Concernrapportage Delfland per 30 september 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Concernrapportage Delfland per 30 september 2014"

Transcriptie

1 Concernrapportage Delfland per 30 september Algemeen De Concernrapportage Delfland biedt managementinformatie ten behoeve van het bijsturen van de uitvoering van de begroting. De secretaris-directeur voert hiertoe gesprekken met het Delfland Management Team over de voortgang, de doelrealisatie en de middelen, die hiervoor ingezet worden. Deze rapportage bevat de volgende paragrafen: 1. Algemeen 2. Samenvatting 3. Exploitatie 4. Investeringen 5. Personeel 6. Kasstroom RBG 7. Onderzoekskrediet 8. Voorziening Onderzoek & Ontwikkeling 9. Risico s en onvoorzien in investeringsprojecten Afgesproken is met sector Bedrijfsvoering dat de voor deze rapportage benodigde gegevens uiterlijk de derde werkdag van de maand aangeleverd zullen worden. De benodigde gegevens zijn deze maand over een periode van een week binnen gekomen. Hierdoor is de doorlooptijd van de Concernrapportage op dit moment nog langer dan gewenst. 2 Samenvatting Exploitatie In Burap2 is het begrote positieve exploitatieresultaat bijgesteld van 8,1 mln naar 12,8 mln. In de Najaarsbrief bedraagt de prognose van het resultaat 15,2 mln. Dat is een bijstelling van 2,4 mln naar boven ten opzichte van de Burap2. Kijkend naar zowel het historisch verloop van de exploitatieprognose, als naar een cijfermatige extrapolatie (realisatie x 12/9) van de programma s A tot en met F, is het aannemelijk dat het uiteindelijke resultaat boven de prognose in de Najaarsbrief zal liggen. Geadviseerd wordt, gezien het belang van de exploitatiecijfers en de interne afspraken die hierover zijn gemaakt, nogmaals te benadrukken dat de budgethouders de prognoses maandelijks dienen bij te werken. Op dit moment wordt dit niet overal tijdig, volledig en juist gedaan. Investeringen Ten behoeve van volledige en consistente managementinformatie wordt met ingang van deze rapportage niet meer de eindejaarsprognose van de projectleiders, maar de prognose van de opdrachtgevers getoond. In de laatste drie maanden van het jaar moet nog 16,6 mln gerealiseerd worden om uit te komen op de prognose zoals afgegeven in Burap2. Deze maand is de prognose van de opdrachtgevers voor de Najaarsbrief gebruikt. Deze bedraagt 40,1 en is daarmee 3,9 mln lager dan de Burap2. Personeel Gedurende de eerste 9 maanden van 2014 komt de capaciteit (berekend als formatie, minus vacatures, minus ziekte, plus inhuur) uit op 449 fte. Dit is 11,6 fte minder dan de formatie. In Burap2 zijn de personeelskosten met 2,0 mln neerwaarts bijgesteld. Het is niet uit te sluiten dat deze kosten nog verder zullen dalen. 1

2 3 Exploitatie Programma (stand per 30 september 2014, bedragen x 1.000) Begroting initieel Burap 1 Burap 2 (a) Realisatie Inkooporders Prognose (cf. najaarsbrief) (b) Opmerking bij tabel exploitatie De BO rapportages over inkooporders en prognoses zijn onderling niet consistent. Verschil Najaars/ brief vs Burap 2 (b-a) SW Directe kosten Salarissen Kap.lasten Opbrengsten Totaal VW Directe kosten Salarissen Kap.lasten Opbrengsten Totaal SD Directe kosten Salarissen Kap.lasten Opbrengsten Totaal GA Directe kosten Salarissen Kap.lasten Opbrengsten Totaal INST Directe kosten Salarissen Kap.lasten Opbrengsten Totaal ORG Directe kosten Salarissen Kap.lasten Opbrengsten Totaal F Totaal programma's Dekk. Midd. Directe kosten Salarissen Kap.lasten Opbrengsten Totaal Saldo

