~ :-.~? 'J~ ~ Vlaamse Regering. DE VLAAMSE MINISTER VAN WEL2;IJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZI1ir

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "~ :-.~? 'J~ ~ Vlaamse Regering. DE VLAAMSE MINISTER VAN WEL2;IJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZI1ir"

Transcriptie

1 I 'J~ ~ ~ :-.~? Vlaamse Regering DE VLAAMSE MINISTER VAN WEL2;IJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZI1ir Omzendbrief betreffende de toepassing van de Vlaamse zorgverzekering voor Belgisch sociaal verzekerden met: woonplaats buiten België Referentie: WVC/14/ AO/SC/VZOBE/03 Datum: 23 december 2005 O. Inleiding In een brief van 17 december 2002 en een brief van 20 februari 2003 heeft de Europese Commissie meegedeeld dat een aantal bepalingen van de regelgeving inzake de Vlaamse zorgverzekering niet in overeenstemming zijn met de Europese regelgeving. Het gaat met name o"er de Europese Verordening 1408/71 en de principes inzake het vrij verkeer van personen, goederen en diensten. Bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 december 2002 werd een expertencommissie opgericht die oplossingen mo,est uitwerken om de Vlaamse zorgverzekering in overeenstemming te brengen met de Europese regelgeving. Op 18 juli 2003 heeft de Vlaamse Regering kennis genomen van het eindrapport van die expertencommissie. Naast de wijziging van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering bij de decreten van 3;0 april 2004 en 25 november 2005, en in afwachting van een eventuele noodzakelijke verdere aanpassing van de regelgeving, zullen in verschillende omzendbrieven de principes voor de toepassing van de Vlaamse zorgverzekering nader worden omschreven. In deze omzendbrief worden de belangrijkste principes opgenomen die geiden ten aanzien van de personen die in een andere lidstaat dan België wonen, maar die uit eigen recht Belgisch sociaal verzekerd zijn wegens actuele of vroegere tewerkstelling in het Nederlandse taalgebied of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.

2 .ti ;~.::,-,.'r',;'~. ~ ~Ç}!: ',;;tl ',j",:' ~! ;~~ ::1"",11:"::.~;!~ 2 1. Definities Voor de toepassing van deze omzendbrief wordt ver~itaan onder: 10 het decreet: het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering, zoals gewijzigd bij de decreten van 22 december 1999, 8 december 2000, 18 mei 2001, 20 december 2002, 30 april 2004, 24 juni 2005 en 25 november 2005; 20 Verordening (EEG) nr. 1408/71: de Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van de sociale zekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen, rekening houdende met artikel 90, 1, van de Verordening (EG) nr. 833/2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de coördinatie van de sociale zekerheidsstelsels. 30 zorg kas: een zorg kas die erkend is krachtens art:ikel 15, eerste lid, van het decreet of de zorg kas, vermeld in artikel 14, derde lid, van het decreet; 40 referentie periode: de periode gelijk aan een volledig kalenderjaar, behoudens de eerste referentieperiode die de periode van 1 oktober 2001 tot en met 31 december 2002 omvat; 50 Belgisch sociaal verzekerde met woonplaats buitl=n België: persoon ouder dan 25 jaar die in een andere lidstaat dan België woont en die, op basis van de Europese Verordening 1408/71, ljit eigen recht sociaal verzekerd is in België wegens actuele of vroegere tewerkstelling in het Nederlandse taalgebied of het tweetalige gebied 13russel-Hoofdstad; 60 tewerkstelling in het Nederlandse taalgebied: uitoefening van effectieve werkzaamheden binnen het Nederlandse taalgebied; 70 tewerkstelling in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad: uitoefening van effectieve werkzaamheden binnen het tweetalige gebied Brussel- Hoofdstad ; 80 lidstaten: a) tot en met 31 mei 2002: -de lidstaten van de Europese Unie: BelgiË!, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Verenigd Koninkrijk en Zweden; -de lidstaten van de Europese Economische Ruimte: IJsland, Liechtenstein en Noorwegen; b) met ingang van 1 juni 2002: -de lidstaten van de Europese Unie: België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Verenigd Koninkrijk en Zweden; -de lidstaten van de Europese Economische Ruimte: IJsland, Liechtenstein en Noorwegen; -Zwitserland; c) met ingang van 1 mei 2004: -de lidstaten van de Europese Unie: BelgiË!, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden;

3 3 2. Toelichting -de lidstaten van de Europese Economische Ruimte: Ijsland Liechtenstein en Noorwegen;, -Zwitserland. In het kader van deze omzendbrief rijst de vraag 01: bepaalde personen in het kader van de zorgverzekering al dan niet aan de aansluitingsplicht onderworpen zijn, en of die personen al dan niet gebrljik kunnen maken van de mogelijkheid tot vrijwillige aansluiting in het kader van de zorgverzekering. Er moet worden nagegaan of België voor die personen -uit eigen recht op een welbepaalde referentiedatum en op t>asis van de Europese Verordening 1408/71 -bevoegd is voor de sociale zekerheid omdat die personen in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel- Hoofdstad tewerkgesteld zijn of geweest zijn. De gehlanteerde referentiedatum is telkens de eerste dag van een referentieperio(je. Voor de toepassing van de aanwijzingsregels van de bevoegde lidstaat inzake sociale zekerheid, wordt alleen rekening gehouden met het rechtstreekse eigen recht van de persoon. Met een afgeleid recht van een persoon wordt dus geen rekening gehouden, omdat in (je regelgeving over de Vlaamse zorgverzekering het begrip 'gezinslid' niet voorkomt en voor deze personen het woonstaatbeginsel blijft primeren. Dit impliceert dat personen die op de gehanteerde referentiedatum in een andere lidstaat dan België wonen en die op basis van een afgeleid recht onder\norpen zijn aan de sociale zekerheid van België, niet onderworpen zijn aan de aansluitingsplicht in het kader van de zorgverzekering en evenmin gebruik kunnen maken van de mogelijkheid tot vrijwillige aansluiting. 3. Personen die op de eerste dag van een referentieperiode wonen in een andere lidstaat dan België én Belgisch sociaal verzekerd zijn wegens actuele of vroegere tewerkstelling in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoo1:dstad Personen, die op de eerste dag van een referentieperiode wonen in een andere lidstaat dan België én uit eigen recht Belgisch sociaal verzekerd zijn wegens actuele of vroegere tewerkstelling in het Nederlandse taalgebied, zijn voor de referentieperiode in kwestie, onderworpen aan de aansluitingsplicht, vastgesteld in artikel 4, 2ter, eerste lilj, van het decreet. De bijdrage is verschuldigd voor de hele referentiepericlde, ongeacht wijzigingen in het statuut van de betrokkene in de loop van Ide referentieperiode. De bovengenoemde aansluitingsplicht geldt eveneen:5 indien de tewerkstelling in het Nederlandse taalgebied wordt gecombineerd met een tewerkstelling in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, in het Franse taalgebied of in het Duitse taalgebied. Voor iedere referentieperiode dat de aansluitingsplicht geldt, dienen de betrokken personen het bewijs te leveren dat ze:

