en op welke wijze de consulenten volgens hen de scholen het beste kunnen ondersteunen. Door in 2009 en 2011 een vervolg op de nulmeting maatschappelijke stages uit te laten voeren kan de voortgang in beeld worden gebracht. 's-hertogenbosch, 22 januari 2008 Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 11/11

Kaderstellende Notitie

Kaderstellende Notitie Kaderstellende Notitie Onderwerp Kaderstellende notitie Maatschappelijke Stages, onderdeel van de programmalijn Perspectiefrijk Brabant. Samenvatting In het bestuursakkoord Vertrouwen in Brabant heeft

Nadere informatie

De makelaarsfunctie vrijwilligerswerk en maatschappelijke stage: de stand van zaken begin 2009

De makelaarsfunctie vrijwilligerswerk en maatschappelijke stage: de stand van zaken begin 2009 De makelaarsfunctie vrijwilligerswerk en maatschappelijke stage: de stand van zaken begin 2009 In december 2007 hebben de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Maatschappelijke Stage. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein

Samenwerkingsovereenkomst Maatschappelijke Stage. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst Maatschappelijke Stage Agendering Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken x Commissie Sociaal en

Nadere informatie

Als school in het voortgezet onderwijs heeft u waarschijnlijk al te maken met maatschappelijke stage of er op zijn minst iets van gehoord. Maatschappelijke stage is een vorm van leren waarbij alle jongeren

Nadere informatie

Concept Convenant maatschappelijke stage 2013 2016 voor Nieuwegein, IJsselstein en Vianen

Concept Convenant maatschappelijke stage 2013 2016 voor Nieuwegein, IJsselstein en Vianen Concept Convenant maatschappelijke stage 2013 2016 voor Nieuwegein, IJsselstein en Vianen De ondergetekenden (hierna te noemen: partijen): Gemeenten Gemeente Nieuwegein Gemeente IJsselstein (Pulse) Stichting

Nadere informatie

Raadsstuk. CDA fractie Haarlem Cees-Jan Pen/Ria Keesstra. College van B&W T.a.v. portefeuillehouders Onderwijs en Welzijn

Raadsstuk. CDA fractie Haarlem Cees-Jan Pen/Ria Keesstra. College van B&W T.a.v. portefeuillehouders Onderwijs en Welzijn Raadsstuk Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 001/2009 9 december 2008 STZ/jos 08/202871 Beantwoording vragen van de heer C.J. Pen en mevrouw M.J.M. Keesstra- Tiggelman inzake maatschappelijke

Nadere informatie

Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk 2007 tot 2011. Aanpakken Maar!

Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk 2007 tot 2011. Aanpakken Maar! Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk 2007 tot 2011 Aanpakken Maar! INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. RONDETAFELGESPREKKEN 2.1 Algemene uitkomsten van de rondetafelgesprekken 2.2 Aanbevelingen professor Meijs

Nadere informatie

Maatschappelijke stage

Maatschappelijke stage scholen Maatschappelijke stage Informatie voor scholen Leerlingen midden in de maatschappij dankzij maatschappelijke stage Via de maatschappelijke stage maken jongeren tijdens hun middelbare schooltijd

Nadere informatie

Convenant Maatschappelijke Stage Gemeente Edam-Volendam

Convenant Maatschappelijke Stage Gemeente Edam-Volendam Partijen: Convenant Maatschappelijke Stage Gemeente Edam-Volendam Gemeente: Gemeente Edam-Volendam, vertegenwoordigd door mevrouw G. Kroon-Sombroek, portefeuillehouder Welzijn. Voortgezet onderwijs: Atlas

Nadere informatie

1. Met toepassing van artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet delen wij u het volgende mede.

1. Met toepassing van artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet delen wij u het volgende mede. ^^^H Datum - 3 JULI 2008 Nr. Van Aan Kopie aan Het college van B&W De raads- en duoburgerleden Contactpersoon: Theeuw Ambagts Email: M.A.A.M.Ambagts@bergenopzoom.nl Tel: 0164-277305 Onderwerp Maatschappelijke

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo. Onderdeel. Maatschappelijke Stage

Plan van Aanpak. Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo. Onderdeel. Maatschappelijke Stage Plan van Aanpak Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo Onderdeel Maatschappelijke Stage 2012 Concept 0.2 Inhoud Deel I Kaders 1. Inleiding 2. Doelgroep 3. Doelstelling 4. Kerntaken 4.1 Makelen en verbinden

