Vernieuwing geeft méér waarde aan medezeggenschap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vernieuwing geeft méér waarde aan medezeggenschap"

Transcriptie

1 10 Vernieuwing geeft méér waarde aan medezeggenschap Vernieuwing geeft méér waarde aan medezeggenschap Kim van der Hoeven 1. Inleiding Ontwikkelingen in maatschappij en samenleving denk met name aan de wijzigende oriëntaties van mensen op werk en leven hebben gevolgen voor de arbeidsmarkt. Duurzame inzetbaarheid is een van de manifestaties hiervan. De ontwikkelingen hebben effecten op medezeggenschap; we signaleren een ontwikkeling in denken, doen en ervaren van medezeggenschap in veel bedrijven. AWVN heeft hier onderzoek naar gedaan onder haar leden. Het betrof een kwalitatief onderzoek. Zestien bedrijven zijn uitgebreid geïnterviewd om een beeld te krijgen van de experimenten op het gebied van medezeggenschap. 21 Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met wetenschappers en vakbondsvertegenwoordigers, en hebben discussies plaatsgevonden in AWVN-netwerken. 22 De centrale vraag was: op welke wijze wordt er geëxperimenteerd met andere vormen van medezeggenschap en wat waren de overwegingen? In dit artikel wordt ingegaan op de resultaten van de gespreksronde. Het thema vernieuwende medezeggenschap is een breed thema en omvat een scala aan onderwerpen en raakvlakken, zoals participatie, draagvlak, achterban en geheimhouding, structuur en wettelijk kader. In dit artikel wordt de focus gelegd op aanleiding tot en voorwaarden voor vernieuwing en (informele) participatie als een van de grotere deelonderwerpen van het thema vernieuwing. 2. Visie op medezeggenschap AWVN is van mening dat zeggenschap en medezeggenschap in een marktgerichte organisatie complementair zijn. De zeggenschap in een onderneming omvat de formele beslissingsmacht en de daarmee gepaard gaande hiërarchische aansturing. Medezeggenschap geeft een stem aan het belang van medewerkers om het werk adequaat uit te voeren, perspectief op de eigen ontwikkeling te creëren en mee te denken over de gang van zaken in de organisatie. Medezeggenschap komt in vele vormen voor. Naast de formele indirecte medezeggenschap op grond van de wet or zijn succesvol uiteenlopende vormen van directe medezeggenschap gegroeid. Dat is nodig, omdat de sociaaleconomische omgeving voor ondernemingen dynamisch is. Om succesvol te ondernemen heeft een directie oren en ogen van medewerkers nodig. Medewerkers die tijdig weten in welke richting de onderneming zich beweegt, kunnen gericht werken aan hun inzetbaarheid. AWVN ziet de werkverhouding tussen directie en medewerkers als de ruggengraat van de onderneming. Het 21 Deze bedrijven zijn evenredig verdeeld in de sectoren non-profit, industrie en zakelijke dienstverlening. Bij de meeste interviews hebben we gelijktijdig gesproken met zowel de bestuurder als iemand van de (alternatieve) ondernemingsraad volgens een vast gesprekspatroon. 22 O.a. AWVN Young HR Netwerk, een netwerk voor jonge HR-professionals (tot ongeveer 35 jaar). 75

2 Vernieuwing geeft méér waarde aan medezeggenschap Ruggengraatmodel van AWVN is weergegeven in de volgende figuur. Figuur 1 Het Ruggengraatmodel De verticale lijn in de figuur is de ruggengraat. Medezeggenschap geeft mede vorm aan een constructieve dialoog tussen directie en medewerkers. Een dialoog is overigens niet synoniem met het altijd met elkaar eens zijn. De dialoog in een organisatie draagt bij aan wederkerigheid tussen directie en medewerkers, waardevorming en innovatievermogen van de onderneming. 3. Waarom vernieuwing? Uit de gespreksronde onder de zestien organisaties bleek dat de bestuurder vernieuwing van medezeggenschap vaak als absolute noodzaak zag. Aanleidingen voor vernieuwing verschilden sterk. De meest genoemde aanleiding was de behoefte de medezeggenschap meer te laten aansluiten op de veranderende organisatie(cultuur). Flexibiliteit, het aantrekkelijker maken van medezeggenschap en het creëren van meer draagvlak werd ook genoemd. In een aantal gevallen werd de ondernemingsraad als te reactief ervaren. Het doel van de vernieuwing was veelal hetzelfde: het creëren van (meer) draagvlak voor voorgenomen besluiten en het ophalen van wat er leeft in de organisatie. 4. Wat is er nodig voor vernieuwing? Het onderzoek gaf zicht op de noodzakelijke voorwaarden voor vernieuwing, met name visie, vertrouwen, de kunst van het loslaten en het erkennen van verschillen. 76