4 4 1. in een andere lidstaat dan België wonen op de ee~rste dag van elke referentieperiode waarvoor de aansluitingsplicht geldt; 2. als beroepsactieve effectieve werkzaamheden birlnen het Nederlandse taalgebied uitoefenen op de eerste dag van elke referentieperiode waarvoor de aansluitingsplicht geldt; 3, als niet-beroepsactieve onderworpen zijn aan de Belgische sociale zekerheid wegens vroegere effectieve tewerkstellinlg in het Nederlandse taalgebied op de eerste dag van elke referentieperiode waarvoor de aansluitingsplicht geldt. De uitoefening van actuele of vroegere effectieve werkzaamheden binnen het Nederlandse taalgebied enjof het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad kan met alle rechtsmiddelen worden bewezen (clausules uit de arbeidsovereenkomst, verklaring op erewoord van de werkgever, enzovoort). Personen die op de eerste dag van een referentieperiode wonen in een andere lidstaat dan België én uit eigen recht Belgisch sociaal verzekerd zijn wegens actuele of vroegere tewerkstelling in het tweetalige gebied Brussel- Hoofdstad, kunnen voor de referentieperiode in kwe~;tie gebruik maken van de mogelijkheid tot vrijwillige aansluiting, vastgeste:ld in artikel 4, 2ter, tweede lid, van het decreet. Indien een persoon gebruik maakt van deze mogelijkheid tot vrijwillige aansluiting in het kader v,an de zorgverzekering, is de bijdrage verschuldigd voor de hele referentiepl=riode, ongeacht wijzigingen in het statuut van de betrokkene in de loop 'fan de referentieperiode. De bovengenoemde mogelijkheid tot vrijwillige aan~;luiting geldt eveneens indien de tewerkstelling in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad wordt gecombineerd met een tewerkstelling in het Fransle taalgebied of in het Duitse taalgebied. Voor iedere referentieperiode dat de betrokken persclnen gebruik maken van de mogelijkheid tot aansluiten, dienen ze het belnijs te leveren dat ze: 1. in een andere lidstaat dan België wonen op de eerste dag van elke referentieperiode waarvoor zij zich beroepen op de mogelijkheid tot vrijwillige aansluiting; 2, als beroepsactieve effectieve werkzaamheden birlnen het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad uitoefenen op de eerstl~ dag van elke referentieperiode waarvoor zij zich beroepen op de mogelijkheid tot vrijwillige aansluiting; 3. als niet-beroepsactieve onderworpen zijn aan de Belgische sociale zekerheid wegens vroegere effectieve tewerkstellin,g in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad op de eerste dag van elke referentieperiode waarvoor zij zich beroepen op de mogelijkheid tot vrijwillige aansluiting. De uitoefening van actuele of vroegere effectieve ""erkzaamheden binnen het Nederlandse taalgebied enjof het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad kan met alle rechtsmiddelen worden bewezen (clausules uit de arbeidsovereenkomst, verklaring op erewoord van de werkgever, enzovoort).

5 5 4. Personen die in de loop van een referentiep,eriode de status van 'wonende in een andere lidstaat dan België én Belgisch sociaal verzekerde' verwerven Een persoon die in de loop van een referentieperiode! woont of komt wonen in een andere lidstaat dan België én Belgisch sociaéll verzekerd is wegens actuele of vroegere tewerkstelling in het Nederland~)e taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, hoeft alleen élan te sluiten voor de referentieperiode in kwestie indien hij een recht op tenlastenemingen in het kader van de zorgverzekering wil openen, 5. Belgisch sociaal verzekerden met woonplaa1ts in een andere lidstaat dan België, die op datum van uitvaardiging van deze omzendbrief nog niet aangesloten zijn bij een zorg kas 5.1. Principes van aansluitingsplicht en -mogelijkheid Personen die op 1 januari 2005 in een andere lidstaat dan België wonen én uit eigen recht Belgisch sociaal verzekerd zijn wegen:s actuele of vroegere tewerkstelling in het Nederlandse taalgebied, al dan niet in combinatie met een tewerkstelling in de andere Belgische taalgebieden: a) moeten, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2005, uiterlijk tegen 31 december 2006 aansluiten bij een zorgkas door betaling van de ledenbijdragen; b) moeten vanaf hun eerste aansluiting bij een zorgkas jaarlijks het bewijs leveren dat ze: 1, in een andere lidstaat dan België wonen op de eerste dag van elke referentieperiode waarvoor de aansluitingsplicht geldt; 2, als beroepsactieve effectieve werkzaamheden binnen het Nederlandse taalgebied uitoefenen op de eerste d.3g van elke referentieperiode waarvoor de aansluitingsplicht geldt; 3, als niet-beroepsactieve onderworpen zijn aan de Belgische sociale zekerheid wegens vroegere effectieve tewerkstelling in het Nederlandse taalgebied op de eerste dag van elke referentieperiode waarvoor de aansluitingsplicht geldt. Personen die op 1 januari 2005 in een andere lidstaat wonen dan België én uit eigen recht Belgisch sociaal verzekerd zijn wegens actuele of vroegere tewerkstelling in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, al dan niet in combinatie met een tewerkstelling in het Franse taalgebied of in het Duitse taalgebied: a) kunnen zonder sancties, met terugwerkende krac:ht tot 1 januari 2005, uiterlijk tegen 31 december 2006 aansluiten bij een zorgkas door betaling van de ledenbijdragen; b) moeten vanaf hun eerste aansluiting bij een zorgkas jaarlijks het bewijs leveren dat ze: 1, in een andere lidstaat dan België wonen op de eerste dag van elke referentieperiode waarvoor zij zich beroepen op de mogelijkheid tot vrijwillige aansluiting;

