NOTA PLANNING EN CONTROL voor de deelnemende gemeenten en de Provincie Zuid-Holland Omgevingsdienst West-Holland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NOTA PLANNING EN CONTROL 2014-2017. voor de deelnemende gemeenten en de Provincie Zuid-Holland Omgevingsdienst West-Holland"

Transcriptie

1 NOTA PLANNING EN CONTROL voor de deelnemende gemeenten en de Provincie Zuid-Holland Omgevingsdienst West-Holland Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Omgevingsdienst West-Holland op 9 december 2013

2 VOORWOORD Deze zomer is er gestart met het project herijken van de Planning & Control cyclus. Dit project komt voort uit (1) de verbeteringen naar aanleiding van het Klanttevredenheidsonderzoek en (2) het uitvoeringsplan van de strategienota. In het project zal de gehele Planning & Control-cyclus, zowel extern als intern, beoordeeld worden en de Planning & Control instrumenten aangepast worden. Hierbij is ook aandacht voor de financieringssystematiek. Afronding van dit project wordt eind 2014 verwacht. Naar aanleiding van de uitkomsten van dit project wordt de Nota Planning & Control aangepast. Totdat de nieuwe P&C-cyclus in gebruik is, zal er een geldende Nota Planning & Control moeten zijn. Daarom is de afgelopen maanden met enkele gemeenten en de Provincie gewerkt aan de Nota Planning & Control In hoofdstuk 2 is een voorstel opgenomen waarbij de Planning & Controlcyclus beter aansluit op de behoeften van de deelnemers. De financieringssystematiek, financiële afspraken en afspraken over bezuinigingen (hoofdstuk 3, 4 en 5) zijn overgenomen uit de addendum die in het Algemeen Bestuur van 25 juni 2012 is vastgesteld. Hierop zijn geen aanpassingen gemaakt. Omgevingsdienst West-Holland 1/21

3 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING ACHTERGROND VAN DE NOTA PLANNING & CONTROL STATUS VAN DEZE NOTA PLANNING & CONTROL CYCLUS PLANNING & CONTROL IN BEELD FASERING IN DE TIJD VAN PLANNING EN CONTROL INSTRUMENTEN PLANNING MEERJARENPERSPECTIEF STRATEGISCH ORGANISATIE PLAN: DE STRATEGIENOTA KADERNOTA PRODUCTEN-DIENSTENCATALOGUS (MEERJAREN-)BEGROTING WERKPLAN BEGROTINGSWIJZIGING INSTRUMENTEN CONTROL DE BESTUURLIJKE RAPPORTAGES (BURAPS) JAARVERSLAG EN JAARREKENING SOCIAAL JAARVERSLAG DE PERIODIEKE RAPPORTAGE (PERRAP) WERKRAPPORTAGE HET KWALITEITSSYSTEEM DOELGROEPEN VAN PLANNING & CONTROL FINANCIERINGSSYSTEMATIEK VERREKEN SYSTEMATIEK UURTARIEF ONDERSCHEID STRUCTUREEL, MEERWERK EN INCIDENTEEL WERK VERDEELSLEUTELS FINANCIELE AFSPRAKEN BINNEN DE P&C CYCLUS EXPLOITATIERESULTAAT ALGEMENE RESERVE INDEXERING AFSPRAAK MET BETREKKING TOT BEZUINIGING BEZUINIGINGSKOSTEN BEZUINIGINGEN BIJ EEN NIEUWE TOETREDING Omgevingsdienst West-Holland 2/21

4 6 DEFINITIE- EN AFKORTINGENLIJST EN RELEVANTE DOCUMENTEN DEFINITIELIJST AFKORTINGEN LIJST RELEVANTE DOCUMENTEN BIJLAGE: REKENVOORBEELD BEZUINIGINGSKOSTEN Omgevingsdienst West-Holland 3/21

5 1 INLEIDING 1.1 Achtergrond van de Nota Planning & Control De cyclus van planning en control van de Omgevingsdienst is bedoeld om duidelijke afspraken te maken tussen de deelnemers en de Omgevingsdienst met betrekking tot verantwoordelijkheden betreffende de sturing (planning) en de beheersing en afrekening (control) van de werkzaamheden. 1.2 Status van deze Nota De Nota Planning & Control (verder de Nota) beschrijft de afspraken en systematiek met betrekking tot planning en control. Op deze wijze wordt de naleving in voldoende mate gewaarborgd. Wijzigingen van deze Nota dienen door het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst te worden vastgesteld. De Nota komt hiermee in de plaats van aparte met de deelnemers af te sluiten meerjarencontracten zoals beschreven in artikel 31, lid 1 van de Regeling. Voor zover met deelnemers een dienstverleningsovereenkomst (DVO) wordt afgesloten, wordt daarin naar deze nota verwezen. De DVO is geen vervanging van deze nota. Deze nota treedt in werking op 1 januari 2014 en geldt tot en met 31 december 2017 (4 jaar). In 2013 wordt gestart met het project Herijking van de Planning & Control cyclus. In dat kader wordt gekeken naar de P&C-producten, de inhoud daarvan en de frequentie. In deze Nota is al ingespeeld op de verwachte aanpassingen aan de P&C-cyclus. Aangezien de beschikbare systemen nog niet zijn aangepast aan de nieuwe P&C-cyclus wordt 2014 een overgangsjaar. Dit betekent dat de frequentie, tijdstip en inhoud van de P&C-producten kan afwijken van deze Nota. Omgevingsdienst West-Holland 4/21

6 2 PLANNING & CONTROL CYCLUS Het doel van planning en control is een goede sturing en beheersing van de organisatie. Het vereist het vaststellen van de gewenste doelen en het terugkoppelen van de resultaten op deze doelen. Onder doelen van de organisatie wordt in dit verband verstaan de milieu-inhoudelijke doelen en de doelstellingen op gebied van bedrijfsvoering. 2.1 Planning & Control in beeld De planning & control cyclus van de Omgevingsdienst kent de onderstaande schematische weergave. In de volgende paragrafen worden alle instrumenten toegelicht. PLANNING Gremium CONTROL Meerjarenperspectief DB/AB Jaarlijks Meerjarig Strategienota Kadernota Product-Dienst Catalogus Begroting DB/AB DB/AB DB/AB DB/AB Buraps Jaarverslag Werkplan per deelnemer Ambtelijk Management Perraps Werkrapportage per deelnemer Omgevingsdienst West-Holland 5/21

7 2.2 Fasering in de tijd van planning en control Bij de Omgevingsdienst West Holland worden de belangrijkste documenten van planning & control in een vast schema geproduceerd zodat aan wettelijke termijnen van inzending van de begroting en het jaarverslag aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken kan worden voldaan en deelnemers voldoende de gelegenheid krijgen voor bijsturing. Algemeen doel van de fasering is dat deze aansluit bij de cyclus van de deelnemers. Onderstaand worden de momenten in het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur en afstemming op ambtelijk niveau aangegeven. Per jaar worden de tijdstippen aan de hand van het precieze vergaderschema van het dagelijks en algemeen bestuur ingevuld. Algemeen bestuur Begrotingswijziging t Kadernota t+1 Burap t 4 maanden Jaarverslag t-1 PDC t+1 Begroting t+1 Burap t 8 maanden jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Dagelijks bestuur Jaarverslag t-1 Begroting t+1 Burap t 4 maanden Burap t 8 maanden Kadernota t+2 PDC t+2 Begrotingswijziging t+1 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Ambtelijk management Perrap t-1 12 maanden Werkrapportage t-1 Perrap t 4 maanden Werkplan t+1 Perrap t 8 maanden Perrap t 10 maanden Omgevingsdienst West-Holland 6/21