Nadere informatie

Maatschappelijke stage

Maatschappelijke stage scholen Maatschappelijke stage Informatie voor scholen Leerlingen midden in de maatschappij dankzij maatschappelijke stage Via de maatschappelijke stage maken jongeren tijdens hun middelbare schooltijd

Nadere informatie

Convenant Maatschappelijke Stage Gemeente Haarlemmermeer

Convenant Maatschappelijke Stage Gemeente Haarlemmermeer Convenant Maatschappelijke Stage Gemeente Haarlemmermeer Partijen: Gemeente: Gemeente Haarlemmermeer, vertegenwoordigd door Steffe Bak, portefeuillehouder Welzijn. Voortgezet onderwijs: Haarlemmermeer

Nadere informatie

VERDRINGING STAGEPLAATSEN VMBO? RESULTATEN VAN EEN INSPECTIEONDERZOEK IN HET SCHOOLJAAR 2008/2009

VERDRINGING STAGEPLAATSEN VMBO? RESULTATEN VAN EEN INSPECTIEONDERZOEK IN HET SCHOOLJAAR 2008/2009 VERDRINGING STAGEPLAATSEN VMBO? RESULTATEN VAN EEN INSPECTIEONDERZOEK IN HET SCHOOLJAAR 2008/2009 Utrecht, maart 2010 INHOUD Inleiding 7 1 Het onderzoek 9 2 Resultaten 11 3 Conclusies 15 Colofon 16

Nadere informatie

Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid

Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid Griffie Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid Datum commissievergadering : - DIS-stuknummer : 1521160 Behandelend ambtenaar : Hans Zwepink Directie/bureau : Griffie / PE Nummer commissiestuk

Nadere informatie

Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur

Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur Griffie Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur Datum commissievergadering : nvt DIS-stuknummer : 1259265 Behandelend ambtenaar : E.C.M. Mermans Directie/afdeling : SCO/ZW Nummer commissiestuk : ZWC-0526 Datum

Nadere informatie

Werkboek. In 7 stappen aan de slag met maatschappelijke stage. Maatschappelijke stage in en rond de kerk. In 7 stappen

Werkboek. In 7 stappen aan de slag met maatschappelijke stage. Maatschappelijke stage in en rond de kerk. In 7 stappen kerk en stage Maatschappelijke stage in en rond de kerk In 7 stappen Werkboek In 7 stappen aan de slag met maatschappelijke stage Inhoudsopgave In zeven stappen aan de slag met maatschappelijke stage 4

Nadere informatie

Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur

Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur Griffie Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur Datum commissievergadering : - DIS-stuknummer : 1414870 Behandelend ambtenaar : G. van der Wende Directie/afdeling : SCO/Programma Jeugd Nummer commissiestuk

Nadere informatie

Informatie voor docenten/begeleiders

Informatie voor docenten/begeleiders Informatie voor docenten/begeleiders Maatschappelijke stage Wat is de maatschappelijke stage? Maatschappelijke stages zijn een vast en verplicht onderdeel van het onderwijs op elke school voor voortgezet

Nadere informatie

Nieuwsbrief Maart 2011

Nieuwsbrief Maart 2011 Nieuwsbrief Maart 2011 Voor u ligt de nieuwsbrief voor vrijwilligers in Edam-Volendam. U leest hieronder nieuws die voor u en uw organisatie van belang kunnen zijn. Nog 4 dagen tot NL Doet! NLDOET, het

Nadere informatie

gemeenten Gemeenten en de maatschappelijke makelaarsfunctie

gemeenten Gemeenten en de maatschappelijke makelaarsfunctie gemeenten Gemeenten en de maatschappelijke makelaarsfunctie De makelaarsfunctie voor vrijwilligerswerk en maatschappelijke stage Sinds 2008 ontvangen gemeenten extra geld voor het opzetten van een maatschappelijke

Nadere informatie

Toelichting bij de Tijdelijke regeling stimulering pilot projecten maatschappelijke stage

Toelichting bij de Tijdelijke regeling stimulering pilot projecten maatschappelijke stage Toelichting bij de Tijdelijke regeling stimulering pilot projecten maatschappelijke stage Algemene toelichting Het kabinet Balkenende-IV kiest voor de invoering van de maatschappelijke stage vanuit het

Nadere informatie

Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur

Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur Griffie Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur Datum commissievergadering : - - DIS-stuknummer : 1576181 Behandelend ambtenaar : E. Tenneij Directie/bureau : Sociale en Culturele Ontwikkeling/ Programma Jeugd

Nadere informatie

Commissie voor Cultuur en Samenleving

Commissie voor Cultuur en Samenleving Griffie Commissie voor Cultuur en Samenleving Datum commissievergadering : 25 november 2011 Documentnummer : 2832640 Behandelend ambtenaar : E. Meuken-Kloosterman Directie/afdeling : SCO-CULT Nummer commissiestuk

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

Wat is het doel van een convenant?