3 PB 2010 Burap Jaarrek 2010 PB 2011 Burap Burap Jaarrek 2011 PB 2012 Burap Burap Jaarrek 2012 PB 2013 Burap Burap Najaarsbrief Jaarrek 2013 PB 2014 Burap Burap Najaarsbrief Opmerkingen bij de exploitatie Algemeen De kolom prognose wordt bij voorkeur opgehaald uit Gids. De afspraak hierover is dat deze informatie in Gids maandelijks door de budgethouders wordt gevuld op basis van hun verwachte eindejaarsraming. De prognose in Gids is op dit moment niet volledig, tijdig en juist. Om deze reden heeft Concerncontrol de prognose zoals afgegeven bij de Najaarsbrief gebruikt. Gezien het belang van de exploitatiecijfers en de interne afspraken die hierover zijn gemaakt, wordt geadviseerd nogmaals te benadrukken dat de budgethouders de prognoses maandelijks dienen bij te werken. Een kwalitatief goede prognose bestaat uit de realisatie tot en met de referentiemaand vermeerderd met de verwachte uitgaven voor de rest van het jaar. In Burap2 is het begrote positieve exploitatieresultaat bijgesteld van 8,1 mln naar 12,8 mln. In de prognose zoals afgegeven in de Najaarsbrief zien we een bijstelling van 2,4 mln naar boven ten opzichte van de Burap2. De prognose in de Najaarsbrief bedraagt 15,2 mln. Kijkend naar zowel het historisch verloop van de exploitatieprognose, als naar een cijfermatige extrapolatie (realisatie x 12/9) van de programma s A tot en met F, is het vooralsnog niet uit te sluiten dat het uiteindelijke resultaat boven de prognose in de Najaarsbrief zal liggen. Een specifiek voorbeeld hierbij wordt gevormd door advieskosten. Een cijfermatige extrapolatie laat op organisatieniveau vooralsnog een onderschrijding zien van 2,5 mln ten opzichte van Burap2. De onderstaande grafiek geeft vanaf 2010 de ontwikkeling weer van het begrote en uiteindelijk gerealiseerde exploitatieresultaat. 250,0 240,0 230,0 220,0 210,0 200,0 190,0 180,0 170,0 160,0 Netto Exploitatie Dekk.midd. en onvz 3

4 4 Investeringen Programma (bedragen x 1 mln, stand 30 september 2014) Begroting initieel Burap Burap (a) Realisatie excl subsidies Inkooporders Prognose (cf. najaarsbrief) (b) Verschil Najaarsbrief vs Burap2 (b-a) A Schoon Water 6,5 5,6 6,2 3,1 2,8 6,0-0,2 B Voldoende Water 16,7 13,8 13,9 7,9 9,7 13,7-0,2 C Stevige Dijken 18,9 16,4 15,1 12,9 2,2 15,1 0,0 D Gezuiverd Afvalwater 2,8 2,8 2,7 2,3 1,2 2,8 0,2 E Instrumenten 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2 0,0 F Organisatie 8,0 6,6 6,0 1,1 0,6 2,3-3,7 Totaal 53,1 45,4 44,0 27,4 16,6 40,1-3,9 Opmerking bij tabel investeringen De inkooporders zijn niet allemaal naar jaarschijven in Gids ingevoerd. Geadviseerd wordt nogmaals om de inkooporders allemaal naar jaarschijven in te voeren. Opmerkingen bij de investeringen Algemeen In de totstandkoming van Burap2 is het totale investeringsvolume voor 2014 terug gebracht naar 44,0 mln. De prognose zoals opgeven door de opdrachtgevers voor de Najaarsbrief bedraagt 40,1 mln en wijkt daarmee 3,9 mln af van de Burap2. De grootste wijziging doet zich binnen programma Organisatie voor. Om dit daadwerkelijk te realiseren dient de komende 3 maanden nog 12,7 mln uitgegeven te worden. Een risico hierbij zijn de weersomstandigheden. Mocht de winter vroeg invallen of het heel nat worden de komende maanden kan de uitvoering van de projecten vertraagd worden. 5 Personeel Sector per september Formatie 2014 (a) Vacatures eind septembe r (b) Gem vac tm september % Ziekte verzuim (tm Q2) Aantal fte ziek (c) Aantal fte inhuur (d) Capaciteit fte (a-b-c+d) Opmerkingen bij tabel Personeel 1. De personeelsgegevens (formatie, vacatures en ziekteverzuim) zijn opgave van P&O per eind september per sector weergegeven. 2. P&O produceert de verzuimgegevens eens per kwartaal. Het ziekteverzuimpercentage is het aantal ziektedagen tussen 1 januari en 30 september 2014 t.o.v. het aantal werkdagen. Geadviseerd wordt de verzuimgegevens maandelijks te produceren. 3. Per 30 september 2014 zijn 31,9 fte ingehuurd; het uitgavenbedrag voor inhuur op tijdelijk budget en vacatureruimte in 2014 bedraagt tot en met september 2,9 mln. Opmerkingen bij Personeel Gedurende de eerste negen maanden van 2014 komt de capaciteit (berekend als formatie, minus vacatures, minus ziekte, plus inhuur) uit op 449 fte. Dit is 11,6 fte minder dan de formatie. In Burap2 zijn de personeelskosten met 2,0 mln neerwaarts bijgesteld. Capaciteit vs. Formatie (fte) Capaciteit vs. Formatie % Dir/S&I/CC 19,9 1,0 1,3 3,6% 0,7 3,3 21,5 1,6 8,1% PIB 124,6 14,4 7,4 2,2% 2,4 17,1 124,9 0,3 0,2% BDV 40,8 6,7 14,9 4,8% 1,6 6,7 39,1-1,7-4,1% ZTO 56,6 2,0 1,3 0,8% 0,4 2,2 56,4-0,2-0,4% WB 121,8 3,6 4,3 4,4% 5,1 1,0 114,0-7,7-6,3% BBC 96,9 2,8 3,7 2,8% 2,6 1,6 93,0-3,9-4,0% Totaal 460,6 30,5 32,9 3,5% 13,0 31,9 449,0-11,6-2,5% 4