8 2.3 Instrumenten planning Meerjarenperspectief In het meerjarenperspectief beschrijft de Omgevingsdienst West-Holland haar speerpunten en doelstellingen op het gebied van milieu en duurzaamheid voor de langere termijn. Deze speerpunten en doelstellingen dragen bij aan de realisatie van de ambities van de deelnemers. Bovendien is in het meerjarenperspectief aangegeven hoe de Omgevingsdienst werkt aan het uitvoeren van deze speerpunten en doelstellingen. Voorbereiding: Directeur van de Omgevingsdienst Verantwoordelijke: Dagelijks Bestuur Vaststelling: Algemeen Bestuur Wanneer: Meerjarig Strategisch organisatie plan: De Strategienota De Strategienota is een koersdocument waarin staat beschreven waar de Omgevingsdienst West- Holland als organisatie voor staat en wat zij op langere termijn wil bereiken. Aan de orde komen zaken als: missie, ambitie en positionering van de Omgevingsdienst. De Strategienota is op 24 juni 2013 door het Algemeen Bestuur vastgesteld. Voorbereiding: Directeur van de Omgevingsdienst Verantwoordelijke: Dagelijks Bestuur Vaststelling: Algemeen Bestuur Wanneer: Meerjarig Kadernota De kadernota is het startpunt van de jaarlijkse P&C cyclus. De kadernota bestaat uit twee delen. Deel 1 Beleidsinhoudelijke kaders: hierin worden de ontwikkelingen geschetst die in het komende jaar of de komende jaren kunnen leiden tot een wijziging van de bedrijfsvoering dan wel in de producten en diensten richting de deelnemers. Deel 2 Financiële kaders: hierin zijn opgenomen de ontwikkeling met betrekking tot de indexering, de tarieven en andere financiële ontwikkelingen die het financiële kader bepalen. Voorbereiding: Directeur van de Omgevingsdienst Verantwoordelijke: Dagelijks Bestuur Vaststelling: Algemeen Bestuur Wanneer: Dagelijks bestuur van december t+2; Algemeen bestuur van februari t Producten-DienstenCatalogus De producten-dienstencatalogus (PDC) beschrijft alle werkzaamheden die door de Omgevingsdienst voor de deelnemers en de contractgemeenten kunnen worden uitgevoerd. Deze wordt jaarlijks aangepast met de ontwikkelingen uit de Kadernota en de ontwikkelingen die zich gedurende het lopende boekjaar hebben voorgedaan. Voorbereiding: Directeur van de Omgevingsdienst Verantwoordelijke: Dagelijks Bestuur Vaststelling: Algemeen Bestuur Wanneer: Dagelijks bestuur van december t+2; Algemeen bestuur van februari t (Meerjaren-)begroting In de begroting wordt met behulp van de speerpunten en doelstellingen uit het meerjarenperspectief, de ontwikkelingen in de kadernota, de PDC en de ervaringen van voorgaande jaren, een inschatting van de benodigde werkzaamheden voor de deelnemers gemaakt. De begroting geeft een overzicht van de te verwachten kosten en opbrengsten voor het komende jaar en de daaropvolgende drie jaren. Hierbij worden de wensen en middelen op elkaar afgestemd zodanig dat er sprake is van een structureel sluitende meerjarenbegroting. De meerjarenbegroting is op Omgevingsdienst West-Holland 7/21

9 hoofdlijnen op het niveau van de Omgevingsdienst. Deze wordt later uitgewerkt in de individuele werkplannen van de deelnemers. Voorbereiding: Directeur van de Omgevingsdienst Verantwoordelijke: Dagelijks Bestuur Vaststelling: Algemeen Bestuur Wanneer: Dagelijks bestuur van april t+1; Algemeen bestuur van juli t Werkplan In het werkplan worden de afspraken tussen de Omgevingsdienst en deelnemers vastgelegd voor de uitvoering van de overeengekomen taken. Per deelnemer zijn de doelstellingen vertaald naar producten en is er op productniveau weergegeven welke en hoeveel producten er afgenomen worden in het komende jaar op basis van de PDC en de begroting. Het werkplan wordt op ambtelijk niveau afgestemd. Indien in het werkplan wordt afgeweken van de begroting zal in het Algemeen Bestuur een begrotingswijziging moeten worden vastgesteld. Verantwoordelijke: Directeur van de Omgevingsdienst Vaststelling: Ambtelijke opdrachtgever Wanneer: September t Begrotingswijziging Indien het werkplan van een of meerdere van de deelnemers afwijkt van de vastgestelde begroting dient er een begrotingswijzing te worden gemaakt. Deze dient in het Algemeen Bestuur te worden vastgesteld. Voorbereiding: Directeur van de Omgevingsdienst Verantwoordelijke: Dagelijks Bestuur Vaststelling: Algemeen Bestuur Wanneer: Dagelijks bestuur van december t+1; Algemeen bestuur van februari t 2.4 Instrumenten control De bestuurlijke rapportages (buraps) De bestuurlijke rapportage (burap) informeert het Algemeen Bestuur over de voortgang van de Omgevingsdienst op financieel en beleidsinhoudelijk gebied. De burap verschijnt twee maal per jaar en rapporteert op afwijkingen. Met behulp van de buraps is tussentijdse sturing mogelijk indien de jaarprognose afwijkt van de begroting. De jaarprognose heeft een signaalfunctie met betrekking tot de te verwachte realisatie. De verantwoording over het gehele jaar geschiedt door middel van het jaarverslag. Voorbereiding: Directeur van de Omgevingsdienst Verantwoordelijke: Dagelijks Bestuur Vaststelling: Algemeen Bestuur Wanneer: Juli (4 maanden burap) en oktober (8 maanden burap) (onder voorbehoud) Jaarverslag en jaarrekening Het jaarverslag is een financiële en beleidsmatige verantwoording. In het jaarverslag wordt over de doelstellingen uit de begroting gerapporteerd. De jaarrekening is onderdeel van het jaarverslag en geeft een overzicht van de financiële situatie van de Omgevingsdienst. Deze bestaat onder andere uit de balans, de exploitatierekening, een toelichting op beide en de accountantsverklaring. Voorbereiding: Directeur van de Omgevingsdienst Verantwoordelijke: Dagelijks Bestuur Vaststelling: Algemeen Bestuur Wanneer: Dagelijks bestuur van april t-1; Algemeen bestuur van juli t-1 Omgevingsdienst West-Holland 8/21

10 2.4.3 Sociaal Jaarverslag Het Sociaal Jaarverslag geeft een overzicht van de personele en organisatorische ontwikkelingen die zich hebben afgespeeld. Het verslag is een manier om verantwoording af te leggen over beleid op het gebied van personeelszaken. Het sociaal jaarverslag is onderdeel van het jaarverslag. Voorbereiding: Directeur van de Omgevingsdienst Verantwoordelijke: Dagelijks Bestuur Vaststelling: Algemeen Bestuur Wanneer: Dagelijks bestuur van april t-1; Algemeen bestuur van juli t De periodieke rapportage (perrap) In de perrap wordt per deelnemer over de voortgang van de werkzaamheden en over de inhoudelijke en financiële afwijkingen gerapporteerd. De perrap wordt minimaal vier keer per jaar uitgebracht, inclusief de rapportage over het gehele jaar. De perrap wordt op ambtelijk niveau afgestemd. Met behulp van de perrap is tussentijdse sturing mogelijk indien de jaarprognose afwijkt van het werkplan. Indien er een groot verschil is tussen de jaarprognose en het werkplan, is dit het startpunt voor discussie met de deelnemer over invulling van de werkzaamheden. Tussentijdse bijsturing kan op twee manieren plaats vinden: (1) via beschikbaar stellen van extra financiële middelen door de betreffende deelnemer; (2) door prioritering van werkzaamheden voor de betreffende deelnemer door de Omgevingsdienst. De rapportage over het gehele jaar geschiedt door middel van de werkrapportage. Verantwoordelijke: Directeur van de Omgevingsdienst Vaststelling: Ambtelijke opdrachtgever Wanneer: 1,5 maand na een periode van 4, 8, 10 en 12 maanden (onder voorbehoud) Werkrapportage In de werkrapportage wordt per deelnemer over de doelstellingen uit het werkplan gerapporteerd. Ook wordt er gerapporteerd over de realisatie van de financiën en de producten en diensten. Verantwoordelijke: Directeur van de Omgevingsdienst Vaststelling: Ambtelijke opdrachtgever Wanneer: April t Het kwaliteitssysteem Het kwaliteitssysteem zal gebaseerd worden op de Zaak-TypenCatalogus (ZTC). De ZTC wordt vastgesteld door het Algemeen bestuur. De ZTC komt voort uit het perspectief van dienstverlening, waarbij een zaak centraal staat. Een zaak is een afgebakende hoeveelheid werk met een bepaalde aanleiding en een bepaald resultaat. De mogelijke resultaten, die een zaak kan hebben, liggen in de ZTC vast. Een product of dienst wordt geproduceerd in een zaak. Daarbij kan het zo zijn dat met één zaaktype meerdere producten en/of diensten voortgebracht worden. Elke wijziging in de ZTC wordt, zodra het zich voordoet, aan het bestuur voorgelegd met het verzoek om vaststelling. Omgevingsdienst West-Holland 9/21

11 2.6 Doelgroepen van planning & control Rapporten en verslagen van de Omgevingsdienst West-Holland worden voor verschillende doelgroepen opgesteld. Hieronder is aangegeven voor welke doelgroepen deze documenten zijn. Tabel 1: Doelgroepen van planning & control bij de Omgevingsdienst West-Holland* Instrument Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur Provinciale staten en raden deelnemers College deelnemers Ambtelijk Management deelnemers Milieuregisseurs en financiële beleidsadviseurs deelnemers Ministerie van Binnenlandse Zaken Contractgemeenten Beleidsplan b b i Strategienota b b i Kadernota b b i Product- DienstCataglogus b b i (Meerjaren-)begroting b b i i i Werkplan i o i o Buraps b b i Jaarverslag en jaarrekening b b i i i Sociaal Jaarverslag b b i i Perrap i o i o Werkrapportage i o i o *b = Besluitdocument, i = Informatiedocument, o = opdrachtverlening Omgevingsdienst West-Holland 10/21