3 Visie Voor succesvolle vernieuwing bleek een duidelijke, gemeenschappelijke visie op medezeggenschap noodzakelijk. Bedrijven en medezeggenschapsorganen stellen zich de vraag: wat willen we (als organisatie) bereiken en hoe komen we daar? Veel deelnemers aan het onderzoek waren van mening dat medezeggenschap zo dicht mogelijk bij de medewerkers moet liggen. Uit de gesprekken bleek dat er op die manier veelal een gedeeld beeld van de werkelijkheid bestond en er energie los komt om samen aan zaken te werken en problemen op te lossen. Het betrekken van medewerkers leverde medewerkers een ervaren gevoel van rechtvaardigheid over de gang van zaken, een gevoel dat sterker was naarmate medewerkers meer betrokken worden en de te volgen procedures duidelijker zijn. Een sterker gevoel van rechtvaardigheid over het genomen besluit leidde tot meer draagvlak en bracht de organisatie verder. Uit de gesprekken bleek kortom dat interactie loont. Vertrouwen In organisaties waar medezeggenschap een prominente plek heeft in de organisatie, is vertrouwen het sleutelwoord. Juist in situaties waar vertrouwen heerst, is plaats en ruimte voor onenigheid. Zogenaamde constructieve gevechten bleken vaak juist te helpen bij een goede besluitvorming. Vernieuwing start met oog voor het gemeenschappelijke belang. Zonder vertrouwen is er geen vernieuwing mogelijk. De kunst van het loslaten Echte vernieuwing en innovatie laat zich niet beperken door kaders en structuren, zo bleek uit de reactie van de organisaties. In denk sessies voorafgaand aan de nieuwe medezeggenschap, wordt dan ook vaak gestart met een beginners mind. Dat wil zeggen: starten zonder (voor)oordelen, zonder kaders en beperkingen bedenken en debatteren over wat wel en niet (al) kan. Erken de verschillen: geen blauwdruk mogelijk Kenmerkend bij vernieuwing van medezeggenschap was de diversiteit aan innovaties en oplossingen, zowel qua aard als qua omvang. Sommige bedrijven waren voorzichtig en kleinschalig in de vernieuwing. Andere bedrijven experimenteerden met grootse veranderingen. Bij sommige bedrijven was de vernieuwing geleidelijk gestart, bij andere bedrijven was er juist bewust een moment gekozen om de vernieuwing te markeren. Geen organisatie is gelijk. Een uitdaging voor organisaties en de medezeggenschap was de medezeggenschap te vinden die past bij de organisatie of bij het bedrijf. Dit kan overigens ook de constatering opleveren dat er geen verandering nodig is. Het gaat erom dat actief wordt nagedacht en gesproken over medezeggenschap. Niet vernieuwen is ook een keuze. In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat bij vernieuwing van medezeggenschap de soms grote verschillen tot diversiteit om keuzes en oplossingen leiden. 5. Vernieuwingen in medezeggenschap: informele participatie Informele participatie: iedereen doet mee Een belangrijk onderwerp binnen het thema vernieuwing van medezeggenschap is 77

4 Vernieuwing geeft méér waarde aan medezeggenschap participatie. Vernieuwing zat hem voor de deelnemende bedrijven vaak in de wijze van participeren van de medewerkers en de rol van de ondernemingsraad hierbij. Zo werd er bijvoorbeeld geëxperimenteerd met themagroepen. Werknemers kunnen hier in korte tijd meepraten en meebeslissen over thema s die hun interesse hebben. Medezeggenschap werd door onze gesprekspartners niet gezien als iets wat per se geïnstitutionaliseerd is of moet zijn. Aan de andere kant was er in deze bedrijven zelden sprake van de traditionele knelpunten zoals onderbenutting, onderbezetting en representativiteit. Doordat knelpunten in deze organisaties ontbraken, was er in het algemeen geen weerstand tegen een formeel instituut als de ondernemingsraad. De organisaties zagen medezeggenschap niet als de or, maar zien dat medezeggenschap vooral gaat over allerlei manieren waarop wordt meegepraat en besloten over thema s en onderwerpen die in een organisatie spelen en de keuzes daarin. Betekenis voor medezeggenschap Hoe verhouden formele en informele participatie zich tot elkaar? Formele (directe) en informele (indirecte) participatie kunnen complementair zijn aan elkaar, maar het hoeft niet. Formele medezeggenschap is gebaseerd op denken in structuren, instituten en daarbinnen representativiteit. Informele medezeggenschap gaat over inspraak en invloed vanuit medewerkers. Dit is gebaseerd op denken vanuit processen, beweging en daarbinnen participatie. Beide invalshoeken zijn valide. De ontwikkeling van de vernieuwende medezeggenschap geeft inhoud aan het toenemende belang van meepraten : betrokkenheid van en draagvlak bij medewerkers. Wanneer de medezeggenschap meer participatief wordt, verandert de rol van de ondernemingsraad. De rol van de ondernemingsraad wordt ofwel meer strategisch, of juist meer die van procesbegeleider. Soms volgt er een decentralisatie van de medezeggenschap, al dan niet met behoud van een ondernemingsraad. 6. Tenslotte Medezeggenschap levert alleen iets op als ze meebeweegt met de ontwikkelingen in de maatschappij en in de organisatie. Vernieuwingen in medezeggenschap zijn van nut als zij leiden tot meer of betere medezeggenschap dan de traditionele WORgerichte medezeggenschap. De uitdaging voor organisaties en de medezeggenschap is de meest passende medezeggenschap te vinden, waarbij integrale werknemersbetrokkenheid een toenemende realiteit is. Wanneer betrokkenheid van medewerkers laag in een organisatie georganiseerd wordt, zullen bestuurder én ondernemingsraad een duidelijke rol van de directe en indirecte medezeggenschap in de organisatie moeten uitwerken. Dat brengt bijvoorbeeld een andere wijze van belangenbehartiging, organiseren van draagvlak en een nieuwe positie van de formele or met zich mee. Het onderzoek leert dat medezeggenschap niet meer het exclusieve terrein van de ondernemingsraad en de bestuurder is. De toename van participatie, betrokkenheid en werkelijke invloed van medewerkers is een niet te stuiten ontwikkeling. 78

5 Organisaties moeten gaan nadenken over integrale werknemersbetrokkenheid bij medezeggenschap en besluitvormingsprocessen. Constructieve arbeidsverhoudingen en vertrouwen zijn essentiële onderdelen hiervan, alsmede het besef dat interactie met werkenden loont. Dan kan vernieuwing méér waarde aan de medezeggenschap geven! 79

De rol van de bestuurder bij vernieuwing van medezeggenschap

De rol van de bestuurder bij vernieuwing van medezeggenschap Vooruitgang door vernieuwend werkgeven De rol van de bestuurder bij vernieuwing van medezeggenschap SBI Formaat Event, 29 november 2016 Stelling: zijn arbeidsverhoudingen aan het verharden? Ondernemingsraad

Nadere informatie

De parels benutten! Meedoen, meepraten en meedenken! Samenspraak! Medezeggenschap en participatie van vrijwilligers in de besluitvorming!

De parels benutten! Meedoen, meepraten en meedenken! Samenspraak! Medezeggenschap en participatie van vrijwilligers in de besluitvorming! Drie workshops over medezeggenschap en participatie van vrijwilligers in de besluitvorming 1. De parels benutten - voor leidinggevenden en medewerkers van organisaties 2. Meedoen, meepraten en meedenken

Nadere informatie

Zelfsturende Teams en Medezeggenschap in de Zorg -en Welzijnssector

Zelfsturende Teams en Medezeggenschap in de Zorg -en Welzijnssector Zelfsturende Teams en Medezeggenschap in de Zorg -en Welzijnssector Het Onderzoek (in perspectief) Wat betekenen zelfsturende teams voor het organiseren van de medezeggenschap in de zorg -en welzijnssector?

