Beleidsnotitie Maatschappelijke stages in Hengelo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsnotitie Maatschappelijke stages in Hengelo"

Transcriptie

1 Beleidsnotitie Maatschappelijke stages in Hengelo Hengelo, maart conceptnotitie Maatschappelijke Stages.doc Pagina 1 van

2 1. Inleiding Dit document vormt de beleidsvisie van de gemeente Hengelo op maatschappelijke stages. Met ingang van het schooljaar worden maatschappelijk stages verplicht in het voortgezet onderwijs. Maatschappelijke stages laten scholieren kennis laten maken met het vrijwilligerswerk. Het duurt nog even voordat deze wettelijke verplichting ingaat, maar voor het zover is moet er een infrastructuur voor maatschappelijke stages tot stand komen. Met die infrastructuur van scholen, servicepunt vrijwilligerswerk en gemeente moet de stroom van scholieren in goede banen geleid worden. Voor het succesvol invoeren van maatschappelijke stages binnen de gemeente Hengelo moet er een netwerk ontwikkeld zijn tussen scholen, maatschappelijke organisaties en met de gemeente op de achtergrond. Deze partijen vormen de kern van de op te richten infrastructuur. Deze notitie heeft als aanbeveling om een projectgroep maatschappelijke stages op te richten, waarin de genoemde partijen vertegenwoordigd zijn. Deze groep zal een infrastructuur gaan ontwikkelen, die nodig is voor het uitvoeren van maatschappelijke stages in onze gemeente. Een gevolg van die aanbeveling is dat deze beleidsnotitie niet diep ingaat op de specifieke vormgeving en invulling van de maatschappelijke stages. Die taak is aan de projectgroep maatschappelijke stages. Voor het invoeren van de maatschappelijke stages krijgen de scholen en de gemeente middelen van het Rijk. De gemeente krijgt middelen in de vorm van de zogenoemde participatie-envelop. 2. Doel Maatschappelijke stage De maatschappelijke stage biedt leerlingen een buitenschoolse leerervaring, als onderdeel van het reguliere onderwijsprogramma. Het doel van de maatschappelijke stage het opdoen van ervaring met vrijwilligerswerk voor persoonlijke ontwikkeling. Daardoor wordt positief bijgedragen aan maatschappelijke betrokkenheid, het besef van normen en waarden en wordt actief burgerschap gestimuleerd. De maatschappelijke stages sluiten aan bij meerdere prestatievelden van de WMO. Deze zijn: 1. leefbaarheid en sociale samenhang Door maatschappelijke stages komen jongeren in contact met andere segmenten van de samenleving, die zich buiten hun reguliere netwerken bevinden. Jongeren worden geconfronteerd met het nemen van verantwoordelijkheid voor een ander. 3. mantelzorg en vrijwilligers Het vrijwilligerswerk heeft jongeren nodig. Jongeren blijken uit onderzoek een ondervertegenwoordigde groep te zijn in het vrijwilligerswerk. Maatschappelijke stages zijn een manier om jongeren te interesseren voor vrijwilligerswerk. 5. preventieve ondersteuning jeugdigen Maatschappelijke stages kunnen een rol spelen bij het voorkomen van afglijdende risicojongeren. Leerlingen die een zwak sociaal netwerk hebben kunnen via maatschappelijke stages in aanraking komen met een organisatie of groep waar ze zich thuis voelen. Maatschappelijke stages zijn een kans voor de leerling en voor de samenleving. De maatschappelijke stage zal voor alle niveaus in het voortgezet onderwijs verplicht worden. De duur van de stage zal 72 uur bedragen en de doelgroep zijn leerlingen uit het 3 e en 4 e jaar. Het volgen van maatschappelijke stage wordt een voorwaarde voor het behalen van het diploma. Voor de leerling is de stage een ervaring voor persoonlijke groei. De vereiste opname in het curriculum heeft tot doel dat school, docenten en leerlingen niet extra belast worden. Aan de kant van de maatschappelijke organisaties wordt met de maatschappelijke stage een versterking van het vrijwilligerswerk nagestreefd. De leerling maakt op een laagdrempelige, maar niet vrijblijvende manier kennis met vrijwilligerswerk. Door leerlingen te interesseren voor vrijwilligersactiviteiten wordt een nieuwe potentiële groep vrijwilligers aangeboord. Projectgroep maatschappelijke stages Voor de maatschappelijke stages in 2011 een wettelijke verplichting worden moet er een infrastructuur ontstaan waarin scholen en het vrijwilligerswerk met elkaar verbonden worden. Het is niet de bedoeling dat dit netwerk spontaan gaat ontstaan, maar geregisseerd gaat worden vanuit de gemeente. Het tot stand brengen van die infrastructuur is een voorwaarde voor het succes van conceptnotitie Maatschappelijke Stages.doc Pagina 2 van

