Droge kost! Nieuwe zorgverzekering: Tekst en uitleg. PUR legt het uit.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Droge kost! Nieuwe zorgverzekering: Tekst en uitleg. PUR legt het uit. www.vbvinfo.nl"

Transcriptie

1 INFO 69 december 2005 Postbus JN Amsterdam telefoon De nieuwe zorgeverzekering komt eraan Nieuwe zorgverzekering: Droge kost! Bestuursleden en redactie VBV wensen al haar leden en relaties plezierige feestdagen en een gezond Alhoewel het oud nieuws is dat er per 1 januari 2006 een omwenteling plaats vindt in de gezondheidszorg zijn de gevolgen daarvan bij lange na nog niet allemaal en helemaal opgehelderd. Dat op zich is natuurlijk geen goed nieuws. Ondanks dat dit onderwerp zo droog is als beschuit zonder water hebben wij geprobeerd om met een aantal bijdragen in deze Info er toch een verteerbaar geheel van te maken. Of wij daar in zijn geslaagd en of er voldoende jus bij zit? U mag het zeggen! Website van het ministerie van WVS In ons vorige nummer schreven wij opgewekt en vol goede moed dat wij in dit themanummer de zaken wel even uit de doeken zouden doen. Dat optimisme is in de afgelopen weken toen wij bezig waren met de voorbereiding van deze editie van de Info, behoorlijk getemperd. Niettemin proberen wij meer duidelijkheid voor u als lezer te brengen. Dat lijkt steeds meer gewenst want de consumenten van de medische zorg worden dagelijks geconfronteerd met voorlichting waarbij ook het gebruik van vakjargon soms roept om tekst en uitleg. Wat te denken van termen als, nominale premie, eigen risico, no-claimregeling, EUsociale zekerheidsverordening, inkomensafhankelijke premie en zorgtoeslag. Informatiebronnen Deels komt onze informatie natuurlijk van internet sites zoals die van het ministerie VWS, het CvZ en Postbus 51. Maar een ander belangrijk deel komt van de PUR die ons met goede voorlichting en correctie voortreffelijk heeft bijgestaan en helderheid verschafte in de soms wat cryptische omschrijvingen van de wetteksten. Ordening Hoe voor de lezer een beetje licht in de duisternis van de zorgverzekeringswereld te brengen? In de eerste plaats verdeelden wij de beschuit in tweeën. In aparte stukken worden die delen toegelicht. Bij het verdelen ontstond nog wat paneermeel en dat is zonder water helemaal niet meer weg te krijgen. I. Regelgeving voor Nederland. II. Regelgeving voor het buitenland. Om ons te beperken, hebben wij het grotendeels gelaten bij het noemen en benoemen van deze simpele groepen. Er zijn weer onderverdelingen mogelijk en afwijkingen, uitzonderingen, bijzonderheden en bovenal zijn er ook nog niet geheel opgehelderde problemen. Ook reparatiewetten blijken nog in de maak te zijn en daarvan kennen wij nog niet alle gevolgen. Te veel, echter gaan wij niet in op alle details; de stof is zo al droog genoeg. Tekst en uitleg Om het voor u eenvoudiger te maken leest u op pagina 3 Tekst & uitleg de verklaringen terminologie die te maken hebben met de nieuwe zorgverzekering. PUR legt het uit Niet vergeefs klopte het VBV aan bij de Pensioen- en Uitkeringsraad. Een afvaardiging van het bestuur en de redactie heeft inmiddels een middag met voorlichters van de PUR om de tafel gezeten. Bovendien werden de diverse artikelen over de nieuwe zorgverzekering door de specialisten van de PUR onder het vergrootglas gelegd en grondig bekeken op juistheid en formulering. Het jargon Om een ieder bij te lichten in het woud van afkortingen en begrippen is er een apart > lees verder op pagina 7 > lees verder op pagina 2