Wat is het doel van een convenant? Met dit stappenplan en deze checklist legt u de basis voor een samenwerkingsovereenkomst tussen alle samenwerkingspartners in uw regio. Wat is het doel van een convenant? Een convenant is een overeenkomst

Nadere informatie

De maatschappelijke stage als onderdeel van burgerschapsvorming

De maatschappelijke stage als onderdeel van burgerschapsvorming De maatschappelijke stage als onderdeel van burgerschapsvorming Jeroen Bron en Minke Bruning, 27 november 2014 27-11-2014 SLO projectgroep burgerschap; Jeroen Bron CPS Onderwijsontwikkeling en advies;

Nadere informatie

Maatschappelijke stage in gemeentebeleid. Typetest

Maatschappelijke stage in gemeentebeleid. Typetest Maatschappelijke stage in gemeentebeleid Typetest MOVISIE ondersteunt u MOVISIE ondersteunt en adviseert gemeenten bij de invoering van maatschappelijk makelaarsfunctie. Heeft u vragen over het opzetten

Nadere informatie

Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur

Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur Griffie Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur Datum commissievergadering : - DIS-stuknummer : 1572965 Behandelend ambtenaar : J. Duenk/H. Huisjes Directie/bureau : E&M / PMEM Nummer commissiestuk : ZWC-0783

Nadere informatie

Maatschappelijke stage

Maatschappelijke stage stagebieders Maatschappelijke stage Informatie voor stagebieders Vanaf 2011-2012 zoeken zo n 195.000 leerlingen per jaar een leuke, leerzame en zinvolle stageplaats Wij voelen ons maatschappelijk verantwoordelijk

Nadere informatie

Maatschappelijk stages gemeenten Bergeijk & Eersel

Maatschappelijk stages gemeenten Bergeijk & Eersel Maatschappelijk stages gemeenten Bergeijk & Eersel September 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Maatschappelijke stage en betrokken partijen... 4 1.1 De school... 4 1.1.1 Wettelijke kader... 4 1.1.2 Taken

Nadere informatie

Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur

Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur Griffie Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur Datum commissievergadering : - DIS-stuknummer : 1473254 Behandelend ambtenaar : N.H.C.P. Jansen- Kastelijns Directie/bureau : Sociale en Culturele Ontwikkeling/

Nadere informatie

Stappenplan en checklist convenant / samenwerkingovereenkomst

Stappenplan en checklist convenant / samenwerkingovereenkomst Stappenplan en checklist convenant / samenwerkingovereenkomst Met dit stappenplan en deze checklist legt u de basis voor een samenwerkingsovereenkomst tussen alle samenwerkingspartners in uw regio. Wat

Nadere informatie

Projectp. rojectplan. Bemiddeling. eling- en ondersteuningsstructuur Maatschappelijke. Stages voor Nie. ieuwegein, IJsselstein en Vianen

Projectp. rojectplan. Bemiddeling. eling- en ondersteuningsstructuur Maatschappelijke. Stages voor Nie. ieuwegein, IJsselstein en Vianen Projectp rojectplan Bemiddeling eling- en ondersteuningsstructuur Maatschappelijke Stages voor Nie ieuwegein, IJsselstein en Vianen 2016 Versie februari 2015 MOvactor Annemieke van Lieshout Projectleider

Nadere informatie

maatschappelijke stage iets betekenen voor een ander!

maatschappelijke stage iets betekenen voor een ander! maatschappelijke stage iets betekenen voor een ander! carmel www.carmelcollegesalland.nl college salland Inleiding Wat is een maatschappelijke stage? Je gaat een maatschappelijke stage lopen als onderdeel

Nadere informatie

Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet

Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Rekeningcommissie. : Middelen/ Evaluatie werkzaamheden accountant met betrekking tot Griffier van Provinciale Staten, namens deze,