3 de maatschappelijke stages. Het verdient de aanbeveling om te starten met een kleine groep betrokkenen, die het eerste overleg met elkaar gaan voeren. Het oprichten van deze projectgroep voor maatschappelijke stages in Hengelo is dan ook de centrale aanbeveling van dit beleidsdocument. 3. Stand van zaken Landelijk Als de wet op het VO gewijzigd is in 2010, zal de maatschappelijke stage met ingang van het schooljaar wettelijk verplicht zijn. Het aantal leerlingen, dat dan op maatschappelijke stage gaan wordt landelijk op geschat. Tot die tijd is er sprake van een ontwikkelperiode waarin partijen van elkaar kunnen leren en er een netwerk gevormd wordt dat een makelaarsfunctie kan vervullen. Om de ontwikkelperiode te stimuleren heeft het Rijk een pilotregeling ingevoerd voor dit schooljaar. Door mee te doen in een landelijke pilot komt een deelnemende school in aanmerking voor extra middelen. Deze worden ter beschikking gesteld bovenop de reeds beschikbaar gestelde middelen. Er wordt in een pilot uitgevoerd in onze regio. SG de Grundel heeft toegezegd mee te doen aan deze regionale pilot. In het najaar van 2009 vindt een landelijke evaluatie plaats die de minister van OC&W doorstuurt naar de Tweede Kamer. Hengelo In Hengelo zijn er een aantal ontwikkelingen gaande op het gebied van de maatschappelijke stage. SG de Grundel is bezig met het inrichten van een bemiddelingsbureau voor maatschappelijke stages. De Grundel heeft als doelstelling om dit jaar 230 leerlingen een maatschappelijke stage te laten volgen. Dit doen zij mede in het kader van de regionale pilot. Scala (servicepunt vrijwilligerswerk) heeft geïnventariseerd hoe de vrijwilligersorganisaties aankijken tegen de maatschappelijke stages. Bij de vrijwilligersorganisaties leven veel vragen over hoe ze een leerling in kunnen zetten en hoe het bijvoorbeeld met de begeleiding zit. De vrijwilligersorganisaties in Hengelo zijn wel geïnteresseerd in de maatschappelijke stages en zullen zeker bereid zijn om stageplaatsen aan te gaan bieden. Scala heeft zelf veel ervaring met het plaatsen van vrijwilligers. Scala kan daardoor een goede partner zijn voor scholen, die stageplaatsen zoeken. Scala kan stageplaatsen signaleren en kan goed inschatten wie geschikt is voor die plaats. Scala ziet veel mogelijkheden voor stageplaatsen. De afdeling jeugd en jongerenwerk van Scala heeft ook interesse getoond voor maatschappelijke stages. Het jeugd en jongerenwerk ziet vooral veel mogelijkheden voor stages in de verschillende jeugdcentra, muziekcentrum Metropool en de muziekschool. De gemeente heeft vanuit het Rijk een regierol gekregen. Deze beleidsnota is een eerste stap in het realiseren van maatschappelijke stages in Hengelo. Er is geïnventariseerd welke spelers er op het veld van de maatschappelijke stages zijn in Hengelo. Die inventarisatie is in de volgende paragraaf uitgewerkt. De gemeente wordt regelmatig benaderd door andere partijen die informatie zoeken over maatschappelijke stages of partijen die informatie te bieden hebben over maatschappelijke stages. De gemeente probeert dit zo goed mogelijk af te handelen. Het is wenselijk dat de andere betrokkenen bij de maatschappelijke stages (scholen en het vrijwilligerswerk) ook betrokken worden in deze informatiestromen. Via de projectgroep maatschappelijke stages zou deze informatie beter verspreid kunnen worden. Tot slot kan de gemeente zelf ook een aanbieder van stageplaatsen zijn. 4. Doelgroepen en de samenhang daartussen De gemeente heeft een vijftal doelgroepen gesignaleerd die betrokken zijn bij maatschappelijke stages. Ze worden hieronder allemaal benoemd. Elk van deze doelgroepen is op zijn eigen manier betrokken bij de maatschappelijke stages. Scholen De scholen hebben een leidende rol bij de uitvoer van de maatschappelijke stages. Zij bepalen hoe vorm wordt gegeven aan de uitvoering van de maatschappelijke stages. Bij het organiseren van de maatschappelijke stages regelt de school de begeleiding, de evaluatie en het stagecontract. De school biedt leerlingen een (fysiek of digitaal) contactpunt met het stageaanbod. Naast het conceptnotitie Maatschappelijke Stages.doc Pagina 3 van

4 samenbrengen van vraag en aanbod biedt deze faciliteit ook informatievoorziening naar de leerlingen en hun ouders toe. De begeleiders vanuit school zorgen voor het contact met de leerling op de stageplaats en onderhouden een relatie met de organisaties waar hun leerlingen stage lopen. De scholen krijgen hiervoor middelen van OC&W. De scholen nemen de maatschappelijke stages op in hun lesprogramma. De scholen regelen de verzekering tijdens de stages wanneer dat nodig is, of controleren die voorzieningen op de stageplaats. De scholen zijn verantwoordelijk voor de informatievoorziening naar ouders toe. Het inventariseren van stageplaatsen door de scholen loopt zoveel mogelijk via een centraal punt in de infrastructuur. Dit is een wens vanuit de organisaties, gezien hun kwetsbaarheid en voorkomt dat leerlingen beperkt worden in hun keuze door concurrentie tussen scholen. Leerlingen De leerling voert de stage uit onder begeleiding van de school, als onderdeel van het reguliere lesprogramma. Het eigen initiatief van de leerling wordt gestimuleerd. De leerling kan bij het zoeken naar een stageplaats zelf met een voorstel komen of gebruik maken van de faciliteiten die de school daarvoor biedt. De leerling voert de stage uit op basis van een stagecontract, die de leerling afsluit met de school en in afstemming met de stageplaats. Het is belangrijk dat de leerling in staat is om een positieve ervaring op te doen. Dat komt de interesse in het vrijwilligerswerk ten goede en draagt bij aan de persoonlijke groei van de leerling. Ouders De ouders vormen een secundaire doelgroep. Zij moeten geïnformeerd worden. Ouders moeten daardoor vertrouwen krijgen in de opzet van de maatschappelijke stages en inzien dat maatschappelijke stages de ontwikkeling van hun kinderen bevorderd. De informatievoorziening is in eerste instantie een verantwoordelijkheid van de scholen. Daarnaast kunnen de vrijwilligersorganisaties en ook de gemeente een rol spelen in de voorlichting. Voor de motivatie van de leerling is het van belang dat ouders geïnformeerd worden. Organisaties De (vrijwilligers)organisaties zorgen voor het stageaanbod. De organisaties zorgen ook voor de inhoudelijke stagebegeleiding van de leerlingen. De begeleider bij de organisatie weet de stagebegeleider van de school te vinden. Scala kan de organisatie ondersteunen als de begeleiding een probleem vormt. Vrijwilligersorganisaties zijn kwetsbaar en draaien vaak op een paar gedreven vrijwilligers. Het uitwerken van opdrachten en het opzetten van stageplaatsen kan daardoor lastig zijn. De organisaties kunnen daarbij een beroep doen op Scala, die als intermediair op kan treden tussen organisatie en school. Maatschappelijke stages zijn geen regulier vrijwilligerswerk. Dit heeft vooral te maken met de leeftijd van de doelgroep en de relatief beperkte duur van de stage. De organisaties worden daarom gesteund bij de vormgeving van stageplaatsen door Scala. De organisaties moeten voorgelicht worden over wat ze van een stagiaire mogen verwachten en hoe de begeleiding geregeld kan worden. De organisaties hebben ook aangegeven behoefte te hebben aan praktische informatie, zoals wat te doen als de stagiaire niet op komt dagen. Deze voorlichting moet opgesteld worden door de scholen en Scala. Regisseur De gemeente is belast met de taak van regisseur. De gemeente zorgt ervoor dat de betrokken partijen bij elkaar gebracht worden, zodat de benodigde infrastructuur gevormd kan worden. Na het initiëren daarvan blijft de gemeente betrokken en stuurt bij waar nodig. De gemeente faciliteert de betrokken partijen. De gemeente draagt de financiële verantwoordelijkheid voor het initiëren en het in stand houden van de benodigde infrastructuur. De gemeente krijgt hiervoor gelden van de ministeries OC&W en VWS. De gemeente blijft inhoudelijk op de achtergrond, de invulling van de maatschappelijke stages is een verantwoordelijkheid van de scholen en de organisaties. De gemeente kan wel een rol spelen als aanbieder van stageplaatsen. Samenhang De genoemde doelgroepen vervullen een eigen rol binnen de maatschappelijke stages. Gezamenlijk moeten ze een infrastructuur gaan vormen, waarmee een soepel verloop van de maatschappelijke stages binnen de gemeente Hengel gewaarborgd wordt. Het Rijk heeft voor drie doelgroepen een rol beschreven. De rol van de scholen is het leveren de leerlingen, die de maatschappelijke stages gaan uitvoeren. De Vrijwilligersorganisaties hebben een rol als aanbieder van stageplaatsen. De conceptnotitie Maatschappelijke Stages.doc Pagina 4 van