6 6 2. als beroepsactieve effectieve werkzaamheden binnen het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad uitoefenen op de eerste dag van elke referentieperiode waarvoor zij zich beroepen op de mogelijkheid tot vrijwillige aansluiting; 3. als niet-beroepsactieve onderworpen zijn aan de Belgische sociale zekerheid wegens vroegere effectieve tewerkstelling in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad op de eerstl= dag van elke referentieperiode waarvoor zij zich beroepen op de mogelijkheid tot vrijwillige aansluiting. De uitoefening van actuele of vroegere effectieve werkzaamheden binnen het Nederlandse taalgebied of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad kan met alle rechtsmiddelen worden bewezen (clausules uit de arbeidsovereenkomst, verklaring op erewoord van de werkgever, enzovoort). De bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 september 2001 houdende de erkenning, de registratie en de machtiging, en houdende de aansluiting, de aanvraag en de tenlasteneming in het kader van de zorgverzekering, zijn met ingang van 1 januari 2005 onverkort van toepassing voor de Belgisch sociaal verzekerden met woon~llaats in een andere lidstaat dan België, inzonderheid de bepalingen met betrekking tot de ambtshalve aansluiting, de schorsing, de wachttijd alvorens een aanvraag tot tenlasteneming kan worden ingediend, de admini~;tratieve boete en de voorwaarden om tenlasteneming te kunnen genieten Uitzonderingen op de aansluitingsplicht en -mogelijkheid Personen die op 1 oktober 2001, 1 januari 2003 of 1 januari 2004 in een andere lidstaat dan België wonen én uit eigen recht E~elgisch sociaal verzekerd zijn wegens actuele of vroegere tewerkstelling in het Nederlandse taalgebied, al dan niet in combinatie met een tewerk~;telling in de andere Belgische taalgebieden: a) hoeven alleen met terugwerkende kracht aan te ~;Iuiten bij een zorgkas door betaling van de ledenbijdragen als zij voor het verleden een aanvraag tot tenlastenemingen willen indienen; b) moeten vanaf de referentieperiode waarop zij aansluiten bij een zorgkas, jaarlijks het bewijs leveren dat ze: 1. in een andere lidstaat dan België wonen op de eerste dag van elke referentieperiode waarvoor de aansluitingsplicht geldt; 2. als beroepsactieve effectieve werkzaamheden binnen het Nederlandse taalgebied uitoefenen op de eerste d;3g van elke referentieperiode waarvoor de aansluitingsplicht geldt; 3. als niet-beroepsactieve onderworpen zijn aan de Belgische sociale zekerheid wegens vroegere effectieve tewerkstelling in het Nederlandse taalgebied op de eerste dag van elke referentieperiode waarvoor de aansluitingsplicht geldt. Personen die op 1 oktober 2001, 1 januari 2003 of 1 januari 2004 in een andere lidstaat dan België wonen én uit eigen recht Belgisch sociaal verzekerd zijn wegens actuele of vroegere tewerkstelling in het tweetalige ge-

7 i 7 bied Brussel-Hoofdstad, al dan niet in combinatie met een tewerkstelling in het Franse taalgebied: a) hoeven alleen met terugwerkende kracht aan te sluiten bij een zorgkas door betaling van de ledenbijdragen als zij voor het verleden een aanvraag tot tenlastenemingen willen indienen; b) moeten vanaf de referentieperiode waarop zij aansluiten bij een zorgkas, jaarlijks het bewijs leveren dat ze: 1. in een andere lidstaat dan België wonen op de eerste dag van elke referentieperiode waarvoor zij zich beroepen op de mogelijkheid tot vrijwillige aansluiting; 2. als beroepsactieve effectieve werkzaamheden binnen het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad uitoefenen op de eerste dag van elke referentieperiode waarvoor zij zich beroepen op de mogelijkheid tot vrijwillige aansluiting; 3. als niet-beroepsactieve onderworpen zijn aan de Belgische sociale zekerheid wegens vroegere effectieve tewerkstelling in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad op de eerstl~ dag van elke referentieperiode waarvoor zij zich beroepen op de mogelijkheid tot vrijwillige aansluiting. De uitoefening van actuele of vroegere effectieve wel-kzaamheden binnen het Nederlandse taalgebied enjof het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad kan met alle rechtsmiddelen worden bewezen (clausules uit de arbeidsovereenkomst, verklaring op erewoord van de werkg,ever, enzovoort). De personen die gebruik willen maken van de uitzoncjering op de aansluitingsplicht of -mogelijkheid met ingang van 1 januari 2005, omdat zij met terugwerkende kracht een aanvraag tot tenlastenemingen willen indienen, moeten dat uiterlijk tegen 31 december 2006 doen. Personen die al voor de uitvaardiging van deze omzendbrief bij een zorgkas waren aangesloten, kunnen geen aanvraag tot tenlastenemingen met terugwerkende kracht indienen. 6. Belgisch sociaal verzekerden met woonplaa1:s in een andere lidstaat dan België, die al voor de referentieperiode 2005 aangesloten zijn bij een zorgkas Personen die in een andere lidstaat dan België wonen én uit eigen recht Belgisch sociaal verzekerd zijn wegens actuele of vroegere tewerkstelling in het Nederlandse taalgebied of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad kunnen de bijdragen die ze voor de referentieperiocjen voor 2005 hebben betaald, terugvorderen bij het Vlaams Zorgfonds. Om de terugbetaling van die bijdragen te verkrijger!, moeten ze een aanvraag richten aan het Vlaams Zorgfonds, Koning Albert II-laan 7 in 1210 Brussel. Die aanvraag bevat de volgende gegevens en documenten: a) de vermelding van de referentieperioden waarvoor de aanvragers hun ledenbijdrage terugvorderen; b) de nodige verklaringen en stukken als bewijs dat de aanvragers:

8 8 1. in een andere lidstaat dan België wonen op de eerste dag van elke referentieperiode waarvoor zij de terugbeté~ling van hun bijdrage vorderen; 2. als beroepsactieve effectieve werkzaamheden binnen het Nederlandse taalgebied of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad uitoefenen op de eerste dag van elke referenl:ieperiode waarvoor ze hun ledenbijdrage terugvorderen; 3. als niet-beroepsactieve onderworpen zijn aé3n de Belgische sociale zekerheid wegens vroegere effectieve tewerkstelling in het Nederlandse taalgebied op de eerste dag van elke referentieperiode waarvoor ze hun ledenbijdrage terugvorderen. c) een verklaring op erewoord dat tijdens elke referentieperiode waarvoor ze hun ledenbijdrage terugvorderen, geen tenlas1:enemingen werden genoten. De uitoefening van actuele of vroegere effectieve wel-kzaamheden binnen het Nederlandse taalgebied enjof het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad kan met alle rechtsmiddelen worden bewezen (clausules uit de arbeidsovereenkomst, verklaring op erewoord van de werkg,ever, enzovoort). De bijdragen kunnen alleen worden teruggevorderd voor de referentieperioden tijdens welke geen tenlastenemingen in het kader van de zorgverzekering werden genoten. 7. Belgisch sociaal verzekerden met woonplaa1:s in een andere lidstaat dan België die al aangesloten zijn bij ee!n zorg kas en die al tenlastenemingen hebben genoten Personen die in een andere lidstaat dan België wonen, die uit eigen recht Belgisch sociaal verzekerd zijn wegens actuele of vroegere tewerkstelling in het Nederlandse taalgebied of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en die voor de uitvaardiging van de omzendbrief al aangesloten waren bij een zorgkas en al tenlastenemingen hebben genoten, kunnen de bijdragen die ze hebben betaald alleen terugvorderen overeenkomstig de bepalingen van punt 6 van deze omzendbrief. Verder zijn met ingang van 1 januari 2005 de bepalir\gen van punt 5.1. van deze omzendbrief op die personen van toepassing. 8. Een aanvraag tot tenlastenemingen met terugwerkende kracht Voor aanvragen tot tenlastenemingen die met teruçlwerkende kracht worden ingediend, is de wetgeving van toepassing die 'van kracht was tijdens de opeenvolgende referentieperioden, vanaf de virtuele aanvraagdatum. Personen die voor de uitvaardiging van deze omzendbrief nog niet aangesloten zijn bij een zorg kas en die een aanvraag tot tenlastenemingen met