12 3 FINANCIERINGSSYSTEMATIEK * 3.1 Verreken systematiek De verrekening per deelnemer vindt plaats op basis van de gewerkte uren. Voordeel van dit systeem van afrekening is dat deelnemers betalen voor de uren die daadwerkelijk geleverd zijn. Er geldt een bandbreedte van 5% onder en boven de begroting van de reguliere uren per deelnemer (de materiële kosten worden hierbij buiten beschouwing gelaten, omdat deze direct worden doorberekend aan de deelnemers). Minimaal 95% van de regulier begrootte uren per deelnemer dienen te worden betaald. Indien een deelnemer lopende het jaar minder dan 95% van de uren afneemt, zullen zij hiervoor wel moeten betalen. Bovendien dienen uren die meer dan 5% boven de begroting uitkomen te worden afgerekend tegen een hoger uurtarief, namelijk 25% boven het standaard uurtarief. Alle werkzaamheden worden berekend aan de desbetreffende deelnemer met BTW. 3.2 Uurtarief Er worden vier uurtarieven gebruikt: een standaard uurtarief, uurtarief voor meerwerk, uurtarief voor incidenteel werk en een extern uurtarief. Het standaard uurtarief is een tarief, dat onafhankelijk is van de aard van de werkzaamheden. Het standaard uurtarief wordt gebruikt voor de deelnemers. Het standaard uurtarief = Totale kosten ODWH Declarabele uren Bij de totale kosten van de Omgevingsdienst worden taakgebonden kosten die specifiek worden doorbelast aan een deelnemer niet meegerekend. Taakgebonden opbrengsten en kosten zijn bijvoorbeeld handhavingsinkomsten en handhavingskosten. De productieve uren zijn de aanwezige uren (totaal beschikbare uren -/- vakantie, ziekte, zwangerschapsverlof) vermindert met de indirecte uren (overleg, OC/OR, leidinggeven, mails, post, vorming en opleiding, de uren van de afdeling Bedrijfsbureau). Het uurtarief voor meerwerk is 125% van het standaard uurtarief. Het uurtarief voor meerwerk wordt gebruikt als de bandbreedte van 5% van de begroting wordt overschreden. Het tarief wordt toegepast op de uren die meer van 5% boven de begroting uitkomen. Het uurtarief voor incidenteel werk is 150% van het standaard uurtarief. Het externe uurtarief wordt doorberekend aan de contractgemeenten. Het externe uurtarief is het standaard uurtarief, verhoogt met een risico-opslag van 10%. In de begroting wordt de risico-opslag tijdelijk bij de algemene reserve gevoegd, aangezien de risico-opslag het resultaat niet mag beïnvloeden. In de jaarrekening wordt de opslag toegevoegd aan het exploitatieresultaat. * In het Algemeen Bestuur van 25 juni 2012 is de financieringssystematiek herzien. In dit hoofdstuk zijn de relevante paragrafen overgenomen. Omgevingsdienst West-Holland 11/21

13 3.3 Onderscheid structureel, meerwerk en incidenteel werk Er wordt een onderscheid gemaakt tussen regulier, meerwerk en incidenteel werk. Het reguliere werk is de begroting van de deelnemer tegen het standaard uurtarief. Het reguliere werk is het pakket dat de dienst voor een deelnemer uitvoert, wat bekend is voor 31 december van het jaar voorafgaande aan het jaar waar de begroting betrekking op heeft. Na het AB in december voorafgaande aan het jaar waar de begroting betrekking op heeft, kunnen geen begrotingswijzigingen meer worden doorgevoerd. De uren van het reguliere werk van de begroting mag tot 2% per jaar en maximaal 4% in drie jaar bezuinigingskostenvrij dalen. Tevens mag de urendaling per programma maximaal 10% zijn. Daarna worden bezuinigingskosten in rekening gebracht. Minimaal 95% van de uren van het reguliere werk dienen aan het einde van het jaar te worden afgerekend. Er is sprake van communicerende vaten. Dit houdt in dat uren die voor een bepaald programma waren gereserveerd, ook voor een ander programma kunnen worden ingezet. Er zijn geen schotten tussen de programma s. Lopende het jaar kan een deelnemer een aanvullende offerte/meerwerk aanvragen. Meerwerk zijn onvoorziene of bijzondere werkzaamheden die bij het opstellen van de begroting niet bekend waren. Deze worden afgerekend tegen het standaardtarief (tenzij het boven de bandbreedte van 5% van de regulier begrootte uren uitkomt; in dat geval geldt een uurtarief van 125% van het reguliere tarief)). De uren van de aanvullende offerte kunnen eventueel ook worden ingezet voor andere reguliere werkzaamheden (geen schotten). Naast het reguliere werk wordt in de begroting ook incidenteel werk opgenomen. Om het incidenteel werk worden schotten geplaatst. Dit houdt in dat niet gemaakt uren niet kunnen worden gebruikt voor andere werkzaamheden. Daarnaast wordt incidenteel werk afgerekend tegen een tarief van 150%, omdat hiervoor extern personeel dient te worden ingehuurd, er geen flexibiliteit is voor de Omgevingsdienst om de uren voor andere werkzaamheden in te zetten en dit extra administratie met zich meebrengt. Incidenteel werk dient een minimale omvang te hebben van 2% van de regulier uren, met een minimum van 200 uur. Daarnaast wordt er ook een maximum aan incidenteel werk vastgesteld van maximaal 5 projecten per jaar. Incidenteel werk zijn specifieke werkzaamheden en hebben een duidelijke einddatum. Het rapporteren op incidenteel werk vereist namelijk een andere werkwijze en sturing van de Omgevingsdienst. Aanvullende offertes en incidenteel werk maken geen deel uit van het reguliere werk. Dit betekent dat voor aanvullend werk en incidenteel werk een urenverlaging mag optreden van meer dan 2% per jaar of 4% per drie jaar. Er kunnen geen bezuinigingskosten ontstaan door het beëindigen van of bezuinigen op incidenteel werk. Deelnemers kunnen zelf bepalen/aangeven of ze voor extra werkzaamheden een aanvullende offerte of een incidenteel project willen aanvragen. Het verschil is het uurtarief en de flexibiliteit van de inzet van de uren. Hieronder is het onderscheid schematisch weergegeven. Omgevingsdienst West-Holland 12/21

14 Incidenteel werk Uurtarief is 150% Schotten Minimaal 2% van de reguliere uren met een minimum van 200 uur Maximaal 5 projecten per jaar Specifieke werkzaamheden met een duidelijke einddatum Ook subsidies vallen hieronder (standaard uurtarief) Regulier werk (vastgesteld begroting) Standaard uurtarief Geen schotten Bandbreedte 5% Maximaal 2% dalen per jaar en 4% in drie jaar Meerwerk/ Aanvullende offerte Standaard uurtarief Bandbreedte 5% obv regulier werk (boven 5% uurtarief van 125%) Geen schotten In de Gemeenschappelijke regeling (artikel 39a) is aangegeven dat de Omgevingsdienst in principe de First Supplier is voor de deelnemers van de Omgevingsdienst. De formatie van de Omgevingsdienst wordt bepaald op basis van het reguliere werk. Dit zijn onder andere vergunningverlening, ruimtelijke ordening projecten, bodembeheer en accountmanagement. Er is een minimale formatie vereist om de kwaliteit van het werk te kunnen waarborgen. 3.4 Verdeelsleutels De werkzaamheden die expliciet voor een bepaalde deelnemer worden uitgevoerd, zoals vergunningverlening en controles en ruimtelijke adviezen, worden één-op-één aan die deelnemer doorberekend. De werkzaamheden die voor meerdere deelnemers worden gedaan worden per deelnemer verdeeld met een verdeelsleutel. Omgevingsdienst West-Holland 13/21

