Maatschappelijk stages gemeenten Bergeijk & Eersel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maatschappelijk stages gemeenten Bergeijk & Eersel"

Transcriptie

1 Maatschappelijk stages gemeenten Bergeijk & Eersel September 2010

2 Inhoudsopgave Inleiding Maatschappelijke stage en betrokken partijen De school Wettelijke kader Taken van de school De gemeente Taken van de gemeente Taken van de makelaar Verdeling van het geld Stagebieders Taken van de stagebieders Stand van zaken: lokale situatieschets Omvang huidige maatschappelijke stage Betrokken partijen en lokale organisatie School Vrijwilligerssteunpunt Eersel Paladijn Stichting maatschappelijke stage Gemeenten Maatschappelijke organisaties / stagebieders Samenwerking Financiering Verbindingen met de regio Aandachtspunten Gewenste situatie Criteria Schets van de gewenste situatie Rollen gemeente Stagemakelaar Samenwerking lokaal Monitoring op ontwikkeling stageplekken Regionaal overleg Regionaal overleg tussen stagemakelaars Regionaal overleg tussen gemeenten Conclusie Bijlage 1 Financieringsstructuur maatschappelijk stage Bijlage 2 Visie en doelstelling stichting Maatschappelijk Stages De Kempen Bijlage 3 Overzicht verdeling leerlingen Bergeijk Bijlage 4 Overzicht verdeling leerlingen Eersel

3 Inleiding Vanaf schooljaar is de maatschappelijke stage verplicht voor alle middelbare scholieren. De maatschappelijke stage houdt in dat jongeren vrijwilligerswerk doen tijdens hun middelbare schoolperiode. Dat is goed voor hun persoonlijke ontwikkeling en de maatschappelijke betrokkenheid. Het doel van de maatschappelijke stage is om leerlingen een vorm van buitenschools leren te bieden. Door het doen van vrijwilligersactiviteiten maken leerlingen actief kennis met allerlei aspecten van de samenleving. Hierdoor wordt positief bijgedragen aan het vergroten van de maatschappelijke betrokkenheid, besef van waarden en normen en wordt actief burgerschap gestimuleerd. Verschillende partijen hebben een rol om dit doel te bereiken. In deze notitie wordt beschreven hoe de structuur met betrekking tot de maatschappelijke stage in de gemeenten Bergeijk en Eersel is opgezet. De gemeenten Eersel en Bergeijk hebben Paladijn, organisatie voor welzijn te Valkenswaard en werkgever van de stagemakelaar, gevraagd bouwstenen aan te dragen voor het beleid in het kader van de maatschappelijke stage. Paladijn heeft Zet verzocht deze vraag voor hen uit te werken. Dit document is de uitwerking van deze vraag. De basis is geschreven door Robert Blom en Marieke Mes van ZET. Vervolgens is het stuk aangepast door afdeling Welzijn van de gemeente Eersel en de gemeente Bergeijk. Het eerste deel van het document geeft een meer algemene beschrijving van de maatschappelijke stage om vervolgens specifiek voor de gemeenten Eersel en Bergeijk het beleid te verwoorden. Er is voor gekozen om gezamenlijk het beleid op dit gebied vorm te geven omdat er een sterke relatie tussen de twee gemeenten bestaat op het gebied van de maatschappelijke stage. Ongeveer de helft van alle leerlingen op het Rythovius College komt namelijk uit Bergeijk. Door de inzet van een stagemakelaar worden voldoende stageplaatsen in de gemeenten Bergeijk en Eersel gerealiseerd bij de lokale vrijwilligersorganisaties voor alle leerlingen uit gemeenten Bergeijk en Eersel. 3

4 1 Maatschappelijke stage en betrokken partijen De overheid wil leerlingen graag meer betrekken bij de maatschappij. Daarom riep zij de maatschappelijke stage in het leven. Vanaf het schooljaar zijn deze stages verplicht voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs. Een maatschappelijke stage is een praktische leerervaring, waarin middelbare scholieren kennis maken met de samenleving door het leveren van een onbetaalde bijdrage aan die samenleving. Leerlingen verrichten binnen of buiten de school vrijwilligersactiviteiten en maken zo actief kennis met verschillende kanten van de samenleving. Bij de maatschappelijke stage zijn de volgende partijen betrokken: 1. De school, die eindverantwoordelijke is voor de maatschappelijke stage 2. De gemeente, die de regierol heeft en een stagemakelaar aanstelt 3. De stagebieders: vrijwilligersorganisaties of organisaties die werken met vrijwilligers waar de leerlingen hun maatschappelijke stage kunnen lopen. 1.1 De school De school bereidt leerlingen voor, stelt stagecontracten op, begeleidt de leerlingen tijdens de stage, reflecteert met hen en evalueert. Daarnaast onderhoudt ze nauw contact met de stagemakelaar en stagebieders Wettelijke kader Vanaf het schooljaar is de maatschappelijke stage verplicht voor alle leerlingen die dan beginnen aan het voortgezet onderwijs. Voor deze leerlingen geldt: geen maatschappelijke stage, geen diploma. De verplichting geldt niet voor leerlingen die vóór 2011 instroomden in het voortgezet onderwijs. Maar ze mogen natuurlijk wel een stage lopen. Het werk dat een leerling doet tijdens de maatschappelijke stage moet altijd vrijwilligerswerk zijn. Dat betekent dat de leerling geen werk overneemt van een betaalde medewerker, maar iets extra s doet voor de organisatie. Want een maatschappelijk stagiair is geen gratis arbeidskracht. Vanaf het schooljaar moeten vwo-leerlingen in het voortgezet onderwijs minimaal 72 uur stage lopen. Voor havisten geldt een norm van 60 uur, voor leerlingen van vmbo en praktijkonderwijs een norm van 48 uur. De school is verantwoordelijk voor de invoering van de maatschappelijke stage voor haar leerlingen. Voorbereiding en evaluatie liggen in handen van de school. Ook bepaalt de school wat wel of niet geschikt is als maatschappelijke stage. De school kent haar leerlingen immers het beste. Samen met de leerlingen maakt de school goede afspraken over de uitvoering van de maatschappelijke stage, onder andere over de begeleiding Taken van de school Plaatsing van maatschappelijke stage in het curriculum. Scholieren, ouders en docenten informeren over maatschappelijke stage. Helpdesk opzetten voor leerlingen met vragen over hun stage. Randvoorwaarden opstellen voor geschikte stageplaatsen. Goedkeuring geven voor het eerste contact van de leerling met een organisatie. 4

5 Leerlingen met een rugzak of moeilijk gedrag begeleiden bij de keuze van een stageplaats. Goedkeuren van opgegeven stageplaatsen. Stagecontracten opstellen. ICT-systeem kopen. Verzekeringen regelen voor leerlingen. Begeleiding van leerlingen met problemen tijdens hun stage. Evalueren van de stages met leerlingen. 1.2 De gemeente De gemeente heeft de verantwoordelijkheid om vrijwillige inzet te ondersteunen. Maatschappelijke stage is hier een belangrijk onderdeel van. Scholen en stagebiedende organisaties werken vaak samen met gemeenten en stagemakelaars. Welke partijen betrokken zijn en hoe groot ieders rol is, is afhankelijk van wat de partijen afspreken. Gemeenten moeten op lokaal of regionaal niveau een makelaarsfunctie verzorgen voor maatschappelijke stage. Daarvoor krijgen ze geld van de ministeries van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) Taken van de gemeente Profiel opstellen voor een maatschappelijke stagemakelaar Taken van de makelaar De stagemakelaar is de spin in het web van de maatschappelijke stage. In de afgelopen jaren is de rol van stagemakelaar in veel gemeenten opgepakt door lokale vrijwilligerscentrales of -steunpunten. Deze organisaties beschikken over een uitgebreid netwerk van maatschappelijke organisaties die stageplekken kunnen bieden. Ook maken ze veelal gebruik van digitale vacaturesystemen. Incidenteel zijn er commerciële stagemakelaars actief of heeft een school de makelaarstaak intern geregeld. Vrijwilligersorganisaties informeren over maatschappelijke stage. Belangenbehartiging voor organisaties. Vacatures verzamelen. Organisaties helpen met het bedenken van stageplaatsen. Organisaties helpen met het formuleren van vacatures. Leerlingen helpen met het kiezen van een stageplek. Helpdesk opzetten voor organisaties met vragen over maatschappelijke stage. Organisaties trainen in het omgaan met jongeren. ICT-systeem beheren. Evalueren van de stages met vrijwilligersorganisaties Verdeling van het geld Elke gemeente krijgt geld van de ministeries van OCW en VWS om een lokale of regionale makelaarsfunctie te ontwikkelen en te ondersteunen. Bij de besteding van het geld moet de gemeente letten op een aantal zaken: De gemeente moet kijken welke partijen al actief zijn met vrijwilligerswerk en maatschappelijke stage. Het is de bedoeling zoveel mogelijk aan te sluiten bij bestaande initiatieven en samenwerkingsverbanden. Het geld is niet alleen bestemd voor maatschappelijke stage. De maatschappelijke stagemakelaar heeft meerdere taken. Het geld is ook bedoeld voor het 5

6 bemiddelen van andere nieuwe groepen vrijwilligers. En voor het ondersteunen van organisaties die nieuwe vrijwilligers ontvangen. Het geld moet niet direct besteed worden aan een commerciële makelaar. De ervaring leert dat zij zich vaak alleen richten op de maatschappelijke stage en andere doelgroepen vergeten. Ze houden bovendien lang niet altijd rekening met de mogelijkheden en grenzen van vrijwilligersorganisaties, terwijl dat juist belangrijk is. Het geldbedrag dat elke gemeente afzonderlijk krijgt, varieert. Dit is afhankelijk van het totaal aantal inwoners en van het feit of er in de gemeente een hoofdvestiging of erkende nevenvestiging van een middelbare school is. Het geld is niet geoormerkt. Dat betekent dat gemeenten zelf het geld moeten reserveren voor de investering in de makelaarsfunctie. Bedrag per inwoner De helft van het jaarlijks beschikbare bedrag voor gemeenten wordt verdeeld over alle 443 Nederlandse gemeenten. De verdeelsleutel is het aantal inwoners van de gemeente. Hoe groter de gemeente, hoe meer geld. Want: hoe groter de gemeente, des te meer potentiële vrijwilligers, des te meer werk voor de makelaar om vrijwilligerswerk te promoten en mensen te bemiddelen naar een geschikte vrijwilligersklus. Bedrag per leerling De andere helft van het geld wordt verdeeld over de gemeenten waar een hoofdvestiging of erkende nevenvestiging staat van een middelbare school. De verdeelsleutel is het gewogen aantal telleerlingen. Leerlingen met een achterstand wegen hierbij iets zwaarder. In een convenant tussen de ministeries van OCW en VWS en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) staat dat het de bedoeling is om bij de aanstelling van een makelaar te kijken welke partijen al actief zijn op het gebied van vrijwilligerswerk en maatschappelijke stage. Door bij deze partijen aan te sluiten, wordt gebruikgemaakt van kennis en ervaring die er al is. Het geld is bedoeld voor investering in de makelaarsfunctie voor maatschappelijke stage en vrijwilligerswerk in brede zin. 1.3 Stagebieders Met stagebieders bedoelen we bedrijven en maatschappelijke organisaties die maatschappelijke stageplaatsen aan jongeren willen aanbieden, zoals vrijwilligersorganisaties, professionele not-for-profit organisaties en bedrijven met maatschappelijke projecten Taken van de stagebieders Leerling begeleiden tijdens de stage. Stageopdrachten bedenken. Veiligheid van de leerling garanderen. 6

7 2 Stand van zaken: lokale situatieschets 2.1 Omvang huidige maatschappelijke stage In de gemeente Eersel is men al volop met de maatschappelijke stage bezig. Er is één school voor voortgezet onderwijs in de gemeente, het Rythovius College. Alle leerlingen van deze school lopen een maatschappelijke stage. De leerlingen van havo en vwo lopen momenteel in het vierde schooljaar 30 uur individuele stages bij externe stagebieders. De leerlingen van het vwo lopen de stage in de eerste helft van het schooljaar, de havo leerlingen in de tweede helft. Daarnaast voeren zij in de eerste drie leerjaren diverse activiteiten uit, zoals sponsorlopen organiseren, die in totaal voor 24 uur meetellen als stage. Totaal lopen deze leerlingen nu 54 uur per leerling stage. Vanaf 2011 wordt dit voor het VWO 72 uur, havo 60 uur en mavo 48 uur gedurende de schoolloopbaan. De leerlingen van het mavo doen de maatschappelijke stage door middel van een activiteitenweek in het derde leerjaar. Daarnaast voeren zij in de eerste twee leerjaren diverse activiteiten uit. Totaal lopen deze leerlingen nu 46 uur stage. Totaal gaat het per jaar om ongeveer 110 leerlingen voor havo, 110 voor vwo en 100 leerlingen voor het vmbo/mavo. 2.2 Betrokken partijen en lokale organisatie School Met uitzondering van het speciaal onderwijs waarvoor de maatschappelijke stage in 2011 niet verplicht wordt biedt het Rythovius College de volgende onderwijsvormen aan: mavo, havo, vwo. Deze school heeft de maatschappelijke stage al geïmplementeerd. De twee coördinatoren voor maatschappelijke stages zijn in het totaal voor 800 uur per jaar aangesteld om de maatschappelijke stage te organiseren. Deze MaS coördinatoren matchen de leerlingen en vacatures, verzorgen een deel van de begeleiding van leerlingen, spelen nieuw ingebrachte stagebieders door aan de stagemakelaar, zijn vraagbaak voor leerlingen en docenten en organiseren de projectweek in samenwerking met een externe organisatie. De matching gebeurt nu handmatig. De leerlingen kunnen drie voorkeuren aangeven. Het ligt in de planning om hiervoor het ICT product Stagerage met een databank in te zetten. Stagerage is al aangeschaft maar nog niet in gebruik Vrijwilligerssteunpunt Eersel Het vrijwilligerssteunpunt Eersel levert stageplekken aan de stagemakelaar. Het steunpunt wordt bemand door vrijwilligers en krijgt ondersteuning van de maatschappelijk stagemakelaar van Paladijn. In de gemeente Bergeijk is geen infrastructuur voor de vrijwilligersorganisaties De stagemakelaar Paladijn heeft een maatschappelijk stagemakelaar in dienst. Deze makelaar werkt in opdracht van de hieronder genoemde stichting. Zij werft stageplekken voor het Rythovius College, waarvan de leerlingen voornamelijk uit Eersel en Bergeijk komen Stichting maatschappelijke stage Deze stichting is opgericht vanwege het feit dat er middelen werden geschonken om de maatschappelijke stage in de Kempengemeenten (Eersel, Bladel, Bergeijk en Reusel- De Mierden) vorm te geven. 7

8 In deze stichting zijn vertegenwoordigd: het Rythovius College, gemeenten Eersel en Bergeijk en het vrijwilligerssteunpunt Eersel. Deze stichting financiert de stagemakelaar, die bij Paladijn in dienst is, voor 12 uur per week Gemeenten Gemeente Eersel De gemeente Eersel heeft één middelbare scholengemeenschap (Rythovius College). Daarnaast bezoekt een (kleiner) deel van de scholieren uit gemeente Eersel scholen in buurgemeenten. De gemeente Eersel heeft middelen gereserveerd voor de maatschappelijke stage. Deze middelen zijn door de ministeries van VWS en OCW in de algemene uitkering gestort met als doel voldoende stageplaatsen te creëren door de lokale verenigingen en vrijwilligersorganisaties goed te informeren, uit te rusten en te versterken. De gemeente Eersel wil deze middelen inzetten om de verbindingen tussen het onderwijs en de vrijwilligersorganisaties tot stand te brengen. Het steunpunt vrijwilligerswerk levert hierin een belangrijke bijdrage maar dient ondersteund te worden door een professionele kracht, de stagemakelaar. Gemeente Bergeijk De gemeente Bergeijk heeft geen voortgezet onderwijs in haar gemeente. Het grootste gedeelte van de Bergeijkse jeugd bezoekt het Rythovius College in Eersel. Daarnaast bezoekt een wat kleinere groep scholengemeenschap Were Di in Valkenswaard. De gemeente Bergeijk heeft middelen gereserveerd voor de maatschappelijke stage. Deze middelen zijn door het ministerie van VWS in de algemene uitkering gestort met als doel voldoende stageplaatsen te creëren door de lokale verenigingen en vrijwilligersorganisaties goed te informeren, uit te rusten en te versterken. Bergeijk wil dan ook dat deze middelen hiervoor worden ingezet. Dit kan door het inkopen van uren bij een stagemakelaar met als specifieke taak het organiseren van stageplaatsen in Bergeijk Maatschappelijke organisaties / stagebieders Er is een groot aantal stagebieders in de beide gemeenten. Zo n 30 stagebieders verzorgen de stageplekken voor de 110 leerlingen van havo of vwo die externe stages lopen. Over het algemeen gaat dit voorspoedig, er zijn geen specifieke wensen voor ondersteuning. Er is bijvoorbeeld geen breed gedragen behoefte aan trainingen voor het begeleiden van jongeren. Een groter aanbod en meer diversiteit van stageplekken is wenselijk om de leerlingen meer keuzes te geven. Nu kunnen alle leerlingen ondergebracht worden, maar de keuzes zijn beperkt. Er zijn ongeveer evenveel plekken als leerlingen. Er zijn nu wel voldoende plaatsen in verschillende sectoren, maar deze zijn niet evenwichtig verdeeld over alle kernen. Er is behoefte aan meer plekken in de kernen in de gemeente Bergeijk. De meeste stageplekken zijn bij kleine, lokale organisaties. Bij de grote organisaties is er om de stageplekken veel concurrentie met andere stagevormen. Het potentieel van stagebieders in de gemeenten is groot. Echter het begeleiden van maatschappelijke stage leerlingen is vaak een knelpunt. Het steunpunt vrijwilligerswerk Eersel heeft ongeveer 200 organisaties in zijn bestand. De projectweek voor de mavo wordt altijd georganiseerd met een beperkt aantal organisaties die grote groepen kunnen wegzetten. 2.3 Samenwerking De verschillende partijen; gemeente Eersel, gemeente Bergeijk, het Rythovius college, het steunpunt vrijwilligerswerk Eersel en de stagemakelaar, komen vijf à zes keer per jaar bij elkaar voor overleg. Alle partijen zijn tevreden over de lokale samenwerking: de afspraken over de werkverdeling zijn helder voor alle partijen, de communicatie is goed. 8

9 Er is gezamenlijk een visie opgesteld. Deze wordt nog steeds door iedereen onderschreven. De visie is als bijlage toegevoegd (bijlage 2). 2.4 Financiering De stagecoördinatoren van de school worden ook door de school betaald. Zij krijgt hiervoor geld van het ministerie van OCW. De medewerkers van het vrijwilligerssteunpunt zijn vrijwilligers en worden niet betaald. De stichting betaalt op dit moment de stagemakelaar. De middelen van de stichting komen uit een eenmalige schenking door de WVK-groep. Omgerekend betaalt de stichting een stagemakelaar voor 12 uur inzet per week gedurende 42 weken per jaar. De stichting bezit nog voldoende middelen om in 2010 de inzet van de stagemakelaar te kunnen betalen. Vanaf 2011 betalen de gemeenten de stagemakelaar (zie bijlage 1). De stagebieders ontvangen geen vergoeding voor de stageplekken. 2.5 Verbindingen met de regio Een groot gedeelte van alle leerlingen uit Bergeijk en Eersel bezoekt het Rythovius College in Eersel. Het verzorgingsgebied van de school, gedefinieerd naar de herkomst van de leerlingen, is hiermee duidelijk begrensd. Deze school en andere scholen zitten wat dit betreft niet direct in elkaars vaarwater. Dit dwingt de school niet tot nauwe samenwerking met andere scholen met betrekking tot de maatschappelijke stage. Wel wordt erkend dat goede afstemming erg belangrijk is en vindt er afstemming plaats met de scholen in Bladel (Pius X-college) en in Valkenswaard (Scholengemeenschap Were Di). In de toekomst wordt er ook een verbinding met Veldhoven (Sondervick College) gelegd. 9

10 3 Aandachtspunten Uit de situatieschets komen voor de gemeente de volgende aandachtspunten naar voren: Rolverdeling toekomst De gemeente, school en het vrijwilligerssteunpunt beheren gezamenlijk het geld van de stichting. Hierdoor zijn zij gezamenlijk opdrachtgever van de stagemakelaar. Aan het einde van het jaar 2010 zullen de middelen zijn uitgeput en zal de stichting worden opgeheven. Er ontstaan dan twee mogelijkheden: 1. Er worden twee aparte contracten opgesteld tussen school, Paladijn en zowel de gemeente Bergeijk als de gemeente Eersel 2. De gemeente Eersel sluit een contract af met Paladijn en het Rythovius College en maakt afspraken met de gemeente Bergeijk over de financiering. De inhoud van het contract wordt gezamenlijk opgesteld. De voorkeur gaat uit naar mogelijkheid 2 omdat dit de minst ingewikkelde variant betreft. Aantal stageplaatsen Nu zijn er voldoende stageplaatsen. Maar met name de havo en vwo scholieren lopen nu nog niet het aantal stageuren dat in de toekomst wettelijk verplicht wordt. Voor havo scholieren gaat het om 6 uur meer; voor vwo leerlingen om 18 uur extra. Hiervoor zullen meer kwalitatief goede stageplaatsen gezocht moeten worden. Voor het vmbo/mavo zullen partners gezocht moeten worden voor de invulling van de projectweek. Voldoende diversiteit in stageplaatsen Een goede spreiding van de stageplaatsen is wenselijk. Op dit moment is dit een punt van aandacht, maar geen probleem. Link gemeenten Eersel en Bergeijk De makelaarsfunctie als schakel tussen school en stageplaats is gekoppeld aan het Rythovius College. De inzet die moet worden verricht in Bergeijk betreft het organiseren van voldoende en goede stageplaatsen in de gemeente Bergeijk. Hiervan kan ook gebruik gemaakt worden door Bergeijkse leerlingen, die andere scholen bezoeken. Er zijn duidelijke financiële afspraken gemaakt, maar het blijft een dynamisch geheel dat goed moet worden gevolgd. Ook ontwikkelingen in overige buurgemeenten spelen hierbij een belangrijke rol. 10

11 4 Gewenste situatie 4.1 Criteria Uit de landelijke uitgangspunten, de eigen visie en de hierboven geformuleerde aandachtspunten worden onderstaande criteria voor een gewenste situatie geformuleerd. Landelijk uitgangspunt Gemeente stelt stagemakelaar aan die stagebieders ondersteunt en de koppeling met vrijwillige inzet in brede zin borgt op basis van aandachtspunten: Duurzame, solide financiële basis van de stagemakelaar. Financierder van de stagemakelaar geeft ook de opdracht aan de stagemakelaar. Dit is ook de partij aan wie de stagemakelaar verantwoording schuldig is. Geografische diversiteit van de stageplekken. Zo min mogelijk druk om vergoedingen te moeten betalen aan stagebieders. 4.2 Schets van de gewenste situatie Rollen gemeente Voor de gemeente liggen er drie belangrijke rollen: 1. Faciliteerder: de stagemakelaar wordt in staat gesteld om stageplekken te werven en stagebieders te ondersteunen. 2. Regisseur: dit wordt vertaald in het bij elkaar brengen van partijen en nieuwe ontwikkelingen in het oog houden. 3. Aanbieder: ook de gemeente zelf kan stageplekken aanbieden Stagemakelaar De gemeente Eersel is opdrachtgever van de stagemakelaar en levert de middelen aan voor de werving van stageplekken en ondersteuning van maatschappelijke organisaties. Zij heeft hiervoor vanuit het Rijk middelen gekregen. Ook de gemeente Bergeijk heeft middelen van het Rijk gekregen, maar omdat zij geen school in de gemeente hebben is de bijdrage beperkt. Het is dan ook logisch dat beide gemeenten investeren in de stagemakelaar: Eersel wat meer dan Bergeijk. De stagemakelaar werft voor de projectweek zowel individuele als groepsplaatsen. Paladijn heeft de rol van stagemakelaar. Zij hebben expertise en ervaring en voeren nu ook al naar ieders tevredenheid deels de rol van stagemakelaar uit in Eersel Samenwerking lokaal De samenwerking tussen het Rythovius College, het Steunpunt Vrijwilligerswerk Eersel en de stagemakelaar verloopt prima. Stagerage wordt gebruikt om de samenwerking efficiënter te maken. Dit product maakt het uitwisselen van informatie tussen de stagemakelaar en de school makkelijker en vereenvoudigt het matchen van leerlingen en stageplekken. De school is eigenaar van het product en betaalt voor het gebruik. Het initiatief om dit product te gebruiken ligt dan ook bij de school. Regelmatig overleg tussen school, vrijwilligerssteunpunt en stagemakelaar ligt voor de hand. De gemeente vervult haar rol als regisseur en faciliteerder. Zij neemt niet deel aanoverleg dat over de uitvoering van de maatschappelijke stage gaat. De gemeente en de stagemakelaar hebben een opdrachtgever opdrachtnemer relatie. Deze twee 11

12 partijen hebben dan ook apart overleg om de voortgang op deze opdracht te evalueren. Tenslotte is er enkele keren per jaar (bijvoorbeeld twee keer) een breder overleg met gemeente, stagemakelaar, school en eventueel een vertegenwoordiging van maatschappelijke organisaties. Het doel van dit overleg is om succes en knelpunten in beeld krijgen en vervolgens hierop acties uit te zetten Monitoring op ontwikkeling stageplekken De stagemakelaar werft de stageplaatsen. Hij heeft het meeste zicht op het aantal beschikbare stageplaatsen en op de verdeling van het aanbod van de plaatsen. Als hij ziet dat het aanbod stagneert of dat er een scheve geografische verdeling is, kan hij hierop acties ondernemen. Hetzij door zelf gerichter te werven, hetzij door dit ter sprake te brengen in overleg met gemeente en school. Het fenomeen maatschappelijke stage staat of valt met het aantal plaatsen in het maatschappelijk middenveld. Als de ontwikkeling van stageplekken dreigt te stagneren, stimuleert de gemeente niet alleen de ontwikkeling van stageplekken via de stagemakelaar, maar zet zij ook andere beleidsvelden hiervoor in. Welke beleidsvelden is afhankelijk van de sectoren waar dit tekort is. De gemeente kan dan de door hen gesubsidieerde instelling motiveren stageplaatsen te creëren 4.3 Regionaal overleg Regionaal overleg tussen stagemakelaars Doel van regionaal overleg is om afstemming te verkrijgen over het wervingsgebied en eventuele vergoedingen aan stagebieders. Door goede afspraken te maken wordt voorkomen dat de verschillende scholen in elkaars vaarwater zitten. Daarnaast wordt daar waar mogelijk ook inhoudelijk afstemming gezocht, bijvoorbeeld over formulieren en procedures. Hiermee wordt getracht de verschillen voor stagebieders zo klein mogelijk te maken Regionaal overleg tussen gemeenten Er bestaat een werkgroep en een stuurgroep. In de werkgroep zijn vertegenwoordigd: de stagecoördinatoren van het Rythovius College, twee mensen van het vrijwilligerssteunpunt en de stagemakelaar. Zij voeren ongeveer 8 keer per jaar overleg met als doel de uitvoering op elkaar af te stemmen. De stuurgroep bestaat uit dezelfde deelnemers als de werkgroep aangevuld met de twee beleidsmedewerkers en betrokken wethouders van de gemeenten Bergeijk en Eersel. De stuurgroep komt twee maal per jaar bijeen met als doel de ontwikkelingen te volgen en daar waar nodig bij te sturen op gemaakte afspraken. 12

13 5 Conclusie Uit de hierboven beschreven hoofdstukken kunnen de volgende conclusies worden getrokken: Het doel van de stichting maatschappelijke stages De Kempen is behaald namelijk het opzetten van een structuur om te komen tot maatschappelijke stages in samenwerking met de betrokken partijen; Omdat het doel is behaald en de financiering vanuit de WVK-middelen afloopt met ingang van 1 januari 2011, zal de stichting worden opgeheven en zal er een andere constructie worden gehanteerd. De gemeente Eersel sluit een contract af met Paladijn en het Rythovius College en maakt afspraken met de gemeente Bergeijk over de financiering. De inhoud van het contract wordt gezamenlijk opgesteld (zie bijlage 1); Afstemming en monitoring blijft plaats vinden volgens de huidige werkwijze namelijk stuurgroep en werkgroep. 13

14 Bijlage 1 Financieringsstructuur maatschappelijk stage Financiering A. Rythoviuscollege (800 uur) Middelen school B. Makelaarsfunctie school-stageplaatsen (250 uur) Middelen OCW C. Stageplaatsen Eersel (75 uur) C. Stageplaatsen Bergeijk (150 uur) Middelen VWS Aangeleverd door: stagemakelaar (75 uur) met ondersteuning van steunpunt vrijwilligers werk Eersel Aangeleverd door: stagemakelaar (150 uur) zonder ondersteuning Ad A. Taken school: Plaatsing van maatschappelijke stage in curriculum Leerlingen, ouders, docenten en mentoren informeren over de maatschappelijke stage Helpdesk opzetten voor leerlingen met vragen over hun stage Randvoorwaarden opstellen voor geschikte stageplaatsen Rugzakleerlingen begeleiden bij de keuze van een stageplaats Ingebrachte vacatures verzamelen en doorspelen aan de makelaar Stagecontracten opstellen ICT-systeem kopen + beheren Verzekeringen regelen voor de leerlingen Begeleidingen van leerlingen met problemen tijdens hun stage Evaluatie van de stages met leerlingen en vrijwilligersorganisaties Ad B. Taken stagemakelaar: Leerlingen helpen met het kiezen van een stageplek ICT systeem beheren Evalueren van stages met vrijwilligersorganisaties 14

15 Ad C. Taken stagemakelaar: Vrijwilligersorganisaties informeren over maatschappelijke stage Belangenbehartiging voor organisaties Vacatures verzamelen Organisaties helpen met het bedenken van stageplaatsen Organisaties helpen met het formuleren van vacatures Helpdesk opzetten voor organisaties met vragen over maatschappelijke stage Organisaties trainen in het omgaan met jongeren 15

16 Bijlage 2 Visie en doelstelling stichting Maatschappelijk Stages De Kempen Visie Het kabinet wil dat alle leerlingen die vanaf schooljaar 2007/2008 in het voortgezet onderwijs zijn ingestroomd tijdens hun opleiding een goede maatschappelijke stage afronden om hun maatschappelijk bewustwording in de vorm van actief burgerschap en betere sociale cohesie te versterken. Een tweede doel ervan is het vergroten van het aantal vrijwilligers. Voorwaarde is dat er goede en voldoende begeleiding beschikbaar is voor vrijwilligersorganisaties 1. Tevens biedt deze stage de mogelijkheid onderwijs en de regionale organisaties meer met elkaar te verbinden. De overheid verwacht dat de gemeente een verbindende en regisserende rol zal spelen doordat zij haar financiële middelen ter beschikking stelt. Het organiseren van maatschappelijke stages is een gezamenlijke taak van scholen, gemeentes en het steunpunt vrijwilligerswerk 1. De stichting Maatschappelijk Stage(s) De Kempen zorgt voor het ontstaan van een effectieve bemiddelings- en ondersteuningsstructuur op lokaal en/of regionaal niveau voor maatschappelijke stage. Hierbij wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij partijen die al actief zijn in het vrijwilligerswerk of de maatschappelijke stage. Het steunpunt werkt hierbij samen met scholen, bemiddelaars en stagebiedende partijen met name de vrijwilligersorganisaties. De school is verantwoordelijk voor de maatschappelijke stage, het stagecontract, het stageplan, de begeleiding op zowel school als stageplaats, verzekeringen en overige kosten. Het steunpunt is verantwoordelijk voor een totaal overzicht van aanbod van stageplaatsen en voor een actieve bemiddeling op zowel het terrein van maatschappelijke stage als vrijwilligerswerk in het algemeen 1. Regionale afstemming op elkaars activiteiten is van groot belang, zowel voor de scholen als voor de organisaties. Beide partijen kunnen zich laten ondersteunen door het steunpunt vrijwilligerswerk. Door de stichting kan de samenwerking tussen scholen, gemeenten en steunpunt vrijwilligerswerk worden gewaarborgd en kunnen stages binnen de regio op elkaar worden afgestemd. Doelstelling van de stichting: De stichting stelt zich allereerst ten doel de maatschappelijke stages binnen regio de Kempen op elkaar af te stemmen. De stichting stelt zich ten doel initiatieven, activiteiten en projecten op het terrein van maatschappelijke stage, stimulering van vrijwilligerswerk en experimentele projecten op het gebied van onderwijs, welzijn en jeugdzaken te ondersteunen. 1Uit: het convenant inzake verdere ontwikkeling makelaarsfunctie t.b.v. maatschappelijke stage, en stimulering vrijwilligerswerk, gesloten tussen staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de staatsecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en sport en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Dit convenant is te vinden op: 16

17 Bijlage 3 Overzicht verdeling leerlingen Bergeijk scholengemeenschappen in de Kempen Peildatum: 27 juli 2010 Naam school Aantal leerlingen uit Bergeijk Sondervick College 3 Pius X College 51 Scholengemeenschap Were Di 314 Rythovius College

18 Bijlage 4 Overzicht verdeling leerlingen Eersel scholengemeenschappen in de Kempen Peildatum: 7 september 2010 Naam school Aantal leerlingen uit Eersel Sondervick College 317 Pius X College 281 Rythovius College

Convenant Maatschappelijke Stage Gemeente Edam-Volendam

Convenant Maatschappelijke Stage Gemeente Edam-Volendam Partijen: Convenant Maatschappelijke Stage Gemeente Edam-Volendam Gemeente: Gemeente Edam-Volendam, vertegenwoordigd door mevrouw G. Kroon-Sombroek, portefeuillehouder Welzijn. Voortgezet onderwijs: Atlas

Nadere informatie

Convenant Maatschappelijke Stage Gemeente Haarlemmermeer

Convenant Maatschappelijke Stage Gemeente Haarlemmermeer Convenant Maatschappelijke Stage Gemeente Haarlemmermeer Partijen: Gemeente: Gemeente Haarlemmermeer, vertegenwoordigd door Steffe Bak, portefeuillehouder Welzijn. Voortgezet onderwijs: Haarlemmermeer

Nadere informatie

gemeenten Gemeenten en de maatschappelijke makelaarsfunctie

gemeenten Gemeenten en de maatschappelijke makelaarsfunctie gemeenten Gemeenten en de maatschappelijke makelaarsfunctie De makelaarsfunctie voor vrijwilligerswerk en maatschappelijke stage Sinds 2008 ontvangen gemeenten extra geld voor het opzetten van een maatschappelijke

Nadere informatie

De makelaarsfunctie vrijwilligerswerk en maatschappelijke stage: de stand van zaken begin 2009

De makelaarsfunctie vrijwilligerswerk en maatschappelijke stage: de stand van zaken begin 2009 De makelaarsfunctie vrijwilligerswerk en maatschappelijke stage: de stand van zaken begin 2009 In december 2007 hebben de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

1. Met toepassing van artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet delen wij u het volgende mede.

1. Met toepassing van artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet delen wij u het volgende mede. ^^^H Datum - 3 JULI 2008 Nr. Van Aan Kopie aan Het college van B&W De raads- en duoburgerleden Contactpersoon: Theeuw Ambagts Email: M.A.A.M.Ambagts@bergenopzoom.nl Tel: 0164-277305 Onderwerp Maatschappelijke

Nadere informatie

Concept Convenant maatschappelijke stage 2013 2016 voor Nieuwegein, IJsselstein en Vianen

Concept Convenant maatschappelijke stage 2013 2016 voor Nieuwegein, IJsselstein en Vianen Concept Convenant maatschappelijke stage 2013 2016 voor Nieuwegein, IJsselstein en Vianen De ondergetekenden (hierna te noemen: partijen): Gemeenten Gemeente Nieuwegein Gemeente IJsselstein (Pulse) Stichting

Nadere informatie

Als school in het voortgezet onderwijs heeft u waarschijnlijk al te maken met maatschappelijke stage of er op zijn minst iets van gehoord. Maatschappelijke stage is een vorm van leren waarbij alle jongeren

Nadere informatie

Beleidsnotitie Maatschappelijke stages in Hengelo

Beleidsnotitie Maatschappelijke stages in Hengelo Beleidsnotitie Maatschappelijke stages in Hengelo Hengelo, maart 2009 282843 conceptnotitie Maatschappelijke Stages.doc Pagina 1 van 6 03-06-2009 1. Inleiding Dit document vormt de beleidsvisie van de

Nadere informatie

Maatschappelijke stage 2012-2015

Maatschappelijke stage 2012-2015 2012-2015 goed voor elkaar concept 6 oktober 2011 1 Gemeente Venray Postbus 500 5800 AM Venray Samengesteld door Yvet Arts conceptversie 6 oktober 2011 concept 6 oktober 2011 2 Inhoud SAMENVATTING... 4

Nadere informatie

Maatschappelijke stage

Maatschappelijke stage scholen Maatschappelijke stage Informatie voor scholen Leerlingen midden in de maatschappij dankzij maatschappelijke stage Via de maatschappelijke stage maken jongeren tijdens hun middelbare schooltijd

Nadere informatie

Oriëntatie op een digitale omgeving voor maatschappelijke stage

Oriëntatie op een digitale omgeving voor maatschappelijke stage Oriëntatie op een digitale omgeving voor maatschappelijke stage Algemeen referentiekader voor een digitale omgeving voor MaS Een digitale omgeving voor maatschappelijke stage kan één of meerdere van de

Nadere informatie

Beleidsplan Maatschappelijke stage Vmbo, Havo en Vwo Elzendaalcollege

Beleidsplan Maatschappelijke stage Vmbo, Havo en Vwo Elzendaalcollege Beleidsplan Maatschappelijke stage Vmbo, Havo en Vwo Elzendaalcollege.. Samen ontdekken waar je goed in bent Inhoud: 1. Wat wordt verstaan onder maatschappelijke stage? 2. De doelstelling van het Elzendaalcollege

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo. Onderdeel. Maatschappelijke Stage

Plan van Aanpak. Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo. Onderdeel. Maatschappelijke Stage Plan van Aanpak Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo Onderdeel Maatschappelijke Stage 2012 Concept 0.2 Inhoud Deel I Kaders 1. Inleiding 2. Doelgroep 3. Doelstelling 4. Kerntaken 4.1 Makelen en verbinden

Nadere informatie

Projectp. rojectplan. Bemiddeling. eling- en ondersteuningsstructuur Maatschappelijke. Stages voor Nie. ieuwegein, IJsselstein en Vianen

Projectp. rojectplan. Bemiddeling. eling- en ondersteuningsstructuur Maatschappelijke. Stages voor Nie. ieuwegein, IJsselstein en Vianen Projectp rojectplan Bemiddeling eling- en ondersteuningsstructuur Maatschappelijke Stages voor Nie ieuwegein, IJsselstein en Vianen 2016 Versie februari 2015 MOvactor Annemieke van Lieshout Projectleider

Nadere informatie

Wat is het doel van een convenant?

Wat is het doel van een convenant? Met dit stappenplan en deze checklist legt u de basis voor een samenwerkingsovereenkomst tussen alle samenwerkingspartners in uw regio. Wat is het doel van een convenant? Een convenant is een overeenkomst

Nadere informatie

Stappenplan en checklist convenant / samenwerkingovereenkomst

Stappenplan en checklist convenant / samenwerkingovereenkomst Stappenplan en checklist convenant / samenwerkingovereenkomst Met dit stappenplan en deze checklist legt u de basis voor een samenwerkingsovereenkomst tussen alle samenwerkingspartners in uw regio. Wat

Nadere informatie

Maatschappelijke stage

Maatschappelijke stage scholen Maatschappelijke stage Informatie voor scholen Leerlingen midden in de maatschappij dankzij maatschappelijke stage Via de maatschappelijke stage maken jongeren tijdens hun middelbare schooltijd

Nadere informatie

Raadsstuk. CDA fractie Haarlem Cees-Jan Pen/Ria Keesstra. College van B&W T.a.v. portefeuillehouders Onderwijs en Welzijn

Raadsstuk. CDA fractie Haarlem Cees-Jan Pen/Ria Keesstra. College van B&W T.a.v. portefeuillehouders Onderwijs en Welzijn Raadsstuk Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 001/2009 9 december 2008 STZ/jos 08/202871 Beantwoording vragen van de heer C.J. Pen en mevrouw M.J.M. Keesstra- Tiggelman inzake maatschappelijke

Nadere informatie

Maatschappelijke stage in gemeentebeleid. Typetest

Maatschappelijke stage in gemeentebeleid. Typetest Maatschappelijke stage in gemeentebeleid Typetest MOVISIE ondersteunt u MOVISIE ondersteunt en adviseert gemeenten bij de invoering van maatschappelijk makelaarsfunctie. Heeft u vragen over het opzetten

Nadere informatie

Werkboek. In 7 stappen aan de slag met maatschappelijke stage. Maatschappelijke stage in en rond de kerk. In 7 stappen

Werkboek. In 7 stappen aan de slag met maatschappelijke stage. Maatschappelijke stage in en rond de kerk. In 7 stappen kerk en stage Maatschappelijke stage in en rond de kerk In 7 stappen Werkboek In 7 stappen aan de slag met maatschappelijke stage Inhoudsopgave In zeven stappen aan de slag met maatschappelijke stage 4

Nadere informatie

Evaluatie. De MaS. Start jaar 2008/2009 tot en met 2012

Evaluatie. De MaS. Start jaar 2008/2009 tot en met 2012 Evaluatie De MaS Start jaar 2008/2009 tot en met 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina Inleiding 3 1. Maatschappelijke stage (MaS) 4 1.1. Te bereiken resultaat 4 1.2 Taak van de gemeente op het gebied van

Nadere informatie

Maatschappelijke stage

Maatschappelijke stage stagebieders Maatschappelijke stage Informatie voor stagebieders Vanaf 2011-2012 zoeken zo n 195.000 leerlingen per jaar een leuke, leerzame en zinvolle stageplaats Wij voelen ons maatschappelijk verantwoordelijk

Nadere informatie

VERDRINGING STAGEPLAATSEN VMBO? RESULTATEN VAN EEN INSPECTIEONDERZOEK IN HET SCHOOLJAAR 2008/2009

VERDRINGING STAGEPLAATSEN VMBO? RESULTATEN VAN EEN INSPECTIEONDERZOEK IN HET SCHOOLJAAR 2008/2009 VERDRINGING STAGEPLAATSEN VMBO? RESULTATEN VAN EEN INSPECTIEONDERZOEK IN HET SCHOOLJAAR 2008/2009 Utrecht, maart 2010 INHOUD Inleiding 7 1 Het onderzoek 9 2 Resultaten 11 3 Conclusies 15 Colofon 16

Nadere informatie

Maatschappelijke stage

Maatschappelijke stage stagebieders Maatschappelijke stage Informatie voor stagebieders Vanaf 2011-2012 zoeken zo n 195.000 leerlingen per jaar een leuke, leerzame en zinvolle stageplaats Wat is dat eigenlijk, de maatschappelijke

Nadere informatie

Checklist Afspraken met elkaar maken voor scholen en stagebieders

Checklist Afspraken met elkaar maken voor scholen en stagebieders Rondom: Hoe werk je samen aan een goed begeleide stage? Checklist Afspraken met elkaar maken voor scholen en stagebieders Deze checklist is voor scholen en (potentiële) stagebieders die elkaar beter willen

Nadere informatie

Tussenrapportage implementatie Maatschappelijke Stage in Hilversum Versa Vrijwilligerscentrale - januari t/m december 2009

Tussenrapportage implementatie Maatschappelijke Stage in Hilversum Versa Vrijwilligerscentrale - januari t/m december 2009 Gemeente Hilversum T.a.v. de heer J. de Lange Postbus 9900 1201 GM Hilversum Hilversum, 24 maart 2010 Ons kenmerk: EL/frh/983 Beste meneer de Lange, Namens Ester Lohuis stuur ik u hierbij de tussentijdse

Nadere informatie

2015-2016 Beleidsplan Maatschappelijke stage OSG Willem Blaeu

2015-2016 Beleidsplan Maatschappelijke stage OSG Willem Blaeu 2015-2016 Beleidsplan Maatschappelijke stage OSG Willem Blaeu 1 Missie/visie OSG Willem Blaeu wil bevorderen dat leerlingen participeren in school en samenleving. Zij wil stimuleren dat de leerlingen de

Nadere informatie

Inleiding maatschappelijke stage

Inleiding maatschappelijke stage Inleiding maatschappelijke stage Algemeen Met maatschappelijke stage doe je iets voor iemand anders zonder daar geld voor te krijgen. Nederland kan niet zonder vrijwilligers, zoals trainers bij sportclubs.

Nadere informatie

Informatie voor docenten/begeleiders

Informatie voor docenten/begeleiders Informatie voor docenten/begeleiders Maatschappelijke stage Wat is de maatschappelijke stage? Maatschappelijke stages zijn een vast en verplicht onderdeel van het onderwijs op elke school voor voortgezet

Nadere informatie

Kadernota. Meedoen. Midden-Drenthe

Kadernota. Meedoen. Midden-Drenthe Kadernota Meedoen In Midden-Drenthe Aansluiting met de samenleving Miriam Smid-Mos Afdeling Samenlevingszaken Gemeente Midden-Drenthe Oktober 2008 1 INHOUDSOPGAVE 2 Inleiding 3 1. Landelijk beleid en de

Nadere informatie

Notitie Maatschappelijke Stages

Notitie Maatschappelijke Stages Notitie Maatschappelijke Stages Januari 2009 1 1. Inleiding Het kabinet zet in op participatie door betaald en/of vrijwilligerswerk. De infrastructuur voor het vrijwilligerswerk heeft veel ervaring met

Nadere informatie

Informatiepakket Maatschappelijke stages in de Land- en tuinbouwsector

Informatiepakket Maatschappelijke stages in de Land- en tuinbouwsector Informatiepakket Maatschappelijke stages in de Land- en tuinbouwsector Maatschappelijke stages in de Land- en tuinbouwsector... 2 Inleiding... 2 Waarom is maatschappelijke stage belangrijk?... 3 Hoe ziet

Nadere informatie

Visie op vrijwilligersbeleid/vrijwillige inzet en de maatschappelijke stage

Visie op vrijwilligersbeleid/vrijwillige inzet en de maatschappelijke stage Visie op vrijwilligersbeleid/vrijwillige inzet en de maatschappelijke stage Samengesteld door : M. van den Berge (Geertruidenberg), J. van den Hoogen (Drimmelen), B. Koolstra (Woudrichem), A. Piggen (Aalburg),

Nadere informatie

Begeleiding van leerlingen: wat is de rol van de school en stagebieder

Begeleiding van leerlingen: wat is de rol van de school en stagebieder Begeleiding van leerlingen: wat is de rol van de school en stagebieder School en stagebieder zijn beide verantwoordelijk voor de begeleiding van leerlingen bij hun maatschappelijke stage. De school regelt

Nadere informatie

Bijeenkomst 2. Praktische voorbereiding (stap 3, 4 en 5) Stap 3: Stap 5: Stap 4:

Bijeenkomst 2. Praktische voorbereiding (stap 3, 4 en 5) Stap 3: Stap 5: Stap 4: Bijeenkomst 2 Praktische voorbereiding (stap 3, 4 en 5) Stap 3: Vacature en begeleiding Uit stap twee gebruikt u de ideeën die het meest aansprekend zijn. Let ook op de uitvoerbaarheid. Gebruik daarbij

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Maatschappelijke Stage. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein

Samenwerkingsovereenkomst Maatschappelijke Stage. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst Maatschappelijke Stage Agendering Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken x Commissie Sociaal en

Nadere informatie

Basisinformatie maatschappelijke stage in Deventer

Basisinformatie maatschappelijke stage in Deventer Basisinformatie maatschappelijke stage in Deventer Voor alle leerlingen uit het Voortgezet Onderwijs geldt vanaf vorig schooljaar te het schoolvak maatschappelijke stage. Het doel van de maatschappelijke

Nadere informatie

Nieuwsbrief Maart 2011

Nieuwsbrief Maart 2011 Nieuwsbrief Maart 2011 Voor u ligt de nieuwsbrief voor vrijwilligers in Edam-Volendam. U leest hieronder nieuws die voor u en uw organisatie van belang kunnen zijn. Nog 4 dagen tot NL Doet! NLDOET, het

Nadere informatie

EVALUATIE CONVENANT MAKELAARSFUNCTIE VRIJWILLIGERSWERK EN MAATSCHAPPELIJKE STAGE

EVALUATIE CONVENANT MAKELAARSFUNCTIE VRIJWILLIGERSWERK EN MAATSCHAPPELIJKE STAGE EVALUATIE CONVENANT MAKELAARSFUNCTIE VRIJWILLIGERSWERK EN MAATSCHAPPELIJKE STAGE EVALUATIE CONVENANT MAKELAARSFUNCTIE VRIJWILLIGERSWERK EN MAATSCHAPPELIJKE STAGE - eindrapport - Jos Mevissen Janneke Stouten

Nadere informatie

Gouden Maatschappelijke Stage Tips. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 1

Gouden Maatschappelijke Stage Tips. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 1 Gouden Maatschappelijke Stage Tips Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 1 Voorwoord Jongeren die vanaf schooljaar 2011-2012 instromen in het voortgezet onderwijs lopen tijdens hun middelbareschoolperiode

Nadere informatie

Praktische handleiding MaS voor stagebiedende organisaties

Praktische handleiding MaS voor stagebiedende organisaties Praktische handleiding MaS voor stagebiedende organisaties Woerden, juli 2014 Auteur: Iris Meijerink Welzijn Woerden Rembrandtlaan 2 ǀ 3443 EG Woerden ǀ T 0348 421101 ǀ E i.meijerink@welzijnwoerden.nl

Nadere informatie

Hand-out Maatschappelijke Stage in de sport

Hand-out Maatschappelijke Stage in de sport Hand-out Maatschappelijke Stage in de sport Inleiding Jongeren hebben de toekomst. Met de Maatschappelijke Stage (MaS) wordt een hoop jonge energie aan het vrijwilligerscollectief toegevoegd. In Zwolle

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

Inleiding maatschappelijke stage

Inleiding maatschappelijke stage Inleiding maatschappelijke stage Algemeen Met maatschappelijke stage doe je iets voor iemand anders zonder daar geld voor te krijgen. Nederland kan niet zonder vrijwilligers, zoals trainers bij sportclubs.

Nadere informatie

Aanvraagformulier Maatschappelijke Stage schooljaar 2007 2008. Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs

Aanvraagformulier Maatschappelijke Stage schooljaar 2007 2008. Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs Aanvraagformulier Maatschappelijke Stage schooljaar 2007 2008 Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs Dit aanvraagformulier bestaan uit 4 onderdelen a t/m d.

Nadere informatie

Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur

Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur Griffie Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur Datum commissievergadering : 22 februari 2008 DIS-stuknummer : 1366648 Behandelend ambtenaar : S. Uijlenbroek Directie/afdeling : SCO/Programma Jeugd Nummer commissiestuk

Nadere informatie

De burgemeester besluit: 1. De wethouder Jeugd, Zorg en Welzijn te machtigen om het Convenant Maatschappelijke Stage te ondertekenen.

De burgemeester besluit: 1. De wethouder Jeugd, Zorg en Welzijn te machtigen om het Convenant Maatschappelijke Stage te ondertekenen. B&W.nr. 11.0638, d.d. 21-6-2011 Onderwerp Convenant Maatschappelijke stages in Leiden Burgemeester en Wethouders besluiten:behoudens advies van de commissie 1. In te stemmen met het afsluiten van een convenant

Nadere informatie

Draaiboek Maatschappelijke stages voor stagebieders De Vrijwilligerscentrale Deventer, oktober 2009. Inhoud

Draaiboek Maatschappelijke stages voor stagebieders De Vrijwilligerscentrale Deventer, oktober 2009. Inhoud Draaiboek Maatschappelijke stages voor stagebieders De Vrijwilligerscentrale Deventer, oktober 2009 Inhoud 1. Oriëntatie op de maatschappelijke stage 2. Eigen visie ontwikkelen 3. Afstemming zoeken 4.

Nadere informatie

Rapportage Maatschappelijke stage in gemeente Werkendam Schooljaar 2010-2011

Rapportage Maatschappelijke stage in gemeente Werkendam Schooljaar 2010-2011 Rapportage Maatschappelijke stage in gemeente Werkendam Schooljaar 2010-2011 januari 2012, Servicepunt Vrijwilligers / Trema Welzijn Inleiding Deze rapportage is opgesteld conform afspraken tussen gemeente

Nadere informatie

De maatschappelijke stage als onderdeel van burgerschapsvorming

De maatschappelijke stage als onderdeel van burgerschapsvorming De maatschappelijke stage als onderdeel van burgerschapsvorming Jeroen Bron en Minke Bruning, 27 november 2014 27-11-2014 SLO projectgroep burgerschap; Jeroen Bron CPS Onderwijsontwikkeling en advies;

Nadere informatie

Korfbalvereniging KV Drachten/Van der Wiel

Korfbalvereniging KV Drachten/Van der Wiel Maatschappelijke stage bij Korfbalvereniging KV Drachten/Van der Wiel Handboek maatschappelijk stage Korfbalvereniging KV Drachten/Van der Wiel 2011-2012 Maatschappelijke stage Inleiding Samen leven kun

Nadere informatie

Kaderstellende Notitie

Kaderstellende Notitie Kaderstellende Notitie Onderwerp Kaderstellende notitie Maatschappelijke Stages, onderdeel van de programmalijn Perspectiefrijk Brabant. Samenvatting In het bestuursakkoord Vertrouwen in Brabant heeft

Nadere informatie

Maatschappelijke stages bij. peuterspeelzaalwerk. voor iedereen beter

Maatschappelijke stages bij. peuterspeelzaalwerk. voor iedereen beter Maatschappelijke stages bij peuterspeelzaalwerk voor iedereen beter Helpen bij opknapklussen, bij het organiseren van een opendag of extra inzet leveren op de woensdagmiddag. De jonge stagiaires brengen

Nadere informatie

Maatschappelijke stages

Maatschappelijke stages Maatschappelijke stages Een onderzoek over maatschappelijke stage onder leerlingen, kunstencentra, amateurkunstverenigingen en stagemakelaars. Inhoudsopgave 1. Achtergrond onderzoek 2. De leerlingen 3.

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage Me4You (MAS) Baudartius College Zutphen

Maatschappelijke Stage Me4You (MAS) Baudartius College Zutphen Maatschappelijke Stage Me4You (MAS) Baudartius College Zutphen schooljaar 2014-2015 Me4You Maatschappelijke Stage op het Baudartius College in Zutphen in samenwerking met Stichting Perspectief. Bij de

Nadere informatie

Handboek Maatschappelijke Stages in de sport voor gymnastiekverenigingen IT S YOUR TURN!

Handboek Maatschappelijke Stages in de sport voor gymnastiekverenigingen IT S YOUR TURN! Handboek Maatschappelijke Stages in de sport voor gymnastiekverenigingen IT S YOUR TURN! Handboek Maatschappelijke Stages in de sport voor gymnastiekverenigingen Voorwoord Het handboek Maatschappelijke

Nadere informatie

Maatschappelijke stages in Brabant

Maatschappelijke stages in Brabant Maatschappelijke stages in Brabant Handboek voor het ontwikkelen en uitbouwen van maatschappelijke stage door Brabantse steunpunten MOVISIE Kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling MOVISIE verzamelt,

Nadere informatie

Servicepunt Vrijwilligers/ VrijwilligersVacatureBank

Servicepunt Vrijwilligers/ VrijwilligersVacatureBank Servicepunt Vrijwilligers/ VrijwilligersVacatureBank Voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties Servicepunt Vrijwilligers Het Servicepunt Vrijwilligers van Punt Welzijn ondersteunt vrijwilligers en

Nadere informatie

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Welkom De steunpunten algemeen Stand van zaken steunpunt vrijwilligers Stand van zaken steunpunt mantelzorg Vragen Contactgegevens De steunpunten Startbijeenkomst

Nadere informatie

Toelichting bij de Tijdelijke regeling stimulering pilot projecten maatschappelijke stage

Toelichting bij de Tijdelijke regeling stimulering pilot projecten maatschappelijke stage Toelichting bij de Tijdelijke regeling stimulering pilot projecten maatschappelijke stage Algemene toelichting Het kabinet Balkenende-IV kiest voor de invoering van de maatschappelijke stage vanuit het

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE (MaS) STAGEBOEKJE. Van

MAATSCHAPPELIJKE STAGE (MaS) STAGEBOEKJE. Van MAATSCHAPPELIJKE STAGE (MaS) STAGEBOEKJE Van -------------------------------------------------------------------------- Klas -------------------------------------------------------------------------- School

Nadere informatie

Kinderopvang Heyendael

Kinderopvang Heyendael Hoofdstuk: 5.5 (Personeel) Titel: Werkwijze en beleid tav stagiaires Procesbewaker: Praktijkopleider Bladzijden: 1 t/m 4 Kinderopvang Heyendael Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Soorten stageplekken 3. Organisatie

Nadere informatie

WMO-beleidsnotitie van het Land van Cuijk participatie en vrijwilligers

WMO-beleidsnotitie van het Land van Cuijk participatie en vrijwilligers WMO-beleidsnotitie van het Land van Cuijk participatie en vrijwilligers 05.12.2011 In de WMO-beleidsnotitie van Land van Cuijk is het volgende in hoofdstuk 6 opgenomen: 6.3.2 Vrijwilligers in de zorg Voor

Nadere informatie

Informatie en inspiratie

Informatie en inspiratie Informatie en inspiratie maatschappelijke stage op een agrarisch bedrijf voor agrarische ondernemers en LTO-organisaties (versie 1.0 - oktober 2012) - 1 - Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Wat is maatschappelijke

Nadere informatie

STAGECONTRACT MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2015-2016. Onderstaande leerling van het Pius X-College uit Bladel gaat een Maatschappelijke Stage lopen.

STAGECONTRACT MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2015-2016. Onderstaande leerling van het Pius X-College uit Bladel gaat een Maatschappelijke Stage lopen. STAGECONTRACT MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2015-2016 Onderstaande leerling van het Pius X-College uit Bladel gaat een Maatschappelijke Stage lopen. Voor iedere stage is een nieuw stagecontract vereist! Naam

Nadere informatie

Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet

Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Datum: maart 2015 Afdeling: Samenlevingszaken In- en aanleiding Voor u ligt de startnotitie voor de aankomende beleidsnota van de gemeente

Nadere informatie

MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Nr. WJZ/210705(3826) (Hoofd) Afdeling DIRECTIE WETGEVING EN JURIDISCHE ZAKEN Nader rapport inzake het voorstel van wet houdende wijziging van de Wet op het

Nadere informatie

Vrijwillige inzet is de basis

Vrijwillige inzet is de basis Vrijwillige inzet is de basis Soms hebben mensen een duwtje in de rug nodig om actief te worden als vrijwilliger. U kunt samen met vrijwilligers en organisaties een belangrijke rol spelen bij het stimuleren

Nadere informatie

Productenboek. Maatschappelijk makelaars V.I.P. Katwijk. Vrijwilligers Informatie Punt Katwijk p.a. Callaoweg 1 2223 AS Katwijk ZH www.vipkatwijk.

Productenboek. Maatschappelijk makelaars V.I.P. Katwijk. Vrijwilligers Informatie Punt Katwijk p.a. Callaoweg 1 2223 AS Katwijk ZH www.vipkatwijk. Productenboek Maatschappelijk makelaars V.I.P. Katwijk Vrijwilligers Informatie Punt Katwijk p.a. Callaoweg 1 2223 AS Katwijk ZH www.vipkatwijk.nl december 2010 INHOUDSOPGAVE Inleiding blz. 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN!

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! Naam: Heerbeeck college Best Schooljaar 2014-2015 MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! -handen ineen -elkaar helpen -samenwerken -iets voor een ander doen -sociaal Stage coördinator: mevr. A. Luteyn

Nadere informatie

Bijlagen: Verzonden: Ondersteunen van burgerinitiatieven; A Participatie van burgers met een afstand tot de arbeidsmarkt middels vrijwilligerswerk;

Bijlagen: Verzonden: Ondersteunen van burgerinitiatieven; A Participatie van burgers met een afstand tot de arbeidsmarkt middels vrijwilligerswerk; FSCHRIFT G E M E E N T E an de leden van de gemeenteraad Datum: 24 maart 2014 Uw brief van: Uw kenmerk: Ons kenmerk: U. 14.01556 Behandeld door: Onderwerp: Bijlagen: Verzonden: mevrouw M. Doveren Raadsinformatie:

Nadere informatie

Invoeringsplan maatschappelijke stages (een praktijkvoorbeeld)

Invoeringsplan maatschappelijke stages (een praktijkvoorbeeld) Invoeringsplan maatschappelijke stages (een praktijkvoorbeeld) Dit praktijkvoorbeeld is ontleend aan een school die met ondersteuning aan maatschappelijke stages is begonnen Auteur; Aafke Hoek, senior

Nadere informatie

S A M E N V A T T I N G

S A M E N V A T T I N G 5 6 Samenvatting Aanleiding rapport In dit rapport geeft het SER-Jongerenpanel zijn visie op het onderwerp maatschappelijke stage. Het Jongerenpanel is in het voorjaar van 2007 door het dagelijks bestuur

Nadere informatie

Stagerage Versie 3 zomer 2011

Stagerage Versie 3 zomer 2011 Stagerage Versie 3 zomer 2011 De Docent BlueBased B.V (2010) Auteur: Jeroen IJzerman Inleiding In deze handleiding worden de algemene taken behandeld, die voor alle rollen gelden. De rollen in het proces

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart,

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart, Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 29-04-2008, nr. VO/S&O/6112, houdende regels voor de stimulering van de pilot projecten in het schooljaar 2008-2009 ten behoeve

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 31 289 Voortgezet Onderwijs Nr. 85 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT?

MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT? MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT? JE KUNT VEEL MEER DAN JE DENKT Formulieren Maatschappelijke Stage Schooljaar 2012-2013 Naam leerling : School: klas 1 EIGEN VACATURE-FORMULIER Stel dat je al voetbaltrainer

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2010 2011 32 531 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Arbeidstijdenwet in verband met de invoering van een maatschappelijke stage in het

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer

Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer Informatie voor leerlingen van dr. Aletta Jacobs College. Schooljaar 2012-2013 1 Welkom bij de Maatschappelijke Stage! Dit schooljaar ga jij mee doen aan de

Nadere informatie

Verslag werkzaamheden van stagemakelaar/vrijwilligersondersteuner van het schooljaar (D.d. 21 nov.2012.)

Verslag werkzaamheden van stagemakelaar/vrijwilligersondersteuner van het schooljaar (D.d. 21 nov.2012.) Verslag werkzaamheden van stagemakelaar/vrijwilligersondersteuner van het schooljaar 2011-2012 (D.d. 21 nov.2012.) 1.Van kwartiermakersfase naar een formatieplaats Na de kwartiermakersfase van de functie

Nadere informatie

COMMUNITY SERVICE. Plan van Aanpak Publieksversie

COMMUNITY SERVICE. Plan van Aanpak Publieksversie COMMUNITY SERVICE Plan van Aanpak Publieksversie 1. INLEIDING... 3 2. VISIE... 4 2.1. ALGEMEEN... 4 2.2. SPECIFIEK... 4 3. CONCEPT... 5 3.1. ALGEMEEN... 5 3.2. SPECIFIEK... 5 Rol van het Meetingpoint...

Nadere informatie

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Samenvatting Notitie Vrijwillige Inzet met Toekomst

Samenvatting Notitie Vrijwillige Inzet met Toekomst Samenvatting Notitie Vrijwillige Inzet met Toekomst Werkgroep Vrijwilige Inzet met Toekomst, 28 september 2015 Aanleiding In Nieuwegein zetten vele inwoners zich vrijwillig in. Dit is goud waard! Het eigen

Nadere informatie

Maatschappelijke stage. 3 VMBO t/g KLAS:.. NAAM:.

Maatschappelijke stage. 3 VMBO t/g KLAS:.. NAAM:. 3 VMBO t/g KLAS:.. NAAM:. In ons land worden veel activiteiten gedaan door mensen zonder dat ze er voor betaald worden. Denk maar eens aan de voetbaltrainer of de zwemhulp voor gehandicapten. Zaken die

Nadere informatie

Zwartewaterland Informatieboekje Maatschappelijke Stage

Zwartewaterland Informatieboekje Maatschappelijke Stage Zwartewaterland Informatieboekje Maatschappelijke Stage 2012-2013 Inhoudsopgave Voorwoord...3 Voorwaarden voor erkenning stageplaats...4 Gang van zaken en regelgeving...4 Veelgestelde vragen...6 Belangrijke

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage urenoverzicht

Maatschappelijke Stage urenoverzicht Maatschappelijke Stage urenoverzicht Naam leerling Leerjaar : : Begindatum Einddatum Organisatie waar je stage hebt gelopen Totaal uren Totaal aantal uren dat je maatschappelijke stage hebt gelopen: Evaluatie

Nadere informatie

Convenant Proces van signalering, toeleiding en plaatsing voor- en vroegschoolse educatie

Convenant Proces van signalering, toeleiding en plaatsing voor- en vroegschoolse educatie Convenant Proces van signalering, toeleiding en plaatsing voor- en vroegschoolse educatie De ondergetekenden: 1. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten 2. De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Gemeente Stede Broec

Jaarverslag 2012 Gemeente Stede Broec Jaarverslag 2012 Gemeente Stede Broec 1 Inhoudsopgave Prestatie-eisen en behaalde resultaten gemeente Stede Broec.... 3 U biedt een spreekuur aan op locatie in de gemeente Stede Broec toegankelijk voor

Nadere informatie

www.masbarneveld.nl Handleiding Stagebieders www.masbarneveld.nl Handleiding voor stagebieders BARNEVELD Pagina 1

www.masbarneveld.nl Handleiding Stagebieders www.masbarneveld.nl Handleiding voor stagebieders BARNEVELD Pagina 1 www.masbarneveld.nl Handleiding voor stagebieders BARNEVELD Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 De website: www.masbarneveld.nl... 4 Informatie voor stagebieders... 5 Het aanmelden

Nadere informatie

Met een hartelijke groet,

Met een hartelijke groet, Voor nadere informatie en aanvragen voor diensten uit zowel het basispakket als extra te leveren producten kan contact worden opgenomen met het idoe MaSteam te bereiken van maandag t/m donderdag tijdens

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft Stand van zaken stagebeleid gemeente Eindhoven

gemeente Eindhoven Betreft Stand van zaken stagebeleid gemeente Eindhoven gemeente Eindhoven Raadsnummer ZOR4O6O Inboeknummer robstor46z Dossiernummer o44.6o4 z november zoro Raadsinformatiebrief Betreft Stand van zaken stagebeleid gemeente Eindhoven Inleiding In juli 2009 is

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage Boekje voor leerlingen en organisaties

Maatschappelijke Stage Boekje voor leerlingen en organisaties DE NIEUWE VESTE, LOCATIE HARDENBERG Maatschappelijke Stage Boekje voor leerlingen en organisaties 2011 D E N I E U W E V E S T E, P I E T H E I N S T R A A T 1, 7772 ZJ H A R D E N B E R G. T EL. 0523-262170

Nadere informatie

Stappenplan maatschappelijke stage voor stagebieders

Stappenplan maatschappelijke stage voor stagebieders Stappenplan maatschappelijke stage voor stagebieders Samen werken aan een sociaal en cultureel sterk Brabant. Daar is het beleid van de provincie op gericht. Dat vraagt ruimte en respect voor elkaar en

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage Informatie voor leerlingen van het dr. Aletta Jacobs College 0 Maatschappelijke Stage! Sinds 2011 nemen alle leerlingen in het voortgezet onderwijs deel aan de Maatschappelijke Stage

Nadere informatie

Voordat u kunt beslissen of en op welke manier u precies aan de slag gaat als stagebieder, is het goed u te verdiepen in de maatschappelijke stage.

Voordat u kunt beslissen of en op welke manier u precies aan de slag gaat als stagebieder, is het goed u te verdiepen in de maatschappelijke stage. Onderstaand stappenplan kunt u gebruiken om aan de slag te gaan met de planning, voorbereiding en uitvoering van uw taken als bieder van stageplaatsen voor maatschappelijke stage. In 11 stappen doorloopt

Nadere informatie

In de Gemeente Marum

In de Gemeente Marum In de Gemeente Marum Gezamenlijk Plan van aanpak ondersteuning mantelzorg en vrijwillige thuishulp van de gemeenten Marum, Grootegast en Leek 27 april 2006 Projectbureau WWZ Mw. H.J. Vrijhof J.J. de Jong

Nadere informatie

Maatschappelijke stages en jongerenwerk: een geweldige. combinatie!

Maatschappelijke stages en jongerenwerk: een geweldige. combinatie! Maatschappelijke stages en jongerenwerk: een geweldige combinatie! Activiteiten organiseren in het jongerencentrum, een multicultureel jongerenfeest bedenken voor de wijk, of het jongerencentrum opknappen.

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage Binnen de handbalvereniging Nederlands Handbal Verbond Bezoekadres Pastoor Bruggemanlaan 33 6861 GR Oosterbeek Correspondentie Postbus 64 6860 AB Oosterbeek T +31 (0)26 707 14 20

Nadere informatie

Oss: actieve LHBT-gemeente

Oss: actieve LHBT-gemeente Meerjarenplan 2015-2017 Oss: actieve LHBT-gemeente (LHBT: Lesbiennes, Homoseksuelen, Biseksuelen en Transgenders) Project Oss: actieve LHBT-gemeente Datum Mei 2015 Versie 1 Auteur A. de Bruijn Project

Nadere informatie