Jaarrekening 2014 GEMEENTE ZWIJNDRECHT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarrekening 2014 GEMEENTE ZWIJNDRECHT"

Transcriptie

1 Jaarrekening 2014 GEMEENTE ZWIJNDRECHT GEMEENTERAAD

2 Inhoud Lijst van veelgebruikte afkortingen... 3 Inleiding... 4 Beleidsnota... 5 Doelstellingenrealisatie... 5 Prioritaire doelstellingen... 5 Niet-prioritaire doelstellingen... 7 Extracomptabele doelstellingen... 7 Doelstellingenrekening (J1) Financiële toestand Financiële nota Exploitatierekening (J2) Investeringsrekening (J3-J4) Liquiditeitenrekening (J5) Samenvatting van de algemene rekeningen Balans (J6) Staat van opbrengsten en kosten (J7) Bijlagen Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies Wettelijke schema s jaarrekening Wettelijke toelichtingschema s jaarrekening Detail vergelijking jaarrekening ten opzichte van eindbudget Detail van de uitgaven op investeringsenveloppes Overzicht prioritaire doelstellingen (Vlaamse Beleidsprioriteiten) Waarderingsregels Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 2

3 Lijst van veelgebruikte afkortingen ABB AC AFM APB BBC BI BKO BSC CBS FOD FOMOBO GPP GR IBA MJP MT NGB OCMW OW RO SVK SWOT : Administratie Binnenlands Bestuur : Administratief Centrum : AutoFinancieringsMarge : Aanvullende PersonenBelasting : Beleids- en BeheersCyclus : BeleidsItem : Buitenschoolse KinderOpvang : Balanced ScoreCard : College van Burgemeester en Schepenen : Financiële OverheidsDienst : Front Office/Mid Office/Back Office : Globaal PreventiePlan : GemeenteRaad : Individuele Behandeling Afvalwater : MeerJarenPlanning : ManagementTeam : Nieuwe Gemeentelijke Boekhouding : Openbaar Centrum van Maatschappelijk Welzijn : Openbare Werken : Ruimtelijke Ordening : Sociaal VerhuurKantoor : Strengths Weaknesses Opportunities and Threats Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 3

4 Inleiding De gemeente Zwijndrecht stapte reeds op 1 januari 2013 in als piloot in de nieuwe BBC. Vanaf 1 januari 2014 is deze regelgeving verplicht voor alle Vlaamse besturen. In de BBC trachten we om de rekening niet enkel als een financiële rapportering te beschouwen maar wensen we dieper in te gaan op het verhaal achter de cijfers. Het is belangrijk om na te gaan of de doelstellingen die de gemeente heeft geformuleerd ook gerealiseerd konden worden en of dit binnen het afgesproken financieel kader kon gebeuren. Financieel bekeken heeft deze rekening een mooi resultaat. Dit financieel resultaat wordt meegenomen in de volgende budgetwijziging en in de aanpassing van de MJP. Voor wat betreft het behalen van de vooropgestelde doelstellingen, laten we de interpretatie over een al dan niet geslaagd werkingsjaar over aan de raadsleden. Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 4

5 Beleidsnota Doelstellingenrealisatie We omschrijven de mate van realisatie van de doelstellingen van de gemeente en geven een overzicht van de daarbij horende ontvangsten en uitgaven. Prioritaire doelstellingen Beleidsdoelstelling 4.1.: De gemeente stimuleert het gebruik van het openbaar vervoer maximaal Actieplan : De gemeente zet zijn beleid voort door het verlenen van een tussenkomst in het openbaar vervoer De Lijn. Actie 1: gratis abonnementen aanbieden aan de leeftijdsgroep tot en met 12 jaar, en de leeftijdsgroep tussen 60 en 65 jaar. Status: gerealiseerd Actie 2: De gemeente neemt 75% van de kosten voor zijn rekening voor iedereen die een abonnement aankoopt en die ouder is dan 12 en jonger dan 60 jaar. Status: gerealiseerd Financiële gevolgen Jaarrekening Budget uitgaven ontvangsten saldo uitgaven ontvangsten saldo Exploitatie ,71 0, , ,00 0, ,00 Investering 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Toelichting De gemeente blijft zich volop inzetten om het gebruik van het openbaar vervoer te maximaliseren. De voorgenomen doelstelling werd behaald. Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 5

6 Beleidsdoelstelling 4.2.: De gemeente handhaaft een % aanvullende personenbelasting die onder het Vlaamse gemiddelde blijft Actieplan : De hoogte van het % aanvullende personenbelastingen (APB) wordt afgestemd op een gezond evenwicht tussen optimale dienstverlening en een eerlijke prijs Actie 1: De aanvullende personenbelasting bedraagt 2,50% voor de volledige meerjarenplanning Status: gerealiseerd Financiële gevolgen Jaarrekening Budget uitgaven ontvangsten saldo uitgaven ontvangsten saldo Exploitatie 0, , ,75 0, , ,00 Investering 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Toelichting De APB bedroeg voor aanslagjaar ,5% ten opzichte van 1% in aanslagjaar De ontvangstenstijging die hiermee gepaard gaat, werd nog niet in het budget van 2014 ingeschreven omdat we afhankelijk zijn van het inkohieringsritme van de FOD Financiën. Eind 2014 hebben we wel een voorschot gekregen van ,72 euro om zo de eventuele thesaurieproblemen voor onze gemeente te beperken. Hierdoor overschrijden we het vooropgestelde budget van euro. Ter vervollediging van dit dossier melden we ook nog dat er ,87 euro administratiekosten betaald werden. Deze komen niet voor in het hierboven beschreven financieel plaatje omdat ze zowel in het budget als in de rekening niet gekoppeld werden aan het actieplan. De beleidsdoelstelling spreekt over een Vlaams gemiddelde. We hebben wel volgende info gevonden bij ABB. Het spreekt voor zich dat deze doelstelling gehaald wordt. Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 6

7 Niet-prioritaire doelstellingen Als niet-pioritaire doelstellingen hebben wij de doelstellingen en bijhorende actieplannen, die geformuleerd werden in het kader van de Vlaamse beleidsprioriteiten, opgenomen. Een detaillering kan je terugvinden in de bijlagen. Extracomptabele doelstellingen De prioritaire doelstellingen dienen geregistreerd en opgevolgd te worden in de boekhoudsoftware. In de gemeente werken we op een gelijkaardige manier als in het OCMW met betrekking tot beheerscontrole. De doelstellingen worden gerapporteerd via een balanced scorecard (BSC). Deze BSC bevat de prioritaire BBC-doelstellingen én niet in de BBC opgenomen doelstellingen. Daarenboven proberen we ook de belangrijkste kengetallen van de organisatie op te volgen via onze BSC. Hier hebben we nog een weg af te leggen. We zijn nog op zoek naar de juiste keuze van indicatoren en vooral naar het koppelen van doelstellingen hieraan. We geven per dienst een schematisch overzicht van de doelstellingen. Wanneer er achter de doelstelling een groen vinkje staat, dan werd deze gerealiseerd. Wanneer er een rood kruis of uitroepteken staat, is dit niet het geval. Doelstellingen van het managementteam Dit actieplan is overkoepelend voor OCMW en gemeente en omvat het herbekijken van ons dienstverleningsconcept vanuit het oogpunt van de burger. De producten die gemeente en OCMW aanbieden, worden niet meer vertaald vanuit de interne die deze aanleveren, maar er worden themabalies (en snelbalie, gesprekskamers, ) opgericht volgens de logica van de burger. Dit project wordt verder uitgewerkt in 2015 en heeft als einddoel een volledige implementatie in Het project werd ondertussen herdoopt tot Agora. Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 7

8 Het project Agora werd ook uitgebreid met een deeltje interne werking. Dit onderdeel werd volledig verschoven naar Ondertussen is er in het eerste kwartaal van 2015 wel een evaluatie gemaakt en hebben we ook enkele nieuwe actiepunten overgenomen in de BSC van Behalve een ééngemaakte (gemeente en OCMW) financiële dienst, ICT-dienst, communicatiedienst, dienst contractbeheer en technische dienst is nu ook de personeelsdienst van het OCMW verhuisd naar de personeelsdienst op het gemeentelijk AC. Een ééngemaakte manier van werken wordt verder uitgewerkt in Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 8

9 Ganesha bis spreekt ook over de samenwerking tussen gemeente en OCMW met betrekking tot de niet-ondersteunende. In 2014 werden de eerste aftoetsingen gedaan tot het overhevelen van taken BKO en sociale zaken naar het OCMW. Dit dossier wordt verder uitgewerkt in Dit actieplan werd niet geheel uitgevoerd in 2014 (omvangrijker dan gedacht) en wordt verdergezet in dit actieplan werd niet geheel uitgevoerd in 2014 (omvangrijker dan gedacht) en wordt verdergezet in De bedoeling was om via een intergemeentelijke samenwerking een veiligheidsconsulent aan te werven. Tot op heden is men er echter nog niet in geslaagd een geschikte kandidaat te vinden. Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 9

10 Doelstellingen van sport Er werd een kleine werkgroep gemaakt rond G-sport (sport voor gehandicapten) en in de sportraad werd een sectie G-sport in het leven geroepen. De regionale G-sportcoördinator is op de algemene vergadering van de sportraad komen spreken en heeft een warme oproep gedaan om clubs te activeren om te gaan werken met mensen met een handicap. De oproep had als doel een G- sportantenne in het leven te roepen. Vanuit de clubs is er weinig of geen respons gekomen. De bedoeling was om in 2014 een aantal mensen uit onze gemeente rond de tafel te brengen en om onder leiding van de regionale regiocoördinator te gaan bekijken wat de gemeente Zwijndrecht nog Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 10

11 meer kan betekenen op sportgebied voor mensen men een handicap. De vergadering heeft nog niet kunnen plaatsvinden omdat de G-sportcoördinator langdurig afwezig is. Het is nog wel steeds de bedoeling om het overleg te laten plaatsvinden. Belangrijkste indicatoren van sport Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 11

12 Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 12

13 Doelstellingen van cultuur en bibliotheek Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 13

14 Het reglement werd aangepast in de gemeenteraad juni Mensen konden voor 5 euro een kaart kopen waarmee men maximaal 3 e-boeken kon activeren. Eens geactiveerd kan men zijn gedownloade boek 4 weken lezen. We stelden vast dat een 30-tal kaarten werden aangekocht (vanaf half 2014 tot en met april 2015). Bibnet, dat dit experiment voor 1 jaar ondersteunde, besliste evenwel in de loop van april om vanaf mei geen e-books meer te verspreiden op deze manier. Het experiment wordt stopgezet. Deze beslissing werd genomen vooraleer een geplande evaluatie door de bibliotheeksector plaatsvond. Die evaluatie ging dan ook niet door. De invoering van e-books was zeker geen succes. Hiervoor kunnen verschillende redenen worden opgegeven. Zeker omwille van het feit dat dit enkel op tablets te lezen was en niet op specifieke e- readers. Er wordt meestal illegaal gedownload en mensen blijven heerlijk conservatief en verkiezen nog steeds om een boek in de hand hebben. We betaalden een 900 euro om hiermee in te stappen, waarvan we 150 euro recupereerden. We zullen binnenkort het reglement opnieuw aanpassen en de omschrijving van de e-books verwijderen. Belangrijkste indicatoren van cultuur en bibliotheek Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 14

15 Doelstellingen van jeugd Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 15

16 In opdracht van de provincie heeft Arktos het rapport in het eerste kwartaal van 2015 overgemaakt. Zij zijn in juli 2014 op het speelplein komen observeren en hebben hun evaluatie gericht op maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. In november had de jeugddienst een vormingsweekend gepland samen met de monitoren en Arktos. Er werd een Swot-analyse gemaakt van de speelpleinwerking. Het resultaat van de swot heeft ertoe geleid dat men op het speelplein gestart is met stuur- en werkgroepen met als doel terug meer inhoudelijke verantwoordelijkheid bij monitoren te leggen. Arktos maakt deel uit van deze werkgroepen en bekijkt alles met de inclusiebril en leert zowel de jeugddienst als de monitoren om die bril beter te hanteren. Vanuit het MT en CBS werden een aantal efficiëntiedoelstellingen vooropgesteld met als doel om deze te verwerken in het vernieuwde Zwijndrecht-Zwomert concept. De jeugddienst heeft hierover een overleg gehad met de Zwijndrecht-Zwomert partners sport en cultuur en de betrokken schepenen. Uit het overleg is gebleken dat het verwerken van de vooropgestelde doelstellingen in een haalbaar concept geen evidentie was. Vandaar dat het college de jeugddienst meer tijd heeft gegeven om een nieuw concept uit te werken. Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 16

17 De startnota is niet tijdig klaar geraakt omdat de jongeren van de kern van het jeugdhuis nog onvoldoende waren geïnformeerd over de voor en nadelen van deze werkingsvorm en omdat de jeugdbeleidscoördinator, die dit dossier trekt, met ziekteverlof was. Het dossier is inmiddels opgestart. Doelstellingen van BKO De externe begeleider die deze vorming kwam geven is ziek geworden, waardoor het hele traject vooruitgeschoven is en afgerond is geraakt begin De besprekingen over het ontwerp en, in het verlengde daarvan, de aankoop van de grond heeft veel langer geduurd dan initieel werd ingeschat. De aankoopakte is verleden begin Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 17

18 Kind en gezin heeft dit project stopgezet. Belangrijkste indicatoren van BKO De grafiek toont aan dat in kwartaal 2 er een veel hogere bezetting was in Kobbe. Dit is het gevolg van het feit dat er in de maanden april tot en met juni veel nieuwe kleuters naar school gaan en dus ook gebruik maken van de voor- en naschoolse kinderopvang. In kwartaal 3 zien dan we een flinke terugval in de bezetting en deze kan verklaard worden door het feit dat we in de zomer altijd met vooraf inschrijvingen werken en dat we dan maximaal 56 kleuters opvangen wat meteen ook de maximumcapaciteit van Kobbe is. Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 18

19 De grafiek toont aan dat er in kwartaal 3 behoorlijk meer kinderen op de wachtlijst staan dan in de overige kwartalen. Dit kan verklaard worden door het feit er in de zomer altijd een grotere wachtlijst met kleuters is en waardoor het gemiddeld aantal kinderen/dag in Kobbe en Kozze altijd hoger ligt dan in de rest van het jaar. Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 19

20 Doelstellingen van Huis van het Kind Doelstellingen van burgerzaken Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 20

21 Belangrijkste indicatoren van burgerzaken Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 21

22 Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 22

23 Doelstellingen van sociale zaken Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 23

24 Terwijl in 2013 vooral een kennismakingsronde werd georganiseerd waar de verschillende SVK s in de omgeving werden bevraagd, werd begin 2014 de definitieve keuze voor samenwerking met SVK Waasland goedgekeurd door college, gemeente- en OCMW-raad. In 2014 werd de formele procedure tot toetreding doorlopen en werden de afgevaardigden vanuit OCMW en gemeentebestuur aangeduid voor de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur van SVK Waasland. In november 2014 werd de procedure afgesloten en werden het OCMW- en gemeentebestuur als deelgenoten van SVK Waasland aanvaard door de Raad van Bestuur. In 2014 vond ook al een eerste promotiecampagne plaats naar kandidaat-eigenaars en kandidaathuurders gecentraliseerd rond de wooninfobeurs in april Belangrijkste indicatoren van sociale zaken Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 24

25 Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 25

26 Doelstellingen van grondgebiedszaken De werken werden in 2014 uitgevoerd, de opmerkingen rond de oplevering moeten in 2015 opgelost worden. Alle voorbereidende werken (opkuis, herstelling muur) zijn in 2014 uitgevoerd. De effectieve plaatsing van de leuning is begin 2015 voorzien. Dit project werd gerealiseerd. Hier werd bijkomend al een stuk grond verworven voor de latere 2 de fase. Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 26

27 Door gebrek aan samenwerking en engagementen van de NMBS zit dit dossier strop. In 2015 proberen we toch een aanvaardbare oplossing uit te werken of deelprojecten op te starten. Dit dossier, zoals het in de budgetten voorzien was, is tijdelijk stopgezet. Met een studiebureau wordt eerst de Statiestraat als winkelstraat bekeken. Met deze aanbevelingen en na overleg met de middenstand zal het budget mogelijks herzien worden en zal er een gefaseerde uitvoering komen. Er zijn al een aantal acties uitgevoerd (P. Coplaan en Laarstraat), maar in 2015 gaan we hiermee verder (P. Coplaan verkeerslichten en Regenbooglaan ). Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 27

28 De eerste stap (prijsvraag studiebureau) is gezet. In 2015 gaat dit project verder. Deze campagne is uitgevoerd en begin 2015 zal deze evaluatie aan het college voorgelegd worden. Er zijn afspraken gemaakt tussen de 2 voor de opmaak van gezamenlijke vergunningen. Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 28

29 Deze actie is stopgezet. In dit kader zijn de besprekingen verdergezet met Brocap, die verder lopen in De aankoopprocedure heeft langer geduurd dan gepland. De voorbereidingen starten in 2015 met een opleveringsdatum van september Belangrijkste indicatoren van grondgebiedszaken Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 29

30 Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 30

31 Doelstellingen van de financiële dienst De doelstellingen van de ondersteunende hebben zowel betrekking op de gemeente als het OCMW. Dit komt omdat er een verregaande samenwerking is tussen gemeente en OCMW, waarbij de ondersteunende samengevoegd werden. De samenwerking van de ondersteunende staat beschreven in verschillende beheersovereenkomsten. Omdat er ondertussen een nood is naar heropfrissing van deze afspraken en omdat we één grote beheersovereenkomst willen in plaats van allemaal aparte, dient er een nieuw financieel luik voor uitgeschreven te worden. Dit dossier werd doorgeschoven naar Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 31

32 Belangrijkste indicatoren van de Financiële dienst In bovenstaande grafiek is er een stijging van de facturen die minder dan 30 dagen vervallen zijn. Mogelijks is hier nog geen probleem omdat we dan nog een tweede rappel (die tevens dient als ingebrekestelling) opsturen, waarop de mensen dikwijls reageren. De oudere dossiers (die reeds meer dan 1 jaar openstaan) verkleinen doordat er een actief debiteurenbeheer is waarbij intens wordt samengewerkt met een deurwaarderskantoor. Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 32

33 In het laatste kwartaal is er een groot gerechtelijk dossier met betrekking tot drijfkracht in onwaarde gezet wegens faillissement. Vandaar het grote effect in bovenstaande grafiek. Wanneer de klant na 2 rappels nog steeds niet betaald heeft, maken we een dwangbevel op. Op basis van dit dwangbevel kan de deurwaarder op pad gaan. We hebben een positief rendement voor wat betreft de werking met de deurwaarder. Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 33

34 Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 34

35 Doelstellingen van de Personeelsdienst Een deel van deze doelstellingen werden doorgeschoven naar Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 35

36 In het Agora-project wordt het dienstverleningsconcept herbeken (zie overkoepelende doelstellingen gemeente-ocmw). Een onderdeel van dit project gaat over een herwerking van het organogram. Pas wanneer het nieuw organogram er is, zullen we met de leidinggevenden de visie op leidinggeven verder uitwerken. In de BSC wordt een evaluatie van de decretale graden in 2014 afgevinkt als voltooid, maar de eigenlijke evaluatie gebeurt pas in Omwille van de tegenslag met de eerste uitvoering van het Kerberos-project, met name het pakket van Saga, hebben we vorig jaar ook opnieuw een nieuw tijdsregistratiepakket moeten installeren en operationeel maken. Dit heeft veel extra tijd gekost. Het HR-gedeelte moet met dit pakket kunnen samenwerken. Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 36

37 GPP wordt voorgelegd aan de gemeenteraad van juni 2015 Belangrijkste indicatoren van de Personeelsdienst Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 37

38 Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 38

39 Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 39

40 Ons bestuur heeft een gezonde verhouding tussen statutaire werknemers en gepensioneerde werknemers zodat er geen responsabiliseringsbijdrage van toepassing is.. We proberen het aantal voltijds equivalenten in de organisatie onder controle te houden en niet in het rode vak terecht te komen. Doelstellingen van de andere staf In het kader van interne controle en informatieveiligheid is het aangewezen een up-to-date- database te hebben van het aanwezig IT-materiaal en een vervangplan. Beide zijn opgemaakt in Er werd een opleiding notuleren georganiseerd waarbij toelichting gegeven werd over de verschillende onderdelen van een besluit en de betekenis ervan. De deelnemers brachten een eigen besluit mee zodat ze de theorie konden omzetten in praktijk en hun besluit, waar nodig, konden aanvullen en/of verbeteren. Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 40

41 De opleiding rond de nieuwe regelgeving overheidsopdrachten was voorzien in het vierde kwartaal De opleiding is verplaatst naar 2015 omdat in het vierde kwartaal 2014 al verschillende opleidingen voorzien werden (o.a. rond nieuwe office, rond prestatie-en ontwikkelcyclus) die meer prioritair waren en we wilden de personeelsleden niet overstelpen met te veel interne opleidingen. De overheidsopdrachten boven euro excl. btw (de open procedures) worden volledig elektronisch afgehandeld. Dit houdt in dat het bestek en alle andere nodige documenten elektronisch ter beschikking gesteld worden via E-notification. De geïnteresseerde firma s dienen hun offertes elektronisch in via E-tendering. De openingszitting gebeurt eveneens elektronisch, er zijn dus geen enveloppen meer die geopend moeten worden en offertes die geparafeerd moeten worden. De openingszitting is wel nog steeds openbaar. E-notification en E-tendering zijn onderdelen van het E- procurementprogramma van de Vlaamse overheid. Het gebruik van deze elektronische applicaties is vrijblijvend voor de lokale besturen. De grote rampenoefening heeft niet plaatsgevonden. Ze wordt uitgesteld naar Voor het callcenter hebben twee oefeningen plaatsgevonden. Tijdens een alarmeringsoefening werden alle medewerkers buiten de kantooruren opgebeld met de vraag of ze zouden beschikbaar zijn moest zich op dat ogenblik een incident voordoen en hoe lang het zou duren voor ze aanwezig zouden zijn. Tijdens een tweede oefening werd het callcenter tijdens de kantooruren opgestart. Daarbij werd nagegaan hoeveel medewerkers zouden beschikbaar zijn, hoe lang de opstelling van de apparatuur zou duren en welke praktische problemen daarbij voorkomen. Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 41

42 Voor het intranet werd een werkend prototype gemaakt en een werkgroep opgestart. De testfase, de redactionele invulling en de opleiding werd uitgesteld naar De nieuwe website werd gekoppeld aan het project Agora en aan de thematische indeling van het nieuwe dienstverleningsconcept. In 2015 zal de aanbestedingsprocedure opgestart worden met een bestek dat rekening houdt met de visienota van het project Agora. De visienota voor het intranet is gemaakt en voorgesteld aan het managementteam. Belangrijkste indicatoren van de andere staf Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 42

43 Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 43

44 Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 44

45 Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 45

46 Doelstellingenrekening (J1) Het wettelijk schema J1 zit in bijlage en geeft per beleidsdomein een totaal van uitgaven en ontvangsten, uitgesplitst in prioritair en overig beleid. Financiële toestand De jaarrekening 2014 voldoet aan de evenwichtsvoorwaarde van BBC. Het resultaat op kasbasis werd in het initiële budget geraamd op euro, in het eindbudget euro en bedraagt in de jaarrekening euro. Ook de autofinancieringsmarge (AFM) van de jaarrekening heeft een veel beter resultaat dan berekend in het initiële budget. De AFM in 2014 bedraagt euro voor de jaarrekening ten opzichte van euro in het initieel budget. Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 46

47 Financiële nota Exploitatierekening (J2) Het wettelijk schema J2 zit in de bijlage en geeft per beleidsdomein een totaal van de exploitatieuitgaven en exploitatie-ontvangsten. Het exploitatiesaldo van de jaarrekening 2014 bedraagt euro, ten opzichte van euro in het initieel budget en euro in het eindbudget. Exploitatiekosten De uitgaven van de jaarrekening bedragen euro tov euro in het eindbudget en euro in het initieel budget. De uitgaven van de jaarrekening zijn bijgevolg euro lager dan voorzien in het eindbudget (verbruik van 92%) en euro lager dan voorzien in het initieel budget (verbruik van 90%). De budgetwijzigingen hebben bijgevolg geleid tot een hoger verbruik van het budget. In de bijlage geven we de volledige detail van de afwijkingen. Hieronder gaan we in op de belangrijkste wijzigingen. We starten met het verbruik per kostensoort weer te geven in onderstaande tabel. Hierin zien we onmiddellijk 2 grote verbruiksposten, namelijk de personeelskosten en de toegestane werkingssubsidies. Werkingskosten geconsolideerd Rekening Eindbudget Geboekt Beschikbaar Procent 6 Kosten , , ,10 92% 600 Materiaal En Goederen Rechtstreeks Voor Dienstverlening , , ,71 81% 604 Materiaal En Goederen Voor Verkoop , , ,31 90% 605 Aankoop Van Goederen Bestemd Voor Verkoop , , ,00 1% 6100 Huur En Huurlasten , , ,51 97% 6103 Onderhoud En Herstelling Gebouwen , , ,05 70% 611 Energie , , ,67 86% 612 Verzekeringen , , ,58 85% 613 Onderhoud En Herstellingen , , ,83 78% 6140 Diensten En Leveringen Mbt Interne Werking , , ,44 84% 6141 Diensten En Leveringen Mbt Personeel , , ,27 76% 616 Vergoedingen En Rechten , , ,19 44% 617 Vergoedingen Personen Ter Beschikking Gesteld Van Bestuur , , ,99 83% 620 Bruto Bezoldigingen , , ,33 97% 621 Werkgeversbijdrage Wettelijke Verzekering , , ,24 89% 622 Werkgeversbijdrage Bovenwettelijke Verzekering , , ,36 96% 623 Andere Personeelskosten , , ,34 93% 624 Pensioenen , , ,72 85% 640 Belastingen , , ,07 82% Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 47

48 642 Minderwaarde Werkingsvorderingen , ,74 12,76 100% 649 Toegestane Werkingssubsidies , , ,15 98% 65 Financiele Kosten , , ,58 96% Personeelskosten: We stellen vast dat we op de loonkosten een overschot van euro hebben tov het eindbudget, hetgeen overeenkomt met een verbruik van 95%. We geven hieronder het verbruik per beleidsitem. BI Omschr BI Initieel budget eindbudget verbruik beschikbaar % verbruik Politieke organen , , , ,92 91% Secretariaat , , , ,43 95% Fiscale en financiële , , , ,96 96% Personeelsdienst en vorming , , , ,16 86% Staf: overige algemene en ondersteunende , , , ,24 99% ICT: overige algemene en ondersteunende , , , ,47 91% GZ: overige algemene en ondersteunende , , , ,73 98% Administratieve dienstverlening , , , ,39 92% Wegen , , , ,00 95% Beheer van regen- en afvalwater , , , ,67 88% Overig waterbeheer , , , ,64 95% Overige milieubescherming , , , ,29 92% Handel en middenstand , , , ,79 92% Ruimtelijke planning , , , ,93 88% Overig woonbeleid , , , ,18 91% Parken en plantsoenen , , , ,66 94% Openbare bibliotheken , , , ,38 97% Gemeenschapscentrum , , , ,20 95% Overig kunst- en cultuurbeleid , , , ,12 96% Sporthal , , , ,87 99% Jeugddienst , , , ,00 94% Jeugdhuiswerk Trechter , , , ,47 83% Ochtend- en avondtoezicht , , , ,15 93% Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting43.717, , , ,61 96% Diensten en voorzieningen voor personen met ,00 een handicap12.369, ,01 722,99 94% Overige activiteiten inzake ziekte- en invaliditeit , , ,56 681,44 94% Opvoedingsondersteuning SZ , , ,48 408,52 98% Overige gezinshulp , , , ,68 95% Overige verrichtingen betreffende ouderen , , ,23 355,77 98% Begraafplaatsen , , ,67 903,33 99% TOTAAL , , , ,99 95% Op basis van bovenstaande tabel kunnen we stellen dat de lonen over het algemeen correct gebudgetteerd werden. Wel stellen we vast dat het werkelijk verbruik dichter aanleunt tegen het initieel budget dan tegen het eindbudget. De tussentijdse herziening van het budget met euro was niet nodig. Er zijn enkele beleidsitems met een verbruik lager dan 90%, die we eventjes kort bespreken. Op het beleidsitem van de personeelsdienst, BI 01120, stellen we een verbruik van 86% vast. Dit heeft vooral te maken met de vaste benoeming van een personeelslid in het begin van Er werd extra budget voorzien om aan de patronale lasten te kunnen voldoen. Uiteindelijk kunnen we vaststellen dat Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 48

49 deze verhoging niet nodig was geweest, aangezien er reeds voldoende budget voor de patronale lasten voorzien was. De beleidsitems beheer van regen- en afvalwater en ruimtelijke planning kennen beiden een verbruik van 88%. Wat het beleidsitem beheer van regen- en afvalwater betreft, is er geen echte oorzaak. Het budget werd daar gewoon iets te hoog gebudgetteerd. Wat het beleidsitem ruimtelijke planning betreft, heeft het overschot van euro vooral te maken met een medewerker die in het begin van 2014 actief was op dit beleidsitem, maar vanaf maart actief was op beleidsitem staf: overige algemene en ondersteunende. Tot slot zien we een verbruik van 83% op het beleidsitem Jeugdhuiswerk Trechter, wat overeenkomt met een overschot van slechts 2.838,47 euro. Dit budget betrof slechts 1 medewerker die in april 2014 het gemeentebestuur heeft verlaten. Hiervoor werd een budgetvermindering van euro opgenomen. Toegestane werkingssubsidies: We stellen een verbruik van 98% vast op de toegestane werkingssubsidies, wat overeenkomt met een overschot van euro. We stellen hieronder het verbruik per algemene rekening voor: AR Omschrijving AR Budget Verbruik Beschikbaar Subsidies, premies en toelagen rechtstreeks aan bewoners Subsidies, premies en toelagen aan verenigingen en organisaties Tussenkomst in kosten van organisaties: sociale en specifieke voordelen voor bewoners % Verbruik , , ,94 59% , , ,28 98% , , ,12 97% Werkingstoelage overheidsinstellingen , , ,81 99% Toegestane werkingssubsidies - personeelsclub 5.000,00 0, ,00 0% TOTAAL , , ,15 98% De rekening subsidies, premies en toelagen rechtstreeks aan bewoners vertoont een verbruik van 59%. Dit is echter een post die zeer moeilijk te ramen valt. Voor wat betreft de werkingstoelage aan overheidsinstellingen gaat het beschikbaar budget vooral over de bijdrage aan de politie. We stellen vast dat euro niet verbruikt werd door de politie. Voor een volledig overzicht van de werkingstoelage aan overheidsinstellingen verwijzen we naar het detailoverzicht in de bijlage onder het punt overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies. Tot slot zien we dat er in het boekjaar 2014 geen toelage werd uitgekeerd aan de personeelsclub. De personeelsclub ontvangt deze toelage na de voorlegging van de rekening over In 2013 werd deze toelage reeds voorzien aangezien de rekening over 2013 toen in januari 2014 werd voorgelegd. De toelage mbt 2014 zal in 2015 uitbetaald worden nadat de rekening van de personeelsclub over 2014 werd voorgelegd. Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 49

50 Wanneer we de toegestane werkingssubsidies en de personeelskosten buiten beschouwing laten, dan hebben we een te laag verbruik van het eindbudget van 77%. In 2013 bedroeg dit verbruik nog 86%. Jaar Budget Verbruik Beschikbaar % Verbruik , , ,04 86% , , ,96 77% Opvallend is het lagere verbruik in 2014 ten opzichte van Hieronder geven we de top 15 van het niet verbruikt budget, zonder rekening te houden met de personeelskosten en de toegestane werkingssubsidies. Deze top 15, samen met de personeelskosten en de toegestane werkingssubsidies, vertegenwoordigen 86% van het beschikbaar budget. % AR Omschr. AR Budget Verbruik Beschikbaar Verbruik Aankopen van onroerende goederen bestemd voor verkoop , , ,00 1% Andere kosten onderhoud en herstelling wegen, parken en waterlopen , , ,10 65% Vergoedingen en rechten , , ,19 44% Onderhoudscontracten terreinen en gebouwen , , ,93 75% Andere kosten onderhoud en herstelling terreinen en gebouwen , , ,17 65% Materiaal en goederen voor reguliere dienstverlening , , ,51 77% Materiaal en goederen voor organiseren activiteiten , , ,66 83% Onderhoudscontracten wegen, parken en waterlopen , , ,55 86% Gas , , ,93 54% Onderhoudscontracten ICT , , ,19 85% Kleine aankopen informatica , , ,61 71% Arbeidsgeneeskundige dienst , , ,15 55% Vorming , , ,33 70% Kosten verbonden aan leningen , , ,93 93% Publiciteit, advertenties en eigen publicaties , , ,03 87% TOTAAL , , ,28 70% Allereerst merken we op dat de rekening aankopen van onroerende goederen bestemd voor verkoop slechts een verbruik van 1% kent, wat overeenkomt met een overschot van euro. Dit betreft een project inzake de bouw van 9 garages in de Lindenstraat, die bestemd zijn voor verkoop. Dit jaar werden enkel erelonen betaald aan de architect inzake het aanbestedingsdossier. Dit project zal in 2015 verder gezet worden. De rekening andere kosten onderhoud en herstelling wegen, parken en waterlopen vertoont een overschot van euro tov het eindbudget. Deze kosten zijn echter moeilijk te ramen. Bij de opmaak van het budget wordt rekening gehouden met mogelijke onderhoudskosten en mogelijke aankopen of werken. Indien deze uiteindelijk niet nodig blijken of uitgesteld worden, hebben we snel een overschot. Zo stellen we vast dat er voor onderstaande projecten budget werd voorzien, maar dat deze projecten uiteindelijk niet of slechts voor een klein deel gerealiseerd werden: - de aankoop van materiaal voor sneeuwopruiming en ijzelbestrijding: euro Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 50

51 - het systematisch vervangen van alle banken en vuilbakken zodat de gemeente op termijn overal dezelfde zou hebben: euro - de aankoop van straatmeubilair en fietsenstallingen: euro - de vernieuwing van openbare verlichting op het ganse grondgebied: euro - de aankoop van beplanting voor de vervanging van dode en vernielde planten in de parken en plantsoenen: euro - huur veegmachine: euro Dat de kosten van onderhoud en herstelling moeilijk te ramen zijn, geldt ook voor de rubriek terreinen en gebouwen. Ook hier zien we een overschot ter waarde van ,17 euro. Dit overschot is niet direct toe te wijzen aan specifieke projecten. We stellen vast dat de een globaal budget vragen voor algemeen onderhoud en herstelling en dat dit budget steeds hoger ligt dan het werkelijk verbruik. De grootste overschotten situeren zich op volgende beleidsitems: Sporthal Ochtend- en avondtoezicht Openbare bibliotheken Begraafplaatsen hier werden vooral de werken door derden op de begraafplaatsen, bijvoorbeeld: ontruimingen, overraamd Staf hier werden vooral de onderhoudswerken en -aankopen voor het politiebureel in de Pastoor Coplaan 229 overraamd. Wat de onderhoudscontracten betreft, stellen we voor de 3 posten: ICT, terreinen en gebouwen en de wegen, parken en waterlopen, samen een overschot van ,67 euro vast. In onderstaande tabel zien we dat het budget van 2013 naar 2014 met 6% gestegen is, maar dat het verbruik in 2013 en 2014 niet evenredig gestegen is, namelijk slechts met 3%. Dit verklaart waarom we meer overschot hebben in 2014 dan in Budget Verbruik Beschikbaar % Verbruik Totaal , , ,96 84% Onderhoudscontracten ICT , , ,78 96% Onderhoudscontracten terreinen en gebouwen , , ,15 86% Onderhoudscontracten wegen, parken en waterlopen , , ,03 77% Totaal , , ,67 82% Onderhoudscontracten ICT , , ,19 85% Onderhoudscontracten terreinen en gebouwen , , ,93 75% Onderhoudscontracten wegen, parken en waterlopen , , ,55 86% Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 51

52 Wat de vergoedingen en rechten betreffen, stellen we slechts een verbruik van 44% vast. We zien hier diverse oorzaken afhankelijk van het beleidsitem. We stellen deze schematisch voor in onderstaande tabel: AR Vergoedingen en rechten BItem Omschr. Kplaats Budget Verbruik Beschikbaar % Verbruik Commentaar Secretariaat 1.935,00 0, ,00 0% Betreft budget voor de evaluatie van de secretaris - evaluatie in 2015 uitgevoerd Fiscale en financiële , , ,44 61% Betreft budget voor de evaluatie van de financieel beheerder - evaluatie in 2015 uitgevoerd De deurwaarderskosten werden overraamd Staf , , ,80 27% Betreft budget voor de GIS-beleidsondersteuning en voor erelonen van advocaten. Beide posten werden overraamd ICT 1.980,00 0, ,00 0% Betreft een jaarlijks terugkomend budget voor de vergoedingen voor andere prestaties adviesverlening Administratieve 5.176, , ,89 50% Betreft budget voor crematies dienstverlening Wegen , , ,07 33% Budget betreft kosten van Igean inzake veiligheidscoördinatie. Aangezien de gemeente in het verleden te veel voorschotten aan Igean had betaald en de gemeente bijgevolg nog een tegoed op Igean had, werd dit tegoed in 2014 verrekend Beheer van regenen afvalwater 3.547,00 0, ,00 0% Budget voorzien voor een slibanalyse na het kuisen van riolen en grachten vooraleer dat slib kan gestort worden Vermindering van de milieuverontreiniging Bestuurlijke preventie 7.000,00 125, ,00 2% Bij de 2e BW werd euro bijgevraagd voor een geluidsstudie wegverkeer Zwijndrecht. Dit verbruik wordt geboekt in , , ,71-37% Budget betreft administratiekosten handhaving van Igean. Aangezien de gemeente in het verleden te veel voorschotten aan Igean had betaald en de gemeente bijgevolg nog een tegoed op Igean had, werd dit tegoed in 2014 verrekend , ,84 25,16 100% ok Handel en middenstand Ruimtelijke planning , , ,45 71% Bij de 2e BW werd euro bijgevraagd voor een geluidsstudie wegverkeer Zwijndrecht. Dit verbruik wordt geboekt in Patrimoniumscan is over gebudgetteerd : budget euro - verbruik : euro Openbare , ,50 929,50 91% ok bibliotheken Jeugddienst , , ,17 67% Budget betreft de veiligheidscontrole van Igean. Aangezien de gemeente in het verleden te veel voorschotten aan Igean had betaald en de gemeente bijgevolg nog een tegoed op Igean had, werd dit tegoed in 2014 verrekend Overige verrichtingen betreffende ouderen 75,96 75,96 0,00 100% ok TOTAAL , , ,19 44% Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 52

53 Het materiaal en de goederen voor de reguliere dienstverlening en het materiaal en de goederen voor het organiseren van activiteiten werd eveneens over gebudgetteerd met respectievelijk ,51 euro en ,66 euro. Voor het materiaal en goederen voor de reguliere dienstverlening, stellen we diverse oorzaken vast, afhankelijk van het beleidsitem, die we hieronder schematisch voorstellen. AR Materiaal en goederen voor reguliere dienstverlening BItem Omschr. Kplaats Budget Verbruik Beschikbaar % Verbruik Commentaar Staf 2.500,00 0, ,00 0% Budget voorzien voor Socratos enquêtesoftware GZ 3.582, , ,19 58% Kosten voor het huren van containers voor het opslagen van goederen van uitdrijvingen - over gebudgetteerd Administratieve dienstverlening , , ,37 73% Budget voorzien voor alle kosten verbonden aan het vervaardigen en afleveren van identiteitskaarten en verblijfstitels. Verbruik is bijgevolg afhankelijk van het aantal klanten Openbare bibliotheken , , ,13 96% ok Overig beleid inzake het onroerend erfgoed 2.500,00 11, ,75 0% Budget voorzien voor de aankoop van materiaal voor het herstel van monumenten en kunstwerken Overig kunst- en cultuurbeleid 3.100, , ,67 50% Budget voorzien voor het herstel en de vervanging van materiaal uit de uitleendienst - over gebudgetteerd Sporthal , , ,32 79% Budget voorzien voor de aankoop van sportmateriaal - over gebudgetteerd Ochtend- en , , ,83 87% ok avondtoezicht Opvoedingsondersteuning jeugd 9.300, , ,25 46% Budget voorzien voor de opstart en de inrichting van de Speelbabbel. Een grote besparing was dat ze het materiaal van de vroegere speleotheek konden gebruiken, waardoor ze geen nieuw materiaal hebben moeten aankopen Overige gezinshulp 2.000,00 0, ,00 0% Budget voor diverse kosten TOTAAL , , ,51 77% Voor het materiaal en de goederen voor het organiseren van activiteiten, zien we dat het overschot vooral te wijten is aan activiteiten die over gebudgetteerd werden en/of niet uitgevoerd werden. We geven hieronder enkele voorbeelden van activiteiten die niet uitgevoerd werd en enkele voorbeelden van activiteiten die over gebudgetteerd werden: Over gebudgetteerde activiteiten: - de kadobons nav geboortes - kosten inzake de verkiezingen Niet-gerealiseerde activiteiten: - Sensibilisatie van de bevolking: actie 'met belgerinkel naar de Winkel' Autovrije dag - Actie bike to work - Actie klimaatwijken - Prijzengeld voor voortuinwedstrijd / zonnebloemwedstrijd - Project 'buitengewone plekjes' - Buitenspeeldag Voor de gaskosten hebben we een overschot van euro, wat overeenstemt met een verbruik van 54% van het eindbudget. Een verklaring hiervoor is dat we gunstige afrekeningen over 2014 hebben ontvangen omdat de winter van uitzonderlijk zacht was en dat de kosten te hoog gebudgetteerd werden. Bovenstaande verklaring gaat uiteraard ook op voor de kosten van stookolie. We zien hier slechts een verbruik van 23,85%, wat overeenkomt met een overschot van 7.453,85 euro. Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 53

54 Het verbruik van de kleine aankopen informatica is als volgt: Budget Verbruik Beschikbaar Andere (modems/kabels/beamers/upssen/ ) , , ,86 Aankoop tablets 7.500, , ,90 Diversen wifi 6.000, ,29-527,29 Laptops/pc's/schermen , , ,91 Ondersteuning andere , , ,05 Eindtotaal , , ,61 De kosten inzake de arbeidsgeneeskundige dienst werden overraamd met euro. Dit lage verbruik is te wijten aan het faillissement van de firma Myrdine, waardoor de samenwerking met Myrdine met ingang van april 2014 werd stopgezet en er werd tot op heden nog geen vervanging voorzien. Hoewel de kosten verbonden aan leningen een overschot van euro weergeven, komt dit overeen met een verbruik van 93%. We kunnen dus stellen dat de intresten verbonden aan de leningen correct gebudgetteerd werden. Tot slot staan we nog even stil bij het verbruik van 87% van de kosten voor publiciteit, advertenties en eigen publicaties. Ook hier is het overschot vooral te wijten aan zaken die niet uitgevoerd werden en/of overraamd werden. Enkele zaken die wel gebudgetteerd, maar niet uitgevoerd werden, zijn oa: - E-governement - Advertenties wegenwerken - Campagne Autogebruik - Campagne zwerfvuil - Advertenties RUP - Promotie jeugdhuiswerking 500 euro - Website jeugd 200 euro Exploitatieopbrengsten De ontvangsten van de jaarrekening bedragen euro tov euro in het eindbudget en euro in het initieel budget. De ontvangsten van de jaarrekening zijn bijgevolg euro hoger dan voorzien in het eindbudget (verbruik van 105%) en euro hoger dan voorzien in het initieel budget (verbruik van 106%). De budgetwijzigingen hebben bijgevolg geleid tot een beter verbruik van het budget maar we merken hierbij wel op dat dit verbruik een saldo is van over- en onderramingen. Net zoals bij de exploitatiekosten, starten we met het verbruik per opbrengstensoort weer te geven in onderstaande tabel. I. Werkingsopbrengsten geconsolideerd Rekening Tot. Budg Geboekt Beschikbaar Verbruik 7 Opbrengsten , , ,21 105% 700 Opbrengsten uit dienstverlening , , ,25 91% 703 Opbrengsten uit verkoop , , ,38 75% 706 Pacht en verhuur , , ,68 89% 73 Fiscale opbrengsten en boetes , , ,98 106% 74 Subsidies en andere operationele opbrengsten , , ,43 112% 75 Financiele opbrengsten , , ,11 103% Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 54

55 Hierin wordt onmiddellijk duidelijk dat het eerder genoemde verbruik inderdaad een combinatie van over-en onderramingen is. Bovendien stellen we vast dat de meeropbrengsten voor het overgrote deel verklaard kunnen worden door 2 posten, namelijk de fiscale opbrengsten en boetes en de subsidies en andere operationele opbrengsten. We gaan hier dieper op in. Fiscale opbrengsten en boetes: We stellen vast dat we voor euro meer opbrengsten gehaald hebben uit fiscale opbrengsten en boetes. Deze onderraming is vooral te wijten aan 2 inkomstenbronnen: - de inkomsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffingen ( euro) - de inkomsten uit de aanvullende belasting op de personenbelasting ( euro). Vanaf 2014 werden de opcentiemen op de onroerende voorheffing verhoogd van in 2013 naar in We hebben dit zo ook in het budget voorzien. In 2013 was er een gerealiseerd cijfer van 8,8 Mio. Wanneer we hier de stijging naar 1450 OOV op toepassen bekomen we een budget van 10,6 Mio euro. Ons initieel budget bedroeg euro maar werd verminderd naar euro omdat de compensatie voor materieel en outillage elders diende geboekt te worden. Onze uiteindelijke realisatie in 2014 van euro bestaat ook nog uit afrekeningen van vorige jaren, hetgeen een correcte raming zeer moeilijk maakt. Daarenboven was er in die afrekeningen ook nog geen opsplitsing van compensatie materieel en outillage, en in ons budget hebben we dat wel gedaan. De onderraming van de APB hebben we reeds verklaard bij de prioritaire doelstelling. Subsidies en andere operationele opbrengsten: De meeropbrengst van euro kunnen we vooral toewijzen aan volgende rekeningen: AR Omschr. AR. Budget Verbruik Beschikbaar % Verbruik Commentaar Gemeente- en , , ,00 104% In 2014 meer ontvangen uit het gemeentefonds dan geraamd provinciefonds Werkingssubsidies , , ,93 128% De subsidies inzake de Lokale Diensten Economie (LDE) twv ,24 euro werden gebudgetteerd op rek , maar hier geboekt. In 2014 werd nog een bedrag twv ,16 euro ontvangen inzake de definitieve afrekening van het subsidiejaar 2013 voor het decreet Lokaal Cultuurbeleid en ,57 euro inzake de ééneurosubsidie. Deze bedragen werden niet gebudgetteerd Vergoeding wegens derving , , ,54 134% De subsidie dode hand (compensatie derving onroerende voorheffing) is gestegen van euro in 2013 naar euro in Deze werd niet opgenomen in het budget Specifieke werkingssubsidie - gescotoelage , , ,92 110% In 2014 werden nog enkele voorschotten twv ,38 euro mbt 2013 ontvangen, welke niet in 2013 voorzien werden. Langs de andere kant werden de subsidies inzake de Lokale Diensten Economie (LDE) twv ,24 euro hier gebudgetteerd, maar op AR geboekt. Deze bedragen compenseren elkaar. TOTAAL , , ,39 115% De posten: opbrengsten uit dienstverlening, opbrengsten uit verkoop en pacht en verhuur, daarentegen werden onderraamd. We bespreken ze hieronder afzonderlijk. Opbrengsten uit dienstverlening: We merken op dat we hier voor euro minder ontvangsten hebben dan geraamd. Dit is vooral te wijten aan de saneringsbijdrage ( euro overraamd) en aan de post algemene dienstverlening, beleidsitem administratieve dienstverlening ( euro overraamd). Dit laatste betreft de levering en de plaatsing van columbariumelementen en urnenveldtegels en de invoertaks voor niet-inwoners voor asverstrooiing. In het budget werden deze laatste 2 posten voorzien ter waarde van euro, maar in de jaarrekening werd de laatste post geboekt op AR Belasting op lijk- en asbezorging voor personen niet ingeschreven in de gemeente, wat een verschil van euro verklaart. Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 55