2 > vervolg pagina 1 PUR legt het uit Van de zijde van de PUR was er voor die bijeenkomst een uitstekende presentatie voorbereid waarmee ook een aantal vragen van de zijde van het VBV werd beantwoord. Behalve dat er meer helderheid over de regelgeving werd verkregen, kwam ook de onredelijke uitwerking op sommige punten van de nieuwe wetgeving bovendrijven. Protest Wat te denken van in het buitenland wonende uitkeringsgerechtigden. In een aantal gevallen is men verplicht om premie af te dragen terwijl men daar soms nauwelijks en soms zelfs helemaal geen rechten aan kan ontlenen. Uiteraard is het laatste woord daar nog niet over gezegd. Die onredelijkheid zal rechtstreeks aan de wetgever moeten worden voorgelegd. Wij zullen daarbij aandringen op een snelle reparatie van de ZVW zodat de - vaak al jaren - in het buitenland wonende oorlogsgetroffenen niet de dupe worden van regelgeving die faliekant uitpakt. Puur PUR-intiatief Met name om de verplichte premieafdracht van uitkeringen behoorlijk te compenseren maakt de PUR zich sterk. Het VBV-bestuur is verheugd dat men ook van die zijde probeert om de netto uitkeringen zoveel mogelijk in stand en in evenwicht te houden. Volledige duidelijkheid is ook daar nog niet over; wel is te verwachten dat ongeveer gelijktijdig met deze editie ook de PUR met informatie over deze kwestie naar buiten komt. Samenwerkingsverband opgericht Rechtsherstel Joodse Oorlogswezen De affaire rond het rechtsherstel van de Joodse wezen van WO II, die vielen onder de voogdij van Le Ezrath ha Jeled, blijft ons bezighouden. Tot op heden is er met betrekking tot dit onderwerp met Joods Maatschappelijk Werk geen bevredigende oplossing gevonden. Wij betreuren dat ten zeerste want wij zien het bestaansrecht van JMW gebaseerd op de solidariteit met de overlevenden. Zoals al eerder vermeld in de INFO, gelden voor JMW dezelfde verplichtingen als voor de overheid, banken, verzekeringen etc. Deze hebben via de Maror een blijk van welwillendheid en begrip gegeven door aan iedere in Nederland vervolgde een symbolische restitutie uit te betalen. De weeskinderen van toen hebben zich nu verenigd in het Samenwerkingsverband Joodse oorlogswezen. Zij eisen een onafhankelijk onderzoek naar het beheer van hun eventuele vermogens. Het gaat bij het onderzoek niet in de eerste instantie om herstelbetalingen maar om waarheidsvinding. Daarna kun je concluderen dat alles wel of niet is goed gegaan en besluiten of er gecompenseerd moet worden. Daarom vindt het VBV-bestuur het van belang om een stuurgroep in het leven te roepen, of een begeleidingscommissie, die het vertrouwen heeft van zowel JMW als de wezen. Die stuurgroep kan dan als intermediair Het gaat bij het onderzoek niet in de eerste instantie om herstelbetalingen maar om waarheidsvinding dienen. Op die manier wordt vermeden dat de betrokken organisaties de onderzoekers beïnvloeden. Je vraagt de kalkoen toch ook niet om het kerstdiner samen te stellen? Elma Verheij JMW verwerpt de inhoud van het boek van Elma Verheij Kind van de Rekening. Verheij is op geen enkele wijze belanghebbend. Dat het boek van Verhey hoog wordt ingeschat wordt bewezen door de het feit dat zij is uitgenodigd om voor de Koninklijke Academie voor de Wetenschap tijdens het congres onderwerp is 1945 en daarna - een lezing te houden over haar onderzoek, zoals beschreven in haar boek Het Kind van de Rekening. MEER INFO? SURF NAAR Transparantie Het VBV heeft zich aangesloten bij het samenwerkingsverband. Niet om JMW dwars te zitten maar om solidair te zijn met de kwetsbare groep van wezen die zich eerst door de Duitsers en na de oorlog door hun eigen mensen benadeeld weten. Wij vermoeden dat een groot aantal wezen ook lid is van het VBV. Wij willen ook transparantie. Als er werkelijk is gerotzooid met de gelden van de wezen zal er mogelijk gerestitueerd moeten worden. Als dat niet het geval is kan JMW, die de rechtsopvolger is van de voogdijverenigingen, zich met opgeheven hoofd aan de voortzetting van haar taken kunnen wijden. december 2005

3 Tekst & uitleg In de diverse artikelen komen afkortingen en begrippen voor die niet iedereen kent en die zonder verklaring niet voor iedereen begrijpelijk zijn. Hieronder een poging om die zaken te vertalen en uit te leggen. AOW Algemene OuderdomsWet AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. CvZ College van Zorgverzekeraars MOOZ Wet Medefinanciering Oververtegenwoordiging Oudere Ziekenfondsverzekerden VUT Vervroegde UitTreding VWS Volksgezondheid, Welzijn & Sport (ministerie) WBP Wet Buitengewoon Pensioen WBPZO Wet Buitengewoon Pensioen Zeelieden-Oorlogsslachtoffers WIV Wet buitengewoon pensioen Indisch Verzet WTZ Wet op de Toegang tot Ziektekostenverzekeringen WUBO Wet Uitkeringen Burger-Oorlogsslachtoffers WUV Wet Uitkeringen Vervolgingsslachtoffers ZVW ZorgVerzekeringsWet Eigen risico Het in de polis opgenomen bedrag (eigen keuze) dat per jaar zelf wordt betaald. Zijn de ziektekosten hoger dan betaalt de verzekeraar het overige deel. Natura-polis De verzekeraar betaalt rechtstreeks aan zorgverleners, zoals artsen, specialisten, ziekhuizen, enz. No-claimregeling Is standaard in de polis opgenomen. Indien er geen zorgkosten worden gemaakt dan krijgt men 255,- terug. Maakt men wél zorgkosten maar minder dan 255,- dan krijgt men het verschil terug. Nominale premie De vaste premie van rond 1.100,- die rechtstreeks wordt betaald aan het CvZ of de zorgverzekeraar. Restitutie-polis De verzekerde betaalt zelf aan de zorgverleners en krijgt een restitutie (terugbetaling) van de verzekeraar. Sociale zekerheidsverordening Verdrag waardoor men recht heeft op medische zorg in het buitenland. Toeslagpartner Iemand die op hetzelfde woonadres staat ingeschreven en waarvoor geldt dat hij of zij is: Echtgenoot of, Geregistreerd partner of, Fiscale partner of, Medebewoner met wie men een notarieel vastgelegd samenlevingscontract heeft gesloten of, Medebewoner met wie men samen een kind heeft of, Medebewoner die is aangemeld als partner voor uw pensioenregeling of, Medebewoner die mede-eigenaar is van die woning en ook (mede)aansprakelijk is voor schuld waarbij die woning onderpand is of, Eén van de meerderjarige medebewoners (vrije keus als het geen familielid betreft) die op de ingangsdatum zes maanden of langer onafgebroken op dit woonadres staat ingeschreven en met wie men een gezamenlijke huishouding voert of, Één van de meerderjarige familieleden die én medebewoner is én geen (klein-)kind, of (groot- )ouder is waarbij geldt dat meerderjarige broers of zusters alleen toeslagpartner kunnen zijn indien de ouders op een ander adres staan ingeschreven. Verdragslanden De hieronder genoemde landen waarmee een verdrag (Sociale zekerheidsverordening) is gesloten waarin een regeling voor medische zorg is opgenomen: België, Bosnie-Herzegovina, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kaapverdische Eilanden, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Macedonië, Malta, Marokko, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Servië-Montenegro, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Tunesië, Turkije,Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland Wereldinkomen Het inkomen dat bestaat uit alle inkomens tezamen; dus waar dan ook vandaan. Zorgtoeslag Het bedrag dat de belastingdienst betaalt aan mensen met een te laag inkomen. Nalatenschap puur voor de toekomst Ook u kunt iets goeds nalaten voor de toekomst. Het voortbestaan van uw VBV om uw belang en dat van de tweede generatie te behartigen. Voor een persoonlijk en vertrouwelijk advies kunt u telefonisch terecht bij: Louis Rozendaal Hans Vos Flory Neter-Polak december 2005