5 gemeente heeft een regierol gekregen om de maatschappelijke stages zo gestructureerd mogelijk neer te zetten in de eigen gemeente. Het gestructureerd opzetten van de maatschappelijke stages is een voorwaarde voor succes. Er zijn drie aandachtspunten die door een goede structuur afgedekt worden: Leerlingen hebben afgestemde begeleiding nodig van hun school en van de organisatie waar ze de stage lopen. Stagecoördinatoren op de scholen mogen niet te zwaar belast worden, het is niet wenselijk dat ze ieder een eigen netwerk voor maatschappelijke stages moeten opzetten. Er moet rekening worden gehouden met de kwetsbaarheid van de vrijwilligersorganisaties. Voor de wettelijke invoering van de maatschappelijke stages zijn alle partijen gebaat bij een stapsgewijze en gestructureerde invoering. Het Rijk onderschrijft dit door te benadrukken gebruik te maken van de aanloopfase. Het Rijk stimuleert de aanloopfase ook door zowel de scholen, als de gemeente daarbij financieel te ondersteunen. Sommige doelgroepen vormen al een bestaand netwerk, zoals scholen, leerlingen en ouders. Bij het gefaseerd invoeren van de maatschappelijke stages ontstaan verbindingen tussen deze bestaande netwerken. De beoogde infrastructuur voor de maatschappelijke stages is feitelijk een verknoping van bestaande netwerken. Het is in het gezamenlijk belang van de doelgroepen dat er een passende lokale infrastructuur komt. Deze kan tot stand komen door een projectgroep maatschappelijke stages in het leven te roepen. De projectgroep wordt in de volgende paragraaf besproken. 5. Projectgroep Maatschappelijke Stages De centrale aanbeveling in deze beleidsnotitie is het oprichten van de projectgroep maatschappelijke stages. Binnen deze groep wordt gekeken naar de belangen van alle partijen om te komen tot een concreet plan van aanpak. De projectgroep wordt gevormd door de stagecoördinatoren voor maatschappelijke stages van de Hengelose scholen, een vertegenwoordiger vanuit scala en een vertegenwoordiger vanuit de gemeente. De eerste stap in het vormen van deze projectgroep is het benaderen van projectgroepleden. De gemeente zal dit proces initiëren. Uiterlijk eind oktober 2008 moeten de leden van de projectgroep bekend zijn. De projectgroepleden kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris. Taken De projectgroep heeft drie kerntaken. Het vormen van de benodigde infrastructuur, het bij elkaar brengen van vraag en aanbod en het informeren van de doelgroepen. De projectgroep stelt een plan van aanpak op en beschrijven daarin hoe zij deze taken uit gaan voeren. In het plan van aanpak worden ook een planning opgenomen die beschrijft welke stappen gezet gaan worden tot ten minste Zo beschrijft de projectgroep onder andere hoe het contactpunt (waar vraag en aanbod elkaar treffen) vorm krijgt. Er wordt ook een planning opgenomen, die een stijging nastreeft van het aantal stageplaatsen tot het schooljaar Tot slot bevat het plan van aanpak ook een budgetvoorstel voor de besteding van de middelen, die de gemeente krijgt voor de maatschappelijke stages. Dit plan van aanpak wordt in januari 2009 aangeboden aan de stedelijke stuurgroep 12 tot 23 jarigen. Het budgetvoorstel zal daarna ter vaststelling aan het college van b&w worden aangeboden. Tot aan de wettelijke verplichting van de maatschappelijke stages blijft de projectgroep regelmatig bij elkaar komen. Zij vormen de kern van de infrastructuur voor de maatschappelijke stages. De projectgroep bewaakt de voortgang van de geplande stijging in het aantal stageplaatsen en rapporteert daarover. De projectgroep voorziet in de informatievoorziening voor scholieren, ouders en vrijwilligersorganisaties, er worden waar nodig informatiebijeenkomsten georganiseerd. De projectgroep legt verantwoordelijkheid af over de uitgevoerde werkzaamheden bij de stedelijke stuurgroep 12 tot 23 jarigen. Daarnaast houdt de projectgroep ook de stuurgroep van de regionale pilot Maatschappelijke Stages 2008/2009 Twente-Achterhoek-Salland op de hoogte conceptnotitie Maatschappelijke Stages.doc Pagina 5 van

6 6. Ontwikkeling en gefaseerde invoering In het plan van aanpak van OC&W is een planning opgenomen voor de aanloopperiode tot aan de wettelijke invoering van de maatschappelijke stages. Die planning is hieronder weergegeven Stimuleren en leren Versnellen In het schoolplan van alle scholen staat hoe de maatschappelijke stage ingevoerd wordt Maatschappelijke stages zijn wettelijk verplicht voor alle Vo De projectgroep maatschappelijke stages in Hengelo kan bij deze planning aanhaken. Het schooljaar kan dan als opstartjaar gezien worden, met de vorming van de projectgroep in oktober en de presentatie van het plan van aanpak in januari Vanaf januari 2009 kan er geëxperimenteerd worden en kan men ervaring opdoen tot aan het einde van het schooljaar Aan het einde van dat schooljaar kunnen er informatiebijeenkomsten georganiseerd worden. Het schooljaar kan dan gebruikt worden om op grotere schaal leerlingen een maatschappelijke stage te laten doen. Dat jaar vormt dan het laatste station voor de wettelijk verplichte invoering van de maatschappelijke stages. Dit is een mogelijke planning, een definitieve planning wordt opgenomen in het plan van aanpak van de projectgroep. 7. Financiering De maatschappelijke stages worden vooral door middelen vanuit het Rijk gestimuleerd. Her Rijk doet dat als volgt: Scholen (onderwijsenveloppe) Scholen kunnen gebruik maken van de regeling Aanvullende bekostiging maatschappelijke stage. Dit bedrag loopt op van 18,6 miljoen in 2008 tot 100 miljoen in Ook daarna wordt de financiering naar scholen toe in stand gehouden. Gemeenten (participatie-enveloppe) Gemeenten ontvangen geld op basis van het convenant VNG-OC&W en VWS. Deze middelen zijn bedoeld voor een effectieve lokale of regionale infrastructuur voor vrijwilligerswerk. Deze gelden zijn bedoeld als een stimulering van maatschappelijke stages en het algemene vrijwilligerswerk. De opbouw van die middelen is als volgt: Bijdrage VWS ( ) , , , ,00 Bijdrage OC&W ( ) , , , ,80 Totaal ( ) , , , ,80 Een deel van deze middelen staat ter beschikking van de projectgroep maatschappelijke stages conceptnotitie Maatschappelijke Stages.doc Pagina 6 van

Plan van Aanpak. Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo. Onderdeel. Maatschappelijke Stage

