Met een hartelijke groet,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Met een hartelijke groet,"

Transcriptie

1 Voor nadere informatie en aanvragen voor diensten uit zowel het basispakket als extra te leveren producten kan contact worden opgenomen met het idoe MaSteam te bereiken van maandag t/m donderdag tijdens kantooruren (per januari 2012 ook op vrijdag) via tel of per mail via De diensten en producten zijn ook te downloaden via In deze Diensten en productenmap vindt u het basispakket van diensten van idoe dat kosteloos beschikbaar is voor v.o. scholen in het kader van de Maatschappelijke Stages (MaS). Verder is in deze map opgenomen een opgave van producten en diensten die buiten het basispakket vallen. Het betreft de volgende projecten: Respect! Jong en oud met elkaar in gesprek Op expeditie in het land van de vrijwillige inzet Groepsbemiddeling/Groepsstage Nieuwe MaS projecten vanuit het leerlingen perspectief Begeleiding en ondersteuning tijdens de MaS Coaching en advisering van onderwijsteams Inzet externe begeleiders Voordrachten, inleidingen, presentaties Spreekuur op locatie All-inclusive MaS pakket Scholen kunnen naar behoefte een keuze maken uit deze producten waarna idoe op basis van de vraag een passende vrijblijvende offerte volgens kostprijs zal opstellen. Indien u een persoonlijk contact wilt kunt u een afspraak maken via eerder vermeld telefoonnummer en staan we u graag te woord op het adres Breestraat 15, Leiden. Met een hartelijke groet, Paula Verstelle, coördinator idoe idoe MaSteam (Tessa den Dulk, Maureen Philippus, Fer Loos) september 2011

2 In het basispakket zijn de volgende diensten kosteloos beschikbaar: idoe beheert een MaS vacaturebank waar leerlingen gebruik van kunnen maken wanneer zij op zoek gaan naar een stageplek. Als een leerling geen geschikte MaS-plek kan vinden via de Stagebank dan wel niet direct weet wat hij/zij zou willen doen kan individuele bemiddeling op maat aangeboden worden. In een persoonlijk contact kan iedere leerling zijn of haar persoonlijke voorkeur(en) opgeven. Tevens kunnen in het gesprek de wensen en talenten van de individuele leerling naar voren komen (deze bepalen tenslotte de gemotiveerde- keuze voor de stageplek). De leerling heeft de gelegenheid te kiezen uit een aantal door de stagemakelaar voorgestelde stagemogelijkheden. Alvorens de gevonden activiteit definitief te maken zal eerst overlegd worden met de mentor of de MaS plek inderdaad geschikt is voor deze specifieke leerling(e). Scholen kunnen betreffende leerlingen aanmelden bij het idoe MaSteam. NB Per schooljaar is er ruimte voor in totaal max. 150 leerlingen om gebruik te maken van deze dienstverlening. Eén interactief lesuur waarin naast een korte introductie leerlingen het MaS spel met elkaar spelen. Het spel spelend krijgen zij een beeld van de diversiteit van het vrijwilligerswerk. Tevens doorlopen zij enkele voorbeeld maatschappelijke stages. De gastles wordt besloten met het benoemen van enkele concrete en actuele stagemogelijkheden in Leiden en omgeving. NB Het is ook mogelijk een deel van een regulier lesuur te besteden aan een korte presentatie over vrijwillige inzet, bijvoorbeeld ter introductie aan eerstejaars leerlingen Leerlingen kunnen elke dinsdagmiddag tussen uur en uur bij idoe, Breestraat 15, terecht met vragen en informatie over de maatschappelijke stage. Docenten, stagecoördinatoren, mentoren kunnen telefonisch of digitaal terecht bij de medewerkers van het idoe MaSteam met allerhande vragen om informatie en advies met betrekking tot de maatschappelijke stage. De telefonische bereikbaarheid is tijdens kantooruren van maandag tot en met vrijdag via nr Om de maand wordt een MaS NieuwsFlits digitaal verspreid met berichten over lokale, regionale en landelijke MaS ontwikkelingen en - nieuws. Tevens worden nieuwe vacatures belicht en good practices beschreven. Verder kunnen scholen en organisaties berichten plaatsen. De MaS NieuwsFlits wordt ook verspreid onder een groot aantal vrijwilligersorganisaties, maatschappelijke instellingen en belangstellenden. Naar aanleiding van afspraken gemaakt in Platform MaS verband ondersteunt idoe betreffende scholen bij de opzet en vormgeving van stagemarkten. Leidse vrijwilligersorganisaties/stagebieders worden ondersteund met informatie en advies alsmede met deskundigheidsbevordering o.a. ten behoeve van het creëren van stageplaatsen en het omgaan met jongeren.

3 Leerlingen hebben geleerd met elkaar samen te werken. Tevens hebben zij inhoudelijke kennis opgedaan met betrekking tot het thema (bijv. natuur en milieu of recreatie) en weten zij welke organisaties actief zijn binnen de kaders van hun project. Verder hebben leerlingen ervaren wat de rol van de vrijwilliger is via concreet uit te voeren werkzaamheden. Doelgroep: vmbo 2, havo/vwo 3 Groepsstages ter grootte van een klas of meerdere klassen kunnen georganiseerd worden in samenwerking met grotere professionele organisaties die ook werken met vrijwilligers. Bijv. IVN, Landschapsbeheer, ANWB, Fietsersbond, zorg- en welzijnsinstellingen, e.d. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld één dagdeel meehelpen met natuurwerkzaamheden of kunnen hand- en spandiensten verzorgen voor een festival (opbouwen podium, toezicht houden bij parkeren en toegang, informatie geven aan bezoekers, etc.). Ook is het mogelijk met leerlingen een project te bedenken en uit te voeren. Bijvoorbeeld in samenspraak met het kinderwerk een circus voorstelling voor jonge kinderen organiseren of een muziek-/dansgroepen die presentaties geven in verzorgingscentra of instellingen waar mensen met een beperking verblijven. Ten aanzien van de uitvoering van de groepsstages zorgt de stagemakelaar voor voldoende gekwalificeerde begeleiders al dan niet in aanvulling op de school (docenten, ouders). Afhankelijk van de keuze van de school kunnen er ook groepsstages aangeboden of ontwikkeld worden voor kleinere groepen dan een klas. Zes tot 10 uur voor de ontwikkeling, uitvoering en begeleiding van het groepsproces en afhankelijk van warme of koude contacten met vrijwilligersorganisaties en groepsgrootte. 390,- tot 650,-