Nadere informatie

Enquêtes - Vernieuwing in inspraak/inspraak in vernieuwing. Voorafgaand aan het congres konden de volgende enquêtes ingevuld worden:

Enquêtes - Vernieuwing in inspraak/inspraak in vernieuwing. Voorafgaand aan het congres konden de volgende enquêtes ingevuld worden: Enquêtes - Vernieuwing in inspraak/inspraak in vernieuwing Voorafgaand aan het congres konden de volgende enquêtes ingevuld worden: Moderne manieren van medezeggenschap: uw praktijkvoorbeelden! Flexwerkers

Nadere informatie

Zeggenschap Medezeggenschap Participatie. 29 november 2016

Zeggenschap Medezeggenschap Participatie. 29 november 2016 Zeggenschap Medezeggenschap Participatie 1 29 november 2016 SBI Formaat en medezeggenschap Historie Stand van de medezeggenschap nu Visies over medezeggenschap Een mogelijk antwoord (richting) Anders denken

Nadere informatie

Onderzoek naar de samenwerking tussen bestuurder en medezeggenschap bij gemeentes

Onderzoek naar de samenwerking tussen bestuurder en medezeggenschap bij gemeentes Onderzoek naar de samenwerking tussen bestuurder en medezeggenschap bij gemeentes Onderzoek naar de kwaliteit van de medezeggen schap en de impact van de crisis en de bezuinigingen op de samenwerking Luuk

Nadere informatie

Functies van medezeggenschap

Functies van medezeggenschap Functies van medezeggenschap Medezeggenschap of participatie wordt vandaag de dag steeds meer gezien als functioneel voor de organisatie: de organisatie heeft er wat aan. We worden vaak gevraagd om mee

Nadere informatie

Scoren met medezeggenschap. Joost van Mierlo 14 november 2018

Scoren met medezeggenschap. Joost van Mierlo 14 november 2018 Scoren met medezeggenschap Joost van Mierlo 14 november 2018 Medezeggenschap 2.0 Inleidende opmerkingen Waarom vernieuwing? Grenzen aan vernieuwing - vormgeving - inhoudelijk Flexibiliteit binnen en buiten

Nadere informatie

Basis leergang opleider medezeggenschap. Dr. Martha Meerman

Basis leergang opleider medezeggenschap. Dr. Martha Meerman Basis leergang opleider medezeggenschap Dr. Martha Meerman Wat is AIAS/UvA Onderzoek, opleidingen en conferenties over arbeidsmarkt, sociale zekerheid, zeggenschap, beleid etc. Interdisciplinair, vergelijkend,

Nadere informatie

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden.

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden. Bijlage a Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden. De functie van de Raad van Commissarissen. In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden

Nadere informatie

Spiegelen met medezeggenschap in andere sectoren WMS congres 29 nov Danielle Haenen en Sophia Geelkerken

Spiegelen met medezeggenschap in andere sectoren WMS congres 29 nov Danielle Haenen en Sophia Geelkerken Spiegelen met medezeggenschap in andere sectoren WMS congres 29 nov. 2017 Danielle Haenen en Sophia Geelkerken Programma Korte kennismaking WOR WMS Drie thema s: Betrekken van verschillende stakeholders

Nadere informatie

Ondernemingsraad en achterban

Ondernemingsraad en achterban COMMISSIE BEVORDERING MEDEZEGGENSCHAP Ondernemingsraad en achterban SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Bezuidenhoutseweg 60 Postbus 90405 2509 LK Den Haag T 070 3499 499 E communicatie@ser.nl www.ser.nl September

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

29STE JAARGANG NUMMER

29STE JAARGANG NUMMER De waarde van werk 29STE JAARGANG NUMMER 1-2018 2007 11 JAAR 2018 HS Arbeidsvoorwaarden staat voor verbinding tussen CAO-partijen, sociale partners, werkgevers en vakbonden, bestuurders en ondernemingsraden.

Nadere informatie

OR en geheimhouding COMMISSIE BEVORDERING MEDEZEGGENSCHAP. SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Bezuidenhoutseweg 60 Postbus LK Den Haag

OR en geheimhouding COMMISSIE BEVORDERING MEDEZEGGENSCHAP. SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Bezuidenhoutseweg 60 Postbus LK Den Haag COMMISSIE BEVORDERING MEDEZEGGENSCHAP OR en geheimhouding SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Bezuidenhoutseweg 60 Postbus 90405 2509 LK Den Haag T 070 3499 499 E communicatie@ser.nl www.ser.nl Oktober 2014, Sociaal-Economische

Nadere informatie

Medezeggenschap 2.0. Walter Gouw, MZ Services 2 maart 2010

Medezeggenschap 2.0. Walter Gouw, MZ Services 2 maart 2010 Medezeggenschap 2.0 een gezamenlijk fundamenteel gesprek, een gezamenlijke verkenning over andere medezeggenschap, over passie, over de oorspronkelijke betekenis van MZ en over macht, succes en oude wijn

Nadere informatie

( Verantwoord ) Beleidsvoerend Vermogen

( Verantwoord ) Beleidsvoerend Vermogen ( Verantwoord ) Beleidsvoerend Vermogen Herman Siebens SOK - Beveren-Waas 10 / 12 / 2010 Er verandert heel wat meer met minder! toenemende druk richting autonomie openheid naar de maatschappelijke omgeving

Nadere informatie

PARTICIPATIE VOLGENS FONTYS

PARTICIPATIE VOLGENS FONTYS PARTICIPATIE VOLGENS FONTYS BELANG VAN PARTICIPATIE Wie studeert of werkt bij Fontys, weet: wij hechten veel waarde aan de mening van onze studenten en medewerkers. Bij het maken van beleid en bij het

Nadere informatie

Communicatie verenigingen KNVB 2014

Communicatie verenigingen KNVB 2014 1 Communicatie verenigingen KNVB 2014 1. Achtergrond van de notitie: veranderde rollen De kern van de bestuurlijke vernieuwing is het realiseren van een efficiëntere besluitvorming in het amateurvoetbal.

