b Onvermijdelijk Er moeten keuzes worden gemaakt ten aanzien van de investeringsportefeuille.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "b Onvermijdelijk Er moeten keuzes worden gemaakt ten aanzien van de investeringsportefeuille."

Transcriptie

1 gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 12BST02184 Beslisdatum B&W Dossiernummer RaadsvoorstelMeerjaren Investeringsprogramma 2013 na MKBA Inleiding De gemeente Eindhoven wil blijvend investeren in de stad, ook in tijden van financiële krapte. Investeren is noodzakelijk om de stad in een goede staat te houden en is goed voor de werkgelegenheid in Eindhoven. Met het vaststellen van het MIP wordt een besluit genomen over het al dan niet doorgaan van een aantal investeringsprojecten Bij de behandeling van de begroting heeft de Gemeenteraad gesproken over de 1 e versie van het Meerjaren Investeringsprogramma (MIP ). Daarbij is aangegeven dat het huidige investeringsvolume de beschikbare kasmiddelen overstijgt. Er is aangegeven dat het duidelijk is dat de eerder geplande uitgaven in tijdvak 2012 / 2013 en volgende jaren te hoog zijn ten opzichte van de geplande inkomsten. De netto kasstroom is niet in evenwicht. Dit komt onder andere omdat uitgaven vaak vooraf gaan aan de inkomsten zoals bijvoorbeeld bij de grondexploitaties. Om investeringen mogelijk te maken is het noodzakelijk om geld te lenen. Het lenen van geld gaat gepaard met extra rentelasten. Er is besloten om in de begroting vanaf 2013 een extra rentelast op te nemen, zodat de gemeente de komende jaren kan blijven investeren in de stad. Ook met het aantrekken van extra geld is het niet mogelijk om alle voorgenomen investeringen die nu in de planning zitten voor 2013 te betalen. Deze constatering heeft er toe geleid dat er een scherpere prioritering moet plaatsvinden. Deze extra opgave is onderkend bij de voorbereiding en bespreking van het Meerjaren Investeringsprogramma en hierop is actie uitgezet. Bestuurlijk kader a Wettelijke taak a Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college b Onvermijdelijk Er moeten keuzes worden gemaakt ten aanzien van de investeringsportefeuille.

2 Doelstelling Het MIP is een document waar de integrale afweging van investeringen voor een periode van 4 jaar ( ) wordt gepresenteerd. Bij de integrale afweging spelen inhoudelijke en financiële criteria een rol. Inhoudelijk belangrijke thema s zijn identiek aan het MIP 2012, te weten: onderwijs, kennisinfrastructuur, Openbaar Vervoer en wijkaanpak. Daarnaast spelen bij de keuze om een investeringen door te laten gaan de maatschappelijke belangen een rol. Voorstel Het gewijzigde MIP vaststellen en daarmee: 1. In te stemmen met het doorzetten van de investeringen 2013 uit de categorieën niet te beïnvloeden en voort te zetten. 2. Kennis te nemen van het voorgestelde vervolgproces om te komen tot een continue afweging van beschikbare liquide middelen en op te starten investeringen inclusief de bijbehorende maatregelen om dit mogelijk te maken Argumenten 1. In te stemmen met het doorzetten van de investeringen 2013 uit de categorieën niet te beïnvloeden en voort te zetten. Er is een nieuw analysekader opgesteld waarlangs de investeringen zijn gelegd. Het is een kader waarmee de investeringen kunnen worden beoordeeld op maatschappelijke effecten; een vorm van Quickscan Maatschappelijke Kosten en Batenanalyse (MKBA). In het analysekader staan vier hoofdcriteria centraal: Legitimiteit: moet de gemeente het doen en in welke mate? Effectiviteit: in hoeverre draagt het bij aan de ontwikkelingen en doelen die de gemeente heeft gesteld? Efficiency: doen we het zo doelmatig mogelijk? Risico s: zijn alle risico s in beeld? Aan de hand van de uitkomsten op deze hoofdvragen is het mogelijk om een nadere categorisering op de projecten aan te geven, - Voort te zetten; - Niet te beïnvloeden; - Te optimaliseren; - Te herijken; - Te stoppen; - Niet te beoordelen doordat er onvoldoende informatie beschikbaar is. 2