5 Het is niet uit te sluiten dat deze kosten nog verder zullen dalen. 6 Kasstroom RBG De RBG draagt op dagelijkse basis de ontvangsten af aan haar deelnemers. Zij maakt aan het begin van het jaar een kasstroom planning. In haar kwartaal rapportages rapporteert de RBG over de werkelijke afdrachten in relatie tot de geplande afdrachten aan de deelnemers. Ten behoeve van een betere informatievoorziening wordt in de concernrapportage voortaan per maand gerapporteerd over de werkelijk afdrachten van de RBG aan Delfland. De kasstroom vanuit de RBG is de grootste kasstroom die Delfland heeft. Voorspelbaarheid van die kasstroom is dus van groot belang voor Delfland. Wanneer de kasstroom vanuit de RBG in een bepaalde maand achterblijft, kan het nodig zijn een extra kortlopende lening af te sluiten om zo aan de betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. In de hieronder staande tabel is de door de RBG geplande kasstroom, per maand afgezet tegen de daadwerkelijk ontvangen kasstroom. Kasstroom RBG aan HHD (bedragen x 1 mln) jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Planning RBG per maand 6,0 15,0 21,2 13,7 18,2 25,1 25,8 26,6 18,9 14,8 13,5 9,4 Planning RBG cumulatief 6,0 20,9 42,1 55,9 74,0 99,1 125,0 151,6 170,4 185,2 198,7 208,1 Ontvangst HHD per maand 1,0 25,6 23,0 30,2 20,2 18,8 11,2 30,2 13,7 Ontvangst HHD cumulatief 1,0 26,5 49,6 79,8 100,0 118,7 129,9 160,2 173,8 Verschil per maand -5,0 10,6 1,8 16,5 2,0-6,3-14,6 3,6-5,2 Verschil cumulatief -5,0 5,6 7,4 23,9 25,9 19,6 5,0 8,6 3,4 Afwijkingen De werkelijke kasstroom wijkt vrijwel elke maand significant af van de geplande kasstroom. Tot en met mei is er meer geld ontvangen dan gepland. Vanaf juni is juist minder geld ontvangen dan gepland. Door de afwijkingen in de eerste helft van het jaar, klopt de planning voor de tweede helft van het jaar niet meer. Geadviseerd wordt om de kasstroom planning vooraf begrotingsjaar af te stemmen met de RBG. Deze wordt nu eenzijdig door de RBG aangeleverd. Geadviseerd wordt de RBG de kasstroom planning elk kwartaal te laten actualiseren voor de resterende maanden. 7 Onderzoekskrediet Het beschikbare totaalbedrag aan onderzoekskrediet beloopt 3,0 mln voor Hieronder worden de per 30 september per programma beschikbaar gestelde bedragen weergegeven: Programma Bedrag (in ) Stand per 1 januari A Schoon Water B Voldoende Water C Stevige Dijken D Gezuiverd Afvalwater F Organisatie Restant beschikbaar per 30 september

