Beleidsbeïnvloeding door ziekenhuisondernemingsraden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsbeïnvloeding door ziekenhuisondernemingsraden"

Transcriptie

1 Beleidsbeïnvloeding door ziekenhuisondernemingsraden November 2014

2 Het onderzoek over beleid en beïnvloeding van ziekenhuisondernemingsraden is een coproductie van Talent Support (Gert van Dongen) en het CAOP (Tineke Visser). Gert van Dongen is vanuit zijn bureau Talent Support, werkzaam op het snijvlak van managementondersteuning, arbeidsverhoudingen en trainingen. Hij is gespecialiseerd in het trainen en adviseren van ziekenhuisondernemingsraden. Tineke Visser is organisatie antropologe en werkzaam voor het CAOP, als adviseur en trainer medezeggenschap voor o.a. or s binnen de Zorg & Welzijn &Overheid. Het CAOP is het kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Tel: en November 2014 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, CD, internet of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

3 VOORWOORD Perspectief is belangrijker dan geschiedenis Gezien alle ontwikkelingen in het zorglandschap, die van grote invloed zijn ook in het Maasstad Ziekenhuis, is het belangrijk dat je als ondernemingsraad mee ontwikkelt. Een speerpunt van onze ondernemingsraad is strategische personeelsplanning, waaronder duurzame inzetbaarheid. Samenwerking en transparantie zijn hierbij belangrijk. Onze ondernemingsraad wil proactief meedenken in beleid om te zien wat het beste is voor de medewerkers. Het onderzoek over het beleidsmatig functioneren van ziekenhuisondernemingsraden maakt dat opnieuw duidelijk. Het biedt ook handvatten om vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid, verschillende belangen op beleidsniveau, op een professionele manier met elkaar in gesprek te gaan. Immers, voor de bestuurder gelden dezelfde belangen als voor veel medewerkers in de organisatie. Wederkerigheid voor goede resultaten voor patiënten is even simpel als nodig. De ondernemingsraad wordt regelmatig gevraagd deel te nemen aan project-, stuur- en klankbordgroepen ten einde op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in de organisatie. In 2010 heeft de ondernemingsraad het initiatief genomen tot het organiseren van gezamenlijke bijeenkomsten met alle adviesorganen. Deze bijeenkomsten worden nog steeds, maar nu door de Raad van Bestuur, tweemaal per jaar georganiseerd waarbij ook de medische staf en het management aanwezig zijn. Hierbij worden actuele onderwerpen gezamenlijk besproken wat naast een informatieve, ook een verbindende uitkomst heeft. De voorzitter van de Raad van Bestuur en de ondernemingsraad willen de conclusies en aanbevelingen, zoals genoemd in het Beleid beïnvloeding door ziekenhuisondernemingsraden, van harte onderschrijven en onderstrepen de conclusie dat een goede relatie met de bestuurder zwaarder weegt dan de formele wetsregels van de WOR. Dat wil zeggen: samen werken (zonder bij elkaar op schoot te zitten), maar wel tijdig aangeven waar de wegen elkaar scheiden. Rotterdam, november 2014 Anton Westerlaken Voorzitter raad van bestuur Maasstad ziekenhuis Marja Beijer-Brakxhoofde Voorzitter ondernemingsraad Maasstad ziekenhuis

4 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 1. Inleiding Ontwikkelingen ziekenhuizen en medezeggenschap Belangrijkste uitkomsten nader bekeken Het zelfbeeld van de ziekenhuisondernemingsraad over eigen functioneren Actuele beleidsthema s en de invloed van de ziekenhuisondernemingsraad Het bestaansrecht en de functie van de ondernemingsraad OR en andere vormen van participatie Conclusies en aanbevelingen Bijlagen... 9

5 1. INLEIDING De ziekenhuiswereld is in beweging. Het maatschappelijke belang van een goede en betaalbare zorg maakt dat ziekenhuisorganisaties voortdurend aan kwaliteitsverbetering werken en ondernemerschap tonen. Dit vraagt om vernieuwing van arbeidsverhoudingen en medewerkers die bereid zijn zelf verantwoordelijkheid te nemen en te dragen. De medewerkers worden vertegenwoordigd door de OR als het gaat om inspraak en invloed op het beleid van het ziekenhuis. Hoe doen zij dat eigenlijk? Welke rol en positie heeft de OR in het krachtenveld van een ziekenhuisorganisatie met vele stakeholders en andere belanghebbenden? In 2005 en 2009 heeft Gert van Dongen van Talent Support onderzoek gedaan naar het beleidsmatig functioneren van ziekenhuisondernemingsraden. Tellen ze mee en doet de OR er werkelijk toe bij de ontwikkeling van het ziekenhuisbeleid? De eerdere onderzoeken gaven aan dat men wel degelijk in staat was om op beleidsniveau te participeren. Echter, het was heel moeilijk om aan te tonen dat de OR voor zijn medewerkers zichtbaar was en invloed op de strategische keuzes van het ziekenhuis had. Het doel van dit onderzoek is dan ook om inzichtelijk te maken hoe ondernemingsraden van algemene ziekenhuizen in de praktijk invloed hebben op beleidsbeslissingen. Het gaat hierbij om een zelfbeeld en bewustwording van de eigen positie. Het is daarbij ook interessant om te bezien of er ontwikkeling is in vergelijking met 2005 en Met dit onderzoek wordt beoogd de ondernemingsraden te helpen een stap verder te komen om invloed te vergroten op beleidsniveau. De aanbevelingen zijn bedoeld om de ondernemingsraden handvatten en richting te geven om het medezeggenschapswerk te professionaliseren. Aan de hand van actuele ontwikkelingen in het ziekenhuiswezen en de medezeggenschap hierin is de vragenlijst uit 2009 geactualiseerd. Dit onderzoek is in samenwerking met het CAOP uitgevoerd. 34 van de 79 algemene ziekenhuizen hebben de enquête ingevuld. Met een respons van 43 procent kan gesteld worden dat de uitkomsten een goede indicatie geven van het zelfbeeld van de ondernemingsraden in algemene ziekenhuizen. In dit rapport worden eerste de ontwikkelingen in ziekenhuizen en de medezeggenschap geschetst, vervolgens de uitkomsten beschreven en geïnterpreteerd en tot slot conclusies en aanbevelingen geformuleerd. In de bijlage treft u de onderzoeksvragen en de uitkomsten aan. Tot slot dank wil ik graag alle ziekenhuizen bedanken die hieraan hebben meegewerkt, en Marinka Verburg (onderzoeker & trainer) voor het uitzetten en registreren/rubriceren van de uitkomsten. Gert van Dongen 1