3 In eerste instantie zijn de investeringen uit het MIP betrokken in de MKBA. Gaande weg het proces is ervoor gekozen ook investeringen vanuit de exploitatie (die in de reguliere begroting zijn opgenomen) te betrekken bij het MKBA. Dit om het besparingspotentieel te verhogen. Uit de resultaten van het MKBA blijkt dat het mogelijk is om voor afgerond 40 mln projecten te faseren tot na Deze fasering wordt als zodanig verwerkt. Hiermee wordt het benodigde investeringsvolume en de daarmee samenhangende kasstromen voor 2013 tot en met 2016 verlaagd. Deze verlaging is nog onvoldoende om, rekening houdend met de mogelijkheid tot het aangaan van een lening, de geprognosticeerde uitgaven te kunnen doen dan wel ruimte te creëren om initiatieven die in 2013 ontstaan mogelijk te maken. Daarom wordt voorgesteld om nu alleen een besluit te nemen over de projecten die starten in 2013 en positief scoren in de MKBA. Dit betekent dat de gemeente Eindhoven voor een bedrag van 78 miljoen in 2013 en een bedrag van 48 miljoen in 2014 en verder blijft investeren. Voor alle andere projecten wordt vooralsnog geen besluit genomen. Voor een overzicht van de projecten verwijzen we naar de bijlage. 2. Kennis te nemen van het voorgestelde vervolgproces om te komen tot een continue afweging van beschikbare liquide middelen en op te starten investeringen inclusief de bijbehorende maatregelen om dit mogelijk te maken Uit het MKBA is een aantal maatregelen (onderzoeksvragen) geformuleerd die het liquiditeitssaldo (positief) kunnen beïnvloeden. Zo zal er gekeken worden naar alternatieve financieringsvormen van bestaande (en nieuwe) investeringen. Hierbij valt onder andere te denken aan DBFMO (zoals bij de internationale school is gehanteerd), lease en doordecentralisatie van onderwijshuisvesting. Ook wordt gekeken naar onder andere de onderhoudsystematiek en consequenties voor de investeringen van het eventueel afschaffen van het BTW compensatiefonds. Het kan financieel aantrekkelijk zijn om, ondanks een tekort aan liquiditeiten, investeringen uit 2014 en verder na voren te halen. Dit levert een voordeel op aangezien de BTW dan nog via het BTW compensatiefonds geclaimd kan worden. Dit voordeel moet opwegen tegen de hogere rentelast die betaald moet worden als voor deze investeringen een extra lening wordt aangegaan. In het eerste kwartaal 2013 worden deze voorstellen uitgewerkt. Ook wordt een andere betaalsystematiek voor onderwijshuisvesting voorgesteld. Vanaf heden zal de gemeentelijke bijdrage niet meer ineens vooraf worden betaald, maar op declaratiebasis. Hierdoor ontstaat een betere spreiding van de uitgaven over de totale investeringsperiode. 3

