GERT VAN DONGEN: Een medewerker wil herkenning en erkenning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GERT VAN DONGEN: Een medewerker wil herkenning en erkenning"

Transcriptie

1 GERT VAN DONGEN: Een medewerker wil herkenning en erkenning Hoffelijkheid werkt. Via meeleven en inleven vervult de medewerker een belangrijke functie voor de patiënt. Hierdoor wordt een tevreden patiënt ook een loyale patiënt. Een ziekenhuis op zijn beurt heeft baat bij een loyale medewerker. Het ziekenhuis als werkgever functioneert toch een beetje als een warm nest voor werknemers, zegt Gert van Dongen van Talent Support. Hij is zelfstandig adviseur, trainer en interim-manager en was ondermeer betrokken bij de totstandkoming van Symfonie 440. Mensen kopen een ziekenhuiservaring. Laten we het maar toegeven, geld is een belangrijke drijfveer om te werken. Maar het effect van een salarisverhoging op de arbeidstevredenheid is slechts van korte duur. Er zijn andere factoren die leiden tot medewerkerstevredenheid. Een goede relatie tussen mens en arbeid ontstaat als er een juist mix is van salaris, sociale meerwaarde en ontplooiingskansen. Uiteindelijk draait een goed HRM-beleid om boeien en binden. Arbeidstevredenheid bereik je als je als medewerker herkend en erkend wordt, aldus Gert van Dongen van TalentSupport. Ziekenhuizen behoren tot het soort organisaties waar, ondanks de commercialisering, sociale cohesie een grote rol speelt. Iemand die kiest voor een voor een baan in een ziekenhuis kiest voor een andere cultuur dan iemand die kiest voor ICT of een bank. Binnen ICT kun je snel geld verdienen, maar je wordt ook sneller afgerekend. Dat is de harde kant van HRM-beleid. Een ziekenhuis is voor een werknemer, om maar eens een ouderwets woord te gebruiken, een arbeidsgemeenschap. Een leidinggevende speelt hier een belangrijke rol in. Als je mensen inspireert, mensen de vrijheid en verantwoordelijkheid geeft leidt dit tot een beter functioneren. Leidinggeven hangt dan niet alleen af van wat de leidinggevende kan, maar wat de medewerkers zonder de leidinggevende kunnen. De vraag is of ziekenhuizen dat gevoel van wij zijn een team kunnen blijven houden. En daaruit vloeit de vraag hoe de patiënt organisatorische veranderingen zal ondergaan. Verzakelijking, marktwerking, reorganisaties, fusies en individualisering leiden immers tot verstrekkende structuuringrepen en technische ingrepen en kunnen daarom een bedreiging zijn voor de werksfeer en organisatiecultuur. Maar, zegt Van Dongen, zover hoeft het niet te komen. Het medewerkersprogramma Symfonie 440 sluit aan op If Disney ran your hospital van Fred Lee. Om een gastvrij ziekenhuis te zijn wordt procesmatig gewerkt aan een evenwicht tussen veiligheid, hoffelijkheid, beleving en efficiency om hiermee de loyaliteit van zowel patiënt als medewerker te bereiken. De filosofie van Symfonie 440 is gericht op het onmeetbare. Je kunt objectieve metingen verrichten over medische ingrepen maar klantervaringen kun je slechts gedeeltelijk peilen. Mensen kopen niet alleen een medische ingreep maar een ziekenhuisbeleving. Zij roemen thuis het ziekenhuis omdat een arts of verpleegkundige aan het bed zo vriendelijk is geweest. Steeds meer mensen bepalen hun keuze op ervaring, want men gaat er al vanuit dat de arts bekwaam is of sterker nog kunnen dat veelal niet beoordelen. Het programma Symfonie 440 wordt aan alle medewerkers aangeboden. In totaal worden 13 bijeenkomsten georganiseerd waarvoor telkens zo n 350 medewerkers worden uitgenodigd. Tijdens die bijeenkomsten wordt de filosofie toegelicht. Veiligheid, hoffelijkheid, show en efficiency zijn de pijlers waar elke moderne organisatie op draait. Via meeleven en inleven vervul je een belangrijke functie voor de patiënt. Hierdoor wordt hij een loyale patiënt in plaats van een tevreden patiënt. Dat wil zeggen dat hij ambassadeur voor je ziekenhuis wordt. Inmiddels heeft hij een aantal bijeenkomsten achter de rug. Wat mij opvalt is de betrokkenheid van de medewerkers. Ze hebben het hart op de juiste plek, dat merk ik echt. We gebruiken met opzet de titel Symfonie herz staat voor de zuivere noot A. Het

2 gaat om het finetunen, dus ingaan op wat de patiënt echt vraagt. De essentie van Symfonie 440 is dat de patiënt naar het ziekenhuis komt om beter te worden maar met de wijze van benaderen, een portie hoffelijkheid, maak je juist het onderscheid. Die benadering geldt voor alle medewerkers, voor specialisten, verpleegkundigen, raad van bestuur, schoonmaak en bewakingsdienst. Het ene ziekenhuis is beter bedreven in het geven van hoffelijkheid dan het andere. Dat klopt. De AntoniusMesosGroep stond al goed aangeschreven. Dat heeft te maken met de cultuur die hier al heerste. In mijn rol als adviseur voor de ondernemingsraad proef ik de saamhorigheid, vrolijkheid en dienstbaarheid en een ondernemingsraad is, als het goed is, de afspiegeling van de rest van de organisatie. Daar doet een fusie niets aan af. Ik begeleid het St. Antonius Ziekenhuis al twaalf jaar, heb de fusie van dichtbij meegemaakt en ik sta er versteld van hoe snel er de integratie binnen de medezeggenschap is gerealiseerd. Gert Muis heeft daar als voorzitter een belangrijke bijdrage in geleverd. Ik vind hem een goed voorbeeld van een leider die het juiste evenwicht tussen taak- en mensgericht werken laat zien. Hoffelijkheid is niet perse extra belastend, hoffelijkheid heeft immers te maken met een innerlijke houding. Je werk doen op een hartelijke manier heeft een groot effect en hoeft op zich geen extra energie of tijd te kosten. Van Dongen is er van overtuigd dat de boodschap zal beklijven. Dit is geen speeltje wat even langs komt en nauwelijks effect heeft op kwaliteitsverbetering. De organisatie gaat hier mee door. Er wordt aandacht aan Symfonie 440 geschonken binnen teamvergaderingen, maar mogelijk ook bij werving en selectie. Het is geen implementatietraject waaruit een nieuwe bureaucratie ontstaat. Dat is het leuke van dit programma. De kracht zit in de eenvoud, de menselijke maat. Binnen de ziekenhuiswereld houdt Gert van Dongen zich veel bezig met medezeggenschap. Drie jaar geleden publiceerde hij een groot onderzoek naar het beleidsmatig functioneren van ondernemingsraden in ziekenhuizen. De algemene conclusie luidde dat de invloed van ondernemingsraden niet slecht was, maar wel beter kon. De AntoniusMesosGroep vormt een positieve uitzondering, vindt hij. Als de ondernemingsraad invloed heeft op zorgvisie zoals bij de AntoniusMesosGroep dan is dat voor mij het voorbeeld van medezeggenschap. Dan ben je niet alleen bezig met vragen over reiskostenregelingen, maar ook met de invloed op beleidsniveau. Wat is de visie van de ondernemingsraad op de kerntaken van een ziekenhuis? Goed functionerende ondernemingsraden kunnen grote projecten trekken. Een goed voorbeeld van medezeggenschap binnen de AntoniusMesosGroep vind ik de visie op patiëntbejegening waaruit Symfonie 440 is ontstaan. Die visie is door de ondernemingsraad gevoed: wij willen hoffelijk met mensen omgaan. Gert van Dongen, Talent Support Sinds 1990 is Gert van Dongen werkzaam op het snijvlak van managementondersteuning, arbeidsverhoudingen en trainingen. Hij is onder andere trainer en adviseur voor de ondernemingsraad van AntoniusMesosGroep, maar heeft ook heeft als interim-manager vanuit verschillende optieken ervaring met reorganisaties en medezeggenschap. Hij begeleidt management en ondernemingsraden met vraagstukken over onder andere uitbesteden, P&O beleid en reorganisaties. Voor de AntoniusMesosGroep helpt Gert van Dongen het programma Symfonie 440 mede vorm te geven, een programma dat wordt aangeboden aan alle medewerkers. Uitgangspunt is de filosofie van de Amerikaanse auteur Fred Lee, If Disney ran your hospital.