Rekeningcommissie. : Middelen/ Evaluatie werkzaamheden accountant met betrekking tot Griffier van Provinciale Staten, namens deze, Griffie Rekeningcommissie Datum commissievergadering : - DIS-stuknummer : 1564451 Behandelend ambtenaar : N.J. Sluiter Directie/bureau : Middelen/ Nummer commissiestuk : RC-0170 Datum : 21 juli 2009 Bijlagen

Nadere informatie

: G.A. Beeksma / (023) / holland.nl. : Prestatieplannen (reeds in bezit) Motie 14 2 (reeds in bezit)

: G.A. Beeksma / (023) / holland.nl. : Prestatieplannen (reeds in bezit) Motie 14 2 (reeds in bezit) Nota PS-commissie Vergaderdatum : 27 april 2005 Commissie voor : Sociale Infrastructuur Agendapunt nr. : B agenda, punt 5 Commissienr. : 2005 16393 Onderwerp : Prestatieplannen steunfuncties 2005 Opsteller/telefoon/e-mail-adres

Nadere informatie

Inleiding. En uw parochie kan daaraan meedoen!

Inleiding. En uw parochie kan daaraan meedoen! MaS In de Parochie Inleiding De maatschappelijke stage (MaS) is definitief begonnen en in volle gang. In Nederland zijn middelbare scholieren verplicht gedurende hun middelbare school carrière een maatschappelijke

Nadere informatie

Servicepunt Vrijwilligers/ VrijwilligersVacatureBank

Servicepunt Vrijwilligers/ VrijwilligersVacatureBank Servicepunt Vrijwilligers/ VrijwilligersVacatureBank Voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties Servicepunt Vrijwilligers Het Servicepunt Vrijwilligers van Punt Welzijn ondersteunt vrijwilligers en

Nadere informatie

Gouden Maatschappelijke Stage Tips. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 1

Gouden Maatschappelijke Stage Tips. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 1 Gouden Maatschappelijke Stage Tips Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 1 Voorwoord Jongeren die vanaf schooljaar 2011-2012 instromen in het voortgezet onderwijs lopen tijdens hun middelbareschoolperiode

Nadere informatie

Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur

Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur Griffie Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur Datum commissievergadering : 14 september 2007 DIS-stuknummer : 1326254 Behandelend ambtenaar : W. Hoven Directie/afdeling : SCO/Programma Jeugdzorg Nummer commissiestuk

Nadere informatie

Pb Gedeputeerde Staten van Noord-Holland:

Pb Gedeputeerde Staten van Noord-Holland: Pb 29-2002 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 21 mei 2002, nummer 2002-18839, ter bekendmaking van het besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 13 mei 2002, nummer 37, tot

Nadere informatie

2015-2016 Beleidsplan Maatschappelijke stage OSG Willem Blaeu

2015-2016 Beleidsplan Maatschappelijke stage OSG Willem Blaeu 2015-2016 Beleidsplan Maatschappelijke stage OSG Willem Blaeu 1 Missie/visie OSG Willem Blaeu wil bevorderen dat leerlingen participeren in school en samenleving. Zij wil stimuleren dat de leerlingen de

Nadere informatie

Evaluatie. De MaS. Start jaar 2008/2009 tot en met 2012

Evaluatie. De MaS. Start jaar 2008/2009 tot en met 2012 Evaluatie De MaS Start jaar 2008/2009 tot en met 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina Inleiding 3 1. Maatschappelijke stage (MaS) 4 1.1. Te bereiken resultaat 4 1.2 Taak van de gemeente op het gebied van

Nadere informatie

Tussenrapportage implementatie Maatschappelijke Stage in Hilversum Versa Vrijwilligerscentrale - januari t/m december 2009

Tussenrapportage implementatie Maatschappelijke Stage in Hilversum Versa Vrijwilligerscentrale - januari t/m december 2009 Gemeente Hilversum T.a.v. de heer J. de Lange Postbus 9900 1201 GM Hilversum Hilversum, 24 maart 2010 Ons kenmerk: EL/frh/983 Beste meneer de Lange, Namens Ester Lohuis stuur ik u hierbij de tussentijdse

Nadere informatie

Checklist Afspraken met elkaar maken voor scholen en stagebieders

Checklist Afspraken met elkaar maken voor scholen en stagebieders Rondom: Hoe werk je samen aan een goed begeleide stage? Checklist Afspraken met elkaar maken voor scholen en stagebieders Deze checklist is voor scholen en (potentiële) stagebieders die elkaar beter willen

Nadere informatie

Wmo prestatieveld 4? Goed voor Elkaar!