4 Leerlingen weten een projectmatig werkplan op te stellen, welke financieringsmogelijkheden er zijn en hoe ze deze moeten aanwenden. Er zijn vanuit de eigen belevingswereld nieuwe projecten ontstaan waar de samenleving baat bij kan hebben. Ten behoeve van voorbereiden, begeleiden en uitvoeren: totaal 20 uur excl. eventuele nazorg. Doelgroep: Bovenbouw leerlingen vmbo, havo, vwo 1.300,- Het idoe MaSteam ondersteunt leerlingen met advies en informatie bij het ontwikkelen van nieuwe MaS projecten vanuit het perspectief en de belevingswereld van de jongere. In een eerste sessie wordt met leerlingen een proces gestart van zgn. out of the box denken en handelen. Tevens worden er linken gelegd naar hun eigen talenten. Als er een idee is voor een zinvol project wordt(en) de leerling(en) ondersteund bij de opzet van een werkplan en het zicht krijgen op fondsen, subsidies, sponsoring dat nodig is voor de uitvoering van het idee. Indien realisatie van de projecten plaats zal vinden buiten de 30 uur MaS zullen aan dit aanbod in nader overleg concrete afspraken over nazorg worden toegevoegd. Leerlingen hebben geleerd lenig gebruik te maken van hun beide hersenhelften middels diverse oefeningen en zijn creatiever geworden in hun denken en handelen. Ze zijn zich ook bewust geworden van hun eigen talenten en hoe deze in te zetten.

5 Doelgroep: Leerlingen v.o. Bij dit aanbod worden alle werkzaamheden (van intake en selectie tot evaluatie) door de stagemakelaar uitgevoerd. Eventuele problemen worden zoveel mogelijk direct en on the spot opgelost met betrokkene(n). De stagemakelaar is van begin tot eind van de stage verantwoordelijk en aanspreekbaar. Tussentijds wordt regelmatig afgestemd met mentor en/of vakdocent dan wel stagecoördinator van de school. Alle voorkomende werkzaamheden zijn uitbesteed aan de stagemakelaar waardoor ruimte/tijd vrijkomt voor docenten, mentoren, stagecoördinatoren. Vraagafhankelijk met betrekking tot aantal leerlingen en in nader overleg met de school. Uurtarief idoe.

6 Doelgroep: V.o. leerlingen vanaf het 2 de jaar Respect! Jong en oud in gesprek is een project vanuit idoe, waarbij leerlingen kennismaken met ouderen in Leiden. Deze invulling van de maatschappelijke stage brengt leerlingen en ouderen in Leiden met elkaar in contact. De leerlingen krijgen hiervoor een korte training. Daarna starten zij met het afnemen van de interviews. Zij interviewen de ouderen over bepaalde thema s en verwerken het materiaal tot een boekje dat zij aan het einde van het project aan de ouderen overhandigen. (zie ter illustratie ) Leerlingen hebben geleerd vragen te formuleren en hebben kennis opgedaan over interviewtechnieken. Zij hebben contact gelegd met een doelgroep waar zij doorgaans niet snel mee in gesprek zouden zijn geweest. Er is wederzijds respect ontstaan voor elkaar. Op basis van groepsgrootte; voorbereiden, begeleiden en uitvoeren: 15 tot max. 20 uur ,- / 1.450,- (incl. materiaal- en andere onkosten).

7 De totale tijdsbesteding voor leerlingen bedraagt 10 maatschappelijke stage uren. Bij de eerste en laatste bijeenkomst wordt een inzet gevraagd van de groepsmentor van de klas. De inzet van de idoe medewerker komt neer op 12 uur. Doelgroep: Leerlingen bovenbouw vmbo, havo, vwo Dit aanbod is vooral bedoeld voor een groep leerlingen en wordt uitgevoerd in vier bijeenkomsten. Na een algemene introductie over vrijwillige inzet krijgen de leerlingen opdrachtjes over vrijwillige inzet en maatschappelijke stages. Tevens zullen er vragen worden opgesteld voor de te bezoeken organisaties. In subgroepjes van elk 4 à 5 leerlingen worden organisaties bezocht in de sectoren Welzijn, Kunst & Cultuur, Sport & Recreatie, Natuur & milieu en Goede doelen. Aan de hand van een kort interview met leden van de organisatie proberen leerlingen zicht te krijgen op de activiteiten en voeren zij ook een klein klusje uit om het werk in de praktijk te ervaren. In de totale groep worden de ervaringen van de subgroepjes naar elkaar gepresenteerd. Naar aanleiding hiervan hebben leerlingen actief kennis gemaakt met de diversiteit van vrijwillige inzet zodat zij zelf gemotiveerder op zoek kunnen gaan naar een stageplaats. Eventueel kan de stagemakelaar daarbij ondersteunen. 900,- (incl. materiaal- en andere onkosten). Bijzonderheden: Indien gewenst kan dit aanbod kan ook worden uitgevoerd met samengestelde groepen leerlingen uit verschillende klassen. Leerlingen hebben geleerd met elkaar samen te werken en korte interviews te houden. Zij hebben kennis opgedaan van de diversiteit van vrijwillige inzet en hebben ook een actief aandeel daar in gehad. Leerlingen zijn gestimuleerd zelf op zoek te gaan naar een stageplaats.

8 Doelgroep: Alle niveaus leerlingen vmbo, havo, vwo In situaties waar een maatschappelijke stage door bijv. een groep leerlingen niet uitgevoerd kan worden bij gebrek aan voldoende begeleiding op locatie kan idoe gekwalificeerde begeleiders aanbieden als extra ondersteuning. De uitvoering van een groepsgewijze maatschappelijke stage wordt gerealiseerd met extra menskracht/begeleiding. Vraagafhankelijk. In nader overleg.

9 Doelgroep: Onderwijsteams Individuele docenten, mentoren, stagecoördinatoren Het idoe MaSteam kan onderwijsteams coachen en adviseren bij het proces van inhoudelijke verdieping en ontwikkelen van een visie t.a.v. maatschappelijke stage in relatie tot de doelen van de school. Tevens kan directe ondersteuning geboden worden bij de opzet en aanpak van maatschappelijke stage vanuit de eigen school alsmede het versterken van intern draagvlak. Aanvullend kan geadviseerd worden t.a.v. sponsoring & fondswerving t.b.v. specifieke maatschappelijke stage activiteiten die niet in aanmerking komen voor reguliere bekostiging. Onderwijsteams hebben een gerichte visie op de maatschappelijke stage vanuit het perspectief van de eigen school. Het interne draagvlak is versterkt. Vraagafhankelijk en in nader overleg. Uurtarief idoe. Bijzonderheden: Dit aanbod kan ook worden uitgevoerd als individuele coaching en advisering.

10 Doelgroep: V.o. scholen In gezamenlijk overleg kunnen spreekuren op school georganiseerd worden waar een medewerker van het idoe MaS team aanspreekbaar is voor allerlei vragen op het terrein van de maatschappelijke stage. Leerlingen en docenten hebben in de eigen omgeving de mogelijkheid direct antwoord te krijgen op allerlei vragen over de maatschappelijke stage. Eén uur en conform de behoefte en vraag. Uurtarief idoe.