9 9 terugwerkende kracht willen indienen, moeten naast de algemene voorwaarden eveneens voldoen aan de volgende' specifieke voorwaarden: a) voor ze een aanvraag kunnen indienen conform de bepalingen van punt 5.2 van deze omzendbrief moeten ze met terugwerkende kracht aansluiten bij de zorgkas waarbij ze hun aanvraag willen indienen; b) bij hun aanvraagformulier voor tenlastenemingen voor mantel- en thuiszorg moeten ze de nodige bewijsstukken voegen waaruit blijkt dat zij op datum van de virtuele indiening van hun aanvraag getroffen waren door een ernstig en langdurig verminderd zelfzorgvermogen; c) bij hun aanvraagformulier voor tenlastenemingen voor residentiële zorg moeten de nodige bewijsstukken voegen waaruit: blijkt dat zij op datum van de virtuele indiening van hun aanvraag ver'bleven in een residentiële voorziening als vermeld in artikel 2bis van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 september 2001 houdende de erkenning, de registratie en de machtiging, en houdende de aansluiting, de aanvraag en de tenlasteneming in het kader van de zorgve!!j!;kering.! De Vlaamse minister van olksgezondheid en Gezin, Ing

BELGISCH STAATSBLAD 28.12.2006 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 28.12.2006 MONITEUR BELGE 74955 VLAAMSE OVERHEID [C 2006/37086] Vlaamse Milieumaatschappij. Delegatiebesluit Bij besluit van de administrateur-generaal van de Vlaamse Milieumaatschappij van 15 december 2006 wordt de heer Dirk Waegeman,

Nadere informatie

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid R2/R2/05001-02(01062005)Vlazofo-p.doc KSZ-BCSS Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Gegevensuitwisseling m.b.t. buitenlands verzekerden tussen de verzekeringsinstellingen en het Vlaams Zorgfonds via

Nadere informatie

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij:

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 9. ENERGIE 1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 31973 D 0045: Besluit 73/45/Euratom van de Raad van 8 maart

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 24 juni 2005; A. SITUERING, ONDERWERP EN RECHTVAARDIGING VAN DE AANVRAAG

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 24 juni 2005; A. SITUERING, ONDERWERP EN RECHTVAARDIGING VAN DE AANVRAAG SCSZ/05/97 1 BERAADSLAGING NR. 05/034 VAN 19 JULI 2005 M.B.T. DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE BUITENLANDSE VERZEKERDEN, DOOR DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN AAN HET VLAAMS ZORGFONDS, MET HET

Nadere informatie

Gewoonlijk verblijvende bevolking (Usual residence population - Urespop) Kees Prins, projectleider Urespop

Gewoonlijk verblijvende bevolking (Usual residence population - Urespop) Kees Prins, projectleider Urespop Gewoonlijk verblijvende bevolking (Usual residence population - Urespop) Kees Prins, projectleider Urespop 1. BRP bron voor demografische statistieken 2. Demografische statistieken volgens Europese verordening

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15; SCSZ/07/039 1 BERAADSLAGING NR. 07/013 VAN 6 MAART 2007, GEWIJZIGD OP 2 OKTOBER 2007, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE INKOMENDE GRENSARBEIDERS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Informatie voor grensarbeiders

Inhoudsopgave. Informatie voor grensarbeiders Inhoudsopgave WERKEN IN TWEE LANDEN 2 Wonen in Nederland en werken buiten Nederland Waar verzekerd bij werken in twee landen Voorkom dubbele premiebetaling Werkgevers- en werknemersverklaring DE PROCEDURE

Nadere informatie

Vlaamse Regering [^fflê* ""

Vlaamse Regering [^fflê* Vlaamse Regering [^fflê* "" Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 8 september 2 001 houdende de erkenning, de registratie en de machtiging, en houdende

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 23 mei 2017 (OR. en) 9601/17 ADD 4 JAI 537 ASIM 57 CO EUR-PREP 27 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 17 mei 2017 aan: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de

Nadere informatie

Arbeidsmarkt allochtonen

Arbeidsmarkt allochtonen Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Arbeidsmarkt allochtonen Samenvatting 1.176 werkzoekende allochtone Kempenaren (2012) vaak man meestal

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/142 BERAADSLAGING NR 09/079 VAN 1 DECEMBER 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Europese feestdagen 2017

Europese feestdagen 2017 Januari - Februari - Maart Bestemming Januari Februari Maart Nederland (NL) 01-01 Bestemming Januari Februari Maart België (BE) 01-01 Bosnie en Herzegovina (BA) 01-03 Bulgarije (BG) 01-01 03-03 Denemarken

Nadere informatie

Thema 2 Om ons heen. Samenvatting. Meander Samenvatting groep 7. Landschappen. Klimaten. Samenwerking. de regering. Onder de loep.

Thema 2 Om ons heen. Samenvatting. Meander Samenvatting groep 7. Landschappen. Klimaten. Samenwerking. de regering. Onder de loep. Meander Samenvatting groep 7 Thema 2 Om ons heen Samenvatting Landschappen Landschappen in Europa zijn heel verschillend. Nederland is een heel vlak land. Frankrijk is een land met heuvels en bergen. Zweden

Nadere informatie

SLOTAKTE. AF/EEE/XPA/nl 1

SLOTAKTE. AF/EEE/XPA/nl 1 SLOTAKTE AF/EEE/XPA/nl 1 De gevolmachtigden van: DE EUROPESE GEMEENSCHAP, hierna "de Gemeenschap" te noemen, en van HET KONINKRIJK BELGIË, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE HELLEENSE

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2006

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2006 BERICHTEN UGA 8501 KORTRIJK-HEULE Tel. 056 36 32 00 Fax 056 35 60 96 E-mail: sales@uga.be januari 2006 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2006 INSCHRIJVING IN DE KIEZERSLIJSTEN VAN NIET-BELGISCHE BURGERS I. NIET-BELGISCHE

Nadere informatie

Ontstaan van de EU Opdrachtenblad Schooltv-beeldbank

Ontstaan van de EU Opdrachtenblad Schooltv-beeldbank Ontstaan van de EU Opdrachtenblad Schooltv-beeldbank GROEP / KLAS.. Naam: Ga www.schooltv.ntr.nl Zoek op trefwoord: EU Bekijk de clip Het ontstaan van de EU en maak de volgende vragen. Gebruik de pauzeknop