6 Bij het aanvragen van een onderzoekskrediet wordt aangegeven wanneer gepland is het investeringsplan en krediet aan de VV voor te leggen. Nadat de VV heeft besloten wordt het onderzoekskrediet teruggestort, ook wanneer er onverhoopt toch geen investeringsproject uit voortvloeit. Deze planning blijkt vaak te optimistisch, waardoor beheersing van het budget lastig is. Het (fluctuerende) kredietsaldo is vooralsnog toereikend. 8 Voorziening Onderzoek & Ontwikkeling De voorziening Onderzoek en Ontwikkeling dient ter dekking van de kosten uit hoofde van onderzoekskrediet waarvan het onderzoek niet heeft geleid tot een investering. Tot en met september is voor gebruik gemaakt van deze voorziening. Hierdoor is per eind september nog beschikbaar. Mocht in 2014 een tekort ontstaan dan zal dat bij het eerstvolgende P&C-moment verantwoord worden. Programma Bedrag (in ) Stand 1 januari B Parksluizen C Kadeverbetering Hammerdreef B Polder Zwartenhoek 764 B Waterbergingskelder Sophia 855 C Wtr.bkw.voorb.gml pld Nootdorp Stand per 30 september Risico s en onvoorzien in investeringsprojecten Het krediet project onvoorzien bij de secretaris-directeur dient ter dekking van onvoorziene gebeurtenissen in investeringsprojecten. De omvang is 2,7 mln. Dit komt, conform de nota Investerings- en activabeleid, overeen met 5% van voor 2014 begrote investeringen. Tot nu toe is ten laste van dit krediet gebracht. Dit is 0,9% van de tot en met september gerealiseerde investeringen ( 27,4 mln). Gezien de ervaringen sinds het instellen van het krediet project onvoorzien, lijkt het begroten van 5% van de voorgenomen investeringen aan de ruime kant. Programma Bedrag (in ) Stand 1 januari D Rioolgemaal Scheveningen B Gemaal Kerkpolder-Zuid A NVO Oranjekanaal B Boostergemaal Kerstanjewetering A Vispaaiplaats De Lier B Gemaal Kerkpolder-Zuid Restant beschikbaar per 30 september

7 Bijlage 1: Adviezen 1. Gezien het belang van de exploitatiecijfers en de interne afspraken die hierover zijn gemaakt wordt geadviseerd nogmaals te benadrukken dat de budgethouders de prognoses maandelijks dienen bij te werken. Op dit moment wordt dit niet overal tijdig, volledig en juist gedaan. 2. De inkooporders voor de investeringen zijn niet allemaal naar jaarschijven in Gids ingevoerd. Geadviseerd wordt de inkooporders wel allemaal naar jaarschijven in te voeren. 3. Het ziekteverzuimpercentage is het aantal ziektedagen tussen 1 januari en 30 juni 2014 t.o.v. het aantal werkdagen. P&O produceert de verzuimgegevens eens per kwartaal. Geadviseerd wordt deze maandelijks te produceren. 4. Geadviseerd wordt om de kasstroom planning vooraf begrotingsjaar af te stemmen met de RBG. Deze wordt nu eenzijdig door de RBG aangeleverd. 5. Geadviseerd wordt de RBG de kasstroom planning elk kwartaal te laten actualiseren voor de resterende maanden. N.B. De Concernrapportage Delfland (CRD) is een hulpmiddel voor de periodieke gesprekken van de SD met de leden van het DMT over de productievoortgang en de doelrealisatie. Het is een groeimodel met ruimte voor evt. nieuwe informatie. De CRD is ook bedoeld om te kijken in hoeverre rapportages uit Business Objects, die rechtstreeks vanuit Gids worden gegenereerd, geschikt zijn voor het opstellen van de CRD. Voor de rapportages, die nog niet rechtstreeks gebruikt kunnen worden, loopt een ontwikkelingstraject. De Concernrapportage bestaat uit cijfers (begroting, realisatie en prognose) op totaal- en op programmaniveau voorzien van een toelichting door Concerncontrol en vanaf 2014 ook uit personeelsgegevens (formatie, vacatures, ziekteverzuim en inhuur) op sectorniveau en kasstroomgegevens RBG. 7