Plan van Aanpak. Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo. Onderdeel. Maatschappelijke Stage Plan van Aanpak Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo Onderdeel Maatschappelijke Stage 2012 Concept 0.2 Inhoud Deel I Kaders 1. Inleiding 2. Doelgroep 3. Doelstelling 4. Kerntaken 4.1 Makelen en verbinden

Nadere informatie

Convenant Maatschappelijke Stage Gemeente Edam-Volendam

Convenant Maatschappelijke Stage Gemeente Edam-Volendam Partijen: Convenant Maatschappelijke Stage Gemeente Edam-Volendam Gemeente: Gemeente Edam-Volendam, vertegenwoordigd door mevrouw G. Kroon-Sombroek, portefeuillehouder Welzijn. Voortgezet onderwijs: Atlas

Nadere informatie

1. Met toepassing van artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet delen wij u het volgende mede.

1. Met toepassing van artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet delen wij u het volgende mede. ^^^H Datum - 3 JULI 2008 Nr. Van Aan Kopie aan Het college van B&W De raads- en duoburgerleden Contactpersoon: Theeuw Ambagts Email: M.A.A.M.Ambagts@bergenopzoom.nl Tel: 0164-277305 Onderwerp Maatschappelijke

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Maatschappelijke Stage. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein

Samenwerkingsovereenkomst Maatschappelijke Stage. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst Maatschappelijke Stage Agendering Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken x Commissie Sociaal en

Nadere informatie

Concept Convenant maatschappelijke stage 2013 2016 voor Nieuwegein, IJsselstein en Vianen

Concept Convenant maatschappelijke stage 2013 2016 voor Nieuwegein, IJsselstein en Vianen Concept Convenant maatschappelijke stage 2013 2016 voor Nieuwegein, IJsselstein en Vianen De ondergetekenden (hierna te noemen: partijen): Gemeenten Gemeente Nieuwegein Gemeente IJsselstein (Pulse) Stichting

Nadere informatie

Convenant Maatschappelijke Stage Gemeente Haarlemmermeer

Convenant Maatschappelijke Stage Gemeente Haarlemmermeer Convenant Maatschappelijke Stage Gemeente Haarlemmermeer Partijen: Gemeente: Gemeente Haarlemmermeer, vertegenwoordigd door Steffe Bak, portefeuillehouder Welzijn. Voortgezet onderwijs: Haarlemmermeer

Nadere informatie

De makelaarsfunctie vrijwilligerswerk en maatschappelijke stage: de stand van zaken begin 2009

De makelaarsfunctie vrijwilligerswerk en maatschappelijke stage: de stand van zaken begin 2009 De makelaarsfunctie vrijwilligerswerk en maatschappelijke stage: de stand van zaken begin 2009 In december 2007 hebben de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Maatschappelijke stage in gemeentebeleid. Typetest

Maatschappelijke stage in gemeentebeleid. Typetest Maatschappelijke stage in gemeentebeleid Typetest MOVISIE ondersteunt u MOVISIE ondersteunt en adviseert gemeenten bij de invoering van maatschappelijk makelaarsfunctie. Heeft u vragen over het opzetten

Nadere informatie

Wat is het doel van een convenant?

Wat is het doel van een convenant? Met dit stappenplan en deze checklist legt u de basis voor een samenwerkingsovereenkomst tussen alle samenwerkingspartners in uw regio. Wat is het doel van een convenant? Een convenant is een overeenkomst

Nadere informatie

Stappenplan en checklist convenant / samenwerkingovereenkomst

Stappenplan en checklist convenant / samenwerkingovereenkomst Stappenplan en checklist convenant / samenwerkingovereenkomst Met dit stappenplan en deze checklist legt u de basis voor een samenwerkingsovereenkomst tussen alle samenwerkingspartners in uw regio. Wat

Nadere informatie

Rapportage Maatschappelijke stage in gemeente Werkendam Schooljaar 2010-2011

Rapportage Maatschappelijke stage in gemeente Werkendam Schooljaar 2010-2011 Rapportage Maatschappelijke stage in gemeente Werkendam Schooljaar 2010-2011 januari 2012, Servicepunt Vrijwilligers / Trema Welzijn Inleiding Deze rapportage is opgesteld conform afspraken tussen gemeente

Nadere informatie

2015-2016 Beleidsplan Maatschappelijke stage OSG Willem Blaeu

2015-2016 Beleidsplan Maatschappelijke stage OSG Willem Blaeu 2015-2016 Beleidsplan Maatschappelijke stage OSG Willem Blaeu 1 Missie/visie OSG Willem Blaeu wil bevorderen dat leerlingen participeren in school en samenleving. Zij wil stimuleren dat de leerlingen de

Nadere informatie

Hand-out Maatschappelijke Stage in de sport

Hand-out Maatschappelijke Stage in de sport Hand-out Maatschappelijke Stage in de sport Inleiding Jongeren hebben de toekomst. Met de Maatschappelijke Stage (MaS) wordt een hoop jonge energie aan het vrijwilligerscollectief toegevoegd. In Zwolle

Nadere informatie

BESLISSINGSFORMULIER COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 12G / M. Spoolder BP Lie

BESLISSINGSFORMULIER COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 12G / M. Spoolder BP Lie BESLISSINGSFORMULIER COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 12G200086 465324 / 465324 ONDERWERP M. Spoolder BP Lie Stand van zaken rond de uitvoering

Nadere informatie

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Wet Maatschappelijke Ondersteuning Wet Maatschappelijke Ondersteuning Project!mpuls November 2004 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Presentatie opbouw Stand van zaken, doelstelling en inhoud van de WMO Gevolgen voor verschillende

Nadere informatie

Raadsstuk. CDA fractie Haarlem Cees-Jan Pen/Ria Keesstra. College van B&W T.a.v. portefeuillehouders Onderwijs en Welzijn

Raadsstuk. CDA fractie Haarlem Cees-Jan Pen/Ria Keesstra. College van B&W T.a.v. portefeuillehouders Onderwijs en Welzijn Raadsstuk Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 001/2009 9 december 2008 STZ/jos 08/202871 Beantwoording vragen van de heer C.J. Pen en mevrouw M.J.M. Keesstra- Tiggelman inzake maatschappelijke

Nadere informatie

Kadernota. Meedoen. Midden-Drenthe

Kadernota. Meedoen. Midden-Drenthe Kadernota Meedoen In Midden-Drenthe Aansluiting met de samenleving Miriam Smid-Mos Afdeling Samenlevingszaken Gemeente Midden-Drenthe Oktober 2008 1 INHOUDSOPGAVE 2 Inleiding 3 1. Landelijk beleid en de

Nadere informatie

Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk 2007 tot 2011. Aanpakken Maar!

Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk 2007 tot 2011. Aanpakken Maar! Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk 2007 tot 2011 Aanpakken Maar! INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. RONDETAFELGESPREKKEN 2.1 Algemene uitkomsten van de rondetafelgesprekken 2.2 Aanbevelingen professor Meijs

Nadere informatie

De maatschappelijke stage als onderdeel van burgerschapsvorming

De maatschappelijke stage als onderdeel van burgerschapsvorming De maatschappelijke stage als onderdeel van burgerschapsvorming Jeroen Bron en Minke Bruning, 27 november 2014 27-11-2014 SLO projectgroep burgerschap; Jeroen Bron CPS Onderwijsontwikkeling en advies;

Nadere informatie

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo.

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Overzicht volgens beleidsdoelen uit kadernota Wmo 2008-2012 Mee(r)doen in Dalfsen* 2009 Thema Wmo-loket Informatie geven over wonen, welzijn en zorg Wmo-loket

Nadere informatie

Maatschappelijk stages gemeenten Bergeijk & Eersel

Maatschappelijk stages gemeenten Bergeijk & Eersel Maatschappelijk stages gemeenten Bergeijk & Eersel September 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Maatschappelijke stage en betrokken partijen... 4 1.1 De school... 4 1.1.1 Wettelijke kader... 4 1.1.2 Taken

Nadere informatie

Evaluatie. De MaS. Start jaar 2008/2009 tot en met 2012

Evaluatie. De MaS. Start jaar 2008/2009 tot en met 2012 Evaluatie De MaS Start jaar 2008/2009 tot en met 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina Inleiding 3 1. Maatschappelijke stage (MaS) 4 1.1. Te bereiken resultaat 4 1.2 Taak van de gemeente op het gebied van

Nadere informatie

Beleidsplan Maatschappelijke stage Vmbo, Havo en Vwo Elzendaalcollege

Beleidsplan Maatschappelijke stage Vmbo, Havo en Vwo Elzendaalcollege Beleidsplan Maatschappelijke stage Vmbo, Havo en Vwo Elzendaalcollege.. Samen ontdekken waar je goed in bent Inhoud: 1. Wat wordt verstaan onder maatschappelijke stage? 2. De doelstelling van het Elzendaalcollege

Nadere informatie

Maatschappelijke stage

Maatschappelijke stage scholen Maatschappelijke stage Informatie voor scholen Leerlingen midden in de maatschappij dankzij maatschappelijke stage Via de maatschappelijke stage maken jongeren tijdens hun middelbare schooltijd

Nadere informatie

Als school in het voortgezet onderwijs heeft u waarschijnlijk al te maken met maatschappelijke stage of er op zijn minst iets van gehoord. Maatschappelijke stage is een vorm van leren waarbij alle jongeren

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 31 289 Voortgezet Onderwijs Nr. 85 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Informatie voor docenten/begeleiders

Informatie voor docenten/begeleiders Informatie voor docenten/begeleiders Maatschappelijke stage Wat is de maatschappelijke stage? Maatschappelijke stages zijn een vast en verplicht onderdeel van het onderwijs op elke school voor voortgezet

Nadere informatie

In de Gemeente Marum

In de Gemeente Marum In de Gemeente Marum Gezamenlijk Plan van aanpak ondersteuning mantelzorg en vrijwillige thuishulp van de gemeenten Marum, Grootegast en Leek 27 april 2006 Projectbureau WWZ Mw. H.J. Vrijhof J.J. de Jong

Nadere informatie

Invoeringsplan maatschappelijke stages (een praktijkvoorbeeld)

Invoeringsplan maatschappelijke stages (een praktijkvoorbeeld) Invoeringsplan maatschappelijke stages (een praktijkvoorbeeld) Dit praktijkvoorbeeld is ontleend aan een school die met ondersteuning aan maatschappelijke stages is begonnen Auteur; Aafke Hoek, senior

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

22 Januari Basketbalvereniging DAS en maatschappelijke stages. Door: Geert-Jan van Rooij Cor Verlaan. Achtergrond maatschappelijke stage

22 Januari Basketbalvereniging DAS en maatschappelijke stages. Door: Geert-Jan van Rooij Cor Verlaan. Achtergrond maatschappelijke stage 22 Januari 2011 Basketbalvereniging DAS en maatschappelijke stages Door: Geert-Jan van Rooij Cor Verlaan Achtergrond maatschappelijke stage Op het moment van dit schrijven is de wet is nog niet aangenomen,

Nadere informatie

Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst

Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst Inleiding Op de slotbijeenkomst is in de workshop Organisatiestructuur naar voren gekomen dat de taken en de verantwoordelijkheden van de deelnemers

Nadere informatie

Uitgangspunten vrijwilligersbeleid Papendrecht

Uitgangspunten vrijwilligersbeleid Papendrecht Uitgangspunten vrijwilligersbeleid Papendrecht De gemeente bepaalt de visie en het beleid op vrijwilligerswerk gericht op de lokale vraag. Binnen de Wmo (prestatieveld vier) zijn gemeenten verplicht de

Nadere informatie

De stagiair praktijkondersteuner somatiek en GGZ in de huisartsenzorg: praktische informatie

De stagiair praktijkondersteuner somatiek en GGZ in de huisartsenzorg: praktische informatie De stagiair praktijkondersteuner somatiek en GGZ in de huisartsenzorg: praktische informatie Het begeleiden van een stagiair is een investering op de lange termijn. Door voldoende stageplaatsen in huisartsenvoorzieningen

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

Tussenrapportage implementatie Maatschappelijke Stage in Hilversum Versa Vrijwilligerscentrale - januari t/m december 2009

Tussenrapportage implementatie Maatschappelijke Stage in Hilversum Versa Vrijwilligerscentrale - januari t/m december 2009 Gemeente Hilversum T.a.v. de heer J. de Lange Postbus 9900 1201 GM Hilversum Hilversum, 24 maart 2010 Ons kenmerk: EL/frh/983 Beste meneer de Lange, Namens Ester Lohuis stuur ik u hierbij de tussentijdse

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling 'Haarlemmermeer doet mee!'.

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling 'Haarlemmermeer doet mee!'. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W Onderwerp Portefeuillehouder S. Bak Collegevergadering 2 juli 2013 Inlichtingen Rob Kouwenhoven Registratienummer 2013.0050749 1. Samenvatting Wat willen we bereiken?