4 Op dit moment heeft elke investering een eigen post onvoorzien. Deze individuele posten worden van de projecten afgezonderd en zullen centraal worden beheerd. We verwachten dat er op deze manier beter op de projecten wordt gestuurd en hierdoor ook een besparing zal opleveren. In het eerste kwartaal van 2013 zal ook kritisch worden gekeken naar de planning van het onderhoud van en de vervangingsinvesteringen in panden die gemeentelijk eigendom zijn (sport, cultuur en maatschappelijk vastgoed). Uit de praktijk blijkt dat de cyclische planning niet altijd volledig wordt uitgevoerd. Voordat er wordt overgegaan tot uitvoeren van het onderhoud, wordt er gekeken of het nu daadwerkelijk nodig is. Is het niet noodzakelijk dan wordt er niet tot uitvoeren overgegaan. De kasstromen staan echter wel geprognosticeerd en leggen ongewenst een claim op de kasstromen. Er wordt nu onderzocht of er op basis van ervaringscijfers en inspecties niet eerder inzicht bestaat in de fasering zodat de kasstromen tijdig kunnen worden aangepast. Tegelijkertijd wordt ook inzichtelijk gemaakt of de structurele lasten verlaagd kunnen worden als er een trend in fasering te ontdekken is. Ondanks de moeilijke tijd blijft de gemeente in 2013 investeren. Dit betekent dat de projecten 2013 in de categorieën niet te beïnvloeden en voort te zetten door zullen gaan. De projecten 2013 uit de andere categorieën ( te optimaliseren en te herijken ) worden in het eerste kwartaal nader beoordeeld en geprioriteerd. Opdracht hierbij is nogmaals kritisch te kijken naar de fasering en de hoogte van de investering en de onlosmakelijke samenhang van deze projecten met de projecten in de categorieën voort te zetten en niet te beïnvloeden. Er wordt niet alleen gekeken naar de investering zelf, maar naar de consequenties van de totale businesscase en naar liquiditeiten. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat een investering met een negatieve kasstroom (meer uitgaven dan inkomsten) toch wordt gehonoreerd als dit een verlaging van de structurele lasten en kasstroom met zich mee brengt. In het eerste kwartaal van 2013 ontstaat er een actueler inzicht in de benodigde kasstromen en in de beschikbare liquiditeiten als gevolg van de voorgestelde maatregelen. Ook heeft dan herijking van het MPG plaats gevonden. Afhankelijk van de ruimte in de liquiditeiten zullen er in 2013 (geprioriteerde) projecten uit de categorieën te optimaliseren en te herijken gehonoreerd gaan worden. Hierover zal separate besluitvorming plaatsvinden. Het is een continu proces waarbij telkens afstemming plaats vindt tussen de benodigde en beschikbare liquiditeiten, met als doel, niet te hard remmen maar ook niet te laat bijsturen. 4

5 In het tweede kwartaal van 2013 zullen alle investeringen 2014 en verder op dezelfde wijze onder de loep zijn genomen. Ook hiervoor geldt dat er separate voorstellen worden gedaan. Alle maatregelen zijn gericht op het continu actualiseren en verbeteren van het inzicht in de liquiditeiten, zodat er niet onnodig op de rem wordt getrapt maar ook niet te laat wordt ingegrepen. Ook worden alleen die investeringen meegenomen die opgenomen zijn of worden in het MIP en daarmee integraal worden afgewogen. Kanttekeningen Het kasstroom saldo is continu in beweging Er moet strak worden gestuurd op de kasstromen. De consequenties van afwijkingen in de uitvoering moeten voor de kasstromen inzichtelijk worden gemaakt. De inkomsten op de grondexploitaties maken een groot deel uit van de kasstroom en worden bij het MPG herijkt. De consequenties van de actualisering zijn momenteel niet in te schatten, evenals de hardheid ervan. Het is daarom noodzakelijk om continu inzicht te hebben en te sturen op de kasstromen om niet te hard op de rem te trappen maar ook tijdig bij te kunnen sturen. Motie PvdA Mobiliteitsfonds en toezegging aan D 66 Parkeeropbrengsten De uitwerking van de Motie PvdA over het Mobiliteitsfonds en toezegging aan D 66 omtrent de Parkeeropbrengsten zijn in het huidige MIP niet verwerkt. Voor de behandeling van het MIP in de raad zult u middels een nadere toelichting worden geïnformeerd over de uitwerking/oplossingsrichting. Kosten Er wordt voorgesteld om nu alleen een besluit te nemen over de projecten die starten in 2013 en positief scoren in de MKBA. Dit betekent dat de gemeente Eindhoven voor een bedrag van 78 miljoen in 2013 en een bedrag van 48 miljoen in 2014 en verder blijft investeren. De dekking voor deze investeringen is beschikbaar. Op de kasstromen wordt strak gestuurd. Communicatie De consequenties van deze besluitvorming zal met interne en externe betrokken worden gecommuniceerd. Planning en uitvoering Het is betreft een continu proces dat strak gevolgd wordt. Evaluatie Het proces MKBA wordt geëvalueerd en zal worden ingebed in de reguliere processen. 5