Wmo prestatieveld 4? Goed voor Elkaar! Wmo prestatieveld 4? Goed voor Elkaar! Waarom Goed voor Elkaar? In de Wmo (Wet Maatschappelijke Ontwikkeling) is in prestatieveld 4 vastgelegd dat u als gemeente verantwoordelijk bent voor de ondersteuning

Nadere informatie

Commissie Bestuur en Middelen

Commissie Bestuur en Middelen Griffie Commissie Bestuur en Middelen Datum commissievergadering : 18 februari 2011 Document nummer : 2401869 Behandelend ambtenaar : W. de Graaff Directie/bureau : Griffie Nummer commissiestuk : BM-0955

Nadere informatie

Fontys Sporthogeschool

Fontys Sporthogeschool Fontys Sporthogeschool Workshop LO2 en maatschappelijke stage Dennis Witsiers Docent Fontys Sporthogeschool SLO netwerkbegeleider BSM ZO Coördinator Praktijk Opleiding LO Tilburg Koos van Maurik Docent

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep 2016-2020 De Kunst van Samen. Geachte raad, Aan de Gemeenteraad VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. Hierbij biedt ons college u het Kunst-

Nadere informatie

Rekeningcommissie. : Middelen/CC&A Nummer commissiestuk : RC-0219 Datum : 9 november 2010 Bijlagen : -

Rekeningcommissie. : Middelen/CC&A Nummer commissiestuk : RC-0219 Datum : 9 november 2010 Bijlagen : - Griffie Rekeningcommissie Datum commissievergadering : - DIS-stuknummer : 2355849 Behandelend ambtenaar : N. Sluiter Directie/bureau : Middelen/CC&A Nummer commissiestuk : RC-0219 Datum : 9 november 2010

Nadere informatie

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Welkom De steunpunten algemeen Stand van zaken steunpunt vrijwilligers Stand van zaken steunpunt mantelzorg Vragen Contactgegevens De steunpunten Startbijeenkomst

Nadere informatie

Maatschappelijke stages

Maatschappelijke stages Maatschappelijke stages Een onderzoek over maatschappelijke stage onder leerlingen, kunstencentra, amateurkunstverenigingen en stagemakelaars. Inhoudsopgave 1. Achtergrond onderzoek 2. De leerlingen 3.

Nadere informatie

Maatschappelijke stage

Maatschappelijke stage stagebieders Maatschappelijke stage Informatie voor stagebieders Vanaf 2011-2012 zoeken zo n 195.000 leerlingen per jaar een leuke, leerzame en zinvolle stageplaats Wat is dat eigenlijk, de maatschappelijke

Nadere informatie

Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid

Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid Griffie Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid Datum commissievergadering : - DIS-stuknummer : 1258251 Behandelend ambtenaar : T.M.J. van de Schoot Directie/afdeling : Economie en Mobiliteit

Nadere informatie

Commissie voor Ecologie en Handhaving

Commissie voor Ecologie en Handhaving Griffie Commissie voor Ecologie en Handhaving Datum commissievergadering : 1 februari 2013 Document nummer : 3340603 Behandelend ambtenaar : J.W.H.M. Dankers Directie/bureau : Staten Griffie : EH-0226

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 37 Haarlem, 23 april 2002 Onderwerp: Deelverordening kwaliteitsverbetering en kadertraining vrijwilligerswerk 2002 Bijlage: ontwerpbesluit Inleiding Vrijwilligers

Nadere informatie

Praktische handleiding MaS voor stagebiedende organisaties

Praktische handleiding MaS voor stagebiedende organisaties Praktische handleiding MaS voor stagebiedende organisaties Woerden, juli 2014 Auteur: Iris Meijerink Welzijn Woerden Rembrandtlaan 2 ǀ 3443 EG Woerden ǀ T 0348 421101 ǀ E i.meijerink@welzijnwoerden.nl

Nadere informatie

Beleidsnotitie Maatschappelijke stages in Hengelo

Beleidsnotitie Maatschappelijke stages in Hengelo Beleidsnotitie Maatschappelijke stages in Hengelo Hengelo, maart 2009 282843 conceptnotitie Maatschappelijke Stages.doc Pagina 1 van 6 03-06-2009 1. Inleiding Dit document vormt de beleidsvisie van de

Nadere informatie

Inspraak notitie VBOB commissie ZWC d.d. 29 maart 2008

Inspraak notitie VBOB commissie ZWC d.d. 29 maart 2008 Ambtelijk secretaris VBOB drs. Mieke Nijssen Postbus 3240 5203 DE s-hertogenbosch telefoon: 073 643 02 63 e-mail: mnijssen@vbob.nl Bank Rabobank Breda 34 15 44 973 Inspraak notitie VBOB commissie ZWC d.d.