6 2. ONTWIKKELINGEN ZIEKENHUIZEN EN DE MEDEZEGGENSCHAP Het ziekenhuis is een maatschappelijke onderneming. De bedoeling van beleidsmakers is dat het ziekenhuis niet alleen als maatschappelijke kostenpost wordt gezien, maar juist ook als een relevante bedrijfstak die een grote toegevoegde waarde oplevert voor de gezondheid van de Nederlandse bevolking. De marktwerking helpt dit verder vorm te geven. De vraagen aanbodmechanismes krijgen meer ruimte. De zorgverzekeraar heeft een regisserende rol en bepaalt in toenemende mate de omvang en verdeling van productie en verrichtingen. Het kan allemaal veel effectiever en efficiënter. Nederland heeft een grote ziekenhuisdichtheid. Van de ongeveer 80 ziekenhuizen zullen er binnen enkele jaren waarschijnlijk nog maar 40 over zijn. Het aantal ziekenhuizen neemt af, het aantal locaties neemt toe. Fusies zijn aan de orde van de dag. Ziekenhuizen moeten keuzes maken in zorgprofielen. Het all-in-one ziekenhuis is verleden tijd. Aantoonbare aantallen verrichtingen voor 1 specifieke aandoening is een voorwaarde om contracten af te kunnen sluiten met zorgverzekeraars. Winstoogmerk wordt, weliswaar onder voorwaarden, mogelijk. Naast de stichtingsvorm ontstaan andere rechtsvormen: onder meer Bv s en coöperaties. Vreemd geld wordt aangetrokken. Externe financiers willen een meer bedrijfsmatige aanpak. De overheid stelt de kaders, maar de spelers in het veld: zorgverzekeraars, specialisten, banken en andere stakeholders vullen het maatschappelijk ondernemerschap op vernieuwde wijzen in. Waar is de ondernemingsraad in dit geheel? Uiteindelijk hebben deze ontwikkelingen ook grote gevolgen voor de medewerkers. Hierin constateren we overigens dat algemene trends van wijzigingen in arbeidsverhoudingen ook van toepassing zijn bij het ziekenhuis. Medezeggenschap wordt vaak als oubollig, vertragend en niet goed voor de eigen loopbaan ervaren. Eén van de redenen hiervoor is dat de huidige medezeggenschapsregelingen gebaseerd zijn op arbeidsverhoudingen van dertig jaar geleden. De nieuwe arbeidsverhoudingen kenmerken zich onder meer door: - Schaalvergroting, flexibele arbeidsverhoudingen en duurzame inzetbaarheid; - Naast medewerkers met een vast arbeidscontract is sprake van groei van personeel niet in loondienst (contractanten, zzp ers, gedetacheerden, et cetera.); - Op het gebied van organisatiekunde is een trend ingezet van structuur- naar procesdenken. De traditionele vormen van organiseren kenmerken zich door meer ontwikkelingsgerichte modellen, waarbij netwerken centraal staat; - De moderne werknemer is minder gevoelig voor hiërarchieën en is gesteld op individuele keuzevrijheid; - De jonge/nieuwe werknemer heeft minder affiniteit met bestaande medezeggenschapsorganen. Bovenstaande aspecten hebben gevolgen voor het functioneren en draagvlak voor de medezeggenschap in ziekenhuizen. De huidige werknemer voelt zich niet per definitie vertegenwoordigd door een medezeggenschapsorgaan en participatie vindt ook op andere manieren plaats. Het lijkt erop dat steeds minder ziekenhuismedewerkers zich willen binden voor meerdere jaren aan een OR. Velen ervan zijn wel bereid zich in te zetten voor kortdurende projecten die raakvlakken hebben met de eigen ontwikkeling/functie. 2

7 3. BELANGRIJKSTE UITKOMSTEN NADER BEKEKEN 3.1 Het zelfbeeld van de ziekenhuisondernemingsraad over eigen functioneren. De ondernemingsraad wordt goed geïnformeerd door de bestuurder. Wel is de ervaring dat dit veelal te laat gebeurt. Maar een score van 7,6 geeft aan dat men tevreden is over de inhoud van de informatievoorziening, zelfs tevredener dan in 2009 (score 7,4). Men is matig tevreden over de manier waarop men inhoudelijk het gesprek kan voeren met de bestuurder over beleidskwesties en over de wijze waarop de OR zichtbare resultaten op beleidsniveau kan bereiken. Toch is er een duidelijke groei waarneembaar ten opzichte van 2009 (zie paragraaf: actuele beleidsthema s en de invloed van de ziekenhuisondernemingsraad). In een toelichting van een OR is aangegeven dat het niet aan ieder OR-lid gegeven is om conceptueel te denken, terwijl het ziekenhuis een complexe - en soms ook politieke organisatie is waarin vele belanghebbenden hun invloeden op niveau aanwenden. Denk hierbij aan de Raad van Toezicht, de banken, de zorgverzekeraars, de cliëntenraad en de Verpleegkundige Advies Raad. En tot slot is natuurlijk de medisch specialist, vertegenwoordigd in maatschappen of verenigingen, een hele grote speler in het ziekenhuis. Het vraagt nogal wat van een OR om echt mee te tellen. Men moet zich verdiepen in strategische en organisatiekundige vraagstukken. Maar als je dat doet, tel je dan mee? De wetgever en beleidsmakers komen de OR tegemoet. Bij een fusie moet een effectrapportage geleverd worden en daarbij dient ook aangetoond te worden of de OR positief adviseert. Het mededingingsinstituut ACM weegt in zijn oordeel dan ook zwaar mee in hoeverre de OR is betrokken bij de voorgenomen samenwerkings- en of fusiebesluiten. Juist in deze complexe verandertrajecten ziet men dat de OR wel in beeld is, de goede vragen stelt, maar vaak te laat om advies wordt gevraagd en in de uiteindelijke besluitvorming toch het nakijken heeft. De vraag is welke beleidsthema s van groot belang zijn en op welke wijze de ziekenhuis-or zich manifesteert. 3.2 Actuele beleidsthema s en de invloed van de ziekenhuisondernemingsraad De ondernemingsraden vinden invloed op het strategische beleid, meer nog dan personeelsbeleid en kwaliteitsbeleid, het meest belangrijk (87 procent). En daarin zien we ook een stijging van invloed. Wel 33 procent geeft aan hier veel invloed op te hebben (28 procent in 2009), echter 51 procent geeft aan hier geen invloed op te hebben. De conclusie is dan ook dat het zeker beter kan, maar er is een duidelijke toename van invloed op dit terrein. De OR van het St. Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein gaf aan invloed te hebben gehad op het strategisch beleid, weliswaar soms reactief. Maar wel degelijk had hij een vinger in de pap bij de bepaling van het zorgprofiel van een nieuwe locatie en de inrichting van de managementstructuur. 3

8 Opvallend is dat in de onderscheiden strategische thema s het personeelsbeleid als 4 e in mate van belangrijkheid heeft gescoord. Arbo scoort zelfs nog lager en valt grotendeels onder de categorie enigszins belangrijk. Kennelijk is dit over het algemeen goed geregeld. De ondernemingsraden geven de thema s strategisch beleid, organisatorische beleid en financieel-economisch beleid een hogere prioriteit. Dit is opvallend, omdat de OR nog altijd als de belangenbehartiger of verlengstuk van de vakbonden wordt gezien. Steeds meer ondernemingsraden geven aan juist in balans tussen organisatie- en medewerkersbelangen de medezeggenschap invulling te willen geven. Dit wil niet zeggen dat de invloed op personeelsbeleid er niet is, die is juist erg groot. Niet minder dan 70 procent geeft aan hier veel invloed op te hebben. Enerzijds kan dit verklaard worden doordat de cao steeds meer het karakter van een raamwerk-cao heeft gekregen en daadwerkelijk meer bevoegdheden bij de OR terecht komen, anderzijds bevestigt dit het beeld ook uit de eerdere onderzoeken van 2005 en 2009: Een ondernemingsraad die zich richt op strategische vraagstukken blijkt ook meer invloed op de uitvoering van het personeelsbeleid te hebben! Invloed op technologiebeleid acht men niet zo van groot belang, terwijl hier juist belangrijke investeringsbeslissingen en veranderingen in functies mee gemoeid zijn. Nog altijd komt de ondernemingsraad het meest tot zijn recht in de invloed op reorganisaties. Het belang acht men hoog en de invloed is ook groot. Als voorbeeld is genoemd de invloed van de medezeggenschap bij herindeling in clusters, waarbij samen met de medische staf de OR een belangrijke rol had. In 2012 is onder de naam Insight door Performa onderzoek gedaan naar de stand van medezeggenschap in Nederland. Daarin werden als grootste stijgers van thema s in volgorde van belangrijkheid aangegeven: 1. Werkkostenregeling; 2. Het Nieuwe Werken (HNW); 3. Duurzame inzetbaarheid; 4. Werknemersgezondheid; 5. Reis- en onkostenregelingen. Deze vijf thema s zijn bij de ziekenhuisondernemingsraden neergelegd met de vraag of zij die in volgorde van belangrijkheid wilden plaatsen. De uitkomsten verschilden sterk. Duurzame inzetbaarheid scoort verreweg als hoogste. De zaken met betrekking tot primaire arbeidsvoorwaarden scoren vrij laag en het thema HNW bungelt onderaan. Dit onderstreept de stelling dat de onderwerpen van medezeggenschap bij ziekenhuizen primair meer gericht zijn op beleidszaken en als het gaat om de inzet op het terrein van personeelsbeleid vooral duurzame inzetbaarheid van belang is. Dit laatste verbaast niet, omdat mede door de vergrijzing ook in personeelsbestand bij ziekenhuizen er inspanningen verricht moeten worden om de verpleegkundigen toch minstens tot zijn 67 e fit aan het bed te kunnen houden. 4