6 Bijlage(n) Als bijlage(n) bij dit voorstel behoren: b MIP boekwerk b De bijlagen worden meegestuurd a De bijlagen liggen ter inzage in de leeskamer Een ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van Eindhoven,, secretaris. 6

7 Ontwerp Raadsbesluit De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van ; <Klik hier voor tekst vóór besluit> besluit: Het gewijzigde MIP vaststellen en daarmee: 1. In te stemmen met het doorzetten van de investeringen 2013 uit de categorieën niet te beïnvloeden en voort te zetten. 2. Kennis te nemen van het voorgestelde vervolgproces om te komen tot een continue afweging van beschikbare liquide middelen en op te starten investeringen inclusief de bijbehorende maatregelen om dit mogelijk te maken Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van <Klik hier voor datum>, voorzitter., griffier. hvl/cf

Meerjaren Investeringsprogramma 2013-2016

Meerjaren Investeringsprogramma 2013-2016 N1 N10 U13 U15 U16 U17 U14 U12 N12 N11 N10 N9 N2 N3 N8 N8 N4 N8 N7 N6 N8 O9 O10 O11 O12 O13 O14 O15 O16 O18 O1 O2 O3 O4 O7 O8 O8 O8 O5 O6 V1 V4 V1 V2 V3 V5 S1 S2 S3 S6 S4 S5 V6 V7 V8 V10 V12 V13 V14 V9

Nadere informatie

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelAchtervang constructie Meerrijk

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelAchtervang constructie Meerrijk gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R5092 Inboeknummer 12bst01801 Beslisdatum B&W 23 oktober 2012 Dossiernummer 12.43.253 RaadsvoorstelAchtervang constructie Meerrijk Inleiding Als onderdeel van het Stimuleringsplan

Nadere informatie

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36 KADERNOTA 212 INHOUDSOPGAVE KADERNOTA 212 Leeswijzer Hoofdstuk 1: Inleiding en samenvatting Hoofdstuk 2: Uitgangspunten voor de begroting 212 en de meerjarenbegroting 213-216 : 13 Hoofdstuk 3: De stand

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot het uaststellen uan de kaders Duurzame-energiebedrijf

Raadsvoorstel tot het uaststellen uan de kaders Duurzame-energiebedrijf gemeente Eindhouen Openbare Ruimte, Verkeer lk Milieu Raadsnummer ZO.R/502.OOI Inboeknummer ogbstoa6so Beslisdatum B%W tb januari aoro Dossiernummer oob SSa Raadsvoorstel tot het uaststellen uan de kaders

Nadere informatie

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 KADERNOTA 2015 Inhoud 1. Inleiding en opdracht 1.1 Inleiding 1.2 Opdracht 1.3 Leeswijzer 2. Uitgangspunten 3. Voorjaarsnota 2014 2 2 2 2 4 5 3.1 Jaarrekening 2013 5 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 3.3 Voortgang

Nadere informatie

Kadernota. Risicomanagement en Weerstandsvermogen

Kadernota. Risicomanagement en Weerstandsvermogen Kadernota Risicomanagement en Weerstandsvermogen Gemeente Nijmegen 02 oktober 2013 Inhoudsopgave Samenvatting...3 Inleiding...5 1. Spelregels voor risicomanagement en weerstandsvermogen, rente, voorzieningen,

Nadere informatie

FINANCIËN HELDER EN OP ORDE. de stappen

FINANCIËN HELDER EN OP ORDE. de stappen FINANCIËN HELDER EN OP ORDE de stappen December 2013 Financiën helder en op orde - De stappen Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Datum December 2013 gemeente Eindhoven December 2013 Financiën helder en

Nadere informatie

Rapportage van het onderzoek naar het Gemeentelijk Riolering Plan van de gemeente Wijk bij Duurstede

Rapportage van het onderzoek naar het Gemeentelijk Riolering Plan van de gemeente Wijk bij Duurstede Rapportage van het onderzoek naar het Gemeentelijk Riolering Plan van de gemeente Wijk bij Duurstede Datum : 15 juni 2007 Van : Rekenkamercommissie Aan : de gemeenteraad van Wijk bij Duurstede Betreft