56 Opbrengsten uit verkoop: Rekening Budget Geboekt Beschikbaar Verbruik 703 Opbrengsten uit verkoop , , ,38 75% vuilniszakken , , ,98 107% bar-cafetaria , , ,64 110% overige opbrengsten diverse ,00 255, ,00 0% Uit bovenstaande tabel kunnen we afleiden dat de overraming van de opbrengsten uit verkoop te wijten is aan de overige opbrengsten van de diverse. In het budget werd euro opgenomen voor de verkoop van een garageproject in de Lindenstraat. In 2014 werd echter nog niet gestart met de bouw van dit project. Dit project wordt verschoven naar Pacht en verhuur: De overraming van de pachten en de verhuur is vooral te wijten aan beleidsitem sporthal ( euro) en Jeugddienst (5.321 euro). Er werden m.a.w. minder sportzalen, terreinen, gebouwen en lokalen verhuurd dan gebudgetteerd. De exploitatierekening per beleidsdomein Hiervoor verwijzen we naar schema TJ1 in de bijlage. We stellen vast dat de kosten inzake de goederen en van het beleidsdomein Veiligheid een negatief saldo vertonen. Dit komt omdat de gemeente in het verleden meer voorschotten aan Igean betaald heeft dan de werkelijke afrekening uiteindelijk bedroeg. Hierdoor heeft de gemeente een tegoed opgebouwd bij Igean. Dit opgebouwde tegoed werd in 2014 verrekend en bleek voor de handhavingskosten meer te zijn dan de verschuldigde bijdrage in De evolutie van de exploitatierekening Hiervoor verwijzen we naar schema TJ2 in de bijlage. De uitgaven zijn met euro gedaald tov 2013, wat overeenkomt met een daling van 2%. We kunnen dus stellen dat de uitgaven van de gemeente min of meer constant zijn gebleven tov vorig jaar. We stellen wel een daling met 52% vast bij de andere operationele uitgaven. In 2013 hebben we immers een boete ter waarde van euro moeten betalen inzake de niet uitvoering van de verbouwing grondgebiedszaken. De opbrengsten daarentegen zijn minder constant gebleven. De inkomsten zijn met euro (14%) gestegen van euro in 2013 tot euro in Zoals reeds eerder aangehaald werd de aanvullende belasting op de personenbelasting vanaf aanslagjaar 2014 opgetrokken van 1% naar 2,5% en werden de opcentiemen op de onroerende voorheffing verhoogd van in 2013 naar in Dit weerspiegelt zich in de cijfers in een meeropbrengst van euro. Ook de werkingssubsidies zijn met euro (17%) gestegen tov De grootste stijging vinden we terug bij de andere algemene werkingssubsidies. Deze zijn met euro gestegen, wat overeenkomt met een stijging van 30%. Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 56

57 Wanneer we de grootste dossiers er bij nemen krijgen we volgende evoluties: subsidies verschil BKO milieu lokaal waterbeleid bib cultuur sport jeugd armoedebestrijding LDE Derving OOV: Dode hand Derving OOV: materieel en outillage TOTAAL BKO: Omdat het FCUD (Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten) in 2014 werd stopgezet omwille van de zesde staatshervorming, werden er in 2014 twee werkjaren (2013 en 2014) uitbetaald, wat resulteert in een meeropbrengst van euro. De subsidies mbt een werkjaar werden immers steeds het werkjaar nadien uitbetaald. Vanaf 2015 is Kind en Gezin bevoegd voor de FCUD middelen - De Vlaamse regering heeft in 2014 de Vlaamse beleidsprioriteiten ingevoerd om meer vrijheid te geven aan de gemeente voor de invulling van hun eigen lokaal beleid. De lokale besturen konden door middel van hun meerjarenplanning op deze Vlaamse beleidsprioriteiten intekenen en daar subsidies voor krijgen. De vroegere sectorale plannen en de daaraan gekoppelde subsidies werden afgeschaft. Hierdoor zien we wijzigingen in de bedragen en de aard van de subsidies. Er werden ook een aantal afrekeningen gedaan van de vroegere subsidies. - De subsidies inzake de Lokale Diensten Economie (LDE) twv ,24 euro werden in 2014 onder de andere algemene werkingssubsidies geboekt en vorig boekjaar onder de specifieke werkingssubsidies. De specifieke werkingssubsidies stijgen met bijna euro. De reden is dat we de afrekening gesco s voorzien hebben in het correcte boekjaar en voordien werd dit nog niet gedaan. De rubriek andere operationele ontvangsten en de rubriek financiële ontvangsten zijn beiden gedaald met respectievelijk euro en euro. Wat de andere operationele ontvangsten betreft, heeft dit te maken met de concessie van Waterlink inzake de watervoorziening. In 2013 kregen we naast de algemene concessie ( euro) ook nog een bijkomende concessie ( euro). Vanaf 2014 krijgen we de bijkomende concessievergoeding niet meer en werd er een concessie ten bedrage van euro uitbetaald. De hydrantenvergoeding 2013 werd ook nog voor een laatste keer uitbetaald ( euro) en een afrekening over 2013 ter waarde van euro. De daling van de financiële opbrengsten is vooral te wijten aan een uitzonderlijke opbrengst in In 2013 voerde Publi-T een kapitaalverhoging door, waardoor Finea eveneens diende over te gaan tot een kapitaalverhoging van de aandelen F2. De volstorting van deze aandelen gebeurde volledig met een uitzonderlijk voorschotdividend ter waarde van euro voor boekjaar Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 57

58 Investeringsrekening (J3-J4) Het wettelijk schema J3 zit in de bijlage en geeft per beleidsdomein een totaal van de investeringsuitgaven en investeringsontvangsten. De wettelijke schema s J4 geven een overzicht van de investeringsuitgaven en investeringsontvangsten per afgesloten investeringsenveloppe. Langs de uitgavenkant werd er 64% ( euro) van het investeringsbudget gerealiseerd en er werd euro overgedragen naar Voor de volledige detail verwijzen we naar de bijlage. Hieronder sommen we de 5 investeringsenveloppes op met het grootste verbruik: 2014/18: IMEA - overname aandelen nav exit Electrabel /18/01: overname aandelen nav exit electrabel /18/02: overname aandelen nav exit electrabel gas Investeringsenveloppe 2014/18 heeft een budgetoverschrijding die we niet in een budgetwijziging hebben gestoken. Het betreft de overname van de aandelen van Electrabel ter waarde van euro op beleidsitem elektriciteitsvoorziening en euro op beleidsitem gasvoorziening. Op 27 augustus 2014 bereikten Electrabel en de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders een principeakkoord over de verdere afbouw van de participatie van Electrabel. De gemeenten namen de betreffende aandelen eind december 2014 over van Electrabel. Begin 2015 werd een kapitaalsvermindering doorgevoerd ten bedrage van de overnameprijs van de participatie van Electrabel. De kapitaaloperatie gebeurde zonder enige geldbeweging, maar komt wel tot uiting in de boekhouding van de gemeente Zwijndrecht. Omwille van de timing en het specifieke en uitzonderlijke karakter van deze operatie, waren de gemeenten niet verplicht om voor deze operatie een budgetwijziging voor boekjaar 2014 door te voeren. 2014/11: ROLLEND MATERIEEL /11/01: 2 PICK-UPS VOOR OW /11/02: AANHANGWAGEN VOOR OW /11/03: VEEGMACHINE /11/04: 4 ECO-VOERTUIGEN /11/05: DIVERSE /11/06: VRACHTWAGEN /11: HARDWARE /11/01: WAN-PLAN Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 58

59 2014/05: BUITENGEWOON ONDERHOUD WEGEN /05/01: AANLEG VOETPADEN (O.A. K. ASTRIDLAAN) /05/02: ANTWERPSESTEENWEG - BRUG OVER SPOORWEG /05/03: LINDENSTRAAT (DEEL TSS STATIESTRAAT / HEIDESTRAAT) /05/04: OUDE GENTWEG - BORGERWEERT /05/05: STATIESTRAAT - HERAANLEG KLINKERS /05/06: VERBREDEN VOET- EN FIETSVERBINDING ANNA BIJNSPAD /05/07: ASFALTERINGSWERKEN - NIET GEDEFINIEERD /05/08: OPENBARE VERLICHTING - NIET GEDEFINIEERD /05/09: STRAATMEUBILAIR - NIET GEDEFINIEERD /05/10: BEVEILIGING VAN DE SCHOOLOMGEVINGEN /05/11: STUDIEKOSTEN STATIESTRAAT STRAMIEN /20: HERINRICHTING 'T ZWEN EN FIETSVERBINDING FASE /20/01: STUDIEKOSTEN WEGEN /20/02: STUDIEKOSTEN RIOLERING /20/03: UITVOERING FIETSVERBINDING WEGENAANLEG /20/04: UITVOERING FIETSVERBINDING RIOLERING /20/05: UITVOERING HERINRICHTING 'T ZWEN Langs de ontvangstenzijde werd er euro minder gerealiseerd dan gebudgetteerd in het eindbudget. (verbruik van 19%). De niet gerealiseerde budgetten werden overgedragen naar We geven hieronder een overzicht: Enveloppe Omschr. Subproject Omschrijving subproject AR BI Budget Afgesloten Verbruik Overgedragen 2013/16 speelruimte nieuwland 2013/16/03 subsidie herinrichting ,90 0, ,90 0, /19 defensieve dijk 2013/19/03 subsidie ,00 0,00 0, , /20 herinrichting 't zwen en 2013/20/06 subsidie uitvoering ,00 0,00 0, ,00 fietsverbinding fase 1 fietsverbinding 2013/20 herinrichting 't zwen en 2013/20/08 zwen integraal waterbeleid ,00 0, , ,98 fietsverbinding fase /21 heirbaan/krijgsbaan/ 2013/21/07 subsidie gewestbijdrage deel ,00 0,00 0, ,00 kruibeeksesteenweg heirbaan/kruibeeksest 2013/21 heirbaan/krijgsbaan/ 2013/21/08 subsidie gewestbijdrage deel ,00 0,00 0, ,00 kruibeeksesteenweg krijgsbaan 2013/22 borinstraat 2013/22/03 verkoop gronden garage ,00 0, , , /22 borinstraat 2013/22/03 verkoop gronden garage ,00 0, , , /23 fietspad spoor - fase /23/04 subsidie bff grens ,00 0,00 0, ,00 melsele/heidestraat 2013/24 welenroute - fase /24/02 subsidie fietspad beatrijslaan ,00-6, ,48 0,00 fase /25 welenroute - fase /25/02 subsidie fietspad beatrijslaan ,08 0, , ,26 fase /26 welenroute - fase /26/03 subsidie fietspad beatrijslaan ,00 0,00 0, ,00 fase /44 verwerving kleine financiële 2013/44/03 finea kapitaalvermindering ,00 0, , ,69 activa 2014/01 aanoop grond 2014/01/11 torenstraat ,00 0, , , /01 aanoop grond 2014/01/12 gazetstraat ,00 0, , , /04 buitengewoon onderhoud 2014/04/07 subsidie volkstuin nieuwland: ,00 0,00 0, ,00 terreinen begeleiding opstart 2014/04 buitengewoon onderhoud 2014/04/13 correctie beginbalans ,00 0,00 350,00-700,00 terreinen 2014/07 diverse plannen en studies 2014/07/11 subsidie rup r. orlendstraat ,00 0, ,00 0, /11 rollend materieel 2014/11/07 verkoop auto's ,00 0, , , /11 rollend materieel 2014/11/07 verkoop auto's ,00 0, , ,00 TOTAAL ,98-6, , ,04 Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 59

60 De investeringsverrichtingen per beleidsdomein Hiervoor verwijzen we naar schema TJ3 in de bijlage. De evolutie van de investeringsverrichtingen Hiervoor verwijzen we naar schema TJ4 in de bijlage. We merken hierbij op dat de investeringsuitgaven voor de financiële vaste activa in 2014 beduidend hoger liggen dan in Dit is te wijten aan de overname van de aandelen van Electrabel (gas en elektriciteit) ter waarde van euro. De investeringsuitgaven in materiële vaste activa daarentegen zijn ongeveer gehalveerd tov We merken hier 2 zaken op. 1) De uitgaven inzake de terreinen en gebouwen en de wegen en infrastructuur zijn gedaald met 63% tov In 2013 werd immers de vloer van de sporthal gerenoveerd en werd er geïnvesteerd in de speelruimte Nieuwland en enkele grotere projecten van wegen en infrastructuur, zoals bvb de Torenstraat/Zandstraat, de schoolomgeving Idsteinlaan en de Heirbaan/Krijgsbaan/Kruibeeksesteenweg. In 2014 bleven zulke grotere projecten uit. 2) De aankopen van roerende goederen daarentegen zijn bijna verdrievoudigd tov In 2014 werden 2 bestelwagens (samen euro) en een veegmachine ter waarde van euro aangekocht. De toegestane investeringssubsidies betreffen de investeringssubsidies aan de kerkfabriek Sint- Martinus inzake de restauratie van de kruisweg en aan de kerkfabriek Heilig Kruis inzake de renovatie van het dak. Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen Hiervoor verwijzen we naar schema TJ5 in de bijlage. Liquiditeitenrekening (J5) In de liquiditeitenrekening gaan we na of er een positief kasresultaat aanwezig is. Voor wat betreft de exploitatie hebben we een overschot van euro ten opzichte van het eindbudget en voor de investeringen een overschot van euro. In het liquiditeitenbudget hebben we een overschot van euro ten opzichte van het eindbudget. De leningslasten en de toegestane leningen zijn iets minder dan voorzien in het eindbudget. Wanneer we het exploitatie- investerings- en liquiditeitenbudget optellen, bekomen we een budgettair resultaat van euro. In het eindbudget hadden we hier euro voorzien. Rekening houdende met het gecumuleerd budgettair resultaat van vorig boekjaar, komen we tot een gecumuleerd budgettair resultaat voor 2014 van euro. Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 60

61 De bestemde gelden bedragen euro tov euro in het eindbudget. In exploitatie hebben we volgende bestemde gelden: Budget Jaarrekening Pensioenfonds mandatarissen Pensioenfonds statutairen reservefonds pensioenen TOTAAL Bij de investeringen hebben we de volgende bestemde gelden: Budget Jaarrekening IMEA - kapitaalverhoging uitkoop Electrabel RF rioleringen: saldo per 31/12/ RF rioleringen: toevoeging uit exploitatie (BI en 03190) RF rioleringen: Vromenhove RF rioleringen: bijplaatsen en vernieuwen betuiningen RF rioleringen: grachtbeschoeiing waterloop Neerstraat RF rioleringen: herinrichting Zwen en fietsverbinding RF rioleringen: Torenstraat/Zandstraat RF rioleringen: Heirbaan/Krijgsbaan/Kruibeeksesteenweg RF rioleringen: afkoppeling straatkolken Oude Gentweg RF rioleringen: Centraal-stationsomgeving: studiekosten rioleringswerken Project reorganisatie en dienstverlening Burcht - Bib/Kerk/Pastorie/Villa Hortensia TOTAAL Het project reorganisatie en dienstverlening en het project Burcht Bib/Kerk/Pastorie/Villa Hortensia, waren oorspronkelijk wel opgenomen in het initieel budget. Tijdens de budgetwijzigingen werd er echter beslist om deze projecten uit het budget te halen aangezien deze niet op korte termijn zouden gerealiseerd worden. Uiteindelijk gaan we deze projecten wel op lange termijn realiseren, waardoor we ze nu wel voorstellen in de jaarrekening. Wanneer we de bestemde gelden van het gecumuleerd budgettair resultaat aftrekken, bekomen we een resultaat op kasbasis van euro. Dit resultaat is euro beter dan het eindbudget voorzien had. De evolutie van de liquiditeitenrekening Hiervoor verwijzen we naar schema TJ6 in de bijlage. Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 61

62 Samenvatting van de algemene rekeningen Balans (J6) Het balanstotaal in 2014 bedraagt euro ten opzichte van euro in Opvallend in de balans is de stijging van de vlottende activa en meer bepaald de stijging van de vorderingen uit ruiltransacties. Op 31/12/2014 stonden er nog veel vorderingen open, maar wanneer we de afloop in 2015 bekijken, werden deze vorderingen voor het overgrote deel betaald. De vaste activa zijn min of meer constant gebleven tov vorig boekjaar (stijging met 2%). Wel zien we een verschuiving in de vorderingen op lange termijn en de financiële vaste activa. De financiële vaste activa zijn gestegen door de overname van de aandelen van Electrabel ter waarde van euro en de vorderingen uit ruiltransacties zijn gedaald omdat het OCMW Zwijndrecht de prefinanciering vanuit de gemeente aangegaan in 2013 ter waarde van euro heeft terugbetaald. Bij de passiva stellen we vast dat het nettoactief gestegen is met euro (6%). Het nettoactief bestaat uit het overig nettoactief (saldo van de beginbalans), het gecumuleerde overgedragen resultaat en de investeringssubsidies. In principe dient het saldo van de beginbalans over de jaren heen constant te blijven. Toch zien we een stijging van euro. Deze stijging is enerzijds te wijten aan een herwaardering van de aandelen in Waterlink ter waarde van euro. Deze herwaardering werd reeds in het verleden (voor 2001) uitgevoerd, maar is nooit tot uiting gebracht in de balans. In 2014 hebben we deze waarde rechtgetrokken tov de beginbalans. Anderzijds werd er bij de opmaak van de beginbalans een deel van een investeringssubsidie inzake bebossing landbouwgrond ter waarde van 5.344,80 euro onterecht niet opgenomen. Dit werd in 2014 gecorrigeerd. In de bijlage geven we ook nog het wettelijk toelichtingsschema TJ7 en de nieuwe waarderingsregels die we vanaf 2013 toepassen. We hebben ook nog enkele boekingen op 0-rekeningen, dit zijn niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen. Vanaf 2014 dienen de bestemde gelden inzake de pensioenfondsen immers eveneens opgenomen te worden in de 0-rekeningen. Rekening Omschr. AR AC Debetsaldo Creditsaldo Bestemde gelden voor exploitatie-uitgaven ,43 0, Bestemde gelden voor investeringsuitgaven ,43 0, Bestemde gelden , ,86 Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 62

63 Staat van opbrengsten en kosten (J7) Het schema J7 is een beetje een buitenbeentje in vergelijking met de andere wettelijke schema s. Dit komt omdat de andere schema s enkel de budgettaire verrichtingen betreffen, en het schema J7 ook de niet-budgettaire boekingen. Zo bevat dit schema ook niet-kaskosten en niet-kasopbrengsten. Wanneer we ook rekening houden met de niet budgettaire verrichtingen, hebben we een overschot van het boekjaar van euro. Het verschil met het resultaat van de budgettaire boekhouding is grotendeels te verklaren door de geboekte afschrijvingen, waardeverminderingen, voorzieningen en de overlopende rekeningen. Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 63

64 Bijlagen Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies Er werd een investeringssubsidie van ,30 euro gegeven aan de kerkfabriek Sint-Martinus inzake de renovatie van de Kruisweg en er werd een investeringssubsidie van ,16 euro gegeven aan de kerkfabriek Heilig Kruis inzake de renovatie van het dak en studie stookplaats. Er werd ook een correctie geboekt van 5.218,90 euro (in 2012 geboekt als toegestane investeringssubsidie maar moest prefinanciering lening zijn). Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 64

65 Subsidies, premies en toelagen aan verenigingen en organisaties ( ) BItem Omschr. BItem Naam Derde Bedrag Omschrijving Hulp aan het buitenland VZW ,00 Dotatie Hulp aan het buitenland ACTIECOMITE ROEMENIE 6.000,00 Toelage cbs 29/07/ Hulp aan het buitenland AMINATA 1.000,00 Toelage ontwikkelingssamenwerk Hulp aan het buitenland DE WITTE ANDRE 1.500,00 Toelage ontwikkelingshelpers Hulp aan het buitenland DERDEWERELDRAAD 1.860,00 Sensibilisering Derdewereldraa Hulp aan het buitenland DERDEWERELDRAAD 2.500,00 Sensibilisering door derden cb Hulp aan het buitenland DERDEWERELDRAAD 5.000,00 Tussenkomst huur wereldwinkel Hulp aan het buitenland FROM DARKNESS TO LIGHT 1.000,00 Toelage ontwikkelingssamenwerk Hulp aan het buitenland Goossens Marcel 1.500,00 Toelage ontwikkelingshelpers Hulp aan het buitenland GUALI VZW 1.000,00 Toelage ontwikkelingssamenwerk Hulp aan het buitenland KLIM OP BRAZILIE 1.000,00 Toelage ontwikkelingssamenwerk Hulp aan het buitenland LEYS BENONI 1.500,00 Toelage ontwikkelingshelpers Hulp aan het buitenland MALAWI PROJECT 1.000,00 Toelage ontwikkelingssamenwerk Hulp aan het buitenland PROVALANCHE VZW 1.000,00 Toelage ontwikkelingssamenwerk Hulp aan het buitenland SEDS NGO 1.000,00 Toelage ontwikkelingssamenwerk Hulp aan het buitenland STAES PAUL - Missiën van Scheut 1.500,00 Toelage ontwikkelingshelpers Hulp aan het buitenland VERHULST HUGO 1.500,00 Toelage ontwikkelingshelpers Hulp aan het buitenland VRIENDEN VAN SENEGAL 1.000,00 Toelage ontwikkelingssamenwerk Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen NATUURPUNT en bos WASE LINKERSCHELDEOEVER 450,00 Toelage socio-culturele vereni Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen VELT en bos 600,00 Toelage socio-culturele vereni Overige milieubescherming 346,58 Igean afrekening 2013 rechtzet Overige milieubescherming IGEAN 4.880,16 Milieudienst 10-12/ Overige milieubescherming PROVINCIAAL INSTITUUT VOOR HYG IENE 1.063,39 Werkingskosten milieu regiower Handel en middenstand ADVIESRAAD LOKALE ECONOMIE ZWIJNDRECHT 1.000,00 Werkingstoelage Handel en middenstand VZW BURCHT LEEFT 2.700,00 Toelage middenstandsvereniging Handel en middenstand VZZ 1.800,00 Toelage middenstandsvereniging Overige culturele instellingen ALFRED OSTKRING VERHELST LILIANE 470,62 Subsidie socio-culturele veren Overige culturele instellingen ALIZARINE 865,61 Subsidie socio-culturele veren Overige culturele instellingen CURIEUS BURCHT 309,90 Subsidie socio-culturele veren Overige culturele instellingen DAVIDSFONDS BURCHT 472,73 Subsidie socio-culturele veren Overige culturele instellingen DAVIDSFONDS ZWIJNDRECHT 765,81 Subsidie socio-culturele veren Overige culturele instellingen DE ANGLAISEVRIENDEN 741,65 Subsidie socio-culturele veren Overige culturele instellingen DE NACHTEGAAL ZWIJNDRECHT 392,89 Subsidie socio-culturele veren Overige culturele instellingen DE SCHELDEZONEN ,52 Subsidie socio-culturele veren Overige culturele instellingen DE STORMVOGELS 714,42 Subsidie socio-culturele veren Overige culturele instellingen DE WASE KANTORIJ 523,15 Subsidie socio-culturele veren Overige culturele instellingen FANFARE EENDRACHT BURCHT 1.077,81 Subsidie socio-culturele veren Overige culturele instellingen FEMMA BURCHT 907,63 Subsidie socio-culturele veren Overige culturele instellingen FEMMA ZWIJNDRECHT 1.450,53 Subsidie socio-culturele veren Overige culturele instellingen GEZINSBOND ZWIJNDRECHT 1.371,33 Subsidie socio-culturele veren Overige culturele instellingen GRIJZE GEUZEN WAASLAND 989,57 Subsidie socio-culturele veren Overige culturele instellingen HEEMKUNDIGE KRING ZWIJNDRECHT 477,98 Subsidie socio-culturele veren Overige culturele instellingen HET MANTELTJE 42,02 Subsidie socio-culturele veren Overige culturele instellingen JOLLEN 120,28 Subsidie socio-culturele veren Overige culturele instellingen KOB BURCHT 153,37 Subsidie socio-culturele veren Overige culturele instellingen KVLV ZWIJNDRECHT 1.823,14 Subsidie socio-culturele veren Overige culturele instellingen KWB ZWIJNDRECHT 272,08 Subsidie socio-culturele veren Overige culturele instellingen LANDELIJKE GILDE 92,44 Subsidie socio-culturele veren Overige culturele instellingen LEUTE TONEELGROEP 1.867,79 Subsidie socio-culturele veren Overige culturele instellingen MARKANT ZWIJNDRECHT 1.336,76 Subsidie socio-culturele veren Overige culturele instellingen MASEREELFONDS 94,55 Subsidie socio-culturele veren Overige culturele instellingen NEOS VZW 528,40 Subsidie socio-culturele veren Overige culturele instellingen NYZALIA TONEELGROEP 1.027,39 Subsidie socio-culturele veren Overige culturele instellingen O.V.M. 73,54 Subsidie socio-culturele veren Overige culturele instellingen OKRA BURCHT 1.323,63 Subsidie socio-culturele veren Overige culturele instellingen OKRA ZWIJNDRECHT 2.275,38 Subsidie socio-culturele veren Overige culturele instellingen OLSIJO 42,02 Subsidie socio-culturele veren Overige culturele instellingen OPTIKA FOTOCLUB 378,18 Subsidie socio-culturele veren Overige culturele instellingen ORDE DER KNUFFELBEREN 331,96 Subsidie socio-culturele veren Overige culturele instellingen OUDERCOMITE DE KRINKEL 67,76 Subsidie socio-culturele veren Overige culturele instellingen OUDERCOMITE HET LAAR 42,02 Subsidie socio-culturele veren Overige culturele instellingen OXFAM WERELDWINKEL ZWIJNDRECHT-BURCHT 42,02 Subsidie socio-culturele veren Overige culturele instellingen PASAR 168,08 Subsidie socio-culturele veren Overige culturele instellingen PC ZWIJNDRECHT 832,00 Subsidie socio-culturele veren Overige culturele instellingen RUST ROEST 766,87 Subsidie socio-culturele veren Overige culturele instellingen SAXOFOONORKEST VAN ZWIJNDRECHT 3.401,52 Subsidie socio-culturele veren Overige culturele instellingen SINT-MAERTENSGILDE 533,65 Subsidie socio-culturele veren Overige culturele instellingen SOCIALISTISCHE GEPENSIONEERDEN BURCHT 212,20 Subsidie socio-culturele veren Overige culturele instellingen SOCIALISTISCHE GEPENSIONEERDEN ZWIJNDRECHT 512,64 Subsidie socio-culturele veren Overige culturele instellingen SSV DE KRINKEL 205,90 Subsidie socio-culturele veren Overige culturele instellingen 'T VEERKE VOLKSKUNSTGROEP 991,67 Subsidie socio-culturele veren Overige culturele instellingen TONEELKRING BLOMMEKEE 602,99 Subsidie socio-culturele veren Overige culturele instellingen VIVA-SVV BURCHT 509,49 Subsidie socio-culturele veren Overige culturele instellingen VLAAMSE KRING SCHELDEMEEUW 178,59 Subsidie socio-culturele veren Overige culturele instellingen VOCAMUZE 605,09 Subsidie socio-culturele veren Overige culturele instellingen VRIENDENKRING SINT-JORIS 126,06 Subsidie socio-culturele veren Overige culturele instellingen WELZIJNSZORG BROEDERLIJK DELEN 168,08 Subsidie socio-culturele veren Overige culturele instellingen ZONDAGSCLUB 327,76 Subsidie socio-culturele veren Overige culturele instellingen ZWOZOG 128,16 Subsidie socio-culturele veren Overig beleid inzake het onroerend erfgoedalfred OSTKRING VERHELST LILIANE 2.500,00 Toelage 2014 Gemeente Zwijndrecht Binnenplein 1 NIS-code Jaarrekening Secr.:Ilse Weynants Fin.Beh.: Ken Van Dyck

66 07290 Overig beleid inzake het onroerend erfgoedbibliotheca WASIANA 125,00 Toelage socio culturele vereni Overig kunst- en cultuurbeleid BUURTCOMITE BOSKOUTER 75,00 Toelage zomerdrink Overig kunst- en cultuurbeleid BUURTCOMITE C. VAN GOEYSTRAAT 75,00 Toelage straatactiviteit nieuw Overig kunst- en cultuurbeleid BUURTCOMITE DE SUIKERDIJKERS 75,00 Toelage breughelbuffet dd Overig kunst- en cultuurbeleid BUURTCOMITE DE SUIKERDIJKERS 75,00 Toelage straatactiviteit cbs Overig kunst- en cultuurbeleid BUURTCOMITE FORTLAAN 75,00 Toelage nieuwjaarsdrink Overig kunst- en cultuurbeleid BUURTCOMITE HEIRBAAN 75,00 Toelage straatactiviteit CBS Overig kunst- en cultuurbeleid BUURTCOMITE HEIRBAAN 75,00 Toelage burendrink Overig kunst- en cultuurbeleid BUURTCOMITE KONING ALBERTSTRAAT 75,00 Toelage nieuwjaarsdrink 18; Overig kunst- en cultuurbeleid BUURTCOMITE KRIJGSBAAN 75,00 Toelage nieuwjaarsdrink CBS Overig kunst- en cultuurbeleid BUURTCOMITE KRIJGSBAAN 75,00 Toelage straatactiviteit cbs Overig kunst- en cultuurbeleid BUURTCOMITE LEO VERBEECKLAAN 75,00 Toelage straatactiviteit cbs Overig kunst- en cultuurbeleid DUIVENMAATSCHAPPIJ 250,00 Toelage socio-culturele vereni Overig kunst- en cultuurbeleid KFMB 200,00 Toelage socio-culturele vereni Overig kunst- en cultuurbeleid METEOOR VERENIGDE SPORTKRING 60,00 Toelage verzustering CBS Overig kunst- en cultuurbeleid PARYS ANNE MARIE 75,00 Toelage straatactiviteit cbs Overig kunst- en cultuurbeleid SPORTING BURCHT FC VZW 350,00 Toelage verzustering Overig kunst- en cultuurbeleid STRAATCOMITE KERKHOFSTRAAT 75,00 Toelage straatactiviteit cbs Overig kunst- en cultuurbeleid STRAATCOMITE SCHOOLSTRAAT 75,00 Toelage burenfeest dd Overig kunst- en cultuurbeleid STRAATCOMITE VRIJHEIDSTRAAT 75,00 Toelage straatactiviteit cbs Overig kunst- en cultuurbeleid V.O.S. 200,00 Toelage socio-culturele vereni Overig kunst- en cultuurbeleid WIJKCOMITE GRAAF VAN HOORNLAAN 75,00 Toelage straatactiviteit cbs Overig kunst- en cultuurbeleid WIJKCOMITE HERLEVING 150,00 Toelage nieuwjaardrink/zomerha Overig kunst- en cultuurbeleid WIJKCOMITE KRAAIENHOFLAAN 75,00 Toelage nieuwjaarsdrink Overig kunst- en cultuurbeleid WIJKCOMITE KRAAIENHOFLAAN 75,00 Toelage barbecue dd 2 augustus Overig kunst- en cultuurbeleid WIJKCOMITE PRINS BOUDEWIJNSTRAAT 75,00 Toelage nieuwjaarsdrink Overig kunst- en cultuurbeleid WIJKCOMITE PRINS BOUDEWIJNSTRAAT 75,00 Toelage burenfeest dd 13 sept Overig kunst- en cultuurbeleid WIJKRAAD VROMENHOVE 75,00 Toelage straatactiviteit cbs Sporthal BURCHT BASKETBAL 196,71 Werkingstoelage sociaal-cultur Sporthal D.A.P. 95,35 Werkingstoelage sociaal-cultur Sporthal DANS VZW 443,85 Impulssubsidie Sporthal DE DALTONS LWM 30,00 Toelage activiteiten gemeented Sporthal DE RAAKBAL CURVE BAL 304,08 Werkingstoelage sociaal-cultur Sporthal DUIVENMAATSCHAPPIJ 30,00 Toelage activiteiten gemeented Sporthal FC KRAAIENHOF De Dobbelaer Filip 160,36 Werkingstoelage sociaal-cultur Sporthal HAZURAP W.T.C. 177,49 Werkingstoelage sociaal-cultur Sporthal HET HEIKEN LWM 30,00 Toelage activiteiten gemeented Sporthal HET HEIKEN LWM 255,08 Werkingstoelage sociaal-cultur Sporthal IN TEAM BADMINTON SOONS KOEN 228,52 Werkingstoelage sociaal-cultur Sporthal IPPON CLUB VZW 1.109,62 Impulssubsidie Sporthal IPPON CLUB VZW 3.206,31 Werkingstoelage sociaal-cultur Sporthal KBC OEFENING BAART KUNST 158,13 Werkingstoelage sociaal-cultur Sporthal KNAL Z.K.V. 73,10 Werkingstoelage sociaal-cultur Sporthal L.W.M. ZWIJNDRECHT WEST 30,00 Toelage activiteiten gemeented Sporthal L.W.M. ZWIJNDRECHT WEST 73,81 Werkingstoelage sociaal-cultur Sporthal LIVERO LWM 30,00 Toelage activiteiten gemeented Sporthal MADISON BC BILJARTCLUB 150,00 Toelage activiteiten gemeented Sporthal METEOOR VERENIGDE SPORTKRING 499,17 Werkingstoelage sociaal-cultur Sporthal NAAR RECHT EN VRIJHEID SOCIALISTISCHE TURNKRING 1.910,33 Impulssubsidie Sporthal NAAR RECHT EN VRIJHEID SOCIALISTISCHE TURNKRING 4.007,87 Werkingstoelage sociaal-cultur Sporthal PIERBOLVERENIGING CAFE DERBY 30,00 Toelage activiteiten gemeented Sporthal SAN MARCO VRIENDEN WTC 576,32 Werkingstoelage sociaal-cultur Sporthal SINT SEBASTIAAN SCHUTTERS 30,00 Toelage activiteiten gemeented Sporthal SOBABEE ZWIJNDRECHT 2.893,98 Impulssubsidie Sporthal SOBABEE ZWIJNDRECHT 3.981,18 Werkingstoelage sociaal-cultur Sporthal SPORTING BURCHT FC VZW 798,93 Impulssubsidie Sporthal SPORTING BURCHT FC VZW 2.893,58 Werkingstoelage sociaal-cultur Sporthal SPORTING L.W.M. 30,00 Toelage activiteiten gemeented Sporthal SPORTING L.W.M. 'T VLIET 30,00 Toelage activiteiten gemeented Sporthal SPORTING L.W.M. 'T VLIET 353,31 Werkingstoelage sociaal-cultur Sporthal SPORTRAAD 1.000,00 Toelage CBS Sporthal 'T FORTJE BADMINTONCLUB VZW 1.824,74 Impulssubsidie Sporthal 'T FORTJE BADMINTONCLUB VZW 3.182,73 Werkingstoelage sociaal-cultur Sporthal TAFELTENNISCLUB ZWIJNDRECHT 30,00 Toelage activiteiten gemeented Sporthal TAFELTENNISCLUB ZWIJNDRECHT 266,31 Impulssubsidie Sporthal TREFPUNT B.C. 136,06 Werkingstoelage sociaal-cultur Sporthal TTK ZWIJNDRECHT 417,83 Werkingstoelage sociaal-cultur Sporthal VERBROEDERING ZWIJNDRECHT 2.175,93 Impulssubsidie Sporthal VERBROEDERING ZWIJNDRECHT 3.709,95 Werkingstoelage sociaal-cultur Sporthal VZW DANS TAV LEILA THYS 564,67 Werkingstoelage sociaal-cultur Sporthal VZW DANSSTUDIO JAZZ AND JOY 731,54 Impulssubsidie Sporthal VZW DANSSTUDIO JAZZ AND JOY 3.623,27 Werkingstoelage sociaal-cultur Sporthal W.T.C. ZWIJNDRECHT 348,21 Werkingstoelage sociaal-cultur Sporthal WERE DI VLAAMS HUIS VK 432,03 Werkingstoelage sociaal-cultur Sporthal WIJ WILLEN BETER K.B.C. 140,51 Werkingstoelage sociaal-cultur Sporthal WSC WILLEN IS KUNNEN 1.375,00 Subsidie wielerwedstrijden cbs Sporthal ZWAT ZWIJNDRECHT ATLETIEK TEAM 3.504,76 Impulssubsidie Sporthal ZWAT ZWIJNDRECHT ATLETIEK TEAM 7.498,93 Werkingstoelage sociaal-cultur Sporthal ZWIJNDRECHT UNITED ZVC 205,42 Werkingstoelage sociaal-cultur Sporthal ZWIJNDRECHTSE WIELERCLUB K.G. 725,00 Subsidie wielerwedstrijden cbs Jeugddienst CHIRO BURCHT 250,00 Basissubsidies cbs 20/05/ Jeugddienst CHIRO BURCHT 2.260,08 Werkingssubsidies cbs 20/05/ Jeugddienst CHIRO BURCHT 750,00 Bouw- en verbouwingstoelage cb Gemeente Zwijndrecht Binnenplein 1 NIS-code Jaarrekening Secr.:Ilse Weynants Fin.Beh.: Ken Van Dyck

67 07500 Jeugddienst CHIRO CHRISTUS KONING 500,00 Basissubsidies cbs 20/05/ Jeugddienst CHIRO CHRISTUS KONING 2.616,93 Werkingssubsidies cbs 20/05/ Jeugddienst CHIRO CHRISTUS KONING 750,00 Bouw- en verbouwingstoelage cb Jeugddienst GEMEENTELIJKE JEUGDRAAD 1.000,00 Toelage CBS 15/ Jeugddienst KSA VLAAMSE KERELS 250,00 Basissubsidies cbs 20/05/ Jeugddienst KSA VLAAMSE KERELS 7.375,00 Werkingssubsidies cbs 20/05/ Jeugddienst KSA VLAAMSE KERELS 750,00 Bouw- en verbouwingstoelage cb Jeugddienst SCOUTS & GIDSEN 250,00 Basissubsidies cbs 20/05/ Jeugddienst SCOUTS & GIDSEN 2.497,98 Werkingssubsidies cbs 20/05/ Jeugddienst SCOUTS & GIDSEN 750,00 Bouw- en verbouwingstoelage cb Jeugddienst VZW VLAAMSE KERELS ,00 Bouw- en verbouwingstoelage cb Bijdrage aan de publieke rechtspersonen van VRIJZINNIG de niet-confessi WERKINGSCENTRUM onele levensbeschouwelijke gemeenschappen ,00 Nominatieve toelage cbs 05/08/ Opvoedingsondersteuning jeugd LOKAAL OVERLEG OPVOEDINGSONDERSTEUNING 500,00 Dotatie opvoedingsondersteunin Sociale geneeskunde, gezondheidspromotie CREACLUB en ziektepreventie ZWIJNDRECHT 400,00 Toelage socio-culturele vereni Sociale geneeskunde, gezondheidspromotie KIND en ziektepreventie EN GEZIN 900,00 Toelage socio-culturele vereni Sociale geneeskunde, gezondheidspromotie KVG en ziektepreventie BURCHT 400,00 Toelage socio-culturele vereni Sociale geneeskunde, gezondheidspromotie KVG en ziektepreventie ZWIJNDRECHT 400,00 Toelage socio-culturele vereni Sociale geneeskunde, gezondheidspromotie RODE en ziektepreventie KRUIS ZWIJNDRECHT 1.000,00 Toelage socio-culturele vereni Sociale geneeskunde, gezondheidspromotie ZIEKENZORG en ziektepreventie 400,00 Toelage socio-culturele vereni Sociale geneeskunde, gezondheidspromotie ZIEKENZORG en ziektepreventie BURCHT P/A P. VAN DORPE 400,00 Toelage socio-culturele vereni TOTAAL ,72 Tussenkomst in kosten van organisaties: sociale en specifieke voordelen voor bewoners ( ) BItem Omschr. BItem Naam Derde Bedrag Omschrijving BItem Omschr. BItem Naam Derde Bedrag Omschrijving Fiscale aangelegenheden FOD Financiën ,87 administratiekosten personenbe Hulp aan het buitenland MAYORS FOR PEACE 300,00 Toelage Openbaar vervoer DE LIJN 44,86 vervallen annuïteiten Openbaar vervoer VVM - ANTWERPEN ,79 Abonnement 3de betaler Openbaar vervoer VVM - OOST-VLAANDEREN 5.597,31 Abonnement 3de-betaler Openbaar vervoer VVM - WEST-VLAANDEREN 1.008,75 Abonnement 3de-betaler Kosten toegangsprijs zwembad leerlingen lager DE KRINKEL onderwijs 1.926,80 Schoolzwemmen Kosten toegangsprijs zwembad leerlingen lager KSAS onderwijs VZW GVBS SINT MARTINUS 4.194,00 Schoolzwemmen Kosten toegangsprijs zwembad leerlingen lager S&R onderwijs BEVEREN ,15 Schoolzwemmen Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting OCMW ZWIJNDRECHT 720,37 Kinderarmoede kinderopvang Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting Diverse derden 8.858,98 kinderarmoede schoolkosten TOTAAL ,88 Werkingstoelage overheidsinstellingen ( ) BItem Omschr. BItem Naam Derde Bedrag Omschrijving Ophalen van huisvuil IBOGEM ,52 Werkingstoelage Beheer van regen- en afvalwater WATERLINK 9.400,53 administratieve kost KW4/ Politie POLITIE ZWIJNDRECHT ,00 werkingstoelage politie Brandweer FOD Binnenlandse Zaken ,30 brandweerbijdrage Overige elementen van openbare orde en veiligheid FOD justitie 100,00 Toelage Poort van Beveren Overige elementen van openbare orde en veiligheid STAD ANTWERPEN ,00 Forfaitaire bijdrage noodplann Toeristische propaganda TOERISME PROVINCIE ANTWERPEN 25,00 Lidgelden Gemeente Overige culturele instellingen WASE CULTUUR CENTRA 4.168,91 bijdrage Wacco Bijdrage aan de besturen van de erekerkfabriek HEILIGE KRUIS ,45 Werkingstoelage Sociale bijstand OCMW ZWIJNDRECHT ,00 bijdrage aan het OCMW TOTAAL ,71 Gemeente Zwijndrecht Binnenplein 1 NIS-code Jaarrekening Secr.:Ilse Weynants Fin.Beh.: Ken Van Dyck

68 Wettelijke schema s jaarrekening Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 68

69 J1: De financiële doelstellingenrekening Jaarrekening 2014 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Beleidsdomein ALGFIN Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein ALGEMEEN Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein VEILIG Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein OCMWKERK Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein VRTIJD GEMEENTE ZWIJNDRECHT (NIS: 11056) Binnenplein 1 NIS-code11056 Fin nota Jaarrekening 2014 Afdrukdatum : 29/05/2015 VolgNr Alg Jnl 2014/ Secr.:Ilse Weynants Fin. beh.:ken Van Dyck VolgNr. Budg. Journaal 2014/85995

70 J1: De financiële doelstellingenrekening Jaarrekening 2014 Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein BURGSAM Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein GZ Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Totalen Exploitatie Investeringen Andere GEMEENTE ZWIJNDRECHT (NIS: 11056) Binnenplein 1 NIS-code11056 Fin nota Jaarrekening 2014 Afdrukdatum : 29/05/2015 VolgNr Alg Jnl 2014/ Secr.:Ilse Weynants Fin. beh.:ken Van Dyck VolgNr. Budg. Journaal 2014/85995

71 J2: De exploitatierekening Jaarrekening 2014 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Beleidsdomein ALGFIN Beleidsdomein ALGEMEEN Beleidsdomein VEILIG Beleidsdomein OCMWKERK Beleidsdomein VRTIJD Beleidsdomein BURGSAM Beleidsdomein GZ Totalen GEMEENTE ZWIJNDRECHT (NIS: 11056) Binnenplein 1 NIS-code11056 Fin nota Jaarrekening 2014 Afdrukdatum : 29/05/2015 VolgNr Alg Jnl 2014/ Secr.:Ilse Weynants Fin. beh.:ken Van Dyck VolgNr. Budg. Journaal 2014/85995

72 J3: De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar Jaarrekening 2014 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Beleidsdomein ALGFIN Beleidsdomein ALGEMEEN Beleidsdomein VEILIG Beleidsdomein OCMWKERK Beleidsdomein VRTIJD Beleidsdomein BURGSAM Beleidsdomein GZ Totalen GEMEENTE ZWIJNDRECHT (NIS: 11056) Binnenplein 1 NIS-code11056 Fin nota Jaarrekening 2014 Afdrukdatum : 29/05/2015 VolgNr Alg Jnl 2014/ Secr.:Ilse Weynants Fin. beh.:ken Van Dyck VolgNr. Budg. Journaal 2014/85995

73 J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe Jaarrekening 2014 Enveloppe 2013/11 - HARDWARE DEEL 1: UITGAVEN Totaal aanrekeningen Eindbudget Initieel budget I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN GEMEENTE ZWIJNDRECHT (NIS: 11056) Binnenplein 1 NIS-code11056 Fin nota Jaarrekening 2014 Afdrukdatum : 29/05/2015 VolgNr Alg Jnl 2014/ Secr.:Ilse Weynants Fin. beh.:ken Van Dyck VolgNr. Budg. Journaal 2014/85995

74 J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe Jaarrekening 2014 Enveloppe 2013/11 - HARDWARE DEEL 2: ONTVANGSTEN Totaal aanrekeningen Eindbudget Initieel budget I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 6. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN GEMEENTE ZWIJNDRECHT (NIS: 11056) Binnenplein 1 NIS-code11056 Fin nota Jaarrekening 2014 Afdrukdatum : 29/05/2015 VolgNr Alg Jnl 2014/ Secr.:Ilse Weynants Fin. beh.:ken Van Dyck VolgNr. Budg. Journaal 2014/85995

75 J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe Jaarrekening 2014 Enveloppe 2013/17 - NIEUWBOUW KOBBE (restsaldo) DEEL 1: UITGAVEN Totaal aanrekeningen Eindbudget Initieel budget I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN GEMEENTE ZWIJNDRECHT (NIS: 11056) Binnenplein 1 NIS-code11056 Fin nota Jaarrekening 2014 Afdrukdatum : 29/05/2015 VolgNr Alg Jnl 2014/ Secr.:Ilse Weynants Fin. beh.:ken Van Dyck VolgNr. Budg. Journaal 2014/85995

76 J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe Jaarrekening 2014 Enveloppe 2013/17 - NIEUWBOUW KOBBE (restsaldo) DEEL 2: ONTVANGSTEN Totaal aanrekeningen Eindbudget Initieel budget I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 6. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN GEMEENTE ZWIJNDRECHT (NIS: 11056) Binnenplein 1 NIS-code11056 Fin nota Jaarrekening 2014 Afdrukdatum : 29/05/2015 VolgNr Alg Jnl 2014/ Secr.:Ilse Weynants Fin. beh.:ken Van Dyck VolgNr. Budg. Journaal 2014/85995

77 J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe Jaarrekening 2014 Enveloppe 2013/24 - WELENROUTE - FASE 1 DEEL 1: UITGAVEN Totaal aanrekeningen Eindbudget Initieel budget I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN GEMEENTE ZWIJNDRECHT (NIS: 11056) Binnenplein 1 NIS-code11056 Fin nota Jaarrekening 2014 Afdrukdatum : 29/05/2015 VolgNr Alg Jnl 2014/ Secr.:Ilse Weynants Fin. beh.:ken Van Dyck VolgNr. Budg. Journaal 2014/85995

78 J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe Jaarrekening 2014 Enveloppe 2013/24 - WELENROUTE - FASE 1 DEEL 2: ONTVANGSTEN Totaal aanrekeningen Eindbudget Initieel budget I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 6. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN GEMEENTE ZWIJNDRECHT (NIS: 11056) Binnenplein 1 NIS-code11056 Fin nota Jaarrekening 2014 Afdrukdatum : 29/05/2015 VolgNr Alg Jnl 2014/ Secr.:Ilse Weynants Fin. beh.:ken Van Dyck VolgNr. Budg. Journaal 2014/85995

79 J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe Jaarrekening 2014 DEEL 1: UITGAVEN Enveloppe 2013/31 - BUITENGEWOON ONDERHOUD TRECHTER Totaal aanrekeningen Eindbudget Initieel budget I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN GEMEENTE ZWIJNDRECHT (NIS: 11056) Binnenplein 1 NIS-code11056 Fin nota Jaarrekening 2014 Afdrukdatum : 29/05/2015 VolgNr Alg Jnl 2014/ Secr.:Ilse Weynants Fin. beh.:ken Van Dyck VolgNr. Budg. Journaal 2014/85995

80 J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe Jaarrekening 2014 DEEL 2: ONTVANGSTEN Enveloppe 2013/31 - BUITENGEWOON ONDERHOUD TRECHTER Totaal aanrekeningen Eindbudget Initieel budget I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 6. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN GEMEENTE ZWIJNDRECHT (NIS: 11056) Binnenplein 1 NIS-code11056 Fin nota Jaarrekening 2014 Afdrukdatum : 29/05/2015 VolgNr Alg Jnl 2014/ Secr.:Ilse Weynants Fin. beh.:ken Van Dyck VolgNr. Budg. Journaal 2014/85995

81 J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe Jaarrekening 2014 DEEL 1: UITGAVEN Totaal aanrekeningen Enveloppe 2013/39 - DORPSTRAAT - PASTOORCOPLAAN Eindbudget Initieel budget I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN GEMEENTE ZWIJNDRECHT (NIS: 11056) Binnenplein 1 NIS-code11056 Fin nota Jaarrekening 2014 Afdrukdatum : 29/05/2015 VolgNr Alg Jnl 2014/ Secr.:Ilse Weynants Fin. beh.:ken Van Dyck VolgNr. Budg. Journaal 2014/85995

82 J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe Jaarrekening 2014 DEEL 2: ONTVANGSTEN Totaal aanrekeningen Enveloppe 2013/39 - DORPSTRAAT - PASTOORCOPLAAN Eindbudget Initieel budget I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 6. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN GEMEENTE ZWIJNDRECHT (NIS: 11056) Binnenplein 1 NIS-code11056 Fin nota Jaarrekening 2014 Afdrukdatum : 29/05/2015 VolgNr Alg Jnl 2014/ Secr.:Ilse Weynants Fin. beh.:ken Van Dyck VolgNr. Budg. Journaal 2014/85995

83 J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe Jaarrekening 2014 Enveloppe 2014/17 - HARDWARE DEEL 1: UITGAVEN Totaal aanrekeningen Eindbudget Initieel budget I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN GEMEENTE ZWIJNDRECHT (NIS: 11056) Binnenplein 1 NIS-code11056 Fin nota Jaarrekening 2014 Afdrukdatum : 29/05/2015 VolgNr Alg Jnl 2014/ Secr.:Ilse Weynants Fin. beh.:ken Van Dyck VolgNr. Budg. Journaal 2014/85995

84 J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe Jaarrekening 2014 Enveloppe 2014/17 - HARDWARE DEEL 2: ONTVANGSTEN Totaal aanrekeningen Eindbudget Initieel budget I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 6. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN GEMEENTE ZWIJNDRECHT (NIS: 11056) Binnenplein 1 NIS-code11056 Fin nota Jaarrekening 2014 Afdrukdatum : 29/05/2015 VolgNr Alg Jnl 2014/ Secr.:Ilse Weynants Fin. beh.:ken Van Dyck VolgNr. Budg. Journaal 2014/85995

85 J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe Jaarrekening 2014 DEEL 1: UITGAVEN Enveloppe 2014/19 - STUDIEKOSTEN KERKENKOUTER Totaal aanrekeningen Eindbudget Initieel budget I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN GEMEENTE ZWIJNDRECHT (NIS: 11056) Binnenplein 1 NIS-code11056 Fin nota Jaarrekening 2014 Afdrukdatum : 29/05/2015 VolgNr Alg Jnl 2014/ Secr.:Ilse Weynants Fin. beh.:ken Van Dyck VolgNr. Budg. Journaal 2014/85995

86 J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe Jaarrekening 2014 DEEL 2: ONTVANGSTEN Enveloppe 2014/19 - STUDIEKOSTEN KERKENKOUTER Totaal aanrekeningen Eindbudget Initieel budget I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 6. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN GEMEENTE ZWIJNDRECHT (NIS: 11056) Binnenplein 1 NIS-code11056 Fin nota Jaarrekening 2014 Afdrukdatum : 29/05/2015 VolgNr Alg Jnl 2014/ Secr.:Ilse Weynants Fin. beh.:ken Van Dyck VolgNr. Budg. Journaal 2014/85995

87 J5: De liquiditeitenrekening Jaarrekening 2014 Geconsolideerd RESULTAAT OP KASBASIS Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossingen van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) GEMEENTE ZWIJNDRECHT (NIS: 11056) Binnenplein 1 NIS-code11056 Fin nota Jaarrekening 2014 Afdrukdatum : 29/05/2015 VolgNr Alg Jnl 2014/ Secr.:Ilse Weynants Fin. beh.:ken Van Dyck VolgNr. Budg. Journaal 2014/85995

88 J5: De liquiditeitenrekening Jaarrekening 2014 Geconsolideerd Mutatie Bedrag Bedrag Bestemde gelden op 1/1 Jaarrekening budget Initieel op 31/12 Eindbudget I. Exploitatie Pensioenfonds statutairen Pensioenfonds mandatarissen Responsabiliseringsbijdrage II. Investeringen Reservefonds rioleringen Kapitaalverhoging energiesector Publigas - kapitaalverhoging niet opgevraagd deel Project reorganisatie en dienstverlening Burcht - Bib/Kerk/Pastorie/Villa Hortensia Energiebesparende maatregelen - daling CO2 uistoot DADS - PPS Kerkstraat III. Overige Verrichtingen Totaal bestemde gelden GEMEENTE ZWIJNDRECHT (NIS: 11056) Binnenplein 1 NIS-code11056 Fin nota Jaarrekening 2014 Afdrukdatum : 29/05/2015 VolgNr Alg Jnl 2014/ Secr.:Ilse Weynants Fin. beh.:ken Van Dyck VolgNr. Budg. Journaal 2014/85995

89 Schema J6: De Balans Jaarrekening 2014 Geconsolideerd ACTIVA Boekjaar Vorig boekjaar I. Vlottende activa A. Liquide middelen en geldbeleggingen B. Vorderingen op korte termijn Vorderingen uit ruiltransacties Vorderingen uit niet-ruiltransacties C. Voorraden en bestellingen in uitvoering D. Overlopende rekeningen van het actief E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen II. Vaste activa A. Vorderingen op lange termijn Vorderingen uit ruiltransacties Vorderingen uit niet-ruiltransacties B. Financiële vaste activa Extern verzelfstandigde agentschappen 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soorgelijke entiteiten Publiek-Private samenwerkingsverbanden 4. OCMW-verenigingen 5. Andere financiële vaste activa C. Materiële vaste activa Gemeenschapsgoederen a. Terreinen en gebouwen b. Wegen en overige infrastructuur c. Installaties, machines en uitrusting d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel e. Leasing en soortgelijke rechten f. Erfgoed Bedrijfsmatige materiële vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Installaties, machines en uitrusting c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel d. Leasing en soortgelijke rechten 3. Overige materiële vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Roerende goederen D. Immateriële vaste activa TOTAAL ACTIVA GEMEENTE ZWIJNDRECHT (NIS: 11056) Binnenplein 1 NIS-code11056 Fin nota Jaarrekening 2014 Afdrukdatum : 29/05/2015 VolgNr Alg Jnl 2014/ Secr.:Ilse Weynants Fin. beh.:ken Van Dyck VolgNr. Budg. Journaal 2014/85995

90 Schema J6: De Balans Jaarrekening 2014 Geconsolideerd PASSIVA Boekjaar Vorig boekjaar I. Schulden A. Schulden op korte termijn Schulden uit ruiltransacties a. Voorzieningen voor risico's en kosten b. Financiële schulden c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties Schulden uit niet-ruiltransacties Overlopende rekeningen van het passief 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen B. Schulden op lange termijn Schulden uit ruiltransacties a. Voorzieningen voor risico's en kosten Pensioenen en soorgelijke verplichtingen Overige risico's en kosten b. Financiële schulden c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties 2. Schulden uit niet-ruiltransacties II. Nettoactief TOTAAL PASSIVA GEMEENTE ZWIJNDRECHT (NIS: 11056) Binnenplein 1 NIS-code11056 Fin nota Jaarrekening 2014 Afdrukdatum : 29/05/2015 VolgNr Alg Jnl 2014/ Secr.:Ilse Weynants Fin. beh.:ken Van Dyck VolgNr. Budg. Journaal 2014/85995

91 Schema J7: De staat van opbrengsten en kosten Jaarrekening 2014 Geconsolideerd Boekjaar Vorig boekjaar I. Kosten A. Operationele kosten Goederen en Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen Specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Toegestane werkingsubsidies Andere operationele kosten B. Financiële kosten C. Uitzonderlijke kosten Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa Toegestane investeringssubsidies II. Opbrengsten A. Operationele opbrengsten Opbrengsten uit de werking Fiscale opbrengsten en boetes Werkingssubsidies a. algemene werkingssubsidies b. Specifieke werkingssubsidies Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele opbrengsten B. Financiële opbrengsten C. Uitzonderlijke opbrengsten III. Overschot/Tekort van het boekjaar A. Operationeel overschot/tekort B. Financieel overschot/tekort C. Uitzonderlijk overschot/tekort IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar GEMEENTE ZWIJNDRECHT (NIS: 11056) Binnenplein 1 NIS-code11056 Fin nota Jaarrekening 2014 Afdrukdatum : 29/05/2015 VolgNr Alg Jnl 2014/ Secr.:Ilse Weynants Fin. beh.:ken Van Dyck VolgNr. Budg. Journaal2014/85995

92 Resultaat op kasbasis: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2014 Geconsolideerd RESULTAAT OP KASBASIS Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossingen van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) GEMEENTE ZWIJNDRECHT (NIS: 11056) Binnenplein 1 NIS-code11056 Fin nota Jaarrekening 2014 Afdrukdatum : 29/05/2015 VolgNr Alg Jnl 2014/ Secr.:Ilse Weynants Fin. beh.:ken Van Dyck VolgNr. Budg. Journaal 2014/85995

93 Autofinanciering: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2014 Geconsolideerd AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) Exploitatie-uitgaven Nettokosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) A. Netto-aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden Autofinancieringsmarge (I-II) GEMEENTE ZWIJNDRECHT (NIS: 11056) Binnenplein 1 NIS-code11056 Fin nota Jaarrekening 2014 Afdrukdatum : 29/05/2015 VolgNr Alg Jnl 2014/ Secr.:Ilse Weynants Fin. beh.:ken Van Dyck VolgNr. Budg. Journaal 2014/85995

94 Wettelijke toelichtingschema s jaarrekening Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 94

95 Schema TJ1: Exploitatierekening per beleidsdomeinjaarrekening 2014 Code Totaal Algemene financiering Beleidsdomein ALGEMEEN Beleidsdomein VEILIG Beleidsdomein OCMWKERK Beleidsdomein VRTIJD Beleidsdomein BURGSAM Beleidsdomein GZ I. Uitgaven A. Operationele Uitgaven Goederen en 60/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 640/ B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes Werkingssubsidies Recuperatie specifieke kosten OCMW Andere operationele ontvangsten 741/ B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 III. Saldo GEMEENTE ZWIJNDRECHT (NIS: 11056) Binnenplein 1 NIS-code11056 Fin nota Jaarrekening 2014 Afdrukdatum : 29/05/2015 VolgNr Alg Jnl 2014/ Secr.:Ilse Weynants Fin. beh.:ken Van Dyck VolgNr Budg Jnl 2014/85995

96 Schema TJ2: Evolutie van de exploitatierekening Jaarrekening 2014 Geconsolideerd Jaarrekening Jaarrekening Code Jaarrekening 2012 I. Uitgaven A. Operationele Uitgaven Goederen en 60/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 640/ B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes a. Aanvullende belastingen Opcentiemen op de onroerende voorheffing Aanvullende belasting op de personenbelasting Andere aanvullende belasting 7302/ b. Andere belastingen 731/ Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies Gemeente- of provinciefonds Gemeentelijke of provinciale bijdrage Andere algemene werkingssubsidies 7402/ b. Specifieke werkingssubsidies 7405/ Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW Andere operationele ontvangsten 741/ B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 III. Saldo GEMEENTE ZWIJNDRECHT (NIS: 11056) Binnenplein 1 NIS-code11056 Fin nota Jaarrekening 2014 Afdrukdatum : 29/05/2015 VolgNr Alg Jnl 2014/ Secr.:Ilse Weynants Fin. beh.:ken Van Dyck VolgNr Budg Jnl 2014/85995

97 Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein Jaarrekening 2014 DEEL 1: UITGAVEN Code Totaal Algemene financiering Beleidsdomein ALGEMEEN Beleidsdomein VEILIG Beleidsdomein OCMWKERK Beleidsdomein VRTIJD Beleidsdomein BURGSAM Beleidsdomein GZ I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/ II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 260/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN GEMEENTE ZWIJNDRECHT (NIS: 11056) Binnenplein 1 NIS-code11056 Fin nota Jaarrekening 2014 Afdrukdatum : 29/05/2015 VolgNr Alg Jnl 2014/ Secr.:Ilse Weynants Fin. beh.:ken Van Dyck VolgNr Budg Jnl 2014/85995

98 Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein Jaarrekening 2014 DEEL 2: ONTVANGSTEN Code Totaal Algemene financiering Beleidsdomein ALGEMEEN Beleidsdomein VEILIG Beleidsdomein OCMWKERK Beleidsdomein VRTIJD Beleidsdomein BURGSAM Beleidsdomein GZ I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 260/ Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / TOTAAL ONTVANGSTEN GEMEENTE ZWIJNDRECHT (NIS: 11056) Binnenplein 1 NIS-code11056 Fin nota Jaarrekening 2014 Afdrukdatum : 29/05/2015 VolgNr Alg Jnl 2014/ Secr.:Ilse Weynants Fin. beh.:ken Van Dyck VolgNr Budg Jnl 2014/85995

99 Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen Jaarrekening 2014 Geconsolideerd Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening DEEL 1: UITGAVEN Code I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/ II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 260/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN GEMEENTE ZWIJNDRECHT (NIS: 11056) Binnenplein 1 NIS-code11056 Fin nota Jaarrekening 2014 Afdrukdatum : 29/05/2015 VolgNr Alg Jnl 2014/ Secr.:Ilse Weynants Fin. beh.:ken Van Dyck VolgNr Budg Jnl 2014/85995

100 Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen Jaarrekening 2014 Geconsolideerd Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening DEEL 2: ONTVANGSTEN Code I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijgsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 260/ Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / TOTAAL ONTVANGSTEN GEMEENTE ZWIJNDRECHT (NIS: 11056) Binnenplein 1 NIS-code11056 Fin nota Jaarrekening 2014 Afdrukdatum : 29/05/2015 VolgNr Alg Jnl 2014/ Secr.:Ilse Weynants Fin. beh.:ken Van Dyck VolgNr Budg Jnl 2014/85995

101 Schema TJ5: Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen Jaarrekening 2014 UITGAVEN ONTVANGSTEN Investeringsenveloppen Verbinteniskredie t Vastleggingen Verbinteniskredi et min vastleggingen Aanrekeningen Verbinteniskrediet min aanrekeningen Verbinteniskrediet Aanrekeningen Verbinteniskrediet min aanrekeningen 2013/01: Neerstraat/Vromenhove /04: Verbouwing grondgebiedszaken /05: Torenstraat/Zandstraat /06: Werken nutsleidingen /07: Ontsluiting 't Heiken /09: Kerberos /10: Software divers /11: Hardware /13: Renovatie en herinrichting Laarstraat /14: Schoolomgeving Idsteinlaan /16: Speelruimte Nieuwland /17: Nieuwbouw Kozze /19: Defensieve dijk /20: Herinrichting 't Zwen en fietsverbinding fase /21: Heirbaan/Krijgsbaan/Kruibeeksest /22: Borinstraat /23: Fietspad Spoor fase /24: Welenroute fase /25: Welenroute fase /26: Welenroute fase /27: Diverse aankopen sport /28: Centrale as fase 2 en /29: Centrale as: Stationsomgeving /30: Buitengewoon onderhoud wegen /31: Buitengewoon onderhoud Trechter /33: Buitengewoon onderhoud grachten /34: Buitengewoon onderhoud gebouwen /35: Begraafplaats /36: Diverse plannen en studies RO /37: Dorp aan de stroom fase /39: Dorpstraat/Pastoor Coplaan /40: Boskouter /44: Verwerving kleine financiële activa /01: Aankoop grond /02: Buitengewoon onderhoud gebouwen /03: Buitengewoon onderhoud grachten en rioleringen /04: Buitengewoon onderhoud terreinen GEMEENTE ZWIJNDRECHT (NIS: 11056) Binnenplein 1 NIS-code11056 Fin nota Jaarrekening 2014 Afdrukdatum : 29/05/2015 VolgNr Alg Jnl 2014/ Secr.:Ilse Weynants Fin. beh.:ken Van Dyck VolgNr Budg Jnl 2014/85995

102 Schema TJ5: Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen Jaarrekening /05: Buitengewoon onderhoud wegen /06: Diverse aankopen sport /07: Diverse plannen en studies RO /08: Fietspad Spoor fase /09: Kozze /10: Polderstraat /11: Rollend materieel /12: Software /13: 't Zwen fietsverbinding fase /14: Diverse plannen en studies MT /15: Investeringstoelage /16: Orthofotomozaïek /17: Hardware /18: IMEA: overname aandelen nav exit Electrabel /19: Studiekosten Kerkenkouter GEMEENTE ZWIJNDRECHT (NIS: 11056) Binnenplein 1 NIS-code11056 Fin nota Jaarrekening 2014 Afdrukdatum : 29/05/2015 VolgNr Alg Jnl 2014/ Secr.:Ilse Weynants Fin. beh.:ken Van Dyck VolgNr Budg Jnl 2014/85995

103 Schema TJ6: Evolutie van de liquiditeitenrekening Jaarrekening 2014 Geconsolideerd Jaarrekening Jaarrekening RESULTAAT OP KASBASIS Code I. Exploitatiebudget (B-A) Jaarrekening 2012 A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen 421/ b. Niet-periodieke aflossingen 171/4 2. Toegestane leningen 2903/ Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 178 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 2905 c. Andere overige uitgaven 100 B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings 171/4 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen 4943/4 b. Niet-periodieke terugvorderingen 2903/ Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten 178 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen c. Andere overige ontvangsten 101/2 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) GEMEENTE ZWIJNDRECHT (NIS: 11056) Binnenplein 1 NIS-code11056 Fin nota Jaarrekening 2014 Afdrukdatum : 29/05/2015 VolgNr Alg Jnl 2014/ Secr.:Ilse Weynants Fin. beh.:ken Van Dyck VolgNr Budg Jnl 2014/85995

104 Schema TJ6: Evolutie van de liquiditeitenrekening Jaarrekening 2014 Geconsolideerd Jaarrekening Jaarrekening RESULTAAT OP KASBASIS Code Jaarrekening 2012 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) Bestemde gelden I. Exploitatie Pensioenfonds statutairen Pensioenfonds mandatarissen Responsabiliseringsbijdrage Jaarrekening 2014 Jaarrekening Jaarrekening 2012 II. Investeringen Reservefonds rioleringen Kapitaalverhoging energiesector Publigas - kapitaalverhoging niet opgevraagd deel Project reorganisatie en dienstverlening Burcht - Bib/Kerk/Pastorie/Villa Hortensia Energiebesparende maatregelen - daling CO2 uistoot DADS - PPS Kerkstraat III. Andere verrichtingen Totaal bestemde gelden GEMEENTE ZWIJNDRECHT (NIS: 11056) Binnenplein 1 NIS-code11056 Fin nota Jaarrekening 2014 Afdrukdatum : 29/05/2015 VolgNr Alg Jnl 2014/ Secr.:Ilse Weynants Fin. beh.:ken Van Dyck VolgNr Budg Jnl 2014/85995

105 Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2014 Geconsolideerd 1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investering Desinvestering Herwaarderingen Waardeverminderin gen Boekwaarde op 31/12 A. Extern verzelfstandige agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa Totaal financiële vaste activa Mutatiestaat van de materiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investering Desinvestering Herwaarderingen Afschrijvingen Waardeverminderin gen Boekwaarde op 31/12 I. Gemeenschapsgoederen A. Terreinen en gebouwen B. Wegen en overige infrastructuur C. Installaties, machines en uitrusting D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel E. Leasing en soortgelijke rechten F. Erfgoed II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en uitrusting C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel D. Leasing en soortgelijke rechten III. Overige materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Roerende goederen Totaal materiële vaste activa GEMEENTE ZWIJNDRECHT (NIS: 11056) Binnenplein 1 NIS-code11056 Fin nota Jaarrekening 2014 Afdrukdatum : 29/05/2015 VolgNr Alg Jnl 2014/ Secr.:Ilse Weynants Fin. beh.:ken Van Dyck VolgNr Budg Jnl 2014/85995

106 Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2014 Geconsolideerd 3. Mutatiestaat van de financiële schulden Boekwaarde op 1/1 Nieuwe leningen/ leasings Aflossingen Overboekingen LT naar KT Boekwaarde op 31/12 I. Financiële schulden op lange termijn A. Financiële schulden ten laste van het bestuur Leningen ten laste van het bestuur Leasings ten laste van het bestuur B. Financiële schulden ten laste van derden 1. Leningen ten laste van derden 2. Leasings ten laste van derden II. Schulden op korte termijn A. Financiële schulden ten laste van het bestuur Leningen ten laste van het bestuur Leasings ten laste van het bestuur B. Financiële schulden ten laste van derden 1. Leningen ten laste van derden 2. Leasings ten laste van derden Totaal financiële schulden GEMEENTE ZWIJNDRECHT (NIS: 11056) Binnenplein 1 NIS-code11056 Fin nota Jaarrekening 2014 Afdrukdatum : 29/05/2015 VolgNr Alg Jnl 2014/ Secr.:Ilse Weynants Fin. beh.:ken Van Dyck VolgNr Budg Jnl 2014/85995

107 Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2014 Geconsolideerd 4. Mutatiestaat van het nettoactief Overig nettoactief Herwaarderings- reserve Gecumuleerd resultaat Investeringssubsidies en schenkingen Totaal I. Balans op einde boekjaar II. Boekhoudkundige wijzigingen III. Herwerkte balans IV. Mutaties in nettoactief boekjaar 2013 A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief Toevoeging aan herwaarderingen 2. Terugneming van herwaarderingen (-) 3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-) B. Overschot / tekort van het boekjaar V. Balans op einde boekjaar VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief Toevoeging aan herwaarderingen Terugneming van herwaarderingen (-) Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-) B. Overschot / tekort van het boekjaar VII. Balans op einde boekjaar GEMEENTE ZWIJNDRECHT (NIS: 11056) Binnenplein 1 NIS-code11056 Fin nota Jaarrekening 2014 Afdrukdatum : 29/05/2015 VolgNr Alg Jnl 2014/ Secr.:Ilse Weynants Fin. beh.:ken Van Dyck VolgNr Budg Jnl 2014/85995

108 Detail vergelijking jaarrekening ten opzichte van eindbudget Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 108

109 Jaar AR Omschr. Algemene rekening BI Omschr. Beleidsitem Budget Geboekt Materiaal en goederen voor organiseren activiteiten Personeelsdienst en vorming 1.400, , Materiaal en goederen voor organiseren activiteiten Staf: overige algemene en ondersteunende 380,00 140, Materiaal en goederen voor organiseren activiteiten GZ: overige algemene en ondersteunende 1.000,00 926, Materiaal en goederen voor organiseren activiteiten Administratieve dienstverlening , , Materiaal en goederen voor organiseren activiteiten Overige milieubescherming 6.600,00 375, Materiaal en goederen voor organiseren activiteiten Handel en middenstand , , Materiaal en goederen voor organiseren activiteiten Gemeenschapscentrum , , Materiaal en goederen voor organiseren activiteiten Feesten en plechtigheden 1.300, , Materiaal en goederen voor organiseren activiteiten Festivals , , Materiaal en goederen voor organiseren activiteiten Overig beleid inzake het onroerend erfgoed 1.500,00 197, Materiaal en goederen voor organiseren activiteiten Overig kunst- en cultuurbeleid 2.700, , Materiaal en goederen voor organiseren activiteiten Sporthal , , Materiaal en goederen voor organiseren activiteiten Jeugddienst , , Materiaal en goederen voor organiseren activiteiten Jeugdhuiswerk Trechter , , Materiaal en goederen voor organiseren activiteiten Bijdrage aan de besturen van de ere 58,72 0, Materiaal en goederen voor organiseren activiteiten Ochtend- en avondtoezicht 5.137,00 455, Materiaal en goederen voor organiseren activiteiten Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting 1.900,00 914, Materiaal en goederen voor organiseren activiteiten Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap 4.652, , Materiaal en goederen voor organiseren activiteiten Overige verrichtingen betreffende ouderen 2.075, , Materiaal en goederen voor organiseren activiteiten Sociale geneeskunde, gezondheidspromotie en 4.195, ,73 ziektepreventie Externe recepties en attenties Staf: overige algemene en ondersteunende 3.000, , Externe recepties en attenties Handel en middenstand 1.150, , Externe recepties en attenties Nijverheid 3.200, , Externe recepties en attenties Feesten en plechtigheden , , Externe recepties en attenties Overig kunst- en cultuurbeleid 0,00 0, Externe recepties en attenties Sporthal 4.625, , Materiaal en goederen voor reguliere dienstverlening Staf: overige algemene en ondersteunende 2.500,00 0, Materiaal en goederen voor reguliere dienstverlening GZ: overige algemene en ondersteunende 3.582, , Materiaal en goederen voor reguliere dienstverlening Administratieve dienstverlening , , Materiaal en goederen voor reguliere dienstverlening Openbare bibliotheken , , Materiaal en goederen voor reguliere dienstverlening Overig beleid inzake het onroerend erfgoed 2.500,00 11, Materiaal en goederen voor reguliere dienstverlening Overig kunst- en cultuurbeleid 3.100, , Materiaal en goederen voor reguliere dienstverlening Sporthal , , Materiaal en goederen voor reguliere dienstverlening Ochtend- en avondtoezicht , , Materiaal en goederen voor reguliere dienstverlening Opvoedingsondersteuning jeugd 9.300, , Materiaal en goederen voor reguliere dienstverlening Overige gezinshulp 2.000,00 0, Voeding en drank voor verkoop Gemeenschapscentrum 9.000, , Voeding en drank voor verkoop Jeugddienst , , Voeding en drank voor verkoop Jeugdhuiswerk Trechter , , Materiaal en goederen voor verkoop Ophalen van huisvuil , , Materiaal en goederen voor verkoop Toeristische propaganda 900,00 210, Aankopen van onroerende goederen bestemd voor verkoop Ruimtelijke planning , , Huur en leasing onroerende goederen Wegen 300,00 196, Huur en leasing onroerende goederen Sporthal 3.850, , Huur en leasing onroerende goederen Jeugddienst 3.200, , Huur en leasing onroerende goederen Bijdrage aan de besturen van de ere , , Huur en leasing onroerende goederen Ochtend- en avondtoezicht , , Onderhoudscontracten terreinen en gebouwen Politieke organen 7.650, , Onderhoudscontracten terreinen en gebouwen Secretariaat 2.040, , Onderhoudscontracten terreinen en gebouwen Fiscale en financiële 7.650, , Onderhoudscontracten terreinen en gebouwen Personeelsdienst en vorming 7.650, , Onderhoudscontracten terreinen en gebouwen Staf: overige algemene en ondersteunende 5.100, , Onderhoudscontracten terreinen en gebouwen ICT: overige algemene en ondersteunende 3.570, , Onderhoudscontracten terreinen en gebouwen GZ: overige algemene en ondersteunende 4.358, , Onderhoudscontracten terreinen en gebouwen Administratieve dienstverlening 8.670, , Onderhoudscontracten terreinen en gebouwen Handel en middenstand 510,00 288, Onderhoudscontracten terreinen en gebouwen Openbare bibliotheken 6.500, ,12 Gemeente Zwijndrecht Binnenplein 1 Nis-code Jaarrekening Secr.: Ilse Weynants Fin. Beh.: Ken Van Dyck

110 Jaar AR Omschr. Algemene rekening BI Omschr. Beleidsitem Budget Geboekt Onderhoudscontracten terreinen en gebouwen Gemeenschapscentrum 8.800, , Onderhoudscontracten terreinen en gebouwen Overige culturele instellingen 1.990, , Onderhoudscontracten terreinen en gebouwen Sporthal , , Onderhoudscontracten terreinen en gebouwen Jeugddienst 7.725, , Onderhoudscontracten terreinen en gebouwen Jeugdhuiswerk Trechter 3.450, , Onderhoudscontracten terreinen en gebouwen Ochtend- en avondtoezicht , , Onderhoudscontracten terreinen en gebouwen Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting 2.040, , Onderhoudscontracten terreinen en gebouwen Begraafplaatsen , , Andere kosten onderhoud en herstelling terreinen en gebouwen Patrimonium zonder maatschappelijk doel 3.000, , Andere kosten onderhoud en herstelling terreinen en gebouwen Andere kosten onderhoud en herstelling terreinen en gebouwen Andere kosten onderhoud en herstelling terreinen en gebouwen Andere kosten onderhoud en herstelling terreinen en gebouwen Andere kosten onderhoud en herstelling terreinen en gebouwen Andere kosten onderhoud en herstelling terreinen en gebouwen Andere kosten onderhoud en herstelling terreinen en gebouwen Andere kosten onderhoud en herstelling terreinen en gebouwen Andere kosten onderhoud en herstelling terreinen en gebouwen Andere kosten onderhoud en herstelling terreinen en gebouwen Andere kosten onderhoud en herstelling terreinen en gebouwen Andere kosten onderhoud en herstelling terreinen en gebouwen Andere kosten onderhoud en herstelling terreinen en gebouwen Andere kosten onderhoud en herstelling terreinen en gebouwen Andere kosten onderhoud en herstelling terreinen en gebouwen Andere kosten onderhoud en herstelling terreinen en gebouwen Andere kosten onderhoud en herstelling terreinen en gebouwen Andere kosten onderhoud en herstelling terreinen en gebouwen Andere kosten onderhoud en herstelling gebouwen beheerd door sport Politieke organen 3.432, , Secretariaat 858,00 660, Fiscale en financiële 3.432, , Personeelsdienst en vorming 3.432, , Staf: overige algemene en ondersteunende ICT: overige algemene en ondersteunende 8.432, , , , GZ: overige algemene en ondersteunende , , Administratieve dienstverlening 4.290, , Handel en middenstand 286,00 220, Openbare bibliotheken , , Gemeenschapscentrum , , Overige culturele instellingen 858,00 660, Sporthal , , Jeugddienst , , Jeugdhuiswerk Trechter 8.765, , Ochtend- en avondtoezicht 8.858, , Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting 858,00 660, Begraafplaatsen , , Sporthal , , Elektriciteit Patrimonium zonder maatschappelijk doel 1.266, , Elektriciteit Politieke organen 4.766, , Elektriciteit Secretariaat 1.190, , Elektriciteit Fiscale en financiële 4.766, , Elektriciteit Personeelsdienst en vorming 4.766, , Elektriciteit Staf: overige algemene en ondersteunende 3.371, , Elektriciteit ICT: overige algemene en ondersteunende 2.182, , Elektriciteit GZ: overige algemene en ondersteunende , , Elektriciteit Administratieve dienstverlening 5.947, , Elektriciteit Handel en middenstand 393,00 396, Elektriciteit Straatverlichting , , Elektriciteit Openbare bibliotheken 8.337, , Elektriciteit Gemeenschapscentrum , , Elektriciteit Overige culturele instellingen 1.190, , Elektriciteit Feesten en plechtigheden 3.522, , Elektriciteit Overig beleid inzake het onroerend erfgoed 500,00 0, Elektriciteit Sporthal , , Elektriciteit Jeugddienst 9.029, ,03 Gemeente Zwijndrecht Binnenplein 1 Nis-code Jaarrekening Secr.: Ilse Weynants Fin. Beh.: Ken Van Dyck

111 Jaar AR Omschr. Algemene rekening BI Omschr. Beleidsitem Budget Geboekt Elektriciteit Jeugdhuiswerk Trechter 2.000, , Elektriciteit Ochtend- en avondtoezicht 5.513, , Elektriciteit Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting 1.199, , Elektriciteit Begraafplaatsen 3.175, , Gas Patrimonium zonder maatschappelijk doel 3.500, , Gas Politieke organen 2.487, , Gas Secretariaat 629,00 285, Gas Fiscale en financiële 2.512, , Gas Personeelsdienst en vorming 2.512, , Gas Staf: overige algemene en ondersteunende 1.785, , Gas ICT: overige algemene en ondersteunende 1.155,00 523, Gas GZ: overige algemene en ondersteunende , , Gas Administratieve dienstverlening 3.151, , Gas Handel en middenstand 214,00 95, Gas Openbare bibliotheken 7.056, , Gas Gemeenschapscentrum , , Gas Overige culturele instellingen 630,00 285, Gas Sporthal , , Gas Jeugddienst 8.770, , Gas Jeugdhuiswerk Trechter 2.200, , Gas Ochtend- en avondtoezicht 9.906, , Gas Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting 614,00 285, Gas Begraafplaatsen 1.300,00 524, Stookolie Patrimonium zonder maatschappelijk doel 9.788, , Benzine, diesel GZ: overige algemene en ondersteunende , , Benzine, diesel Ochtend- en avondtoezicht 1.200,00 489, Water Patrimonium zonder maatschappelijk doel 1.230,00 909, Water Politieke organen 574,26 574, Water Secretariaat 143,56 143, Water Fiscale en financiële 575,00 574, Water Personeelsdienst en vorming 575,00 574, Water Staf: overige algemene en ondersteunende 410,00 406, Water ICT: overige algemene en ondersteunende 270,00 263, Water GZ: overige algemene en ondersteunende 3.800, , Water Administratieve dienstverlening 867,31 867, Water Handel en middenstand 50,00 47, Water Openbare bibliotheken 1.100,00 909, Water Gemeenschapscentrum 3.000, , Water Overige culturele instellingen 143,56 143, Water Sporthal , , Water Jeugddienst 1.750, , Water Jeugdhuiswerk Trechter 400,00 383, Water Ochtend- en avondtoezicht 2.100, , Water Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting 144,00 143, Water Begraafplaatsen 900,00 366, Verzekering - brand Patrimonium zonder maatschappelijk doel 764,93 764, Verzekering - brand Politieke organen 610,00 606, Verzekering - brand Secretariaat 163,00 161, Verzekering - brand Fiscale en financiële 610,00 606, Verzekering - brand Personeelsdienst en vorming 610,00 606, Verzekering - brand Staf: overige algemene en ondersteunende 1.380, , Verzekering - brand ICT: overige algemene en ondersteunende 285,00 283, Verzekering - brand GZ: overige algemene en ondersteunende 1.800, , Verzekering - brand Administratieve dienstverlening 690,00 687, Verzekering - brand Handel en middenstand 50,00 40, Verzekering - brand Ruimtelijke planning 100,00 69, Verzekering - brand Openbare bibliotheken 5.580, , Verzekering - brand Gemeenschapscentrum 5.200, ,38 Gemeente Zwijndrecht Binnenplein 1 Nis-code Jaarrekening Secr.: Ilse Weynants Fin. Beh.: Ken Van Dyck

112 Jaar AR Omschr. Algemene rekening BI Omschr. Beleidsitem Budget Geboekt Verzekering - brand Overige culturele instellingen 166,44 161, Verzekering - brand Overig beleid inzake het onroerend erfgoed 350,00 314, Verzekering - brand Sporthal 4.000, , Verzekering - brand Jeugddienst 2.320, , Verzekering - brand Jeugdhuiswerk Trechter 550,00 486, Verzekering - brand Bijdrage aan de besturen van de ere 100,00 84, Verzekering - brand Ochtend- en avondtoezicht 960,00 878, Verzekering - brand Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting 170,00 161, Verzekering - brand Begraafplaatsen 150,00 138, Verzekering - apparatuur Staf: overige algemene en ondersteunende 2.800, , Verzekering - apparatuur Parken en plantsoenen 600,00 461, Verzekering - auto Staf: overige algemene en ondersteunende 3.000, , Verzekering - auto Wegen 9.000, , Verzekering - auto Overige milieubescherming 400,00 318, Verzekering - auto Parken en plantsoenen 4.000, , Verzekering - auto Sporthal 600,00 463, Verzekering - auto Jeugddienst 1.000,00 794, Verzekering - auto Ochtend- en avondtoezicht 500,00 395, Verzekering - BA en lichamelijke ongevallen Politieke organen 1.940, , Verzekering - BA en lichamelijke ongevallen Secretariaat 914,00 818, Verzekering - BA en lichamelijke ongevallen Fiscale en financiële 1.290, , Verzekering - BA en lichamelijke ongevallen Personeelsdienst en vorming 1.474, , Verzekering - BA en lichamelijke ongevallen Staf: overige algemene en ondersteunende 2.594, , Verzekering - BA en lichamelijke ongevallen ICT: overige algemene en ondersteunende 555,00 498, Verzekering - BA en lichamelijke ongevallen GZ: overige algemene en ondersteunende 6.257, , Verzekering - BA en lichamelijke ongevallen Administratieve dienstverlening 1.700, , Verzekering - BA en lichamelijke ongevallen Wegen 2.180, , Verzekering - BA en lichamelijke ongevallen Beheer van regen- en afvalwater 450,00 399, Verzekering - BA en lichamelijke ongevallen Overig waterbeheer 222,00 197, Verzekering - BA en lichamelijke ongevallen Overige milieubescherming 874,00 778, Verzekering - BA en lichamelijke ongevallen Handel en middenstand 290,00 260, Verzekering - BA en lichamelijke ongevallen Ruimtelijke planning 1.354, , Verzekering - BA en lichamelijke ongevallen Overig woonbeleid 300,00 267, Verzekering - BA en lichamelijke ongevallen Parken en plantsoenen 3.892, , Verzekering - BA en lichamelijke ongevallen Openbare bibliotheken 1.625, , Verzekering - BA en lichamelijke ongevallen Gemeenschapscentrum 1.366, , Verzekering - BA en lichamelijke ongevallen Overig kunst- en cultuurbeleid 762,00 679, Verzekering - BA en lichamelijke ongevallen Sporthal 2.605, , Verzekering - BA en lichamelijke ongevallen Jeugddienst 3.004, , Verzekering - BA en lichamelijke ongevallen Jeugdhuiswerk Trechter 222,00 197, Verzekering - BA en lichamelijke ongevallen Ochtend- en avondtoezicht 3.580, , Verzekering - BA en lichamelijke ongevallen Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting 135,00 128, Verzekering - BA en lichamelijke ongevallen Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap 74,00 66, Verzekering - BA en lichamelijke ongevallen Overige activiteiten inzake ziekte- en invaliditeit 74,00 66, Verzekering - BA en lichamelijke ongevallen Opvoedingsondersteuning SZ 74,00 66, Verzekering - BA en lichamelijke ongevallen Overige gezinshulp 670,00 597, Verzekering - BA en lichamelijke ongevallen Overige verrichtingen betreffende ouderen 74,00 66, Verzekering - BA en lichamelijke ongevallen Begraafplaatsen 450,00 399, Verzekering - overige Fiscale en financiële 300,00 289, Verzekering - overige Staf: overige algemene en ondersteunende 3.060, , Verzekering - overige ICT: overige algemene en ondersteunende 0,00 0, Verzekering - overige Wegen 2.300, , Verzekering - overige Openbare bibliotheken 300,00 0, Verzekering - overige Festivals 350,00 136, Verzekering - overige Overig beleid inzake het onroerend erfgoed 4.800, , Verzekering - overige Sporthal 2.100, , Verzekering - overige Jeugddienst 200,00 0, Technische benodigdheden GZ: overige algemene en ondersteunende , , Technische benodigdheden Wegen , ,15 Gemeente Zwijndrecht Binnenplein 1 Nis-code Jaarrekening Secr.: Ilse Weynants Fin. Beh.: Ken Van Dyck

113 Jaar AR Omschr. Algemene rekening BI Omschr. Beleidsitem Budget Geboekt Technische benodigdheden Parken en plantsoenen 8.500, , Technische benodigdheden Gemeenschapscentrum 5.700, , Technische benodigdheden Begraafplaatsen 2.000,00 191, Onderhoudscontracten wegen, parken en waterlopen Wegen , , Onderhoudscontracten wegen, parken en waterlopen Parken en plantsoenen , , Onderhoudscontracten wegen, parken en waterlopen Overige dienstverlening inzake volksgezondheid , , Andere kosten onderhoud en herstelling wegen, parken en Wegen , ,06 wate rlopen Andere kosten onderhoud en herstelling wegen, parken en Beheer van regen- en afvalwater , ,71 wate rlopen Andere kosten onderhoud en herstelling wegen, parken en Overig waterbeheer , ,15 wate rlopen Andere kosten onderhoud en herstelling wegen, parken en Straatverlichting , ,16 wate rlopen Andere kosten onderhoud en herstelling wegen, parken en Parken en plantsoenen , ,42 wate rlopen Andere kosten onderhoud en herstelling wegen, parken en Overige dienstverlening inzake volksgezondheid , ,40 wate rlopen Verkeerssignalisatie Wegen 0,00 0, Onderhoudscontracten installaties, machines en uitrusting Overig kunst- en cultuurbeleid 1.200,00 925, Onderhoudscontracten installaties, machines en uitrusting Sporthal 3.200, , Andere kosten onderhoud en herstelling installaties, machine s en uitrusting Andere kosten onderhoud en herstelling installaties, machine s en uitrusting Andere kosten onderhoud en herstelling installaties, machine s en uitrusting Andere kosten onderhoud en herstelling installaties, machine s en uitrusting Andere kosten onderhoud en herstelling installaties, machine s en uitrusting Andere kosten onderhoud en herstelling installaties, machine s en uitrusting Wegen , , Handel en middenstand 840,00 139, Feesten en plechtigheden 4.177, , Overig beleid inzake het onroerend erfgoed 1.500,00 251, Overig kunst- en cultuurbeleid 900,00 825, Sporthal 2.100, , Onderhoudscontracten kantooruitrusting Staf: overige algemene en ondersteunende , , Onderhoudscontracten ICT Politieke organen 7.260, , Onderhoudscontracten ICT Secretariaat 5.445, , Onderhoudscontracten ICT Fiscale en financiële 7.260, , Onderhoudscontracten ICT Personeelsdienst en vorming 9.075, , Onderhoudscontracten ICT Staf: overige algemene en ondersteunende , , Onderhoudscontracten ICT ICT: overige algemene en ondersteunende , , Onderhoudscontracten ICT GZ: overige algemene en ondersteunende , , Onderhoudscontracten ICT Administratieve dienstverlening , , Onderhoudscontracten ICT Overige milieubescherming 5.445, , Onderhoudscontracten ICT Handel en middenstand 1.815, , Onderhoudscontracten ICT Ruimtelijke planning , , Onderhoudscontracten ICT Overig woonbeleid 1.815, , Onderhoudscontracten ICT Openbare bibliotheken , , Onderhoudscontracten ICT Gemeenschapscentrum 3.630, , Onderhoudscontracten ICT Overig kunst- en cultuurbeleid 5.445, , Onderhoudscontracten ICT Sporthal 7.260, , Onderhoudscontracten ICT Jeugddienst 5.445, , Onderhoudscontracten ICT Jeugdhuiswerk Trechter 1.815, , Onderhoudscontracten ICT Ochtend- en avondtoezicht 9.075, , Onderhoudscontracten ICT Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting 1.815, , Onderhoudscontracten ICT Begraafplaatsen 1.815, , Andere kosten onderhoud en herstelling kantooruitrusting Staf: overige algemene en ondersteunende 5.000, , Andere kosten onderhoud en herstelling ICT Politieke organen 450,00 331, Andere kosten onderhoud en herstelling ICT Secretariaat 300,00 220, Andere kosten onderhoud en herstelling ICT Fiscale en financiële 450,00 331, Andere kosten onderhoud en herstelling ICT Personeelsdienst en vorming 600,00 441,44 Gemeente Zwijndrecht Binnenplein 1 Nis-code Jaarrekening Secr.: Ilse Weynants Fin. Beh.: Ken Van Dyck

114 Jaar AR Omschr. Algemene rekening BI Omschr. Beleidsitem Budget Geboekt Andere kosten onderhoud en herstelling ICT Staf: overige algemene en ondersteunende 1.350,00 993, Andere kosten onderhoud en herstelling ICT ICT: overige algemene en ondersteunende 4.050, , Andere kosten onderhoud en herstelling ICT GZ: overige algemene en ondersteunende 1.173,74 882, Andere kosten onderhoud en herstelling ICT Administratieve dienstverlening 750,00 551, Andere kosten onderhoud en herstelling ICT Overige milieubescherming 300,00 220, Andere kosten onderhoud en herstelling ICT Handel en middenstand 150,00 110, Andere kosten onderhoud en herstelling ICT Ruimtelijke planning 750,00 551, Andere kosten onderhoud en herstelling ICT Overig woonbeleid 150,00 110, Andere kosten onderhoud en herstelling ICT Openbare bibliotheken 1.950, , Andere kosten onderhoud en herstelling ICT Gemeenschapscentrum 300,00 220, Andere kosten onderhoud en herstelling ICT Overig kunst- en cultuurbeleid 300,00 220, Andere kosten onderhoud en herstelling ICT Sporthal 450,00 331, Andere kosten onderhoud en herstelling ICT Jeugddienst 450,00 331, Andere kosten onderhoud en herstelling ICT Jeugdhuiswerk Trechter 150,00 110, Andere kosten onderhoud en herstelling ICT Ochtend- en avondtoezicht 600,00 441, Andere kosten onderhoud en herstelling ICT Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting 150,00 110, Andere kosten onderhoud en herstelling ICT Begraafplaatsen 150,00 110, Andere kosten onderhoud en herstelling rollend materieel Staf: overige algemene en ondersteunende 1.500,00 238, Andere kosten onderhoud en herstelling rollend materieel GZ: overige algemene en ondersteunende , , Andere kosten onderhoud en herstelling rollend materieel Wegen , , Andere kosten onderhoud en herstelling rollend materieel Parken en plantsoenen , , Andere kosten onderhoud en herstelling rollend materieel Ochtend- en avondtoezicht 2.000,00 0, Kosten huisvuil- en containerophaling Ophalen van huisvuil , , Postzegels en verzendingskosten Secretariaat , , Telefoon-, GSM- en internet: abo en gesprekskosten Politieke organen 2.642, , Telefoon-, GSM- en internet: abo en gesprekskosten Secretariaat 950,00 948, Telefoon-, GSM- en internet: abo en gesprekskosten Fiscale en financiële 3.620, , Telefoon-, GSM- en internet: abo en gesprekskosten Personeelsdienst en vorming 3.234, , Telefoon-, GSM- en internet: abo en gesprekskosten Staf: overige algemene en ondersteunende 5.340, , Telefoon-, GSM- en internet: abo en gesprekskosten ICT: overige algemene en ondersteunende 2.579, , Telefoon-, GSM- en internet: abo en gesprekskosten GZ: overige algemene en ondersteunende 8.810, , Telefoon-, GSM- en internet: abo en gesprekskosten Administratieve dienstverlening 3.620, , Telefoon-, GSM- en internet: abo en gesprekskosten Wegen 4.620, , Telefoon-, GSM- en internet: abo en gesprekskosten Overig waterbeheer 385,00 229, Telefoon-, GSM- en internet: abo en gesprekskosten Overige milieubescherming 2.195, , Telefoon-, GSM- en internet: abo en gesprekskosten Handel en middenstand 860,00 696, Telefoon-, GSM- en internet: abo en gesprekskosten Ruimtelijke planning 2.759, , Telefoon-, GSM- en internet: abo en gesprekskosten Overig woonbeleid 860,00 696, Telefoon-, GSM- en internet: abo en gesprekskosten Parken en plantsoenen 1.924, , Telefoon-, GSM- en internet: abo en gesprekskosten Openbare bibliotheken 7.147, , Telefoon-, GSM- en internet: abo en gesprekskosten Gemeenschapscentrum 1.483, , Telefoon-, GSM- en internet: abo en gesprekskosten Overig kunst- en cultuurbeleid 1.424, , Telefoon-, GSM- en internet: abo en gesprekskosten Sporthal 3.913, , Telefoon-, GSM- en internet: abo en gesprekskosten Jeugddienst 2.284, , Telefoon-, GSM- en internet: abo en gesprekskosten Jeugdhuiswerk Trechter 860,00 761, Telefoon-, GSM- en internet: abo en gesprekskosten Ochtend- en avondtoezicht 7.510, , Telefoon-, GSM- en internet: abo en gesprekskosten Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting 475,00 467, Telefoon-, GSM- en internet: abo en gesprekskosten Overige gezinshulp 385,00 229, Telefoon-, GSM- en internet: abo en gesprekskosten Begraafplaatsen 1.246,00 926, Documentatie en abonnementen Politieke organen 1.087, , Documentatie en abonnementen Fiscale en financiële 109,54 109, Documentatie en abonnementen Personeelsdienst en vorming 1.555, , Documentatie en abonnementen Staf: overige algemene en ondersteunende 5.520, , Documentatie en abonnementen ICT: overige algemene en ondersteunende 258,00 54,06 Gemeente Zwijndrecht Binnenplein 1 Nis-code Jaarrekening Secr.: Ilse Weynants Fin. Beh.: Ken Van Dyck

115 Jaar AR Omschr. Algemene rekening BI Omschr. Beleidsitem Budget Geboekt Documentatie en abonnementen GZ: overige algemene en ondersteunende 615,00 506, Documentatie en abonnementen Administratieve dienstverlening 3.657, , Documentatie en abonnementen Overige milieubescherming 460,00 344, Documentatie en abonnementen Ruimtelijke planning 1.214, , Documentatie en abonnementen Overige culturele instellingen 680,00 334, Documentatie en abonnementen Sporthal 606,14 606, Documentatie en abonnementen Jeugddienst 100,00 75, Documentatie en abonnementen Ochtend- en avondtoezicht 100,00 27, Documentatie en abonnementen Begraafplaatsen 0,00 0, Publiciteit, advertenties en eigen publicaties Personeelsdienst en vorming , , Publiciteit, advertenties en eigen publicaties Staf: overige algemene en ondersteunende , , Publiciteit, advertenties en eigen publicaties Administratieve dienstverlening 2.700,41 630, Publiciteit, advertenties en eigen publicaties Wegen 450,00 0, Publiciteit, advertenties en eigen publicaties Vermindering van de milieuverontreiniging 2.000,00 509, Publiciteit, advertenties en eigen publicaties Overige milieubescherming 3.000, , Publiciteit, advertenties en eigen publicaties Handel en middenstand 700,00 667, Publiciteit, advertenties en eigen publicaties Ruimtelijke planning 1.085,91 0, Publiciteit, advertenties en eigen publicaties Overig woonbeleid 47,07 47, Publiciteit, advertenties en eigen publicaties Openbare bibliotheken 824,74 404, Publiciteit, advertenties en eigen publicaties Gemeenschapscentrum 7.519, , Publiciteit, advertenties en eigen publicaties Festivals 1.600, , Publiciteit, advertenties en eigen publicaties Sporthal 3.348, , Publiciteit, advertenties en eigen publicaties Jeugddienst 2.850, , Publiciteit, advertenties en eigen publicaties Jeugdhuiswerk Trechter 600,00 35, Publiciteit, advertenties en eigen publicaties Ochtend- en avondtoezicht 500,00 466, Lidgelden Secretariaat , , Lidgelden Fiscale en financiële 300,00 237, Lidgelden Staf: overige algemene en ondersteunende 775,00 675, Lidgelden GZ: overige algemene en ondersteunende 0,00 0, Lidgelden Administratieve dienstverlening 360,00 360, Lidgelden Hulp aan het buitenland 200,00 200, Lidgelden Handel en middenstand 0,00 0, Lidgelden Ruimtelijke planning 780,00 753, Lidgelden Parken en plantsoenen 1.461, , Lidgelden Openbare bibliotheken 5.564, , Lidgelden Gemeenschapscentrum 2.150, , Lidgelden Sporthal 1.500, , Lidgelden Jeugddienst 1.508,00 948, Lidgelden Ochtend- en avondtoezicht 460,24 460, Lidgelden Sociale geneeskunde, gezondheidspromotie en ziektepreventie 1.407, , Diverse benodigdheden interne werking GZ: overige algemene en ondersteunende 4.000, , Diverse benodigdheden interne werking Overige milieubescherming 1.500, , Diverse benodigdheden interne werking Overige elementen van openbare orde en veiligheid 574,84 0, Diverse benodigdheden interne werking Ochtend- en avondtoezicht 3.171, , Diverse benodigdheden interne werking Begraafplaatsen 1.250,00 0, Bureelbenodigdheden en klein meubilair Staf: overige algemene en ondersteunende , , Bureelbenodigdheden en klein meubilair GZ: overige algemene en ondersteunende , , Bureelbenodigdheden en klein meubilair Overig kunst- en cultuurbeleid 5.000, , Bureelbenodigdheden en klein meubilair Ochtend- en avondtoezicht 0,00 0, Kleine aankopen informatica Politieke organen 2.675, , Kleine aankopen informatica Secretariaat 1.783, , Kleine aankopen informatica Fiscale en financiële 2.675, , Kleine aankopen informatica Personeelsdienst en vorming 3.566, , Kleine aankopen informatica Staf: overige algemene en ondersteunende 8.024, , Kleine aankopen informatica ICT: overige algemene en ondersteunende , , Kleine aankopen informatica GZ: overige algemene en ondersteunende 7.132, ,84 Gemeente Zwijndrecht Binnenplein 1 Nis-code Jaarrekening Secr.: Ilse Weynants Fin. Beh.: Ken Van Dyck

116 Jaar AR Omschr. Algemene rekening BI Omschr. Beleidsitem Budget Geboekt Kleine aankopen informatica Administratieve dienstverlening 4.458, , Kleine aankopen informatica Overige milieubescherming 1.783, , Kleine aankopen informatica Handel en middenstand 892,00 622, Kleine aankopen informatica Ruimtelijke planning 4.458, , Kleine aankopen informatica Overig woonbeleid 892,00 622, Kleine aankopen informatica Openbare bibliotheken , , Kleine aankopen informatica Gemeenschapscentrum 1.783, , Kleine aankopen informatica Overig kunst- en cultuurbeleid 1.783, , Kleine aankopen informatica Sporthal 2.675, , Kleine aankopen informatica Jeugddienst 2.300, , Kleine aankopen informatica Jeugdhuiswerk Trechter 892,00 622, Kleine aankopen informatica Ochtend- en avondtoezicht 3.566, , Kleine aankopen informatica Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting 892,00 622, Kleine aankopen informatica Begraafplaatsen 892,00 622, Sociaal secretariaat Personeelsdienst en vorming , , Aansluiting preventie en bescherming op het werk Personeelsdienst en vorming , , Arbeidsgeneeskundige dienst Personeelsdienst en vorming , , Vorming Politieke organen 977,30 933, Vorming Secretariaat 900,00 687, Vorming Fiscale en financiële 3.390, , Vorming Personeelsdienst en vorming , , Vorming Staf: overige algemene en ondersteunende 5.550, , Vorming ICT: overige algemene en ondersteunende 530,00 525, Vorming GZ: overige algemene en ondersteunende 7.000, , Vorming Administratieve dienstverlening 3.288, , Vorming Wegen 2.500, , Vorming Overig waterbeheer 200,00 0, Vorming Overige milieubescherming 500,00 494, Vorming Handel en middenstand 275,50 210, Vorming Ruimtelijke planning 1.500,00 695, Vorming Overig woonbeleid 340,00 340, Vorming Parken en plantsoenen 800,00 136, Vorming Openbare bibliotheken 1.450, , Vorming Overig kunst- en cultuurbeleid 100,00 96, Vorming Sporthal 2.948, , Vorming Jeugddienst 2.406, , Vorming Jeugdhuiswerk Trechter 600,00 452, Vorming Ochtend- en avondtoezicht 2.450, , Vorming Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting 50,00 0, Inrichting examens Personeelsdienst en vorming , , Dienstverplaatsingen Politieke organen 72,70 16, Dienstverplaatsingen Secretariaat 365,00 363, Dienstverplaatsingen Fiscale en financiële 175,00 174, Dienstverplaatsingen Personeelsdienst en vorming 857,09 785, Dienstverplaatsingen Staf: overige algemene en ondersteunende 1.000,00 384, Dienstverplaatsingen GZ: overige algemene en ondersteunende 300,00 72, Dienstverplaatsingen Administratieve dienstverlening 235,03 234, Dienstverplaatsingen Wegen 100,00 5, Dienstverplaatsingen Overige milieubescherming 165,00 164, Dienstverplaatsingen Handel en middenstand 474,50 153, Dienstverplaatsingen Ruimtelijke planning 200,00 194, Dienstverplaatsingen Overig woonbeleid 30,00 0, Dienstverplaatsingen Parken en plantsoenen 88,25 0, Dienstverplaatsingen Openbare bibliotheken 200,00 89, Dienstverplaatsingen Gemeenschapscentrum 250,00 243, Dienstverplaatsingen Overig kunst- en cultuurbeleid 17,00 17, Dienstverplaatsingen Sporthal 456,37 454, Dienstverplaatsingen Jeugddienst 248,89 245, Dienstverplaatsingen Jeugdhuiswerk Trechter 25,00 0, Dienstverplaatsingen Ochtend- en avondtoezicht 198,50 121, Interne recepties, vergaderingen en attenties Politieke organen 1.400,00 473, Interne recepties, vergaderingen en attenties Personeelsdienst en vorming , ,71 Gemeente Zwijndrecht Binnenplein 1 Nis-code Jaarrekening Secr.: Ilse Weynants Fin. Beh.: Ken Van Dyck

117 Jaar AR Omschr. Algemene rekening BI Omschr. Beleidsitem Budget Geboekt Interne recepties, vergaderingen en attenties Staf: overige algemene en ondersteunende , , Interne recepties, vergaderingen en attenties Openbare bibliotheken 580,00 474, Administratiekosten maaltijdcheques Personeelsdienst en vorming 1.000,00 438, Administratiekosten 2de pensioenpijler Fiscale en financiële 5,00 3, Administratiekosten 2de pensioenpijler Personeelsdienst en vorming 5,00 3, Administratiekosten 2de pensioenpijler Staf: overige algemene en ondersteunende 10,26 10, Administratiekosten 2de pensioenpijler ICT: overige algemene en ondersteunende 5,00 1, Administratiekosten 2de pensioenpijler GZ: overige algemene en ondersteunende 8,20 8, Administratiekosten 2de pensioenpijler Administratieve dienstverlening 8,00 6, Administratiekosten 2de pensioenpijler Wegen 5,00 3, Administratiekosten 2de pensioenpijler Overig waterbeheer 5,00 2, Administratiekosten 2de pensioenpijler Overige milieubescherming 2,00 1, Administratiekosten 2de pensioenpijler Handel en middenstand 2,00 0, Administratiekosten 2de pensioenpijler Ruimtelijke planning 5,00 2, Administratiekosten 2de pensioenpijler Parken en plantsoenen 8,00 7, Administratiekosten 2de pensioenpijler Openbare bibliotheken 7,00 5, Administratiekosten 2de pensioenpijler Gemeenschapscentrum 8,00 4, Administratiekosten 2de pensioenpijler Overig kunst- en cultuurbeleid 6,00 4, Administratiekosten 2de pensioenpijler Sporthal 11,44 10, Administratiekosten 2de pensioenpijler Jeugddienst 6,00 4, Administratiekosten 2de pensioenpijler Jeugdhuiswerk Trechter 2,00 0, Administratiekosten 2de pensioenpijler Ochtend- en avondtoezicht 17,22 16, Administratiekosten 2de pensioenpijler Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting 2,00 0, Administratiekosten 2de pensioenpijler Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap 2,00 0, Administratiekosten 2de pensioenpijler Overige activiteiten inzake ziekte- en invaliditeit 2,00 0, Administratiekosten 2de pensioenpijler Overige gezinshulp 3,00 2, Administratiekosten 2de pensioenpijler Begraafplaatsen 2,00 0, Was en linnen/werkkledij personeel GZ: overige algemene en ondersteunende 6.000, , Was en linnen/werkkledij personeel Wegen , , Was en linnen/werkkledij personeel Overig woonbeleid 1.000,00 79, Was en linnen/werkkledij personeel Sporthal 3.779, , Vergoedingen en rechten Secretariaat 1.935,00 0, Vergoedingen en rechten Fiscale en financiële , , Vergoedingen en rechten Staf: overige algemene en ondersteunende , , Vergoedingen en rechten ICT: overige algemene en ondersteunende 1.980,00 0, Vergoedingen en rechten Administratieve dienstverlening 5.176, , Vergoedingen en rechten Wegen , , Vergoedingen en rechten Beheer van regen- en afvalwater 3.547,00 0, Vergoedingen en rechten Vermindering van de milieuverontreiniging 7.000,00 125, Vergoedingen en rechten Bestuurlijke preventie , , Vergoedingen en rechten Handel en middenstand 9.300, , Vergoedingen en rechten Ruimtelijke planning , , Vergoedingen en rechten Overig woonbeleid 0,00 0, Vergoedingen en rechten Openbare bibliotheken , , Vergoedingen en rechten Jeugddienst , , Vergoedingen en rechten Overige verrichtingen betreffende ouderen 75,96 75, Vergoedingen vrijwilligers Sporthal 8.096, , Vergoedingen vrijwilligers Jeugddienst , , Vergoedingen monitoren Personeelsdienst en vorming 900,00 711, Vergoedingen monitoren Sporthal , , Vergoedingen monitoren Jeugddienst 0,00 0, Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - politiek Politieke organen , ,34 personeel Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoe md Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoe md Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoe md Secretariaat , , Fiscale en financiële , , Personeelsdienst en vorming , ,31 Gemeente Zwijndrecht Binnenplein 1 Nis-code Jaarrekening Secr.: Ilse Weynants Fin. Beh.: Ken Van Dyck

118 Jaar AR Omschr. Algemene rekening BI Omschr. Beleidsitem Budget Geboekt Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoe md Staf: overige algemene en ondersteunende , , Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoe md Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoe md Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoe md Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoe md Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoe md Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoe md Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoe md Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoe md Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoe md Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoe md Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoe md Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoe md Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoe md Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoe md Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoe md Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoe md Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoe md Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoe md Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoe md Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoe md Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoe md Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - contracta nt Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - contracta nt Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - contracta nt Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - contracta nt Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - contracta nt Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - contracta nt Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - contracta nt Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - contracta nt Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - contracta nt Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - contracta nt Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - contracta nt Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - contracta nt Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - contracta nt ICT: overige algemene en ondersteunende , , GZ: overige algemene en ondersteunende , , Administratieve dienstverlening , , Wegen , , Beheer van regen- en afvalwater , , Overige milieubescherming , , Handel en middenstand , , Ruimtelijke planning , , Overig woonbeleid , , Parken en plantsoenen , , Openbare bibliotheken , , Gemeenschapscentrum , , Overig kunst- en cultuurbeleid , , Sporthal , , Jeugddienst , , Ochtend- en avondtoezicht , , Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting , , Opvoedingsondersteuning SZ , , Overige gezinshulp , , Overige verrichtingen betreffende ouderen , , Begraafplaatsen , , Fiscale en financiële , , Personeelsdienst en vorming 8.500, , Staf: overige algemene en ondersteunende ICT: overige algemene en ondersteunende , , , , GZ: overige algemene en ondersteunende , , Wegen , , Overige milieubescherming , , Handel en middenstand , , Ruimtelijke planning , , Parken en plantsoenen , , Openbare bibliotheken , , Gemeenschapscentrum , , Sporthal , ,55 Gemeente Zwijndrecht Binnenplein 1 Nis-code Jaarrekening Secr.: Ilse Weynants Fin. Beh.: Ken Van Dyck

119 Jaar AR Omschr. Algemene rekening BI Omschr. Beleidsitem Budget Geboekt Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - contracta nt Jeugddienst , , Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - contracta nt Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - contracta nt Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - contracta nt Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - contracta nt Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - gesco's Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - gesco's Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - gesco's Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - gesco's Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - gesco's Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - gesco's Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - gesco's Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - gesco's Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - gesco's Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - gesco's Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - gesco's Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - gesco's Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - gesco's Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - gesco's Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - gesco's Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - gesco's Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - gesco's Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - gesco's Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - gesco's Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - gesco's Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - gesco's Werkgeversbijdragen wettelijke verzekering - vastbenoemd Werkgeversbijdragen wettelijke verzekering - vastbenoemd Werkgeversbijdragen wettelijke verzekering - vastbenoemd Werkgeversbijdragen wettelijke verzekering - vastbenoemd Werkgeversbijdragen wettelijke verzekering - vastbenoemd Werkgeversbijdragen wettelijke verzekering - vastbenoemd Werkgeversbijdragen wettelijke verzekering - vastbenoemd Werkgeversbijdragen wettelijke verzekering - vastbenoemd Werkgeversbijdragen wettelijke verzekering - vastbenoemd Ochtend- en avondtoezicht , , Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting 5.100, , Overige gezinshulp , , Begraafplaatsen , , Fiscale en financiële , , Personeelsdienst en vorming , , Staf: overige algemene en ondersteunende ICT: overige algemene en ondersteunende , , , , GZ: overige algemene en ondersteunende , , Administratieve dienstverlening , , Wegen , , Overig waterbeheer , , Overige milieubescherming , , Ruimtelijke planning , , Parken en plantsoenen , , Openbare bibliotheken , , Gemeenschapscentrum , , Overig kunst- en cultuurbeleid , , Sporthal , , Jeugddienst , , Jeugdhuiswerk Trechter , , Ochtend- en avondtoezicht , , Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting , , Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap , , Overige activiteiten inzake ziekte- en invaliditeit , , Secretariaat , , Fiscale en financiële , , Personeelsdienst en vorming , , Staf: overige algemene en ondersteunende ICT: overige algemene en ondersteunende , , , , GZ: overige algemene en ondersteunende , , Administratieve dienstverlening , , Wegen , , Beheer van regen- en afvalwater , ,99 Gemeente Zwijndrecht Binnenplein 1 Nis-code Jaarrekening Secr.: Ilse Weynants Fin. Beh.: Ken Van Dyck

120 Jaar AR Omschr. Algemene rekening BI Omschr. Beleidsitem Budget Geboekt Werkgeversbijdragen wettelijke verzekering - vastbenoemd Overige milieubescherming , , Werkgeversbijdragen wettelijke verzekering - vastbenoemd Werkgeversbijdragen wettelijke verzekering - vastbenoemd Werkgeversbijdragen wettelijke verzekering - vastbenoemd Werkgeversbijdragen wettelijke verzekering - vastbenoemd Werkgeversbijdragen wettelijke verzekering - vastbenoemd Werkgeversbijdragen wettelijke verzekering - vastbenoemd Werkgeversbijdragen wettelijke verzekering - vastbenoemd Werkgeversbijdragen wettelijke verzekering - vastbenoemd Werkgeversbijdragen wettelijke verzekering - vastbenoemd Werkgeversbijdragen wettelijke verzekering - vastbenoemd Werkgeversbijdragen wettelijke verzekering - vastbenoemd Werkgeversbijdragen wettelijke verzekering - vastbenoemd Werkgeversbijdragen wettelijke verzekering - vastbenoemd Werkgeversbijdragen wettelijke verzekering - vastbenoemd Werkgeversbijdragen wettelijke verzekering - vastbenoemd Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractant Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractant Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractant Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractant Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractant Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractant Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractant Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractant Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractant Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractant Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractant Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractant Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractant Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractant Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractant Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractant Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractant Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractant Handel en middenstand , , Ruimtelijke planning , , Overig woonbeleid , , Parken en plantsoenen , , Openbare bibliotheken , , Gemeenschapscentrum , , Overig kunst- en cultuurbeleid , , Sporthal , , Jeugddienst , , Ochtend- en avondtoezicht , , Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting 8.330, , Opvoedingsondersteuning SZ 5.700, , Overige gezinshulp , , Overige verrichtingen betreffende ouderen 5.700, , Begraafplaatsen , , Fiscale en financiële , , Personeelsdienst en vorming 3.500, , Staf: overige algemene en ondersteunende ICT: overige algemene en ondersteunende , , , , GZ: overige algemene en ondersteunende , , Wegen 8.050, , Overige milieubescherming 3.400, , Handel en middenstand 4.800, , Ruimtelijke planning , , Parken en plantsoenen 8.000, , Openbare bibliotheken , , Gemeenschapscentrum 6.550, , Sporthal , , Jeugddienst , , Ochtend- en avondtoezicht , , Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting 1.200, , Overige gezinshulp , , Begraafplaatsen 8.131, , Werkgeversbijdrage wettelijke verzekeringen - gesco's Fiscale en financiële 4.450, ,72 Gemeente Zwijndrecht Binnenplein 1 Nis-code Jaarrekening Secr.: Ilse Weynants Fin. Beh.: Ken Van Dyck

121 Jaar AR Omschr. Algemene rekening BI Omschr. Beleidsitem Budget Geboekt Werkgeversbijdrage wettelijke verzekeringen - gesco's Personeelsdienst en vorming 5.100, , Werkgeversbijdrage wettelijke verzekeringen - gesco's Staf: overige algemene en ondersteunende Werkgeversbijdrage wettelijke verzekeringen - gesco's ICT: overige algemene en ondersteunende , , , , Werkgeversbijdrage wettelijke verzekeringen - gesco's GZ: overige algemene en ondersteunende , , Werkgeversbijdrage wettelijke verzekeringen - gesco's Administratieve dienstverlening , , Werkgeversbijdrage wettelijke verzekeringen - gesco's Wegen 4.202, , Werkgeversbijdrage wettelijke verzekeringen - gesco's Overig waterbeheer 3.750, , Werkgeversbijdrage wettelijke verzekeringen - gesco's Overige milieubescherming 2.650, , Werkgeversbijdrage wettelijke verzekeringen - gesco's Ruimtelijke planning 8.100, , Werkgeversbijdrage wettelijke verzekeringen - gesco's Parken en plantsoenen , , Werkgeversbijdrage wettelijke verzekeringen - gesco's Openbare bibliotheken 1.200,00 904, Werkgeversbijdrage wettelijke verzekeringen - gesco's Gemeenschapscentrum 6.600, , Werkgeversbijdrage wettelijke verzekeringen - gesco's Overig kunst- en cultuurbeleid 7.024, , Werkgeversbijdrage wettelijke verzekeringen - gesco's Sporthal 3.100, , Werkgeversbijdrage wettelijke verzekeringen - gesco's Jeugddienst 1.453, , Werkgeversbijdrage wettelijke verzekeringen - gesco's Jeugdhuiswerk Trechter 1.950,00 425, Werkgeversbijdrage wettelijke verzekeringen - gesco's Ochtend- en avondtoezicht , , Werkgeversbijdrage wettelijke verzekeringen - gesco's Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting 800,00 580, Werkgeversbijdrage wettelijke verzekeringen - gesco's Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap 800,00 563, Werkgeversbijdrage wettelijke verzekeringen - gesco's Overige activiteiten inzake ziekte- en invaliditeit 800,00 563, Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - Sociale Marib el (-) Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - Sociale Marib el (-) Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - Sociale Marib el (-) Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - Sociale Marib el (-) Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - Sociale Marib el (-) Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - Sociale Marib el (-) Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - Sociale Marib el (-) Werkgeversbijdragen 2de pensioenpijler - contractant en gesc o's Werkgeversbijdragen 2de pensioenpijler - contractant en gesc o's Werkgeversbijdragen 2de pensioenpijler - contractant en gesc o's Werkgeversbijdragen 2de pensioenpijler - contractant en gesc o's Werkgeversbijdragen 2de pensioenpijler - contractant en gesc o's Werkgeversbijdragen 2de pensioenpijler - contractant en gesc o's Werkgeversbijdragen 2de pensioenpijler - contractant en gesc o's Werkgeversbijdragen 2de pensioenpijler - contractant en gesc o's Staf: overige algemene en ondersteunende ICT: overige algemene en ondersteunende 0, ,04-490,00-490, Administratieve dienstverlening , , Openbare bibliotheken , , Sporthal , , Ochtend- en avondtoezicht 783,57 783, Overige gezinshulp , , Fiscale en financiële 1.000,00 809, Personeelsdienst en vorming 700,00 679, Staf: overige algemene en ondersteunende ICT: overige algemene en ondersteunende 2.310, ,77 440,00 392, GZ: overige algemene en ondersteunende 1.900, , Administratieve dienstverlening 1.500, , Wegen 762,50 762, Overig waterbeheer 550,00 538,83 Gemeente Zwijndrecht Binnenplein 1 Nis-code Jaarrekening Secr.: Ilse Weynants Fin. Beh.: Ken Van Dyck

122 Jaar AR Omschr. Algemene rekening BI Omschr. Beleidsitem Budget Geboekt Werkgeversbijdragen 2de pensioenpijler - contractant en gesc o's Overige milieubescherming 350,00 318, Werkgeversbijdragen 2de pensioenpijler - contractant en gesc o's Werkgeversbijdragen 2de pensioenpijler - contractant en gesc o's Werkgeversbijdragen 2de pensioenpijler - contractant en gesc o's Werkgeversbijdragen 2de pensioenpijler - contractant en gesc o's Werkgeversbijdragen 2de pensioenpijler - contractant en gesc o's Werkgeversbijdragen 2de pensioenpijler - contractant en gesc o's Werkgeversbijdragen 2de pensioenpijler - contractant en gesc o's Werkgeversbijdragen 2de pensioenpijler - contractant en gesc o's Werkgeversbijdragen 2de pensioenpijler - contractant en gesc o's Werkgeversbijdragen 2de pensioenpijler - contractant en gesc o's Werkgeversbijdragen 2de pensioenpijler - contractant en gesc o's Werkgeversbijdragen 2de pensioenpijler - contractant en gesc o's Werkgeversbijdragen 2de pensioenpijler - contractant en gesc o's Werkgeversbijdragen 2de pensioenpijler - contractant en gesc o's Werkgeversbijdragen 2de pensioenpijler - contractant en gesc o's Handel en middenstand 165,00 163, Ruimtelijke planning 730,00 661, Parken en plantsoenen 1.820, , Openbare bibliotheken 1.300, , Gemeenschapscentrum 1.100, , Overig kunst- en cultuurbeleid 993,76 992, Sporthal 2.380, , Jeugddienst 1.016, , Jeugdhuiswerk Trechter 260,00 80, Ochtend- en avondtoezicht 3.750, , Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting 160,00 151, Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap 106,54 106, Overige activiteiten inzake ziekte- en invaliditeit 106,54 106, Overige gezinshulp 600,00 569, Begraafplaatsen 210,00 102, Verzekering arbeidsongevallen Politieke organen 1.983, , Verzekering arbeidsongevallen Secretariaat 1.338, , Verzekering arbeidsongevallen Fiscale en financiële 2.036, , Verzekering arbeidsongevallen Personeelsdienst en vorming 2.290, , Verzekering arbeidsongevallen Staf: overige algemene en ondersteunende 5.837, , Verzekering arbeidsongevallen ICT: overige algemene en ondersteunende 667,00 714, Verzekering arbeidsongevallen GZ: overige algemene en ondersteunende , , Verzekering arbeidsongevallen Administratieve dienstverlening 1.867, , Verzekering arbeidsongevallen Wegen 7.900, , Verzekering arbeidsongevallen Beheer van regen- en afvalwater 1.248, , Verzekering arbeidsongevallen Overig waterbeheer 891,00 867, Verzekering arbeidsongevallen Overige milieubescherming 830, , Verzekering arbeidsongevallen Handel en middenstand 451,00 450, Verzekering arbeidsongevallen Ruimtelijke planning 1.713, , Verzekering arbeidsongevallen Overig woonbeleid 661,00 653, Verzekering arbeidsongevallen Parken en plantsoenen 9.792, , Verzekering arbeidsongevallen Openbare bibliotheken 4.385, , Verzekering arbeidsongevallen Gemeenschapscentrum 3.208, , Verzekering arbeidsongevallen Overig kunst- en cultuurbeleid 1.140,09 949, Verzekering arbeidsongevallen Sporthal 5.286, , Verzekering arbeidsongevallen Jeugddienst 1.751, , Verzekering arbeidsongevallen Jeugdhuiswerk Trechter 384,00 0, Verzekering arbeidsongevallen Ochtend- en avondtoezicht 5.361, , Verzekering arbeidsongevallen Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting 300,00 296, Verzekering arbeidsongevallen Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap 28,00 0, Verzekering arbeidsongevallen Overige activiteiten inzake ziekte- en invaliditeit 28,00 0, Verzekering arbeidsongevallen Opvoedingsondersteuning SZ 21,00 0, Verzekering arbeidsongevallen Overige gezinshulp 58,00 0, Verzekering arbeidsongevallen Overige verrichtingen betreffende ouderen 28,00 0, Verzekering arbeidsongevallen Begraafplaatsen 3.333, , Hospitalisatieverzekering Secretariaat 1.450, , Hospitalisatieverzekering Fiscale en financiële 1.700, , Hospitalisatieverzekering Personeelsdienst en vorming , ,35 Gemeente Zwijndrecht Binnenplein 1 Nis-code Jaarrekening Secr.: Ilse Weynants Fin. Beh.: Ken Van Dyck

123 Jaar AR Omschr. Algemene rekening BI Omschr. Beleidsitem Budget Geboekt Hospitalisatieverzekering Staf: overige algemene en ondersteunende 3.700, , Hospitalisatieverzekering ICT: overige algemene en ondersteunende 740,00 522, Hospitalisatieverzekering GZ: overige algemene en ondersteunende 8.076, , Hospitalisatieverzekering Administratieve dienstverlening 2.200, , Hospitalisatieverzekering Wegen 2.950, , Hospitalisatieverzekering Beheer van regen- en afvalwater 584,00 559, Hospitalisatieverzekering Overig waterbeheer 325,29 325, Hospitalisatieverzekering Overige milieubescherming 1.150, , Hospitalisatieverzekering Handel en middenstand 400,00 365, Hospitalisatieverzekering Ruimtelijke planning 1.340, , Hospitalisatieverzekering Overig woonbeleid 400,00 374, Hospitalisatieverzekering Parken en plantsoenen 4.920, , Hospitalisatieverzekering Openbare bibliotheken 2.200, , Hospitalisatieverzekering Gemeenschapscentrum 1.750, , Hospitalisatieverzekering Overig kunst- en cultuurbeleid 1.000,00 777, Hospitalisatieverzekering Sporthal 3.600, , Hospitalisatieverzekering Jeugddienst 2.100, , Hospitalisatieverzekering Jeugdhuiswerk Trechter 290,00 277, Hospitalisatieverzekering Ochtend- en avondtoezicht 3.750, , Hospitalisatieverzekering Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting 200,00 180, Hospitalisatieverzekering Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap 100,00 92, Hospitalisatieverzekering Overige activiteiten inzake ziekte- en invaliditeit 100,00 92, Hospitalisatieverzekering Opvoedingsondersteuning SZ 100,00 92, Hospitalisatieverzekering Overige gezinshulp 880,00 837, Hospitalisatieverzekering Overige verrichtingen betreffende ouderen 100,00 92, Hospitalisatieverzekering Begraafplaatsen 600,00 559, Sociaal abonnement en soortgelijke premies Secretariaat 1.527, , Sociaal abonnement en soortgelijke premies Fiscale en financiële 557,00 0, Sociaal abonnement en soortgelijke premies Staf: overige algemene en ondersteunende 1.300, , Sociaal abonnement en soortgelijke premies ICT: overige algemene en ondersteunende 336,00 0, Sociaal abonnement en soortgelijke premies GZ: overige algemene en ondersteunende 1.123, , Sociaal abonnement en soortgelijke premies Wegen 200,00 0, Sociaal abonnement en soortgelijke premies Openbare bibliotheken 3.323, , Sociaal abonnement en soortgelijke premies Sporthal 436,00 124, Sociaal abonnement en soortgelijke premies Jeugdhuiswerk Trechter 216,00 0, Sociaal abonnement en soortgelijke premies Ochtend- en avondtoezicht 1.356, , Sociaal abonnement en soortgelijke premies Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting 125,00 124, Sociaal abonnement en soortgelijke premies Overige gezinshulp 225,00 58, Gemeenschappelijke sociale dienst Politieke organen 16,20 16, Gemeenschappelijke sociale dienst Secretariaat 312,00 263, Gemeenschappelijke sociale dienst Fiscale en financiële 506,00 415, Gemeenschappelijke sociale dienst Personeelsdienst en vorming 374,00 327, Gemeenschappelijke sociale dienst Staf: overige algemene en ondersteunende 800,00 884, Gemeenschappelijke sociale dienst ICT: overige algemene en ondersteunende 147,00 122, Gemeenschappelijke sociale dienst GZ: overige algemene en ondersteunende 1.154,00 976, Gemeenschappelijke sociale dienst Administratieve dienstverlening 476,00 458, Gemeenschappelijke sociale dienst Wegen 679,00 543, Gemeenschappelijke sociale dienst Beheer van regen- en afvalwater 64,00 54, Gemeenschappelijke sociale dienst Overig waterbeheer 85,00 75, Gemeenschappelijke sociale dienst Overige milieubescherming 248,00 208, Gemeenschappelijke sociale dienst Handel en middenstand 96,00 83, Gemeenschappelijke sociale dienst Ruimtelijke planning 395,00 322, Gemeenschappelijke sociale dienst Overig woonbeleid 94,00 102, Gemeenschappelijke sociale dienst Parken en plantsoenen 624,00 518, Gemeenschappelijke sociale dienst Openbare bibliotheken 483,00 407, Gemeenschappelijke sociale dienst Gemeenschapscentrum 363,00 293, Gemeenschappelijke sociale dienst Overig kunst- en cultuurbeleid 197,00 177, Gemeenschappelijke sociale dienst Sporthal 696,00 583,91 Gemeente Zwijndrecht Binnenplein 1 Nis-code Jaarrekening Secr.: Ilse Weynants Fin. Beh.: Ken Van Dyck

124 Jaar AR Omschr. Algemene rekening BI Omschr. Beleidsitem Budget Geboekt Gemeenschappelijke sociale dienst Jeugddienst 215,00 245, Gemeenschappelijke sociale dienst Jeugdhuiswerk Trechter 42,00 12, Gemeenschappelijke sociale dienst Ochtend- en avondtoezicht 680,00 554, Gemeenschappelijke sociale dienst Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting 50,00 66, Gemeenschappelijke sociale dienst Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap 16,00 6, Gemeenschappelijke sociale dienst Overige activiteiten inzake ziekte- en invaliditeit 16,00 6, Gemeenschappelijke sociale dienst Opvoedingsondersteuning SZ 22,00 9, Gemeenschappelijke sociale dienst Overige gezinshulp 179,00 153, Gemeenschappelijke sociale dienst Overige verrichtingen betreffende ouderen 22,00 22, Gemeenschappelijke sociale dienst Begraafplaatsen 140,00 73, Vakbondspremies Secretariaat 233,00 186, Vakbondspremies Fiscale en financiële 329,00 372, Vakbondspremies Personeelsdienst en vorming 380,00 372, Vakbondspremies Staf: overige algemene en ondersteunende 628,00 791, Vakbondspremies ICT: overige algemene en ondersteunende 145,00 139, Vakbondspremies GZ: overige algemene en ondersteunende 1.584, , Vakbondspremies Administratieve dienstverlening 432,00 372, Vakbondspremies Wegen 552,00 512, Vakbondspremies Beheer van regen- en afvalwater 114,00 46, Vakbondspremies Overig waterbeheer 57,00 93, Vakbondspremies Overige milieubescherming 221,00 279, Vakbondspremies Handel en middenstand 74,00 93, Vakbondspremies Ruimtelijke planning 350,00 325, Vakbondspremies Overig woonbeleid 79,00 46, Vakbondspremies Parken en plantsoenen 985,00 651, Vakbondspremies Openbare bibliotheken 412,00 651, Vakbondspremies Gemeenschapscentrum 346,00 325, Vakbondspremies Overig kunst- en cultuurbeleid 193,00 186, Vakbondspremies Sporthal 660,00 744, Vakbondspremies Jeugddienst 395,00 279, Vakbondspremies Jeugdhuiswerk Trechter 60,00 46, Vakbondspremies Ochtend- en avondtoezicht 745, , Vakbondspremies Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting 40,00 0, Vakbondspremies Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap 20,00 0, Vakbondspremies Overige activiteiten inzake ziekte- en invaliditeit 25,00 46, Vakbondspremies Opvoedingsondersteuning SZ 20,00 0, Vakbondspremies Overige gezinshulp 170,00 232, Vakbondspremies Overige verrichtingen betreffende ouderen 20,00 46, Vakbondspremies Begraafplaatsen 120,00 93, Maaltijdcheques Secretariaat 5.000, , Maaltijdcheques Fiscale en financiële 7.075, , Maaltijdcheques Personeelsdienst en vorming 8.084, , Maaltijdcheques Staf: overige algemene en ondersteunende , , Maaltijdcheques ICT: overige algemene en ondersteunende 3.050, , Maaltijdcheques GZ: overige algemene en ondersteunende , , Maaltijdcheques Administratieve dienstverlening 9.054, , Maaltijdcheques Wegen , , Maaltijdcheques Beheer van regen- en afvalwater 2.440, , Maaltijdcheques Overig waterbeheer 1.209, , Maaltijdcheques Overige milieubescherming 4.800, , Maaltijdcheques Handel en middenstand 1.592, , Maaltijdcheques Ruimtelijke planning 7.378, , Maaltijdcheques Overig woonbeleid 1.640, , Maaltijdcheques Parken en plantsoenen , , Maaltijdcheques Openbare bibliotheken 8.550, , Maaltijdcheques Gemeenschapscentrum 7.407, , Maaltijdcheques Overig kunst- en cultuurbeleid 4.155, , Maaltijdcheques Sporthal , , Maaltijdcheques Jeugddienst 8.467, , Maaltijdcheques Jeugdhuiswerk Trechter 1.209, ,27 Gemeente Zwijndrecht Binnenplein 1 Nis-code Jaarrekening Secr.: Ilse Weynants Fin. Beh.: Ken Van Dyck

125 Jaar AR Omschr. Algemene rekening BI Omschr. Beleidsitem Budget Geboekt Maaltijdcheques Ochtend- en avondtoezicht , , Maaltijdcheques Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting 762,00 709, Maaltijdcheques Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap 405,00 363, Maaltijdcheques Overige activiteiten inzake ziekte- en invaliditeit 405,00 363, Maaltijdcheques Opvoedingsondersteuning SZ 405,00 363, Maaltijdcheques Overige gezinshulp 3.650, , Maaltijdcheques Overige verrichtingen betreffende ouderen 405,00 363, Maaltijdcheques Begraafplaatsen 2.440, , Pensioenen politiek personeel Politieke organen , , Belastingen - onroerende voorheffing Ruimtelijke planning , , Belastingen - roerende voorheffing Financiële aangelegenheden , , Minderwaarde op realisatie van werkingsvorderingen Fiscale aangelegenheden , , Minderwaarde op realisatie van werkingsvorderingen Fiscale en financiële 246,00 245, Minderwaarde op realisatie van werkingsvorderingen GZ: overige algemene en ondersteunende 3.305, , Minderwaarde op realisatie van werkingsvorderingen Administratieve dienstverlening 260,00 260, Minderwaarde op realisatie van werkingsvorderingen Overig algemeen bestuur 500,00 500, Minderwaarde op realisatie van werkingsvorderingen Beheer van regen- en afvalwater 453,00 453, Minderwaarde op realisatie van werkingsvorderingen Overige elementen van openbare orde en veiligheid 930,00 925, Minderwaarde op realisatie van werkingsvorderingen Parken en plantsoenen 380,00 376, Minderwaarde op realisatie van werkingsvorderingen Gemeenschapscentrum 32,00 31, Minderwaarde op realisatie van werkingsvorderingen Sporthal 10,00 7, Minderwaarde op realisatie van werkingsvorderingen Ochtend- en avondtoezicht 786,75 786, Diverse operationele kosten Fiscale en financiële 0,00 0, Subsidies, premies en toelagen rechtstreeks aan bewoners Beheer van regen- en afvalwater , , Subsidies, premies en toelagen rechtstreeks aan bewoners Subsidies, premies en toelagen rechtstreeks aan bewoners Subsidies, premies en toelagen rechtstreeks aan bewoners Subsidies, premies en toelagen rechtstreeks aan bewoners Subsidies, premies en toelagen rechtstreeks aan bewoners Subsidies, premies en toelagen rechtstreeks aan bewoners Subsidies, premies en toelagen rechtstreeks aan bewoners Subsidies, premies en toelagen rechtstreeks aan bewoners Subsidies, premies en toelagen aan verenigingen en organisat ies Subsidies, premies en toelagen aan verenigingen en organisat ies Subsidies, premies en toelagen aan verenigingen en organisat ies Subsidies, premies en toelagen aan verenigingen en organisat ies Subsidies, premies en toelagen aan verenigingen en organisat ies Subsidies, premies en toelagen aan verenigingen en organisat ies Subsidies, premies en toelagen aan verenigingen en organisat ies Subsidies, premies en toelagen aan verenigingen en organisat ies Subsidies, premies en toelagen aan verenigingen en organisat ies Subsidies, premies en toelagen aan verenigingen en organisat ies Subsidies, premies en toelagen aan verenigingen en organisat ies Subsidies, premies en toelagen aan verenigingen en organisat ies Overige milieubescherming , , Handel en middenstand 3.609, , Overig woonbeleid 5.000, , Feesten en plechtigheden , , Jeugddienst 4.000, , Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap , , Overige verrichtingen betreffende ouderen , , Sociale geneeskunde, gezondheidspromotie en ziektepreventie 3.555, , Hulp aan het buitenland , , Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos 1.050, , Overige milieubescherming 6.000, , Dierenbescherming 250,00 0, Handel en middenstand 5.600, , Overige culturele instellingen , , Overig beleid inzake het onroerend erfgoed 2.625, , Overig kunst- en cultuurbeleid 4.350, , Sporthal , , Jeugddienst , , Bijdrage aan de publieke rechtspersonen van de niet-confessi onele levensbeschouwelijke gemeenschappen , , Ochtend- en avondtoezicht 0,00 0,00 Gemeente Zwijndrecht Binnenplein 1 Nis-code Jaarrekening Secr.: Ilse Weynants Fin. Beh.: Ken Van Dyck

126 Jaar AR Omschr. Algemene rekening BI Omschr. Beleidsitem Budget Geboekt Subsidies, premies en toelagen aan verenigingen en organisat ies Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting 0,00 0, Subsidies, premies en toelagen aan verenigingen en organisat ies Subsidies, premies en toelagen aan verenigingen en organisat ies Subsidies, premies en toelagen aan verenigingen en organisat ies Subsidies, premies en toelagen aan verenigingen en organisat ies Tussenkomst in kosten van organisaties: sociale en specifiek e voordelen voor bewoners Tussenkomst in kosten van organisaties: sociale en specifiek e voordelen voor bewoners Tussenkomst in kosten van organisaties: sociale en specifiek e voordelen voor bewoners Tussenkomst in kosten van organisaties: sociale en specifiek e voordelen voor bewoners Tussenkomst in kosten van organisaties: sociale en specifiek e voordelen voor bewoners Tussenkomst in kosten van organisaties: sociale en specifiek e voordelen voor bewoners Tussenkomst in kosten van organisaties: sociale en specifiek e voordelen voor bewoners Opvoedingsondersteuning jeugd 500,00 500, Overige gezinshulp 210,00 0, Overige verrichtingen betreffende ouderen 0,00 0, Sociale geneeskunde, gezondheidspromotie en ziektepreventie 4.300, , Fiscale aangelegenheden 8.220, , Hulp aan het buitenland 300,00 300, Openbaar vervoer , , Kosten toegangsprijs zwembad leerlingen lager onderwijs , , Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting , , Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap ,00 0, Opvoedingsondersteuning jeugd 0,00 0, Werkingstoelage overheidsinstellingen Ophalen van huisvuil , , Werkingstoelage overheidsinstellingen Beheer van regen- en afvalwater 9.401, , Werkingstoelage overheidsinstellingen Overig waterbeheer 250,00 0, Werkingstoelage overheidsinstellingen Politie , , Werkingstoelage overheidsinstellingen Brandweer , , Werkingstoelage overheidsinstellingen Overige elementen van openbare orde en veiligheid , , Werkingstoelage overheidsinstellingen Toeristische propaganda 25,00 25, Werkingstoelage overheidsinstellingen Overige culturele instellingen 4.500, , Werkingstoelage overheidsinstellingen Bijdrage aan de besturen van de ere , , Werkingstoelage overheidsinstellingen Sociale bijstand , , Toegestane werkingssubsidies - personeelsclub Staf: overige algemene en ondersteunende 5.000,00 0, Kosten verbonden aan leningen Transacties in verband met de openbare schuld , , Kosten verbonden aan leasings Transacties in verband met de openbare schuld , , Kosten voor rekening-courant Fiscale en financiële 250,00 148, Diverse financiële kosten Fiscale en financiële 200,00 131, Diverse financiële kosten Administratieve dienstverlening 100,00 48, Dienstverlening algemeen GZ: overige algemene en ondersteunende 5.300, , Dienstverlening algemeen Administratieve dienstverlening , , Dienstverlening algemeen Wegen , , Dienstverlening algemeen Beheer van regen- en afvalwater , , Dienstverlening algemeen Ruimtelijke planning , , Dienstverlening algemeen Straatverlichting 1.000,00 0, Dienstverlening algemeen Openbare bibliotheken , , Dienstverlening algemeen Overig kunst- en cultuurbeleid 690,00 828, Dienstverlening algemeen Ochtend- en avondtoezicht , , Saneringsbijdrage Beheer van regen- en afvalwater , , Dienstverlening activiteiten Openbare bibliotheken 1.200, , Dienstverlening activiteiten Gemeenschapscentrum , , Dienstverlening activiteiten Sporthal , , Dienstverlening activiteiten Jeugdhuiswerk Trechter 7.500, , Dienstverlening activiteiten Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting 1.400, , Dienstverlening activiteiten Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap 839,00 838, Dienstverlening activiteiten Overige verrichtingen betreffende ouderen 1.000,00 780, Dienstverlening activiteiten vakantiewerking Gemeenschapscentrum 1.300, , Dienstverlening activiteiten vakantiewerking Sporthal , , Dienstverlening activiteiten vakantiewerking Jeugddienst , , Vuilniszakken Ophalen van huisvuil , , Bar-cafetaria Gemeenschapscentrum 9.000, , Bar-cafetaria Jeugddienst , ,78 Gemeente Zwijndrecht Binnenplein 1 Nis-code Jaarrekening Secr.: Ilse Weynants Fin. Beh.: Ken Van Dyck

127 Jaar AR Omschr. Algemene rekening BI Omschr. Beleidsitem Budget Geboekt Bar-cafetaria Jeugdhuiswerk Trechter , , Overige opbrengsten diverse Ruimtelijke planning ,00 0, Overige opbrengsten diverse Sporthal 630,00 255, Opbrengsten pacht Patrimonium zonder maatschappelijk doel 1.240, , Opbrengsten verhuur terreinen, gebouwen en lokalen Patrimonium zonder maatschappelijk doel , , Opbrengsten verhuur terreinen, gebouwen en lokalen Staf: overige algemene en ondersteunende , , Opbrengsten verhuur terreinen, gebouwen en lokalen Gemeenschapscentrum , , Opbrengsten verhuur terreinen, gebouwen en lokalen Sporthal , , Opbrengsten verhuur terreinen, gebouwen en lokalen Jeugddienst 8.720, , Opbrengsten verhuur terreinen, gebouwen en lokalen Opvoedingsondersteuning jeugd 8.000, , Opbrengsten verhuur materiaal en installaties Wegen 2.070, , Opbrengsten verhuur materiaal en installaties Overig kunst- en cultuurbeleid 3.000, , Opcentiemen op de onroerende voorheffing Fiscale aangelegenheden , , Aanvullende belasting op de personenbelasting Fiscale aangelegenheden , , Motorrijtuigen Fiscale aangelegenheden , , Belasting op vervoer van personen met een politievoertuig Fiscale aangelegenheden 0, , Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/uittreks els Fiscale aangelegenheden , , Aanvragen stedenbouwkundige vergunningen Fiscale aangelegenheden , , Aanvragen/meldingen hinderlijke inrichtingen Fiscale aangelegenheden , , Belasting op lijk- en asbezorging voor personen niet Fiscale aangelegenheden 7.100, ,00 ingesch in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de gemeente Drijfkracht Fiscale aangelegenheden , , Banken en financieringsinstellingen Fiscale aangelegenheden , , Diensten verhuur voertuigen met bestuurder Fiscale aangelegenheden 2.100, , Stapelplaatsen voor schroot / oude achtergelaten voertuigen/ materialen Fiscale aangelegenheden 1.000,00 677, Tanks en vergaarbakken Fiscale aangelegenheden , , Plaatsrecht markten Fiscale aangelegenheden 9.600, , Plaatsrecht kermissen Fiscale aangelegenheden 4.090, , Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen Fiscale aangelegenheden , , Belasting op inname openbaar domein door terrassen Fiscale aangelegenheden 0, , Indirecte belasting plaatsen op openbaar domein van kranen, schutsels, stellingen, containers, Fiscale aangelegenheden 900, , Leegstaande woningen en gebouwen Fiscale aangelegenheden 6.870, , Krotten/ verwaarloosde/ongeschikte woningen en Fiscale aangelegenheden 4.625, ,50 gebouwen Boetes Bestuurlijke preventie , , Boetes Sporthal 700,00 700, Boetes Jeugdhuiswerk Trechter 1.698,00 702, Gemeente- en provinciefonds Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke n , , Tewerkstellingssubsidies Wegen 0,00 523, Tewerkstellingssubsidies Gemeenschapscentrum 0,00 0, Tewerkstellingssubsidies Overige gezinshulp , , Werkingssubsidies Hulp aan het buitenland 0,00 0, Werkingssubsidies Wegen 0, , Werkingssubsidies Overige milieubescherming , , Werkingssubsidies Ruimtelijke planning 125,00 125, Werkingssubsidies Overig woonbeleid , , Werkingssubsidies Watervoorziening , , Werkingssubsidies Openbare bibliotheken , , Werkingssubsidies Gemeenschapscentrum 3.370, , Werkingssubsidies Festivals 0, , Werkingssubsidies Overig kunst- en cultuurbeleid , , Werkingssubsidies Sporthal , , Werkingssubsidies Jeugddienst , , Werkingssubsidies Jeugdhuiswerk Trechter 613,00 965, Werkingssubsidies Ochtend- en avondtoezicht , , Werkingssubsidies Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting , , Werkingssubsidies Opvoedingsondersteuning SZ 867,00 0, Werkingssubsidies Opvoedingsondersteuning jeugd 0,00 0, Werkingssubsidies Overige gezinshulp 0, ,08 Gemeente Zwijndrecht Binnenplein 1 Nis-code Jaarrekening Secr.: Ilse Weynants Fin. Beh.: Ken Van Dyck

128 Jaar AR Omschr. Algemene rekening BI Omschr. Beleidsitem Budget Geboekt Werkingssubsidies Begraafplaatsen 2.000,00 0, Vergoeding wegens derving Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke n , , Vergoeding wegens derving Staf: overige algemene en ondersteunende Specifieke werkingssubsidie - gescotoelage Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke n 365,00 364, , , Inhouding pensioen voorzitter Politieke organen , , Bijdrage personeel hospitalisatieverzekering Secretariaat 292,00 170, Bijdrage personeel hospitalisatieverzekering Fiscale en financiële 300,00 261, Bijdrage personeel hospitalisatieverzekering Personeelsdienst en vorming , , Bijdrage personeel hospitalisatieverzekering Staf: overige algemene en ondersteunende 480, , Bijdrage personeel hospitalisatieverzekering ICT: overige algemene en ondersteunende 178,00 0, Bijdrage personeel hospitalisatieverzekering GZ: overige algemene en ondersteunende 1.000,00 446, Bijdrage personeel hospitalisatieverzekering Administratieve dienstverlening 1.700, , Bijdrage personeel hospitalisatieverzekering Wegen 1.700, , Bijdrage personeel hospitalisatieverzekering Beheer van regen- en afvalwater 150,00 0, Bijdrage personeel hospitalisatieverzekering Overig waterbeheer 80,00 1, Bijdrage personeel hospitalisatieverzekering Overige milieubescherming 100,00 15, Bijdrage personeel hospitalisatieverzekering Handel en middenstand 400,00 230, Bijdrage personeel hospitalisatieverzekering Ruimtelijke planning 500,00 97, Bijdrage personeel hospitalisatieverzekering Overig woonbeleid 100,00 0, Bijdrage personeel hospitalisatieverzekering Parken en plantsoenen 400,00 192, Bijdrage personeel hospitalisatieverzekering Openbare bibliotheken 300,00 4, Bijdrage personeel hospitalisatieverzekering Gemeenschapscentrum 200,00 74, Bijdrage personeel hospitalisatieverzekering Overig kunst- en cultuurbeleid 200,00 37, Bijdrage personeel hospitalisatieverzekering Sporthal 400,00 304, Bijdrage personeel hospitalisatieverzekering Jeugddienst 400,00 416, Bijdrage personeel hospitalisatieverzekering Jeugdhuiswerk Trechter 100,00 0, Bijdrage personeel hospitalisatieverzekering Ochtend- en avondtoezicht 1.250,00 990, Bijdrage personeel hospitalisatieverzekering Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting 50,00 25, Bijdrage personeel hospitalisatieverzekering Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap 11,00 24, Bijdrage personeel hospitalisatieverzekering Overige activiteiten inzake ziekte- en invaliditeit 50,00 24, Bijdrage personeel hospitalisatieverzekering Opvoedingsondersteuning SZ 24,00 0, Bijdrage personeel hospitalisatieverzekering Overige gezinshulp 600,00 504, Bijdrage personeel hospitalisatieverzekering Overige verrichtingen betreffende ouderen 50,00 0, Bijdrage personeel hospitalisatieverzekering Begraafplaatsen 200,00 0, Bijdrage personeel maaltijdcheques Secretariaat 737,00 754, Bijdrage personeel maaltijdcheques Fiscale en financiële 1.518, , Bijdrage personeel maaltijdcheques Personeelsdienst en vorming 1.257, , Bijdrage personeel maaltijdcheques Staf: overige algemene en ondersteunende 2.684, , Bijdrage personeel maaltijdcheques ICT: overige algemene en ondersteunende 558,00 506, Bijdrage personeel maaltijdcheques GZ: overige algemene en ondersteunende 4.684, , Bijdrage personeel maaltijdcheques Administratieve dienstverlening 1.641, , Bijdrage personeel maaltijdcheques Wegen 3.884, , Bijdrage personeel maaltijdcheques Beheer van regen- en afvalwater 223,00 229, Bijdrage personeel maaltijdcheques Overig waterbeheer 446,00 445, Bijdrage personeel maaltijdcheques Overige milieubescherming 870,00 845, Bijdrage personeel maaltijdcheques Handel en middenstand 335,00 354, Bijdrage personeel maaltijdcheques Ruimtelijke planning 1.508, , Bijdrage personeel maaltijdcheques Overig woonbeleid 299,00 320, Bijdrage personeel maaltijdcheques Parken en plantsoenen 2.877, , Bijdrage personeel maaltijdcheques Openbare bibliotheken 1.819, , Bijdrage personeel maaltijdcheques Gemeenschapscentrum 1.362, , Bijdrage personeel maaltijdcheques Overig kunst- en cultuurbeleid 761,00 746, Bijdrage personeel maaltijdcheques Sporthal 2.783, , Bijdrage personeel maaltijdcheques Jeugddienst 1.039, , Bijdrage personeel maaltijdcheques Jeugdhuiswerk Trechter 223,00 62, Bijdrage personeel maaltijdcheques Ochtend- en avondtoezicht 3.292, , Bijdrage personeel maaltijdcheques Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting 188,00 232,17 Gemeente Zwijndrecht Binnenplein 1 Nis-code Jaarrekening Secr.: Ilse Weynants Fin. Beh.: Ken Van Dyck

129 Jaar AR Omschr. Algemene rekening BI Omschr. Beleidsitem Budget Geboekt Bijdrage personeel maaltijdcheques Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap 74,00 43, Bijdrage personeel maaltijdcheques Overige activiteiten inzake ziekte- en invaliditeit 74,00 43, Bijdrage personeel maaltijdcheques Opvoedingsondersteuning SZ 74,00 64, Bijdrage personeel maaltijdcheques Overige gezinshulp 697,00 733, Bijdrage personeel maaltijdcheques Overige verrichtingen betreffende ouderen 74,00 64, Bijdrage personeel maaltijdcheques Begraafplaatsen 581,00 417, Bijdrage personeel diverse Secretariaat 150,00 150, Bijdrage personeel diverse Fiscale en financiële 150,00 50, Bijdrage personeel diverse Personeelsdienst en vorming 0,00 62, Bijdrage personeel diverse Staf: overige algemene en ondersteunende 150,00 150, Bijdrage personeel diverse ICT: overige algemene en ondersteunende 150,00 150, Bijdrage personeel diverse GZ: overige algemene en ondersteunende 345,00 345, Bijdrage personeel diverse Administratieve dienstverlening 190,00 187, Bijdrage personeel diverse Wegen 210,00 102, Bijdrage personeel diverse Overige milieubescherming 170,00 165, Bijdrage personeel diverse Ruimtelijke planning 25,00 22, Bijdrage personeel diverse Overig woonbeleid 51,33 51, Bijdrage personeel diverse Parken en plantsoenen 170,00 165, Bijdrage personeel diverse Openbare bibliotheken 190,00 37, Bijdrage personeel diverse Gemeenschapscentrum 150,00 150, Bijdrage personeel diverse Sporthal 190,00 187, Bijdrage personeel diverse Jeugddienst 38,00 37, Bijdrage personeel diverse Opvoedingsondersteuning SZ 55,00 49, Bijdrage personeel diverse Overige gezinshulp 150,00 150, Bijdrage personeel diverse Overige verrichtingen betreffende ouderen 52,00 49, Recuperatie administratie- en gerechtskosten Fiscale en financiële 1.600, , Recuperatie administratie- en gerechtskosten Administratieve dienstverlening 1.320, , Recuperatie administratie- en gerechtskosten Ruimtelijke planning 1.000,00 184, Recuperatie verzekering Personeelsdienst en vorming , , Recuperatie verzekering Staf: overige algemene en ondersteunende ,00 758, Recuperatie verzekering Wegen , , Recuperatie kosten bij OCMW Personeelsdienst en vorming 2.400, , Recuperatie kosten bij OCMW Staf: overige algemene en ondersteunende , , Recuperatie kosten bij OCMW ICT: overige algemene en ondersteunende , , Recuperatie kosten bij OCMW Parken en plantsoenen 4.900, , Recuperatie kosten bij politie Personeelsdienst en vorming 900,00 400, Recuperatie kosten bij politie Staf: overige algemene en ondersteunende 3.900, , Recuperatie kleine schade Overige milieubescherming 200,00 559, Recuperatie kleine schade Jeugdhuiswerk Trechter 302,00 301, Recuperatie kosten concessie Sporthal 0, , Concessies toegestane rechten Administratieve dienstverlening , , Concessies toegestane rechten Handel en middenstand 6.700, , Concessies toegestane rechten Watervoorziening , , Concessies toegestane rechten Sporthal , , Diverse andere operationele opbrengsten Fiscale en financiële 0,00 949, Diverse andere operationele opbrengsten Staf: overige algemene en ondersteunende 4.100, , Diverse andere operationele opbrengsten Administratieve dienstverlening 660, , Diverse andere operationele opbrengsten Handel en middenstand 2.450,00 466, Diverse andere operationele opbrengsten Sporthal 3.000, , Opbrengsten uit financiële vaste activa Ophalen van huisvuil , , Opbrengsten uit financiële vaste activa Ruimtelijke planning , , Opbrengsten uit financiële vaste activa Overig woonbeleid 200,00 128, Opbrengsten uit financiële vaste activa Watervoorziening , , Opbrengsten uit financiële vaste activa Elektriciteitsvoorziening , , Opbrengsten uit financiële vaste activa Gasvoorziening , , Opbrengsten uit vlottende activa Financiële aangelegenheden , , Opbrengsten uit vlottende activa Fiscale en financiële 0, , Diverse financiële opbrengsten Fiscale aangelegenheden 100,00 20, Diverse financiële opbrengsten Fiscale en financiële 100,00 924,72 Gemeente Zwijndrecht Binnenplein 1 Nis-code Jaarrekening Secr.: Ilse Weynants Fin. Beh.: Ken Van Dyck

130 Jaar AR Omschr. Algemene rekening BI Omschr. Beleidsitem Budget Geboekt Diverse financiële opbrengsten Personeelsdienst en vorming 0,00 463, Diverse financiële opbrengsten Handel en middenstand 0, ,00 Gemeente Zwijndrecht Binnenplein 1 Nis-code Jaarrekening Secr.: Ilse Weynants Fin. Beh.: Ken Van Dyck

131 Detail van de uitgaven op investeringsenveloppes Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 131

132 Enveloppe Omschr. Subproject Omschrijving subproject AR BI Omschrijving beleidsitem Budget Afgesloten Verbruik Overgedragen /01 NEERSTRAAT/VROMENHOVE 2013/01/01 VERWERVING GROND MET OOG OP AANPASSING RIOLERING Stads- en plattelandsontwikkeling ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /01 NEERSTRAAT/VROMENHOVE 2013/01/02 STUDIEKOSTEN EN UITVOERING Beheer van regen- en afvalwater 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /01 NEERSTRAAT/VROMENHOVE 2013/01/02 STUDIEKOSTEN EN UITVOERING Beheer van regen- en afvalwater ,50 0, , ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /04 VERBOUWING GRONDGEBIEDSZAKEN 2013/04/01 STUDIEKOSTEN VERBOUWING GZ: overige algemene en ondersteunende ,10 0, ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /04 VERBOUWING GRONDGEBIEDSZAKEN 2013/04/02 KABELGOTEN GZ: overige algemene en ondersteunende 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /04 VERBOUWING GRONDGEBIEDSZAKEN 2013/04/03 UITVOERING VERBOUWING GZ: overige algemene en ondersteunende ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /04 VERBOUWING GRONDGEBIEDSZAKEN 2013/04/04 VERVANGING VLOEREN GZ: overige algemene en ondersteunende ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /04 VERBOUWING GRONDGEBIEDSZAKEN 2013/04/05 UITVOERING VERBOUWING BUITENSCHILD GZ: overige algemene en ondersteunende ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /04 VERBOUWING GRONDGEBIEDSZAKEN 2013/04/06 UITVOERING VERBOUWING BINNENINRICHTING GZ: overige algemene en ondersteunende 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, /05 TORENSTRAAT/ZANDSTRAAT 2013/05/01 STUDIEKOSTEN WEGENWERKEN OMGEVING BURCHTSESTRAAT Wegen 4.871,95 0,00 0, ,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /05 TORENSTRAAT/ZANDSTRAAT 2013/05/02 UITVOERING WEGENWERKEN Wegen 179,96 0,00 0,00 179,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /05 TORENSTRAAT/ZANDSTRAAT 2013/05/03 UITVOERING RIOLERINGSWERKEN Beheer van regen- en afvalwater ,78 0,00 0, ,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /05 TORENSTRAAT/ZANDSTRAAT 2013/05/04 STUDIEKOSTEN RIOLERINGSWERKEN OMGEVING BURCHTSESTR Beheer van regen- en afvalwater ,90 0, , ,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /05 TORENSTRAAT/ZANDSTRAAT 2013/05/05 OPENBARE VERLICHTING TORENSTRAAT Straatverlichting 350,21 0,00 0,00 350,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /05 TORENSTRAAT/ZANDSTRAAT 2013/05/06 BRUG Wegen ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /06 WERKEN NUTSLEIDINGEN 2013/06/01 WERKEN NUTSLEIDINGEN DIVERSE Wegen ,00 0,00 0, , , , , , , /07 ONTSLUITING 'T HEIKEN 2013/07/01 STUDIEKOSTEN VERKAVELING NACHTEGALENLAAN/LINDENSTR Wegen 1.500,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /07 ONTSLUITING 'T HEIKEN 2013/07/02 UITVOERING VERKAVELING NACHTEGALENLAAN/LINDENSTR Wegen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /09 KERBEROS 2013/09/01 KERBEROS Personeelsdienst en vorming ,81 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, /09 KERBEROS 2013/09/02 UITBREIDING KERBEROS GEMEENTE Personeelsdienst en vorming 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, /09 KERBEROS 2013/09/03 UITBREIDING KERBEROS OCMW Personeelsdienst en vorming 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /10 SOFTWARE DIVERS 2013/10/01 BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS Fiscale en financiële 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /10 SOFTWARE DIVERS 2013/10/02 DIGITAAL WACHTRIJSYSTEEM Administratieve dienstverlening 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /10 SOFTWARE DIVERS 2013/10/03 HADES Administratieve dienstverlening 7.260,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /10 SOFTWARE DIVERS 2013/10/04 HRWEB MODULE VORMING Personeelsdienst en vorming 8.000,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, /10 SOFTWARE DIVERS 2013/10/05 NESTOR Ruimtelijke planning ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /10 SOFTWARE DIVERS 2013/10/06 PARNASSUS Secretariaat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /10 SOFTWARE DIVERS 2013/10/07 UITBREIDING GRABBIS Sporthal 6.000,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /10 SOFTWARE DIVERS 2013/10/08 VOORRAAD BEHEERSPAKKET GZ: overige algemene en ondersteunende ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /11 HARDWARE 2013/11/01 WAN-PLAN ICT: overige algemene en ondersteunende , , ,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /13 RENOVATIE EN HERINRICHTING LAARSTRAAT 2013/13/01 AFBRAAK GZ: overige algemene en ondersteunende ,00 0, , ,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /13 RENOVATIE EN HERINRICHTING LAARSTRAAT 2013/13/ GZ: overige algemene en ondersteunende 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /13 RENOVATIE EN HERINRICHTING LAARSTRAAT 2013/13/03 STUDIEKOSTEN EN UITVOERING GZ: overige algemene en ondersteunende 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /13 RENOVATIE EN HERINRICHTING LAARSTRAAT 2013/13/03 STUDIEKOSTEN EN UITVOERING GZ: overige algemene en ondersteunende ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /14 SCHOOLOMGEVING IDSTEINLAAN 2013/14/01 STUDIEKOSTEN Parkeren 6.903,81 0,00 0, ,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /14 SCHOOLOMGEVING IDSTEINLAAN 2013/14/02 VERWERVING GROND MET OOG OP DOORSTEEK V. GOETHEMST Stads- en plattelandsontwikkeling 8.000,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /14 SCHOOLOMGEVING IDSTEINLAAN 2013/14/03 UITVOERING IDSTEINL/OMGEVING SCHOOL/TOEGANG P.COPL Parkeren ,78 0,00 0, ,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /14 SCHOOLOMGEVING IDSTEINLAAN 2013/14/04 OPENBARE VERLICHTING Straatverlichting ,43 0, ,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /15 KERKSTRAAT 2013/15/01 OPENBARE VERLICHTING Straatverlichting 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /16 SPEELRUIMTE NIEUWLAND 2013/16/01 STUDIEKOSTEN HERINRICHTING Jeugddienst ,00 0, , ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /16 SPEELRUIMTE NIEUWLAND 2013/16/02 UITVOERING HERINRICHTING Jeugddienst ,58 0, , ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /17 NIEUWBOUW KOBBE 2013/17/01 UITVOERING NIEUWBOUW Ochtend- en avondtoezicht , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /17 NIEUWBOUW KOBBE 2013/17/02 STUDIEKOSTEN Ochtend- en avondtoezicht 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /19 DEFENSIEVE DIJK 2013/19/01 LANDSCHAPSBEHEERSPLAN Bescherming van de biodiversiteit en de landschappen ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /19 DEFENSIEVE DIJK 2013/19/02 HERSTEL BRUGLEUNING HALF MAAN Bescherming van de biodiversiteit en de landschappen ,00 0, , ,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /20 HERINRICHTING 'T ZWEN EN FIETSVERBINDING FASE 2013/20/01 STUDIEKOSTEN WEGEN Bescherming van de biodiversiteit en de landschappen ,07 0, , ,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /20 HERINRICHTING 'T ZWEN EN FIETSVERBINDING FASE 2013/20/02 STUDIEKOSTEN RIOLERING Beheer van regen- en afvalwater 2.518,00 0,00-319, ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /20 HERINRICHTING 'T ZWEN EN FIETSVERBINDING FASE 2013/20/03 UITVOERING FIETSVERBINDING WEGENAANLEG Wegen ,00 0, , ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /20 HERINRICHTING 'T ZWEN EN FIETSVERBINDING FASE 2013/20/04 UITVOERING FIETSVERBINDING RIOLERING Beheer van regen- en afvalwater ,80 0, , ,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /20 HERINRICHTING 'T ZWEN EN FIETSVERBINDING FASE 2013/20/05 UITVOERING HERINRICHTING 'T ZWEN Bescherming van de biodiversiteit en de landschappen ,91 0, , ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /20 HERINRICHTING 'T ZWEN EN FIETSVERBINDING FASE 2013/20/07 OPENBARE VERLICHTING Straatverlichting 8.413,28 0, ,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /21 HEIRBAAN/KRIJGSBAAN/KRUIBEEKSESTEENWEG 2013/21/01 STUDIEKOSTEN WEGENWERKEN HEIRBAAN/KRUIBEEKSESTEENW Wegen ,50 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, /21 HEIRBAAN/KRIJGSBAAN/KRUIBEEKSESTEENWEG 2013/21/02 STUDIEKOSTEN RIOLERINGSWERKEN HEIRBAAN/KRUIBEEKSE Beheer van regen- en afvalwater ,25 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, /21 HEIRBAAN/KRIJGSBAAN/KRUIBEEKSESTEENWEG 2013/21/03 UITVOERING WEGENWERKEN Wegen ,58 0, , ,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /21 HEIRBAAN/KRIJGSBAAN/KRUIBEEKSESTEENWEG 2013/21/04 UITVOERING RIOLERINGSWERKEN Beheer van regen- en afvalwater ,30 0, , ,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /21 HEIRBAAN/KRIJGSBAAN/KRUIBEEKSESTEENWEG 2013/21/05 AFBRAAK EN AANPASSEN VERKEERSLICHTEN Wegen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /21 HEIRBAAN/KRIJGSBAAN/KRUIBEEKSESTEENWEG 2013/21/06 OPENBARE VERLICHTING HEIRBAAN/KRUIBEEKSEST Straatverlichting 4.199,49 0, ,73 150,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /22 BORINSTRAAT 2013/22/01 UITVOERING GARAGEWEG Wegen ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /23 FIETSPAD SPOOR - FASE /23/01 UITVOERING ONTEIGENING BFF MELSELE/HEIDESTRAAT Wegen 3.025,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /23 FIETSPAD SPOOR - FASE /23/02 VERWERVING GROND MET OOG OP BFF MELSELE/HEIDESTR Stads- en plattelandsontwikkeling 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /23 FIETSPAD SPOOR - FASE /23/03 UITVOERING BFF GRENS MELSELE/HEIDESTRAAT Wegen ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, /23 FIETSPAD SPOOR - FASE /23/05 STUDIEKOSTEN BFF GRENS MELSELE/HEIDESTRAAT Wegen ,00 0, , ,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /24 WELENROUTE - FASE /24/01 UITVOERING FIETSPAD BEATRIJSLAAN - FASE Wegen 8.540,00 13, ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /25 WELENROUTE - FASE /25/01 UITVOERING FIETSPAD BEATRIJSLAAN - FASE Wegen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /26 WELENROUTE - FASE /26/01 UITVOERING FIETSPAD BEATRIJSLAAN - FASE Wegen ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /26 WELENROUTE - FASE /26/02 OPENB VERLICHTING FIETSPAD BEATRIJSLAAN - FASE Straatverlichting ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /27 DIVERSE AANKOPEN SPORT 2013/27/01 AANKOMSTTOREN ATLETIEKPISTE Sporthal , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /28 CENTRALE AS - FASE 2 EN /28/01 STUDIEKOSTEN - FASE 2 EN Wegen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, /28 CENTRALE AS - FASE 2 EN /28/02 ROOI EN ONTEIGENING - FASE 2 EN Wegen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, /28 CENTRALE AS - FASE 2 EN /28/03 UITVOERING - FASE 2 EN Wegen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /29 CENTRALE AS - STATIONSOMGEVING 2013/29/01 STUDIEKOSTEN - WEGENWERKEN Wegen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gemeente Zwijndrecht Binnenplein 1 NIS-code: Jaarrekening Secr.: Ilse Weynants Fin.Beh.: Ken Van Dyck

133 Enveloppe Omschr. Subproject Omschrijving subproject AR BI Omschrijving beleidsitem Budget Afgesloten Verbruik Overgedragen /29 CENTRALE AS - STATIONSOMGEVING 2013/29/01 STUDIEKOSTEN - WEGENWERKEN Wegen ,00 0, , ,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /29 CENTRALE AS - STATIONSOMGEVING 2013/29/02 ROOI EN ONTEIGENING - STATIEPLEIN Wegen 2.362,20 0,00 0, ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /29 CENTRALE AS - STATIONSOMGEVING 2013/29/03 UITVOERING - WEGENWERKEN Wegen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /29 CENTRALE AS - STATIONSOMGEVING 2013/29/03 UITVOERING - WEGENWERKEN Wegen ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, /29 CENTRALE AS - STATIONSOMGEVING 2013/29/04 UITVOERING - WEGENWERKEN SLEUF RIOLERING Wegen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /29 CENTRALE AS - STATIONSOMGEVING 2013/29/04 UITVOERING - WEGENWERKEN SLEUF RIOLERING Wegen ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, /29 CENTRALE AS - STATIONSOMGEVING 2013/29/05 UITVOERING RIOLERINGSWERKEN Wegen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /29 CENTRALE AS - STATIONSOMGEVING 2013/29/05 UITVOERING RIOLERINGSWERKEN Wegen ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, /29 CENTRALE AS - STATIONSOMGEVING 2013/29/06 OPENBARE VERLICHTING Straatverlichting 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, /29 CENTRALE AS - STATIONSOMGEVING 2013/29/07 STUDIEKOSTEN RIOLERINGSWERKEN Wegen ,00 0, , ,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /30 BUITENGEWOON ONDERHOUD WEGEN 2013/30/01 AANPASSINGSWERKEN VOOR BLINDEN IN DORPSCENTRUM Wegen 2.933,64 0, ,12 636,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /30 BUITENGEWOON ONDERHOUD WEGEN 2013/30/02 HERSTELLING WEGEN DOOR OMLEIDING HKRKR Wegen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /30 BUITENGEWOON ONDERHOUD WEGEN 2013/30/03 HERSTELLING FIETSPAD P.COPLAAN Wegen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /30 BUITENGEWOON ONDERHOUD WEGEN 2013/30/04 OPENBARE VERLICHTING Straatverlichting , ,22 0, ,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /31 BUITENGEWOON ONDERHOUD TRECHTER 2013/31/01 PLAATSEN INDUSTRIEEL ROLLUIK Jeugdhuiswerk Trechter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /31 BUITENGEWOON ONDERHOUD TRECHTER 2013/31/02 WERKEN AKOESTIEK EN VERSTEVIGEN GELUIDSBEGRENZER Jeugdhuiswerk Trechter 3.680, ,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /31 BUITENGEWOON ONDERHOUD TRECHTER 2013/31/03 PLAATSING LUIFEL Jeugddienst 6.486,10 0, ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /33 BUITENGEWOON ONDERHOUD GRACHTEN 2013/01/ Onbevaarbare waterlopen, grachten en infiltratiezones0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /33 BUITENGEWOON ONDERHOUD GRACHTEN 2031/33/01 BIJPLAATSEN EN VERNIEUWEN BETUININGEN Onbevaarbare waterlopen, grachten en infiltratiezones ,00 0, , , , , , , , /33 BUITENGEWOON ONDERHOUD GRACHTEN 2031/33/02 GRACHTBESCHOEIING WATERLOOP NEERSTRAAT Onbevaarbare waterlopen, grachten en infiltratiezones ,69 0, ,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /34 BUITENGEWOON ONDERHOUD GEBOUWEN 2013/34/01 AANPASSING PERSLUCHT WERKPLAATSEN GZ GZ: overige algemene en ondersteunende 7.000,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /34 BUITENGEWOON ONDERHOUD GEBOUWEN 2013/34/02 DETECTIEGORDIJNEN LIFTEN AC/BIB GZ: overige algemene en ondersteunende 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /35 BEGRAAFPLAATS 2013/35/01 STUDIEKOSTEN EN HERINRICHTING BEGRAAFPLAATSEN Begraafplaatsen ,32 0, , ,07 0, ,00 0,00 0,00 0, /36 DIVERSE PLANNEN EN STUDIES RO 2013/36/01 HERZIENING BPA 13 BINNENGEBIED AC Stads- en plattelandsontwikkeling 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, /36 DIVERSE PLANNEN EN STUDIES RO 2013/36/02 HERZIENING BPA 2 OUDE MOLENKOUTER Stads- en plattelandsontwikkeling 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, /37 DORP AAN DE STROOM - FASE /37/01 STUDIEKOSTEN MEERWERKEN ONTWERP MASTERPLAN Stads- en plattelandsontwikkeling ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /37 DORP AAN DE STROOM - FASE /37/02 BODEMSANERING: UITBR DE WALLEN (OPHOPEN GROND) Vermindering van de milieuverontreiniging ,84 0, , ,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /37 DORP AAN DE STROOM - FASE /37/03 BODEMSANERING: STUDIEKOSTEN SPORTTERREIN DE WALLEN Vermindering van de milieuverontreiniging ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /37 DORP AAN DE STROOM - FASE /37/04 BODEMS: AANV BODEMONDERZ. SPORTTERREINEN DE WALLEN Vermindering van de milieuverontreiniging 1.991,32 0,00 0, ,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /37 DORP AAN DE STROOM - FASE /37/05 UITVOERING BODEMSANERING SPORTTERREINEN DE WALLEN Vermindering van de milieuverontreiniging 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, /39 DORPSTRAAT - PASTOORCOPLAAN 2013/39/01 OPENBARE VERLICHTING Straatverlichting 7.700,00 150, ,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /40 BOSKOUTER 2013/40/01 OPENBARE VERLICHTING Straatverlichting 5.000,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /44 VERWERVING KLEINE FINANCIËlE ACTIVA 2013/44/01 DE LIJN Openbaar vervoer 100,49 0,00 99,66 0,83 106,00 111,00 117,00 124,00 130, /44 VERWERVING KLEINE FINANCIËlE ACTIVA 2013/44/02 FINEA Elektriciteitsvoorziening 5.563,41 0,00 0, , , , , , , /01 AANOOP GROND 2014/01/01 ANNA BIJNSPAD Ruimtelijke planning ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /01 AANOOP GROND 2014/01/02 BLAUWE VINGER NEERSTRAAT - E Ruimtelijke planning ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, /01 AANOOP GROND 2014/01/03 CENTRALE AS - STATIONSOMGEVING Ruimtelijke planning ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, /01 AANOOP GROND 2014/01/04 'T ZWEN FIETSVERBINDING FASE Ruimtelijke planning ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, /01 AANOOP GROND 2014/01/05 FIETSPAD SPOOR - FASE Ruimtelijke planning ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, /01 AANOOP GROND 2014/01/06 FIETSPAD SPOOR - FASE Ruimtelijke planning ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, /01 AANOOP GROND 2014/01/07 GROENE VINGER AAN BEEK EN VOETWEG NR Ruimtelijke planning 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, /01 AANOOP GROND 2014/01/08 FONDS GROENE EN BLAUWE VINGERS Ruimtelijke planning 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, /01 AANOOP GROND 2014/01/09 NIEUWE KOZZE - DEEL SITE SCHOOL LAAR Jeugddienst ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /01 AANOOP GROND 2014/01/09 NIEUWE KOZZE - DEEL SITE SCHOOL LAAR Ochtend- en avondtoezicht 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /01 AANOOP GROND 2014/01/10 UITBREIDING GZ - DEEL SITE SCHOOL LAAR GZ: overige algemene en ondersteunende ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /02 BUITENGEWOON ONDERHOUD GEBOUWEN 2014/02/01 WAAIGAT - OPLOSSING WATERINFILTRATIE Gemeenschapscentrum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /02 BUITENGEWOON ONDERHOUD GEBOUWEN 2014/02/02 WAAIGAT - VERVANGEN CV Gemeenschapscentrum ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /02 BUITENGEWOON ONDERHOUD GEBOUWEN 2014/02/03 WAAIGAT - VERVANGEN KLANK- EN LICHTINSTALLATIE Gemeenschapscentrum ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, /02 BUITENGEWOON ONDERHOUD GEBOUWEN 2014/02/04 WAAIGAT - NIET GEDEFINIEERD Gemeenschapscentrum 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , /02 BUITENGEWOON ONDERHOUD GEBOUWEN 2014/02/05 DE WALLEN Sporthal ,00 0, ,18 19, ,00 0,00 0,00 0,00 0, /02 BUITENGEWOON ONDERHOUD GEBOUWEN 2014/02/07 TRECHTER - GELUIDSPLAN/UITBREIDING KLANK-EN LICHT Jeugddienst 8.000,00 0, , , , , , , , /02 BUITENGEWOON ONDERHOUD GEBOUWEN 2014/02/08 TRECHTER - NIET GEDEFINIEERD Jeugddienst 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , /02 BUITENGEWOON ONDERHOUD GEBOUWEN 2014/02/09 KOZZE - HUURGEBOUW Ochtend- en avondtoezicht 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, /02 BUITENGEWOON ONDERHOUD GEBOUWEN 2014/02/10 GEBOUW BEGRAAFPLAATS BURCHT EN ZWIJNDRECHT Begraafplaatsen ,00 0, , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /02 BUITENGEWOON ONDERHOUD GEBOUWEN 2014/02/11 AC - BEVEILIGING AUTOMATISCHE DEUREN EN WINDSCHERM Staf: overige algemene en ondersteunende ,00 0, , ,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /02 BUITENGEWOON ONDERHOUD GEBOUWEN 2014/02/13 AC - NIET GEDEFINIEERD Staf: overige algemene en ondersteunende ,00 0,00 0, , , , , , , /02 BUITENGEWOON ONDERHOUD GEBOUWEN 2014/02/14 GZ - NIEUT GEDEFINIEERD GZ: overige algemene en ondersteunende ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, /02 BUITENGEWOON ONDERHOUD GEBOUWEN 2014/02/15 SPORTHAL - NIET GEDEFINIEERD Sporthal ,00 0,00 0, , , , , , , /03 BUITENGEWOON ONDERHOUD GRACHTEN EN RIOLERINGEN 2014/03/01 AFKOPPELING STRAATKOLKEN OUDE GENTWEG Overig waterbeheer ,00 0, , ,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /04 BUITENGEWOON ONDERHOUD TERREINEN 2014/04/01 BEBOSSEN KRIJGSBAAN A27 EN A28 (OPP m² ) Stads- en plattelandsontwikkeling 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, /04 BUITENGEWOON ONDERHOUD TERREINEN 2014/04/02 BEBOSSEN NEERSTRAAT A771 EN A771/2 (OPP m²) Stads- en plattelandsontwikkeling 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, /04 BUITENGEWOON ONDERHOUD TERREINEN 2014/04/03 BEBOSSEN VISSERSTRAAT A 2019 (OPP m²) Stads- en plattelandsontwikkeling 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, /04 BUITENGEWOON ONDERHOUD TERREINEN 2014/04/04 HONDENWEIDE FIETSPAD BOSKOUTER AANLEGGEN Stads- en plattelandsontwikkeling 7.000,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /04 BUITENGEWOON ONDERHOUD TERREINEN 2014/04/05 HONDENWEIDEN Stads- en plattelandsontwikkeling 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, /04 BUITENGEWOON ONDERHOUD TERREINEN 2014/04/06 INTEGRATIE TUIN A.BORINSTRAAT 102 IN BINNENGEBIED Stads- en plattelandsontwikkeling 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, /04 BUITENGEWOON ONDERHOUD TERREINEN 2014/04/07 VOLKSTUIN NIEUWLAND: BEGELEIDING OPSTART Stads- en plattelandsontwikkeling ,00 0, , ,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /04 BUITENGEWOON ONDERHOUD TERREINEN 2014/04/08 HERBELIJNING ATLETIEKPISTE Sporthal ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /04 BUITENGEWOON ONDERHOUD TERREINEN 2014/04/09 DIVERSE SPEELRUIMTES Jeugddienst ,00 0, ,82 680, , , , , , /04 BUITENGEWOON ONDERHOUD TERREINEN 2014/04/10 GROENINR. BIJ NIEUWE/UITBREIDING VAN TERREINEN Stads- en plattelandsontwikkeling 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , /04 BUITENGEWOON ONDERHOUD TERREINEN 2014/04/11 AFBRAAK CONSTRUCTIE VOETBALTERREINEN Sporthal 2.904,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /04 BUITENGEWOON ONDERHOUD TERREINEN 2014/04/12 SPEELRUIMTE BINNENPLEIN Jeugddienst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Gemeente Zwijndrecht Binnenplein 1 NIS-code: Jaarrekening Secr.: Ilse Weynants Fin.Beh.: Ken Van Dyck

134 Enveloppe Omschr. Subproject Omschrijving subproject AR BI Omschrijving beleidsitem Budget Afgesloten Verbruik Overgedragen /05 BUITENGEWOON ONDERHOUD WEGEN 2014/05/01 AANLEG VOETPADEN (O.A. K. ASTRIDLAAN) Wegen ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /05 BUITENGEWOON ONDERHOUD WEGEN 2014/05/02 ANTWERPSESTEENWEG - BRUG OVER SPOORWEG Wegen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /05 BUITENGEWOON ONDERHOUD WEGEN 2014/05/03 LINDENSTRAAT (DEEL TSS STATIESTRAAT / HEIDESTRAAT) Wegen ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /05 BUITENGEWOON ONDERHOUD WEGEN 2014/05/04 OUDE GENTWEG - BORGERWEERT Wegen ,00 0, , ,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /05 BUITENGEWOON ONDERHOUD WEGEN 2014/05/05 STATIESTRAAT - HERAANLEG KLINKERS Wegen ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /05 BUITENGEWOON ONDERHOUD WEGEN 2014/05/06 VERBREDEN VOET- EN FIETSVERBINDING ANNA BIJNSPAD Wegen 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, /05 BUITENGEWOON ONDERHOUD WEGEN 2014/05/07 ASFALTERINGSWERKEN - NIET GEDEFINIEERD Wegen 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , /05 BUITENGEWOON ONDERHOUD WEGEN 2014/05/08 OPENBARE VERLICHTING - NIET GEDEFINIEERD Straatverlichting ,00 0, , , , , , , , /05 BUITENGEWOON ONDERHOUD WEGEN 2014/05/09 STRAATMEUBILAIR - NIET GEDEFINIEERD Wegen ,00 0,00 0, , , , , , , /05 BUITENGEWOON ONDERHOUD WEGEN 2014/05/10 BEVEILIGING VAN DE SCHOOLOMGEVINGEN Wegen ,96 0, , ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /05 BUITENGEWOON ONDERHOUD WEGEN 2014/05/11 STUDIEKOSTEN STATIESTRAAT STRAMIEN Wegen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /06 DIVERSE AANKOPEN SPORT 2014/06/01 VERVANGING SCHEIDINGSGORDIJN Sporthal ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /07 DIVERSE PLANNEN EN STUDIES RO 2014/07/01 RUP BOSKOUTER - VERBINDINGSSTRAAT Ruimtelijke planning 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, /07 DIVERSE PLANNEN EN STUDIES RO 2014/07/02 RUP DE WALLEN EN HEIRBAAN Ruimtelijke planning 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, /07 DIVERSE PLANNEN EN STUDIES RO 2014/07/03 RUP IDSTEINLAAN - P. VAN GOETHEMSTRAAT Ruimtelijke planning 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, /07 DIVERSE PLANNEN EN STUDIES RO 2014/07/04 RUP NOORDELIJKE KOUTERS - HEILIG GEESTHOEK Ruimtelijke planning 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, /07 DIVERSE PLANNEN EN STUDIES RO 2014/07/05 RUP VLIET Ruimtelijke planning ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, /07 DIVERSE PLANNEN EN STUDIES RO 2014/07/06 ONTWERP HERINRICHTING BINNENGEBIED Ruimtelijke planning 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, /07 DIVERSE PLANNEN EN STUDIES RO 2014/07/07 AFBAKENING WINKELGEBIED BURCHT Ruimtelijke planning 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, /07 DIVERSE PLANNEN EN STUDIES RO 2014/07/08 AFBAKENING WINKELGEBIED ZWIJNDRECHT Ruimtelijke planning 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, /07 DIVERSE PLANNEN EN STUDIES RO 2014/07/09 BEGELEIDINGSTRAJECT INSPRAAK PARK EN BOSGEBIEDEN Ruimtelijke planning 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, /07 DIVERSE PLANNEN EN STUDIES RO 2014/07/10 STEDENBOUWKUNDIGE STUDIE WATERFRONT BURCHT Ruimtelijke planning ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /07 DIVERSE PLANNEN EN STUDIES RO 2014/07/11 RUP R. ORLENDSTRAAT Ruimtelijke planning ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /07 DIVERSE PLANNEN EN STUDIES RO 2014/07/12 GRUP DORP AAN DE STROOM Ruimtelijke planning 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /08 FIETSPAD SPOOR - FASE /08/01 STUDIEKOSTEN BFF GRENS HEIDESTRAAT / STATIESTRAAT Wegen ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /08 FIETSPAD SPOOR - FASE /08/02 UITVOERING BFF HEIDESTRAAT / STATIESTRAAT Wegen 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, /09 KOZZE 2014/09/01 STUDIEKOSTEN Jeugddienst 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, /09 KOZZE 2014/09/02 GEBOUW Jeugddienst 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, /09 KOZZE 2014/09/03 OMGEVINGSAANLEG: TUIN, SPEELRUIMTE Jeugddienst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, /09 KOZZE 2014/09/04 SPEELMATERIAAL INRICHTING Jeugddienst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, /09 KOZZE 2014/09/05 ALG. KOSTEN Jeugddienst 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, /10 POLDERSTRAAT 2014/10/01 STUDIEKOSTEN WEGENWERKEN Wegen 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, /10 POLDERSTRAAT 2014/10/02 STUDIEKOSTEN RIOLERINGSWERKEN Wegen 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, /10 POLDERSTRAAT 2014/10/03 UITVOERING WEGENWERKEN Wegen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, /10 POLDERSTRAAT 2014/10/04 UITVOERING WEGENWERKEN SLEUF RIOLERING Wegen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, /10 POLDERSTRAAT 2014/10/05 UITVOERING RIOLERINGSWERKEN Wegen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, /10 POLDERSTRAAT 2014/10/06 OPENBARE VERLICHTING Straatverlichting 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, /11 ROLLEND MATERIEEL 2014/11/01 2 PICK-UPS VOOR OW GZ: overige algemene en ondersteunende ,17 0, ,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /11 ROLLEND MATERIEEL 2014/11/02 AANHANGWAGEN VOOR OW GZ: overige algemene en ondersteunende 4.000,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /11 ROLLEND MATERIEEL 2014/11/03 VEEGMACHINE Wegen ,00 0, , ,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /11 ROLLEND MATERIEEL 2014/11/04 4 ECO-VOERTUIGEN Staf: overige algemene en ondersteunende ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, /11 ROLLEND MATERIEEL 2014/11/05 DIVERSE Staf: overige algemene en ondersteunende 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , /11 ROLLEND MATERIEEL 2014/11/06 VRACHTWAGEN Wegen 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, /12 SOFTWARE 2014/12/01 AVG LICENTIES Staf: overige algemene en ondersteunende 5.000,00 0, , ,33 0, ,00 0, ,00 0, /12 SOFTWARE 2014/12/02 DIGITALE HANDTEKENING Staf: overige algemene en ondersteunende ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /12 SOFTWARE 2014/12/03 DOCUMENT MANAGEMENT Staf: overige algemene en ondersteunende 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, /12 SOFTWARE 2014/12/04 MS OFFICE Staf: overige algemene en ondersteunende ,76 0, ,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /12 SOFTWARE 2014/12/05 TELEWERKEN Staf: overige algemene en ondersteunende ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /13 'T ZWEN FIETSVERBINDING FASE /13/01 STUDIEKOSTEN Wegen 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, /13 'T ZWEN FIETSVERBINDING FASE /13/02 UITVOERING Wegen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, /13 'T ZWEN FIETSVERBINDING FASE /13/03 OPENBARE VERLICHTING Straatverlichting 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, /14 DIVERSE PLANNEN EN STUDIES MT 2014/14/01 EXTERNE BEGELEIDING Personeelsdienst en vorming ,00 0, , ,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /15 INVESTERINGSTOELAGE 2014/15/01 KERKFABRIEK HEILIG KRUIS Bijdrage aan de besturen van de ere ,00 0, , , , , ,00 0,00 0, /15 INVESTERINGSTOELAGE 2014/15/02 KERKFABRIEK SINT-MARTINUS Bijdrage aan de besturen van de ere ,00 0, ,30 763, , ,00 0,00 0,00 0, /16 ORTHOFOTOMOZAIK 2014/16/01 ORTHOFOTOMOZAIK (INCL. DHM) Staf: overige algemene en ondersteunende ,62 0, ,62 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, /17 HARDWARE 2014/17/01 NETAPP ICT: overige algemene en ondersteunende , , ,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /18 IMEA - overname aandelen nav exit Electrabel 2014/18/01 overname aandelen nav exit electrabel Elektriciteitsvoorziening 0,00 0, , ,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /18 IMEA - overname aandelen nav exit Electrabel 2014/18/02 overname aandelen nav exit electrabel gas Gasvoorziening 0,00 0, , ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /19 STUDIEKOSTEN KERKENKOUTER Sporthal 8.049, , ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAAL , , , , , , , , ,00 Gemeente Zwijndrecht Binnenplein 1 NIS-code: Jaarrekening Secr.: Ilse Weynants Fin.Beh.: Ken Van Dyck