3 De invloed van de ziekenhuisondernemingsraad: niet slecht, maar kan beter! Gert van Dongen Ondernemingsraden in algemene ziekenhuizen hebben weinig invloed op het instellingsbeleid. Toch zijn de ondernemingsraden redelijk tevreden over hun eigen functioneren. Ze kunnen echter nauwelijks met voorbeelden van zichtbare resultaten komen. Dit blijkt uit een onderzoek van Gert van Dongen van Talent Support naar de invloed van ondernemingsraden in ziekenhuizen. Het onderzoek is onder meer gebaseerd op een enquête ingevuld door 55 (van de 87)ondernemingsraden in algemene ziekenhuizen. Hieruit blijkt dat slechts 18 procent van de raden zegt veel invloed te hebben op het strategisch beleid in de organisatie. In dit artikel worden de belangrijkste uitkomsten uit het onderzoek, enkele ziekenhuisontwikkelingen en 10 concrete aanbevelingen gegeven. Opmerkelijke uitkomsten. Ondernemingsraden in ziekenhuizen geven zichzelf een 7 op het beleidsmatig functioneren, maar beleid is een breed begrip. In het onderzoek gaat het vooral over die beleidsaspecten die de lange termijn aangaan, betrekking hebben op de kerntaken en waar meestal veel geld mee gemoeid is. Ziekenhuisondernemingsraden geven zichzelf een 7 als het gaat om het functioneren op beleidsniveau. Echter, de daadwerkelijke invloed op het beleid ervaart men als matig en de ondernemingsraden zijn moeilijk in staat om de zichtbare invloed op het beleid aan te geven. Als verklaring kan worden gegeven dat adviezen van de OR in het totaalplan worden geïntegreerd en achteraf nauwelijks meer aan te wijzen zijn. Ook op het commerciële beleid en het financiële beleid zeggen ondernemingsraden beperkte invloed te hebben. Alleen voor wat betreft het personeelsbeleid vinden ondernemingsraden dat ze veel inbreng hebben. Hierbij gaat het echter niet om invloed op de vaststelling, maar op de uitvoering van het personeelsbeleid. Dat heeft te maken met het feit dat de CAO- Ziekenhuiswezen een belangrijke rol aan de OR toekent bij de totstandkoming van uitvoeringsregelingen. Een nadeel hiervan is dat de OR min of meer wordt gedwongen bezig te zijn met de uitvoering. Dit gaat ten koste van de medezeggenschap op beleidsniveau. Toch is de invloed in vergelijking met andere ondernemingsraden (zie kader 1) hoger, waarbij vooral de invloed op het organisatorisch- en personeelsbeleid opvalt.

4 (kader 1)Vergelijk uitkomstenziekenhuizen (Van Dongen) en De volwassen OR(Van het Kaar & Looise, 1999). Beleidsthema OR ziekenhuizen De volwassen OR* Algemeen organisatiebeleid Gaat wel Gaat wel (strategisch beleid) Commercieel beleid Gaat wel Weinig Financieel beleid Weinig tot gaat wel Weinig Technologiebeleid Gaat wel Weinig Organisatorisch beleid Gaat wel tot veel Gaat wel (bijv. geïntegreerd medisch specialistisch bedrijf) Personeelsbeleid Veel Gaat wel *In de volwassen OR is de vraag in iets andere bewoordingen beantwoord. (gaat wel = redelijk, weinig = gering, veel = groot). Afhankelijkheid: ondernemingsraden menen alleen invloed op strategisch niveau te hebben als men door de bestuurder serieus wordt genomen. Niet minder dan 50 van de 55 deelnemende ondernemingsraden vulden mee eens tot zeer mee eens in op deze stelling. Natuurlijk is het goed om ernaar te streven serieus genomen te worden. Echter deze uitslag zou kunnen wijzen op een (te) groot gevoel van afhankelijkheid. Afhankelijkheid kan ontstaan door het gevoel niet genoeg kennis te hebben of onvoldoende geïnformeerd te worden. Echter, de ziekenhuisondernemingsraden zijn tevreden met de informatievoorziening (score 7,5). De afhankelijkheid zou tevens gevoed kunnen worden doordat de WOR onvoldoende bevoegdheden geeft. Ook daar is geen grond voor, want de ziekenhuis-or en zijn van mening dat de kwaliteiten en motieven van de ORleden veel belangrijker zijn dan de wettelijke mogelijkheden van de WOR. Bovendien geven landelijke onderzoeken aan dat bestuurders zich over het algemeen open opstellen en dat de geringe invloed van de OR zeker zo vaak te wijten is aan eigen onvermogen als aan onwil van de kant van de bestuurder. De vraag is of het kennelijk ervaren gevoel van statusverschil en het niet serieus genomen worden wel strookt met de werkelijkheid. Wordt het niet tijd dat de OR zich losrukt van een soort collectief minderwaardigheidsgevoel en zelfbewust vanuit de eigen deskundigheidservaring de medezeggenschap gestalte gaat geven? Alle OR is medezeggenschap, niet alle medezeggenschap is OR Trends als decentralisatie, zelfsturing en integraal management bevorderen dat bevoegdheden lager in de organisaties worden neergelegd. Moet inspraak als gevolg hiervan dan niet meer op lagere niveau s en wellicht in andere vormen gegoten worden? Ruim tweederde van de ziekenhuisondernemingsraden vindt van niet. Men meent dat de OR het belangrijkste medezeggenschapsorgaan is en moet blijven. Het werkoverleg scoort als goede tweede, mits deze vorm daadwerkelijk overleggen garandeert en niet verwordt tot instructiebijeenkomst. Opvallend in dit kader is dat zelfsturende teams als inspraakorgaan een stuk lager wordt gewaardeerd. Over de relatie OR en andere vormen van medezeggenschap (VAR, cliëntenraden, medische staf) bleken nog geen gerijpte ideeën te zijn. De onderzoeker is van mening dat de OR als inspraakorgaan complementair ten aanzien van andere actoren is: de ondernemingsraad kan zich bescheiden opstellen als de invloed van medewerkers op andere wijze goed is geregeld! Organisatieverandering en de WOR Een andere kwestie is of de formele en procedurele insteek van de WOR nog wel past in de huidige organisatiekundige ontwikkelingen. Bij organisatieveranderingen kan voor verschillende insteken gekozen: verbeteren of vernieuwen en gepland of ongepland (zie kader 2). Bepalend is de urgentie. Ten aanzien van verbeteren of vernieuwen hangen de mogelijkheden tot inspraak van de OR af van de urgentie van de verandering. Bijvoorbeeld als een ongeplande vernieuwing noodzakelijk is om een dreigend faillissement te

5 voorkomen. De huidige wetgeving met een uitgebreid procedureel vastgelegd adviestraject is dan zo vertragend dat van korte effectieve besluitvorming in het belang van de continuïteit van de organisatie geen sprake meer kan zijn. Als aan de andere kant bij een gepland verbetertraject via de weg van organisatieontwikkeling de medewerkers betrokken zijn kun je je afvragen wat de rol van de OR moet zijn. De medezeggenschap is dan al op andere wijze vormgegeven. Ook dan is de procedurele insteek conform de WOR niet zinvol. (kader 2: verandermodel Ardon) Verandermodel Ardon Ongeplande/ Intuïtieve Geplande Verbeteren Kaizen (via kleine veranderingen individueel niveau) Vernieuwen turnaround management organisatieontwikkeling transformatiemanagement 1. Intuïtief en verbeteren (kwadrant linksboven).hierbij wordt de nadruk gelegd op gedragsveranderingen op individueel niveau. De structuur is goed, we moeten de nadruk leggen op houding, motivatie en klantgerichtheid van de medewerkers. Beter doen wat we al goed doen. Kaizen is een in Japan ontwikkelde filosofie gericht op continue kwaliteitsverbetering in kleine praktische stappen. 2. Organisatie-ontwikkeling.(linksonder). Organisatie-ontwikkeling is een aanpak binnen de organisatiekunde die weliswaar planmatig organisatieveranderingen realiseert, maar daarin een sterke nadruk op het proces legt. 3. Transformatiemanagemen (rechtsonder). Bij transformatiemanagement wordt de organisatie vernieuwd, waarbij het de uitdaging is mensen binnen de boot te houden en toch slagvaardig te zijn. 4. Turnaroundmanagement (rechtsboven). Deze aanpak kenmerkt zich door een harde managementstijl, weinig inspraak en snel tot ingrijpende beslissingen overgaan. Deze stijl is noodzakelijk als de continuïteit van de organisatie op het spel staat. De pijl in de illustratie geeft de toename van de urgentie aan. Het beste model bestaat niet, afhankelijk van de situatie kan voor een model gekozen worden. De onderzoeker is van mening dat de ondernemingsraden een visie moeten vormen over de gewenste ontwikkelrichting van de organisatie. In de overlegvergadering kan hier vervolgens over worden gedebatteerd met werkelijke belangstelling voor elkaars standpunten en belangen. Vervolgens zal de OR, ingeval van een gedeelde noodzaak tot verandering, adviezen formuleren en actief kunnen participeren in voorbereidingsgroepen. Alleen als men er samen niet uitkomt wordt de WOR van stal gehaald. De wet functioneert dan als vangnet en niet als keurslijf. Deze aanpak is effectiever bij de huidige ziekenhuisontwikkelingen en leidt tot grotere invloed op het beleid. Meebepalen geeft namelijk meer beïnvloedingsruimte dan achteraf reageren op min of meer vastgestelde voorgenomen besluiten. Een voorwaarde is wel dat de bestuurder deze visie op medezeggenschap deelt.

6 Het ziekenhuis als maatschappelijke organisatie Het ziekenhuis staat niet meer alleen, maar vormt een onderdeel van een keten die zorg verleent. Patiëntenstromen zullen steeds meer individualiseren. De ziekenhuizen zullen zich van elkaar sterker gaan onderscheiden door acute, urgente, electieve en chronische patiëntenstromen. De bedoeling is dat de ziekenhuissector niet alleen als een maatschappelijke kostenpost gezien moet worden, maar ook als een zeer relevante bedrijfstak die een grote toegevoegde waarde oplevert voor de gezondheid van de Nederlandse bevolking. Bij het begrip onderneming wordt al snel gedacht aan winstbejag, risico nemen en investeren. Ziekenhuizen hebben als maatschappelijke ondernemingen niet tot doel om winst te maken. Tegelijkertijd is de NVZ (Nederlandse Vereniging van ziekenhuizen) van mening dat het behalen van enige winst door de sector echter niet per definitie in strijd is met het maatschappelijk ondernemerschap, indien en zolang de ziekenhuizen een dergelijk positief bedrijfsresultaat een adequate bestemming geven. Het maken van enige winst wordt zelfs als onontbeerlijk gezien om de continuïteit van het ziekenhuis als zorgonderneming te kunnen waarborgen, maar ook omdat enige winst een belangrijke factor voor ziekenhuizen is om beter, vraaggerichter en doelmatiger te kunnen presteren. De spelregels voor het ziekenhuis als maatschappelijke onderneming zijn vastgelegd in de NVZ-Governancecode. Bovengenoemde ontwikkelingen zijn het gevolg van een terugtredende overheid die alleen nog maar basisregels vaststelt. De spelers (stakeholders) in het veld dienen invulling te geven aan kwaliteit, transparantie en goed werkgeversschap. Wat betekent dit voor de OR? De OR dient vanuit de eigen rol verantwoordelijkheid te nemen en de taak als interne stakeholder op te pakken. Onder meer door een waakhondfunctie te vervullen bij de invulling en toetsing van de spelregels vastgelegd in de Governancecode en relaties met de andere spelers zoals medische staf, cliëntenraad en Verpleegkundige Adviesraad op te bouwen en te structureren. Ondernemingsraden in ziekenhuizen zijn, mede door de fusiegolf, vaak logge organen geworden en daardoor weinig besluitvaardig. Een kleinere OR en een meer projectmatige aanpak maken de medezeggenschap dynamischer en slagvaardiger. Tien aanbevelingen om beïnvloeding op beleidsniveau te vergroten: 1. Richt je vooral op visievorming over de toekomst van het ziekenhuis, dan zijn tactische en operationele vraagstukken makkelijker te plaatsen; 2. Kies voor een kleinere OR en bouw met commissies een projectorganisatie op; 3. Laat je niet door CAO-partners laten verleiden teveel tijd en energie in uitvoeringsregelingen te steken; 4. Benut de overlegvergadering als vrijplaats voor het inhoudelijk debat en proefpolder voor de standpunten en argumenten; 5. Onderhoud relaties met andere stakeholders. Dit bevordert groei in beleidsmatig denken en handelen en geeft een eigen gezicht aan de OR als volwaardige gesprekspartner. Stel je als waakhond op ten aanzien van openheid, transparantie en goed bestuur van de organisatie; 6. Vul de medezeggenschap flexibel in. Kies bij een gedeelde noodzaak tot verandering niet voor een formalistische en procedurele insteek, maar geef waar mogelijk het besluit mede vorm (bijv. participeren in voorbereidingsgroepen); 7. Kies fundamenteel voor beleidsthema s. Uit onderzoek blijkt dat ondernemingsraden die zich niet op beleidszaken richten ook op de uitvoeringskwesties nauwelijks invloed hebben. 8. Maak de afwegingen tussen personele- en organisatiebelangen zichtbaar. 9. Stimuleer werkoverleg. Operationele zaken dienen daar afgehandeld te worden, niet aan de OR-tafel. Werkoverleg mag echter geen instructie-overleg zijn. 10. Neem initiatieven. Invloed op beleid blijkt niet zozeer afhankelijk te zijn van bevoegdheden. 89% van de initiatiefvoorstellen worden geheel of gedeeltelijk overgenomen.

7 kader 3: ziekenhuis Roermond Laurentius ziekenhuis Roermond: Een OR die groeit in beleidsbeïnvloeding In ziekenhuis Roermond had de medische staf het vertrouwen in de RvB opgezegd. Na zijn aftreden trad een interim-bestuurder aan. Na een analyse, werd de besturingsfilosofie en de beleidsuitgangspunten vastgesteld en van een plan van aanpak voorzien. De ondernemingsraad werd bij die stappen gedeeltelijk, maar niet voldoende betrokken. De raad heeft een eigen analyse van de organisatie gemaakt en 9 criteria opgesteld, waarop de herstructurering werd getoetst. Vanuit de eigen optiek heeft OR een advies opgesteld. De OR deelde de noodzaak tot decentralisatie, maar formuleerde 8 concrete adviezen. 6 daarvan zijn geheel of gedeeltelijk overgenomen. De OR groeide in toenemende mate in de eigen rol. Vanuit de eigen visie is het beleid beïnvloed in samenspraak met andere actoren, zoals medische staf en de cliëntenraad. Mede door de OR worden de volgende zaken uitgewerkt: ontwerpen communicatieplan en grotere betrokkenheid OR bij totstandkoming van de (sector)jaarplannen. Tevens is de OR nauw betrokken bij de vormgeving van managementparticipatie. De schrijver is trainer/adviseur voor ondernemingsraden, daarnaast heeft hij als (interim)manager vanuit verschillende optieken ervaring met de medezeggenschap. Het onderzoek is te downloaden: Gert van Dongen MMI

Beleidsbeïnvloeding door ziekenhuisondernemingsraden

Beleidsbeïnvloeding door ziekenhuisondernemingsraden Beleidsbeïnvloeding door ziekenhuisondernemingsraden November 2014 Het onderzoek over beleid en beïnvloeding van ziekenhuisondernemingsraden is een coproductie van Talent Support (Gert van Dongen) en het

Nadere informatie

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479 Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 Missie Wij zijn als afspiegeling van ZorgSaam een ondernemingsraad die

Nadere informatie

Visiedocument Franciscus Ziekenhuis Boerhaavelaan AE Roosendaal (0165)

Visiedocument Franciscus Ziekenhuis Boerhaavelaan AE Roosendaal (0165) 1968 2003 2010 Visiedocument 2020 Franciscus Ziekenhuis Boerhaavelaan 25 4708 AE Roosendaal (0165) 58 80 00 www.franciscusziekenhuis.nl Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Trends en ontwikkelingen 4 2 Missie Franciscus

Nadere informatie

Medisch specialist 2015 Een werkbaar samenwerkingsmodel

Medisch specialist 2015 Een werkbaar samenwerkingsmodel Medisch specialist 2015 Een werkbaar samenwerkingsmodel Een werkbaar samenwerkingsmodel Achtergrond In een groot aantal ziekenhuizen wordt het samenwerkingsmodel uitgewerkt Motieven daarvoor zijn: - behoud

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

ZES VORMEN VAN GEZAG

ZES VORMEN VAN GEZAG ZES VORMEN VAN GEZAG OVER LEIDERSCHAP VAN DE ONDERNEMINGSRAAD Gezag is in de moderne maatschappelijke verhoudingen steeds minder vanzelfsprekend. Er is sprake van een verschuiving van verkregen gezag (op

Nadere informatie

Route 1: Thematraining Omgaan met Reorganisaties

Route 1: Thematraining Omgaan met Reorganisaties SBI/GITP helpt (TR)MC s Defensie bij Reorganisatie en Sourcing MC s hebben de handen de komende tijd vol aan thema s als Reorganisatie en Sourcing. Specialisten van SBI/GITP kunnen de MC s hier doorheen

Nadere informatie

TRAININGEN VOOR AFDELINGS- BESTUREN LEREN LOONT

TRAININGEN VOOR AFDELINGS- BESTUREN LEREN LOONT TRAININGEN VOOR AFDELINGS- BESTUREN 2017-2018 LEREN LOONT LEREN LOONT De wereld verandert snel. Als afdelingsbestuur is het belangrijk dat u op de juiste manier blijft aanhaken en u als bestuur blijft

Nadere informatie

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden Bijlage a Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden De functie van de Raad van Commissarissen. In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden

Nadere informatie

Vacatures en samenstelling OR

Vacatures en samenstelling OR COMMISSIE BEVORDERING MEDEZEGGENSCHAP Vacatures en samenstelling OR SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Bezuidenhoutseweg 60 Postbus 90405 2509 LK Den Haag T 070 3499 499 E communicatie@ser.nl www.ser.nl September

Nadere informatie

Schoolleider tussen functie en beroep

Schoolleider tussen functie en beroep Schoolleider tussen functie en beroep Resultaten van twee enquête-onderzoeken onder schoolleiders en bestuurders 2015 September 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Schoolleider tussen functie en beroep...

Nadere informatie

Het huis Kijkt u echter even mee naar dit huis, een metafoor voor de organisatie.

Het huis Kijkt u echter even mee naar dit huis, een metafoor voor de organisatie. Als organisaties gaan veranderen, wordt vaak in de hardware, de structuur ingegrepen. Er wordt gesaneerd, gereorganiseerd, afdelingen worden opgeheven of samengevoegd, werkprocessen worden veranderd enzovoort.

Nadere informatie

Gedragscode Martini Ziekenhuis

Gedragscode Martini Ziekenhuis Gedragscode Martini Ziekenhuis Gedragscode Martini Ziekenhuis Het Martini Ziekenhuis, dat zijn wij. Een dienstverlenende instelling die als speerpunt gastvrijheid heeft en waar mensen centraal staan. Samen

Nadere informatie

De Brandweermedewerker over nu Hoe de huidige situatie (organisatie, management en HRM) wordt beleefd door de medewerkers

De Brandweermedewerker over nu Hoe de huidige situatie (organisatie, management en HRM) wordt beleefd door de medewerkers De Brandweermedewerker over nu Hoe de huidige situatie (organisatie, management en HRM) wordt beleefd door de medewerkers Inleiding De NVBR is in 2010 gestart met het ontwikkelen van een Visie op HRM en

Nadere informatie

De OR competentiescan

De OR competentiescan De OR competentiescan 17 april 2012 Helen Hol Benjamin van der Waart FNV Formaat Zelfstandig trainingsbureau in Woerden 70 professionals met diverse specialiteiten: Trainers Coaches van groepen en individuen

Nadere informatie

Basis leergang opleider medezeggenschap. Dr. Martha Meerman

Basis leergang opleider medezeggenschap. Dr. Martha Meerman Basis leergang opleider medezeggenschap Dr. Martha Meerman Wat is AIAS/UvA Onderzoek, opleidingen en conferenties over arbeidsmarkt, sociale zekerheid, zeggenschap, beleid etc. Interdisciplinair, vergelijkend,

Nadere informatie

ZELFDIAGNOSE-INSTRUMENT

ZELFDIAGNOSE-INSTRUMENT Zelfdiagnose-instrument 1 voor ondernemingsraden ZELFDIAGNOSE-INSTRUMENT Voor wie bedoeld? Het zelfdiagnose-instrument dat voor u ligt is bedoeld voor ondernemingsraden die planmatig willen omgaan met

Nadere informatie

WERKEN MET FREELANCERS IN JOUW ORGANISATIE?

WERKEN MET FREELANCERS IN JOUW ORGANISATIE? WERKEN MET FREELANCERS IN JOUW ORGANISATIE? Freelancen, interimmen, contracting zijn allemaal verschillende benamingen voor een zeer sterk groeiend verschijnsel in de economie. Steeds meer industrieën

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

Openhartig Managen volgens de. Montalto methode

Openhartig Managen volgens de. Montalto methode Openhartig Managen volgens de Montalto methode Managen van verbinding Leiders en managers kunnen veel meer bereiken dan ze voor mogelijk houden. Veel potentieel van medewerkers blijft onbenut, omdat hun

Nadere informatie

aan Plan van aanpak Vroege herkenning en behandeling van de vitaal bedreigde patiënt Pub.nr. 2010.5200

aan Plan van aanpak Vroege herkenning en behandeling van de vitaal bedreigde patiënt Pub.nr. 2010.5200 aan Plan van aanpak Vroege herkenning en behandeling van de vitaal bedreigde patiënt Pub.nr. 2010.5200 Inhoud Gegevens 3 1. Stel een veranderteam samen 4 2. Definieer het probleem, de uitdaging of de kans

Nadere informatie

Achtergrond. Visie op arbeidsverzuim

Achtergrond. Visie op arbeidsverzuim Deze visienota richt zich specifiek op preventie van arbeidsverzuim. Deze visie is door te vertalen naar terugkeer vanuit arbeidsverzuim en op instroom, doorstroom en uitstroom vraagstukken. Deze doorvertaling

Nadere informatie

1 Inleiding 2 Het competentieprofiel voor de OR binnen LNV 3 Omschrijving van de competenties; definities en gedragsindicatoren

1 Inleiding 2 Het competentieprofiel voor de OR binnen LNV 3 Omschrijving van de competenties; definities en gedragsindicatoren OR - competentieprofiel LNV Camiel Schols SBI training & advies Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het competentieprofiel voor de OR binnen LNV 3 Omschrijving van de competenties; definities en gedragsindicatoren

Nadere informatie

Geïnteresseerd in het vak van trainer/adviseur? Solliciteer via sollicitatie@dekrommerijn.nl. Lees hieronder verder over:

Geïnteresseerd in het vak van trainer/adviseur? Solliciteer via sollicitatie@dekrommerijn.nl. Lees hieronder verder over: Geïnteresseerd in het vak van trainer/adviseur? Solliciteer via sollicitatie@dekrommerijn.nl Lees hieronder verder over: Het werk van ondernemingsraden. Het werk van de trainer/adviseur. De ideale trainer/adviseur.

Nadere informatie

Vestigen en verstevigen van de relatie tussen RvC en OR. Handreiking voor leden van Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht

Vestigen en verstevigen van de relatie tussen RvC en OR. Handreiking voor leden van Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht COMMISSIE BEVORDERING MEDEZEGGENSCHAP Vestigen en verstevigen van de relatie tussen RvC en OR Handreiking voor leden van Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Bezuidenhoutseweg

Nadere informatie

VERSLAG WORKSHOP ARBEIDSVREUGDE EN EFFECTIVITEIT IN DE ONDERNEMINGSRAAD

VERSLAG WORKSHOP ARBEIDSVREUGDE EN EFFECTIVITEIT IN DE ONDERNEMINGSRAAD VERSLAG WORKSHOP ARBEIDSVREUGDE EN EFFECTIVITEIT IN DE ONDERNEMINGSRAAD Lomoz,30 maart 2016 Nieuwegein 1. Opzet van de workshop Toelichting bij de insteek Korte plenaire verkenning op het begrip Gezamenlijke

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

3/2/2014. SPP Met medezeggenschap! Working nine to 5 6 maart 2014 M.Sikkel. Mede-HRMontwikkelingen. Strategische Personeelsplanning (SPP)

3/2/2014. SPP Met medezeggenschap! Working nine to 5 6 maart 2014 M.Sikkel. Mede-HRMontwikkelingen. Strategische Personeelsplanning (SPP) Vertrouwd met Arbeidszaken SPP Met medezeggenschap! Working nine to 5 6 maart 2014 M.Sikkel Strategische Personeelsplanning (SPP) Vandaag verkennen wij wat SSP is en hoe medezeggenschap hierbij kan ondersteunen

Nadere informatie

De driehoek voorbij... WissemaGroup. medezeggenschap is van ons allemaal!

De driehoek voorbij... WissemaGroup. medezeggenschap is van ons allemaal! De driehoek voorbij... medezeggenschap is van ons allemaal! Doelstellingen Inzicht geven in het krachtenveld in een complexer wordende wereld Handvatten bieden voor invloed Dialoog over de rol van medezeggenschap

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAP EN SUCCESFACTOREN. Ruysdael onderzoek 2015

MEDEZEGGENSCHAP EN SUCCESFACTOREN. Ruysdael onderzoek 2015 MEDEZEGGENSCHAP EN SUCCESFACTOREN Ruysdael onderzoek 2015 Succes maak je samen Ruysdael is gespecialiseerd in innovatie van mens en organisatie. Vanuit de overtuiging dat je samen duurzame meerwaarde creëert.

Nadere informatie

Onderzoek naar de nieuwe vrijwilliger in de sport in Ommen en Hardenberg. Rapportage 31 mei 2017

Onderzoek naar de nieuwe vrijwilliger in de sport in Ommen en Hardenberg. Rapportage 31 mei 2017 Onderzoek naar de nieuwe vrijwilliger in de sport in Ommen en Hardenberg Rapportage 31 mei 2017 Waarom dit onderzoek? Vrijwilligers onmisbaar in de sport Onderwerp staat sinds jaar en dag op de agenda

Nadere informatie

Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis. Jaarverslag 2015

Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis. Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis Jaarverslag 2015 Het is een goed gebruik om jaarlijks openbaar verslag te doen van de werkzaamheden van de Cliëntenraad. Dat is ook in ons huishoudelijk reglement vastgelegd.

Nadere informatie

Kiezen voor coaching als managementstijl

Kiezen voor coaching als managementstijl Kiezen voor coaching als managementstijl Druk, druk druk! Bijna iedere manager kent wel dit gevoel. Beter leren delegeren dus! Om te kunnen delegeren heb je echter verantwoordelijke en zelfsturende medewerkers

Nadere informatie

Overzicht van de samenhang van rechten cliëntenraad ondernemingsraad

Overzicht van de samenhang van rechten cliëntenraad ondernemingsraad BORBOLETA BV advies en interim management training & mediation Overzicht van de samenhang van rechten cliëntenraad ondernemingsraad Een onderneming in de zorgsector heeft in het overleg over tal van zaken

Nadere informatie

memo De Clercq Advocaten Notariaat

memo De Clercq Advocaten Notariaat De Clercq Advocaten Notariaat Aan: Avalex: Jack Kuin, Teun van Genderen Van: Ernst van Win, Renée van der Zwan CC: Datum: 3/24/2017 Betreft: De positie en de bevoegdheden van de OR-bestuurder binnen Avalex

Nadere informatie

Meten is leren: Hoe eff

Meten is leren: Hoe eff Meten is leren: Hoe eff De kwaliteit van uw werkgeverschap in De ziekenhuiswereld kent van oudsher een goed ontwikkeld HR-instrumentarium. Opleidingsmogelijkheden zijn voorhanden, de cao is veelomvattend,

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Wat is bevlogenheid? Wat heb je er aan? (als werkgever, als werknemer) Hoe er op sturen? Binden en boeien! Wie wil er wat mee?

Wat gaan we doen? Wat is bevlogenheid? Wat heb je er aan? (als werkgever, als werknemer) Hoe er op sturen? Binden en boeien! Wie wil er wat mee? Wat gaan we doen? Wat is bevlogenheid? Wat heb je er aan? (als werkgever, als werknemer) Hoe er op sturen? Binden en boeien! Sturen op energiebronnen Je stijl als leidinggevende Wie wil er wat mee? Wat

Nadere informatie

Medewerkertevredenheidsonderzoek

Medewerkertevredenheidsonderzoek Slimmer omgaan met (eigen) talent Uit de praktijk van het installatietechnische middenbedrijf Medewerkertevredenheidsonderzoek Uit thema 4 (Binden & Boeien van medewerkers) van de Denktank Slimmer Scholen

Nadere informatie

Gevolgen voor de werkgelegenheid

Gevolgen voor de werkgelegenheid KRACHTIG ADVISEREN BIJ FUSIES EN OVERNAMES Met een divers team van organisatieadviseurs ondersteunen we ondernemingsraden bij het beoordelen van voorgenomen verkoop, fusies en overnames van bedrijven.

Nadere informatie

Meerwaarde van medezeggenschap Rol en rechten tijdens marktwerking in de zorg. in de WOR of in de war

Meerwaarde van medezeggenschap Rol en rechten tijdens marktwerking in de zorg. in de WOR of in de war Meerwaarde van medezeggenschap Rol en rechten tijdens marktwerking in de zorg. in de WOR of in de war Marco Sikkel Doelstellingen training U bent bekend met de plaats van de OR in de onderneming. U kent

Nadere informatie

Boekbespreking Fred Lee Als Disney de Baas was in uw Ziekenhuis. Door: Marike Brekelmans

Boekbespreking Fred Lee Als Disney de Baas was in uw Ziekenhuis. Door: Marike Brekelmans Boekbespreking Fred Lee Als Disney de Baas was in uw Ziekenhuis. Door: Marike Brekelmans Dit boek gaat over kwalitatieve dienstverlening en de cultuur die ervoor nodig is om deze op peil te houden. In

Nadere informatie

vooral ook het management en HRM bij betrokken hoog op de agenda, omdat ze op zoek zijn

vooral ook het management en HRM bij betrokken hoog op de agenda, omdat ze op zoek zijn goed werken Ons nieuwe kantoor wordt een inspirerende ontmoetingsplek, waarbij we tijden plaatsonafhankelijk werken Klaas Bakker, Manager Facilities en Real Estate TenneT TSO B.V. Het nieuwe werken start

Nadere informatie

Innovatie HR. Innovatie. Modewoord of toverstaf InspiHRe 19 oktober 2015

Innovatie HR. Innovatie. Modewoord of toverstaf InspiHRe 19 oktober 2015 Innovatie HR Modewoord of toverstaf InspiHRe 19 oktober 2015 1 Innovatie Wat is innovatie? Product Proces Instrumenten Conventies In onze wereld veelal de term Sociale innovatie: d.i. is vernieuwing van

Nadere informatie

Hoe gaan uw HR-collega s om met Medewerkersonderzoek? De resultaten van onderzoek onder HR-managers naar hun ervaringen met Medewerkersonderzoek.

Hoe gaan uw HR-collega s om met Medewerkersonderzoek? De resultaten van onderzoek onder HR-managers naar hun ervaringen met Medewerkersonderzoek. Hoe gaan uw HR-collega s om met Medewerkersonderzoek? De resultaten van onderzoek onder HR-managers naar hun ervaringen met Medewerkersonderzoek. 1 Achtergrond Veel organisaties verrichten met enige regelmaat

Nadere informatie

Medewerkerbetrokkenheid. 1. Werk aan medewerkertevredenheid. Betrokkenheid uit jezelf. Waarom zou iemand het maximale inzetten voor een werkgever?

Medewerkerbetrokkenheid. 1. Werk aan medewerkertevredenheid. Betrokkenheid uit jezelf. Waarom zou iemand het maximale inzetten voor een werkgever? Dat is de vraag! Natuurlijk is werk nog steeds vanzelfsprekend voor mensen maar het is niet meer zo vanzelfsprekend om voor de duur van het leven die ene baas te kiezen. Mensen maken enorm veel keuzes.

Nadere informatie

Betreft: Gratis adviseur voor de dag van de verpleging

Betreft: Gratis adviseur voor de dag van de verpleging Betreft: Gratis adviseur voor de dag van de verpleging De gezondheidszorg is continue in beweging, de afgelopen jaren is er veel veranderd en dat zal de komende jaren zeker zo blijven. De marktwerking,

Nadere informatie

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Inleiding Goed Wonen Gemert staat als corporatie midden in de samenleving en opereert vanuit haar missie: Wij zijn een maatschappij gedreven organisatie.

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek: medewerkers/ouders/leerlingen februari 2015

Tevredenheidsonderzoek: medewerkers/ouders/leerlingen februari 2015 Tevredenheidsonderzoek: medewerkers/ouders/leerlingen februari 2015 Medewerkers Het onderzoek is gehouden onder alle 21 medewerkers van De Boei. Uiteindelijk hebben 19 medewerkers de vragenlijst ingevuld.

Nadere informatie

LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014. Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1

LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014. Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1 LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014 Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1 PROFIEL RAAD VAN COMMISSARISSEN 1. Kerntaken van de raad van commissarissen

Nadere informatie

Functies van medezeggenschap

Functies van medezeggenschap Functies van medezeggenschap Medezeggenschap of participatie wordt vandaag de dag steeds meer gezien als functioneel voor de organisatie: de organisatie heeft er wat aan. We worden vaak gevraagd om mee

Nadere informatie

Schatten van de ondernemingsraad

Schatten van de ondernemingsraad Schatten van de ondernemingsraad Schateiland OR-trainingen Samen starten in de OR Samen werken aan invloed Samen werken met de WOR Samen werken aan de reorganisatie Samen werken met de bestuurder Samen

Nadere informatie

Patiënt centraal RAPID RECOVERY SYMPOSIUM 11 APRIL 2013

Patiënt centraal RAPID RECOVERY SYMPOSIUM 11 APRIL 2013 Patiënt centraal RAPID RECOVERY SYMPOSIUM 11 APRIL 2013 I HAVE A DREAM MARTIN LUTHER KING JR. 28 AUGUSTUS 1963 LINCOLN MEMORIAL IN WASHINGTON Historie Frustratie van het niet kunnen anticiperen en handelen

Nadere informatie

De visie en doelen van de ondernemingsraad.

De visie en doelen van de ondernemingsraad. De visie en doelen van de ondernemingsraad. Juni 2013 1 1. Inleiding Blz. 3 2. Visie van de ondernemingsraad. Blz. 3 3. Hoofddoelen Blz. 4 4. Visie op Medezeggenschap Blz. 4 5. Aandachtsgebieden & Speerpunten

Nadere informatie

OPLEIDINGEN MEDEZEGGENSCHAP 3.0 Mens & Organisatie

OPLEIDINGEN MEDEZEGGENSCHAP 3.0 Mens & Organisatie Erkende MZ-opleidingen OPLEIDINGEN MEDEZEGGENSCHAP 3.0 Mens & Organisatie Versterk als OR-lid uw strategische vaardigheden en vergroot uw loopbaanperspectieven Inleiding Maatschappelijke en economische

Nadere informatie

R A N D V O O R W A A R D E N. Samenstelling: Drs. ing. Simon Troost Versie 1.1

R A N D V O O R W A A R D E N. Samenstelling: Drs. ing. Simon Troost Versie 1.1 1. DE ONDERNEMIN GSRAAD De OR heeft een belangrijke rol bij het vormgeven van het arbeidsomstandighedenbeleid. De wet op de ondernemingsraden en de Arbowet vormen daarbij het wettelijk kader en de OR kiest

Nadere informatie

VRAGENBOOM INTERACTIEF WERKEN [IBO-protocol]

VRAGENBOOM INTERACTIEF WERKEN [IBO-protocol] VRAGENBOOM INTERACTIEF WERKEN [IBO-protocol] Inleiding De vragenboom is een hulpmiddel om weloverwogen te bepalen of en in welke vorm interactief wordt gewerkt. Bij het aanbieden van de ingevulde vragenboom

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Inleiding Binnen de sector ziekenhuizen is leeftijdsbewust personeelsbeleid een relevant thema. De studie RegioMarge 2006, De arbeidsmarkt van verpleegkundigen,

Nadere informatie

Tijd voor Het Nieuwe Leidinggeven! Lees in 2 minuten wat Het Nieuwe Leidinggeven is, wat het uw organisatie brengt en hoe het te ontwikkelen is.

Tijd voor Het Nieuwe Leidinggeven! Lees in 2 minuten wat Het Nieuwe Leidinggeven is, wat het uw organisatie brengt en hoe het te ontwikkelen is. Tijd voor Het Nieuwe Leidinggeven! Lees in 2 minuten wat Het Nieuwe Leidinggeven is, wat het uw organisatie brengt en hoe het te ontwikkelen is. De manier waarop we het werk organiseren en samenwerken

Nadere informatie

Het lijkt of de overheid nooit meer stil staat

Het lijkt of de overheid nooit meer stil staat ORGANISATIEADVI EZEN Lente, nummer 1, jaargang 2, 2009 Voor leiding- gevenden Het lijkt of de overheid nooit meer stil staat Hoe ga ik als leidinggevende om met een reorganisatie? De overheid in beweging

Nadere informatie

Kwaliteit van zorg en kwaliteit van arbeid. Workshop Stavoor en DASMO Liesbeth van Bakel

Kwaliteit van zorg en kwaliteit van arbeid. Workshop Stavoor en DASMO Liesbeth van Bakel Kwaliteit van zorg en kwaliteit van arbeid. Workshop Stavoor en DASMO Liesbeth van Bakel 1 Kwaliteit van zorg In de zorg zijn er verschillende kwaliteitskaders, keurmerken en certificaten. Welke ken jij?

Nadere informatie

DIE EXTRA STAP MAAKT HET VERSCHIL

DIE EXTRA STAP MAAKT HET VERSCHIL DIE EXTRA STAP MAAKT HET VERSCHIL VanSoestDolmans & Associates VanSoestDolmans is een onafhankelijke business management organisatie die pragmatische en sterk oplossingsgerichte ondersteuning biedt aan

Nadere informatie

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Inspirerend Management Development in de zorg Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Behoefte aan effectief leiderschap Vergroting van de invloed van de politiek en zorgverzekeraars

Nadere informatie

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN?

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Met behulp van deze scan wordt de stand van zaken van het Personeelsbeleid in kaart gebracht. De HRM - scan is met

Nadere informatie

Implementatieplan interactief beleid

Implementatieplan interactief beleid Implementatieplan interactief beleid (juni 2010 t/m mei 2011) Gemeente Weert, 15 juli 2010 Portefeuillehouder interactief beleid: wethouder H. Litjens Regisseur wijkgericht werken: Marianne Schreuders

Nadere informatie

Handleiding functioneringsgesprek voor medewerker en werkgever in uitvaartverzorging

Handleiding functioneringsgesprek voor medewerker en werkgever in uitvaartverzorging Handleiding functioneringsgesprek voor medewerker en werkgever in uitvaartverzorging In het functioneringsgesprek tussen medewerker en leidinggevende wordt aandacht besteed aan het functioneren van de

Nadere informatie

Help, ik zit in de OR! 150 Gouden tips voor de ondernemingsraad

Help, ik zit in de OR! 150 Gouden tips voor de ondernemingsraad Help, ik zit in de OR! 150 Gouden tips voor de ondernemingsraad De Gouden tips serie is in 2014-2015 verschenen op www.schateiland.com. Walter Landwier Help, ik zit in de OR! 150 Gouden tips voor de ondernemingsraad

Nadere informatie

Persoonlijk Rapport Junior Scan

Persoonlijk Rapport Junior Scan Persoonlijk Rapport Junior Scan Persoonlijke gegevens Naam test junior Datum test 02/09/2011 (17:19) Jouw ondernemersprofiel In vergelijking met het branche normprofiel geeft jouw profiel het volgende

Nadere informatie

Samenvatting enquete Stand van zaken DI en HNW woningcorporaties

Samenvatting enquete Stand van zaken DI en HNW woningcorporaties Samenvatting enquete Stand van zaken DI en HNW woningcorporaties Statistiek: 455 (100%) P&O-ers zijn benaderd 161 (35%) P&O-ers hebben de enquete geopend maar niet afgerond 123 (27%) van de P&O-ers hebben

Nadere informatie

WHITE PAPER INRICHTING EN GOVERNANCE VAN VERMOGENSBEHEER

WHITE PAPER INRICHTING EN GOVERNANCE VAN VERMOGENSBEHEER WHITE PAPER INRICHTING EN GOVERNANCE VAN VERMOGENSBEHEER 14 september 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Beleggingsbeleid... 4 3. Governance bestuur... 4 3.1. Bestuur... 4 3.2. Taken- en rolverdeling...

Nadere informatie

Oefenvragen Ondernemerskunde A - Bedrijfsmatige en persoonlijke organisatie

Oefenvragen Ondernemerskunde A - Bedrijfsmatige en persoonlijke organisatie Oefenvragen Ondernemerskunde A - Bedrijfsmatige en persoonlijke organisatie 1. De pioniersfase kenmerkt zich vooral door: A. toename van specialisten en stafmedewerkers en verantwoordelijkheden worden

Nadere informatie

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU?

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? Thuis en op school heb je allerlei waarden meegekregen. Sommigen passen bij je, anderen misschien helemaal niet. Iedereen heeft waarden. Ken

Nadere informatie

Portrettengalerij werkende mantelzorgers in de ziekenhuisbranche Gefinancierd door StAZ en uitgevoerd door Stichting Werk&Mantelzorg

Portrettengalerij werkende mantelzorgers in de ziekenhuisbranche Gefinancierd door StAZ en uitgevoerd door Stichting Werk&Mantelzorg Portrettengalerij werkende mantelzorgers in de ziekenhuisbranche Gefinancierd door StAZ en uitgevoerd door Stichting Werk&Mantelzorg Doorn, juli 2013 1. Inleiding 1.1 Werk&Mantelzorg in de zorgsector Stichting

Nadere informatie

28 november X

28 november X 28 november 2017 3.5 X 28 november 2017 Nijmegen, 14 november 2017 Geacht College van Burgemeester en Wethouders, Op 5 oktober jongstleden heeft U van ons een schrijven ontvangen, waarin door de raad

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Medezeggenschap van Openbare Bibliotheken 2016

Medezeggenschap van Openbare Bibliotheken 2016 Medezeggenschap van Openbare Bibliotheken 2016 SAMEN WINNEN Resultaten enquête-onderzoek Medezeggenschap Openbare Bibliotheken Voorwoord In het sociaal contract dat cao-partijen hebben afgesloten is de

Nadere informatie

Profiel. Stichting Nij Smellinghe. Lid Raad van Toezicht

Profiel. Stichting Nij Smellinghe. Lid Raad van Toezicht Profiel Stichting Nij Smellinghe Lid Raad van Toezicht Ziekenhuis Nij Smellinghe Nij Smellinghe is een algemeen ziekenhuis met een capaciteit van 339 bedden en meer dan 1300 medewerkers. Het ziekenhuis

Nadere informatie

PROFIEL VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN ZIJN LEDEN

PROFIEL VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN ZIJN LEDEN PROFIEL VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN ZIJN LEDEN PROFIEL VAN DE RAAD De RvC van Pré Wonen hecht grote waarde aan het werken conform de principes van good governance, waarbij de Governance code een

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht met bindende voordracht door de clientenraad GGz Breburg

Profielschets Lid Raad van Toezicht met bindende voordracht door de clientenraad GGz Breburg Profielschets Lid Raad van Toezicht met bindende voordracht door de clientenraad GGz Breburg TIRIONS CONSULTANCY BV ANJA TIRIONS MHA VERSIE 14 OKTOBER 2013 Algemeen GGz Breburg is een organisatie voor

Nadere informatie

2. RELATIE MET STAKEHOLDERS

2. RELATIE MET STAKEHOLDERS 2. RELATIE MET STAKEHOLDERS De VAR kan het niet alleen. DE RELATIE MET DE STAKEHOLDERS De volgende stap in het groeiproces van de VAR is het verbeteren van de relatie met de andere partijen: de stakeholders.

Nadere informatie

Hoofd Vastgoed & Huisvesting UMC Utrecht

Hoofd Vastgoed & Huisvesting UMC Utrecht Hoofd Vastgoed & Huisvesting UMC Utrecht Organisatie UMC Utrecht Het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht) is een internationaal toonaangevend universitair medisch centrum waarin kennis over

Nadere informatie

Onderzoek vitaliteit en arbeidsmotivatie in de zorg Achtergrond van het Odyssee onderzoek

Onderzoek vitaliteit en arbeidsmotivatie in de zorg Achtergrond van het Odyssee onderzoek Onderzoek vitaliteit en arbeidsmotivatie in de zorg Achtergrond van het Odyssee onderzoek Bij onze opdrachtgevers en relaties in de zorg zien wij een veelheid aan discussies en projecten die ons inziens

Nadere informatie

Ondernemingsraad en achterban

Ondernemingsraad en achterban COMMISSIE BEVORDERING MEDEZEGGENSCHAP Ondernemingsraad en achterban SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Bezuidenhoutseweg 60 Postbus 90405 2509 LK Den Haag T 070 3499 499 E communicatie@ser.nl www.ser.nl September

Nadere informatie

Succesfactoren voor gezondheidsbeleid

Succesfactoren voor gezondheidsbeleid Succesfactoren voor gezondheidsbeleid Bij organisaties met een succesvol gezondheidsbeleid is altijd een aantal succesfactoren aanwezig, zo blijkt uit de gesprekken met vertegenwoordigers van de negen

Nadere informatie

PROFIELSCHETS BESTUURDER Savant Zorg

PROFIELSCHETS BESTUURDER Savant Zorg PROFIELSCHETS BESTUURDER Savant Zorg TIRIONS CONSULTANCY BV VERSIE 1 SEPTEMBER 2015 BESTEMD VOOR DE ORGANISATIE ANJA TIRIONS MHA Inleiding Savant Zorg is een grote, regionale, gecertificeerde organisatie

Nadere informatie

Reorganisatie met personele gevolgen Visie en aanpak Berenschot, 2015

Reorganisatie met personele gevolgen Visie en aanpak Berenschot, 2015 Reorganisatie met personele gevolgen Visie en aanpak Berenschot, 2015 Reorganisatie Wat nu?! Staat u aan de vooravond van een reorganisatie of zit u er middenin? Misschien herkent u de volgende kopzorgen

Nadere informatie

Kennedy Van der Laan. Geachte heer, mevrouw,

Kennedy Van der Laan. Geachte heer, mevrouw, Memo Kennedy Van der Laan aan Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen van Chris Nekeman en Inge de Laat inzake NVZ / advies WOR datum 29 september 2014 referentie 15123/CNE/cza/ 1340988/0.6 Geachte heer,

Nadere informatie

1. De raad van bestuur doet ertoe

1. De raad van bestuur doet ertoe 1. De raad van bestuur doet ertoe Het is belangrijk om periodiek en preventief de inrichting van de raad van bestuur van het ziekenhuis te bespreken. Toch gebeurt dit weinig. Deze waarneming wordt gedeeld

Nadere informatie

Habilis Executive Search. Productie en Techniek

Habilis Executive Search. Productie en Techniek Habilis Executive Search Productie en Techniek Habilis mens en organisatie Mensen zijn voortdurend in beweging. Organisaties zijn continu in beweging. Met als hoogste doel het meest optimale resultaat

Nadere informatie

Laatste afrondend onderzoek maakt beeld onder opdrachtgevers over de werking wet DBA en de positie van zelfstandig kenniswerkers compleet.

Laatste afrondend onderzoek maakt beeld onder opdrachtgevers over de werking wet DBA en de positie van zelfstandig kenniswerkers compleet. Wet DBA dé maat in ondernemen Belastingdienst Zelfstandig kenniswerker Flexmarkt Opdrachtgever ZZP-er Laatste afrondend onderzoek maakt beeld onder opdrachtgevers over de werking wet DBA en de positie

Nadere informatie

Er zijn (grote) belangen van burgers gemoeid met het onderwerp: neen stop ja ga door. Er is voldoende beïnvloedingsruimte voor inbreng van betrokkenen

Er zijn (grote) belangen van burgers gemoeid met het onderwerp: neen stop ja ga door. Er is voldoende beïnvloedingsruimte voor inbreng van betrokkenen Stroomschema Burgerparticipatie Stap 1 situatieschets Omschrijf de beleidssituatie: Wat is het probleem? Breng de complexiteit in beeld. Wie zijn de spelers en wat zijn hun belangen? Maak een krachtenveldanalyse

Nadere informatie

Reorganisatieprocedure in een notendop

Reorganisatieprocedure in een notendop Reorganisatieprocedure in een notendop Typen reorganisaties Geen reorganisatie (type 1 en 2), voorbeelden: Kleine wijzigingen in de organisaties, zoals een individuele aanpassing van de functieomvang.

Nadere informatie

vaardigheden - 21st century skills

vaardigheden - 21st century skills vaardigheden - 21st century skills 21st century skills waarom? De Hoeksteen bereidt leerlingen voor op betekenisvolle deelname aan de wereld van vandaag en de toekomst. Deze wereld vraagt kinderen met

Nadere informatie

Positionering van de specialist ouderen geneeskunde

Positionering van de specialist ouderen geneeskunde Positionering van de specialist ouderen geneeskunde Samenwerking tussen professional en bestuur/management Specialist ouderen genees kunde: betrokken professional en gesprekspartner Bestuurders of management

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

Stichting VraagWijzer Nederland. Notitie Resultaatgericht werken in het Sociale Domein

Stichting VraagWijzer Nederland. Notitie Resultaatgericht werken in het Sociale Domein Stichting VraagWijzer Nederland Notitie Resultaatgericht werken in het Sociale Domein Per 1 januari 2015 hebben de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wmo 2015 hun intrede gedaan. De invoering van deze

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Evaluatie nieuwe impuls Steller M. Mulder De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 60 97 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk 6044570 Datum 23-11-2016 Uw brief van Uw

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers Expertisecentrum Plato van werk-naar-werk en loopbaancoaching Voor medewerkers inhoud wij maken er werk van! 04 Onze dienstverlening voor jou 09 Loopbaanoriëntatie en Loopbaancoaching 05 over expertisecentrum

Nadere informatie

IV Praktijkvoorbeelden: bedrijf medische technologie en een familiebedrijf

IV Praktijkvoorbeelden: bedrijf medische technologie en een familiebedrijf IV Praktijkvoorbeelden: bedrijf medische technologie en een familiebedrijf Walter van der Ploeg, adviseur Bureau Zuidema Voor de MZ-professional is het zonneklaar: een 50+-bedrijf moet een or hebben; de

Nadere informatie