Nadere informatie

Nieuw medezeggenschapsmodel ABN AMRO Pilot

Nieuw medezeggenschapsmodel ABN AMRO Pilot Nieuw medezeggenschapsmodel ABN AMRO Pilot Maart 2014 Inhoudsopgave 1. Waarom een nieuw model? Uitgangspunten 2. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen? 3. Hoe ziet het nieuwe model eruit? Wat betekent

Nadere informatie

Medezeggenschap anders AS anders? Een verkenning van mogelijkheden

Medezeggenschap anders AS anders? Een verkenning van mogelijkheden Medezeggenschap anders AS anders? Een verkenning van mogelijkheden Medezeggenschap is van iedereen Directe link naar verkiezingsfilm Abrona Vernieuwing van de medezeggenschap Veel verschillende initiatieven

Nadere informatie

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte.

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte. Het speelveld De wereld om ons heen verandert razend snel. De richting is duidelijk, de sociale zekerheid wordt geprivatiseerd. Samen bouwen we aan een vernieuwende structuur om de arbeidsmarkt essentieel

Nadere informatie

In vijf stappen naar een participatieve medezeggenschap

In vijf stappen naar een participatieve medezeggenschap In vijf stappen naar een participatieve medezeggenschap Als je als Ondernemingsraad wilt overstappen naar een vorm van participatieve medezeggenschap betekent dat een overgang van de traditionele werkwijze

Nadere informatie

Terugkoppeling netwerkbijeenkomst 24 juni 2014 Medezeggenschap van Vrijwilligers

Terugkoppeling netwerkbijeenkomst 24 juni 2014 Medezeggenschap van Vrijwilligers Terugkoppeling netwerkbijeenkomst 24 juni 2014 Medezeggenschap van Vrijwilligers Doel en opzet van de netwerkbijeenkomsten In 2014 en 2015 voert Vereniging NOV het project Medezeggenschap van Vrijwilligers

Nadere informatie

Vacatures en samenstelling OR

Vacatures en samenstelling OR COMMISSIE BEVORDERING MEDEZEGGENSCHAP Vacatures en samenstelling OR SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Bezuidenhoutseweg 60 Postbus 90405 2509 LK Den Haag T 070 3499 499 E communicatie@ser.nl www.ser.nl September

Nadere informatie

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015 Duurzame inzetbaarheid uitgangspunt personeelsbeleid Het voorstel is duurzame inzetbaarheid centraal te stellen in het personeelsbeleid om medewerkers van alle levensfasen optimaal inzetbaar te houden

Nadere informatie

Workhop 4 Participatie en medewerkersbetrokkenheid. Saraï Sapulete, Ecorys Camiel Schols, SBI Formaat

Workhop 4 Participatie en medewerkersbetrokkenheid. Saraï Sapulete, Ecorys Camiel Schols, SBI Formaat Workhop 4 Participatie en medewerkersbetrokkenheid Saraï Sapulete, Ecorys Camiel Schols, SBI Formaat 2 3 Vernieuwingen in de praktijk Directe participatie bevorderen 1. Modern werkoverleg 2. OR-leden als

Nadere informatie

Jong en medezeggenschap: minder vorm, meer inhoud

Jong en medezeggenschap: minder vorm, meer inhoud Jong en medezeggenschap: minder vorm, meer inhoud Jongeren willen participeren in medezeggenschap en zoeken naar wegen die daartoe voldoende mogelijkheden bieden. Jongeren zien vooral perspectief in meedenken,

Nadere informatie

De driehoek voorbij... WissemaGroup. medezeggenschap is van ons allemaal!

De driehoek voorbij... WissemaGroup. medezeggenschap is van ons allemaal! De driehoek voorbij... medezeggenschap is van ons allemaal! Doelstellingen Inzicht geven in het krachtenveld in een complexer wordende wereld Handvatten bieden voor invloed Dialoog over de rol van medezeggenschap

Nadere informatie

Bijlage bij persbericht 8 van de SBI Formaat MonitOR 2015-2016 Thema: animo en draagvlak voor de OR

Bijlage bij persbericht 8 van de SBI Formaat MonitOR 2015-2016 Thema: animo en draagvlak voor de OR Bijlage bij persbericht 8 van de SBI Formaat MonitOR 2015-2016 Thema: animo en draagvlak voor de OR Het aantal leden dat een OR telt, wordt in beginsel bepaald door het aantal in de onderneming werkzame

Nadere informatie

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden Bijlage a Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden De functie van de Raad van Commissarissen. In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden

Nadere informatie

Medewerkersbetrokkenheid en medezeggenschap bij bibliotheken. Ervaringen uit de praktijk

Medewerkersbetrokkenheid en medezeggenschap bij bibliotheken. Ervaringen uit de praktijk Medewerkersbetrokkenheid en medezeggenschap bij bibliotheken Ervaringen uit de praktijk BibliotheekWerk Bezoekadres Lange Voorhout 9-13 2514 EA Den Haag Postadres Postbus 556 2501 CN Den Haag T 070-376

Nadere informatie

VRAGENLIJST LERENDE ORGANISATIE (op basis van Nelson & Burns) 1

VRAGENLIJST LERENDE ORGANISATIE (op basis van Nelson & Burns) 1 VRAGENLIJST LERENDE ORGANISATIE (op basis van Nelson & Burns) 1 Onderstaande diagnostische vragenlijst bestaat uit 12 items. De score geeft weer in welke mate uw organisatie reactief, responsief, pro-actief

Nadere informatie

Burgerbetrokkenheid in Beweging. Wat vraagt succesvolle participatie van en met burgers van uw gemeente?

Burgerbetrokkenheid in Beweging. Wat vraagt succesvolle participatie van en met burgers van uw gemeente? Burgerbetrokkenheid in Beweging Wat vraagt succesvolle participatie van en met burgers van uw gemeente? 12/19/2017 Wie ben ik en wat doe ik? Burgerbetrokkenheid in beweging Waar hebben we het eigenlijk

Nadere informatie

Naar een vernieuwde en betekenisvolle medezeggenschap voor de Universiteit Utrecht: Hoe doen wij dat?