Nota Universiteitsraad

Nota Universiteitsraad Nota Universiteitsraad UR nummer Corsanummer 13.139 13.30402 Aan : Universiteitsraad Van : College van Bestuur Opsteller : M.A. Bootsma Onderwerp : Q3-rapportage 2013 Status : ter bespreking Behandeling

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie

Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie VERZOEKONDERZOEK NAAR DE RE-INTEGRATIE VAN MOBILITEITSKANDIDATEN IN DE GEMEENTE ARNHEM Onderzoeksrapport 1 oktober 2014 Zaaknummer: 2013-12-00921 Kenmerk: 2014.0.088.137

Nadere informatie

AB-OFGV. 11 dec. 2014. 13:00 uur

AB-OFGV. 11 dec. 2014. 13:00 uur AB-OFGV 11 dec. 2014 13:00 uur Agenda AB OFGV Datum : 11 december 2014 Tijd : 13:00-15:00 uur Locatie : OFGV-kantoor, Botter 14-15 Lelystad Genodigden : dhr. J.A. Fackeldey (Lelystad, voorzitter), dhr.

Nadere informatie

1 e Bestuursrapportage 2014 (periode januari - april) Servicepunt71

1 e Bestuursrapportage 2014 (periode januari - april) Servicepunt71 1 e Bestuursrapportage (periode januari - april) Servicepunt71 Auteur: Servicepunt71 Tweelingstraat 4 Postbus 171 / 2300AD / Leiden Onderwerp: 1 e bestuursrapportage Aantal pag s: 35 Datum: donderdag 19

Nadere informatie

Hoofdstuk 4. Programmarekening en analyse

Hoofdstuk 4. Programmarekening en analyse Hoofdstuk 4. Programmarekening en analyse In dit hoofdstuk informeren we u over de rekeningresultaten 2013 en de resultaatbestemmingen. Ook ziet u welke gevolgen de resultaten hebben op de algemene reserves

Nadere informatie

Concept Jaarrekening 2010

Concept Jaarrekening 2010 Concept Jaarrekening 2010 Colofon Delft, mei 2011 Jaarrekening 2010 Samenstelling Hoogheemraadschap van Delfland Foto omslag www.hhdelfland.nl Hoogheemraadschap van Delfland Phoenixstraat 32 Postbus 3061

Nadere informatie

Bekendmaking Jaarrekening 2010

Bekendmaking Jaarrekening 2010 Bekendmaking Jaarrekening 2010 Publicatiedatum 31 mei 2011 Type overig Termijn 31 mei 2011-14 juni 2011 Kennisgeving terinzagelegging Jaarrekening 2010 Volledig gebied DMS-nr. 954152 Het college van dijkgraaf

Nadere informatie

AGENDAPUNTNUMMER 23 DATUM BEHANDELING IN DiH 2 maart 2006

AGENDAPUNTNUMMER 23 DATUM BEHANDELING IN DiH 2 maart 2006 DATUM VERGADERING 16 maart 2006 BDLAGE(N) ~ 2 - AGENDAPUNTNUMMER 23 DATUM BEHANDELING IN DiH 2 maart 2006 AAN DE VERENIGDE VERGADERING BESTUURSRAPPORTAGE - III B0600372 Hollandse Delta 1. Aanleiding Op

Nadere informatie

Voorjaarsnota 2013 Vastgesteld door Provinciale Staten op 26 juni 2013

Voorjaarsnota 2013 Vastgesteld door Provinciale Staten op 26 juni 2013 Vastgesteld door Provinciale Staten op 26 juni Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Leeswijzer... 5 Bestuurlijke inleiding... 7 Budgettair kader... 9 Programma s... 15 Programma 1 Groen en Water... 17 Doel

Nadere informatie

Colofon. Servicepunt71 Postbus 171 2300AD Leiden

Colofon. Servicepunt71 Postbus 171 2300AD Leiden CONCEPT-JAARSTUKKEN 214 CONCEPT-JAARSTUKKEN 214 Colofon Vier gemeenten - Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude - hebben vanaf 1 januari 212 de interne bedrijfsvoeringstaken geconcentreerd in één

Nadere informatie

Programmabegroting 2013

Programmabegroting 2013 Programmabegroting 2013 Ridderkerk, 22 november 2012 Inhoudsopgave: Voorwoord 2 1 Inleiding 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Missie... 3 1.3 Uitgangspunten en normen... 3 1.4 Leeswijzer... 4 2 Bestuurlijke samenvatting

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control www.pwc.nl Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control 28 juni 2012 Gemeente Dalfsen T.a.v. de heer H. Berends Directeur Organisatie en Middelen Postbus 35 7720 AA Dalfsen 28 juni 2012 Referentie:

Nadere informatie

Onderzoek ICT-beheer. v a n d e g e m e e n t e R a a lt e 2002-2008

Onderzoek ICT-beheer. v a n d e g e m e e n t e R a a lt e 2002-2008 0100010001010 Onderzoek ICT-beheer v a n d e g e m e e n t e R a a lt e 2002-2008 DE REKENKAMER RAALTE AUGUSTUS 2009 2 REKENKAMER RAALTE INH Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Opzet van onderzoek 7 1.1 Onderzoeksvragen

Nadere informatie

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36 KADERNOTA 212 INHOUDSOPGAVE KADERNOTA 212 Leeswijzer Hoofdstuk 1: Inleiding en samenvatting Hoofdstuk 2: Uitgangspunten voor de begroting 212 en de meerjarenbegroting 213-216 : 13 Hoofdstuk 3: De stand

Nadere informatie

AGENDAPUNT 10. Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800. Voorstel

AGENDAPUNT 10. Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 10 Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800 In D&H: 17-09-2013 (1 ste behandeling) Steller: M. Vijverberg 24-09-2013 (2 de behandeling) 29-10-2013

Nadere informatie

2 e Bestuursrapportage 2012 (periode januari - augustus) Servicepunt71

2 e Bestuursrapportage 2012 (periode januari - augustus) Servicepunt71 2 e Bestuursrapportage (periode januari - augustus) Servicepunt71 Auteur: Servicepunt71 Tweelingstraat 4 Postbus 171 / 2300AD / Leiden Onderwerp: 2 e bestuursrapportage Aantal pag s: 43 Datum: donderdag

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden 2 e Marap 2008 Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding 3 2 Programma s 5 2.1 Bestuur 5 2.2 Manden maken 6 2.3 Economie, bereikbaarheid en toerisme 7 2.4 Fysiek 10 2.5

Nadere informatie

(meerjaren)begroting 2015-2020

(meerjaren)begroting 2015-2020 (meerjaren)begroting 2015-2020 "(samen)werken aan water" *2014.23708* Rapportinformatie Hoofdtitel... (meerjaren)begroting 2015-2020 Subtitel..."(samen)werken aan water" Rapportnummer:...

Nadere informatie

10. Een WBSO-verklaring

10. Een WBSO-verklaring 10. Een WBSO-verklaring en dan Nadat u uw S&O-verklaring hebt ontvangen, kunt u uw financiële voordeel verrekenen. Er zijn twee mogelijkheden: S&O-afdrachtvermindering; aftrek S&O. In dit hoofdstuk wordt

Nadere informatie

Tweede bestuursrapportage 2009

Tweede bestuursrapportage 2009 Tweede bestuursrapportage Inhoudsopgave Inleiding 4 Visie en missie 6 De voortgang van de programma's 7 Programma 1 Werk 8 Programma 2 Inkomen 15 Programma 3 Zorg 20 Algemene dekkingsmiddelen 26 Totaaloverzicht