4 ZVW en de financiën De nieuwe zorgverzekering bestaat uit een basispakket en gaat per 1 januari 2006 alle ziektekostenverzekeringen en/of regelingen in Nederland vervangen. Één wettelijke zorgverzekering voor iedereen. Met de invoering van de nieuwe zorgverzekering verandert dus het nodige in de zorgverlening. Dat het daarbij niet blijft is al in andere bijdragen te lezen; ook financieel verandert er zo het een en ander. Om die veranderingen enigszins inzichtelijk te maken leggen wij - waar mogelijk - de afdrachten, inhoudingen, premies en dergelijke van vóór en ná 1 januari 2006 naast elkaar. Hieronder een globale opsomming. Nominale premie Men is doorgaans gewend om de premie voor een particuliere verzekering of een ziekenfondsverzekering maandelijks af te dragen. Die premiebedragen kunnen natuurlijk behoorlijk verschillen door aanvullende verzekeringen, door een goedkopere of duurdere verzekeraar, door een collectieve verzekering, door te kiezen voor een eigen risico, door de hoogte van dat eigen risico, enzovoort. Men schat dat de premie voor het basispakket van de nieuwe zorgverzekering - zonder eventuele aanvullende verzekeringen - rond 90,- per maand zal worden. Deze nominale premie is inclusief een no-claimregeling van 255,-. Die 90,- per maand wijkt niet zo heel erg af van wat men nu betaalt aan premie voor een ziekenfondsverzekering, zeker als men de zorgtoeslag daarbij betrekt. Iedereen van 18 jaar en ouder moet nu de nominale premie gaan betalen. Zorgtoeslag Zorgtoeslag is bedoeld om de zorgverzekering betaalbaar te houden. Het recht daarop bestaat voor: Een alleenstaande met een inkomen tot maximaal ,- per jaar (maximale toeslag 420,-). Voor een meerpersoonshuishouden met een totaal inkomen tot maximaal ,- (maximaal toeslag). De toeslag wordt geregeld door de Belastingdienst; daarvoor zijn aanvraagformulieren verkrijgbaar. Die formulieren zijn al ruim verspreid en velen hebben al bericht gekregen dat zij zorgtoeslag krijgen en een aantal heeft die zorgtoeslag zelfs al ontvangen. Wat per 1 januari 2006 vervalt: De procentuele ziekenfondspremie die op het inkomen wordt ingehouden. De MOOZ-bijdrage. WTZ-omslagbijdrage. Inkomensafhankelijke premie Als er iets in Nederland vervalt dan komt er meestal wel iets voor in de plaats. Ook nu dus want vanaf 1 januari 2006 zijn er de volgende inhoudingen/afdrachten: 6,5% ZVW-premie (maximaal 1.951,- per jaar) wordt over het belastbaar inkomen berekend als dat inkomen: - een salaris is en/of, - een sociale verzekeringsuitkering is en/of, - een VUT-uitkering is en/of, - de A.O.W is. De werkgever of uitkeringsinstantie is verplicht om deze inkomensafhankelijke bijdrage volledig te vergoeden. Die vergoeding wordt bij het inkomen geteld en daar betaalt men dan weer belasting over. Voor de AOW geldt echter dat die per 1 januari 2006 wordt verhoogd om de ingehouden bijdrage te compenseren dit tezamen met enige belastingvoordelen. 4,4% ZVW-premie (maximaal 1.321,- per jaar) wordt berekend over inkomens waar geen verplichte vergoeding bij wordt gegeven door een werkgever en/of uitkeringsinstantie. Dat kunnen zijn: - (vervroegd) Pensioen en/of, - Inkomen zelfstandigen en/of, - Pensioenen en uitkeringen voor oorlogsgetroffenen, zie hieronder. Als er geen premie wordt ingehouden dan regelt de Belastingdienst de heffing. Het wordt pas echt ingewikkeld als er deels 6,5% en deels 4,4% moet worden ingehouden. Geruststellend is echter dat er nooit meer dan totaal 1951,- zal worden ingehouden; het valt meestal lager uit; dus neem uit je winst! Voor uitkeringen: WBP, WIV, WBPZO, WUV, WUBO wordt dus 4,4% ZVW-premie ingehouden door de PUR. Uiteraard wordt over de belastingvrije bedragen geen premie ingehouden. Gelukkig is toegezegd dat er een compensatie komt in de vorm van een forfaitaire toeslag; over de hoogte moet nog worden beslist. Toeslag WUV en WUBO De toeslag voor de ziektekostenverzekering blijft bestaan voor WUV en WUBO en is als voorheen belastbaar. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van het inkomen. Deze toeslag voor de ziektekostenverzekering kan vanaf 2006 automatisch worden betaald met vaste bedragen; de nominale ziektekostenpremie is immers ook landelijk vastgesteld en gelijk. Deze gewijzigde toeslagregeling kan van invloed zijn op de netto te ontvangen WUV- of WUBOuitkeringen waardoor het maandbedrag hoger of lager kan uitvallen. De persoonlijke situatie (met eventuele partner) zal de uitkomst gaan bepalen. Aangezien de nominale premie voor de ziektekostenverzekering vrijwel vast ligt, kunnen vragen hierover in het inlichtingenformulier in 2007 komen te vervallen. Inkomensafhankelijke AWBZ-premie Deze inkomensafhankelijke premie wordt ingehouden en/of ingevorderd tezamen met de loonbelasting en/of inkomstenbelasting. Met ingang van 1 januari 2006 gaat de AWBZ-premie van 13,45% omlaag naar 12,55%. Een daling dus van 0,9%. Nederlanders in het buitenland waarvan AWBZ-premie wordt geheven, gaan 30% minder premie betalen; die 8,8% premie wordt dan berekend over het wereldinkomen. Verder moet deze groep ook de bijdragen aan CvZ gaan betalen. Dat is ongeveer gelijk aan wat men in Nederland moet afdragen. Verlichtende en ondersteunende belastingmaatregelen per 1 januari 2006: Verhoging van de algemene heffingskorting. Verhoging alleenstaande ouderenkorting. Te veel inhouden kan ook nog Werkgevers en uitkeringsinstanties zouden gezamenlijk de maximum inhoudingen kunnen overschrijden. In dat geval zorgt de Belastingdienst voor een correctie op de aanslag en voor de terugbetaling. Makkelijk kunnen ze het niet maken maar bij terugbetaling wordt het vast leuker. 4 december 2005