Naar een vernieuwde en betekenisvolle medezeggenschap voor de Universiteit Utrecht: Hoe doen wij dat? Naar een vernieuwde en betekenisvolle medezeggenschap voor de Universiteit Utrecht: Hoe doen wij dat? Pilot project SoFoKles Marion Schobre/Fred Toppen Doelen en fasering project Beter zicht krijgen op:

Nadere informatie

Laatste kans om aan de slag te gaan met het kader. 5 Beleidsvrijheid organisaties terug te zien in

Laatste kans om aan de slag te gaan met het kader. 5 Beleidsvrijheid organisaties terug te zien in NIEUWSBRIEF nr. 5 februari 2017 1 Workshops voorjaar 2017 3 Laatste kans om aan de slag te gaan met het kader Resultaten monitor 3 bekend 4 5 Beleidsvrijheid organisaties terug te zien in afspraken kader

Nadere informatie

Drie raden balans tussen strategie en toezicht. WissemaGroup

Drie raden balans tussen strategie en toezicht. WissemaGroup Drie raden balans tussen strategie en toezicht 9 december 2015 Doelstellingen Achtergrond schetsen van de relaties in de gouden driehoek Ideeën presenteren voor de intensivering van de relaties in de gouden

Nadere informatie

Participatie en social media. Futurawonen. Politiek Online Prinses Mariestraat 36 2514 KG Den Haag T: 070 362 97 97 F: 070 345 45 41

Participatie en social media. Futurawonen. Politiek Online Prinses Mariestraat 36 2514 KG Den Haag T: 070 362 97 97 F: 070 345 45 41 Participatie en social media Politiek Online Prinses Mariestraat 36 2514 KG Den Haag T: 070 362 97 97 F: 070 345 45 41 Futurawonen E: info@politiekonline.nl www.politiekonline.nl 21 april 2011 1 Inhoud

Nadere informatie

Algemene gang van zaken overleg : artikel 24 lid 1 WOR

Algemene gang van zaken overleg : artikel 24 lid 1 WOR Bijlage I Algemene gang van zaken overleg : artikel 24 lid 1 WOR Wettekst Artikel 24 lid 1 WOR luidt: In de overlegvergadering wordt ten minste tweemaal per jaar de algemene gang van zaken van de onderneming

Nadere informatie

De kracht van een goede opdracht

De kracht van een goede opdracht PREVIEW De kracht van een goede opdracht Het moment is nu Als er íets zeker is, dan is het wel dat dit een bijzonder interessante tijd is om bij een woningcorporatie te werken. Naast de sociale opgave

Nadere informatie

Visie op duurzaam Veranderen

Visie op duurzaam Veranderen Visie op duurzaam Veranderen Ruysdael Ruysdael is een gerenommeerd bureau dat zich sinds haar oprichting in 1994 heeft gespecialiseerd in het managen van veranderingen. Onze dienstverlening kent talloze

Nadere informatie

hr Duurzaam succesvol

hr Duurzaam succesvol hr Duurzaam succesvol Duurzaamheid is een thema binnen veel organisaties. Logisch, iedere organisatie wil graag goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. In steeds meer Cao s worden dan

Nadere informatie

12/2012. Rob. Loslaten in vertrouwen. Loslaten in vertrouwen. Naar een nieuwe verhouding tussen overheid, markt én samenleving.

12/2012. Rob. Loslaten in vertrouwen. Loslaten in vertrouwen. Naar een nieuwe verhouding tussen overheid, markt én samenleving. 12/2012 Loslaten in vertrouwen Rob Raad Ropenbaar voor het bestuur Loslaten in vertrouwen Naar een nieuwe verhouding tussen overheid, markt én samenleving December 2012 Rob Inhoud Voorwoord 3 Samenvatting

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Flitsende en bruisende dienstverlening

Flitsende en bruisende dienstverlening Beleidsprogramma A+O fondsen Flitsende en bruisende dienstverlening Door: Rieke Veurink/ Fotografie: Shutterstock / Kees Winkelman Niet meer alleen het oude faciliteren, maar op weg gaan naar iets nieuws.

Nadere informatie

Strategische Personeelsplanning

Strategische Personeelsplanning Strategische Personeelsplanning De basis voor effectief en duurzaam functioneren 1 Wie is Hubé Maaike Huisman HR Business Coach Hubé zet mensen in hun kracht Van intuïtie tot intellect Van binnen naar

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid Speerpunt voor OR en bestuurder. Jan Booij, tri-plus. Programma

Duurzame Inzetbaarheid Speerpunt voor OR en bestuurder. Jan Booij, tri-plus. Programma Duurzame Inzetbaarheid Speerpunt voor OR en bestuurder Jan Booij, tri-plus Programma Wie ben ik Duurzame Inzetbaarheid? Wat speelt een rol? Aanpak Wat kun je als OR Afsluiting Wat is het profiel van een

Nadere informatie

Docent als innovator. Symposium: Innovaties in het onderwijs? Help, mijn team wil wel! 13 november 2012, Breda PSW Danny Willems senior adviseur

Docent als innovator. Symposium: Innovaties in het onderwijs? Help, mijn team wil wel! 13 november 2012, Breda PSW Danny Willems senior adviseur Docent als innovator Symposium: Innovaties in het onderwijs? Help, mijn team wil wel! 13 november 2012, Breda PSW Danny Willems senior adviseur Een korte introductie PSW Een expertisecentrum op het terrein

Nadere informatie

Visie op medezeggenschap van cliënten en familie van Abrona

Visie op medezeggenschap van cliënten en familie van Abrona Visie op medezeggenschap van cliënten en familie van Abrona Bestemd voor: Abrona Geschreven door: Werkgroep Visie op Medezeggenschap, bestaande uit vertegenwoordiging van cliënten, familie, afdeling Medezeggenschap

Nadere informatie

Succesfactoren voor gezondheidsbeleid

Succesfactoren voor gezondheidsbeleid Succesfactoren voor gezondheidsbeleid Bij organisaties met een succesvol gezondheidsbeleid is altijd een aantal succesfactoren aanwezig, zo blijkt uit de gesprekken met vertegenwoordigers van de negen