135 Overzicht prioritaire doelstellingen (Vlaamse Beleidsprioriteiten) Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 135

136 AR BI Actie VL BP Omschrijving actie Totaal budget detail Verbruik detail burger en samenleving: Actie 3 sport LSBVBP04 Andersvalide sportaanbod: Sport commentaar bij de actie: We stimuleren personen met een handicap tot sportbeoefening door het 2.000,00 82,70 uitbreiden van het G-sportaanbod in het bijzonder door het organiseren van G-sportkampen, G-sportdagen, opendeurdagen G- sportclubs en openstellen van de reguliere sportkampen voor personen met een handicap. Om deze doelstelling te realiseren wordt er samengewerkt met verschillende partners o.a dienst sociale zaken, OCMW, en jeugddienst. Indicator: Aantal G-sporters die deelnemen aan G-sportactiviteiten burger en samenleving: Actie 3 sport LSBVBP04 Andersvalide sportaanbod: Sport commentaar bij de actie: We stimuleren personen met een handicap tot sportbeoefening door het 800,00 445,20 uitbreiden van het G-sportaanbod in het bijzonder door het organiseren van G-sportkampen, G-sportdagen, opendeurdagen G- sportclubs en openstellen van de reguliere sportkampen voor personen met een handicap. Om deze doelstelling te realiseren wordt er samengewerkt met verschillende partners o.a dienst sociale zaken, OCMW, en jeugddienst. Indicator: Aantal G-sporters die deelnemen aan G-sportactiviteiten burger en samenleving: Actie 3 sport LSBVBP04 Andersvalide sportaanbod: Sport commentaar bij de actie: We stimuleren personen met een handicap tot sportbeoefening door het 5.000,00 0,00 uitbreiden van het G-sportaanbod in het bijzonder door het organiseren van G-sportkampen, G-sportdagen, opendeurdagen G- sportclubs en openstellen van de reguliere sportkampen voor personen met een handicap. Om deze doelstelling te realiseren wordt er samengewerkt met verschillende partners o.a dienst sociale zaken, OCMW, en jeugddienst. Indicator: Aantal G-sporters die deelnemen aan G-sportactiviteiten. Stand van zaken In 2014 heeft de sportdienst in de paasvakantie en in de zomervakantie sportkampen opengesteld voor de G-kids. Ook sportkampen binnen de regio Rivierenland waartoe Zwijndrecht behoort werden gemeenschappelijk gepromoot. Indicator 1: Uit Zwijndrecht is er 1 vraag gesteld aan de regionale G-sportcoach, Indicator 2: Er hebben geen clubs een G-sportafdeling opgericht. Indicator 3: G-kids hebben uit Zwijndrecht deelgenomen aan de integratiesportkampen burger en samenleving: Actie 5 sport LSBVBP04 Ondersteuning werking G-sportcoach regio Rivierenland: De G-sportcoach doet een behoefteonderzoek (afbakenen van de 500,00 0,00 doelgroep) in de gemeenten, clubs, personen met een beperking en begeleidt clubs om de stap te zetten een G-sportafdeling uit te bouwen en helpt individuele personen met een handicap de stap te zetten naar een G-sportclub ( sensibiliseren). Indicator1: Aantal vragen uit onze gemeente bij de G-sport-coach. Indicator2: Aantal nieuwe clubs met een G-sportafdeling burger en samenleving: Actie 5 sport LSBVBP04 Ondersteuning werking G-sportcoach regio Rivierenland: De G-sportcoach doet een behoefteonderzoek (afbakenen van de 500,00 0,00 doelgroep) in de gemeenten, clubs, personen met een beperking en begeleidt clubs om de stap te zetten een G-sportafdeling uit te bouwen en helpt individuele personen met een handicap de stap te zetten naar een G-sportclub ( sensibiliseren). Indicator1: Aantal vragen uit onze gemeente bij de G-sport-coach. Indicator2: Aantal nieuwe clubs met een G-sportafdeling. Stand van zaken De G-sportcoach doet een behoefteonderzoek (afbakenen van de doelgroep) in de gemeenten, clubs, personen met een beperking en begeleidt clubs om de stap te zetten een G-sportafdeling uit te bouwen en helpt individuele personen met een handicap de stap te zetten naar een G-sportclub (sensibiliseren). Indicator 1: Aantal vragen uit onze gemeente bij de G-sport-coach. Indicator 2: Aantal nieuwe clubs met een G-sportafdeling vrije tijd: Actie 1 sport LSBVBP03 Ondersteuning sportactiviteiten georganiseerd door clubs in samenwerking met gemeente: Sportverenigingen zijn een belangrijke , ,50 partner in het realiseren van de missie om zoveel mogelijk Zwijndrechtenaren aan te zetten tot actieve sportbeoefening. Het gemeentebestuur wil hen daarin helpen en ondersteunen. Ondersteuningmodaliteiten terug te vinden in het reglement "ondersteuning sportkampen ingericht door een erkende Zwijndrechtse sportvereniging i.s.m het gemeentebestuur. Weblink: Indicatoren: % deelnemers van de sportkampen dat doorstroomt naar een gesubsidieerde sportclub vrije tijd: Actie 1 sport LSBVBP03 Ondersteuning sportactiviteiten georganiseerd door clubs in samenwerking met gemeente: Sportverenigingen zijn een belangrijke 5.040, ,60 partner in het realiseren van de missie om zoveel mogelijk Zwijndrechtenaren aan te zetten tot actieve sportbeoefening. Het gemeentebestuur wil hen daarin helpen en ondersteunen. Ondersteuningmodaliteiten terug te vinden in het reglement "ondersteuning sportkampen ingericht door een erkende Zwijndrechtse sportvereniging i.s.m het gemeentebestuur. Weblink: Indicatoren: % deelnemers van de sportkampen dat doorstroomt naar een gesubsidieerde sportclub vrije tijd: Actie 1 sport LSBVBP03 Ondersteuning sportactiviteiten georganiseerd door clubs in samenwerking met gemeente: Sportverenigingen zijn een belangrijke 9.050, ,50 partner in het realiseren van de missie om zoveel mogelijk Zwijndrechtenaren aan te zetten tot actieve sportbeoefening. Het gemeentebestuur wil hen daarin helpen en ondersteunen. Ondersteuningmodaliteiten terug te vinden in het reglement "ondersteuning sportkampen ingericht door een erkende Zwijndrechtse sportvereniging i.s.m het gemeentebestuur. Weblink: Indicatoren: % deelnemers van de sportkampen dat doorstroomt naar een gesubsidieerde sportclub vrije tijd: Actie 1 sport LSBVBP03 Ondersteuning sportactiviteiten georganiseerd door clubs in samenwerking met gemeente: Sportverenigingen zijn een belangrijke partner in het realiseren van de missie om zoveel mogelijk Zwijndrechtenaren aan te zetten tot actieve sportbeoefening. Het gemeentebestuur wil hen daarin helpen en ondersteunen. Ondersteuningmodaliteiten terug te vinden in het reglement "ondersteuning sportkampen ingericht door een erkende Zwijndrechtse sportvereniging i.s.m het gemeentebestuur. Weblink: Indicatoren: % deelnemers van de sportkampen dat doorstroomt naar een gesubsidieerde sportclub. 300,00 165,00 GEMEENTE ZWIJNDRECHT Binnenplein 1 NIS-code11056 Fin nota Jaarrekening Secr.:Ilse Weynants Fin. beh.:ken Van Dyck

137 AR BI Actie VL BP Omschrijving actie Totaal budget detail Verbruik detail Stand van zaken De sportdienst heeft in 2014 in samenwerking met 7 clubs een sportkamp kunnen organiseren. Twee voetbalstages, een dansstage, een omnigymkamp, een badmintonstage, een atletiekstage en een basketbalstage. Indicator: 9% van de deelnemers is doorgestroomd naar een sportclub vrije tijd: Actie 1 sport LSBVBP03 Sportkampen- en activiteiten schoolvakanties: De schoolvakantie van de kleuters, lagere schoolkinderen en tieners sportkampen , ,79 kunnen sportief ingevuld worden omdat de sportdienst sportkampen organiseert vrije tijd: Actie 1 sport LSBVBP03 Sportkampen- en activiteiten schoolvakanties: De schoolvakantie van de kleuters, lagere schoolkinderen en tieners sportkampen 1.996, ,00 kunnen sportief ingevuld worden omdat de sportdienst sportkampen organiseert vrije tijd: Actie 1 sport LSBVBP03 Sportkampen- en activiteiten schoolvakanties: De schoolvakantie van de kleuters, lagere schoolkinderen en tieners sportkampen , ,20 kunnen sportief ingevuld worden omdat de sportdienst sportkampen organiseert vrije tijd: Actie 1 sport LSBVBP03 Sportkampen- en activiteiten schoolvakanties: De schoolvakantie van de kleuters, lagere schoolkinderen en tieners sportkampen 1.290, ,00 kunnen sportief ingevuld worden omdat de sportdienst sportkampen organiseert vrije tijd: Actie 1 sport LSBVBP03 Sportkampen- en activiteiten schoolvakanties: De schoolvakantie van de kleuters, lagere schoolkinderen en tieners sportkampen , ,50 kunnen sportief ingevuld worden omdat de sportdienst sportkampen organiseert vrije tijd: Actie 1 sport LSBVBP03 Sportkampen- en activiteiten schoolvakanties: De schoolvakantie van de kleuters, lagere schoolkinderen en tieners sportkampen ,00 0,00 kunnen sportief ingevuld worden omdat de sportdienst sportkampen organiseert. Stand van zaken Krokusvakantie: 2 sportkampen, 86 deelnemers. Paasvakantie: 7 sportkampen, 280 deelnemers. Zomervakantie: 19 sportkampen, 638 deelnemers. Herfstvakantie: 2 sportkampen, 65 deelnemers. Kerstvakantie: 1 sportkamp, 55 deelnemers vrije tijd: Actie 11 sport LSBVBP03 Begeleide wandelingen start to walk wandel-mee-dag: De gemeentelijke sportdienst ontwikkelt laagdrempelige initiatieven voor 700,00 605,60 individuele sportbeoefenaars door wandelingen te organiseren waaraan alle inwoners kunnen deelnemen vrije tijd: Actie 11 sport LSBVBP03 Begeleide wandelingen start to walk wandel-mee-dag: De gemeentelijke sportdienst ontwikkelt laagdrempelige initiatieven voor 180,00 150,00 individuele sportbeoefenaars door wandelingen te organiseren waaraan alle inwoners kunnen deelnemen. Stand van zaken Naar jaarlijkse gewoonte wordt er op 11 november een wandeldag georganiseerd. In 2014 werd er in en rond Hulst gewandeld. Er waren 53 deelnemers vrije tijd: Actie 2 sport LSBVBP03 Lessenreeksen Sport: De gemeentelijke sportdienst tracht volwassenen die niet in het verenigingsleven participeren te laten sporten 800,00 768,99 door laagdrempelige lessenreeksen in verschillende sporten te organiseren. Indicator 1: % deelnemers aan lessenreeksen voor volwassenen van de sportdienst dat tot op dat moment niet aan sport deed. Indicator 2: Aantal 55-plussers dat deelneemt aan het structureel andersgeorganiseerd sportaanbod van de sportdienst vrije tijd: Actie 2 sport LSBVBP03 Lessenreeksen Sport: De gemeentelijke sportdienst tracht volwassenen die niet in het verenigingsleven participeren te laten sporten 750,00 420,00 door laagdrempelige lessenreeksen in verschillende sporten te organiseren. Indicator 1: % deelnemers aan lessenreeksen voor volwassenen van de sportdienst dat tot op dat moment niet aan sport deed. Indicator 2: Aantal 55-plussers dat deelneemt aan het structureel andersgeorganiseerd sportaanbod van de sportdienst vrije tijd: Actie 2 sport LSBVBP03 Lessenreeksen Sport: De gemeentelijke sportdienst tracht volwassenen die niet in het verenigingsleven participeren te laten sporten 4.750, ,00 door laagdrempelige lessenreeksen in verschillende sporten te organiseren. Indicator 1: % deelnemers aan lessenreeksen voor volwassenen van de sportdienst dat tot op dat moment niet aan sport deed. Indicator 2: Aantal 55-plussers dat deelneemt aan het structureel andersgeorganiseerd sportaanbod van de sportdienst vrije tijd: Actie 2 sport LSBVBP03 Lessenreeksen Sport: De gemeentelijke sportdienst tracht volwassenen die niet in het verenigingsleven participeren te laten sporten 6.340, ,00 door laagdrempelige lessenreeksen in verschillende sporten te organiseren. Indicator 1: % deelnemers aan lessenreeksen voor volwassenen van de sportdienst dat tot op dat moment niet aan sport deed. Indicator 2: Aantal 55-plussers dat deelneemt aan het structureel andersgeorganiseerd sportaanbod van de sportdienst Stand van zaken De sportdienst organiseerde een lessenreeks bokwa. Er waren 50 deelnemers. Evenals een lessenreeks tennis met 32 deelnemers. Indicator 1: 1% van de deelnemers deed nog niet aan sport. Indicator 2: Er hebben 4 55-plussers deelgenomen aan de lessenreeksen vrije tijd: Actie 3 sport LSBVBP03 Wekelijkse zwembeurten: Gemeente Zwijndrecht heeft geen zwembad. Gemeentebestuur zorgt ervoor dat de inwoners wekelijks 6.500, ,04 kunnen gaan zwemmen. Om dit te realiseren wordt er wekelijks busvervoer georganiseerd naar het zwembad van Temse vrije tijd: Actie 3 sport LSBVBP03 Wekelijkse zwembeurten: Gemeente Zwijndrecht heeft geen zwembad. Gemeentebestuur zorgt ervoor dat de inwoners wekelijks 225,00 0,00 kunnen gaan zwemmen. Om dit te realiseren wordt er wekelijks busvervoer georganiseerd naar het zwembad van Temse. Stand van zaken Er wordt wekelijks een bus ingelegd naar het zwembad van Temse. Er gaan gemiddeld per beurt 20 mensen zwemmen vrije tijd: Actie 4 sport LSBVBP03 Senioren- en mediorensportaanbod: Gemeente Zwijndrecht wil senioren actief aanzetten tot sporten en ervoor zorgen dat de senioren weten welke sportmogelijkheden er zijn in de gemeente bij de diverse sport- en seniorenverenigingen. Indicator: Aantal 55- plussers dat deelneemt aan het structureel andersgeorganiseerd sportaanbod van de sportdienst , ,99 GEMEENTE ZWIJNDRECHT Binnenplein 1 NIS-code11056 Fin nota Jaarrekening Secr.:Ilse Weynants Fin. beh.:ken Van Dyck

138 AR BI Actie VL BP Omschrijving actie Totaal budget detail Verbruik detail vrije tijd: Actie 4 sport LSBVBP03 Senioren- en mediorensportaanbod: Gemeente Zwijndrecht wil senioren actief aanzetten tot sporten en ervoor zorgen dat de 300,00 180,00 senioren weten welke sportmogelijkheden er zijn in de gemeente bij de diverse sport- en seniorenverenigingen. Indicator: Aantal 55- plussers dat deelneemt aan het structureel andersgeorganiseerd sportaanbod van de sportdienst vrije tijd: Actie 4 sport LSBVBP03 Senioren- en mediorensportaanbod: Gemeente Zwijndrecht wil senioren actief aanzetten tot sporten en ervoor zorgen dat de 360,00 75,00 senioren weten welke sportmogelijkheden er zijn in de gemeente bij de diverse sport- en seniorenverenigingen. Indicator: Aantal 55- plussers dat deelneemt aan het structureel andersgeorganiseerd sportaanbod van de sportdienst vrije tijd: Actie 4 sport LSBVBP03 Senioren- en mediorensportaanbod: Gemeente Zwijndrecht wil senioren actief aanzetten tot sporten en ervoor zorgen dat de 1.200,00 836,40 senioren weten welke sportmogelijkheden er zijn in de gemeente bij de diverse sport- en seniorenverenigingen. Indicator: Aantal 55- plussers dat deelneemt aan het structureel andersgeorganiseerd sportaanbod van de sportdienst vrije tijd: Actie 4 sport LSBVBP03 Senioren- en mediorensportaanbod: Gemeente Zwijndrecht wil senioren actief aanzetten tot sporten en ervoor zorgen dat de 1.150,00 570,40 senioren weten welke sportmogelijkheden er zijn in de gemeente bij de diverse sport- en seniorenverenigingen. Indicator: Aantal 55- plussers dat deelneemt aan het structureel andersgeorganiseerd sportaanbod van de sportdienst. Stand van zaken Sportdienst organiseerde een beweeg- en vrijetijdsbeurs, een cursus badminton, petanque, tennis en turnen. Er werd een bus ingelegd naa rde seniorgames in Blankenberge. Indicator: Er namen plussers deel aan het structureel andersgeorganiseerd aanbod vrije tijd: Actie 5 sport LSBVBP03 Sportdagen: De gemeentelijke sportdienst ontwikkelt laagdrempelige initiatieven voor individuele sportbeoefenaars door 250,00 0,00 sportdagen te organiseren en/of in te spelen op acties die worden aangestuurd door Vlaanderen, Bloso of de provincies vrije tijd: Actie 5 sport LSBVBP03 Sportdagen: De gemeentelijke sportdienst ontwikkelt laagdrempelige initiatieven voor individuele sportbeoefenaars door 250,00 0,00 sportdagen te organiseren en/of in te spelen op acties die worden aangestuurd door Vlaanderen, Bloso of de provincies Stand van zaken De sportdienst organiseerde in samenwerking met het Bloso de Week van de Sportclub, de scholenveldloop en een wandeldag vrije tijd: Actie 6 sport LSBVBP03 Naschoolse sport: Er is een optimale samenwerking tussen scholen, de sportclubs en de sportdienst. De sportdienst organiseert in samenspraak met de partners naschoolse sport zodat de kinderen de weg naar de sportclub vinden teneinde meer kleuters, en lagere schoolkinderen en tieners te laten sporten vrije tijd: Actie 6 sport LSBVBP03 Naschoolse sport: Er is een optimale samenwerking tussen scholen, de sportclubs en de sportdienst. De sportdienst organiseert in samenspraak met de partners naschoolse sport zodat de kinderen de weg naar de sportclub vinden teneinde meer kleuters, en lagere schoolkinderen en tieners te laten sporten vrije tijd: Actie 6 sport LSBVBP03 Naschoolse sport: Er is een optimale samenwerking tussen scholen, de sportclubs en de sportdienst. De sportdienst organiseert in samenspraak met de partners naschoolse sport zodat de kinderen de weg naar de sportclub vinden teneinde meer kleuters, en lagere schoolkinderen en tieners te laten sporten. Stand van zaken Het laatste trimester van elk schooljaar wordt er naschoolse sport georganiseerd. Clubs kunnen zich voorstellen en promotie voeren. In 2014 was er basketbal, voetbal, trampolinespringen en tafeltennis. In totaal namen er 64 kinderen deel vrije tijd: Actie 7 sport LSBVBP03 Multimove: Het project "Multimove voor kinderen" wil de ontwikkeling van de basismotoriek op een verantwoorde en onderbouwde manier stimuleren door een gevarieerd bewegingsaanbod bij kinderen van 3 tot 8 jaar. De sportdienst bouwt in samenspraak met verschillende partners het project verder uit vrije tijd: Actie 7 sport LSBVBP03 Multimove: Het project "Multimove voor kinderen" wil de ontwikkeling van de basismotoriek op een verantwoorde en onderbouwde manier stimuleren door een gevarieerd bewegingsaanbod bij kinderen van 3 tot 8 jaar. De sportdienst bouwt in samenspraak met verschillende partners het project verder uit vrije tijd: Actie 7 sport LSBVBP03 Multimove: Het project "Multimove voor kinderen" wil de ontwikkeling van de basismotoriek op een verantwoorde en onderbouwde manier stimuleren door een gevarieerd bewegingsaanbod bij kinderen van 3 tot 8 jaar. De sportdienst bouwt in samenspraak met verschillende partners het project verder uit vrije tijd: Actie 7 sport LSBVBP03 Multimove: Het project "Multimove voor kinderen" wil de ontwikkeling van de basismotoriek op een verantwoorde en onderbouwde manier stimuleren door een gevarieerd bewegingsaanbod bij kinderen van 3 tot 8 jaar. De sportdienst bouwt in samenspraak met verschillende partners het project verder uit. Stand van zaken De sportdienst organiseert op woensdag en zaterdag in samenwerking met de Gezinsbond en de naschoolse kinderopvang lessenreeksen Multimove. In totaal hebben er 194 kinderen deelgenomen vrije tijd: Actie 8 sport LSBVBP03 Gemeentedag: Het gemeentebestuur herdenkt jaarlijks de bevrijding van de deelgemeente Burcht in de tweede wereldoorlog en organiseert laagdrempelige sportieve ontmoetingen tussen Zwijndrechtse sportverengingen vrije tijd: Actie 8 sport LSBVBP03 Gemeentedag: Het gemeentebestuur herdenkt jaarlijks de bevrijding van de deelgemeente Burcht in de tweede wereldoorlog en organiseert laagdrempelige sportieve ontmoetingen tussen Zwijndrechtse sportverengingen , , ,00 971,67 500,00 371, , , , , , , , ,50 697,80 347,80 450,00 450,00 GEMEENTE ZWIJNDRECHT Binnenplein 1 NIS-code11056 Fin nota Jaarrekening Secr.:Ilse Weynants Fin. beh.:ken Van Dyck

139 AR BI Actie VL BP Omschrijving actie Totaal budget detail Verbruik detail Stand van zaken Op het programma staan liggende wipschieten, staande wipschieten, biljarten, pierbollen duivensport en tafeltennis. In 2014 hebben 15 clubs deelgenomen burger en samenleving: Actie 3 sport LSBVBP03 Sport- en gezondheid: Voldoende bewegen is belangrijk voor de gezondheid. De sportdienst zorgt ervoor dat bewegen op een 630,00 566,37 eenvoudige en aangename manier in het leven wordt geïntegreerd burger en samenleving: Actie 3 sport LSBVBP03 Sport- en gezondheid: Voldoende bewegen is belangrijk voor de gezondheid. De sportdienst zorgt ervoor dat bewegen op een 630,00 255,00 eenvoudige en aangename manier in het leven wordt geïntegreerd. Stand van zaken De sportdienst ondersteunt het project stappen. Jaarlijks worden inwoners via een wervelend artikel in het infoblad aangezet om dagelijks stappen te zetten. De sportdienst verkoopt en verhuurt stappentellers. De gemeentelijke wandelroutes kregen een indicatie met het aantal stappen burger en samenleving: Actie 1 sport LSBVBP03 Sportactiviteiten in samenwerking met de scholen: De meest geschikte omgeving, waar bewegen op een zinvolle manier kan 2.450, ,24 geïmplementeerd worden in het leven van jongeren zijn de scholen. De sportdienst als partner in de kernwerking van de Stichting Vlaamse Schoolsport ondersteunt de scholen bij het uitwerken van een bewegingsaanbod burger en samenleving: Actie 1 sport LSBVBP03 Sportactiviteiten in samenwerking met de scholen: De meest geschikte omgeving, waar bewegen op een zinvolle manier kan 100,00 90,00 geïmplementeerd worden in het leven van jongeren zijn de scholen. De sportdienst als partner in de kernwerking van de Stichting Vlaamse Schoolsport ondersteunt de scholen bij het uitwerken van een bewegingsaanbod. Stand van zaken De sportdienst werkt samen met SVS om volgende activiteiten te promoten in de Zwijndrechtse scholen. Badmintoninstuif, kronkeldidoe, rollerhappening, en rollebollen Vrije tijd: Actie 2 sport LSBVBP02 Subsidie kwaliteit jeugdsportbegeleider en jeugdsportcoördinator: In Zwijndrecht worden de subsidies voor kwaliteit van de , ,99 jeugdsportbegeleider en jeugdsportcoördinator via 2 sporen aangewend worden. Met name via gemeentelijk vormingsinitiatieven en via het subsidiereglement "stimulering van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding". Jeugdsportcoördinatoren en begeleiders worden gestimuleerd tot het volgen van bijscholingen. De subsidies worden via een puntensysteem verdeeld aan clubs met jeugdwerking die werken met gediplomeerde jeugdsportcoördinatoren en begeleiders. Weblink: Indicatoren: % jeugdsportbegeleiders met een sportkwalificatie in gesubsidieerde sportclubs met jeugdsportaanbod Vrije tijd: Actie 2 sport LSBVBP02 Subsidie kwaliteit jeugdsportbegeleider en jeugdsportcoördinator: In Zwijndrecht worden de subsidies voor kwaliteit van de ,00 0,00 jeugdsportbegeleider en jeugdsportcoördinator via 2 sporen aangewend worden. Met name via gemeentelijk vormingsinitiatieven en via het subsidiereglement "stimulering van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding". Jeugdsportcoördinatoren en begeleiders worden gestimuleerd tot het volgen van bijscholingen. De subsidies worden via een puntensysteem verdeeld aan clubs met jeugdwerking die werken met gediplomeerde jeugdsportcoördinatoren en begeleiders. Weblink: Indicatoren: % jeugdsportbegeleiders met een sportkwalificatie in gesubsidieerde sportclubs met jeugdsportaanbod. Stand van zaken Zwijndrecht telt 9 gesubsidieerde sportverenigingen met een specifieke jeugdwerking. Van de 115 trainers actief in de Zwijndrechtse erkende sportverenigingen zijn er 107 actief in de clubs met jeugdwerking. Indicator: 91% van de jeugdsportbegeleiders actief in een club met jeugdwerking is sportgekwalificeerd Vrije tijd: Actie 1 sport LSBVBP01 Subsidie kwaliteit basiswerking sportverenigingen: Zwijndrecht streeft naar kwalitatieve sportverenigingen. Onder kwalitatieve , ,98 sportverenigingen verstaan wij verenigingen die op sportief, organisatorisch en op financieel gebied de touwtjes in handen hebben. Sportverenigingen die op een wetenschappelijke, medische en pedagogisch verantwoorde manier met jeugdopleiding bezig zijn. Weblink: Indicatoren 1: % inwoners dat lid is van een gesubsidieerde sportclub van de gemeente. Indicatoren 2: % sportgekwalificeerde trainers in een gesubsidieerde sportclub Vrije tijd: Actie 1 sport LSBVBP01 Subsidie kwaliteit basiswerking sportverenigingen: Zwijndrecht streeft naar kwalitatieve sportverenigingen. Onder kwalitatieve , ,20 sportverenigingen verstaan wij verenigingen die op sportief, organisatorisch en op financieel gebied de touwtjes in handen hebben. Sportverenigingen die op een wetenschappelijke, medische en pedagogisch verantwoorde manier met jeugdopleiding bezig zijn. Weblink: Indicatoren 1: % inwoners dat lid is van een gesubsidieerde sportclub van de gemeente. Indicatoren 2: % sportgekwalificeerde trainers in een gesubsidieerde sportclub. Stand van zaken Zwijndrecht telt 33 gesubsidieerde sportverenigingen. Samen tellen de verenigingen 3378 leden. Waarvan 1938 mannen en 1440 vrouwen leden zijn jonger dan 18 jaar leden zitten in de categorie van 18 tot 59 jaar. 190 leden zijn ouder dan 60 jaar. Indicator 1: 60% van de gesubsidieerde sportverenigingen zijn inwoners van de gemeente. Indicator 2: 51% van de trainers in de gesubsidieerde sportclubs zijn gekwalificeerde trainers. GEMEENTE ZWIJNDRECHT Binnenplein 1 NIS-code11056 Fin nota Jaarrekening Secr.:Ilse Weynants Fin. beh.:ken Van Dyck

140 AR BI Actie VL BP Omschrijving actie Totaal budget detail Verbruik detail vrije tijd: Actie 3 jeugd LJBVBP03 De gemeente verzorgt een passend kader voor de organisatie van jeugdfuiven: De infrastructuur van het jeugdcentrum wordt , ,94 verder geoptimaliseerd. Jeugdraad Zwijndrecht, de Zwijndrechtse jeugdverenigingen, het gemeentebestuur en de lokale politie van Zwijndrecht hebben een degelijk fuifbeleid ondertekend. Deze partners blijven zich verbinden en houden zich aan een aantal principes. Het is een positief, ondersteunend fuifbeleid voor alle jongeren. Het gemeentebestuur ondertekent een fuifcharter. De jeugddienst ondersteunt de fuivende jongeren op materieel vlak door het verspreidt van het fuifdraaiboek, het uitlenen van een fuifkoffer, de gemeentelijke uitleendienst en het bezorgen van preventief gehoorschademateriaal. Exploitatieuitgaven: 9000 brouwer Jeugdcentrum Polyvalente zaal +/- 200 kosten aanvullen fuifkoffer en gehoorschademateriaal (zie budget sport- en spelmateriaal) (LJBVBP02) totaal Exploitatie inkomsten: 8720 inkomst vrije tijd: Actie 3 jeugd LJBVBP03 De gemeente verzorgt een passend kader voor de organisatie van jeugdfuiven: De infrastructuur van het jeugdcentrum wordt 8.720, ,00 verder geoptimaliseerd. Jeugdraad Zwijndrecht, de Zwijndrechtse jeugdverenigingen, het gemeentebestuur en de lokale politie van Zwijndrecht hebben een degelijk fuifbeleid ondertekend. Deze partners blijven zich verbinden en houden zich aan een aantal principes. Het is een positief, ondersteunend fuifbeleid voor alle jongeren. Het gemeentebestuur ondertekent een fuifcharter. De jeugddienst ondersteunt de fuivende jongeren op materieel vlak door het verspreidt van het fuifdraaiboek, het uitlenen van een fuifkoffer, de gemeentelijke uitleendienst en het bezorgen van preventief gehoorschademateriaal. Exploitatieuitgaven: 9000 brouwer Jeugdcentrum Polyvalente zaal +/- 200 kosten aanvullen fuifkoffer en gehoorschademateriaal (zie budget sport- en spelmateriaal) (LJBVBP02) totaal Exploitatie inkomsten: 8720 inkomst vrije tijd: Actie 4 jeugd LJBVBP03 De gemeente zorgt voor een cultureel aanbod in het jeugdcentrum Den Trechter voor en door tieners: (LJBVBP03) De jeugddienst 3.300, ,04 zorgt in samenwerking met alle nodige partners voor meer culturele kruisbestuiving tussen kinder- en jongerenactiviteiten en cultuur in al zijn vormen. - Uitdenken van nieuw idee rond jeugd en cultuur in Regelmatig overleg met cultuurdienst - Opstellen van (flexibele) culturele programmatie voor tieners en jongeren. Exploitatie uitgaven: 2800 materiaal 1000 promomateriaal 5500 vergoedingen totaal Exploitatie inkomsten : 8555,45 Vlaamse subsidie voor beleidsprioriteit jeugd en cultuur LJBVBP inkomsten Vrij Muziek Atelier ,45 totaal vrije tijd: Actie 4 jeugd LJBVBP03 De gemeente zorgt voor een cultureel aanbod in het jeugdcentrum Den Trechter voor en door tieners: (LJBVBP03) De jeugddienst 1.000,00 170,61 zorgt in samenwerking met alle nodige partners voor meer culturele kruisbestuiving tussen kinder- en jongerenactiviteiten en cultuur in al zijn vormen. - Uitdenken van nieuw idee rond jeugd en cultuur in Regelmatig overleg met cultuurdienst - Opstellen van (flexibele) culturele programmatie voor tieners en jongeren. Exploitatie uitgaven: 2800 materiaal 1000 promomateriaal 5500 vergoedingen totaal Exploitatie inkomsten : 8555,45 Vlaamse subsidie voor beleidsprioriteit jeugd en cultuur LJBVBP inkomsten Vrij Muziek Atelier ,45 totaal vrije tijd: Actie 4 jeugd LJBVBP03 De gemeente zorgt voor een cultureel aanbod in het jeugdcentrum Den Trechter voor en door tieners: (LJBVBP03) De jeugddienst 7.900, ,06 zorgt in samenwerking met alle nodige partners voor meer culturele kruisbestuiving tussen kinder- en jongerenactiviteiten en cultuur in al zijn vormen. - Uitdenken van nieuw idee rond jeugd en cultuur in Regelmatig overleg met cultuurdienst - Opstellen van (flexibele) culturele programmatie voor tieners en jongeren. Exploitatie uitgaven: 2800 materiaal 1000 promomateriaal 5500 vergoedingen totaal Exploitatie inkomsten : 8555,45 Vlaamse subsidie voor beleidsprioriteit jeugd en cultuur LJBVBP inkomsten Vrij Muziek Atelier ,45 totaal vrije tijd: Actie 4 jeugd LJBVBP03 De gemeente zorgt voor een cultureel aanbod in het jeugdcentrum Den Trechter voor en door tieners: (LJBVBP03) De jeugddienst 4.500, ,00 zorgt in samenwerking met alle nodige partners voor meer culturele kruisbestuiving tussen kinder- en jongerenactiviteiten en cultuur in al zijn vormen. - Uitdenken van nieuw idee rond jeugd en cultuur in Regelmatig overleg met cultuurdienst - Opstellen van (flexibele) culturele programmatie voor tieners en jongeren. Exploitatie uitgaven: 2800 materiaal 1000 promomateriaal 5500 vergoedingen totaal Exploitatie inkomsten : 8555,45 Vlaamse subsidie voor beleidsprioriteit jeugd en cultuur LJBVBP inkomsten Vrij Muziek Atelier ,45 totaal vrije tijd: Actie 4 jeugd LJBVBP03 De gemeente zorgt voor een cultureel aanbod in het jeugdcentrum Den Trechter voor en door tieners: (LJBVBP03) De jeugddienst zorgt in samenwerking met alle nodige partners voor meer culturele kruisbestuiving tussen kinder- en jongerenactiviteiten en cultuur in al zijn vormen. - Uitdenken van nieuw idee rond jeugd en cultuur in Regelmatig overleg met cultuurdienst - Opstellen van (flexibele) culturele programmatie voor tieners en jongeren. Exploitatie uitgaven: 2800 materiaal 1000 promomateriaal 5500 vergoedingen totaal Exploitatie inkomsten : 8555,45 Vlaamse subsidie voor beleidsprioriteit jeugd en cultuur LJBVBP inkomsten Vrij Muziek Atelier ,45 totaal 8.555, ,04 GEMEENTE ZWIJNDRECHT Binnenplein 1 NIS-code11056 Fin nota Jaarrekening Secr.:Ilse Weynants Fin. beh.:ken Van Dyck

141 AR BI Actie VL BP Omschrijving actie Totaal budget detail Verbruik detail Stand van zaken Er werd met succes een gitaarcursus ingericht en ook de cursus improvisatietheater ging van start vrije tijd: Actie 6 jeugd LJBVBP02 voorzien van voldoende speelterreinen in de openbare ruimte: Het gemeentebestuur zorgt voor het blijven herstellen en 6.600, ,73 onderhouden van de huidige speelruimte. Het gemeentebestuur investeert in nieuwe speelruimte in nieuwe wijken of tot op heden speelruimteloze gebieden. De jeugd heeft nood aan laagdrempellige ontmoetings-en recreatieplaatsen. Exploitatie uitgaven: onderhoud en herstellingen veiligheidscontrole Igean totaal vrije tijd: Actie 6 jeugd LJBVBP02 voorzien van voldoende speelterreinen in de openbare ruimte: Het gemeentebestuur zorgt voor het blijven herstellen en 7.600,00 0,00 onderhouden van de huidige speelruimte. Het gemeentebestuur investeert in nieuwe speelruimte in nieuwe wijken of tot op heden speelruimteloze gebieden. De jeugd heeft nood aan laagdrempellige ontmoetings-en recreatieplaatsen. Exploitatie uitgaven: onderhoud en herstellingen veiligheidscontrole Igean totaal burger en samenleving: Actie 1 BKO LJBVBP02 De gemeente is een actieve partner in de realisatie van Het Huis van het Kind: Dit huis (fysiek of virtueel) bundelt alle lokale actoren 4.300, ,59 die een vorm van ondersteuning bieden aan ouders. We denken hierbij aan dienst kinderopvang, dienst onthaalouders, Gezinsbond, eerstelijnshulpverlening, OCMW, Een belangrijk aspect in deze dienstverlening is het stimuleren van (de kennis en) het gebruik van de Nederlandse taal zijn. Met oa een goede kennis van het Nederlands hebben alle kinderen (en hun ouders) voldoende slaagkansen bij hun studies of op de arbeidsmarkt en kunnen ze gemakkelijker toetreden tot het jeugdwerk. Er zullen cursussen worden aangeboden aan begeleiding van het jeugdwerk en verenigingsleven in het algemeen in het het omgaan met kansengroepen. Rechtstreekse steun naar kansengroepen (bv. in de vorm van lidgeld-, uniform-, kamptussenkomsten) wordt uitgewerkt. Budget zit vervat in 1.1 actie burger en samenleving: Actie 1 BKO LJBVBP02 De gemeente is een actieve partner in de realisatie van Het Huis van het Kind: Dit huis (fysiek of virtueel) bundelt alle lokale actoren 9.300, ,75 die een vorm van ondersteuning bieden aan ouders. We denken hierbij aan dienst kinderopvang, dienst onthaalouders, Gezinsbond, eerstelijnshulpverlening, OCMW, Een belangrijk aspect in deze dienstverlening is het stimuleren van (de kennis en) het gebruik van de Nederlandse taal zijn. Met oa een goede kennis van het Nederlands hebben alle kinderen (en hun ouders) voldoende slaagkansen bij hun studies of op de arbeidsmarkt en kunnen ze gemakkelijker toetreden tot het jeugdwerk. Er zullen cursussen worden aangeboden aan begeleiding van het jeugdwerk en verenigingsleven in het algemeen in het het omgaan met kansengroepen. Rechtstreekse steun naar kansengroepen (bv. in de vorm van lidgeld-, uniform-, kamptussenkomsten) wordt uitgewerkt. Budget zit vervat in 1.1 actie burger en samenleving: Actie 1 BKO LJBVBP02 De gemeente is een actieve partner in de realisatie van Het Huis van het Kind: Dit huis (fysiek of virtueel) bundelt alle lokale actoren 8.000, ,69 die een vorm van ondersteuning bieden aan ouders. We denken hierbij aan dienst kinderopvang, dienst onthaalouders, Gezinsbond, eerstelijnshulpverlening, OCMW, Een belangrijk aspect in deze dienstverlening is het stimuleren van (de kennis en) het gebruik van de Nederlandse taal zijn. Met oa een goede kennis van het Nederlands hebben alle kinderen (en hun ouders) voldoende slaagkansen bij hun studies of op de arbeidsmarkt en kunnen ze gemakkelijker toetreden tot het jeugdwerk. Er zullen cursussen worden aangeboden aan begeleiding van het jeugdwerk en verenigingsleven in het algemeen in het het omgaan met kansengroepen. Rechtstreekse steun naar kansengroepen (bv. in de vorm van lidgeld-, uniform-, kamptussenkomsten) wordt uitgewerkt. Budget zit vervat in 1.1 actie bis burger en samenleving: Actie 2 jeugd LJBVBP02 De gemeente laat een onderzoek uitvoeren om de situatie van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren beter in beeld te 250,00 29,97 brengen en de resultaten hiervan te vertalen in verschillende acties bis burger en samenleving: Actie 2 jeugd LJBVBP02 De gemeente laat een onderzoek uitvoeren om de situatie van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren beter in beeld te 4.750, ,00 brengen en de resultaten hiervan te vertalen in verschillende acties bis burger en samenleving: Actie 3 jeugd LJBVBP02 Taalstimulering tijdens de vakantiewerking op speelplein. Tijdens alle vakanties zal er op het speelplein gewerkt worden rond 1.000,00 544,47 taalstimulering voor maatschappelijk kwetsbare kinderen. Vanuit de bib worden kleuterboeken ter beschikking gesteld, er zullen voorleesmomenten georganiseerd worden. Ook in Grabbelpas zullen workshops rond taalstimulering gepland worden bis burger en samenleving: Actie 4 jeugd LJBVBP02 de jeugddienst organiseert toegankelijke speeldagen. Buitenspeeldag, of een andere formule is dé manier om zeer laagdrempelige 4.000, ,22 àlle kinderen (zonder rekening te houden met rijk, arm, afkomst,...) kinderen kind te laten zijn. Spelen, ontdekken, dingen doen die ze anders niet zomaar kunnen, met vrienden en vriendinnetjes Vrije tijd: Actie 10 jeugd LJBVBP01 LJBVBP02 Subsidie basiswerking jeugdverenigingen Jeugdwerk stimuleert creativiteit, communicatieve vaardigheden, groepsgevoel, verantwoordelijkheidszin en zelfstandigheid. Het bestuur vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren hieraan deelnemen. De financiële ondersteuning voor erkende jeugdverenigingen bestaat uit een subsidiëring van hun werking. Jaarlijks ontvangen ze een basissubsidie en een werkingssubsidie op basis van allerlei criteria omschreven in de subsidiegids. Een van de peilers is het beleid dat jeugdverenigingen voeren naar minder kansrijke kinderen en jongeren (1/16de van de subsidies) , ,99 GEMEENTE ZWIJNDRECHT Binnenplein 1 NIS-code11056 Fin nota Jaarrekening Secr.:Ilse Weynants Fin. beh.:ken Van Dyck

142 AR BI Actie VL BP Omschrijving actie Totaal budget detail Verbruik detail vrije tijd: Actie 2 jeugd LJBVBP01 LJBVBP02 De gemeente organiseert een uitgebreid vakantieaanbod voor en door kinderen en jongeren: Het gemeentelijk jeugdwerk heeft een uitgebreid en kwalitatief aanbod in onze gemeente. De gemeentelijke jeugdwerkinitiatieven zoals Grabbelpas, tienerwerking, monitorenwerking, jeugdhuiswerking, speelpleinwerking en de buitenschoolse kinderopvang zijn hiervan het bewijs. Ze vinden voor het grootste deel plaats op momenten dat er minder particulier aanbod is en dit minstens tijdens de zomervakantie. Het gemeentebestuur wil dit aanbod graag behouden, maar steeds blijven verbeteren en aanpassen aan de nieuwe noden en behoeften. De gemeente wil er voor zorgen dat hun jeugdwerkinitiatieven toegankelijk zijn voor alle kinderen en jongeren van de gemeente. Daarom voorzien ze in hun aanbod voldoende toegankelijke activiteiten, zoals bijvoorbeeld open speeldagen en werken ze met aangepaste prijzen. Het invoeren van de vrijetijdspas zorgt ook mee voor meer toegankelijkheid. Tijdens alle vakantie zal er op , , vrije tijd: Actie 2 jeugd LJBVBP01 LJBVBP02 De gemeente organiseert een uitgebreid vakantieaanbod voor en door kinderen en jongeren: Het gemeentelijk jeugdwerk heeft een uitgebreid en kwalitatief aanbod in onze gemeente. De gemeentelijke jeugdwerkinitiatieven zoals Grabbelpas, tienerwerking, monitorenwerking, jeugdhuiswerking, speelpleinwerking en de buitenschoolse kinderopvang zijn hiervan het bewijs. Ze vinden voor het grootste deel plaats op momenten dat er minder particulier aanbod is en dit minstens tijdens de zomervakantie. Het gemeentebestuur wil dit aanbod graag behouden, maar steeds blijven verbeteren en aanpassen aan de nieuwe noden en behoeften. De gemeente wil er voor zorgen dat hun jeugdwerkinitiatieven toegankelijk zijn voor alle kinderen en jongeren van de gemeente. Daarom voorzien ze in hun aanbod voldoende toegankelijke activiteiten, zoals bijvoorbeeld open speeldagen en werken ze met aangepaste prijzen. Het invoeren van de vrijetijdspas zorgt ook mee voor meer toegankelijkheid. Tijdens alle vakantie zal er op vrije tijd: Actie 2 jeugd LJBVBP01 LJBVBP02 De gemeente organiseert een uitgebreid vakantieaanbod voor en door kinderen en jongeren: Het gemeentelijk jeugdwerk heeft een uitgebreid en kwalitatief aanbod in onze gemeente. De gemeentelijke jeugdwerkinitiatieven zoals Grabbelpas, tienerwerking, monitorenwerking, jeugdhuiswerking, speelpleinwerking en de buitenschoolse kinderopvang zijn hiervan het bewijs. Ze vinden voor het grootste deel plaats op momenten dat er minder particulier aanbod is en dit minstens tijdens de zomervakantie. Het gemeentebestuur wil dit aanbod graag behouden, maar steeds blijven verbeteren en aanpassen aan de nieuwe noden en behoeften. De gemeente wil er voor zorgen dat hun jeugdwerkinitiatieven toegankelijk zijn voor alle kinderen en jongeren van de gemeente. Daarom voorzien ze in hun aanbod voldoende toegankelijke activiteiten, zoals bijvoorbeeld open speeldagen en werken ze met aangepaste prijzen. Het invoeren van de vrijetijdspas zorgt ook mee voor meer toegankelijkheid. Tijdens alle vakantie zal er op vrije tijd: Actie 2 jeugd LJBVBP01 LJBVBP02 De gemeente organiseert een uitgebreid vakantieaanbod voor en door kinderen en jongeren: Het gemeentelijk jeugdwerk heeft een uitgebreid en kwalitatief aanbod in onze gemeente. De gemeentelijke jeugdwerkinitiatieven zoals Grabbelpas, tienerwerking, monitorenwerking, jeugdhuiswerking, speelpleinwerking en de buitenschoolse kinderopvang zijn hiervan het bewijs. Ze vinden voor het grootste deel plaats op momenten dat er minder particulier aanbod is en dit minstens tijdens de zomervakantie. Het gemeentebestuur wil dit aanbod graag behouden, maar steeds blijven verbeteren en aanpassen aan de nieuwe noden en behoeften. De gemeente wil er voor zorgen dat hun jeugdwerkinitiatieven toegankelijk zijn voor alle kinderen en jongeren van de gemeente. Daarom voorzien ze in hun aanbod voldoende toegankelijke activiteiten, zoals bijvoorbeeld open speeldagen en werken ze met aangepaste prijzen. Het invoeren van de vrijetijdspas zorgt ook mee voor meer toegankelijkheid. Tijdens alle vakantie zal er op vrije tijd: Actie 2 jeugd LJBVBP01 LJBVBP02 De gemeente organiseert een uitgebreid vakantieaanbod voor en door kinderen en jongeren: Het gemeentelijk jeugdwerk heeft een uitgebreid en kwalitatief aanbod in onze gemeente. De gemeentelijke jeugdwerkinitiatieven zoals Grabbelpas, tienerwerking, monitorenwerking, jeugdhuiswerking, speelpleinwerking en de buitenschoolse kinderopvang zijn hiervan het bewijs. Ze vinden voor het grootste deel plaats op momenten dat er minder particulier aanbod is en dit minstens tijdens de zomervakantie. Het gemeentebestuur wil dit aanbod graag behouden, maar steeds blijven verbeteren en aanpassen aan de nieuwe noden en behoeften. De gemeente wil er voor zorgen dat hun jeugdwerkinitiatieven toegankelijk zijn voor alle kinderen en jongeren van de gemeente. Daarom voorzien ze in hun aanbod voldoende toegankelijke activiteiten, zoals bijvoorbeeld open speeldagen en werken ze met aangepaste prijzen. Het invoeren van de vrijetijdspas zorgt ook mee voor meer toegankelijkheid. Tijdens alle vakantie zal er op 3.200, , , , , , , ,88 GEMEENTE ZWIJNDRECHT Binnenplein 1 NIS-code11056 Fin nota Jaarrekening Secr.:Ilse Weynants Fin. beh.:ken Van Dyck

143 AR BI Actie VL BP Omschrijving actie Totaal budget detail Verbruik detail vrije tijd: Actie 3 jeugd LJBVBP01 LJBVBP02 De gemeente ondersteunt jeugdhuiswerk: De jeugddienst zorgt voor een aangepaste infrastructuur om een degelijke , ,96 jeugdhuiswerking te kunnen uitbouwen. De jeugdhuiswerking draait op volle toeren maar is zeker nog voor verbetering vatbaar. Men heeft na zes jaar terug een groep jongeren die de verantwoordelijkheid wil nemen en hun schouders willen zetten onder de jeugdhuiswerking, een kern. Vanuit bezoekers is vraag naar openheid, allerlei activiteiten en ondersteuning voor hun initiatieven. (LJBVBP01) Exploitatie uitgaven: werkingsmateriaal brouwer totaal (LJBVBPO2) Exploitatie uitgaven: werkingsmateriaal vorming ondersteuning jeugdhuismedewerker totaal Exploitatie inkomsten (28.518,17 euro Vlaamse subsidie voor beleidsprioriteit jeugdwerk LJBVBP01) jeugdhuisactiviteiten inkomsten jeugdhuisspelen 500 lidkaarten drank (1,2 X 30000) vrije tijd: Actie 3 jeugd LJBVBP01 LJBVBP02 De gemeente ondersteunt jeugdhuiswerk: De jeugddienst zorgt voor een aangepaste infrastructuur om een degelijke , ,58 jeugdhuiswerking te kunnen uitbouwen. De jeugdhuiswerking draait op volle toeren maar is zeker nog voor verbetering vatbaar. Men heeft na zes jaar terug een groep jongeren die de verantwoordelijkheid wil nemen en hun schouders willen zetten onder de jeugdhuiswerking, een kern. Vanuit bezoekers is vraag naar openheid, allerlei activiteiten en ondersteuning voor hun initiatieven. (LJBVBP01) Exploitatie uitgaven: werkingsmateriaal brouwer totaal (LJBVBPO2) Exploitatie uitgaven: werkingsmateriaal vorming ondersteuning jeugdhuismedewerker totaal Exploitatie inkomsten (28.518,17 euro Vlaamse subsidie voor beleidsprioriteit jeugdwerk LJBVBP01) jeugdhuisactiviteiten inkomsten jeugdhuisspelen 500 lidkaarten drank (1,2 X 30000) vrije tijd: Actie 3 jeugd LJBVBP01 LJBVBP02 De gemeente ondersteunt jeugdhuiswerk: De jeugddienst zorgt voor een aangepaste infrastructuur om een degelijke 7.500, ,92 jeugdhuiswerking te kunnen uitbouwen. De jeugdhuiswerking draait op volle toeren maar is zeker nog voor verbetering vatbaar. Men heeft na zes jaar terug een groep jongeren die de verantwoordelijkheid wil nemen en hun schouders willen zetten onder de jeugdhuiswerking, een kern. Vanuit bezoekers is vraag naar openheid, allerlei activiteiten en ondersteuning voor hun initiatieven. (LJBVBP01) Exploitatie uitgaven: werkingsmateriaal brouwer totaal (LJBVBPO2) Exploitatie uitgaven: werkingsmateriaal vorming ondersteuning jeugdhuismedewerker totaal Exploitatie inkomsten (28.518,17 euro Vlaamse subsidie voor beleidsprioriteit jeugdwerk LJBVBP01) jeugdhuisactiviteiten inkomsten jeugdhuisspelen 500 lidkaarten drank (1,2 X 30000) vrije tijd: Actie 3 jeugd LJBVBP01 LJBVBP02 De gemeente ondersteunt jeugdhuiswerk: De jeugddienst zorgt voor een aangepaste infrastructuur om een degelijke , ,73 jeugdhuiswerking te kunnen uitbouwen. De jeugdhuiswerking draait op volle toeren maar is zeker nog voor verbetering vatbaar. Men heeft na zes jaar terug een groep jongeren die de verantwoordelijkheid wil nemen en hun schouders willen zetten onder de jeugdhuiswerking, een kern. Vanuit bezoekers is vraag naar openheid, allerlei activiteiten en ondersteuning voor hun initiatieven. (LJBVBP01) Exploitatie uitgaven: werkingsmateriaal brouwer totaal (LJBVBPO2) Exploitatie uitgaven: werkingsmateriaal vorming ondersteuning jeugdhuismedewerker totaal Exploitatie inkomsten (28.518,17 euro Vlaamse subsidie voor beleidsprioriteit jeugdwerk LJBVBP01) jeugdhuisactiviteiten inkomsten jeugdhuisspelen 500 lidkaarten drank (1,2 X 30000) vrije tijd: Actie 2 jeugd LJBVBP01 De gemeente verhuurt materialen aan het verenigingsleven: Dirk Uitleendienst + Het is duidelijk dat het gemeentebestuur hier tot 0,00 0,00 op heden geen eenduidige antwoord op kon geven in het verleden. Soms is er voldoende tijd en mankracht en dan kan het toegestaan worden. Maar wanneer het hieraan ontbreekt, moeten de verenigingen het zelf georganiseerd krijgen. Dit zorgt voor ongenoegen bij de verschillende jeugdverenigingen. - Het gemeentebestuur zorgt voor een verdere uitbouw van de gemeentelijke uitleendienst. - Het gemeentebestuur gaat in overleg met het departement grondgebiedzaken over het uitlenen van werkmateriaal of technische kennis. - Het gemeentebestuur onderzoekt de mogelijkheid van financiële tegemoetkoming voor logistieke werken die niet kunnen uitgevoerd worden de gemeentelijke technische dienst vrije tijd: Actie 2 jeugd LJBVBP01 De gemeente verhuurt materialen aan het verenigingsleven: Dirk Uitleendienst + Het is duidelijk dat het gemeentebestuur hier tot op heden geen eenduidige antwoord op kon geven in het verleden. Soms is er voldoende tijd en mankracht en dan kan het toegestaan worden. Maar wanneer het hieraan ontbreekt, moeten de verenigingen het zelf georganiseerd krijgen. Dit zorgt voor ongenoegen bij de verschillende jeugdverenigingen. - Het gemeentebestuur zorgt voor een verdere uitbouw van de gemeentelijke uitleendienst. - Het gemeentebestuur gaat in overleg met het departement grondgebiedzaken over het uitlenen van werkmateriaal of technische kennis. - Het gemeentebestuur onderzoekt de mogelijkheid van financiële tegemoetkoming voor logistieke werken die niet kunnen uitgevoerd worden de gemeentelijke technische dienst ,00 825,51 GEMEENTE ZWIJNDRECHT Binnenplein 1 NIS-code11056 Fin nota Jaarrekening Secr.:Ilse Weynants Fin. beh.:ken Van Dyck

144 AR BI Actie VL BP Omschrijving actie Totaal budget detail Verbruik detail vrije tijd: Actie 2 jeugd LJBVBP01 Subsidie bouw- en verbouwingstoelage jeugdinfrastructuur: De erkende jeugdverenigingen met eigen lokalen kunnen jaarlijks 4.600, ,51 rekenen op een basissubsidie en bouwsubsidies. Het gemeentebestuur garandeert een blijvende ondersteuning om de jeugdlokalen (brand)veilig te houden. De jeugddienst organiseert op regelmatige basis vormingen in verband met brandveiligheid van jeugdlokalen. De jeugddienst bezorgt de jeugdverenigingen de nodige informatie over brandveilige jeugdlokalen. De jeugddienst begeleidt de jeugdverenigingen met hun stappenplan om hun lokalen (brand)veilig te houden. Zowel informatief als logistiek. Het gemeentebestuur stimuleert de milieuvriendelijkheid en energiebesparende maatregelen voor de jeugdlokalen. De jeugddienst blijft de verenigingen ondersteunen om hun afvalproblematiek onder controle te blijven houden. De jeugddienst gaat in overleg met de dienst duurzaamheid over subsidies voor verenigingen voor energiezuinige verbouwingen van jeugdlokalen vrije tijd: Actie 2 jeugd LJBVBP01 Subsidie bouw- en verbouwingstoelage jeugdinfrastructuur: De erkende jeugdverenigingen met eigen lokalen kunnen jaarlijks , ,00 rekenen op een basissubsidie en bouwsubsidies. Het gemeentebestuur garandeert een blijvende ondersteuning om de jeugdlokalen (brand)veilig te houden. De jeugddienst organiseert op regelmatige basis vormingen in verband met brandveiligheid van jeugdlokalen. De jeugddienst bezorgt de jeugdverenigingen de nodige informatie over brandveilige jeugdlokalen. De jeugddienst begeleidt de jeugdverenigingen met hun stappenplan om hun lokalen (brand)veilig te houden. Zowel informatief als logistiek. Het gemeentebestuur stimuleert de milieuvriendelijkheid en energiebesparende maatregelen voor de jeugdlokalen. De jeugddienst blijft de verenigingen ondersteunen om hun afvalproblematiek onder controle te blijven houden. De jeugddienst gaat in overleg met de dienst duurzaamheid over subsidies voor verenigingen voor energiezuinige verbouwingen van jeugdlokalen vrije tijd: Actie 3 jeugd LJBVBP01 Onderhoud van gemeentelijke vrijetijdsinfrastructuur? De jeugddienst zorgt voor een aangepaste infrastructuur om een degelijke 4.875,00 822,80 jeugdhuiswerking te kunnen uitbouwen.? Driemaal per jaar overleg van het beheersorgaan over het gebruik, de werking en de infrastructuur van het jeugdcentrum/jeugdhuis.? Driemaandelijks overleg tussen de jeugddienst en departement grondgebiedzaken.? Regelmatig overleg tussen poetsdienst en jeugddienst? Voor drievierde wordt deze infrastructuur gebruikt voor het jeugdwerk vrije tijd: Actie 2 jeugd LJBVBP01 kadervorming jeugd: Het jeugdwerk is van oordeel dat de subsidiëring van kadervorming een belangrijke stimulans is voor de 4.000, ,00 jongeren. Er zijn veel jongeren van jeugdverenigingen en animatoren die er gebruik van maken. Daarom blijft deze subsidie behouden bestuur en ondersteunende : Actie 1 LJBVBP01 jeugd werking van de jeugdraad: Het is voor hen ook essentieel dat de schepen van jeugd en alle andere betrokken partijen altijd de 'kinderen- en jongerenbril' hanteren en de voorgestelde maatregelen toetsen aan de specifieke noden en wensen van kinderen en jongeren, met extra aandacht voor de kwetsbaren onder hen. De jeugddraad speelt hierin een zeer belangrijke rol als officieel erkend adviesorgaan. Zij moeten ervoor zorgen dat het gemeentebestuur de kinderen en jongeren niet vergeten. De jeugdraad moet langs de ene kant zeer laagdrempelig worden georganiseerd zodat er zoveel mogelijk jongeren bij betrokken kunnen geraken. Langs de andere kant moeten zij hun gemeentebestuur herinneren aan hun 'kinderen- en jongerenbril'.. Deze participatiemogelijkheden moeten we te allen tijde bewaken en optimaliseren zodat de kinderen en jongeren van Zwijndrecht zich goed en betrokken voelen in hun eigen gemeente. De jeugdraadwerking wordt steeds geoptimaliseerd en levert advies in ieder dossier over je 1.000, , vrije tijd: Actie 8 cultuur LCBVBP02 Een hedendaagse bibliotheek. De gebruikers van de bibliotheek kunnen gebruik maken van de publiekscatalogus om op zoek te gaan in de collectie. Ook van thuis uit kan de gebruiker op zoek in de publiekscatalogus en allerlei zaken digitaal regelen (verlengen, reserveren enz...) en via Go Press kranten en tijdschriften raadplegen. Onze inschakeling in PBS zorgt voor een grote publieksvriendelijkheid. De kostprijs bedraagt 0,17 euro per inwoner vrije tijd: Actie 8 cultuur LCBVBP02 Een hedendaagse bibliotheek. De gebruikers van de bibliotheek kunnen gebruik maken van de publiekscatalogus om op zoek te gaan in de collectie. Ook van thuis uit kan de gebruiker op zoek in de publiekscatalogus en allerlei zaken digitaal regelen (verlengen, reserveren enz...) en via Go Press kranten en tijdschriften raadplegen. Onze inschakeling in PBS zorgt voor een grote publieksvriendelijkheid. De kostprijs bedraagt 0,17 euro per inwoner. Stand van zaken We werkten nauw samen met de provincie. Gopress is nu ook thuis raadpleegbaar vrije tijd: Actie 9 Bib LCBVBP02 Bekwaam personeel bemant de bibliotheekeen hedendaagse dienstverlening in de bibliotheek vereist bekwaam personeel dat kan omgaan met de talrijke uitdagingen waarvoor de bibliotheek staat: 'aangepaste collectievorming, werken aan e-inclusie, voortgaande digitalisering..." vrije tijd: Actie 9 Bib LCBVBP02 Bekwaam personeel bemant de bibliotheekeen hedendaagse dienstverlening in de bibliotheek vereist bekwaam personeel dat kan omgaan met de talrijke uitdagingen waarvoor de bibliotheek staat: 'aangepaste collectievorming, werken aan e-inclusie, voortgaande digitalisering..." vrije tijd: Actie 9 Bib LCBVBP02 Bekwaam personeel bemant de bibliotheekeen hedendaagse dienstverlening in de bibliotheek vereist bekwaam personeel dat kan omgaan met de talrijke uitdagingen waarvoor de bibliotheek staat: 'aangepaste collectievorming, werken aan e-inclusie, voortgaande digitalisering..." GEMEENTE ZWIJNDRECHT Binnenplein 1 NIS-code11056 Fin nota Jaarrekening , , , , , , , , , ,10 Secr.:Ilse Weynants Fin. beh.:ken Van Dyck

145 AR BI Actie VL BP Omschrijving actie Totaal budget detail Verbruik detail vrije tijd: Actie 9 Bib LCBVBP02 Bekwaam personeel bemant de bibliotheekeen hedendaagse dienstverlening in de bibliotheek vereist bekwaam personeel dat kan 0,00 774,99 omgaan met de talrijke uitdagingen waarvoor de bibliotheek staat: 'aangepaste collectievorming, werken aan e-inclusie, voortgaande digitalisering..." vrije tijd: Actie 9 Bib LCBVBP02 Bekwaam personeel bemant de bibliotheekeen hedendaagse dienstverlening in de bibliotheek vereist bekwaam personeel dat kan 0,00 25,04 omgaan met de talrijke uitdagingen waarvoor de bibliotheek staat: 'aangepaste collectievorming, werken aan e-inclusie, voortgaande digitalisering..." Stand van zaken Er is bekwaam personeel vrije tijd: Actie 1 vrije tijd LCBVBP02 De bibliotheek vormt een collectie op basis van BIOS-gegevens en bevraging: Het collectiebeheer van de bibliotheek dient onder , ,95 meer afgestemd te zijn op de noden en wensen van de plaatselijke bevolking. De verzamelde gegevens uit Bios2 of helpt dit collectiebeheer op een doeltreffende manier uit te voeren. Deel van een groter beleidsitem vrije tijd: Actie 1 vrije tijd LCBVBP02 De bibliotheek vormt een collectie op basis van BIOS-gegevens en bevraging: Het collectiebeheer van de bibliotheek dient onder , ,03 meer afgestemd te zijn op de noden en wensen van de plaatselijke bevolking. De verzamelde gegevens uit Bios2 of helpt dit collectiebeheer op een doeltreffende manier uit te voeren. Deel van een groter beleidsitem vrije tijd: Actie 1 vrije tijd LCBVBP02 De bibliotheek vormt een collectie op basis van BIOS-gegevens en bevraging: Het collectiebeheer van de bibliotheek dient onder , ,00 meer afgestemd te zijn op de noden en wensen van de plaatselijke bevolking. De verzamelde gegevens uit Bios2 of helpt dit collectiebeheer op een doeltreffende manier uit te voeren. Deel van een groter beleidsitem Stand van zaken Er ging dit jaar bijzondere aandacht naar de collectievorming en het afvoerbeleid vrije tijd: Actie 5 cultuur LCBVBP02 werking estafetteploeg computercursussen: Vrijwilligers leiden mensen op die voor zichzelf de digitale kloof willen dichten. Men 400,00 0,00 leert de mogelijkheden van een computer kennen. Men maakt kennis met diverse programma's op een computer. Zeer praktijkgericht vrije tijd: Actie 5 cultuur LCBVBP02 werking estafetteploeg computercursussen: Vrijwilligers leiden mensen op die voor zichzelf de digitale kloof willen dichten. Men 1.400, ,00 leert de mogelijkheden van een computer kennen. Men maakt kennis met diverse programma's op een computer. Zeer praktijkgericht. Stand van zaken Gerealiseerd/ budget werd gebruikt voor opleiding vrijwilligers (lesgevers/begeleiders) door Vormingplus burger en samenleving: Actie 3 cultuur LCBVBP02 er zijn auteurslezingen voor de leerlingen van de hoogste graad: De leerlingen van het 6de leerjaar worden uitgenodigd om een 2.630, ,88 auteurslezing bij te wonen. Er vinden twee lezingen plaats in Zwijndrecht en twee in Burcht Deel van een beleidsitem burger en samenleving: Actie 3 cultuur LCBVBP02 er zijn auteurslezingen voor de leerlingen van de hoogste graad: De leerlingen van het 6de leerjaar worden uitgenodigd om een 800,00 800,00 auteurslezing bij te wonen. Er vinden twee lezingen plaats in Zwijndrecht en twee in Burcht Deel van een beleidsitem Stand van zaken De auteurslezingen voor de leerlingen van de hoogste graad vonden opnieuw plaats burger en samenleving: Actie 4 cultuur LCBVBP02 in overleg met de scholen worden boekenpakketten samengesteld door de bibliotheek: Naast de klasbezoeken wordt tweemaal per 1.500, ,20 jaar een boekenpakket samengesteld door de bibliotheek en verspreid over de 3 lokale scholen. Het boekenpakket bevat zowel fictie als non-fictie en wordt gebruikt om te lezen in de klas. Het vormt een geactualiseerde aanvulling om de beperkte schoolbibliotheek. Geraamd bedrag, deel van een beleidsitem burger en samenleving: Actie 4 cultuur LCBVBP02 in overleg met de scholen worden boekenpakketten samengesteld door de bibliotheek: Naast de klasbezoeken wordt tweemaal per 1.500, ,00 jaar een boekenpakket samengesteld door de bibliotheek en verspreid over de 3 lokale scholen. Het boekenpakket bevat zowel fictie als non-fictie en wordt gebruikt om te lezen in de klas. Het vormt een geactualiseerde aanvulling om de beperkte schoolbibliotheek. Geraamd bedrag, deel van een beleidsitem Stand van zaken De boekenpaketten werden opnieuw verspreid onder de 3 Zwijndrechtse scholen burger en samenleving: Actie 5 cultuur LCBVBP02 Tijdens de Jeugdboekenweek wordt voor alle schoolkinderen een aangepast educatief programma uitgewerkt: Vlaamse 1.000,00 944,48 beleidsprioriteit: LCBVBP02 Het jaarthema van de Jeugdboekenweek wordt uitgewerkt. De leerlingen (1ste tot en met 5de leerjaar) van alle scholen worden uitgenodigd om in de bibliotheek deel te nemen aan een 'les' waarin op een speelse, maar educatieve wijze het jaarthema van de Jeugdboekenweek wordt toegelicht. De leerlingen leren op deze wijze om te gaan met de vele mogelijkheden van de bibliotheek. Geraamd bedrag. Deel van een beleidsitem burger en samenleving: Actie 5 cultuur LCBVBP02 Tijdens de Jeugdboekenweek wordt voor alle schoolkinderen een aangepast educatief programma uitgewerkt: Vlaamse beleidsprioriteit: LCBVBP02 Het jaarthema van de Jeugdboekenweek wordt uitgewerkt. De leerlingen (1ste tot en met 5de leerjaar) van alle scholen worden uitgenodigd om in de bibliotheek deel te nemen aan een 'les' waarin op een speelse, maar educatieve wijze het jaarthema van de Jeugdboekenweek wordt toegelicht. De leerlingen leren op deze wijze om te gaan met de vele mogelijkheden van de bibliotheek. Geraamd bedrag. Deel van een beleidsitem 1.000, ,00 GEMEENTE ZWIJNDRECHT Binnenplein 1 NIS-code11056 Fin nota Jaarrekening Secr.:Ilse Weynants Fin. beh.:ken Van Dyck

146 AR BI Actie VL BP Omschrijving actie Totaal budget detail Verbruik detail Stand van zaken De jeugdboekenweek was een groot succes burger en samenleving: cultuur-b LCBVBP02 Het gebruik van nieuwe media wordt aangeleerd. 0,00 0,00 Stand van zaken Er werden tablets aangekocht bis burger en samenleving: Actie 5 cultuur LCBVBP02 De boekendienst aan huis, grootletter boeken en luisterboeken bieden ouderen, zieken en andersvaliden toegang tot de literatuur: 571,97 608,54 Met de hulp van enkele vrijwilligers en personeelsleden worden boeken aan huis bezorgd aan ouderen, zieken en andersvaliden. Voor dezelfde doelgroep worden in een intergemeentelijk samenwerkingsverband grootletterboeken (en luisterboeken) aangekocht. De boeken wisselen tweemaal per jaar zodanig dat deze doelgroep voldoende keuze heeft. Geraamd bedrag. Deel van een beleidsitem bis burger en samenleving: Actie 5 cultuur LCBVBP02 De boekendienst aan huis, grootletter boeken en luisterboeken bieden ouderen, zieken en andersvaliden toegang tot de literatuur: 500,00 500,00 Met de hulp van enkele vrijwilligers en personeelsleden worden boeken aan huis bezorgd aan ouderen, zieken en andersvaliden. Voor dezelfde doelgroep worden in een intergemeentelijk samenwerkingsverband grootletterboeken (en luisterboeken) aangekocht. De boeken wisselen tweemaal per jaar zodanig dat deze doelgroep voldoende keuze heeft. Geraamd bedrag. Deel van een beleidsitem Stand van zaken De boekendienst aan huis werd opnieuw gerealiseerd met enkele medewerkers en vrijwilligers. In samenwerking met 2 andere bibliotheken werden nieuwe grootletterboeken opgenomen in de collectie op ruilbasis bis burger en samenleving: Actie 6 cultuur LCBVBP02 Vertellegem: Een 10-tal keren per jaar worden op een zaterdagvoormiddag de kinderen uitgenodigd in de bibliotheek. Enkele 206,40 206,40 vrijwilligers staan klaar en verrassen hen met een leuke vertelling. In de mate van het mogelijke wordt de vertelling ingekleed of wordt er een creatieve activiteit aan gekoppeld. Het ouders of grootouders die de kinderen begeleiden krijgen een koffie Geraamd bedrag. Deel van een beleidsitem bis burger en samenleving: Actie 6 cultuur LCBVBP02 Vertellegem: Een 10-tal keren per jaar worden op een zaterdagvoormiddag de kinderen uitgenodigd in de bibliotheek. Enkele 200,00 200,00 vrijwilligers staan klaar en verrassen hen met een leuke vertelling. In de mate van het mogelijke wordt de vertelling ingekleed of wordt er een creatieve activiteit aan gekoppeld. Het ouders of grootouders die de kinderen begeleiden krijgen een koffie Geraamd bedrag. Deel van een beleidsitem Stand van zaken Vertellegem is een vaste waarde geworden in het bibaanbod burger en samenleving: Actie 1 cultuur LCBVBP01 LCBVBP02 een divers vormingsaanbod stimuleert de creativiteit en maatschappelijke bewustwording van de inwoners: Zowel OC 't Waaigat als 500,00 287,50 de bibliotheek organiseren laagdrempelige, toeleidende vormingsactiviteiten. Ze vormen introducties op komende activiteiten van bibliotheek, OC 't Waaigat, verenigingen In de mate van het mogelijke wordt hierbij samengewerkt met verenigingen. Geraamd bedrag. Deel van meerdere beleidsitems burger en samenleving: Actie 1 cultuur LCBVBP01 LCBVBP02 een divers vormingsaanbod stimuleert de creativiteit en maatschappelijke bewustwording van de inwoners: Zowel OC 't Waaigat als 845,00 845,00 de bibliotheek organiseren laagdrempelige, toeleidende vormingsactiviteiten. Ze vormen introducties op komende activiteiten van bibliotheek, OC 't Waaigat, verenigingen In de mate van het mogelijke wordt hierbij samengewerkt met verenigingen. Geraamd bedrag. Deel van meerdere beleidsitems burger en samenleving: Actie 1 cultuur LCBVBP01 LCBVBP02 een divers vormingsaanbod stimuleert de creativiteit en maatschappelijke bewustwording van de inwoners: Zowel OC 't Waaigat als 1.000, ,00 de bibliotheek organiseren laagdrempelige, toeleidende vormingsactiviteiten. Ze vormen introducties op komende activiteiten van bibliotheek, OC 't Waaigat, verenigingen In de mate van het mogelijke wordt hierbij samengewerkt met verenigingen. Geraamd bedrag. Deel van meerdere beleidsitems Stand van zaken Er werden een 6-tal uitbreidingsactiviteiten georganiseerd. In de bibliotheek vonden diverse uitbreidingsactiviteiten plaats Vrije tijd: Actie 12 cultuur LCBVBP01 Buitengewone en innovatieve initiatieven krijgen een projecttoelage: ondersteuning van wijk- en straatfeesten LCBVP01 Dit maakt 2.500, ,00 deel uit van een Vlaamse Beleildsprioriteit : LCBVP01 Op basis van een reglement ontvangen straat-en wijkcomités 3 maal per jaar een kleine toelage voor het organiseren van activiteiten in hun straat of wijk. Met deze kleine financiële injectie ondersteunt en stimuleert het gemeentebestuur de organisatie van bijeenkomsten waarbij het de bedoeling is dat mensen elkaar beter leren kennen, dat ze eventueel kleine problemen intern oplossen Het sociaal weefsel wordt hierdoor versterkt. Dit (geraamd) bedrag maakt deel van een groter geheel Vrije tijd: Actie 12 cultuur LCBVBP01 Buitengewone en innovatieve initiatieven krijgen een projecttoelage: ondersteuning van wijk- en straatfeesten LCBVP01 Dit maakt 4.442, ,00 deel uit van een Vlaamse Beleildsprioriteit : LCBVP01 Op basis van een reglement ontvangen straat-en wijkcomités 3 maal per jaar een kleine toelage voor het organiseren van activiteiten in hun straat of wijk. Met deze kleine financiële injectie ondersteunt en stimuleert het gemeentebestuur de organisatie van bijeenkomsten waarbij het de bedoeling is dat mensen elkaar beter leren kennen, dat ze eventueel kleine problemen intern oplossen Het sociaal weefsel wordt hierdoor versterkt. Dit (geraamd) bedrag maakt deel van een groter geheel. Stand van zaken Meerdere wijken en straten maakten gebruik van deze toelage om hun feesten te realiseren. GEMEENTE ZWIJNDRECHT Binnenplein 1 NIS-code11056 Fin nota Jaarrekening Secr.:Ilse Weynants Fin. beh.:ken Van Dyck

147 AR BI Actie VL BP Omschrijving actie Totaal budget detail Verbruik detail Vrije tijd: Actie 6 cultuur LCBVBP01 Subsidie voor socio-culturele verenigingen: Het verenigingsleven is een essentieel onderdeel van het gemeentelijk cultuurbeleid. Zij , ,63 versterkt het sociaal weefsel in de gemeente. Op basis van een reglement met objectieve criteria worden punten verdiend door de erkende verenigingen. Op basis van een vastgelegd budget wordt een geldelijke waarde gekoppeld aan een punt. Aangezien het werkveld onderhevig is aan veranderingen wordt in overleg met het verenigingsleven, via de Cultuurraad, een evaluatie uitgevoerd (2014). Aanpassingen aan het bestaande reglement zijn mogelijk. Dit bedrag maakt deel uit van een groter geheel Vrije tijd: Actie 6 cultuur LCBVBP01 Subsidie voor socio-culturele verenigingen: Het verenigingsleven is een essentieel onderdeel van het gemeentelijk cultuurbeleid. Zij , ,44 versterkt het sociaal weefsel in de gemeente. Op basis van een reglement met objectieve criteria worden punten verdiend door de erkende verenigingen. Op basis van een vastgelegd budget wordt een geldelijke waarde gekoppeld aan een punt. Aangezien het werkveld onderhevig is aan veranderingen wordt in overleg met het verenigingsleven, via de Cultuurraad, een evaluatie uitgevoerd (2014). Aanpassingen aan het bestaande reglement zijn mogelijk. Dit bedrag maakt deel uit van een groter geheel Stand van zaken Het subsidiereglement verdeelde op een objectieve wijze de voorziene toelage vrije tijd: Actie 2 cultuur LCBVBP01 De gemeente verhuurt materialen aan het verenigingsleven: Dit maakt deel uit van een Vlaamse Beleidsprioriteit: LCBVP01 De 1.000,00 426,00 gemeente beschikt over een materiaaluitleendienst. Verenigingen kunnen er op een goedkope wijze (1% van de aankoopwaarde) materialen ontlenen: nadars, podiumelementen, stoelen, tafels, geluidsinstallatie, microfoons, beamer, geluidsmeter, megafoon Zo wordt het voor erkende verenigingen (socio-cultureel, sport en jeugd) eenvoudiger en goedkoop om bepaalde activiteiten te organiseren. Materiaal dat stuk is, wordt vervangen. Op advies van de raden kan materiaal worden bijgekocht. Deze geraamde bedragen maken deel uit van meerdere beleidsitems vrije tijd: Actie 2 cultuur LCBVBP01 De gemeente verhuurt materialen aan het verenigingsleven: Dit maakt deel uit van een Vlaamse Beleidsprioriteit: LCBVP01 De 3.000, ,22 gemeente beschikt over een materiaaluitleendienst. Verenigingen kunnen er op een goedkope wijze (1% van de aankoopwaarde) materialen ontlenen: nadars, podiumelementen, stoelen, tafels, geluidsinstallatie, microfoons, beamer, geluidsmeter, megafoon Zo wordt het voor erkende verenigingen (socio-cultureel, sport en jeugd) eenvoudiger en goedkoop om bepaalde activiteiten te organiseren. Materiaal dat stuk is, wordt vervangen. Op advies van de raden kan materiaal worden bijgekocht. Deze geraamde bedragen maken deel uit van meerdere beleidsitems. Stand van zaken De materiaaluitleendienst werd druk bevraagd vrije tijd: Actie 1 cultuur LCBVBP01 Eigen programmatie in ontmoetingscentrum t Waaigat: Dit maakt deel uit van een Vlaamse Beleidsprioriteit: LCBVP01 De eigen , ,65 programmatie van het gemeenschapscentrum OC 't Waaigat werkt aanvullend ten aanzien van de activiteiten van het verenigingsleven. De eigen programmatie is een mix van theater, muziek (klassiek, jazz, pop en kleinkunst), film en comedy. Het onderscheid tussen cultuur met de grote C en de kleine c wordt in een gezond evenwicht voorgesteld. De kwalitatieve lat is vaak een norm om een voorstelling te brengen. Met de verenigingen amateuristische kunstbeoefening wordt een contract afgesloten, waarbij zij een volwaardige plaats krijgen in de eigen programmatie. Het ontmoetingscentrum betaalt een uitkoopsom voor hen. Er worden ook familievoorstellingen, schoolvoorstellingen en tentoonstellingen gebracht De uitgaven zijn een onderdeel van een groter beleidsitem vrije tijd: Actie 1 cultuur LCBVBP01 Eigen programmatie in ontmoetingscentrum t Waaigat: Dit maakt deel uit van een Vlaamse Beleidsprioriteit: LCBVP01 De eigen , ,70 programmatie van het gemeenschapscentrum OC 't Waaigat werkt aanvullend ten aanzien van de activiteiten van het verenigingsleven. De eigen programmatie is een mix van theater, muziek (klassiek, jazz, pop en kleinkunst), film en comedy. Het onderscheid tussen cultuur met de grote C en de kleine c wordt in een gezond evenwicht voorgesteld. De kwalitatieve lat is vaak een norm om een voorstelling te brengen. Met de verenigingen amateuristische kunstbeoefening wordt een contract afgesloten, waarbij zij een volwaardige plaats krijgen in de eigen programmatie. Het ontmoetingscentrum betaalt een uitkoopsom voor hen. Er worden ook familievoorstellingen, schoolvoorstellingen en tentoonstellingen gebracht De uitgaven zijn een onderdeel van een groter beleidsitem vrije tijd: Actie 1 cultuur LCBVBP01 Eigen programmatie in ontmoetingscentrum t Waaigat: Dit maakt deel uit van een Vlaamse Beleidsprioriteit: LCBVP01 De eigen , ,00 programmatie van het gemeenschapscentrum OC 't Waaigat werkt aanvullend ten aanzien van de activiteiten van het verenigingsleven. De eigen programmatie is een mix van theater, muziek (klassiek, jazz, pop en kleinkunst), film en comedy. Het onderscheid tussen cultuur met de grote C en de kleine c wordt in een gezond evenwicht voorgesteld. De kwalitatieve lat is vaak een norm om een voorstelling te brengen. Met de verenigingen amateuristische kunstbeoefening wordt een contract afgesloten, waarbij zij een volwaardige plaats krijgen in de eigen programmatie. Het ontmoetingscentrum betaalt een uitkoopsom voor hen. Er worden ook familievoorstellingen, schoolvoorstellingen en tentoonstellingen gebracht De uitgaven zijn een onderdeel van een groter beleidsitem Stand van zaken Er werden in muziekvoorstellingen, 7 films, 2 humor- en 4 theatervoorstellingen, 3 aperitiefconcerten en 3 familievoorstellingen georganiseerd. 3 van de muziekvoorstellingen verliepen in samenwerking met lokale verenigingen van amateuristische kunstbeoefening. GEMEENTE ZWIJNDRECHT Binnenplein 1 NIS-code11056 Fin nota Jaarrekening Secr.:Ilse Weynants Fin. beh.:ken Van Dyck

148 AR BI Actie VL BP Omschrijving actie Totaal budget detail Verbruik detail vrije tijd: Actie 2 cultuur LCBVBP01 Muziek en cultuur in de wijk: Tijdens de maanden juli en augustus wordt in principe elke donderdag een optreden georganiseerd op , ,31 één van de pleinen in de gemeente. De gemeente zorgt voor een groep, het wijkcomité of een vereniging wordt gevraagd te zorgen voor een natje. De laatste zaterdag van augustus wordt het Kerkplein van Burcht omgetoverd in dorpfeestplein. Kleur is een samenwerking tussen enkele verenigingen en het gemeentebestuur. Rode draad in dit dorpsfeest is verdraagzaamheid, solidariteit en non-discriminatie. Vaak wordt één van de millenniumdoelstellingen verwerkt in een spel voor de kinderen. Infostands, eetstandjes en drankstandjes pleiten op een zeer aangename manier voor de multiculturele samenleving. De zogenaamde Vierde Pijler bewegingen in de gemeente stellen zichzelf voor vrije tijd: Actie 2 cultuur LCBVBP01 Muziek en cultuur in de wijk: Tijdens de maanden juli en augustus wordt in principe elke donderdag een optreden georganiseerd op 2.000, ,44 één van de pleinen in de gemeente. De gemeente zorgt voor een groep, het wijkcomité of een vereniging wordt gevraagd te zorgen voor een natje. De laatste zaterdag van augustus wordt het Kerkplein van Burcht omgetoverd in dorpfeestplein. Kleur is een samenwerking tussen enkele verenigingen en het gemeentebestuur. Rode draad in dit dorpsfeest is verdraagzaamheid, solidariteit en non-discriminatie. Vaak wordt één van de millenniumdoelstellingen verwerkt in een spel voor de kinderen. Infostands, eetstandjes en drankstandjes pleiten op een zeer aangename manier voor de multiculturele samenleving. De zogenaamde Vierde Pijler bewegingen in de gemeente stellen zichzelf voor vrije tijd: Actie 2 cultuur LCBVBP01 Muziek en cultuur in de wijk: Tijdens de maanden juli en augustus wordt in principe elke donderdag een optreden georganiseerd op , ,00 één van de pleinen in de gemeente. De gemeente zorgt voor een groep, het wijkcomité of een vereniging wordt gevraagd te zorgen voor een natje. De laatste zaterdag van augustus wordt het Kerkplein van Burcht omgetoverd in dorpfeestplein. Kleur is een samenwerking tussen enkele verenigingen en het gemeentebestuur. Rode draad in dit dorpsfeest is verdraagzaamheid, solidariteit en non-discriminatie. Vaak wordt één van de millenniumdoelstellingen verwerkt in een spel voor de kinderen. Infostands, eetstandjes en drankstandjes pleiten op een zeer aangename manier voor de multiculturele samenleving. De zogenaamde Vierde Pijler bewegingen in de gemeente stellen zichzelf voor. Stand van zaken Er werden 7 donderdagavondconcerten georganiseerd in diverse wijken van de gemeente. Zaterdag 30 eugustus werd Kleur georganiseerd, een multicultureel dorpsfeest vrije tijd: Actie 3 cultuur LCBVBP01 Week van de amateurkunsten: Traditiegetrouw worden de laatste week van april en de eerste 2 weken van mei gereserveerd voor 1.000,00 929,64 de Week van de Amateurkunsten. Lokale amateurkunstenaars krijgen de mogelijkheid hun artistiek werk voor te stellen in de tentoonstellingsruimte van OC 't Waaigat. Er worden pogingen ondernomen om dit vast stramien te doorbreken: andere kunstvormen, een jonger deelnemersveld Ook andere acties worden ondernomen om de amateurkunstenaar een plaats te geven in het gemeentelijk cultuurbeleid: buurten bij kunstenaars, een aparte tentoonstelling voor een amateurkunstenaar in OC 't Waaigat en in de bibliotheek, opname van amateurkunstenaars in de eigen programmatie van OC ' t Waaigat, Zwijndrechtse deelnemers aan de preselectie van de Wase Kunstbende krijgen een toonmoment Stand van zaken We namen opnieuw deel aan de WAK vrije tijd: Actie 5 cultuur LCBVBP01 Amateurkunstenaars stellen tentoon in de bibliotheek en ontmoetingscentrum ' t Waaigat: Deel van een Vlaamse Beleidsprioriteit: 0,00 0,00.LCBVP01 Amateurkunstenaars krijgen een volwaardige kans om tentoon te stellen hetzij in de foyers van OC ' t Waaigat, hetzij in de polyvalente ruimte van de bibliotheek. Voor OC 't Waaigat worden affiches en uitnodigingen aangemaakt. Er wordt een receptie aangeboden. Stand van zaken 5 amateurkunstenaars kregen een tentoonstellingskans in de bibliotheek vrije tijd: Actie 6 cultuur LCBVBP01 De amateurkunstbeoefenaars krijgen een plaats in de reguliere programmatie van ontmoetingscentrum ' t Waaigat: Deel van de , ,91 Vlaamse Beleidsprioriteiten: LCBVP01 Bepaalde verenigingen amateuristische kunstbeoefening kunnen bepaalde projecten moeilijk of niet organiseren omwille van vooral financiële aard. In overleg met het ontmoetingscentrum wordt vorm gegeven aan dit project. Het OC betaalt een uitkoopsom aan de vereniging. Beiden zetten sterk in op de promotie vrije tijd: Actie 6 cultuur LCBVBP01 De amateurkunstbeoefenaars krijgen een plaats in de reguliere programmatie van ontmoetingscentrum ' t Waaigat: Deel van de 2.400, ,00 Vlaamse Beleidsprioriteiten: LCBVP01 Bepaalde verenigingen amateuristische kunstbeoefening kunnen bepaalde projecten moeilijk of niet organiseren omwille van vooral financiële aard. In overleg met het ontmoetingscentrum wordt vorm gegeven aan dit project. Het OC betaalt een uitkoopsom aan de vereniging. Beiden zetten sterk in op de promotie. Stand van zaken Er zijn 3 voorstellingen met plaatselijke verenigingen amateuristische kunstbeoefening in het gemeentecentrum georganiseerd vrije tijd: Actie 1 cultuur LCBVBP01 OC 't Waaigat investeert in een waaier aan activiteiten gericht op kunstzinnige vorming tijdens de vakantieperiodes: Deel van een Vlaamse beleidsprioriteit: LCBVP01 Tijdens de vakantieperiodes organiseert OC 't Waaigat diverse kort- en/of langer lopende activiteiten die kinderen initiëren in de wereld van de kunsten. Dit maakt deel uit van een groter beleidsitem , ,20 GEMEENTE ZWIJNDRECHT Binnenplein 1 NIS-code11056 Fin nota Jaarrekening Secr.:Ilse Weynants Fin. beh.:ken Van Dyck

149 AR BI Actie VL BP Omschrijving actie Totaal budget detail Verbruik detail vrije tijd: Actie 1 cultuur LCBVBP01 OC 't Waaigat investeert in een waaier aan activiteiten gericht op kunstzinnige vorming tijdens de vakantieperiodes: Deel van een 1.300, ,00 Vlaamse beleidsprioriteit: LCBVP01 Tijdens de vakantieperiodes organiseert OC 't Waaigat diverse kort- en/of langer lopende activiteiten die kinderen initiëren in de wereld van de kunsten. Dit maakt deel uit van een groter beleidsitem. Stand van zaken Zowel tijdens de paasvakantie als tijdens het groot verlof werden specifieke activiteiten georganiseerd voor kinderen burger en samenleving: Actie 6 cultuur LCBVBP01 voor het kleuteronderwijs en alle graden van het lager onderwijs wordt een schoolprogrammatie uitgewerkt door OC 't Waaigat in 9.216, ,38 overleg met de scholen: In overleg met de scholen wordt een programmatie van schoolvoorstellingen uitgewerkt. Er wordt één voorstelling gepland voor de 1ste kleuterklas, de 2de en 3de kleuterklas, de 1ste, 2de en 3de graad. Er worden lesmappen bezorgd, indien voorhanden. Schoolvoorstellingen dienen als opstap om alle kinderen te laten kennis maken met theater. Voorstellingen worden geselecteerd op basis van het culturele en educatieve waarde. Geraamd bedrag. Deel van een beleidsitem burger en samenleving: Actie 6 cultuur LCBVBP01 voor het kleuteronderwijs en alle graden van het lager onderwijs wordt een schoolprogrammatie uitgewerkt door OC 't Waaigat in 5.250, ,50 overleg met de scholen: In overleg met de scholen wordt een programmatie van schoolvoorstellingen uitgewerkt. Er wordt één voorstelling gepland voor de 1ste kleuterklas, de 2de en 3de kleuterklas, de 1ste, 2de en 3de graad. Er worden lesmappen bezorgd, indien voorhanden. Schoolvoorstellingen dienen als opstap om alle kinderen te laten kennis maken met theater. Voorstellingen worden geselecteerd op basis van het culturele en educatieve waarde. Geraamd bedrag. Deel van een beleidsitem burger en samenleving: Actie 6 cultuur LCBVBP01 voor het kleuteronderwijs en alle graden van het lager onderwijs wordt een schoolprogrammatie uitgewerkt door OC 't Waaigat in 1.450, ,00 overleg met de scholen: In overleg met de scholen wordt een programmatie van schoolvoorstellingen uitgewerkt. Er wordt één voorstelling gepland voor de 1ste kleuterklas, de 2de en 3de kleuterklas, de 1ste, 2de en 3de graad. Er worden lesmappen bezorgd, indien voorhanden. Schoolvoorstellingen dienen als opstap om alle kinderen te laten kennis maken met theater. Voorstellingen worden geselecteerd op basis van het culturele en educatieve waarde. Geraamd bedrag. Deel van een beleidsitem Stand van zaken Voor de eerste kleuterklas, voor de 2de en 3de kleuterklas en voor elke graad in het lager onderwijs werd een aangepaste voorstelling geplaatst tijdens de schooluren bis burger en samenleving: Actie 7 cultuur LCBVBP01 familievoorstellingen OC 't Waaigat: Elk seizoen brengt OC 't Waaigat een 3 à 4 voorstellingen voor kinderen en hun (groot)ouders , ,96 We doen mee met de kunstendag voor kinderen. We trachten zoveel mogelijk voorstellingen te brengen voor alle leeftijdsgroepen, maar een specifieke voorstelling voor kleuters en of nog Geraamd bedrag. Deel van een beleidsitem bis burger en samenleving: Actie 7 cultuur LCBVBP01 familievoorstellingen OC 't Waaigat: Elk seizoen brengt OC 't Waaigat een 3 à 4 voorstellingen voor kinderen en hun (groot)ouders ,00 117,00 We doen mee met de kunstendag voor kinderen. We trachten zoveel mogelijk voorstellingen te brengen voor alle leeftijdsgroepen, maar een specifieke voorstelling voor kleuters en of nog Geraamd bedrag. Deel van een beleidsitem Stand van zaken Er werden in familievoorstellingen georganiseerd op een zondagmiddag bestuur en ondersteunende : Actie 1 LCBVBP01 cultuur De cultuurraad wordt geraadpleegd in alle culturele materies. Ze ontvangt hiervoor alle nodige informatie. De dossierkennis wordt 1.000,00 248,00 verhoogd. Stand van zaken De cultuurraad vergaderde een 8-tal keer burger en samenleving: Actie 1 SZ GOSVBP01 de plaatselijke Wereldwinkel wordt ondersteund door middel van een huursubsidie. De Wereldwinkel is vertegenwoordigd in de 5.000, ,00 derdewereldraad en wordt actief betrokken bij campagnes burger en samenleving: Actie 2 SZ GOSVBP01 Scholen (bij onderwijsbeleid?) ondersteunen bij het organiseren van Noord-Zuidactiviteiten invoeren structureel vormingspakket 1.860, ,00 zoals in De Krinkel (i.s.m. Djapo) burger en samenleving: Actie 3 SZ GOSVBP01 de vierdepijlerprojecten in de gemeente krijgen via de derdewereldraad een uitwisselingsplatform. Ze worden ook financieel 9.000, ,00 ondersteund burger en samenleving: Actie 6 SZ GOSVBP01 jongeren uit Zwijndrecht worden financieel en inhoudelijk ondersteund bij het plannen van een inleefreis of stage in het Zuiden 2.500, , burger en samenleving: Actie 8 SZ GOSVBP01 Ontvangsten sectorale subsidie ontwikkelingssamenwerking 0,00 0, burger en samenleving: Actie 13 FOBVBP01 FOBVBP02 initiatieven ism OCMW:? de gemeente bekijkt samen met OCMW en scholen hoe er kan tussengekomen, ondersteund worden in 0,00 0,00 de schoolkosten van kansarmen. ( ) burger en samenleving: Actie 13 FOBVBP01 FOBVBP02 initiatieven ism OCMW:? de gemeente bekijkt samen met OCMW en scholen hoe er kan tussengekomen, ondersteund worden in 0,00 0,00 de schoolkosten van kansarmen. ( ) burger en samenleving: Actie 10 sport FOBVBP01 initiatieven rond sport:? sportactiviteiten in samenwerking met de scholen? sportinfrastructuur wordt op een voordelige manier ter beschikking gesteld voor de scholen? de gemeente betaalt (een deel van) de toegangsgelden van de zwembeurten die scholen inrichten ( )(FOBVBP01 en 02) , ,55 GEMEENTE ZWIJNDRECHT Binnenplein 1 NIS-code11056 Fin nota Jaarrekening Secr.:Ilse Weynants Fin. beh.:ken Van Dyck

150 Waarderingsregels Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 150

151 Waarderingsregels gemeente en OCMW Zwijndrecht Art 140 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus vermeldt dat het college van burgemeester en schepenen en de raad voor maatschappelijk welzijn de regels bepalen die gelden voor: 1 de waardering van de inventaris van al de bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen van het bestuur van welke aard ook; 2 de vorming en de aanpassing van afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico s en kosten; 3 de herwaarderingen. Ken Van Dyck Financieel Beheerder

152 Waarderingsregels gemeente en OCMW Zwijndrecht 1 januari 2013 INHOUDSTAFEL DEEL I: Praktische toepassing in gemeente en OCMW Zwijndrecht 1. Algemene bepalingen 3 2. Investeringen Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Terreinen, gebouwen, wegen en andere infrastructuur Installaties, machines en uitrusting Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht Overige materiële vaste activa Cultureel erfgoed Financiële vaste activa Voorraden Vorderingen en schulden Liquide middelen en geldbeleggingen Voorzieningen voor risico s en kosten 13 DEEL II: Waarderingsregels uit Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 Algemene bepalingen 14 Aanschaffingswaarde 16 Afschrijvingen en waardeverminderingen 19 Herwaarderingen 22 Overige waarderingsregels 23 Pagina 2

153 Waarderingsregels gemeente en OCMW Zwijndrecht 1 januari 2013 DEEL I: Praktische toepassing in gemeente en OCMW Zwijndrecht In deel I wordt er een samenvatting gemaakt van de belangrijkste artikels uit de wetgeving en concentreren we ons vooral op de praktische toepassing specifiek voor ons gemeentebestuur. In deel II wordt het deel wetgeving mee opgenomen dat we terugvinden onder hoofdstuk8: de waarderingsregels. 1. Algemene bepalingen We vatten enkele belangrijke bepalingen vanuit het BBC-besluit samen. Algemeen Waarderingsregels gelden voor de waardering van de bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen; Wanneer het bestuur bepaalde activiteiten niet meer zal voortzetten gelden bijzondere waarderingsregels; Waarderingsregels zijn identiek van het ene boekjaar op het andere en worden stelselmatig toegepast. Wijzigingen dienen verantwoord te worden en opgenomen te worden in de jaarrekening; Er wordt rekening gehouden met alle voorzienbare risico s, mogelijke verliezen en ontwaardingen; Kosten en opbrengsten die betrekking hebben op het financiële boekjaar of op voorgaande boekjaren worden verwerkt in het financiële boekjaar, ongeacht de dag waarop die kosten of opbrengsten worden betaald of geïnd, behalve als de effectieve inning van de opbrengsten onzeker is; Aanschaffingswaarde Met uitzondering van bepaalde gevallen wordt elk bestanddeel van het vermogen afzonderlijk gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde; De aanschaffingswaarde van een door ruil verkregen actiefbestanddeel is de marktwaarde van de in ruil daarvoor overgedragen actiefbestanddelen; De aanschaffingsprijs omvat, naast de aankoopprijs, de bijkomende kosten zoals nietterugvorderbare belastingen, vervoerkosten en studiekosten; In de aanschaffinswaarde van materiële en immateriële vaste activa mag de rente op vreemd vermogen dat wordt gebruikt voor de financiering ervan, worden opgenomen als die rente betrekking heeft op de periode die het gebruik van deze vaste activa voorafgaat; In geval van een schenking is de waarde de marktwaarde van de goederen die aan het bestuur geschonken worden alsook de daarmee samenhangende belastingen en kosten; Afschrijvingen Het af te schrijven bedrag van een actief wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur, uitgedrukt in jaren; De restwaarde en de gebruiksduur van een actief moeten ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar worden herzien Opmerking: wij hanteren als standaard een restwaarde van nul en definiëren per soort investering ook een standaard gebruiksduur. Wanneer dit ervoor zorgt dat een actiefbestanddeel niet naar realiteit gewaardeerd wordt zal dit aangepast worden en vermeld worden in de toelichting bij de jaarrekening; Waardeverminderingen Waardeverminderingen zijn correcties op de aanschaffingswaarde om rekening te houden met al dan niet definitief aan te merken ontwaardingen bij de afsluit van het financiële boekjaar; Pagina 3

154 Waarderingsregels gemeente en OCMW Zwijndrecht 1 januari 2013 Waardeverminderingen mogen niet worden gehandhaafd als de boekhoudkundige boekwaarde van het betreffende activum daardoor op het einde van het boekjaar lager is dan de gebruikswaarde ervan; Herwaarderingen Na hun opname als een actief worden de financiële vaste activa en de overige materiële vaste activa, waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald, geboekt tegen de geherwaardeerde waarde. 2. Investeringen Als investeringen in immateriële en materiële vaste activa dient beschouwd te worden de investeringen waarvan de levensduur langer is dan 1 jaar. Voor de meeste investeringsrubrieken kiezen we ervoor om een grensbedrag in te roepen en geen aankopen lager dan euro incl BTW (per eenheidsprijs) op te nemen in de balans maar dit als kosten te beschouwen Immateriële vaste activa Definitie Kosten van onderzoek en ontwikkeling: in geval van vervaardigen van prototypes en van producten, uitvindingen en knowhow, die nuttig zijn voor de ontwikkeling van de toekomstige activiteiten van het bestuur. Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en andere soortgelijke rechten Softwarelicenties worden hier geboekt voor zover ze geen deel uitmaken van een maandelijks aangerekend onderhoudscontract. Goodwill: de prijs voor de verwerving van een andere entiteit of een onderdeel ervan, als die hoger is dan de nettowaarde van de actief- minus de passiefbestanddelen. Vooruitbetalingen (voorschotten) op immateriële vaste activa Plannen en studies ter voorbereiding van nieuwe projecten, die geen deel uitmaken van een materieel vast activum: Enkel indien deze kosten gemaakt worden voor een globaal project, zoniet worden deze kosten toegevoegd aan het vast actief waarop ze betrekking hebben. Voorbeelden van globale projecten zijn: o BPA o RUP o Masterplan o Verkavelingsplan Grensbedrag euro incl BTW Standaard gebruiksduur 5 jaar Opgelet, er worden geen afschrijvingen geboekt op de subrubriek vooruitbetalingen. Waardeverminderingen Op vooruitbetalingen en plannen en studies worden geen waardeverminderingen geboekt. Herwaarderingen Immateriële vaste activa zijn niet onderworpen een herwaarderingen Pagina 4

155 Waarderingsregels gemeente en OCMW Zwijndrecht 1 januari Materiële vaste activa Materiële vaste activa zijn activa die binnen een bestuur fysiek aanwezig zijn en die blijvend verworven zijn. Ze omvatten volgende categorieën: 1 de gemeenschapsgoederen: de vervulling van de maatschappelijke dienstverlening genereert minder ontvangsten dan de uitgaven die nodig zijn om deze activa te verkrijgen en om die dienstverlening te realiseren; 2 de bedrijfsmatige materiële vaste activa; de vervulling van de maatschappelijke dienstverlening genereert voldoende ontvangsten dan de uitgaven die nodig zijn om deze activa te verkrijgen en om die dienstverlening te realiseren; 3 de overige materiële vaste activa: worden niet aangewend om een maatschappelijke dienstverlening te vervullen. Onderstaand schema brengt de bepaling van de categorie waartoe een materieel vast actief behoort in kaart: Pagina 5

District Deurne. Jaarrekening 2014

District Deurne. Jaarrekening 2014 District Deurne Jaarrekening 2014 Administratieve gegevens Type beleidsrapport: Jaarrekening Naam bestuur: District Deurne NIS-code bestuur: 11002 Adres bestuur: Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM JAARREKENING 2014 Autonoom Gemeentebedrijf Maldegem Marktstraat 7 9990 Maldegem Secretaris: Steven De Jaeger Financieel Beheerder: Dombret Isabelle 1 Autonoom Gemeentebedrijf

Nadere informatie

De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019

De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 1. Inleiding Sinds het boekjaar 2014 werken alle Vlaamse OCMW s, net als de andere lokale besturen (gemeenten, provincies,

Nadere informatie

Gemeentefinanciën. Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016

Gemeentefinanciën. Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016 Gemeentefinanciën Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016 Inhoud Enkele termen Algemene gemeentebegroting: waar op letten bij evaluatie? Herne als voorbeeld Impact van federale en Vlaamse beleidsmaatregelen

Nadere informatie

Het Budget 2015 past in het meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan:

Het Budget 2015 past in het meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan: BUDGET 2015 Situering Vanaf 1 januari 2013 is Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Leie en Schelde gestart als pilootbestuur met de implementatie van de nieuwe regels van de Beleids- en Beheerscyclus (BBC). De

Nadere informatie

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014 Boek Stad Antwerpen 214 Toelichting bij de budgetwijziging 214 Exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1) 1 Evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2) 6 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Nadere informatie

Boek 4. Stad Antwerpen. Toelichting bij de budgetwijziging 2015

Boek 4. Stad Antwerpen. Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Boek 4 Stad Antwerpen Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget totaal

Nadere informatie

Budgetwijziging 2015 nr. 1

Budgetwijziging 2015 nr. 1 Budgetwijziging 2015 nr. 1 BUDGETWIJZIGING 2015 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 3 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand

Nadere informatie

Gemeentebestuur Herne Centrum Herne NIS Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING Gemeente Herne

Gemeentebestuur Herne Centrum Herne NIS Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING Gemeente Herne Gemeentebestuur Herne Centrum 17 1540 Herne NIS 23032 Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING 2 2015 Gemeente Herne Gemeenteraad 30/12/2015 Budgetwijziging 2015/2 A. VERKLARENDE NOTA 1 Motivering van

Nadere informatie

BUDGETWIJZIGING MJP AANPASSING 1 BUDGET GEMEENTE Zwevegem Commissie 8 december 2014

BUDGETWIJZIGING MJP AANPASSING 1 BUDGET GEMEENTE Zwevegem Commissie 8 december 2014 BUDGETWIJZIGING 2014-1 MJP 2014-2019 AANPASSING 1 BUDGET 2015 GEMEENTE Zwevegem Commissie 8 december 2014 INHOUD FINANCIËLE NOTA Staat van het financieel evenwicht (M2) Exploitatiebudget Investeringsbudget

Nadere informatie

Budgetten wijzigen voor niet-specialisten

Budgetten wijzigen voor niet-specialisten Budgetten wijzigen voor niet-specialisten Ben Gilot Stafmedewerker financiën VVSG 21.11.2014 Gemeenten en OCMW s 1 kennen specifieke regels voor de aanwending van publieke gelden. Deze regels met betrekking

Nadere informatie

Stad Antwerpen. Toelichting bij budgetwijziging 2017

Stad Antwerpen. Toelichting bij budgetwijziging 2017 Stad Antwerpen Toelichting bij budgetwijziging 2017 Toelichting bij de budgetwijziging 2017 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget: - totaal 6

Nadere informatie

Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget Financiële toestand Lijst overheidsopdrachten Lijst daden van

Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget Financiële toestand Lijst overheidsopdrachten Lijst daden van Budget OCMW 216 3 Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget... 11 Financiële toestand... 13 Lijst overheidsopdrachten... 16 Lijst daden van beschikking... 17 Lijst nominatieve

Nadere informatie

Financiële nota. 1.2. Doelstellingenbudget B1. 1.3 Financiële toestand. 1.4 Lijsten. 1.5 Bijlagen. Schema B1 in bijlage

Financiële nota. 1.2. Doelstellingenbudget B1. 1.3 Financiële toestand. 1.4 Lijsten. 1.5 Bijlagen. Schema B1 in bijlage Budget 2014 Deel 2 Financiële nota 1.2. Doelstellingenbudget B1 Zoals gezegd valt de functionele indeling in activiteitencentra weg en wordt deze vervangen door een gestandaardiseerde indeling in beleidsvelden

Nadere informatie

EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN

EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN NIEL GEMEENTEBESTUUR Ridder Berthoutlaan 1 2845 NIEL NIS-code : 113 Laatste budgettaire journaalnummer : 214731 EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN Secretaris Vermeiren Eric Financieel beheerder Van Doorslaer

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 A V E L G E M. Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat Avelgem

JAARREKENING 2013 A V E L G E M. Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat Avelgem A V E L G E M JAARREKENING 2013 Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat 8 8580 Avelgem Secretaris: David Claus Financieel beheerder: Geert Boudrez De jaarrekening 1 De beleidsnota 1.1 De doelstellingenrealisatie

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN BUDGET 215 Inhoudsopgave budget 215 1. Beleidsnota 1.1. Doelstellingennota 1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget 1.3. De financiële toestand 1.4. Lijst met opdrachten

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM BUDGETWIJZIGING nr. 1 2016 - Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand - Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM BUDGET 2016 - Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand - Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget - Bijkomende

Nadere informatie

autonoom gemeentebedrijf

autonoom gemeentebedrijf autonoom gemeentebedrijf 2014 1 BUDGETWIJZIGING 2014 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand

Nadere informatie

Gemeente Grobbendonk rapporteringsperiode: 2014 Boudewijnstraat 4 2280 Grobbendonk NIS-code: 13010. Verklarende nota. Budgetwijziging 2 van 2014

Gemeente Grobbendonk rapporteringsperiode: 2014 Boudewijnstraat 4 2280 Grobbendonk NIS-code: 13010. Verklarende nota. Budgetwijziging 2 van 2014 Gemeente Grobbendonk rapporteringsperiode: 2014 Boudewijnstraat 4 2280 Grobbendonk NIS-code: 13010 Verklarende nota Budgetwijziging 2 van 2014 Financiële toestand Herziening Secretaris Marnef Annemie Financieel

Nadere informatie

Verklarende nota met de wijzigingen: toelichting bij de meerjarenplanaanpassing 2015-2019

Verklarende nota met de wijzigingen: toelichting bij de meerjarenplanaanpassing 2015-2019 Verklarende nota met de wijzigingen: toelichting bij de meerjarenplanaanpassing 2015-2019 I. EXPLOITATIEBUDGET I.A. Uitgaven I.A.1. Goederen en diensten (werkingsuitgaven) Deze uitgaven worden in 2015

Nadere informatie

Autofinanciering: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2013 Geconsolideerd AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Autofinanciering: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2013 Geconsolideerd AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Autofinanciering: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2013 Geconsolideerd AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Financieel draagvlak (A-B) 4.016.232 1.584.369 1.713.702

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 22 juni 2017 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/4 Derde reeks wijzigingen van 2017 en het meerjarenplan

Nadere informatie

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

Schema B1 : Het doelstellingenbudget Schema B1 : Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Overig beleid 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Exploitatie 2.757.694 28.506.270 25.748.576

Nadere informatie

Identificatie bestuur

Identificatie bestuur Identificatie bestuur Naam bestuur: Gemeente Bierbeek NISCODE bestuur: 24011 Adres bestuur: Dorpsstraat 2 3360 Bierbeek Secretaris: Financieel beheerder: Peter Verlinden Liesbeth Vanhoof Gemeente Bierbeek

Nadere informatie

BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS

BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS INHOUDSTAFEL 1. INLEIDING... 3 2. MISSIE... 5 3. BELEIDSNOTA... 6 3.1. DOELSTELLINGENNOTA... 6 3.2. DOELSTELLINGENBUDGET... 16 3.3. FINANCIËLE TOESTAND... 17 3.4. LIJST OVERHEIDSOPDRACHTEN...

Nadere informatie

De financie le toestand van de Vlaamse gemeenten: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019

De financie le toestand van de Vlaamse gemeenten: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 De financie le toestand van de Vlaamse gemeenten: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 1. BBC of de beleids- en beheerscyclus Sinds het boekjaar 2014 werken de lokale besturen (gemeenten, OCMW s,

Nadere informatie

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015 Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 14-19: vastgesteld 19/12/2013 Jaarlijks te actualiseren in functie van

Nadere informatie

Advies MAT budgetwijziging 2016/1

Advies MAT budgetwijziging 2016/1 ADVIES MAT BUDGETWIJZIGING 2016/1 Gemeenteraad d.d. 30 juni 2016 1 1. VOORWOORD Het advies van het MAT over het ontwerp van de budgetwijziging 2016/1 slaat enkel op de wettelijkheid en de te verwachten

Nadere informatie

BBC & BBC-DR. Beleids- en beheerscyclus voor lokale besturen Digitale rapportering. Gent, 12 mei 2016 Shopt IT

BBC & BBC-DR. Beleids- en beheerscyclus voor lokale besturen Digitale rapportering. Gent, 12 mei 2016 Shopt IT BBC & BBC-DR Beleids- en beheerscyclus voor lokale besturen Digitale rapportering Gent, 12 mei 2016 Shopt IT Beleids- en Beheerscyclus (BBC) Beleidscyclus & Financiële cyclus Planning Evaluatie Uitvoering

Nadere informatie

BBC Digitale rapportering

BBC Digitale rapportering BBC Digitale rapportering Inhoud Situering Proces van aanlevering Demo digitaal loket Welke gegevens bevat BBC-DR? Verwerking van de gegevens Inhoud Situering Proces van aanlevering Demo digitaal loket

Nadere informatie

Budget 2016 en MJP 2016-2019. Gemeenteraad 14/12/2015

Budget 2016 en MJP 2016-2019. Gemeenteraad 14/12/2015 Budget 2016 en MJP 2016-2019 Gemeenteraad 14/12/2015 Inhoud 1. Uitgangspunten initieel MJP + Aanpak 2016 2. Budget 2016 Belangrijkste aanpassingen met structurele impact 3. Samenvatting impact bijsturingen

Nadere informatie

OCMW Lier Meerjarenplan Budget 2015 V

OCMW Lier Meerjarenplan Budget 2015 V Lier OCMW OCMW Lier Meerjarenplan 2015 2019 Budget 2015 V. 4.0 2014.11.18 Pag. 1 Investeringen (Uitgaven & Opbrengsten) 1. Uitgangspunten 2. Focus op investeringen Meerjarenplanning 2015 2019 en budget

Nadere informatie

Toelichting meerjarenplan

Toelichting meerjarenplan Toelichting meerjarenplan 2014-2019 Visie Investeren zonder hypotheek op de toekomst Optimale benutting van subsidies en externe kanalen Voortdurend zoeken naar win-win situaties Vb. integratie OCMW -

Nadere informatie

TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget MJP 2014

TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget MJP 2014 TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget 2016 - MJP Totaal Algemene financiering OMGEVING VEILIGHEID VRIJE TIJD INTWERKING I. Uitgaven 23.073.151 626.883 4.886.695 4.197.419 7.862.898 5.499.256

Nadere informatie

Beleidsrapport Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 26/11/2013

Beleidsrapport Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 26/11/2013 Beleidsrapport Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 26/11/2013 Gemeentebestuur Sint-Martens-Latem (NIS 44064) Dorp 1-9830 Sint-Martens-Latem Secr.: Jef Van den Heede Fin. beheerder: Annick De Smet Inleiding

Nadere informatie

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2013 Geconsolideerd

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2013 Geconsolideerd Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2013 1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investering Desinvestering Herwaarderinge n Waardevermind eringen Boekwaarde

Nadere informatie

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2015 Geconsolideerd

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2015 Geconsolideerd Schema TJ7: De toelichting bij de balans 2015 1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investering Desinvestering Herwaarderinge n Waardevermind eringen Boekwaarde op 31/12 A. Extern

Nadere informatie

Gemeente Pepingen Advies bij nazicht van simulatie meerjarenplan

Gemeente Pepingen Advies bij nazicht van simulatie meerjarenplan & Answer to your Questions Gemeente Pepingen Advies bij nazicht van simulatie meerjarenplan 2014-2019 Technisch nazicht De simulatie (bijlage) van het meerjarenplan 2014-2015 is technisch correct opgebouwd.

Nadere informatie

Voor de buitengewone dienst is nog steeds een gedetailleerde voorstelling per budgettaire functie van 8 cijfers vereist.

Voor de buitengewone dienst is nog steeds een gedetailleerde voorstelling per budgettaire functie van 8 cijfers vereist. BEGROTING 2017 door het College van Burgemeester en Schepenen VERSLAG EN COMMENTAAR van dhr. C. Beoziere, Schepen van Financiën Het project van de begroting 2017 werd opgesteld in overeenstemming met het

Nadere informatie

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget MJP 2014 Geconsolideerd

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget MJP 2014 Geconsolideerd TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget 2015 - MJP 2014 RESULTAAT OP KASBASIS I. Exploitatiebudget (B-A) 4.004.775 2.317.500 2.800.044 A. Uitgaven 20.985.676 22.302.537

Nadere informatie

Budget Toelichting

Budget Toelichting Budget 2017 - Toelichting (Raad van Bestuur 07/11/2016) (NIS-code: 72039 - ond.nr.: 898.822.982) Pastorijstraat 30 3530 Houthalen-Helchteren 1 Toelichting bij budget 2017 2 Inhoudsopgave Schema TB 1: Exploitatiebudget

Nadere informatie

BUDGETWIJZIGING 2015 nr. 1

BUDGETWIJZIGING 2015 nr. 1 1 2 BUDGETWIJZIGING 215 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 3 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand 1.3 Indien van toepassing,

Nadere informatie

Geconsolideerd. Jaarbudget Jaarrekening Verschil. Berekening Resultaat op kasbasis. Totaal resultaat boekjaar -72.247,00-79.804,78-7.

Geconsolideerd. Jaarbudget Jaarrekening Verschil. Berekening Resultaat op kasbasis. Totaal resultaat boekjaar -72.247,00-79.804,78-7. OCMW PEPINGEN JAARREKENING BOEKJAAR 2014 VERKLARING VOOR DE BELANGRIJKE VERSCHILLEN TUSSEN DE GEREALISEERDE EN DE GEBUDGETTEERDE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN/ GLOBALE BESPREKING Geconsolideerd Het totaal kasresultaat

Nadere informatie

BUDGETWIJZIGING 2016/1 Gemeente Niel

BUDGETWIJZIGING 2016/1 Gemeente Niel BUDGETWIJZIGING 2016/1 Gemeente Niel KERNCIJFERS BUDGETWIJZIGING CIJFER ORIGINEEL BUDGET CIJFERS BUDGET volgens schema BW CIJFERS NA BW VERSCHIL Exploitatie - uitgaven 11.603.237 11.603.237 11.577.774

Nadere informatie

Provinciale budgetten

Provinciale budgetten Provinciale budgetten I. BUDGET 2015... 2 A. EXPLOITATIEBUDGET... 2 1. definitie... 2 2. vergelijking provincies totaal exploitatiebudget (incl. de intern verzelfstandigde agentschappen)... 2 3. vergelijking

Nadere informatie

BUDGET 2014 EN MEERJARENPLAN 2014-2019

BUDGET 2014 EN MEERJARENPLAN 2014-2019 BUDGET 2014 EN MEERJARENPLAN 2014-2019 4 NOVEMBER 2013 2013N006882 Documenten structuur Financiële normen in Uitgangspunten Cijfers budget 2014 en meerjarenplan 2014-2019 Informatie beschikbaar voor de

Nadere informatie

De jaarrekeningen 2007-2014 van de Vlaamse gemeenten

De jaarrekeningen 2007-2014 van de Vlaamse gemeenten De jaarrekeningen 2007-2014 van de Vlaamse gemeenten Analyse van de evoluties Versie 1.0-22 oktober 2015 binnenland.vlaanderen.be Inhoudstafel 1 Inleiding 3 2 Exploitatie 3 2.1 Exploitatie-uitgaven 3 2.2

Nadere informatie

PERSBERICHT 6 DECEMBER 2013. UITGAVEN > of = ONTVANGSTEN - problemen sinds aantal jaren:

PERSBERICHT 6 DECEMBER 2013. UITGAVEN > of = ONTVANGSTEN - problemen sinds aantal jaren: PERSBERICHT 6 DECEMBER 2013 MEERJARENPLANNING 2014-2019 UITGAVEN > of = ONTVANGSTEN - problemen sinds aantal jaren: dalende inkomsten dividenden (winstaandeel) dalende inkomsten belastingen (o.a. door

Nadere informatie

BELEIDSNOTA. In 2012 stapte het OCMW van Herent samen met de gemeente als pilootproject in het BBC verhaal.

BELEIDSNOTA. In 2012 stapte het OCMW van Herent samen met de gemeente als pilootproject in het BBC verhaal. BELEIDSNOTA In 2012 stapte het OCMW van Herent samen met de gemeente als pilootproject in het BBC verhaal. De nieuwe beheers- en beleidscyclus biedt het OCMW de mogelijkheid om haar transparante manier

Nadere informatie

Toelichting bij het budget

Toelichting bij het budget Toelichting bij het budget Heirstraat 239 3630 Maasmechelen NIS-code: 73107 Toelichting bij het budget 2015 Gemeente Maasmechelen INHOUDSTABEL Toelichting Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB 1) 1 Evolutie

Nadere informatie

Beleidsnota inclusief addenda 2015

Beleidsnota inclusief addenda 2015 Kerkstraat 1 3910 Neerpelt NIS-code : 88999 Laatste budgettaire journaalnummer : 2015002540 Beleidsnota inclusief addenda 2015 Secretaris Vrolix Guido Financieel beheerder Leën Henri Welzijnsregio Noord-

Nadere informatie

TOELICHTING JAARREKENING 2014

TOELICHTING JAARREKENING 2014 OCMW Zottegem 9620 ZOTTEGEM NIS-code 41081 TOELICHTING JAARREKENING 2014 Secretaris : Luc Bernagie Financieel beheerder : Gerdy Bousard Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten

Nadere informatie

De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013

De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013 De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013 1 Waarom veranderen? Wellicht ken je het lokaal jeugdbeleidsplan wel, het is het plan van een gemeente over hoe ze werk willen maken van jeugdwerk- en

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 23 JUNI 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 23 JUNI 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 23 JUNI 2015.

Nadere informatie

MEERJARENPLAN Gemeente Kampenhout. Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat Kampenhout NIS code: 23038

MEERJARENPLAN Gemeente Kampenhout. Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat Kampenhout NIS code: 23038 Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat 16 1910 Kampenhout NIS code: 23038 Rapporteringsperiode 2014-2019 MEERJARENPLAN 2014-2019 Meerjarenplan 2014-2019 De organieke decreten bepalen dat het meerjarenplan

Nadere informatie

APB Havencentrum Lillo

APB Havencentrum Lillo APB Havencentrum Lillo Meerjarenplan 2014-2019 Strategische nota Financiële nota Financieel doelstellingenplan Financieel evenwicht 2014 2015 2016 uitgaven inkomsten saldo uitgaven inkomsten saldo uitgaven

Nadere informatie

Jaarrekeningen gemeenten

Jaarrekeningen gemeenten Jaarrekeningen gemeenten Rapport 38 gemeenten (+ districten) - 11 januari 216-15:49 Exploitatie I. Exploitatie-uitgaven 6 869 65 452 7 147 854 861 7 527 38 696 7 652 789 31 7 831 842 423 8 168 37 936 8

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk. OCMW AVELGEM Leopoldstraat Avelgem Tel: 056/

Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk. OCMW AVELGEM Leopoldstraat Avelgem Tel: 056/ Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk OCMW AVELGEM Leopoldstraat 66 8580 Avelgem Tel: 056/65.07.70 Rekeningnummer Belfius: BE03 0910-0090-7684 BUDGET 2017 Secretaris: Mevr. Debeurme Christine

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 september 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/3 Vierde reeks wijzigingen van 2014 - diverse

Nadere informatie

Boekingsfiche 5104 Verkoop riolering aan Pidpa (HIDRORIO).xlsx

Boekingsfiche 5104 Verkoop riolering aan Pidpa (HIDRORIO).xlsx Deel 1: Omschrijving van de verrichtingen 0 De gemeente verkoopt haar riolering aan HIDRORIO. De vergoeding voor de eigendomsoverdracht van het gemeentelijke rioleringsnet wordt bepaald in 2 fasen. a)

Nadere informatie

Ontwerpbesluit Zitting van 4 december 2017 BEDRIJFSVOERING - KERNADMINISTRATIE

Ontwerpbesluit Zitting van 4 december 2017 BEDRIJFSVOERING - KERNADMINISTRATIE Gemeenteraad Ontwerpbesluit Zitting van 4 december 2017 BEDRIJFSVOERING - KERNADMINISTRATIE 2017_GR_00329 - Parko AGB - Budgetwijziging I 2017, Aanpassing MJP IV 2014-2020 en Budget 2018 - Goedkeuren Auteur

Nadere informatie

Analyse van de aangepaste meerjarenplannen (en budgetten 2015) van de Vlaamse gemeenten

Analyse van de aangepaste meerjarenplannen (en budgetten 2015) van de Vlaamse gemeenten Analyse van de aangepaste meerjarenplannen 2014 2019 (en budgetten 2015) van de Vlaamse gemeenten 1. Inleiding In april 2014 maakte ABB een analyse van de financiële toestand van de Vlaamse gemeenten aan

Nadere informatie

Boekingsfiche 3420 Serviceflats Invest

Boekingsfiche 3420 Serviceflats Invest Deel 1: Omschrijving van de verrichtingen 0 Het OCMW heeft een stuk grond ter waarde van 100.000 euro waarop het aan een BEVAK een recht van opstal verleent voor de bouw van 20 serviceflats Het OCMW ontvangt

Nadere informatie

Meerjarenplan 2014-2019

Meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 2014-2019 Deel 2 Financiële nota In dit tweede deel van het meerjarenplan wordt de financiële vertaling gemaakt van het te voeren beleid voor de komende 6 jaren. Vanaf boekjaar 2014 wordt

Nadere informatie

Beleids- en beheerscyclus: Papieren waarheid of daadkrachtig bestuur. Pilootbesturen getuigen over hun ervaringen met BBC

Beleids- en beheerscyclus: Papieren waarheid of daadkrachtig bestuur. Pilootbesturen getuigen over hun ervaringen met BBC Beleids- en beheerscyclus: Papieren waarheid of daadkrachtig bestuur Pilootbesturen getuigen over hun ervaringen met BBC Brussel, 24 november 2011 Programma Ellen Ruelens: Staan de beleidsrapporten i.f.v.

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 18 januari 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Inga Verhaert Telefoon: 03 240 52 53 Agenda nr. 5/1 Intern Verzelfstandigd Agentschap Provinciaal

Nadere informatie

Boekingsfiche 5104 Verkoop riolering met minderwaarde aan HIDRORIO.xlsx

Boekingsfiche 5104 Verkoop riolering met minderwaarde aan HIDRORIO.xlsx Deel 1: Omschrijving van de verrichtingen 0 De gemeente verkoopt haar riolering aan HIDRORIO. De vergoeding voor de eigendomsoverdracht van het gemeentelijke rioleringsnet wordt bepaald in 2 fasen: a)

Nadere informatie

Bronnen en overgang naar het ESR (Vlaamse provincies)

Bronnen en overgang naar het ESR (Vlaamse provincies) Bronnen en overgang naar het ESR (Vlaamse provincies) Databronnen Door de lokale besturen geboekte ontvangsten en uitgaven die via de digitale rapportering verwerkt worden in de BBC-database van het Agentschap

Nadere informatie

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking SUBSIDIEREGLEMENT DEPARTMENT CULTUUR Cultuurloket SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking Goedgekeurd door de provincieraad

Nadere informatie

BUDGET 2014 OCMW INGELMUNSTER

BUDGET 2014 OCMW INGELMUNSTER BUDGET 2014 OCMW INGELMUNSTER Vastgesteld door de RMW van 16 december 2013 Namens het : OCMW-Secretaris OCMW-Voorzitter Joost Vandeweghe Katrien Vandecasteele 8770 Ingelmunster NIS-code 36007 Secretaris:

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING Voorwoord Colofon OFFICIËLE RAPPORTERING

1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING Voorwoord Colofon OFFICIËLE RAPPORTERING BBC RAPPORTERING 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.1 2 INLEIDING... 2.1 2.1 Voorwoord... 2.1 2.2 Colofon... 2.2 3 OFFICIËLE RAPPORTERING... 3.1 3.1 Schema TM2 Nieuw!... 3.1 3.1.1 Uitsplitsing ten laste

Nadere informatie

Er wordt een wijziging voorzien in het aandeel dat het OCMW jaarlijks ontvangt van het gemeentefonds.

Er wordt een wijziging voorzien in het aandeel dat het OCMW jaarlijks ontvangt van het gemeentefonds. Toelichting - aanpassing meerjarenplan 2014-2019 - budget 2015 1. Belangrijkste aanpassingen A. GEMEENTELIJKE BIJDRAGE De gemeentelijke bijdrage verschuift met 1 jaar. Dit betekent dat, gespreid over de

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 juni 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 1/33 Erediensten. Antwerpen. Provinciale Instelling

Nadere informatie

AGB BOOM PLUS ANTWERPSESTRAAT 44 2850 BOOM NIS-code : 11005 AGB BOOM PLUS DETAILINFO BUDGET MEERJARENPLAN 2015-2019

AGB BOOM PLUS ANTWERPSESTRAAT 44 2850 BOOM NIS-code : 11005 AGB BOOM PLUS DETAILINFO BUDGET MEERJARENPLAN 2015-2019 AGB BOOM PLUS ANTWERPSESTRAAT 44 2850 BOOM NIS-code : 11005 AGB BOOM PLUS DETAILINFO BUDGET MEERJARENPLAN 2015-2019 . AGB BOOM PLUS BUDGET 2015 / MEERJARENPLAN 2015-2019 Deze toelichting volgt de logica

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 18 januari 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Bruno Peeters Telefoon: 03 240 52 60 Agenda nr. 8/1 Autonoom provinciebedrijf Campus Vesta. Identificatienummer

Nadere informatie

Algemeen overzicht. Exploitatie

Algemeen overzicht. Exploitatie Algemeen overzicht Exploitatie Uitgaven 916.175.424 928.15.43 932.788.996 939.826.641 952.467.22 947.5.753 Algemene financiering 38.855.389 37.883.527 4.389.714 42.398.273 42.766.982 43.58.826 Algemeen

Nadere informatie

FINANCIEEL MEERJARIG BELEIDSPLAN

FINANCIEEL MEERJARIG BELEIDSPLAN Provincie: WEST-VLAANDEREN GEMEENTE INGELMUNSTER Bijlage van het budget voor het jaar 2011 FINANCIEEL MEERJARIG BELEIDSPLAN 2011 TOT 2013 I. Omschrijving van de huidige financiële toestand als uitgangsbasis

Nadere informatie

JAARREKENING OCMW Avelgem (NIS 34003) Leopoldstraat Avelgem. Secretaris: Christine Debeurme Financieel beheerder: Geert Boudrez

JAARREKENING OCMW Avelgem (NIS 34003) Leopoldstraat Avelgem. Secretaris: Christine Debeurme Financieel beheerder: Geert Boudrez JAARREKENING 2016 OCMW Avelgem (NIS 34003) Leopoldstraat 66 8580 Avelgem Secretaris: Christine Debeurme Financieel beheerder: Geert Boudrez De jaarrekening 1 De beleidsnota 1.1 De doelstellingenrealisatie

Nadere informatie

Traject evaluatie BBC

Traject evaluatie BBC BBC-evaluatie APB Vera 21 juni 2016 Traject evaluatie BBC BBC-evaluatie bevragingen en interviews vergaderingen BBC-forum ontwerpteksten ABB op website mee te nemen in Decreet Lokaal Bestuur nog niet politiek

Nadere informatie

BUDGET Gemeente Herne

BUDGET Gemeente Herne Gemeentebestuur Herne Centrum 17 1540 Herne NIS 23032 Rapporteringsperiode 2016 BUDGET 2016 Gemeente Herne Gemeenteraad 30 december 2015 Budget 2016 Het budget is het document dat wordt opgemaakt voor

Nadere informatie

RAAD VAN 3 DECEMBER 2013

RAAD VAN 3 DECEMBER 2013 RAAD VAN 3 DECEMBER 2013 Aanwezig: Mevr. M. Robberechts, Voorzitter; dhr. G. Van Damme, dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, dhr. P. Van Cauwenberghe, dhr. J.M. Hubert, dhr. E. Vangindertael, Mevr. N.

Nadere informatie

Inhoudstafel BBC- BELEID BIJ STAD POPERINGE: IMPLEMENTATIE & PRAKTISCHE TIPS 17/10/2011. beleidsitems en algemene rekeningen. investeringen en andere

Inhoudstafel BBC- BELEID BIJ STAD POPERINGE: IMPLEMENTATIE & PRAKTISCHE TIPS 17/10/2011. beleidsitems en algemene rekeningen. investeringen en andere BBC- BELEID BIJ STAD POPERINGE: IMPLEMENTATIE & PRAKTISCHE TIPS Stadsontvanger Stad Poperinge: Stefaan Vandecasteele Inhoudstafel 1. Beleidsdomein 2. Beleidsitem 3. Algemene rekeningen 4. Verhouding functionele-

Nadere informatie

DE KWALITEITSBAROMETER BINNEN DE COCKPIT VAN UW ORGANISATIE

DE KWALITEITSBAROMETER BINNEN DE COCKPIT VAN UW ORGANISATIE DE KWALITEITSBAROMETER BINNEN DE COCKPIT VAN UW ORGANISATIE Bart Kaesemans 16 jaar ervaring lokaal bestuur 10 jaar managementteam Aansturing 10 diensten Beleids- en beheerscyclus Procesmanagement Organisatiebeheerssysteem

Nadere informatie

19548 BELGISCH STAATSBLAD 07.04.2006 MONITEUR BELGE

19548 BELGISCH STAATSBLAD 07.04.2006 MONITEUR BELGE 19548 BELGISCH STAATSBLAD 07.04.2006 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Departement Onderwijs [C 2006/35506] VSKO-model voor het voeren van een vereenvoudigde boekhouding in het katholiek

Nadere informatie

BBC EN PLANNING IN GEEL

BBC EN PLANNING IN GEEL BBC EN PLANNING IN GEEL Geel? GEEL? Geel? 38.000 inwoners Antwerpse Kempen Gezinsverpleging - Barmhartige Stede Uitgestrekt grondgebied: ca 11.000 ha Stedelijke kern versus landelijk buitengebied Aanwezigheid

Nadere informatie

Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015.

Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015. Openbare vergadering. Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015. 1. Goedkeuring notulen gemeenteraad van 29 juni 2015. De notulen werden samen met de dagorde aan de leden van de gemeenteraad bezorgd.

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Instellingen

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 OCMW ZWIJNDRECHT

Jaarrekening 2014 OCMW ZWIJNDRECHT Jaarrekening 2014 OCMW ZWIJNDRECHT Raad voor Maatschappelijk Welzijn 21-5-2015 Inhoud Lijst van veelgebruikte afkortingen... 3 Inleiding... 4 Beleidsnota... 5 Doelstellingenrealisatie... 5 Prioritaire

Nadere informatie

MEERJARENPLANAANPASSING 3 2014-2019. Gemeente Herne

MEERJARENPLANAANPASSING 3 2014-2019. Gemeente Herne Gemeentebestuur Herne Centrum 17 1540 Herne NIS 23032 Rapporteringsperiode 2014-2019 MEERJARENPLANAANPASSING 3 2014-2019 Gemeente Herne Gemeenteraad 30 december 2015 Aanpassing 3 van het meerjarenplan

Nadere informatie

De jaarrekeningen van de Vlaamse gemeenten

De jaarrekeningen van de Vlaamse gemeenten De jaarrekeningen 27-214 van de Vlaamse gemeenten Analyse van de evoluties Versie 2. 15 januari 216 binnenland.vlaanderen.be Inhoudstafel 1 Inleiding 3 2 Kengetallen 4 3 Exploitatie 5 3.1 Exploitatie-uitgaven

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. 09 september 2013. Markt 1 2450 Meerhout T 014 24 99 20 F 014 24 99 57 E info@meerhout.be www.meerhout.be

Jaarrekening 2012. 09 september 2013. Markt 1 2450 Meerhout T 014 24 99 20 F 014 24 99 57 E info@meerhout.be www.meerhout.be Jaarrekening 2012 09 september 2013 Markt 1 2450 Meerhout T 014 24 99 20 F 014 24 99 57 E info@meerhout.be www.meerhout.be Inhoudsopgave Jaarrekening 2012 Gemeente Meerhout Deel 1: De Beleidsnota Pag.

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 30 JUNI 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Ann Wils, OCMW-raadsleden

Nadere informatie

Budget OCMW Gingelom. Financieel beheerder: Frank Forier. OCMW-raad: 30 november 2016 Laatste budgettaire journaalnummer:

Budget OCMW Gingelom. Financieel beheerder: Frank Forier. OCMW-raad: 30 november 2016 Laatste budgettaire journaalnummer: Budget 2017 OCMW Gingelom Sint-Pieterstraat 1, 3890 Gingelom Nis-code: 71017 OCMW-raad: 30 november 2016 Secretaris: Marc Bovy Financieel beheerder: Frank Forier INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 1 1 Beleidsnota...

Nadere informatie

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 Nota RBR auteur a 66 55 dossier 20150331_financieelverslag bestand 31 maart 2015 Datu m Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 1 Situering Door de invoering van de programmawet van

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016 De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Bekkevoort, wettig bijeengeroepen overeenkomstig artikel 29 tot en met 32 van de Organieke Wet van 8 juli

Nadere informatie

Beleids- en BeheersCyclus

Beleids- en BeheersCyclus Beleids- en BeheersCyclus 11 oktober 2011 Inhoud Concept Het meerjarenplan Het budget De jaarrekening 2 Concept De beleidscyclus De beleidsrapporten De toelichting bij de beleidsrapporten De beheersrapporten

Nadere informatie