Nadere informatie

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN RAAD MET RESERVES Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN Colofon De rekenkamercommissie van Heerenveen bestaat uit twee raadsleden en drie externe leden en wordt ondersteund

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015

Raadsvoorstel. Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015 Raadsvoorstel Agendapunt: 08 Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015 Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 30 december 2011 31 januari 2012 Beleidsplan Openbare Verlichting

Nadere informatie

Wegwijzer Gebiedsontwikkeling. Sturen op grondbeleid, grondexploitaties en risico s

Wegwijzer Gebiedsontwikkeling. Sturen op grondbeleid, grondexploitaties en risico s Wegwijzer Gebiedsontwikkeling Sturen op grondbeleid, grondexploitaties en risico s Wegwijzer Gebiedsontwikkeling Sturen op grondbeleid, grondexploitaties en risico s 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2

Nadere informatie

Duurzame scholen, een goede prestatie

Duurzame scholen, een goede prestatie Duurzame scholen, een goede prestatie December 2011 Samenvatting Het is zowel noodzakelijk als wenselijk dat nieuw te bouwen schoolgebouwen duurzaam zijn. In deze notitie geven we hiervoor de onderbouwing

Nadere informatie

BESTUURLIJKE RAPPORTAGE

BESTUURLIJKE RAPPORTAGE BESTUURLIJKE RAPPORTAGE DOORWERKING AANBEVELINGEN REKENKAMERCOMMISSIE Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Januari 2011 Versie 2.2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Probleemstelling... 4 3. Onderzoek

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV.

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV. Vergadering: 15 10 2013 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar R. Lamein, 0595 447749 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. R. Lamein) Gewijzigd Raadsvoorstel

Nadere informatie

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Conclusies en aanbevelingen Rekenkamer Weert Oktober 2008 Voorwoord Voor u liggen de resultaten van het rekenkameronderzoek met als centrale vraagstelling

Nadere informatie

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Papendrecht, oktober 2014 Inhoudsopgave 1. Bestuurlijke Nota 3 1.1. Probleemstelling, normen en aanpak van het onderzoek

Nadere informatie

Kwaliteit van de PROGRAMMABEGROTING. van de gemeente WAALRE. Hoofdrapport

Kwaliteit van de PROGRAMMABEGROTING. van de gemeente WAALRE. Hoofdrapport Kwaliteit van de PROGRAMMABEGROTING van de gemeente WAALRE Hoofdrapport Rekenkamercommissie Waalre Waalre, januari 2007 Inhoudsopgave Hoofdrapport Woord vooraf Management samenvatting 1. Inleiding 1.1.

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Vaststellen Visie en Strategie beheer en onderhoud 2013-2022 Reg.nummer: WZ/Programma s 2012/398572

Raadsstuk. Onderwerp: Vaststellen Visie en Strategie beheer en onderhoud 2013-2022 Reg.nummer: WZ/Programma s 2012/398572 Raadsstuk Onderwerp: Vaststellen Visie en Strategie beheer en onderhoud 2013-2022 Reg.nummer: WZ/Programma s 2012/398572 1. Inleiding De Haarlemse buitenruimte is de laatste jaren van af 2007 aanmerkelijk

Nadere informatie

COLLEGE-/BURGEMEESTERSADVIES. 1028061 Tiebot, Gijs PF-FIN. Voorgenomen besluit over de bezuinigingen voor de begroting 2015

COLLEGE-/BURGEMEESTERSADVIES. 1028061 Tiebot, Gijs PF-FIN. Voorgenomen besluit over de bezuinigingen voor de begroting 2015 COLLEGE-/BURGEMEESTERSADVIES ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1028061 Tiebot, Gijs PF-FIN ONDERWERP Voorgenomen besluit over de bezuinigingen voor de begroting 2015 COMMUNICATIE (OPENBAARHEID)

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad van Haaksbergen,

Aan de leden van de gemeenteraad van Haaksbergen, KADERNOTA 2015 Aan de leden van de gemeenteraad van Haaksbergen, In deze kadernota geven wij inzicht in de voorziene ontwikkelingen en het financieel perspectief. Wij bieden u de uitgangspunten van het