Nadere informatie

Medezeggenschap van Vrijwilligers

Medezeggenschap van Vrijwilligers Terugkoppeling netwerkbijeenkomst 1 december 2014 Medezeggenschap van Vrijwilligers In deze derde en laatste bijeenkomst keken we opnieuw naar verschillende mogelijkheden om meedenken en meepraten van

Nadere informatie

Uitgangspunten goede medezeggenschap. Hoe geeft u op een goede wijze invulling aan medezeggenschap? COMMISSIE BEVORDERING MEDEZEGGENSCHAP

Uitgangspunten goede medezeggenschap. Hoe geeft u op een goede wijze invulling aan medezeggenschap? COMMISSIE BEVORDERING MEDEZEGGENSCHAP COMMISSIE BEVORDERING MEDEZEGGENSCHAP en goede medezeggenschap Hoe geeft u op een goede wijze invulling aan medezeggenschap? SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD en goede medezeggenschap Voor bestuurder, leden OR,

Nadere informatie

OR en directe participatie Een spannende combinatie

OR en directe participatie Een spannende combinatie OR en directe participatie Een spannende combinatie Camiel Schols Event Nieuwe Vormen van (mede)zeggenschap 29 november 2018 OR en directe participatie een spannende combinatie.. Camiel Schols 2 Aanleidingen

Nadere informatie

Model van Sociale Innovatie

Model van Sociale Innovatie Model van Sociale Innovatie Ontwikkelgebieden van sociale innovatie Sociale Innovatie richt zich op vier basisvragen: 1. Hoe medewerkers te stimuleren eigenaarschap te nemen op hun eigen leer- en ontwikkeltraject

Nadere informatie

Grenzeloos samenwerken in de zorg

Grenzeloos samenwerken in de zorg Woonzorgnet@work Grenzeloos samenwerken in de zorg De wereld wordt gemaakt door wie iets onmogelijks aandurft H. Roose, 2002 Zorg voor ouderen - ouderenzorg Diversiteit aan vragen neemt toe Meerlagigheid

Nadere informatie

Case 1: de fusie. Wat was de aanleiding om 3TGO in te zetten?

Case 1: de fusie. Wat was de aanleiding om 3TGO in te zetten? Case 1: de fusie Wat was de aanleiding om 3TGO in te zetten? Twee regionale organisaties zijn samengegaan in een grotere, provinciegrens overlappende organisatie en de integratie verliep niet zo soepel

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid in het voortgezet onderwijs

Ouderbetrokkenheid in het voortgezet onderwijs Ouderbetrokkenheid in het voortgezet onderwijs Een goede relatie tussen ouders en school komt het leerresultaat ten goede en dat is wat we allemaal willen! Convenant Impuls Kwaliteitsverbetering Onderwijs

Nadere informatie

RSL Naar een nieuwe organisatiecultuur en - structuur voor het lokaal bestuur Roeselare

RSL Naar een nieuwe organisatiecultuur en - structuur voor het lokaal bestuur Roeselare RSL 2018 Naar een nieuwe organisatiecultuur en - structuur voor het lokaal bestuur Roeselare Geert Sintobin, secretaris Stad en OCMW Roeselare Bram Gekiere, management consultant Möbius Naar een nieuwe

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 1 Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 Preambule Vrijwillig medewerkers in zorg en welzijn verrichten onbetaald en vrijwillig werkzaamheden in georganiseerd verband. Zij doen

Nadere informatie

Lerende netwerken VAPH de juiste schaal samenwerken en netwerken: waartoe? sessie

Lerende netwerken VAPH de juiste schaal samenwerken en netwerken: waartoe? sessie Lerende netwerken VAPH de juiste schaal samenwerken en netwerken: waartoe? sessie 24-09-2014 Redenen voor een netwerk (samenwerken) Redenen voor netwerken Wat is Wenselijk Toegepast op jouw realiteit?

Nadere informatie

Passende Medezeggenschap

Passende Medezeggenschap Passende Medezeggenschap 1 COLOFON TEKST LOC FOTO S Laura Zwaneveld VORMGEVING EN PRODUKTIE Zorgt. Communicatie bv, Haarlem www.zorgtcommunicatie.nl 2 Passende Medezeggenschap Passende Medezeggenschap

Nadere informatie

Goed werkgeverschap loont. Rob Gründemann (kenniscentrum sociale innovatie) Themabijeenkomst Management FMR, 31 januari 2008

Goed werkgeverschap loont. Rob Gründemann (kenniscentrum sociale innovatie) Themabijeenkomst Management FMR, 31 januari 2008 Goed werkgeverschap loont Rob Gründemann (kenniscentrum sociale innovatie) Themabijeenkomst Management FMR, 31 januari 2008 Leeftijdsopbouw HBO, overheid en totaal in 2005 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5%

Nadere informatie

Meer aandacht voor de onderstroom is meer resultaat

Meer aandacht voor de onderstroom is meer resultaat Meer aandacht voor de onderstroom is meer resultaat Ondernemingsraden moeten als team steeds sneller bestendige resultaten neerzetten. Dat betekent dat een optimale samenwerking tussen leden, achterban

Nadere informatie

Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda

Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda 2012-2013 Inleiding M&S Breda bestaat uit acht organisaties die er voor willen zorgen dat de kwetsbare burger in Breda mee kan doen. De deelnemers in M&S Breda delen

Nadere informatie

Schoolbeleid en ontwikkeling

Schoolbeleid en ontwikkeling Schoolbeleid en ontwikkeling V. Maakt gedeeld leiderschap een verschil voor de betrokkenheid van leerkrachten? Een studie in het secundair onderwijs 1 Krachtlijnen Een schooldirecteur wordt genoodzaakt

Nadere informatie

Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan. All hazard voorbereid zijn (1 van 3)

Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan. All hazard voorbereid zijn (1 van 3) Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan All hazard voorbereid zijn (1 van 3) Versie 1.0 11 november 2014 Voorwoord Zorginstellingen zijn vanuit

Nadere informatie

We create chemistry. Onze bedrijfsstrategie

We create chemistry. Onze bedrijfsstrategie We create chemistry Onze bedrijfsstrategie Het verhaal van BASF Al vanaf onze oprichting in 1865 richten wij ons op de evoluerende wereld om ons heen. Wanneer we kijken naar hoe we als bedrijf willen bijdragen