5 De nieuwe zorgverzekering in Nederland De nieuwe Zorgverzekeringswet is verplicht: Als men in Nederland woont of Als men van rechtswege verzekerd is voor de AWBZ; meestal wordt er dan ook in Nederland loonbelasting betaald. Deze bepaling kan in het buitenland soms ingewikkeld uitpakken; voor onze doelgroep lijkt het niet nodig om hier nader op in te gaan. Ook kinderen moeten worden meeverzekerd. Voor kinderen tot 18 jaar is geen premie verschuldigd. Voor 1 maart 2006 moet men kiezen: Welke zorgverzekeraar (er is altijd acceptatieplicht en dat houdt in dat een zorgverzekeraar verplicht is om een basisverzekering af te sluiten). Welk soort verzekering (natura of restitutie). Welke hoogte van het eigen risico (geen risico of van 100,- tot maximaal 500,-). Voor behoud van een aanvullende verzekering (er is geen acceptatieplicht voor de verzekeraar voor nieuwe aanvullende verzekeringen; bestaande aanvullende verzekeringen kunnen echter worden voortgezet). De nieuwe zorgverzekering vervangt dus per 1 januari 2006 alle ziektekostenverzekeringen en/of regelingen. Één wettelijke zorgverzekering voor iedereen. Één basispakket dat bij iedere verzekeraar gelijk is. Dat basispakket komt grotendeels overeen met het ziekenfondspakket van nu. Het verschil tussen ziekenfonds en particulier verdwijnt en iedereen moet zich, zelfs op straffe van een boete, voor 1 mei 2006 hebben verzekerd bij een zorgverzekeraar. Diegenen die nu nog onverzekerd zijn, dienen zich zelfs vóór 1 januari 2006 aan te melden. Ook daar kan een boete voor worden opgelegd. zorgverzekeraar. Die premie moet worden betaald door/voor iedere meerderjarige met of zonder inkomen. Een werkgever is vanaf 1 januari 2006 verplicht om 1. De 6,5% inkomensafhankelijke premie- ZVW in te houden. 2. Deze inhouding af te dragen aan de Belastingdienst. 3. Een vergoeding te geven. Die vergoeding wordt bij het inkomen geteld en er wordt belasting over geheven. Uitkeringsinstanties De drie hierboven genoemde regels voor werkgevers gelden ook voor uitkeringsinstanties indien die nu ook al een werkgeversbijdrage voor het ziekenfonds betalen. 65+, AOW Over AOW wordt 6,5% premie-zvw ingehouden. Dat wordt enigszins gecompenseerd doordat de maandelijkse AOW-uitkering per januari 2006 wordt verhoogd. Premie-ZVW van 4,4% geldt voor Mensen zonder werkgever (zelfstandigen) of zonder uitkeringsinstantie. Vutgerechtigden die in 2005 particulier waren verzekerd. Iedereen met een prepensioen. Aanvullend pensioen en/of uitkering. Uitkeringen/pensioenen oorlogsgetroffenen. 65- en niet werkend Voor deze groep is het wat ingewikkelder maar in zijn algemeenheid geldt dat als er nu ziekenfondspremie wordt ingehouden dan wordt er na 1 januari 2006 een premie van 6,5% ingehouden met een vergoeding door de betalende instantie. Zo niet dan is na 1 januari 2006 de premie 4,4% zonder dat de uitkeringsinstantie verplicht is om een vergoeding te geven. Recht op (inkomensafhankelijke) zorgtoeslag Bestaat in principe voor: Alleenstaanden met een maximum inkomen tot ,-. Meerpersoonshuishoudens met een maximum inkomen tot ,-. Wordt aangevraagd bij en betaald door de Belastingdienst. Oei, te veel ingehouden Bij overschrijden van de maximum inhoudingen zorgt de Belastingdienst voor correctie (zie ook artikel ZVW en de financiën, laatste tussenkop, op pagina 4). De Zorgverzekeringswet (ZVW) en de Wet op de Zorgtoeslag Beide wetten vallen onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van VWS maar een aantal taken is opgedragen aan de belastingdienst, te weten: 1. Heffing en inning van de inkomensafhankelijke bijdragen. 2. Uitkeren van de zorgtoeslag. MEER INFO? SURF NAAR De nominale premie Nu geschat op ongeveer 1.100,00 per persoon per jaar wordt betaald aan de december