15 4 FINANCIELE AFSPRAKEN BINNEN DE P&C CYCLUS * Met deze nota worden ook een aantal randvoorwaarden vastgelegd. Deze worden in dit hoofdstuk besproken. 4.1 Exploitatieresultaat De Omgevingsdienst geeft in de burap een indicatie van het exploitatieresultaat. Naast de uiteindelijke afrekening, genaamd meer-minderwerk, van de werkelijk bestede uren per deelnemer, vindt er ook een afrekening plaats op basis van het exploitatieresultaat. Dit exploitatieresultaat wordt na goedkeuring door de accountant en vaststelling door het Algemeen Bestuur, toegevoegd aan de algemene reserve. 4.2 Algemene Reserve Bij de Omgevingsdienst is een algemene reserve ingesteld ten behoeve van het opvangen van het bedrijfsrisico als gevolg van afwijkingen tussen de werkelijke en de geraamde kosten op basis waarvan het uurtarief is vastgesteld. Door het instellen van een algemene reserve is er een buffer bij de Omgevingsdienst in het geval van een negatief exploitatieresultaat. In combinatie met de minimum-afnameverplichting van 95% van de uren worden hiermee de financiële risico s als gevolg van meer-minderwerk afgedekt. Overige risico s, zoals wijzigingen in de CAO en opzegging deelname contractgemeenten, zijn hierbij niet opgenomen. Nieuwe deelnemers storten een bedrag van 5% van de toetredingsofferte in de algemene reserve. Het saldo van de algemene reserve behoort 5% van de omzet te zijn van het betreffende jaar. Bij het afsluiten van het boekjaar wordt de algemene reserve (indien mogelijk) aangevuld met behulp van het exploitatieresultaat tot 5% van de omzet. Indien de algemene reserve boven de 5% van de omzet uitkomt, wordt het meerdere verdeeld over de deelnemers naar evenredigheid van omzet. Bij een negatief exploitatieresultaat wordt de algemene reserve aangesproken. Indien de algemene reserve onvoldoende is om de nadelen op te vangen, zijn de deelnemers op grond van hoofdstuk 12 van de Gemeenschappelijke Regeling gezamenlijk verantwoordelijk voor de financiële verplichtingen van de Omgevingsdienst (naar evenredigheid van omzet). 4.3 Indexering Jaarlijks worden het uurtarief en de materiële budgetten van de deelnemers en niet-deelnemers geïndexeerd. Het uurtarief van de deelnemers wordt geïndexeerd op basis van het gewogen gemiddelde van de indexeringen zijnde gelijk aan: 75% van de indexering op de salarissen en 25% van de indexering op de materiële component. De indexering met betrekking tot de salarissen worden gebaseerd op basis van de CAO onderhandelingen en de werkelijke kostenstijgingen van bijvoorbeeld ABP en de ziektekostenverzekering. Voor zover deze gegevens voor het begrotingsjaar nog niet bekend zijn, wordt een aanname gemaakt. Alle aannames betreffende indexeringen worden in het daarop volgende begrotingsjaar bijgesteld naar de werkelijkheid. De indexering van de materiële budgetten is gebaseerd op de indexeringsgegevens van het CPB onderdeel Prijzen en Lonen, Consumentenprijsindex (CPI). De inkomsten van derden worden verhoogd met de indexering van de materiële component. Indexering met betrekking tot de niet-deelnemers is gelijk aan de indexering voor deelnemers naar boven afgerond tot op twee decimalen. * In het Algemeen Bestuur van 25 juni 2012 is de financieringssystematiek herzien. In dit hoofdstuk zijn de relevante paragrafen overgenomen. Omgevingsdienst West-Holland 14/21

16 5 AFSPRAAK MET BETREKKING TOT BEZUINIGING * Het in deze Nota gestelde laat onverlet dat elke individuele deelnemer in het bestuur de noodzaak kan aankaarten van het opleggen van een (bezuinigings-) taakstelling door verbetering van efficiency en/of door het schrappen van taken. Besluitvorming over de uitvoering en de (financiële) gevolgen hiervan, vindt in het AB plaats (conform art 12 lid 5 GR). 5.1 Bezuinigingskosten Het verlagen van de reguliere begroting met 2% van de uren per jaar en maximaal 4% van de uren in drie jaar (urendaling per programma mag maximaal 10% zijn), kan kostenvrij worden verwerkt in de veronderstelling dat de personele gevolgen van wijzigingen tot dit niveau kunnen worden opgevangen. Indien een deelnemer de uren meer wilt laten afnemen dan het maximale percentage, worden bezuinigingskosten in rekening gebracht bij de veroorzaker (veroorzakerprincipe), ongeacht of de capaciteit kan worden ingezet bij een andere deelnemer. Ook bij een gezamenlijke taakstelling worden de bezuinigingskosten in rekening gebracht. De bezuinigingskosten bedragen de meer dan 2% gedaalde uren vermenigvuldigd met 2 keer het standaard uurtarief van de betreffende begroting: 2 x standaard uurtarief x meer dalende uren. Bijvoorbeeld: In 2014 bedroeg de reguliere begroting van een deelnemer uur. In 2015 wil deze deelnemer 300 uur dalen. 2% van is 200 uur. Deze uren kunnen kostenvrij worden afgeraamd. Over de overige 100 uur dient de deelnemer bezuinigingskosten te betalen. De bezuinigingskosten bedragen 100 x 2 x 79,25 = De bezuinigingskosten worden niet direct in rekening gebracht, maar bijgehouden in de begroting. Daarbij worden de bezuinigingskosten van de twee voorgaande jaren ook meegenomen. Indien de frictiekosten zich voordoen, dienen deze te worden betaald door de deelnemers die bezuinigingskosten hebben gemaakt. Indien de frictiekosten lager zijn dan de bezuinigingskosten betalen de deelnemers hun percentage in de frictiekosten. Indien de frictiekosten uiteindelijk hoger zijn, wordt dit met alle deelnemers verrekend op basis van omzet. Een rekenvoorbeeld is opgenomen in de bijlage. 5.2 Bezuinigingen bij een nieuwe toetreding De bezuinigingskosten bij een nieuwe toetreding zijn tweeledig te benaderen. 1. De nieuwe deelnemer wil de uren verlagen Een deelnemer die nieuw is toegetreden bij de Omgevingsdienst heeft een toetredingsofferte ontvangen. Beide partijen, de Omgevingsdienst en de toetreder, doen een zo goed en reëel mogelijke inschatting van de te verwachten werkzaamheden. Het blijkt echter dat de status van bedrijvenbestand en het beheersniveau van de deelnemers zeer lastig is in te schatten, waardoor er na toetreding vaak nog grote fluctuaties kunnen zijn in de urenafname. Deze finetuning kan door de nieuwe deelnemer kostenvrij worden uitgevoerd na het eerste jaar tot het niveau waarvoor er personeel is overgekomen naar de Omgevingsdienst. Het Algemeen Bestuur dient in te stemmen met de verlaging van de begroting. Dit betekent dat een nieuwe deelnemer kostenvrij kan uitstappen na het eerste jaar tot het niveau waarvoor personeel is overgekomen naar de Omgevingsdienst. Daarnaast dient het werk, naast het overgenomen personeel, het eerste jaar te worden uitgevoerd door flexibel personeel. * In het Algemeen Bestuur van 25 juni 2012 is de financieringssystematiek herzien. In dit hoofdstuk zijn de relevante paragrafen overgenomen. Omgevingsdienst West-Holland 15/21

17 2. De bestaande deelnemers willen bezuinigen Een bezuinigingsslag bij nieuwe deelnemers is niet wenselijk, omdat deze eerst op beheersniveau dienen te komen. Nieuwe deelnemers hoeven derhalve gedurende twee jaar niet mee te delen in de bezuinigingskosten als gevolg van bezuinigingen bij andere deelnemer of dienstbreed, indien zij niet meedoen aan de bezuinigingen. Hierdoor wordt het veroorzakerprincipe kracht bijgezet. Een uitzondering wordt hierbij gemaakt voor de deelnemers met een lump-sumperiode. Omgevingsdienst West-Holland 16/21

18 6 DEFINITIE- EN AFKORTINGENLIJST EN RELEVANTE DOCUMENTEN * 6.1 Definitielijst Regulier werk Het reguliere werk is de begroting van de deelnemer tegen het standaard uurtarief. Het reguliere werk is het pakket dat de Omgevingsdienst voor een deelnemer uitvoert. De uren van het reguliere werk van de begroting mag tot 2% per jaar en maximaal 4% in drie jaar bezuinigingskostenvrij dalen. Tevens mag de urendaling per programma maximaal 10% zijn. Daarna worden bezuinigingskosten in rekening gebracht. Minimaal 95% van de uren van het reguliere werk dienen aan het einde van het jaar te worden afgerekend. Aanvullende offerte / meerwerk Deelnemers kunnen voor extra werkzaamheden een aanvullende offerte aanvragen. Meerwerk zijn onvoorziene of bijzondere werkzaamheden die bij het opstellen van de begroting niet bekend waren. Hiervoor wordt het standaard uurtarief in rekening gebracht (tenzij de bandbreedte van 5% boven de reguliere begroting wordt overschreden; in dat geval geldt een uurtarief van 125% van het reguliere tarief)). De uren kunnen eventueel ook voor andere werkzaamheden worden ingezet als het binnen de begroting (en de aanvullende offerte) past. Aanvullende offertes maken geen deel uit van het reguliere werk. Dit betekent dat voor incidenteel werk een urenverlaging mag optreden van meer dan 2% per jaar of 4% per drie jaar. Er kunnen geen bezuinigingskosten ontstaan door het beëindigen van of bezuinigen op incidenteel werk. Incidenteel werk Deelnemers kunnen voor bepaalde werkzaamheden een incidenteel project aanvragen. Om het incidenteel werk worden schotten geplaatst. Dit houdt in dat niet gemaakte uren niet kunnen worden gebruikt voor andere werkzaamheden. Daarom wordt incidenteel werk afgerekend tegen een tarief van 150%, omdat hiervoor extern personeel dient te worden ingehuurd, er geen flexibiliteit is voor de Omgevingsdienst om de uren voor andere werkzaamheden in te zetten en dit extra administratie met zich meebrengt. Incidenteel werk dient een minimale omvang te hebben van 200 uur, heeft specifieke werkzaamheden en een duidelijke einddatum. Incidenteel werk maakt geen deel uit van het reguliere werk. Dit betekent dat voor incidenteel werk een urenverlaging mag optreden van meer dan 2% per jaar of 4% per drie jaar. Er kunnen geen bezuinigingskosten ontstaan door het beëindigen van of bezuinigen op incidenteel werk. Bezuinigingskosten Indien de begroting wordt verlaagd, wordt ook de formatie verlaagd. Deze inkrimping in formatie kan alleen maar in de tijd (geen vervanging van natuurlijk verloop) of door het maken van hoge kosten (reorganisatiekosten). Voor het verlagen van de uren wordt bij de deelnemer bezuinigingskosten in rekening gebracht op basis van het aantal gedaalde uren in de begroting ten opzichte van het jaar ervoor. De bezuinigingskosten worden vastgesteld en met behulp van een verplichtingenregistratie bijgehouden in de begroting. Frictiekosten Frictiekosten zijn kosten die worden gemaakt doordat er een overcapaciteit bij de dienst ontstaat als gevolg van bezuinigingen van deelnemers. First supplier In de GR is artikel 39a opgenomen: * In het Algemeen Bestuur van 25 juni 2012 is de financieringssystematiek herzien. In dit hoofdstuk zijn de relevante paragrafen overgenomen. Omgevingsdienst West-Holland 17/21

19 "Deelnemers dragen zorg voor de continuïteit van de Omgevingsdienst. Deelnemers stellen de Omgevingsdienst als eerste partij in de gelegenheid om taken uit te voeren, zoals bedoeld in artikel 5, 6 en 25 van deze regeling genoemde doelen en taken, alvorens deze aan derden uit te besteden". Kengetallen Vast aantal uren dat voor een specifiek product wordt berekend. Kengetallen worden vaak na een aantal jaren op basis van opgedane ervaring vastgesteld. 6.2 Afkortingen lijst AB: Algemeen Bestuur Collega van B&W: college van Burgemeester en Wethouders DB: Dagelijks Bestuur ODWH: Omgevingsdienst West-Holland PDC: Producten-DienstenCatalogus 6.3 Relevante documenten Financiële verordening Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst West-Holland 18/21

20

21 BIJLAGE: REKENVOORBEELD BEZUINIGINGSKOSTEN Voorbeeld: De Omgevingsdienst heeft 12 deelnemers, A t/m L. Deelnemers A t/m D bezuinigingen in de jaren 2014 t/m Dit heeft de onderstaande gevolgen voor de frictie- en bezuinigingskosten. Tabel 1: verplichtingenregistratie bezuinigingskosten in de begroting van 2016 Deelnemer % A ,36% B ,18% C ,18% D ,27% Totaal % Situatie 1: Situatie 2: Situatie 3: frictiekosten zijn De deelnemers A t/m D betalen ieder hun berekende bedrag van de bezuinigingskosten. (A = , B = , C= , D = ) frictiekosten zijn De deelnemers A t/m D betalen ieder hun berekenende deel van de bezuinigingskosten. De overige kosten à worden betaald door alle deelnemers van de Omgevingsdienst, deelnemers A t/m L op basis van de gerealiseerde omzet. frictiekosten zijn De deelnemers A t/m D betalen ieder hun aandeel in de frictiekosten. De verplichting die niet wordt gebruikt blijft bestaan. (A= , B = , C = , D = ) In de begroting van 2017 wordt gekeken naar de jaren 2015 t/m De verplichting van A en B zijn vervallen, de verplichting van C wordt voor het jaar 2015 en de verplichting van D wordt voor het jaar Tabel 2: verplichtingenregistratie bezuinigingskosten in begroting van 2017 bij situatie 3 Deelnemer % A 0% B 0% C % D % Totaal % Omgevingsdienst West-Holland 20/21

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

Nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement Omgevingsdienst West- Holland

Nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement Omgevingsdienst West- Holland Nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement Omgevingsdienst West- Holland 1 Inhoud Management Samenvatting... 3 Hoofdstuk 1 Inleiding... 4 Hoofdstuk 2 Weerstandsvermogen... 5 Hoofdstuk 3 Begrippenkader...

Nadere informatie

B. Verkleinen takenpakket Provincie Zuid-Holland

B. Verkleinen takenpakket Provincie Zuid-Holland Aanbiedingsformulier voor AB Bijlage bij agendapunt 3 Datum 14 maart 2016 Onderwerp Eerste begrotingswijziging 2016 Verseon: 2015015836 Vertrouwelijk Nee Doel van agendering Besluitvormend Toelichting

Nadere informatie

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 368891 Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 Onderwerp: Beleidsbegroting 2013-2016 Verantwoordelijk portefeuillehouder: Drs. F.P. Fakkers SAMENVATTING Vanuit

Nadere informatie

Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan

Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan Oostzaan, 7 december 2010 Versie 1.2 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestaand beleid Planning & Control 4 3. (Nieuwe) bestuurlijke doelstellingen en randvoorwaarden.6

Nadere informatie

Nota Planning & Control 2016-2019

Nota Planning & Control 2016-2019 Nota Planning & Control 2016-2019 Versienummer: 1.0 Datum: Omschrijving Nota planning & control 2016-2019 Status Versie AB Datum 1 december 2015 Opdrachtgever ODMH Opgesteld door Monique van Dongen Nota

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

Bestuurlijk spoorboekje planning en control 2015

Bestuurlijk spoorboekje planning en control 2015 Bestuurlijk spoorboekje planning en control Gemeente Velsen 17 december 2014 Inleiding In de Wet dualisering gemeentebestuur zijn de posities, functies en bevoegdheden van de Raad en het College formeel

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 2.Wat willen we bereiken?

Raadsvoorstel. 2.Wat willen we bereiken? Raadsvoorstel Agendanr: CS5 Kenmerk: 15-0120932 Datum collegevergadering: 26 mei 2015 Onderwerp: jaarverslag en jaarrekening 2014 en de concept meerjarenbegroting 2016-2019 van Baanbrekers 0.Samenvatting:

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 18 augustus 2015 Raadsvergadering : 29 september 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : 8 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel *Z01633AB306* documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarrekening 2015 en begroting 2017 ODBN Datum college : 21 juni 2016 Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Afdeling

Nadere informatie

Raadsvoorstel Nummer: 242561

Raadsvoorstel Nummer: 242561 Raadsvoorstel Nummer: 242561 Datum: 3 februari 2015 Hoort bij collegeadviesnummer: 242560 Datum raadsvergadering: 2 april 2015 Portefeuillehouder: A. Vermeulen Onderwerp Kadernota 2016 VRU Voorgesteld

Nadere informatie

Raads- en Statenledenbijeenkomst. Etten-Leur, 16 februari 2016

Raads- en Statenledenbijeenkomst. Etten-Leur, 16 februari 2016 Raads- en Statenledenbijeenkomst Etten-Leur, 16 februari 2016 Doel bijeenkomst Algemene inleiding over de OMWB Inzicht geven in de achtergrond van het financieel tekort Kennisniveau voor alle raads- en

Nadere informatie

Het dagelijks bestuur van de ODWH over het onder I. genomen besluit te informeren.

Het dagelijks bestuur van de ODWH over het onder I. genomen besluit te informeren. Voordracht aan Provinciale Staten Van commissie Bestuur en Middelen Vergadering Juni 2016 Onderwerp Zienswijze Provinciale Staten op de begroting 2017 Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) Nummer 6891 1

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Begroting 2015. Gemeenschappelijke regeling reinigingstaken Borsele-Goes

Jaarverslag 2013. Begroting 2015. Gemeenschappelijke regeling reinigingstaken Borsele-Goes Jaarverslag 2013 Begroting 2015 Gemeenschappelijke regeling reinigingstaken Borsele-Goes Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 1 INHOUDSOPGAVE... 2 JAARREKENING 2013... 3 BALANS... 4 WAARDERINGSGRONDSLAGEN...

Nadere informatie

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Spoorlaan 181 5038 CB Tilburg Postbus 75 5000 AB Tilburg

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Spoorlaan 181 5038 CB Tilburg Postbus 75 5000 AB Tilburg Geachte griffiers, Bijgaand de presentatie van de bijeenkomsten die op 6, 13 en 20 april jl. zijn gehouden voor de raads- en statenleden in respectievelijk Tilburg, Oosterhout en Roosendaal. Wij verzoeken

Nadere informatie

PROGRAMMA VERNIEUWING P&C CYCLUS 8 FEBRUARI 2012

PROGRAMMA VERNIEUWING P&C CYCLUS 8 FEBRUARI 2012 PROGRAMMA VERNIEUWING P&C CYCLUS 8 FEBRUARI 2012 Korte intro (wethouder Kolff) Wat is de huidige situatie en wat is wettelijk verplicht (hoofd financiën) Presentatie van vernieuwingen uit den lande: *

Nadere informatie

ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN

ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN Definitieve versie 12-08-2014 Addendum Kaderbrief 2015 gemeente Tubbergen definitieve versie

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad. Vergadering: 17 februari Agendanummer: 14

Aan de gemeenteraad. Vergadering: 17 februari Agendanummer: 14 Vergadering: 17 februari 2009 Agendanummer: 14 Status: Hamerstuk Portefeuillehouder: N.R. Werkman Behandelend ambtenaar W.J. de Boer, 0595-447725 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. W.J. de Boer) Aan de

Nadere informatie

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren:

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren: Nota voor : vergadering Algemeen Bestuur Datum : 19 december 2012 Onderwerp : Uitgangspunten begroting 2014 en planning besluitvorming Agendapunt : 5 Kenmerk : AB/1224 Bijlage: Planning en controlcyclus

Nadere informatie

Het dagelijks bestuur van de DCMR Milieudienst Rijnmond over het onder I. genomen besluit te informeren.

Het dagelijks bestuur van de DCMR Milieudienst Rijnmond over het onder I. genomen besluit te informeren. Voordracht aan Provinciale Staten Van commissie Bestuur en Middelen Vergadering Juni 2016 Nummer Onderwerp Zienswijze Provinciale Staten op de begroting 2017 DCMR Milieudienst Rijnmond 1 Ontwerpbesluit

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

Projectplan Duurzaam Inkopen

Projectplan Duurzaam Inkopen Projectplan Duurzaam Inkopen Gemeente Franekeradeel, afdeling Bouwen en Milieu Minke Lotens - Eichhorn Augustus 2010 status: Definitief Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelstellingen projectplan 4 Overige resultaten

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. P^/ZJOi^tSZA. Dat. 01 OKT 2014. ontv.: Routing

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. P^/ZJOi^tSZA. Dat. 01 OKT 2014. ontv.: Routing Provinciale Staten van Overijssel PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. P^/ZJOi^tSZA Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.

Nadere informatie

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Financiën helder en op orde

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Financiën helder en op orde gemeente Eindhoven Inboeknummer 12bst01585 Dossiernummer 12.38.651 18 september 2012 Commissienotitie Betreft startnotitie over Sturen met normen: domein 'flexibiliteit'. Inleiding Op 28 augustus is in

Nadere informatie

BESLUIT: Datum besluit: Paraaf secr.:

BESLUIT: Datum besluit: Paraaf secr.: VOORSTEL AAN B EN W GEMEENTE LOPPERSUM DATUM 22 mei 2014 Raadsvoorstel Betreft brief ingekomen: Van: GGD Groningen Adviesnr 2014-02486 Onderwerp: Jaarrekening 2013, begrotingswijzigingen 2014 en begroting

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Onderwerp Besluitvorming uitkomsten bezuinigingstaakstelling en uitkomsten reorganisatie ICO

Onderwerp Besluitvorming uitkomsten bezuinigingstaakstelling en uitkomsten reorganisatie ICO Aan de gemeenteraad Agendapunt Roden, 21 juli 2005 Onderwerp Besluitvorming uitkomsten bezuinigingstaakstelling en uitkomsten reorganisatie ICO Voorstel Akkoord gaan met: op termijn opheffen. 2. Per 1

Nadere informatie

Controleprotocol Jaarrekening Gemeente De Bilt 2014

Controleprotocol Jaarrekening Gemeente De Bilt 2014 Behoort bij raadsbesluit d.d. 29 januari 2015 tot vaststelling van het 'Controleprotocol 2014'. Controleprotocol Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 3 2. Inleiding... 3 2.1 Doelstelling...

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 en begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 van de OmgevingsDienst Brabant Noord (ODBN)

Jaarrekening 2014 en begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 van de OmgevingsDienst Brabant Noord (ODBN) Registratiekenmerk: Datum vergadering: Agendapunt: Onderwerp: Portefeuillehouder: Jaarrekening 2014 en begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 van de OmgevingsDienst Brabant Noord (ODBN) Aan: De raad

Nadere informatie

Kadernota Risicomanagement provincie Groningen

Kadernota Risicomanagement provincie Groningen Kadernota Risicomanagement provincie Groningen Provincie Groningen December 2014 1. Inleiding Op basis van de Financiële Verordening Provincie Groningen dienen Gedeputeerden Staten (GS) ten minste eenmaal

Nadere informatie

Bijlage 4. WORDT WAS Verschillen. Financiële verordening Gemeente Ridderkerk 2014 Ridderkerk 2012. Financiële verordening

Bijlage 4. WORDT WAS Verschillen. Financiële verordening Gemeente Ridderkerk 2014 Ridderkerk 2012. Financiële verordening Hoofdstuk 1 inleidende bepalingen Artikel 1. Definities art. 1 Niet meer opgenomen: - afdeling - Administratieve organisatie - Financieel beheer Deze definities hebben betrekking op de GR-BAR en zijn daarom

Nadere informatie

Planning & Controlcyclus

Planning & Controlcyclus Planning & Controlcyclus 2014 Versie AB 11-11-2013 oktober 2013 Adrie-Jan de Korte Kenmerk: V0051/H1993 1 Inleiding 3 1.1 Doelstelling 3 1.2 Principe Plan-Do-Check-Act 3 2 De P&C cyclus in schema 5 2.1

Nadere informatie

gezien het voorstel van de Tijdelijke Commissie ingesteld door de Drechtraad van 21 augustus 2006 en 13 november 2006; b e s l u i t :

gezien het voorstel van de Tijdelijke Commissie ingesteld door de Drechtraad van 21 augustus 2006 en 13 november 2006; b e s l u i t : De Drechtraad gezien het voorstel van de Tijdelijke Commissie ingesteld door de Drechtraad van 21 augustus 2006 en 13 november 2006; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, alsmede artikel 30, eerste

Nadere informatie

Financiële begroting 2015 samengevat

Financiële begroting 2015 samengevat Financiële begroting 2015 samengevat Begrotingscyclus Het beleid en de financiën van de provincie komen op een aantal momenten in het jaar provinciebreed aan de orde. Dit wordt ook wel de begrotings- of

Nadere informatie

Indicatieve begroting Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Indicatieve begroting Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Indicatieve begroting Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Status Deze indicatieve begroting is bestemd voor de colleges van de deelnemers aan de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Het doel is

Nadere informatie

STAF/FC/U201000971 Lbr. 10/052

STAF/FC/U201000971 Lbr. 10/052 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Contributievoorstel 2011 uw kenmerk ons kenmerk STAF/FC/U201000971 Lbr. 10/052 bijlage(n) 1 datum 7 mei 2010

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI)

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI) RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17-12-2015 15-097 Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI) Aan de raad, Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst

Nadere informatie

Bijlage nota reserves en voorzieningen Reserves

Bijlage nota reserves en voorzieningen Reserves Bijlage nota reserves en voorzieningen Reserves Algemene reserve Stand per eind 2014 1.894.000 Buffer De algemene reserve is gevormd uit rekeningresultaten uit het verleden en is de primaire buffer voor

Nadere informatie

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS Zaak Onderwerp Concept besluit Samenvatting Besluit 39478 Dienstverleningsovereenkomst

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Meijer, Jacco FIN S3 RAD: RAD150701 woensdag 1 juli 2015 BW: BW150526 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 1 juli 2015 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar : Jacco

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN

VOORSTEL AAN HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN Commissie Financiën en Bestuurlijke Zaken 23 februari 2016 VOORSTEL AAN HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN Aandachtsveldhouder B.J. Bussink Vergadering : 1 maart 2016 Agendapunt : Bijlagen : Bestuursrapportage