9 Gesteld kan worden dat men voorzichtig moet zijn met algemeen geldende trends- en de daarbij behorende tools als Het Nieuwe Werken zomaar in de ziekenhuiswereld te slingeren. Hoewel er meer over te zeggen valt roept HNW toch de voornamelijk het beeld op van plaats en tijd onafhankelijk kunnen werken, en hierbij door allerlei digitale hulpmiddelen ondersteund te worden. Als in het kader van HNW de ideevorming over meer vrijheid, flexibiliteit en eigen verantwoordelijkheid in de ziekenhuiswereld beperkt blijft tot bijdragen aan zelfroosteren is dit een magere toepassing van Het Nieuwe Werken. 3.3 Het bestaansrecht en de functie van de ondernemingsraad Hiermee raken we de kernvraag van de toegevoegde waarde van de ondernemingsraad. Drie zaken vallen op en scoren erg hoog. - De kwaliteit en de motieven van de individuele OR-leden zijn veel belangrijker om invloed te vergroten dan de wettelijke mogelijkheden. - Een ondernemingsraad die zich niet met beleidszaken bezig houdt zal ook op uitvoeringskwesties nauwelijks invloed hebben - De ondernemingsraad kan alleen invloed op strategisch niveau verkrijgen als de bestuurder de OR serieus neemt. Deze uitkomsten liggen in het verlengde van de uitkomsten in 2005 en 2009, echter op basis van de huidige respons is een substantiële groei hierin waar te nemen. Het sterkst komt dit tot uitdrukking in het gegeven dat niet minder dan 95 procent aangeeft dat je alleen invloed op het strategische beleid hebt als de bestuurder de OR serieus neemt. Opvallend is ook dat de ondernemingsraad zich medeverantwoordelijk voelt voor de gevolgen van het beleid waar de OR mee heeft ingestemd of positief over heeft geadviseerd. Als je bovenstaande uitkomsten met elkaar verbindt leidt dit tot een aantal gevolgen voor de samenwerking tussen bestuurder en de OR. In de eerste plaats is de WOR een vangnet, het gaat om de inhoud en het vergroten van de betrokkenheid. Dus geen procedure-or. De raad wil medeverantwoordelijkheid dragen. Op de tweede plaats betekent het dat juist en vooral gewerkt moet worden aan een zo optimale relatie met de bestuurder. En tot slot: blijf als OR-collectief en als individu werken aan de eigen kwaliteit en motivatie, omdat- veel meer dan in een starre houding, vastklampend aan de wet - juist daardoor meer slagkracht en resultaten geboekt kunnen worden. 3.4 OR en andere vormen van participatie Reeds eerder is genoemd dat de OR niet het alleenrecht op medezeggenschap heeft. Onder meer zelfsturende teams, werkoverleg en Verpleegkundige Advies Raden zijn andere gremia waarin medezeggenschap en participatie plaats vinden. Toch wordt de OR als belangrijkst medezeggenschapsorgaan wordt gezien. Dit beeld is natuurlijk gekleurd, omdat dit een beeld van de OR zelf is. Maar toch, ook uit eerdere GBIO onderzoeken (2008) bleek dat de OR nog steeds als meest aanvaard medezeggenschapsorgaan gezien wordt. 5

10 De groei en ontwikkeling van meer projectmatig denken en werken ook in ziekenhuisorganisaties maakt dat deze vorm van participatie als goede tweede scoort. Opvallend is dat de vakbonden in dit geheel laag scoren. Dit is te verklaren omdat de vakbonden op collectief en individueel niveau wel stevige belangenbehartigers zijn, maar voor de verdere inrichting van een organisatie en organisatieontwikkeling intern een beperkte rol vervullen, terwijl een OR over deze aspecten juist belangrijke adviesbevoegdheden heeft. 6

11 CONSLUSIES EN AANBEVELINGEN Conclusies Ziekenhuisondernemingsraden kiezen fundamenteel als insteek voor het behandelen van vraagstukken een goede balans tussen organisatie- en personeelsbelangen. Ondernemingsraden in ziekenhuizen zijn in staat zijn om op beleidsniveau het gesprek te voeren, worden steeds beter geïnformeerd en krijgen, ook door externe partijen naast de wetgever, een steeds prominentere rol toebedeeld. Ondernemingsraden in ziekenhuizen willen zich vooral richten op invloed op strategisch- en organisatiebeleid, personeelsbeleid heeft geen topprioriteit en het thema Het Nieuwe Werken is voor de OR niet belangrijk. Het meest opvallend is dat het grootste deel van de ondernemingsraden vooral een goede relatie met de bestuurder belangrijk vindt en de kwaliteit en motivatie van OR-leden veel belangrijker acht voor de eigen slagkracht, dan de Wet op de Ondernemingsraden. Aanbevelingen Op basis van dit onderzoek en praktijkervaringen van de onderzoeker worden de volgende aanbevelingen gedaan: 1. Verminder overlegvergaderingen en organiseer (eventueel in samenwerking met cliëntenraden, VAR s en waar mogelijk de Vereniging van Medisch Specialisten) meer werk- en themabijeenkomsten waarin op strategische thema s een inhoudelijk debat/dialoog gevoerd kan worden. 2. Kies als OR fundamenteel voor beleidsthema s. Als je je als OR op strategische en beleidsmatige kwesties richt, verkrijg je bovendien meer invloed ook op uitvoeringskwesties. Richt je daarbij op visievorming over de toekomst van het ziekenhuis. Als je het over de koers eens bent, kun je tactische en operationele vraagstukken makkelijker plaatsen. 3. Kies minimaal 1 speerpunt op het gebied van personeelsbeleid, waarin de OR zichtbaar wordt voor de achterban. Ontwikkel expertise op een personeels- en of arbeidsvoorwaardelijk thema, bijvoorbeeld vitaliteitsbeleid, arbeidstijdenregeling of capaciteitsplanning. Hiermee blijf je of word je zichtbaar voor het personeel. 4. Stimuleer andere vormen van inspraak en verantwoordelijkheidsspreiding. Medezeggenschap is meer dan OR. Sluit aan bij de actualiteit dat medewerkers ook een eigen verantwoordelijkheid hebben. Stimuleer dan ook vormen van werkoverleg en projectmatig werken. Zie andere vormen van participatie niet als bedreiging, maar als een welkome aanvulling naast de OR, om medewerker betrokkenheid te vergroten. 5. Hou op met denken in klassieke tegenstellingen van werkgever en werknemer. Investeer in de relatie met de bestuurder. Ga ervan uit dat hij het goede wil, ook voor de medewerkers. Dit is het vertrekpunt. Werk dit uit en wijk er pas van af als het tegendeel blijkt. 7

12 6. Blijf aandacht schenken aan eigen ontwikkeling en inspiratie om de motivatie blijvend hoog te houden voor medezeggenschapswerk. Medezeggenschapswerk moet lonend zijn. Niet in de vorm van geld, maar in scholing en ontwikkeling. 8

13 Bijlagen Kunt u met een rapportcijfer (1 t/m 10) aangeven hoe goed of slecht: Tabel 1 Het functioneren van de ondernemingsraad Cijfer: De ondernemingsraad door de bestuurder wordt geïnformeerd over voornemens ten aanzien van belangrijke strategische beslissingen en beleidswijzigingen in de organisatie 7,6 De ondernemingsraad in staat is met de bestuurder het inhoudelijke debat te voeren over beleidsthema s 7,0 De ondernemingsraad zichtbare resultaten op beleidsniveau heeft bereikt 6,9 U het functioneren op beleidsniveau van de or beoordeelt 6,7 9