6 De nieuwe zorgverzekering in het buitenland Het VBV-bestuur heeft inmiddels signalen gekregen van leden uit Europese landen. Het betreft hier mensen die in de nieuwe regeling verzekeringsplichtig worden. Wat wil het geval? Ondermeer in België kent men een speciale regeling voor oorlogsgetroffenen waardoor een ziektekostenverzekering in dit woonland zeer voordelig kan worden afgesloten. De verzekeringplicht kan dus financieel averechts werken voor met name deze groep. Ook de huidige regeling van de medische zorg met alle bijbehorende facetten kan negatief worden beïnvloed. In het bijzonder valt daarbij te denken aan de regelingen met betrekking tot de AWBZ. Het is nog niet goed mogelijk om de gevolgen voor al deze groepen geheel in kaart te brengen maar samenvattend lijkt het wel een zekere zaak dat de meesten er in dit opzicht op achteruit zullen gaan. De achterliggende gedachte Het land van herkomst moet de medische zorg betalen voor gepensioneerden en/of sommige categorieën uitkeringsgerechtigden. Zij, immers, hebben tijdens hun werkzame leven premie en belasting betaald voor het sociale ziektekostenstelsel in het land van herkomst en niet voor het systeem in het land van vestiging. Voor diegenen in het buitenland die hun medische zorg al optimaal hadden geregeld, lijkt enig optimisme op zijn plaats als zij niet verzekeringsplichtig worden voor de nieuwe ZVW. Wanneer is de ZVW niet van toepassing? 1. Als het woonland met Nederland geen verdrag heeft met een sociale zekerheidsverordening/regeling (zie verdragslanden ) of 2. Als men uit het woonland een pensioen/ uitkering/inkomen ontvangt op grond waarvan men een wettelijke ziektekostenverzekering in het woonland heeft. Maar wanneer dan wel? De verzekeringsplicht voor de ZVW in het buitenland geldt door de bank genomen voor mensen die al ziekenfondspremie en/of AWBZ-premie afdroegen. Die verzekeringsplicht geldt dan als men in een land woont waar Nederland een internationale sociale zekerheidsverordening/regeling mee heeft gesloten. Die landen waarvoor dat geldt, noemen wij hier gemakshalve verdragslanden ook al is dat misschien wat kort door de bocht. Deze verordening of regeling houdt in dat er recht bestaat op medische zorg in het woonland en dat het woonland het recht heeft om deze kosten weer op Nederland te verhalen. Die medische zorg wordt dan verleend volgens de voorzieningen in dat woonland. Voor dat zogeheten woonlandpakket moet men zich dan wel weer melden bij een zorgverzekeraar in het woonland met een verklaring van het CvZ. De nieuwe regels kunnen echter ook tot gevolg hebben dat er een verzekeringsplicht ontstaat voor mensen die tot voorheen hun ziektekostenverzekering niet via Nederland hadden geregeld. Hieronder een globale opsomming die aangeeft of iemand wel of niet in het buitenland verzekeringsplichtig is. Wat regeltjes op een rijtje De ZVW is op een enkele uitzondering na van toepassing als men in een verdragsland woont en als men: 1. Niet wettelijk verplicht is verzekerd in het woonland maar wél, 2. Een wettelijk pensioen uit Nederland heeft en/of, 3. Een wettelijke uitkering uit Nederland heeft en/of, 4. Een VUT-uitkering uit Nederland heeft en/of, 5. Een vervroegd pensioen uit Nederland heeft en/of, 6. In Nederland werkt. Men moet zich melden bij het CvZ en die beoordeelt dan of er een bijdrage verschuldigd is. Verder draagt het CvZ de zorg voor registratie en, heffing en inning van de bijdragen. AWBZ Met de AWBZ is het weer een tikje afwijkend gesteld. Vanaf 2006 bestaat er geen vrijwillige of verplichte AWBZ-verzekering meer in het buitenland. Maar er moet wel een premie worden afgedragen; uiteraard alleen als men ook een bijdrage aan het CvZ betaalt. Die premie is dan weliswaar 30% lager (wordt 8,8%) dan in Nederland, maar helaas kan men daar dan weer geen rechten aan ontlenen. Hierop echter is (gelukkig toch?) één uitzondering. Indien er nu gebruik wordt gemaakt van een AWBZ-voorziening dan loopt die gewoon door in een overgangsregeling. Wel moet dit worden aangemeld vóór 1 mei Leuker kunnen we het niet maken moet men in Den Haag hebben gedacht, moeilijker wel! Duizelt het al? Om de Info nog een beetje leesbaar te houden willen wij in dit korte bestek niet op alle facetten en details ingaan; wel proberen wij de belangrijkste zaken voor de groep van oorlogsgetroffenen er uit te lichten. Mocht uw specifieke situatie hierin niet of onvoldoende zijn belicht en zijn er nog vragen dan kunt u voor informatie altijd bij ons terecht. Er is vast wel iemand te vinden die het antwoord weet, ook al kan dat soms even duren. Recht op zorgtoeslag Ook in het buitenland heeft men mogelijk recht op de zorgtoeslag. Dat mogelijke recht geldt vanaf 2006 als men: Verzekeringsplichtig is én 18 jaar of ouder is én Een toetsingsinkomen (zonder toeslagpartner) heeft van maximaal ,- of Een toetsingsinkomen (met toeslagpartner) heeft van maximaal ,-. Wat krijgt u, houdt u of gebeurt er allemaal? Als men nu ziekenfonds is verzekerd met een Nederlands pensioen en/of uitkering, en woont in een verdragsland dan geldt na 1 januari 2006 dat: Men recht behoudt op geneeskundige zorg Men ingeschreven blijft bij de verzekeringsinstelling in het woonland De no-claimregeling blijft bestaan De bijdrage aan het College voor Zorgverzekeringen (CvZ) wordt ingehouden van pensioen of uitkering Er mogelijk recht is op zorgtoeslag Er recht is op het woonlandpakket (waaronder ook AWBZ-zorg welke in het woonland wordt aangeboden) Er een overgangsregeling geldt indien bij de invoering van de ZVW reeds AWBZ-zorg werd gebruikt (aanmelding vóór 1 mei 2006) Bovenstaande punten ook gelden voor gezinsleden 6 december 2005