Nadere informatie

ONDERZOEK GEBIEDSGERICHT WERKEN

ONDERZOEK GEBIEDSGERICHT WERKEN ONDERZOEK GEBIEDSGERICHT WERKEN Gemeente Oss November 2017 www.ioresearch.nl ONDERZOEKSVRAGEN 1. Hoe is het beleid rondom gebiedsgericht werken vormgegeven? 2. Wat zijn de ervaringen van de intern en extern

Nadere informatie

AWTJF: In dialoog naar een sterker opvoedklimaat, effectieve preventie en doelmatige zorg voor jeugd. ZonMw site-visit 9 april 2018

AWTJF: In dialoog naar een sterker opvoedklimaat, effectieve preventie en doelmatige zorg voor jeugd. ZonMw site-visit 9 april 2018 AWTJF: In dialoog naar een sterker opvoedklimaat, effectieve preventie en doelmatige zorg voor jeugd ZonMw site-visit 9 april 2018 AWTJF Samen puzzelen over prangende regionale vraagstukken Samen deze

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college

gemeente Eindhoven Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 13R5271 13bst00404 Beslisdatum B&W 12 maart 2013 Dossiernummer 13.11.551 RaadsvoorstelVerbindende kracht - Samen voor elkaar: de ontwikkeling van samenkracht

Nadere informatie

Innoveren = Marktgericht communiceren

Innoveren = Marktgericht communiceren Innoveren = Marktgericht communiceren Inleiding Adviseurs bij Syntens constateren bij bedrijven vaak een gebrek aan aandacht voor de markt. Veel ondernemingen hebben een verstoorde marktdynamiek. Door

Nadere informatie

Medezeggenschap en organisatieontwikkeling. Vier scenario s in de praktijk. 'Medezeggenschap en organisatieontwikkeling'

Medezeggenschap en organisatieontwikkeling. Vier scenario s in de praktijk. 'Medezeggenschap en organisatieontwikkeling' Medezeggenschap en organisatieontwikkeling. Vier scenario s in de praktijk. 1 De rode draad in circus medezeggenschap Overzicht van ontwikkelingen in de praktijk oude en nieuwe artiesten oude en nieuwe

Nadere informatie

Meerjarenplan Stichting inzet voor Zorg

Meerjarenplan Stichting inzet voor Zorg Meerjarenplan Stichting inzet voor Zorg 2018-2021 Inleiding Het meerjarenplan 2016-2018 eindigt dit jaar, dat vraagt om een vervolg met inzicht naar een zeer dynamisch zorglandschap in een samenleving

Nadere informatie

PASSENDE MEDEZEGGENSCHAP:

PASSENDE MEDEZEGGENSCHAP: PASSENDE MEDEZEGGENSCHAP: Hoe maak je die? 1 Passende medezeggenschap: Hoe maak je die? 2012 Colofon Passende medezeggenschap: Hoe maak je die? is een uitgave van LOC Zeggenschap in zorg. LOC komt op voor

Nadere informatie

Procesambitie 1 Wij gaan experimenteren met de in de wet geboden ruimte voor lokale afweging

Procesambitie 1 Wij gaan experimenteren met de in de wet geboden ruimte voor lokale afweging PROCESDOCUMENT 10 juli 2017 1 Inleiding Op 1 juli 2015 nam de Tweede Kamer het wetsvoorstel Omgevingswet aan. Het nieuwe stelsel bundelt 26 wetten tot 1 nieuwe wet. Maar niet alleen die omvang verandert.

Nadere informatie

De driehoek van bestuur, toezicht en medezeggenschap Drs. Frank Schreiner Presentatie BVMP 17 november 2014

De driehoek van bestuur, toezicht en medezeggenschap Drs. Frank Schreiner Presentatie BVMP 17 november 2014 De driehoek van bestuur, toezicht en medezeggenschap Drs. Frank Schreiner Presentatie BVMP 17 november 2014 1 Nodig: een sterke driehoek Toezicht Bestuur MZ Bewust van elkaars rol & positie Open, scherp

Nadere informatie

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn.

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn. Bijlage 1 meerjarenbeleidsplan Missie, visie en kernwaarden SGL In dit document vindt u de hernieuwde Missie, Visie en kernwaarden. In de Missie is beschreven wat SGL uit wil dragen naar buiten. Daarbij

Nadere informatie

Saskia Reijnen Advies, training en procesbegeleiding

Saskia Reijnen Advies, training en procesbegeleiding Saskia Reijnen Advies, training en procesbegeleiding Missie en droom Mijn droom is om op professionele en vooral op creatieve wijze mijn expertise in te zetten, namelijk het faciliteren van organisatie,

Nadere informatie

Naar een nieuw sociaal contract

Naar een nieuw sociaal contract Naar een nieuw sociaal contract Transformatie, the next step! Sociaal Werk Nederland 29 november 2017 Kim Putters Sociaal en Cultureel Planbureau @SCPonderzoek Temperatuur van de samenleving: Decentralisaties

Nadere informatie

Het Signalerend. Toegankelijke. Activerende. Netwerk

Het Signalerend. Toegankelijke. Activerende. Netwerk Stean foar Stipe Visie op cliëntondersteuning zorg, welzijn en aangepast wonen Het Signalerend ignalerende Toegankelijke Effectieve Activerende Netwerk (dat stiet as in hûs!) Inleiding Sinds januari 2007

Nadere informatie

De gemeenteraad buitenspel na de invoering van de Omgevingswet? Gemeenteraad Bergen op Zoom 10 april 2017

De gemeenteraad buitenspel na de invoering van de Omgevingswet? Gemeenteraad Bergen op Zoom 10 april 2017 De gemeenteraad buitenspel na de invoering van de Omgevingswet? Gemeenteraad Bergen op Zoom 10 april 2017 Waar gaan wij het over hebben? Geheugen opfrissen: Omgevingswet in het kort Betekenis wet voor

Nadere informatie

Bijlage bij persbericht 9 van de SBI Formaat MonitOR Thema: OR-werk, loopbaan en ontwikkeling

Bijlage bij persbericht 9 van de SBI Formaat MonitOR Thema: OR-werk, loopbaan en ontwikkeling Bijlage bij persbericht 9 van de SBI Formaat MonitOR 2015-2016 Thema: OR-werk, loopbaan en ontwikkeling Door hun deelname aan de medezeggenschap leveren OR-leden een toegevoegde waarde voor (de besluitvorming

Nadere informatie

Iedereen sterk. Zo stimuleer je innovatief gedrag en eigenaarschap van medewerkers

Iedereen sterk. Zo stimuleer je innovatief gedrag en eigenaarschap van medewerkers Iedereen sterk Zo stimuleer je innovatief gedrag en eigenaarschap van medewerkers JANUARI 2016 Veranderen moet veranderen Verandering is in veel gevallen een top-down proces. Bestuur en management signaleren

Nadere informatie

Civiele kracht Stem geven aan verankering. 21 januari 2010

Civiele kracht Stem geven aan verankering. 21 januari 2010 Civiele kracht Stem geven aan verankering 21 januari 2010 Verkenning: Stem geven aan verankering Opzet - Aanleiding - Centrale vraag - Uitgangspunten - Analyse - Voice nader bekeken Aanleiding Legitimiteit

Nadere informatie

Medezeggenschap en participatie van vrijwilligers in de besluitvorming. Een handreiking voor organisaties

Medezeggenschap en participatie van vrijwilligers in de besluitvorming. Een handreiking voor organisaties Medezeggenschap en participatie van vrijwilligers in de besluitvorming Een handreiking voor organisaties Inhoudsopgave 1. Medezeggenschap en participatie van vrijwilligers in de besluitvorming 3 2. De

Nadere informatie

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt:

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt: Wabo effectief ?Hoe Zo! >> Het toepassen van de Wabo is meer dan alleen de IT-structuur aanpassen, de procedures herzien en/of de processen opnieuw beschrijven en herinrichten. Het zijn de medewerkers

Nadere informatie

IV Praktijkvoorbeelden: bedrijf medische technologie en een familiebedrijf

IV Praktijkvoorbeelden: bedrijf medische technologie en een familiebedrijf IV Praktijkvoorbeelden: bedrijf medische technologie en een familiebedrijf Walter van der Ploeg, adviseur Bureau Zuidema Voor de MZ-professional is het zonneklaar: een 50+-bedrijf moet een or hebben; de

Nadere informatie

Hoe schrijf je een invloedrijk advies? Of: zorg je ervoor dat de bestuurder luistert?

Hoe schrijf je een invloedrijk advies? Of: zorg je ervoor dat de bestuurder luistert? Hoe schrijf je een invloedrijk advies? Of: zorg je ervoor dat de bestuurder luistert? Korte introductie MZ Services: Bureau voor arbeidsverhoudingen Actief in overheid, zorg en profit in heel Nederland

Nadere informatie

Transformatie naar een wendbare organisatie

Transformatie naar een wendbare organisatie Transformatie naar een wendbare organisatie Ervaringen bij ING Paul Spronk Wat speelt er in de banksector? Zijn er overeenkomsten met de zorgsector? - Productie gedreven - Gefragmenteerd - Veel procedures

Nadere informatie

De zorg aan kop. De zorg aan kop! 16 oktober 2015 Rick Westerhof en Marcel Kruger

De zorg aan kop. De zorg aan kop! 16 oktober 2015 Rick Westerhof en Marcel Kruger De zorg aan kop De zorg aan kop! 16 oktober 2015 Rick Westerhof en Marcel Kruger Even voorstellen Rick Westerhof Adviseur op gebied van Strategie en stuurinformatie in de zorg Ervaren analist op het snijvlak

Nadere informatie

Jaarverslag Adviesraad Sociaal Domein Ede 2018

Jaarverslag Adviesraad Sociaal Domein Ede 2018 Jaarverslag Adviesraad Sociaal Domein Ede 2018 Jaarverslag Adviesraad Sociaal Domein Ede 2018 1. Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2018 van de Adviesraad Sociaal Domein Ede. In dit jaarverslag beschrijven

Nadere informatie

Van communiceren naar participeren. Meer verbinding zoeken met de medewerkers

Van communiceren naar participeren. Meer verbinding zoeken met de medewerkers Van communiceren naar participeren Meer verbinding zoeken met de medewerkers Wat verstaan we onder participeren Samen met anderen iets doen Ergens aan deelnemen Waarom in contact met de medewerkers Opgelegd

Nadere informatie

Een werkdrukplan opzetten. Keuze voor een grote of kleine aanpak: een werkdrukplan opzetten. Aftrap

Een werkdrukplan opzetten. Keuze voor een grote of kleine aanpak: een werkdrukplan opzetten. Aftrap Keuze voor een grote of kleine aanpak: een werkdrukplan opzetten Afhankelijk van uw keuzes voor de aanpak van werkdruk kunt u één of meer stappen van het stappenplan doorlopen. Het werkdrukplan is gebaseerd

Nadere informatie

Thematische behoeftepeiling. Uitkomsten en conclusies van een brede enquête onder patiëntenorganisaties

Thematische behoeftepeiling. Uitkomsten en conclusies van een brede enquête onder patiëntenorganisaties Thematische behoeftepeiling Uitkomsten en conclusies van een brede enquête onder patiëntenorganisaties Inleiding In de komende jaren ontwikkelt de VSOP toerustende activiteiten voor patiëntenorganisaties

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie

Flexibel werken en organiseren

Flexibel werken en organiseren Flexibel werken en organiseren Flexibel werken en organiseren Inhoud Inhoud Inleiding De kracht van flexibiliteit Differentiatie in ontwikkeling en doorstroom gebaseerd op organisatieverschillen Aspecten

Nadere informatie

Koers invoering Omgevingswet Boxtel

Koers invoering Omgevingswet Boxtel Koers invoering Omgevingswet Boxtel Inleiding In strategische visie van Boxtel voor 2020 staat dat we voorop willen blijven met duurzaamheid, aan een sterk centrum willen, toerisme en recreatie tot een

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Governance dilemma's rond het integreren van formele en informele zorg

Governance dilemma's rond het integreren van formele en informele zorg Governance dilemma's rond het integreren van formele en informele zorg Ester Kuiper (Espria), Manda Broekhuis (RuG) & Marjolein van Offenbeek (RuG) 3 e Healthwise congres: Het Dream Team!? Mantelzorger,

Nadere informatie