14 Mate van Belangrijkheid Betrokkenheid OR Niveau Invloed Onderwerp Strategisch Beleid (visie, missie, fusie, ed.) Totaal Totaal Totaal Totaal erg enigszins on nvt nee ja, pro-a. ja, reac. nvt beleid uitvoering onderwerp niet aan de orde geen weinig veel zeer veel onderwerp niet aan de orde 88,2% 11,8% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 64,7% 32,4% 2,9% 100,0% 8,8% 50,0% 35,3% 5,9% 0,0% 100,0% Marktwerking/zorgondernemerschap 41,2% 50,0% 5,9% 2,9% 100,0% 0,0% 85,3% 0,0% 14,7% 100,0% 29,4% 52,9% 17,6% 100,0% 26,7% 60,0% 13,3% 0,0% 0,0% 100,0% (bijv. oprichten zbc's, joint ventures) Financieel-economisch beleid (budgettering, bezuinigingen ed.) Technologiebeleid (bijv. ICT) Kwaliteit & Veiligheidsbeleid (accreditatie niaz, VMS etc.) Organisatorisch beleid (bijv. reorganisaties, locatieprofielen, outsourcing) Personeelsbeleid 79,4% 20,6% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 97,1% 2,9% 0,0% 100,0% 29,4% 70,6% 0,0% 100,0% 15,6% 71,9% 12,5% 0,0% 0,0% 100,0% 35,3% 52,9% 11,8% 0,0% 100,0% 8,8% 88,2% 0,0% 2,9% 100,0% 23,5% 64,7% 11,8% 100,0% 27,8% 47,2% 16,7% 0,0% 8,3% 100,0% 58,8% 41,2% 0,0% 0,0% 100,0% 6,1% 93,9% 3,0% 0,0% 100,0% 37,5% 65,6% 0,0% 100,0% 15,2% 66,7% 18,2% 3,0% 0,0% 100,0% 85,3% 14,7% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 41,2% 58,8% 0,0% 100,0% 6,1% 24,2% 63,6% 9,1% 0,0% 100,0% 67,6% 32,4% 0,0% 0,0% 100% 2,9% 97,1% 0,0% 0,0% 100,0% 64,7% 35,3% 0,0% 100,0% 2,9% 20,6% 64,7% 11,8% 0,0% 100,0% ARBO 38,2% 52,9% 8,8% 0,0% 100% 3,0% 97,0% 3,0% 0,0% 100,0% 47,1% 44,1% 8,8% 100,0% 8,8% 32,4% 47,1% 11,8% 0,0% 100,0% 10

15 Kunt u aangeven in hoeverre onderstaande onderwerpen gegroeid zijn in aandacht/behandeling door de OR vanaf 2011? Tabel 2b Welke ondernemers zijn de grootste stijgers vanaf 2011 Aantal keer 5 punten Aantal keer 4 punten Aantal keer 3 punten Aantal keer 2 punten Aantal keer 1 punt Totaal Werkkostenregeling 8,8% 26,5% 20,6% 32,4% 11,8% 100,0% Duurzame inzetbaarheid 35,3% 23,5% 26,5% 5,9% 8,8% 100,0% Reis- en onkostenregeling 8,8% 17,6% 26,5% 26,5% 20,6% 100,0% HNW 5,9% 5,9% 11,8% 20,6% 55,9% 100,0% (werknemers)gezondheid 20,6% 32,4% 23,5% 20,6% 2,9% 100,0% 11

16 Kunt u aangeven in hoeverre u het eens (1) tot zeer mee eens (4) bent met de volgende stellingen: Tabel 3 Stellingen Stellingen Een ondernemingsraad die zich niet met beleidszaken bezig houdt zal ook op uitvoeringskwesties nauwelijks invloed hebben. Als ondernemingsraad kun je vooral invloed op het beleid uitoefenen als je initiatieven neemt. De ondernemingsraad is medeverantwoordelijk voor de gevolgen van het beleid waar de OR mee heeft ingestemd of positief heeft geadviseerd. 1 Als invloed op beleid via andere inspraak of overlegvormen voldoende gewaarborgd is dient de OR zich terughoudend op te stellen. 2 De ondernemingsraad dient zich vooral met de uitvoering van het personeelsbeleid bezig te houden. De ondernemingsraad kan alleen invloed op strategisch niveau verkrijgen als de bestuurder de OR serieus neemt. 3 De WOR is het beste instrument om de bestuurder te dwingen de OR serieus te nemen. 4 De kwaliteiten en de motieven van de individuele OR-leden zijn veel belangrijker om de invloed te vergroten dan de wettelijke mogelijkheden. 5 Om invloed op strategische beslissingen te krijgen dient de OR zich meer als partner van de bestuurder dan belangenbehartiger namens ede werknemers op te stellen. 6 Helemaal mee eens Mee eens Mee oneens helemaal mee oneens Totaal 23,5% 64,7% 11,8% 0,0% 100,0% 11,8% 73,5% 11,8% 2,9% 100,0% 2,9% 73,5% 20,6% 2,9% 100,0% 2,9% 38,2% 58,8% 0,0% 100,0% 0,0% 5,9% 82,4% 11,8% 100,0% 41,2% 52,9% 5,9% 0,0% 100,0% 2,9% 17,6% 67,6% 11,8% 100,0% 23,5% 61,8% 14,7% 0,0% 100,0% 6,1% 48,5% 45,5% 0,0% 100,0% 12

17 De formele medezeggenschap (OR)wordt niet altijd als belangrijkste inspraakorgaan gezien om medewerker betrokkenheid bij beleidsontwikkeling te realiseren. Hieronder staat een aantal vormen waarbinnen inspraak/betrokkenheid mogelijk is. Geef aan in hoeverre onderstaande (overleg)organen naar uw mening inspraak/medewerker betrokkenheid vergroten in uw ziekenhuis. Tabel 4 OR en andere vormen van participatie Vorm In grote mate Enigszins In geringe mate tot niet Totaal 1. Ondernemingsraad 82,4% 14,7% 2,9% 100,0% 2. Werkoverleg 44,1% 50,0% 5,9% 100,0% 3. Projectgroepen 47,1% 41,2% 11,8% 100,0% 4. Zelfsturende teams 23,5% 41,2% 35,3% 100,0% 5. VAR 32,4% 55,9% 11,8% 100,0% 6. Vakbonden 20,6% 35,3% 44,1% 100,0% 7. Een ander (overleg)orgaan 17,6% 38,2% 44,1% 100,0% 13

18 training en advies, guldenslag 65, 3991 WC Houten telefoon

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479 Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 Missie Wij zijn als afspiegeling van ZorgSaam een ondernemingsraad die

Nadere informatie

(Hoe) houden organisaties zich bezig met duurzame inzetbaarheid? Uitkomsten onderzoek. Uitkomsten enquête duurzame inzetbaarheid

(Hoe) houden organisaties zich bezig met duurzame inzetbaarheid? Uitkomsten onderzoek. Uitkomsten enquête duurzame inzetbaarheid (Hoe) houden organisaties zich bezig met duurzame inzetbaarheid? Uitkomsten onderzoek Datum: november 2012 Samensteller: Nicole Plugge, onderzoeker Business development, marketing en communicatie E-mail:

Nadere informatie

OR op cursus. Wim Dolmans, Kenniscentrum SBI training & advies. Mogelijke thema's voor een nieuwe OR

OR op cursus. Wim Dolmans, Kenniscentrum SBI training & advies. Mogelijke thema's voor een nieuwe OR OR op cursus Wim Dolmans, Kenniscentrum SBI training & advies 1. Inleiding Uit diverse trendanalyses blijkt dat een meerderheid van zowel OR en als bestuurders vindt dat de OR veel invloed heeft op de

Nadere informatie

Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties

Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties in de architectenbranche QUICKSCAN mei 2013 Inhoud Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties 3 Resultaten 6 Bureau-intermediair I Persoonlijk urenbudget 6 Keuzebepalingen

Nadere informatie

ZELFDIAGNOSE-INSTRUMENT

ZELFDIAGNOSE-INSTRUMENT Zelfdiagnose-instrument 1 voor ondernemingsraden ZELFDIAGNOSE-INSTRUMENT Voor wie bedoeld? Het zelfdiagnose-instrument dat voor u ligt is bedoeld voor ondernemingsraden die planmatig willen omgaan met

Nadere informatie

Basis leergang opleider medezeggenschap. Dr. Martha Meerman

Basis leergang opleider medezeggenschap. Dr. Martha Meerman Basis leergang opleider medezeggenschap Dr. Martha Meerman Wat is AIAS/UvA Onderzoek, opleidingen en conferenties over arbeidsmarkt, sociale zekerheid, zeggenschap, beleid etc. Interdisciplinair, vergelijkend,

Nadere informatie

De toegevoegde waarde van medezeggenschap in de organisatie

De toegevoegde waarde van medezeggenschap in de organisatie Persbericht 13 OR Insight 2012 Achtergrondinformatie bij persbericht 13 OR Insight van 18 december 2012 OR Insight 2012 De toegevoegde waarde van medezeggenschap in de organisatie Een belangrijke onderliggende

Nadere informatie

Gevolgen voor de werkgelegenheid

Gevolgen voor de werkgelegenheid KRACHTIG ADVISEREN BIJ FUSIES EN OVERNAMES Met een divers team van organisatieadviseurs ondersteunen we ondernemingsraden bij het beoordelen van voorgenomen verkoop, fusies en overnames van bedrijven.