11 Doelgroepen: Besturen v.o. scholen, onderwijsteams, ouders Ten behoeve van o.a. ouderavonden kan een interactieve bijeenkomst verzorgd worden over de achtergronden en ontwikkelingen van de maatschappelijke stage. In directe samenspraak met de school kunnen verbanden worden gelegd naar de effecten die MaS heeft op het onderwijssysteem en de persoonlijke ontwikkeling van hun kinderen. Eventueel kunnen deze bijeenkomsten uitgevoerd worden in nauwe samenwerking met (een) docent(en) van de betreffende school. Externe onafhankelijke en deskundige voorlichting. 3 uur t.b.v. voorbereiding & uitvoering. 195,-

12 Doelgroep: V.o. scholen Het All Inclusive MaS pakket is een pakket producten en diensten op maat en bevat in elk geval de onderdelen introductie vrijwillige inzet, bemiddeling (individueel en groep), begeleiding en coaching. Resultaten: Zie afzonderlijke beschreven producten en diensten. Tijdsinvestering en kosten: Vraagafhankelijk en in nader overleg.

13 Respect! Jong en oud met elkaar in gesprek Op expeditie in het land van de vrijwillige inzet Groepsbemiddeling/Groepsstage Nieuwe MaS projecten vanuit het leerlingen perspectief Begeleiding en ondersteuning tijdens de MaS Coaching en advisering van onderwijsteams Inzet externe begeleiders Voordrachten, inleidingen, presentaties Spreekuur op locatie All-inclusive MaS pakket NB Alle vermelde kosten zijn inclusief btw

Praktische handleiding MaS voor stagebiedende organisaties

Praktische handleiding MaS voor stagebiedende organisaties Praktische handleiding MaS voor stagebiedende organisaties Woerden, juli 2014 Auteur: Iris Meijerink Welzijn Woerden Rembrandtlaan 2 ǀ 3443 EG Woerden ǀ T 0348 421101 ǀ E i.meijerink@welzijnwoerden.nl

Nadere informatie

Oriëntatie op een digitale omgeving voor maatschappelijke stage

Oriëntatie op een digitale omgeving voor maatschappelijke stage Oriëntatie op een digitale omgeving voor maatschappelijke stage Algemeen referentiekader voor een digitale omgeving voor MaS Een digitale omgeving voor maatschappelijke stage kan één of meerdere van de

Nadere informatie

Servicepunt Vrijwilligers/ VrijwilligersVacatureBank

Servicepunt Vrijwilligers/ VrijwilligersVacatureBank Servicepunt Vrijwilligers/ VrijwilligersVacatureBank Voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties Servicepunt Vrijwilligers Het Servicepunt Vrijwilligers van Punt Welzijn ondersteunt vrijwilligers en

Nadere informatie

Maatschappelijke stage

Maatschappelijke stage scholen Maatschappelijke stage Informatie voor scholen Leerlingen midden in de maatschappij dankzij maatschappelijke stage Via de maatschappelijke stage maken jongeren tijdens hun middelbare schooltijd

Nadere informatie

Werkboek. In 7 stappen aan de slag met maatschappelijke stage. Maatschappelijke stage in en rond de kerk. In 7 stappen

Werkboek. In 7 stappen aan de slag met maatschappelijke stage. Maatschappelijke stage in en rond de kerk. In 7 stappen kerk en stage Maatschappelijke stage in en rond de kerk In 7 stappen Werkboek In 7 stappen aan de slag met maatschappelijke stage Inhoudsopgave In zeven stappen aan de slag met maatschappelijke stage 4

Nadere informatie

Productenboek. Maatschappelijk makelaars V.I.P. Katwijk. Vrijwilligers Informatie Punt Katwijk p.a. Callaoweg 1 2223 AS Katwijk ZH www.vipkatwijk.

Productenboek. Maatschappelijk makelaars V.I.P. Katwijk. Vrijwilligers Informatie Punt Katwijk p.a. Callaoweg 1 2223 AS Katwijk ZH www.vipkatwijk. Productenboek Maatschappelijk makelaars V.I.P. Katwijk Vrijwilligers Informatie Punt Katwijk p.a. Callaoweg 1 2223 AS Katwijk ZH www.vipkatwijk.nl december 2010 INHOUDSOPGAVE Inleiding blz. 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Maatschappelijke stage

Maatschappelijke stage scholen Maatschappelijke stage Informatie voor scholen Leerlingen midden in de maatschappij dankzij maatschappelijke stage Via de maatschappelijke stage maken jongeren tijdens hun middelbare schooltijd

Nadere informatie

Kan ik hier stage lopen??

Kan ik hier stage lopen?? Kan ik hier stage lopen?? Mogelijkheden voor maatschappelijke stage in de parochie. Uitgave van: Pastorale Dienstverlening bisdom Rotterdam Informatieve websites www.samenlevenkunjeleren.nl/scholen/praktijkvoorbeelden

Nadere informatie

Beleidsplan Maatschappelijke stage Vmbo, Havo en Vwo Elzendaalcollege

Beleidsplan Maatschappelijke stage Vmbo, Havo en Vwo Elzendaalcollege Beleidsplan Maatschappelijke stage Vmbo, Havo en Vwo Elzendaalcollege.. Samen ontdekken waar je goed in bent Inhoud: 1. Wat wordt verstaan onder maatschappelijke stage? 2. De doelstelling van het Elzendaalcollege

Nadere informatie

Maatschappelijke stage

Maatschappelijke stage stagebieders Maatschappelijke stage Informatie voor stagebieders Vanaf 2011-2012 zoeken zo n 195.000 leerlingen per jaar een leuke, leerzame en zinvolle stageplaats Wat is dat eigenlijk, de maatschappelijke

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages

Maatschappelijke Stages Maatschappelijke Stages Inhoudsopgave 3 4 4 6 7 8 11 12 13 15 Inleiding Wat is een Maatschappelijke Stage? De stage Overzicht belangrijke data Hulp bij het zoeken naar stageplekken De eindopdracht en de

Nadere informatie

Maatschappelijke stage

Maatschappelijke stage stagebieders Maatschappelijke stage Informatie voor stagebieders Vanaf 2011-2012 zoeken zo n 195.000 leerlingen per jaar een leuke, leerzame en zinvolle stageplaats Wij voelen ons maatschappelijk verantwoordelijk

Nadere informatie

Stagemakelaars Productenboek

Stagemakelaars Productenboek Stagemakelaars Productenboek Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Producten voor de scholen 3. Producten voor de maatschappelijke organisaties Bijlage: - Nieuwe projecten Stagemakelaars productenboek Pagina 2

Nadere informatie

Nieuwsbrief Maart 2011

Nieuwsbrief Maart 2011 Nieuwsbrief Maart 2011 Voor u ligt de nieuwsbrief voor vrijwilligers in Edam-Volendam. U leest hieronder nieuws die voor u en uw organisatie van belang kunnen zijn. Nog 4 dagen tot NL Doet! NLDOET, het

Nadere informatie

1. Met toepassing van artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet delen wij u het volgende mede.

1. Met toepassing van artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet delen wij u het volgende mede. ^^^H Datum - 3 JULI 2008 Nr. Van Aan Kopie aan Het college van B&W De raads- en duoburgerleden Contactpersoon: Theeuw Ambagts Email: M.A.A.M.Ambagts@bergenopzoom.nl Tel: 0164-277305 Onderwerp Maatschappelijke

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages

Maatschappelijke Stages Maatschappelijke Stages Gerrit van der Veen College Inhoudsopgave Inleiding 3 Wat is een Maatschappelijke Stage? 4 De stage 4 Overzicht belangrijke data 6 Hulp bij het zoeken naar stageplekken 7 De eindopdracht

Nadere informatie

Rondleiding door de digitale omgeving op www.tumult.nl en alle mogelijkheden om er een activerende les mee te geven

Rondleiding door de digitale omgeving op www.tumult.nl en alle mogelijkheden om er een activerende les mee te geven Tumult Kick-off Voor wie: Docenten die (voor het eerst) aan de slag gaan met het lesmateriaal van Tumult. NB Ook andere docenten van de school zijn van harte welkom! Samen een goede start van het schooljaar

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo. Onderdeel. Maatschappelijke Stage

Plan van Aanpak. Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo. Onderdeel. Maatschappelijke Stage Plan van Aanpak Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo Onderdeel Maatschappelijke Stage 2012 Concept 0.2 Inhoud Deel I Kaders 1. Inleiding 2. Doelgroep 3. Doelstelling 4. Kerntaken 4.1 Makelen en verbinden

Nadere informatie

Hand-out Maatschappelijke Stage in de sport

Hand-out Maatschappelijke Stage in de sport Hand-out Maatschappelijke Stage in de sport Inleiding Jongeren hebben de toekomst. Met de Maatschappelijke Stage (MaS) wordt een hoop jonge energie aan het vrijwilligerscollectief toegevoegd. In Zwolle

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage Naam notitie/procedure/afspraak Eigenaar/portefeuillehouder Maatschappelijke Stage Wim Krijbolder / Miriam Hendrikx Versienummer 1.0 Status document (concept, voorstel, Vastgesteld

Nadere informatie

Tussenrapportage implementatie Maatschappelijke Stage in Hilversum Versa Vrijwilligerscentrale - januari t/m december 2009

Tussenrapportage implementatie Maatschappelijke Stage in Hilversum Versa Vrijwilligerscentrale - januari t/m december 2009 Gemeente Hilversum T.a.v. de heer J. de Lange Postbus 9900 1201 GM Hilversum Hilversum, 24 maart 2010 Ons kenmerk: EL/frh/983 Beste meneer de Lange, Namens Ester Lohuis stuur ik u hierbij de tussentijdse

Nadere informatie

Maatschappelijke stage. 3 VMBO t/g KLAS:.. NAAM:.

Maatschappelijke stage. 3 VMBO t/g KLAS:.. NAAM:. 3 VMBO t/g KLAS:.. NAAM:. In ons land worden veel activiteiten gedaan door mensen zonder dat ze er voor betaald worden. Denk maar eens aan de voetbaltrainer of de zwemhulp voor gehandicapten. Zaken die

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages

Maatschappelijke Stages Maatschappelijke Stages Inhoudsopgave Inleiding 3 Wat is een Maatschappelijke Stage? 4 De stage 4 Overzicht belangrijke data 6 Hulp bij het zoeken naar stageplekken 7 De eindopdracht en de presentatiemiddag

Nadere informatie

Welkom bij de Vrijwilligersacademie Amsterdam!

Welkom bij de Vrijwilligersacademie Amsterdam! Pagina 1 van 5 Welkom bij de Vrijwilligersacademie Amsterdam! Informatiebrief voor directie en management van (potentiële) afnemers van diensten van de Vrijwilligersacademie Amsterdam. Wij willen u allereerst

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhoud 3 1. Wat is MAS? 4 1.1 MAS algemeen. 4 1.2 De goede plek 4 2. MAS op het Groen van Prinstererlyceum 5 2.1 Overgangsnormen 5 2.2 Doel 5 2.3 MAS-coördinatoren 5 3. Stage zoeken

Nadere informatie

Layout Heinny Jansen - ibooks Author. StageGids MaS

Layout Heinny Jansen - ibooks Author. StageGids MaS MaS StageGids Mw. I. de Vries is de stagecoördinator van RSG Slingerbos Levant en contactpersoon voor zowel locatie Slingerbos Hoofdstuk 1 als locatie Levant. Zij verzorgt de voorlichting, denkt mee bij

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer

Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer Informatie voor leerlingen van dr. Aletta Jacobs College. Schooljaar 2012-2013 1 Welkom bij de Maatschappelijke Stage! Dit schooljaar ga jij mee doen aan de

Nadere informatie

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN!

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! Naam: Heerbeeck college Best Schooljaar 2014-2015 MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! -handen ineen -elkaar helpen -samenwerken -iets voor een ander doen -sociaal Stage coördinator: mevr. A. Luteyn

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages

Maatschappelijke Stages Maatschappelijke Stages Inhoudsopgave 3 4 4 6 7 8 11 12 13 15 Inleiding Wat is een Maatschappelijke Stage? De stage Overzicht belangrijke data Hulp bij het zoeken naar stageplekken De eindopdracht en de

Nadere informatie

VERDRINGING STAGEPLAATSEN VMBO? RESULTATEN VAN EEN INSPECTIEONDERZOEK IN HET SCHOOLJAAR 2008/2009

VERDRINGING STAGEPLAATSEN VMBO? RESULTATEN VAN EEN INSPECTIEONDERZOEK IN HET SCHOOLJAAR 2008/2009 VERDRINGING STAGEPLAATSEN VMBO? RESULTATEN VAN EEN INSPECTIEONDERZOEK IN HET SCHOOLJAAR 2008/2009 Utrecht, maart 2010 INHOUD Inleiding 7 1 Het onderzoek 9 2 Resultaten 11 3 Conclusies 15 Colofon 16

Nadere informatie

Digitale Nieuwsbrief Stipepunten Zuidwest Friesland

Digitale Nieuwsbrief Stipepunten Zuidwest Friesland Digitale Nieuwsbrief Stipepunten Zuidwest Friesland Hierbij ontvangt u de derde digitale nieuwsbrief Stipepunten Zuidwest Friesland. Deze nieuwsbrief geeft informatie over zaken rondom vrijwilligerswerk,

Nadere informatie

Inleiding. En uw parochie kan daaraan meedoen!

Inleiding. En uw parochie kan daaraan meedoen! MaS In de Parochie Inleiding De maatschappelijke stage (MaS) is definitief begonnen en in volle gang. In Nederland zijn middelbare scholieren verplicht gedurende hun middelbare school carrière een maatschappelijke

Nadere informatie

Nieuw vmbo op. het Haarlem College. op het Haarlem College kan het. Podium & Presentatie Mavo en Mavo + Informatie voor de leerlingen van groep 8

Nieuw vmbo op. het Haarlem College. op het Haarlem College kan het. Podium & Presentatie Mavo en Mavo + Informatie voor de leerlingen van groep 8 Nieuw vmbo op het Haarlem College op het Haarlem College kan het Media & Vormgeving Zorg & Welzijn Techniek & Energie Ondernemen & Commercie Podium & Presentatie Mavo en Mavo + Sport & Veiligheid Gemengde

Nadere informatie

Tumult Bijeenkomsten op school

Tumult Bijeenkomsten op school Tumult Bijeenkomsten op school Wil jij weten hoe je het meeste haalt uit het Tumult lesmateriaal? Ben je op zoek naar een inspirerende sessie met je mentorenteam? Boek dan een Tumult bijeenkomst! Onze

Nadere informatie

In deze handleiding geven wij stagebieders* antwoorden op de volgende vragen:

In deze handleiding geven wij stagebieders* antwoorden op de volgende vragen: Praktische handleiding voor stagebieders Met ingang van schooljaar 2011-2012 zijn alle leerlingen uit het voortgezet onderwijs wettelijk verplicht om minimaal 30 uur maatschappelijke stage te lopen. De

Nadere informatie

Begeleiding van leerlingen: wat is de rol van de school en stagebieder

Begeleiding van leerlingen: wat is de rol van de school en stagebieder Begeleiding van leerlingen: wat is de rol van de school en stagebieder School en stagebieder zijn beide verantwoordelijk voor de begeleiding van leerlingen bij hun maatschappelijke stage. De school regelt

Nadere informatie

Raadsstuk. CDA fractie Haarlem Cees-Jan Pen/Ria Keesstra. College van B&W T.a.v. portefeuillehouders Onderwijs en Welzijn

Raadsstuk. CDA fractie Haarlem Cees-Jan Pen/Ria Keesstra. College van B&W T.a.v. portefeuillehouders Onderwijs en Welzijn Raadsstuk Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 001/2009 9 december 2008 STZ/jos 08/202871 Beantwoording vragen van de heer C.J. Pen en mevrouw M.J.M. Keesstra- Tiggelman inzake maatschappelijke

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Maatschappelijke stage (MAS)

Onderzoek Inwonerspanel: Maatschappelijke stage (MAS) 1 (13) Onderzoek Inwonerspanel: Maatschappelijke stage (MAS) Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 31 mei kregen de panelleden van 12 tot en met 16 jaar (89 personen) een e-mail met de vraag of zij

Nadere informatie

Rots en Water training voor basisscholen

Rots en Water training voor basisscholen Rots en Water training voor basisscholen Geschikt voor basisscholen en speciale basisscholen. Deze Rots en Watertraining is bedoeld voor groep 1 t/m 8. De training is geschikt voor jongens en meisjes.

Nadere informatie

maatschappelijke stage iets betekenen voor een ander!

maatschappelijke stage iets betekenen voor een ander! maatschappelijke stage iets betekenen voor een ander! carmel www.carmelcollegesalland.nl college salland Inleiding Wat is een maatschappelijke stage? Je gaat een maatschappelijke stage lopen als onderdeel

Nadere informatie

Colofon. Gezamenlijke nieuwsbrief met BAR-gemeenten. Trajectbegeleiders Delta steun in de rug voor organisaties

Colofon. Gezamenlijke nieuwsbrief met BAR-gemeenten. Trajectbegeleiders Delta steun in de rug voor organisaties Gezamenlijke nieuwsbrief met BAR-gemeenten Voor u ligt de tweede nieuwsbrief gemaakt in BAR-verband. zowel in Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk wordt dezelfde nieuwsbrief verstuurd. De eerste pagina

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Gemeente Stede Broec

Jaarverslag 2012 Gemeente Stede Broec Jaarverslag 2012 Gemeente Stede Broec 1 Inhoudsopgave Prestatie-eisen en behaalde resultaten gemeente Stede Broec.... 3 U biedt een spreekuur aan op locatie in de gemeente Stede Broec toegankelijk voor

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage Stappenplan Zoek een leuke stageplek. Ga zelf op zoek in je omgeving, kom naar de MAS markt (4 oktober 2018) op school of ga naar de MAS-vacaturebank: https://vacaturebanksvv.adsysco.nl.

Nadere informatie

Convenant Maatschappelijke Stage Gemeente Edam-Volendam

Convenant Maatschappelijke Stage Gemeente Edam-Volendam Partijen: Convenant Maatschappelijke Stage Gemeente Edam-Volendam Gemeente: Gemeente Edam-Volendam, vertegenwoordigd door mevrouw G. Kroon-Sombroek, portefeuillehouder Welzijn. Voortgezet onderwijs: Atlas

Nadere informatie

VMBO / MAVO in Bergschenhoek/Lansingerland INFORMATIEAVOND. www.wolfert.nl/pro

VMBO / MAVO in Bergschenhoek/Lansingerland INFORMATIEAVOND. www.wolfert.nl/pro INFORMATIEAVOND INFORMATIEAVOND Hartelijk welkom Informatieavond leerjaar 4 Dinsdag 1 september 2015 PROGRAMMA 1. Opening door N. van Bennekom, directeur 2. Thema avond ouders 28 september 3. Inrichting

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages

Maatschappelijke Stages Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer Informatie voor leerlingen van dr. Aletta Jacobs College en CSG Rehoboth. Schooljaar 2011 2012 2 Welkom bij de Maatschappelijke Stage! Dit schooljaar ga jij

Nadere informatie

FAQ lijst Hooghuisbreed

FAQ lijst Hooghuisbreed FAQ lijst Hooghuisbreed Algemeen Hoe is passend onderwijs in deze regio geregeld? Sinds 2014 is passend onderwijs ingevoerd op alle scholen in Nederland. Dat houdt in dat de leerlingen zoveel mogelijk

Nadere informatie

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar Dalton Skills Stedelijk Dalton College Alkmaar Plaatsing in Dalton Skills Alle leerlingen met een bb, bb/kb, kb, kb/tl advies komen op het Stedelijk Dalton College terecht in Dalton Skills. Dit geldt ook

Nadere informatie

De makelaarsfunctie vrijwilligerswerk en maatschappelijke stage: de stand van zaken begin 2009

De makelaarsfunctie vrijwilligerswerk en maatschappelijke stage: de stand van zaken begin 2009 De makelaarsfunctie vrijwilligerswerk en maatschappelijke stage: de stand van zaken begin 2009 In december 2007 hebben de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Rapportage Maatschappelijke stage in gemeente Werkendam Schooljaar 2010-2011

Rapportage Maatschappelijke stage in gemeente Werkendam Schooljaar 2010-2011 Rapportage Maatschappelijke stage in gemeente Werkendam Schooljaar 2010-2011 januari 2012, Servicepunt Vrijwilligers / Trema Welzijn Inleiding Deze rapportage is opgesteld conform afspraken tussen gemeente

Nadere informatie

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl STAGE-INOFRMATIEBOEK Klas 11 2013/2014 Stageboekje van : Klas : Stagebegeleider : Stageplaats bij Naam instelling : Straat : Plaats : Telefoonnummer : Stagebegeleider : Stichtse Vrije School Voortgezet

Nadere informatie

Invoeringsplan maatschappelijke stages (een praktijkvoorbeeld)

Invoeringsplan maatschappelijke stages (een praktijkvoorbeeld) Invoeringsplan maatschappelijke stages (een praktijkvoorbeeld) Dit praktijkvoorbeeld is ontleend aan een school die met ondersteuning aan maatschappelijke stages is begonnen Auteur; Aafke Hoek, senior

Nadere informatie

Checklist Afspraken met elkaar maken voor scholen en stagebieders

Checklist Afspraken met elkaar maken voor scholen en stagebieders Rondom: Hoe werk je samen aan een goed begeleide stage? Checklist Afspraken met elkaar maken voor scholen en stagebieders Deze checklist is voor scholen en (potentiële) stagebieders die elkaar beter willen

Nadere informatie

Initiatieven onderwijs & arbeidsmarkt. Inhoud

Initiatieven onderwijs & arbeidsmarkt. Inhoud Een goede samenwerking tussen Ondernemers, Onderwijs en Overheid draagt bij aan een sterke lokale economie. Gelukkig zijn heel veel Molenwaardse ondernemers bereid om hun steentje bij te dragen. Er zijn

Nadere informatie

Gemeente Maasgouw t.a.v. College van B&W Postbus AA Maasbracht. Betreft: subsidieaanvraag Echt, 15 juni 2017.

Gemeente Maasgouw t.a.v. College van B&W Postbus AA Maasbracht. Betreft: subsidieaanvraag Echt, 15 juni 2017. Aan: Gemeente Maasgouw t.a.v. College van B&W Postbus 7000 6050 AA Maasbracht Betreft: subsidieaanvraag 2018 Echt, 15 juni 2017 Geacht college, Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om subsidie aan

Nadere informatie

1. Programmaonderdeel: Dierenwelzijn in het Voortgezet Onderwijs

1. Programmaonderdeel: Dierenwelzijn in het Voortgezet Onderwijs Uitvoeringsplan 1. Programmaonderdeel: Dierenwelzijn in het Voortgezet Onderwijs Programma: Welzijn van dieren 2. Samenvatting programmaonderdeel: Dierenwelzijn krijgt vanuit de maatschappij steeds meer

Nadere informatie

Tiener College

Tiener College Tiener College 2012-2013 Leren met kracht en passie Klaar voor de start Vanaf schooljaar 2012-2013 kun je kiezen voor het Tiener College in Gorinchem. We bieden een programmalijn voor leerlingen van 10-14

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPLAN Naam school. Reguliere scholen.

SCHOOLONDERSTEUNINGSPLAN Naam school. Reguliere scholen. SCHOOLONDERSTEUNINGSPLAN 2015 2016 Reguliere scholen. Als uitwerking van het activiteitenplan 15-16, inclusief de toegekende middelen voor de versterking voor het aanbod voor de leerlingen op schoolniveau

Nadere informatie

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Thema/Bron/Beleid Ondersteuning vrijwilligers/ mantelzorgers, WMO prestatieveld 4 Begroting 2015 Bedrag Notitie Mantelzorg Notitie Vrijwilligers AWBZ Pakketmaatregel

Nadere informatie

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar Dalton Skills Stedelijk Dalton College Alkmaar Plaatsing in Dalton Skills Alle leerlingen met een bb, bb/kb, kb, kb/tl advies komen op het Stedelijk Dalton College terecht in Dalton Skills. Dit geldt ook

Nadere informatie

Onderzoek Maatschappelijke Stage

Onderzoek Maatschappelijke Stage Onderzoek Maatschappelijke Stage Onderzoek in opdracht van Welzijn Barneveld Uitgevoerd door Rianne Stuij en Rianne Heijkoop Studenten Christelijke Hogeschool Ede December 2015 mei 2016 Inhoud Aanleiding...

Nadere informatie

Inleiding maatschappelijke stage

Inleiding maatschappelijke stage Inleiding maatschappelijke stage Algemeen Met maatschappelijke stage doe je iets voor iemand anders zonder daar geld voor te krijgen. Nederland kan niet zonder vrijwilligers, zoals trainers bij sportclubs.

Nadere informatie

WAT IS COOLSOCIETY? WAARDEVOL EN GEVALIDEERD CONCEPT

WAT IS COOLSOCIETY? WAARDEVOL EN GEVALIDEERD CONCEPT PAGINA 1 WAT IS COOLSOCIETY? CoolSociety biedt vmbo-scholen in steden een compleet programma voor de maatschappelijke stages van hun leerlingen. Daarbij staat voorop dat de leerlingen hun stage beleven

Nadere informatie

2015-2016 Beleidsplan Maatschappelijke stage OSG Willem Blaeu

2015-2016 Beleidsplan Maatschappelijke stage OSG Willem Blaeu 2015-2016 Beleidsplan Maatschappelijke stage OSG Willem Blaeu 1 Missie/visie OSG Willem Blaeu wil bevorderen dat leerlingen participeren in school en samenleving. Zij wil stimuleren dat de leerlingen de

Nadere informatie

Jaarplan. Schooljaar

Jaarplan. Schooljaar Jaarplan Schooljaar 2014-2015 Arnhem, augustus 2014 Beste betrokkene, Voor u ligt het jaarplan schooljaar 2014-2015. We hebben het vorig schooljaar geëvalueerd en antwoord gegeven op de vragen: Wat doen

Nadere informatie

VMBO / VMBO in Bergschenhoek/Lansingerland INFORMATIEAVOND. Hartelijk welkom. op de informatieavond leerjaar september

VMBO / VMBO in Bergschenhoek/Lansingerland INFORMATIEAVOND. Hartelijk welkom. op de informatieavond leerjaar september VMBO / VMBO in Bergschenhoek/Lansingerland INFORMATIEAVOND Hartelijk welkom op de informatieavond leerjaar 4 15 september 2014 PROGRAMMA 1. Opening door N. van Bennekom, directeur 2. Inrichting van het

Nadere informatie

Schoolinformatie. 24 november & 14 december Omdat je méér wilt

Schoolinformatie. 24 november & 14 december Omdat je méér wilt Schoolinformatie 24 november & 14 december 2016 Waarom SMC? Een school is niet alleen maar om te leren Ontwikkelen van talenten en ambities Spectrascholair Leefklimaat, Identiteit & Sfeer Mens worden Levensbeschouwing

Nadere informatie

Intentieovereenkomst. Deelnemende partijen:

Intentieovereenkomst. Deelnemende partijen: Intentieovereenkomst Deelnemende partijen: Groengebied Amstelland Recreatie Noord-Holland Scholengemeenschap Reigersbos Verklaring van functies Stagecoördinator: Centraal aanspreekpunt binnen RNH van alle

Nadere informatie

De maatschappelijke stage als onderdeel van burgerschapsvorming

De maatschappelijke stage als onderdeel van burgerschapsvorming De maatschappelijke stage als onderdeel van burgerschapsvorming Jeroen Bron en Minke Bruning, 27 november 2014 27-11-2014 SLO projectgroep burgerschap; Jeroen Bron CPS Onderwijsontwikkeling en advies;

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT?

MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT? MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT? JE KUNT VEEL MEER DAN JE DENKT Formulieren Maatschappelijke Stage Schooljaar 2012-2013 Naam leerling : School: klas 1 EIGEN VACATURE-FORMULIER Stel dat je al voetbaltrainer

Nadere informatie

Intentieovereenkomst. Deelnemende partijen:

Intentieovereenkomst. Deelnemende partijen: Recreatieschap Spaarnwoude AB 14-12-2011 Agendapunt 11 voorbereiding Maatschappelijke Stagese BIJLAGE Intentieovereenkomst Deelnemende partijen: Recreatieschap Spaarnwoude Recreatie Noord-Holland Caland

Nadere informatie

voor het middelbaar beroepsonderwijs

voor het middelbaar beroepsonderwijs voor het middelbaar beroepsonderwijs Peer Support betekent systematische en structurele begeleiding van een jongerejaars student door een ouderejaars. Peer Support is een internationaal erkend programma

Nadere informatie

TALENT IN PRAKTIJK HPC CENTRUM

TALENT IN PRAKTIJK HPC CENTRUM TALENT IN PRAKTIJK WELKOM Aan de rand van Rotterdam Centrum, tussen allerlei hoge huizen, staat Het Praktijkcollege Centrum. Onze school is op veel gebieden uniek. Je hebt heel veel mogelijkheden om certificaten

Nadere informatie

TALENT IN PRAKTIJK HPC CENTRUM

TALENT IN PRAKTIJK HPC CENTRUM TALENT IN PRAKTIJK HPC CENTRUM 2017-2018 WELKOM Aan de rand van Rotterdam Centrum, tussen allerlei hoge huizen, staat Het Praktijkcollege Centrum. Onze school is op veel gebieden uniek. Je hebt heel veel

Nadere informatie

Evaluatie. De MaS. Start jaar 2008/2009 tot en met 2012

Evaluatie. De MaS. Start jaar 2008/2009 tot en met 2012 Evaluatie De MaS Start jaar 2008/2009 tot en met 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina Inleiding 3 1. Maatschappelijke stage (MaS) 4 1.1. Te bereiken resultaat 4 1.2 Taak van de gemeente op het gebied van

Nadere informatie

Zwartewaterland Informatieboekje Maatschappelijke Stage

Zwartewaterland Informatieboekje Maatschappelijke Stage Zwartewaterland Informatieboekje Maatschappelijke Stage 2012-2013 Inhoudsopgave Voorwoord...3 Voorwaarden voor erkenning stageplaats...4 Gang van zaken en regelgeving...4 Veelgestelde vragen...6 Belangrijke

Nadere informatie

Jaarplanning

Jaarplanning 33 maandag 13-8-2018 vakantie docenten en leerlingen dinsdag 14-8-2018 woensdag 15-8-2018 donderdag 16-8-2018 vrijdag 17-8-2018 zaterdag 18-8-2018 zondag 19-8-2018 34 maandag 20-8-2018 1 leerlingen vrij

Nadere informatie

Informatiebrochure over de studieplaats voor leerlingen en hun ouder(s)/verzorgers

Informatiebrochure over de studieplaats voor leerlingen en hun ouder(s)/verzorgers Informatiebrochure over de studieplaats voor leerlingen en hun ouder(s)/verzorgers Schooljaar 2015-2016 1 Trinitas College locatie Han Fortmann R.K. scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum en havo

Nadere informatie

Convenant Maatschappelijke Stage Gemeente Haarlemmermeer

Convenant Maatschappelijke Stage Gemeente Haarlemmermeer Convenant Maatschappelijke Stage Gemeente Haarlemmermeer Partijen: Gemeente: Gemeente Haarlemmermeer, vertegenwoordigd door Steffe Bak, portefeuillehouder Welzijn. Voortgezet onderwijs: Haarlemmermeer

Nadere informatie

Hoe aardgasvrij woon jij?

Hoe aardgasvrij woon jij? JOUW GASTLES Gastles Hoe aardgasvrij woon jij? Je gaat een gastles verzorgen voor leerlingen in het voortgezet onderwijs waarin je laat zien hoe je in je werk dagelijks bezig bent met het thema aardgasvrij

Nadere informatie

Aanvraagformulier Maatschappelijke Stage schooljaar 2007 2008. Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs

Aanvraagformulier Maatschappelijke Stage schooljaar 2007 2008. Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs Aanvraagformulier Maatschappelijke Stage schooljaar 2007 2008 Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs Dit aanvraagformulier bestaan uit 4 onderdelen a t/m d.

Nadere informatie

Informatie voor docenten/begeleiders

Informatie voor docenten/begeleiders Informatie voor docenten/begeleiders Maatschappelijke stage Wat is de maatschappelijke stage? Maatschappelijke stages zijn een vast en verplicht onderdeel van het onderwijs op elke school voor voortgezet

Nadere informatie

SECTOR HAVO/VWO STAGEBOEKJE. Maatschappelijke Stage

SECTOR HAVO/VWO STAGEBOEKJE. Maatschappelijke Stage SECTOR HAVO/VWO STAGEBOEKJE Maatschappelijke Stage 2013-2014 Naam: Klas: Inhoud Informatie voor de stagebegeleider van de stageplek. Blz 3 Informatie voor de leerling: het vinden van een stageplek. Blz

Nadere informatie

De Brede School Academie Utrecht

De Brede School Academie Utrecht OOK IN uw wijk! De Brede School Academie Utrecht Er gebeurt iets nieuws in Utrecht. Iets bijzonders. Basisscholen uit de wijken Overvecht, Hoograven, Ondiep/Zuilen, Kanaleneiland en Lombok/Oog in Al werken

Nadere informatie

Waste Away Challenge. www.urbanseeds.nl. www.urbanseeds.nl urbanseeds_nl urbanseeds.nl. T e l : 0 6 4 4 0 6 2 4 2 1

Waste Away Challenge. www.urbanseeds.nl. www.urbanseeds.nl urbanseeds_nl urbanseeds.nl. T e l : 0 6 4 4 0 6 2 4 2 1 www.urbanseeds.nl Waste Away Een afvalstrijd tussen middelbare scholen www.urbanseeds.nl urbanseeds_nl urbanseeds.nl T e l : 0 6 4 4 0 6 2 4 2 1 Waste Away De Waste Away is het startpunt voor middelbare

Nadere informatie

Stappenplan. maatschappelijke stage. voor organisaties die met. aan de slag willen. Stappenplan maatschappelijk stage

Stappenplan. maatschappelijke stage. voor organisaties die met. aan de slag willen. Stappenplan maatschappelijk stage Stappenplan voor organisaties die met maatschappelijke stage aan de slag willen MaS in Nieuwegein, Vianen, IJsselstein en Lopik is een product van Stichting Welzijn Nieuwegein Versie 1, maart 2010 1 Inhoud

Nadere informatie

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar Dalton Skills Stedelijk Dalton College Alkmaar 2 Plaatsing in Dalton Skills Alle leerlingen met een bb, bb/kb, kb, kb/tl advies komen op het Stedelijk Dalton College terecht in Dalton Skills. Dit geldt

Nadere informatie

Hightech Talent Masterclass

Hightech Talent Masterclass Hightech Talent Masterclass Doelstelling 3 Technische professionals leren anders Praktijkgerichte samenwerking Individueel Assessment Masterclass overzicht 6 Wat levert dit programma de deelnemers op?

Nadere informatie

Stagebedrijf: Klik hier als u tekst wilt invoeren. Leerroute: Klik hier als u tekst wilt invoeren. Naam: Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Stagebedrijf: Klik hier als u tekst wilt invoeren. Leerroute: Klik hier als u tekst wilt invoeren. Naam: Klik hier als u tekst wilt invoeren. Stagebedrijf: Klas : Profiel: Leerroute: Naam: Uiterste inleverdatum: woensdag 12 december 2018 1 Inhoud Het begin van jouw succes!... 3 Afspraken en belangrijke punten:... 5 Logboek:... 6 Opdracht 1:...

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND HAVO 4. 7 september 2017

INFORMATIEAVOND HAVO 4. 7 september 2017 INFORMATIEAVOND HAVO 4 7 september 2017 1 WELKOM 19.00 ALGEMEEN DEEL Opening informatieavond Welkomstwoord door mevrouw Voorn Informatie over HAVO 4 Informatie over LOB Verplaatsing naar de lokalen 19.20

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor ouders G5

Nieuwsbrief voor ouders G5 Nieuws voor leerjaar 5 1. Verbreden zonder grenzen Op 27 september hebben we tijdens de informatieavond voor de Gymnasium-5 leerlingen en hun ouders de aftrap gegeven aan Verbreden zonder grenzen. Zoals

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage Informatie voor leerlingen van het dr. Aletta Jacobs College 0 Maatschappelijke Stage! Sinds 2011 nemen alle leerlingen in het voortgezet onderwijs deel aan de Maatschappelijke Stage

Nadere informatie

Vindt het leuk om met ouderen om te gaan en te luisteren en te schrijven. Volgens afspraak tussen stagebieder, oudere en stagiair.

Vindt het leuk om met ouderen om te gaan en te luisteren en te schrijven. Volgens afspraak tussen stagebieder, oudere en stagiair. Informatie voor stagebieders Inhoudsopgave Beschrijving stage... 1 Stagecriteria... 1 Definities voor deze stage... 2 Stappenplan... 2 Planning voor stagebieder... 4 Checklist kennismakingsgesprek... 4

Nadere informatie

Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding

Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding Actuele ontwikkelingen zoals flexibilisering van arbeid, de noodzaak tot het vergroten van de in- en externe mobiliteit van de werknemer, maar ook wetswijzigingen zorgen

Nadere informatie

MEDEDELINGENBLAD VOOR OUDERS /VERZORGERS LOCATIE JULIANASTRAAT MAVO/HAVO/ATHENEUM/GYMNASIUM

MEDEDELINGENBLAD VOOR OUDERS /VERZORGERS LOCATIE JULIANASTRAAT MAVO/HAVO/ATHENEUM/GYMNASIUM ECHTEN S CONTACT Nr 2 - november 2010 MEDEDELINGENBLAD VOOR OUDERS /VERZORGERS LOCATIE JULIANASTRAAT MAVO/HAVO/ATHENEUM/GYMNASIUM Op de hoogte Van dinsdag 9 t/m vrijdag 12 november aanstaande zijn er cijferbesprekingen

Nadere informatie

Voortgezet onderwijs anno Op weg naar de toekomst van uw kind. Fijn dat u er bent!

Voortgezet onderwijs anno Op weg naar de toekomst van uw kind. Fijn dat u er bent! Voortgezet onderwijs anno 2017 1 Op weg naar de toekomst van uw kind Fijn dat u er bent! 2 Belangrijk is dat we vanavond uw vragen zo goed mogelijk beantwoorden Welke vragen heeft u meegenomen? Een reis

Nadere informatie

PENTA College CSG Hoogvliet. Keuze bovenbouw MAVO-business-school

PENTA College CSG Hoogvliet. Keuze bovenbouw MAVO-business-school PENTA College CSG Hoogvliet Keuze bovenbouw MAVO-business-school Programma Welkom Afwezigheid dhr. de Groot en vervanging Bevordering van klas 2 naar klas 3 Bovenbouw Profiel- en vakkenkeuze Jouw keuze

Nadere informatie

Het voortgezet onderwijs van nu. Op weg naar de toekomst van uw kind. Fijn dat u er bent!

Het voortgezet onderwijs van nu. Op weg naar de toekomst van uw kind. Fijn dat u er bent! Het voortgezet onderwijs van nu 1 Op weg naar de toekomst van uw kind Fijn dat u er bent! 2 Belangrijk is dat we vanavond uw vragen zo goed mogelijk beantwoorden Welke vragen heeft u meegenomen? Een reis

Nadere informatie

Loopbaanoriëntatie en begeleiding voor decanen en mentoren

Loopbaanoriëntatie en begeleiding voor decanen en mentoren Loopbaanoriëntatie en begeleiding voor decanen en mentoren Loopbaanoriëntatie staat in het voortgezet onderwijs volop in de belangstelling. De VO raad ziet loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) als

Nadere informatie

Programma einde schooljaar 2013-2014 en start schooljaar 2014-2015

Programma einde schooljaar 2013-2014 en start schooljaar 2014-2015 Programma einde schooljaar 2013-2014 en start schooljaar 2014-2015 Einde schooljaar 2013-2014 Week 28 maandag 7 juli, leerling-/oudergesprekken, leerling-/oudergesprekken uitstapje Efteling dinsdag 8 juli

Nadere informatie