Nadere informatie

bezuinigingsmonitor: formatiereductie

bezuinigingsmonitor: formatiereductie bezuinigingsmonitor: formatiereductie Rekenkamer Rotterdam oktober 2012 voorwoord De voorliggende bezuinigingsmonitor is een initiatief van de rekenkamer om het zicht van de raad op de realisatie van

Nadere informatie

Begroting 2014-2018 Nationale Politie

Begroting 2014-2018 Nationale Politie Begroting 2014-2018 Nationale Politie Inhoudsopgave 1 INLEIDING 4 2 CONTEXT 5 2.1 Externe context 5 2.2 Interne context 6 3 SAMENVATTING RESULTAAT EN KENGETALLEN 8 3.1 Financiële beleidsuitgangspunten

Nadere informatie

Accountantsverslag voor de Raad van de Gemeente Slochteren

Accountantsverslag voor de Raad van de Gemeente Slochteren Accountantsverslag voor de Raad van de Gemeente Slochteren 9 mei 2006 *Connectedthinking Aan de Gemeenteraad van de Gemeente Slochteren t.a.v. de heer P. Norder Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN PricewaterhouseCoopers

Nadere informatie

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 KADERNOTA 2015 Inhoud 1. Inleiding en opdracht 1.1 Inleiding 1.2 Opdracht 1.3 Leeswijzer 2. Uitgangspunten 3. Voorjaarsnota 2014 2 2 2 2 4 5 3.1 Jaarrekening 2013 5 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 3.3 Voortgang

Nadere informatie

DRAAIBOEK INVOERING BRP GEMEENTEN

DRAAIBOEK INVOERING BRP GEMEENTEN DRAAIBOEK INVOERING BRP GEMEENTEN Versie 0.6 - Datum: 3-5-2012 Ten geleide De komende jaren (2013-2016) wordt de gemeentelijke basisadministratie (GBA) vervangen door de Basisregistratie Personen (BRP).

Nadere informatie

Rapportage Oostzaan. Versie 2.0, definitief 12 januari 2009. Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees

Rapportage Oostzaan. Versie 2.0, definitief 12 januari 2009. Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees Rapportage Oostzaan Versie 2.0, definitief 12 januari 2009 Auteurs: Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees 2009 Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement bv. Dit rapport is

Nadere informatie

Sociale werkvoorziening in Zaanstad

Sociale werkvoorziening in Zaanstad Sociale werkvoorziening in Zaanstad september 2006 Rekenkamer Zaanstad Rekenkamer Zaanstad Sociale werkvoorziening in Zaanstad september 2006 Rekenkamer Zaanstad Voorwoord Werken in een reguliere baan

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR DE AANLEG VAN RIOLERING IN HET BUITENGEBIED VAN DE GEMEENTE OOSTFLAKKEE

ONDERZOEK NAAR DE AANLEG VAN RIOLERING IN HET BUITENGEBIED VAN DE GEMEENTE OOSTFLAKKEE EEN BEWOGEN DOEL ONDERZOEK NAAR DE AANLEG VAN RIOLERING IN HET BUITENGEBIED VAN DE GEMEENTE OOSTFLAKKEE september, 2008 Rapport riolering buitengebied gemeente Oostflakkee 2 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2010-1

Bestuursrapportage 2010-1 Bestuursrapportage -1 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord... 5 1. Programmaverantwoording... 7 1.1 Stand van zaken begrotingstoezeggingen... 7 1.2 Stand van zaken programma s... 8 Programma 1 Algemeen bestuur...

Nadere informatie

WATERSCHAPSBLAD 2011, NUMMER 27 BIJL.: 1 Agendapunt: 12

WATERSCHAPSBLAD 2011, NUMMER 27 BIJL.: 1 Agendapunt: 12 AB 05-07-2011 WATERSCHAPSBLAD 2011, NUMMER 27 BIJL.: 1 Agendapunt: 12 Sittard, 21 juni 2011 AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Onderwerp: Zienswijze ontwerpbegroting 2012 en meerjarenraming 2012-2016 Waterschapsbedrijf

Nadere informatie