Nadere informatie

3/2/2014. SPP Met medezeggenschap! Working nine to 5 6 maart 2014 M.Sikkel. Mede-HRMontwikkelingen. Strategische Personeelsplanning (SPP)

3/2/2014. SPP Met medezeggenschap! Working nine to 5 6 maart 2014 M.Sikkel. Mede-HRMontwikkelingen. Strategische Personeelsplanning (SPP) Vertrouwd met Arbeidszaken SPP Met medezeggenschap! Working nine to 5 6 maart 2014 M.Sikkel Strategische Personeelsplanning (SPP) Vandaag verkennen wij wat SSP is en hoe medezeggenschap hierbij kan ondersteunen

Nadere informatie

Arbeidsverhoudingen zijn ook in te delen naar het niveau waarop ze zich afspelen: a) Landelijk niveau b) Bedrijfstakniveau c) Ondernemingsniveau

Arbeidsverhoudingen zijn ook in te delen naar het niveau waarop ze zich afspelen: a) Landelijk niveau b) Bedrijfstakniveau c) Ondernemingsniveau Inleiding vormen dat deel van het maatschappelijke leven waarin de onderlinge betrekkingen tussen werkgevers en werknemers centraal staan. De overheid vormt binnen dat relatiepatroon een uiterst belangrijke

Nadere informatie

Vernieuwing geeft méér waarde aan medezeggenschap

Vernieuwing geeft méér waarde aan medezeggenschap 10 Vernieuwing geeft méér waarde aan medezeggenschap Vernieuwing geeft méér waarde aan medezeggenschap Kim van der Hoeven 1. Inleiding Ontwikkelingen in maatschappij en samenleving denk met name aan de

Nadere informatie

TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS. Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs.

TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS. Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs. ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs april 2016 1

Nadere informatie

Bijlage bij persbericht 9 van de SBI Formaat MonitOR Thema: OR-werk, loopbaan en ontwikkeling

Bijlage bij persbericht 9 van de SBI Formaat MonitOR Thema: OR-werk, loopbaan en ontwikkeling Bijlage bij persbericht 9 van de SBI Formaat MonitOR 2015-2016 Thema: OR-werk, loopbaan en ontwikkeling Door hun deelname aan de medezeggenschap leveren OR-leden een toegevoegde waarde voor (de besluitvorming

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

GERT VAN DONGEN: Een medewerker wil herkenning en erkenning

GERT VAN DONGEN: Een medewerker wil herkenning en erkenning GERT VAN DONGEN: Een medewerker wil herkenning en erkenning Hoffelijkheid werkt. Via meeleven en inleven vervult de medewerker een belangrijke functie voor de patiënt. Hierdoor wordt een tevreden patiënt

Nadere informatie

Het adviesrecht van de or

Het adviesrecht van de or FNV Bondgenoten Het adviesrecht van de or Een korte toelichting Wat is het adviesrecht? Voor een aantal belangrijke besluiten op financieel-economisch en organisatorisch terrein is de ondernemer verplicht

Nadere informatie

Vragen: zie foto 2. tweede ronde: Discussie met Hans van der Schoot adhv de vragen Conclusies zie foto 3

Vragen: zie foto 2. tweede ronde: Discussie met Hans van der Schoot adhv de vragen Conclusies zie foto 3 Sessie ziekenhuizen Eerste ronde: Inventariseren vragen voor Hans van der Schoot, NVZ Toekomst branche Positie ziekenhuizen Gevolgen en kansen werknemers Hoe invloed? Wat betekenen de ontwikkelingen voor

Nadere informatie

Enquêtes - Vernieuwing in inspraak/inspraak in vernieuwing. Voorafgaand aan het congres konden de volgende enquêtes ingevuld worden:

Enquêtes - Vernieuwing in inspraak/inspraak in vernieuwing. Voorafgaand aan het congres konden de volgende enquêtes ingevuld worden: Enquêtes - Vernieuwing in inspraak/inspraak in vernieuwing Voorafgaand aan het congres konden de volgende enquêtes ingevuld worden: Moderne manieren van medezeggenschap: uw praktijkvoorbeelden! Flexwerkers

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

De parels benutten! Meedoen, meepraten en meedenken! Samenspraak! Medezeggenschap en participatie van vrijwilligers in de besluitvorming!

De parels benutten! Meedoen, meepraten en meedenken! Samenspraak! Medezeggenschap en participatie van vrijwilligers in de besluitvorming! Drie workshops over medezeggenschap en participatie van vrijwilligers in de besluitvorming 1. De parels benutten - voor leidinggevenden en medewerkers van organisaties 2. Meedoen, meepraten en meedenken

Nadere informatie

Schoolleider tussen functie en beroep

Schoolleider tussen functie en beroep Schoolleider tussen functie en beroep Resultaten van twee enquête-onderzoeken onder schoolleiders en bestuurders 2015 September 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Schoolleider tussen functie en beroep...

Nadere informatie

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012 Sociale innovatie De volgende vragen gaan over sociale innovatie en innovatief ondernemingsbeleid. Sociale Innovatie is een vernieuwing of een verbetering in de arbeidsorganisatie en in de arbeidsrelaties

Nadere informatie

Rapportage Peiling Duurzame Inzetbaarheid onder leden van Transvorm. 26 januari 2017

Rapportage Peiling Duurzame Inzetbaarheid onder leden van Transvorm. 26 januari 2017 Rapportage Peiling Duurzame Inzetbaarheid onder leden van Transvorm 26 januari 2017 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Resultaten... 3 2.1 De respondenten... 3 2.2 Aandacht voor duurzame inzetbaarheid... 3 2.3

Nadere informatie

Rapport. Alles wel? Quick Scan naar de behoefte aan informatie en ondersteuning van maatregelen tegen agressie en geweld in welzijnsorganisaties

Rapport. Alles wel? Quick Scan naar de behoefte aan informatie en ondersteuning van maatregelen tegen agressie en geweld in welzijnsorganisaties Rapport Alles wel? Quick Scan naar de behoefte aan informatie en ondersteuning van maatregelen tegen agressie en geweld in welzijnsorganisaties Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum

Nadere informatie

Uitkomsten enquête communicatie

Uitkomsten enquête communicatie Uitkomsten enquête communicatie Medezeggenschapsraad 8 e Montessori 11 oktober 2016 CONCLUSIES Belangrijkste conclusies 1. De beleving van de ouders verschilt sterk van die van de leerkrachten: leerkrachten

Nadere informatie

Anders werken met teams. Coby Franken - Trainer Gerrit Taute Org. adviseur

Anders werken met teams. Coby Franken - Trainer Gerrit Taute Org. adviseur Anders werken met teams Coby Franken - Trainer Gerrit Taute Org. adviseur Wanneer je een schip wilt gaan bouwen/breng dan geen mensen bijeen/om timmerhout te sjouwen/of te tekenen /voorkom dat ze taken

Nadere informatie

OR en interne werkverdeling

OR en interne werkverdeling 1 GITP OR en interne werkverdeling Nico Berghuis 11-10-2012 OR en interne werkverdeling Performa Workshop 11 oktober 2012 2 GITP OR en interne werkverdeling Nico Berghuis 11-10-2012 Even voorstellen >

Nadere informatie

BOUWEN AAN EEN NIEUWE CAO

BOUWEN AAN EEN NIEUWE CAO BOUWEN AAN EEN NIEUWE CAO VOOR DE SECTOR K&T VAN DE WENb STARTDOCUMENT inclusief bevindingen startbijeenkomst 17 april 2008 Arnhem, 26 mei 2008 Inleiding In 2007 hebben de vakorganisaties gezamenlijk met