Nadere informatie

Onderwerp Rapport van de Rekenkamercommissie "Onderzoek integrale handhaving gemeente Heusden"

Onderwerp Rapport van de Rekenkamercommissie Onderzoek integrale handhaving gemeente Heusden CONCEPTZaaknummer HHVBE10 Onderwerp Rapport van de Rekenkamercommissie "Onderzoek integrale handhaving gemeente Heusden" Raadsvoorstel Inleiding Op verzoek van de raad heeft de Rekenkamercommissie Heusden

Nadere informatie

Nota risicomanagement en weerstandsvermogen Gemeente Uden

Nota risicomanagement en weerstandsvermogen Gemeente Uden Nota risicomanagement en weerstandsvermogen Gemeente Uden Opgesteld door: Functie: Afdeling: Cluster: Marieke Wagemakers Adviseur Planning & Control Middelen Bedrijfsbureau - 1 - Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Leeswijzer 3 1.2.Toekomstbestendig Bronckhorst 3 1.3 Begrotingsbeeld 2013 2016 4 1.4 Behandeling

Nadere informatie

Voorjaarsnota 2014-2017

Voorjaarsnota 2014-2017 Voorjaarsnota 2014-2017 Voorjaarsnota 2014-2017 Concept Voorjaarsnota 2014-w 21-5 Inhoudsopgave Deel I Meerjarenperspectief 1 1. Aanbieding 3 2. Financieel beeld 7 3. Financieel kader bestaand beleid

Nadere informatie

Kadernota Gemeentelijk Vastgoed 2012-2016. Utrechtse Vastgoed Organisatie

Kadernota Gemeentelijk Vastgoed 2012-2016. Utrechtse Vastgoed Organisatie 1 Kadernota Gemeentelijk Vastgoed 2012-2016 Utrechtse Vastgoed Organisatie September 2012 2 Bijlagen 1. Uitgangspunten en parameters eigenaarlasten vastgoedbeheer 2. Wijziging afschrijvingssystematiek

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Deurne, Asten en Someren. Kostenbeheersing grote projecten

Rekenkamercommissie Deurne, Asten en Someren. Kostenbeheersing grote projecten Rekenkamercommissie Deurne, Asten en Someren Kostenbeheersing grote projecten Kostenbeheersing grote projecten Onderzoeksrapport over de wijze van beheersing van voorbereiding en uitvoering van grote projecten

Nadere informatie

VOORBLAD VOOR RAADSBUNDEL, bundelnummer: 13 11ini01642

VOORBLAD VOOR RAADSBUNDEL, bundelnummer: 13 11ini01642 VOORBLAD VOOR RAADSBUNDEL, bundelnummer: 13 11ini01642 1. Onderwerp: Speelruimtebeleid 2. Voor welke raadscyclus: 3. Agendering: 4. Behandelwijze: 5. Indien raadsrotonde, hoeveel behandeltijd is naar schatting

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Loon op Zand. Onderzoek naar de inhuur van externen in de gemeente Loon op Zand

Rekenkamercommissie Loon op Zand. Onderzoek naar de inhuur van externen in de gemeente Loon op Zand Rekenkamercommissie Loon op Zand Onderzoek naar de inhuur van externen in de gemeente Loon op Zand Rapport / Inhuur externen Inhoudsopgave Bestuurlijke Nota 1 1 Onderzoeksverantwoording 2 1.1 / Aanleiding

Nadere informatie

Opdrachtgever: Stuurgroep Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting PO/SO Breda

Opdrachtgever: Stuurgroep Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting PO/SO Breda Ruimte om te Leren Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting Primair en Speciaal Onderwijs Breda Opdrachtgever: Stuurgroep Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting PO/SO Breda Breda, 2 december 2013 Status

Nadere informatie

Project Portfolio Management De kunst van het kiezen

Project Portfolio Management De kunst van het kiezen Whitepaper Project Portfolio Management De kunst van het kiezen datum 14 juni 2005 referentie status Definitief 2/25 2005, Van Aetsveld BV. Van Aetsveld verstrekt de informatie in deze whitepaper zonder

Nadere informatie