Nadere informatie

Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz)

Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz) Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz) Lees ter voorbereiding de volgende teksten en bekijk de vragen en antwoorden van de quiz. De juiste antwoorden zijn vetgedrukt. Wat wil en doet

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT PE-CONS 3659/1/01 REV 1

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT PE-CONS 3659/1/01 REV 1 EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Brussel, 27 mei 2002 2001/0138 (COD) LEX 311 PE-CONS 3659/1/01 REV 1 TRANS 181 PECOS 199 CODEC 1126 VERORDENING (EG) Nr. /2002 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN

Nadere informatie

Toeslagen Belastingdienst. Berekening zorgtoeslag 2014

Toeslagen Belastingdienst. Berekening zorgtoeslag 2014 Toeslagen Belastingdienst Berekening zorgtoeslag 2014 Berekening zorgtoeslag 2014 De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering. Of en hoeveel zorgtoeslag uw klant krijgt, hangt af

Nadere informatie

Toeslagen Belastingdienst. Berekening zorgtoeslag 2015

Toeslagen Belastingdienst. Berekening zorgtoeslag 2015 Toeslagen Belastingdienst Berekening zorgtoeslag 2015 De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering. Of en hoeveel zorgtoeslag uw klant krijgt, hangt af van: de standaardpremie de

Nadere informatie

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Wanneer gebruiken? Deze instructie is alleen van nut indien u een aanvraag wilt indienen voor een jongere die langer dan 3 maanden in Nederland

Nadere informatie

Berekening zorgtoeslag 2013

Berekening zorgtoeslag 2013 Toeslagen Belastingdienst Berekening zorgtoeslag 2013 ib 998 - ib*7pl Berekening zorgtoeslag 2013 De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering. Of en hoeveel zorgtoeslag uw klant

Nadere informatie

"Culturele Hoofdstad van Europa" voor het tijdvak 2005 tot 2019 ***I

Culturele Hoofdstad van Europa voor het tijdvak 2005 tot 2019 ***I P5_TA(2004)0361 "Culturele Hoofdstad van Europa" voor het tijdvak 2005 tot 2019 ***I Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 33704 29 november 2013 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 26 november 2013, kenmerk 169401-113162-Z,

Nadere informatie

Bijlage B4. Eerste treden op de arbeidsmarkt. Freek Bucx

Bijlage B4. Eerste treden op de arbeidsmarkt. Freek Bucx Bijlage B4 Eerste treden op de arbeidsmarkt Freek Bucx Inhoud Tabel B4.1... 3 Tabel B4.2... 4 Tabel B4.3... 5 Tabel B4.4... 6 Tabel B4.5... 7 Tabel B4.6... 8 Bijlage B4 Eerste treden op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

14072/14 roe/lep/hh DG C 1

14072/14 roe/lep/hh DG C 1 Raad van de Europese Unie Brussel, 13 oktober 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2014/0292 (E) 14072/14 ACP 154 FIN 727 PTOM 45 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van de

Nadere informatie

nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland

nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland Kinderen moeten

Nadere informatie

AEG deel 3 Naam:. Klas:.

AEG deel 3 Naam:. Klas:. AEG deel 3 Naam:. Klas:. 1-Video Grensverleggend Europa; Het moet van Brussel. a-in welke Europese stad staat Jan Jaap v.d. Wal? b-beschrijf in het kort waarom een betere Europese samenwerking nodig was.

Nadere informatie

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Niederländisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLOTAKTE. AF/EEE/XPA/nl 1

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Niederländisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLOTAKTE. AF/EEE/XPA/nl 1 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Niederländisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLOTAKTE AF/EEE/XPA/nl 1 2 von 9 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Niederländisch

Nadere informatie

Openbare raadpleging over de coördinatie van de sociale zekerheid in de EU

Openbare raadpleging over de coördinatie van de sociale zekerheid in de EU Openbare raadpleging over de coördinatie van de sociale zekerheid in de EU Velden met een zijn verplicht. I. Gezinsuitkeringen CONTEXT: Gezinsuitkeringen worden over het algemeen uit de belastingen gefinancierd

Nadere informatie

De HZIV voert dit type opzoekingen ook uit voor zorgverstrekkers, voornamelijk voor grote ziekenhuiscentra.

De HZIV voert dit type opzoekingen ook uit voor zorgverstrekkers, voornamelijk voor grote ziekenhuiscentra. Aanvraag verzekerbaarheid in het buitenland Procedure voor de OCMW s HZIV Dienst Internationale Relaties (iri.enquete@hziv.be) www.hziv.be Inleiding De Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 9 november 2017 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 9 november 2017 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 9 november 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0274 (E) 13588/17 ACP 119 FIN 647 PTOM 20 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE

Nadere informatie

verklaring (E) 101 Verzekeringen Aanvraag 1 Gegevens werkgever 2 Ondertekening ja nee ja nee

verklaring (E) 101 Verzekeringen Aanvraag 1 Gegevens werkgever 2 Ondertekening ja nee ja nee Aanvraag Verzekeringen verklaring (E) 101 Korte inleidende tekst, deze mag maximaal 4 regels in beslag nemen. De subtitel die Met dit formulier vraagt u een verklaring aan waarmee uw werknemers kunnen

Nadere informatie

RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ. R S Z Kwartaal:2012-01

RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ. R S Z Kwartaal:2012-01 RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ R S Z Kwartaal:2012-01 Grensoverschrijdende tewerkstelling Inhoudstafel Beginselen...5 Geen

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 29 oktober 2014 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 29 oktober 2014 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 29 oktober 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2014/0298 (E) 14563/14 ACP 166 FIN 764 PTOM 51 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van de

Nadere informatie

Berekening zorgtoeslag 2009

Berekening zorgtoeslag 2009 Berekening zorgtoeslag 2009 De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering. Hoeveel zorgtoeslag uw klant krijgt, hangt af van: de standaardpremie de normpremie het gezamenlijke toetsingsinkomen

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 34 (2007) Nr. 7 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2015 Nr. 4 A. TITEL Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 331/13

Publicatieblad van de Europese Unie L 331/13 5.11.2004 Publicatieblad van de Europese Unie L 331/13 VERORDENING (EG) Nr. 1925/2004 VAN DE COMMISSIE van 29 oktober 2004 tot vaststelling van nadere uitvoeringsvoorschriften voor enkele bepalingen van

Nadere informatie

Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving?

Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? I Geldigheid kinderbijschrijving Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? Om naar het buitenland te reizen hebben kinderen vanaf 26 juni 2012 een eigen paspoort of Nederlandse

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST EN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST AF/EEE/BG/RO/DC/nl 1 BETREFFENDE DE TIJDIGE BEKRACHTIGING VAN DE OVEREENKOMST BETREFFENDE

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2004 Nr. 180

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2004 Nr. 180 47 (1997) Nr. 4 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2004 Nr. 180 A. TITEL Overeenkomst inzake economisch partnerschap, politieke coördinatie en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 18.1.2017 COM(2017) 17 final 2017/0011 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de toepassing van de bepalingen van het Schengenacquis met betrekking tot het

Nadere informatie

Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers

Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers Wilt u wonen (en werken) in Nederland? EU-burgers hebben in de meeste gevallen geen verblijfsdocument of tewerkstellingsvergunning nodig. In deze publicatie

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 25 september 2006 (27.09) (OR. fr) 13098/06 ADD 1 ELARG 113 ACCTR 17

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 25 september 2006 (27.09) (OR. fr) 13098/06 ADD 1 ELARG 113 ACCTR 17 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 25 september 2006 (27.09) (OR. fr) 13098/06 ADD 1 ELARG 113 ACCTR 17 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van

Nadere informatie

TERUGGAAF VAN BUITENLANDSE BTW IN EUROPA

TERUGGAAF VAN BUITENLANDSE BTW IN EUROPA TERUGGAAF VAN BUITENLANDSE BTW IN EUROPA Fiscale topics TERUGGAAF VAN BUITENLANDSE BTW IN EUROPA Peter Raes Heidi Deschacht Marc Govers Vierde editie Antwerpen Cambridge Teruggaaf van buitenlandse btw

Nadere informatie

Berekening zorgtoeslag 2011

Berekening zorgtoeslag 2011 Berekening zorgtoeslag 2011 De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering. Hoeveel zorgtoeslag uw klant krijgt, hangt af van: de standaardpremie de normpremie het gezamenlijke toetsingsinkomen

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 4.8.2010 COM(2010) 421 definitief VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD over de toepassing van Verordening (EG) nr. 453/2008 van het Europees

Nadere informatie

Zuivelproductie per land 2015 Dairy production by country

Zuivelproductie per land 2015 Dairy production by country Zuivelproductie per land 2015 Melkaanvoer en productie EU-28 2015 Milk deliveries and production EU-28 index: 2014=100 EU-28 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec cumulatief index Melkaanvoer

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Nieuwsbrief Rijksdienst voor Sociale zekerheid Directie Internationale Betrekkingen www.rsz.fgov.be Onderwerp Interimakkoorden en Europese Overeenkomst inzake Sociale Zekerheid: achterhaald?

Nadere informatie

INSCHRIJVING VAN DE BURGERS VAN DE EUROPESE UNIE DIE IN BELGIE VERBLIJVEN, ALS KIEZERS VOOR DE VERKIEZING VAN HET EUROPEES PARLEMENT

INSCHRIJVING VAN DE BURGERS VAN DE EUROPESE UNIE DIE IN BELGIE VERBLIJVEN, ALS KIEZERS VOOR DE VERKIEZING VAN HET EUROPEES PARLEMENT BERICHTEN UGA TM Division of Continuga TM nv 8501 KORTRIJK-HEULE tel. 056 36 32 00 fax 056 35 60 96 e-mail: sales@uga.be Januari 2009 Gelijktijdige verkiezingen van het Europees Parlement en de gemeenschapsen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34233 28 november 2014 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 27 november 2014, kenmerk 680920-128478-Z,

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S EUROPESE COMMISSIE Brussel, 17.6.2011 COM(2011) 352 definitief VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S Tweede

Nadere informatie

Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie?

Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie? MEMO/11/406 Brussel, 16 juni 2011 Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie? Vakantie verwacht het onverwachte. Gaat u binnenkort op reis in de EU of naar IJsland, Liechtenstein,

Nadere informatie

Welkom bij de Vlaamse Zorgkas. Wat meer uitleg over de zorgverzekering

Welkom bij de Vlaamse Zorgkas. Wat meer uitleg over de zorgverzekering Wat meer uitleg over de zorgverzekering Welkom bij de Vlaamse Zorgkas Wat is de zorgverzekering? De Vlaamse Regering heeft aan het eind van de jaren negentig de zorgverzekering in het leven geroepen. Waarom?

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 16.5.2007 COM(2007) 256 definitief 2007/0090 (CNS) Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD overeenkomstig artikel 122, lid 2, van het Verdrag betreffende

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 66 (1991) Nr. 6 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2014 Nr. 39 A. TITEL Overeenkomst betreffende samenwerking en een douane-unie tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten,

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSIE

VERSLAG VAN DE COMMISSIE EUROPESE COMMISSIE Brussel, 23.9.2016 COM(2016) 618 final VERSLAG VAN DE COMMISSIE Verslag met het oog op de berekening van de toegewezen hoeveelheid van de Unie, alsook het verslag met het oog op de berekening

Nadere informatie

Wijziging Regeling aanwijzing buitenlandse diploma s gezondheidszorg

Wijziging Regeling aanwijzing buitenlandse diploma s gezondheidszorg VWS Wijziging Regeling aanwijzing buitenlandse diploma s gezondheidszorg Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 23 februari 2006, nr. MEVA/BO-2659498, houdende tot wijziging

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 12 februari 2016 (OR. en) 6056/16 ADD 4 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 10 februari 2016 aan: JAI 94 ASIM 14 RELEX 101 FRONT 66 CADREFIN 8 ENFOPOL 33 PROCIV 5 VISA

Nadere informatie

Toeslagen Belastingdienst. Berekening zorgtoeslag 2016

Toeslagen Belastingdienst. Berekening zorgtoeslag 2016 Toeslagen Belastingdienst Berekening zorgtoeslag 2016 De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering. Of en hoeveel zorgtoeslag uw klant krijgt, hangt af van: de standaardpremie de

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 91 niederländische Erklärungen (Normativer Teil) 1 von 13 EN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE

Nadere informatie

Samenstelling van het Europees Parlement met het oog op de verkiezingen van 2014

Samenstelling van het Europees Parlement met het oog op de verkiezingen van 2014 P7_TA(2013)0082 Samenstelling van het Europees Parlement met het oog op de verkiezingen van 2014 Resolutie van het Europees Parlement van 13 maart 2013 over de samenstelling van het Europees Parlement

Nadere informatie

Kopen in het buitenland: vrijstellingen voor reizigers - 2011 - Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Kopen in het buitenland: vrijstellingen voor reizigers - 2011 - Federale Overheidsdienst FINANCIEN EENDRACHT MAAKT MACHT Kopen in het buitenland: vrijstellingen voor reizigers - 2011 - Federale Overheidsdienst FINANCIEN Hoeveel kan ik belastingvrij kopen als ik uit een land kom dat geen lid is van de

Nadere informatie

BRUSSEL Wat gebeurt daar? Peter N. Ruys

BRUSSEL Wat gebeurt daar? Peter N. Ruys BRUSSEL Wat gebeurt daar? Peter N. Ruys INHOUD 1. Algemene kennis over de EU 2. Wat ging eraan vooraf 3. Structuur 4. Totstandkoming wetten De Europese Unie: 500 miljoen mensen 27 landen EU-landen Kandidaat-EU-landen

Nadere informatie

Europese octrooiaanvragen

Europese octrooiaanvragen Vereenigde Octrooibureaux N.V. Johan de Wittlaan 7 2517 JR Postbus 87930 2508 DH Den Haag Telefoon 070 416 67 11 Telefax 070 416 67 99 patent@vereenigde.com trademark@vereenigde.com legal@vereenigde.com

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 12.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 12.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 12.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD 7093 Uitleg velden : a. rijksregisternummer : b. geboortejaar c. NIS-code fusiegemeente : NIS - code van de fusiegemeente waar de betrokken persoon laatst

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ R S Z Kwartaal:2014-01 Grensoverschrijdende tewerkstelling Inhoudstafel Beginselen...5 Geen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Bijlage 4 van de Regeling zorgverzekering komt te luiden als volgt:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Bijlage 4 van de Regeling zorgverzekering komt te luiden als volgt: STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 25177 30 november 2012 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 29 november 2012, kenmerk Z-3139020,

Nadere informatie

BIJLAGE. bij. Voorstel voor een Besluit van de Raad

BIJLAGE. bij. Voorstel voor een Besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 3.8.2017 COM(2017) 412 final ANNEX 1 BIJLAGE bij Voorstel voor een Besluit van de Raad betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie en haar lidstaten, en de voorlopige

Nadere informatie

Datum 11 mei 2017 Betreft Kamervragen van het lid Wiersma (VVD) overover kinderbijslag in het buitenland

Datum 11 mei 2017 Betreft Kamervragen van het lid Wiersma (VVD) overover kinderbijslag in het buitenland > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

11562/08 CS/lg DG H 1 A

11562/08 CS/lg DG H 1 A RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 22 juli 2008 (OR. en) 11562/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0074 (C S) VISA 239 COMIX 554 WETGEVI GSBESLUITE E A DERE I STRUME TE Betreft: VERORDENING VAN DE RAAD

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Brussel, 8 december 2006 (OR. en) 2005/0258 (COD) PE-CONS 3669/06 SOC 549 CODEC 1331 OC 898 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: VERORDENING

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 6 oktober 2015 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 6 oktober 2015 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 6 oktober 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2011/0444 (E) 12103/15 JUSTCIV 202 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD waarbij

Nadere informatie

HET KONINKRIJK BELGIË, DE REPUBLIEK BULGARIJE, DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE REPUBLIEK ESTLAND,

HET KONINKRIJK BELGIË, DE REPUBLIEK BULGARIJE, DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE REPUBLIEK ESTLAND, AANVULLENDE OVEREENKOMST TUSSEN TEN EERSTE, DE EUROPESE UNIE EN HAAR LIDSTATEN, TEN TWEEDE, IJSLAND, EN TEN DERDE, HET KONINKRIJK NOORWEGEN, BETREFFENDE DE TOEPASSING VAN DE OVEREENKOMST INZAKE LUCHTVERVOER

Nadere informatie

nr. 811 van TOM VAN GRIEKEN datum: 10 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen die worden opgevoed in het buitenland

nr. 811 van TOM VAN GRIEKEN datum: 10 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen die worden opgevoed in het buitenland SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 811 van TOM VAN GRIEKEN datum: 10 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Kinderbijslag - Kinderen die worden opgevoed in het buitenland

Nadere informatie

Workshop SEPA. Over Congressus. Incasso stappenplan SEPA. Terminologie. Mandaten. Tijdlijn

Workshop SEPA. Over Congressus. Incasso stappenplan SEPA. Terminologie. Mandaten. Tijdlijn SEPA incasso s Workshop LKvV - november 2014 Workshop SEPA Over Congressus Incasso stappenplan SEPA Terminologie Mandaten Tijdlijn Over Congressus Over Congressus Website, ledenadministratie en financiën

Nadere informatie

Brochure Geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2016

Brochure Geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2016 Brochure Geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2016 Brochure Geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij de Tweede Kamerverkiezing van 15

Nadere informatie

Internet weekbundel EU 50 MB 4,13 7 dagen geldig. 50 minuten 6,20 7 dagen geldig. Internet weekbundel EU 50 MB 4 7 dagen geldig

Internet weekbundel EU 50 MB 4,13 7 dagen geldig. 50 minuten 6,20 7 dagen geldig. Internet weekbundel EU 50 MB 4 7 dagen geldig Nieuwe roamingbundels voor voordelig bellen en internetten in de EU Om ook in de EU voordelig gebruik te kunnen maken van de mobiele telefoon, biedt Telfort Zakelijk vanaf 1 september 2013 twee interessante

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 270/67 COMMISSIE

Publicatieblad van de Europese Unie L 270/67 COMMISSIE 29.9.2006 Publicatieblad van de Europese Unie L 270/67 COMMISSIE BESLUIT Nr. 1/2006 VAN HET GEMENGD COMITÉ EU-ZWITSERLAND van 6 juli 2006 tot wijziging van bijlage II (sociale zekerheid) bij de Overeenkomst

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 34 (2007) Nr. 4 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2010 Nr. 245 A. TITEL Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 3 november 2004 (05.11) (OR. en) 14028/04 EUROPOL 50 JAI 409

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 3 november 2004 (05.11) (OR. en) 14028/04 EUROPOL 50 JAI 409 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 3 november 2004 (05.11) (OR. en) 14028/04 EUROPOL 50 JAI 409 NOTA van: de Franse, de Duitse, de Italiaanse, de Spaanse en de Britse delegatie aan: het Comité van artikel

Nadere informatie

DE EUROPESE GEMEENSCHAP, HET KONINKRIJK BELGIË, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE HELLEENSE REPUBLIEK, HET KONINKRIJK SPANJE,

DE EUROPESE GEMEENSCHAP, HET KONINKRIJK BELGIË, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE HELLEENSE REPUBLIEK, HET KONINKRIJK SPANJE, OVEREENKOMST BETREFFENDE DE DEELNAME VAN DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, DE REPUBLIEK ESTLAND, DE REPUBLIEK CYPRUS, DE REPUBLIEK HONGARIJE, DE REPUBLIEK LETLAND, DE REPUBLIEK LITOUWEN, DE REPUBLIEK MALTA, DE

Nadere informatie

Dienst Voogdij. Hoe zal deze dienst je helpen?

Dienst Voogdij. Hoe zal deze dienst je helpen? Dienst Voogdij Hoe zal deze dienst je helpen? Aankomst in België Je bent nog geen 18 en in België aangekomen zonder je vader of moeder. Je zoekt hulp of opvang, of je werd door de politie onderschept.

Nadere informatie

België in de Europese informatiemaatschappij. Een benchmark van het bezit en het gebruik van ICT in België t.o.v. 24 Europese landen in 2006

België in de Europese informatiemaatschappij. Een benchmark van het bezit en het gebruik van ICT in België t.o.v. 24 Europese landen in 2006 België in de Europese informatiemaatschappij Een benchmark van het bezit en het gebruik van ICT in België t.o.v. 24 Europese landen in 2006 Bezit en gebruik van ICT en Internet 1 Luxemburg 2 Litouwen 3

Nadere informatie

Tariefplan: Kruidvat Mobiel voor 1 juli Nationaal

Tariefplan: Kruidvat Mobiel voor 1 juli Nationaal Tariefplan: Kruidvat Mobiel voor 1 juli 2013 Je kan gratis naar dit tariefplan overstappen. Nationaal Bellen in Nederland Prijs in Euro Duur * Vaste net Kruidvat Mobiel 0,05 Per minuut mobiel van andere

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over (kinderbijschrijving in) een paspoort

Veelgestelde vragen over (kinderbijschrijving in) een paspoort Veelgestelde vragen over (kinderbijschrijving in) een paspoort I Geldigheid kinderbijschrijving Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? Om naar het buitenland te reizen

Nadere informatie

Aanvraag Verklaring toepasselijke sociale verzekeringswetgeving A1/(E)101 voor zelfstandigen en directeuren groot aandeelhouder (DGA)

Aanvraag Verklaring toepasselijke sociale verzekeringswetgeving A1/(E)101 voor zelfstandigen en directeuren groot aandeelhouder (DGA) Internationale detachering Aanvraag Verklaring toepasselijke sociale verzekeringswetgeving A1/(E)101 voor zelfstandigen en directeuren groot aandeelhouder (DGA) Met dit formulier vraagt u een verklaring

Nadere informatie

ECONOMIE. Begrippenlijst H7 VMBO-T2. PINCODE 5 e editie vmbo-kgt onderbouw. Bewerkt door D.R. Hendriks. Sint Ursula Scholengemeenschap, Horn

ECONOMIE. Begrippenlijst H7 VMBO-T2. PINCODE 5 e editie vmbo-kgt onderbouw. Bewerkt door D.R. Hendriks. Sint Ursula Scholengemeenschap, Horn ECONOMIE VMBO-T2 Begrippenlijst H7 PINCODE 5 e editie vmbo-kgt onderbouw Bewerkt door D.R. Hendriks Sint Ursula Scholengemeenschap, Horn Versie 1 2013-2014 Hoofdstuk 7 Europese grenzen? Paragraaf 7.1 Wat

Nadere informatie

Sabine Heijning. het Notarieel Bureau. voor vragen:

Sabine Heijning. het Notarieel Bureau.  voor vragen: Sabine Heijning het Notarieel Bureau www.hetnb.nl voor vragen: ipr@hetnb.nl De Verordening in de tijd Nalatenschap opengevallen vóór of na 17 augustus 2015 Wanneer oud ipr toepassen? Welk ipr? Wat valt

Nadere informatie

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE 13.12.2013 Publicatieblad van de Europese Unie L 334/37 UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE van 11 december 2013 tot wijziging van Besluit 2012/226/EU betreffende de tweede reeks gemeenschappelijke veiligheidsdoelen

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 november 2003 (27.11) (OR. fr) 15314/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0274 (COD) CULT 66 CODEC 1678

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 november 2003 (27.11) (OR. fr) 15314/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0274 (COD) CULT 66 CODEC 1678 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 november 2003 (27.11) (OR. fr) 15314/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0274 (COD) CULT 66 CODEC 1678 VOORSTEL van: de Europese Commissie d.d.: 18 november 2003

Nadere informatie

HET KONINKRIJK BELGIË, DE REPUBLIEK BULGARIJE, DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE REPUBLIEK ESTLAND,

HET KONINKRIJK BELGIË, DE REPUBLIEK BULGARIJE, DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE REPUBLIEK ESTLAND, PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN HET AAN HET VERDRAG BETREFFENDE DE EUROPESE UNIE, HET VERDRAG BETREFFENDE DE WERKING VAN DE EUROPESE UNIE EN HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR ATOOMENERGIE

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. tot wijziging van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering

ONTWERP VAN DECREET. tot wijziging van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering Stuk 2156 (2008-2009) Nr. 1 Zitting 2008-2009 6 maart 2009 ONTWERP VAN DECREET tot wijziging van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering 5449 WEL Stuk 2156 (2008-2009)

Nadere informatie

Verhuizen naar het buitenland en uw zorgverzekering

Verhuizen naar het buitenland en uw zorgverzekering Verhuizen naar het buitenland en uw zorgverzekering Informatie voor mensen met een uitkering of pensioen Wanneer u een uitkering of pensioen hebt en naar het buitenland verhuist, heeft dat gevolgen voor

Nadere informatie

Brochure Geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2018

Brochure Geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2018 Brochure Geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2018 Brochure Geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het

Nadere informatie

Bijlage A19 Protocol Naleving Wet arbeid vreemdelingen (Wav)

Bijlage A19 Protocol Naleving Wet arbeid vreemdelingen (Wav) Bijlage A19 Protocol Naleving Wet arbeid vreemdelingen (Wav) Dit protocol beoogt een handleiding te zijn voor het identificeren van eigen personeel en personeel van derden en heeft als doel naleving van

Nadere informatie

Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving?

Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? I Geldigheid kinderbijschrijving Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? Om naar het buitenland te reizen hebben kinderen vanaf 26 juni 2012 een eigen paspoort of Nederlandse

Nadere informatie

Brochure geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen in het stemlokaal vanaf 2014

Brochure geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen in het stemlokaal vanaf 2014 Brochure geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij verkiezingen in het stemlokaal vanaf 2014 Brochure geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij verkiezingen in het stemlokaal vanaf 2014 1 Inleiding

Nadere informatie

Bij die gelegenheid hebben zij akte genomen van de volgende eenzijdige verklaringen:

Bij die gelegenheid hebben zij akte genomen van de volgende eenzijdige verklaringen: PROCES-VERBAAL VAN ONDERTEKENING VAN HET VERDRAG BETREFFENDE DE TOETREDING VAN DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, DE REPUBLIEK ESTLAND, DE REPUBLIEK CYPRUS, DE REPUBLIEK LETLAND, DE REPUBLIEK LITOUWEN, DE REPUBLIEK

Nadere informatie

AF/CE/CH/FRAUDE/nl 1

AF/CE/CH/FRAUDE/nl 1 SLOTAKTE AF/CE/CH/FRAUDE/nl 1 De gevolmachtigden van HET KONINKRIJK BELGIË, DE REPUBLIEK TSJECHIË, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE REPUBLIEK ESTLAND, DE HELLEENSE REPUBLIEK,

Nadere informatie