Nadere informatie

Bijlage bij persbericht 8 van de SBI Formaat MonitOR 2015-2016 Thema: animo en draagvlak voor de OR

Bijlage bij persbericht 8 van de SBI Formaat MonitOR 2015-2016 Thema: animo en draagvlak voor de OR Bijlage bij persbericht 8 van de SBI Formaat MonitOR 2015-2016 Thema: animo en draagvlak voor de OR Het aantal leden dat een OR telt, wordt in beginsel bepaald door het aantal in de onderneming werkzame

Nadere informatie

Conclusies enquête The Future Group. November 2015

Conclusies enquête The Future Group. November 2015 November 2015 Conclusies enquête Een zzp er kiest voor zelfstandigheid, vrijheid en ondernemerschap. Daar moet je hem/haar de ruimte voor geven. Verplichte collectieve zaken staan in tegenstelling tot

Nadere informatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering Samenvatting rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Contractcatering In samenwerking met: Rijnland Advies 1 Inleiding Even terugkijken.. De komende jaren verandert de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Douwe de Vries: Medisch Specialistische Bedrijven zullen zich voor hun nieuwe taken sterk professionaliseren

Douwe de Vries: Medisch Specialistische Bedrijven zullen zich voor hun nieuwe taken sterk professionaliseren Douwe de Vries: Medisch Specialistische Bedrijven zullen zich voor hun nieuwe taken sterk professionaliseren Douwe de Vries is partner van Raadgevers Kuijkhoven en, met Jos Röselaers en Frank Leguijt,

Nadere informatie

Functies van medezeggenschap

Functies van medezeggenschap Functies van medezeggenschap Medezeggenschap of participatie wordt vandaag de dag steeds meer gezien als functioneel voor de organisatie: de organisatie heeft er wat aan. We worden vaak gevraagd om mee

Nadere informatie

INFORMATIERECHT. inleiding

INFORMATIERECHT. inleiding 1 INFORMATIERECHT inleiding VOLDOENDE GEÏNFORMEERD? 2 Stelling: Een OR die onvoldoende door de bestuurder wordt geïnformeerd is machteloos VOLDOENDE GEÏNFORMEERD? 3 Wie heeft het idee dat de bestuurder

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek diensten PGO Support

Tevredenheidsonderzoek diensten PGO Support Tevredenheidsonderzoek diensten PGO Support Esther Poort en Annemarie Venemans Maart, 2014 Leiden: De Onderzoekerij www.onderzoekerij.nl 1 1. Inleiding Deze rapportage beschrijft de resultaten van een

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

AANVRAAG ADVIES VAN DE ONDERNEMINGSRAAD

AANVRAAG ADVIES VAN DE ONDERNEMINGSRAAD AANVRAAG ADVIES VAN DE ONDERNEMINGSRAAD 1. Onderwerp : Onderzoek uitvoeringsarrangement Participatiewet/Wsw in de gemeenten Kampen en Dronten 2. Datum : 29 februari 2016 3. Steller : Simone Corjanus 4.

Nadere informatie

LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014. Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1

LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014. Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1 LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014 Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1 PROFIEL RAAD VAN COMMISSARISSEN 1. Kerntaken van de raad van commissarissen

Nadere informatie

Zorgen voor Anderen. WOMEN Inc 5-12-2014. Rapportage kwantitatief en kwalitatief onderzoek Fenneke Vegter, Marcel Voorn en Ester Koot Project Z5069

Zorgen voor Anderen. WOMEN Inc 5-12-2014. Rapportage kwantitatief en kwalitatief onderzoek Fenneke Vegter, Marcel Voorn en Ester Koot Project Z5069 Zorgen voor Anderen WOMEN Inc Rapportage kwantitatief en kwalitatief onderzoek Fenneke Vegter, Marcel Voorn en Ester Koot Project Z5069 5-12-2014 Inhoudsopgave Klik op icoon om naar het hoofdstuk te gaan

Nadere informatie

Onderzoek onder Raadsleden naar regionale samenwerking, gemeenschappelijke regelingen en herindeling

Onderzoek onder Raadsleden naar regionale samenwerking, gemeenschappelijke regelingen en herindeling Onderzoek onder Raadsleden naar regionale samenwerking, gemeenschappelijke regelingen en herindeling 13 januari 2014 Uitgevoerd door Overheid in Nederland in opdracht van Raadslid.Nu www.overheidinnederland.nl

Nadere informatie

Onderwijs en vluchtelingenkinderen

Onderwijs en vluchtelingenkinderen Onderwijs en vluchtelingenkinderen Zijn scholen en onderwijsgevenden voldoende toegerust om vluchtelingenkinderen onderwijs te bieden? Een enquête onder onderwijsgevenden van basisscholen, scholen voor

Nadere informatie

Kwaliteit in nieuw perspectief

Kwaliteit in nieuw perspectief Kwaliteit in nieuw perspectief Wat komt er op ons af in Almere? Almere groeit, wij groeien mee... 400.000 350.000+ 300.000 200.000 100.000 0 250.000 185.000 140.000 100.000 50.000 10.000 1980 1986 1994

Nadere informatie

Strategische zelfanalyse

Strategische zelfanalyse Strategische zelfanalyse Vol vertrouwen de WMO tegemoet Wat betekent de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning voor uw organisatie? Hoe houdt u goed rekening met de modernisering van de AWBZ?

Nadere informatie

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015 Duurzame inzetbaarheid uitgangspunt personeelsbeleid Het voorstel is duurzame inzetbaarheid centraal te stellen in het personeelsbeleid om medewerkers van alle levensfasen optimaal inzetbaar te houden

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek September 2014

Resultaten Onderzoek September 2014 Resultaten Onderzoek Initiatiefnemer: Kennispartners: September 2014 Resultaten van onderzoek naar veranderkunde in de logistiek Samenvatting Logistiek.nl heeft samen met BLMC en VAViA onderzoek gedaan

Nadere informatie

Wettelijke kaders Facilitering in de praktijk Loont OR-werk? 13-3-2013. Workshop "Facilitering en beloning van ondernemingsraden Loont OR-werk?

Wettelijke kaders Facilitering in de praktijk Loont OR-werk? 13-3-2013. Workshop Facilitering en beloning van ondernemingsraden Loont OR-werk? Workshop "Facilitering en beloning van ondernemingsraden Loont OR-werk? LOMOZ Themadag 13 maart, t Veerhuis te Nieuwegein Facilitering in de praktijk Loont OR-werk? 1 De ondernemer is verplicht de ondernemingsraad

Nadere informatie

Schoolportret samenwerkingsverband Roermond. vo- docenten over Passend onderwijs (vmbo tot en met gymnasium)

Schoolportret samenwerkingsverband Roermond. vo- docenten over Passend onderwijs (vmbo tot en met gymnasium) Schoolportret samenwerkingsverband Roermond vo- docenten over Passend onderwijs (vmbo tot en met gymnasium) Schoolportret samenwerkingsverband Roermond vo- docenten over Passend onderwijs (vmbo tot en

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie

Denk mee over flexibel roosteren

Denk mee over flexibel roosteren Denk mee over flexibel roosteren Op het programma De context van flexibel roosteren Rol OR rechten en mogelijkheden, moeilijke kwesties Stappen in de besluitvorming Nicole Pikkemaat, trainer / adviseur

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam. Externe Benchmark

RESULTATEN. Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam. Externe Benchmark RESULTATEN Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam Externe Benchmark februari 2013 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school

Nadere informatie

Over strategische personeelsplanning in een veranderend ziekenhuislandschap en de rol van OR

Over strategische personeelsplanning in een veranderend ziekenhuislandschap en de rol van OR Over strategische personeelsplanning in een veranderend ziekenhuislandschap en de rol van OR Medezeggenschapsdag StAZ Driebergen, 12 november 2015 Chris-Jan van Leeuwen Onno Verbaas PFZW HR Advies 1 CAO

Nadere informatie

1. Werkgevers en vakbonden willen jou meer betrekken bij het cao-overleg. Dat vind ik..

1. Werkgevers en vakbonden willen jou meer betrekken bij het cao-overleg. Dat vind ik.. CNV Unie ledenenquête kunststof- en rubberindustrie oktober 2015 1. Werkgevers en vakbonden willen jou meer betrekken bij het cao-overleg. Dat vind ik.. Onzin, daar hebben we vakbonden voor Ben benieuwd

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK ZAANLANDS LYCEUM 2014

TEVREDENHEIDSONDERZOEK ZAANLANDS LYCEUM 2014 TEVREDENHEIDSONDERZOEK ZAANLANDS LYCEUM 2014 Inleiding In maart van dit jaar heeft adviesbureau Van Beekveld en Terpstra in opdracht van het College van Bestuur van OVO Zaanstad op de scholen van OVO een

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS. Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics

HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS. Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics 1 Inleiding Veel organisaties hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in

Nadere informatie

Behoeftes rijksambtenaren in kaart Flitspanelonderzoek oktober Een uitgave in het kader van het strategisch personeelsbeleid Rijk

Behoeftes rijksambtenaren in kaart Flitspanelonderzoek oktober Een uitgave in het kader van het strategisch personeelsbeleid Rijk Behoeftes rijksambtenaren in kaart Flitspanelonderzoek oktober 2017 Een uitgave in het kader van het strategisch personeelsbeleid Rijk Managementsamenvatting In het kader van de totstandkoming van het

Nadere informatie

Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen KEUZE VOOR SPEERPUNTEN OVERHEID IN BEWEGING EN MEESTER IN JE WERK

Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen KEUZE VOOR SPEERPUNTEN OVERHEID IN BEWEGING EN MEESTER IN JE WERK Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen 1 Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen De A+O fondsen van gemeenten, provincies en waterschappen hebben

Nadere informatie

Actieplan 2006 Ondernemingsraad Oasen

Actieplan 2006 Ondernemingsraad Oasen Actieplan 2006 Ondernemingsraad Oasen Ondernemingsraad Gouda 1 maart 2006 Adviseren en instemmen 1 maart 2006 Actieplan 2006 Ondernemingsraad Oasen 2 1 Adviseren De ondernemingsraad heeft in het kader

Nadere informatie

Medezeggenschap van Openbare Bibliotheken 2016

Medezeggenschap van Openbare Bibliotheken 2016 Medezeggenschap van Openbare Bibliotheken 2016 SAMEN WINNEN Resultaten enquête-onderzoek Medezeggenschap Openbare Bibliotheken Voorwoord In het sociaal contract dat cao-partijen hebben afgesloten is de

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Terugkoppeling netwerkbijeenkomst 24 juni 2014 Medezeggenschap van Vrijwilligers

Terugkoppeling netwerkbijeenkomst 24 juni 2014 Medezeggenschap van Vrijwilligers Terugkoppeling netwerkbijeenkomst 24 juni 2014 Medezeggenschap van Vrijwilligers Doel en opzet van de netwerkbijeenkomsten In 2014 en 2015 voert Vereniging NOV het project Medezeggenschap van Vrijwilligers

Nadere informatie

Naam project. Participatie- en communicatieplan. Versie concept dd-mm-jjjj

Naam project. Participatie- en communicatieplan. Versie concept dd-mm-jjjj Kerngegevens Hier kan je een uitspraak of overkoepelende tekst over je onderwerp plaatsen, met evt. de naam van degene die de uitspraak heeft gedaan. Maar dat hoeft niet; je kunt deze tekst ook gewoon

Nadere informatie

De planning is het halve werk

De planning is het halve werk De planning is het halve werk Een goede voorbereiding is noodzakelijk bij OR-taken Frank Schreiner Adviseur FNV Formaat In: OR Rendement Oktober 2009 1 Inleiding De Amerikaanse journalist I.F. Stone schreef

Nadere informatie

De OR competentiescan

De OR competentiescan De OR competentiescan 17 april 2012 Helen Hol Benjamin van der Waart FNV Formaat Zelfstandig trainingsbureau in Woerden 70 professionals met diverse specialiteiten: Trainers Coaches van groepen en individuen

Nadere informatie

Onderzoek vitaliteit en arbeidsmotivatie in de zorg Achtergrond van het Odyssee onderzoek

Onderzoek vitaliteit en arbeidsmotivatie in de zorg Achtergrond van het Odyssee onderzoek Onderzoek vitaliteit en arbeidsmotivatie in de zorg Achtergrond van het Odyssee onderzoek Bij onze opdrachtgevers en relaties in de zorg zien wij een veelheid aan discussies en projecten die ons inziens

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis

Jaarverslag Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis Inhoudsopgave Voorwoord 4 Missie en visie 5 Samenstelling 5 Interne en externe overleggen 6 Adviesaanvragen 7 Verzwaarde adviesaanvragen 8 Ongevraagd

Nadere informatie

De visie en doelen van de ondernemingsraad.

De visie en doelen van de ondernemingsraad. De visie en doelen van de ondernemingsraad. Juni 2013 1 1. Inleiding Blz. 3 2. Visie van de ondernemingsraad. Blz. 3 3. Hoofddoelen Blz. 4 4. Visie op Medezeggenschap Blz. 4 5. Aandachtsgebieden & Speerpunten

Nadere informatie

OR INSIGHT. Performa s onderzoek. drs Simone van Houten-Pilkes MMO dr John Snel

OR INSIGHT. Performa s onderzoek. drs Simone van Houten-Pilkes MMO dr John Snel drs Simone van Houten-Pilkes MMO dr John Snel OR INSIGHT Performa s onderzoek HET GROOTSTE ONDERZOEK NAAR DE STAND VAN DE MEDEZEGGENSCHAP IN NEDERLAND OR INSIGHT Performa s onderzoek HET GROOTSTE ONDERZOEK

Nadere informatie

drs. Marcel Reijnen en dr. mr. Steven Jellinghaus OR en strategische vraagstukken

drs. Marcel Reijnen en dr. mr. Steven Jellinghaus OR en strategische vraagstukken drs. Marcel Reijnen en dr. mr. Steven Jellinghaus OR en strategische vraagstukken VAKMEDIANET ALPHEN AAN DEN RIJN 2014 Samenstellers en uitgever zijn zich volledig bewust van hun taak een zo betrouwbaar

Nadere informatie

Jaarplan Samen op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt

Jaarplan Samen op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt Jaarplan 2017 2 Jaarplan 2017 Gemeenten leggen de basis voor een gezonde, toekomstbestendige, inclusieve samenleving, waarin burgers actief en naar draagkracht deelnemen. Het A+O fonds Gemeenten ondersteunt

Nadere informatie

Salaris inleveren en demotie populair

Salaris inleveren en demotie populair Salaris inleveren en demotie populair HR-Trends onderzoek: reorganisaties nemen af; arbeidsvoorwaarden versoberen Factsheet behorend bij persbericht salaris inleveren en demotie populair d.d. 1 oktober

Nadere informatie

Dat staat toch in de schoolgids goed geïnformeerd is beter betrokken

Dat staat toch in de schoolgids goed geïnformeerd is beter betrokken Dat staat toch in de schoolgids goed geïnformeerd is beter betrokken Kort verslag van het onderzoek over de communicatie op De Bataaf uitgevoerd tussen december 2009 en februari 2010 Paul Beumer, directeur

Nadere informatie

ZES VORMEN VAN GEZAG

ZES VORMEN VAN GEZAG ZES VORMEN VAN GEZAG OVER LEIDERSCHAP VAN DE ONDERNEMINGSRAAD Gezag is in de moderne maatschappelijke verhoudingen steeds minder vanzelfsprekend. Er is sprake van een verschuiving van verkregen gezag (op

Nadere informatie

Bijlage bij persbericht 2 van de SBI Formaat MonitOR Thema: informatie- en initiatiefrecht

Bijlage bij persbericht 2 van de SBI Formaat MonitOR Thema: informatie- en initiatiefrecht Bijlage bij persbericht 2 van de SBI Formaat MonitOR 2015-2016 Thema: informatie- en initiatiefrecht Eén van de voorwaarden voor een OR om zijn werk goed te kunnen doen is de informatievoorziening. In

Nadere informatie

PROACTIEF TOEZICHT VOBO

PROACTIEF TOEZICHT VOBO PROACTIEF TOEZICHT VOBO Concept Door: Raad van Toezicht Voortgezet Onderwijs Best Oirschot PROACTIEF TOEZICHT VOBO 2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Toezichtvisie Vobo... 4 Doel van de Raad van Toezicht Vobo...

Nadere informatie

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013 Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 21 Oktober 21 1 Inhoudsopgave H1 Inleiding H2 Aantal vrijwilligers per sector/locatie en respons H Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek 21

Nadere informatie

Basisopleiding voor het OR-lid

Basisopleiding voor het OR-lid Basisopleiding voor het OR-lid Taak en positie van de OR; alle rechten en plichten van de OR Dit is de basiscursus voor ieder OR-lid. De deelnemer leert wat zijn taak als OR-lid is, waar de OR is gepositioneerd

Nadere informatie

ondernemingsraad HMC Rotterdam, 10 oktober 2013 Betreft: OR Kaderbrief 2013 Geacht College van Bestuur,

ondernemingsraad HMC Rotterdam, 10 oktober 2013 Betreft: OR Kaderbrief 2013 Geacht College van Bestuur, ondernemingsraad HMC Rotterdam, 10 oktober 2013 Betreft: OR Kaderbrief 2013 Geacht College van Bestuur, Door middel van deze kaderbrief wil de OR vanuit haar rol graag een positieve bijdrage leveren aan

Nadere informatie

Visie op medezeggenschap van cliënten en familie van Abrona

Visie op medezeggenschap van cliënten en familie van Abrona Visie op medezeggenschap van cliënten en familie van Abrona Bestemd voor: Abrona Geschreven door: Werkgroep Visie op Medezeggenschap, bestaande uit vertegenwoordiging van cliënten, familie, afdeling Medezeggenschap

Nadere informatie

Strategische Personeelsplanning

Strategische Personeelsplanning Strategische Personeelsplanning De basis voor effectief en duurzaam functioneren 1 Wie is Hubé Maaike Huisman HR Business Coach Hubé zet mensen in hun kracht Van intuïtie tot intellect Van binnen naar

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Aan de voorzitter van de Sociaal-Economische Raad De heer ir. W. Draijer Postbus 90405 2509 LK S GRAVENHAGE

Nadere informatie

Saskia Reijnen Advies, training en procesbegeleiding

Saskia Reijnen Advies, training en procesbegeleiding Saskia Reijnen Advies, training en procesbegeleiding Missie en droom Mijn droom is om op professionele en vooral op creatieve wijze mijn expertise in te zetten, namelijk het faciliteren van organisatie,

Nadere informatie

Stem op een kandidaat van de OV-HbR!!

Stem op een kandidaat van de OV-HbR!! Naam: Belia van den Beukel Werkzaam als: Medewerker Financiële Transacties Bij de afdeling: CFC/ Financial Accounting Verkiesbaar in Kiesgroep: 1 Ik stel mij kandidaat, omdat ik de Ondernemingsraad belangrijk

Nadere informatie

Waardering medezeggenschap. Rapportage resultaten van de enquête onder LNV-medewerkers

Waardering medezeggenschap. Rapportage resultaten van de enquête onder LNV-medewerkers Medezeggenschapsenquête Waardering medezeggenschap Rapportage resultaten van de enquête onder LNV-medewerkers Directie P&O/DOR LNV Commissie Bevordering Medezeggenschap augustus 2004 1 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:

Nadere informatie

ZIN IN MEDEZEGGENSCHAP. Kandidaten gevraagd voor or en pvt

ZIN IN MEDEZEGGENSCHAP. Kandidaten gevraagd voor or en pvt ZIN IN MEDEZEGGENSCHAP Kandidaten gevraagd voor or en pvt Medezeggenschap 1, maart 2014 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 02 1.1 Or-lid, iets voor u? 02 2. WAT DOET DE OR? 03 2.1 Werkwijze 03 2.2 Besluitvorming

Nadere informatie

Binden, boeien en behouden van medewerkers in complexe tijden

Binden, boeien en behouden van medewerkers in complexe tijden Binden, boeien en behouden van medewerkers in complexe tijden Klant over Exitonderzoek: Door ons strategisch HR-beleid meer te richten op doorgroeien binnen onze eigen organisatie, kunnen we medewerkers

Nadere informatie

Nieuwsflits. Evaluatieonderzoek naar de Regeling palliatieve terminale zorg

Nieuwsflits. Evaluatieonderzoek naar de Regeling palliatieve terminale zorg Nieuwsflits Inhoud Evaluatieonderzoek naar de Regeling palliatieve terminale zorg 1. Adviesrapport bureau HHM is openbaar gemaakt Pagina 1 2. Conclusies en advies HHM voor toekomst Pagina 1 3. Kamerbrief

Nadere informatie

Managementondersteuning in de 21ste eeuw. Marianne Sturman, oprichter van Moneypenny

Managementondersteuning in de 21ste eeuw. Marianne Sturman, oprichter van Moneypenny Managementondersteuning in de 21ste eeuw Marianne Sturman, oprichter van Moneypenny Agenda Kennismaking Het Nieuwe Werken volgens Moneypenny De impact van Het Nieuwe Werken op de managementondersteuner

Nadere informatie

De driehoek voorbij... WissemaGroup. medezeggenschap is van ons allemaal!

De driehoek voorbij... WissemaGroup. medezeggenschap is van ons allemaal! De driehoek voorbij... medezeggenschap is van ons allemaal! Doelstellingen Inzicht geven in het krachtenveld in een complexer wordende wereld Handvatten bieden voor invloed Dialoog over de rol van medezeggenschap

Nadere informatie

Onderzoek naar de effectiviteit van Business Control 2016

Onderzoek naar de effectiviteit van Business Control 2016 Onderzoek naar de effectiviteit van Business Control 2016 Eerste inzichten v Rotterdam, december 2016 Inleiding tot deze eerste inzichten Inleiding tot ons onderzoek FinTouch doet 2-jaarlijks onderzoek

Nadere informatie

Bezuinigen. Langs de meetlat van de OR. Ondernemingsraad. De Lichtenvoorde

Bezuinigen. Langs de meetlat van de OR. Ondernemingsraad. De Lichtenvoorde Bezuinigen Langs de meetlat van de OR Ondernemingsraad De Lichtenvoorde Januari 2015 Inhoud Inleiding...3 1. Achterbanbijeenkomst 10 november 2014...4 Achterbanbijeenkomst 2010...5 2. Inventarisatie bezuinigingsmaatregelen...6

Nadere informatie

C liëntenraad Waterlandziekenhuis

C liëntenraad Waterlandziekenhuis C liëntenraad Waterlandziekenhuis Jaarverslag 2013 lnhoud 1. Voon voord...,... 2. Samenstelling Cliëntenraad in 2013... 3. Visie Cliëntenraad... 4. Bevoegdheden van de Cliëntenraad... 5. Werkwijze van

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Medisch specialist 2015 Een werkbaar samenwerkingsmodel

Medisch specialist 2015 Een werkbaar samenwerkingsmodel Medisch specialist 2015 Een werkbaar samenwerkingsmodel Een werkbaar samenwerkingsmodel Achtergrond In een groot aantal ziekenhuizen wordt het samenwerkingsmodel uitgewerkt Motieven daarvoor zijn: - behoud

Nadere informatie

Het hoeft niet groots en meeslepend te zijn. Tekst: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman

Het hoeft niet groots en meeslepend te zijn. Tekst: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Strategische personeelsplanning in stapjes Het hoeft niet groots en meeslepend te zijn Tekst: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Negentien gemeenten in West-Brabant willen in 2017 één gezamenlijke

Nadere informatie

OR dag toekomstige samenwerking in ziekenhuizen

OR dag toekomstige samenwerking in ziekenhuizen OR dag toekomstige samenwerking in ziekenhuizen Workshop 2 Suzanne Broens s.broens@sprengers.nl www.sprengersadvocaten.nl Donderdag 14 november 2013 OR en Professionalisering bij trajecten van samenwerking

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

2. RELATIE MET STAKEHOLDERS

2. RELATIE MET STAKEHOLDERS 2. RELATIE MET STAKEHOLDERS De VAR kan het niet alleen. DE RELATIE MET DE STAKEHOLDERS De volgende stap in het groeiproces van de VAR is het verbeteren van de relatie met de andere partijen: de stakeholders.

Nadere informatie