7 De nieuwe zorgverzekering in het buitenland Voor elk meerderjarig gezinslid de nominale premie wordt ingehouden. Informatie over aanvullende verzekeringen krijgt u bij uw Zorgverzekeraar. Particulier verzekerd Woont men in een verdragsland met een Nederlands pensioen en/of een Nederlandse uitkering dan is men in de meeste gevallen (men moet zich melden en het CvZ geeft uitsluitsel) vanaf 1 januari 2006 de bijdrage CvZ verschuldigd. Dus: Wordt deze bijdrage ingehouden op pensioen en/of uitkering. Gaat de no-claimregeling gelden. Heeft men mogelijk recht op zorgtoeslag. Geldt een overgangsregeling indien men bij de invoering van de ZVW al AWBZ-zorg ontving. Gelden dezelfde regels als voor ziekenfondsverzekerden in het woonland. Wordt de zorg verleend door de verzekeringsinstelling in het woonland. Heeft men vooraf toestemming nodig voor behandeling in Nederland. Komen de kosten van medische zorg ten laste van Nederland. Gezinssituatie Het zojuist genoemde is ook van toepassing op gezinsleden. Verder geldt dat: Meerderjarige gezinsleden zijn de nominale premie verschuldigd. Voor ieder meerderjarig gezinslid geldt ook apart de no-claimregeling. En wat moet er nu? 1. Bij het CvZ een document opvragen waaruit blijkt dat men recht heeft op zorg ten laste van Nederland. 2. Gezinsleden moeten zich ook aanmelden bij het CvZ. 3. Inschrijven bij de verzekeringsinstelling in het woonland met de verklaring van het CvZ. 4. Als men kan en wil gebruikmaken van de AWBZ-overgangsregeling dan dient men dat te melden aan het CvZ. En wat je echt niet wil weten. In sommige omstandigheden werkt de ZVW nogal ingewikkeld. Er zijn lijstjes van rechten, voorwaarden en uitzonderingen voor personen en gezinnen in het buitenland onder soms afwijkende omstandigheden. Het is echter niet te verwachten dat die van toepassing zullen zijn voor oorlogsgetroffenen. Om een indruk te geven daarvan vindt u hieronder enkele van die speciale regelingen al denken wij dat u het onderstaande lijstje meteen mag vergeten. Maar toch, als voorbeeld! Speciale regels voor mensen die in het buitenland al of niet in een verdragsland wonen. Zo iemand zou dan bijvoorbeeld ook nog in Nederland als zelfstandige of als grensarbeider kunnen werken. Dus een aparte regeling daarvoor! Ook schijnt het mogelijk te zijn dat er van iemand in het buitenland op het loon Nederlandse premie volksverzekeringen wordt ingehouden of dat men daarvoor wordt aangeslagen. Dus een aparte regeling daarvoor! Verder lazen wij dat als je particulier bent verzekerd en in het buitenland maar niet in een verdragsland woont en toch in Nederland werkt dat je dan helemaal gestoord moet raken want dan wordt men wel verplicht om zich te verzekeren via de ZVW terwijl eventuele gezinsleden daarvan weer worden uitgesloten. Begrijpt u wel? Dus een aparte regeling daarvoor! Allemaal vreselijke uitzonderingen. Als normaal mens heb je er niet eens weet van dat zulke gevallen zelfs maar konden bestaan. Kortom, al deze categorieën zijn te uitgebreid en te ingewikkeld om daar nu op in te gaan. Bovendien lijkt het vrijwel uitgesloten dat dit van toepassing is op de doelgroep van de oorlogsgetroffenen. En daarvoor werd deze serie bijdragen uiteindelijk geschreven. De redactie zit met deze poging tot een beetje ordening nu al bijna met de handen in het verzekeringshaar. Vindt u het nog leuk? Nieuwe zorgverzekering: Droge kost! > vervolg pagina 1 blokje Tekst en Uitleg gemaakt waarin hopelijk veel wordt verklaard. Ook is er complete lijst van landen die onder bepaalde categorieën worden genoemd. Invloed op gezondheidszorg Het hele stuk wetgeving ZVW is uiteindelijk geschreven om de gezondheidszorg in Nederland zo adequaat, eerlijk en efficiënt mogelijk te regelen. Reacties uit het veld van zorgverleners doen echter vrezen dat het allemaal toch wat anders uit kan pakken dan wenselijk is. Ook die materie blijkt weer zeer gecompliceerd. Vragen daarbij zijn ondermeer welke rechten men kan ontlenen aan het nieuwe basispakket en of de rechten van nu dezelfde zijn als straks met ZVW. Ook is het handig om te weten hoe het zal gaan met de AWBZ in de nieuwe vorm. Invloed op de portemonnee Ook de financiële kant van de nieuwe zorgverzekering hebben wij getracht te doorgronden. Voor de Nederlandse situatie lijkt het een juiste conclusie dat er geen grote verschillen zijn, vergeleken met een ziekenfondsverzekering van nu. Vergeleken met een particuliere verzekering gaan echter premies weliswaar naar beneden maar ook het zorgpakket is veelal minder. Leeftijdstoeslagen ontbreken en ook dat maakt de nieuwe opzet met name voor ouderen goedkoper. Het kostenplaatje van aanvullende verzekeringen is nog niet geheel duidelijk. Voor de buitenlandse situatie ligt het allemaal ingewikkelder. Daar zullen op voorhand meer vragen te verwachten zijn. Enfin, leest u het eerst maar. Op voorhand lijkt het ijdele hoop dat er niemand meer met vragen blijft zitten; die onbeantwoorde vragen echter zien het VBV-bestuur en/of de redactie graag tegemoet want daar moet natuurlijk een antwoord op komen. Zonodig met hulp van het Ministerie VWS dat grondlegger is van de nieuwe zorgverzekeringswet. We komen daar vast wel uit. Misschien klinkt het wat cynisch maar de redactie wenst u allen met deze info toch veel leesplezier! Veel nuttige en bruikbare overzichten, rekenmodellen en overige informatie krijgt men via het internet: Voor informatie over de toeslagregeling als het inkomen te laag blijkt: Website van (Belastingsdienst) december