Nadere informatie

Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid

Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid Provincie Noord-Brabant Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid 1. Inleiding Het Beleidskader Jeugd 2005-2008 biedt de kaders voor het afsluiten van regionale convenanten

Nadere informatie

gemeenten Gemeenten en de maatschappelijke makelaarsfunctie

gemeenten Gemeenten en de maatschappelijke makelaarsfunctie gemeenten Gemeenten en de maatschappelijke makelaarsfunctie De makelaarsfunctie voor vrijwilligerswerk en maatschappelijke stage Sinds 2008 ontvangen gemeenten extra geld voor het opzetten van een maatschappelijke

Nadere informatie

Voortraject stageplaats bij gastouder

Voortraject stageplaats bij gastouder Stagevoorwaarden Inleiding. Wij bieden nu al jaren stageplaatsen aan voor stagiaires van verschillende niveaus. Vanaf 2010 mogen gastouders alleen nog maar studenten begeleiden van niveau 1 of 2. Mochten

Nadere informatie

Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke

Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke OCW Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 24 september 2007, nr. VO/ S&O/07/31224,

Nadere informatie

Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444

Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Wet van 9 december 2005, houdende opneming in de Wet op het

Nadere informatie

BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK ESSENZO GOES BV TE GOES

BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK ESSENZO GOES BV TE GOES BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK ESSENZO GOES BV TE GOES INHOUD Uitkomst onderzoek Essenzo Goes BV te Goes 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 5 3 Samenvattend oordeel 10 Bijlage 1A: Overzicht

Nadere informatie

Kaderstellende Notitie

Kaderstellende Notitie Kaderstellende Notitie Onderwerp Kaderstellende notitie Maatschappelijke Stages, onderdeel van de programmalijn Perspectiefrijk Brabant. Samenvatting In het bestuursakkoord Vertrouwen in Brabant heeft

Nadere informatie

Projectp. rojectplan. Bemiddeling. eling- en ondersteuningsstructuur Maatschappelijke. Stages voor Nie. ieuwegein, IJsselstein en Vianen

Projectp. rojectplan. Bemiddeling. eling- en ondersteuningsstructuur Maatschappelijke. Stages voor Nie. ieuwegein, IJsselstein en Vianen Projectp rojectplan Bemiddeling eling- en ondersteuningsstructuur Maatschappelijke Stages voor Nie ieuwegein, IJsselstein en Vianen 2016 Versie februari 2015 MOvactor Annemieke van Lieshout Projectleider

Nadere informatie

Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren.

Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren. Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren. Voordat ik mijn speech begin, wil ik stilstaan bij de actualiteit.

Nadere informatie

Maatschappelijke stage 2012-2015

Maatschappelijke stage 2012-2015 2012-2015 goed voor elkaar concept 6 oktober 2011 1 Gemeente Venray Postbus 500 5800 AM Venray Samengesteld door Yvet Arts conceptversie 6 oktober 2011 concept 6 oktober 2011 2 Inhoud SAMENVATTING... 4

Nadere informatie

Werkboek. In 7 stappen aan de slag met maatschappelijke stage. Maatschappelijke stage in en rond de kerk. In 7 stappen

Werkboek. In 7 stappen aan de slag met maatschappelijke stage. Maatschappelijke stage in en rond de kerk. In 7 stappen kerk en stage Maatschappelijke stage in en rond de kerk In 7 stappen Werkboek In 7 stappen aan de slag met maatschappelijke stage Inhoudsopgave In zeven stappen aan de slag met maatschappelijke stage 4

Nadere informatie

Versie: februari Meerjarig beleidsplan Stichting Welzijn Diemen

Versie: februari Meerjarig beleidsplan Stichting Welzijn Diemen Versie: februari 2016 Meerjarig beleidsplan 2016 2018 Stichting Welzijn Diemen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1: Ontwikkelingen 4 1.1 Algemene maatschappelijke en politieke ontwikkelingen op 4 het gebied

Nadere informatie

WMO-beleidsnotitie van het Land van Cuijk participatie en vrijwilligers

WMO-beleidsnotitie van het Land van Cuijk participatie en vrijwilligers WMO-beleidsnotitie van het Land van Cuijk participatie en vrijwilligers 05.12.2011 In de WMO-beleidsnotitie van Land van Cuijk is het volgende in hoofdstuk 6 opgenomen: 6.3.2 Vrijwilligers in de zorg Voor

Nadere informatie

Vrijwilligers in de zorg voor en ondersteuning van ouderen in de nieuwe Wmo. Mieke Biemond

Vrijwilligers in de zorg voor en ondersteuning van ouderen in de nieuwe Wmo. Mieke Biemond Vrijwilligers in de zorg voor en ondersteuning van ouderen in de nieuwe Wmo Mieke Biemond Inhoud presentatie Kern- en knelpunten van de nieuwe Wmo Vrijwilligers in Nederland Toekomstagenda Informele zorg

Nadere informatie

MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Nr. WJZ/210705(3826) (Hoofd) Afdeling DIRECTIE WETGEVING EN JURIDISCHE ZAKEN Nader rapport inzake het voorstel van wet houdende wijziging van de Wet op het

Nadere informatie

FAQ lijst Hooghuisbreed

FAQ lijst Hooghuisbreed FAQ lijst Hooghuisbreed Algemeen Hoe is passend onderwijs in deze regio geregeld? Sinds 2014 is passend onderwijs ingevoerd op alle scholen in Nederland. Dat houdt in dat de leerlingen zoveel mogelijk

Nadere informatie

BIJLAGE 1: UITKOMST ONDERZOEK LIBERTAD TE BREDA

BIJLAGE 1: UITKOMST ONDERZOEK LIBERTAD TE BREDA BIJLAGE 1: UITKOMST ONDERZOEK LIBERTAD TE BREDA INHOUD 1 Uitkomst onderzoek Libertad te Breda 5 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 6 3 Samenvattend oordeel 13 Bijlage 1A: Overzicht resultaten

Nadere informatie

Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019)

Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019) Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019) Heerenveen, juli 2013 Bestuursopdracht beleidsplan Zorg voor jeugd gemeente Heerenveen 1.Aanleiding De zorg voor de jeugd valt vanaf 2015 onder

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan

Uitvoeringsprogramma Vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan Uitvoeringsprogramma Vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan Kantelen naar vrijwilligers Gemeente Oostzaan 22-12-2011 Joost Nellen, JongeHonden Anne Vrieze, WWZ Consultancy Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1.

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding

Plan van Aanpak. Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding Plan van Aanpak Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding De gemeente Lelystad heeft in juni 2013 een plan gemaakt inzake de aanpak van multiproblematiek

Nadere informatie

05.0. Motie SGP voortzetting verplichte maatschappelijke stage in Houten

05.0. Motie SGP voortzetting verplichte maatschappelijke stage in Houten Inhoudsopgave... 2 Motie SGP, CDA, D66, CU, ITH en GL voortzetting verplichte maatschappelijke stage in Houten... 3 Motie SGP, CDA, D66, CU, ITH en GL voortzetting verplichte maatschappelijke stage in

Nadere informatie

SECTOR HAVO/VWO STAGEBOEKJE. Maatschappelijke Stage

SECTOR HAVO/VWO STAGEBOEKJE. Maatschappelijke Stage SECTOR HAVO/VWO STAGEBOEKJE Maatschappelijke Stage 2013-2014 Naam: Klas: Inhoud Informatie voor de stagebegeleider van de stageplek. Blz 3 Informatie voor de leerling: het vinden van een stageplek. Blz

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK IBBO BARNSTEEN TE EDE

BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK IBBO BARNSTEEN TE EDE BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK IBBO BARNSTEEN TE EDE INHOUD Uitkomst onderzoek Ibbo Barnsteen te Ede 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel 10 Bijlage 1A: Overzicht resultaten

Nadere informatie

Jongerenparticipatie in en door de sport. Niet betrokken, dus vertrokken (Johan Stekelenburg, voorzitter Jeugd in Beweging)

Jongerenparticipatie in en door de sport. Niet betrokken, dus vertrokken (Johan Stekelenburg, voorzitter Jeugd in Beweging) Jongerenparticipatie in en door de sport Niet betrokken, dus vertrokken (Johan Stekelenburg, voorzitter Jeugd in Beweging) Nota Jongerenparticipatie in en door de sport Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs,

Nadere informatie

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen STRATEGISCHE VISIE BBOG zomer 2010 WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen 1. BBOG Het BBOG staat voor Buurtcentra Besturen

Nadere informatie

Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland

Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland Wmo Wie of wat is de Wmo? Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze wet is op 1 januari 2007 ingevoerd. - Zorgt ervoor dat iedereen zo lang mogelijk

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Inhoud 1. Inleiding 2 De Wmo-werkplaats 2 Schets van de context 2 Ontwikkelde producten 3 2. Doel onderzoek

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 0 03 30 079 VMBO Nr. 36 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 oktober

Nadere informatie

ARTIKEL I WIJZIGING VAN DE WET OP HET VOORTGEZET ONDERWIJS

ARTIKEL I WIJZIGING VAN DE WET OP HET VOORTGEZET ONDERWIJS Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met het vervangen van de verplichte maatschappelijke stage door een facultatief programmaonderdeel VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien

Nadere informatie

Plan van aanpak Participatieverklaring

Plan van aanpak Participatieverklaring Plan van aanpak Participatieverklaring Boxmeer, september 2016 Afdeling Sociale Zaken I-SZ/2016/2191 / RIS 2016-532 (Bijlage 2) 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1. Aanleiding 3 1.2 Uitgangspunten 3 1.3.

Nadere informatie

Checklist Afspraken met elkaar maken voor scholen en stagebieders

Checklist Afspraken met elkaar maken voor scholen en stagebieders Rondom: Hoe werk je samen aan een goed begeleide stage? Checklist Afspraken met elkaar maken voor scholen en stagebieders Deze checklist is voor scholen en (potentiële) stagebieders die elkaar beter willen

Nadere informatie

Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder)

Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder) Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder) 1. Beleidsterrein Beleidstaak: Sociaal Cultureel Werk Beheerstaak: Samenlevingsopbouwwerk, functienummer 630.00 Dit beleidsterrein omvat kinderwerk,

Nadere informatie

O 9 SEP Nr. loir/ih^ Ons kenmerk 2015/ Doorkiesnummer Tel: (0172)

O 9 SEP Nr. loir/ih^ Ons kenmerk 2015/ Doorkiesnummer Tel: (0172) Alphen aan den lijn Alphen aan der^ijn O 9 SEP 2015 Nr. loir/ih^ BDVD Leden van de Gemeenteraad Opbergen sa^iïi? Postbus 13 2400 AA Alphen aan den Rijn Telefoon: 14 0172 Fax: (0172) 465 564 E-mail: gemeenteiaalphenaandenrijn.nl

Nadere informatie

VERDRINGING STAGEPLAATSEN VMBO? RESULTATEN VAN EEN INSPECTIEONDERZOEK IN HET SCHOOLJAAR 2008/2009

VERDRINGING STAGEPLAATSEN VMBO? RESULTATEN VAN EEN INSPECTIEONDERZOEK IN HET SCHOOLJAAR 2008/2009 VERDRINGING STAGEPLAATSEN VMBO? RESULTATEN VAN EEN INSPECTIEONDERZOEK IN HET SCHOOLJAAR 2008/2009 Utrecht, maart 2010 INHOUD Inleiding 7 1 Het onderzoek 9 2 Resultaten 11 3 Conclusies 15 Colofon 16

Nadere informatie

Kortom: Een schaatsvereniging is er dóór leden en vóór leden. De vereniging is intern gericht, waarbij de leden bepalen wat er gebeurt.

Kortom: Een schaatsvereniging is er dóór leden en vóór leden. De vereniging is intern gericht, waarbij de leden bepalen wat er gebeurt. Vrijwilligersbeleid binnen de schaatsvereniging Van beleid tot uitvoering in de praktijk Schaatsverenigingen en de vrijwilligersproblematiek De doorsnee schaatsvereniging in Nederland is een vrijwilligersorganisatie:

Nadere informatie

BELEIDSNOTITIE PARTICIPATIERAAD GEMEENTE VENRAY

BELEIDSNOTITIE PARTICIPATIERAAD GEMEENTE VENRAY BELEIDSNOTITIE PARTICIPATIERAAD GEMEENTE VENRAY INLEIDING Met ingang van 1 januari 2015 krijgen gemeenten een groot aantal taken overgeheveld, de zogeheten decentralisaties AWBZ-Wmo, de Jeugdwet en de

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN PASSEND ONDERWIJS

COMMUNICATIEPLAN PASSEND ONDERWIJS COMMUNICATIEPLAN PASSEND ONDERWIJS SWV VO/VSO 31.02 'Communicatie is het scheppen van gemeenschappelijke betekenis (Gisela Redeker, hoogleraar communicatie) Conceptversie 2 17-03-2014 Communicatieplan

Nadere informatie

Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen. April 2017

Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen. April 2017 Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen April 2017 Toetsingskader Kampen Aandachtspunten / bronnen voor de toezichthouder zijn in alle gevallen: Dossieronderzoek; Vraaggesprek met cliënt; Eventueel

Nadere informatie

Beleidsnota Maatschappelijk nuttig werk gemeente Leeuwarden 2014

Beleidsnota Maatschappelijk nuttig werk gemeente Leeuwarden 2014 Beleidsnota Maatschappelijk nuttig werk gemeente Leeuwarden 2014 Sector Werk en Inkomen Sector Zorg Hulpverlening en Sport 1 INHOUDSOPGAVE 1. Aanleiding 2. 0ntwikkelingen 3. Visie en doelstellingen 4.

Nadere informatie

2010D02442. Lijst van vragen totaal

2010D02442. Lijst van vragen totaal 2010D02442 Lijst van vragen totaal 1 In hoeverre heeft de staatssecretaris jongerenorganisaties betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van haar beleid? 2 Welke verband ligt er tussen de brief over

Nadere informatie

Schriftelijke vragen aan het college van B&W ex artikel 48 RvO

Schriftelijke vragen aan het college van B&W ex artikel 48 RvO Schriftelijke vragen aan het college van B&W ex artikel 48 RvO Datum indiening 1 : Naam indiener: 2 oktober 2016 Adrie van Erp Onderwerp: Aanpak Eenzaamheid Vraag: Geacht college, Cijfers op basis van

Nadere informatie

Het betere werk! De maatschappelijke stage als instrument om de man van de toekomst kennis te laten maken met de zorgsector

Het betere werk! De maatschappelijke stage als instrument om de man van de toekomst kennis te laten maken met de zorgsector Het betere werk! De maatschappelijke stage als instrument om de man van de toekomst kennis te laten maken met de zorgsector Samenvatting Het feminiene imago, arbeidsmarkttekort en gebrek aan kennis vormen

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Steller : W. van den Hatert Telefoonnummer: 0343-565817 E-mailadres : willem.van.den.hatert@heuvelrug.nl Onderwerp : Beleidsvoorbereiding decentralisatie

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage Me4You (MAS) Baudartius College Zutphen

Maatschappelijke Stage Me4You (MAS) Baudartius College Zutphen Maatschappelijke Stage Me4You (MAS) Baudartius College Zutphen schooljaar 2014-2015 Me4You Maatschappelijke Stage op het Baudartius College in Zutphen in samenwerking met Stichting Perspectief. Bij de

Nadere informatie

Visie op vrijwilligersbeleid/vrijwillige inzet en de maatschappelijke stage

Visie op vrijwilligersbeleid/vrijwillige inzet en de maatschappelijke stage Visie op vrijwilligersbeleid/vrijwillige inzet en de maatschappelijke stage Samengesteld door : M. van den Berge (Geertruidenberg), J. van den Hoogen (Drimmelen), B. Koolstra (Woudrichem), A. Piggen (Aalburg),

Nadere informatie

Onderwijsassistent. Kenmerken. Werkzaamheden. Na deze opleiding:

Onderwijsassistent. Kenmerken. Werkzaamheden. Na deze opleiding: Onderwijsassistent Een leraar of lerares komt soms handen tekort in de klas. Als onderwijsassistent zorg je er samen met de leerkracht voor dat alle leerlingen de aandacht krijgen die ze verdienen. In

Nadere informatie

Projectvoorstellen maken

Projectvoorstellen maken Projectvoorstellen maken 1. Kader 1.1. Gebruiksaanwijzing 1.2. Wat zijn de eisen aan een projectvoorstel? 2. Inleiding 2.1 Signalering 2.2 Vooronderzoek 2.3 Probleemsituatie 3. Doelstellingen en randvoorwaarden

Nadere informatie

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

10 tips voor het werven van de ideale stagiair

10 tips voor het werven van de ideale stagiair 1. Zorg dat ze je kennen Als jongeren je bedrijf niet kennen, dan solliciteren ze niet. Logisch. Om de beste leerlingen te krijgen, is contact met de onderwijsinstelling heel belangrijk. En dit contact

Nadere informatie

Plan van aanpak uitvoering samenwerkingsagenda passend onderwijs regio 30.06

Plan van aanpak uitvoering samenwerkingsagenda passend onderwijs regio 30.06 Plan van aanpak uitvoering samenwerkingsagenda passend onderwijs regio 30.06 Inleiding 2 februari 2015 is de eerste bijeenkomst van de stuurgroep passend onderwijs regio 30.06 geweest. Doel van deze bijeenkomst

Nadere informatie

MKB ziet wel brood in ondernemerschapsonderwijs

MKB ziet wel brood in ondernemerschapsonderwijs M201114 MKB ziet wel brood in ondernemerschapsonderwijs MKB-ondernemers over ondernemen in het reguliere onderwijs drs. B. van der Linden drs. P. Gibcus Zoetermeer, november 2011 MKB ziet wel brood in

Nadere informatie

Informatienota voor de gemeenteraad

Informatienota voor de gemeenteraad Informatienota voor de gemeenteraad Datum 2 februari 2016 Behandelend ambtenaar P. Wieggers Team Sociaal Beleid Portefeuillehouder J.H.A.P. Sluiter/H.W.M. Witjes Registratienummer 16RDS00046 *16RDS00046*

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Zaterdag 19 juni 2021

Plan van Aanpak. Zaterdag 19 juni 2021 Plan van Aanpak 100 jarig Jubileum Julianadorper Voetbal Club J.V.C. Zaterdag 19 juni 2021 Akkoord Bestuur J.V.C., XX maand 2016 Voorzitter v.v. J.V.C. Dhr. A. Wierstra Pagina 1 van 6 1. PROJECT VIERING

Nadere informatie

Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen

Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen Inleiding Hoewel de kaders van de Participatiewet nog steeds regelmatig wijzigen, 3 februari is bekend gemaakt dat het Kabinet met

Nadere informatie

Commissienotitie. Onderwerp Alcohol 16 min geen goed begin. Status Informerend

Commissienotitie. Onderwerp Alcohol 16 min geen goed begin. Status Informerend Onderwerp Alcohol 16 min geen goed begin Status Informerend Voorstel 1. Kennis te nemen van de activiteiten die in Boxtel en Veghel worden ondernomen in het kader van het project Alcohol 16 min geen goed

Nadere informatie

TRILL Programma van eisen VWC

TRILL Programma van eisen VWC TRILL Programma van eisen VWC Inleiding TRILL is een methodiek die de verantwoordelijkheden en de te leveren prestaties van betrokken partijen in kaart brengt. Zo moet de ambtenaar de beleidsdoelstellingen

Nadere informatie

Betreft: Opmerkingen bij de reactie van de gemeente op ons Advies: Beleidsplan Welzijn en zorg Barneveld van

Betreft: Opmerkingen bij de reactie van de gemeente op ons Advies: Beleidsplan Welzijn en zorg Barneveld van Aan het college van B&W van de gemeente Barneveld Voorthuizen, 24 februari 2012 Betreft: Opmerkingen bij de reactie van de gemeente op ons Advies: Beleidsplan 2012-2015 Welzijn en zorg Barneveld van 25-11-2011.

Nadere informatie

Bijlage 1 Operationele Doelstellingen. Accommodatiebeleid

Bijlage 1 Operationele Doelstellingen. Accommodatiebeleid Bezinnen Bijlage 1 Operationele Doelstellingen Doen Denken Beslissen 1. Accommodatiebeleid Accommodatiebeleid a. De vereniging AV Fortuna zal gedurende de beleidsperiode zorgen voor optimale trainings-

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Praktische informatie over de VNG Vrijwilligersverzekering.

Praktische informatie over de VNG Vrijwilligersverzekering. ? Praktische informatie over de VNG. vrijwilligers Vrijwilligers doen belangrijk werk voor onze samenleving. Het belang van vrijwilligerswerk zal de komende jaren verder toenemen. Waar gewerkt wordt, kan

Nadere informatie

Sociaal programma van de Hengelose IJsclub. t.b.v. de aanvraag subsidie skeelerbaan INHOUD

Sociaal programma van de Hengelose IJsclub. t.b.v. de aanvraag subsidie skeelerbaan INHOUD Sociaal programma van de Hengelose IJsclub t.b.v. de aanvraag subsidie skeelerbaan INHOUD 1. Inleiding 2. Doelstelling van de HIJC 3. Soorten sociale activiteiten 4. Sociale activiteiten van de HIJC in

Nadere informatie