Nadere informatie

Korfbalvereniging KV Drachten/Van der Wiel

Korfbalvereniging KV Drachten/Van der Wiel Maatschappelijke stage bij Korfbalvereniging KV Drachten/Van der Wiel Handboek maatschappelijk stage Korfbalvereniging KV Drachten/Van der Wiel 2011-2012 Maatschappelijke stage Inleiding Samen leven kun

Nadere informatie

Nr.: 2001/17.597/50/A.39, CMB. Groningen, 21 de3cember 2001

Nr.: 2001/17.597/50/A.39, CMB. Groningen, 21 de3cember 2001 Aan de (plv) leden van de statencommissie voor bestuur en financiën Nr.: 2001/17.597/50/A.39, CMB. Groningen, 21 de3cember 2001 Behandeld door : H. Minkes : Telefoonnummer: (050) 316 4386 Antwoord op :

Nadere informatie

Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur

Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur Griffie Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur Datum commissievergadering : 16 februari 2007 DIS-stuknummer : 1261784 Behandelend ambtenaar : mw. drs. M.I. Kreuger Directie/afdeling : Griffie Nummer commissiestuk

Nadere informatie

Kracht Lokaal. Versterking van vrijwilligersorganisaties

Kracht Lokaal. Versterking van vrijwilligersorganisaties Kracht Lokaal Versterking van vrijwilligersorganisaties Versterking van vrijwilligersorganisaties Krachtige vrijwilligersorganisaties zijn onmisbaar in de lokale samenleving. Om deze rol nu én in de toekomst

Nadere informatie

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Inleiding Elk jaar stellen wij als team van o.b.s. De Boomhut gezamenlijk een jaarplan op. Vanuit de evaluatie van het vorige jaarplan, gekoppeld aan de strategische

Nadere informatie

Welkom bij De provinciale staat van cultuurbeleid! Tilburg, 4 maart 2015

Welkom bij De provinciale staat van cultuurbeleid! Tilburg, 4 maart 2015 Welkom bij De provinciale staat van cultuurbeleid! Tilburg, 4 maart 2015 Loek Sijbers Dagvoorzitter twitter mee via #PS15 Ocker van Munster Directeur LKCA Brigite van Haaften-Harkema Gedeputeerde provincie

Nadere informatie

MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Nr. WJZ/210705(3826) (Hoofd) Afdeling DIRECTIE WETGEVING EN JURIDISCHE ZAKEN Nader rapport inzake het voorstel van wet houdende wijziging van de Wet op het

Nadere informatie

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur,

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur, a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 349195 Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015 Geacht

Nadere informatie

EVALUATIE CONVENANT MAKELAARSFUNCTIE VRIJWILLIGERSWERK EN MAATSCHAPPELIJKE STAGE

EVALUATIE CONVENANT MAKELAARSFUNCTIE VRIJWILLIGERSWERK EN MAATSCHAPPELIJKE STAGE EVALUATIE CONVENANT MAKELAARSFUNCTIE VRIJWILLIGERSWERK EN MAATSCHAPPELIJKE STAGE EVALUATIE CONVENANT MAKELAARSFUNCTIE VRIJWILLIGERSWERK EN MAATSCHAPPELIJKE STAGE - eindrapport - Jos Mevissen Janneke Stouten

Nadere informatie

Beleidsplan Maatschappelijke stage Vmbo, Havo en Vwo Elzendaalcollege

Beleidsplan Maatschappelijke stage Vmbo, Havo en Vwo Elzendaalcollege Beleidsplan Maatschappelijke stage Vmbo, Havo en Vwo Elzendaalcollege.. Samen ontdekken waar je goed in bent Inhoud: 1. Wat wordt verstaan onder maatschappelijke stage? 2. De doelstelling van het Elzendaalcollege

Nadere informatie

Wet Maatschappelijke Ondersteuning Zorgvragersbeleid Voorzieningen kleine kernen/combifonds Multiculturele samenleving

Wet Maatschappelijke Ondersteuning Zorgvragersbeleid Voorzieningen kleine kernen/combifonds Multiculturele samenleving Bijlage 1: Overdrachtsdossier commissie ZWC Onderwerpen Algemeen: Zorg en welzijn: Cultuur: Jeugd: Koepelnota sociaal-culturele ontwikkeling Steunfuncties Ouderenbeleid Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Nadere informatie

Hand-out Maatschappelijke Stage in de sport

Hand-out Maatschappelijke Stage in de sport Hand-out Maatschappelijke Stage in de sport Inleiding Jongeren hebben de toekomst. Met de Maatschappelijke Stage (MaS) wordt een hoop jonge energie aan het vrijwilligerscollectief toegevoegd. In Zwolle

Nadere informatie

Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur

Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur Griffie Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur Datum commissievergadering : 26 februari 2010 DIS-stuknummer : 1638148 Behandelend ambtenaar : J.J. Schneider Directie/bureau : Sociale en Culturele Ontwikkeling/SCOPE

Nadere informatie

Voor onze opleiding geldt: samenwerken met informele zorg hoort erbij

Voor onze opleiding geldt: samenwerken met informele zorg hoort erbij Inspiratie voor hbo zorg en welzijn Informele zorg & Social Work aan de hogeschool Inholland Voor onze opleiding geldt: samenwerken met informele zorg hoort erbij Voor onze opleiding geldt: samenwerken

Nadere informatie

1 Maatschappelijke stage op de agenda

1 Maatschappelijke stage op de agenda 1 Maatschappelijke stage op de agenda Dit rapport bevat de visie van het SER-Jongerenpanel op het onderwerp maatschappelijke stage. 1.1 Waarom een maatschappelijke stage? Aanleiding voor het uitbrengen

Nadere informatie

Nieuwe vrienden maken

Nieuwe vrienden maken Nieuwe vrienden maken Bijeenkomst maatschappelijke stages in de culturele- en erfgoedsector Ursulakapel Roermond, 17-03-2011 Organisatie: Huis voor de Kunsten Limburg - Cultuurscouts Parkstad Limburg -

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen Raadsvoorstel Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 Datum raadsvergadering 06-02-2014 Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest W.E. Westerman Registratienummer Rs13.00783 Ambtenaar K. Bruijns Datum

Nadere informatie

Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444

Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Wet van 9 december 2005, houdende opneming in de Wet op het

Nadere informatie

Graag gedaan, in de regio! Pilotproject Maatschappelijke stage van de Stichting VMBO Zuidoost Brabant

Graag gedaan, in de regio! Pilotproject Maatschappelijke stage van de Stichting VMBO Zuidoost Brabant Graag gedaan, in de regio! Pilotproject Maatschappelijke stage van de Stichting VMBO Zuidoost Brabant Samenwerking en communicatie van de scholen met stagemakelaars, steunpunten, vrijwilligersorganisaties

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Nummer 19 van 2001 PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Besluit van 23 maart 2001, nummer WEB-390, directie Welzijn, Economie en Bestuur, afdeling Welzijn, tot afkondiging van het besluit van Provinciale Staten

Nadere informatie

Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur

Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur Griffie Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur Datum commissievergadering : 13 januari 2006 DIS-stuknummer : 1153698 Behandelend ambtenaar : D. Gorgels/H. Tindemans (voorzitter) Directie/afdeling : Griffie

Nadere informatie

Elde College. Elke dag een uitdaging

Elde College. Elke dag een uitdaging Elde College Elke dag een uitdaging Leerjaar 2 Programma: - Welkom en openingswoord door dhr. Spijkers, sectordirecteur VMBO en PRO - Communicatie en social media: dhr. A. Verhoeven, - Maatschappelijke

Nadere informatie

Op weg naar 2017 Werkplan PMB gemeente Eersel

Op weg naar 2017 Werkplan PMB gemeente Eersel Op weg naar 2017 Werkplan PMB gemeente Eersel 2015-2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Evaluatie 2013 en 2014... 3 3. Doelen... 4 4. Voor wie: Doelgroepen... 4 5. Wat doen we?... 5 6. Hoe doen we dat?...

Nadere informatie

Aan: - de leden van de Commissie voor zorg, welzijn en cultuur - het college van Gedeputeerde Staten.

Aan: - de leden van de Commissie voor zorg, welzijn en cultuur - het college van Gedeputeerde Staten. Provinciale Staten Griffie Aan: - de leden van de Commissie voor zorg, welzijn en cultuur - het college van Gedeputeerde Staten. Onderwerp Agenda vergadering Commissie voor zorg, welzijn en cultuur d.d.