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 63 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Het aantal onverzekerden tegen ziektekosten 2004 2006

Het aantal onverzekerden tegen ziektekosten 2004 2006 Publicatiedatum CBS-website Centraal Bureau voor de Statistiek 5 juli 2006 Het aantal onverzekerden tegen ziektekosten 2004 2006 Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen, 2006. Bronvermelding

Nadere informatie

Ziektekostenverzekeringen in Nederland

Ziektekostenverzekeringen in Nederland Ziektekostenverzekeringen in Nederland Het nieuwe zorgverzekeringsstelsel 2006 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Inleiding 5 1 De Zorgverzekeringswet 10 1.1 Achtergrond 10 1.2 Karakter van de zorgverzekering 14

Nadere informatie

Bent u ziekenfonds of particulier?

Bent u ziekenfonds of particulier? Uitgave: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Postadres: Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Juli 2005 Informatie Wilt u na het lezen van deze brochure

Nadere informatie

Buitenlandaspecten van de Zorgverzekeringswet (Masterplan buitenland)

Buitenlandaspecten van de Zorgverzekeringswet (Masterplan buitenland) Buitenlandaspecten van de Zorgverzekeringswet (Masterplan buitenland) Inleiding Bij gelegenheid van het plenaire debat in de Tweede Kamer over het wetsvoorstel Wet verzwaren incassoregime op 20 juni 2007,

Nadere informatie

Zorgverzekering en gemeentelijk minimabeleid

Zorgverzekering en gemeentelijk minimabeleid Zorgverzekering en gemeentelijk minimabeleid De mogelijkheden van een collectieve zorgverzekering voor huishoudens met een laag inkomen Raf Janssen Een uitgave van de CliP-Pers 2 3? 1 Het sociaal beleid

Nadere informatie

Ziektekosten - verzekeringen in Nederland

Ziektekosten - verzekeringen in Nederland Ziektekosten - verzekeringen in Nederland Inhoudsopgave Voorwoord 5 Inleiding 7 1 De Zorgverzekeringswet 13 1.1 Achtergrond 14 1.2 Karakter van de zorgverzekering 18 1.3 De verzekeringsplichtigen 18 1.4

Nadere informatie

Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Inhoud. 1 Inleiding. 3 2 Het wettelijk kader en uw mogelijkheden. 5 2.1 U heeft verschillende mogelijkheden om de financiële risico s van arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Belastingvoordeel 2014

Belastingvoordeel 2014 Handleiding Belastingvoordeel 2014 voor mensen met een ziekte of beperking Handleiding bij de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2014 1 Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte

Nadere informatie

Addendum WFt Schadeverzekeringen particulier

Addendum WFt Schadeverzekeringen particulier Addendum WFt Schadeverzekeringen particulier Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft

Nadere informatie

ZORGTIPS.NL. Kies de juiste zorgverzekering. Praktische tips & tricks bij het kiezen en overstappen van zorgverzekering

ZORGTIPS.NL. Kies de juiste zorgverzekering. Praktische tips & tricks bij het kiezen en overstappen van zorgverzekering ZORGTIPS.NL Kies de juiste zorgverzekering Praktische tips & tricks bij het kiezen en overstappen van zorgverzekering 2 Hoe kies je de juiste zorgverzekering voor 2015? Het einde van het jaar komt weer