Nadere informatie

Datum 31 maart 2016 contactpersoon. 13 apr 2016/0005

Datum 31 maart 2016 contactpersoon. 13 apr 2016/0005 Datum 31 maart 2016 contactpersoon M. Heijlnk Aan de raden van de 26 VRU-gemeenten door tussenkomst van de colleges van burgemeesters en wethouders Concerncontroller a.i. Archimedeslaan 6 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

datum voor Afdeling/cluster 23 juni 2015 Leden van de Raad Bedrijfsvoering

datum voor Afdeling/cluster 23 juni 2015 Leden van de Raad Bedrijfsvoering Memo datum voor Afdeling/cluster 23 juni 2015 Leden van de Raad Bedrijfsvoering behandeld door bijlage(n) A. ter Beest 1 Onderwerp Effecten meicirculaire 2015 i.r.t. de Voorjaarsnota 2015 Geachte leden

Nadere informatie

Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 17 juli 2012 17 juli 2012 1 5 vertrouwelijke bijlages

Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 17 juli 2012 17 juli 2012 1 5 vertrouwelijke bijlages Raadsvoorstel Agendapunt: 16 Onderwerp risicomanagement grondexploitaties Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 17 juli 2012 17 juli 2012 1 5 vertrouwelijke bijlages Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Verordening financieel beleid en beheer 2015 gemeente Heemstede De raad van de gemeente Heemstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 juli 2015; gezien het advies van de commissie

Nadere informatie

RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan van Aanpak van de

RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan van Aanpak van de gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer 191 lnboeknummer OOU002531 Beslisdatum 26 september 2000 Dossiernummer 039.202 RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan

Nadere informatie

Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus. Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus

Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus. Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Wijk bij Duurstede, 6 maart 2012 Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Memo Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Aan: Leden van de

Nadere informatie

Richtlijn begrotingswijzigingen

Richtlijn begrotingswijzigingen Richtlijn begrotingswijzigingen Richtlijn begrotingswijzigingen... 1 Inleiding... 1 Wanneer vindt een aanpassing van de programmabegroting plaats... 1 Procesgang begrotingswijziging... 1 Procesbeschrijving

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478 Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Achterstanden met betrekking tot de afgifte van gebruiksvergunningen en -meldingen Verantwoordelijk

Nadere informatie

Voorstellen waarover geen consensus bestaat (categorie 1) Onderwerp Standpunten Reactie dagelijks bestuur 1 Vorming frictiekostenreserve (voorstel 20) 1.1 De hoogte van de standpunten te zien als een geoormerkte

Nadere informatie

Toelichting begroting 2014

Toelichting begroting 2014 Toelichting begroting 2014 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting heeft Hefpunt zichzelf het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2014 op het niveau te houden zoals

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7 Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Voorstel: 1. Met ingang van de programmabegroting 2014-2017 een bijstelling doorvoeren van de wijze van

Nadere informatie

I Postbus l501 3 100 EA SCHIEDAM Stadskantoor Stadserf 1

I Postbus l501 3 100 EA SCHIEDAM Stadskantoor Stadserf 1 gemeente Schiedam Aan de gemeenteraad van Schiedam Burgemeester en wethouders I Postbus l501 3 100 EA SCHIEDAM Stadskantoor Stadserf 1 F 010 473 70 21 W www.schiedam.nl UW BRIEF VAN 6 januari 201 1 ONDERWW

Nadere informatie

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 *ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 Agendanr. 13. Aan de Raad No.ZA.15-33292/DV.15-498, afdeling Samenleving. Sellingen, 18 juni 2015 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2014, Actualisatie

Nadere informatie

Begroting 2016. 14 juli 2015

Begroting 2016. 14 juli 2015 Begroting 2016 14 juli 2015 Ter Hagestraat 9 5611 EG Eindhoven ( 040 244 18 74 www.zuidelijkerekenkamer.nl @ZuidRekenkamer KvK nr. 589 59 785 De Zuidelijke Rekenkamer is de gemeenschappelijke rekenkamer

Nadere informatie

Bestuurlijke P&C-kalender 2014

Bestuurlijke P&C-kalender 2014 Bestuurlijke P&C-kalender 2014 Inleiding Voor u ligt de P&C-kalender voor de bestuurlijke Planning en Control cyclus 2014. In deze kalender is van elk document binnen deze cyclus de planning opgenomen

Nadere informatie

Overzicht vragen en antwoorden rekeningcommissie gehouden op 10 mei 2010.

Overzicht vragen en antwoorden rekeningcommissie gehouden op 10 mei 2010. Overzicht vragen en antwoorden rekeningcommissie gehouden op 10 mei 2010. A. Hiemstra (Algemene Waterschapspartij) Jaarrekening 1. Vraag: In 2009 is het aantal ingevulde fte s 314, in de begroting van

Nadere informatie

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur Tussentijdse rapportage januari tot en met Algemeen Bestuur Inleiding Voor u ligt de Tussentijdse rapportage. Deze rapportage biedt inzicht in de financiële resultaten van Holland Rijnland over de periode

Nadere informatie

Raadsvoorstel nr.: Raad d.d.: Portefeuillehouder: J.A. de Boer Budgethouder: W.J. Krijgsman Registratienummer: 07.51601

Raadsvoorstel nr.: Raad d.d.: Portefeuillehouder: J.A. de Boer Budgethouder: W.J. Krijgsman Registratienummer: 07.51601 Raadsvoorstel nr.: Raad d.d.: Portefeuillehouder: J.A. de Boer Budgethouder: W.J. Krijgsman Registratienummer: 07.51601 Onderwerp: Modernisering WSW en Op/maat: overgangsjaar 2008 Financiële dekking: WSW-budget

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstelinzake controleplan accountant 2013

gemeente Eindhoven Raadsvoorstelinzake controleplan accountant 2013 gemeente Eindhoven Raadsnummer 13R5570 Inboeknummer 13bst01755 Beslisdatum B&W 15 oktober 2013 Dossiernummer 13.42.251 Raadsvoorstelinzake controleplan accountant 2013 Inleiding Vanaf boekjaar 2010 is

Nadere informatie

Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000

Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000 Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000 1 Algemeen Op grond van de Kaderverordening Subsidieverstrekking van de gemeente Alkmaar kunnen subsidies worden verstrekt.

Nadere informatie

V O O R J A A R S N O T A

V O O R J A A R S N O T A V O O R J A A R S N O T A 2 0 1 2 Krimpen aan den IJssel april 2012 I N H O U D S O P G A V E Bladzijde Raadsvoorstel voorjaarsnota 2012... 5 Voorjaarsnota 2012...11 HOOFDSTUK 1 Inleiding...13 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 Portefeuillehouder: College datum: 6 mei 2009 Samengevat voorstel 1. Het jaarverslag 2008

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: Programma F Middelen en Economie BBVnummer: 134653 Raadsvoorstel: 134948 Portefeuillehouder: Bert Euser Onderwerp 2e Tussenrapportage

Nadere informatie

Inhoudsopgave Aanbieding Programma 1. Bestuur en organisatie Programma 2. Dienstverlening Programma 3. Algemene Dekkingsmiddelen

Inhoudsopgave Aanbieding Programma 1. Bestuur en organisatie Programma 2. Dienstverlening Programma 3. Algemene Dekkingsmiddelen Inhoudsopgave Aanbieding 3 Programma 1. Bestuur en organisatie 4 Programma 2. Dienstverlening 5 Programma 3. Algemene Dekkingsmiddelen 6 Programma 4. Veiligheid 7 Programma 5. Openbare ruimte 8 Programma

Nadere informatie

Toelichting op begrotingswijzigingen 2015

Toelichting op begrotingswijzigingen 2015 22 apr 2015/0015 Toelichting op begrotingswijzigingen 2015 (omgevingsdienst regio Utrecht Algemeen Er hebben zich inmiddels (structurele) materiële wijzigingen voorgedaan die nopen tot een aanpassing van

Nadere informatie

Onderwerp: exitstrategie De Meerlanden. Datum: mei 2013 (concept)

Onderwerp: exitstrategie De Meerlanden. Datum: mei 2013 (concept) Onderwerp: exitstrategie De Meerlanden Datum: mei 2013 (concept) 1. Vraagstelling: Door de commissie Ruimte is gevraagd een exitstrategie De Meerlanden uit te werken d.w.z. 1. verkoop aandelen De Meerlanden

Nadere informatie

Planning & Control cyclus gemeente Beemster

Planning & Control cyclus gemeente Beemster Planning & Control cyclus gemeente Beemster Datum: 12 november 2013 1. Inleiding Voor u ligt de Planning en Control (P&C) cyclus van de gemeente Beemster. Het is een uitwerking op het gebied van P&C van

Nadere informatie

Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens

Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer Telefoon 075 651 2100 Fax 075 651 2244 E-mail antwoord@over-gemeenten.nl

Nadere informatie

Voorstel voor het totstandkomen van de kadernota. Financiële planning

Voorstel voor het totstandkomen van de kadernota. Financiële planning VR2004/011 Vastgesteld 6 april 2004 Voorstel voor het totstandkomen van de kadernota Financiële planning Burgemeester en Wethouders van Schiedam 20 januari 2004 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Opbouw

Nadere informatie

ALGEMEEN BESTUUR. Omdat ook een aantal tekstuele aanpassingen moesten worden verricht is een geheel nieuwe (gewijzigde) begroting opgesteld.

ALGEMEEN BESTUUR. Omdat ook een aantal tekstuele aanpassingen moesten worden verricht is een geheel nieuwe (gewijzigde) begroting opgesteld. VERGADERDAT UM AF DEL ING 25 november 2013 Bedrijfsbureau ST UKDAT UM NAAM ST ELL ER 18 november 2013 Bram van Bilsen ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 4 ONDERWERP Gewijzigde 2014 en gewijzigd meerjarenperspectief

Nadere informatie

Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14. : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON

Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14. : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14 Voorstelnr. : R 6912 Onderwerp : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON Stadskanaal, 12 oktober 2012 Beslispunten 1. Kennisnemen van het jaarverslag

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008 bijlage 10 Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008 Onderwerp Begrotingswijziging 2008 Service Centrum Drechtsteden agendapunt 10 datum 19 mei 2008 steller J. van Dijk doorkiesnummer 078 6398513

Nadere informatie

afdeling: iedere organisatorische eenheid binnen de omgevingsdienst met een eigen rechtstreekse verantwoordelijkheid

afdeling: iedere organisatorische eenheid binnen de omgevingsdienst met een eigen rechtstreekse verantwoordelijkheid o Financiële verordening Omgevingsdienst Veluwe IJssel Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; gelet op artikel 216 van de Provinciewet; gelet

Nadere informatie

Begroting 2011. Noordelijke Rekenkamer

Begroting 2011. Noordelijke Rekenkamer Begroting 2011 Noordelijke Rekenkamer Voorlopig vastgesteld in Collegevergadering van 15 februari 2010 lauwers 14 9405 BL Assen 0592-304 790 www.noordelijkerekenkamer.nl 1. inleiding De Noordelijke Rekenkamer

Nadere informatie

PLANNING & CONTROL CYCLUS

PLANNING & CONTROL CYCLUS PLANNING & CONTROL CYCLUS 1 GRONDSLAG In de gemeentewet is een aantal zaken bepaald over de wijze waarop in een gemeente budget wordt toegewezen aan activiteiten. Wettelijk is vastgelegd dat de gemeente

Nadere informatie

De raad van de gemeente Emmen Ontwikkeling, Beleid en Directiestaf. uw kenmerk bijlage behandeld door M.J. Visser

De raad van de gemeente Emmen Ontwikkeling, Beleid en Directiestaf. uw kenmerk bijlage behandeld door M.J. Visser Raadhuisplein 1 7811 AP Emmen t. 140591 f. 0591 685599 Postbus 30001 7800 RA Emmen e. gemeente@emmen.nl i. gemeente.emmen.nl ~ 1)1::+..1).. Gemeente ~'1" ~ Emmen -t- De raad van de gemeente Emmen Ontwikkeling,

Nadere informatie

BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002. d.d. 11-07-2001

BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002. d.d. 11-07-2001 BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002 d.d. 11-07-2001 1. Productgroepnummer: 0001 3. Productgroepnaam: Financieringsmiddelen Het betreft een verzameling van mogelijke financieringsmiddelen,

Nadere informatie

AGENDAPUNT 3.3 ONTWERP. Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110. Voorstel

AGENDAPUNT 3.3 ONTWERP. Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 3.3 Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110 ONTWERP In D&H: 30 september 2014 Steller: A Peek In Cie: BMZ 29 oktober 2014 Telefoonnummer: 6013 SKK

Nadere informatie

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Gemeenteraden Ambitiebepaling, kaderstelling en controle op hoofdlijnen van beleid Besluiten over meerjarenprogramma s speerpunten Besluiten over

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 16-12-2008 Onderwerp: Administratieve organisatie zwembaden de Waterwijck en Vollenhove Conceptbesluit: Samenvatting: Bijlagen: 1.De

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Pagina 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Ons kantoor en onze diensten... 3 3. Waarom dit dienstverleningsdocument?... 4 4. Onze gegevens... 4 5. Wat mag u van ons verwachten... 5 6.

Nadere informatie

Toelichting op Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid. Gorinchem, 3 juni 2014 Friso van Abbema - kwartiermaker

Toelichting op Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid. Gorinchem, 3 juni 2014 Friso van Abbema - kwartiermaker Toelichting op Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid Gorinchem, 3 juni 2014 Friso van Abbema - kwartiermaker We organiseren de Jeugdhulp regionaal met 17 gemeenten: Opgaven groot Inhoudelijk complex

Nadere informatie

Raadsvergadering van 6 juni 2013 Agendanummer: 9.3. Onderwerp: Begroting 2014 gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio MWB

Raadsvergadering van 6 juni 2013 Agendanummer: 9.3. Onderwerp: Begroting 2014 gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio MWB RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 412222 Raadsvergadering van 6 juni 2013 Agendanummer: 9.3 Onderwerp: Begroting 2014 gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio MWB Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Nadere informatie

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat Werkwijze 2004 publicatienr. 04-03 Ad Graafland Paul Schepers 3 maart 2004 abcdefgh Rijkswaterstaat Werkwijze 2/16 I Inleiding Verandering In 2003 is de organisatie van de ingrijpend veranderd. Twee belangrijke

Nadere informatie

Reserve Ontwikkelingsprojecten Spelregels. Gemeente Albrandswaard

Reserve Ontwikkelingsprojecten Spelregels. Gemeente Albrandswaard Reserve Ontwikkelingsprojecten Spelregels Gemeente Albrandswaard Reserve Ontwikkelingsprojecten Spelregels Gemeente Albrandswaard Datum: 18 mei 2012 Afdeling: Bestuur, team ontwikkeling Afdelingshoofd:

Nadere informatie

Vereenvoudiging beleids- en budgetcyclus

Vereenvoudiging beleids- en budgetcyclus Rapport inzake Vereenvoudiging beleids- en budgetcyclus d.d. 26-04-2012 Kenmerk INT12.0684 Inhoudsopgave Omschrijving Blz. 1. Inleiding 3 2. Opdracht en aanpak.. 4. 3. Voorgestelde vereenvoudigingsmaatregelen.

Nadere informatie

8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden.

8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden. r^aacte Cfy Agendanr. Voorstelnr Onderwerp *w* 'WvA^ My? 8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden.

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Onderwerp: Tweede bestuursrapportage 2015 Beslispunten: 1. De begroting 2015 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële

Nadere informatie

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR NATUUR EN RECREATIESCHAP IJSSELMONDE

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR NATUUR EN RECREATIESCHAP IJSSELMONDE AB 3 JULI 2015 IJM/2015-518979893 VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR NATUUR EN RECREATIESCHAP IJSSELMONDE Onderwerp : Jaarstukken 2014 Kenmerk : IJM/ 2015-518979893 Bijlagen : -3- Besluitdatum : 3 juli 2015 Voorbereid

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. 1. de Gemeentewet; 2. de Algemene wet bestuursrecht; Gemeenteraad van Nissewaard Postbus 25 3200 AA SPIJKENISSE

Gedeputeerde Staten. 1. de Gemeentewet; 2. de Algemene wet bestuursrecht; Gemeenteraad van Nissewaard Postbus 25 3200 AA SPIJKENISSE Gedeputeerde Staten Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Contact J. van Kranenburg T 070-441 80 85 j.van.kranenburg@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441

Nadere informatie

Hoe financieel gezond is uw gemeente?

Hoe financieel gezond is uw gemeente? Hoe financieel gezond is uw gemeente? drs. R.M.J.(Rein-Aart) van Vugt RA A.(Arie)Elsenaar RE RA 1 Hoe financieel gezond is uw gemeente? In dit artikel geven de auteurs op hoofdlijnen aan welke indicatoren

Nadere informatie

Oostzaan Buiten gewoon

Oostzaan Buiten gewoon GESCAND OP Gemeente Oostzaan Buiten gewoon Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan 1 8 NOV. 215 Gemeente Oostzaan Gemeentehuis ;adres Kerkbuurt 4, 1 5H BD Oostzaan Pöi adres Postbus 2, 1 53 AA Wormer Telefoon

Nadere informatie

Hellendoom. Aan de raad. III II III IIII IIII III III II (code voor postverwerking)

Hellendoom. Aan de raad. III II III IIII IIII III III II (code voor postverwerking) Punt 11. : Controleprotocol jaarrekeningen G 6 m 6 6 R T 6 2011 tot en met 2014 _- sa. Hellendoom Aan de raad Samenvatting: De accountant geeft bij de jaarrekening een controleverklaring af waarin zowel

Nadere informatie