Nadere informatie

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl Samen werken aan stevige ambities www.schoolaanzet.nl School aan Zet biedt ons kennis en inspiratie > bestuurder primair onderwijs Maak kennis met School aan Zet School aan Zet is de verbinding tussen

Nadere informatie

Beleid. Beschrijving trekkersrollen LC en LD. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg e.o. / De Nieuwe Veste

Beleid. Beschrijving trekkersrollen LC en LD. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg e.o. / De Nieuwe Veste 1. Inleiding De koers voor de komende jaren, zoals beschreven in het strategisch beleidsplan 2011-2014 heeft consequenties voor gewenste managementstijl van de school. In de managementvisie 2011-2014 heeft

Nadere informatie

Commissie voor Economische Zaken en Bestuur

Commissie voor Economische Zaken en Bestuur Griffie Commissie voor Economische Zaken en Bestuur Datum commissievergadering : - Document nummer : 2762071 Behandelend ambtenaar : T. Jongbloed Directie/bureau : Economie & Mobiliteit/ Bureau Sociaal

Nadere informatie

Cie. SBOJ 4 september 2008, agendapunt 11: MaS

Cie. SBOJ 4 september 2008, agendapunt 11: MaS Cie. SBOJ 4 september 2008, agendapunt 11: MaS Inleiding Maatschappelijke stages zijn een instrument om leerlingen te vormen tot actieve burgers. Met de invulling van maatschappelijke stages geven scholen

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2010 2011 32 531 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Arbeidstijdenwet in verband met de invoering van een maatschappelijke stage in het

Nadere informatie

Maatschappelijke stage 2012-2015

Maatschappelijke stage 2012-2015 2012-2015 goed voor elkaar concept 6 oktober 2011 1 Gemeente Venray Postbus 500 5800 AM Venray Samengesteld door Yvet Arts conceptversie 6 oktober 2011 concept 6 oktober 2011 2 Inhoud SAMENVATTING... 4

Nadere informatie

Invoeringsplan maatschappelijke stages (een praktijkvoorbeeld)

Invoeringsplan maatschappelijke stages (een praktijkvoorbeeld) Invoeringsplan maatschappelijke stages (een praktijkvoorbeeld) Dit praktijkvoorbeeld is ontleend aan een school die met ondersteuning aan maatschappelijke stages is begonnen Auteur; Aafke Hoek, senior

Nadere informatie

Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst

Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst Inleiding Op de slotbijeenkomst is in de workshop Organisatiestructuur naar voren gekomen dat de taken en de verantwoordelijkheden van de deelnemers

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Gemeente Stede Broec

Jaarverslag 2012 Gemeente Stede Broec Jaarverslag 2012 Gemeente Stede Broec 1 Inhoudsopgave Prestatie-eisen en behaalde resultaten gemeente Stede Broec.... 3 U biedt een spreekuur aan op locatie in de gemeente Stede Broec toegankelijk voor

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Agendering (advies griffie) Behandelwijze Overlegpunten/ beslispunten Context Agendaverzoek GS: Gelders Provinciaal Ambitie Statement leren voor Duurzame

Nadere informatie

Maatschappelijke stages in Brabant

Maatschappelijke stages in Brabant Maatschappelijke stages in Brabant Handboek voor het ontwikkelen en uitbouwen van maatschappelijke stage door Brabantse steunpunten MOVISIE Kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling MOVISIE verzamelt,

Nadere informatie

Maatschappelijke stage op het Trias 1. Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2. Tips voor ouders 3

Maatschappelijke stage op het Trias 1. Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2. Tips voor ouders 3 Inhoudsopgave Maatschappelijke stage op het Trias 1 Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2 Tips voor ouders 3 Stageboekje (deze gebruiken de leerlingen) 4 Maatschappelijke

Nadere informatie

Overzicht ingekomen stukken en behandeladviezen

Overzicht ingekomen stukken en behandeladviezen Overzicht ingekomen stukken en behandeladviezen Periode: 29 oktober 2014-11 november 2014 Nr. Onderwerp Behandeladvies Toelichting 001 Overzicht ingekomen stukken en behandeladviezen 002 Statenmededeling

Nadere informatie

Basisinformatie maatschappelijke stage in Deventer

Basisinformatie maatschappelijke stage in Deventer Basisinformatie maatschappelijke stage in Deventer Voor alle leerlingen uit het Voortgezet Onderwijs geldt vanaf vorig schooljaar te het schoolvak maatschappelijke stage. Het doel van de maatschappelijke

Nadere informatie