Nadere informatie

Aan de orde is het debat over leeftijdsdiscriminatie ziektekostenverzekeraars. (Zie vergadering van 3 februari 2004)

Aan de orde is het debat over leeftijdsdiscriminatie ziektekostenverzekeraars. (Zie vergadering van 3 februari 2004) TWEEDE KAMER Gedeelte van het ongecorrigeerd stenogram van de vergadering van woensdag 4 februari 2004: debat over leeftijdsdiscriminatie door ziektekostenverzekeraars. [ ] Aan de orde is het debat over

Nadere informatie

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie

Werken in Nederland, wonen in Duitsland. Wirwar van regels en wetten

Werken in Nederland, wonen in Duitsland. Wirwar van regels en wetten Werken in Nederland, wonen in Duitsland Wirwar van regels en wetten Ooit komt iedereen een keer met de SVB in aanraking. Bij de fijne dingen in het leven of door de onvermijdelijke dingen van het leven.

Nadere informatie

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND SECRETARIAAT-GENERAAL SECRÉTARIAT GÉNÉRAL Voorlichtingsbrochure ten behoeve van BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Uitgave 2012 Een nieuwe website voor Belgische en Nederlandse grensarbeiders Uw gids

Nadere informatie

SCHEIDINGSPROFS ADVIESBOEK ALLES OVER SCHEIDEN EERSTE EDITIE

SCHEIDINGSPROFS ADVIESBOEK ALLES OVER SCHEIDEN EERSTE EDITIE ADVIESBOEK ALLES OVER SCHEIDEN EERSTE EDITIE GEEN ADVOCAAT NODIG KINDEREN EERST S AVONDS EN OP ZATERDAG ONPARTIJDIG VASTE PRIJS TERMIJNEN 010 30 MOGELIJK 70 518 Inhoudsopgave 1 Introductie 2 Samenleefvormen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 762 Regels inzake de aanspraak op een financiële tegemoetkoming in de premie van een zorgverzekering vanwege een laag inkomen (Wet op de zorgtoeslag)

Nadere informatie

Kunt ú straks rondkomen van uw pensioen?

Kunt ú straks rondkomen van uw pensioen? Het nieuwe pensioenakkoord Evaluatie pensioengesprekken bij 30 en 45 jaar Pensioenfonds OWASE, de actuele financiële situatie Financiële risico s van het pensioenfonds Kunt ú straks rondkomen van uw pensioen?

Nadere informatie

Cystic Fibrosis en vergoedingen

Cystic Fibrosis en vergoedingen Cystic Fibrosis en vergoedingen NCFS maart 2015 Copyright NCFS 2015 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere

Nadere informatie

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Voorlichtingsbrochure ten behoeve van BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Uitgave 2013 Colofon Verantwoordelijke uitgever Dr. J.P.R.M. van Laarhoven, Secretaris-generaal Redactie Werkgroep Grensarbeid

Nadere informatie

Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later

Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later OVER MORGEN januari 2015 Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later Pensioenregeling aangepast Nieuwe voorzitter: Peter van Gameren De komst van de kleine zorgt ervoor dat je over

Nadere informatie

De beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

De beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst. De heer Holdijk (SGP): Voorzitter. Verreweg het meeste wat nog over dit wetsvoorstel gezegd zou kunnen worden in dit stadium van behandeling, is naar mijn mening reeds naar voren gebracht tijdens de Tweede

Nadere informatie

Toelichting op de positie van de Verdragsgerechtigden

Toelichting op de positie van de Verdragsgerechtigden Wonend in Frankrijk, zorgverzekerd via Nederland (CPAM, ZIN) Toelichting op de positie van de Verdragsgerechtigden Tweede uitgave 2015 (eerste uitgave 2013) Sinds de invoering van de zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar Welkom bij DSW Zorgverzekeraar Inhoudsopgave DSW - Goed voor je! 3 Wat biedt DSW? 4 De premies 5 Uw verzekering in 2015 6 Vergoedingen 8 Het eigen risico 9 Onze website 11 Gemakkelijk overstappen! Overstappen

Nadere informatie

Werken in Nederland. Inhoud Werken in Nederland 3. Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9

Werken in Nederland. Inhoud Werken in Nederland 3. Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9 Werken in Nederland Werken in Nederland Inhoud Werken in Nederland 3 Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9 Wat als 12 Deel 2: Werken in Nederland

Nadere informatie

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n MinimaGids 2012 W e g w i j z e r voor m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n Inhoudsopgave 4 6 7 8 9 11 13 15 17 19 21 Voorwoord wethouder Symbolen Gezinsinkomen Normen Gemeentelijke regelingen Bijzondere

Nadere informatie

De zorgverzekeringswet

De zorgverzekeringswet De zorgverzekeringswet De invoering van de Zorgverzekeringswet (ZVW) en de wet op de Zorgtoeslag vanaf 1 januari 2006 is een feit. Hierdoor ontstaat er één zorgverzekering voor iedereen, waarmee het onderscheid

Nadere informatie

AVH MAGAZINE. Solidariteit: Samen sterk! Een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel

AVH MAGAZINE. Solidariteit: Samen sterk! Een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Solidariteit: Samen sterk! Solidariteit oké, maar dan wel wederzijds Jaargang 7 - JULI 2007 Een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Stabiele premie

Nadere informatie

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Breed Platform Verzekerden en Werk Pagina 2 van 28 Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Inhoudsopgave Leeswijzer Inleiding

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2012 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie